Istota handlu zagranicznego Międzynarodowe stosunki ekonomiczne

 • View
  32

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Istota handlu zagranicznego Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Plan zajęć. Rozwój teorii handlu zagranicznego Poglądy merkantylistów Przewaga absolutna A. Smitha Przewaga komparatywna D. Ricardo Współczesne podejście do teorii handlu zagranicznego Istota kursu walutowego - PowerPoint PPT Presentation

Text of Istota handlu zagranicznego Międzynarodowe stosunki ekonomiczne

 • Istota handlu zagranicznego

  Midzynarodowe stosunki ekonomiczne

 • Plan zajRozwj teorii handlu zagranicznegoPogldy merkantylistwPrzewaga absolutna A. SmithaPrzewaga komparatywna D. RicardoWspczesne podejcie do teorii handlu zagranicznegoIstota kursu walutowegoRwnanie bilansu patniczegoProblemy rwnowagi zewntrznej i wewntrznej Istota handlu w Unii Europejskiej

 • celCo sprawia, e kraje eksportuj i importuj pewne produkty?Jakie s korzyci z handlu zagranicznego dla kraju w nim uczestniczcych?

 • Rozwj teorii handlu zagranicznego

 • MerkantyliciPowstanie pastw narodowych (lata 1500-1800) ujawnio du wspzaleno poszczeglnych dziedzin ycia gospodarczego. Sia pastwa na arenie midzynarodowej zaleaa do zawartoci skarbu panujcego, co jest zalene od: stanu gospodarki i podwadnych.Wysokie dochody skarbowi pastwa moe przynie handel zagraniczny.

 • MerkantyliciPrzedstawicielem myli merkantylistycznej by T. Munn.Merkantylici uwaali, e jeden kraj moe zyska na handlu tylko kosztem drugiego kraju tj. jeli wicej eksportuje ni importuje. Byli przy tym zwolennikami cisej kontroli rzdowej (wprowadzeniu ce importowych i zwolnie z ce wywozowych).

 • MerkantyliciIdeaem pastwa merkantylistycznego byo osignicie penej samowystarczalnoci gospodarczej.

  Merkantylici goszc pochwa ekonomicznego nacjonalizmu wierzyli, e narodowe interesy poszczeglnych krajw s zasadniczo ze sob sprzeczne.

 • Przewaga absolutnaWedug A. Smitha handel pomidzy krajami oparty jest na przewadze absolutnej. Majc dan naturaln (klimat, zasoby mineralne) lub nabyt przewag (umiejtnoci, techniki) w produkcji danego dobra, kraj wytwarza to dobro po niszym koszcie (wynika to ze specjalizacji w produkcji), bdc bardziej konkurencyjnym ni jego partnerzy handlowi.

 • Przewaga absolutnaSmith i inni ekonomici klasyczni uwaali, e na wolnym handlu korzystaj wszystkie kraje. Jednoczenie mogli si cieszy wyszym poziomem produkcji i konsumpcji.Byli oni zwolennikami polityki wolnego handlu (laissez-faire). Wyczali z tego jednak przemys wany z punktu widzenia obrony narodowej.

 • Przewaga komparatywnaD. Ricardo (1772-1823) stwierdzi, e moe istnie kraj, ktry bdzie bardziej wydajny w produkcji wszystkich dbr. Wtedy rwnie istnieje korzy z handlu, tj. nie trzeba mie przewagi absolutnej aby odnosi korzyci z handlu.

  Do tej pory nikt nie zakwestionowa tego prawa.

 • Przewaga komparatywnaWedug prawa przewagi komparatywnej (wzgldnej, relatywnej) Ricarda nawet jeli jeden z krajw jest mniej wydajny tzn. nie posiada absolutnej przewagi kosztowej, ni inny kraj w produkcji obydwu dbr to wci moe istnie wzajemnie korzystna wymiana handlowa. Kraj powinien specjalizowa w produkcji i eksporcie dobra gdzie brak przewagi absolutnej jest relatywnie mniejszy i importowa dobro, w ktrego produkcji absolutny brak przewagi jest relatywnie wikszy.

 • PodsumowanieKraje korzystaj na wymianie z tytuu przewagi absolutnej i przewagi wzgldnej.

 • Wspczesne podejcie do teorii handlu zagranicznego

 • neomerkantylizmObecnie dowiadczamy odrodzenia si nowej postaci merkantylizmu (protekcjonizm, ca, zakazy, kontyngenty). Stosuj je kraje o wysokim poziomie bezrobocia, ktre staraj si ogranicza import w celu promowania produkcji krajowej i zatrudnienia.

 • Inne czynniki restrykcji w wolnym handluwspieranie nowych /modych gazi przemysuwzgldy bezpieczestwa

 • wspczesne bogactwo naroduObecnie bogactwo narodu (w przeciwiestwie do merkantylistw) mierzymy za pomoc jego zasobw ludzkich, fizycznych, naturalnych, ktre mog zosta wykorzystane do produkcji dbr i usug, sucych do zaspokojenia potrzeb spoeczestwa.

 • Przewaga komparatywna G. Haberler kwestionuje wytumaczenie przewagi komparatywnej teori wartoci opartej o prac (wg Ricarda). Udowadnia, i raczej powinna by ona wyjaniona na bazie teorii kosztu alternatywnego.

 • Teoria kosztu alternatywnegoKoszt dobra to ilo dobra drugiego, z ktrego trzeba zrezygnowa by zwolni wystarczajc ilo zasobw do wytworzenia 1 dodatkowej jednostki dobra pierwszego.

 • Teoria obfitoci zasobwE. Heckscher, B. Ohlina, P.A. Samuuelsona podstawow przesank handlu jest wystpowanie midzy krajami relatywnych rnic kosztw i cen, ktre s spowodowane odmiennym wyposaeniem w czynniki produkcji prac i kapita. Kraje bogate w kapita powinny tworzy produkty kapitaochonne a w prac pracochonne.

 • Parytet siy nabywczej (ang. purchasing-power parity -PPP)

 • parytet siy nabywczejPPP opiera si na teorii jednej ceny, ktra mwi, e za okrelon liczb jednostek danej waluty mona kupi w kadym kraju w tym samym czasie dokadnie tyle samo dbr.

  Jeli np. 1 kg ziemniakw byby taszy w Polsce ni w Niemczech, to bardziej opacaoby si kupowa ziemniaki w Polsce i sprzedawa je w Niemczech. To powodowaoby wzrost popytu w Polsce (a zatem i wzrost ceny ziemniakw w Polsce) i wzrost poday w Niemczech (a zatem spadek ceny w Niemczech), co w konsekwencji prowadzioby do wyrwnania si cen, zgodnie z teori jednej ceny. Jest to moliwe tylko wtedy, gdy spenione s zaoenia teorii jednej ceny, m.in. brak barier midzy poszczeglnymi rynkami, dobra powinny by doskonaymi substytutami i powinny by doskonale mobilne.

 • Kurs walutowy a sia nabywczaParytet siy nabywczej pozwala na rozwizanie problemu dokonywania porwna midzynarodowych PKB. Polega na dokonaniu przeliczenia kursu waluty wedug siy nabywczej. Kurs waluty moe si rni od parytetu. Maj na to wpyw takie elementy jak: rne ceny towarw i usug w porwnywanych krajach, rny stopie pomocy publicznej i jej zakres. Zasadnicz spraw jest zebranie danych o cenach z zagregowanej listy towarw, ktra zawiera towary porwnywalne i reprezentatywne dla analizowanych krajw. Parytet siy nabywczej jest waciwszym wskanikiem od kursu walutowego, gdy uwzgldnia si nabywcz.

  Teoria parytetu siy nabywczej jeli dwa kraje handlujce ze sob maj przyblione stopy inflacji, to kurs walutowy cechowa bdzie stabilno.

 • Kurs walutowy

 • Nominalny a realny kurs walutowyKURS WALUTOWY (nominalny) - ile trzeba zapaci jednostek waluty krajowej za jednostk walut obcej.

  REALNY KURS WALUTOWY RER = E X P / Pz

  Gdy: E - nominalny kurs walutowy, P - ceny krajowe, Pz - ceny zagranicy

 • Sztywny i pynny kurs walutowyW marcu 1973 r. gwne waluty pastw UE przestay by zwizane ze standardem zota, co pooyo kres systemowi sztywnych kursw walutowych i zacza si era pynnej wymiany. System sztywnych kursw walutowych by przyjty w 1944 r. w ukadzie Bretton Woods.Po odrzuceniu systemu sztywnych kursw walutowych zasadnicz kwesti stao si to, czy nowy system ma by brudny (kontrolowany przez banki centralne), czy czysty (ustalony przez siy rynkowe). Wikszo krajw posuguje si systemem pynnych kursw.

 • Rodzaje kurswKurs sztywny kurs kupna i sprzeday jest ustalony administracyjnie przez wadze monetarne danego kraju.Kursy zmienne s wynikiem ksztatowania si relacji midzy popytem na dan walut i jej poda.

 • Rodzaje walutZrnicowanie walut pod wzgldem: zasigu, zakresu oddziaywania, penionych rl i funkcji.Zasig dziaania waluty: - krajowa, - midzynarodowa.Zakres oddziaywania waluty: wymienialna, niewymienialna.

 • Spadek i wzrost kursu walutowegoAPRECJACJA spada kurs walutowy czyli wzrasta warto danej waluty.DEPRECJACJA wzrasta kurs walutowy, spada warto danej waluty.

  Waluta wykazuje tendencj do deprecjacji gdy: stopy inflacji i wzrostu gospodarczego s wysokierealna stop procentowa jest niskaludzie preferuj dobra zagraniczneludzkie oczekiwania co do perspektyw narodowych s pesymistyczne

 • Bilans patniczy

 • Skadowe bilansu patniczegoBILANS PATNICZY zestawienie wszystkich midzynarodowych transakcji ekonomicznych i finansowych midzy danym krajem a reszt wiata, w przecigu pewnego okresuBOB - Bilans obrotw biecych eksport, import towarw i usug, obroty widzialne i niewidzialne, dochody z oprocentowania, transferyBOK - Bilans obrotw kapitaowych przepyw kapitau bezporedniego i poredniego (zestawienie zagranicznych aktyww lub inwestycji danego kraju za granic oraz zagranicznych inwestycji w tym kraju)BTO bilans oficjalnych transakcji rezerwami walutowymi

 • Rwnowaga zewntrzna dla kursw zmiennych BP = BOB+BOK = 0;

  dla kursw staych BR = BOB+BOK+BTO = 0

  RZ przy pynnych kursach zajmuje si bank centralny, przy sztywnych rwnie rzd.

 • Rwnowaga zewntrzna RZ i wewntrzna RW a wydatki rzdowe G

  EIIRZ

  IIII

  RWI - deficyt BOB + inflacja IV(zatrudnienie pow. naturalnej st. bezrobocia)II - Nadwyka BOB + InflacjaIII - nadwyka BOB + bezrobocieGIV deficyt BOB + bezrobocie

 • Midzynarodowe stosunki ekonomiczne

 • MSE obejmuje:Midzynarodowy podzia pracyMidzynarodowy obrt gospodarczyMidzynarodow wymian towarwMidzynarodow wymian usugMidzynarodowe obroty kapitaoweMidzynarodowe przepywy technologiiMidzynarodowe przepywy ludnociMidzynarodowe stosunki finansowe (problematyka systemu finansowo-walutowego)

 • Istota handlu w Unii Europejskiej- istota integracji gospodarczej

 • Integracja gospodarczaWyksztacenie jednolitej struktury ekonomicznej pewnego obszaru gospodarczego, obejmujcego grup krajw, ktry ze wzgldu na wysoki stopie wewntrznych powiza ekonomicznych i osignit w ich wyniku wewntrzn spjno ekonomiczn, widocznie wyodrbnia si z caoksztatu gospodarki wiatowej.

 • Integracja gospodarczaProces scalania (zespalania) gospodarek narodowych w celu tworzenia nowych organizmw gospodarczych o odmiennych waciwociach. Nie jest to dodawanie potencjaw ekonomicznych rnych krajw.

 • Integracja gospodarczaPrzesanki powstania obszaru zintegrowanego:- polityczne (jednolity ustrj, zbieno celw polityki zagranicznej)spoeczno-ekonomiczne (tempo wzrostu dochodu narodowego, poziom bezrobocia, poziom inflacj