of 8/8
CONG HOA XA HO CHID NGHTA VItT NAM DOc lap - Tu. do - Hanh ph6c Tay Ninh, ngay 2 2/ thong Wm 2021 QUYET DINH V/v Igo trq doi v6i lao (gong khong c6 giao ket how dung (lao Ong tkr do) va mat so del tulyng dac thu khac gap kh6 khan do d#i dich Covid 19 tren dia ban tinh Tay Ninh UY BAN NHAN DAN TiNH TAY NINH Can at Luat To chirc chinh quyen dia phtrang ngay 19 thong 6 nom 2015; Can cit. Ludt sz:ra doi, ba sung mast so clieu cita Ludt To chirc Chinh phi va Ludt TO chirc chinh quyen dia phttang ngay 22 thong 11 nom 2019; Can cit Luat Ngein sach nha nu& ngay 26 thong 5 nom 2015; Can cir Nghi clinh so 163/2016/ND-CP , ngay 21 thOng 12 nom 2016 cita Chinh phi quy clinh chi tiet thi hanh mat s6 diet' do Ludt Ngan sach nha nuac; Thtfc hien Nghi quyet so 68/NQ-CP ngay 01 thong 7 nom 2021 ctia Chinh pith ye mat so chinh Rich ho tra ngu.61 lao clang va ngzrai sir dung lao clang gap khu khan do clai dich COVID —19; Theo de nghi cita Giam doc Sa Lao clang — Thtrang binh va Xa hal tai Ta trinh so 1865/TTr-LDTBXH ngay 22 thong 7 nom 2021. QUYET DINH: Di&I 1. Ho trq doi voi lao dcmg khong co giao ket hap d6ng (lao Ong tkr do) va mat so dui tuvng dac thu khac gap khu khan do d#1 dich Covid-19 tren dia ban tinh Tay Ninh theo quy dinh tai khoan 12 Muc II Nghi quyet so 68/NQ-CP ngay 01 thong 7 nom 2021 ciia Chinh phu ve mat so chinh sach hO trq ngulti lao dOng va nguiri sur dung lao Ong gap khu khan do d#i dich Covid — 19. 1. Tieu chi h8 trq: Nguari lao dOng khong co giao ket hop dung lao dOng (lao dOng to do) có du cac dieu kien sau: - MAt viec lam, !thong c6 thu nhap hoac có thu , nhap thAp han 1.000.000 dong/thang doi voi , khu 'long than va 1.300.000 dong/thang doi voi khu vvc thanh thi (mirc chuan ngheo caa quOc gia nom 2021); - Do phai cach ly y to hoac trong cac khu vu .c bi phong too hoac phai dimg, tam dimg hoat dOng theo yeu cau ctia ca quan nha nu& co tham quyen de I:TY BAN NHAN DAN TiNH TAY NINH So: A5 /2021/QD-UBND

I:TY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO CHID NGHTA VItT NAM …

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of I:TY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO CHID NGHTA VItT NAM …

171 KHCONG HOA XA HO CHID NGHTA VItT NAM DOc lap - Tu. do - Hanh ph6c
Tay Ninh, ngay 2 2/ thong Wm 2021
QUYET DINH
V/v Igo trq doi v6i lao (gong khong c6 giao ket how dung (lao Ong tkr do) va mat so del tulyng dac thu khac gap kh6 khan do d#i dich Covid 19
tren dia ban tinh Tay Ninh
UY BAN NHAN DAN TiNH TAY NINH
Can at Luat To chirc chinh quyen dia phtrang ngay 19 thong 6 nom 2015;
Can cit. Ludt sz:ra doi, ba sung mast so clieu cita Ludt To chirc Chinh phi va Ludt TO chirc chinh quyen dia phttang ngay 22 thong 11 nom 2019;
Can cit Luat Ngein sach nha nu& ngay 26 thong 5 nom 2015;
Can cir Nghi clinh so 163/2016/ND-CP,ngay 21 thOng 12 nom 2016 cita Chinh phi quy clinh chi tiet thi hanh mat s6 diet' do Ludt Ngan sach nha nuac;
Thtfc hien Nghi quyet so 68/NQ-CP ngay 01 thong 7 nom 2021 ctia Chinh pith ye mat so chinh Rich ho tra ngu.61 lao clang va ngzrai sir dung lao clang gap khu khan do clai dich COVID —19;
Theo de nghi cita Giam doc Sa Lao clang — Thtrang binh va Xa hal tai Ta trinh so 1865/TTr-LDTBXH ngay 22 thong 7 nom 2021.
QUYET DINH:
Di&I 1. Ho trq doi voi lao dcmg khong co giao ket hap d6ng (lao Ong tkr do) va mat so dui tuvng dac thu khac gap khu khan do d#1 dich Covid-19 tren dia ban tinh Tay Ninh theo quy dinh tai khoan 12 Muc II Nghi quyet so 68/NQ-CP ngay 01 thong 7 nom 2021 ciia Chinh phu ve mat so chinh sach hO trq ngulti lao dOng va nguiri sur dung lao Ong gap khu khan do d#i dich Covid — 19.
1. Tieu chi h8 trq: Nguari lao dOng khong co giao ket hop dung lao dOng (lao dOng to do) có du cac dieu kien sau:
- MAt viec lam, !thong c6 thu nhap hoac có thu,nhap thAp han 1.000.000 dong/thang doi voi,khu 'long than va 1.300.000 dong/thang doi voi khu vvc thanh thi (mirc chuan ngheo caa quOc gia nom 2021);
- Do phai cach ly y to hoac trong cac khu vu.c bi phong too hoac phai dimg, tam dimg hoat dOng theo yeu cau ctia ca quan nha nu& co tham quyen de
I:TY BAN NHAN DAN TiNH TAY NINH
So: A5 /2021/QD-UBND
2
phong, ch6ng dich Covid-19 tit 15 ngay tra len trong th6i gian tin 01/5/2021 den ngay 31/12/2021;
- Cu till hap phap ten dia ban tinh Tay Ninh.
2. D6i tugng dp dung: Nguari lao d6ng lam mOt trong cac cong viec sau:
a) Thu gom rac, pile lieu, b6c vac, van chuyen hang hoa bang xe 02 banh, 03 banh, xe tai nho tir 2 tan ta xuong tai cac chg, ben bai; lai xe mo to 02 banh chat khach (xe om), lai xe cong nghe 02 banh;
b) Ban le ve x6 s6 kin thi6t;
c) Ban hang rong, sira china do gia dung, buon ban nhO le khOng co dia diem co dinh;
d) Lao dOng giup viec gia dinh, lao d6ng trong cac ca sat gido due to thuc, nguoi lao dOng lam viec trong cac co sat gido duc cong lap 14 hap dOng khoan viec có quyet dinh thoi viec;
d) Tu lam hoac lao dOng lam viec trong cac linh vuc: an u6ng, luu trio, du lich, chain soc sit c khoe (massage, xoa bop y hoc, cham cfru), linh vuc lam dep (cat toc, g6i dau, nail); linh vuc dich vu (karaoke, spa, internet, quan bar, vu truamg, rap chieu phim, phong tra, phong tap gym, the due the thao), lao dOng to do trong link vuc xay dung.
3. Nguyen tac 116 trq:
, a) Bao dam h6 trg kip th6i, dung tugng, cong khai, minh bach, khong de lgi dung, true lqi chinh sach;
b) Bao dam tinh kha thi, hieu qua cua cac chinh sach vat ngli6ri litre de thuc hien. M6i doi Wang chi dugc,huang mOt lan trong mot chinh sach ho trg. Nguoi lao dOng dugc, h6 trg mot lan bang tien chi dugc huong mOt the d6 116 trq; khong ho trg doi tugng to nguyen khong tham gia.
4. Mix h6 trg: 1.500.000 d6ng/ngu6i doi vai nguad lao dOng c6 thasi gian nghi viec, mat viec lam tir 15 ngay tra len (chi ho trg 1 lan cho 1 ngu6i)
5. Trinh tit, thit tuc thuc hien:
a) Nguoi lao d6ng giri don de nghi (theo MAu se 01) d6n 0,y ban nhan dan cac xa, phuamg, thi tran (sau day viet tat la Uy ban nhan dan cap xa) truerc ngay 31 thang 12 nam 2021. Tnrang hop:
- Ngu6i lao dOng lam thue trong cac co sac, hO kinh doanh phai có xac nhan cua chit ca sat (theo Mau se 02),
- Nguoi lao d6ng c6 nai thu6ng trushoac tam tru khong trong pham vi tinh Tay Ninh phai cam ket khong lap ho so de nghi huOng the d6 ho trg tai nai khac nai nguai lao dOng Bang thuorng trii, tam trU (theo Mau giAy cam ket);
b) Trong 05 ngay lam viec, Uy ban nhan dan cap xa thuc hien cac not dung nhu sau:
TM. i117 BAN NHAN DAN ,KT.CHi1 TICH
TICH
3
- T6 chic ra soat va lap danh sach nguOi lao dOng du dieu kien huang chinh sach 118 trg (theo Mau so 03) voi sg tham gia giam sat dm dai dien cac to chirc chinh tri - xd hOi;
- Cong khai vOi Ong gong dan cu; niem yet ding khai danh sach nguOi lao dOng de nghi ho trg trong 02 ngay lam viec;
- T6ng hap danh sach,nguoi lao &Ong dieu kien Uy ban nhan dan cac huyen, xd, thanh phO (sau day viet tat la Uy ban nhan dan cap huyen) tham dinh.
c) Trong 02 ngay lam viec, Uy ban nhan dan cAp huyen thAm dinh, trinh Uy ban nhan dan tinh (thong qua So. Lao dOng - Thuang binh va Xd hOi);
d) Sau khi nhAn du he so', trong 03 ngay lam viec So. Lao dOng - Thuang binh va Xd hOi tong hap, trinh Uy ban nhan dan tinh phe duyet danh sach va kinh phi h8 trg. TnrOng hap khong phe duyet, Uy ban nhan dan tinh tra 16i bAng van ban va neu rO ly do.
,6. Dan vi chi tra: Giao Uy ban nhan dan cAp huyen chi dao Uy ban nhan dan cap xd thgc hien chi tra trong 3 ngay lam viec.
Ditu 2. Nguiln kinh phi thtyc
Kinh phi thgc hien tir ngu6n ngan sach nha nuoc theo phan cap hien hanh va nguon huy Ong hap phap khac.
Dieu 3. TO chtic thtyc
1. Giao So. Lao dOng - Thucmg ,binh va hOi g. tri, ph6i hap vOi S Tai chinh, cac so, ban, nganh tinh va Uy ban nhan dan cac huyen, thi xa, thanh plias trien khai thgc hien Quyet dinh nay dam bao dung quy dinh cua phap luat.
2. Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh; Thu tnrong cac sa, ban, nganh tinh; Chu tich Uy ban nhan dan cac huyen, thi xd, thanh pho va cac to chirc, ca nhan c6 lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay ke tir ngay 14./.
Nei nhOn: / - Chinh phu; - BO Lao dOng, Thuong binh va Xd hOi; - Vu Phdp the - BO Lao dung, Thutmg binh va Xd h0i; - Cuc Kiem tra van ban QPPL - BO Tu phdp; - Doan D4i bieu QuOc hOi tinh; - TT: TU, HDND, UBND, UBMTTQVN tinh; - CT, cac PCT UBND tinh; - Say Ttr phdp; - Nhtr Dieu 3; - Trung tam C6ng bao - Tin hoc tinh; - Ban Tay Ninh; - Dai Phat thanh va Truyen hinh Tay Ninh; - Ltru: VT, VP UBND tinh.
/0
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIVI' NAM DI)c 1ap - Tv do - Hph pinic
GIAY CAM KET
Ch6 hi6n nay:
Dien thoai:
Ngay thang nam 2021, t6i co lam d6' nghi huang ch6 d6 ho trg do bi mat
vi& lam do anh huong cua dich COVID-19 tai (1)
Toi cam 1c6t ngoai ch6 d6 duqc ho tror tai (1) toi
chua/khong lam h6 so. d6' nghi h6 trg tai dia phuong khac. N6u sai t8i hoan toan
chiu trach nhiem truac phaplu4t./.
..... ngay thang nam 2021 NGVOI CAM KET (KY va ghi ra ho ten)
(1)UBND xti/phicang/thi trap nai clang 4/ hurting chi cla
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DO 14p - Tty do - Hph phtic
Mau 01
HE NGHI HO TRQ (Danh cho nguY31 lao 'Ong khong có giao ket hqp cling lao clOng bi mat viec /am)
Kinh Uy ban nhan dan (xa/phuong/thi trAn)
I. THONG TIN VE NGUtoi LAO BONG
1. HQ \fa ten. .Ngay, thang, nam sinh: ...../. ..... / ......
2. Dan tic. tinh.
3. CMND/CCCD/1-10 chieu s6.
Ngay cap: / / Nai cap.
Nai thuong tru
Nai tam tru.
Dien thoai lien he:
II. THONG TIN Vt. VIEC LAM VA THU NH.6.1) CHiNH TRUbC KHI MAT VItC LAM
1. Cong viec chinh I :
a Thu gom rac, phe lieu, bOc vac, van chuyen hang hoa bang xe 02 banh, 03 banh,
xe tai nho t-ir 2 Mn tro• xu'Ong tai cac chq, ben MI; lai xe ma to 02 banh cha khach (xe
'Om), lai xe cong nghe 02 banh.
3 Ban ye so le x6' so kien thiet.
a Ban hang rong, sra china d6 gia dung, buon ban nho le khong có dia diem c6
dinh.
CI Lao dOng giup viec gia dinh, lao dOng trong cac ca so giao duc to thuc, nguoi
lao dOng lam viec trong cac ca soy gido duc cong lap 1c)", hop ding khoan viec c6 quy&
dinh thoi viec.
Tu lam hoc lao dOng lam viec trong cac linh vtrc: an u6ng, km lila, du lich,
cham sac sirc khoe (massage, xoa bop y hoc, cham dru), linh vtrc lam dep. (cat tic, gOi
dau, nail); linh vtrc dich vu (karaoke, spa, internet, quart bar, vu truing, rap chieu phim,
phong tra, pilot-1g tap gym, the duc the thao); lao dOng to do trong linh vtrc xay dirng.
2. Nai lam viec 2.
dOng/thang 3. Thu nhap binh quan thang tnrac khi mat viec lam.
III. THONG TIN VE TiNH TRANG VIEC LAM VA THU NHAP HIEN NAY
1. Cong viec chinh.
2. Thu nhap hien nay: ang/thang.
Hien nay, tOi chua twang cac chinh sach ho trq khac theo quy dinh tai Quyet dinh s6 23/2021/QD-TTg ngay 07 thang 7 nam 2021 dm ThU tuang Chinh phu quy dinh ve viec thvc hien cac bien phap 118 trg nguoi dan gap kho khan do dai dich COVID-19, COI de nghi Uy ban nhan dan xem xet, giai quy& ho trg theo quy dinh.
Neu dugc h•3 trg, de nghi thanh tan qua hinh fink:
o Tai khoan
Ngan hang . )
oTruc tiep
Toi cam doan n6i dung ghi ten la hoan toan dung sr that, neu sai t6i se chiu trach nhiem tnr6c phap
ngay thang neim 2021 NGU'ot DE NGHI
(4, ghi ra ho ten)
Ghi cha: 1. Cong viec dem lgi thu nhap chinh cho ngueri lao dOng. 2. Truang hop lam viec cho ho kinh doanh thi ghi ten, dia chi h'q kinh doanh.
Z
4 ,—
4
Z
P
0
••••
o f
....... 0
Thu nhap cfia thing
bi mat vi?c lam
photap)
CMND/CCCD