izreke islamskih ucenjaka

Embed Size (px)

Text of izreke islamskih ucenjaka

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  1/48

  El-Munziri : Uenjaci su sloni da ena ima pravo da ne dopusti muu daima odnos s njom dok ne dobije svoj mehr. (El-Idma' str. 39)

  A'ia : Naljepa osobina je stid. (Adab Shar'jjah 2/344)

  Ibn Tejmijja : ovjek se ne smije oblaiti niti spremati jelakoja suspecifina za nevjernike praznike. (Risalah fi 'Id-in-Nasara, str. 21)

  El-Ewsa'i : Seljak nevjernik se ne ubija ukoliko se ne bori. (Hashijah alaal-Mugni' 1/489)

  El Albani : Nije dozvoljeno jesti hranu koja je spremljena u vezi sPoslanikovim r oendanom. (alalbany.net)

  Ibn Muflih : Pokueno je zapoinjati suru et-Tevba sa 'bismillom'. Ako seto uradi radi traenja Allahove blizine, onda to uopte nije dozvoljeno(haram). (Adab Shar'jjah 2/451)

  Ibn Tejjmijja : ovjek nee uiti Kur'an naglas uk oliko ljudi klanjajudobrovoljni namaz kako ih ne bi uznemiravao. (Adab Shar'jjah 2/455)

  Ibn Muflih : Dozvoljeno je namirisati Kur'an, staviti ga na stolicu, u kesuod svile i na pod. Ovako je rekao Ahmed. (Adab Shar'jjah 2/461)

  Ako malo dijete kihne, Hasan El-Basri kae da se treba rei: Brika fik(neka si blagoslovljen) (Adab Shar'jjah 2/474)

  E -afi'i : Dvije stvari su ljudi zapostavili: arapski jezik i medicinu. (AdabShar'jjah 2/484)

  Ibn Muflih : Da bi odravao zdravlje Poslanik je jeo od voa to je mogao.Prava koliina voa je korisna medicina. U svakoj zemlji Allah je stvorio voe koje je najpogodnije za taj narod. (Adab Shar'jjah 3/21)

  Ibn Tejmijja : Samo jedan munafik, osoba sa zlom namjerom ili sasvimneuka osoba trai od vladara da dopusti kranima da pokazuju svoju vjeruu muslimanskoj zemlji ili da ih uvrsti. (Adab Shar'jjah 3/102)

  Ibn Baz : Obaveza je muslimanima da uzmu nazad Kuds od idova, ali ovo je pitanje koje se tie muslimanskih vladara. (binbaz.org.sa)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  2/48

  Ibn Muflih : Lijepi mirisovi potpomau zdravlje. Ugodan miris je hranadue a dua nosi sa sobom snagu. (Adab Shar'jjah 3/38)

  Ali bin Ebi Talib : Jedite meso! Ono isti boju koe, prazni stomak i dajelijep karakter. (Adab Shar'jjah 3/78)

  Ibn-ul- Devzi : Nikad se ne mogu zadovoljiti itanjem. Kada vidim nekuknjigu po prvi put, osjeam kao da vidim blago. Ako kaem da sam proitao20 000 tomova, i vie je od toga al ja i dalje itam. (Adab Shar'jjah 2/374)

  Muhammed bin Abdil-Wehhab : To to je Poslanik pustio Ebu Bekruda p redvodi molitvu kad je on bio bolestan, je jedan od najjaih dokaza zanjegov hilafet poslije Poslanika. (Radd ala Rafidah, str. 12)

  Muhammed bin Abdil-Wehhab : Onaj ko ogovara jednog ashaba oijoj se vrijednosti prenosi mnogobrojno, kao to su etiri halife, jenevjernik jer je optuio Poslanika za la. (Radd ala Rafidah, str. 19)

  Muhammed bin Abdil-Wehhab : Onaj ko kae da je jedna osoba boljaod nekog vjerovjesnika ili jednako dobra kao jedan vjerovjesnik, je napustio vjeru. Vie uenjaka su rekli da je suglasnost oko ovog pitanja. (Radd alaRafidah, str. 29)

  Muhammed bin Abdil-Wehhab : Debatirati s ovima magarcima

  (Rafidama) je gubljenje vremena. (Radd ala Rafidah, str. 32)

  Ibn Usejmn : Ako postoji islamski pokret koji se bori da se zemljaoslobodi kufra, onda se to se smatra Dihadom. (O dihadu u Palestini,Fatawa al-Aqidah str. 778)

  Mejmun bin Mahran : Mu'avija je zatraio ruku Ummu Derda, ali ona jeodbila i rekla: 'ula sam Ebu Derda kako je rekao da je Poslanik rekao:ena pripada svom posljednjem muu (u Dennetu). A ja ne elim nekogdrugog do Ebu Derdaa'.' (Tarikh-ur-Riqqah 2/39)

  Muhammed bin Abdil-Wehhab : Rafide su tetniji za vjeru od idova ikrana. (Radd ala Rafidah, str. 13)

  El-Azdi : Pitao sam Ibn 'Abbasa o dihadu. On je rekao: eli li znati netoto je bolje od toga? Napravi damiju i poduavaj dunostima, sunnetu irazumijevanju vjere. (Djami' Bayan-il-'Ilm 1/76)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  3/48

  Ibn-ul-Kajjim : Za nas nije nita stvoreno bolje od meda ili neto kaomed ili ita slino medu. (at-Tibb an-Nabawi, str. 32)

  Ibn-ul-Kajjim : Proljee je najzdravije vremensko doba. (at-Tibb an-Nabawi, str. 38)

  Ez-Zuhri : Znanje je mukog roda. Vole ga pravi mukarci a ne vole gaenstveni mukarci. (Djami' Bayan-il-'Ilm 1/123)

  El-Albani : Brada (Lihyah) su dlake koje rastu na vilici. Ono to raste po vratu ne spada u bradu i smije se ukloniti. (alalbany.net)

  Hasan el Basri : Cijeli svijet je jedna tmina osim sijela s uenjacima. (Djami' Bayan-il-'Ilm 1/114)

  Ibn-ul-Kajjim : Obveseliti bolesnika i razveseliti ga ima udesan utjecajna njegovo ozdravljenje. (at-Tibb an-Nabawi, str. 107)

  Ibn-ul-Mubarek : Allah je dao Sulejmanu bin Davudu da izabere izmeuznanja i vlasti a Sulejman je izabrao znanje. Samo zbog toga, Allah mu jepodario i vlast. (Djami' Bayan-il-'Ilm 1/114)

  Ibn-ul-Kajjim : Mnogi su primjetili kako bolesici budu jai kada ihposjete osobe koje oni vole i cijene. Ovo je jedna od prednosti posjeivanja bolesnika. (at-Tibb an-Nabawi, str. 107)

  `Urve bin Zubejr : Najtee to ovjek doi vi je da bude upitan a da nezna odgovor. (Djami' Bayan-il-'Ilm 1/169)

  Ez-Zuhri : Oboavati Allaha sa znanjem se ne moe porediti ni sa im.(Djami' Bayan-il-'Ilm 1/110)

  Ibn-ul-Kajjim : Ako se ovjek plai da e urei nekog, treba rei Allahumme barik ' alejh (Allhu, blagoslovi ga) ili MaaAllah la kuvvete illa billah (biva kako Allh hoe i ne postoji moi osim sa Allhom). (at-Tibban-Nabawi, str. 156)

  Mu`az ibn Debel : Izbjegavaj drutvo od kojeg se ne moe okoristitiznanjem. (Adab Shar'iyyah 4/232)

  Ibrahim ibn Edhem : Osoba se ne treba spustiti ispod niti se uzdiiiznad svoje pozicije. (Adab Shar'iyyah 4/213)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  4/48

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  5/48

  Ibn Hazm : Ono to ukazuje na slabost vjere i bogobojaznost jedne osobe je to da trai miljenje koje pae njegovom prohtjevu. (al-Ihkam 5/64)

  El-Albani : Ne postoji ni jedan autentian hadis koji govori o pranju vrataprilikom uzimanja abdesta. (adh-Dha'ifah 1/169)

  El-Albani : Ono to podrava (miljenje) da je Sabhah (lanac od zrna nakoji se ini tesbih) novotarija, je to to jeziari kau da to ak nije arapskarije. (adh-Dha'ifah 1/185)

  Kutejbe bin Se'id : Ako vidi osobu da voli Ahmeda binHanbela, znaj daon slijedi Sunnet. (Manaqib Ahmad, str. 103)

  E -afi : Napustio sam Bagdad i nisam ostavio nikog iza sebe ko je biotako bogobojazan i uen kao to je to bio Ahmed bin Hanbel. (Manaqib Ahmad, str. 143)

  El-Albani : Turban ('Amamah) je tradicionalni sunnet a ne sunnetoboavanja. Meutim, turban je obiljeje muslimana s kojim se on razlikujeod nevjernika. Ovo vai naroito danas kad se ne moe raspoznatimusliman od nevjernika zbog odjee. (adh-Dha'ifah 1/253-254)

  E -a`bi : Potpunost posjete gosta je to da ga isprati do vrata i priuvakai njegove jahalice. (Manaqib Ahmad, str. 152)

  El-Mervazi : Vidio sam kranskog doktora kod Ahmeda bin Hanbela. On je rekao: `elio sam te sresti ve nekoliko godina. Tvoj ivot ne koristi samomusli manima ve i svim drugim stvorenjima. (Manaqib Ahmed, str. 203)

  Ahmed ibn Hanbel : Ne obavlja se namaz iza iije rafidije koji klevetaPoslanikove ashabe. (Manaqib Ahmed, str. 213)

  Ahmed ibn Hanbel : Sedamdeset tabi'ina, Imami muslimana i svjetskiuenjaci su sloni oko toga da se ne die pobuna na vladara iako je

  nepravedan. Ovo je Sunnet. Drite ga se i biete spaeni. (Manaqib Ahmed,str. 242)

  Malik ibn Enes : Se'id bin el-Musejjeb je bio bievan i obrijali su mu kosui bradu radi Allaha.(Manaqib Ahmad, str. 462)

  El-Albani : Nije dozvoljeno rtvovati svoj ivot za nekog drugog. (Silsilat-ul-Huda 18)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  6/48

  Ahmed ibn Hanbel : Ne postoji nita kao siromatvo. Da li zna ta jestrpljenje sa siromatvom? (Manaqib Ahmad, str. 70)

  Ahmed ibn Hanbel : Nareeno nam je da budemo skrueni pred onimaod kojih uzimamo znanje. (Manaqib Ahmad, str. 71)

  Ahmed ibn Hanbel : Oenio sam se nakon to sam napunio etrdesetgodina. (Manaqib Ahmad, str. 72)

  Ibn-ul- Devzi : Ahmed nije bio zaokupljen poslom niti enid bom dok nijepostigao ono to je elio. (Manaqib Ahmad, str. 72)

  Hamad bin 'Atiq : Mi imamo obiaj da kada nam stigne neka novaknjiga, da je ispitamo tako to pogledamo ta u njoj stoji o Allahovojuzvienosti i osobinama. (Mashahir 'Ulama'-in-Nadjd, str. 252)

  Ebu Zur'ah er-Razi : Ahmed je memorisao milion hadisa. (Manaqib Ahmad, str. 73)

  Abdur-Rezzak es-San'ani : Nisam vidio nikog uenijeg i bogobojaznijegod Ahmeda bin Hanbela. (Manaqib Ahmad, str. 87)

  El-Albani : Abdullah el-Habeii mi je prijetio loim zavretkom ukolikonastavim da mu se suprostavljam. (adh-Dha'ifah 1/45)

  El-Albani : Jednom prilikom sam rekao jednom profesoru sa Azhara da jedjelo koje radi utemeljeno na jednom slabom hadisu. On je postao ohol irekao: 'Ja imam diplomu sa Azhara. Kakvu ti ima diplomu da meosuuje?' Ja mu rekoh: `Poslanikove sallallahu `alejhi we sellem rijei:'Onaj od vas koji vidi neto to ne valja neka to promijeni rukom...' (adh-Dha'ifah 1/104)

  El-Albani : Izgovoriti selam prvo prema Kibli a zatim se okrenuti desno palijevo nema temelja u Sunnetu. (Silsilat-ul-Huda 9)

  El-Albani : Uiti Kur'an pokraj mezara je omraena novotarija to sutakoer rekli Ebu Hanifa, Malik i Ahmed u jednom od njegovih miljenja. .(adh-Dha'ifah 1/128)

  Ibn-ul- Devzi : Kad je Ahmed bjeao od El-Vasika, boravio je kodIbrahima bin Hania tri dana. Zatim je promijenio mjesto i rekao: `Poslanik

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  7/48

  se krio u peini tri dana. Zatim je promijenio mjesto. Poslanik se ne slijedisamo u dobrim ve i u tekim vremenima. (Manaqib Ahmad, str. 473)

  El-Albni: Iako sam albanac, smatram i oboavam Allaha s tim da suarapi najbolji narod. Ovo je miljenje Ehl-us- Sunneta. (adh-Dha'ifah1/303)

  El-Albni: Ako umire od gladi tek onda e poeti prositi. A kad vidi dati niko nita nee dati, tek onda moe ukrasti. (Silsilat-ul-Huda 19)

  Ebu Dvd: Rekao sam Ahmedu: `Ako vidim nekog Sljedbenika sunnetazajedno sa Sljedbenikom novotarije, hou li prestati govoriti s njim?' Ahmed je odgovorio: `Ne, ve mu kai s kim se drui. Ako on nastavi s tim,sm atraj ih istim.` (Manaqib Ahmad, str. 250)

  Ibn-ul- Devzi: Ahmed bin Hanbel nije poeo poduavati hadisu nitisamostalno izdavati fetve sve dok nije napunio etrdeset godina. (Manaqib Ahmad, str. 257)

  Ebu Bekr el-Mervzi: etiri mjeseca sam bio u vojsci s Ahmedom.Uvijek je klanjao noima i itao danima. Pored toga, nije mi poznato da jeikako prouio cijeli Kur'an jer to nije pokazivao. (Manaqib Ahmad, str.268)

  El-Albni: Allah je ojaao Islam sa turcima, naroito na poetku kada suproirli islam do srednje Evrope. Ali kad su poeli mijenjati erijat sevropskim zakonima, nije samo da su izgubili osvojene zemlje ve i svoju vlastitu zemlju. (adh-Dha'ifah 1/302)

  Ibn `Usejmn: ena i djeca ne sprjeavaju ovjeka od traenja znanja.ene su te koje se brinu o djeci. (Sharh al-Bukhari, Nikah, 1)

  Za hadis: ` Onaj ko proui Ajetul -kursi nou dobie uvara od Allaha nadsobom i ni jedan ejtan mu se nee pribliiti sve dok se ne probudi. `

  Ibn 'Usejmn je rekao: Ovo vai samo za osobu koja je ubjeena da jezatiena i da joj se nee pribliiti ni jedan ejtan. (Ahkam-ul-Qur'an1/315)

  El-Fevzn: Pod bradu spada ono to raste po licu i bradi, a ono to rastepo vratu ne spada pod bradu. (Sharh al-Hamawiyyah)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  8/48

  Ahmed bin Hanbel: Svijet i vlast su bolest a znanje je ljekar. Kada vidiljekara da privlai na sebe bolest, onda ga se pripazi. (Manaqib Ahmad, str.283)

  Ibn `Usejmn: Nije dozvoljeno osuditi sviju isto kad se govori o jednomnarodu. (Ahkam-ul-Qur'an 1/241)

  Ibn `Usejmn: ene kurejijke su bolje od drugih ena openito. To neznai da su one bolje pojedinano. (Sharh al-Bukhari, Nikah, 2)

  Ebu Dvd: Nikad nisam uo Ahmeda da spominje ovaj ivot. (Manaqib Ahmad, str. 295)

  Ibn `Usejmn: Nevjernici nisu razumni ali jesu pametni. Razum ('Aql)znai da zna ono ta ti teti i da to izbjegava dok pamet (Dhaka') znaishvatati brzo. (Ahkam-ul-Qur'an 1/148)

  El-Albni: Dema'at-ut- Teblg nemaju ni jednu jedinu uenu osobu.(Silsilat-ul-Huda 20)

  Ahmed bin Hanbel: Vidio sam Allaha u snu i rekao: 'Gospodaru, koji jenajbolji nain da se Tebi pribliim?' On je rekao: 'Kroz Moj govor.` Jarekoh: `Gospodaru, sa razumijevanjem ili bez?` On je rekao: `Sarazumijevanjem i bez. (Manaqib Ahmad, str. 583)

  Ahmed el-Verrk: Doao sam Ahmedu bin Hanbelu i alio se nasiromatvo. On mi je dao etiri srebrenika i rekao: `Ovo je sve toposjedujem.` (Manaqib Ahmad, str. 325)

  El-Albni: Vjerovati da je i jedan hadis nestao od muslimana je neto uto jedan musliman ne moe vjerovati. (adh-Dha'ifah 1/141)

  El-Albni: Mnogo nas selefija olahko uzimamo posjedovanje lijepogkaraktera. (Silsilat-ul-Huda 23)

  El-Albni: Novotarija je glasno uiti salavat na Poslanika odmah prijeIkameta ili odmah nakon Ezana.(adh-Dha'ifah 2/294)

  El-Albani: Od Allahovih darova prema meni je i to to je dao da nazovemsvu moju djecu kao Njegove robove: Abdur-Rahmn, Abdul-Latf i Abdur-

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  9/48

  Rezzk s mojom prvom enom i Abdul-Musavvir i Abdul-A'la s mojomdrugom enom. Zatim sam dobio sina u Medini kojem sam dao ime po vjerovjesniku tog grada. Na kraju sam dobio sina Abdul- Muhejmin. (adh-Dha'ifah 1/630-63

  Ibn-ul-Kajjim: Pokloniti se pri pozdravu je isto kao i sedda. (at-Tibban-Nabawi, str. 148)

  Lukmn: Dragi sine! Trai znanje dok si mlad. Teko je starijem traitiznanje. (Djami' Bayan-il-'Ilm 1/174)

  Ali bin Ebi Tlib: Kad je roen Hasan dobio je ime Hamza, a kad jeroen Husejn dobio je ime po svom amidi Daferu. Allahov Poslanik me jezovnuo i rekao: Nareeno mi je da promijenim njihova imena u Hasan iHusejn. (Ahmad 1/159- dobrim ga ocjenio el-Albani)

  Ez-Zuhri: Znanje je skladite a njegov klju je pitanje. (Djami' Bayan-il-'Ilm 1/176)

  'Umer bin Abdil-Azz: Nema stvari a da o njoj nisam neto nauio, osimonoga o emu sam se stidio da pitam. I kad sam ostario i dalje sam ostaoneuk u tome. (Djami' Bayan-il-'Ilm 1/181)

  El-Albni: To da ene treniraju ratne tehnike i uestvuju u bitkama samukarcima je novotarija dananjice koja je uzeta iz komunizma. (as-Sahihah 6/549)

  Se'id bin el-Musejjeb: Znao sam putovati danima i noima da bih doaodo jednog hadisa. (Djami' Bayan-il-'Ilm 1/188)

  Suhnun: Znanje nije za onog koji se najeda i zabavlja pranjem svojerobe. (Djami' Bayan-il-'Ilm 1/195)

  Ibn-ul-Kajjim: Neki od selefa su govorili da ovjek nikad ne treba da

  ostavlja tri stvari: etnju, hranu i odnos. (at-Tibb an-Nabawi, str. 228)

  Nu'ajm bin Hammad: Ibn-ul-Mubrek je bio upitan o tome kolikoovjek dugo treba da trai znanje. Rekao je: 'Do smrti'. (Djami' Bayan-il-'Ilm 1/192)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  10/48

  Ibn-ul-Kajjim: Imati odnos sa nevinom enom ima poseban znaaj.Izmeu ostalog, njeno srce se puni ljubavlju prema ovjeku a njene eljeostaju samo za njega. (at-Tibb an-Nabawi, str. 233)

  Ibn-ul-Kajjim: Najbolji i najkorisniji odnos je kad se ovjek prirodnouzbudi, bez toga da misli ili gleda u neto ili da pokuava izazvati strasti.(at-Tibb an-Nabawi, str. 233)

  Ibn 'Abdil-Berr: Ibn Ujejne je bio upitan za onoga koji je u najveojpotrebi za traenjem znanja.Rekao je: 'Najueniji. Jer njegova greka jenajrunija. (Djami' Bayan-il-'Ilm 1/1)

  Muhammed bin Ibrahim l e -ejh: Poslanik nije sklanjao dlake sa vrata i podbratka, jer je i to dio brade. (sahab.org)

  Ibn 'Usejmn: Prvoaprilska ala je zabranjena, kao prvo zbog toga to jeto la koja je zabranjena, i kao drugo ovjek se poistovjeuje sanevjernicima. (sahab.org)

  Imm Mlik: Znanje se ne stekne a da se ne osjeti siromatvo. (Djami'Bayan-il-'Ilm 1/194)

  Et-Taberi: Uklanjati dlake izmeu obrva je zabranjeno i to spada podzabranu mijenjanja Allahovog stvorenja. (Fath-ul-Bari 10/377)

  E -afi'i: Bio sam bez oca a majka nije imala novca da mi kupi papir. Pakad bih naao kost, ja bih po njoj pisao. (Djami' Bayan-il-'Ilm 157)

  Ibn Mes'ud: ovjek se ne raa uen. Znanje se stjee uenjem. (Djami'Bayan-il-'Ilm 1/200)

  Ez-Zuhri: Onaj koji svo znanje trai odjednom, izgubie ga odjednom.Umjesto toga stjeite znanje polahko, malo po malo, danima inoima. (Djami' Bayan-il-'Ilm 1/206)

  Ibn-ul-Kajjim: Kad sam bio u Mekki i nisam mogao nai doktora, uiosam El- Fatihu preko ae zemzem vode nekoliko puta. Kad sam to popio,osjetio sam da sam skroz ozdravio. (at-Tibb an-Nabawi, str. 164)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  11/48

  El-Albni: Onaj ko pita dina, koji je opsjednuo ovjeka, da li je muko iliensko, musliman ili nevjernik, te mu povjeruje, poinio je krivino djelo vjerovanja u proroka. (as-Sahihah, str. 6/1011)

  Lukmn: Dragi sine! Drui se sa uenima. Allah daje ivot srcu koje imamudrost isto kao to mrtvoj, sasuenoj livadi daje ivot kroz kiu. (Djami'Bayan-il-'Ilm 1/211)

  Ibn-ul-Kajjim: Najbolje vrijeme za odnos je kad se hrana slegne. Poslijeovjek legne i skupi snage za sutranji dan. Kad se vodi ljubav ne treba bitiniti sit niti gladan. (at-Tibb an-Nabawi, str. 244)

  Ahmed bin Hanbel: E-afi'i mi je pisao u svom pismu: 'Vidio samPoslanika u snu i rekao je: 'Pii Ahmedu, poselami ga od mene i reci mu dae biti stavljen na kunju i biti pozvan da kae da je Kur'an stvoren. Neka sene odazove i Allah e ga uzdignuti do Sudnjeg Dana.' (Manaqib Ahmad,str. 609)

  Ahmed bin Hanbel: Najsreniji dan u mom ivotu je kad se probudim inemam nita. (Manaqib Ahmad, str. 334)

  Ahmed bin Hanbel: udim za neim to ne postoji. udim da budem namjestu gdje nema nikoga. (Manaqi b Ahmad, str. 374)

  El-Albani: Dema'at-ut- Teblig ostavljaju enu i djecu kod kue i putuju uEvropu i Ameriku da ine Da'wu, umjesto da ine Da'wu kod kue. (Silsilat-ul-Huda 20)

  Ibn-ul- Devzi: Ahmed en-Neddad je napisao knjigu 'al-Khilaf' kojaima s koro dvije stotine tomova. (Manaqib Ahmad, str. 681)

  Ibn-ul- Devzi: Muhanna e-ami, jedan od sljedbenika Ahmeda je znaopitati Ahmeda toliko puno da ga je to iritiralo, ali Muhanna je i daljeustrajavao. (Manaqib Ahmad, str. 680)

  Ibn-ul- Devzi: Ibn Ak ilova knjiga "el-Funun" ima dvije stotine tomova.Ja sam nabavio njih sto pedeset. (Menaqib Ahmed, str. 700)

  Ahmed bin Hanbel: Nekad se desilo da sam oko jednog pitanjarazmiljao tri godine prije nego to sam odabrao miljenje. (Manaqib Ahmad, str.359)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  12/48

  Ibn-Usejmn: Od Allahove mudrosti je to da ovjek ne smije imati vieod etiri ene. Inae, to bi uzrokovalo da ovjek oslabi tjelesno, ekonomski idrutveno. (Sharh al-Bukhari, Nikah 3)

  Ibn Usejmn: Ima Sufija koji su oenjeni sa pedeset ena zato to za sebemisle da su evlije i da vie nisu odgovorni za svoja djela. (Sharh al-BukhariNikah 3)

  Ahmed bin Hanbel: Uvidio sam da je samoa najudobnija za mojesrce. (Manaqib Ahmad, str. 374)

  El-Albani: Ukoliko osoba ostavi da klanja Asr dotle da sunce zae, zatimsjedne u avion i u zraku vidi sunce pa klanja, smatra se da nije klanjao.(adh-Dha'ifah 2/398)

  El-Albani: ejh Muhammed el-Benna i ja smo obiavali klanjati Dumuna brdu Uhud zajedno s uenicima sa Islamskog Univerziteta. (Silsilat-ul-Huda 25)

  Ibn Usejmn: To da je jedna ena pobona znai da oboava Allaha i daima lijep karakter. (Sharh al-Bukhari, Nikah, 2)

  El-Albani: 1396 h.g. (1976) sam otputovao u Englesku i bilo mi je dragokad sam vidio muslimane kako klanjaju Dumu i Bajram namaz u kuamakoje su kupili ili iznajmili te ih pretvorili u mjesta za molitvu(musallayat). (adh-Dha'ifah 2/318)

  El-Albani: Ako ovjek doe na namaz, zaduen je da stane u saff. Ako nemoe, klanjae sam i namaz mu je ispravan. Nije dozvoljeno povui druguosobu iz (prethodnog) saffa. (adh-Dha'ifah 2/322)

  Ebu Bekr el Mervazi: Pitao sam Ahmeda da li je spavao dobro. On jerekao: `Kako da ovjek spava dobro kad njegov Gospodar eli da se radeNjegove obaveze, Njegov Poslanik eli da se radi njegov sunnet, dva meleka

  ele dobra djela, dua eli prohtjev, ejtan eli grijehe, Melek smrti ti eliuzeti ivot a familija eli biti opskrbljena?` (Manaqib Ahmad, str. 380)

  Ahmed bin Hanbel: Proitao sam Kur'an u toku jednog dana i naaosam da se strpljenje spom inje oko devedeset puta. (Manaqib Ahmad, str.384)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  13/48

  Ahmed bin Hanbel: Obavio sam hadd pet puta a tri su bila pjeice.(Manaqib Ahmad, str. 388)

  Ibn Usejmn: Dozvoljeno je naslijediti novac od kamate, jer mu je stigaona dozvoljen nain. (Sharh al-Bukhari, Nikah 3)

  El-Albani: Selef nije nazivao selam suprotnom spolu jer to vodi kagrijehu. Ili kao to je pjesnik rekao: Nadhrah (pogled) fe ibtisamah(osmjeh) fe selam (selam) fe kelam (govor) fe maw'id (zakazani sastanak) feliqa' (sastanak).

  Ibn Usejmn: Buhari prenosi samo jedan hadis od Ahmeda. Razlog tome je to to je Ahmed bio prestao prenositi hadise jedno due vrijeme.

  Ahmed bin Hanbel: Nije me briga ako me zatvore. Nema razlike izmeuzatvora i mog doma. (Manaqib Ahmad, str. 427)

  El-Albani: Iako eni nije vadib da pokrije lice, to joj postaje vadib ako joj ovjek naredi. (Silsilat-ul-Huda 23)

  Ahmed bin Hanbel: Ja sam predvodio zatvorenike u namazu dok sam bio svezan u lancima. (Manaqib Ahmad, str. 428)

  Ebu Derda': Ako imam predvodi ljude u namazu neka se zadovolje snjegovim uenjem. (El-Bejheki 2/163 autentino po Albaniju)

  Aia: "Poslanik (sallallhu alejhi we sellem) nikad nije izostavljao dvarekata prije fedr namaza i dva rekata poslije asr namaza. (Ibn Ebi ejbe2/352 autentino po el-Albni-u)

  Ez-Zuhri: "Znanje nestaje zaboravom i ne ponavljanjem. (Djami' Bayan-il-'Ilm 1/213)

  El-Albni: Ponavljanje nekog odreenog zikra stotinu puta je najveaautentina cifra koju sam naao. (as-Sahihah 6/621)

  El-Hasan El-Basri: Ako niko nije uradio akiku za tebe, uradie je samiako si odrastao ovjek. (al-Muhalla 8/322 - el-Albani ga ocjenio dobrim)

  Ibn Sirin: Da znam da niko nije uradio akiku za mene, uradio bih jesam. (Ibn Abi Shaybah 8/235- autentino po el-Albni-u)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  14/48

  Ibn-ul-Kajjim: Poslanik nije jeo zagrijanu hranu od prijanjeg dana, jerto teti tijelu. (at-Tibb an-Nabawi, str. 204)

  Ejjub es-Sihtijani: Kad bi neko ispriao Ibn Sirinu da je sanjaoPoslanika, Ibn Sirin bi ga zamolio da mu ga opie. Ako bi ga opisao na nainna koji ga on nije poznavao, rekao bi mu: 'Nisi sanjao Poslanika.' (as-Sahihah 6/517)

  Ibn-ul-Kajjim: Zaljubljenost je bolest, a lijek je da se oeni sa osobom ukoju si zaljubljen. (at-Tibb an-Nabawi, str. 250)

  Enes bin Malik: ovjek je sjedio sa Poslanikom `alejhisselm, kad doenjegov sin. On ga poljubi i postavi da sjedne u njegovo krilo. Zat im doenjegova kerka, kojoj samo dade da sjedne pored njega. Poslanik onda ree:'Nisi bio pravedan.' (Ibn Adi 4/239- el-Albani ga ocjenio dobrim)

  Ibn Tejmijje: Dlaka psa je ista. Ako je mokra i dodirne odjeu, ne trebase nita uraditi. Ovog stava se dri veina kao Ebu Hanifa, Malik i Ahmedprema jednom od njegovih stavova. (al-Fatawa 21/617)

  El-Albani: Dozvoljeno je da Imam klanjaima ponekad kae 'Klanjajtenamaz rastanka'. Ali ako to postane navika i uvijek se radi, onda to postajenovotarija. (as-Sahihah 6/821)

  Katade: Onaj koji nema znanja o razilaenju (ihtilaf), nije ni osjetio mirisfikha. (Djami' Bayan-il-'Ilm 2/100)

  Sulejman bin Musa: ovjek je usavren ako je njegovo znanje izHidaza, karakter iz Iraka i poslunost iz ama. (Djami' Bayan-il-'Ilm2/106)

  El-Albani: Koliko god da su muslimanski vladari zalutali, koliko god da

  su manjkavi u sprovedbi islamskog suda, ipak su muslimanske zemlje boljeod zemalja nevjernika, u vjeri, karakteru i nainu postupanja. (as-Sahihah6/849)

  Poslanik 'alejhisselam je rekao: Udjeljujte sadaku i narodima drugih vjera. (Ibn Abi Hatim 1/211/2 el-Albani ga ocjenio dobrim)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  15/48

  El-Halil bin Ahmed: Ako podui uenog, on te hvali, a ako poduineznalicu, on te osuiva i mrzi. (Djami' Bayan-il-'Ilm 1/265)

  Ebu Derda': Zato vas vidim gladne hrane, a site znanjem? (Djami'Bayan-il-'Ilm 1/305)

  Ibn 'Ujejne: Nema nita korisnije od korisnog znanja i nita tetnije od beskorisnog znanja. (Djami' Bayan-il-'Ilm 1/322)

  Ibn Usejmn: Nije mi poznato da postoji temelj u sunnetu za rukovanjesa svakim ponaosob, kad se pristupi sijelu. Poslanik to nije radio. On bi sjeotamo gdje je sjedanje zavravalo. (al-Bab al-Maftuh 232)

  Ebu Derda': Dobar ivot je znak dobre vjere, a dobra vjera je ishoddobrog razumjevanja. (Djami' Bayan-il-'Ilm 2/34)

  Ibn Vehb: Ono to sam nauio od Malikovog ponaanja je bolje od znanjakoje sam od njega stekao. (Djami' Bayan-il-'Ilm 1/250)

  Dbir: Onaj ko klanja jedan rekat bez uenja Fatihe, nema namazaukoliko ne klanja iza Im ma. (al-Bayhaqi 2/160 autentino shodno el- Albaniu)

  El-Albni: Ne postoji ni jedan jasan i autentian hadis koji kae da jeobavezno prouiti Fatihu iza Imma u namazu na kojem se ui tiho. (adh-Dha'ifah 2/420)

  Ibn Usejmn: Nema tete stajati malo pogreno okrenut od Kible, ako seona ne vidi. Ono to je tetno je da je Kibla na desno, lijevo ili iza. (Ahkam-ul-Qur'an 1/389)

  E -afi`i: Najtee su tri stvari: Biti dareljiv kad ima malo, biti bogobojazan kad si u samoi i govoriti istinu pred vladarom. (Manaqib Ahmad, str. 456)

  Abdul-Vehhb el-Verrak: Jedan milion mukaraca i ezdeset hiljadaena je prisustvovalo Ahmed bin Hanbelovoj denazi. (Manaqib Ahmad,str. 557)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  16/48

  El-Albni: Traiti zatitu od ejtana prije argumentiranja ajetom izKur'ana je novotarija. Poslanik nikad to nije inio. (Silsilat-ul-Huda 26)

  El-Albni: Dozvoljeno je klanjati obavezni namaz i istovremenonamijeniti drugi dobrovoljni namaz. Na isti nain dozvol jeno je klanjati jedan dobrovoljni namaz i namijeniti drugi dobrovoljni namaz.(alalbany.net)

  El-Albni: Slijediti miljenje koje ovjeku najvie odgovara kad postojirazilaenje (ikhtilf) po jednom pitanju spada pod zabranu slijeenja svojihprohtjeva. (Silsilat-ul-Huda 17)

  Ibn Usejmn: to jednostavnije jelo, to jednostavnija i bolest, i suprotno.Dana s moemo nai na primjer pet razliitih vrsta jela na stolu. (Sharh al-Bukhari, Nikah, 2)

  Ibn Usejmn: Tjerati enu da se uda za ovjeka kojeg ona ne eli je kaosprijeiti je da se uda za ovjeka kojeg ona eli. (Sharh al-Bukhari, Nikah,2)

  Ibn 'Umer: Ne pitaj o neemu to se nije dogodilo. uo sam Umera kakoproklinje one koji to rade. (ad-Darimi 1/50 autentino po el-Albaniu)

  Ibn Usejmn: Ukoliko pria s jednim obinim neukim arapom na istomarapskom jeziku (Fusha), on e ti rei da si stranac. (Sharh Alfiyyah IbnMalik 1)

  Ibn Usejmn: Prednost poznavanja arapske gramatike je to da se Kur'an iSunnet razumiju na ispravan nain. (Sharh Alfiyyah Ibn Malik 1)

  El-Albni: Jedna osoba ne biva nagraena ako pomae drugim ljudimaukoliko to ne rdi radi Allaha. (adh-Dha'ifah 2/291)

  E -enkti: Samo slijepa osoba iji je vid Allah oduzeo poziva u

  ravnopravnost izmeu ovjeka i ene. (al-Adhwa 5/170)

  Ibn Usejmn: Ako se ovjek planira oeniti s nekim, neka to ne govoridok se ne zavri. Jer ako se nita ne desi, ljudi ponu razmiljati: 'Zato senita nije desilo? ta se zapravo desilo?' (Sharh al-Bukhari, Nikah, 5)

  Ibn Usejmn: Ahmed je znao rei 'Pitajte uene' kad je bio upitan a nijeznao odgovor. (Ahkam-ul-Qur'an 1/443)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  17/48

  Ibn Usejmn: Krv koju je zabranjeno piti je ona koja izae iz ivotinjeprilikom klanja, a ne ono to je ostalo u ivotinji nakon klanja. (Ahkam-ul-Qur'an 1/453)

  Ibn Usejmn: Ako je obaveza osobi da poduava, ne smije uzimatinadoknadu za to. A ukoliko joj to nije obavez a, moe uzeti nadoknadu.Meutim, bie plaena iz muslimanske banke, a nee biti uzeta u najam.(Ahkam-ul-Qur'an 1/457)

  El-Albni: ovjek nee smatrati svoju dlakavu enu runom, niti e onanjega smatrati runim ako on nema brade, Allah je Taj koji ih je stvorio.Meutim, ona e ga smatrati runim ako on brije bradu. (Silsilat-ul-Huda24)

  El-Albni: To da se bijelac ismijava crncu zbog njegove boje koe ilisuprotno, znai ismijavati se Allahu Koji ih je stvorio. (Silsilat-ul-Huda 24)

  Ibn Usejmn: Oeni se s pobonom enom. Ona nee zloupotrijebiti tvojepravo niti otkriti tvoju tajnu i brinue se o tvom imetku i djetetu na najboljinain. (Sharh al-Bukhari, Nikah, 2)

  Ibn Usejmn: Snaga od Allaha se postie na dva naina: Da se slijedinjegova vjera na ispravan nain i da Ga moli za snagu. (Ahkam-ul-Qur'an1/354)

  El-Albni: Dozvoljeno je klanjati pod suncobranima izvan Poslanikovedamije samo ako su saffovi sastavljeni s damijom. (Silsilat-ul-Huda 24)

  Ahmed bin Hanbel: Sljedbenik koji je proveo najmanje vremena sa Vjerovjesnikom je bolji od onoga ko ga nije vidio pa makar sreo Allaha sasvim dobrim djelima. (Manaqib Ahmad, str. 217)

  El-Albni: Umjesto da sa svojom djecom sluaju Kur'an, IhvnulMuslimun sluaju ilahije. To je postalo traenje vremena. (Silsilat-ul-Huda

  25)

  Sa`leb je pitao Ibrahima el-Harba: 'Kad se moe prestati iiuenjacima?' On je rekao: 'Kad zna ta govore i zato to govore.' (Manaqib Ahmad, str. 677)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  18/48

  Ibn Usejmn: Onaj ko vjeruje da su idovstvo i kranstvo ispravne vjerekoje su prihvaene kod Allaha, taj je nevjernik. (Ahkam-ul-Qur'an 1/369)

  Es-Suhejmi: ovjek koji se eli oeniti sa jo jednom enom, neka omekasvoju enu za vieenstvo i ukae joj na ispravno i neka bude blag premanjoj. (alsoheemy.net)

  Es-Suhejmi: Vieenstvo je Sunnet. Umjesto toga vidimo ponekad desetneudatih ena u jednom domu a neke imaju preko etrdeset godina. Sve jeovo zato to slijedimo zapad. (alsoheemy.net)

  Ibn Sirin: U ovom Ummetu nakon Poslanika niko nije znao tumaitisnove kao Ebu Bekr. (as-Siyar 28/14)

  Ibn Usejmn: Razlog zato Poslaniku i njegovoj familiji nije dozvoljenouzimati sadaku je to to je sadaka prljavi novac ljudi s kojima se iskupljujuza svoje grijehe. (Sharh al-Bukhari, Nikah 3)

  El-Albni: Rafidije su poznati po pridravanju izmiljenih hadisa kako bina taj nain tekfirili Muaviju. (adh-Dha'ifah 3/196)

  El-Albani: U rafidijskom El-Kafi'u nema ni jednog autentinog hadisa.ak i njihov komentator Abdul-Husejn en- Nedafi kae da su samo trihadisa jaka, ali zapravo su i oni slabi. (adh-Dha'ifah 3/199)

  Ibn Usejmn: Nema ovjeka kao to je to bio Poslanik niti ene kao Aie.Zato ja smatram da se ne doputa da se jedna tako mlada cura uda sve dokne postane spolno zrela i sama pristane na to. (Sharh al-Bukhari Nikah 6)

  Ata' bin Ebi Rebah: Dok je Ibn 'Abbas stajao i klanjao, doao je jedanovjek i rukovao se s njim a Ibn 'Abbas je uzeo njegovu ruku i on se s njimrukovao. (al-Bayhaqi 2/259 - autentino po Albaniju)

  Ibn Usejmn: Onaj ko trajkuje glau i umre od gladi smatra se da je

  uinio samoubojstvo. (Ahkam-ul-Qur'an 1/449)

  Es-Suhejmi: to se tie vieenstva i toga to su neki protiv toga, ti gledajda zadovolji svog Gospodara i radi ono to je Sunnet, iako ti ljudizamjere. (soheemy.net)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  19/48

  Es-Suhejmi: Meni su poznati sluajevi u naoj zemlji gdje se ene sloesa vieenstvom ali roditelji odbijaju. One ostanu neudate dok roditelji neumru. (soheemy.net)

  Es-Suhejmi: Ja imam tri ene. Jednom prilikom sam bio u inostranstvu ikupovao im odjeu. Kupio sam iste haljine sve trjema. ena koja jeprodavala je upitala zato a prevodilac je ispriao. Ona je poela lajati kaopseto. Ja sam zamolio prevodioca da je upita koliko ljubavnica njezin ovjekima. Ona je spustila glavu i pitala imamo li mi takvo neto? Ja sam rekaone. Onda je ona rekla: Onda ste vi bolji od nas. Zatim sam ja rekao: Mi smoionako bolji. (soheemy.net)

  Es-Suhejmi: ensko obrezivanje nije obaveza niti preporueno ve bi seprije moglo rei da je to tradicija. (soheemy.net)

  Es-Suhejmi: U nekim zemljama ima muslimana koji, kad im dou gosti,predstave svoje supruge njima i izvode ih pred njih. Gdje ti je mozak, vjera iast? (soheemy.net)

  Es-Suhejmi: Zemlje muslimana su islamske zemlje iako se u njimaupravlja ljudskim zakonima. (soheemy.net)

  Es-Suhejmi: U jednoj zemlji jedan tekfirac je ustao i rekao: 'Meni sudanas poznata samo tri muslimana na povrini zemlje: Ja, moja ena i

  jedan ovjek iz Indije.' (soheemy.net)

  El-Luhejdan: Veina onih koji kritikuju su omladina, ne zato to ele zlo ve zato to su ne iskusni. Zato su veina haridija omladina. (Wasiyyahlish-Shabab)

  Ibn Redeb: "Kad je Ibn-ul- Mubarek bio upitan o Luqmnovim rijeima'Govoriti je srebro a utjeti je zlato', odgovorio je: ``Ako je srebro govoriti

  na jedan nain s kojim je Allh zadovoljan, onda je zlato ne govoriti netoto je neposlunost Njemu. (al-Djami', str. 168)

  El-Fudajl bin Ijad: "Ni hodoae, niti patroliranje uz nevjernikugranicu niti Dihd nisu tei od uvanja jezika. (al-Djami', str. 168)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  20/48

  Behauddin el-Makdisi: "Majka ima veu brigu o djetetu nego otac. (al-'Uddah 2/135)

  Ibn Redeb: "Poslije tri dana osoba ima pravo da kae svom gostu da munapusti dom kad je ispunio svoju dunost. Imm Ahmed je tako radio. (al-Djami', str. 177)

  El-Albni: Onaj ko po naredbi voe raznese sam sebe i ubije veliki brojnevjernika u ratu je kao oni od selefa koji su se ubacili meu nevjernikesvojim maevima dok nisu umrli. Ovo je radi Allaha. (Silsilat-ul-Hud wan-Nr, 134)

  El-Luhejdan: Imati razumijevanje u vjeri ne znai samo znati tauenjaci kau, ve i brinuti se o tome. (Wasiyyah lish-Shabab)

  El- Ewz: Ako Allh eli jednom narodu zlo, On im dadne da se prepiruumjesto da rade. (Iqtidh-ul- Ilm al-Amal; str. 78)

  Nuajm bin Hammd: Pitao sam Ibn U jejnu o tome ko se smatrauenim. On je odgovorio: Onaj ko svakom hadisu dadne njegovo pravo.(Iqtidh-ul-Ilm al-Amal; str. 83)

  Ahmed bin Hanbel: Znanje je kao novac; to vie novca vee blagostanje. (Iqtidh-ul-Ilm al-Amal; str. 88)

  Al bin Eb Tlib: Znanje doziva djelo. Ono se odazove znanju ili gaznanje napusti. (Iqtidh-ul-Ilm al-Amal; str. 37)

  El-Fudajl bin Ijd: Uenjak nije uenjak sve dok ne radi shodno onometo zna. Tek onda on postane uen. (Iqtidh-ul-Ilm al-Amal; str. 38)

  Ebd- Derd: Na Sudnjem Danu rob e biti pitan: Kako si radio premasvom znanju? (Iqtidh-ul-Ilm al-Amal; str 41)

  Ebd- Derd: Onaj ko savjetuje svog brata u tajnosti, on ga je uljepao aonaj ko ga savjetuje javno uinio ga je runim. (al-Amr bil-Marf wan-Nah an-il-Munkar; str. 39)

  Ahmed bin Hanbel: Oni koji igraju ah ili backgammon ne zasluuju daih ovjek pozdravi. (al-Amr bil-Marf wan-Nah an-il-Munkar, str. 78)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  21/48

  Ahmed bin Hanbel: Pjesme su inovacije. ovjek nee sjediti sa onimako ih p jeva. (al-Amr bil-Marf wan-Nah an-il-Munkar; str. 96)

  Ibn Redeb: Kada bi Ahmed naruivao margarin i dobio ga zamotanog upapiru, on bi iz bogobojaznosti uzeo margarin a vratio papir." (El-Djami',str. 138)

  Ibn 'Abbas: Onaj ko porie kamenovanje, porie Kur'an." (El-Djami', str.154)

  Ibn Redeb: Kad Allh hoe da propadne jedan rob, On od njega uklonistid." (El-Djami', str. 247)

  Ibn Redeb: Postoje dvije vrste stida. Prva vrsta je uroeni stid i to je jedna od najlj epih osobina koju Allh moe podariti nekom. (El-Djami',str. 248)

  Ibn Redeb: Druga vrsta stida je ona koju ovjek dobije zbog znanja o Allhu i Njegovoj veliini, a ovo pripada najveim stupnjevima Imna iIhsana. (El-Djami', str. 248)

  Ibn Redeb: Kada dobijeni stid nestane, ne postoji nita to sprjeavaosobu od grijeha i niskog karaktera. On postane kao da je bez vjere. (El-Djami', str. 248)

  Ibn Redeb: Voljeti neto to Allh mrzi i htjeti neto to Allh ne elipripada skrivenom irku (irkKhafi). (El-Djami', str. 259)

  Hadis 'Ako se ovjek oeni u jednom gradu, klanjae kao da je kod kue' jeslab po El-Albani'u . (adh-Dha'ifah 5/434)

  Ibn Kudame: Ako ovjek ne moe dobiti djece zbog toga to je maloljetanili kastriran a njegova ena rodi dijete, ono se ne pripisiva njemu. (al-'Umdah 2/133)

  Ibn Kudame: "Ako dva ovjeka imaju spolni odnos sa jednom enom za vrijeme njezinog istog perioda i ona ostane trudna i ne zna se ko je otacdjetetu, onda e jedan specijalista zajedno sa roacima te dvo jice ispitatisluaj. Dijete se pripisuje onome koga odaberu kao oca. (al-'Umdah 2/133)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  22/48

  Ebu Ja`la: Ahmed je rekao o djetetu koje se rodi nakon to su dvamukarca imali odnos sa njom za vrijeme njezinog istog perioda: `Nekasin sam odabere svog oca.` (al-'Umdah 2/134)

  El-Albni: Ako je osoba na putu da se prikljui molitvi dok je Imm naruku'u, onda je Immu dozvoljeno da ga prieka ako mu je namjera dapomogne osobi sa dobrim djelom. (Silsilat-ul-Hud wan-Nr, 133)

  El-Albni: "Mi ne slijedimo Imma u onome to nije sunneh ako zna ta jesunneh i suprostavlja mu se zbog prohtjeva. (Silsilat-ul-Hud wan-Nr,133)

  Ahmad bin Hanbal: ena je neto najbolje to ovjek moe dobiti iovjek je neto najbolje to ena moe dobiti. Tvs je rekao: ena jeovjeku pola vjere. (al-War, str. 118)

  Ibn `Usejmn: Arapski je imao svoj centar u Basri i Kufi. kolu u Basri je vodio Sibujah a onu u Kufi el- Kisa'i. U Basri su davali mnogo panje napravila za razliku od Kufe. Kada vlada razilaenje izmeu ove dvije kole,uzmi miljenje iz Kufe koje je lake. (Sharh-ul-Alfiyyah)

  El-Albni: Oboavanje se dijeli u dvije vrste. Oboavanje iju svrhurazumijemo i oboavanje iju svrhu ne razumijemo, kao klanjanje pet putadnevno. (Silsilat-ul-Huda 28)

  El-Albni: Istina je da su neke sufije uzrok tome da neki ljudi ponuklanjati i da prestanu piti. Ali jesu li ih poduili tevhidu koji e ih spasiti od Vatre? Ne!" (Silsilat-ul-Huda 28)

  Ibn `Usejmn : Ako kerka eli da se uda ze jednog ovjeka koji je dobar u vjeri i karakteru a otac eli nekog ko je bolji, onda je izbor kerkeprioritetniji. (Sharh al-Bukhari, Nikah, 5)

  Ibn `Usejmn: Svaki Vjerovjesnik je dobio listove. (Ahkam-ul-Qur'an

  2/63)

  El-Albni: Ne postoji dokaz da je alkohol neist. Samo zato to jeza branjen, ne znai da je neist. (adh-Dha'ifah 3/470)

  Ibn `Usejmn: Ako sluaoci nisu arapi, onda se mora propovjedati nanjihov jezik. Dokaz su Allhove rijei: Nikad nismo poslali poslanika

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  23/48

  jednom narodu a da nije govorio isti jezik kao oni. (14:4) (Sharh Mumti'5/78)

  Ibn `Usejmn: Osoba koja poziva Islmu bie iskuavana kako bi Allh vidio da li je stabilna i ozbiljna ili ne. (Ahkam-ul-Qur'an 2/72)

  Ibn `Usejmn: Jedan nain spreavanja od Allhovog puta je da kae jednoj osobi koja trai znanje 'Ne treba se toliko zamarati'. (Ahkam-ul-Qur'an 2/86)

  El-Albni: Ako se nalaze mezari oko damije, dozvoljeno je klanjati u njojsamo ako ima zid (jo jedan) mimo damijskog zida, izmeu damije imezara. (Silsilat-ul-Huda 29)

  Ibn `Usejmn: Osoba moe prodati svoju duu Allhu tako to eumrijeti kao ehid protiv nevjernika ili da izmara svoje tijelo traganjem zaznanjem. (Ahkam-ul-Qur'an 2/51)

  El-Bera' bin 'Azib: Od potpunog pozdrava je da se rukuje sa svojim bratom. (Ibn 'Asakir 1/274, autenti an po Albaniu.)

  Ibn `Usejmn: Zaduena osoba nee davati milostinju (Sadaqah).Umjesto toga e gledati da otplati svoj dug. (Ahkam-ul-Qur'an 2/98)

  Bazmul: Preporueno je osobi koja se vratila u svoj grad da prvo klanjadva rekata a zatim da ode kui.(Bughyat-ul-Mutatawwi', str. 103)

  Ibn `Usejmn: Dozvoljeno je jednoj muslimanki da se uda za muslimanagrjenika ukoliko on ne ini blud.(Ahkam-ul-Qur'an 2/114)

  El-Albni: Period ene nema najniu ili najviu granicu. Ovo miljenjeima Ibn Tejimjje i Ib n Hazm. (adh-Dha'ifah 3/609)

  El-Luhejdan: "Roditelji moraju uiti djecu ve od malena da se boje Allha i da izvravaju obaveze i preporuke. (Wasiyyah lish-Shabab)

  El-Luhejdan: "Moj savjet roditeljima je da uzmu u obzir svoju djecu i skime se ona drue. Ukoliko se djeca drue s zalutalim ljudima i sama padnupod njihov utjecaj, kasnije e biti teko izlijeiti zabludu. (Wasiyyah lish-Shabab)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  24/48

  Ibn `Usejmn: Govoriti argon ('amijjah) s obinim ljudima jeopravdano. Inae bi pomislili da ovjek nije arap. (Sharh-ul-Alfiyyah)

  Ibn `Usejmn: Veoma je vano za jednog studenta da zna ispravno pisatigramatiki arapski. Danas moe vidjeti studente koji piu kao poetnici.(Sharh-ul-Alfiyyah)

  Ibn `Usejmn: Ja smatram da je obaveza studentima da znaju govoriti ipisati gramatiki arapski. (Sharh-ul-Alfiyyah)

  Ibn `Usejmn: ujemo kako nai blinji ue svoju djecu da kazu 'bye bye'umjesto 'esselamu alejkum'. (Sharh-ul-Alfiyyah)

  Ibn `Usejmn: Dozvoljeno je jednoj eni da se ponudi kao suprugadobrom ovjeku, bilo to direktno ili indirektno preko staratelja. (Sharh al-Bukhari Nikah 5)

  Ibn `Usejmn: Arapska gramatika je teka i jednostavna. Teka napoetku a lagahna kad se ve razumiju (njezini) principi. (Sharh-ul- Alfiyyah)

  Ibn `Usejmn: Biti vjet u arapskom nije komplicirano ako ovjek stalnogovori i ita arapski. Ako je ovjek stvarno ozbiljan, arapski mu postane jednostavan. (Sharh-ul-Alfiyyah)

  Ali bin Ebi Talib: Onaj ko ima najveu nagradu u vezi sa Kur'anom jeEbu Bekr. On je prvi koji ga je sakupio u jednu knjigu. (as-Siyar 28/15 Dobrim ga ocjenio Ez-Zehebi)

  'Umer bin el-Hattab: Ebu Bekr je na prvak, najbolji meu nama i onajkoga je Allahov Poslanik najvie volio. (at-Tirmidhi, Albani ga ocjeniodobrim)

  El-Albni: "Ne postoji autentian hadis o peini, pauku i dva goluba u

  vezi Poslanikove hidre. (adh-Dha'ifah 3/339)

  El-Albni: "Nije dozvoljeno eni da ui Kur'an pred ovjekom strancem,koji slua njezin tedvd. (Silsilat-ul-Huda 29)

  Ibn `Usejmn: Kada Allh zavrava jedan ajet sa 'On je el-'Azz i el-Hakm, to je onda prijetnja i upozorenje na grijehe. (Ahkam-ul-Qur'an2/52)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  25/48

  Ibn `Usejmn: Ako jedna muslimanka kae da e se ubiti ako se ne udaza jedn og nevjernika, pustiemo je da se ubije i da ode u Vatru. Ako kae dae napustiti Islm kako bi se udala za njega i tako uradi, mi emo je pozvatida se vrati u Islm. Ako to ne uradi, onda emo je pogubiti. (Ahkam-ul-Qur'an 2/113)

  Ibn `Usejmin: Veina kae da je razvod vaei ako se neko razvede sasvojom suprugom po drugi put u vremenu kad je ona u svom perioduekanja od prvog razvoda. (Ahkam-ul-Qur'an 2/138)

  El-Mu'allimi: Onaj ko eli da slijedi Sunneh neka nakon el-Buharijevog"es-Sahiha" najprij e dadne panju njegovoj knjizi "el-Adab el- Mufred".(Fadhlullah as-Samad 1/17)

  Ibn `Usejmin: Ukoliko ena nije zadovoljna s vjerskim dranjem svogaovjeka, kao olahko gledanje na molitvu, pijenje alkohola ili slino, imapravo da trai razvod braka. (A hkam-ul-Qur'an 2/140)

  Ibn `Usejmin: Onaj ko se nakon razvoda braka pokaje i kae da serazveo od supruge kad je imala svoj period ili u srditom stanju ili u vremenu kad su imali odnos, smatra se da se igra s Allhovim sudovima.(Ahkam-ul-Qur'an 2/150)

  Ibn `Usejmin: Maka je jedna od ivotinja koja ima najvie imena. Neki

  od njih su Hirrah, Qittah, Sinwar i Bas. (Sharh Bulugh-il-Maram 1/107)

  El-Albn: Nevjernik je onaj ko izmisli jedan hadis kako bi dozvoliozabranjeno i obrnuto. Onaj ko to ne uradi i z tog razloga, zasluuje da sekazni, ali nije nevjernik. (Silsilat-ul-Huda 31)

  Ibn `Usejmin: Nije dozvoljeno branim drugovima da priaju drugimarazlog zbog kojeg su se razveli. Jedini izuzetak je ukoliko se ovjek pravdasvom ocu, bratu, porodici ili roaku. (Ahkam-ul-Qur'an 2/155)

  Ibn `Usejmin: Brani dar je neto oko ega se ovjek i ena dogovaraju.Ni otac niti bilo ko drugi nemaju veze s tim. (Ahkam-ul-Qur'an 2/162)

  Ibn `Usejmin: Period ekanja jedne ene (iddet) nakon smrti muapoinje njegovom smru, a ne s njezinim saznanjem o njegovoj smrti. (Ahkam-ul-Qur'an 2/174)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  26/48

  El-Albn: Pokazati gdje se nalazi jedan hadis a ne objasniti da li jeautentian ili slab je kao abdestiti se a ne klanjati. (Sahih Adab Mufrad,str. 24)

  El-Albn: Razdvojiti autentian hadis od slabog je ono to je uzelonajvie od moje mladosti pa sve do moje starosti. Allah ju uinio da plodovitoga budu oigledni u islamskom svijetu a moda ak i na zapadu. (Sahih Adab Mufrad, str. 26)

  E -enkti: Jedna supruga koja ne gleda druge mukarce, biva vie voljena od strane svog mua i oni ive sretno u braku. (al-Adhwa' 5/237)

  El-Albn: Kada se sufije sijeku i probadaju, to rade na mjesta koja znajuda nisu opasna po ivot. (Silsilat-ul-Huda 29)

  El-Albn: Sada nema ljudi u raju i paklu. To e se desiti tek na SudnjemDanu i to vai i za vjerovjesnike." (Silsilat-ul-Huda 29)

  Ibn Usejmn: Znanje o Allhovim Imenima i svojstvima je najbolje inajpotrebnije znanje. (Ahkam-ul-Qur'an 2/74)

  Ibn Usejmn: Ljudi pitaju jednog uenjaka kako bi dobili sud koji njimaodgovara. Ako ga ne dobiju, idu nekom drugom u nadi da e dobiti ono totrae. Ovo je grijeh. (Ahkam-ul-Qur'an 2/85)

  Ibn Bz: Iako su noi vrlo kratke i dani vrlo dugi, namaz se obavlja kaouobiajeno. (Tuhfat-ul-Ikhwan, str. 59)

  Nafi': Ibn 'Umer je sjekao nokte i brkove svaki petak. (Autentian,ocijenio ga el-Bejheki 2/244 i el-Albn)

  Ibn Usejmn: Istinska sloboda je u slijeenju vjere. Tek tada osobanaputa ropstvo ejtana i prohtjeva. (Ahkam-ul-Qur'an 2/86)

  El-Albn: Ako osoba nije plaala zekat vie godina a zatim se pokajala,zaduena je da plati za proputene godine. Ako ne zna koliko, platie odprilike. (Silsilat-ul-Huda, 31)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  27/48

  Ibn 'Umer: Zadovoljstvo Gospodara je u zadovoljstvu roditelja a srdbaGospodara je u srdbi roditelja. (Adab Mufrad 2 , dobrim ga ocjenio el- Albani)

  Ibn 'Umer: Ako blago govori sa svojom majkom i daje joj da jede, uie u Dennet sve dok izbjegava velike grijehe." (Adab Mufrad, 8)

  Ibn `Usejmin: Kada Allh zavrava jedan ajet sa govorom da je On OnajKoji oprata i da je Milostiv, to znai da spomenuto djelo koje je ovjekuradio zasluuje kaznu. (Ahkam-ul-Qur'an 2/128)

  Ibn `Usejmin: To je glupost i nedostatak mudrosti da se ovjek razvedeod supruge samo zato to joj je naredio da skuha aj a kad doe kui vidi dato nije uradila. (Ahkam-ul-Qur'an 2/129)

  El-Albn: Osoba koja vozi bre od dozvoljene brzine i pogine, ne smatrase da je uinio samoubistvo. (Silsilat-ul-Huda 32)

  El-Albn: Ne savjetujem nikog danas da se eni s vie ena zbogpotekoa od kojih se sastoji brak. Jedini izuzetak je osoba koja je u nudi. (Silsilat-ul-Huda 33)

  El-Albn: Nikada ne uzmem jedno miljenje dok ne proitam ono to susvi uenjaci rekli a zatim izaberem ispravno (miljenje). (Silsilat-ul-Huda33)

  El-Albn: Zemlja je okrugla i nema nita u Islamu to se suprostavljatome. (adh-Dha'ifah 4/157)

  El-Albn: Prije bi ljudi ekali da uenjak napusti svoj dom pa da gaupitaju neto ili da se neemu naue. Danas je sluaj da ukoliko uenjak nedoe ljudima, onda su daleko od tebe (tj njega). (Silsilat-ul-Hud wan-

  Nr, 40)

  Ibn 'Usejmn: Pet najboljih Poslanikasu Muhammed, Ibrahim, Musa,Isa i Nuh. Neki kau da Nuh dolazi prije Isa dok drugi ne ulaze uto. (Ahkam-ul-Qur'an 2/236)

  E -enkiti: Islam se iri na dva naina: Kur'anom i maem. (al-Adhwa'5/257)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  28/48

  E -enkiti: Jedan Vjerovjesnik nikad ne biva ubijen u Dihadu. (al- Adhwa' 5/261)

  El-Albn: Onaj ko ne klanja Dumu zbog posla, preferira ovaj ivot nadonim. (Silsilat-ul-Huda wan-Nur 40)

  El-Bera' bin 'Azib: Vidio sam Vjerovjesnika sa Hasanom na ramenima.On je rekao: Allhu, volim ga, voli Ga i Ti. (A dab Mufrad 86 - autentianpo el-Albaniu)

  El-Albn: Ako skupina klanja prije nego to je vrijeme nastupilo,klanjae se s njima i naumiti dobrovoljna molitva. Zatim e se otii kui iklanjati obavezna molitva s familijom. (Silsilat-ul-Hud wan-Nr, 43)

  El-Albn: Platiti nekome da se dobije svoje pravo je dozvoljeno i nesmatra se mitom. (Silsilat-ul-Hud wan-Nr, 51)

  El-Albn: Nakon to je ovjek prouio dovu na teehhudu iza Imama,prestaje se sa micanjem prsta. (Silsilat-ul-Hud wan-Nr, 51)

  El-Albn: Micati prstom na teehhudu u toj mjeri da prst pokazujeprema podu je pogreno. Treba biti uperen prema Kibli cijelo vrijeme.(Silsilat-ul-Hud wan-Nr 51)

  El-Kurtubi: ene lie flaama jer su tanke, osjeajne i slabe. (Sahih Adab Mufrad, str. 86)

  Ibn 'Ubejd: Rekao sam Ibn Sirinu da se brinem o djetetu bez oca. Onree: 'ini sa njim ono to ini sa svojim sinom i tuci ga za ono zbog egatue svog sina. (Adab Mufrad 140 autentian po el-Albaniu)

  Ibn-ul- Devzi: Savjetujem studente koji su tek poeli studirati da se neene to due mogu. Ako ne mogu izdrati, neka se ene. (Sayd-ul-Khatir,str. 171)

  El-Albn: Zatvorie se put ka pozoritu jer to vodi ka zabranjenom.Islm nije u potrebi za pozoritem i to je imitiranje evropljana. (Silsilat-ul-Hud wan-Nr, 41)

  El-Albn: Supruga moe servirati svome muu i njegovim gostima, ali nesmije sjediti s njima. (Silsilat-ul-Hud wan-Nr, 67)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  29/48

  El-Albn: Podravam ideju da se na primjer napravi film o tome kakoseobavlja Hadd. (Silsilat-ul-Hud wan-Nr, 41)

  El-Albn: Slike koje se pojavljuju u vjerskim TV -programima sudozvoljene i imaju isti sud kao Aiine lutke zbog koristi koja se nalazi unjima. (Silsilat-ul-Hud wan-Nr, 41)

  El-Albn: Kad sam imaotrideset pet godina obavio sam moj prviHadd. Tada sam sreo egipanina ejha Ahmeda akira i pitao ga o el-Ihvan el- Muslimun. On je rekao: Misli na el-Huvvan (varalice)? (Silsilat-ul-Huda 33)

  Ibn 'Usejmn: Udovica ne smije napustiti dom svoga ovjeka etirimjeseca i deset dana osim uz potrebu poput posla tokom dana. (Ahkam-ul-Qur'an 2/175)

  Ibn 'Usejmn: Udovica ne smije nositi ukras poput zlata, prstenja,narukvica, naunica i drugog za vrijeme svog tugovanja. (Ahkam-ul-Qur'an2/176)

  El-Albn: Nije dozvoljeno enama da studiraju medicinu u kolamamijeanja (sa mukarcima) s argumentom da moramo imati enske ljekareumjesto mukih. Ovaj princip nije islamski a isto tako bie drugih ena kojee uzeti na sebe taj zadatak. (Silsilat-ul-Hud wan-Nr, 34)

  El-Albn: E-atibi kae da je dozvoljeno plaati porez samo ukolikomuslimanski vladar uvidi da preduvjeti drave nisu dovoljni i da su upotrebi za vie novca. Kad potreba prestane, prestaje i porez. (Silsilat-ul-Hud wan-Nr, 34)

  Ibn 'Usejmn: Nema tete ukoliko ovjek progovori u molitvi iz zaboravaili neznanja. (Ahkam-ul-Qur'an 2/193)

  Ibn 'Usejmn: Osoba koja trai znanje treba traiti pomo od Allha i ne

  uzdati se u svoju pamet i razum. Mnogi pametni ljudi su bili liavanikorisnog z nanja. Zato e rei: 'Ti Koji si poduio Ibrahima, podui i mene.Ti Koji si uinio da Sulejman razumije, uini da i ja razumijem. (Ahkam-ul-Qur'an 2/198)

  E -enkiti: Zahvala roba Allhu za vid je to da gleda samo ono s ime jeOn zadovoljan. Ista stvar vai za sve ostale udove. (al-Adhwa' 5/247)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  30/48

  El-Albn: Kad se doe na jedno sijelo, kae se 'esselamu alejkum' svima bez pozdravljanja sa svakim ponaosob. Ali ako se rukuje s prisutnima, bezpozdravljanja, to je onda bolje. (Silsilat-ul-Hud wan-Nr, 61)

  El-Albn: Ali je inio mesh po svojim sandalama. Zatim je otiao udamiju i skinuo ih te klanjao a da ponovno nije uzeo abdest. Ovo je jedandokaz da se pranje (abdest) ne kvari ako se skine ono preko ega sepotiralo. (Silsilat-ul-Hud wan-Nr, 62)

  El-Albn: Dokaz da samo ene mogu svirati def na svadbama, je damukarci to nikad nisu radili za vrijeme Selefa. (Silsilat-ul-Hud wan-Nr,41)

  Ibn 'Usejmn: Smatram da je obaveza dati svojoj razvedenoj eni poklon.Ovo kae i Ibn Tejmijje. (Ahkam-ul-Qur'an 2/203)

  Ibn 'Usejmn: Jedan kranin evropljanin je htio provjeriti jednoguenog muslimana koji je sjedio u restoranu. On ree: 'Vi muslimani kaeteda Kur'an objanjava sve. Kako objanjava to od ega je napravljena hranakoju jede?' Tada musliman pozva vlasnika restorana, upita ga (o hrani) aovaj odgovori. Zatim ree: 'Ovako kae Kur'an, da pitamo one koji znaju akomi ne znamo. (Ahkam-ul-Qur'an 2/214)

  Ibn 'Usejmn: Onaj ko zasluuje da bude upuen, biva upuen, a onaj kone zasluuje, ne biva upuen. (Ahkam-ul-Qur'an 2/265)

  El-Albn: Nije dozvoljeno koristiti dananje zapadnjake preparate zauljepavanje. (Silsilat-ul-Huda wa Nur; 43)

  Ibn 'Usejmn: Muha je od najslabijih ivotnija. ak nema ni svojegnijezdo. Tako gdje se nae, tu i ivi. (Sharh Bulugh-il-Maram 1/127)

  'Ammar bin Jasir: Nema osobe koja nepravedno udari svog roba, a dana Sudnjem Danu nee dobiti odmazdu. (Adab Mufrad 181 - autentino poEl-Albaniu)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  31/48

  Ibn 'Usejmn: Ako je osoba ukrala i eli vratiti ukradeno a ne mogne naitu osobu, darovat e to u ime te osobe kako bi se rijeila ukradenog, a nekako bi se pribliila Allahu s tim. (Ahkam-ul-Qur'an 2/288)

  Ibn 'Usejmn: Svaki put kad osoba eli dati milostinju, ejtan joj doe ikae da e postati siromana ako tako uradi. Na taj nain osoba postanekrta. (Ahkam-ul-Qur'an 2/291)

  Ibn 'Usejmn: Ako elis da ti se imetak povea i grijesi oproste, onda dajisadaku. (Ahkam-ul-Qur'an 2/293)

  Ibn 'Usejmn: Davati sadaku skriveno je bolje iz dva razloga: Bolje je radiiskrenosti i zbog toga da siromah ne bi bio uvrijeen ako mu daje preddrugima." (Ahkam-ul-Qur'an 2/298)

  Ibn 'Usejmn: Bolje je dati sadaku javno ako je osoba uzor koji einsiprisati ljude da daju siromasima. (Ahkam-ul-Qur'an 2/299)

  Ibn 'Usejmn: Misk se uzima od krvi gazele. (Sharh Bulugh-ul-Maram1/139)

  Ibn 'Usejmn: Onaj ko je zaokupiran samo traenjem znanja ili izlascimau Dihad ima pravo da dobije ekonomsku pomo. (Ahkam-ul-Qur'an2/307)

  El-Albn: Ako ovjeg nae da je red pun, stae iza i naspram Imma.Sljedea osoba e stati na njegovu desnu stranu a sljedei na lijevu itd.(Silsilat-ul-Huda wa Nur; 79)

  Ibn 'Usejmn: Osoba nije zaduena da se rijei novca od kamate nakonto se pokajala. Meutim, mora zaustaviti kamatu. (Ahkam-ul-Qur'an2/319)

  El-Albn: Dihad u Palestini, Afganistanu i drugim napadnutim

  zemljama je obaveza svim muslimanima. Ali gdje su oni koji to mogu?Potrebna je priprema. (Silsilat-ul-Huda wa Nur; 81)

  Ibn 'Usejmn: Bogata osoba e pokazati svoje bogatstvo u svojoj odjei isvom izgledu. (Ahkam-ul-Qur'an 2/308)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  32/48

  El-Albn: ovjek mora slijediti Imma do te mjere da ako Imm izostavi jedan stub, i on e sa njim ostaviti stub. (Silsilat-ul- Huda wa Nur; 75)

  Ibn 'Usejmn: Sva dobra djela koja ovjek uini za mrtve, stie domrtvih." (Ahkam-ul-Qur'an 2/340)

  Ebu Burda: "Jedan ovjek iz Jemena je inio Tavaf oko Kabe dok je nosiosvoju majku na leima. Zatim je rekao: Ibn 'Umer! Jesam li sad nadoknadiosvojoj majci? On ree: Ne, ni za jedan uzdah. (Adab Mufrad 11 autentianpo El-Albaniu) El-Albn: To jest ono to doivi kad raa." (Sahih AdabMufrad, str. 29)

  El-Albn: Ukoliko se ovjek prikljui molitvi dok je Imam na Ruku'u, iena Ruku' iako nije prouio El-Ftihu. (Silsilat-ul-Huda wa Nur; 75)

  Aia: Stani tu! ijem moj Naqbah.El-Albn: Naqbah je Sirwal kojinema page. (Sahih al-Adab al- Mufrad, str. 131) Sirwal je odjea kojapokriva ono to je izmeu pupka i koljena.. (Mu'djam Wasit)

  El-Albn: Prvo to se pita o jednom hadisu je to da li je autentian ili ne.Zatim o sudu koji se nalazi u njemu. (Silsilat-ul-Huda wa Nur; 77)

  Ibn Bz: Bez obzira itao ovjek poglavlje el-Bekare lino ili sluao to nakaseti, ejtan naputa njegov dom. (al-Fatawa 24/413)

  El-Albn: Ikamet je Ezan. Ono to vai za Ezan kao to je ponavljanje imoljenje za poloaj Vjerovjesnika na Sudnjem Danu, takoer vai i zaIkamet. (Silsilat-ul-Huda wa Nur; 79)

  El-Albn: Zemlje kao Turska i sjeverno kao Albanija i Jugoslavija nisuosjetile miris Tevhida i istog Islma. (Silsilat-ul-Huda wa Nur; 79)

  Ibn 'Usejmn: Zabranjeno je prositi ako ovjek nije u nudi." (Ahkam-ul-Qur'an 2/307)

  El-Albn: Zabranjeno je spomenuti Allha u nuniku dok se obavljapriorodna potreba, a ne za vrij eme pranja ili slino. (Silsilat-ul-Huda; 73)

  El-Albn: Ni jedna od ne arapskih zemalja poput Turske, Albanije iJugoslavije, ne poznaju nita o hadisu, osim Indije. To je od Allhove udneodredbe da je dao jednom albancu da vodi narod u ovome. (Silsilat-ul-Huda wa Nur; 80)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  33/48

  'Amr bin el-'As : to vie prijatelja to vie obaveza. (al-Adab al-Mufrad855 autentinim ga ocjenio El-Albani)

  El-Albn: U Ahmedovom Musnedu ima 300 stranica sa hadisima odEbu Hurejre. Mnogo puta sam proitao svih 300 stranica kako bi naaosamo jedan hadis od njega. (Silsilat-ul-Huda wa Nur; 95)

  Ebu Demrah: "uo sam kako je Ibn 'Abbas odgovorio kada bi ga nekopozdravio: We 'alejkum we rahmetullah. (Adab Mufrad 1032 autentinimga ocjenio el-Albani)

  El-Hasan el-Basri: "Selam je preporueno (nazvati), a obaveznoodgovoriti (na njega). (Adab Mufrad 1040 autentinim ga ocijenio el- Albani)

  El-Hasan el-Basri: "ene nisu pozdravljale mukarce. (Adab Mufrad1046 - autentinim ga ocijenio el-Albani)

  El-Hulejmi: "Onaj ko se ne boji za sebe, moe pozdraviti suprotni spol, aonaj ko se boji, neka ne pozdravlja. (Shu'ab-ul-Iman 6/361)

  El-Albn: Miljenje koje kae da ena smije pokazati pred drugomenom sve ono to mukarac moe pokazati pred drugim mukarcem, sveosim onoga to je izmeu pupka i koljena, nema dokaza. (Silsilat-ul-Huda wa Nur; 101)

  El-Albn: Odjea ene kad izlazi ne smije pokazivati nita od formenjezinih udova. (Silsilat-ul-Huda 101)

  El-Albn: 'Aba'ah (Abaja) nije sama po sebi svrha, ve da se enapokrije. Ako se ena pokrije jednako dobro s neim drugim i nosi himar,onda je to dozvoljeno. (Silsilat-ul-Huda 101)

  El-Albn: 'Aba'ah ('Abaja) koja se stavi na glavu je dilbab. (Silsilat-ul-Huda 101)

  El-Albn: Od udnih stvari danas je to da ovjek nosi hlae i timepokazuje svoje stidno mjesto ('awrah), dok eni nareuje da pokrije licezato to je stidno mjesto. (Silsilat-ul-Huda 101)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  34/48

  El-Albn: Dilbab koji su nosile ene u dahlijjetu je kao onaj to nekeene u Iraku nose: Nose ga na glavi dok grudi, stomak i drugo se vidi.(Silsilat-ul-Huda 101)

  El-Albn: Ima ena u Siriji i Jordanu koje izlaze sa odjeom u dva dijela, jedno na gornjem a drugo na donjem dijelu tijela. To se ne naziva niDilbab niti 'Aba'ah, ali gledajui da pokriva kao i Dilbab, to ondaispunjava svoju svrhu. (Silsilat-ul-Huda wa Nur; 101)

  El-Albn: Onaj ko nastavi govoriti 'Tekabel Allah' i slino nakon molitve,nakon to je saznao istinu je Mubtedi' (inovator). (Silsilat-ul-Huda wa Nur;130)

  Ibn Redeb : "Kada bosi i goli pastiri, koji su poznati po ne znanju igluposti, postanu vladari i natjeu se (u gradnji) visokih graevina, i vjera isvijet se pokvari. (al-Djami', str. 54)

  Hadis: Postite i biete zdravi. el-Albn : Slab. (Dha'if al-Djami' as-Saghir; 512)

  Ibn 'Usejmn: Nikad nemoj rei da je bolest smrtna i ne izlijeiva. Allh je kadar svemu. Onaj Koji te je stvorio iz niega je takoer sposoban daiskorijeni bolest. (Ahkam-ul-Qur'an; 2/364)

  El-Albn: Ako ovjek mnogo ui za jedan ispit, dan i no, lahko ga sredi.Ukoliko dangubi, past e na ispitu. Isto tako je i sa iskuenjem u grobu. (Silsilat-ul-Huda wa Nur; 80)

  El-Albn: Vjerovjesnikov roendan se moe slaviti na dva naina: 'Na jed an ispravan nain a to je post ponedjeljkom, i na jedan pogrean nain ato je mevlud. Kao zahvala Allhu to je stvorio Vjerovjesnika i uinio ga Vjerovjesnikom, postimo ponedjeljkom.' (Silsilat-ul-Huda wa Nur)

  Ibn 'Usejmn: Kad uje jednu naredbu, nemoj pitati da li je obavezna ilipreporuena, ve reci: 'ujemo i pokoravamo se.' (Ahkam-ul-Qur'an 2/370)

  Ibn 'Usejmn: Razlog zato se ene spominju kao nagrada u raju, je zatoto su one ono najljepe to e ovjek u njemu uivati, a vienje Allha je jo vee. (Ahkam-ul-Qur'an 2/416)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  35/48

  Ibn 'Usejmn: Najvei stepen strpljivosti je strpljivost sa dobrimdjelima. (Ahkam-ul-Qur'an 2/427)

  Ibn Mes'ud: Kada bi se znanje 'Umera stavilo na jedan tas vage i znanjeovjeanstva na drugi tas, znanje 'Umera bi prevagnulo. (as-Siyar; 28/81)

  El-Albn: Vjerovjesnik je klanjao na hiljade molitvi sa svojimsljedbenicima. Nakon molitve molio bi se Allhu. Ne postoji ni jedan jedinihadis koji kae da je tom prilikom dizao ruke. (Silsilat-ul-Huda wa Nur; 89)

  El-Albn: Ispravno je da je Ibn Sirin bio znan o snovima, ali knjiga osnovima koja se pripisiva njemu nije njegova. Uhvatila se pautina na njojkod mene u kui i nisam imao nikakve koristi od nje. (Silsilat-ul-Huda waNur; 93)

  Ibn Redeb: "Oboavati Allha kao da Ga vidi vodi ka strahu, bojaznosti, velikom drhatu i potovanju." (al-Djami'; str. 47)

  Ibn-ul-Kajjim: "Arapi nisu znali ta je ustajanje osobi koja dolazi. To jeod perzijanaca i rimljana. Meutim, ustajanje dolasku jedne osobe jearapska tradicija. (Tahdhib-us-Sunan 8/93)

  El-Albn: Nije od Sunneta da se svako ponaosob predstavi kad neko novdoe: Ime, posao, mjesto. Ovo je zapdnjako. (Silsilat-ul-Huda wa Nur; 93)

  Abdur-Rahman bin Muhammed: "Ibn Umer je sreo jednog ovjekakojeg je poselamio a ovjek je odgovorio. Kad je zatim saznao da je ovjekkranin, otiao mu je i rekao: Daj mi nazad moj Selam. (Adab Mufrad; 1115 dobrim ga ocjenio El-Albani)

  Ibn Redeb: "Bilo je reeno Maliku bin Migvalu koji je sjedio sam kodkue 'Zar se ne osjea usamljeno?' On odgovori: 'Da li postoji iko da seosjea usamljeno kad je sa Allhom? (al-Djami', str. 51)

  Ka'b-ul-Ahbar rekao je 'Umeru: Mogu proitati u Tevratu kako ti umirekao ehid. (as-Siyar 28/89)

  Ibn Redeb: E-a'bi je rekao: 'Sudnji Dan nee nastupiti dok znanje nepostane neznanje i obratno.' Tj. kad sve bude obratno. (al-Djami', str. 55)

  El-Albn: Sapun u kojem ima svinjskog masla je ist jer je (maslo)promijenilo konzistenciju. (Silsilat-ul-Huda wa Nur; 91)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  36/48

  Eb Tufejl el Kinani: Ja sam posljedni ovjek na povrini zemlje koji je vidio Vjerovjesnika. Bio je svjetao, lijep i normalo graen. (al-Adab al-Mufrad 790 autentinim ga ocjenio El-Albani)

  Nafi': Ibn 'Umer bi udarao svog sina zbog govornih greaka. (al-Adab al-Mufrad 880 autentinim ga ocjenio El-Albani)

  Sbit el Bunani: Enes bin Mlik bi znao namirisati svoju ruku kako bi serukovao sa svojom braom. (Adab Mufrad 1012 - autentinim ga ocjenioEl-Albani)

  Havvat bin Dubejr: "Spavanje prije podne je neznanje, popodne lijepkarakter a krajem dana glupost. (al-Adab al-Mufrad 1242 autentinim gaocjenio El-Albani)

  Ibn 'Usejmn: Vrijeme mrtvog je veoma kratko i nikako nije kao kodivog. Samo pogledaj osobu koja spava deset sati. Kad se probudi, osjeakao da je spavao par minuta. (Ahkam-ul-Qur'an 2/267)

  El-Fevzn: To to se idovi sad sakupljaju u Palestini je priprema zadolazak Ed- Deddala. (Sharh 'Aqidat-il-Imam, str. 124)

  Ibn 'Abbs: Vjerovjesnik je spojio Podne i Ikindiju i Akam i Jaciju uMedini bez straha ili kie.' Reeno je: ta je htio s tim?' On ree: Htio jeolakati svojoj zajednici. (al-Bukhari 543)

  Ibn Redeb: "to se mesa tie, ono je u osnovi zabranjeno i postajedozvoljeno tek nakon uvjerenja da je ivotinja zaklana iva. (al-Djami', str.88)

  El-Albn: Nije dozvoljeno mukarcima da oblae pnatalone (bantalon), ada ne govorimo o enama. (Silsilat-ul-Huda wa Nur; 101)

  El-Albn: Obaveza je svakom muslimanu koji eli poduiti ljude, da ima

  znanje o slabim hadisima, koje veina danas nema. (Dha'if al-Adab al-Mufrad, str. 6)

  El-Albn: Hafizi su sloni oko toga da je hads djevojke o tome da je Allh iznad neba, autentian. (Dha'if al-Adab al-Mufrad, str. 11)

  El-Albn: Proitao sam vie od 10 000 knjiga, od depnih knjiga doknjiga koje su po 100 tomova. (Silsilat-ul-Huda wa Nur; 143)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  37/48

  Ibn Redeb: "Allh ne prima dobro djelo ako osoba jede zabranjenuhranu. (al-Djami', str. 124)

  Kesr bin 'Ubejd: Kad bi neko dobio dijete, Aia nikad ne bi pitala ospolu ve samo o tome da li je zdravo. Kada bi rekli da jeste, ona bi rekla:Slavljen i hvaljen neka je Allh. (al-Adab al-Mufrad 1256 dobrim gaocjenio El-Albani)

  El Fudajl bin Ijad: "Vjernik krije i savjetuje a grjenik razotkriva iogovara. (al-Djami', str. 103)

  Ibn Redeb: "Ibn 'Abbs je bio upitan o nareivanju dobra i zabranjivanjuzla vladarima. On je rekao: 'Ako to stvano mora uraditi, neka to budeizmeu tebe i njega. (al-Djami', str. 103)

  Ez-Zuhri: "Ako bi ovjek postao musliman, bilo bi mu nareeno da seosunneti, iako bi bio stariji. (al-Adab al-Mufrad 1252 autentinim gaocjenio El-Albani)

  El-Fevzn: Podijeliti Tevhid u etvrtu vrstu, Hakimijjah, je pogreno.Hakimijjah, da samo Allh treba suditi, je ispravno, ali ga obuhvata Tevhid-ul- Uluhijjah jer to da se sudi sa Njegovim zakonom pripada oboavanju."(Durus min al-Qur'an al-Karim, str. 16)

  Ibn 'Usejmn: Nema potrebe za dijeljenjem Tevhida u etvrtu vrstu,Hakimijjah, jer to pripada Tevhid-ur- Rububijjah. Ne naputaj ono to jeSelef slijedio jer to vodi ka nejasnoama a posebno ako se to radi o Akidi.(Ahkam-ul-Qur'an 2/324)

  Ibn Redeb: "Najjednostavniji nain na koji ovjek moe biti ubijen, je damu se glava odrubi maem. (al-Djami', str. 189)

  Ahmed bi Hanbel: "Nemojte priti ribu dok ne umre. Meutim, blae jesa skakavcem koji nema krvi. (al-Djami', str. 192)

  Ahmed bin Hanbel: "ivotinja koju treba klati bie povedena mirno na(mjesto) klanja i no se nee pokazivati sve dok se ne pone sa klanjem.(al-Djami', str. 193)

  Ahmed bin Hanbel: "Koliko god ivotinji krio da e biti zaklana, ona ipakzna ko je njezin Gospodar i to da e umrijeti. (al-Djami', str. 193)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  38/48

  Vjerovjesnik 'alejhis-selam: Nemoj imati svoj izar ispod lanaka. To je oholost i Allh to ne voli. (al-Adab al-Mufrad 1182 autentinim gaocjenio El-Albani)

  El-Albn: Nema ni jedne autentine predaje od Vjerovjesnika o ianju brade za razliku od Selefa. (adh-Dha'ifah 5/375)

  Ishak: "Pitao sam Ahmeda bin Hanbel a o znaenju Vjerovjesnikovih rijei'Kratite brkove i putajte brade.' On je rekao: Da se uzme od duine brade isa vrata. (adh-Dha'ifah 5/379)

  Ibn 'Usejmn: Ako osoba ima na sebi zabranjenu odjeu, zaduen je da jeodmah skine ukoliko moe sakriti stidni dio s neim drugim. (SharhBulugh-il-Maram 1/197)

  Ibrhm en-Neha'i: 'Nae kolege su nam doputale da se igramo sasvaim osim sa psima.'El-Buhari: Tj. djeci. (al-Adab al-Mufrad 1297 autentinim ga ocjenio El-Albani)

  Ibn 'Usejmn: Dozvoljeno je uzeti kamatu sa banke na zapadu ako onikau da se njihovi prorauni remete ukoliko se ne uzme. U ovom sluajuuzee se novac i podijeliti kao milostinja kako bi ga se rijeio, a ne kako bise pribliio Allhu. (Ahkam-ul-Qur'an 2/319)

  Umm-ud-Derda': "Selman je pjeaio i posjetio nas od Meda'ina doama. Imao je na sebi Andarvard... (Adab Mufrad 346 dobrim ga ocjenioEl-Albani)

  Ibn-ul-Esir: Andarvard su hlae (Sirval) koje su ispod koljena. (an-Nihayah)

  Allah unitava kamatu, a umnoava milostinju. (2:276) Ibn'Usejmn: Oni koji se bave kamatom e postii velike sume novca, ali bivaju kanjeni sa potpunom suprotnou. (Ahkam-ul-Qur'an 2/322)

  Ibn 'Usejmn: Ako je osoba posudila novac i nije u mogunosti da ga vrati, obavezno je da joj da jo vremena i zabranjeno je mijeati vlasti.(Ahkam-ul-Qur'an 2/327)

  Ibn 'Usejmn: Dobra djela djece se raunaju za razliku od njihovih loihdjela koja ne bivaju zapis ana. (Ahkam-ul-Qur'an 2/339)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  39/48

  El-Hasan el-Basri: "Ulazio sam kod ena Vjerovjesnika za vrijeme'Usmanovog hilafeta i mogao sam dodirnuti njihov krov svojom rukom.(Adab Mufrad 450)

  Ibn 'Usejmn: ejtan moe uljepati novotariju inovatora sa mekahnimsrci ma i suznim oima, ali oni nemaju nikakvu korist od toga. (Ahkam-ul-Qur'an 2/437)

  Ibn 'Usejmn: Ako vidi osobu da se pridrava vjere i ivi dobar ivot, to je dokaz da je Allh zadovoljan s njom. (Ahkam-ul-Qur'an 2/458)

  Ibn Hader: "Vatropoklonici su iali brade pa ak ih i brijali.'El- Albani: Ovdje su nalazi jak nagovjetaj o ianju brade krae od jedneake, da je isto kao obrijati je oponaajui vatropklonike, i da je nijedozvoljeno skraivati toliko kratko. (adh-Dha'ifah 5/125)

  Muttarif bin 'Abdillah: Zdravo srce se nalazi u zdravom djelu a zdravodjelo se nalazi u zdravoj namjeri. (al-Djami', str. 20)

  Ibn Redeb: "Onaj ije se vjerovanje nastani vrsto u srcu, taj e takoerdjelovati po Islmu. (al-Djami', str. 40)

  Ibn Redeb: "Biti zadovoljan sa Muhammedom kao Poslanikom zahtjevada je ovjek zadovoljan sa svim onim ime je on doao. (al-Djami', str. 44)

  El-Albn: Hasan el-Benna i Sejjid Kutb su ti koji su uinili damuslimanska omladina misli da ono to vai za muslimaneumuslimanskim zemljama takoer vai i za idove i krane." (adh-Dha'ifah5/196)

  Ibn Redeb: "Ukoliko neko pretekne nekog drugog sa vjerskog aspekta,alit e i teiti da stigne tu osobu. Ovo se meutim nee uraditi zbog zavisti, ve zbog takmienja u dobru i razoaranosti za svoje nedostatke. (al-Djami', str. 152)

  Ibn Redeb: "Sufjan es- Sevri je rekao o osobi koja je nala nepoznatekovanice u svojoj kui: 'Bolje joj je da ih izbjegne'." (al-Djami', str. 93)

  El-Albn: Nije zabranjeno itati Kur'an kao dunub jer ne postoji dokazza zabranu toga. (Silsilat-ul-Huda; 131)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  40/48

  El-Albn: TV je jedna od najveih zabrana to postoji danas. (Silsilat-ul-Huda wa Nur; 140)

  El-Albn: Gdje su danas oevi, a da ne govorimo majke, koji udarajusvoje desetogodinje dijete koje ne klanja? (Silsilat-ul-Huda; 140)

  Ibn Kudma: Dozvoljeno je takmiiti se u svemu bez nagrade. to se tietakmienja za nagradu, onda je to dozvoljeno samo u trci konja i kamila tegaanja strijelom. (Umdat-ul-Fiqh 1/399)

  El-Albn: Dozvoljeno je imati novac u sefu banke koji iznajmljiva od banke, ali ne na samom bankovnom raunu iako ne bi uzimao kamatu.(Silsilat-ul-Huda; 131)

  El-Hasan el-Basri: "Bogobojazni imaju takvu bogobojaznost daostavljaju mnogo dozvoljenog zbog straha od ne dozvoljenog. (al-Djami',str. 93)

  El-Albn: Zabranjeno je jesti meso od nevjernika onome ko je je ubjeenda ga ne kolju na islamski nain. (Silsilat-ul-Huda; 131)

  El-Albn: Pristati na slanje svog sina u Dihd u Palestinu ali ne u Afganistan pripada neznanju o Islamu te nacionalizamu. Nema veze koja je muslimanska zemlja napadnuta. (Silsilat-ul-Huda; 132)

  Enes ibn Mlik: Sluio sam Vjerovjesnika deset godina i imao samdvadeset godina kad je umro. (al-Adab al-Mufrad 1051 autentinim gaocjenio El-Albn)

  El-Albn: Onaj ko pita radi znanja ima vee pravo na odgovor nego toprosjak koji prosi ima pravo na novac. (Silsilat-ul-Huda; 132)

  Ebu Bekr 'Abdul-'Aziz: Hanbelije su sloni u tome da je oporuka jednogdesetogodinjeg djeaka validna za razliku od jednog sedmogodinjaka."

  (Umdat-ul-Fiqh 1/443)

  Ibn Kudma: Dozvoljeno je onome ko klanja iza Imma da bude Immsamo u jednom sluaju, to jest kad Imm prekine svoje isto stanje. (al-Mughni 3/76)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  41/48

  Ibn Kudma: "Nije preporueno siromahu da napie oporuku. ('Umdat-ul-Fiqh 1/442)

  El-Albn: Dihd u dananjoj Palestini nije mogu. (Silsilat-ul-Huda;141)

  Ibn Redeb: "Savjet vladarima je izmeu uostalog da se mrze oni kojismatraju da se treba dii protiv njih. (al-Djami', str. 101)

  Hanbel: Pitao sam Ahmeda o seksualno neistoj osobi koja se okupa a nositijesan prsten? On je rekao: 'Neka opere mjesto ispod prstena.' Ja rekoh: 'Ata ako je ve (osoba) suha?' On ree: Oprae mjesto. Kupanje (Ghusl) nijekao abdest (wudhu)." (al-Mughni 1/291)

  El-Albn: Prije etrdeset godina sam poeo razdvajati autentine hadiseod slabih, poput Sahih i Daif Ebi Davud." (Dha'if al-Adab al-Mufrad, str. 5)

  Ibn 'Usejmn: "Ni jedan prehrambeni proizvod ne ue u Saudijsku Arabiju a da prethodno ne bude provjeren." (Sharh Bulugh-il-Maram1/197)

  Se'd bin el-Musejjeb: Ibrahm je bio prvi koji se obrezao, ugostio goste,skraivao brkove, rezao nokte i osijedio. (al-Adab al-Mufrad 1250 autentinim ga ocjenio el-Albani)

  El-Albn: Nema nita autentino preneeno od Vjerovjesnika o tome dase uvijek ui Kunut na Sabahu (Fedr), kao to to rade neke afi'ijje.(Silsilah Huda wa Nur; 132)

  Ibn Redeb: "Reeno jo El-Hasanu: 'Zar se ovjek ne stidi Allha kadgrijei pa Ga moli da mu oprosti, pa opet grijei pa Ga zamoli da mu oprostii tako uvijek (ini)`?' On je rekao: Upravo tako vas ejtan eli pobijediti.Nikad se nemojte umoriti u traenju oprosta. (al-Djami', str. 205)

  Mlik bin Dinar: Pla nad grijehom brie grijehe na isti nain kao to vjetar uini da suhi list opadne. (al-Djami', str. 209)

  Ibn 'Avn: Nemoj se pouzdati na mnogobrojnost svojih djela. Ti ne zna jesu li primljena ili ne. Nemoj se osjeati sigurno sa svojim grijesima. Ti nezna da li su ti oproteni ili ne. (al-Djami', str. 216)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  42/48

  El-Albn: Kada bi klanjali iza Ebu Hanife, klanjali bi kao on bez dizanjaruku pri tekbiru. (Sislilah Huda wa Nur; 63)

  Nafi': Kada bi Ibn 'Umer vidio nekog iz svoje familije da igra backgammon, udario bi ga i razbio igru. (al-Adab al-Mufrad 1273 -autentinim ga ocjenio El-Albani)

  Ibn Redeb: "Ona djela koja su radile prve tri odabrane generacije suistina a sve ostalo je la. (al-Djami', str. 138)

  Bekr el-Muzani: "ovjee! eli li znati koji si dar dobio od Allha?Zamiri." (al-Djami', str. 297)

  El-Fevzn: "Muhammed bin 'Abdil- Vehhab je prouavao hanbelijskupravnu kolu, ali je nije slijepo slijedio. (Sharh 'Aqidat-il-Imam, str. 146)

  El-Albn: Neki saudijci su me zvali i pitali da li sam povratio miljenjeda je zlato u obliku kruga zabranjeno enama. Ja sam rekao: Ne. Naprotiv,moje ubjeenje o njegovoj zabrani se povealo. (Adab-uz-Zafaf, str. 5)

  El-Albn: Svaki uenjak kae da nakon Ibn Hadera ni jedna ena nijerodila nekog poput njega. (Adab-uz-Zafaf, str. 12)

  Ibn Redeb: "Nije dozvoljeno ii nekom u goste o kome zna da e datisvoju hranu i hranu svoje djece tog dana i da e im to smetati. (al-Djami',str. 177)

  Ibn Redeb: "Bilo je reeno Ibn-ul-Mubareku da ukratko predstavi lijepkarakter sa jednom jedinom reenicom. On je rekao: Ne ljuti se. (al-Djami', str. 179)

  El-Avza'i: Kada bi uli jedan hadis, odnijeli bi ga naim kolegama na istinain kao to nosimo kovani novac zlataru. Ono to bi oni potvrdili uzeli bia ono to bi odbijali to bi napustili. (al-Djami', str. 313)

  Ibn Hazm: "Vlada saglasnost da je srebro dozvoljeno enama. El-Albn:'On meutim nije spomenuo zlato.' (Adab-uz-Zafaf, str. 46)

  Ibn Redeb: Izgovoriti 'Subhan Allh' nije odlikovanije od izgovaranja'El- hamdulillh'. Prvo spomenuto znai da je Allh bez nedostataka dokdrugo potvriva potpune osobine, to je po sebi plemenitije. (al-Djami',str. 266)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  43/48

  El-Albani: "Ovu knjigu - Adab-uz-Zafaf napisao sam nakon to me jena brat Abdur-Rahman el- Bani zamolio da je napiem u vezi sa njegovomprvom noi sa svojoj suprugom. Tako sam uradio i on ju je sa linimnovcem odtampao i besplatno podijelio na svojoj svadbi. (az-Zafaf, str.77)

  Asbag el-Maliki: Dozvoljeno je ovjeku da lie spolni organ svojesupruge." (Ahkam-ul-Qur'an 12/211 od al-Qurtubi)

  Muhibb-ud-Din el-Hatib: "Ftima bint Abdil- Mlik; kerka halife,sestra etiri halife i supruga halife, Umer bin Abdil-Aziza. (Predgovor El- Albanijevog az-Zafaf, str. 86)

  El-Hatib: "Kada je njezin mu bio svjetski vladar, on je naredio da senjegova familija izdrava sa nekoliko dirhema dnevno. Zatim joj je naredioda podijeli sve svoje blago i dragulje kao milostinju, s ime se ona sloila.Kratko poslije toga on je preselio i nije nita ostavio iza sebe svojoj familiji.Kada joj je odgovorni za blagajnu ispriao da je njezin imetak sauvan i daga moe povratiti, ona je rekla: Ne. Ja se pokoravam vladaru Pravovjernih.Zar da se pokoravam mom muu kad je iv a da mu budem neposluna kad je mrtav. (Predgovor El-Albanijevog az-Zafaf, str. 87)

  Ibn Redeb: "Najvee zlo je napustiti obavezu. (al-Djami', str. 301)

  Ibn Redeb: "El-Hasan el- Basri je bio upitan o ovjeku od koga nekoneto zatrai i on mu dadne zato to se stidi. Da li on biva nagraen za ovo?On je rekao: To je lijepo djelo a za lijepo djelo ovjek biva nagraen." (al-Djami', str. 304)

  Ibn Redeb: "Ako se odgovori na pitanje sa dokazima, onaj koji je pitao jezaduen da slijedi odgovor makar mu ne odgovarao. (al-Djami', str. 311)

  Ibn Kudama: "Dozvoljeno je naslaivati se meu guzovima supruge bezulaenja u analni otvor. (al-Mughni 10/228)

  El-Albn: "Pokueno je dunub osobi da ui Kur'n. Ne postoji dokaz da je to zabranjeno. (adh-Dha'ifah 6/8)

  El-Albn: "Pokrivanje gl ave je uljepavanje muslimana koji nisu poduticajem nevjernika. (adh-Dha'ifah 6/52)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  44/48

  'Kad sudija sjedne na svoje mjesto, dva meleka se spuste i inspiriu ga naispravno...' El-Albn: Izmiljen. Ovo je jedan od dokaza kojeg Kadijanijjekoriste za to da vj erovjesnitvo i objava postoje nakon Poslanika... (adh-Dha'ifah 6/52)

  Ibn Redeb: "Onaj ko pazi Allhove granice kad je mlad i snaan, biezatien od Allaha kad postane star i slab. (al-Djami', str. 231)

  Ibn Redeb: "Neki od Selefa su kada bi klanjali, znali moliti Allaha za svekao so za tijesto i travu za ovce. (al-Djami', str. 276)

  Ibn Redeb: "Muhaddisi ne mogu objasniti kako prepoznaju slabost u jednom hadisu i ne mogu to dokazati drugima. Ali znak u tome svemu jekada jedan od njih iznese jedan hadis drugim uenjacima u toj struci, svi suujedinjeni oko odgovora. (al-Djami', str. 313)

  Ibn Redeb: Rijei Vjerovjesnika'Nareujem vam da se bojite Allha ida sluate i pokoravate se' obuhvataju dobra ovog i bud ueg svijeta.Bogobojaznost daje sreu na buduem svijetu a poslunost vladaru dajesretan ivot ovdje na ovom svijetu. (al-Djami', str. 319)

  Ibn 'Usejmn: Ibn Tejmijje kae da ukoliko se dunub osoba okupa da bise rijeila velike neistoe, takoer se rjeava i male neistoe i osobapostaje ista. Ovo miljenje je ispravno. (Sharh Mumti' 1/308)

  Ibn Kudama: "Ukoliko se roditelji razvedu, eni pripada dijete ako jemlae od sedam godina. Ako se ona u meuvremenu uda, dijete ide ocu. Ako bi se razvela, d ijete se vraa majci. (al-'Umdah 2/137)

  Ibn Redeb: "Ima onih koji kau da su 'Fard' i 'Vadib' jedno te isto. Ovo je poznato kod afi'ija i drugih, te jedno od miljenja Ahmeda. (al-Djami',str. 339)

  Ibn Redeb: "Hanefijje kau da se 'Fard' dokazuje sa upeatljivim

  dokazom za razliku od 'Vadiba' koji to ne biva. (al-Djami', str. 339)

  Ibn Redeb: "Veina predaja od Ahmeda ukazuju na razliku izmeu'Farda' koji se potvriva u Kur'nu, i 'Vadiba' koji se potvriva u Sunnetu.(al-Djami', str. 339)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  45/48

  Selman el-Farisi: Kada bi se nebesa i zemlja stavile na tasove Vage, oni bi mogli stati na njih. (al-Djami', str. 266 autentinim ga ocjenio IbnRedeb)

  El-Albn: Nema nita potvreno od Vjerovjesnika da je on dizao rukenakon namaza (u dovi). To to Imm i klanjai zajedno ine dovu nakonmolitve, je novotarija. (adh-Dha'ifah 6/60)

  El-Albn: enidba je obavezna a ne samo preporuena. (Silsilah Huda wa Nur)

  Ibn Redeb: "Haram je ono to se spominje zajedno sa strogom kaznom. (al-Djami', str. 342)

  El-Albn: Vjerovjesnik bi stavljao na glavu ono to bi naao. Ponekadtekijju (kufi kapa) bez 'ammame (turban) a ponekad obrnuto. (SislilahHuda wa Nur; 160)

  El-Albn: Nositi tekijju (taqiyyah) na zapadu je islamsko obiljeje.(Sislilah Huda wa Nur; 138)

  El-Albn: Nije dozvoljeno eni da je vani i radi, iako je posao dozvoljen,dok ovjek sjedi kod kue, uva djecu, sprema hranu i isti. (Sislilah Huda wa Nur; 160)

  Muaz bin Debel: "Poduiti nekog ko ne zna je milostinja. (al-Djami',str. 288)

  Ebu Derda': Zdravlje je bogatstvo tijela. (al-Djami', str. 297)

  Ibn Redeb: Ako neko od etiri pravednih halifa kae jedno a neki drugisljedbenik nsto drugo, veina Selefa smatra da se uzima miljenje prvog.Ovo poseb no vai ako je u pitanju 'Umer o kojem hadis kae: Allh je stavioIstinu na Umerov jezik. (al-Djami', str. 322)

  El-Albn : Nije mi poznato da ijedan uenjak kae da je hadis opomjeranju prsta na Teehhudu slab i neobian (shadh). (Sislilah Huda waNur; 135)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  46/48

  Ibn Redeb: "to vei udio osoba sebi nabavi od ovog ivota, to manji bivanjezin stupanj na buduem svijetu." (al-Djami', str. 359)

  "Ahba su odtampali svoju kopiju Sahih Muslim i uklonili hadis 'Gdje je Allh?'" El-Albn: Allhu ekber! To pok azuje njihovu glupost. ta euraditi sa istim hadisom koji se nalazi u Malikovoj El-Muvetta'? (SislilahHuda wa Nur; 138)

  Vehb bin Munebbih: "Ovaj i budui ivot su kao ovjek sa dvije supruge; jedna je zadovoljna a druga je srdita. (al-Djami', str. 366)

  El-Hasan el-Basri: "Ljudi te vole sve dok ne eli ono to oni imaju. imto htjedne, oni e te omalovaiti, prezirati govor s tobom i mrzit e te. (al-Djami', str. 367)

  Ejjub es-Sihtijani: "ovjek nee biti plemenit dok ne bude imao dvijeosobine: ne o baziranje na ono to drugi imaju i posjedovanje razumijevanjasa onim to drugi ine. (al-Djami', str. 368)

  Ibn Redeb: "Jedan beduin je doao u Basru i rekao: 'Ko je prvak ovoggrada?' Oni su rekli: 'El-Hasan el-Basri'. On je rekao: 'Kako je to postao?'Oni su rekli: 'Ljudi su u potrebi za njegovim znanjem a on nije u potrebi zanjihovim ovosvjetskim svrhama'. (al-Djami', str. 367)

  Ibn Kudama: "Obavezno je skrbiti svoje roditelje, djedove i nane, djecu iunuad..." (al-'Umdah 2/140)

  Ibn Kudama: "Da bi to bilo obavezno trebaju postojati tri uvjeta; Da susiromani, da skrbnik ima dovoljno za sebe i svoju familiju i da nisunasljednici. (al-'Umdah 2/140)

  Ibn Redeb: Ako ranjena osoba pred samu smrt kae 'Taj i taj me jeranio', veina smatra da to nije dokaz. (al-Djami', str. 384)

  El-Albn: Nije propisano klanjati dobrovoljne namaze izmeu dvaobavezna kada se spajaju. Meutim, ne postoji nita to odbacuje to daovjek klanja dobrovoljne namaze zadnjeg namaza poslije toga. (SislilahHuda wa Nur; 135)

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  47/48

  El-Albn: Najljepe na eni su njezine oi. Zar ne uje ta pjesnik kae:'Na ratuj protiv srca mog dva slaba pobjede jednog jakog...' (SilsilahHuda wa Nur 135)

  Ibn Redeb: Ako je suprug odsutan jedno due vrijeme od svoje supruge bez isprike i on a ga zamoli da se vrati a on to ne uradi, sudac e ih razvestikau Mlik, Ahmed i Ishk. Ahmed je rekao est mjeseci a Ishk dvijegodine. (al-Djami', str. 373)

  El-Fudajl bin Ijad: "Temelj asketizma (Zuhd) je da bude zadovoljan Allhom. (al-Djami', str. 354)

  Ibn- Abbas, r.a., kae da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko posjeti bolesnika kojem nije doaonjegov edel (smrt), neka kod njega rekne sedam puta: "Molim velikog Allaha, gospodaravelikog Ara, da te izlijei: (ESELULLAHE EL- AZIM, RABBEL ELARIL, AZIM ENJEFIJEK). Allah e ga izlijeiti od te bolesti." (Ebu-Davud, Tirmizi)

  Enes, r....a., kae: "Jedan djeak idov sluio je Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pa se razboli.Poslanik, s.a.v.s., doao je da ga obie, sjeo je kod njegove glave i rekao mu: 'Primi islam.'Djeak pogleda u svoga oca, koji bijae prisutan. Otac mu ree: 'Posluaj Ebu-Kasima.'Djeak primi islam. Izaao je Poslanik, s.a.v.s., govorei: 'Hvala Allahu Koji ga je spasio od

  vatre dehenemske.'" (Buhari)Prenosi Aia, r.a., da bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., prilikom obilaska bolesnika, blierodbine, potrao ga svojom desnom rukom i rekao: "Allahumme rabbennasi, ezebilbe se,ifi, enteafi la ifae illaifauke, ifaen lajugadiru sekama" (Moj Allahu, Gospodaru ljudi,otkloni tegobu, izli jei, Ti lijei, nema lijeka osim Tvoga, izlijei lijekom poslije koga nemabola). (Muttefekun alejhi)

  Ebu-Abdullah Osman b. Ebu el- 'As, r.a., prenosi da se on potuio Resulullahu (s.a.v.s.) nabolove koje osjea u tijelu, pa mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Stavi ruku namjesto gdje te boli i reci: 'Bismillah' tri puta, a onda proui sedam puta: 'Utjeem se

  Allahovoj moi i kudretu od zla to ga osjeam i bojim ga se!'" (Muslim)Ibn-Abbas, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., u ao kod nekog beduina da gaobie, a imao je obiaj da kada ue kod bolesnika, rekne: "Nita, nita, to je ienje odgrijeha, inaallah (tj. bolest te isti od grijeha)." (Buhari)

  Ebu Se'id el- Hudri, r.a., prenosi da je Dibril doao kod Vjerovjesnika, s.a.v.s., pa murekao: "O Muhammede, potuio si se (da si bolestan)?" "Da!", odgovori Vjerovjesnik,

 • 8/13/2019 izreke islamskih ucenjaka

  48/48

  s.a.v.s., a Dibril ree: "Bismillahi erkike min Kulli ejin ju'zuke min Kulli nefsin evejaninhasidin Allahu jefike bismillahi erkike." (Allahovim imenom te lijeim) od svega to teezijjeti, od zla svake due, ili oka koje zavidi; Allah je tvoj lijenik, Allahovim imenom telijeim." (Muslim)