IZBORNA POSMATRA¤’KA MISIJA - eeas. Izborna posmatra¤†ka misija Kosovo, Parlamentarni izbori, 8. jun

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZBORNA POSMATRA¤’KA MISIJA - eeas. Izborna posmatra¤†ka misija Kosovo,...

 • Izborna posmatraka misija Kosovo, Parlamentarni izbori, 8. jun 2014.

  Konani izvetaj Strana 4

  PARLAMENTARNI IZBORI NA KOSOVU11

  8. JUN 2014.

  KONANI IZVETAJ

  7. JUL 2014.

  IZBORNA POSMATRAKA MISIJA EVROPSKE UNIJE

  Ovaj izvetaj je pripremila Izborna posmatraka misija (EOM) Evropske unije i predstavlja nalaze EU EOM o parlamentarnim izborima odranim na Kosovu 8. juna 2014. godine. Informacije i miljenja data u ovom izvetaju ne moraju nuno odraavati zvanino miljenje Evropske unije. Izvetaj je dostupan na engleskom, albanskom i srpskom jeziku. Samo se verzija izvetaja na engleskom jeziku smatra zvaninom verzijom. Reprodukcija je dozvoljena pod uslovom da se napomene izvor.

  1 Ovaj naziv je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti 1244 (1999) i miljenjem Meunarodnog suda pravde o deklaraciji nezavisnosti Kosova.

 • Sadraj I. REZIME 1 II. UVOD 3 III. POLITIKI ISTORIJAT 3

  A. Politiki kontekst 3 B. Najvei politiki akteri 4

  IV. ZAKONSKI OKVIR 4 A. Prevremeni izbori 5 B. Izborni sistem i dodeljivanje mesta 6 C. Zastupljenost neveinskih zajednica u organima za upravljanje izborima 7 D. Rodna ravnopravnost 7

  V. IZBORNA ADMINISTRACIJA 8 A. Struktura izborne administracije 8 B. Administracija izbora 8

  VI. PRIJAVA BIRAA 10 VII. GLASANJE VAN KOSOVA 10 VIII. PRIJAVA I POTVRIVANJE KANDIDATA 1 IX. KAMPANJA 11

  A. Finansiranje kampanje 13

  X. MEDIJI 14 A. Medijski pejza 14 B. Zakonski okvir 15 C. Nalazi praenja i nadgledanja medija 16

  XI. IZBORNA PRAVDA I PRIMENA IZBORNIH PRAVA 18 A. albe i pritube 18

  XII. DOMAI POSMATRAI 22 XIII. GLASANJE I PREBROJAVANJE 22 XIV. PREBROJAVANJE I OBJAVLJIVANJE REZULTATA 24 XV. PROCEDURA ZA FORMIRANJE VLADE XVI. PREPORUKE 26 PRILOZI 34

 • Izborna posmatraka misija Kosovo, Parlamentarni izbori, 8. jun 2014.

  Konani izvetaj Strana 1

  I. REZIME Izbori od 8. juna 2014. godine za 120 mesta u Skuptini Kosova drugi su parlamentarni izbori odrani nakon proglaenja nezavisnosti 2008. godine, i prvi parlamentarni izbori koji su odrani irom Kosova prema kosovskom zakonu, nakon Briselskog dogovora o normalizaciji odnosa izmeu Beograda i Pritine. Izbori su bili transparentni i uvrstili su napredak postignut prilikom optinskih izbora 2013. Zakonski okvir koji je regulisao parlamentarne i optinske izbore ostao je na snazi i za ove izbore. U skladu sa Ustavom, sistem rezervisanih mesta za politike subjekte koji predstavljaju neveinske zajednice, korien kao prelazna mera za dva prethodna saziva, zamenjen je stalnim sistemom dodeljivanja 20 zagarantovanih mesta. Uprkos brojnim pokuajima da se izvri reforma izbornog sistema na Kosovu, nisu reeni nedostaci uoeni tokom poslednja dva izborna procesa. Zakonodavstvo, ipak, prua dovoljne osnove za demokratske izbore u skladu sa meunarodnim instrumentima kojima se Kosovo obavezalo u svom Ustavu. Kratak rok za odravanje prevremenih izbora je, meutim, negativno uticao na neke aspekte procesa.

  Odluka o raspisivanju prevremenih izbora samo 31 dan pre rasputanja Skuptine, iako zakonita, imala je implikacije na dobro sprovoenje i transparentnost izbornog procesa. Zvanina kampanja je trajala samo deset dana, ograniavajui sposobnost politikih partija na kampanju i uticanjem na pravo biraa da budu obaveteni. Rokovi u svim fazama izbornog procesa su skraeni, to je naroito uticalo na glasanje van Kosova i predizborne vremenske rokove, u nekim sluajevima utiui na puno ostvarenje prava biraa i njihovu mogunost da trae konane pravne lekove.

  Izbori su protekli mirno i bez veih incidenata. Ljudi su iskazali svoje demokratsko pravo glasanja, ukljuujui i one na severu. Procedure otvaranja, glasanja i zatvaranja tokom izbornog dana pozitivno su ocenjene od strane posmatraa EU EOM, to predstavlja znaajno poboljanje u odnosu na prethodne izbore. Prijavljeno je nekoliko sluajeva loeg postupanja, koje su relevantni organi uglavnom reili. Posmatrai su primetili veliki broj sluajeva pomaganja prilikom glasanja, trend koji je zabrinuo politike subjekte koji su ga povezali sa loom praksom. Domai posmatrai i posmatrai iz politikih partija su bili prisutni na biralitima u velikim brojevima. Uinak birakih odbora je pogoran tokom procesa prebrojavanja, koje je bilo slabije organizovano. Prebrojavanje izbora stranaka i kandidata sa listia pokazalo se kao prilian izazov, to je dovelo do velikog broja netano popunjenih obrazaca sa rezultatima.

  Prijava kandidata je bila obuhvatna, inkluzivna. CIK je potvrdio 30 politikih subjekata: 18 politikih partija, sedam graanskih inicijativa, etiri koalicije i jednog nezavisnog kandidata. Dvadeset jedan subjekat je potvren kao subjekat koji predstavlja neveinske zajednice.

  Kampanja je u veem delu Kosova bila ustra, i uglavnom se zasnivala na animiranje biraa od vrata do vrata i manjim sastancima za veinu politikih subjekata, to su vee partije dopunile korienjem reklamnih panoa - bilborda, odravanjem mitinga, kao i putem zakupljenih termina u medijima. Kandidati su bili u prilici da slobodno sprovode kampanju koja je intenzivirana u zavrnim danima. Kandidati su se bili usredsredili na ekonomska i socijalna pitanja umesto nacionalistike retorike, i renik zapaljivih poruka nije upotrebljavan.

  Kratak vremenski rok utvren za zvaninu kampanju pokazao se kao koristan za vee partije, koji su iskoristile neregulisane sedmice pre zvaninog poetka kampanje za odravanje javnih skupova i pojavljivanje u medijima, dok manji i neveinski politiki subjekti nisu bili vidljivi. Ovo je naroito evidentno u medijima u kojima je kampanju imalo svih est albanskih parlamentarnih partija, gde je PDK dobijala vie prostora na javnom servisu RTK1. Ovih 20 dana neregulisanje kampanje, to je bilo dvaput due od zvanine kampanje, znailo je da su jednaki uslovi bili na snazi samo tokom jedne treine de facto perioda kampanje. Nezavisna komisija za medije (NKM) izdala je takoe i pet upozorenja zbog emitovanja reklamnih spotova politikih partija pre poetka zvaninog perioda za kampanju.

 • Izborna posmatraka misija Kosovo, Parlamentarni izbori, 8. jun 2014.

  Konani izvetaj Strana 2

  Sloboda medija je sveukupno potovana. Mediji su politikim subjektima omoguili razliite naine za distribuciju njihovih poruka biraima i ponudili su dovoljno informacija za donoenje kvalitetno informisanih izbora. Iako je izvetavanje u vestima u vezi sa kampanjom bilo, generalno gledano, uravnoteeno i ravnopravno, obimno izvetavanje o politikim partijama u udarnim terminima preko neregulisanog, plaenog prostora (pored regulisanih politikih promotivnih spotova), negativno je uticalo je ravnoteu izvetavanja. TV kanali su korienjem rupa u zakonodavstvu primenjivali cene o kojima se moemo dogovarati za sponzorisano izvetavanje, to umanjuje ravnopravnost takmaca predvienu zakonom.

  Srpska zajednica je ula u izborni proces nezadovoljna prestankom vaenja prelaznog aranmana za sistem rezervisanih mesta i primenom, po prvi put, sistema garantovanih mesta. Razlike u terminologiji korienoj u zakonu i Ustavu dodatno su poveale ovo nezadovoljstvo. Privremena obustava izbornih priprema od strane gradonaelnika u etiri severne optine i obustava kampanje od strane Srpske liste odvratili su manje srpske i manjinske politike subjekte od vidljivog organizovanja kampanje na severu, i to je uticalo na valjano ostvarenje prava glasaa da budu informisani o kandidatima i iskazivanje svog izbora na glasakom listiu. Politike partije u mestima sa srpskom veinom na jugu su slobodno i bez incidenata vrile predizbornu kampanju. Srpska lista je ponovo nastavila svoje aktivnosti tokom poslednja tri dana kampanje.

  Politiki subjekti kosovskih Albanaca i neveinskih zajednica upuivali su svoje poruke iskljuivo svojoj zajednici i na jednom jeziku, koncentriui aktivnosti na geografske oblasti svoje populacije, i bez dopiranja do drugih biraa. U TV debatama nije bilo meanja kandidata koji predstavljaju razliite zajednice.

  ene su bile nedovoljno zastupljene u kampanji, naroito u javnim pojavljivanjima i u medijima, uz izuzetak nekolicine istaknutih ena iz dve vodee partije. Poruke nisu bile usmerene direktno enama i njihovo uee na mitinzima je bilo slabo. ene su takoe bile nedovoljno zastupljene u organima za upravljanje izbora. Zastupljenost ena u Skuptini Kosova se garantuje sistemom kvote od 30 procenata i za liste kandidata i za mesta mera koju EOM i veina sagovornika ocenjuju kao neophodnu za obezbeivanje zastupljenosti ena.

  Svi slojevi izborne administracije su obavili svoj posao na transparentan nain. Uprkos kratkom vremenu na raspolaganju, izborna administracija je na tehnikom nivou dobro organizovala izbore, ispunjavajui veinu svojih operativnih rokova, ubrajajui ovde i obuku lanova birakih odbora, tampanje materijala i glasakih listia i dostavljanje izbornog materijala. Ipak, neka odlaganja i kanjenja u odluivanju i aktivnostima Centralne izborne komisije (CIK) nisu ba doprinela poveanju poverenja graana u njen rad. Na primer, uprkos obimnim diskusijama o procedurama za dodeljivanje mesta u Skuptini, precizna formula je bila dostupna tek nekoliko dana pre dana izbora.

  Na konanom birakom spisku, kojim je upravljao CIK ali na osnovu podataka civilnog registra, nalazilo se 1.782.454 biraa. Uprkos nedavnim naporima da se civilni registar aurira, i dalje se smatra da on sadri veliki broj preminulih lica i greaka u upisu. Period da birai ospore preliminarne birake spiskove je skraen na tri dana za ove izbore i nije adekvatno sproveden u svim optinama. Na birakom spisku se nalazi otprilike pola milion