of 1 /1
U DV Milana Sachsa, ispitali smo stavove roditelja o važnosti čitanja kao i obiteljske navike u pogledu čitanja slikovnica i gledanja televizije. Upitnik je ispunilo ukupno 42 roditelja iz jasličnih i mlađih vrtićkih skupina. Iz stavova roditelja o važnosti čitanja, vidljivo je da roditelji imaju vrlo pozitivan stav prema čitanju i da takvu vrstu poticanja dječjeg razvoja smatraju značajnom i korisnom. U ispitivanju obiteljskih navika, vidljivo je da djeca vrlo značajan period budnog vremena provode gledajući televizijski sadržaj, pri čemu je vrijeme provedeno u čitanju znatno manje. Provedeno istraživanje navodi nas na zaključak da trebamo dodatno poraditi na tome da roditeljsko organiziranje djetetetovog slobodnog vremena bude u skladu s njihovim stavovima o važnosti čitanja u poticanju razvoja djeteta i njegovoj prednosti u odnosu na gledanje televizije. U Dječjem vrtiću Milana Sachsa posebno ističemo važnost govorno jezičnog razvoja kod djece. Poticanje učenja jezika od rane dobi izuzetno je važno. Što se ranije započne s poticanjem govorno – jezičnog razvoja to će dijete brže i bolje napredovati. Najjednostavniji i najbolji oblik učenja govora je igra koja treba biti popraćena motoričkim radnjama. Upravo ta znanja o razvoju govora dovela su nas do stvaranja naših Interaktivnih slikovnica. Interaktivne slikovnice su posebne jer osim što prenose određenu priču djetetu uključuju i aktivno sudjelovanje djeteta u kreiranju priče. U interaktivnim slikovnicama dijete treba otvoriti prozorčić da vidi što se njemu krije, treba smjestiti likove iz Ježeve kućice za stol na kojem će večerati, može izvaditi odjeću iz perilice za rublje i smjestiti ju na sušilo… Interaktivne slikovnice u Dječjem vrtiću Milana Sachsa Matija Stipić, odgojitelj ; Marina Mlinarić Duić, odgojitelj ;Valentina Laslo, odgojitelj ;Ana Metikoš, Montessori odgojitelj Ana Hrkać, psiholog; Tamara Galunić, logoped ;dr.sc. Gordana Lešin,ravnateljica Jezično govorni razvoj Interaktivne slikovnice nude neposredni dodir s temom koja se obrađuje. Svaka stranica nudi nešto novo, dovoljno je izazovna da održi interes i neprestalno nudi djetetu inovaciju za istraživanje, proradu ili uvježbavanje. Uz razvoj govora kao temeljnog cilja slikovnica, interaktivna slikovnica u sebi sadrži dimenziju poticanja socio-emocionalnog razvoja, predmatematičkih vještina, razrješavanja problemskih situacija, razvoja mašte i kreativnosti. Vlastitom izradom interaktivnih slikovnica možemo se usmjeriti na jednu tematiku i ostvariti kvalitetno vrijeme i izradu s djecom. Uvođenjem interaktivnih slikovnica u odgojno obrazovnom procesu došli smo do spoznaje da one privlače velik broj djece, što dovodi do povećanja zainteresiranosti za slikovnicu. U praksi smo primijetili da se kod djece pojavila viša razina motivacije za istraživanjem i duža koncentracija u usmjerenim aktivnostima. Posebno bismo istaknuli i intergrirani odgojno obrazvoni pristup koji potiče sva razvojna područja, a poseban naglasak na stavlja socio-emocionalnalni i jezično govorni razvoj. U međusobnoj interakciji djeca su se spontano i kroz igru postovjećivali s nekim od likova iz slikovnice te razvijala empatiju prema njima, što se proširilo i na stvarne odnose među djecom u skupini. Također, kroz ovakve slikovnice djeca uče regulirati emocije. Kroz manipulaciju lutkama iz interaktivne slikovnice djeca su spontano bogatila svoj rječnik tako što su jedni drugima prepričavali sadržaj, najavljivali buduće radnje, komentirala prethodne, a ujedno stvarala i svoje priče. Interaktivna slikovnica vrlo je važna jer potiče dijete na sudjelovanje i odlučivanje. U radu smo počeli izrađivati interaktivne slikovnice jer smo primijetili da su djeci zanimljive i produžuju njihovu koncentraciju i zanimanje za određenu brojalicu ili priču. Ako im damo slikovnicu u ruke, oni će je pogledati, ali i brzo izgubiti interes. No, kako bi produžili njihovu pažnju i znatiželju u svoje slikovnice počeli smo stavljati određene likove (lutke) iz brojalica i priča. Oni su s tim lutkama počeli manipulirali i sami stvarati svoje pjesme i brojalice. Povećanjem njihovog aktiviteta u čitanju slikovnice, sve dobrobiti čitanja u ranoj dobi u punoj snazi dolaze do izražaja. Djeca su više angažirana i duže vremena provode uz interaktivnu slikovnicu. Odgojno obrazovna skupina Pužići (3-4 godine) Važnost čitanja Odgojno obrazovna skupina Zečići (2-3 godine) Interaktivne slikovnice Odgojno obrazovna skupina Vjeverice (3-4 godine) Slikovnica je prva knjiga s kojom se dijete susreće i putem koje stvara pozitivan odnos prema čitanju. Neke od funkcija slikovnice su: Informacijsko-odgojna spoznajna iskustvena, zabavna estetska govorno-jezična funkcija Funkcije slikovnice 14% 16% 39% 31% Vrijeme u danu provedeno u gledanju TV <30 min 30 min 1 h >1h 24% 43% 28% 5% Vrijeme u danu provedeno u čitanju <30 min 30 min 1 h >1h Važnost čitanja Poticaj za cjelokupan razvoj Stvaranje navike Edukativni crtići potiču govor Series1 3,8 3,7 3,7 3,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Stavovi roditelja o važnosti čitanja

Interaktivne slikovnice u Dječjem vrtiću Milana Sachsa · 2019-09-26 · brojalice. Povećanjem njihovog aktiviteta u čitanju slikovnice, sve dobrobiti čitanjau ranoj dobi u punoj

 • Author
  others

 • View
  9

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Interaktivne slikovnice u Dječjem vrtiću Milana Sachsa · 2019-09-26 · brojalice. Povećanjem...

 • U DV Milana Sachsa, ispitali smo stavove roditeljao važnosti čitanja kao i obiteljske navike upogledu čitanja slikovnica i gledanja televizije.Upitnik je ispunilo ukupno 42 roditelja iz jasličnih imlađih vrtićkih skupina.Iz stavova roditelja o važnosti čitanja, vidljivo je daroditelji imaju vrlo pozitivan stav prema čitanju ida takvu vrstu poticanja dječjeg razvoja smatrajuznačajnom i korisnom.U ispitivanju obiteljskih navika, vidljivo je da djecavrlo značajan period budnog vremena provodegledajući televizijski sadržaj, pri čemu je vrijemeprovedeno u čitanju znatno manje.Provedeno istraživanje navodi nas na zaključak datrebamo dodatno poraditi na tome da roditeljskoorganiziranje djetetetovog slobodnog vremenabude u skladu s njihovim stavovima o važnostičitanja u poticanju razvoja djeteta i njegovojprednosti u odnosu na gledanje televizije.

  U Dječjem vrtiću Milana Sachsa posebno ističemo važnostgovorno jezičnog razvoja kod djece. Poticanje učenja jezikaod rane dobi izuzetno je važno. Što se ranije započne spoticanjem govorno – jezičnog razvoja to će dijete brže ibolje napredovati. Najjednostavniji i najbolji oblik učenjagovora je igra koja treba biti popraćena motoričkimradnjama. Upravo ta znanja o razvoju govora dovela su nasdo stvaranja naših Interaktivnih slikovnica.

  Interaktivne slikovnice su posebnejer osim što prenose određenu pričudjetetu uključuju i aktivnosudjelovanje djeteta u kreiranjupriče. U interaktivnim slikovnicamadijete treba otvoriti prozorčić da vidišto se njemu krije, treba smjestitilikove iz Ježeve kućice za stol nakojem će večerati, može izvaditiodjeću iz perilice za rublje i smjestitiju na sušilo…

  Interaktivne slikovnice u Dječjem vrtiću Milana Sachsa

  Matija Stipić, odgojitelj ; Marina Mlinarić Duić, odgojitelj ;Valentina Laslo, odgojitelj ;Ana Metikoš, Montessori odgojitelj

  Ana Hrkać, psiholog; Tamara Galunić, logoped ;dr.sc. Gordana Lešin,ravnateljica

  Jezično govorni razvoj

  Interaktivne slikovnice nude neposredni dodirs temom koja se obrađuje. Svaka stranica nudinešto novo, dovoljno je izazovna da održiinteres i neprestalno nudi djetetu inovaciju zaistraživanje, proradu ili uvježbavanje.Uz razvoj govora kao temeljnog cilja slikovnica,interaktivna slikovnica u sebi sadrži dimenzijupoticanja socio-emocionalnog razvoja,predmatematičkih vještina, razrješavanjaproblemskih situacija, razvoja mašte ikreativnosti.Vlastitom izradom interaktivnih slikovnicamožemo se usmjeriti na jednu tematiku iostvariti kvalitetno vrijeme i izradu s djecom.

  Uvođenjem interaktivnih slikovnica u odgojnoobrazovnom procesu došli smo do spoznaje da oneprivlače velik broj djece, što dovodi do povećanjazainteresiranosti za slikovnicu.U praksi smo primijetili da se kod djece pojavila višarazina motivacije za istraživanjem i dužakoncentracija u usmjerenim aktivnostima. Posebnobismo istaknuli i intergrirani odgojno obrazvonipristup koji potiče sva razvojna područja, aposeban naglasak na stavlja socio-emocionalnalni ijezično govorni razvoj. U međusobnoj interakcijidjeca su se spontano i kroz igru postovjećivali snekim od likova iz slikovnice te razvijala empatijuprema njima, što se proširilo i na stvarne odnosemeđu djecom u skupini. Također, kroz ovakveslikovnice djeca uče regulirati emocije. Krozmanipulaciju lutkama iz interaktivne slikovnicedjeca su spontano bogatila svoj rječnik tako što sujedni drugima prepričavali sadržaj, najavljivalibuduće radnje, komentirala prethodne, a ujednostvarala i svoje priče.

  Interaktivna slikovnica vrlo je važna jerpotiče dijete na sudjelovanje iodlučivanje. U radu smo počeli izrađivatiinteraktivne slikovnice jer smo primijetilida su djeci zanimljive i produžuju njihovukoncentraciju i zanimanje za određenubrojalicu ili priču. Ako im damoslikovnicu u ruke, oni će je pogledati, ali ibrzo izgubiti interes. No, kako biprodužili njihovu pažnju i znatiželju usvoje slikovnice počeli smo stavljatiodređene likove (lutke) iz brojalica ipriča. Oni su s tim lutkama počelimanipulirali i sami stvarati svoje pjesme ibrojalice. Povećanjem njihovogaktiviteta u čitanju slikovnice, svedobrobiti čitanja u ranoj dobi u punojsnazi dolaze do izražaja. Djeca su višeangažirana i duže vremena provode uzinteraktivnu slikovnicu.

  Odgojno obrazovna skupina Pužići (3-4 godine)

  Važnost čitanja

  Odgojno obrazovna skupina Zečići (2-3 godine)

  Interaktivne slikovnice

  Odgojno obrazovna skupina Vjeverice (3-4 godine)

  Slikovnica je prva knjiga s kojom sedijete susreće i putem koje stvarapozitivan odnos prema čitanju. Nekeod funkcija slikovnice su:• Informacijsko-odgojna• spoznajna• iskustvena, zabavna• estetska• govorno-jezična funkcija

  Funkcije slikovnice

  14%

  16%

  39%

  31%

  Vrijeme u danu provedeno u gledanju TV

  1h

  24%

  43%

  28%

  5%

  Vrijeme u danu provedeno u čitanju

  1h

  Važnost čitanja

  Poticaj za cjelokupan

  razvoj

  Stvaranje navike

  Edukativni crtići

  potiču govor

  Series1 3,8 3,7 3,7 3,5

  1

  1,5

  2

  2,5

  3

  3,5

  4

  Stavovi roditelja o važnosti čitanja