Izreka nedelje „Oni koji umeju da govore, govore kratko ... · PDF fileISSN 1452-6298 Izreka nedelje „Oni koji umeju da govore, govore kratko.”Dostojevski

 • View
  236

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of Izreka nedelje „Oni koji umeju da govore, govore kratko ... · PDF fileISSN 1452-6298...

 • ISSN 1452-6298

  Izreka nedelje

  Oni koji umeju da

  govore, govore

  kratko. Dostojevski

 • 2br. 533

  07.02.2017. INFORMACIJE IZ SUBOTICE

  Informacije

  iz Subotice ....................... 2, 3

  Najava kulturnih deavanja 3

  Posao ................................... 3

  Sudoku .............................. 4

  GRAEVINARSTVO

  Grubi i zavrni radovi ............ 4

  Limari, dihtovanje, stolarije,

  salon kupatila, gra. materijal,

  specijalizovane trgovine, kot-

  lovi, centralno grejanje,

  garana vrata, vic po

  vic ..................................... 5, 6

  OPREMA ZA DOMAINSTVO

  Roletne i venecijaneri, PVC

  stolarija, ogrev, ............... 6, 7

  OPREMA ZA DOMAINSTVO

  Bela tehnika, tapacirung ..... 8

  Skandinavka .......................... 8

  NEKRETNINE

  Kue, stanovi ....................... 8

  VOZILA I TRANSPORT

  Auto delovi, servis kljueva, ta-

  paciranje, kombi prevoz, auto

  praona ......................................9

  MEDIJI .................................. 9

  ELEKTRONIKA

  Raunari, telefoni, televi-

  zori, alarmi............................ 10

  RAZNE USLUGE

  istione, emajlirnje,

  kamenoresci, knjigovodstvo,

  otkup, besplatne stvari 10, 11

  HRANA I PIE

  Restorani ......................... 11

  LEPOTA I ZDRAVLJE

  cveare, ona ordinacija, optika,

  stomatologija, krojaki salon,

  odea, sport,

  deiji butik, kuni ljubimci,

  igraonice i razno ....... 11, 12, 13

  Horoskop ............................. 12

  Kuhinjica, deiji kutak ..... 13

  Sportske informacije .... 14,15

  Re italaca ....................... 14

  Vani telefoni ...................... 15

  Red vonje .......................... 15

  Impresum ..................... 15

  Mapa distribucije ......... 16

  U toku je sprovoenjeistraivakih aktivnosti uvezi sa uvoenjem akihuniformi u osnovnim kola-ma, a to da li e se ovaideja realizovati jo uvek jeneizvesno, poruuju direk-tori kola. Ako se u koleuvedu obavezne ake uni-forme, najtei korak bieonaj koji se tie finansiran-ja. Veina sugraana su zaponovno uvoenje akeuniforme u kole. Razlozizbog kojih se podravajuovu ideju su uglavnom zbogtoga to e u uniformamaaci biti ravnopravni i to esvi biti prikladno obueni.Ukoliko se, nakon analize

  podataka, utvrdi da je mini-mum 50% + 1 uenik gla-

  sao potvrdno u kolu e se,najverovatnije od septem-

  bra, uvesti obavezne akeuniforme za sve ake, anajvei priblem tie se fi-nansiranja. Iz Ministarstvaprosvete, nauke i tehno-lokog razvoja poruuju, dasu kolama uputili anketu ouvoenju kolskih uniformi.Takoe navode da e teknakon dobijenih rezultatabiti u mogunosti da odgo-vore na pitanja o finansiran-ju uniformi, kao i o tome dali e se one uvesti u sve ilipojedine kole.

  Nastavak proitati nawww.sunedeljnik.rs

  Uvoenje akih uniformi u osnovnim kolama?

  U Bolnici izvrena ugradnjaposebnih oblika pejsmejkera

  OdranSimpozijum ozatiti pela itehnologijepelarenja

  U subotu 28. januara,odran je Simpozijum ozatiti pela i tehnologijepelarenja u organizacijiUdruenja pelara Pe-la, u Novoj optini.

  Iz Udruenja pelaraPela napominju da jeod velikog znaaja kon-stantno edukovanje, jerzbog klimatskih i drugihpromena, dolazi do prom-ena i u radu sa pelama.Na ovakvim skupovima,razmenjuju se iskustva arazgovara se i o problemi-ma sa kojima se pelarisuoavaju.

  Jedan od aktuelnih jetrovanje pela. Kako bi sezajednikim snagama do-lo do reavanja ovogproblema, a u cilju ouva-nja pela, Ratko Lazare-vi, sekretar Udruenjapelara Pela napomi-nje da se u skorijoj budu-nosti planira sastanak sapoljoprivrednicima kojivre ratarsku (uljarsku) ivoarsku proizvodnju.

  Nastavak proitati nawww.sunedeljnik.rs

  Izvor: Subotica.comTim kardiologa Opte

  bolnice na elu sa direk-torom Opte bolnice, drSlobodanom Pukarom apod mentorstvom prof. drGorana Milainovia, direk-tora Pejsmejker centraSrbije izveo je danas dvekompleksne operacije ug-radnje pejsmejkera-defibri-latora kod pacijenta sadokazanim poremeajemsranog ritma. Ovakva in-tervencija do sada nijeraena u subotikoj Optojbolnici, u kojoj se na go-dinjem nivou ugradi oko80 pejsmejkera kod pacije-nata kod kojih zbog pore-meaja sranog ritma pos-

  toji rizik od iznenadne smrti.Zahvaljujui velikom isku-stvu profesora Milainovia,tim subotikih kardiologaizveo je veoma komplikovanzahtvat kod dva pacijenta,kojima je zbog ubrzanogsranog ritma pretio rizik od

  iznenadnog zastoja srca.Saradnja sa profesoromMilainoviem i strunjaci-ma Pejsmejker centra Kli-nikog centra Srbije bienastavljena, te e svi paci-jenti sa poremeajem sra-nog ritma iz Severnoba-kog okruga u narednom pe-riodu biti leeni u suboti-koj Optoj bolnici. Zahva-ljujui edukovanom kadru idobrim uslovima, Optabolnica bi prema reimaprof. Milainovia u nared-ne dve, tri godine mogla dapostane jedan od najboljihcentara u naoj zemlji uovoj oblasti kardiohirurgije.

  Opirnije proitati nawww.subotica.com

  Obeleen Nacionalni danbez duvanskog dima

  Nacionalni dan bez duvanskog dima obeleen je ovegodine pod sloganom "Odrasli pue i mene gue". Ciljobeleavanja je ukazivanje na znaaj potpune zabranepuenja. Preko 40 odsto dece ima bar jednog roditeljakoji pui, a polovina maliana redovno udie vazduhzagaen duvanskim dimom na javnim mestima utvrenoje prema podacima Svetske zdravstvene organizije.Lekari upozoraju da ne postoje bezbedni duvanskiproizvodi, bezbedan nivo korienja i izloenost duvan-skom dimu. Dr Nada Kosi Bibi, naelnica Centra zapromociju zdravlja u Zavodu za javno zdravlje, iznela jeinjenicu da kod novoroenadi majki koje su u trudnoipuile, ei su problemi u sazrevanju plua zbog egamoraju boraviti u inkubatoru. Njihova plua nisu dovoljnorazvijena, a ee imaju i malu telesnu teinu na roenju.Najnovija istraivanja ukazuju da, ukoliko su decaizloena duvanskom dimu u kui, u kasnijem razvoju sukod njih ee prisutni agresivni oblici ponaanja i hiperak-tivnost. Deca bre diu nego odrasli i imaju vei broj otku-caja srca u minuti i na taj nain u svoj organizam unosevie hemikalija iz duvanskog dima. Sa druge strane, nji-hova sposobnost preiavanja i izbacivanja tetnihhemikalija je manja nego kod odraslih. Deca iji suroditelji puai imaju ee infekcije disajnih puteva iproblem sa pluima, ee dobijaju upalu plua i sred-njeg uha. Neophodna je izmena Zakona koja treba dapredvidi uvoenje potpune zabrane puenja na svim javn-im mestima bez izuzetaka, ukljuujui ugostiteljske objek-te.

  Nastavak proitati na www.sunedeljnik.rs

  Problem nedostatkakvalifikovane radne snageu Subotici reava se putem

  dualnog obrazovanjaDualno obrazovanje i edukativni centri reavaju prob-

  lem nedostatka kvalifikovane radne snage u Subotici. IzRegionalne privredne komore poruuju da je izuzetnovana saradnja izmeu lokalne samouprave, komore ikola. Takoe, pojedine kompanije spremne su da uloesvoje resurse kako bi se oformili edukativni centri za obra-zovanje ljudi. Mesta za prekvalifikaciju i edukaciju ima ivan kola, i to u vidu edukativnih centara za obrazovanjeonih profila koji su traeni na tritu rada. U njima,mogunost za edukaciju imaju i stariji ljudi. Privrednicitvrde da mesta u njihovim kompanijama ima za sve kvali-fikovane radnike bez obzira na godine ivota.

  Nastavak proitati na www.sunedeljnik.rs

 • 3br. 533

  07.02.2017.INFORMACIJE IZ SUBOTICE / NAJAVA KULTURNIH DEAVANJA / POSAO

  TAPETARtrai posao tapaciranja i

  popravke stilskog istandardnog nametaja,

  lakiranje kuhinjskih stolica.Tel: 063/84-53-630

  MAJSTOR U KUIHOUSE MAJSTORtraim posao majstora u kui,

  vrim: manje kune popravke nabravariji, vodovodu, kanalizaciji,

  elektro, vratima, prozorima,nametaju i dr. po potrebi.

  Tel: 063/817-44-84

  ELEKTRIAR- trai posao popravkeelektroinstalacija i novih

  instalacija.Tel: 063/845-36-38

  MOLERFASADER

  Traim posao molera- demit fasadera.

  Tel: 062/11-22-146

  ROLETARtrai posao popravke

  roletni.Tel: 024/524-404 i

  063/53-88-19

  EMAJLIRANJE KADAtraim posao emajliranja

  kada za kupanje popovoljnoj ceni, u vie boja.

  Tel: 024/537-473 i063/83-72-805

  VODOINSTALATERtraim posao popravke i ie-nja bojlera, slavina, menjanjekupatila, odguenja. Pea.

  Tel: 064/134-0-486

  ELEKTRIARtraim posao ienja klima ure-aja, elektroinstalacije, popravkebojlera, TA pei i razne montae.Tel: 064/130-74-82

  VODOINSTALATERTraim posao popravke slavina,bojlera, vodokotlia, bunarskihpumpi, hidrofora. Odguenja i

  izrada novih kupatila.Dugogodinje iskustvo

  PANTITel: 024/550-643 i

  060/550-64-31

  Traim posaoROLETAR

  POPRAVLJAMROLETNE, KOMARNIKE,venecijanere i trakaste zavese.

  U Subotici, Paliu i okolini.Tel: 024/754-643, 064/135-54-29

  HIDROIZOLACIJATraim posao izolacije vlanihzidova runo presecanjem, sa

  viegodinjim iskustvom,garantujem kvalitet.

  064/305-28-48 i 061/173-70-81

  DIHTOVANJETraim posao dihtovanja i

  popravke prozora i vrata, alu-minijskom lajsnom.

  Tel: 064/11-22-012 i 024/522-136

  07. februar - utorakAnimirani film: Maa i Med-ved - Bioskop AleksandarLifka 17:00 asovaFilm: Slatki snovi - BioskopEurocinema 17:00 asovaFilm: La La Land - BioskopAleksandar Lifka 19:00asovaDomai film: ZonaZamfirova drugi deo -Bioskop Eurocinema19:15asovaPredstava: Boban Skerli:Milena Depolo: Vrla nova2061. - Narodno pozorite(Scena Jadran) 19:30asovaFilm: Pritajeno zlo: Kona-no poglavlje - BioskopAleksandar Lifka 21:00 asFilm: Zlato - BioskopEurocinema 21:00 as

  08. februar - sredaAnimirani film: Maa iMedved - BioskopAleksandar Lifka 17:00asovaFilm: Slatki snovi - BioskopEurocinema 17:00 asovaBob Marley Night - TramvajPub 18:00 asovaFilm: La La Land - BioskopAleksandar Lifka 19:00asovaDomai film: Zona Zamfiro-va drugi deo - BioskopEurocinema19:15