Instruccions inici de curs pri 12 13

  • Published on
    14-May-2015

  • View
    2.106

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

  • 1.Resoluci de 19 de juny de 2012 per la qual saprova el document per alorganitzaci i el funcionament de les escoles i dels centres pblicsdeducaci especial, i les instruccions de recollida de dades a efectesestadstics, per al curs 2012-2013El desplegament de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, deducaci, el del Decret102/2010, de 3 dagost, dautonomia dels centres educatius i el del Decret 155/2010,de 2 de novembre, de la direcci dels centres educatius pblics i del personaldirectiu professional docent aconsellen actualitzar el contingut dels documents per alorganitzaci i el funcionament dels centres educatius.Aix mateix, tots els centres han de continuar incorporant mesures precises percontribuir a lassoliment de lobjectiu de reducci a la meitat dels actuals ndexs defracs escolar, dacord amb el que sestableix en el Pla de Govern 2011-2014.Laplicaci de mesures sha de fer en el context dausteritat econmica quecaracteritza tots els sectors de lactivitat.En conseqncia, sens perjudici de les normatives especfiques que regulensituacions particulars, i en virtut de les atribucions que em confereix larticle 16 de laLlei 13/1989, de 14 de desembre, dorganitzaci, procediment i rgim jurdic delAdministraci de la Generalitat de Catalunya,RESOLC:Primer.- Aprovar el document per a lorganitzaci i el funcionament de les escoles idels centres pblics deducaci especial per al curs 2012-2013.Segon.- Aprovar les instruccions de recollida de dades a efectes estadstics: Instruccions de 19 de juny de 2012 per a la recollida de dades per a lelaboraci de lestadstica del curs 2012-2013 referent als alumnes Instruccions de 19 de juny de 2012 per a la recollida de dades per a lelaboraci de lestadstica del curs 2012-2013 referent als centresTercer.- El document es pot consultar a http://educacio.gencat.cat/portaldecentre(centres pblics de la Generalitat) i a http://educacio.gencat.cat/gestiocentre (centrespblics daltres titularitats). Els directors dels centres nhan dinformar els diferentssectors de la comunitat escolar i han de facilitar-los laccs a les informacions que shicontenen.Quart.- Per a la seva aplicaci a lmbit de la ciutat de Barcelona, correspon al ConsorcidEducaci ladaptaci i el desenvolupament del contingut del document.Barcelona, 19 de juny de 2012M. Jess Mier i AlbertSecretria general

2. Document per a lorganitzaci i elfuncionament de les escoles i dels centrespblics deducaci especial Curs 2012-2013 3. Organitzaci i funcionament de les escoles i dels centres pblicsdeducaci especial per al curs 2012-2013I. Organitzaci general del centre................................................................................... 51. Objectius prioritaris del sistema i projecte educatiu de centre................................ 52. El centre acollidor ................................................................................................... 6 2.1. Integraci i inclusi escolar i social dels alumnes............................................ 6 2.2. Impuls a les terceres llenges vers el plurilingisme dels alumnes................. 73. Atenci a la diversitat de necessitats educatives dels alumnes ............................. 94. Leducaci bsica als centres deducaci especial................................................. 95. Projecte per a la millora de la qualitat dels centres educatius pblics.................. 106. Avaluaci de centre .............................................................................................. 107. Coordinaci entre primria i secundria ............................................................... 118. Normes dorganitzaci i funcionament del centre. Projecte de direcci.Programaci general anual del centre. Memria anual ............................................ 12II. Aspectes curriculars ................................................................................................. 149. Currculum i competncies bsiques.................................................................... 14 9.1. Competncies bsiques i proves davaluaci ................................................ 14 9.2. Aprenentatge de la lectura i de lescriptura.................................................... 15 9.3. Competncies bsiques i suport escolar personalitzat.................................. 1510. Programacions didctiques ................................................................................ 1611. Tecnologies per a laprenentatge i el coneixement (TAC) .................................. 1712. Atenci lingstica individualitzada en el primer ensenyament........................... 1713. Ensenyament de la religi .................................................................................. 1714. Avaluaci i promoci dels alumnes .................................................................... 18III. Organitzaci del curs ............................................................................................... 2115. Calendari escolar................................................................................................ 2116. Horari del centre ................................................................................................. 2117. Activitats fora del recinte escolar ........................................................................ 2218. Horari dels alumnes............................................................................................ 2319. Horari dels professors......................................................................................... 24 19.1. Horari general dels mestres......................................................................... 24 19.2. Compatibilitats ............................................................................................. 25 19.3. Reduccions de jornada ................................................................................ 25 19.4. Mesures organitzatives dels horaris docents dels mestres afectats per reduccions de jornada........................................................................................... 25 19.5. Condicions especfiques de lhorari setmanal per als funcionaris que tinguin entre 55 i 64 anys ................................................................................................. 26 19.6. Assignacions al centre en concepte de dedicaci horria dels rgans unipersonals de direcci i de coordinaci ............................................................. 26 19.7. Dedicaci horria dels rgans unipersonals de direcci.............................. 26 19.8. rgans unipersonals de coordinaci ........................................................... 27 19.9. Instituts escola ............................................................................................. 2820. Assignaci de mestres als cicles, cursos i rees. Mestres especialistes ........... 2821. Mestres de religi ............................................................................................... 2922. Professorat jubilat voluntari als centres educatius.............................................. 2923. Personal dadministraci i serveis i professionals datenci educativa ............... 30IV. Zones escolars rurals .............................................................................................. 3224. Mestres especialistes itinerants a les ZER ......................................................... 3225. Dedicaci horria dels rgans de govern. Reunions de coordinacii de claustre ........................................................................................................ 33V. Aspectes generals.................................................................................................... 3426. Assistncia dels mestres .................................................................................... 34 26.1. Llicncies i permisos.................................................................................... 34 26.2. Vacances anuals.......................................................................................... 34 3 4. 26.3. Substitucions ............................................................................................... 3526.4. Encrrec de serveis ..................................................................................... 3526.5. Registre dabsncies.................................................................................... 3526.6. Supsits dabsncia i dimpuntualitat dels professors. Aplicaci de ladeducci proporcional dhavers ............................................................................ 3626.7. Exercici del dret de vaga.............................................................................. 37 27. Aplicaci de la via disciplinria ........................................................................... 37 28. Gesti econmica dels centres........................................................................... 38 29. Gesti acadmica i administrativa ...................................................................... 38 30. Recollida de dades a efectes estadstics............................................................ 39 31. Responsabilitat civil i assistncia jurdica al personal ........................................ 39 32. Actuacions del centre relacionades amb la convivncia escolar ........................ 39 33. Igualtat doportunitats per a nens i nenes ........................................................... 40 34. Recursos bibliogrfics. Biblioteca escolar .......................................................... 4134.1. Biblioteca escolar......................................................................................... 4134.2. Llibres de text .............................................................................................. 42 35. Beques i ajuts ..................................................................................................... 43 36. Seguretat i salut.................................................................................................. 44 37. Actuacions, trmits i gestions en determinats casos daccident o incident......... 4437.1. Actuacions en el supsit de possible lesi en bns o en drets de particulars(danys soferts en la seva integritat fsica i/o en els seus bns materials) ............ 4537.2. Actuaci en situacions demergncia vinculades a lmbit escolar.............. 46 38. Actuacions dels centres en supsits de les diverses realitats socials que afecten alumnes que hi sn escolaritzats.............................................................................. 4638.1. Instruccions per als centres educatius per a lacreditaci en les renovacionsde les autoritzacions de residncia de lescolaritzaci dels menors a crrec ....... 47 39. Actuacions en cas de queixes sobre la prestaci del servei que qestionin lexercici professional de personal del centre ........................................................... 47 40. Protecci de dades de carcter personal, protecci de materials i protecci de la imatge......................................................................................... 4840.1. Autoritzaci per a ls de serveis i recursos Internet ................................... 48 41. Correu electrnic XTEC dels centres educatius i dels professors ...................... 49 42. Coresponsabilitzaci de la famlia. Carta de comproms educatiu. Implicaci i participaci de les famlies en el procs escolar i educatiu dels seus fills i en el funcionament del centre ........................................................................................... 49VI. Formaci permanent del professorat. Innovaci educativa..................................... 52 43. Formaci permanent del professorat.................................................................. 52 44. Innovaci educativa ............................................................................................ 53VII. Referents normatius ............................................................................................... 55D. Documents ............................................................................................................... 60A. Annexos ..................................................................................................................143 A1. Instruccions de 19 de juny de 2012 per a la recollida de dades per a lelaboraci de lestadstica del curs 2012-2013 referent als centres - Annex ............................143 A2. Instruccions de 19 de juny de 2012 per a la recollida de dades per a lelaboraci de lestadstica del curs 2012-2013 referent als alumnes - Annex ..........................149M. Models ....................................................................................................................155 4 5. I. Organitzaci general del centre1. Objectius prioritaris del sistema i projecte educatiu de centreLorganitzaci general del centre educatiu ha de concordar amb els principisrectors del sistema educatiu establerts a larticle 2 de la Llei 12/2009, del 10 dejuliol, deducaci i sha de fer en el marc proporcionat pel Decret 102/2010, de 3dagost, dautonomia dels centres educatius i pel Decret 155/2010, de 2 denovembre, de la direcci de centres educatius pblics i de personal directiuprofessional docent.Lorganitzaci general del centre ha dorientar-se en funci del projecte dedirecci vigent com a concreci del projecte educatiu. Dacord amb la Lleideducaci i el Decret dautonomia dels centres educatius, els centres pblics iels centres privats sostinguts amb fons pblics estableixen en el seu projecteeducatiu les fites que, progressivament, esdevenen objecte dacci prioritriade la instituci escolar. Aquestes fites han destar alineades amb lobjectiuprioritari del Servei dEducaci de Catalunya, que s desenvolupar al mxim lescapacitats de tots i cadascun dels seus alumnes, com a principi fonamentadorde lequitat i garantia, alhora, de la cohesi social. Les programacions generalsanuals dels centres expliciten les actuacions que es duen a terme en relaciamb aquesta prioritat.El Decret dautonomia dels centres educatius i el Decret de direccions sn elmarc normatiu reglamentari en qu sordena la presa de les decisions que handadoptar els rgans competents de cada centre per tal de donar compliment alque sindica en el pargraf anterior. Tenint en compte lobjectiu prioritarienunciat, els centres han de prendre en consideraci els aspectes segents: Ladquisici de les competncies bsiques, que han de contribuir al desenvolupament personal de lalumne. En especial, lassoliment de laprenentatge de la lectura i lescriptura, dun bon nivell dexpressi i comprensi orals, dhabilitats matemtiques bsiques i dautonomia en laprenentatge. El catal, com a llengua prpia de Catalunya, s la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i daprenentatge del sistema educatiu. En finalitzar lensenyament obligatori els currculums han de garantir el ple domini de les llenges oficials catalana i castellana (vegeu-ne orientacions i recordatoris en el document "Consolidaci de la llengua catalana, i de loc...