of 1/1

INTEVENSI INOVASI Design Thinking Design Thinking (DT) Matlamat Memerkasakan inovasi yang dikenalpasti dengan mengutamakan nilai kefungsian. EMPATHIZE DEFINE IDEATE PROTOTYPE TEST

  • View
    248

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INTEVENSI INOVASI Design Thinking Design Thinking (DT) Matlamat Memerkasakan inovasi yang...

INTEVENSI INOVASI Design Thinking

Anjuran: Institut Kualiti & Pengembangan Ilmu (InQKA)

Hakcipta InQKA

Draf 1: Meii 2018, InQKA UiTM

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

2 Objektif Sesi

Di akhir sesi ini, peserta akan mengetahui ;

kaedah pemerkasaan inovasi yang mengutamakan nilai kefungsian.

Kenyataan:Slaid bagi aktiviti pelaksanaan projek adalah secara umum dan

sebagai contoh untuk panduan peserta.

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

3 Pelopor DT

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

4 Prinsip DT

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

5 Memahami Nilai Kefungsian

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

6 Design Thinking (DT)

MatlamatMemerkasakan inovasi yang dikenalpasti dengan

mengutamakan nilai kefungsian.

EMPATHIZE DEFINE IDEATE PROTOTYPE TEST

Bagaimanasaya

memahamikehendak dan

keperluanpengguna?

Bagaimanasaya

menterjemahkeperluan

dankehendak

pengguna?

Apa ciptaanyang

memenuhi nilaikefungsian?

Bagaimanasaya bangun

idea?

Bagaimanasaya buktikandan perbaiki

idea?

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

7 Teknik & Kaedah Design Thinking

3 Fasa (HCD)

6 Aktiviti (EDIPT)Sumber: Kukuh Indraprasena dariYoung Academic Entrepreneur, Indonesia

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

8 Modus Operandi Design Thinking

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

9

Pemilihan & SasaranProjek

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

10 PEMILIHAN PROJEKAktiviti yang perlu dilaksanakan: Kenalpasti projek. Jika projek melebihi 5, wajar disenarai

pendek menggunakan kaedah yang sesuai.

Analisis setiap projek yang dikenalpasti mengunakan data sejarah

Pilih projek yang hendak dilaksanakanmenggunakan kaedah yang sesuai

Definisikan projek yang dipilih Jelaskan latar belakang,VOB dan

VOC projek Jelaskan signifikan projek Jelaskan terminologi yang diguna

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

11 Kenalpasti Projek

SENARAI PROJEK YANG DIKENALPASTI GAMBAR PENCADANG

ISU BERKAITAN PROJEK

1. Sistem Pendaftaran PelajarBalik Lewat ke Kampus

Hanya 30% pelajar-pelajar yang balik lewat

ke Kampus yang direkodkan dikenakan

tindakan.

2. Smart ID Pelajar Kes pelajar tidakmembawa Kad ID

pelajar dalam trend meningkat.

3. eSAMAN Trafik20% saman trafik

pelajar rosak

4. Tag Kenderaan PelajarMenyingkatkan tempohpemeriksaan pelajar.

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

12 Senarai Pendek Projek

Bil Cadangan Projek/Masalah Objektif Unit Objektif UiTM LonjakanPPPM(PT)1 Kos Baikpulih Mesin Pencetak

Yang Tinggi

2 E-Inventori

3 Kerosakan Access Point Muafakat WifiDisebabkan Suhu Yang Panas

4 Updating OS Online

5 Kos Pembelian Toner Yang Semakin Meningkat

6 Auto PC Formating

7 Data Sistem Inventori TidakDikemaskini

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

13 Analisis Awal Projek

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

14 Pemilihan Projek

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

15 Definisi Projek

What? Apa projeknya Why? Mengapa dijadikan projek? When? Bila Berlaku? Where? Dimana berlaku? Who? Siapa yang terlibat? How? Bagaimana diketahui situasi ini?

eLEWAT

What

70% pesalahtidak dapatdikesan

Why Sekarang

When

Pej Polis Bantuan

Where Polis Bantuan, Pesalah, Pegawai HEP

Who

Ada suratpertuduhansalan.

How

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

16 Latar Belakang, VOB dan VOC Projek

Latar Belakang Voice of Business (VOB)Disepanjang tempoh 2017, daripada 310 permohonanditerima hanya 50% iaitu 155 permohonan diluluskan dalamtempoh 14 hari daripada tarikhditerima.

Bidang Tugas HEPHEP bertanggungjawabmenerima dan meluluskanpermohonan pelajarmenganjurkan projek.

Piagam Pelanggan HEPPermohonan pelajar untukmenganjurkan projek diluluskandalam tempoh 14 hari daripadatarikh permohonan diterima.

Voice of Customers (VOC)Sebanyak 24% atau 75 program pelajar dibatalkan kerana lewatmendapat kelulusan Fakulti.

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

17 Signifikan Projek

Mematuhi piagam pelanggan FakultiFungsi Organisasi

Melaksanakan program pembangunanpelajar yang telah dirancang

KehendakPelanggan

Mewujudkan pelajar yang berketrampilanPemegang Taruh

Mengutamakan pembangunan kendiridan sahsiah pelajar

Keadaan danEkosistem Semasa

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

18 Terminologi Projek

BorangLampiran

C

Borang yang digunakan olehpelajar untuk memohon kelulusanbagi penganjuran program

Program Pelajar

Program akademik, sukan, sosialatau sebagainya selain program pembangunan pelajar yang dianjurkan oleh Fakulti.

TAPA Jawatankuasa Tabung Amanah

yang menyediakan peruntukanuntuk pelajar melaksanakanprogram.

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

19 SASARAN PROJEK

Aktiviti yang perlu dilaksanakan: Laksanakan penandarasan di

kalangan rakan strategik dan/atauindustri

Senaraikan amalan terbaik rakanstrategik dan/atau industri berkaitanprojek

Tetapkan sasaran projek danjustifikasinya

Nyatakan jangkaan outcome terhadaporganisasi, pelanggan dan pemegangtaruh serta komuniti

Nyataan jangkaan impak terhadaporganisasi, pelanggan dan pemegangtaruh serta komuniti

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

20 Penandarasan Projek

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

21 Amalan Terbaik Berkaitan Projek

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

22 Sasaran Projek & Justifikasi

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

23 Jangkaan Outcome Projek

80% piagam pelanggandicapaiOrganisasi

100% program diluluskandilaksanakanPelanggan

Menambah PencalonanAnugerah Aktiviti Pelajar

PemegangTaruh

Program komuniti pelajarmeningkat 50%Komuniti

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

24 Jangkaan Impak Projek

Kepuasan hati pelangganmeningkat 50%Organisasi

80% pelajar menyertaiprogram anjuran pelajarPelanggan

Calon akhir Anugerah AktivitiPelajar

PemegangTaruh

Generasi pintar yang pedulikomunitiKomuniti

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

25 Kelulusan Pelaksanaan Projek

KEBENARAN MELAKSANAKAN PROJEK

PERMOHONAN MELAKSANAKAN PROJEK

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

26

Analisis PeluangPenambahbaikan

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

27 Penyataan Projek

Lakaran SebelumProjek

Lakaran EkspektasiInovasi Projek

Objektif Projek

Sasaran Projek

Pengurusanpelajar baliklewat manual

PengurusanDaftar pelajar

balik lewatberkomputer

1. Merekod maklumat pelajar yang tepatdalam tempoh yang singkat.

2. Mengurangkan kos operasi pengurusanrekod pelajar.

3. Memastikan kesalahan pelajar didakwa4. Mengelakkan kesilapan pertuduhan

terhadap pelajar.

Kesilapanpertuduhan pelajar

sifar.

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

28 EMPATHIZEAktiviti yang perlu dilaksanakan: Kenalpasti pengguna* dan bakal

pengguna projek? Fahami dan rumus gelagat utama

pengguna*pengguna: tegar, biasa, pendidik

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

29 Kenali PenggunaKENALIPENGGUNA Pengguna Semasa Bakal Pengguna

Siapa? PS1. Polis BantuanPS2. Pelajar

BP1 Setiausaha Jawatan Kuasa TatatertibPelajar

Mengapa dipilih? PS1. Penyelenggara Rekod PS2. PemberiMaklumat

BP1. Pengguna Maklumat

Bagaimana bolehmenyumbangkepadakeberhasilanprojek?

PS1. Memastikan ketepatan rekodPS2. Memberi maklumat yang tepat.

BP1. Mengeluarkan pertuduhan pelajardengan tepat.

1

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

30 Gelagat Pengguna

Aktiviti yang dicadangkan:

Temuramah semua kumpulanpengguna semasa dan bakalpengguna mengenai pengalamanmereka:

Catat apa fikiran dan perasaannya

Catat apa pandangannya

Catat apa yang pengguna dengar dariorang awam.

Catat apa yang pengguna takuti

Catat apa yang diimpikan olehpengguna

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

31 Kaedah Mencerap Gelagat Pengguna

Apa pengguna FIKIR danRASA?

Apa pendapat danperasaannya.

Apa pengguna KATA danLAKUKAN?

Bagaimana mengatasikeadaan

Apa pengguna LIHAT? Bagaimana keadaan

pengguna lain

Apa pengguna DENGAR? Apa pendapat orang awam

HINDARI? Situasi

IMPIKAN? Kalaulah yang sekarang ..

FAHAMI GELAGAT PENGGUNA2

Pengguna JumlahPS1 10

PS2 50

BP1 2

Jumlah 62

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

32 Analisis Gelagat Pengguna

Apa Pengguna Lihat PS1 PS2 BP1

PS1 balik makan 7 20 1 28

PS2 beri maklumat silap 7 5 2 14

PS1 tidak hormatiperaturan 4 12 1 17

PS2 mengelak daripadadituduh 7 20 1 28

PS1. tidak dapat bacatulisan PS2 10 20 2 32

BP1 silap keluarkanpertuduhan 2 5 0 7

0

10

20

30

40

A B C D E F

Apa Pengguna Lihat

Pengguna Jumlah

PS1 10

PS2 50

BP1 2

Jumlah 62

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

33 Rumusan Gelagat Pengguna

Pengalaman Rumusan

PS1

PS2

bp1

Juml

ah

Gelagat Utama Pengguna

Fikir&

Ras

a

Lihat

Deng

ar

Kata

& La

kuka

n

Hind

ari

Impik

an

7 20 1 28 PS1 balik makan x x x

7 5 2 14 PS2 beri maklumat silap x x x x

4 12 1 17 PS1 tidak hormati peraturan x x

7 20 1 28 PS2 mengelak daripada dituduh x x x

10 20 2 32 PS1 tidak dapat baca tulisan PS2 x x x

2 5 0 7 BP1 silap keluarkan pertuduhan x x x

Pengguna Jumlah

PS1 10

PS2 50

BP1 2

Jumlah 62

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

34 DEFINEAktiviti yang perlu dilaksanakan: Pastikan keperluan dan kepentingan

pengguna Padankan Ciri Inovasi yang menepati

atau mengatasi gelagat utamapengguna

Tetapkan ciptaan inovasi danbandingannya dengan amalan terbaiksedia ada.

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

35 Keperluan & Kepentingan Pengguna

Siapa pengguna? Keperluan pengguna? Apa alasannya?

PS1 Polis Bantuan.PS2 PelajarBP1 Setiausaha JKTP

PS1 tidak perlu taip semula.PS2 tidak mahu menulis.BP1 keluarkan pertuduhandengan tepat.

PS1 terdedah kepadakesilapan.PS2 letih. Sudah lewat malam.BP1 pentingkan integriti.

Gelagatnya? Kepentingan sebenar? Mengapa sedemikian?

PS1 rasa PS2 beri maklumatsalah.PS2 tulis maklumat kurangjelas.BP1 salah keluarkanpertuduhan.

PS2 bertanggungjawab berimaklumat tepat.PS2 tidak perlu tulis maklumat.Maklumat PS1 tepat.

PS1 tidak mahu dipersalahkan.PS2 Telah ada maklumat dalamsistem.BP1 mesti keluarkanpertuduhan tepat.

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

36 House of Quality 1

Ciri Inovasi

Gelagat UtamaPengguna

Keut

amaa

n

Scan

Kad

Pelaj

ar

Sum

ber

data

sist

empe

lajar

Lapo

ran

bent

ukex

cel

Lapo

ran

kes

haria

n

Butir

anke

sm

erge

tu

duha

n

PS1 balik makan 2

PS2 beri maklumat silap 4

PS1 tidak hormati peraturan 3

PS2 mengelak daripada dituduh 2

PS1 tidak dapat baca tulisan PS2 1

BP1 silap keluarkan pertuduhan 5

Sangat Kuat

Sederhana Kuat

Tidak Kuat

Kaitan Antara Ciri Inovasi

Interaksi Antara Ciri Inovasi& Gelagat Utama Pengguna

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

37 Cipta Inovasi Projek

Garap keperluan dan kepentingan pihakyang terlibat3

Tetapkan pendirian pihak yang terlibat. Jika perlu susul menemuduga pihak yang terlibat.4

Keperluan dan kepentingan.Mengapa?

Pola pihak yang terlibat.Siapa?

Ayat keadaan, perbuatan atau pengalaman

Mengendali dan mengurus maklumatyang tepat

PS1, PS2 dan BP1

Hayati kekecewaan dan motivasi pihakyang terlibat. Tanggap pengalaman pihakyang terlibat yang mungkin mereka tidakduga

Keperluan dan kepentingannya?

100% pesalah dihukum

Maklumat palsuAlasannya? Yang meragukan? Yang mengagumkan?

Integriti penguatkuasaan

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

38 House of Quality 2

Ciri Inovasi

Gelagat UtamaPengguna

Keu

tam

aan

Scan

Kad

Pela

jar

Sum

ber

data

si

stem

pela

jar

Lapo

ran

bent

uke

xcel

Lapo

ran

kes

haria

n

But

iran

kes

mer

ge t

uduh

an

Peni

laia

nPe

sain

g

PS1 balik makan 2PS2 beri maklumat silap 4PS1 tidak hormati peraturan 3PS2 mengelak daripadadituduh

2

PS1 tidak dapat baca tulisanPS2

1

Sangat Kuat

Sederhana Kuat

Tidak Kuat

1 5

X

Y

Pesaingan

UiTM

X

X

X

X

X

Y

Y

Y

Y

Y

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

39 IDEATE

PengedarBahanMentah

Pemeroses

PengilangPenjual

Pelanggan

PengeluarBahanMentah

Aktiviti yang perludilaksanakan: Analisis Rantaian Jaya Inovasi -

keperluan pihak yang terlibat di semua peringkat proses/aktivitidalam pembangunan inovasi

Kenalpasti inovasi alternatif Kenalpasti aspek penghalang

pembangunan inovasi Muktamatkan inovasi projek. Jelaskan ciri inovasi di semua

peringkat proses/aktiviti

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

40 Memahami Rantaian Jaya Inovasi

PengedarBahanMentah

Pemeroses Pengilang

Penjual

Pengguna

PengeluarBahanMentah

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

41 Rantaian Jaya Inovasi

Input Proses Output KhidmatSokongan Pengguna

PS2 Tidak mahu tulismaklumat PS1 Perlu salinsemula maklumat

BP1 Bergantungkepada laporan

Maklumat tidak dalamSistem Pelajar Menyusahkan

Tindakan Penyelesaian

PS2 perlu beri KadPelajar

PS1 jana senarai atastalian

BP1 semak di SistemPelajar

Sistem link ke SistemPelajar

Urusan mudah & cepat

Output Penyelesaian

Maklumat PS2 dijana atas talian

PS1 lapor kesatas talian

BP1 keluarkansurat pertuduhan

atas talian

Akses ke SistemPelajar didapatibila diperlukan

SIFAR KESILAPAN

PERTUDUHAN

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

42 Inovasi Alternatif ProjekLukiskan alternatif ciptaan untuk memenuhi keperluan pengguna dan pihak yang terlibat. Tentukanpilihan pengguna dan pihak yang terlibat dengan memohon maklumbalas mereka.5

Pengurusan kes secaramanual

Pengurusan kes secaramanual dan berkomputer

Pertuduhan kes dikeluarkanserta merta secara

berkomputerPengurusan kes secara

berkomputer sepenuhnya

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

43 House Of Quality 3

Ciri Inovasi

Gelagat UtamaPengguna5

Keu

tam

aan

Scan

Kad

Pela

jar

Sum

ber

data

si

stem

pela

jar

Lapo

ran

bent

uke

xcel

Lapo

ran

kes

haria

n

But

iran

kes

mer

ge t

uduh

an

Peni

laia

nPe

sain

g

PS1 balik makan 2PS2 beri maklumat silap 4PS1 tidak hormati peraturan 3PS2 mengelak daripadadituduh

2

PS1 tidak dapat baca tulisanPS2

1

Keperluan teknikal 3 5 3 4 2 5 Sukar/Mahal

Kos 4 1 2 2 1 1 Mudah/Murah

Tahap kesukaran laksana 2 5 4 4 1

Sangat Kuat

Sederhana Kuat

Tidak Kuat

Kaitan Antara Ciri Inovasi

1 5

X

Y

X

X

X

X

X

Y

Y

Y

Y

Y

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

44 Kepastian Inovasi Projek

Apakah yang akan terjadikepada pengguna?

Tidak perlu menulis

Apakah yang menyukakanpengguna?

Semakan kes secaraatas talian

Apakah ketakutanpelanggan yang nyata dan

mengapa?

Sistem corrupt

Apakah alasan anda?Statut dan peraturan

SIFAR KESILAPAN PERTUDUHAN

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

45 Cipta Inovasi

Proses Semasa

Inovasi Proses

PS2 Tulistangan

InputPS1 salinkes

SemakanPS1 hantarlaporankes

LaporanBP1 possuratpertuduhan

Tindakan

PS2 scan KadPelajar

InputPS1 semakdalamtalian

SemakanBP1 terimaemalsenarai

LaporanBP1 emelsuratpertuduhan

Tindakan

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

46

Cadangan Inovatif & Kreatif danPelaksanaannya

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

47 PROTOTAIP

Aktiviti yang perlu dilaksanakan: Sediakan prototaip inovasi . Adakan sesi interaksi prototaip

dengan pengguna. Tumpukan untukmemenuhi keperluan dan kepentinganpengguna serta nilai kefungsianinovasi.

Laksana penambahbaikan jika perlu, jika ada.

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

48 Penyediaan Prototaip

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

49 Interaksi InovasiTiada Risiko

Kurang Risiko

Tumpuan pada konsepkeperluan danpenyelesaian

Gunakan alatperaga dan senario

Aktiviti yang perlu dilaksanakan: Adakan sesi interaksi inovasi dengan

pengguna Kumpul maklumat penambahbaikan inovasi Tambahbaiki inovasi untuk mencapai

keperluan pengguna dan aspek kefungsian Mohon kelulusan pembangunan dan uji

cuba inovasi daripada pihak pengurusan.

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

50 TEST

Aktiviti yang perlu dilaksanakan: Sediakan spesifikasi inovasi Atur strategi pelaksanaan uji cuba. Laksanakan ujicuba inovasi dengan

tumpuan untuk mencapai keperluanpengguna dan aspek kefungsian inovasi.

Ulangi uji cuba inovasi dengan matlamatmencapai sasaran projek.

Muktamatkan spesifikasi inovasi Dapatkan pengiktirafan pihak bertauliah

akan kebergunaan inovasi projek

PelajariKESILAPAN &

kegagalanUNTUK

kesempurnaan

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

51 Penyelesaian InovasiBangunkan penyelesaianinovasi6 Kongsi dan dapatkan maklumbalas penyelesaian inovasidari semua yang berkepentingan.7

Lakarkan penyelesaian inovasiuntuk berinteraksi dengan

semua yang berkepentingan*

Apa keberhasilannya.

Sistem pengurusan atastalian

Apa penambahbaikanyang perlu

Atasi kes rayuan di lokasi

Persoalan

Bidang kuasa pemberianpengecualian

Idea lain

Wujudkan butangPengecualian

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

52 Strategi Ujicuba Inovasi

Tarikh Aktiviti Ahli Bertugas1/6/17 Promosi Penggunaan Sistem Alif & Hisham

Instalasi Sistem

4-12/6/17 Pemantauan PenggunaanSistem

Alias & Rohaya

13/6/17 Semakan Data Ujicuba Rohaya

Penambahbaikan inovasi Alif

18-19/6/17 Pemantauan PenggunaanSistem

Hisham

20/6/17 Pengiktirafan Pakar Jamal

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

53 Pemantauan Ujicuba Inovasi

0

50

100

150

200

250

Jan '18 Feb '18 Mac '18 Apr '18 Mei '18 Jun '18

Rekod Daftar & Pertuduhan PelajarBalik Lewat

Daftar Pertuduhan

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

54 Semakan UjicubaAktiviti yang perlu dilaksanakann: Rumus data/fakta pelaksanaan uji

cuba.. Laksana penambahbaikan inovasi

dengan tumpuan kepada nilaikefungsian, jika perlu.

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

55 Spesifikasi Inovasi

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

56 Pengiktirafan Pakar

Sedia, selamatuntukdigunakan

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

57

Penyeragaman & Pemantauan

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

58 PENYERAGAMAN PROJEK

Aktiviti yang perlu dilaksanakan: Pohon kelulusan dokumentasi

baru/pindaan inovasi (MPK/FM/SOP) berkaitan inovasi projek daripadaKetua Jabatan.

Pohon kelulusan penggunaan inovasiprojek dalam jabatan.

Anjurkan latihan penggunaan inovasiprojek

Laksana dan pantau keberkesanandan keberhasilan penggunaan inovasiprojek.

Atur strategi penyeragaman Laksana dan pantau keberkesanan

dan keberhasilan penyeragamaninovasi projek

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

59 Kelulusan SOP

KelulusanKetua Jabatan

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

60 Kelulusan Penggunaan Projek

KelulusanKetua Jabatan

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

61 Latihan/Demonstrasi Projek

Perakuankebergunaaninovasi olehpengguna

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

62 Pantau Penggunaan Projek

0

50

100

150

200

250

Jan '18 Feb '18 Mac '18 Apr '18 Mei '18 Jun '18

Rekod Daftar & Pertuduhan PelajarBalik Lewat

Daftar Pertuduhan

KeperluanPenambahbaikan

TindakanDiambil

Ahli Bertugas

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

63 Strategi Penyeragaman Projek

Jadual penyeragaman dan perakuan penggunaLokasi Penyeragaman Tarikh Mulai Ahli Pemantau TindakanPenyesuaian

MaklumbalaskebergunaanolehPengguna

MaklumbalaskebergunaanolehPengguna

MaklumbalaskebergunaanolehPengguna

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

64 Pantau Penyeragaman Projek

0

200

400

Jan '18 Feb '18 Mac '18 Apr '18 Mei '18 Jun '18

Prestasi Kebergunaan Lokasi 1

Daftar Pertuduhan

0

200

400

Jan '18 Feb '18 Mac '18 Apr '18 Mei '18 Jun '18

Prestasi Kebergunaan Lokasi 2

Daftar Pertuduhan

0

200

400

Jan '18 Feb '18 Mac '18 Apr '18 Mei '18 Jun '18

Prestasi Kebergunaan Lokasi 3

Daftar Pertuduhan

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

65 PENGEMBANGAN PROJEK

Aktiviti yang perlu dilaksanakan: Pohon pelindungan Harta Intelek

inovasi produk daripada RIBU/MyIPO Laksana latihan/demonstrasi inovasi

produk kepada kumpulan sasaran. Rancang dan laksana penyeragaman

penggunaan inovasi projek Laksana promosi inovasi projek. Terus pantau keberkesanan dan

keberhasilan inovasi projek.

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

66 Sijil Pelindungan Harta Intelek

Sijilpelindunganharta intelekdaripada RIBU atau MyIPO

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

67 Promosi Inovasi Projek

Tarikh & Lokasi Perkongsian Bersama Maklumbalas

Maklumbalaskebergunaaninovasi

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

68

Keberhasilan Projek

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

69 OUTCOME PROJEK

Aktiviti yang perlu dilaksanakan: Laporkan pencapaian sasaran projek

secara terperinci. Laporkan pencapaian jangkaan

Outcome projek secara terperinci Kos projek dilaporkan secara

terperinci. Nyatakan jumlahpenjimatan/penjanaan yang diperolehidalam tempoh projek

Jelaskan nilai tambah yang dihasilkandalam inovasi dan impaknya.

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

70 Pencapaian Sasaran Projek

Sasaran

Kelulusanprojekdalam

tempoh 14hari

Pencapaian Sebenar

Kelulusanprojekdalam

tempoh 7hari.

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

71 Pencapaian Outcome Projek

Aspek Jangkaan Pencapaian

Fungsi Organisasi

Kehendak Pelanggan

Pemegang Taruh

Keadaan & EkosistemSemasa

80%

100%

CalonAnugerah

50%

95%

100%

FinalisAnugerah

70%

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

72 Keberkesanan Kos Projek

Kos Projek

HasilProjek

RM 550

RM 10,000

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

73 Nilai Tambah Inovasi

PaperlessKos Permohonan

Lead time permohonan hanya 30 minit

Tempoh Proses Permohonan

Mesyuarat 1 jam TAPA meluluskan20 permohonan

ProduktivitiKerja

Kelulusan permohonan bolehdiketahui sehari selepas mesyuarat

Kepuasan HatiPelanggan

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

74 IMPAK PROJEK

7

Aktiviti yang perlu dilaksanakan: Laporkan pencapaian jangkaan impak

projek terhadap; a) fungsi organisasi; b) kehendak pelanggan; c) piawaipemegang taruh, dan d) keadaan danekosistem semasa secara terperinci.

Nyatakan spin-off daripada inovasiprojek, jika ada.

Nyatakan tahap kesediaan replikasiatau pengkomersialan inovasi projek

Sediakan laporan keseluruhan projek.

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

75 Pencapaian Impak Projek

Aspek Jangkaan Pencapaian

Fungsi Organisasi

Kehendak Pelanggan

Pemegang Taruh

Keadaan & EkosistemSemasa

80%

100%

CalonAnugerah

50%

95%

100%

FinalisAnugerah

70%

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

76 Spin-Off Projek

One-touchanalisis penganjuran

projek pelajar

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

77 Tahap kesediaan Pengembangan Projek

Sistem Stand-alone yang mudahadaptasi ke Sistem

Online Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA)

Universiti Teknologi MARA

Blok A, Aras 5,

Bangunan Akademik 2,

40450 Shah Alam, Selangor

Tel: +603 5543 5702/5711/5703/5713/5732

Faks: +603 5543 5721/5722

Laman Web: http://inqka.uitm.edu.my/

Emel: [email protected]

Terima Kasih

Like and Follow us :

Rujukan:

1) Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2016

2) Slaid taklimat KIK HB MAMPU & INTAN

3) https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_89.htm

Draf: 01, Pindaan: 00, tarikh: Februari 2018

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), UiTM 2018

https://inqka.uitm.edu.my/main/index.phpmailto:[email protected]://www.facebook.com/Institute-of-Quality-and-Knowledge-Advancement-Inqka-499682246877363/https://www.facebook.com/Institute-of-Quality-and-Knowledge-Advancement-Inqka-499682246877363/https://twitter.com/inqka_uitmhttps://twitter.com/inqka_uitmhttps://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_89.htm

INTEVENSI INOVASI Design ThinkingObjektif SesiPelopor DT Prinsip DTMemahami Nilai KefungsianDesign Thinking (DT)Teknik & Kaedah Design ThinkingModus Operandi Design ThinkingPemilihan & SasaranProjekPEMILIHAN PROJEKKenalpasti ProjekSenarai Pendek ProjekAnalisis Awal ProjekPemilihan ProjekDefinisi ProjekLatar Belakang, VOB dan VOC ProjekSignifikan ProjekTerminologi ProjekSASARAN PROJEKPenandarasan ProjekAmalan Terbaik Berkaitan ProjekSasaran Projek & JustifikasiJangkaan Outcome ProjekJangkaan Impak ProjekKelulusan Pelaksanaan ProjekAnalisis Peluang PenambahbaikanPenyataan ProjekEMPATHIZEKenali PenggunaGelagat PenggunaSlide Number 31Slide Number 32Slide Number 33Slide Number 34Slide Number 35Slide Number 36Slide Number 37Slide Number 38Slide Number 39Slide Number 40Slide Number 41Slide Number 42Slide Number 43Slide Number 44Slide Number 45Cadangan Inovatif & Kreatif dan PelaksanaannyaSlide Number 47Slide Number 48Interaksi InovasiSlide Number 50Slide Number 51Slide Number 52Slide Number 53Slide Number 54Slide Number 55Slide Number 56Penyeragaman & PemantauanSlide Number 58Slide Number 59Slide Number 60Slide Number 61Slide Number 62Slide Number 63Slide Number 64Slide Number 65Slide Number 66Slide Number 67Keberhasilan ProjekSlide Number 69Slide Number 70Slide Number 71Slide Number 72Slide Number 73Slide Number 74Slide Number 75Slide Number 76Slide Number 77Slide Number 78