Inženjerska ekonomija

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Knjiga iz Inženjerske ekonomije

Text of Inženjerska ekonomija

 • INENJERSKA EKONOMIJA

  prof. dr Dragan Mihajlovi

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  2

  Sadraj

  Sadraj .................................................................................................................................. 2

  1. UVOD ................................................................................................................................ 5

  1.1. Definicije ................................................................................................................ 5

  1.2. ta je inenjerska ekonomija? ................................................................................ 6

  1.3. Klasifikacija i nomenklatura djelatnosti ................................................................... 7

  1.4. Razvoj i stanje graevinarstva u svijetu i kod nas .................................................. 8

  1.5. Specifinosti graevinarstva ..................................................................................11

  1.6. Kvalitet u graevinarstvu .......................................................................................12

  1.6.1. Uvod ...............................................................................................................12

  1.6.2. Upravljanje kvalitetom .....................................................................................14

  1.6.3. Standardizacija................................................................................................15

  1.6.3.1. Standardi serije ISO 9000 ............................................................................17

  1.6.3.2. Standardi serije ISO 14000 ..........................................................................19

  1.6.4. Zajednika evropska tehnika regulativa ...............................................................21

  2. POSLOVANJE PREDUZEA........................................................................................23

  2.1. Uvod .....................................................................................................................23

  2.2. Oblici organizovanja preduzea ............................................................................23

  2.3. Sredstva preduzea ..............................................................................................25

  2.4. Rezultati rada preduzea ......................................................................................27

  2.5. Upravljanje preduzeem .......................................................................................29

  2.5.1. Osnivanje i upravljanje akcionarskim drutvom ...............................................30

  2.6. Uloga menacerskog kadra u upravljanju preduzeem ...........................................32

  2.7. Postulati tehnomenaderskog upravljanja preduzeem .........................................34

  3. PROJEKAT ...................................................................................................................36

  3.1. Definicija projekta ..................................................................................................36

  3.2. Upravljanje projektom ...........................................................................................36

  3.3. Sadraj upravljanja projektima - projektni ciklus ....................................................37

  3.3.1. Karakteristike projektnih faza i projektnog ciklusa ...........................................37

  3.3.2. Projektni ciklus u graevinarstvu .....................................................................38

  3.3.3. Uesnici u realizaciji projekta ..........................................................................39

  3.3.4. Uticaj strukture i organizovanosti izvoaa na realizaciji projekta ....................40

  3.4. Projektni proces ....................................................................................................41

  3.5. Elementi neophodni za upravljanje projektom .......................................................43

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  3

  3.5.1. Formulisanje projekta .....................................................................................45

  3.5.2. Obim projekta .................................................................................................45

  3.5.3. Vrijeme izvoenja ............................................................................................46

  3.5.4. Trokovi projekta ............................................................................................47

  3.5.5. Kontrola kvaliteta ............................................................................................47

  3.5.6. Radna snaga ...................................................................................................48

  3.5.7. Informacije ......................................................................................................48

  3.5.8. Rizik ................................................................................................................49

  3.5.9. Nabavke ..........................................................................................................50

  3.6. Uticaj projekata na okolinu ....................................................................................51

  4. INVESTICIONI PROCES ..............................................................................................53

  4.1. Uvod .....................................................................................................................53

  4.2. Investicioni program ...................................................................................................54

  4.3. Formiranje cijene investicije .......................................................................................56

  4.3.1. Osnovna terminologija i definicije ........................................................................57

  4.3.1.1. Kamatna stopa (interest rate) ...........................................................................57

  4.3.1.2. Interkalarna kamata .........................................................................................59

  4.3.1.3. Diskontna stopa ...............................................................................................60

  4.3.1.4. Amortizacija (mortage) .....................................................................................61

  4.3.1.5. Anuitet .............................................................................................................62

  4.4. Odnos izvoaa radova prema investicionom projektu ..........................................63

  4.4.1. Faza istraivanja trita ...................................................................................63

  4.4.2. Faza izrade ponude ........................................................................................64

  4.4.3. Faza ugovaranja .............................................................................................65

  4.4.4. Faza izrade dokumentacije i pripreme realizacije ............................................67

  4.4.5. Izgradnja objekta .............................................................................................68

  4.4.6. Finansijska realizacija .....................................................................................69

  4.4.7. Arhivski projekat i baza podataka ........................................................................72

  5. METODE VREDNOVANJA PROJEKATA ........................................................................73

  5.1. Uvod ..........................................................................................................................73

  5.2. Metode za donoenje odluka individualnog znaaja ..................................................75

  5.2.1. Metoda amortizacije ........................................................................................76

  5.2.2. Metoda anuiteta ..............................................................................................76

  5.2.3. Neto sadanja vrijednost .................................................................................77

  5.2.4. Interna stopa rentabilnosti ...............................................................................81

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  4

  5.2.5. Primjer ............................................................................................................82

  5.2.6. Specifinosti primjene kod projekata saobraajnica ........................................86

  5.2.6.1. Optimalno vrijeme dogradnje saobraajnice ................................................86

  5.2.6.2. Tretman saobraajnica u koridoru ................................................................88

  5.3. Metode za dodnoenje odluka drutvenog aaja .....................................................91

  5.3.1. Analiza trokova i koristi (Cost Benefit Analysis) .............................................92

  5.3.1.1. Postupak analize .........................................................................................94

  5.3.1.2. Potekoe u provoenju analize trokova i koristi ........................................96

  5.4. Metode viekriterijumske optimizacije ........................................................................98

  5.4.1. Uvod ...................................................................................................................98

  5.4.2. Postavka zadatka viekriterijumske optimizacije ........................................... 100

  5.4.3. Principi numerike realizacije metoda sa unaprijed izraenom preferencijom 101

  5.4.3.2. Primjer ....................................................................................................... 104

  5.4.3.3. Metoda ELECTRE ..................................................................................... 108

  5.4.3.4. Primjer ........................................................................................................ 114

  6. FINANSIRANJE PROJEKATA ....................................................................................... 123

  6.1. Uvod ........................................................................................................................ 123

  6.2. Svjetska banka (The World Bank - WB) ................................................................... 123

  6.2.1. Pravila i procedure Svjetske banke ............................................................... 126

  6.3. Evropska banka za obnovu i razvoj (The European Bank for Reconstruction and

  Development - EBRD) ................................................................................................ 129

  6.3.1. Pravila i procedure EBRD ............................................................................. 130

  6.4. Evropska investiciona banka (European Investment Bank) ...................................... 131

  6.5. Zakljuci o finansiranju putem finansijskih institucija ................................................ 133

  6.6. Drugi vidovi finansiranje projekata ........................................................................... 134

  6.1.1. BOT model..................................................................................................... 135

  6.6.2. Postupak realizacije koncesije ....................................................................... 138

  6.6.3. Prednosti i nedostaci koncesionih ugovora .................................................... 139

  6.7. Komercijalno finansiranje projekata ..................................................................... 140

  6.8. FIDIC ....................................................................................................................... 141

  6.8.1. Uvod ............................................................................................................. 141

  6.8.2. Nova izdanja ................................................................................................. 142

  6.8.3. "Kratka forma ugovora" .................................................................................. 143

  6.8.3.1. Karakteristike 'Kratke forme ugovora" ........................................................ 145

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  5

  1. UVOD

  1.1. Definicije

  Graevinarstvo je privredna i drutvena djelatnost koja se iskljuivo bavi graenjem i

  odravanjem graevinskih objekata.

  A taje graenje?

  Prema jednoj od mjerodavnijih definicija (Ujedinjene nacije, 1997.) graenje je

  aktivnost usmjerena na stvaranje, obnovu, ponravak ili proirenje osnovnih sredstava

  u vidu zgrada, zatim inenjersko oblikovanje zemljita te ostale inenjerske

  konstrukcije kao to su putevi, mostovi, brane, itd.

  Prema Zakonu o ureenju prostora RS graenje je skup usklaenih organizacionih,

  planskih, projektnih, istrano- tehnikih, graevinskih, geodetskih, pravnih,

  finansijskih, administrativnih i drugih aktivnosti u cilju izgradnje novih graevina ili

  odreenih intervencija na postojeim objektima.

  Graevinski proizvodi su objekti. Pod tim pojmom podrazumjeva se svaka

  individualna nadzemna ili podzemna graevina, koja je u graevinskom smislu

  odvojena cjelina sa unaprijed odreenom iamjenom. Sa tehniko-konstruktivnog

  stajalita graevinski objekti se mogu klasifikovati u tri srodne, ali dovoljno razliite

  grupe koje su u opte usvojenoj terminologiji poznate kao:

  visokogradnja (stambeni objekti, administrativni objekti, industrijski objekti,

  objekti drutveiog standarda, objekti posebne namjene,...)

  niskogradnja (putevi, ulice, pruge, mostovi, tuneli, platoi, aerodromi,.,.)

  hidrogranja (brane, luke, pristanita, plovni kanali, obale, objekti regulacije

  povrinskih tokova,...).

  Svi ovi objekti namjenjeni su zadovoljavanju specifinih potreba i pokazuju brojne

  sliiosti u pogledu primjenjenih tehnologija radova, organizacije izvoenja radova i

  pristupu angaovanja kadrova, opreme i materijala. Sama namjena objekata

  visokogradnje ini ih brojano najveom grupom uslijed ega se i najvei broj

  inenjera upravo angauje na pripremi i realizaciji radova na takvim objektima.

  Meutim, objekti niskogradnje i hidrogradnje imaju relativno manji broj aktivnosti ali i

  prosjeno veu cijenu kotanja od objekata visokogradnje sline kategorije. U tabeli

  1.1. data je struktura investicione vrijednosti objekata izraena kroz prosjeno uee

  glavnih vrsta radova.

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  6

  1.2. ta je inenjerska ekonomija?

  To je grana opte ekonomije koja se bavi prouavanjem i definisanjem mjera i

  aktivnosti da se ogranieni resursi upotrebe na najcjelishodniji nain, u naem

  sluaju u oblasti graevinarstva. Prema tome, ona ima zadatak da izuava karakter,

  djelovanje i pojavne oblike optih ekonomskih zakonitosti i principa, ovdje sa

  posebnim naglaskom na graevinarstvo; da istrauje i izuava ekonomske

  zakonitosti, ekonomsko-politike i administrativne mjere, prindipe i kriterijume

  sistema organizacije i rada u inenjerskoj sferi drutvenih aktivnosti. Kao primjenjena

  ekonomska disciplina ona izuava i analizira stanje i stepen razvijenosti i strukturu

  graevinarstva, kako sa aspekta njegove uloge i mjesta u drutvu tako i sa stanovita

  razvoja savremene nauke, tehnike i tehnologije u ovoj oblasti. Dovoljno saznanja o

  moguim ekonomskim posljedicama pojedinih odluka pomae njihovim donosiocima

  da} imajui u vidu okruenje u kome djeluju, racionalizuju sadraj, naine i metode

  rada i optimiziraju ekonomske rezultate.

  Mjesto graevinarstva i uloga u nacionalnoj ekonomiji odreeno je njegovim

  ueem u investicionom procesu. Zajedno sa mainogradnjom, graevinarstvo ini

  osnovu investicionog ciklusa i znaajan je dio drutvene reprodukcije.

  Sistematsko i kontinuirano praenje cjelokulnog procesa rada u graevinarstvu ini

  osnovu za utvrivanje najpovoljnijih uslova za nastup na tritu, izbor optimalnih

  tehniko- tehnolokih rjeenja kao i uslova za realizaciju proizvodnje na tritu,

  Ekonomika graevinarstva, usko specijalizovana nauna grana, gubi znaaj kao

  autonomna nauna disciplina, odnosno razvija se u interdisciplinarnu naunu oblast

  u okviru koje je potrebno obezbijediti saradnju specijalista razliitih profila radi

  rjeavanja sve sloenijih problema u oblasti graevinske djelatnosti. Brojnost i

  sloenost problema graevinske proizvodnje zahtijeva istraivanje i razvoj veoma

  kompleksnih metoda koje treba da omogue utvrivanje odgovora i da daju

  prijedloge aktivnosti za njihovo optimalno rjeavanje.

  Inenjerska ekonomija se neposredno vezuje za srodne naune discipline kao to su

  ekonomika preduzea, organizacija rada, kibernetika, menadment, itd. Ona takoe

  zahtijeva veoma dobro poznavanje elemenata privrednog sistema i ekonomske

  politike, kontinuirano praenje trendova na svjetskom tritu usluga kao i uspjeno

  implementaciju rezultata tehniko-tehnodokih istraivanja.

  Na makro nivou, inenjerska ekonomija dobija fundamentalni karakter koji se

  ispoljava u naelnim pristupima i objanjenju graevinarstva kao sloenog privrednog

  sektora u kojemu se deavaju interakcije razliitih segmenata ljudskih aktivnosti.

  Izuavanjem konkretnih problema poslovanja graevinskih preduzea (na

  mikronivou) inenjerska ekonomija dobija i primijenjeni karakter. Rezultati istraivanja

  (na makro i mikronivou) koriste se u cilju poboljanja svih aspekata graevinarstva, a

  prvenstveno radi smanjenja potrebnih ulaganja i maksimizaciju dobiti uz istovremeno

  poveanje kvaliteta.

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  7

  1.3. Klasifikacija i nomenklatura djelatnosti

  U svim zemljama svijeta postoje odreeni propisi kojima se definie klasifikacija

  djelatnosti i vri registar preduzea i lica koja obavljaju odreenu djelatnost. Kod nas

  je to regulisano Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i registru jedinica razvrstavanja

  koji je na snazi od 1997.godine i gdje su sve djelatnosti podijeljene u 17 sektora, 18

  podsektora, 60 oblasti, 222 grane, 506 grupa i 609 podgrupa. Do tada (od 1976. do

  1996.) u upotrebi je bila Jedinstvena klasifikacija djelatnosti prema kojoj su sve

  organizacije razvrstavane u 14 oblasti sa daljim dekadnim sistemom razvrstavanja na

  grane, grupe i podgrupe.

  Izdvajanje graevinarstva u posebnu oblast drutvene reprodukcije rezultat je

  ostvarene drutvene podjele rada i uloge graevinarstva te razvijanja razliitih

  organizacionih oblika preduzea radi poveanja proizvodnih sposobnosti.

  Klasifikacija sadri ifre, iazive i opise djelatiosti, Razvrstavanje po djelatnosti vri se

  prema propisanoj metodologij i, gdj e su dj elatnosti rasporeene u sektore i

  podsektore. Registar sadri naziv, identifikacioni broj i adresu preduzea ili lica, ifru i

  naziv djelatnosti, odnosno druga identifikaciona obiljeja i podatke o promjenama.

  Graevinarstvo je definisano u sektoru i osnovnom ifrom oblasti 45. U

  podsektorima su definisane sljedee karakteristike:

  451 Pripremni radovi

  452 Izgradnja objekata

  453 Instalacioni radovi

  454 Zavrni radovi

  Osnovni ciljevi klasifikacije su uvid u sloenost strukture graevinarstva i laka

  sistematizacija posmatranih aktivnosti. Kao to se moe vidjeti iz tabele 2.1.

  klasifikacija je izvrena u domenu objekata i radova. Ujedno lako je zakljuiti da

  pojam graevinarstva pokriva i veoma heterogen sektor drutvenih aktivnosti - od

  izgradnje objekata i radova vezanih kako za izgradnju novih tako i za odravanje,

  odnosno, rekonstrukciju i adaptaciju postojeih objekata.

  U mnogim strunim knjigama dalje se analizira ova probdematika te se, radi lakeg

  praenja i evidencije unutar samih graevinskih preduzea, predlae podjela na

  znatno sloenijem nivou sa daljom tendencijom detaljizacije, a u svrhu elektronskog

  praenja, planiranja potreba i efikasnog upravljanja projektima.

  Nomenklaturom je rjeen samo dio obuhvaanja i uoavanja vrste radova u

  graevinarstvu, jer rjeava njihov naziv i opis. Meutim, strukturalni sastav

  graevinarstva je mnogo iri i obuhvata graevinarstvo kao cjelinu. Sa tog aspekta

  svrsishodnija je kategorizacija graevinskih objekata i radova sa obzirom na njihove

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  8

  karakteristike. Posebno je ovo znaajno u savremeno doba, kada se nove

  tehnologije, a time i novi proizvodi na tritu graevinskih usluga, pojavljuju skoro

  svakodnevno, ime se stvaraju i preduslovi za dopunjavanje iroke lepeze vrsta

  graevinskih objekata (npr. uskoro i u svemiru).

  Podjela navedena u tabeli 1.2. iskazuje jedan od tradicionalnih pristupa podjele

  objekata ali je i dobra osnova za dalju kategorizaciju.

  Graevinski objekti razvrstani su u vrste, kategorije i podkategorije a klasirani su

  pomou trocifrenih brojeva. Prva cifra oznaava vrstu, druga kategoriju, a trea

  podkategoriju graevinskih radova. Svi graevinski radovi obuhvaeni su u deset

  vrsta (0 ... 9) a svaka vrsta u do deset kategorija. Unutar svake vrste ima devet

  kategorija (1 ...9). Podkategorije (1 ... 7) namijenjene su novogradnjama,

  podkategorija 8 rekonstrukcijama i adaptacijama, a podkategorija 9 velikim

  popravkama. Ova podjela vrijedi za sve vrste i kategorije radova, osim za vrstu 9 i

  njene kategorije, koje su namijenjene odravanju objekata.

  1.4. Razvoj i stanje graevinarstva u svijetu i kod nas

  Istorijski tragovi graevinarstva potiu iz 5.milenija p.n.e. uz dosta oskudne

  arheoloke nalaze. Osim objekata za stanovanje, prema arheolokim ialazima prve

  graevine na svijetu nastale su u Mesopotamiji (kanali za navodnjavanje). Keopsova

  piramida, izgraena oko 2500 g.p.n.e jeste jedan on najmonumentalnijih i

  najzagonetnijih objekata do sada izgraenih (stranica piramide duga je 230 m a

  visina je 146,6 m; graena od blokova teine 2,5 t - pojedini blokovi teki su 400 t).

  Takoe, kineski zid (jedina vjetaka greevina na Zemlji koja se vidi sa Mjeseca)

  izgraen je oko 3 v.p.n.e. i dug je 2450 km, visok 16 m i irok od 6 - 8 m.

  Ajfelov toranj u Parizu (visine 300 m) izgraen je 1889.godine i prva je elina

  konstrukcija te veliine. Tek krajem prolog vij eka sagraeni su obj ekti visine preko

  400 m (tornjevi Petronasau Maleziji i poslovne zgrade u ikagu i NJujorku), a na

  Tajvanu je u toku izgradnja poslovne zgrade vie od 500 m.

  U dosadanjem razvoju drutva nije se pravovremeno posveivalo dovoljno panje

  zatiti ljudi i generalno zatiti prirodne okoline. Zbog toga su ovi trokovi sada postali

  limitirajui u razvoju mnogih zemalja. Ovo se posebno odnosi na zemlje centralne i

  jugoistone Evrope,, gdje je uprkos naglom porastu stepena motorizacije nakon

  1990.godine ali i potreba prilagoavanja industrije strogim ekolokim propisima,

  znatno umanjena sposobnost drava za finansiranjem u oblast infrastrukture te

  eljenim brim industrijskim razvojem.

  Ovu nau "zaboravnost" iajbolje ilustruje tzv. godinji model astronoma H.

  Siedentopfa. U njegovom modelu se dosadanjih 170 miliona godina zemljine istorije

  kondenzuje u jediu godinu od 365 dana. Prema modelu, ovjek je poeo da hoda po

  zemlji i koristi orua tek 30 decembra i za svega 6 minuta iskorjenio je oko 200

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  9

  ivotinjskih vrsta. Tek 31 decembra, na 30 minuta prije ponoi, ovjek je poeo da

  obrauje zemljite, to predstavlja njegov prvi napor da mijenja povrinu Zemlje. Sva

  tehnoloka revolucija traje 20 minuta. Industrijska revolucija poinje 36 sekundi prije

  ponoi i u zadnjih 30 sekundi ovjek sagorijeva sva tekua i gasna goriva, koja su

  formirana u cijelom prethodnom istorijskom razdoblju, dovodei u opasnost i osnovne

  uslove za ivot (promjena klime, ozonske rupe u omotau i sl.).

  Graevinarstvo je jedan od segmenata primarne ljudske djelatnosti koji mora da prui

  odgovore i na sve ea pitanja o nainu i mogunostima ljudskog opstanka na

  Zemlji. Usljed klimatskih promjena dolazi do velikih vremenskih nepogoda; olujnih

  vjetrova, poplava, zemljotresa i sl. ali to sve ujedno predstavlja i novi pokretaki

  mehanizam za istraivanja, projekte i graevinska rjeenja u oblasti ekologije,

  infrastrukture i visokogradnje.

  Jedan od osnovnih preduslova za sveobuhvatan razvoj svake drave jeste

  funkcionisanje i razvoj privrede, a samim tim i graevinarstva. Tako, ne postoji

  primjer u svjetskoj istoriji da je neka zemlja razvila svoj ekonomski i drutveni sistem

  a da prije toga nije izgradila respektabilnu saobraajnu infrastrukturu. Globalizacija

  trita, jaanje regionalnih integracija i nastojanje da se unaprijedi konkurentnost na

  domaem i meunarodnom planu doprinosi ubrzanom poveanju potreba za

  izgradnjom kalitalnih objekata u oblasti saobraaja, vodoprivrede, energetike,

  telekomunikacija i sl.

  Stanje na tritu graevinskih usluga se stalno mijenja; privatni sektor je znaajno

  proirio svoju angaovanost na izgradnji i odravanju svih vrsta objekata kao i u sferi

  usluga na koje se do sada gledalo kao na monopole koje iskljuivo treba da

  obezbjeuje i da njima upravlja javni sektor - drava.

  Iskustva iz razliitih zemalja pokazuju da nedostatak odgovornosti i nejasni ciljevi

  fondova, odnosno firmi u javnom vlasnitvu, rezultiraju neefikasnou i staliim

  gubicima, odnosno, prijetnjom steajem. Time e se za privatni sektor jo vie

  proiriti trite a konkurencijom omoguiti i vii nivo usluga dojueranjih

  monopolista. Meutim, ostaje problem koji mora biti individualno rijeavan - kako

  sprijeiti da monopol pree iz dravnih u privatne ruke.

  U zemljama u tranziciji, kao i u zemljama biveg "istonog bloka" uee

  graevinarstva kao privredne grane dostizalo je i preko 20%. Graevinski kompleks

  SAD-a stvara oko 11% drutvenog proizvoda (Japan 12.3, Velika Britanija 9.6,

  Francuska 13.V itd.) dok broj zaposlenih varira oko 15% od ukupno angaovane

  radne snage u zemlji.

  Biva SFRJ, a i BiH, je bila poznata po velikim, specijalizovanim i kvalitetnim

  izvoaima graevinskih radova koji su se dokazali na gradilitima irom svijeta (od

  June Amerike, preko Afrike do Bliskog i Srednjeg istoka). Proboj na inostrano trite

  poeo je nakon izgradnje luke Latakija u Siriji (1953-1957). Konkurentiost naih firmi

  je krajem osamdesetih godina opadala sa pojavom jeftinije radne snage sa Dalekog

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  10

  istoka te naom nemogunou kvalitetnog kreditiranja proizvodnje i nedovoljnim

  marketinkim nastupom.

  Nedosljedna promjena strukture vlasnitva, nedovoljna angaovanost i nedostatak

  trita u devedesetim godinama sunovratili su status i poloaj graevinarstva. Tek

  pojavom stranih investitora na domaem tritu i formiranjem preduzea u realno

  privatnom vlasnitvu stvari kreu sa mrtve take. Za oekivati je da e sa zavretkom

  procesa privatizacije nastati nova profitabilna i kvalitetno - konkurentna graevinska

  preduzea a trite investicija trebati graevinske usluge.

  Opte karakteristike ekonomskih kretanja u svijetu imaju reperkusije i na nae

  podruje a posebno razoaranje u sposobnosti dravom dirigovane privrede.

  Prelazak na trini nain poslovanja i pratee politike reforme omoguavaju laki

  pristup kapitalu kao i uvoenje novih tehnologija u poslovanju. Preduzea uoavaju

  da je veoma teko stei dobru reputaciju ali da ju je na drugoj strani lako izgubiti.

  Ona koje preive poratni period imae i dobro savladane lekcije iz poslovnih

  odnosa. Vie se ne moe zanemariti strana konkurencija i konkurentni izvori

  snabdijevanja, nove tehnologije, materijali, oprema i nain organizacije,

  prilagoavanje poslovanja meunarodnim standardima i sl. Sve ovo mora omoguiti

  da se zarade, materijalni trokovi, a kroz to i ukupan profit preduzea, ne smiju

  znatno razlikovati od istih veliina u svijetu.

  Preduzea se danas mogu odrati samo obavljajui dobar posao, a klju

  profitabilnog poslovanja je u poznavanju kupaca usluga i zadovoljavanje njihovih

  potreba preko konkurentnijih ponuda.

  Karakteristino je da u svjetskoj privredi posljednjih godina intenzivno raste nivo

  usluga inenjeringa povezanih sa graevinarstvom koje ukljuuju izvravanje tehno-

  ekonomskih istraivanja i analiza koje prethode izgradnji, projektovanje objekata,

  tehniki nadzor nad izgradnjom, montau opreme, putanje objekta u pogon ali i

  neposredno uee u graenju objekta.

  Veza izmeu izvoza kapitala i izvoenja radova je pravilo, a svaki drugi oblik je

  izuzetak. Monopolizacija poslova na graevinskom tritu je karakteristika

  savremenih globalnih procesa. Samostalno graevinska preduzea nastupaju veoma

  rijetko. Rasprostranjen je sistem nastupa preko inostrapih filijala, mjeovitih

  kompanija, uz uee zemalja uvoznika i izvoznika usluga kao i zemalja treeg

  svijeta. Tako je Japan osvojio dio trita SAD, gdje inae djeluju i filijale evropskih

  graevinskih korporacija. SAD su najvei izvoznik graevinskih usluga i imaju veoma

  snanu poziciju u zapadno- evropskim zemljama. Npr. od deset najveih inenjersko-

  graevinskih firmi u V.Britaniji est su filijale amerikih kompanija.

  Vie od 2/3 ukupne vrijednosti graevinskih poslova koje firme iz SAD izvedu u

  svijetu otpada na 10 kompanija a najvea od njih je Behtel (50.000 radnika i ukupno

  ostvareni prihod u 2000.godini od 14,3 milijardi USD).

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  11

  U Evropi jedna od najveih korporacija u oblasti graevinarstva je grupa Vini (u

  2000. godini 115.000 radnika i ukupan prihod od 17 milijardi Evra, od ega u oblasti

  puteva 38.000 radnika i prihod od 5,3 milijarde Evra).

  1.5. Specifinosti graevinarstva

  Graevinarstvo ima karakteristike koje se, pojedinano uzete, sreu i kod drugih

  privrednih grana ali se u takvoj kombinaciji javljaju samo u graevinarstvu pa stoga i

  zasluuju poseban tretman u prouavanju. Ove karakteristike su fiziki karakter

  proizvoda, struktura graevinarstva i organizacija graevinskih procesa,

  determinante trine potranje i nain odreivanja cijene usluga.

  Graevinarstvo je jedinstven proces - nema ponavljanja, vae samo generalni

  principi, pravila i procedure. Kao jedna od najstarijih, kreativnih preokupacija ljudskog

  drutva graevinarstvo nosi i teret brojnih mana proisteklih iz tradicionalnosti

  djelatnosti. Svakako najizraenija i ujedno najtea je konzervativnost i inertnost pri

  usvajanju aplikativnih dostignua iz drugih tehnikih disciplina i njihova primjena u

  graevinarstvu. Ovo je i jedan od najvanijih razloga zastoja razvoja naeg

  graevinarstva.

  Kao i mnoge druge grane graevinarstvo ima svoje ve navedene spedifinosti, koje

  proizilaze iz karaktera tehnolokog procesa i karakteristika finalnog proizvoda

  graevinarstva, Ovdje potendiramo samo one koje stvarno odudaraju od drugih

  vidova privredne djelatnosti i time karakteriu graevinarstvo:

  1. Graevinski objekat je skoro uvijek unikat, ak i kada se gradi serijski, jer i

  tada postoje odreene razlike uslovljene lokacijom, topografskim, geolokim,

  geomehanikim ili hidrolokim uslovima, odnosno uslijed ekonomskih ili

  estetskih zahtjeva,

  2. Konani proizvod graevinarstva - objekat- ostaje, a radna snaga i oprema se

  premjetaju na novu lokaciju to je suprotno karakteristikama svih drugih

  vidova proizvodnje. Za svaki pojedinani proizvod (objekat) zahtjeva se

  formiranje posebne organizacije i obezbjeenje posebiih resursa. Kako su

  gradilita, u principu, dislocirana od sjedita firme javljaju se brojni

  organizacioni, socijalni i psiholoki problemi.

  3. Tokom realizacije znaajnih investicionih projekata (a za iju je implementaciju

  potreban dui vremenski period) mogue su promjene ekonomske politike,

  zakonskih propisa, a ujedno su promjenljivi i uslovi snabdijevanja potrebnim

  materijalima, energentima, opremom i sl. to se sve moe odraziti na krajnju

  rentabilnost projekta.

  4. Tokom graenja investitor moe da namee odreene izmjene u projektu. Ovo

  utie na ukupnu realizaciju, promjene roka, cijenu i kvalitet graenja.

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  12

  5. Znaajni infrastrukturni objekti (putevi, pruge, brane i sl.) imaju veliku

  investicionu vrijednost, a obim i duina trajanja graenja uslovljavaju

  angaovanje velikog broja radnika i opreme. Zbog toga su neophodni

  kontinuiraia koordinacija i usklaivanje svih poslova, zadataka i uesnika u

  projektu.

  6. Kod realizacije graevinskih objekata mogue su razliite greke u izvoenju

  koje nastaju zbog loe koordinacije sa projektantom ili nadzorom, loe

  organizacije i pripreme izvoaa ili greke direktnog realizatora pojedine

  operacije. Kao posljedica toga mogui su prekidi i zastoji u graenju, a to

  opet uzrokuje poveanje trokova.

  7. Uloena sredstva u graevinsku proizvodnju imaju nizak koeficijent obrta, pa

  obim ulaganja u graevinsku proizvodnju u visokom stepenu zavisi od

  dinamike rasta nacionalne privrede. Visoke stope privrednog rasta su uzrok i

  relativno veem investiranju u izgradnju graevinskih objekata, dok

  usporavanje dinamike privrednog rasta izaziva i smanjenje investiranja u

  sektoru graenja.

  1.6. Kvalitet u graevinarstvu

  1.6.1. Uvod

  Nezavisno koja je metoda primijenjena u pripremi procesa graenja, neophodno je

  organizovati i u toku graenja kontrodisati razliite vrste radova koj ima se realizuj u

  aktivnosti opisane u tehnikoj dokumentaciji, a ugovorene izmeu izvoaa i

  investitora. Obim i struktura kontrole kvaliteta radova su opisani i sankcionisani

  normativnom dokumentacijom.

  Pod pojmom kvalitet podrazumjeva se skup karakteristika nekog procesa, proizvoda

  ili organizacije koje se odnose na njihovu mogunost da zadovolje iskazane potrebe

  kao i potrebe koje se podrazumijevaju.

  Pojam sistem kvaliteta predstavlja opis sistema upravljanja i kao nastavak razvoja od

  klasine kole do sistemskog pristupa upravljanja (stratekog menadmenta, teorije

  efikasnosti i konkurentskog menacmenta) definie sadraj i primjenu pristupa i

  metoda koje su koristile privrede razvijenih zemalja (npr Japan) na putu ka svjetskoj

  trinoj dominaciji.

  Sistem kvaliteta je proces koji, zajedno sa uvoenjem informatike tehnologije,

  karakterie kraj dvadesetog vijeka (kao i vrijeme globalnih komunikacija te

  integrisanja drava, privreda, kultura i svih drugih oblika ivota) te koji se u veini

  drava razvija pod intenzivnom panjom i sponzorstvom drave. On vodi brem

  povezivanju sa svijetom i pogodan je nain, kroz novi pristup organizaciji i poimanju

  poslova, za unapreenje procesa rada i poveanja profita. Uobiajeno je predstaviti

  ovaj razvoj kroz sljedee faze:

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  13

  Tehnika kontrola (QI Quality Inspection) kao najranija etapa u razvoju

  kvaliteta sa ciljem utvrivanja loe izvedenih radova ili proizvoda;

  Kontrola kvaliteta (QC Quality Control), koja se bazira na statistikoj analizi

  operacija i procesa te operativnom upravljanju kvalitetom;

  Obezbjeenje kvaliteta (QA Quality Assurance) gdje kvalitet postaje

  neophodan uslov za opstanak na tritu te predmet upravljanja;

  Upravljanje kvalitetom (QM Quality Management) gdje kvalitet postaje

  predmet i nain upravljanja;

  Potpuno upravljanje kvalitetom (TQM Total Quality Management) je

  upravljaki koncept potpune orjentisanosti svih zaposlenih iskljuivo na

  kvalitet,

  Opti kvalitet ivljenja (Quality of Life) je nova etapa u kojoj se mora

  obezbijediti kvalitet i u svim oblastima svakodneviog ivota; to je etapa opteg

  upravljanja kojoj se globalno tei.

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  14

  Termin "kvalitet" je u optoj primjeni i u razliitim sredinama ima raznovrsna

  znaenja. Npr. u graevinarstvu se koriste razliite definicije za kvalitet a stvaraju

  nepotrebnu konfuziju i nerazumijevanje. Tako nas definicija "kvalitet je ispunjenost

  zahtjeva" (conformance of requirements) upuuje na tumaenje da se kvalitet shvata

  samo kao ispunjavanje nunih zahtjeva tj. da kvalitet treba da kota to manje, dok

  nas definicija "kvalitet je stepen odlinosti" (degree of excellence) upuuje na to da

  se kvalitet ogleda u savrenstvu i da zato mora da kota vie. Kvalitet ima svoju

  veliinu, kada se daju precizne tehnike opjene. Veliina ima svoju vrijednost koja se

  obino kree u granicama od 0 do 1, pri emu granina vrijednost kvaliteta 0

  oznaava odsustvo kvaliteta, dok granina vrijednost 1 oznaava vrhunski kvalitet.

  Odreivanje vrijednosti kvaliteta za rezultate procesa se obino zasniva na dobijenim

  rezultatima mjerenja, ispitivanja i kontrolisanja.

  1.6.2. Upravljanje kvalitetom

  Pod upravljanjem kvalitetom podrazumijevaju se funkcije upravljanja koj e odreuj u

  po litiku kvaliteta, ciljeve i odgovornosti, a ostvaruju se putem planiranja kvaliteta,

  operativnog upravljanja kvalitetom, obezbjeenja kvaliteta i poboljanja kvaliteta u

  okviru sistema kvaliteta.

  Politika kvaliteta obuhvata osnovne pravce i ciljeve preduzea u podruju

  obezbjeenja kvaliteta i nju propisuje direktor preduzea, ali odgovornost za primjenu

  upravljanja kvalitetom odnosi se na sve dijelove preduzea. Kvalitet rezultata

  procesa rada je jedan od glavnih faktora u poslovanju preduzea. Opte je poznato

  da na svim tritima postoji stalan trend sve stroijih zahtjeva potroaa i korisnika

  usluga u pogledu kvaliteta. Veoma lako je bilo doi do zakljuka da je neophodno

  stalno poboljanje kvaliteta procesa rada kako bi se postiglo i odralo dobro

  ekonomsko poslovanje i upravljanje preduzeem.

  Meunarodnim standardima datim u okviru grupe ISO 9004 definisano je da

  dokumentacija, odnosno procedure, predstavljaj u j ednu od pet osnovnih

  komponenti sistema kvaliteta. Bilo koje preduzee moe biti ocijenjeno iskljuivo na

  osnovu dokumenata kojima dokazuje da radi odreen proces na odreen nain. Ako

  nema dovoljno dokumenata za taj proces, onda se preduzee ne moe ocijenjivati,

  ne moe se utvrditi stanje, a prema tome ni razmotriti mogunost poboljanja

  procesa.

  Veina preduzea ukupna dokumenta sistema kvaliteta koncentrie u tri nivoa, kao:

  poslovnik kvaliteta

  procedure sistema kvaliteta

  radna dokumentacija.

  Poslovnik kvaliteta ima namjenu da pomae kreiranje i implementaciju sietema

  kvaliteta, opisuje ciljeve i strukturu sistema kvaliteta, definie odgovornost

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  15

  rukovodstva, daje presjek stanja izmeu sistema kvaliteta i standarda prema kojim se

  vri dertifikacija preduzea, daje povezanost procedura, slui kao referentni

  dokument i obezbjeuje adekvatan opis sistema kvaliteta.

  Pocedurama sistema kvaliteta definiu se operacije svakog procesa koje se odnose

  na zahtjeve standarda i na to ta se radi, na izvrioca radne operacije, na mjesto

  izvravanja - od koga i kome - i vrijeme i nain izvravanja. Procedure se rade na

  osnovu detaljnog plana koji je proizaao iz analize postojeeg stanja u odnosu na

  zahtjeve standarda.

  Radna dokumentacija obuhvata radna uputstva, instrukcije i obrasce koji ih prate.

  Zavisno od tipa preduzea, ovdje spadaju knjige, uputstva i prirunici koji se

  upotrebljavaju pri radu.

  Metode upravljanja se mogu razdvojiti u dvije osnovne grupe, eksperimentalnu i

  modelsku. Eksperimentalna metoda upravljanja primj enjuj e neposredno izvoenje

  eksperimenata u realnom sistemu kvaliteta, tokom potrebnog perioda vremena.

  Dobijaju se tana rjeenja zasnovana na eksperimentima i analizi dobijenih

  statistikih podataka ali se rijetko primjenjuje zbog visokih trokova i duine

  potrebnog vremena. Modelske metode upravljanja zahtijevaju formiranje

  matematikog modela koji predstavlja sistem kvaliteta. Dobijena rjeenja su pribliia

  jer izabrani model ne moe nikada zamijeniti realni sistem.

  Obezbjeenje kvaliteta je usko vezano za funkciju obavljanja planiranih i

  sistematizovanih aktivnosti i dokazivanja koja su neophodna da bi rezultat procesa

  rada ispunio propisane zahtjeve mjere kvaliteta. Obezbjeenje kvaliteta, u sistemu

  kvaliteta, a prema odabranom modelu, omoguava svakom preduzeu da postigne,

  odrava i nastavi stalno poboljanje svojih rezultata rada prema ugovorenim

  rezultatima kvaliteta, da poboljava svoj rad kako bi mogla da ispunjava utvrene

  potrebe, da postoji povjerenje u rukovodstvo i radnike da mogu i da stalno

  ispunjavaju ugovorene zahtjeve u pogledu kvaliteta te da se stekne povjerenje

  potroaa i korisnika usluga u potvrdi da su zahtjevi za kvalitetom dostignuti.

  Poboljanje kvaliteta j e proces skupa akcij a koj e se preduzimaju u cijelom

  preduzeu sa ciljem poveanja efikasnosti i efektivnosti procesa rada kako za

  preduzee tako i za korisnike usluga, odnosno potroae.

  1.6.3. Standardizacija

  Razvojem koncepta osiguranja kvaliteta QA pristupilo se kompleksnom djelovanju u

  svima fazama stvaranja proizvoda ili usluga kako bi se sprijeila pojava nedostataka.

  Ovaj pristup je bio osnova za pojavu svih vrsta standrada.

  Pod pojmom standard moemo smatrati svaki dokumentovani sporazum koji u sebi

  sadri tehnike specifikacije ili druge precizne kriterije koji e se upotrebljavati kao.

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  16

  uputstva, pravila ili definicije karakteristika kojim e se obezbijediti da materijali,

  proizvodi, procesi i usluge odgovaraju svojoj namjeni.

  Meunarodna organizacija za standarde (International Organization for

  Standardization - ISO) je federacija nacionalnih tijela u oblasti standarda (trenutno

  oko 140 zemalja) koja je osnovana 1947. godine. Skraenica 180 je izvedeia od

  grke rijei "isos to znai isti, podudaran te je povezana sa pojmom standard, a

  veoma lako je bilo i vezati je za prepoznatljivo ime organizacije - engleska skraenica

  IOS.

  Postojanje neujednaenih standarda za sline tehnologije u razliitim zemljama ili

  regionima moe doprinijeti stvaranju tzv. .tehnikih barijera i onemoguavati

  meusobnu saradnju i zajedniki nastup na tritu. To je bio jedan od osnovnih

  razloga za stvaranje ISO standarda. Meunarodno usvojeni standardi doprinose da

  ivot bude jednostavniji i poveavaju pouzdanost i efektivnost roba i usluga koje svi

  koristimo. Npr. format kreditnih kartica, telefonskih kartica i ostalih vidova pametnix,

  kartica je irom svijeta isti (debljina - 0,76 mm) ime se omoguuje njihova upotreba

  na svakom dijelu planete. ISO standardi se razvijaju na osnovu principa koncenzusa

  zainteresovanih pri njegovom formulisanju (proizvoai, potroai, korisnici,

  laboratorije, vlade, profesionalna udruenja), dobrovoljnosti zainteresovanih i

  mogunosti stvaranja rjeenja koja e zadovoljiti potrebe irom svijeta. Do danas je

  razvijeio oko 12000 meunarodnih standarda, koji su nali svoju primjenu.

  Graevinarstvo je u ISO klasifikaciji dobilo kod 93 i podijeljeno je na osnovne

  grupacije:

  => 93.010 Graevinarstvo

  => 93.020 Zemljani radovi, iskopi, temelji, podzemni radovi

  => 93.025 Vanjski sistemi za prenos i isporuku vode

  => 93.030 Vanjski sistemi za otpadne vode

  => 93.040 Izgradnja mostova

  => 93,060 Izgradnja tunela

  => 93.080 Izgradnja puteva

  => 93.100 Izgradnja eljeznica

  => 93.110 Izgradnja iara

  => 93.120 Izgradnja aerodroma

  => 93.140 Izgradnja vodnih kanala i luka

  => 93.160 Izgradnja brana

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  17

  Unutar jedne grupacije vrena je dalja podjela, pa tako npr. za izgradnju puteva ona

  trenutno izgleda ovako:

  => 93.080 Izgradnja puteva

  93.080.01 Izgradnja puteva - opti dio

  93.080.10 Izgradnja puteva ukljuujui opremu zaodravanje puteva (

  oprema za izvoenje radova je data standardom 91.220)

  93.080.20 Materijali za izgradnju puteva

  93.080.30 Oprema i instalacije na putevima (mjerenje brzine, saobraajni

  znaci, oznake na putevima i sl.)

  93.080.40 Semafori i pratea oprema

  93.080.99 Ostali standardi vezani za izgradnju puteva

  Proces standardizacije je kontinuiran i dalje se nastavlja na svim poljima, a pri

  usvajanju nove grupe ili pojedinanog standarda potrebno je obezbijediti 75%

  glasova svih lanova da bi standard mogao biti objavljen.

  1.6.3.1. Standardi serije ISO 9000

  Ovi standardi su se pojavili krajem sedamdesetih godina prolog vijeka kao sinteza

  dugogodinjeg rada na standardima kvaliteta i to po uzoru na standarde amerike

  vojske (MIL standardi). ISO 9000 uglavnom obuhvata i definie upravljanje

  kvalitetom (Quality Management) unutar pojedine kompanije ili organizacije.

  To znai da je potrebno uspostaviti unutranju organizadiju koja e primjenom

  odgovarajuih aktivnosti u svakom trenutku zadovoljiti zahtjeve korisnika i koja e

  kontinuirano raditi na poboljanju svojih karakteristika. Ova grupa standarda imala je

  veoma dobru globalnu reputaciju u podruju upravljanja kvalitetom pa je krajem 2000

  izdata je nova, poboljana verzija standarda, ISO 9000:2000. Ovo je prva grupa

  standarda koju pojedina organizacija (kompanija, preduzee, ustanova i sl.) treba da

  implementira radi dostizanja vieg nivoa svojih poslovnih ciljeva u postupku

  prilagoavanja svjetskom tritu. U grupi ISO 9000:2000 sadrano je vie razliitih

  standarda i uputstava:

  ISO 9000:2000 Osnove i rjenik pojmova

  ISO 9001:2000 Zahtjevi standarda

  ISO 9004:2000 Uputstvo za poboljanje karakteristika

  ISO 19011 Uputstvo za kontrolu i reviziju sistema upravljanja

  ISO 10005:1995 Uputstva za pripremu i prihvatanje planova kvaliteta

  ISO 10006:1997 Uputstvo za kvalitet projektnih procesa iproizvoda

  ISO 10007:1995 Uputstvo za funkcionalnu organizacijuupravljanja

  ISO /DIS 10012 Uputstvo za kalibraciju modela mjerenjakvaliteta

  ISO 10012-2:1997 Uputstvo za kontrolu mjerenja kvaliteta

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  18

  ISO 10013:1995 Uputstvo za pripremu internih uputstava za upravljanje

  kvalitetom

  ISO/TR 10014:1998 Uputstvo kako postii ekonomske efekteprimjenom

  upravljanja kvalitetom

  ISO 10015:1999 Uputstvozapripremu, primjenu, odravanjei

  poboljavanje strategije i sistema obuke za upravljanje kvalitetom

  Struktura standarda usdovljava da se definiu zahtjevi a ne rjeenja. Za sada postoje

  samo standardi grupe ISO 9000 na osnovu kojih nezavisna agendija moe odijeniti

  kvalitet. U svakom od standarda ISO 9000 postoji pet sekdija u kojima su navedene

  aktivnosti koje moraju biti ispunjene prilikom implementacije sistema. To su:

  realizacija proizvoda (to moe biti usluga, materijal, hardver, softver i sl.),

  sistem upravljanja kvalitetom,

  odgovornost,

  upravljanje resursima,

  mjerenje, analiza, poboljanja.

  Standardi ove grupe bazirani su na osam principa upravljanja i izvedeni su na

  osnovu iskustva i saznanja meunarodnih eksperata koji su uestvovali u

  koncipiranju standarda. Ovi principi mogu da poslue rukovodeem kadru kao okvirni

  plan za poboljanje efikasnosti njihovog preduzea .

  Princip 1. Orijentacija na kupce. Preduzee zavisi od kupaca njihovih

  proizvoda i zato mora dobro shvatiti sadanje i budue potrebe kupaca,

  njihove zahtjeve i nastojati da prevazie njihova oekivanja;

  Princip 2. Rukovoenje. Dobar rukovodilac uspostavlja jedinstvo unutar

  preduzea i radnici imaju povjerenja u postavljene ciljeve;

  Princip 3, Zainteresovanost radnika. Radnici svih nivoa su osnova jednog

  preduzea i potpuno iskoritenje njihovih sposobnosti moe donijeti veliku

  korist preduzeu;

  Princip 4. Proesni pristup. eljeni rezultati se postiu mnogo lake kada se

  aktivnostima i potrebnim resursima upravlja kao procesima;

  Princip 5. Sistemski pristup upravljanju. Identifikacija, razumijevanje i

  upravljanje povezanim procesima, kao sistemom, doprinosi efektivnosti

  preduzea i ekonominosti u postizanju eljenih ciljeva;

  Princip 6. Kontinurana poboljanja. Kontinuirano poboljanje performansi

  preduzea mora biti stalni cilj upravljanja;

  Princip 7. Donoenje odluka na osnovu injenica. Efikasne i efektivne odluke

  moraju se donijeti iskljuivo na osnovu analize podataka i informacija;

  Princip 8. Dobri meusobni odnosi. Svako preduzee sa svojim

  podizvoaima, odnosno kooperantima, mora razvijati dobre odnose jer oni

  obostrano poveavaju moguunosti u stvaranju novih vrijednosti.

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  19

  Postoji mnogo razliitih naina u primjeni ovih principa. Priroda samog preduzea i

  sueljavanje sa specifinim izazovima definisae nain primjene.

  Sigurno je da se mogu postii znatne koristi bazirajui sistem upravljanja na ovim

  principima. Jedna od osnovnih karakteristika sadanjeg vremena su stalne promjene

  u svim oblastima ivota. Promjene su uslov opstanka, uklapanja u internacioialne

  tokove i glavna odlika razvoja. Ambijent stalnih promjena trai od preduzea i proces

  transformacija koji ne podrazumijeva samo vlasniku, nego i organizacionu,

  programsku, tehnoloku i upravljaku transformaciju. U tim promjenama uestvuju

  svi, ili bar veina zaposlenih, a za njihovo uspjeno sprovoenje osnovni uslov je

  stalno osposobljavanje zaposlenih na novi nain rada. Za sprovoenje promjena

  posebno je vana uloga rukovodstva koje podstie ili spreava promjene, pa je zato

  vaan uslov permanentno obrazovanje rukovodstva. Osposobljavanjem rukovodeih

  kadrova postiu se znaajni rezultati u shvatanju znaaja sistema kvaliteta,

  postupaka i sredstava neophodnih za njihovo sudjelovanje u funkcionisanju tog

  sistema. Oni moraju prihvatiti i razumjeti postojee kriterije za ocjenjivanje efikasnosti

  sistema. Osposobljavanje mora obuhvatiti i tehniki kadar radi njihovog doprinosa

  uspjehu sistema kvaliteta a posebnu panju treba obratiti na rad sa statistikim

  metodama, kao to su prouavanje sposobnosti procesa, statistiko uzorkovanje,

  prikupljanje i analiza podataka, identifikacija problema, analiza problema i korektivne

  mjere.

  Najvaniji element promjena od jedne zastarjele, tradicionalno organizovaie

  industrijske zemlje ka visokosofisticiranoj globalno dominantnoj ekonomiji desio se u

  Japanu. Osnova promjena je bio sveobuhvatan sistem obuke. Rauna se da je u

  periodu od 1950. do 1970. godine vie stotina hiljada rukovodilaca svih nivoa i vie

  miliona zaposlenih prolo obuku. Danas u Japanu rukovodioci (menaderi) godinje

  provode izmeu 40 i 50 dana na razliitim vrstama obuke iz svog djelokruga rada.

  Smatra se da je glavni razlog japanskog uspjeha bio u tome to su kvalitetu pristupili

  kao konceptu i svoju organizaciju podredili prouavanju zahtjeva korisnika. Ustvari,

  dokazali su da je kvalitet sposobnost organizacije da uoi i implementira korisnikove

  elje.

  Amerika iskustva su pokazala da se kvalitet uspjeno impdementira samo kada ga

  preduzee prihvati kao promjenu organizacije. Kvalitet nije bilo kakva promjena - to

  su promjene bez kraja koje se odvijaju na svim nivoima organizacije i zahvata ak i

  sve partnere preduzea. Samo takve promjene su put za postizanje potpunog

  kvaliteta.

  1.6.3.2. Standardi serije ISO 14000

  Prihvatajui daje problem zatite ovjekove okoline jedan od najvanijih u ovoj fazi

  razvoj a ljudske zajednice, pod pokroviteljstvom ISO jo je 1993.godine pokrenuta

  procedura oko sveobuhvatne standardizacije u ovoj oblasti. U stvari, pristup je bio

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  20

  dvojak: teilo se ispunjenju oekivanja poslovnog svijeta, industrije, vlada, nevladinih

  organizacija sa jedne ali i korisnika svih njihovih usluga sa druge strane, a u podruju

  zatite ovjekove okoline. Do sada je razvijeno oko 350 standarda iz oblasti zatite

  okoline za nadgledanje aspekata kao to su kvalitet vazduha, vode i zemljita. Ovi

  standardi obezbjeuju poslovnom svijetu i vladama nauno verifikovane podatke o

  ekolokim efektima ekonomskih aktivnosti. Takoe, oni slue i nerazvijenim

  zemljama kao osnova za izradu zakonodavstva u ovoj oblasti.

  U okviru ISO prihvaen je strategijski pristup ka razvoju sistema standarda za

  upravljanje u oblasti zatite okoline kako bi oni mogli biti primijenjeni u svakom tipu

  organizacije (kompanije, dravna administracija, javne slube i sl.) bilo u privatiom ili

  u javnom sektoru. Ova grupa standarda se oznaava kao serij a ISO 14000 i njihovo

  objavljivanje je zapoelo 1996.godine. U okviru ovoga razvijen je sistem za

  upravljanje okolinom (EMS Environmental Management System)) -ISO 14001 i ISO

  14004 sa prateim dokumentima. Problem je definisan tako da je uspostavljanje i

  primjena organizadije EMS od primarne vanosti u odluivanju i usvajanju ciljeva

  zatite i politike zatite okoline. EMS alati su razvijeni i postoje zato da pomognu

  organizadiji u realizaciji politike i ciljeva zatite okoliie. Iajvaniji standardi u ovoj seriji

  su:

  ISO 14001:1996 - pomae zainteresovanim u formulisanju vlastitog EMS i

  zahtj eva od njih mj erenje i nadzor aktiviosti, proizvoda i usluga sa ciljem

  kontinuiranog poboljanja karakteristika

  ISO 14004:1996 - daje uputstva za uspostavljanje i funkcionisanje EMS

  ukljuujui i uputstva koja znatno prevazilaze zahtjeve ISO 14001.

  ISO 14010, ISO 14011 i ISO 14012 iz 1996.godine daju osnovne principe za

  reviziju EMS, procedure kao i kriterije za sastav tima za reviziju EMS te

  njihove kvalifikacije.

  ISO 14020, ISO 14021 i ISO 14024 iz 1998.godine daju osnovne principe koji

  slue kao baza za razvoj uputstava za izradu standarda kojima se definiu

  zahtjevi u zatiti okoline kao i deklaracije proizvoda i usluga, zatim

  terminologija, testiranje, simboli i metodologija verifikacije organizacije u

  oblasti zatite okoline.

  ISO 14031,ISO 14032 iz 1998.godine daju uputstva o nainu selekcije i

  upotrebe indikatora kojima se moe procijeniti dostignuti nivo organizacije

  EMS.

  ISO 14040:1997, ISO 14041:1998, ISO 14042, ISO 14043, ISO 14048 i ISO

  14049 definiu procjenu ivotnog ciklusa proizvoda i usluga, terminologiju, cilj i

  obim studije ivotnog ciklusa, interpretaciju rezultata i potrebne informacije te

  dodatna uputstva za primjenu ISO 14001.

  ISO 14050:1998 je rijenik definicija i pomae da korisiici mogu shvatiti sve

  pojmove upotrebljene u seriji ISO 14000.

  Implementirajui standarde serije ISO 14000 kao i upotrebom ostalih alata koje

  obezbjeuju drugi standardi ove serije dostie se znatno vei nivo zatite okoline od

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  21

  onoga koji zahtijevaju zakonske obaveze. Sistemska primjena i pristup standardima

  ISO 14000 prisiljava zainteresovane da detaljno analiziraju sva podruja u kojima

  njihovo poslovanje moe imati utidaja na okolinu pa je mogue ostvariti sljedee

  koristi:

  smanjenje trokova upravljanja otpadnim materijalima;

  utede u potronji energije i materijala;

  manji trokovi distribucije;

  popravljanje vlastitog imida u oima zakonodavca, javnosti i kupaca;

  okvir za kontinuirano poboljanje ekolokih performansi.

  1.6.4. Zajednika evropska tehnika regulativa

  Znatno ranije i od samih pomisli za ujedinjavanjem prostora zapadne Evrope (prije

  vie od trideset godina) roena je ideja o ujednaavanju standarda u oblasti

  graevinarstva. U okviru tadanjeg tzv. "zajednikog trita" 1962.godine formiran je

  Komitet za evropsku stan dardizacij u , a tek poetkom osamdesetih godina u njemu

  poinje da radi i graevinski sektor. U okviru svoje organizacione strukture

  graevinski sektor ima odsjeke za opremu za graevinarstvo, graevinske materijale,

  komponente i proizvode, zatim graevinske konstrukcije, graevinske instalacije i

  puteve.

  Prelomna taka na putu zajednitvu je bila kada je Savjet evropske zajednice krajem

  1988.godine objavio svoju direktivu br 89/106 , koja pored ostalog, sadri i tehnike

  zahtjeve vezane za standardizaciju graevinskih materijala i proizvoda. Utvren je

  stav da se donesu zajednike evropske norme i tehniki propisi koji e posluiti kao

  osnova za prilagoavanje pojediiih nacionaliih propisa i normi.

  Osnovni zadatak CEN-a je da pripremi Evropske standarde (European Standard -

  EN) koji u stvari predstavljaju set tehnikih specifikacija ustanovljenih u saradnji i uz

  odobrenje svih zemalja lanica CEN Jednom usvojeni standard mora biti

  implementiran kao nacionalni standard i svi postojei standardi u zemlji, koji su u

  koliziji sa njim, moraju biti povueni. Osim standarda EN, najvaniji dokumenti koje

  donosi CEN su:

  dokumenti harmonizacije (Harmonization Document HD) donose se i

  usvajaju na isti nain kao i EN, ali njihova primjena je fleksibilna tako da je u

  pojedinim zemljama i dalje mogua primjena nacionalnog standarda;

  evropski predstandardi (European Prestandard - ENV) koji su namjienjeni za

  privremenu upotrebu u podrujuima gdje je napredak tehnologije veoma brz i

  gdje postoji potreba za brzim regulisanjem odnosa. ENV ima eksperimentalni

  period od tri godine sa mogunou transformacije u HD ili ENV.

  Rad u CEN-u obavlja se u specijalizovanim tehnikim komitetima (Technical

  Committee - TC) gdje zainteresovane zemlje delegiraju svoje predstavnike. Do sada

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  22

  se najdalje otilo u podruju konstrukcija sa izradom dokumeiata poznatih pod

  nazivom Evrokodovi. Sa poetkom 2002.godine do sada je definisano devet

  eurokodova i to:

  Evrokod 1: Osnovi projektovanja i dejstvo na konetrukcije (11 standarda)

  Evrokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija (9 standarda)

  Evrokod 3: Projektovanje eliiih konstrukcija

  Evrokod 4: Prjektovanje spregnutih konstrukcija

  Evrokod 5: Projektovanje drvenih konstrukcija

  Evrokod 6: Projektovanje zidanih konstrukcija

  Evrokod 7: Projektovanje u geotehnici

  Evrokod 8: Proraun koistrukcija na dejstvo zemljotresa

  Evrokod 9: Projektovanje aluminijumskih konstrukcija

  U oblasti puteva rad se odvija u tri tehnika komiteta i to

  TC 226, putna oprema (obiljeavanje, znakovi, upravljanje saobraajem,

  zatita)

  TC 227, materijali za graenje puteva (asfalti, betoni, itd.)

  TC 154, mineralni agregati za graenje puteva.

  Veina standarda se nalazi u fazi eksperimentalne primjene ali je sve intenzivniji rad

  na donoenju novih standarda. Direktiva, evropske norme i priznate tehnike

  spedifikadije ine usklaenu strukturu propisa i postupaka koji treba da obezbijede

  usaglaeni zajedniki pristup problemima projektovanja, graenja i kvaliteta u

  graevinarstvu. Za zemlje Evropske unije obavezna je primjena ovih standarda dok

  je u drugim zemljama njihova primjena na doborovoljnoj bazi. Naravno da Bosna i

  Hercegovina, kao drava sa entitetima bez vlastito ustanovljenih standarda, odnosno

  sa JUS-evima u primjeni, ima mogunost - da u okviru i svoje ire evropske

  orijentacije - prihvati evropske norme i propise kao svoje i dosljedno ih primjenjuje.

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  23

  2. POSLOVANJE PREDUZEA

  2.1. Uvod

  Preduzee predstavlja oblik organizacije odreenih drutvenih aktivnosti, u kojem se

  formiranjem potrebne organizacione strukture i racionalnom kombinacijom

  raspoloivih resursa (zaposleni i sredstva za proizvodnju) odvija proces proizvodnje u

  cilju ostvarivanja povoljnih ekonomskih efekata. Takoe, pod pojmom preduzee

  podrazumjevamo i razliite forme i modalitete organizovanja i funkcionisanja ali i

  specifine karakteristike kao to su oblik svojine, nain upravljanja i sl. Izvorni pojam

  je nastao u uslovima formiranja rane faze kapitalistikih odnosa i ima korijene u rijei

  "poduzetnitvo" to oznaava osnovne atribute tog perioda: privatno vlasnitvo i

  inicijativu pojedinca-poduzetnika. Sa promjenama pojavnih oblika, naina upravljanja

  i odluivanja i sl. evoluirao je i sadraj pojma preduzee. U savremenom znaenju

  pod preduzeem podrazumjevamo organizacioni sistem koji svojim djelovanjem

  stvara nove upotrebne vrijednosti i realizuje ih na tritu.

  Rad graevinskih preduzea se uvijek odvijao u vrlo sloenom mikro i makro

  okruenju. Mikrookruenje ine druga preduzea sa kojima se moraju uspostaviti

  poslovni odnosi radi uspjene realizacije poslova ali i druge konkurentske firme sa

  kojima se preduzee susree na tritu. Makrookruenje se odnosi na iri drutveno-

  ekonomski prostor koji moe da utie ili ak i determinie poslovanje preduzea

  (politiki i pravni sistem, meunarodno okruenje i sl.).

  2.2. Oblici organizovanja preduzea

  Veoma jednostavno je definisati cilj poslovanja preduzea, jer je ak i zakonskom

  definicijom precizirano da je preduzee pravno lice koje obavlja odreenu djelatnost

  radi sticanja dobiti - profita. Profit se ostvaruje samo ako su prihodi vei od trokova.

  Meutim, uvijek se pojavljuju i drugi ciljevi koji moraju biti kvantitativno, kvalitativio i

  vremenski odreeni. Osnovna funkcija preduzea je stvaranje proizvoda i usluga -

  odnosio podmirivanje drutvenih potreba i zadovoljavanje zahtjeva potroaa,

  korisiika usluga.

  Osnovni funkcionalni oblici preduzea su:

  privredno drutvo (koje moe biti drutvo lica ili drutvo . kapitala) i

  javno preduzee.

  Drutvo lica se osniva kao ortako drutvo ili komanditno (mjeovito) drutvo dok se

  drutvo kapitala osniva kao akcionarsko drutvo ili drutvo sa ogranienom

  odgovornou.

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  24

  Ortako drutvo jeste drutvo osnovano ugovorom izmeu dva ili vie fizikih lica

  (pojedinaca), koja se obavezuju da e, uz sopstvenu neogranienu solidarnu

  odgovornost za obaveze drutva, obavljati odreenu djelatnost pod zajednikom

  firmom.

  Komanditno drutvo je drutvo koje se osniva ugovorom dva ili vie lica radi

  obavljanja djelatnosti pod zajednikom firmom, od kojih najmanje jedno lice odgovara

  neogranieno solidarno za obaveze drutva, a rizik najmanje jednog lica ogranien je

  na iznos ugovorenog iznosa.

  Akcionarsko drutvo je drutvo koje osnivaju pravna, odnosno fizika lica radi

  obavljanja djedatnosti, iji je osnovni kapital utvren i podijeljen na akcije odreene

  nominalne vrijednosti. Zbir nominaliih vrijednosti svih akcija ini osnovni kapital

  akcionarskog drutva.

  Drutvo sa ogranienom odgovornou je drutvo koje, radi obavljanja djelatnosti,

  osnivaju pravna ili fizika lica koja ne odgovaraju za obaveze drutva, a snose rizik

  za poslovanje drutva do visine svog uloga. Ulozi lanova drutva ine osnovni

  kapital drutva i 'oni ne mogu biti izraeni u akcijama.

  Javno preduzee je preduzee koje obavlja djelatnost od opteg interesa a moe ga

  osnovati drava, odnosno, jedinica lokalne samouprave. Meutim, djelatnosti od

  opteg interesa mogu obavljati i drugi oblici preduzea, odnosno, preduzetnici,

  U svom poslovanju, radi zadovoljenja razliitih ciljeva i interesa, preduzea se mogu

  meusobno povezivati - ako to nije u suprotnosti sa propisima o monopolu.

  Povezana preduzea, po svom obliku organizovanja mogu biti:

  matino i zavisno preduzee

  preduzee sa uzajamnim ueem

  holding.

  Ako jedno preduzee ima u drugom preduzeu veinsko ili znaajno uee kapitala

  ili ako, na osnovu ugovora zakljuenog sa drugim preduzeem, ima pravo da imenuje

  veinu ili najmanje etvrtinu lanova upravnog odbora tog preduzea, odnosno, ima

  veinu ili najmanje etvrtinu glasova u skuptini, to se preduzee smatra matinim a

  drugo preduzee zavisnim.

  Preduzea sa uzajamanim ueem kapitala su povezana preduzea kod kojih

  svako preduzee ima uee kapitala u drugom preduzeu.

  Holding je preduzee koje ima u svojini akdije ili udjele zavisnih preduzea, a

  prvenstveno obavlja djelatnost upravljanja, stidanja uea kapitala u drugom

  preduzeu putem akcija, udjela ili zamjenjivih obveznica (osnivanje, trajio ulaganje,

  kupovina, razmj ena) kao i djelatnost raspolaganja tim hartijama od vrijednosti.

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  25

  U razvijenim zemljama zapadnog svijeta, odnosno, u zemljama razvijene trine

  privrede, postoje veoma razliite organizacije preduzea u zavisnosti od: svojine,

  veliine kapitala, naina upravljanja prisustva na tritu, itd.

  Najrasprostranjeniji organizacioni oblik je korporacija koja predstavlja ekonomsku

  cjelinu sa odgovarajuom visinom zajednikog kapitala i odreenim sistemom

  upravljanja. Korporacije se mogu formirati u privrednim djelatnostima ali i u javnim

  slubama. Udruivanjem korporacija po razliitim osnovama nastaju konglomerati.

  Koncerni su organizacioni oblici u kojima pojedini dijelovi imaju pravnu samostalnost

  ali se rad odvija zajedniki (od nabavke sirovina do organizacije naunih

  istraivanja).

  Karteli su monopolski organizacioni oblici udruenih preduzea na bazi ugovora

  kojim se reguliu pitanja saradnje, naroito u pogledu obima proizvodnje, podjele

  trita i visini cijene proizvoda.

  Trustovi su monopolske organizacije sa relativnom samostalnou lanica koje se

  nalaze pod zajednikom upravom.

  2.3. Sredstva preduzea

  Svaki organizacioni oblik preduzea pretpostavlja u sebi i posjedovalje odgovarajuih

  materijalnih dobara kojima se izvrava osnovna djelatnost preduzea. Materijalna

  dobra, kojim preduzee raspolae, nazivaju se imovina ili sredstva preduzea i mogu

  se javiti u obliku stvari (graevinska oprema, maine, materijali), novanih sredstava i

  hartija od vrijednosti (mjenice, ekovi, obveznice, akcije).

  U pogledu vlasnitva sredstva preduzea mogu biti sopstvena (poetni kapital

  osnivaa, akumulacija, amortizacija, dotacije, pomoi i sl.) i tua (krediti, obveznice,

  dugovanja, lizing poslovi itd.).

  Osnovna sredstva ili sredstva rada su ona sredstva koja svoju vrijednost postepeno

  prenose na novi proizvod, tokom vie reprodukcionih ciklusa. Mogu biti u

  materijalnom obliku, novanom obliku ili u obliku prava.

  Prema funkciji, osnovna sredstva se dijele na:

  graevinske objekte;

  ureaje i opremu;

  transportia sredstva;

  krupan alat i inventar;

  zemljite;

  patente, licence i druga prava;

  osnivaka ulaganja;

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  26

  Osnovna sredstva se u procesu poslovanja preduzea pojavljuju u sljedeim

  pojavnim oblicima:

  poetni novani oblik u vidu investicija prilikom izgradnje objekta ili nabavke

  opreme;

  poetni robni oblik prije aktiviranja opreme, odnosno objekta;

  tehniko-tehnoloki, odnosno, naturalni oblik u vidu maina, opreme i dr. koji

  neposredno uestvuju u odreenom proizvodnom ciklusu;

  zavrni robni oblik (kao troak sredstava za rad u cijeni kotanja);

  zavrni novani oblik koji se nakon naplaenih radova kumulira u fondovima

  preduzea.

  Vrijednost osnovnih sredstava se izraava u novcu i evidentira se u knjigovodstvu

  preduzea. Razlikujemo nabavnu vrijednost (cijenu po kojoj je sredstvo kupljeno,

  transport, osiguranje, montau i sl.), sadanju vrijednost (razlika izmeu nabavne i

  amortizovane vrijednosti), otpisanu ili amorizovanu vrijednost (iznos obraunate

  amortizacije od vremena nabavke osnovnog sredstva) i reprodukcionu vrijednost

  (iznos potreban da se u odreenom vremenu izvri zamjena osnovnog sredstva).

  Obrtna sredstva ine dio poslovnih sredstava preduzea i ona svoju vrijednost

  prenose na novi proizvod odjednom i u cjelini (sirovine, energija, potroni materijal).

  Obrtna sredstva mogu biti u obliku novca (gotovina u blagajni, stanje iro rauna,

  ekovi, mjenice itd.), stvari (materijal, sirovine, pluproizvodi i proizvodi, ambalaa,

  zalihe itd.) i prava (avansi podizvoaima i dobavljaima, akontacije zarada i

  dnevnica, 'potrivanja za realizovane poslove i sl.).

  Obim obrtnih sredstava je veoma vaan radi nesmetanog obavljanja osnovne

  djelatnosti preduzea. Na njega najvie utie vrsta tehnolokog procesa kojim

  preduzee realizuje svoju djelatnost, vrsta finalnog proizvoda preduzea te uslovi

  nabavke materijala, sirovina i energenata na tritu.

  Vrsta tehnolokog procesa utie preko duine trajanja procesa (ako proces traje

  due bie potrebna i vea masa obrtnih sredstava) i naina ulaganja (ako je u

  odreenom proizvodu nepovoljan dinamiki ciklus ulaganja - veina odmah na

  poetku) bie takoe neophodan vei obim obrtnih sredstava. Vrsta finalnog

  proizvoda definie i potrebnu veliinu mase obrtnih sredstava - kod kvalitetnijih

  proizvoda neophodni su i kvalitetniji i skuplji materijali, odnosno, vea obrtna

  sredstva, a u sluaju preduzea sa irokim dijalazonom proizvoda gdje se zahtijevaju

  vee koliine razliitih ulaznih komponenti - potrebna su i vea obrtna sredstva.

  Uslovi nabavke na tritu su znaajan faktor za veliinu potrebne mase obrtnih

  serdstava, Bolje istraeno trite i dugorono uspostavljeii odnosi nabavke, nie

  cijene, povoljniji uslovi plaanja i optimizacija transporta i skladitenja znatno utiu na

  smanjenje veliine potrebnih obrtnih sredstava.

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  27

  Kao jedan od preduslova u tenderima za velike graevinske radove pojavljuje se i

  kriterij veliine slobodnih obrtnih sredstava za realizadiju projekta, i on obino iznosi

  od 1/3 do 2/3 ugovorene vrijednosti objekta. Zbog toga je neohodno izvriti

  optimizaciju i racionalizaciju obrtnih sredstava (nivo obrtnih sredstava mora biti takav

  da obezbjeuje najnie trokove po jedinici nabavljenog i uskladitenog materijala, a

  daje mogunost ostvarenja kontinuiranog procesa proizvodnje).

  Interes preduzea je da koeficijent obrta sredstava bude to vei, tj. da bude to

  krae vrijeme u kome su sredstva utroena ili ugraena a nisu naplaena.

  Likvidnost preduzea oznaava sposobnost preduzea da isplati (likvidira) sve

  zakonske obaveze i obaveze prema treim licima u rokovima njihovog dospijea.

  2.4. Rezultati rada preduzea

  Osnovni cilj svakog proizvodnog rada, pa tako i graevinarstva je stvaranje novih

  proizvoda (objekata, ureenih povrina, infrastrukture i sl.) radi sticanja odreenog

  profita - dobiti.

  Fiziki proizvod pokazuje rezultate rada kroz koliinu realizovanih ugovora i

  izvedenih objekata. Broj izvedenih objekata ne govori realno o finansijskoj strani

  preduzea jer je esto pri izgradnji objekata angaovano vie izvoaa - pa je

  finansijska podjela sredstava srazmjerna ulozi izvoaa - a svaki izvoa , bez obzira

  na njegovu veliinu i znaaj, smatra se uesnikom u fizikoj realizaciji objekta.

  Ukupan prihod predstavljaju finansijska sredstva koja izvoa radova ostvari

  prodajom svojih proizvoda, usluga i rada, tj. to je novani izraz rezultata poslovanja.

  Kao i fiziki proizvod tako i ovaj kriterij ne govori realno o finansijskoj snazi izvoaa

  radova; npr. kod dva izvoaa radova koja ostvare isti ukupan prihod trokovi

  uglavnom nisu jednaki, pa prema tome, jednom izvoau moe ostati znatno vie

  sredstava za zadovoljenje sopstvenih potreba i ulaganje u dalji razvoj preduzea.

  Ukupan prihod moe se formirati iz tri izvora, a to su: poslovni prihodi, prihodi od

  finansijskog poslovanja (prihod od kamata, dividendi i sl.) i tzv. vanredni prihodi

  (posebne nagrade i premije, donadije, otpis potraivanja od strane povjeridaca itd.

  Poslovni prihodi su najvaniji jer se kroz njih prikazuje kako prihod ostvaren

  osnovnom djelatnosti preduzea tako i prihodi od zakupnina, prodaje materijala,

  poluproizvoda i proizvoda, upotrebe mehanizacije i sl. Najznaajni dio poslovnih

  prihoda u graevinarstvu (prihod od izvedenih radova) se moe predstaviti u vidu

  fakturisane realizacij e (ispostavljenih rauna) i stvarno naplaene realizacije.

  Nerealno predstavljen ukupan prihod moe da dovede do tekih posljedica u

  poslovanju preduzea (sakrivanjem prihoda izbjegavaju se poreske obaveze prema

  dravi ali se time ujedno izbjegava i uee radnika i ostalih dioniara u raspodjeli

  dijela ostvarene dobiti). Profit ili dobit preduzea se ostvaruje ako je ostvareni ukupan

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  28

  prihod vei od ukupnih rashoda preduzea (bruto profit). Pojam neto dobiti

  predstavlja profit nakon obraunatog poreza na dobit.

  Rezultati rada, odnosno, uspjeha ili neuspjeha jednog preduzea moraju se

  predstaviti putem odreenih knjigovodstvenih instrumenata. U svjetskom, ali i naem

  raunovodstvenom zakonodavstvu kao pokazatelji koristi se bilans stanja i bilans

  uspjeha.

  Bilans stanja predstavlja statiki presjek finansijskog stanja preduzea u odreenom

  momentu, gdje se predstavljaju dva niza podataka ~ aktiva (sredstva preduzea-tj.

  prava preduzea) i pasiva (izvori sredstava-obaveze preduzea). Ako je aktiva vea

  od pasive, bilans preduzea je pozitivan i utvrena razlika se biljei u pasivi kao

  dobit. Ako je aktiva manja od pasive, bilans preduzea je negativan i utvreia razlika

  se biljei u aktivi kao gubitak. Sve pozicije aktive se u bilansu stanja grupiu prema

  funkciji na osnovna sredstva (nematerijalne investicije, materijalne investicije,

  investicije u toku i plasmani-uea) i obrtna sredstva (zalihe, potraivanja, likvidna

  sredstva), a u pasivi prema vlasnikom aspektu sredstava na vlastita (sopstveni

  kapital, rezerve i nerasporeena dobit) i tua (dugoroni i kratkoroni zajmovi).

  Precjenjivanjem imovine (aktive) i podcjenjivanjem izvora (pasive) moe se prikazati

  stanje preduzea boljim nego to jeste. U sluaju da se gubici ele sanirati

  uzimanjem novih kredita, davalac kredita analizira bilans stanja preduzea i utvruje

  da li postoji realna mogunost da naplati svoj dug, to to mu najbolje pokazuje pasiva

  - u kojoj je definisana struktura kapitala (sredstava) preduzea.

  Bilans uspjeha ima za cilj da prikae sve rashode i sve prihode u posmatraiom

  obraunskom periodu i da prikae ostvareni rezultat poslovanja preduzea. Pri tome,

  i prihodi i rashodi se ralanjuju prema osnovi njihovog nastanka. Vei rashodi od

  prihoda umanjuju supstancu sopstvenog kapitala preduzea i znae gubitak. Vei

  prihodi od rashoda uveavaju supstancu preduzea i znae dobit.

  Cilj obraunavanja prihoda i rashoda u bilansu uspjeha je da se u relativnim

  pokazateljima, poreenjem rezultata sa nekim prethodnim periodom, utvrde

  pokazatelji poslovanja preduzea.

  Analiza meusobnih odnosa bilansa uspjeha i bilansa stanja zasniva se na obraunu

  niza koeficijenata, a na osnovu odgovarajuih podataka iz pomenutih bilansa.

  Osnovni zahtjev analize meusobnih odnosa bilansa stanja i bilansa uspjeha svodi

  se na utvrivanje relevantnih relacija; odnosa i koeficijenata na osnovu kojih e biti

  mogue realno ocijeniti efikasnost koritenja imovine preduzea. Kljuni pokazatelji,

  koji se najee sreu i finansijskim analizama bilansa stanja i bilansa uspjeha su:

  Koeficijent obrta ukupne imovine izraunava se kao odnos izmeu ukupnog

  prihoda ostvarenog 'u obraunskom periodu i stanja imovine na kraju obraunskog

  perioda.

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  29

  Koeficijent obrta obrtnih sredstava izraunava se kao odnos izmeu ukupnog

  prihoda ostvarenog u obraunskom periodu u stanja obrtnih sredstava na kraju

  obraunskog perioda.

  Stopa dohotka na imovinu izraunava se kao odnos izmeu ostvarenog dohotka u

  obraunskom periodu i stanja imovine preduzea na kraju obraunskog perioda.

  Stopa dobiti na imovinu izraunava se kao odnos izmeu ostvarene dobiti u

  obraunskom periodu i stanja imovine preduzea na kraju obraunskog perioda.

  Stopa gubitka na imovinu izraunava se kao odnos izmeu ostvarenog gubitka u

  obraunskom periodu i stanja imovine preduzea na kraju obraunskog perioda.

  Rezultati analiza slue kao osnova za voenje poslovne politike i preduzimanje

  organizacionih, ekonomskih, tehniko- tehnolokih i drugih mjera radi poboljanja

  strukture sredstava i izvora te poveanja ekonomske efikasnosti poslovanja

  preduzea u narednom periodu.

  2.5. Upravljanje preduzeem

  Kao to je i normalno, preduzeem upravljaju vlasnici, odnosno, predstavnici

  vlasnika, srazmjerno ueu u akcijama osim u sluaju posjedovanja akcija ili udjela

  bez prava upravljanja.

  Organi preduzea su:

  skuptina, kao organ vlasnika;

  upravni odbor, kao organ upravljanja;

  direktor, kao organ poslovodstva;

  nadzorni odbor, kao organ nadzora.

  Nain upravljanja, kao i duga vana pitanja za poslovanje preduzea definiu se

  optim aktima preduzea. Osnovni opti akt preduzea je statut i sva druga

  pojedinana akta preduzea moraju biti u saglasnosti sa statutom. Druga opta akta

  preduzea su pravilnici i odluke kojima se na opti nain reguliu odreena pitanja.

  Skuptina vlasnika preduzea donosi statut, utvruje poslovnu politiku, usvaja

  godinji obraun i izvjetaje o poslovanju, odluuje o raspodjeli godinje dobiti i

  pokriu gubitka, odluuje o poveanju i smanjenju osnovnog kapitala, odluuje o

  statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku rada preduzea, bira i opoziva

  lanove upravnog odbora te odluuje i o drugim pitanjima, koja su utvrena bilo

  zakonom, osnivakim aktom ili statutom.

  Upravni odbor priprema prijedloge odluka za skuptinu i izvrava njene odluke,

  donosi opta akta preduzea (a koje ne donosi skuptina), stara se o pripremi

  godinjeg obrauna i usvaja periodini obraun, priprema godinje raunovodstvene

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  30

  iskaze, izvjetaje o posdovanju i sprovoenju poslovne politike, predlae raspodjelu

  dobiti, postavlja i razrjeava direktora te daje smjernice direktoru za ostvarivanje

  ciljeva poslovne politike, odluuje o poslovnoj saradnji i povezivanju preduzea,

  donosi investicione odluke, odluuje o raspolaganju akcijama, odluuje o osnivanju

  novih preduzea, itd. Upravni odbor se bira na skuptini i sastoji se od najmanje tri

  lana, koji se mogu birati iz redova akcionara, lica van drutva ili zaposlenih u

  drutvu.

  Direktor organizuje i vodi poslovanje preduzea, zastupa preduzee, stara se i

  odgovara za zakonitost rada preduzea te obavlja druge poslove koji su mu

  dodijeljeni statutom preduzea.

  Nadzorni odbor vri nadzor nad zakonitou rada uprave preduzea (direktor i

  upravni odbor), pregleda periodine obraune i utvruje da li su sastavljeni u skladu

  sa propisima, utvruje da li se poslovne knjige vode uredno i u skladu sa propisima,

  izvjetava o godinjim raunovodstvenim iskazima i izvjetajima o poslovanju

  preduzea koji se podnose skuptini, daje miljenje o prijedlozima za raspodjelu

  dobiti, razmatra izvjetaje revizora i podnosi skuptini izvjetaj o rezultatima nadzora.

  Sastoji se od najmanje tri lana i njih bira skuptina drutva iz reda akcionara ali i lica

  izvan drutva.

  2.5.1. Osnivanje i upravljanje akcionarskim drutvom

  Najei oblik organizovanja preduzea u graevinarstvu je putem forme

  akcionarskih drutava. Akcionarsko drutvo se osniva ugovorom o osnivanju gdje

  osnivai mogu da otkupe sve akcije prilikom osnivanja, bez upuivanja poziva za

  upis i uplatu akcija (tzv. simultano osnivanje) ili upuivanjem javnog poziva treim

  licima za upis i uplatu akcija (tzv. sukcesivno osnivanje). Ulozi akcioiara mogu biti u

  novcu i u stvarima i pravima izraenim u novanom obliku.

  Kod simultanog osnivanja osnivai otkupljuju sve akcije do registracije drutva, bez

  upuivanja javnog poziva za upis i uplatu akcija i bez odravanja osnivake

  skuptine. Organi ovako osnovanog akcionarskog drutva su skuptiia i direktor (u

  sluaju da preduzee ima vie od 200 radnika i upravni i nadzorni odbor). Poslove

  skuptine i direktora u jednolanom drutvu obavlja vlasnik. Da bi se preduzee

  upisalo u registar moraju se obezbijediti:

  osnivaka akta

  odluka o imenovanju zastupnika

  statut drutva

  izvjetaj o ulozima u stvarima i pravima

  izvjetaj ovlatenog procjenjivaa o vrijednosti uloga

  izvjetaj banke o deponovanim sredstvima

  dokument o odgovarajuim sredstvima obezbjeenja za nenovani ulog.

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  31

  Kod sukcesivnog osnivanja osnivai upuuju javni poziv za upis i uplatu akcija

  (prospekt) kojim se definiu firma, sjedite i djelatnost preduzea, visina osnovnog

  kapitala, broj i nominalna vrijednost akcija, mjesto, vrijeme i rok za upis akcija,

  mjesto, vrijeme i rok uplate akcija, posebna prava osnivaa, nain sazivanja

  osnivake skuptine i drugi podaci kojima se o buduem preduzeu to bolje mogu

  obavjestiti zainteresovani ulagai.

  Osnivai su obavezni da sazovu osnivaku skuptinu u roku od 60 dana od dana

  isteka roka za upis akcija utvrenog u javnom pozivu. Osnivaka skuptina utvruje

  da li je osnovni kapital upisan i uplaen u skladu sa vaeim zakonima i donosi prvi

  statut akcionarskog drutva te bira organe drutva i odluuje o posebiim pravima koji

  pripadaju osnivaima.

  Akcionarsko drutvo se upisuje u registar ako sud utvrdi da je osnivaka skuptina

  sazvana i odrana u zakonski prihvatljivim rokovima, da je osnovni kapital upisan i

  uplaen u cjelini, da su nenovani ulozi u cjelini predati drutvu koje se osniva.

  Najvaniji opti akt, Statut akcionarskog drutva sadri odredbe o:

  firmi (nazivu) i sjeditu drutva;

  djelatnosti drutva;

  iznosu osnovnog kapitala i nainu uplate akcija;

  nominalnoj vrijednosti, vrsti i klasi svih izdatih akcija;

  nainu sazivanja skuptine i nainu donoenja odluka;

  nainu potpisivanja firme drutva;

  izboru, opozivu i djelokrugu organa drutva;

  raspodjeli dobiti, rezervama i snoenju gubitaka;

  posljedidama proputanja uplate akcija ili neblagovremene uplate akcija;

  zatiti ivotne sredine;

  postupku izmjene statuta i prestanku postojanja drutva

  drugim pitanjima znaajnim za akcionarsko drutvo.

  Svaka akcija preduzea daje pravo glasa srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcije

  dok se prava vrijediost akcija utvruje poslovanjem na berzi. Prema redosljedu

  izdavanja akcije mogu da budu osnivake (akcije prve emisije) i akcije sljedeih

  emisija. Prema sadrini prava uea u dobiti akcije mogu biti obine (redovne) i

  prioritetne (povlatene). Obine akcije daju pravo na ueu u upravljanju drutvom,

  pravo na uee u dobiti i pravo na dio likvidacione mase. Prioritetne akcije daju

  pravo na prednost kod isplata odreenih iznosa ili procenta od nominalne vrij ednosti

  akcij a u odnosu na obine akcij e, prednost kod raspodjele likvidacione mase.

  Akcionari imaju pravo na udio u raspodjeli godinje dobiti ostvarene poslovanjem

  preduzea a iju visinu odreuje skuptina drutva (dividenda).

 • Dragan Mihajlovi Inenjerska ekonomija

  32

  Veina sadanjih akcionarskih drutava formirana je kao posljedica primjene Zakona

  o privatizaciji dravnog kapitala u preduzeima. Sredstva plaanja u postupku

  privatizacije su bili:

  vaueri besplatno dodijeljeni svim graanima RS;

  kuponi izdati kao kompenzacija za potraivanja po osnovu stare devizne

  tednje;

  novac.

  Program privatizacije pojedinog preduzea se odreivao programom privatizacije s

  tim da je najmanje 55% vrijednosti dravnog kapitala moralo biti privatizovano putem

  vauer ponude. Vaueri su se koristili iskljuivo za kupovinu akcija u tzv. vauer

  ponudi putem privatizacionih investicionih fondova ili direktnim ulaganjem graana u

  pojedina preduzea. U postupku privatizacije preduzea su bila duna da 10% akcija

  dravnog kapitala prenesu na Fond penzij sko-invalidskog osiguranja i 5% na Fond

  za restituciju.

  Od 830 preduzea sa dravnim kapitalom PIF-ovi su uloili vauere u 567 preduzea

  dok su u 263 preduzea vauere uloili samo graani kao pojedinci. Ukupna

  vrijednost uloenih vauera iznosi 41.126.438, od ega je 68,3% uloeno kroz

  fondove a 31,7% samostalno. Pretvaranje vauera u akcije po principu 1 vauer = 1

  akcija, a preko vrijednosti osnovnog kapitala preduzea iz osnovnog bilansa stanja,

  utvrena je i nominalna vrijednost svih akcija preduzea.

  Poetkom rada berze zapoela je i trgovina akcijama (po principu ponude i potranje)

  te e samo na berzi biti mogue utvrditi bonitet i stvarnu vrijednost akcija svakog

  pojedinanog preduzea. U prvim danima rada berze vrijednost akcija preduzea se

  kretala u rasponu od 4% do 185% njihove nominalne vrijednosti.

  2.6. Uloga menacerskog kadra u upravljanju preduzeem

  Iako e u narednim poglavljima detaljnije biti opisani uloga i znaaj tehno-

  menaderskog kadra u pripremi o realizaciji projekata te organizaciji preduzea

  potrebno je istai da se povoljan rezultat u poslovanju preduzea moe ostvariti

  samo punom koordinacijom svih elemenata organizacije i raspoloivog kadra (od

  fizikih izvrilaca graevinskih poslova pa do sektora marketinga, prodaje, pripreme i

  ugovarakog tima).

  Jedna od kljunih uloga menadera je i rukovoenje koje moemo definisati kao

  proces kreiranja i odravanja uslova u kojima pojedinci, radei zajedno, postiu

  odreene ciljeve. Menader treba da stvori uslove u kojima e zaposleni da ostvaruju

  postavljene, odnosno zahtijevane, grupne ciljeve sa najmanjim utrokom vremena,

  novca i materijala. Pri tome, menader postavlja ciljeve i kree u njihovo ostvarenje,

  a uspjean je samo onaj menader koji ostvaruje postavljene ciljeve i zadatke u

  odgovarajuem