ISLAMSKA UMJETNOST ... ¢â‚¬¢ Islamska arhitektura do¥£ivljava veliku promjenu u drugoj polovini 15. stolje¤â€a

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ISLAMSKA UMJETNOST ... ¢â‚¬¢ Islamska arhitektura do¥£ivljava...

 • ISLAMSKA UMJETNOST

 • Što je islam?

  • • • - nova vjera koja se javlja u 7. st.

  • - stvaranje nove civilizacije

  • - nastanak brojnih islamskih država

  • - početno jedinstvo, razdvajanja (kalifati) u razdoblju 10. stoljeća

  • - postepeni raspad koji će završiti u 16. st.

 • VELIKA DŽAMIJA U DAMASKU

  • Velike džamije ovakvog tipa - tip džamije s trijemovima

  • karakteristične su za razdoblje od 7 – 11. st.

  • džamija je zaštićeno, ograĎeno mjesto okupljanja na molitvu

  • unutar dţamije nema podjele po vaţnosti pojedinih dijelova ( osim niše mihraba na zidu

  prema Meki)

  • dominantni prostor je veliko dvorište okruţeno trijemovima (jednim trobrodnim

  i tri jednobrodna)

  • primjeri: Samara, Kairuan

 • KRALJEVSKA DŽAMIJA U ISFAHANU,Iran

  • Od početka 11 st. ustanovljena je

  islamska džamija – vjerska škola –

  medresa, sa školskim prostorijama i

  prostorijama za molitve.

  • Mijenja se graĎevinski oblik džamije - u

  unutrašnjosti ima četiri nadsvoĎena

  prostora

  otvorena impozantnim lukovima prema dvorištu

  u sredini (ivani)

  • i za portala uokvirenog s 2 bočna

  minareta, zavojiti hodnik vodi u džamiju

  • različiti dijelovi zgrade jasno su odvojeni, što je uočljivo

  • u tlocrtu

 • DŽAMIJA SELIMA II, EDIRNE, TURSKA

  • Islamska arhitektura doţivljava veliku promjenu u drugoj polovini 15. stoljeća.. Bizantski utjecaj, posebno utjecaj crkve sv. Sofije, odraţava se u tipu potkupolne džamije.

  • Bizantska kupola u obliku polulopte zamijenjuje šiljastu a, konstrukciju trompa, zamijenjuje bizantska konstrukcija pandantiva.

  • Ovo je prostrana centralna građevina s kupolom koju nosi osam potpornih stupova s lukovima.

  • centralni prostor prekriven je kupolom i polukupolama

  • sve je podreĎeno dominantnoj kupoli

  • Ima četiri minareta koji okruţuju dvoranu za molitvu.

 • ISLAMSKA SVJETOVNA ARHITEKTURA

  Neke od najraskošnijih svjetovnih graĎevina islamske

  arhitekture nalazimo u Španjolskoj, gdje u 14. st. nastaju

  veličanstvene graĎevine, u tzv. maurskom stilu koji se

  razvija u Španjolskoj i sjevernoj Africi. Muslimanski stil na

  zapadu (maurska umjetnost u Španjolskoj), znatno se

  razlikuje od

  kršćanske suvremene umjetnosti.

  Alhambra, ( Kal'at-al – Hamra, crvena tvrĎava) u

  Granadi u Španjolskoj, velika je tvrĎava od crvene

  opeke,

  izvana jednostavnog obrambenog izgleda, a u

  unutrašnjosti raskošno dekorirana. Tri glavne cjeline

  rasporeĎene su oko srednjeg dvorišta.

 • Sve odaje i dvorišta uokvireni su

  arkadama sa mramornim stupovima sa

  okruglim lukovima ili lukovima u obliku

  potkove (Lavlje dvorište). Vijenci

  arkada obloţeni su štukom. Nose

  stropove sa zamršenim dekoracijama

  u obliku stalaktita.

 • Bogata dekoracija organizirana je po jasnim principima

  simetrije i pravilnog ritma.

 • SKULPTURA I SLIKARSTVO

  Za islam je karakteristično da kiparstvo i slikarstvo uglavnom

  imaju dekorativnu funkciju.

  Odbacujući figurativnost, islamska će umjetnost dati najveću

  vaţnost oblikovanju ornamenta.

  Kiparski ukras je uglavnom plitki, plošni ili uleknuti ornament.

  Dva su najčešća oblika arapske dekoracije

  arabeska i geometrijski uzorak.

  Vrsta ornamenta na zapadu poznata kao

  arabeska, javlja se od sredine 10. stoljeća.

  U njoj se biljni i florealni motivi počinjnu ispreplitati

  sa geometrijskim okvirima.

 • MOŢEŠ UOČITI

  Kupola Kraljevske džamije u Isfahanu,, 17. st., Iran Kupola Tamerlanove grobnice, 1404., Samarkand, Uzbekistan