of 35 /35
IE2003/ V1 ALDI Form Naziv firme Adresa firme Sjedište firme Telefon Tel Fax E-mail: www Ime i prezime direktora ALDI PREPORUČENI OBRAZAC ZA PRIPREMU INVESTICIONOG ELABORATA INVESTICIONI ELABORAT Za 200_ – 200_ godinu AUTORI : KOOAUTORI : DATUM IZRADE : Ovaj investicioni elaborat je urađen u cilju prikazivanja najznačajnijih planova razvoja preduzeća. Svi korisnici informacija iz ovog plana su obavezni čuvati njegovu povjerljivost 1

Investicijski Elaborat - Obrazac

Embed Size (px)

Text of Investicijski Elaborat - Obrazac

IE2003/ V1ALDI Form

Naziv firme Adresa firme Sjedite firme Telefon E-mail: Ime i prezime direktora

Tel

Fax www

ALDI PREPORUENI OBRAZAC ZA PRIPREMU INVESTICIONOG ELABORATA

INVESTICIONI ELABORATZa 200_ 200_ godinu

AUTORI KOOAUTORI DATUM IZRADE

: : :

Ovaj investicioni elaborat je uraen u cilju prikazivanja najznaajnijih planova razvoja preduzea. Svi korisnici informacija iz ovog plana su obavezni uvati njegovu povjerljivost

1

OSNOVNI PODACIINVESTITOR

Investicioni Elaborat IE2003/ V1

ODGOVORNA OSOBA

NAZIV PROJEKTA

UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE

IZRADA STUDIJE

ZA PREDUZEE

ZA KONSULTANTA

2

SADRAJI. II. OSNOVNI PODACI SADRAJ 1. SAETAK PROJEKTA 2. SVRHA I SADRAJ INVESTICIJE 3. PODACI O INVESTITORU 3.1. Osnovni podaci 3.1.1. Registracija preduzea 3.1.2. Razvrstavanje preduzea po djelatnostima 3.1.3. Organizacija preduzea 3.2. Poslovna uspjenost 3.2.1. Pokazatelji poslovne uspjenosti 4. OCJENA TRINIH MOGUNOSTI 4.1. Prodajno trite 4.2. Nabavno trite 5. TEHNIKO-TEHNOLOKI ELEMENTI INVESTICIJE 5.1. Lokacija 5.2. Opis planiranih ulaganja 5.3. Ekoloki aspekti 5.4. Organizacija i kadrovi 6. FINANSIJSKI ELEMENTI INVESTICIJE 6.1. Obraun trajnih obrtnih sredstava 6.2. Iznos i struktura ulaganja 6.3. Izvori finansiranja 6.4. Obaveze prema izvorima finansiranja 6.5. Procjena prihoda 6.6. Procjena trokova 6.7. Procjena dobiti i gubitka 7. FINANSIJSKO-TRINA OCJENA PROJEKTA 7.1. Statika ocjena projekta 7.2. Dinamika ocjena projekta 7.2.1. Rentabilnost projekta 7.2.2. Ocjena likvidnosti projekta 7.2.3. Metoda razdoblja povrata uloenih sredstava 7.2.4. Metoda neto sadanje vrijednosti projekta 7.2.5. Metoda interne stope rentabilnosti 8. OCJENA OSJETLJIVOSTI PROJEKTA 8.1. Minimalan obim proizvodnje i realizacije ( prag rentabilnosti ) 8.2. Minimalan odnos cijena usluge 9. ZAKLJUAK

Investicioni Elaborat IE2003/ V1

3

SAETAK PROJEKTA

Investicioni Elaborat IE2003/ V1

PUNI NAZIV INVESTITORA OSNOVNA DJELATNOST GLAVNI DIREKTOR GLAVNA GEOGRAFSKA PODRUJA RADA VLASNIKA STRUKTURAVLASNIK VLASNIK VLASNIK VLASNIK

NAZIV/IME I PREZIME

% UEA

DATUM OSNIVANJA DRUTVA UKUPAN IZNOS KAPITALA U POSLJEDNJOJ FISKALNOJ GODINI UKUPAN IZNOS AKTIVE U POSLJEDNJOJ FISKALNOJ GODINI UKUPAN IZNOS PASIVE U POSLJEDNJOJ FISKALNOJ GODINI TRENUTAN BROJ STALNO ZAPOSLENIH OSNOVNI PODACI O PLANIRANIM INVESTICIJAMA

UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA PREGLED IZVORA FINANSIRANJA NOVA VLASTITA ULAGANJA ULAGANJA TREIH LICA KORITENJE DUGORONIH KREDITA KORITENJE KRATKORONIH KREDITA

4

IZRADA STUDIJE1.0. IZRADA STUDIJE 1.1. OSNOVNI PODACI O INVESTITORU

Investicioni Elaborat IE2003/ V1

1.2. OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

1.3. STRUKTURA I VRIJEDNOST INVESTICIJE

1.4. IZVORI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE

1.5. PLANIRANI POSLOVNI REZULTATI

1.6. EFIKASNOST INVESTICIJE (OCJENA)

5

SVRHA I SADRAJ INVESTICIJE2.0. SVRHA I SADRAJ INVESTICIJE

Investicioni Elaborat IE2003/ V1

6

PODACI O INVESTITORU3.0. PODACI O INVESTITORU 3.1. OSNOVNI PODACI

Investicioni Elaborat IE2003/ V1

3.1.1. REGISTRACIJA PREDUZEA

3.1.2. RAZVRSTAVANJE PREDUZEA PO DJELATNOSTIMA

3.1.3. ORGANIZACIJA PREDUZEA

3.2. POSLOVNA USPIJENOST 3.2.1. POKAZATELJI

7

PODACI O INVESTITORU3.2.2. UPOREDNI PRIKAZ BILANSA STANJA

Investicioni Elaborat IE2003/ V1

__________________________NAZIV PREDUZEA

BILANS STANJA

Na dan: Dan, mjesec, godinaAktiva Pasiva

RB

OPIS

IZNOS U KMPrethodna

Tekua

RB

OPIS

IZNOS U KMPrethodna

Tekua

A. STALNA SREDSTVA 1. Zemljite 2. Graevinski objekti 3. Oprema 4. Ispravka vrijednosti 5. 6. 7. 8. 9. 10. UKUPNO B. TEKUA IMOVINA 1. Zalihe Potraivanja od 2. kupaca 3. Gotovinski novac 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. TEKUA IMOVINA UKUPNO UKUPNO AKTIVA POTPIS OVLATENOG KNJIGOVOE ________________________________

A. TRAJNI IZVORI 1. Kapital 2. Rezerve revalorizacije 3. Rezerve Nerasporeeni 4. dobitak 5. 6. 7. 8. 9. 10. UKUPNO B. DUGORONE OBAVEZE 1. Dugoroni krediti 2. C. KRATKORONE OBAVEZE 3. Tekue obaveze 4. Kratkoroni krediti 5. 6. 7. 8. 9. OBAVEZE UKUPNO UKUPNO PASIVA POTPIS OVLATENE OSOBE __________________________

M.P.

8

PODACI O INVESTITORU3.2.2. UPOREDNI PRIKAZ BILANSA USPJEHA

Investicioni Elaborat IE2003/ V1

BILANS USPJEHA__________________________NAZIV PREDUZEA

Na dan: Dan, mjesec, godina RBR1

NAZIV3

IZNOSPRETHODNA GODINA4

TEKUA GODINA5

1. UKUPNI PRIHOD 2. OPTI TROKOVI 2.1. Trokovi osnovnog materijala 2.2. Trokovi pomonog materijala 2.3. Trokovi el. energije i goriva 2.4. Trokovi transporta 2.5. Trokovi investicionog odravanja 2.6. Trokovi usluga 2.7. Trokovi amortizacije objekata i opreme 2.8. Ostali opti trokovi OPTI TROKOVI UKUPNO 3. BRUTO DOBIT 4. TROKOVI UPRAVE I OSOBLJA 4.1. TrokovI Upravnog osoblja 4.2. Trokovi Operativnog osoblja 4.3. Trokovi Pomonog osoblja 4.4. Trokovi Ostalog osoblja 4.5. Kancelarijski trokovi TROKOVI UPRAVE I OSOBLJA UKUPNO 5. OPERATIVNI DOBITAK 6. TROKOVI FINANSIRANJA 6.1. Trokovi finansiranja iz kratkoronih kredita 6.2. Trokovi finansiranja iz dugoronih kredita TROKOVI FINANSIRANJA UKUPNO 7. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 8. POREZ NA DOBIT 9. DOBIT POSLIJE OPOREZIVANJA POTPIS OVLATENOG KNJIGOVOE ____________________________M.P.

POTPIS OVLATENE OSOBE ___________________________

9

OCJENA TRINIH MOGUNOSTI4.0. OCJENA TRINIH MOGUNOSTI

Investicioni Elaborat IE2003/ V1

4.1. TRITE PRODAJE

4.2. TRITE NABAVE

11

TEHNIKO TEHNOLOKI ELEMENTI INVESTICIJE5.0. TEHNIKO-TEHNOLOKI ELEMENTI INVESTICIJE

Investicioni Elaborat IE2003/ V1

5.1. LOKACIJA

5.1.1. OPIS TRENUTNO ZAVRENIH AKTIVNOSTI ZA LOKACIJU

PRILOZI: Urbanistika saglasnost Dozvola za graenje

12

TEHNIKO TEHNOLOKI ELEMENTI INVESTICIJE5.1.2. OPIS PLANIRANIH AKTIVNOSTI VEZANIH ZA UREENJE LOKACIJE

Investicioni Elaborat IE2003/ V1

5.1.2. OPIS GRAEVINSKE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

PRILOG: IDEJNI PROJEKAT IZVEDBENI PROJEKAT

13

TEHNIKO TEHNOLOKI ELEMENTI INVESTICIJE5.2. OPIS PLANIRANIH ULAGANJA

Investicioni Elaborat IE2003/ V1

PREGLED PLANIRANIH ULAGANJA Rbr1

NAZIV INVESTICIJE2

OPIS INVESTICIJE3

VRIJEDNOST INVESTICIJE4

A. STALNA SREDSTVA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. STALNA SREDSTVA UKUPNO

14

TEHNIKO TEHNOLOKI ELEMENTI INVESTICIJE5.2.1. OPIS TEHNIKIH KARAKTERISTIKA

Investicioni Elaborat IE2003/ V1

PRILOZI: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OBJEKTE PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA TEHNOLOGIJU PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OPREMU ZAHTJEV ZA PONUDU ZA DOBAVLJAE

5.2.2. OPIS GRAEVINSKOG IZVOAA I DOBAVLJAA

PRILOZI: PREDRAUN GRAEVINSKIH RADOVA PUNUDBENA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU TEHNOLOGIJE I OPREME

15

TEHNIKO TEHNOLOKI ELEMENTI INVESTICIJE5.3. EKOLOKI ASPEKTI

Investicioni Elaborat IE2003/ V1

16

TEHNIKO TEHNOLOKI ELEMENTI INVESTICIJE5.4. PLANIRANA ORGANIZACIJA I PLANIRANI KADROVI

Investicioni Elaborat IE2003/ V1

5.4.1. MENADMENT I UPRAVNO OSOBLJE

5.4.2. PROIZVODNO OSOBLJE

5.4.3. POTREBE SA STRUNOM OBUKOM I USAVRAVANJEM

17

FINANSIJSKE INFORMACIJE6.0. FINANSIJSKI ELEMENTI INVESTICIJE

Investicioni Elaborat IE2003/ V1

18

FINANSIJSKE INFORMACIJE6.1. STRUKTURA ULAGANJA Rbr1

Investicioni Elaborat IE2003/ V1

NAZIV INVESTICIJE2

OPIS INVESTICIJE3

VRIJEDNOST INVESTICIJE4

A. STALNA SREDSTVA 1. 2. 3. 4. 5. Ostala stalna sredstva STALNA SREDSTVA UKUPNO B. OBRTNA SREDSTVA 1. 2. 3. 4. 5. Ostala obrtna sredstva OBRTNA SREDSTVA UKUPNO UKUPNO A+B 6.2. PLAN IZVORA SREDSTAVA ZA INVESTICIJERBR IZVORI FINANSIJSKIH SREDSTAVA IZNOS (U KM)

A. VLASTITI IZVORI SREDSTVA 1. Novac 2. Stvari/prava 2.1. Oprema 2.2. Graevine 2.3. Zemljite 2.4. Ostalo 3. Ostala sredstva VLASTITA SREDSTVA UKUPNO B. VANJSKI IZVORI SREDSTVA 1. Dugoroni krediti 2. Kratkoroni krediti 3. Ostali vanjski izvori VANJSKA SREDSTVA UKUPNO UKUPNO A+B 19

FINANSIJSKE INFORMACIJE6.3. STRUKTURA VLASTITIH IZVORA SREDSTAVA RBR NAZIV IZVORA OPIS ULAGANJA

Investicioni Elaborat IE2003/ V1

IZNOS ULOGA (U KM)

1. Novac 2. Stvari/prava 2.1. Oprema 2.2. Graevine 2.3. Zemljite 2.4. Ostalo 3. Ostala sredstva UKUPNO 6.4. STRUKTURA VANJSKIH IZVORA SREDSTAVA RBR NAZIV IZVORA OPIS ULAGANJA IZNOS ULOGA (U KM)

1. Dugoroni krediti 2. Kratkoroni krediti 3. Ostali vanjski izvori UKUPNO

20

FINANSIJSKE INFORMACIJE6.5. USKLAIVANJE ULAGANJA U SREDSTVA I IZVORA FINANSIRANJARBR ELEMENTI IZNOS (u KM)

Investicioni Elaborat IE2003/ V1

UKUPNO

A. ULAGANJA 1. Stalna sredstva 2. Obrtna sredstva 3. Ostalo ULAGANJA UKUPNO B. IZVORI SREDSTAVA 3. Vlastita sredstva Novac Oprema Graevine Zemljite Ostala ulaganja VLASTITA SREDSTVA UKUPNO 4. Kreditna sredstva Novac Oprema Graevine Zemljite Ostala ulaganja KREDITNA SREDSTVA UKUPNO C. RAZLIKA IZMEU VLASTITIH I VANJSKIH SREDSTAVA RAZLIKA UKUPNO

21

FINANSIJSKE INFORMACIJE6.6. PLAN OTPLATE DUGORONOG KREDITA

Investicioni Elaborat IE2003/ V1

PLAN OTPLATE KREDITAUgovorna strana Valuta Ukupni iznos kredita Trajanje kredita Godinja kamatna stopa Period obrauna Plaanje anuiteta NA KRAJU GODINE MJESEC : : : : : : : DUG I OSTATAK DUGA KAMATA OTPLATA ANUITET

KONTROLA

22

PLANIRANI FINANSIJSKI REZULTATI7.0. PREGLED

Investicioni Elaborat IE2003/ V1

PLANIRANI PRIHODI

PLAN PROIZVODNJE PROIZVODA

PLANSKE CIJENE PROIZVODA

PLANIRANI TROKOVI PROIZVODNJE

PLANSKI BILANS USPJEHA

PLANSKI NOVANI TOKOVI

PLANSKI BILANS STANJA

23

PLANIRANI FINANSIJSKI REZULTATI7.1. PLAN PRIHODARb VRSTA PRIHODA I II III

Poslovni Plan BP2003/ V3i

ZA PERIOD _______________IV V NAREDNA GODINA VI VII VIII IX X XI XII

NAZIV PREDUZEA: _____________OSTALE GODINE Total

II GOD

III GOD

UKUPNO

A. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA 1. 2. 3. 4. 5. UKUPNO PRIHOD OD PROIZVODA B. PRIHODI OD PRODAJE USLUGA 1. 2. 3. 4. 5. UKUPNO PRIHOD OD USLUGA C. OSTALI PRIHODI 1. UKUPNO OSTALI PRIHODI UKUPNO PRIHOD

24

PLANIRANI FINANSIJSKI REZULTATI7.2. PLAN PROIZVODNJE PROIZVODA ZA PERIOD _______________NAREDNA GODINA VI VII VIII IX

Poslovni Plan BP2003/ V3i

NAZIV PREDUZEA: _____________OSTALE GODINE X XI XII Total

Rb

VRSTA PROIZVODA

I

II

III

IV

V

II GOD

III GOD

UKUPNO

NAZIV PROIZVODA/USLUGA /JEDINICA MJERE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. UKUPNO PROIZVODA

7.3. PLANSKE CIJENE PROIZVODARBR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. VRSTA PROIZVODA GODINA -2 POZNATE CIJENE GODINA -1 TRENUTNO GODINA +1 PLANIRANE CIJENE GODINA +2 GODINA +3 % POVEANJA

25

PLANIRANI FINANSIJSKI REZULTATI7.4. PLANIRANI TROKOVI PROIZVODNJE Rb VRSTA TROKA I II III IV ZA PERIOD _______________ V NAREDNA GODINA VI VII VIII IX X XI XII

Poslovni Plan BP2003/ V3i

NAZIV PREDUZEA: _____________ Ukupno OSTALE GODINE II GOD III GOD UKUPNO

I. MATERIJALNI TROKOVI 1. Trokovi osnovnog materijala 2. Trokovi pomonog materijala 3. Trokovi inv. odravanja 4. Trokovi el. energije 5. Trokovi goriva 6. Amortizacija stalnih sredstava 7. Trokovi sit. alata i materijala 8. Ostali materijalni trokovi II. TROKOVI USLUGA 9. Proizvodne usluge 10. Usluge transporta 11. Usluge osiguranja 12. Ostale usluge III. TROKOVI OSOBLJA 13. Plate proizvodnih radnika 14. Plate sezonskih radnika 15. Plate pomonog osoblja 16. Porezi i dop. na plate osoblja IV. TROKOVI UPRAVE 17. Plate upravnog osoblja 18. Plate administra osoblja 19. Kancelarijski trokovi 20. Porezi i dop. na plate uprave V. TROKOVI FINANSIRANJA 21. Otplate za dugoroni kredit 22. Kamata za dugoroni kredit 23. Anuiteti za kratkorone kredite V. UKUPNI TROKOVI

26

PLANIRANI FINANSIJSKI REZULTATI7.5. PLANSKI BILANS USPJEHARBR NAZIV I II III IV

Poslovni Plan BP2003/ V3i

ZA PERIOD _______________V NAREDNA GODINA VI VII VIII IX X XI XI

NAZIV PREDUZEA: _____________Total SLIJEDEE GODINE II GOD III GOD UKUPNO

1. PRIHODI OD PRODAJE 2. OPTI TROKOVI 2.1. Trokovi osnovnog materijala 2.2. Trokovi pomonog materijala 2.3. Trokovi el. energije i goriva 2.4. Trokovi transporta 2.5. Trokovi invest. odravanja 2.6. Trokovi usluga 2.7. Trokovi amortizacije 2.8. Ostali opti trokovi 3. BRUTO DOBITAK 4. TROKOVI UPRAVE I OSOBLJA 2.3. TrokovI Upravnog osoblja 2.4. Trokovi Operativnog osoblja 2.5. Trokovi Pomonog osoblja 2.6. Trokovi Ostalog osoblja 2.7. Kancelarijski trokovi 5. OPERATIVNI DOBITAK 6. TROKOVI FINANSIRANJA 6.1. Iz kratkoronih kredita 6.2. Iz dugoronih kredita* 7. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 8. POREZ NA DOBIT 9. DOBIT POSLIJE OPOREZIVANJA*Radi realnijeg prikaza planiranog Bilansa uspjeha u trokove finansiranja iz dugoronog kredita pored trokova kamata su uraunate i otplate dugoronih kredita

27

PLANIRANI FINANSIJSKI REZULTATI7.6. PLANIRANI NOVANI TOKOVIVRSTA AKTIVNOSTI A. POSLOVNE AKTIVNOSTI (Prilivi) 1. Prihod od prodaje proizvoda 2. Prihodi od usluga 3. Ostali Prihodi Ukupno Priliv 4. Materijalni trokovi 5. Trokovi usluga 6. Nematerijalni trokovi poslovanja 7. Plate radnika 8. Plate menadmenta 9. Operativni trokovi poslovanja 10. Obaveze za poreze i doprinose Ukupno OdlivNETO PRILIV - ODLIV JAN FEB MAR

Poslovni Plan BP2003/ V3i

ZA PERIOD _______________VREMENSKI PERIODAPR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT

NAZIV PREDUZEA: _____________NOV DEC UKUPNO

GOD II

GOD III

B. INVESTICIONE AKTIVNOSTI 1. Dobiveni krediti 2. Ulaganje kapitala 3. Ostale investicije Ukupno Priliv 4. Trokovi osnovnih sredstava 5. Trokovi obrtnih sredstava 6. Ostali trokovi investiranja Ukupno Odliv NETO PRILIV - ODLIVC. FINANSIJSKE AKTIVNOSTI

1. Prihodi od finansijskih aktivnosti 2. Trokovi finansijskih aktivnostiNETO PRILIV - ODLIV UKUPNO A+B+C NETO PRILIV

D. NETO POVEANJE NA KRAJU PERIODA E. NETO DOBIT NA POETKU PERIODA F. NETO DOBIT NA NA KRAJU PERIODA

28

PLANIRANI FINANSIJSKI REZULTATI7.7. PLANIRANI BILANS STANJA ZA PERIOD _______________

Poslovni Plan BP2003/ V3i

NAZIV PREDUZEA: _____________

__________________________NAZIV PREDUZEA

BILANS STANJAZa period: godina - godina GODINA III

Aktiva

Pasiva

Rb

OPIS

Protekla godina

GODINA I GODINA II

Rb

OPIS

Protekla godina

GODINA I GODINA II

GODINA III

A. STALNA SREDSTVA 1. Zemljite 2. Graevinski objekti 3. Oprema 4. Ispravka vrijednosti 5. Ostalna sredstva SREDSTVA UKUPNO B. TEKUA IMOVINA 1. Zalihe 2. Potraivanja 3. Gotov novac 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.UKUPNO AKTIVA

A. TRAJNI IZVORI 1. Kapital 2. Rezerve revalorizacije 3. Rezerve 4. Nerasporeeni dobitak 5. Ostali trajni izvori TRAJNI IZVORI UKUPNO B. DUGORONI IZVORI 1. Dugoroni krediti 2. Ostali dug. izvori C. KRATKORONI IZVORI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.UKUPNO PASIVA

29

FINANSIJSKE PROCJENE8.0. PREGLED 8.1. PLANIRANI RAUN DOBITKA /GUBITKA ZA NULTU GODINU

Investicioni Elaborat IE2003/ V1

8.2. PLANIRANI RAUN DOBITKA /GUBITKA ZA GODINE INVESTICIJSKOG VIJEKA

8.3. FINANSIJSKO-TRINA OCJENA PROJEKTA

8.3.1. STATIKA OCJENA PROJEKTA

8.3.2. DINAMIKA OCJENA PROJEKTA

31

FINANSIJSKE PROCJENE8.3.3. RENTABILNOST PROJEKTA

Investicioni Elaborat IE2003/ V1

8.3.4. LIKVIDNOST PROJEKTA

8.3.5. RAZDOBLJE POVRATA ULOENIH SREDSTAVA

8.3.6. NETO SADANJA VRIJEDNOST PROJEKTA

8.3.7. INTERNA STOPA RENTABILITETA

32

FINANSIJSKE PROCJENE8.4. OCJENA OSJETLJIVOSTI PROJEKTAPREGLED FIKSNIH TROKOVA PREGLED VARIJABILNIH TROKOVA PREGLED UKUPNIH TROKOVA

Investicioni Elaborat IE2003/ V1

:_________________________________________ :_________________________________________ :_________________________________________

8.4.1. MINIMALNI OBIM PROIZVODNJE (PRAG RENTABILNOSTI)

8.4.2. MINIMALNI ODNOS CIJENA USLUGA

33

RIZICI9.0. RIZICI

Investicioni Elaborat IE2003/ V1

34

DODACI INVESTICIONOM ELABORATUDodaci investicionom elaboratu: __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Investicioni Elaborat IE2003/ V1

35