of 21 /21
Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović Životopis, znanstvena i stručna djelatnost 1. Datum rođenja: 6. travnja 1974. 2. Mjesto rođenja: Osijek 3. Nacionalnost: Hrvat 4. Državljanstvo: Republike Hrvatske 5. Adresa: 31000 Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 8c 6. Telefon: (031) 224-513 - fiksni ( 091) 2002-599 - mobitel 7. Fax: (031) 224-540 8. E-mail: [email protected] 9. Obrazovanje Ustanova Stručna sprema Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 2002 - 2005 Dr. sc. Ministarstvo pravousđa 2003 Pravosudni ispit Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 1998 - 2001 Mr. sc. Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 1993 - 1997 Diplomirani pravnik Poznavanje stranih jezika: (1 izvrsno; 5 osnovno) Jezik Čitanje Govor Pisanje Hrvatski materinji jezik Engleski 1 1 1 Posao: Znanstveni novak (od 1998.) a zatim asistent, viši asistent, docent t e izvanredni profesor iz predmeta Upravno pravo na Pravnom fakultetu u Osijeku; obavljao nastavu i ispite i na veleučilištima u Požegi i Vukovaru Predstojnik Katedre za upravno pravo na Pravnom fakultetu u Osijeku. Konzultant Svjetske banke i Ministarstva uprave na projektu Funkcionalna analiza državne uprave Konzultant SIGMA-e na projektu Analiza posebnih upravnih postupaka u Republici Hrvatskoj. Konzultant CARDS 2003 na projektu Potpora reformi državne službe i javne uprave Suradnik na projektu Reforme Zakona o općem upravnom postupku Suradnik na projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, i to: Hrvatska javna uprava naspram renesansi države i globalizacije te Prilagodljivost hrvatskog kaznenog prava uvjetima tranzicije Suradnik na EUNICOP projektu Pečuh – Osijek Suradnik na DUNICOP projektu Pečuh – Osijek Član Jean Monnet Katedre za europsko procesno pravo Redoviti član Akademije pravnih znanosti Hrvatske Član uredništva časopisa Hrvatska javna uprava, Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović Životopis, znanstvena i stručna … · 2016. 4. 20. · Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović Životopis, znanstvena i stručna … · 2016. 4. 20. ·...

ivotopis, znanstvena i struna djelatnost
1. Datum roenja: 6. travnja 1974.
2. Mjesto roenja: Osijek
Franje Šepera 8c
( 091) 2002-599 - mobitel
Jezik itanje Govor Pisanje
Posao:
Znanstveni novak (od 1998.) a zatim asistent, viši asistent, docent te izvanredni
profesor iz predmeta Upravno pravo na Pravnom fakultetu u Osijeku; obavljao nastavu
i ispite i na veleuilištima u Poegi i Vukovaru
Predstojnik Katedre za upravno pravo na Pravnom fakultetu u Osijeku.
Konzultant Svjetske banke i Ministarstva uprave na projektu Funkcionalna analiza
dravne uprave
Konzultant SIGMA-e na projektu Analiza posebnih upravnih postupaka u Republici
Hrvatskoj.
Konzultant CARDS 2003 na projektu Potpora reformi dravne slube i javne uprave
Suradnik na projektu Reforme Zakona o opem upravnom postupku
Suradnik na projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, i to: Hrvatska javna
uprava naspram renesansi drave i globalizacije te Prilagodljivost hrvatskog kaznenog
prava uvjetima tranzicije
lan Jean Monnet Katedre za europsko procesno pravo
Redoviti lan Akademije pravnih znanosti Hrvatske
lan uredništva asopisa Hrvatska javna uprava, Zagreb
strane Ministarstva uprave
Profesor na doktorskom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu.
Steajni upravitelj
Radno iskustvo
Datum od –
datum do:
Istraiva Maarska-Hrvatska IPA projekt meugranine suradnje DUNICOP
Analiza prekogranine suradnje jedinica lokalne samouprave
Svibanj
Rujan
Autor Autor programa Specijalistikog diplomskog strunog studija javne uprave na Pravnom fakultetu u Osijeku.
Voditelj studija.
Istraiva Maarska-Hrvatska IPA projekt meugranine suradnje SUNICOP Istraivanje o razlikama i ustroju lokalne samouprave Maarskoj i Hrvatskoj
Veljaa 2010 – sijeanj 2011
Istraiva Maarska-Hrvatska IPA projekt meugranine suradnje EUNICOP Istraivanje o elektronskoj upravi u Hrvatskoj i Maarskoj
Prosinac 2011
Zagreb, Hrvatska
Predava Unutarnje trište – Upravne procedure u Republici Hrvatskoj
Studeni
British Council Pravni strunjak
Procjena br. 2. posebnih upravnih postupaka koji utjeu na primjenu ZUP-a
2006- 2009
Pravni strunjak
Travanj 2007 – studeni
Zagreb, Osijek, Vukovar
Republici Hrvatskoj
Pravni strunja Procjena posebnih upravnih postupaka koji utjeu na ZUP
Svibanj 2006 – studeni2 007
British Council Pravni strunjak
CARDS 2003 PAR PROJECT “Support to implementation of the civil service reform programme Croatia”
Studeni 2004 – srpanj 2005
Pravni strunjak
Publikacije:
2006.
alba u upravnom postupku, Pravni fakultet Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku, Osijek, 2001.
b) lanci
Suradnja izmeu nacionalnih i upravnih sudova, Suda Europske unije i Suda za
zaštitu ljudskih prava u izvršavanju upravnosudskih odluka nakon Lisabonskog
ugovora, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Split, br. 2/2015 (52), str. 431.-
447., izvorni znanstveni rad, UDK 342.9(4)EU – koautor Bosiljka Britvi Vetma
Lisabonski Ugovor – o njegovoj strukturi i aspektima utjecaja na upravno pravo i
javnu upravu, Pravni vjesnik, Osijek, br. 2/2015., str. 181. – 190., pregledni
znanstveni rad, UDK 342.9:342.41(4-67EU) – koautor Blanka Matkovi, student
Stranka u hrvatskom upravnom postupku i upravnom sporu, Pravni vjesnik,
Osijek, br. 1/2015., str. 127. – 140., pregledni znanstveni rad, UDK 35.077.2./.3(497/5)
– koautor Ivica Petrovi, student
Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik radova Pravnog fakulteta
u Splitu, Split, br. 2/2013. (50), str. 429.- 441., izvorni znanstveni rad, UDK 342(497.5)
– koautor Bosiljka Britvi Vetma
Pošteno suenje kao temelj sudake etike, Zbornik radova Pravnog fakulteta u
Splitu, Split, br. 3/2012. (49), str. 449.- 459., izvorni znanstveni rad, UDK 347.962
Vrste upravnih sporova, Hrvatska javna uprava, br. 3/2011., str. 753. – 772., izvorni
znanstveni rad, UDK 35.077.2 – koautor Bosiljka Britvi Vetma
Upravno sudovanje u Republici Hrvatskoj, Collection of papers Iustinianus Primus
Faculty of Law, Skopje, Macedonia, 2011., str. 33. – 46., izvorni znanstveni rad, UDK
342.565.4(497.5)
Hrvatsko pravo javne nabave – usklaenost s pravom EU, Zbornik radova Pravnog
fakulteta u Splitu, Split, br. 2/2011. (48), str. 407.- 417., izvorni znanstveni rad, UDK
35.073.53(497.5)(094) – koautor Bosiljka Britvi Vetma
Novi zakon o opem upravnom postupku i posebni upravni postupci, Hrvatska
javna uprava, br. 2/2010., str. 319. – 329., pregledni znanstveni rad, UDK 342.9(094.5)
Upravni ugovori i upravno sudovanje, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu,
Split, br. 1/2010 (95), str. 37.-52., pregledni znanstveni rad, UDK 342.9 (4)
Vrednovanje javnih dobara – koncesije na «kulturnim dobrima» kao «dobrima od
interesa za Republiku Hrvatsku», s posebnim naglaskom na posebnosti tih
koncesija, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Split, br. 1/2009 (91), str. 189.–
199., pregledni rad, UDK 351. 833 (497.5)
Problematika dravljanstva Europske unije, Pravni vjesnik, Osijek, br. 1/2009., str.
27.–37., izvorni znanstveni rad, UDK 342.71 (4-67EU) – koautor Juraj Sajfert, student
Pojmovnik – akti poslovanja; beneficium novorum; denacionalizacija;
dravljanstvo Europske unije; jedinstveno upravno mjesto; naelo pravinog
postupka; upravni ugovor; reformatio in peius; sloeni upravni akti, Hrvatska
javna uprava, br. 4/2009., str. 1249.–1259.
Neposredan izbor nositelja izvršne vlasti u opinama, gradovima, upanijama i
Gradu Zagrebu, Pravni vjesnik, Osijek, br. 1./2008., str. 101.–113., pregledni
znanstveni rad, UDK 342.84:352 (497.5 Zagreb) – koautor Boris Bakota
Aktualna pitanja ureivanja novog hrvatskog ope upravnog postupka, Zbornik
radova Pravnog fakulteta u Splitu, Split, br. 1/2008 (87), str. 67.–74., izvorni
znanstveni rad, UDK 342.9 (497.5) – koautor Boris Bakota
Tijela dravne uprave u sustavu izvršenja kazne zatvora, Hrvatska javna uprava, br.
4/2006., str. 57. – 89., izvorni znanstveni rad, UDK 343.181 351.746
Croatia on the Road to the European Union: Meeting the Accession Criteria,
Comparative Law Review, vol. 14., Nicolaus Copernicus University, Tourn, Poland,
2006., str. 89.–103. – koautor Ivana Barkovi
Posebni upravni postupci u Republici Hrvatskoj, Hrvatska javna uprava, br. 3/2006.,
str. 5.-22.
Ovlaštenici naknade u postupku denacionalizacije, Pravni vjesnik, Osijek, br. 1-
2/2006., str. 241.–248., pregledni znanstveni rad, UDK 35.073.92 (497.5) 347.237
(497.5) – koautor Marijeta Vitez, studentica
Modernizacija hrvatske dravne uprave – zahtjevi i ostvarenja, Pravni vjesnik,
Osijek, br. 3-4 /2005., str. 269.–278., izvorni znanstveni rad, UDK 342.9 (497.5) 35.07
(497.5)
Izvanredni pravni lijekovi u upravnom postupku, Pravni vjesnik, Osijek, br. 3-
4/2002., str. 275.–291., izvorni znanstveni rad, UDK 342. 9 (497.5)
O sadraju albe u upravnom postupku, Pravni vjesnik, Osijek, br. 1-2/2001., str.
223.–229., prethodno priopenje, UDK 342.9 (497.5)
Posebnosti upravnog spora pune jurisdikcije, Novosti u upravnoj i upravnosudskoj
praksi, Novi informator, Zagreb, 2015., str. 23. – 46., ISBN 978-953-7812-93-5 –
koautor Bosiljka Britvi Vetma
Novi upravni i upravnosudski postupak – slabe toke i problematine situacije,
prethodno znanstveno priopenje, Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj,
urednik: Ivan Kopri, Zagreb, str. 155. – 164., Signatura 342.9 UDK
35.077.2./.3(497/5)
Sudaka neovisnost u Republici Hrvatskoj, Sudije u pravnom sistemu: izbor sudija u
Srbiji i zemljama Regiona, Urednici: Edin Šarevi i Vladan Petrov, Sarajevo, 2013.,
str. 127. – 144., 347.962.2(497.11)(082)
«Bezgranina» suradnja opina u Maarskoj i Hrvatskoj, Pravo-regije-razvoj,
Urednici: Mario Vinkovi i Mirela upan, Osijek, Peuh, 2013., str. 147. – 159., UDK
332.1 – koautori Adrian Fabian i Boris Bakota
Lokalna samouprava u Maarskoj i Hrvatskoj, Suvremeni pravni izazovi: EU-
Maarska-Hrvatska, Urednici: Mario Vinkovi i Mirela upan, Osijek, Peuh, 2012.,
str. 225. – 242., UDK 352 – koautori Adrian Fabian i Boris Bakota
Elektroniki upravni postupak u Maarskoj i Hrvatskoj, Pravni aspekti
prekogranine suradnje i EU integracija: Maarska – Hrvatska, Urednik: Mirela upan,
Osijek, Peuh, 2011., str. 39. – 51., UDK 342.9:004.3/.4 – koautori Adrian Fabian i
Boris Bakota
Novi Zakon o opem upravnom postupku u funkciji ubrzanja upravnih
postupaka, s posebnim osvrtom na ubrzanje postupka na temelju Zakona o
naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunistike vladavine,
Novi Zakon o opem upravnom postupku – Praktina pitanja i problemi primjene,
Urednik: Ivan Kopri, Zagreb, 2009., str. 41.–55., 35.077.7 (497.5) 35.072.21 (497.5),
ISBN 978-9958-1960-8-9.
Posebnosti poreznog i carinskog upravnog postupka naspram novog opeg
upravnog postupka, Aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse – 2009.,
Inenjerski biro, Zagreb, 2009., str. 181.–188., UDK 342.951
Postupanje po novom Zakonu o opem upravnom postupku i posebni upravni
postupci, Modernizacija opeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj,
Urednici: Ivan Kopri i Vedran ulabi, Suvremena javna uprava, Zagreb, 2009., str.
143.–153., pregledni znastveni rad, UDK 35.077.3 (497.5)
Innovations – do they always have to be positive, XXI Annual Conference of ENTO
for dynamic local and regional public policies: Training for innovation, innovation in
training, Desenzano del Garda, Italy, 2-3 October 2008., The Conference Papers, str.
9.-14. – koautor Boris Bakota.
Izlagao svoje radove na znanstvenim i strunim skupovima:
MEUNARODNI ZNANSTVENI SKUPOVI
Public Governance and Civil Service in Lithuania and Central Europe:
Development, Experiences and Best Practises, Vilnius, Litva, 2015.
Organizator: Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania
Na poziv prezentirao rad na temu: Reform of Public Governance: the Case of Croatia
The EU energy law and renewable energy in croatian local and regional
government, Cogito Hubert Curien bilateral project, Good local governance,
Zagreb, 2014.
Organizator: Faculté de droit & IPAG, Université de Valenciennes, France i Pravni
fakultet u Zagrebu
Na poziv prezentirao temu : The European Union Energy Law and Renewable Energy
in Croatian Local and Regional Government
Izvršenje upravnih i upravnosudskih odluka, Hrvatsko – francuski upravno-pravni
dani, pravni simpozij, Split, 2014.
Organizator: Sveuilište u Splitu, Universite Pantheon – Assas Paris II i Conseil d'Etat
de France
Na poziv prezentirao rad na temu: Suradnja izmeu nacionalnih i upravnih sudova,
Suda Europske unije i Suda za zaštitu ljudskih prava u izvršavanju upravnosudskih
odluka nakon Lisabonskog ugovora
XX. Dnevi slovenske uprave, Ljubljana, Slovenija, 2013.
Organizator: Fakultet za upravu Sveuilišta u Ljubljani
Na poziv prezentirao rad na temu: Party in Croatian Administrative procedure and
Administrative Dispute
simpozij, Split, 2013.
Organizator: Sveuilište u Splitu, Universite Pantheon – Assas Paris II i Conseil d'Etat
de France
Na poziv prezentirao rad na temu: Upravni sudac – Europska rješenja i iskustva
Sudije u pravnom sistemu: izbor sudija u Srbiji i zemljama Regiona, Beograd,
Srbija, 2013.
Beogradu
Na poziv prezentirao rad na temu: Naelo sudake neovisnosti u Republici Hrvatskoj –
ad normam i u praksi
Legal Implications of Local and Regional Development, Pecs, Hungary, 2013.
Organizator: University of Pecs
Na poziv prezentirao rad na temu: Lokalna samouprava u Maarskoj i Hrvatskoj
Contemporary legal challenges: EU – Hungary – Croatia, Osijek, 2012.
Organizator: Pravni fakultet Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Na poziv prezentirao rad na temu: «Bezgranina» suradnja opina u Maarskoj i
Hrvatskoj
dani, pravni simpozij, Split, 2011.
Organizator: Sveuilište u Splitu, Universite Pantheon – Assas Paris II i Conseil d'Etat
de France
Contemporary Administrative Law – trends, innovations, reforms, Ohrid,
Makedonija, 2011.
Organizator: Iustinianus Primus Faculty of Law
Na poziv prezentirao rad na temu: Upravno sudovanje u Republici Hrvatskoj
Javni ugovori i javna nabava: usporedni i europski aspekti, Hrvatsko-francuski
upravno pravni dani, pravni simpozij, Split, 2010.
Organizator: Sveuilište u Splitu, Universite Pantheon – Assas Paris II i Conseil d'Etat
de France
Na poziv prezentirao rad na temu: Hrvatsko pravo javne nabave – usklaenost s
pravom EU
Cross Border and EU Legal Issues: Hungary – Croatia, Peuh, Maarska, 2010.
Organizator: University of Pecs
Na poziv prezentirao rad na temu: Electronic Administrative Procedure in Hungary and
Croatia
Srbija, 2009.
Organizator: Council of Europe
Na poziv prezentirao rad na temu: Denacionalizacija u Republici Hrvatskoj – ad
normam i u praksi
2009.
Organizator: Sveuilište u Splitu, Universite Pantheon – Assas Paris II i Conseil d'Etat
de France
Na poziv prezentirao rad na temu: Upravni ugovori i upravno sudovanje
Modernizacija opeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj, Zagreb,
2009.
Organizator: Institut za javnu upravu, Zagreb
Na poziv prezentirao rad na temu: Postupanje po novom Zakonu o opem upravnom
postupku i posebni upravni postupci
Pravo i vrednovanje javnih dobara, Hrvatsko – francuski upravno-pravni dani,
pravni simpozij, Split, 2008.
Organizator: Sveuilište u Splitu i Universite Pantheon – Assas Paris II
Na poziv prezentirao rad na temu: Vrednovanje javnih dobara – koncesije na kulturnim
dobrima kao dobrima od interesa za Republiku Hrvatsku
For dynamic local and regional public policies: Training for innovation,
innovation in training, Brescia, Italia, 2008.
Organizator: European network of training organizations
Na poziv prezentirao rad na temu: Innovations – do they always have to be positive
Prema suvremenoj javnoj upravi – Tradicije i tranzicije – Djelo i utjecaj
francuskog Dravnog savjeta, pravni simpozij, Split, 2007.
Organizator: Sveuilište u Splitu, Universite Pantheon – Assas Paris II, te Centar za
europsku dokumentaciju i istraivanje – Robert Schuman, Zagreb
Na poziv prezentirao rad na temu: Aktualna pitanja ureenja novog hrvatskog upravnog
postupka
Hrvatskoj, Zagreb, 2006
Organizator: SIGMA
Pozvani sudionik – tijekom rasprave podnio priopenje na temu: Smjernice za izradu
novog Zakona o opem upravnom postupku
DOMAI ZNANSTVENI I STRUNI SKUPOVI
Novosti u upravnoj i upravnosudskoj praksi, Zagreb. 2015.
Organizator: Visoki upravni sud RH i Novi informator
Na poziv prezentirao rad na temu: Posebnosti upravnog spora pune jurisdikcije
Znanstveni skup Akademije pravnih znanosti Hrvatske – Izazovi djelovanja
hrvatskog javnog sektora u Europskoj uniji, Osijek, 2015.
Organizator: Akademija pravnih znanosti Hrvatske i Pravni fakultet Sveuilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku
Na poziv prezentirao rad na temu: Izazovi upravnog sudstva u pruanju uinkovite
pravne zaštite povodom albe
Organizator: Institut za javnu upravu
Na poziv prezentirao rad na temu: Novi upravni i upravnosudski postupak – slabe toke
i problematine situacije
Novi zakon o upravnim sporovima i nova organizacija upravnog sudovanja,
Zagreb, 2010.
Organizator: Institut za javnu upravu, Zagreb
Suurednik skupa i izlaga na temu: Tijek upravnog i upravnosudskog postupka –
mogue problematine situacije
Organizator: Inenjerski biro d.d., Zagreb
Na poziv prezentirao rad na temu: Posebnosti poreznog i carinskog upravnog postupka
naspram novog opeg upravnog postupka
Novi Zakon o opem upravnom postupku – praktina pitanja i problemi
primjene, Zagreb, 2009.
Organizator: Institut za javnu upravu, Zagreb i Narodne novine
Na poziv prezentirao rad na temu: Novi Zakon o opem upravnom postupku u funkciji
ubrzanja upravnih postupaka, s posebnim osvrtom na ubrzanje postupka na temelju
Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunistike
vladavine
Organizator: Pravni fakultet Sveuilišta u Zagrebu
Pozvani aktivan sudionik
Naela primjene zakonodavstva i naela opeg upravog postupka, Zagreb, 2006.
Organizator: British council i CARDS 2003
Pozvani sudionik – tijekom rasprave podnio priopenje na temu: Nova naela upravnog
postupka
Uloga novog opeg upravnog postupka u modernizaciji javne uprave, Zagreb,
2006.
Organizator: Pravni fakultet Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Hrvatski
institut za lokalnu samoupravu, Osijek
Pozvani sudionik – podnio prioenje tijekom rasprave
Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta u postupku izbora u zvanja
Osijek, 12. travnja 2016.
postupku izbora u zvanja za postupak izbora u znanstveno-
nastavno zvanje redovitog profesora, pristupnika prof. dr. sc. Boris
Ljubanovi
Na podlozi izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika Matinog odbora za
podruje društvenih znanosti, polje pravo od dana 31. 3. 2016. Odbor za provjeru
ispunjavanja uvjeta u postupku izbora u zvanje podnosi Fakultetskom vijeu Pravnog
fakulteta u Osijeku sljedee
IZVJEŠE
U skladu s tokom I. Odluke Rektorskog zbora o nunim uvjetima za ocjenu nastavne
i strune djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (u daljnjem
tekstu: Odluka) pristupnici koji su u postupku izbora ili reizbora u više zvanje moraju
kao opi uvjet priloiti pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraivanje
kvalitete svog nastavnog rada ili pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete koju
provodi visoko uilište.
Odbor je utvrdio kako je pristupnik Boris Ljubanovi Odboru dostavio rezultate
jedinstvene studentske ankete koju je Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
provelo u akademskoj godini 2015. i kojom je pristupnik/pristupnica
ocijenjen/ocijenjena s prosjenom ocjenom 4,21.
Temeljem lanka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u
znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora moe biti izabrana osoba koja je
upisana u Upisnik znanstvenika u odgovarajuem polju, ili koja ispunjava uvjete za
stjecanje toga znanstvenoga zvanja u pogledu obrazovnog, nastavnog i strunog rada
koje propisuje Rektorski zbor, ako ima potrebne psihofizike osobine kao i druge
uvjete propisane Statutom Sveuilišta.
Odbor je utvrdio kako je pristupnik prof. dr. sc. Boris Ljubanovi upisan u Upisnik
znanstvenika pod brojem 253141
Nadalje, u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, u
skladu s tokom IV. Odluke, u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor moe
biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz lanka 93. Zakona o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, br. 123/03, 198/03, 105/04,
174/04, 2/07 Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11) koja uz ope uvjete ispunjava i
sljedee uvjete:
- da je u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujueg) na nekom viskom uilištu
ukupno izvodila nastavu od barem šesto (600) norma sati;
Odbor je utvrdio da je pristupnik/pristupnica prof. dr. sc. Boris Ljubanovi u
svojstvu nastavnika na Pravnom fakultetu u Osijeku izvodio nastavu u trajanju od
3175 norma sati;
1. da je autor ili koautor dva (2)
sveuilišna udbenika, dvije (2)
odnosno da je na web stranici visokog
uilišta postavio svoja predavanja iz
dva (2) kolegija, kao nastavne tekstove
koji su pozitivno ocijenjeni od strane
strunog povjerenstva
visokog uilišta postavio/postavila svoje
struno povjerenstvo u sastavu Prof. dr. sc.
Branko Babac, Prof. dr. sc. Zvonimir Lauc,
Prof. dr. sc. Jasna Omejec.
2. da je pod njegovim/njenim
mentorstvom obranjeno najmanje deset
je pri tome objavio/objavila barem
etiri rada u koautorstvu sa studentom
Pristupnik je bio mentor 207 diplomskih ili
završnih radova i pri tome je objavio
sljedee radove u koautorstvu sa studentom
Lisabonski ugovor – o njegovoj strukturi i
aspektima utjecaja na upravno pravo i
javnu upravu, Pravni vjesnik, Osijek, br.
2/2015., str. 181.-190., pregledni
znanstveni rad, UDK 342.9:342.41(4-
Stranka u hrvatskom upravnom postupku i
upravnom sporu, Pravni vjesnik, Osijek, br.
1/2015., str.127.-140-, pregledni znanstveni
rad, UDK 35.077.2/.3(497/5) – koautor
37., izvorni znanstveni rad, UDK 342.71
(4-67EU) – koautor Juraj Sajfert, student.
Ovlaštenici naknade u postupku
denacionalizacije, Pravni vjesnik, Osijek,
znanstveni rad, UDK 35.073.92 (497.5)
347.237 (497.5) – koautor Marijeta Vitez,
studentica.
sposoban mentor/komentor u
znanstvenom asopisu u koautorstvu sa
studentom koji je završio
prijelaznom razdoblju dao završetka
studije (magistarske i doktorske) koji se
završavaju prema ranijim propisima)
(7) priopenja na meunarodnim
znanstvenim skupovima, ili barem
jedno pozvano predavanje na
meunarodnih znanstvenih skupova ili
Lithuania and Central Europe:
Development, Experiences and Best
Practises, Vilnius, Litva, 2015.
Organizator: Mykolas Romeris University,
rad na temu: Reform of Public Governance:
the Case of Croatia.
Znanstveni skup Akademije pravnih
znanosti Hrvatske – Izazovi djelovanja
Osijek, 2015. Organizator: Akademija
Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku. Na poziv prezentirao rad na temu:
Izazovi upravnog sudstva u pruanju
uinkovite pravne zaštite povodom albe.
The EU energy law and renewable energy
in croatian local and regional government,
Cogito Hubert Curien bilateral project,
Good local governance, Zagreb, 2014.
Organizator: Faculté de droit & IPAG,
Université de Valenciennes, France i
Pravni fakultet u Zagrebu. Na poziv
prezentirao temu : The European Union
Energy Law and Renewable Energy in
Croatian Local and Regional Government.
Izvršenje upravnih i upravnosudskih
odluka, Hrvatsko – francuski upravno-
Organizator: Sveuilište u Splitu,
nacionalnih i upravnih sudova, Suda
Europske unije i Suda za zaštitu ljudskih
prava u izvršavanju upravnosudskih odluka
nakon Lisabonskog ugovora.
rad na temu: Party in Croatian
Administrative procedure and
– francuski upravno-pravni dani, Pravni
simpozij, Split, 2013. Organizator:
Assas Paris II i Conseil d'Etat de France.
Na poziv prezentirao rad na temu: Upravni
sudac – Europska rješenja i iskustva.
Sudije u pravnom sistemu: izbor sudija u
Srbiji i zemljama regiona, Beograd, Srbija,
2013. Organizator: Stiftung
Pravni fakultet u Beogradu.
Development, Pecs, Hungary, 2013.
Organizator: University of Pecs.
Contemporary legal challenges: EU –
Hungary – Croatia, Osijek, 2012.
Organizator: Pravni fakultet Sveuilišta
suradnja opina u Maarskoj i Hrvatskoj.
Upravno sudstvo pred europskim
izazovima, Hrvatsko – francuski upravno-
Organizator: Sveuilište u Splitu,
prezentirao rad na temu: Profesionalna
etika pravnika.
Law.
sudovanje u Republici Hrvatskoj.
europski aspekti, Hrvatsko-francuski
2010.
Hungary – Croatia, Peuh, Maarska,
Croatia.
Europe. Na poziv prezentirao rad na temu:
Denacionalizacija u Republici Hrvatskoj –
Upravno sudovanje, Hrvatsko – francuski
2009.
prezentirao rad na temu: Upravni ugovori i
upravno sudovanje.
javne uprave u Hrvatskoj, Zagreb, 2009.
Organizator: Institut za javnu upravu,
Zagreb. Prezentirao rad na temu:
Postupanje po novom Zakonu o opem
upravnom postupku i posebni upravni
postupci.
Hrvatsko – francuski upravno-pravni dani,
Sveuilište u Splitu i Universite Pantheon –
Assas Paris II. Na poziv prezentirao rad na
temu: Vrednovanje javnih dobara –
dobrima od interesa za Republiku Hrvatsku.
For dynamic local and regional public
policies: Training for innovation,
Organizator: European network of training
organizations. Na poziv prezentirao rad na
temu: Innovations – do they always have to
be positive.
francuskog Dravnog savjeta, pravni
simpozij, Split, 2007. Organizator:
Assas Paris II, te Centar za europsku
dokumentaciju i istraivanje – Robert
hrvatskog upravnog postupka.
lan ureivakog odbora znanstvenog
urednik/urednica najmanje dvaju
zbirnih znanstvenih knjiga
asopisa/zbornika ili potvrde
javna uprava kontinuirano od 2006. godine
te asopisa Pravni vjesnik od 2015.
6. da je recenzirao/recenzirala barem
deset lanka u znanstvenim asopisima
ili zbornicima radova sa znanstvenih
skupova
Pristupnik je recenzirao dva (2) udbenika i
to: Upravni postupak i Opi upravni
postupak u Republici Hrvatskoj te dva (2)
studijska programa i to: Program
Specijalistikog diplomskog strunog
u Rijeci i Program Specijalistikog
diplomskog strunog studija javne uprave
na Društvenom veleuilištu u Zagrebu.
Recenzirao je sedam (7) lanaka za asopis
Hrvatska i komparativna javna uprava te
pet (5) lanaka za Zbornik Pravnog
fakulteta u Rijeci.
znanstveno-istraivaki projekt ili
pet (5) meunarodnih znanstveno
Law (reg. no. 553095-EPP-1-2014-1-HR-
3.2. Znanstveno-tehnološka suradnja
Analiza upravnog kapaciteta i
Sveuilišta u Ljubljani
3.3. Maarska-Hrvatska IPA projekt
Faculty of Law, Pravni fakultet Sveuilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Funkcija u projektu: suradnik – istraiva
3.4. Maarska-Hrvatska IPA projekt
samouprave u Maarskoj i Hrvatskoj
Nositelj projekta: University of Pecs,
Faculty of Law, Pravni fakultet Sveuilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Funkcija u projektu: suradnik – istraiva
3.5. Establishing University Co-operation
Faculty of Law
8. da je kao gostujui profesor ili
znanstvenik boravio/boravila ukupno
sveuilištima ili institutima te
odrao/odrala pozvana predavanja
Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja utvrdio je da pristupnik prof.
dr. sc. Boris Ljubanovi ispunjava ope i šest (6) od osam (8) posebnih uvjeta
utvrenih Odlukom o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti u
postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine br. 106/06). Slijedom
navedenoga, a na temelju lanka 28. Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-
nastavna, umjetniko-nastavna, nastavna,
suradnika i struna zvanja i odgovarajua radna mjesta Sveuilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku, Odbor Fakultetskom vijeu Pravnog fakulteta Osijek upuuje
ZAKLJUAK S PRIJEDLOGOM
1. Prof. dr. sc. Boris Ljubanovi, znanstveni savjetnik ispunjava sve ope i
šest (6) od osam (8) posebnih uvjeta utvrenih Odlukom o nunim
uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti u postupku izbora u
znanstveno-nastavna zvanja.
2. Predlae se Fakultetskom vijeu Pravnog fakulteta u Osijeku da prof. dr.
sc. Boris Ljubanovi izabere u znanstveno-nastavno zvanje redovitog
profesora.
zvanja:
Prof. dr. sc. Vlado Belaj, zamjenik predsjednice i
lan
Prof. dr. sc. Renata Peri, lanica
Prof. dr. sc. Miro Gardaš, lan
Klasa: 643-05/16-01
Osijek, 18. travnja 2016.
Na temelju lanaka 93. st. 2. podst. 3. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju (NN: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 63/11.,
94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.) i sukladno lanku 88. Statuta Pravnog
fakulteta u Osijeku i Pravilnika Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajua radna mjesta
(prosinac 2015.) a na temelju pozitivnog Izvješa Odbora za provjeru
ispunjavanja uvijeta izbora u zvanja od dana 12. travnja 2016. Fakultetsko
vijee Pravnog fakulteta u Osijeku (u daljnjem tekstu: Fakultetsko vijee) na
420. sjednici u akademskoj 2015./2016. godini odranoj dana 18. travnja 2016.
godine pod tokom 3. dnevnog reda donijelo je sljedeu
O D L U K U
1. Prof. dr. sc. Boris Ljubanovi bira se u znanstveno-nastavno zvanje
redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog
podruja društvenih znanosti, znanstvenog polja prava, znanstvena grana
upravno pravo i uprava na Fakultetu u sastavu Sveuilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku.
2. Redoviti profesor iz toke 1. ove Odluke izabran je na vrijeme od pet (5)
godina u skladu s lankom 102. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju (NN: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 63/11.,
94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.).
3. Ova Odluka stupa na snagu nakon potvrde izbora u znanstveno-nastavno
zvanje redovitog profesora Senata Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku sukladno lanku 93. st. 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju (NN: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 63/11.,
94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.).
Obrazloenje:
Na temelju suglasnosti Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Klasa:
112-01/15-02/3, Urbroj: 2158-60-01-1-192) za raspisivanje Natjeaja za izbor
nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto
redovitog profesora Fakultetsko vijee na sjednici odranoj 26. listopada 2015.
godine donijelo je Odluku o raspisivanju Natjeaja za izbor u znanstveno
zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog podruja društvenih znanosti,
znanstvnoeg polja prava, znanstvene upravno pravo i uprava.
Na Natjeaj objavljen u "Narodnim novinama" od 5. studenog 2015. godine,
"Glas Slavonije", Euraxess Jobs Portal i Internet stranica Pravnog fakulteta 2.
studenog 2015. godine za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom
zvanju redovitog profesora i radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog
podruja društvenih znanosti, znanstvenog polja prava, znanstvene grane
upravno pravo i uprava u otvorenom roku prijavu je podnio samo jedan
pristupnik izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanovi.
Struno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta u znanstveno
zvanje znanstvnog savjetnika, imenovano Odlukom Fakultetskog vijea
Pravnog fakulteta Osijek od 26. listopada 2015. godine, u sastavu: (1) prof. dr.
sc. Marc Gjidara, professor emeritus Sveuilišta Pantheon-Assas, Paris 2,
predsjednik (2) prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, professor emeritus Pravnog
fakulteta u Osijeku, lan (3) prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita profesorica
Pravnog fakulteta u Zagrebu, lanica (4) prof. dr. sc. Renata Peri, redovita
profesorica Pravnog fakulteta u Osijeku, lanica i (5) prof. dr. sc. Josip Vrboši,
redoviti profesor Pravnog fakulteta u Osijeku, dostavilo je u sijenju 2016.
godine Fakultetskom vijeu pozitivno mišljenje s prijedlogom izbora izv. prof.
dr. sc. Borisa Ljubanovia u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.
Fakultetsko vijee Pravnog fakulteta Osijek prihvatilo je 2. oujka 2016. godine
Izvješe s prijedlogom Strunog povjerenstva i utvrdilo da izv. prof. dr. sc.
Boris Ljubanovi ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog
savjetnika.
Matini odbor za podruje društvenih znanosti, znanstveno polje prava, donio je
31. oujka 2016. godine Odluku o izboru izv. prof. dr. sc. Borisa Ljubanovia u
znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom podruju društvenih
znanosti, znanstvenom polju pravo. Na temelju Izvoda iz Upisnika znanstvenika
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta utvreno je da je izv. prof. dr. sc.
Boris Ljubanovi upisan u Upisnik u znanstvenom zvanju znanstvenog
savjetnika.
U daljnjem postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora
Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Fakulteta dostavio je
pozitivno Izvješe o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i
strune djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog
profesora s prijedlogom izbora izv. prof. dr. sc. Borisa Ljubanovia u
znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. Slijedom navedenog
Fakultetsko vijee je utvrdilo je da izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanovi ispunjava
uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, stoga je
odluilo kao u izreci.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke moe se podnijeti prigovor Fakultetskom vijeu u roku od
petnaest (15) dana od dana primitka ove Odluke.
D e k a n:
Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota
Dostavljeno:
2. Prof. dr. sc. Boris Ljubanovi
3. Tajništvo Fakulteta