Instruccions per a emplenar el quadern - ?· INSTRUCCIONS FR262/02 Página 1 de 15 Instruccions per…

 • Published on
  20-Sep-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • INSTRUCCIONS

  FR262/02 Pgina 1 de 15

  Instruccions per a emplenar el quadern INTRODUCCI El registres del present quadern permeten registrar les dades necessries per tal que els agricultors puguin acreditar davant el Consell Catal de la Producci Agrria Ecolgica (CCPAE) que les tcniques de cultiu aplicades en les parcelles inscrites en el CCPAE, aix com la comercialitzaci dels productes d'aquestes parcelles, es realitzen conforme les disposicions que estableix la normativa dagricultura ecolgica. Aquests registres seran auditats pels inspectors del Consell durant les visites. Si emplenem directament el quadern facilitat pel CCPAE, guardarem les fitxes en blanc del quadern per a fer fotocpies i complimentarem aquestes. Tamb pot trobar-se el quadern i les seves instruccions ds en la secci Trmits i documentaci de la pgina web del CCPAE: http://www.ccpae.org. El quadern consta dels segents registres:

  Nom del registre Objectiu

  Portada Identificaci de loperador, assessor (si sescau) i compromisos de loperador.

  1. Relaci de personal i maquinria de tractaments. Registrar les persones que realitzen els tractaments i la maquinria utilitzada pels tractaments.

  2. Identificaci de les parcelles de cultiu ecolgic. Relacionar el nmero dordre intern amb les dades del SIGPAC i el tipus de maneig de cada parcella.

  3. Registres de treballs i adobats Registrar els treballs de camp i adobs aplicats

  4. Registre de tractaments fitosanitaris i altres mtodes de lluita Registrar l informaci referent a les aplicacions de fitosanitaris i altres mtodes de lluita.

  5. Registre daltres tractaments fitosanitaris Registrar les aplicacions realitzades sobre les llavors, tractaments postcollita, ins-tallacions demmagatzematge i transports.

  6. Registre danlisi de residus de productes fitosanitaris Registrar els resultats de les anlisis multiresidus realitzats als cultius o collites de lexplotaci.

  7. Registre de compra de matries primeres Registrar les entrades de matries primeres a lexplotaci

  http://www.ccpae.org/

 • INSTRUCCIONS

  FR262/02 Pgina 2 de 15

  Nom del registre Objectiu

  8. Registre de venda de productes Registrar les vendes de productes

  9. Registre de totals recollectats i clcul de rendiments Registrar les produccions i rendiments

  10. Altres dades i incidncies

  11. Registre de reclamacions de clients Registrar les reclamacions rebudes pels clients.

  Nota: El present quadern compleix les disposicions del RD 1311/2012 que regula la informaci mnima que cal registrar sobre ls de productes fitosanitaris. PORTADA. A la portada loperador identificar el quadern de camp amb les seves dades, nom i cognoms o nom de lempresa, el seu nmero de NIF i el nmero de registre al CCPAE. En el cas de disposar dassessor, tamb figuraran les dades de lassessor, nom i cognoms o nom de lempresa, el nmero de NIF i el nmero dinscripci al Registre com assessor. Cal tenir en compte que els operadors inscrits al CCPAE, ja compleixen amb lassessorament indicat al RD 1311/2012. Posteriorment es descriuen els compromisos de loperador en front el CCPAE. TITULAR DE LEXPLOTACI: Nom i cognoms / Empresa NIF Nmero Registre CCPAE

  CT/ /P Assessor, agrupaci o entitat d'assessorament a la qual pertany l'explotaci (*) NIF Nmero inscripci al Registre

  (*) Les parcelles en Producci Ecolgica ja compleixen amb l'assessorament indicat en el RD 1311/2012 pel fet d'estar inscrites i ser controlades pel CCPAE.

 • INSTRUCCIONS

  FR262/02 Pgina 3 de 15

  COMPROMISOS DEL TITULAR Registrar les dades de lexplotaci sollicitades en el quadern segons el que estableix el Reglament (CE) 889/2008 dagricultura ecolgica i el RD 1311/2012

  dus sostenible dels productes fitosanitaris. Aquestes dades es podran registrar en paper o en suport informtic, utilitzant el model de quadern facilitat pel CCPAE o un quadern equivalent que contingui les mateixes dades.

  Mantenir a disposici del CCPAE el quadern dexplotaci i les etiquetes o fitxes tcniques dels productes fitosanitaris, adobs comercials i substrats utilitzats. Conservar durant 5 anys el quadern dexplotaci i la segent documentaci,

  documentaci relativa a l'assessorament rebut segons procedeixi:

  certificats dinspecci de la maquinria prpia amb la qual es fan els tractaments contractes de tractaments, quan aquests hagin estat fets per una empresa de serveis o de tractaments anlisis de residus de productes fitosanitaris que shagin realitzat en els cultius o productes collits justificants de lliurament dels envasos a un gestor de residus o a SIGFITO albarans i factures de compra de les matria primeres utilitzades en la producci ecolgica: productes fitosanitaris, fems, adobs, llavors, planter, etc. tiquets o albarans de lliurament i factures de venda de les collites

  Presentar el quadern actualitzat i la documentaci corresponent al inspector/a del CCPAE durant les visites de seguiment per a la seva revisi i segellat. Si les dades es registren en suport informtic, l'operador ha de

  de l'explotaci

  facilitar al inspector/a els registres impresos en paper o un arxiu amb el quadern d'explotaci en format Word, Excel o Pdf

  .

  1 RELACI DE PERSONAL I MAQUINRIA DE TRACTAMENTS. Personal de la prpia explotaci que fa aplicacions amb productes fitosanitaris Relacionar tot el personal propi de lexplotaci, pare, mare, germ, etc., si s una explotaci familiar, o els socis. En la columna nmero dordre posar un nmero correlatiu comenant per 1. Nmero dordre Nom i cognoms NIF

  Nmero de carnet daplicador i manipulador

  Nivell de qualificaci

  A 1 PRIETO SANCHEZ, Carles 12345678A QU10322/06 QUALIFICAT

  A 2 PRIETO RIBAS, Ismael 12345679B BA145532/08 BASIC

  A -

 • INSTRUCCIONS

  FR262/02 Pgina 4 de 15

  Personal contractat que fa aplicacions amb productes fitosanitaris Relacionar tot el personal que t un vincle contractual amb lexplotaci, ja sigui personal fixa o personal eventual, i que faci tractaments amb produc-tes fitosanitaris. En la columna nmero dordre posar un nmero correlatiu a continuaci dels nmeros donats en lapartat anterior. Empreses de serveis o de tractaments que fa aplicacions amb productes fitosanitaris Relacionar, si sescau, les empreses que shan contractat per fer tractaments a lexplotaci. En la columna nmero dordre posar un nmero correlatiu a continuaci dels nmeros donats en lapartat anterior. Maquinria de tractaments de lexplotaci Relacionar tota la maquinaria emprada per fer els tractaments fitosanitaris, prpia de lexplotaci, que tingui una cabuda superior als 100 litres. En la columna nmero dordre posar un nmero correlatiu. En la columna tipus de maquinria de tractaments especificar el tipus (polvoritzador, atomitzador, etc.)

  Nmero dordre Tipus de maquinria de tractaments Data de compra

  Nmero dinscripci

  al ROMA Data darrera

  inspecci

  D 1 Atomitzador 10/10/2010 532256

  D 2 Polvoritzador 09/09/2009 532257

  D - Maquinria de tractaments llogada. Igual que lapartat anterior, per referida a la maquinria que es lloga per fer els tractaments, ja sigui a la cooperativa, a una empresa o a un particu-lar.

 • INSTRUCCIONS

  FR262/02 Pgina 5 de 15

  2- RELACI DE PARCELLES DE CULTIU ECOLGIC Determinarem quines sn les parcelles agrcoles de la nostra explotaci i, mitjanant aquesta taula, indicarem com es corresponen amb les dades del SIGPAC (Sistema dInformaci Geogrfica de la Poltica Agrcola Comuna. Es pot consultar el SIGPAC en: http://www.mapa.es/es/sig/pags/sigpac/intro.htm). Es recomana dividir l'explotaci ecolgica en parcelles agrcoles homognies (mateix cultiu i maneig), assignar a cadascuna delles un nmero d'or-dre intern correlatiu i desprs identificar en el llistat cada nmero amb el nom de la parcella i les seves corresponents dades del SIGPAC1

  , que sn el municipi, polgon, parcella, recinte i s. En la columna ds, indicarem el codi ds del SIGPAC:

  TA Terra campa TH Horta IV Hivernacles FY Fruiters CI Ctrics FS Fruita seca OV Olivera VI Vinya IM Improductius

  FO Forestal PA Pastures arbrades PR Pastures arbustives PS Pastius ED Edificacions ZU Zona urbana CA Vials AG Corrents i superfcies daigua

  OF Associaci olivera-fruiter VO Associaci olivera-vinya VF Associaci vinya-fruiter FV Associaci fruita seca -vinya FL Associaci fruita seca -olivera ZC Zona de concentraci parcellria ZV Zona censurada

  Posteriorment per cada recinte indicarem lespcie i varietat conreada. Per cada filera registrada indicarem la superfcie en hectrees, el sistema de conreu (on sindicar a la columna 3.1 si el cultiu s en sec, es rega a manta o per goteig o per aspersi, i a la columna 3.2 si el conreu es a laire lliure, sota hivernacle o qualsevol altre tipus de protecci). Lltima columna es exclusiva pel conreu de vinya, on indicarem el codi del Registre Vitivi-ncola de Catalunya. En el cas ideal una parcella agrcola coincideix amb un recinte del SIGPAC, per normalment una parcella agrcola est for-mada per diversos recintes o fins i tot per diverses parcelles del SIGPAC contiges. Tamb pot ocrrer que un recinte del SIGPAC estigui format per ms d'una parcella agrcola. En el cas d'hivernacles, cada hivernacle constitueix una parcella agrcola. El segent exemple s el d'una explotaci que conrea oliveres ARBEQUINA, vinya MERLOT, blat de mor DE LA CREU, i hortalisses sota hivernacle. Les parcelles agrcoles (mateix cultiu i maneig) definides per lagricultor podrien ser les segents:

 • INSTRUCCIONS

  FR262/02 Pgina 6 de 15

  Nmero finca

  (1) Nom de la finca

  Identificaci SIGPAC Cultiu

  (Espcie i varietat) Superfcie

  (ha)

  Sistema Conreu

  (3) Vinya:

  Nmero RVC Municipi Polgon Parcella

  Recinte s (2)

  3.1 3.2

  1 Puig del corb Miralcamp 2 79 3.1 3.2 Oliveres ARBEQUINA 1,45 S L

  1 Puig del corb Miralcamp 2 80 Oliveres ARBEQUINA 3,20 S L

  1 Puig del corb Miralcamp 2 81 Oliveres ARBEQUINA 0,54 S L

  2 Cam de Bovera Miralcamp 5 12 Oliveres ARBEQUINA 4,23 M L

  3 Camp gran Miralcamp 10 5 Vinya MERLOT 5,38 G L ID414

  4 Camp figuera Miralcamp 10 5 Blat de moro DE LA CREU 2,15 A L

  5 Hivernacle nou Miralcamp 10 5 Hortalisses 1,26 G I (1) Nmero correlatiu assignat a les finques de l'explotaci per a la seva identificaci en altres seccions del quadern. (2) Per anotar l's que figura en el SIGPAC, utilitzar els codis que s'indiquen en les instruccions: OV (olivera), VI (vinya), TA (terra campa), FY (fruiters), FS (fruita seca), etc(3) Indicar: 3.1 S (sec), M (reg a manta), G (reg per goteig), A (reg per aspersi), X (altres tipus de reg). 3.2 L (Cultiu a laire lliure) I (cultiu en hivernacle), Z (altres tipus de protec-

  ci).

  .

  3 REGISTRE DE TREBALLS I ADOBATS

  En la taula registrarem de manera cronolgica els treballs del sl, adobats i tractaments fitosanitaris realitzats en les parcelles del cultiu. Per cada data o perode anirem anotant en la lnia els diferents treballs que realitzem en el cultiu:

  Data o perode: Data (dia/mes/any) o perode en qual es realitza qualsevol dels treballs indicats al registre.

  Nmero de finca: El nmero s el que sha assignat a les finques de lexplotaci en la secci 2 del quadern per a la identificaci de les par-celles.

  Cultiu (espcie i varietat): Nom del cultiu (nom com i varietat) pel que es registraran els treballs. Si el treball no es realitza a totes les espci-es o varietats que formen la finca, indicarem les espcies o varietats afectades.

  Superfcie (ha): Superfcie ocupada pel cultiu en hectrees. Si el treball no es realitza a tota la superfcie que formen la finca, indicarem la su-perfcie afectada.

 • INSTRUCCIONS

  FR262/02 Pgina 7 de 15

  Treballs del sl i altres treballs: Indicarem tots els treballs que no siguin adobats ni tractaments fitosanitaris: llaurar, sembrar indicant els kg llavor/ha, trasplantar indicant el nm. Plantes/ha, segar farratge + nmero de bales, recollectar cereals + quantitat de gra, esporgar, etc.

  Adobats: Nom comercial: Si s una adob comercial indicarem el nom comercial. En el cas daplicar fem indicarem el tipus de ramaderia (per exem-

  ple fem dovella) i a la lapartat 7 del quadern Registre de compra de matries primeres indicarem el sistema de cria (extensiva, no inten-siva, intensiva) i la marca oficial de lexplotaci. Si utilitzem adob verd indicarem el nom de les espcies sembrades.

  Composici: En el cas daplicar un adob comercial, indicarem el percentatge de cada component de ladob. En el cas dadob verd indica-rem el percentatge de cada espcie sembrada.

  Quantitat per ha: indicarem els kg o litres dadob aplicats per ha. Fert.: Si ladobat sha realitzat mitjanant fertirrigaci, macarem la casella. En cas contrari es deixar buida.

  Data o perode

  Nmero finca (1) Cultiu (espcie i varietat)

  Superf. (ha)

  Treballs del sl i altres treballs (2)

  Adobats

  Nom comercial Composici Quantitat / ha Fert. (3) 15/02/2014 1 Olivera ARBEQUINA 5,19 Llaurar 15/03/2014 1 Olivera ARBEQUINA 5,19 Abobar Fem ovella 100% fem ovella 10tn/ha 20/04/2014 5 Pssols FLORETA 0,1 Abodar ECOHIDRO 51% potassi, 46% sofre 5 l/ha 25/04/2014 5 Mongeta LLAMINERA 0,1 Abodar Adob verd 50%civada+50%vea 0,5kg/ha

  (1) El nmero s el que s'ha assignat a les finques de l'explotaci en la secci 2 del quadern per a la identificaci de les parcelles. (2) Indicar els treballs que no siguin adobats ni tractaments fitosanitaris: llaurar, sembrar + kg llavor/ha, trasplantar + nm. plantes/ha, segar farratge + nmero de paques, re-

  collectar cereals + quantitat de gra, esporgar, etc.

  (3) Si l'adobat s'ha realitzat mitjanant fertirrigaci, marcar la casella.

  4 REGISTRE DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS I ALTRES MITJANS DE LLUITA

  En aquest apartat anotarem tots els tractaments fitosanitaris que shan realitzat a lexplotaci ja sigui per personal propi, per personal assalariat o per empreses de tractaments llogades, aix com els altres mitjans de lluita alternatius a la lluita qumica. Per a cada tractament sha demplenar tantes files com productes semprin en el mateix.

 • INSTRUCCIONS

  FR262/02 Pgina 8 de 15

  Data del tractament: Data (dia/mes/any) en qual es realitza el tractament.

  Nmero finca: Nmero de la parcella agrcola. El nmero s el que sha assignat a les finques de lexplotaci en la secci 2 del quadern per a la identificaci de les parcelles.

  Cultiu: Nom del cultiu (nom com i varietat) afectat pel tractament.

  Nom de la plaga o malaltia a controlar: Justificarem el tractament indicant el nom de la plaga/malaltia. Sha de tenir en compte que en agri-cultura ecolgica no est perms ls dherbicides.

  Superfcie tractada (ha): Superfcie tractada de la parcella en hectrees.

  Nmero ordre aplicador: Posarem el nmero amb que sha identificat a la persona que fa el tractament (Nmero ordre dels tres quadres del personal que realitza els tractaments, apartat 1 del quadern).

  Nmero ordre mquina: Posarem el nmero amb que sha identificat cada mquina de tractaments emprada a lexplotaci (apartat 1 del qua-dern), ja sigui prpia o llogada.

  Kg. o litres de brou emprats: Anotarem els Kg o litres de brou per hectrea de producte utilitzats per cada tractament.

  Nom comercial i matria activa: Anotarem el nom...

Recommended

View more >