INSTRUCCIONS DE CONTRACTACIÓ ADAPTADES AL - ?· BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals INSTRUCCIONS…

 • Published on
  20-Sep-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • BIMSA, Barcelona dInfraestructures Municipals

  INSTRUCCIONS DE CONTRACTACI ADAPTADES AL DECRET LLEI 3/2016 DE 31 DE MAIG DE MESURES URGENTS EN MATRIA DE CONTRACTACI PBLICA.

  Aprovades pel Consell dAdministraci de 15 de novembre de 2016

 • 2

  INDEX INSTRUCCIONS DE CONTRACTACI EXPOSICI DE MOTIUS TTOL I DISPOSICIONS GENERALS Captol I. Objecte i mbit daplicaci Article 1. Objecte de les Instruccions de Contractaci (IC) Article 2. mbit daplicaci Article 3. Definici dels contractes sotmesos a les presents IC Article 4. Valoraci de limport estimat dels contractes Article 5. Contingut mnim dels contractes Article 6. Rgim jurdic dels contractes i jurisdicci competent Article 7. Arbitratge Article 8. Perfil de contractant Article 9. Publicitat de les licitacions. Captol II. rgans de contractaci i assistncia Article 10. rgans de contractaci Article 11. Funcions de lrgan de contractaci Article 12. Mesa de contractaci Article 13. Funcions de la Mesa de contractaci Article 14. Valoraci de les proposicions i proposta dadjudicaci quan no es constitueixi una Mesa de contractaci Article 15. Propostes dadjudicaci

 • 3

  TITOL II DELS CONTRACTISTES Captol I. Capacitat dels contractistes Article 16. Els contractistes Article 17. Capacitat dobrar dels contractistes Article 18. Empreses no pertanyents a la Uni Europea i principi de reciprocitat Captol II. Solvncia econmica, financera i tcnica i professional i

  prohibicions de contractar Article 19. Solvncia econmica i financera Article 20. Solvncia tcnica o professional Article 21. Acreditaci de la solvncia del licitador per referncia a altres empreses Article 22. Definici empresa vinculada Article 23. Certificats de garantia de qualitat Article 24. Prohibicions de contractar TITOL III ACTUACIONS PREPARATRIES DELS CONTRACTES Captol I. Disposicions comunes als contractes regulats en les IC Secci I. De lexpedient de la contractaci Article 25. Inici i contingut de lexpedient Secci II. Plec de condicions i Plec de prescripcions Tcniques Article 26. Plec de condicions Article 27. Contingut mnim del Plec de condicions Article 28. Plec de Prescripcions Tcniques

 • 4

  Article 29. Prohibicions dimpediments a la lliure competncia Article 30. Requeriments de carcter social i mediambiental Captol II. Normes de publicitat i terminis de concurrncia Article 31. Normes de publicitat Article 32. Contingut dels anuncis de licitaci, dadjudicaci, formalitzaci i modificaci Article 33. Terminis de concurrncia TITOL IV PROCEDIMENTS DE CONTRACTACI Captol I. Procediments de contractaci Article 34. Procediments de contractaci Article 35. Procediment obert Article 36. Desenvolupament del procediment obert Article 37. Procediment restringit Article 38. Desenvolupament del procediment restringit Article. 39. Acord Marc Article 40. Desenvolupament de lAcord marc Article 41. Desenvolupament dels contractes derivats de lAcord Marc Article 42. Procediment negociat Article 43. Supsits del procediment negociat

  Article 44. Desenvolupament del procediment negociat Article 45. Adjudicaci directa per ra de limport Article 46. Desenvolupament del procediment dadjudicaci directa per ra de limport

 • 5

  Article 47. Adjudicaci directa per raons diferents a limport Article 48. Desenvolupament del procediment dadjudicaci directa per raons diferents a limport Article 49. Procediment de concurs de projectes Article 50. Desenvolupament del procediment de concurs de projectes Captol II. De la presentaci de les proposicions Article 51. Forma de presentaci de la documentaci en els procediments regulats en les presents IC Article 52 . Documentaci acreditativa de la capacitat i solvncia (aptitud per contractar) Article 53. Forma de presentaci de les proposicions tcniques o avaluables mitjanant judici de valor i econmiques o avaluables mitjanant frmules automtiques Article 54. Garanties provisionals Article 55. Qualificaci de la documentaci, defectes i omissions esmenables Article 56. Valoraci de les proposicions i obertura, en acte pblic, de loferta econmica o avaluable mitjanant frmules automtiques Article 57. Ofertes desproporcionades o anormals Article 58. Aplicaci dels criteris de valoraci / adjudicaci Article 59. Excepci dels procediments dadjudicaci directa per ra de limport Captol III. De ladjudicaci dels contractes Article 60. Adjudicaci Article 61. Efectes de ladjudicaci Article 62. Formalitzaci del contracte Article 63. Constituci de garanties definitives Article 64. Modificacions contractuals Article 65. Procediment per a les modificacions contractuals

 • 6

  Article 66. Remissi a rgans o Registres Pblics Article 67. Control de pagament a subcontractistes i subministradors DISPOSICIONS FINALS Disposici final primera Disposici final segona Disposici final tercera ANNEXES ANNEX I. ANUNCI DE LICITACI ANNEX II. ANUNCI DADJUDICACI ANNEX III. ANUNCI FORMALITZACIO

 • 7

  INSTRUCCIONS DE CONTRACTACI

  BARCELONA DINFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. (BIMSA)

  EXPOSICI DE MOTIUS

  La Llei 30/2007, de Contractes del Sector Pblic (en endavant, LCSP) regula la contractaci del sector pblic, amb la finalitat de garantir el compliment dels principis de llibertat daccs a les licitacions, publicitat, transparncia dels procediments, i no discriminaci i igualtat de tractament entre els candidats. A lemparament del que establia la LCSP es van aprovar les presents Instruccions de Contractaci (en endavant, IC).

  Des de lentrada en vigor de la LCSP, aquesta Llei ha sofert successives modificacions, havent-se aprovat el Text Refs de la mateixa mitjanant el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP). Aquestes modificacions, aix com daltres posteriors, afecten a les presents IC.

  Aix mateix, tamb cal tenir en consideraci els efectes de la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractaci pblica, aprovada conjuntament amb la Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a ladjudicaci de contractes de concessi i amb la Directiva 2014/25/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a la contractaci per entitats que operen en els sectors de laigua, lenergia, els transports i els serveis postals. La Directiva 2014/24/UE t per objecte establir les normes aplicables als procediments de contractaci que tramitin els poders adjudicadors, en relaci amb aquells contractes amb valor estimat igual o superior als llindars previstos al seu article 4. Lesmentada Directiva no ha estat transposada en el termini previst.

  Aquesta manca de transposici provoca que a partir del 18 dabril de 2016 diversos preceptes continguts en la mateixa tenen efecte directe i desplacen all previst al respecte a la regulaci estatal. Per altra banda, sha aprovat el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matria de contractaci pblica, que resulta daplicaci a BIMSA i a les seves IC.

  En conseqncia, als efectes dadaptar les IC als canvis normatius produts, aix com per donar compliment al Decret Llei 3/2016, procedeix la modificaci de les presents IC.

  Dit lanterior, cal recordar que de conformitat amb larticle 3 del TRLCSP, BIMSA com a societat mercantil de capital ntegrament pblic, forma part del sector pblic, essent considerada un poder adjudicador que no t el carcter dadministraci pblica. Aquesta condici subjectiva (poder adjudicador no administraci pblica) determina el nivell de subjecci de BIMSA al TRLCSP.

 • 8

  El rgim contractual de BIMSA com a poder adjudicador no administraci pblica est caracteritzat per:

  a. Els contractes que celebra BIMSA sn contractes privats. b. La qesti relativa a la modificaci dels contractes es regir per all

  establert al ttol V del Llibre I del TRLCSP i el Decret Llei 3/2016. c. Pel que fa al rgim dadjudicaci dels contractes, cal diferenciar entre els

  contractes harmonitzats i els no harmonitzats, essent la finalitat de les presents IC regular ladjudicaci dels contractes no subjectes a regulaci harmonitzada. Aix doncs, els contractes que adjudiqui BIMSA que no tinguin la consideraci de contractes subjectes a regulaci harmonitzada es tramitaran i adjudicaran de conformitat amb les normes i els procediments que es regulen en les presents IC, de conformitat amb el que sestableix a larticle 191 del TRLCSP.

  Per tant, les presents Instruccions tenen per objecte regular els procediments de contractaci aplicables a les obres, subministraments, concessi de serveis, serveis de les categories de lAnnex II del TRLCSP i serveis de lannex XIV de la Directiva 2014/24/UE per sota dels llindars de la contractaci harmonitzada, aix com els dels contractes no nominats amb independncia del seu import, amb la finalitat de garantir lefectivitat dels principis de publicitat, concurrncia, transparncia, confidencialitat, igualtat i no discriminaci i garantir que el contracte sadjudica a loferta econmicament ms avantatjosa. Amb la finalitat de garantir el compliment daquests principis i, en particular, el principi de publicitat, es dna especial importncia al perfil de contractant, integrat en la plataforma electrnica de contractaci de la Generalitat de Catalunya, en el qual shi inserir informaci relativa a les licitacions dels contractes que es regulen en les presents Instruccions, entenent-se complertes, amb aquesta difusi pblica, les exigncies derivades del principi de publicitat. A aquests efectes, la lletra c) de larticle 191 del TRLCSP assenyala que sentendran complertes les exigncies del principi de publicitat amb la inserci al perfil de Contractant de la informaci relativa a la licitaci dels contractes limport dels quals superi els 50.000 Euros. Aix mateix, lapartat segon de larticle 137 del TRLCSP estableix la necessitat delaborar uns plecs reguladors dels contractes dimport superior a la xifra abans esmentada. En conseqncia, el principi de publicitat establert al TRLCSP no ser exigible pels contractes dimport inferior a lassenyat, podent-se adjudicar de forma directa.

  Les presents IC han estat aprovades pel Consell dAdministraci de BIMSA, com a rgan de direcci de la mateixa, en data 31 de mar de 2008.

  Les presents IC sestructuren de la segent manera:

  Ttol Primer: Anomenat Disposicions Generals. Aquest Ttol sorganitza en dos Captols. El Primer cont lobjecte i mbit daplicaci de les presents IC, definint els contractes sotmesos a les mateixes, mtodes pel clcul del valor estimat dels contractes, el contingut mnim i el seu rgim jurdic. El Segon

 • 9

  regula els rgans de contractaci i dassistncia en els procediments de contractaci regulats a les presents IC.

  Ttol Segon: Anomenat Dels contractistes. Aquest Ttol sorganitza en dos Captols. El Primer cont les normes reguladores de la capacitat dels contractistes. El Captol segon cont les normes reguladores de la solvncia econmica i financera, tcnica i professional dels empresaris i la seva valoraci, aix com les prohibicions de contractar.

  Ttol Tercer: Anomenat de les Actuacions Preparatries dels contractes. Aquest Ttol sorganitza en dos Captols, dividint-se el primer dells en dues Seccions. El Captol Primer cont les disposicions comunes als contractes regulats a les presents IC, dividint-se amb el contingut de lexpedient de contractaci a la Secci Primera i el Plec de condicions i de prescripcions tcniques a la Secci Segona. El Captol Segon regula les normes generals de publicitat, contingut mnim dels anuncis i terminis de concurrncia dels contractes regulats a les presents IC.

  Ttol Quart: Anomenat del Procediments de contractaci. Aquest Ttol sorganitza en tres Captols. El Captol Primer regula els diferents procediments de contractaci mitjanant els quals es podran adjudicar els contractes sotmesos a les presents IC. Aquest Captol defineix cadascun daquests procediments, determina els supsits que permeten acudir a un o altre procediment, regulant, igualment, el desenvolupament i fases de cada procediment.

  El Captol Segon regula la presentaci de la documentaci i ofertes o proposicions dels licitadors en els diferents procediments establerts a les presents IC, aix com la forma de presentaci i la seva qualificaci. Tamb es preveu la valoraci de les proposicions i els supsits en els que caldr procedir a realitzar una obertura pblica de les ofertes, fent menci a les ofertes desproporcionades o anormals. Finalment, en aquest Captol tamb es determinen els criteris dadjudicaci que shauran dutilitzar per a la valoraci de les ofertes.

  En darrer lloc, el Captol Tercer daquest Ttol regula ladjudicaci dels contractes, els seus efectes i la formalitzaci dels mateixos, aix com les modificacions contractuals i altres aspectes formals.

  Les presents IC acaben amb tres Disposicions Finals i tres annexes.

 • 10

  TTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS

  Captol I. Objecte i mbit daplicaci

  Article 1. Objecte de les Instruccions de Contractaci (IC)

  Les presents Instruccions de Contractaci (en endavant, IC) tenen per objecte, en compliment del qu disposa larticle 191 del TRLCSP, la regulaci dels procediments de contractaci relatius als contractes no subjectes a regulaci harmonitzada amb la finalitat de garantir lefectivitat dels principis de publicitat, concurrncia, transparncia, confidencialitat, igualtat i no discriminaci, i ladjudicaci del contracte a loferta econmicament ms avantatjosa.

  Les IC, dacord amb el qu estableix el TRLCSP, no regulen lexecuci, els efectes, compliment i lextinci dels contractes, que es regiran pel dret privat. La modificaci dels contractes es regir per all establert al ttol V del Llibre I del TRLCSP, en virtut de lestablert a larticle 20.2. de la referida norma i donant compliment als requisits que sestableixen a les presents Instruccions.

  Article 2. mbit daplicaci

  Les presents IC saplicaran als procediments dadjudicaci dels contractes no subjectes a regulaci harmonitzada que es descriuen a continuaci:

  - Els contractes dobra de valor estimat inferior a 5.225.000 Euros.

  - Els contractes de subministrament de valor estimat inferior a 209.000 Euros.

  - Els contractes de serveis inclosos dins de les categories de lannex II del TRLCSP de valor estimat inferior a 209.000 Euros, aix com els contractes de serveis enumerats a lannex XIV de la Directiva 2014/24/UE, de valor estimat inferior a 750.000 euros. En cas de coincidncia en els serveis de lannex II del TRLCSP i de lannex XIV de la Directiva 2014/24/UE prevaldr el que estableixi lesmentada Directiva.

  - Els contractes no nominats amb independncia del seu valor estimat. Si els imports sn objecte de modificaci per disposici normativa es consideraran modificats automticament sense la necessitat demprendre cap acord formal per BIMSA.

  Article 3 . Definici dels contractes sotmesos a les presents IC

 • 11

  Per a la tipificaci dels contractes o per a la seva consideraci com a contractes mixtes, sestar al que determina el TRLCSP, aix com la Directiva 24/2014/UE.

  Article 4...