interferon (IFN)

Embed Size (px)

Text of interferon (IFN)

 • 7/25/2019 interferon (IFN)

  1/12

  Interferon (IFN)

  KELOMPOK 2Arifa Ibrahim (G1C215015)

  A. Meryam Susani (G1C21501!)Sarah Aris"a (G1C21501#)

  $a%iah & M 'ahir (G1C21502)$smi An%riani (G1C215025)

  Menari Lesari Ayu (G1C2150*+)

 • 7/25/2019 interferon (IFN)

  2/12

  Interferon (IFN)

  Si"in yan, men,aur a"i-ias semua

  "mnen sisem imun/ merua"anba,ian %ari sisem imun nnsesifi"

  yan, imbu a%a aha aa infe"si

  sebeum imbunya rea"si %ari sisem

  imun sesifi".

 • 7/25/2019 interferon (IFN)

  3/12

  'ie Inerfern

  Se3ara umum inerfern (I4) %i"em"an%aam I4 ie 1 yan, er%iri aas I46 %an

  I47/ %an I4 ie II yan, men3a"u I48.

 • 7/25/2019 interferon (IFN)

  4/12

  Teknik Pemeriksaan IFN-

  Metode ELISA

  Untuk penentuan kuantitatif konsentrasi Human Interferon gamma

  (IFN-) pada supernatan kultur sel, serum, dan plasma.

  Pengujian ini menggunakan teknik enzim immunoassa !and"i#$

  kuantitatif.

 • 7/25/2019 interferon (IFN)

  5/12

  Prinsip Uji

  Pi"na anib%i sesifi" unu" I47 a%a mi"rae. San%ar %an

  same yan, %iie "e %aam e %an seia I47 a"an eri"a eh

  anib%i. Seeah 9a eri"a/ sebuah i"na anib%i sesifi"

  berabe en9im unu" I47 %iambah"an "e e. Kemu%ian men3u3i

  unu" men,hian,"an yan, i%a" eri"a %en,an anib%ien9im/

  subsra suin %iambah"an "e e %an arna ber"emban, se3ara

  rrsina %en,an :umah I47 yan, eri"a a%a an,"ah aa.

  Pen,emban,an arna %iheni"an %an inensias arna %iu"ur.

 • 7/25/2019 interferon (IFN)

  6/12

 • 7/25/2019 interferon (IFN)

  7/12

  Baan ! "ondisi Pen#impanan

  Menyimpan kit pada suhu 2-8 C.Microplate readerMicrotitier plateSealer platePipet dan tips pipet.500 mL graduated silinder.deionisasi atau air suling.otol S!uirt" dispenser mani#old" atau tempat

  pencucian mikroplate otomatis.Polypropylene taung tes untuk pengenceran standar.kontrol $uman %&'-(.

 • 7/25/2019 interferon (IFN)

  8/12

  Persiapan $ea%en

  !impan semua reagen ke su$u kamar se%elum

  digunakan.

  Wash BuferAntibody konsentratStreptavidin-Peroxidase ConjugateSubstrat Solution (Tetraethyl-ben!idine

  (T"B##$%&- StandardStop solution

 • 7/25/2019 interferon (IFN)

  9/12

  Prosed&r PemeriksaanAssay 'ange )*-)+++ pg , l

 • 7/25/2019 interferon (IFN)

  10/12

  Perit&n%an 'asi

  ;en,an mem %ensias i" (O;) men,,una"an

 • 7/25/2019 interferon (IFN)

  11/12

 • 7/25/2019 interferon (IFN)

  12/12

  TE$IMA "ASI'