Izobraإ¾evanje kmetijskih svetovalcev za ukrepe kmetijske ... ... Ljubljana 12. 2. 2019 (L1 KGZ NG in

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Izobraإ¾evanje kmetijskih svetovalcev za ukrepe kmetijske ... ... Ljubljana 12. 2. 2019 (L1 KGZ NG...

 • Izobraževanje kmetijskih svetovalcev za ukrepe kmetijske politike za leto 2019 Ljubljana 12. 2. 2019 (L1 KGZ NG in KGZ KR, L2 KGZ LJ in KGZ NM),

  Murska Sobota 13. 2. 2019 (KGZ MB in KGZ MS) in Ptuj (KGZ CE in KGZ PT) 13. 2. 2019

  UKREP KOPOP

  Vprašanje Odgovor

  Izobraževanje L1, 12. 2. 2019

  Dopolnitev PA:

  Dopolnitev PA je potrebna, če KMG pridobi nove GERK-e. Ali to

  pomeni tudi, če gre za spremembo GERK-a, združitev GERK-

  a? Ali pomeni vsako spremembo, ali le če je povečanje za več

  kot 10 %?

  Dopolnitev programa aktivnosti KMG (PA) je potrebna takrat, ko:

   je v okviru obstoječe operacije dodan nov GERK, ki ga prej ni bilo na tem KMG;

   gre za vstop v novo operacijo.

  Dopisati je treba analize tal in gnojilne načrte, v primeru izvajanja obvezne zahteve POZ_KOL pa

  tudi zasnovo petletnega kolobarja.

  Kaj je novega v zvezi z začasnim deponiranjem hlevskega

  gnoja? Predlog je bil, da se za ovčji gnoj dovoli kup vsaj eno

  leto?

  Glede začasnega odlaganja hlevskega gnoja na kmetijskih zemljiščih ni nobene spremembe.

  Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št.

  113/09, 5/13, 22/15 in 12/17) določa, da se uležan hlevski gnoj lahko začasno odloži na

  kmetijskem zemljišču za največ dva meseca z obvezno menjavo lokacije vsako leto. Začasno

  odlaganje uležanega hlevskega gnoja mora biti od tekočih ali stoječih voda oddaljeno najmanj

  25 m.

  Kmetija je vključena v KOPOP SAD. Ker ima starejše intenzivne

  sadovnjake, se je morala odločiti za obnovo dela le-teh. Posek

  dreves na cca. 25 % obstoječih sadovnjakov, vključenih v

  KOPOP, se bo, se je izvršil spomladi 2019. Površine pod

  KOPOP so se tako v četrtem (petem) letu zmanjšale. Kaj sedaj?

  Ali sledijo sankcije in če, katere? Kako in kdaj bi se sploh lahko

  odločil za obnovo, če se KOPOP nadaljuje iz leta v leto?

  Obnova sadovnjakov med trajanjem obveznosti je dovoljena in sankcij zaradi zmanjšanja

  vključene površine ni. To ureja Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko

  kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa

  razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16,

  84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18 in 10/19), ki v prilogi 16 (t. i. katalog kršitev in

  kazni) določa naslednje:

  Pri operaciji Sadjarstvo v okviru ukrepa KOPOP se zmanjšanje vključene površine v posamezne

  zahteve te operacije zaradi obnove sadovnjaka ne upošteva kot kršitev pogojev, če:

   površina ni zasajena s sadno vrsto le nekaj mesecev in je sadovnjak obnovljen, podatki o

  sadovnjaku in sadilnem materialu pa vpisani v RKG v tekočem letu, vendar najpozneje en

  dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge, pri čemer je upravičenec upravičen do

  plačila za zadevne zahteve operacije Sadjarstvo za tekoče leto;

   je izkrčena površina sadovnjaka obnovljena po datumu oddaje zbirne vloge tekočega leta,

  vendar ne pozneje kakor v dveh letih od krčitve. Upravičenec za površine v mirovanju v

  http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-5147 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0169 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0850 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0545 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0553 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2248 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3640 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0793 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3018 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3260 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0219 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3097 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3967 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0376

 • Vprašanje Odgovor

  obdobju do ponovne zasaditve sadovnjaka ni upravičen do plačila za zadevne zahteve

  operacije Sadjarstvo.

  Ali bo pri ukrepu KRA_S50 zaradi novih podatkov OMD lahko

  prišlo do zmanjšanja površin v tem ukrepu?

  Ali bo potrebno sredstva vračati za 4 leta (2015–2018)?

  Neodvisno od ukrepa OMD pri operaciji KRA_S50 lahko pride do zmanjšanja površin zaradi

  spremembe pri izračunavanju nagiba. Pri operaciji KRA_S50 se upošteva grafična evidenca

  strmin, ki vsebuje podatke o površinah z nagibom 50 % ali več, ki se izračunajo na podlagi

  podatkov, ki so osnova za izračun nagiba GERK-a v skladu s Pravilnikom o registru kmetijskih

  gospodarstev (Uradni list RS, št. 83/16, 23/17, 69/17 in 72/18). Ta pravilnik določa, da se nagib,

  usmerjenost (ekspozicija) in nadmorska višina GERK-a izračunajo na podlagi digitalnega modela

  reliefa 5 x 5 m, pridobljenega iz aerolaserskega skeniranja (LIDAR) v velikosti celice 1 x 1 m.

  Podatek o nagibu, usmerjenosti in nadmorski višini GERK-a je povprečje vrednosti nagiba,

  usmerjenosti in nadmorske višine na celotni površini GERK-a. Za operacijo KRA_S50 velja, da se

  podatke o površinah z nagibom 50 % ali več za posamezen GERK pridobi z grafičnim presekom

  grafične evidence strmin in GERK-a.

  Zaradi spremembe načina izračuna nagiba pri operaciji KRA_S50 sredstev za nazaj ne bo treba

  vračati, ker gre za spremembo uradne evidence, na kar kmet nima vpliva.

  Ali nova določitev nagiba vpliva tudi na uveljavljanje operacije

  S35 in S50? Če vpliva, ali kmet pri morebitnem zmanjšanju

  površine (nova določitev) sam nosi posledice (vračilo sredstev),

  ali je to višja sila (glede na to, da ni zmanjšal sam obdelovalnih

  površin in ni imel vpliva na oceno nagiba = ni njegova krivda).

  Nova določitev nagiba vpliva tudi na uveljavljanje operacije KRA_S50. GERK-i z nagibom nižjim

  od 50 % že zdaj niso upravičeni do plačila, so pa bili v preteklem programskem obdobju (2007–

  2013), ko so se plačila lahko uveljavljala tudi za nagib do 35 %.

  Sprememba načina izračuna nagiba pri operaciji KRA_S50 za kmeta nima posledic, čeprav se bo

  obseg površin zmanjšal. Sredstev za nazaj mu ne bo treba vračati, ker gre za spremembo uradne

  evidence, na kar nima vpliva.

  Veliko vprašanje je glede vzdrževanja mejic. Točnih navodil še

  ni. Kmetje bi morali mejice vzdrževati na dve leti, do sedaj ni še

  nihče naredil nič. Prosimo točna navodila. Kako se mejice

  vzdržuje, s katerimi orodji itd. Nekoga naj se usposobi, da bi to

  prikazal na terenu.

  Zahtevano je, da je mejice treba obrezovati tako, da se ne poškodujejo. To pomeni, da mora biti

  rez ob/po obrezovanju raven/čist (torej brez poškodb lubja in daljših delov vej) – po obrezovanju

  veje ne smejo biti scefrane. Pomembna je »čistost« reza in ne na kakšen način je bila mejica

  obrezana (ročno, strojno, …). S tem v zvezi so posodobljena tudi obstoječa Navodila za izvajanje

  operacije Ohranjanje mejic, ki so objavljena na spletni strani https://www.program-

  podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/874-27-2-2018-posodobljena-navodila-za-izvajanje-

  operacije-ohranjanje-mejic-v-okviru-ukrepa-kmetijsko-okoljska-podnebna-placila.

  Mejice:

  Kaj pomeni določilo: Mejico lahko uveljavlja kmet, ki ima pravico

  do uporabe mejice?

  V Vipavski dolini so mejice ob jarkih in vodotokih. Prosim, da pri

  To pomeni, da mora biti mejica pripisana bloku in se nahajati na zemljišču, za katerega ima

  upravičenec pravico uporabe ter to mejico v skladu s predpisanimi pogoji tudi vzdržuje.

  Pri posodobitvi navodil za operacijo Ohranjanje mejic se bo preverilo stanje na območju Vipavske

  doline in po potrebi tudi vključilo primere mejic s tega območja.

  http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3572 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1219 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3276 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3526 https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/874-27-2-2018-posodobljena-navodila-za-izvajanje-operacije-ohranjanje-mejic-v-okviru-ukrepa-kmetijsko-okoljska-podnebna-placila https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/874-27-2-2018-posodobljena-navodila-za-izvajanje-operacije-ohranjanje-mejic-v-okviru-ukrepa-kmetijsko-okoljska-podnebna-placila https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/874-27-2-2018-posodobljena-navodila-za-izvajanje-operacije-ohranjanje-mejic-v-okviru-ukrepa-kmetijsko-okoljska-podnebna-placila

 • Vprašanje Odgovor

  pripravi NOVIH navodil vključite primere iz našega OBMOČJA,

  ker pri nas so mejice na popolnoma drugačen način kot na Lj.

  barju.

  Kako lahko dodamo novo mejico, ki je MKGP še ni evidentiralo?

  Evidenca mejic se posodablja na podlagi novih DOF-ov in na območjih iz priloge 11 Uredbe o

  ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z

  naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za

  obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17,

  68/17, 5/18, 65/18, 81/18 in 10/19) tudi na podlagi ugotovitev