of 13 /13
SOCIOLOGIJA PROSTORA ak. god. 2015./16. Uvodno izlaganje upoznavanje s načinom rada na kolegiju, program i plan predavanja Izv.prof. dr. sc. Sanja Stanić

Izv . prof . dr . sc . Sanja Stanić

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SOCIOLOGIJA PROSTORA ak. god. 2014./15. Uvodno izlaganje upoznavanje s načinom rada na kolegiju, program i plan predavanja. Izv . prof . dr . sc . Sanja Stanić. Sociologija prostora. Ponedjeljkom: 2P+2S Predavanja: 30 Seminari: 30 5 ECTS boda Komunikacija sa studentima: - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Slide 1

SOCIOLOGIJA PROSTORA ak. god. 2015./16. Uvodno izlaganje upoznavanje s nainom rada na kolegiju, program i plan predavanjaIzv.prof. dr. sc. Sanja Stani

Sociologija prostoraPonedjeljkom: 2P+2SPredavanja: 30 Seminari: 305 ECTS boda

Komunikacija sa studentima:konzultacije:srijeda 10-11.30e-mail: [email protected]

Program i plan predavanja NadnevakTema1Listopad 5Uvodno izlaganje, teme seminarskih radova i raspored izlaganja212 ovjek i prostorZanemarenost prostora u sociologiji3 19Socijalna misao o prostoru (Simmel, Foucault, Lefebvre)Socijalna misao o prostoru (grad)4 26 ikaka kola5Studeni 2Javni prostori: ulica, trg, trnica69Zeleni urbani prostori i odrivost grada7 16Prostor za vozila - urbani promet u kontekstu odrivosti8 23I KOLOKVIJ930Prostorno ureenje u pretpovijestiProstori prvih gradova (Mezopotamija)10Prosinac 7Prostori i elementi ranih gradova (Egipat, Grka, Rim)1114Kriza urbanog prostora i urbane utopije 12 21 Suburbanizacija nekad i danas13 Sijeanj 11Suvremene transformacije grada ( polarizacija, promjena socijalne strukture i efemerni grad)1418Urbano planiranje zakljuno izlaganje 15

20II KOLOKVIJ /nadoknada

Ispitna literaturaI KOLOKVIJ1. Materijali s predavanja /seminari2. Stani, S., Pandi, J. (2012) Prostor u djelu Michela Foucaulta. (dostupno: Hrak)3. O zaboravu prostora u sociologiji (dostupno na: http://www.matica.hr/kolo/305/O%20zaboravu%20prostora%20u%20sociologiji/4. aldarovi, O. : ikaka kola urbane sociologije (dostupno)5. Mike Davis: Fortress Los Angeles: The Militarization of Urban Space http://friklasse.dk/files/Fortress%20Los%20Angeles%20-%20The%20Militarization%20of%20Urban%20Space%20-%20Davis.pdf6. 7. Stani, Buzov: Znaenje zelenih prostora u ivotu grada (dostupno: Hrak)

ZA II KOLOKVIJ1. Materijali s predavanja /seminari2. Sreko Horvat, Znakovi postmodernog grada (9-39)3. Henri Lefebvre: Pravo na grad (PDF, dostupno)4. Jason Hackworth: Kritika neoliberalnog grada (PDF, dostupno)- Ostatak naknadnoObveze studenata na kolegijuNazonost na nastavi: predavanja (70%) seminari (80%) 2. Izrada i prezentiranje seminarskog rada

3. Poloena 2 kolokvija *******4. Ispit

Nain izraunavanja konane ocjeneKolokviji (40 + 40) 80 bodovaSeminarski rad 20 bodova Ukupno 100 bodova

Seminarski rad (struktura rada, urednost, stil i jezik, izlaganje i prezentacija)Preraunavanje bodova u ocjenubodovi postotak ocjenaNaslovna stranicagrafiki prikladno oblikovana

sadravati osnovne informacije o studiju, studentu, predmetu i predmetnom nastavniku te naslov seminarskog rada

Obim rada: preporuena duina od 5-6 stranica, uvod 1 stranica, razrada 4, zakljuak 1 stranica

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUILITA U SPLITUODSJEK ZA SOCIOLOGIJUDRUTVENA STRUKTURA 1 (14pt)

SEMINARSKI RAD(14 pt)NASLOV SEMINARKOG RADA(20 pt, bold)

Nastavnica:Ime i prezimeizv. prof. dr.sc. Sanja Stani studentaSplit, mjesec, godina (14 pt)Dijelovi seminarskog radaUvod: itatelja se uvodi u temu, upoznaje ga se s temom(navoenje osnovnih naznaka, razlog odabira teme/problema, nain obrade, struktura rada)Razrada teme: najopseniji dio, kreativna razrada teme smisleno rasporeena, strukturirana podnaslovima, logikog tijeka, navoenje teorijskih spoznaja, primjera, podatakaZakljuak: zavrni dio, ukratko prikazati spoznaje do kojih se u radu dolo, koncizno izloena sinteza rada, poeljno iznijeti stav/miljenje o istraenom problemuLiteratura: pravilno popisani koriteni izvori (abecedno, prema prezimenu autora)Jezina urednostPravopisna i gramatika ispravnostStilska urednostSmisleno i jasno oblikovane reenicePasusi logiki oblikovani i sukladno tome odvojeniGrafika urednostMargine: 2,5 centimetra sa svake strane (standardno)Prored: 1,5 u tekstu i 1 u biljekamaVrsta slova: Times New Roman 12, u naslovima i glavnom tekstu, 10 u biljekamaGlavni naslovi: velikim slovima/12/boldPodnaslovi: malim slovima/12/boldGlavni naslovi na novoj stranici (uvod, razrada, zakljuak)Obostrano poravnanje rada (alignment: justify)Paragraf: prva crta uvuena 1cmStranice u radu numerirati (u donjem desnom uglu; ne numerirati naslovnu stranicu)Navoenje literatureU radu se citiraju svi izvori koji su koriteni pri izradi rada, u cilju lakeg pronalaenja samog izvora i razluivanja vlastitog doprinosa od djela drugih autoraDoslovno navoenje tuih stavova, miljenja, tvrdnji, ideja i sl. u tekstu istie se pisanjem tog dijela teksta unutar navodnih znakovaSvi citati u tekstu moraju biti navedeni u Literaturi (popisu na kraju rada) i obrnuto, svi citati iz popisa literature moraju biti citirani u tekstu

Koristiti Harvardski sustav citiranjaPredaja i prezentacija seminarskog radaSeminarski rad u elektronskoj formi alje se (prije izlaganja) na zajedniki e-mail kako bi bio dostupan svim studentimaPismeni primjerak predaje se odreenog nadnevka (prema rasporedu, na dan izlaganja) Prezentacija (pregledno i uredno izraena, podaci na naslovnoj stranici podudarno naslovnoj stranici rada, prikazani glavni dijelovi rada, glavni aspekti seminarskog rada prikazani kroz natuknice, trajanje 20-25 minuta, potaknuti raspravu isticanjem problema, dilema i sl.)