of 16 /16
ISSN 1452-6298 Izreka nedelje: „Prijatelje stvara sreća, a nesreća ih proverava.” • Obaveštenje o privre- menoj obustavi izrade predračuna • „Master Plan Palić 2015” • Rezultati akcije „Selu u pohode” • Video nadzor počeo sa radom • Doček Nove godine na Trgu uz Dejana Cukića i Vegas Showband • Pomoć mladima u rural- nim sredinama • U 2015. godini olakšice za subotičke pre- duzetnike • Poraz košarkaša Spartaka • Rukometaši Spartaka osvojili Kup Vojvodine • Moto klub „MCF” • Odbojkašice Spartaka pobedile Kraguj • Obrad Cvijanović osvojio srebrnu medalju na Balkanskom prvenstvu • Plivački klub Spartak na Međunarodnom pli- vačkom mitingu u Mariboru • Najbolji plivači i plivačice Spartaka u 2014. godini

Izreka nedelje: „Prijatelje stvara sreća, a nesreća ih

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Izreka nedelje: „Prijatelje stvara sreća, a nesreća ih

426-BROJ.qxdproverava.”
• „Master Plan Pali 2015” • Rezultati akcije „Selu u
pohode” • Video nadzor poeo sa
radom • Doek Nove godine na
Trgu uz Dejana Cukia i Vegas Showband
• Pomo mladima u rural- nim sredinama
• U 2015. godini olakšice za subotike pre- duzetnike
• Poraz košarkaša Spartaka
• Plivaki klub Spartak na Meunarodnom pli- vakom mitingu u Mariboru
• Najbolji plivai i plivaice Spartaka u 2014. godini
Izvor: Subotica.com Zakon o planiranju i
izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009- ispr., 61/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/ 2013-odluka US, 50/2013 -odluka US i 98/2013- odluka US) znaajno je izmenjen i dopunjen Za- konom o izmenama i dop- unama Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 132/2014 – dalje: izmene i dopune Zakona), koji je donet 9. decembra 2014. godine, stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Slubenom glasniku Republike Srbije”, tj. 16. decembra 2014. godine. U skladu sa lanom 133. stav 1. ove izmename i dopune Zakona “Jedinica lokalne samouprave je
duna da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona utvrdi koeficijente iz lana 97. stav 2. ovog zakona i done- su opšti akt iz lana 97. stav 7. ovog zakona”.
Shodno prednjem, oba- veštavamo sve Investitore koji su u postupku pribav- ljanja graevinske dozvole, kao i graane koji su u pos- tupku pribavljanja upotreb- ne dozvole za legalizaciju svojih objekata, da e izra- da predrauna i ugovoranja obaveze plaanja Dopri- nosa za ureivanje gra. zemljišta biti privremeno obustavljeni, do donošenja novih koeficijenata i novih opštih akata, navode u Direkciji za izgradnju grada Subotice.
Svi predmeti koji su pre-
dati do 16. decembra 2014. godine e biti ob- raeni u duhu osnovnog Zakona do donetih izmena i dopuna Zakona. Predrau- ni koji nisu uplaeni u roku, e biti stornirani i obnovljeni kada lokalna samouprava usvoji nove cenovnike. U ci- lju prevazilaenja ovog zas- toja u prelaznom periodu od 30 dana, na raspolaga- nju smo za sve dopunske odgovore i pojašnjenja iz delokruga rada JP “Direk- cije za izgradnju Grada Subotice” na tel. 024/666- 335 ili 024/666-316.
Akciju „Selu u pohode“ organizovala je gradska organizacija Crvenog krsta u saradnji sa Preventivnim centrom Doma zdravlja, Zavodom za javno zdravlje i ustanovom „Apoteka“ Su- botica.
Tokom 2014. godine sprovedena je u 14 su- botikih mesnih zajednica. U Crvenom krstu prezento- vani su rezultati akcije i pokazalo se da je meu Subotianima visok proce- nat onih sa poremeajem u ishrani, te da preovladavaju umerena predgojaznost i gojaznost, kako kod stari- jih, tako i kod mlaih osoba. Primeene su i po- višene vrednosti holestero- la, šeera u krvi, ali i krvnog pritiska. Kod mlaih uzrasta
(od 18 do 30 godina) 21 procenat njih je umereno gojazno ili imaju problem sa viškom kilograma.
Tokom akcije preko 630 Subotiana dobilo je savet, odnosno izvršeni su im neki od pregleda.
Br. 426 23. 12. 2014. INFORMACIJE IZ SUBOTICE
Obaveštenje o privremenoj obustavi izrade predrauna
Opština Subotica raspisala je konkurs za izradu novog master plana razvoja turizma na Paliu. „Master Plan Pali 2015“ treba da obuhvati kako samo jezgro, tako i širi region Palikog jezera i ovog dela Vojvodine i treba da se sastoji od odreenog broja, kljunih i prateih projekata sadraja. Treba da omogui da se vizija razvoja realizuje kroz usmereno i planirano delovanje razvojnih inilaca kao što su lokalna, pokrajinska, republika vlast, privatni i institucionalni investitori, turistiki i privredni subjekti, šira javnost, finansijske organizacije, na bazi prirodnih, stvorenih i humanih resursa kojima region Palikog jezera raspolae. Konkurs je otvoren do 14.01.2015. godine.
Koncert Subotike filharmonije
Tradicionalni novogodišnji koncert Subotike filhar- monije odrae se 28. decembra u 20 asova. Na kon- certu e nastupiti Izabela Guvanj, Alenka Ponjavi i kamerni hor "Promusica". Izvodie se dela poznatih kom- pozitora kao što su Štraus, Brams, Rosini i Puini. Dirigent na novogodišnjem koncertu Subotike filhar- monije e biti aba Paško. Cena ulaznice iznosi 2.000 dinara, a moie da se nabave od 23. decembra.
„Master Plan Pali 2015“
Video nadzor poeo sa radom
Kamere su postavljene na devet najfrekfetnijih raskrsni- ca u gradu i od sada svi vozai koji naprave prekršaj na kunu adresu e im stii obaveštenje da je vozilo izvršilo saobraajni prekršaj, a snimak koji je nastao smatrae se kao materijalni dokaz prilikom prekršajnog postupka. Lokacije odnosno saobraajnice gde je postavljen video nadzor su: Frana Supila i Somborski put; Beogradski put i Aksentija Marodia; Horgorški put i Kanjiški put; ure akovia, Maksima Gorkog i Senanskog puta, odnosno kod hotela "Patria" i tamo e biti postavljena i kamera za snimanje saobraajnih prekršaja, kao i panorame tog dela grada; Karaorev put kod Damije; Korzo Senanski put i Bajnatska ulica; Trg Sinagoge.
Rezervat Uvac udomie dva orla
belorepana sa Palia Dve enke orla belorepana (Heliaeetus albicilla) koje su
do sada bile smeštene u Zoološkom vrtu na Paliu udomie Specijalni rezervat prirode Uvac. enke su, u okviru prihvatnog programa za pomo ivotinjama, stigle u Zoološki vrt tokom 2012. i 2013. godine sa povredama noge i krila. Ekipa ZOO vrta je uinila sve što je mogla da im spasi ivote. Zbog povreda ove ptice u prirodi bile bi osuene na dugu i munu smrt od gladi. Na njihovu sreu Specijalni rezervat prirode Uvac ih je usvojio, pokušae da im nae para i da ih razmnoava, a njihovo potomstvo e da vrati nazad u prirodu. Ovakva izmeštanja ivotinja su primer odline saradnje izmeu institucija koje se zalau za zaštitu ivotne sredine.
Rezultati akcije „Selu u pohode“
Br. 426 23. 12. 2014.INFORMACIJE IZ SUBOTICE
Doek Nove
Vegas Showband Izvor: Subotica.com
Organizatori novogodišn- jeg doeka na Gradskom trgu u Subotici saopštili su program proslave u kojem e graane zabavljati poz- nati muziar Dejan Cuki i Vegas Showband iz Budim- pešte. Subotiane e u no- vogodišnjoj noi na trgu za- bavljati Dejan Cuki i popu- larni bend iz Budimpešte. Prvi na binu e izai Vegas showband iji je koncert planirano da pone 31.
decembra u 22 asa, da bi od 23,30 asova zabavni program nastavio Dejan Cuki i bend koji e zajed- no sa okupljenim graani- ma odbrojavati poslednje sekunde stare godine. Za pono je, kao i inae, plani- ran petominutni vatromet, a u prvim minutima u Novoj godini Subotiani e moi zaplesati uz valcer "Na
lepom plavom Dunavu". Za organizaciju novogodišnjeg doeka na Gradskom trgu lokalna samouprava izdvoji- la je nešto manje od milion dinara, što je po reima gradonaelnika meu naj- manjim izdvajanjima za organizaciju ove javne pro- slave u Srbiji.
Opširnije proitajte na www.subotica.com.
Poeli su radovi na vraanju spomenika “Svetom tro- jstvu” na originalnu lokaciju. Najstariji javni spomenik u Subotici prvo e biti restauriran, a kasnije i vraen na orig- inalnu lokaciju, na nekadašnji pijani trg kod sadašnje plave fontane, na dvestotu godišnjicu otkrivanja, na Dan svetog Ištvana, 20. avgusta naredne godine. Skulptura Sveto Trojstvo delo je somborskog majstora Karla Salcera. Postavljena je 20. avgusta 1815. godine na tadašnjem glavnom pijanom trgu, da bi 1964. spomenik bio premešten na trg izmeu Katedrale svete Terezije Avilske i zgrade Subotike biskupije, gde se nalazi sve do danas.
Poeli radovi na vraanju spomenika
Svetom trojstvu
Svetom trojstvu
Pomo mladima u ruralnim sredinama
U Plavoj sali Gradske kue u organizaciji Centra za unapreenje preduzet- ništva mladih i Kancelarije za mlade Subotice odrano je predavanje u okviru pro- jekta „Ka mladima sa sela – Program podrške mladima u ruralnim sredinama“. Cilj
jeste podizanje kvaliteta i- vota mladih u ruralnim kra- jevima, odrivi razvoj i revi- talizaciju ruralnih podruja Srbije uz razvoj omladin- skog aktivizma. Planiran je obilazak nekoliko opština i gradova koji imaju višu sto- pu nezaposlenosti mladih,
a u kojima postoji veliki poljoprivredni potencijal. Do sada su poseeni osam mesta u Vojvodini, a u pro- jekat je ukljueno izmeu 300 i 500 mladih ljudi. Sve informacije mogu se pron- ai na fb stranici Centra za unapreenje preduzetništ- va mladih: Mladi i selo- Centar za unapreenje pre- duzetništva mladih, putem mail: [email protected] ili putem telefona na broj 064/ 229-49-38.
Otvorena izloba slika Borisa Hrnjaka
i Petra Fehera Na Otvorenom univerzitetu je otvorena izloba slika
Borisa Hrnjaka i Petra Fehera. Ovo je osmo samostalno izlaganje Hrnjaka, likovnog umetnika sa Daunovim sin- drom. Predstavio se sa 22 slike. Petar Feher izlae trei put i za ovu priliku pripremio je 24 rada.
Dva umetnika, raskošnog talenta i velikog srca su u nekoliko likovnih tehnika prenela svoj unutrašnji svet na belinu slikarskog platna i predstavila ga subotikoj publi- ci. Izloba je jedna od aktivnosti obuhvaena projektom „Korak ka usluzi stanovanje uz podršku za osobe sa inva- liditetom“.
U 2015. godini olakšice za subotike
preduzetnike Preduzetnici, mikro i mala i srednja preduzea grada
Subotice e od 1. januara 2015. godine imati pogodnos- ti prilikom plaanja komunalnih obaveza prema JKP „Subotika toplana“ i JKP „istoa i zelenilo“, za 15 odsto. Bie umanjene i naknade za izdavanje poslovnih prostora koji su u vlasništvu lokalne samouprave. Pogodnosti se odnose na mesene troškove grejanja prema novom tarifnom sistemu Toplane, a u toku je priprema odluke koja e urediti naplatu naknade za odnošenje smea sa parcela na kojima se nalaze pre- duzea. Mesene kirije za poslovne prostore takoe e biti umanjene za odreene iznose, a umanjie se i odreene poreske osnovice. Na ovaj nain lokalna samouprava eli preduzeima da omogui odreene olakšice u poslovanju.
Kruni tok za Majšanski put
Direkcija za izgradnju grada objavila je javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije za saobraajnice, biciklistike staze i krune tokove. U pitanju su kruni tok na raskrsnici ulica 51. Divizije i Majšanskog puta, biciklis- tika staza izmeu Palia i Hajdukova, rekonstrukcija kolovoza i trotoara u delu Frankopanske ulice kao i asfalti- ranje ulica Bratstva i jedinstva i Nikole Tesle na Paliu, 7. Jula na Kelebiji, 359. Nove u eleznikom naselju, Kostolanji Deea u Hajdukovu i Ferenca Mora u Bakim vinogradima. Javna nabavka otvorena je do 19.01.2015. godine.
Završen je projekat „Alternativa nasilju“
U Subotici je završen projekat Tretman poinilaca nasilja u partnerskim odnosi- ma. Projekat je trajao od septembra prošle godine do kraja novembra 2014. godine. Tuilaštvo je poinioce nasilja upuivao naredbom na ovaj tretman, a nakon šest meseci tuilaštvo je bilo obavešteno da li je polaznik uspešno završio tretman. Ukoliko jeste povlai se krivina prijava protiv njega. Tretman je prošlo 10 muškaraca koji su poinili nasi- lje nad svojim partnerkama. Polovina njih je prošla individualni tretman, dok je druga polovina uestvovala u grupnom tret-
manu. Centar za socijalni rad je u toku 2014. godine evidentirao 70 sluajeva nasilja u porodici, a 17 nasilnika je osu- eno na zatvor.
Br. 426 23. 12. 2014. INFORMACIJE IZ SOMBORA I BAKE TOPOLE / POSAO / GRAEVINARSTVO (dihtovanje) /
SKANDINAVKA
KERAMIAR Traim posao popravke i postav- ljanje keramikih ploica. Majstor
sa iskustvom i odgovornošu. www.keramicardarko.com
Tel: 060/35-99-115
izrada novih kupatila. Dugogodišnje iskustvo
PANTI Tel: 024/550-643 i
LIMAR traim posao popravke i po-
stavljanja oluka, vertikala, op- šivanje odaka, terasa i pro- zora. Tel: 062/87-50-566
TRAIM
aluminijskom lajsnom. Tel: 064/11-22-012 i
024/522-136
komarnika, trakastih zavesa u Subotici, Paliu i okolini.
Tel: 024/754-643 i 064/135-54-29
ROLETAR trai posao popravke
roletni, 15 godina iskustva.
Tel: 024/524-404 i 063/53-88-19
Elektriar trai posao popravke
elektroinstalacija i novih instalacija.
Traimo radnika za radno mesto distributera. Potrebna ozbiljna,
vredna i odgovorna osoba od 40 do 55 godina. Moe brani par.
Uslovi rada korektni. Doi lino u Redakciju.
Aleja M. Tita 10/2 [email protected]
VODOINSTALATER traim posao popravke i išenja bojlera, slavina, menjanje kupatila, odgu-
šenja. Tel: 064/134-0-486
zaposlenje. Prednost osobama sa iskustvom u osiguranju i znanjem jezi-
ka sredine. Biografije slati na e-mail:
[email protected]
B A K A T O P O L A Uspešni bakotopolski
uenici
Uenici završnih razreda Poljoprivredne škole, Stefan Ivanevi i Danijela Demo- nja lanovi su pobednikog odnosno drugoplasirang ti- ma na regionalnom takmi- enju ,,Poslovni izazovi”. Pobedniki tim je predstavio biznis plan ideje pod nazi- vom ,,Deda-Brankov salaš” u kome nema signala za interenet ni dometa za mobilne telefone i iji je cilj povezivanje ljudi na ,,staro- modan” nain. Drugoplasi- rani tim predstavio se ide- jom o izradi organskih sve- a. Svoje poslovne ideje tri prvoplasirana tima branie na Nacionalnom finalu u Beogradu 19. i 20. febru- ara. Pobedniki tim ue- stvovae u aprilu naredne godine na Poslovnim iza- zovima zapadnog Balkana u Podgorici.
Odran protest za trajno zaustavljanje zagaivanja
Bake Topole
Zahtevajui monitoring i trajno rešenje problema na- stalih višegodišnjim zagai- vanjem vazduha, vode i zemlje, Bakotopolani su odrali etvrti protestni skup. Oko 50 graana oku- pilo se traei pre svega da prestane zagaivanje vaz- duha radom fabrike za pre- radu animalnog otpada „i- bel”. Okupljeni su se zatim, u pratnji policije uputili do zgrade Opštinske uprave. Organizator protesta je pod- setio da je aktuelna peticija protiv zagaenja, kao i da e, kako je rekao, „nastaviti da kuca na sva vrata traei trajno rešenje višegodišnjih ekoloških problema u Ba- koj Topoli” i zatraio po- dršku graana, organizaci- ja, rukovodioca. Naredni protest zakazan je za 17. januar.
S O M B O R Sinagoge u srednjoj i
istonoj Evropi 1782-1944”
U ponedeljak je otvorena izloba „Sinagoge u srednjoj i istonoj Evropi 1782 - 1944”,u Maarskoj graanskoj kasini. Na izlobi e biti postavljeni tabloi sa fotografijama sinagoga u srednjoj i istonoj Evropi. Autor postavke je Rudolf Klajn. Autor je roen u Subotici 1955. godine, istoriar je arhitekture i doktor Maarske akademije nauka.
Uz fotografije Rudolfa Klajna izloba posetioca vodi na putovanje kroz vreme i prati kretanje Jevreja po srednjoj i istonoj Evropi. Organizator izlobe je Maarska graanska kasina, uz podršku Generalnog konzulata Maarske u Subotici i Jevrejske opštine Subotica. Izloba e trajati do 18. decembra i postavljena je povodom sedamdeseto- godišnjice holokausta.
Radovi na popravci puteva, sei stabala i
sakupljanju liša
JKP „Zelenilo” je u okviru aktivnosti zimske slube radilo na popravci puteva, sei stabala i sakupljanju liša. Sanirane su udarne rupe na kolovozima u gradu. Otpoelo je uklanjanje ukupno 17 dotra- jalih breza u Ulici Nike Maksimovia. Devastirana i polutrula stabla, više puta orezivana, predstavljala su opasnost po graane i vozila. JKP „Zelenilo” poelo je prodaju novogodišnjih jelki sa busenom, koje se po isteku predstojeih praznika mogu posaditi u tlo. Po povoljnim cena- ma jelke mogu da se nabave u Rasad- niku „Zelenila”, na Trgu Sv. Trojstva, kao i u krugu Sinagoge, u direkciji JKP „Zelenilo.
Br. 426 23. 12. 2014. GRAEVINARSTVO (dihtovanje, limari, servis krovova, farbara, betonske kocke, završni radovi, salon
kupatila) / VICEVI
Razgovaraju dve pla- vuše:
– Je li tano da je za ene trudnoa u 40-im godinama uvek bila ri- zina?
– Naravno da je bila rizina, jer je u 40-im godinama bio Drugi svetski rat!
* Dvorište
Crnogorac i eki
Na takmienju baca- nja ekia Crnogorac baci eki dalje od svih.
Pitaju ga: – Kako ste uspeli ba-
citi tako daleko? Crnogorac: – Alat što dalje od
mene! *
boji? -Da. - Dobro, dajte mi je-
dan plavi. *
Br. 426 23. 12. 2014. GRAEVINARSTVO (graevinski materijal, ice, metalurgija, kotlovi, garana vrata, roletne,
PVC stolarija)
Br. 426 23. 12. 2014. GRAEVINARSTVO (PVC stolarija) / OPREMA ZA DOMAINSTVO (ogrev) / HOROSKOP
Ove nedelje fokus e vam biti na razvijanju karijere – ambicija i ciljeva. Kada
Merkur ue u jarca u utorak, pruie vam se prilika da se poveete sa pravim
ljudima, dobijete savet, unapredite svoj rezime i pripremite za intervju. Mogue
je da ete gunati zbog obima posla, ili vaše potrebe da impresionirate šefa ili
nadreenog.
Biete u prilici da ove nedelje proširite svoj tradicionalan nain razmišljanja ili
radno iskustvo. Kako zapone nedelja fokus je na jarevoj energii a vi ete
moda shvatiti da elite više od ivota. Takav dinamian poetak ohrabrie vas
da idete ka tome. I više od toga! Neka neobavezna ili zanimljiva povezanost sug-
erisae vam romantina dešavanja i još više strasti. Da li ste sigurni da je to ono
što elite?
Vaša intuicija je fantastina i treba da se oslonite na nju ove nedelje a ne na pret-
postavke. Prijatelj ili partner eli da se zabavi sa vama. Pruite im to zadovoljst-
vo jer e i vama biti jako dobro. Vreme je praznika i treba uneti radost u svakod-
nevicu. Bilo bi mudro da najpre proverite cene a tek onda kupujete, pogotovo
ako se radi o veoj kupovini.
Prisustvo Marsa u vašoj zoni finansija pomoie vam da napravite ispravnu
reviziju vaših investicija. To moe podrazumevati rad kod kue ili kupovinu stvari
od posebne vrednosti. Takoe, partnerski odnosti isplivavaju na površinu kroz
diskusiju, sa šansom da se dostignu eljeni planovi. U subotu razmislite o svom
budetu, a mlad mesec u nedelju podrae bilo koji oblik partnerskog odnosa ili
kreativne saradnje.
Ukoliko vam je potrebna pomo, nemojte se ustruavati da je traite. Partnerski
odnosi su naglašeni a udruenim snagama postiiete daleko više. Ove nedelje
bie dosta uzbuenja i zanimljivih dešavanja sa primesama romantike. Sredinom
nedelje fokus e se polako prebaciti na posao i svakodnevne probleme.
Ignorišite saradnika koji je ljubomoran na vaša dostignua.
Vi elite da dobro odradite posao te e vam biti od koristi ukoliko budete strpljivi
i išli korak po korak. Kako e se fokus polako prebaciti na svakodnevna uivan-
ja i lina zadovoljstva, mogue je da ete zapoeti neki kreativan projekat, kao
novi hobi. U subotu ljubav je na viskom nivou, bilo da ste u vezi ili ne. Mlad
mesec u nedelju donosi idealan dan za prvi sastanak ili novi posao.
Ponekad ljubav moe biti boanstvena, a ovo bi mogla biti jedna takva nedelja!
Ukoliko ste sami, neko e vam zapasti za oko, a ukoliko ste u vezi, vaš partner
moda isplanira da podigne vezu na viši nivo. Vrlo brzo treba da se skoncen-
trišete na sortiranje stvari kod kue, kao pripremu za praznike. Napravite listu
prioriteta, ali dozvolite sebi i malo razmaenosti.
Ove nedelje moete doi u iskušenje da krenete u kupovinu poklona za drage
ljude, a vratite se samo sa poklonom za sebe! Ukoliko krenete u kupovinu pok-
lona, napravite spisak i odredite limit novca. Kako je planetarna energija usmer-
ena ka jarcu oseaete se motivisanije za pohaanje nekih kurseva ili seminara
koji vam mogu pomoi da dostignete svoje ciljeve.
Nemojte obeavati nešto što ne moete ispuniti ove nedelje. Ukoliko imate dosta
toga da uradite, budeite realni. Kada Merkur i Sunce uu u jarca uvideete koliko
je lako postaviti limite i biti praktian, posebno kada su finansije u pitanju.
Tokom predstojeeg vikenda moe se stvoriti jaka elja za rasipanjem, što
podrazumeva paljivo planiranje. Moda je najbolje da kupujete sa prijateljem!
Ove nedelje biete posebno zauzeti, zato pronaite nain i vremena da se malo
relaksirate. Pripazite na svoje snove, takoe, jer neki do njih imaju poseban uti-
caj na vas. Merkur ulazi u vaš znak u utorak, ohrabrujui vas da preispitate svoje
ideje i podelite ih sa drugima. Vreme je da svoje line planove shvatite ozbiljni-
je! Pripazite se prekomernog trošenja novca u subotu! Instinktivni implus za
kupovinom moe biti zabavan sve dok ne uvidite koliko trošite novca.
Na samom poetku nedelje osetiete sjajan nalet enrgije. Fokus e lagano prei
na vaš duhovni sektor, ohrabrujui vas da se malo osvrnete i relaksirate. Ukoliko
vam je druenje postalo zamorno, vreme je da napravite pauzu. To naravno ne
znai da ne trebate nikog da viate, ve samo da malo usporite, preispitate svoje
prioritete i svoje elje.
Vrlo je mogue da ste proteklih nedelja bili pod konstantnim pritiskom da
postignete svoje ciljeve i planove, ali kada Merkur ue u jarca, vreme je da malo
zastanete i dopustite da vas preplavi praznino raspoloenje. Tako e se fokus
lagano prebaciti na zabavu, druenje ili jednostavno uivanje u ivotu. Biete
posebno motivisani da se poveete sa ljudima i poveavati svoje mogunosti za
prosperitetom.
Br. 426 23. 12. 2014. OPREMA ZA DOMAINSTVO (servisi bele tehnike) / NEKRETNINE (agencija, kue, stanovi i investitor)
» Pešara. Prodaje se 3 s kua, 110
kvm, vrsta gradnja, stanom od 40
kvm u dvorištu, zidanom gara-
om, grv, grk, tel, gasno grejanje,
plac 416 kvm. Cena: 34.000. Tel:
024/556-215 ili 063/8-556-210.
sprat, parket, gasne pei, stolarija
drvena. Cena 21.800 eur. Tel:
063/8-556-211. Info nekretnine
izgraeni prema pravilniku o ener-
getskoj efikasnosti B kategorije.
cm, šestokomorna pvc fasadna
stolarija sa troslojnim staklom,
ramika, prvoklasna sanitarija (Kol-
torima, REHAU cevna mrea
vodovodne i instalacije grejanja.
i n v e s t i t o r
» Kertvaroš. Prodaje se dvojna,
gradnja, drvena stolarija, gradski
35.000. Tel: 024/556-215 ili
sprat, patkret, ta grejanje, terasa.
Cena 250 eur. Tel: 063/8556-210.
Info nekretnine
polunamešte, 150 kvm, sa veli-
kom terasom, I sprat, gas - struja,
parket, klima. Cena: 400 eur. Tel.
063/8556-210. Info nekretnine
kua, 100 kvm, laminat, gradski
prikljuci, drvena stolarija, plac
063/8-556-210 Info nekretnine
janje struja, gradski prikljuci,
eur. Tel: 063/8-556-211. Info
kue na jednom placu, 85 kvm +
48 kvm, sa p.p. od 100 kvm, vrs-
ta gradnja, gr, gk, tel, catv, plac
608 m2 Cena: 37.800. Tel:
063/8556-210. Info nekretnine
terasa, klima, parket, cg-alokatori.
063/8-556-210. Info nekretnine
parket - laminat, CG, stolarija
063/8-556-210. Info nekretnine
» Subotica,Radijalac prodaje se odmah useljiv 2,5 s stan na IV spratu, 63 m2, nije posled- nji. Cena:36.000 eura.
Tel:063/510-315 Nidax-nekretnine
placem od 354 m2, vrsta
gradnja. Cena: 26.000 eura.
Tel:063/510-315
Nidax-nekretnine
» Subotica, Teslino naselje, prodaje se 1 s stan od 38 m2, prizemlje, komplet- no renoviran. Cena: 16.500 eura.
Tel: 063/510-315 Nidax-nekretnine
» Hitno. Subotica centar. Nova grad- nja IV sprat, 56 m2, 2 s komf. stan, sa 2 balkona, garaom, gas, parket, dakuzi, interfon, lift, tv, internet. 060/755-45-50
Br. 426 23. 12. 2014. VOZILA I TRANSPORT (auto delovi, servis kljueva, tapaciranje, kombi prevoz, autopraona i tehniki pregled)
/ ELEKTRONIKA / NEDELJNI RUAK
Krem supa od krompira i peuraka
Potrebno: 2 praziluka 2 velike šargarepe 6 kašika putera 6 šoljica pilee supe 5 barenih krompira 1 kašika svee mlevene miroije So, biber 1 lovorov list 400 gr peuraka etvrtina šoljice brašna 1 šoljica slatke pavlake
Priprema: Sipajte 3 kašike putera u šerpu, dodjate iseckanu šar- grepu i praziluk i kuvajte 5 minuta. Dodajte supu, krom- pire, miroiju, so, biber i lovor. Smanjite temperaturu, pokrijte poklopcem i kuvajte još 15 minuta. U meuvrem- nu, u velikom tiganju, sipajte preostele 3 kašike putera i proprite peurke. Izvadite lovorov list i sipajte peurke smesu koju ste skuvali u dru- goj šerpi. Umaloj šerpici, pomešajte brašno i pavlaku i kuvajte dok se ne zgusne. Pomešajte sve u jednu šerpu i jelo je gotovo.
Sarma sa pirinem i povrem
Potrebno je: 4 glavice crnog luka, 2 praziluka 5 veih šargarepa 1 koren peršuna 1/4 korena celera 4 ena belog luka 500 g pirina 1 vei krompir 2 glavice kiselog kupusa Mešavina suvih zaina Crvena mlevena paprika Lovorov list, biber, brašno, so, 1 veza peršunovog lista
Priprema: Na ulju izdinstajte crni luk i praziluk. Pirina potopite u vodu. Beli luk sitno iseckajte. Šargarepu, celer i peršun izrendajte na krupno rende i sve dodajte u luk i nastavite sa dinstanjem još oko 10 minuta. Zatim dodajte pirina koji ste ocedili od vode i din- stajte još desetak minuta. Sklonite sa šporeta i dodajte mešavinu zaina, biber, so, mlevenu papriku, izrendan- dani krompir, list peršuna i kašiku brašna. Uvijte sarme i reajte u vatrostalnu iniju nalijte vo- dom prekrijte listovima ku- pusa i pecite poklopljeno oko 4 sata na 150 stepeni.
Br. 426 23. 12. 2014. ELEKTRONIKA (raunari, telefoni, servisi i alarmi) / USLUGE (otkup sirovina) / SUDOKU
Br. 426 23. 12. 2014. USLUGE (moleri, kamenoresci, bravar, tepih servisi, hem. istiona, sistem za proiz. struje, tapetar,
emajliranje, cveare, knjigovodstsvo, frizer) / DEIJI KUTAK
VRŠIM OTVARANJE FIRME I
BRAVARIJA Izraujemo: kapije, ograde, tera- se, zaštitne rešetke, kovano gvo- e. Kao i odravanje istih.
POPUST PENZIONERIMA! Tel. 063/808-68-04
Br. 426 23. 12. 2014. USLUGE (pekare, restorani, knjiara) / ZDRAVSTVO (ona ordinacija, stomatologija i ortopedska
pomagala) / MEDIJI / NEDELJNA POSLASTICA
Štanglice od suvog voa
Potrebno je: 50 g suvih smokava 50 g urmi 50 g suvih šljiva 50 g suvih kajsija 50 g suvog groa 50 g oraha 200 g šeera + 2 kašike 1 vanilin-šeer
Priprema: Suvo voe i orahe iseckajte na sitne komadie. Nešto smokava i oraha sameljite, kako bi se sastojci povezali prilikom mešanja. Sve voe sjedinite u jednoj iniji. Napravite šeerni sirup, ko- jim ete sve to preliti i umesi- ti, tako što ete šeer i vanilin šeer staviti u šerpicu i preliti sa malom šoljicom vode da se pokvasi. Kad provri, malo ukuva i zgusne se, vrelo prelijte preko voa i brzo umesite. Kad postane kompaktno, formirajte štanglice oko dva centimetra široke i isto toliko visoke, postavite na tacnu posutu šeerom i ostavite da se suši. Kad se osuši po elji moete preliti glazurom od okolade.
Beli minjoni
Potrebno je: 350 g šeera 1 dl vode 120 g margarina 200 g mlevenog keksa 200 g mlevenih oraha 300 g šeera u prahu Malo vode
Priprema: Ušpinujte šeer s vodom, pa u vrue dodajte margarin. Kad se margarin istopi doda- jte keks i orahe, istresite na tacnu u kojoj je stavljen pek- papir i razvucite na oko 1-1,5 cm debljine. Kada se kora stegne prelijte s fondanom od šeera u prahu i vrlo malo vode. Fondan treba da bude gust. Ostavite da se dobro stegne, ukrasite po elji i secite na kockice.
Br. 426 23. 12. 2014. MEDIJI / RAZNO (teniski klub, igraonica, tekstil i razno) / MAPA DISTRIBUCIJE
Kupujem butan bocu, veš mašinu, šporet, trajnoareu, staru kadu, esmu, sliku, fi- guru, goblen, kristal i alat.
Tel: 061/27-66-983 063/12-36-334
Kupujem butan bocu,
staro perje i
neispravnu veš mašinu.
odrasle i decu, ulošci, pod- metai za krevet.
Tel: 069/336-32-54
Po realnoj ceni otkupljujem za linu kolekciju stare satove, porculanske figure, srebrne
predmete, slike, stilski name- štaj itd. Tel: 024/45-62-827 i
060/488-54-02
luster.
» Besplatno odnosimo nameštaj, ormane, krevete, stolove, stolice, kuhinje i svo što vam je nepotreb- no. Tel: 063/8-317-206
» Ako elite da prodate vaš auto- mobil, kupujem po dogovoru. Is- plata odmah. Tel: 061/255-13-44
» Prodajem 4 polovne zimske gume
za Yuga. 155/70 R13.
Rešavam sve probleme,
Dugogodišnji rad.
Poraz košarkaša Spartaka
Košarkaši Spartaka odi- grali su poslednji me u 2014. godini i izgubili ga u Vršcu od istoimene ekipe sa 93:71. Spartak je na poetku utakmice drao rezultat i konce u rukama sve do poluvremena. Kola su krenula nizbrdo ve od tree etvrtine, da bi se prava katastrofa desila u poslednjoj etvrtini kada je Spartak dao samo 6 poena, a primio ak 28, tano 22 poena više sa koliko je na kraju i izgubio. Spartak trenutno zauzima 5. pozici- ju na tabeli, sa 5 pobeda i 6 poraza. Sledi pauza do 10.01.2015. godine kada e Spartak gostovati u Jagodini.
Rukometaši Spartaka osvojili Kup Vojvodine
U finalu Kupa Vojvodine, u Novom Sadu sastali su se Spartak i Jugovi, a posle velike borbe iz duela dva superligaša Spartak je bio uspešniji i pobedio sa 31:27. Osvojio je trofej pobednika ovog takmienja ime se plasirao u etvrtfi- nale Kupa Srbije u kojem uestvuju pobednici etiri regiona i etiri prvoplasir- ane ekipe u prošlosezon- skoj Superligi. Utakmica je kasnila desetak minuta, ali to krae odlaganje kao dao je više pogodovalo sub- otikoj ekipi koja je odmah na startu povela sa 5:0. Veliku prednost steenu na samom startu odravali su praktino do kraja mea. Na kraju utakmice pode- ljene su medalje i pehari
kao i priznanja za najbolje pojedince finala.
Moto klub "MCF"
Poetkom 2014. godine osnovan je Moto klub "MCF". Petoro mladih ljudi, strastvenih zaljubljenika u moto sport osnivai su ovog kluba. Osnovni razlog osni- vanja ovog kluba jeste da ovih petoro mladih, ali i sam grad Subotica imaju klub koji e se takmiiti u nacio- nalnom moto kros šampi- onatu. U Auto-moto savez Srbije (AMSS) i u Sportski savez grada Subotice klub je primljen odmah po osni- vanju. Oestvovali su na raznim takmienjima i osvo- jili zapaene rezultate. Pored šampionata Srbije odrale su se i dodatne trke u Bakoj Topoli i Gor- njem Bregu za bodovanje za vojvoanski šampionat. Borba za prva 3 mesta u MXB kategoriji su bila neizvesna sve do poslednje trke, tim "MCF" osvojio je sjajno 3. mesto od ukupno 11 klubova. Svi koji su zain- teresovani da se oprobaju u moto krosu i da budu deo ovoga tima mogu da kon- taktiraju Nikolu Babia, predsednika kluba na broj 064/27-54-403.
Subotianin dvostruki prvak
Vojvodine i prvak Srbije u MMA
Subotianin Dalibor Ni- koli, uenik osmog razre- da OŠ „Matko Vukovi“, dvostruki je prvak Vojvodine i prvak Srbije u MMA. lan je kluba Ultimat fajter "Spartak“ i za manje od dve godine koliko dugo trenira u ovom klubu osvojio je mno-
ga najsjajnija odlija, kako u MMA, tako i u K1, disciplini kik boksa. Vredno i preda- no trenira, a njegov trener, Saša Gredeljevi kae da Dalibor ima sve što je po- trebno jednom MMA bor- cu. Najvei problem, kako kau Daliborovi roditelji jesu finansije, jer oni sami finan- siraju sve neophodno za ovog mladog uspešnog sportistu.
Odbojkašice Spartaka pobedile
Kraguj Odbojkašice Spartaka
savladale su ekipu Kraguja, posle jednog sata i devet minuta igre maksimalnim rezultatom 3:0 i tako zabe- leile svoju sedmu pobedu ove sezone, petu u nizu. Ovim meom igraice Spartaka završile su prvi deo sezone. Odbojkašice subotikog tima su rutinski slavile, pošto domai tim nijednog trenutka nije us- peo da im pripreti. Spartak sada ima 22 boda, dva manje od Vizure, a dva više od Crvene zvezde, ali i utak- micu više od oba kluba. Do kraja godine oekuje ih još etvrtfinale Kupa Srbije pro- tiv Jedinstva u Uicu.
Poraz košarkašica Spartaka
U 11. kolu Prve lige, košarkašice Spartaka pora- ene su na domaem te- renu od sastava Vršca rezultatom 73:69. Viena je izjednaena borba od samog poetka. Najefika- snija u domaoj ekipi bila je Rada Vidovi postignuvši 26 poena. 22. decembra, u poslednjem kolu prvog dela sezone košarkašice Spartaka ugostie ekipu Crvene zvezde.
Odbojkaši savladali Borac
Prvi deo sezone Prve lige odbojkaši Spartaka završili su pobedom. U dramati- nom meu, posle pet se- tova odbojkaši Spartaka su uspeli da pobede ekipu Borca iz Stareva sa 3:2. Me je obeleio veliki broj preokreta, dobrih poteza, angaovanosti i borbenosti obe ekipe. Na kraju, ekipa Spartaka došla je do novih bodova i još jedne pobe- de. Polusezonu odbojkaši Spartaka završili su na šestom mestu sa 19 osvo- jenih bodova, sedam pobe-
da i etiri poraza. Odboj- kaše Spartaka oekuje utakmica etvrtfinala Kupa Srbije u Hali sportova a za protivnika imae superli- gašku ekipu Radniki iz Kragujevca.
Ekipa koja u dve utak- mice bude bolja plasirae se na završni turnir kupa Srbije.
Obrad Cvijanovi osvojio srebrnu
prvenstvu
Obrad Cvijanovi, borac Kik boks kluba "Spartak", kao lan reprezentacije srp- skog Kung fu wu shu Sa- veza predstavljao je Srbiju od 12. do 14. decembra u Bugarskoj na Balkanskom prvenstvu u Wu shu sanda borbama.
Obrad je osvojio srebrnu medalju takmiivši se u seniorskoj konkurenciji, u kategoriji preko 90 kg. Kao junior Obrad bio prvak Evrope i vicešampion Sve- ta, a sada nastavlja istim stopama i u seniorskoj kon- kurenciji.
Br. 426 23. 12. 2014. INFORMACIJE IZ SPORTA / VREMENSKA PROGNOZA / RE ITALACA
Poštovana redakcijo,
i zelenilo“. Pored mnogih ustanova u našem
gradu koje ne rade kako treba ovo preduzee je
uvek, po mom mišljenju svoj posao obavljalo pro-
fesionalno i odgovorno. Prethodnih dana, u
naselju u kom ivim Radijalac, JKP „istoa i
zelenilo“ orezivalo je grane drvea. Svoj posao su
uradili veoma brzo i skoro neprimetno. Moje
komšije i ja smo oduševljeni njihovim radom i
eleli smo da im izrazimo zahvalnost što na
odlian nain brinu o našem gradu.
A.M.
Br. 426 23. 12. 2014. INFORMACIJE IZ SPORTA / OGLASI / VANI TELEFONI / SADRAJ SA REGISTROM OGLAŠIVAA
SADRAJ SA REGISTROM OGLAŠIVAA: OGLASI (str. 1) / Renaissance: 024/555-001; All’oro: 024/51-51-00; Zalagaonica prva: 024/523-808; Expres-servis d.o.o: 024/601-146; Smartcom:
024/523-111; Ekonomik Taxi: 024/554-772; Kladomox: 024/780-028; Zlatni Hamby: 024/524-060; Energy Net: 024/525-711; I-NZEL: 024/415-03-99; Topal taxi: 060/69-99-060 / INFORMACIJE (str. 2,3,4) / GRAEVINARSTVO (str.
4,5,6) / DIHTOVANJE PROZORA I VRATA - STG Engineering: 065/694-72-24; Prozor Total: 064/292-0939 / LIMARI - Dorton: 063/834-28-82; Rani: 024/571-842, Sauli: 024/4562-585; Gaja: 060/75-05-761 / ZAVRŠNI GRAEVINSKI RADOVI - Euromont:
064/114-2408; Graevina servis: 065/24-65-554 / VISINSKI RADOVI - Servis krovova: 064/343-64-64 / BETONSKE KOCKE - Terra kocka: 024/47-80-503 / GIPSARSKI RADOVI - Rosetta: 063/512-888 / GRAEVINSKI MATERIJAL - Tera keramika: 024/546-385;
Effecta commerce: 024/555-880; Latin: 024/530-789 / CRNA I OBOJENA METALURGIJA - elik Union: 024/562-71 / KOTLOVI - Tehnoserv: 024/554-633 / GARANA VRATA - Sezam doors: 024/561-511; Amerika g. vrata: 064/209-12-89 / IANI MATERIJALI
- Koti: 063/751-9860; Pocinkovane ice: 063/523-049; icaplet: 064/123-2346 / VENECIJANERI I ROLETNE - Koral SU: 024/546-072; RolometalSU: 024/534-470; Rolomont: 024/571-299; Alpe plast: 024/520-117 / PVC stolarija: Joviste: 024/530-350;
Proline PVC: 024/561-784 / OPREMA ZA DOMAINSTVO (str. 7, 8) / OGREV - Bajnatka: 024/554-879; Seva: 063/761-10-69; Obek: 069/562-79-35; Royal: 066/234-568 / BELA TEHNIKA - VEŠ MAŠINE: 024/576-814 / KLIME - Munja:
024/558-728; SZR Mikrobi: 064/618-47-17; AVC servis: 024/555-598 / NEKRETNINE (str. 8, 9) / AGENCIJE - Infonekretnine: 024/556-215; Inkomerc: 024/556-775; Nidax: 061/688-42-45 / VOZILA I TRANSPORT (str. 9) / AUTO DELOVI -
Euro partner: 024/555-631 / AUTO SERVISI - Auto kuáa Alfa: 024/555-500 / SERVIS KLJUEVA - Key Tech: 024/529-601; TEHNIKI PREGLEDI - Dinamo Control: 024/523-561; Pegasus: 024/694-955 / TAPACIRANJE - TD Commerce: 024/576-356 /
AUTOPREVOZNICI - Kombi prevoznik: 060/055-73-05; Kombi prevoznik: 069/504-61-45; Flash plus: 064/11-979-07 / ELEKTRONIKA (str. 9,10) / TRGOVINA - Elementa: 024/601-350; Lunar: 024/521-523; Gadget Trade (Ex-Tel): 024/522-200 /
MOBILNI TELEFONI - Microtel: 024/542-881 / RAUNARI - North Computers: 024/527-784; Millenium: 024/529-063 / SERVIS RAUNARA - PC SU: 064/489-83-47 / ALARMI - Telesafe: 024/557-157/ USLUGE (str. 10,11,12) / MOLERI - 060/1353-385;
SZR Nijansa: 64/67-88-698 / KAMENOREZAC - Granit 024: 060/09-91-220; Kamen-stone: 024/541-875 / OTKUPI SIROVINA - Preduzee Reciklaa: 061/1-999-393; SU pack recikling: 065/88-964-90 / BRAVARIJA - 063/808-68-04; / Energo Bala:
024/41-00-217; HEMIJSKO IŠENJE - Etilen - 024/557-697 / EMAJLIRANJE - Emajliranje kada: 064/150-17-23 / TEPIH SERVIS - Clin: 024/673-800; Tepih servis: 064/34-42-626; TZP Piramida: 024/571-942 / CVEARA - Ikebana: 024/558-221 / FRIZERSKI
SALON - Showroom: 064/61-81-009 / KNJIGOVODSTVO - Bruno: 024/670-245; Fininf: 024/516-891 / PEKARA - Prolee 2: 024/548-385; Top Pek: 024/523-860 / RESTORANI - Gol: 024/552-563; Ordis P.S.: 024/537-129 / ZDRAVSTVO (str. 12) /
ONA ORDINACIJA - Pušin: 064/21-90-494 / STOMATOLOGIJA - Dental-A: 024/544-335 / ORTOPEDSKA POMAGALA - Dunav ortopedsko: 024/526-211 / MEDIJI (str. 12, 13) / Radio Subotica: 024/552-200; Yu-Eco: 024/552-545; Infokanal: 024/552-
383 / KOMUNALNE USLUGE (str. 12 i 13) / IGRAONICA - Maštalica: 061/3-111-405 / TEKSTIL - Beli labud: 024/555-192 / TENISKI KLUB - Teniski teren: 060/677-87-88 / RAZONODA (str. 14 i 15) / TRGOVINA - SU baby booom: 024/551-
474; IGRAONICA - udesna Šuma: 064/307-99-09 / OGLASI (str. 16) / Forma Urbanico: 024/527-067; Mega favorit: 024/415-0-228; Promostar: 024/523-024; Brainturbo studio: 024/522-998; Munja: 024/558-728; Villa Ancora: 024/541-200; KUA
DELOVA: 024/524-808: PINK PANTER: 060/65-90-900
Veliki Meunarodni pli- vaki miting odran je u Mariboru (SLO) 13. i 14. decembra 2014. godine. Uestvovalo je preko 360 plivaa, iz 54 kluba i 14 evropskih zemalja. Plivaki klub Spartak nastupio je sa 4 takmiara: Barna Andrej i Kujundi Iva za Plivaki klub Spartak, dok su uri Jovana i Ratkov Nikola nas- tupili u sastavu selekcije Plivakog saveza Vojvo- dine. Ostvareni su sledei rezultati: Barna Andrej je osvojio zlatne medalje u disciplinama 50 m i 100 m slobodno, dok je u discipli- ni 200 m slobodno osvojio
srebrnu medalju. Vano je napo- menuti da je Andrej vlasnik novog kadetskog rekorda Srbije u disciplini 50 m slobodno sa vre- menom 23.32 koji je do sada, u svom vlasništvu drao Milorad avi; Ratkov Nikola (u selekciji PSV) je osvojio bronzanu medalju u disciplini 400 m slobodno; uri Jovana (u
selekciji PSV) je osvojila bronzanu medalju u disci- plini 800 m slobodno.
Mlade rukometašice RK "Radniki" uestvovale u Dunaujvarošu
Pionirska ekipa RK "Radniki" iz Bajmoka ue- stvovala je na rukometnom turniru u Maarskoj u Dunaujvarošu. Bajmoke pionirke su odmerile snagu sa ekipom iz Kiškunhalaša i nakon uzbudljive i neiz- vesne završnice konaan rezultat mea je bio 25:25. Igraice, treneri kao i roditelji koji su pratili ekipu u Maarsku istiu da su imali izuzetno topao prijem u rukometnoj akademiji koju vodi Bojana Radulo- vi.
Najbolji plivai i plivaice Spartaka u 2014.godini
U Sveanoj sali subotike Nove opštine, 16.12.2014. godine odrana je Redovna godišnja skupština Plivakog Kluba Spartak. Najuspešnijim takmiarima Plivakog kluba Spartak dodeljena su priznanja. Prigodnim plaketa- ma su nagraeni svi osvajai medalja na dravnim prven- stvima, a to su: Bajus Petra (mlai pioniri); Evetovi Sara (mlai pioniri); Der Teodora (mlai pioniri); Kujundi Iva (mlai pioniri); Tuti Veljko (mlai pioniri); Savi Novak (pioniri); Hunjadi David (pioniri); Hunjadi Filip (kadeti). Za najboljeg plivaa Plivakog kluba Spartak u 2014.godini proglašen je Barna And- rej, dok je za najbolju pli- vaicu proglašena uri Jovana. Kao znaajan po- kazatelj rada u protekloj godini istaknut je podatak da je u toku 2014.godine Plivaki klub Spartak nas- tupio na ukupno 59 tak- mienja, u 9 zemalja i ukupno je osvojeno preko 560 medalja.
Plivaki klub Spartak na Meunarodnom plivakom mitingu u Mariboru
„Nije udo što se iz kafane vratio bez kaputa, kišobrana i tašne. I pio je da zaboravi.”Aforizam nedelje:
br. 426 23.12.’14