Instruccions Inici De Curs!!!07 08

 • Published on
  31-Aug-2014

 • View
  3.864

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • Instruccions per a lorganitzaci i el funcionament dels centres educatius pblics deducaci infantil i primria i deducaci especial Curs 2007-2008
 • RESOLUCI de 10 de juliol de 2007, per la qual saproven les instruccions per a lorganitzaci i el funcionament dels centres educatius pblics deducaci infantil i primria i deducaci especial per al curs 2007-2008. A fi destablir els aspectes dorganitzaci i funcionament i les orientacions generals per a laplicaci prctica de la normativa vigent en els aspectes didacticopedaggics, participatius i de gesti dels centres educatius pblics deducaci infantil i primria i deducaci especial, i sens perjudici de les normatives especfiques que regulen situacions particulars, en virtut de les atribucions conferides per larticle 16 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, dorganitzaci, procediment i rgim jurdic de lAdministraci de la Generalitat de Catalunya, Resolc: 1. Aprovar les instruccions per a lorganitzaci i el funcionament dels centres educatius pblics deducaci infantil i primria i deducaci especial per al curs 2007-2008 en els termes establerts en aquesta Resoluci. 2. Donar publicitat de les instruccions per a lorganitzaci i el funcionament dels centres educatius pblics deducaci infantil i primria i deducaci especial per al curs 2007-2008 a la pgina www.gencat.net/educacio 3. Que els directors i directores donin a conixer el contingut de les instruccions als diferents sectors de la comunitat escolar. Barcelona, 10 de juliol de 2007 M. Dolors Rius i Benito Secretria general
 • Instruccions per a lorganitzaci i el funcionament dels centres educatius pblics deducaci infantil i primria i deducaci especial per al curs 2007-2008 I. Organitzaci general del centre ................................................................................................. 3 1. Consolidar la llengua catalana, i loccit dAran si escau, com a eix vertebrador dun projecte plurilinge. El projecte lingstic.................................................................................. 4 2. Integraci escolar i social de lalumnat: el centre acollidor................................................... 5 2.1. Fomentar leducaci intercultural en un marc de dileg i de convivncia ..................... 6 2.2. Promoure lequitat a fi devitar qualsevol tipus de marginaci ...................................... 7 2.3. Coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesi social del centre .......................... 7 2.4. Centre educatiu i entorn: leducaci comunitria .......................................................... 8 3. Atenci a les necessitats educatives de lalumnat................................................................ 9 3.1. Acci tutorial .................................................................................................................. 9 3.2. Atenci a la diversitat..................................................................................................... 9 3.3. Atenci a lalumnat amb necessitats educatives especials......................................... 11 3.4. Atenci a lalumnat nouvingut...................................................................................... 13 3.5. Atenci a lalumnat que pateix malalties prolongades ................................................ 16 3.6. Adaptacions i modificacions del currculum ................................................................ 17 3.7. Desplegament del currculum en els centres deducaci especial.............................. 17 4. Projecte per a la millora de la qualitat dels centres educatius pblics (PMQCE)............... 18 5. Projectes dinnovaci educativa.......................................................................................... 18 5.1. Biblioteca escolar......................................................................................................... 19 5.2. Pla de llenges estrangeres ........................................................................................ 19 6. Avaluaci de centre ............................................................................................................ 20 7. Coordinaci entre primria i secundria ............................................................................. 21 8. Programaci general del centre.......................................................................................... 22 9. Programacions didctiques................................................................................................. 22 II. Organitzaci del currculum..................................................................................................... 23 10. Normativa daplicaci ........................................................................................................ 23 11. Aspectes prioritaris ........................................................................................................... 23 11.1. Hbits i normes en leducaci infantil ........................................................................ 23 11.2. La llengua oral ........................................................................................................... 25 11.3. Aprenentatge de la lectura i lescriptura .................................................................... 26 11.4. La lectura ................................................................................................................... 27 11.5. Competncies matemtiques .................................................................................... 27 11.6. Llenges estrangeres ................................................................................................ 29 12. Competncies bsiques.................................................................................................... 29 13. Tecnologies de la informaci i la comunicaci ................................................................. 30 14. Ensenyament de la religi................................................................................................. 32 15. Avaluaci i promoci de lalumnat .................................................................................... 33 III. Organitzaci del curs.............................................................................................................. 34 16. Calendari escolar .............................................................................................................. 34 17. Horari del centre................................................................................................................ 34 18. Horari de lalumnat ............................................................................................................ 35 19. Horari del professorat ....................................................................................................... 37 19.1. Horari general del professorat ................................................................................... 37 19.2. Reduccions de jornada.............................................................................................. 39 19.3. Dedicaci horria dels rgans de govern i crrecs de coordinaci........................... 42 20. Criteris dassignaci dels mestres als diferents cicles, cursos i rees ............................. 43 21. Mestres especialistes........................................................................................................ 43 21.1. Mestres especialistes de msica............................................................................... 43 21.2. Mestres especialistes deducaci fsica..................................................................... 43 21.3. Mestres especialistes de llengua estrangera ............................................................ 44 21.4. Mestres especialistes deducaci especial................................................................ 44 21.5. Mestres especialistes daudici i llenguatge ............................................................. 45 21.6. Mestres de religi ...................................................................................................... 46 1
 • 22. Personal dadministraci i serveis i de suport socioeducatiu ........................................... 46 22.1. Funcions, jornada i horaris ........................................................................................ 46 22.2. Organitzaci i condicions laborals ............................................................................. 51 IV. Zones escolars rurals............................................................................................................. 53 23. Mestres especialistes itinerants ........................................................................................ 53 24. Reunions de claustre de la ZER ....................................................................................... 54 25. Dedicaci horria dels rgans de govern - ZER............................................................... 54 26. Substitucions..................................................................................................................... 54 V. Aspectes generals .................................................................................................................. 55 27. Drets i deures de lalumnat ............................................................................................... 55 28. Foment de la igualtat doportunitats per a nens i nenes ................................................... 55 29. Assistncia del professorat i altre personal del centre ..................................................... 56 30. Llibres de text.................................................................................................................... 60 31. Simultanetat dels estudis deducaci primria i estudis de dansa .................................. 61 32. Seguretat i salut ................................................................................................................ 61 32.1. Farmaciola ................................................................................................................. 61 32.2. Administraci de medicaci a alumnes ..................................................................... 61 32.3. Prevenci del tabaquisme i de lalcoholisme............................................................. 61 32.4. Control de plagues..................................................................................................... 62 32.5. Coordinaci de prevenci de riscos laborals............................................................. 63 32.6. Plans demergncia ................................................................................................... 63 32.7. Accidents laborals...................................................................................................... 64 32.8. Materials .................................................................................................................... 64 33. Actuacions, trmits i gestions en determinats casos daccident o incident ...................... 64 33.1. Actuacions en el supsit de possible lesi en bns o en drets de particulars (danys soferts en la seva integritat fsica i en els seus bns materials) ........................................ 64 33.2. Responsabilitat civil ................................................................................................... 65 34. Actuacions en el supsit dabsentisme de lalumnat ........................................................ 65 35. Actuacions en el supsit de retard en la recollida de lalumnat a la sortida del centre .... 66 36. Actuacions en cas de queixes sobre la prestaci del servei que qestionin lexercici professional de personal del centre ........................................................................................ 66 37. Criteris dactuaci en situacions singulars........................................................................ 67 37.1. Criteris que cal aplicar en els supsits de problemes dels progenitors en relaci amb els fills ................................................................................................................................. 67 37.2. Criteris que cal aplicar davant determinades actuacions policaques....................... 67 37.3. Criteris que cal aplicar en cas de presumpta comissi, per part dels alumnes, dalgun tipus de delicte o falta dins les dependncies del centre ...................................... 68 37.4. Criteris que cal aplicar quan es t constncia que algun alumne/a ha estat objecte de maltractaments .............................................................................................................. 68 38. Gesti econmica dels centres......................................................................................... 68 39. Gesti acadmica i administrativa .................................................................................... 69 40. s dimatges dalumnes.................................................................................................... 69 41. Participaci de les famlies ............................................................................................... 69 VI. Formaci permanent del professorat..................................................................................... 71 42. Pla de formaci de centre ................................................................................................. 71 43. Plans de formaci de zona ............................................................................................... 71 44. Ajuts individuals i llicncies destudi ................................................................................. 72 45. Accs a biblioteques i museus.......................................................................................... 72 VII. Referents normatius.............................................................................................................. 73 M. Models .................................................................................................................................... 77 M1. Comunicaci de faltes dassistncia o de puntualitat no justificades (model 1) ..........