of 26 /26
2 V V e e t t e e r r i i n n e e r r F F a a k k ü ü l l t t e e s s i i T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

Embed Size (px)

DESCRIPTION

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

Citation preview

Page 1: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

2

VVeetteerriinneerr FFaakküülltteessii

TT..CC..

İİSSTTAANNBBUULL ÜÜNNİİVVEERRSSİİTTEESSİİ

Page 2: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

1

İİSSTTAANNBBUULL ÜÜNNİİVVEERRSSİİTTEESSİİ

VVEETTEERRİİNNEERR FFAAKKÜÜLLTTEESSİİ 34320 Avcılar / İstanbul

Tel : (0212) 473 70 70 - 17004

Faks : (0212) 473 72 40 - 41

e-mail : [email protected]

Page 3: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

2

VETERİNER HEKİM KİMDİR?

Veteriner Hekim,

evcil ve yabani hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavilerini yapan,

hayvanlardan insanlara, insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıkların

önlenmesiyle uğraşan,

hayvansal verimlerin artırılması için genetik ıslah çalışmaları yapan,

hayvansal gıdaların muayene ve denetimini yapan,

hayvansal kökenli her türlü gıda ve gıdaya katkı olarak kullanılan

maddeler için sağlık raporu düzenleyen sağlık mensuplarıdır.

Page 4: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

3

Mezuniyet Sonrası İş İmkanları Nedir?

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde 5 yıllık eğitimi başarıyla

tamamlayan öğrencilerimize Veteriner Hekim Diploması ve

Veteriner Hekim Ünvanı verilir.

Saygın bir meslek camiasının üyeleri olarak mezunlarımız,

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlükleri’nin hayvan sağlığı bölümlerinde,

Türk Silahlı Kuvvetleri hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde,

Emniyet Genel Müdürlüğü,

Türkiye Jokey Kulübü’ne bağlı hayvan hastanelerinde,

Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin hayvan hastanesi, hayvan

barınakları, kesimhaneler ve gıda denetim birimlerinde,

Akademik personel olarak Veteriner Fakülteleri’nde ve Gıda Tarım ve

Hayvancılık Bakanlığına bağlı Veteriner Meslek Liselerinde,

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu araştırma laboratuvarlarında,

Et ve Balık Kurumu kesimhanelerinde,

Özel klinik, poliklinik ve hayvan hastanelerinde,

Özel at, sığır, koyun, keçi, tavuk çiftliklerinde,

İlaç, yem ve hayvancılık ekipmanları alanlarında faaliyet gösteren özel

firmalarda,

Hayvan kesimi yapan özel kombinalarda ve şarküterilerde,

Süt ve süt ürünleri işleyen özel firma ve mandıralarda,

Hayvan derisi işleyen fabrikalarda çalışma imkânlarına sahiptirler.

Halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarda.

Page 5: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

4

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin

Kuruluşu ve Tarihi

Türkiye’de Veteriner Hekimliği öğretimine ilk olarak 1842 yılında İstanbul’-

da başlanmıştır. Başlangıçta ordunun ihtiyacı olan Veteriner hekimleri ye-

tiştirmek amacı ile kurulan Askeri Veteriner 0kulu’na, 1881 yılından itiba-

ren sivil öğrenciler de alınır.

Yıldan yıla artış gösteren salgın hastalıklar ve ağırlaşan ülke

hayvancılık sorunları, bir Veteriner okulunun açılmasını zo-

runlu hale getirir. Bunun sonucu olarak, 1889 yılında yine

İstanbul da Mülkiye Tıp 0kulu bünyesinde ilk sivil Veteriner

0kulu kurulur. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy okulun ilk

mezunlarındandır.

1920 yılında sivil ve askeri Veteriner okulları

birleştirilir. Ankara’da 1933 yılında Ziraat ve-

kâletine bağlı yüksek ziraat enstitüsü bünye-

sinde yer alan Veteriner Fakültesi açılınca,

İstanbul'daki okul kapatılır. Veteriner hekimli-

ği öğretimi tam 91 yıl (1842-1933) İstanbul da devam ettikten sonra

gelişi- mini Ankara da sürdürür.

Ülkede nüfus ve besin ihtiyacının artışına paralel olarak hayvancılığın ka-

zandığı önem ve Veteriner hekim sayısının yetersizliği, 31 yıl sonra İstanbul

da yeni bir Veteriner Fakültesi’nin açılmasını gündeme getirir.

Bu amaçla, İstanbul Üniversitesi Senatosu 16.07.1964 günü kendi bünyesin-

de bir Veteriner Fakültesi’nin kurulmasına karar verir. İstanbul Üniversitesi

Veteriner Fakültesi’ne 1972-1973 eğitim-öğretim yılından başlanmak üzere

öğrenci alınır.

Page 6: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

5

Fakültemiz Selimiye’de Tarım, 0rman ve Köyişleri Bakanlığına ait binalar-

da ve sınırlı olanaklar altında 15 yıl boyunca (1972-1987) eğitim, öğretim

ve araştırma hizmetlerini sürdürür.

1987 yılında İstanbul Üniversitesi Avcılar

Yerleşkesi’nde çağdaş mimari bir anlayış ile

inşa edilen Veteriner Fakültesi binaları hizme-

te açılır. Günümüzde eğitim, öğretim ve araş-

tırma çalışmaları bu binalarda sürdürülmek-

tedir.

2003 yılında, 2 yıllık eğitim veren Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek 0kulu

açılmıştır. Yüksek okulda Atçılık ve At Antrenörlüğü ve Gıda Teknolojisi

programları bulunmaktadır.

Akademik Yapı

Fakültemizde eğitim, öğretim ve bilimsel

araştırma faaliyetleri 5 bölüm, 17 Anabilim

Dalından oluşan Akademik yapı içinde faaliyet

gösteren ve tam gün esasına göre çalışan

67 Profesör, 27 Doçent, 2 Yardımcı Doçent

ve 63 Araştırma Görevlisi ile sürdürülmektedir.

Page 7: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

6

Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü

Anatomi Anabilim Dalı: Evcil ve yabani hayvanların anatomik yapılarını

karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalıdır.

Biyokimya Anabilim Dalı: Fizik, kimya ve biyoloji tekniklerinden yararlana-

rak hayvanlardaki vücut sistemlerinin kimyasal yapılarını ve birbirleri ile

olan etkileşimlerini moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır.

Fizyoloji Anabilim Dalı: 0rganizmalardaki canlılık olaylarını, vücut sistem-

lerinin fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını inceleyen bilim dalıdır.

Page 8: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

7

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı: Histoloji, canlı organizmanın

mikroskobik yapısını ve organizasyonunu; Embriyoloji, canlının döllen-

miş hücre aşamasından doğuma kadar geçen süre içerisinde hücre, doku

ve organlarda meydana gelen farklılaşmaları ve gelişmeleri inceleyen

bilim dalıdır.

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı: Veteriner hekim-

liği mesleğinin tarihsel gelişimi, veteriner hekimliği eğitim kurumlarının

tarihçeleri, mesleki etik, deontoloji, mevzuat, hayvan hakları ve refahı ko-

nularını inceleyen bilim dalıdır.

Page 9: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

8

Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı: Farmakoloji, ilaçların fiziksel

özelliklerini, kaynaklarını, elde edilme yollarını, canlı organizmada uğra-

dıkları değişiklikleri ve etki şekillerini; Toksikoloji, zehirlerin kaynaklarını,

özelliklerini, canlı üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı: Hayvanlarda hastalıklara neden olan mikro-

organizmaları (bakteri ve mantarlar) ve genel özelliklerini, bunların hay-

van ve insanlarda oluşturdukları enfeksiyonları, epidemiyolojisini,

patogenezini, klinik ve laboratuvar tanılarını, korunma ve kontrol

yöntemlerini inceleyen bilim dalıdır.

Page 10: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

9

Parazitoloji Anabilim Dalı: Hayvanlarda hastalıklara neden olan parazitle-

rin (protozoon, helmint ve artropod) morfolojilerini, yaşam çemberlerini,

epidemiyolojisini, patogenezini, klinik ve laboratuvar tanılarını, korunma

ve kontrol yöntemlerini inceleyen bilim dalıdır.

Patoloji Anabilim Dalı: Hayvan hastalıklarının hücre, doku ve organlarda

meydana getirdiği yapısal ve işlevsel değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır.

Viroloji Anabilim Dalı: Hayvanlarda enfeksiyonlara neden olan virusları

ve genel özelliklerini, bunların hayvan ve insanlarda oluşturdukları enfek-

siyonları, epidemiyolojisini, patogenezini, klinik ve laboratuvar tanılarını,

korunma ve kontrol yöntemlerini inceleyen bilim dalıdır.

Page 11: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

10

Klinik Bilimleri Bölümü

Cerrahi Anabilim Dalı: Hasta hayvanların ilk yardımı, kırık, çıkık gibi

travmatik lezyonlarının tedavisi, estetik cerrahi uygulamaları, koruyucu ve

medikal tedavi yöntemlerinden netice alınamadığı ya da kesin teşhis konu-

lamadığı durumlarda operatif cerrahi uygulamaları ile ilgilenen bilim dalıdır.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı: Pet, küçükbaş, büyükbaş ve egzotik hayvan

türlerine ait iç hastalıkların teşhis ve tedavi yöntemleri ile ilgilenen bilim

dalıdır.

Page 12: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

11

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı: Evcil hayvanların üremelerini ve üre-

me sorunlarını, gebelik, doğum ve doğum sonrası fizyolojik ve patolojik

durumlarını, meme hastalıklarını ve sağlıklı süt üretimi ve bu alanlardaki

sorunları klinik olarak inceleyen bilim dalıdır.

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı: Erkek ve dişi hayvanlarda

üreme biyolojisi, spermanın dondurulması, reprodüktif biyoteknoloji,

klonlama, transgenik hayvanlar, androlojik çalışmalar, yardımcı üreme

tekniklerini inceleyen bilim dalıdır.

Page 13: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

12

Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı: Hayvansal gıda ürünlerin hijyeni,

muhafazası ve üretim teknolojileri, gıda işletmelerinde hijyen, temizlik ve

dezenfeksiyon uygulamaları, gıda maddelerinin mikrobiyolojik kontrol yön-

temleri, gıdalardan kaynaklanan enfeksiyonlar, gıda zehirlenmeleri, gıdalar

ve işletmeler ile ilgili yasal düzenlemeler, işyeri denetimlerinde dikkat edil-

mesi gereken noktalar ve HACCP sistemi konuları ile ilgilenen bilim dalıdır.

Page 14: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

13

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

Zootekni Anabilim Dalı: Çeşitli türlerden çiftlik hayvanlarının morfolojik

veya fizyolojik özelliklerini, verim fonksiyonlarını, verimlerinin genotipik

olarak geliştirilme yollarını, rasyonel yetiştirilme ilkelerini inceleyen,

hayvancılık işletme ekonomisi ve ülke hayvancılık politikaları ile ilgilenen

bilim dalıdır.

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı: Hayvanların bes-

lenmelerinde kullanılan yem ham maddeleri ile bunların hayvanlar tarafın-

dan değerlendirilmesi, çiftlik hayvanlarının beslenme programları ve hay-

vanlarda görülen beslenmeye bağlı hastalıkları inceleyen bilim dalıdır.

Page 15: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

14

Beş yıl süren Veteriner Hekimlik Eğitiminde beşinci sınıf, 10. yarıyıl özel bir

yönerge ile belirlenen ve tamamı uygulama olan “İntörn” dönemidir. Bu

dönemde öğrencilerimiz belirlenmiş yönlendirme alanlarından birini seçerek daha

önceki dönemlerde edindikleri bilgileri uygulamaya dönüştürme imkanı bulurlar.

Ayrıca gezici klinik uygulamalarına katılırlar ve fakültenin Araştırma ve Uygulama

Hastanesinde mesai saatleri dışında acil klinikte sorumlu hekimin gözetiminde

nöbet tutarak klinik becerilerini pekiştirirler.

Öğrencilerimiz, öğrenimleri sırasında edindikleri bilgileri saha koşullarında

görmek, uygulamasını ve değerlendirmesini yapmak amacıyla 4.sınıf yaz tatilinde

Fakülte Kurulunca belirlenen esaslara göre bir ay süreyle staj yapmak

zorundadırlar.

Ayrıca Öğrenci değişim programlarına (Erasmus ve Farabi), başvuran fakültemiz

öğrencileri gerekli şartları yerine getirmek suretiyle yurtiçi veya yurtdışında

veteriner fakültelerinde bir veya iki dönem değişim öğrencisi olabilirler.

Eğitim ve Öğretim Programı

Fakültemizde eğitim-öğretim; teorik dersler, laboratuvar/uygulamalar,

stajlar, veteriner hekimliği olgunlaşma uygulama eğitimi ve benzeri

çalışmalardan oluşur ve belirlenen müfredata göre yürütülür.

Page 16: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

15

Fakültenin Fiziki Yapısı

Fakültemiz İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi içerisinde yer alan üç

bina ve bir uygulama çiftliği ile Avcılar-Firuzköy’de bulunan Eğitim Öğretim

Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nden oluşmuştur.

Birinci Bina (Ana Bina): Bu bina A, B ve C Blokları’ndan oluşmaktadır.

A-Blok’unda, Dekanlık, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreterliği, Öğrenci

İşleri Bürosu, Öğrenci Kütüphanesi, Teksir ve Fotokopi Bürosu,

Veteriner Fakültesi ve Meslek Yüksek 0kuluna ait İdari Bürolar ile

Parazitoloji, Mikrobiyoloji ve Viroloji Anabilim Dalları bulunmaktadır.

B-Blok’unda, Patoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Farmakoloji ve Toksikoloji

Anabilim Dalları bulunmaktadır.

C-Blok’unda, Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Besin Hijyeni ve

Teknolojisi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji, Hayvan Besleme ve

Beslenme Hastalıkları ve Zootekni Anabilim Dalları bulunmaktadır.

Page 17: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

16

Ana binada 220 öğrenci kapasiteli 4 amfi 90 kişilik toplantı salonu inter-

net cafe, anabilim dallarına ait derslikler, seminer salonları, kütüpha-

neler ve uygulama laboratuarları, osteoarkeoloji müzesi, hayvan

kesimlerinin yapıldığı uygulama mezbahanesi ve kantin yer almaktadır.

Page 18: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

17

İkinci Bina (Araştırma ve Uygulama Hastanesi): Bu binada İç Hastalıkları,

Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalları ile bu anabilim dallarına ait

poliklinikler, görüntüleme üniteleri, 7 adet küçükbaş, 2 adet büyükbaş

hayvan ameliyathanesi, küçük ve büyük hayvan boksları, Reanimasyon

ünitesi, Fakülte Eczanesi ve Merkez Laboratuvarı eğitim faaliyetleri için 2

klinik amfisi, üç dershane ve seminer salonları bulunmaktadır.

Hastane binasının hemen yanında otopsi ve enfekte materyali imha

etmek için yapılmış yakma fırını hayvan gezinme avluları yer almaktadır.

Page 19: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

18

Üçüncü Bina: Bu binada Dölerme ve Sun’i Tohumlama Anabilim Dalı yer

almaktadır. Veteriner Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesinin hemen

yukarısında iki katlı bir bina (akademik personel odaları, öğrenci

laboratuvarı, in vitro fertilizasyon ve klonlama çalışmalarının yürütüldüğü

IVF ve ET laboratuvarı) ve hayvan boksları ile beraber androloji

laboratuvarının bulunduğu birbirine bitişik tek katlı bir binadan

oluşmaktadır. Ayrıca büyük ve küçük baş hayvanların gezinebilecekleri

bir gezinti alanına da sahiptir.

Eğitim-Öğretim Araştırma ve Uygulama Çiftliği: İstanbul Üniversitesi Ve-

teriner Fakültesi’ne 15 km uzaklıktadır. 2.500 dekarlık bir alan içinde olan

fakülte çiftliğinin bünyesinde 87 başlık Süt Sığırcılığı Ünitesi, 28 başlık Besi

Sığırcılığı Ünitesi, 130 başlık Koyunculuk Ünitesi ve ekili tarım alanları

bulunmaktadır.

Page 20: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

19

Avcılar Yerleşkesi’nde Yaşam

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi’nde Veteriner Fakültesi’nin

yanısıra Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, Teknik Bilimler

Meslek Yüksek 0kulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ulaştırma ve

Lojistik Yüksekokulu bulunmaktadır.

Öğrencilerimizin yemek, sağlık ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermek için

yerleşke içinde bir Öğrenci Kültür Merkezi bulunmaktadır.Yerleşkenin mer-

kezinde yer alan bu birimde tüm yerleşke öğrencilerine açık 550 kişi kapasiteli

öğrenci yemekhanesi, bir adet özel restoran, sağlık ünitesi, öğrenci kantini ve

kafeteryası, kütüphane, öğrenci kulüpleri ve idari bürolar bulunmaktadır.

Page 21: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

20

ULAŞIM: İstanbul şehir merkezinden Metrobüs, İETT 0tobüsleri, Özel Halk

0tobüsleri, Minibüsler, Deniz 0tobüsü ve Öğrenci servisleri ile Avcılar

Yerleşkesi’ne ulaşabilirsiniz.

BARINMA: Avcılar Yerleşkesi içinde erkek ve kız öğrencilerimize hizmet

veren 1253 kişi kapasiteli 2 öğrenci yurdu bulunmaktadır. Yerleşke

yurtlarının dışında fakültemize yakın Kredi ve Yurtlar kurumuna bağlı ve

bazı özel yurtlar da öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarına cevap

vermektedir.

YEMEK: Öğrenci Kültür Merkezi’nde ücretli öğle yemeği verilmektedir.

Ayrıca Göl Restorandan da öğrencilerimiz yararlanabilmektedirler.Fakül-

telerde bulunan öğrenci kantinleri mesai saatleri içinde açık tutulmakta

yemek ve dinlenme ihtiyaçlarını buralarda giderebilmektedir.

Page 22: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

21

SPOR: Yerleşke alanı içinde çok sayıda açık ve kapalı spor

sahaları bulunmaktadır. İçinde basketbol, voleybol ve

fitness merkezinin olduğu kapalı bir spor salonu, biri büyük

iki adet futbol halı sahası, açık ve kapalı tenis kortları, açık

basketbol sahaları, masa tenisi ve koşu parkurları,

öğrencilerimizin kullanımına ücretsiz olarak sunulmaktadır.

SAĞLIK: Öğrenci Kültür Merkezi’nin içinde 7 doktor, 5 hemşire, 2

laborant, 5 idari personelle hizmet veren bir sağlık ünitesi

bulunmaktadır.

KÜLTÜR: Avcılar Yerleşkesi’nde her yıl düzenlenen bahar şenlikleri ile

yılın yorgunlukları atılmakta fakültemiz bünyesinde tertiplenen çeşitli

mesleki ve kültürel etkinliklerle öğrencilerimizin bilimsel, sosyal ve

kültürel geli şimleri pekişmektedir.

Page 23: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

22

Öğrenci Kulüpleri

Fakültemizde öğretim üyelerimizin danışmanlığında faaliyet gösteren

13 adet öğrenci kulübü bulunmaktadır. Yıl içinde mesleki ve kültürel

toplantılar geziler ve gösteriler düzenlenmektedir.

Arıcılık Kulübü

Atatürkçü Düşünce Kulübü

Atçılık ve Binicilik Kulübü

Bilgisayar Kulübü

Bilimsel Araştırma Kulübü

Çiftlik Hayvan Hekimliği Kulübü

Gıda Hijyenistleri Kulübü

Köpek Psikolojisi ve Eğitimi Kulübü

Küçük Hayvan Hekimliği Kulübü

Spor Kulübü

İ.Ü. Spor Birliği Kulübü

Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği (IVSA)

Vahşi Yaşamı Araştırma ve Koruma Kulübü

Page 24: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

23

Veteriner Hekim Andı

Veteriner hekimliği mesleğinin üyeleri arasına katıldığım şu andan başlayarak;

Yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma,

Meslek sahibi olmamda emeği geçenlere saygı ve minnettarlığımı koruyacağıma,

Sanatımı doğrulukla yapacağıma, mesleğimin onurunu koruyacağıma,

Mesleğimin dünya çapında geliştirilmesini hedefleyeceğime,

Bu amaçla meslektaşlarımla tam bir anlayış ve işbirliği içinde çalışacağıma,

Hayvan ve insan sağlığına çağdaş anlamda hizmet sunmayı ilke edineceğime,

Çevrenin korunması ve olanaklarından tüm canlıların yararlanması için çaba

harcayacağıma,

Hasta sahiplerinin duygu ve düşüncelerine saygı duyacağıma,

Mesleki bilgimin gereğini yaparken sosyal, siyasal ve inanç farklılığı gözetmeyeceğime,

Sanatımı uygularken öğreneceğim sırları açıklamayacağıma,

Bilisel yöntemlerden sapmadan, deontolojik kurallara uyarak ve etik ilkeleri

gözeterek mesleğimi icra edeceğime,

İNSANLIĞIN DEĞERLERİ, BİLİMİN GERÇEĞİ VE MESLEĞİMİN ONURU ÖNÜNDE

ŞEREF SÖZÜ VERİR AND İÇERİM.

Page 25: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

24

2012 Yılı Mezunlarımız

İlk mezunların verildiği 1977 yılından bugüne kadar

4812 Veteriner Hekim fakültemizden mezun olmuştur.

Page 26: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülstesi Tanıtım Broşürü

SSaağğllııkk,, ggüüvveenniilliirr ggııddaa vvee ggüülleenn bbiirr ddüünnyyaa iiççiinn

VVeetteerriinneerr HHeekkiimmlliikk!!