of 4 /4
dmiveArant iTY BAN NHAN DAN HUYtN Pitt MENG CONG H6A xA HQI CH45 NGHILA VitT NAM DOc 14p - Tv do - Hanh phac so: 68 /TTr-UBND Phi Ring, ngay 09 thcing nom 2021 TO TRINH vio a nghj, thong qua ket qua thvc hi4n nhim vy Kinh t - X4 hi, QuOc phong - An ninh 6 thing du nam 2021, phirceng htroing, nhir4m vy 6 thing cutil dam 2021 Kinh - Thuang true Huyen fly; Ban Thuemg vu Huyen HOi dOng nhan dan huyen. Can cer Luat TO chirc chinh quyen djaphzeong ngay 19/6/2015; Can ca. Quyit clinh s 3307/Q - D-UBND ngay 28/12/2020 caa UBND tinh Binh Phusec ye viec giao ké hoach phat trien kinh te - xid hOi nom 2021; Can ca. Nghi quyit so 158/NQ-HDND ngay 29/12/2020 cua HDND huyen yiec giao ke hogch phcit trien Kinh te- Xad hOi nam 2020; UBND huyen kinh de nghi Thuemg true Huyen ty, Ban Tbuemg vv. Huyen ày va HDND huyen Kh6a II, nhiem kY 2021 - 2026, kY h9p thir 2 xem xet thong qua ket qua thvc hien nhi'em vu Kinh th - Xa hOi, Quoc phong - An ninh 6 thang Mu nam 2021, phuang huong, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2021, cu the nhu sau: (Kern theo Dy. thao Nghi quye c t kit qua Myr hien nhiem - try Kinh ti - Xd Quac phong - An ninh 6 thang ciciu nam 2021, phtrang huOng, nhiem vy cid& nam 2021) UBND huyen kinh a nghi Thuemg truc Huyen ày, Ban Thuang vu Huyen fly va Hi d8ng nhan dan huyen xem xet va th6ng qua./. Noi nh'On: TM.IJY BAN NHAN DAN - Nhu tren; CHU TICH - CT, PCT.UBND huyen; - Cac Ban HDND huyen; - Cac dai bie HDND huy'en; - LDVP; - Luu: VT./

iTY BAN NHAN DAN CONG H6A xA HQI CH45 NGHILA VitT NAM

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of iTY BAN NHAN DAN CONG H6A xA HQI CH45 NGHILA VitT NAM

TTR 68iTY BAN NHAN DAN HUYtN Pitt MENG
CONG H6A xA HQI CH45 NGHILA VitT NAM DOc 14p - Tv do - Hanh phac
so: 68 /TTr-UBND Phi Ring, ngay 09 thcing nom 2021
TO TRINH vio a nghj, thong qua ket qua thvc hi4n nhim vy
Kinh t - X4 hi, QuOc phong - An ninh 6 thing du nam 2021, phirceng htroing, nhir4m vy 6 thing cutil dam 2021
Kinh - Thuang true Huyen fly;
Ban Thuemg vu Huyen HOi dOng nhan dan huyen.
Can cer Luat TO chirc chinh quyen djaphzeong ngay 19/6/2015;
Can ca. Quyit clinh s 3307/Q-D-UBND ngay 28/12/2020 caa UBND tinh Binh Phusec ye viec giao ké hoach phat trien kinh te - xid hOi nom 2021;
Can ca. Nghi quyit so 158/NQ-HDND ngay 29/12/2020 cua HDND huyen yiec giao ke hogch phcit trien Kinh te- Xad hOi nam 2020;
UBND huyen kinh de nghi Thuemg true Huyen ty, Ban Tbuemg vv. Huyen ày va HDND huyen Kh6a II, nhiem kY 2021 - 2026, kY h9p thir 2 xem xet thong qua ket qua thvc hien nhi'em vu Kinh th - Xa hOi, Quoc phong - An ninh 6 thang Mu nam 2021, phuang huong, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2021, cu the nhu sau:
(Kern theo Dy. thao Nghi quyect kit qua Myr hien nhiem -try Kinh ti - Xd Quac phong - An ninh 6 thang ciciu nam 2021, phtrang huOng, nhiem vy cid& nam 2021)
UBND huyen kinh a nghi Thuemg truc Huyen ày, Ban Thuang vu Huyen fly va Hi d8ng nhan dan huyen xem xet va th6ng qua./.
Noi nh'On: TM.IJY BAN NHAN DAN - Nhu tren; CHU TICH - CT, PCT.UBND huyen; - Cac Ban HDND huyen; - Cac dai bie HDND huy'en; - LDVP; - Luu: VT./
AN CQNG HOA XA HQI CH1J NGHIA VIET NAM Ekc kp - Tkr do - Hanh phiic
Pha Ring, ngay thcing Mm 2021
NGHI QUYET Ve' ke hoach phat trien Kinh te - XA hi)i 6 thing du am 2021
HQI BONG NFIAN DAN HUYE: N PH15 RIENG ICHOA H, Kt HQP THE- HAI
Ccin c& Ludt TO chfcc chinh guye'n dia phtrung ngay 19/6/2015;
Can cif Luat Seca dat, ba sung mat so dieu cilia Luat TO chilec Chinh phit va Luat TO chilec chinh guyen dia phtrung ngay 21/11/2019;
Can di Quyit dinh s 3307/QD-UBND ngay 28/12/2020 cilia UBND tinh Binh Park ye viec giao ki hogch phat Men kinh te - ?di hl nom 2021;
Can cif' Nghi guy& se; 9158/NQ-HDND ngay 29/12/2020 czia HDND huyen ve viac giao Ice hogch phat trien Kinh tec - Xei hai nam 2020;
Xet Bao cao so 10I/BC-UBND ngay 14/6/2021 cüa UBND huyen; Rao cao thcim tra so /BC-HDND-KTXH ngay , /7/2021 cilia Ban Kinh té - Xã hat HDND huyen vt“ kiln thew luan cita cac dgi bieu HDND huy'en tail()) hap.
QUYET NGIII:
Dieu 1. HOi dtmg nhan clan huyen dieing nhat danh gia kat qua thgc hien nhiem vu Kinh te - Xa hei, Quoc phong - An ninh 6 thang dau nam 2021; phuang huong, nhiem vy 6 thang nam 2021 ven nhimg ket qua, nhiem \Tv, giai.phap neu trong bao ca.° elm UBND huyen, trong dO nhan manh met so nOi dung chit yeu sau:
Dinh gia ket qua thyc hkn nhikm vy Kinh te - XA hi)i, Quoc phong - An ninh 6 thing dal' nam 2021
Thiing nit& voi nhan dinh, danh gia v kat qua dat duce, nhimg han che va nguyen nhan da neu trong Bao cáo s6 101/BC-UBND ngay 14/6/2021 dm UBND huyen.
Ke hoych pith trien Kinh t - XA hi, Qutic phong - An ninh 6 Mang cum nam 2021
a) Ve phat trien kinh te
tuc,chi dao vá quan triet, xay dtmg ke hoach thtrc hien Mt cacchi tieu phat trion kinh te da duce Ngh1 quyet Dang be huyen giao, dam bao cu6i nam hoan thanh va vtrcrt cac chi tieu tinh giao va HDND huyen thong qua.
- Tang cuerng ding tk tap huan, chit Ong phimg,,ch8ng cac dich b'enh tr8n thy tong vet nuoi. Nang cao gia tri tren met don vi san xuat, tang nang xuat, chat luong san pham; chit dOng va thuc hien tot clang tat phong ch8ng thien tai; day nhanh tien de, thtic hien có hieu qua Chtrcmg trinh nine tieu Quoc gia xay dung nong thon mei
2
tren dia ban huyen.
- Don d6c, day nhanh lien dO thpe hien the du an trgng diem dm huyen; day nhanh den dO thi cong, nghiem thu, ban giao va dua vao sir dung cat ding trinh xay dung co ban theo dung quy dinh; hohn thanh ding tac to chic bthi dau gia cac khu tat cong ten dia ban huyen de tao nguon thu ngan sach; tiep tpc chi dao thkre hien &mg b0 the giai phap de thue hien t8t Gong taz giai ngan von dau tu Gong.
- Giai quy6t nhanh, c45 hieu qua ck nhu cau do dac, cap giAy dining nhan quyen sir dung dal, chuyen mpe dich sir dung, dat cho nguti dan ten dia ban. Tuyen truyen rOng raj cac quy dinh eüa phap luat ve quan l moi truOng, khoang san, tai nguyen nuot; kiem tra dinh vice chap Writ' phap luat ye tai nguyen, m8i truang theo dung quy dinh.
Tao dieu kin thuan lgi cho cac doanh nghiep ma rOng phat trien cac hinh thirc kinh doanh da dang phong phU. Tang cuomg ding tac kiem tra kinh doanh, chOng buon lu, gian,lan thuong mai nhat la trong cac dip fe, Tot; tang cueng cong tac quan 1Y man ma, chat lugng hang hoa lim,hanh tren thi trueng dam bao v shih an toan thue pharn. Tang cueng lciem sok va khac phpc 8 nhiem mei triremg that la tai the doanh nghiep che bien, cac trang hal than nu6i tren dia ban huyen.
b) V phat trien vAn h6a - xi h6i
Tang cutmg ding toe bao ve chain s6c va nang cao sire khoe nhan dan. Tip tpc phat hien y te ngoai c8ng l3p, day manh xa hOi hem trong nth we y te. Chu dOng, tich cuc phong, chOng dich benh, khong de the dich benh bimg phat tren dia ban. Nang cao va tang cuemg vai tr6, trach nhiem quan 1 nha nude ye an toan thuc pham, moi tnrtmg y tet.
‘Thpc hienyeit chinh sach uu &Ai nguoi co ding voi each mpg; thU trgng dao to nghe, giai guyet viec lam, he trg cho the dOi tugng chinh skh, dong bao dan tOe On dinh cuOc song.
Tiep tpc dan tranh the Neu hien xu6ng cap ve dao dire xa. hOi, 'fang cao gia tri van hoa; day manh phat trien phong trao the dpc the thao trong quan chimg than clan. Xay dung va than rOng ck hinh mau gia dinh van minh, hanh phlic; thuc hien tot chinh sach clan tOc va ton gido; chit trong ding tac cham sot, gido due, bao v quyen lgi eUa tre em va phat hien thanh nien.
c) V di each hanh chinh; giai quyet khieu nui ta cat), phong chOng tham nhiing, rang phi
Day manh cai each hanh chinh; nang cao hieu qua, hieu lye hoat dOng cUa b0 may nha mthe; tri6n khai thuc hien tot ea che mOt dm, mot cira lien thong. Tang cueing tong tk phong chemg tham nhang, thuc, hanh tiet kiem thong lang phi. Tang cuang‘ ding tac thanh, kiem tra, giai quyet khieu nai, to cao, tap hung xix ly cat vu viec ton dong, kdo dài. Thpc hien tot Gong tat b6 nhiem, dieu dOng, giai quyet che dQ thoi viec, nghi viec, lchen thuang, jcs, luat,... Thuc hien tot ding the tiep deg dan, de cao trach nhiem eUa nguai dung dau co quan, to chirc.
3.4. Ve Qutic phong - An ninh
Dam bao va gift vfmg an ninh chinh tri, trat ty an toan xa hOi. Nim chac tinh
3
hinh, chU dOng dau tranh, ngan ehan lam that bai m9i am mtru, hoat dOng ch tong pha cüa caz the lye thñ dich. Tap trung giai quyet cac van dê xa hOi bite xiic; dau trait ph6ng ch8ng cac loai tOi pham, t nn xa hOi. Tang cueing Gong tk phong chay chfta chay, nhat là trong dan, tang cuemg cong tac an toan giao thong; thve hien tot &Ong tac xay dyng xã dat chuan tiep can phap luat theo quy dinh caa Chinh phil
Diu 2. Giao ty ban nhan dan huyen t6 chire trietn khai thvc hien. Thueng tryc H'9i thing nhan dan huy'en, ck Ban HOi Tong nhan dan va eac vi dai bieu HOi dc3ng nhan clan giam sat viec trien lchai, thve hien Nghi quyet nay.
Nghi guy& nay da duce HDND huyen PhU ,Rieng khoa II, kST hop this Hai thong qua ngay thang 7 nam 2021 va có hieu lye ke tit ngay th6ng qua./. Noi nhtin: CHU TICH - TTHDND, UBND tinh (b/c); - TTHU, TT HDND huyen; - UBND huyen, UBMTTQVN huyen; - Dai bieu HDND huyen; - Cac Ban HDND huyen; - Kho bac nha nuoc Phu Rieng; - Chi Cuc thue khu \rue; - Cac Phong ban chuyen mon; Nguyen Quific Soni - DAng website huyen; - TTHDND-UBND the Ice; - Luu: VT.
00000001
00000002
00000003
00000004
BAN C YU CHÍNH PH - T: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: [email protected]
2021-07-09T15:41:35+0700
PHIÊN BN TH NGHIM