of 20 /20
1 Izv. prof. dr. sc. Zoran Baus Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost Izv.prof.dr.sc.Zoran Baus rođen je 15. lipnja 1951. godine u Požarevcu. Po nacionalnosti je hrvat. Srednju elektrotehničku školu završio je 1970.god. u Zagrebu. Diplomirao je 1975.god. na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, smjer Elektroenergetika, s temom “Oklopljeno VN postrojenje između generatora i bloktransformatora“ . Poslijediplomski magistarski studij na ETF-u u Zagrebu smjer Elektroenergetika, završio je 1987. godine s temom „Neke mogućnosti smanjenja eksergije u velikim rashladnim postrojenjima“. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je poslijediplomski studij, te magistrirao s temom “Transfer napredne tehnologije i međunarodni marketing“ i stekao akademski stupanj magistra ekonomskih znanosti, 1991.godine. Godine 2004. godine obranio je doktorsku disertaciju pod nazivom“ Ergonomijski prilagodljivo neizrazito vođenje procesa pri održavanju toplinskog komfora u mjernom laboratoriju“ na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, te stekao akademski stupanj doktora tehničkih znanosti, polje elektrotehnika. Zapošljava se u Elektrotehničkom institutu "Končar" u Zagrebu kao projektant u Sektoru za automatizaciju elektrotehničkih postrojenja, gdje radi od 1975. do 1979. godine. Obavlja poslove razvoja i projektiranja na području visokonaponske energetike i automatike u elektranama. Također su u okviru ovih poslova bili uključeni i pogonska ispitivanja, priprema za proizvodnju i puštanje u pogon na raznim lokacijama. Razvojem su obuhvaćeni automatizirani sustavi upravljanja i njihove komponente kao sastavni dijelovi složenih velikih objekata i postrojenja, koje isporučuje „Končar”, kao što su: oklopljena visokonaponska plinom punjena postrojenja, automatizacija i upravljanje s elektranama, te njihov priključak na elektroenergetsku mrežu. Stručni ispit položio je 1978. godine pri Republičkom sekretarijatu za energetiku i stekao status Samostalnog projektanta visokonaponskih postrojenja. 1983.godine dobio je stipendiju u trajanju od pet (5) mjeseci u Istočnom Berlinu u DDR u okviru DAAD stipendije, koju je dodijelilo Republički komitet za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu, pod brojem: KV-4834/1-83. Poslijediplomski magistarski studij na ETF-u u Zagrebu smjer Elektroenergetika, završio je 1987.godine s temom „Neke mogućnosti smanjenja eksergije u velikim rashladnim postrojenjima. Izabran je za znanstvenog asistenta na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, 1988 .godine. Iste godine zaposlio se kao honorarni znanstveni asistent na „Institutu za kemijsko inženjerstvo“, na katedri za električna mjerenja i automatsko vođenje procesa, Sveučilišta u Zagrebu, gdje se bavi mjerenjem neelektričnih veličina (tlaka, temperature, vlažnosti i entalpije plinova) električnim putem. Proveo je niz znanstvenih istraživanja vezanih uz laboratorijska mjerenja i vođenje termodinamičkih procesa, što je konačno rezultiralo pronalaskom nove mjerne metode i novog mjernog uređaja pod nazivom „Inteligentno mjerenje entalpije“, čime je postigao znanstveni doprinos za pokretanje doktorata tehničkih znanosti. Upisan je u registar znanstvenih istraživača 1988.godine, pod brojem 152962. Sudjeluje aktivno kao istraživač u projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH br. 1-005-000-38/88 pod nazivom „Projektiranje i vođenje složenih procesa pomoću računala“, koji se bavio, modernizacijom automatske regulacije u industrijskim postrojenjima i primjenom novih tehnologija na području vođenja složenih procesa.

Izv. prof. dr. sc. Zoran Baus - rektorat.unios.hrrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/803_2.5.pdf · 1 Izv. prof. dr. sc. Zoran Baus Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

Embed Size (px)

Text of Izv. prof. dr. sc. Zoran Baus - rektorat.unios.hrrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/803_2.5.pdf ·...

 • 1

  Izv. prof. dr. sc. Zoran Baus

  ivotopis, znanstvena, nastavna i struna djelatnost

  Izv.prof.dr.sc.Zoran Baus roen je 15. lipnja 1951. godine u Poarevcu. Po

  nacionalnosti je hrvat. Srednju elektrotehniku kolu zavrio je 1970.god. u Zagrebu.

  Diplomirao je 1975.god. na Elektrotehnikom fakultetu u Zagrebu, smjer Elektroenergetika, s

  temom Oklopljeno VN postrojenje izmeu generatora i bloktransformatora .

  Poslijediplomski magistarski studij na ETF-u u Zagrebu smjer Elektroenergetika, zavrio je

  1987. godine s temom Neke mogunosti smanjenja eksergije u velikim rashladnim

  postrojenjima. Na Ekonomskom fakultetu Sveuilita u Zagrebu zavrio je poslijediplomski

  studij, te magistrirao s temom Transfer napredne tehnologije i meunarodni marketing i

  stekao akademski stupanj magistra ekonomskih znanosti, 1991.godine. Godine 2004. godine

  obranio je doktorsku disertaciju pod nazivom Ergonomijski prilagodljivo neizrazito voenje

  procesa pri odravanju toplinskog komfora u mjernom laboratoriju na Fakultetu

  elektrotehnike i raunarstva u Zagrebu, te stekao akademski stupanj doktora tehnikih

  znanosti, polje elektrotehnika.

  Zapoljava se u Elektrotehnikom institutu "Konar" u Zagrebu kao projektant u

  Sektoru za automatizaciju elektrotehnikih postrojenja, gdje radi od 1975. do 1979. godine.

  Obavlja poslove razvoja i projektiranja na podruju visokonaponske energetike i automatike

  u elektranama. Takoer su u okviru ovih poslova bili ukljueni i pogonska ispitivanja,

  priprema za proizvodnju i putanje u pogon na raznim lokacijama. Razvojem su obuhvaeni

  automatizirani sustavi upravljanja i njihove komponente kao sastavni dijelovi sloenih velikih

  objekata i postrojenja, koje isporuuje Konar, kao to su: oklopljena visokonaponska

  plinom punjena postrojenja, automatizacija i upravljanje s elektranama, te njihov prikljuak

  na elektroenergetsku mreu. Struni ispit poloio je 1978. godine pri Republikom

  sekretarijatu za energetiku i stekao status Samostalnog projektanta visokonaponskih

  postrojenja.

  1983.godine dobio je stipendiju u trajanju od pet (5) mjeseci u Istonom Berlinu u DDR u

  okviru DAAD stipendije, koju je dodijelilo Republiki komitet za prosvjetu, kulturu, fiziku i

  tehniku kulturu, pod brojem: KV-4834/1-83.

  Poslijediplomski magistarski studij na ETF-u u Zagrebu smjer Elektroenergetika, zavrio

  je 1987.godine s temom Neke mogunosti smanjenja eksergije u velikim rashladnim

  postrojenjima. Izabran je za znanstvenog asistenta na Elektrotehnikom fakultetu u Zagrebu,

  1988 .godine. Iste godine zaposlio se kao honorarni znanstveni asistent na Institutu za

  kemijsko inenjerstvo, na katedri za elektrina mjerenja i automatsko voenje procesa,

  Sveuilita u Zagrebu, gdje se bavi mjerenjem neelektrinih veliina (tlaka, temperature,

  vlanosti i entalpije plinova) elektrinim putem. Proveo je niz znanstvenih istraivanja

  vezanih uz laboratorijska mjerenja i voenje termodinamikih procesa, to je konano

  rezultiralo pronalaskom nove mjerne metode i novog mjernog ureaja pod nazivom

  Inteligentno mjerenje entalpije, ime je postigao znanstveni doprinos za pokretanje

  doktorata tehnikih znanosti. Upisan je u registar znanstvenih istraivaa 1988.godine, pod

  brojem 152962. Sudjeluje aktivno kao istraiva u projektu Ministarstva znanosti i

  tehnologije RH br. 1-005-000-38/88 pod nazivom Projektiranje i voenje sloenih procesa

  pomou raunala, koji se bavio, modernizacijom automatske regulacije u industrijskim

  postrojenjima i primjenom novih tehnologija na podruju voenja sloenih procesa.

 • 2

  Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, zavrio je poslijediplomski magistarski studij 1990.

  godine s temom Transfer napredne tehnologije i meunarodni marketing. Jedan je od

  koautora knjige Management i poduzetnitvo. 1.000 programa ulaganja za mala i srednja

  poduzea" ISBN: 953-96161-0-7, znanstveno podruje ekonomika, Mladost, Zagreb, 1994.

  godine. Na osnovi ove knjige, pokrenut je niz znanstvenih istraivanja, a kasnije i financiranja

  pojedinih poduzetnikih aktivnosti, uz potporu razvojnih fondova RH i EU.

  Jedan je od pet (5) lanova osnivaa Hrvatskog drutva za sustave, CROSS-a(Croatia

  System Sociaety),koje je osnovano u Zagrebu, 1991.godine. lan je Ureivakog odbora

  CROSS-a od 1991. do 1996.godine.

  Na Elektrotehniki fakultet u Osijek dolazi 1992. godine kao honorarni predava, gdje

  preuzima nositeljstvo tri kolegija iz Visokonaponske energetike. Sudjeluje aktivno kao

  istraiva u projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH br. 165-1651481-1482 pod

  nazivom Kvaliteta i pouzdanost pogona EES-a na regionalnom tritu elektrine energije

  koji se bavio matematikim modeliranjem elemenata mree i razvoju algoritama za proraun

  pouzdanosti EES mjerenjem i nadzorom kvalitete elektrine energije. 1994. godine zaposlio

  se u tvrtki Elektroprojekt u Zagrebu, kao vodei projektant - voditelj projektnog tima za

  termoelektrane, gdje su se pod njegovim nadzorom izradili idejni i glavni projekti za nekoliko

  velikih termoelektrana u RH., kao to su neka postrojenja na TE Plomin 2, TE-TO Zagreb,

  kombiplinska elektrana 2x70MW+1x60MW, idejni projekt za proirenje kombi elektrane TE

  Osijek 1x200MW+1x100MW, idejni projekt za proirenje kombi plinske elektrane Jertovec-

  Konjina 1x200MW+1x100MW, idejni projekt za proirenje TE Sisak, TS400kV

  Ernestinovo, TS 400 kV erjavinec i mnogi drugi projekti elektroenergetskih i industrijskih

  procesnih postrojenja.

  Na temelju lanka 39. Zakona o sustavu dravne uprave (NN 75/93.) i sporazumu o

  pristupu Republike Hrvatske programu CEEPUS (Central European Exchange Program for

  University Studies), dodijeljena mu je tri (3) puta meunarodna stipendija 1995., 1996. i

  1997. godine u Bratislavu i Budimpetu, svaka u trajanju od mjesec dana.

  1998. godine dolazi u puni radni odnos u Siemens d.d. Zagreb, kao voditelj razvoja

  elektroenergetike, gdje ostaje do 2006. godine. U ovom periodu izradio je niz studija i

  projekata vezanih uz modernizaciju elektrana, automatizaciju industrijskih postrojenja,

  zranih luka, rasvjete velikih gradova, hotela i drugih objekata u sklopu kojih su postrojenja

  elektroenergetike i elektroautomatike. Boravio je dva (2) mjeseca u USA, u Bostonu

  Oxford, na MIT-u (Massachuttes Institute of Techonology) kod prof.Marije Ili,

  prof.dr.Borislav Miki, Prof.dr. Asada i drugih, u okviru priprema za doktorsku disertaciju,

  srpanj i kolovoz 2001.godine. Godine 2004. obranio je doktorsku disertaciju pod nazivom

  Ergonomijski prilagodljivo neizrazito voenje procesa pri odravanju toplinskog komfora u

  mjernom laboratoriju na Fakultetu elektrotehnike i raunarstva u Zagrebu, te stekao

  akademski stupanj doktora tehnikih znanosti, polje elektrotehnika. Za vrijeme rada u

  Siemens-u (u periodu od 1998. do 2009.god.) boravio je u vie navrata u Njemakoj, u

  Berlinu, Mnchenu, Erlangenu, Dieseldorfu i drugim gradovima, gdje je bio na znanstvenim i

  strunim simpozijima i skupovima na kojima je odrao vie pozivnih predavanja.

  Na temelju meunarodnog natjeaja za dodjelu financiranih projekata iz

  predpristupnih fondova Europske Unije iz Brisela, dodijeljen mu je 2004. godine projekt pod

  nazivom Wireless sensors., iz fonda ITEA 1 (Information Technology for European

  Advancement). To je bio prvi Claster projekt u Hrvatskoj, a trajao je od 2005. do 2009.

  godine. Sljedee godine, 2005. dodijeljen mu je novi projekt iz fonda ITEA 2, pod nazivom

  4D graphics and animations koji je trajao do 2009.godine.

 • 3

  2006. godine (Kl.910-01/06-01/01; Ur.Br.251-86-02-06-03) imenovan je za lana

  Provedbenog odbora meunarodnog projekta kojeg financira Europska komisija kroz program

  CARDS-a 2003. iz podruja elektrotehnike za srednjokolsko usmjereno obrazovanje.

  Na Elektrotehnikom fakultetu Osijek zasniva radni odnos od 2009. godine u Zavodu

  za elektroenergetiku na Katedri za elektroenergetiku, istovremeno radi kao i honorarni

  profesor na Tehnikom Veleuilitu u Zagrebu, gdje dri kolegij Elektrine zatite i

  mjerenja i kolegij Primjena raunala u elektroenergetici. 2010.godine radi kao honorarni

  profesor iz kolegija Osnove elektrotehnike I i II i Automatska regulacija na Visokoj

  tehnikoj koli u Bjelovaru, gdje je i obnaao funkciju dekana u kolskoj godini 2011/2012.

  Izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora 2011.god. na ETF-u Osijek.

  obnaao je dunost efa katedre za Automatizaciju energetskih procesa, u akademskoj

  godini 2012./13. godini.

  Bio je mentor pri izradi preko 250 zavrnih i diplomskih radova na ETF-u Osijek,

  TVZ- i publikacija.

  Od 1995. do 2012. godine boravio je vie puta na Elektrotehnikom fakultetu u

  Bratislavi, u urednitvu meunarodnog asopisa Journal of Electrical Engineering, gdje je

  dugogodinji neformalni suradnik s glavnim urednikom ovog asopisa, gosp. Mojmirom

  Kollakom.

  Izabran je u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, 2011.godine.

  Meunarodnu znanstvenu prepoznatljivost pristupnik Izv.prof.dr.sc. Zoran Baus

  pokazao je takoer kroz citiranost radova. Ima dva (2) citirana rada u ISI Web of Science i to

  rad A.1.4.4 je citiran je kod:

  Title: Simplistic numerical methodology for magnetic field prediction in open air type

  substations

  Author(s): Nicolaou Charalambos P.; Papadakis Antonis P.; Razis Panos A.; et al.Source:

  ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH Volume: 81 Issue: 12 Pages: 2120-2126 DOI:

  10.1016/j.epsr.2011.08.003 Published: DEC 2011

  Title: Generalized charge simulation method for the calculation of the electric field in

  high voltage substations Author(s): Rankovic Aleksandar; Savic Milan S. Source:

  ELECTRICAL ENGINEERING Volume: 92 Issue: 2 Pages: 69-77 DOI: 10.1007/s00202-

  010-0161-7 Published: JUL 2010

  Izv.prof.dr.sc. Zoran Baus trenutno je zaposlen na neodreeno vrijeme u punom

  radnom vremenu na Elektrotehnikom fakultetu Osijek, na Katedri za elektroenergetiku, kao

  nositelj sljedeih kolegija: na poslijediplomskom sveuilinom (doktorskom) studiju

  Visokonaponska SF6 postrojenja; na diplomskom sveuilinom studiju Sklopni aparati,

  Tehnika visokog napona i Visokonaponska rasklopna postrojenja, te na strunom studiju

  Elektrina zatita i mjerenja, Sklopni aparati i Visokonaponska rasklopna

  postrojenja.

  lan je Hrvatskog drutva za sustave- CROSS-a , lan je CIGRE, lan DITH-a,

  lan Inenjerske komore Hrvatske, lan tri odbora pri HZN-u (Hrvatskom zavodu za norme).

  Govori engleski i njemaki, a slui se talijanskim i ruskim jezikom. Oenjen i otac

  dvije keri.

  Izv. prof. dr. sc. Zoran Baus

  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=8&[email protected]&page=1&doc=1http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=8&[email protected]&page=1&doc=1http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=10&[email protected]&page=1&doc=2http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=10&[email protected]&page=1&doc=2

 • 4

  IZVJEE O ZNANSTVENOJ, NASTAVNOJ I STRUNOJ DJELATNOSTI

  A) ZNANSTVENA DJELATNOST

  a) Znanstveni radovi objavljeni u asopisima - radovi iz kategorije A

  A.1.4.1 Kuzmanovic, Branislav; Z. Baus; Nikolovski, Srete. Multi-layered Spherical Magnetic Shielding. // The Journal of Electrical Engineering. 60 (2009) , 6; 350-353 ISSN 1335-3632

  A.1.4.2 Baus, Z; Nikolovski, S; Mari, P. Process Control for Thermal Confort Maintenence Using Fuzzy Logic. // Journal of Electrical Engineering. 59 (2008) , 1; 34-39 ISSN 1335-3632

  A.1.4.3 Kuzmanovi, Z.Baus, P.Biljanovi: Influence of p-n Capacity Barrier On Optimal RC

  Protection of Thyristors, Journal of Electrical Engineering, Vol. 58, No. 3, 2007, Str. 140-145.

  ISSN 1335-3632

  A.1.4.4 S.Nikolovski, P.Mari, Z.Baus: Electromagnetic Field Calculation of Transformer Station

  400/110 kV Ernestinovo Using CDEGS Software, Journal of Electrical Engineering, Vol. 58

  No. 4, 2007, pp 207-213, . (meunarodna recenzija, znanstveni rad). ISSN 1335-3632

  A.1.4.5 Z.Klai; .Damir; Z.Baus: Probability Density Functions of Voltage Sags Measured Indices, Journal of ELECTRICAL ENGINEERING, Vol. 62, No. 6, 2011,

  A.1.4.6 M. Ivanovi; P. Mari; Z. Baus: Energy Consumption Structure and Development in

  European Transition Countries, Journal of ELECTRICAL ENGINEERING, recenziran rad i

  prihvaen za objavljivanje, pod br.R-7723, sredinom, 2012.god.

  b) Znanstveni radovi objavljeni u asopisima - radovi iz kategorije B

  A.1.5.1 B.Kuzmanovi, Z.Baus, P.Biljanovi: Optimalna RC zatita tiristora, Energija, Br.6, prosinac,

  2006, (str.690-705). (domaa recenzija, znanstveni rad).

  A.1.5.2 B. Kuzmanovi, L. Ferkovi, Z.Baus: Definicija ampera je zbunjujua, Energija, br.02,

  Str.250 259, veljaa, 2007. (domaa recenzija, znanstveni rad).

  A.1.5.3 G.Kian;S.Kolari;Z.Baus;D.igman;K.Rukavina;T.ar:Using Smart Grid Technology

  Distribution

  Systems; Polytechnic & Design,Vol.2, No. 2,2014.

  c) Znanstveni radovi objavljeni u zbornicima radova meunarodnih znanstvenih

  skupova - radovi iz kategorije C.

  A.1.6.1 Angebrandt, Vedran; Nikolovski, Srete; Kova, Zoran; Baus, Zoran. The Influence of Phase-

  shift Transformer Regulation on Power Flows in Eastern Croatian Transmission System // 7th

  Balkan Power Conference : Proceedings / Gubina, Andrej (ur.). Ljubljana : Faculty of Electrical

  Engineering, 2009. 98-104 (predavanje, meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

  (D kategorizacija)

  A.1.6.2 Nikolovski, Srete; Darko, avlovi; Mari, Predrag; Baus, Zoran. Computer Aided Design of

  Power Plant Grounding System // 26th Scientific Conference Science to Practice (SiP 2008) :

 • 5

  Book of Abstract / Radoslav, Gali ; Martinovi, Goran ; Ivanovi, Milan (ur.). Osijek : Faculty

  of Electrical Engineering J. J. Strossmayer, 2008. 25-31 (predavanje, meunarodna recenzija,

  objavljeni rad, znanstveni). D kategorizacija)

  A.1.6.3 Nikolovski, Srete; Klai, Zvonimir; Kraus, Zorislav; Novinc, eljko; Baus, Zoran. Power Quality

  Indices of Distribution Feeder in Eastern Croatia under Electricity Market Conditions //

  Proceedings of the 5th International Conference on the European Electricity Market (EEM

  2008) / de Sousa, Jorge (ur.). Lisabon : ISEL - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa,

  2008. 123-129 (poster,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). D kategorizacija)

  A.1.6.4 Fekete, Kreimir; Nikolovski, Srete; Baus, Zoran. Simulation of Power Flow in Croatian Power

  System // Proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation

  (EUROSIM 2007) / Zupani, Borit ; Karba, Rihard ; Blai, Sao (ur.). Ljubljana : ARGESIM -

  ARGE Simulation News, 2007. (poster,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  A.1.6.5 Mari, Predrag; Nikolovski, Srete; Baus, Zoran. Reliability Assessment of Croatian Power

  Network Using State Enumeration Method // International Applied Reliability Symposium

  (ARS 2007) : Proceedings ; Track 2 ; Session 11. Frankfurt : Reliasoft, 2007. (predavanje,

  meunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

  A.1.6.6 Nikolovski, Srete; Klai, Zvonimir; Baus, Zoran. Statistical Analysis of Voltage Sags in

  Distribution Network According the EN 50160 Standard : Case Study // Conference

  Proceedings of the 19th International Conference and Exibition on Electricity Distribution

  (CIRED 2007) / Connerotte, Jean-Pierre (ur.). Vienna : CIRED -AIM, 2007. 0157/1-0157/4

  (poster,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  A.1.6.7 Nikolovski, Srete; Mari, Predrag; Baus, Zoran. Computer Modelling of Numerical Distance

  Protection on High Voltage Transmission Lines // 5th International Conference on Computer

  Aided Design and Manufacturing CADAM 2007 : proceedings : short papers / Obsieger, Boris

  (ur.). Rijeka : Zigo, 2007. (predavanje,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  A.1.6.8 Nikolovski, Srete; Mari, Predrag; Baus, Zoran; Slipac, Goran. Transient Stability Simulation

  of Combined Power Plant During Faults on 400 kV and 110 kV Transmission Lines //

  Proceedings of the 6th EUROSIM Congress of Modeling and Simulation / Zupani, Borit ;

  Karba, Rihard ; Blai, Sao (ur.). Ljubljana : ARGESIM - ARGE Simulation News, 2007.

  (predavanje,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  A.1.6.9 V.Boras, S.Nikolovski, Z. Baus: Power Quality Regulation-Important Point in Improving

  Electricity Distribution Efficiency- 3th International Conference The European Electricity

  Market. EEM-06, May 24-26, 2006, Warsaw, Poland. (meunarodna recenzija, znanstveni

  rad). (D kategorizacija)

  A.1.6.10 P.Mari, S.Nikolovski, Z.Baus. Simulation of 300 MVA Transformer Energization in New

  Substation 400/110 kV "Ernestinovo" Using ATP-EMTP Software // Proceednings of EEUG

  Meeting 2006 / Prof.dr.ing Peter Schenger (ur.). Dresden: European EEUG - EMTP User

  Group, 2006. 55-63 (meunarodna recenzija, znanstveni rad). (D kategorizacija)

  A.1.6.11 S.Nikolovski, P.Mari, Z.Baus: Power quality indices of distribution feeders with unbalanced

  loads-measurements and analysis. 12 Conference on harmonics and quality of power,

  ICHQP 2006. Cascais, Portugal, 1st to5th October, 2006. (D kategorizacija)

  A.1.6.12 S. Nikolovski, P.Mari; Z.Baus: " Reliability Assessment of Croatian Power Network Using

  State Enumeration Method " Proceednings from Applied Reliablity Symposium, 2007,

  Frankfurt, 11-17. April 2007. (D kategorizacija)

  http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=256813http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=256813

 • 6

  A.1.6.13 Z.Klai, S.Nikolovski, Z.Baus: "Statistical analysis of voltage sags in distribution networks

  according to EN 50160 standard-case study Proceedings of 19 International Conference of

  Electricity Distribution CIRED 2007, Vienna, 21-24. May 2007, paper 0157 (D kategorizacija)

  A.1.6.14 S.Nikolovski, P.Mari, Z.Baus, B.tefi: Computation of Electromagnetic Field of

  Transformer Station 100/10(20) kV Using the CDEGS software, (IEEE Region 8, Eurocon

  2007 Conference, Sept. 9 -12, 2007, Warsaw, Poland (D kategorizacija)

  A.1.6.15 S.Nikolovski, P.Mari, Z.Baus, G.Slipac: "Transient Stability Simulation of Combined Power

  Plant During Faults on 400 and 110 kV Transmission Lines The 6th EUROSIM Congress,

  Ljubljana, Slovenia, Sept. 9 -13. 2007. (D kategorizacija)

  A.1.6.16 K.Fekete, S.Nikolovski, Z.Baus: Simulation of Power Flows in Croatian Power System The

  6th EUROSIM Congress, Ljubljana, Slovenia, Sept. 9 -13. 2007. (D kategorizacija)

  A.1.6.17 S.Nikolovski, P.Mari, Z.Baus, Computer Aided Design of Transformer Station and

  Electromagenetic Filed calculation Proceedings of 4th International Conference of

  Computer-Aided design and Manufacturing, Editor B. Obssieger, Sept. 19-23. 2006 Croatia (D

  kategorizacija)

  A.1.6.18 Z.Klai; .Damir; Z.Baus: Probability Density Functions of Voltage Sags Measured Indices, Journal of ELECTRICAL ENGINEERING, No. 6, Vol. 62, 2011,

  A.2.Sudjelovanje na znanstvenim projektima

  A.2.1.1. Sudjeluje aktivno kao istraiva u projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH br. 165-

  1651481-1482 pod nazivom Kvaliteta i pouzdanost pogona EES-a na regionalnom tritu

  elektrine energije koji se bavio matematikim modeliranjem elemenata mree i razvoju

  algoritama za proraun pouzdanosti EES mjerenjem i nadzorom kvalitete el. energije.

  A.2.1.2. Na temelju lanka 39. Zakona o sustavu dravne uprave (NN 75/93) i sporazumu o pristupu

  Republike Hrvatske programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University

  Studies), dodijeljena mu je meunarodna stipendija 1995, 1996. i 1997.god.

  A.2.1.3. Na temelju meunarodnog natjeaja za dodjelu financiranih projekata iz predpristupnih

  fondova

  Europske Unije iz Brisela, dodijeljen mu je projekt 2004. god., pod nazivom Wireless

  sensors iz

  fonda ITEA 1 (Information Technology for European Advsncement).

  A.2.1.4. 2005. dodijeljen mu je novi projekt iz fonda ITEA 2, pod nazivom 4D graphics and

  animations.

 • 7

  A.4 Sudjelovanje na znanstvenim skupovima

  A.4.1 . Sudjelovanje na meunarodnim skupovima

  A.4.1.1 3th International Conference The European Electricity Market. EEM-06, May 24-26, 2006,

  Warsaw, Poland.

  A.4.1.2 European EEUG - EMTP User Group Meeting, Drezden 2006.

  A.4.1.3 12 Conference on harmonics and quality of power, ICHQP 2006. Cascais, Portugal, 1-5 th

  October, 2006

  A.4.1.4 Applied Reliablity Symposium, 2007, Frankfurt, 11-17. April 2007

  A.4.1.5 19 International Conference of Electricity Distribution CIRED 2007, Vienna, 21-24. May 2007

  A.4.1.6 IEEE Region 8, Eurocon 2007 Conference, Sept. 9 -12, 2007, Warsaw, Poland

  A.4.1.7 The 6th EUROSIM Congress, Ljubljana, Slovenia, Sept. 9 -13. 2007.

  A.4.1.8 4th International Conference of Computer-Aided design and Manufacturing, Sept. 19-23. 2006

  Croatia

  A.4.2. Sudjelovanje na domaim skupovima

  A..4.2.1 11- th Joint Scientific Conference Scienece for practice Pecs-Osijek, 03-04. June 1996,

  Osijek

  Croatia

  A.4.2.2 Simpozij Tuheljske toplice 1990.

  A.4.2.3 Simpozij HRO CIGRE, Cavtat 4. -8. studenoga, 2007

  A.5. Znanstvena drutva

  A.5.1 Hrvatsko drutvo za sustave CROSS

  A.5.2 lan HRO CIGRE

  B. NASTAVNA DJELATNOST

  B1. Program i uvoenje novih predmeta

  B.1.1. Radio na programu poslijediplomskog doktorskog studija s doc.dr.sc. Vedranom Borasom na

  uvoenju predmeta Visokonaponska SF6 plinom izolirana postrojenja

  B.1.2 Samostalno radio na uvoenju kolegija Inteligentno upravljanje u EES-u na specijalistikom

  poslijediplomskom magistarskom studiju

  B.6 Mentorstvo B.6.1. Voditelj-mentor preko 250 zavrnih i diplomskih radova na ETF-u u Osijeku, TVZ-u u Zagrebu i

  VT-u u Bjelovaru

 • 8

  B.7. Poslijediplomska nastava

  B.7.1. Predavanja iz predmeta na doktorskom studiju Visokonaponska SF6 plinom izolirana

  postrojenja

  B.7.2 Predavanja iz predmeta na specijalistikom studiju Inteligentno upravljanje u EES-u

  B.8 Diplomska nastava

  U duem periodu od 01.10.1993. god. do 01.10.1998 drao je nastavu na kolegijima

  B.8.1 Upravljanje elektroenergetskim sustavom B.8.2. Elektrine instalacije i rasvjeta B.8.3. Visokonaponska rasklopna postrojenja B.8.4. Elektroenergetska postrojenja Od 01.10.2006. sve dosada izvodi i sljedee kolegije: B.8.5. Elektroenergetska postrojenja B.8.6 Visokonaponska tehnika B.8.7. Elektrini sklopni aparati

  C. STRUNA DJELATNOST

  Strunim se radom pristupnik poinje baviti dolaskom u Rade Konar, pa Elektroprojekt, te SIEMENS d.d. Tamo je sudjelovao u izradi veeg broja strunih projekata i elaborata. Posebno mu je podruje interesa projektiranje, upravljanje i nadzor elektroenergetskih postrojenja i ureaja.

  C.1. Knjige

  C.1.1 Z.Baus: Management i poduzetnitvo. 1.000 programa ulaganja za mala i srednja

  poduzea",ISBN: 953-96161-0-7,znanstveno podruje ekonomika (koautor), Globus,

  Zagreb,1995.

  C.1.2. Marinko Baruki; Zoran Baus:Osnove elektrinih sklopnih aparata ISBN: 978-953-6032-70-9; Osijek, oujak, 2008.god. C.1.3. Branislav Kuzmanovi; Zoran Baus; Osnovi elektrotehnike 1, Tehnika knjiga, Zagreb, svibanj,2011.god. C1.4. Branislav Kuzmanovi; Zoran Baus; Osnovi elektrotehnike 2, Tehnika knjiga, Zagreb, (u pripremi), predvieno izdanje u jesen 2011.). C1.5. Struni recezent za udbenike: Informatika1, autor, Vladimir Serdarui, Nabla d.o.o., Zagreb, veljaa,1996.god. C1.6. Struni recezent za udbenike: Informatika 2, autor, Vladimir Serdarui, Nabla d.o.o., Zagreb, veljaa,1998.god. C1.7. Struni recezent za sveuilini udbenik Zatita u EES-u, autor, Srete Nikolovski, ETF-Osijek, 2001.god.

  http://www.etfos.hr/?smjer=rac&smjer2=ele&predmet=DIE201&sveucilisni&diplomski=2

 • 9

  C.4 Struni rad objavljen u domaem asopisu

  C.4.1 N. Vagi, Z. Baus, F. Vidakovi: Sustavna kompenzacija u TS 220/110 kV akovo

  Vijesnik Hrvatske elektroprivrede br, 73. 31. 01.1997.

  C.4.2 B. Kuzmanovi, Z. Baus, P. Biljanovi: Statika svojstva tiristora Ei - Struni asopis za

  elektrotehniku, br.1/07, Str.74-78, 2006. (kategorizacija C)

  C.4.3 B. Kuzmanovi, Z. Baus, L. Ferkovi: Raunanje srednje i efektivne vrijednosti struje

  (napona) sloenih valnih oblika, Energija br. 03, srpanj, 2007. str. 374-388. (kategorizacija C)

  C.4.4. Kuzmanovi, Branislav; Baus, Zoran, Dinamika svojstva tiristora. // Energija, Journal of

  energy. 57 (2009), 04; 452-475 (pregledni rad, struni). (kategorizacija C)

  C.4.5. Kuzmanovi, Branislav; Baus, Zoran; Ferkovi, Luka; Proraun Elektrinih Mrea s

  Nesinusoidalnim Periodikim Valnim Oblicima. // Journal of Energy - Energija. 57 (2008), 2;

  200-225 (pregledni rad).

  C.5 Struni rad objavljen u zborniku radova meunarodnog strunog skupa

  C.5.1. Z. Baus; Inteligent Control of Power Plants 11 th Joint Scientific Conference Scienece for

  practice Pecs-Osijek, 03-04. June 1996, Osijek Croatia

  C.6 Struni rad objavljen u zborniku radova domaeg strunog skupa C.6.1 Z. Baus, Mjerenje vlanosti i mokrine elektrinim putem, simpozij Tuheljske toplice

  1990.god.

  C.6.2 S. Nikolovski, P. Mari, Z. Baus: Procjena pokazatelja pouzdanosti klasinog i visoko

  integriranog HIS rasklopnog postrojenja 110 kV HE Varadin, (Prihvaen rad i bit e

  objavljen na domaem simpoziju), HRO CIGRE, 4. -8. studenoga, 2007.

  C.7 Sudjelovanje na meunarodnom strunom skupu C.7.1 11th Joint Scientific Conference Science for practice Pecs-Osijek, 03-04. June 1996, Osijek

  Croatia

  C.8 Sudjelovanje na domaem strunom skupu

  C.8.1 CIGRE Sympozij HRO CIGRE, 4. -8. studenoga, 2007. Cavtat , Hrvatska

  C.8.2 I.Toli; V. Angebrandt; Z. Baus: Mjerenje naponskih prilika na uzemljivaima VN TS-a u

  skladu s pravilnikom o tehnikim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnog

  napona iznad 1 kV

  C.8.3 S. Jonji; M.Baruki; Z.Baus: Inducirani prenaponi na oklopu SF6 postrojenja uzrokovani

  sklapanjem

  C.8.4 Veseli; D. Purkovi; Z. Baus: Svjetlovodne komunikacije na elektroenergetskim

  C.8.5 S. Kolari; G.Kian; Z. Baus: Primjena smart grid tehnoogije u elektro-distributivnim

  sustavima

 • 10

  C.8.6 V. Vukasovi; M. Baruki; Z. Baus: Utjecaj atmosferskih prenapona na VN SF6 postrojenja

  C.11. Struni projekti

  C11.1 TE-TO Zagreb, generatorsko postrojenje, Izvedbeni projekt

  C.11.2 TS 220/110 kV, Bilice, Izvedbeni projekt

  C.11.3 TS110/35/10 kV, Krk, Izvedbeni projekt

  C.11.4 TS110/35/10 kV, Pazin, Izvedbeni projekt

  C.11.5 TS110/35/10 kV, Vrbovsko, Izvedbeni projekt

  C.11.6. Idejni i izvedbeni projekt hladnjae za industriju mesa Zagorka

  C.11.7 Idejni i izvedbeni projekt za telekomunikacijski toranj Sljeme

  C.11.8 Izvedbeni projekt za RTV toranj Promina kod Drnia

  C.11.9 Izvedbeni projekt za plinsku kotlovnicu tvornice vijaka u Mrkonjiu

  C.11.10 Izvedbeni projekt za tvornicu Voe-Export u Orahovici

  C.11.11 Izvedbeni projekt za plinsku industrijsku kotlovnicu Prespa-Tex u Resenu

  C.11.12 Idejni i izvedbeni projekt za automatizacije otpraivaa u tvornici Unicep u Drvaru

  C.11.13 Tipsko rjeenje TS25/0,22 kV, 1x50 kVA i 2X50 kVA za sustav elektrinog grijanja

  skretnica na elektrificiranim prugam J

  C.11.14 Idejni i izvedbeni projekt za veliki rashladni sutav za tvornicu Budimka

  C.11.15 Izvedbeni projekt novog kompjuterskog centra za tvornicu Chromos u Zagrebu

  C.11.16 Izvedbeni projekt za rekonstrukciju hladnjae Mesokombinat u Rijeci

  C.11.17 Izvedbeni projekt novog kompjuterskog centra za Ferimport u Zagrebu

  C.11.18 Izvedbeni projekt za rekonstrukciju silosa za itarice Pristanite u Sisku

  C.11.19 Izvedbeni projekt za rekonstrukciju silosa za itarice PIK u Vinkovcima

  C.11.20 Izvedbeni projekt za rekonstrukciju silosa za itarice i pekare u Grubinom Polju

  C.11.21 Izvedbeni projekt za 12 trafostanica, 1x250 kVA, Elektra- Zelina

  C.11.22 Izvedbeni projekt postrojenja za preiavanje pojne vode za TE-TO Zagreb

  C.11.23 Idejno rjeenje za male termoelektrane do 5 MW (Regeneracija-Zabok i Badel i Sljeme-

  Sesvete

  C.11.24 Idejno rjeenje za TE Jertovec u Konjini. Kombi elektrana 160 MW + 70 MW

  C.11.25 Tender za rekonstrukciju TE TO Zagreb. Zamjena kotla i ugradnja dvije plinske

 • 11

  turbine snage po 70 MW

  C.11.26 Idejno rjeenje za modernizaciju uzletno-slijetne staze na Zranoj luci Zagreb. Uvoenje

  Kategorije III (slijetanje i uzlijetanje zrakoplova po magli). Takoer rjeenje cjelokupnog

  EE razvoja zrane luke.

  C.11.27 Rekonstrukcija elektroenergetskog i sigurnosnih sustava u rafineriji Sisak

  C.11.28 Prijedlog za kompenzaciju jalove energije na RP 400 kV RHE Velebit

  C.11.29 Rekonstrukcija elektroenergetskog sustava u rafineriji Rijeka TS 400/110 kV

  Ernestinovo Studija

  C.11.30 TS 400/110 kV erjavinec - Studija

  C.11.31 TS 400/110 kV Konjsko Prijedlog za rekonstrukcija Studija

  C.11.32 HE Perua Rekonstrukcija generatorskih vodova i novi blok transformatori 2x34 MVA

  C.11.33 TE otanj Rekonstrukcija energetskog napajanja

  C.11.34 NE Krko Rekonstrukcija SN razvoda

  Meunarodnu znanstvenu prepoznatljivost pristupnik dr.sc. Zoran Baus takoer je pokazao i kroz

  citiranost radova. Ima 2 citirana rada u ISI Web of Science i to rad A.1.4.4 je citiran je kod:

  Title: Simplistic numerical methodology for magnetic field prediction in open air type

  substations

  Author(s): Nicolaou Charalambos P.; Papadakis Antonis P.; Razis Panos A.; et al.Source:

  ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH Volume: 81 Issue: 12 Pages: 2120-2126 DOI:

  10.1016/j.epsr.2011.08.003 Published: DEC 2011

  Title: Generalized charge simulation method for the calculation of the electric field in high

  voltage substations Author(s): Rankovic Aleksandar; Savic Milan S. Source: ELECTRICAL

  ENGINEERING Volume: 92 Issue: 2 Pages: 69-77 DOI: 10.1007/s00202-010-0161-7

  Published: JUL 2010

  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=8&[email protected]&page=1&doc=1http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=8&[email protected]&page=1&doc=1http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=10&[email protected]&page=1&doc=2http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=10&[email protected]&page=1&doc=2

 • 12

 • 13

  SVEUILITE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

  ELEKTROTEHNIKI FAKULTET OSIJEK

  Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja

  KLASA: 602-04/14-04/05

  URBROJ: 2158/80-01-14-02

  Osijek, 24. studenog 2014.

  Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja u sastavu: prof. dr. sc.

  Snjeana Rimac-Drlje, predsjednik, prof. dr sc. Srete Nikolovski, prof. dr. sc. Goran

  Martinovi prof. dr. sc. Drago agar, prof. dr. sc. eljko Hocenski i na sjednici odranoj 24.

  studenoga 2014. godine razmatralo je prijavu i natjeajnu dokumentaciju na objavljeni

  Natjeaj Elektrotehnikog fakulteta Osijek od 07. listopada 2014. godine za izbor jednog

  nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i znanstveno-nastavno radno

  mjesto redovitog profesora iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja

  elektrotehnika, znanstvene grane elektroenergetika na Elektrotehnikom fakultetu Osijek u

  sastavu Sveuilita Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

  Uvidom u cjelokupnu natjeajnu dokumentaciju Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta

  za izbor u zvanja utvrdilo je sljedee:

  a) Prijavu na Natjeaj, objavljen 07. listopada 2014. godine u Narodnim novinama, Glasu Slavonije i Internet stranici Sveuilita, Elektrotehnikog fakulteta Osijek i na slubenom

  internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraivakog prostora (EURAXESS Jobs

  portal) za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i

  znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog podruja Tehnikih

  znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane elektroenergetika na

  Elektrotehnikom fakultetu Osijek, u otvorenom roku, podnio je jedan pristupnik izv.prof.

  dr. sc. Zoran Baus, izvanredni profesor.

  b) Pristupnik Natjeaja izv. prof. dr. sc. Zoran Baus, na temelju lanka 33. i lanka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03.,

  198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i

  101/14.-Odluka USRH) Odlukom Matinog odbora za podruje Tehnikih znanosti

  polja elektrotehnike i raunarstva od 29. oujka 2012. godine, izabran je u znanstveno

  zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom podruju tehnikih znanosti polje

  elektrotehnika i upisan je u Upisniku znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i

  porta pod brojem 152962.

  MILJENJE POVJERENSTVA ZA PROVJERU ISPUNJAVANJA UVJETA ZA

  IZBOR U ZVANJA

  Na temelju provjere ispunjenosti Nunih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i strune

  djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora Povjerenstvo

  za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja je utvrdilo da pristupnik Natjeaja izv. prof.

  dr. sc. Zoran Baus ispunjava sljedee Nune uvjete Rektorskog zbora:

  opi uvjet iz toke I. stavka 2. Odluke Rektorskog zbora o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja

 • 14

  ("Narodne novine" broj 106/06.), odnosno da ima ima pozitivno ocijenjene rezultate

  jedinstvene sveuiline studentske ankete koju je tijekom svibnja i lipnja 2014. godine

  provedena na Elektrotehnikom fakultetu Osijek prema dostavljenoj Ocjeni

  Povjerenstva za osiguranje i unapreenje kvalitete visokog obrazovanja

  Elektrotehnikog fakulteta Osijek.

  Uvjete Rektorskog zbora iz toke IV. propisane Odlukom o nunim uvjetima za ocjenu

  nastavne i strune djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne

  novine broj 106/06.)

  - da je u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujueg) na nekom visokom uilitu ukupno

  izvodio nastavu od barem esto (600) norma sati.

  Izv.prof.dr.sc. Zoran Baus na Elektrotehnikom fakultetu Osijek izvodio je nastavu od ukupno

  854 norma sati:

  - akademska 2011./2012. godina (predmeti: Elektroenergetska postrojenja, Elektrini sklopni aparati) 210 norma sati

  - akademska 2012./2013. godina (predmeti: Visokonaponska tehnika, Elektrini sklopni aparati, Sklopni aparati, Elektroenergetska postrojenja) 354 norma sata

  - akademska 2013./2014. godina (predmeti: Elektroenergetska postrojenja, Elektrini sklopni aparati, Zatita u elektroenergetskom sustavu) 290 norma sati

  Ispunjava uvjet.

  - da ispunjava etiri (4) od sljedeih osam (8) uvjeta:

  1. da je autor ili koautor dva (2) sveuilina udbenika, dvije (2) znanstvene knjige ili

  dva (2) prirunika, odnosno da je na web stranici visokog uilita postavio svoja

  predavanja iz dva (2) kolegija, kao nastavne tekstove koji su pozitivno ocijenjeni od

  strunog povjerenstva;

  Autor je etiri udbenika:

  1. M.Baruki; Z.Baus: Osnove elektrinih sklopnih aparata Zbirka zadataka Sveuilini udbenik, Elektrotehniki fakultet Osijek, Osijek, 2010.

  2. M.Stojkov; Z.Baus; M.Baruki; I.Provi: Sklopni aparati Sveuilini udbenik, Elektrotehniki fakultet Osijek, Osijek, 2014.god.

  3. B.Kuzmanovi; Z.Baus: Osnovi elektrotehnike 1, Tehnika Knjiga, Zagreb, 2011.

  4. Z. Baus: Management i poduzetnitvo. 1.000 programa ulaganja za mala i srednja poduzea" ISBN: 953-96161-0-7, Mladost, Zagreb, 1994.god.

  Ispunjava uvjet.

 • 15

  2. da je pod njegovim mentorstvom obranjeno najmanje deset (10) zavrnih i

  diplomskih radova i da je pri tome objavio barem etiri (4) rada u koautorstvu s

  studentom;

  Mentor je za vie od stotinu (100) diplomskih i zavrnih radova na

  Elektrotehnikom fakultetu Osijeku, Tehnikom veleuilitu Zagreb i Visokoj

  tehnikoj koli Bjelovar. Objavio je osam (8) radova u koautorstvu sa studentima:

  S. Jonji; Z. Baus; M. Baruki: "Induced Overvoltages on the SF6 Substation Enclsure Caused by Switching", IJECES, Volume 2, Number 2,

  2011.god. Elektotehniki fakultet Osijek.

  K. Fekete, S. Nikolovski, Z. Baus: "Simulation of Power Flow in Croatian Power System", Proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling

  and Simulation (EUROSIM 2007), Zupani, Borit ; Karba, Rihard ;

  Blai, Sao (ur.). Ljubljana : ARGESIM - ARGE Simulation News, 2007.

  (poster,meunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni)

  Z. Klai, S. Nikolovski, Z. Baus: "Statistical analysis of voltage sags in distribution networks according to EN 50160 standard-case study

  Proceedings of 19 International Conference of Electricity Distribution

  CIRED 2007, Vienna, 21-24. May 2007, paper 0157 (D kategorizacija)

  B. Kuzmanovi, Z. Baus, L. Ferkovi: Raunanje srednje i efektivne vrijednosti struje (napona) sloenih valnih oblika, Energija br. 03, srpanj,

  2007. str. 374-388. (kategorizacija C)

  B. Kuzmanovi, Z. Baus, L. Ferkovi: "Proraun elektrinih mrea s nesinusoidalnim periodikim valnim oblicima", Journal of Energy -

  Energija. 57 (2008) , 2; 200-225 (pregledni rad).

  I. Toli, V. Angebrant, Z. Baus: "Voltage conditions measurement of groundings in high voltage substations in line with "ordinance on technical

  requirements for power system substations with nominal ac voltage above

  1 kV", Znanstveni skup povodom 100. godinjice HAZU, Osijek, 2012.god.

  Vukasovi; Z.Baus; M.Baruki: "Utjecaj atmosferskih prenapona na visokonaponska sf6 rasklopna postrojenja, Znanstveni skup povodom 100.

  godinjice HAZU, Osijek, 2012.god.

  S. Kolari, G. Kian, Z. Baus: "Smart grid technology in energy distribution systems, Znanstveni skup povodom 100. godinjice HAZU,

  Osijek, 2012.god.

  Ispunjava uvjet.

  3. da se dokazao kao sposoban mentor/komentor u poslijediplomskom (doktorskom)

  studiju, to dokazuje objavljivanjem barem dva (2) znanstvena rada u znanstvenom

  asopisu u koautorstvu sa studentom koji je zavrio poslijediplomski (doktorski) studij;

  Ne ispunjava uvjet.

  4. da je odrao najmanje sedam (7) priopenja na znanstvenim skupovima od toga

  najmanje etiri (4) priopenja na meunarodnim znanstvenim skupovima, ili barem

  jedno pozvano predavanje na meunarodnom znanstvenom skupu;

 • 16

  Sudjelovao je na jedanaest (11) znanstvenih skupova od toga (9) meunarodnih

  znanstvenih skupova:

  1. 3th International Conference "The European Electricity Market - EEEM-06", Warsaw, Poland, 24.-26. 05, 2006.

  2. European EEUG - EMTP User Group Meeting, Dresden 2006. 3. 12th Conference on harmonics and quality of power, ICHQP 2006. Cascais,

  Portugal, 1.-5.10. 2006.

  4. Applied Realiability Symposium, 2007. Frankfurt, 11.-17.04. 2007. 5. 19th International Conference of Electricity Distribution CIRED 2007, Vienna,

  Austria, 21.-24.05.2007.

  6. IEEE Region 8, Eurocon 2007 Conference, Warsaw, Poland, 9.-12.09.2007. 7. The 6th EUROSIM Congress, Ljubljana, Slovenia, 9.-13.2007. 8. 4th International Conference of Computer-Aided Desingn and Manufacturing,

  Hrvatska, 19.-23.2006.

  9. 11th Joint Scientific Conference Svience for Practice, Pecs-Osijek, 06.2006. 10. Simpozij HRO CIGRE, Cavtat, Hrvatska, 4.-8.11.2007. 11. Meunarodni skup o suenju drva i drvnih proizvoda, Tuheljske toplice,

  Hrvatska, 18.- 23. 06.1990.

  Ispunjava uvjet.

  5. da je bio najmanje etiri (4) godine lan ureivakog odbora, ili da je bio urednik

  najmanje dva (2) zbornika radova sa znanstvenih skupova ili zbirnih znanstvenih

  knjiga;

  lan ureivakog odbora asopisa "Sustavsko razmiljanje" Hrvatskog drutva za sustave - CROSS, od 1992. do 1997.godine.

  Ispunjava uvjet.

  6. da je recenzirao barem deset lanaka u znanstvenim asopisima ili zbornicima radova

  sa znanstvenih skupova;

  Ne ispunjava uvjet.

  7. da je vodio najmanje jedan znanstveno-istraivaki projekt ili sudjelovao u barem

  jednom meunarodnom znanstveno-istraivakom projektu;

  Voditelj EU meunarodnog projekta ITEA 1, prvi Claster projekt u Hrvatskoj, od 2005. do 2009.godine

  Istraiva na EU meunarodnom projektu ESNA- ITEA 2, od 2005. do 2009

  Sudjeluje aktivno kao istraiva u projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH br. 165-1651481-1482 "Kvaliteta i pouzdanost pogona EES-a na

  regionalnom tritu elektrine energije"

  Sudjeluje aktivno kao istraiva u projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH br. 1-005-000-38/88 pod nazivom "Projektiranje i voenje sloenih

  procesa pomou raunala".

  Ispunjava uvjet.

 • 17

  8. da je kao gostujui profesor ili znanstvenik boravio ukupno dvije godine na uglednim

  inozemnim sveuilitima ili institutima, te odrao pozvana predavanja;

  Ne ispunjava uvjet.

  Komentar: Izv.prof.dr.sc. Zoran Baus ispunjava pet (5) od osam (8) uvjeta.

  ZAKLJUAK POVJERENSTVA ZA PROVJERU ISPUNJAVANJA UVJETA ZA

  IZBOR U ZVANJA

  Slijedom navedenog Miljenja, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja

  je utvrdilo da pristupnik izv.prof.dr.sc. Zoran Baus ispunjava uvjete Rektorskog zbora za

  ocjenu nastavne i strune djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje

  redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog podruja Tehnikih

  znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane elektroenergetika na

  Elektrotehnikom fakultetu Osijek u sastavu Sveuilita Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

  Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja predlae da se izv.prof.dr.sc.

  Zoran Baus izabere u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto

  redovitog profesora na Elektrotehnikom fakultetu Osijek u sastavu Sveuilita Josipa Jurja

  Strossmayera u Osijeku.

  Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja:

  __________________________________

  Prof. dr. sc. Snjeana Rimac-Drlje, predsjednica

  _________________________________

  Prof. dr. sc. Srete Nikolovski, lan

  ___________________________________

  Prof.dr.sc. Goran Martinovi, lan

  _________________________________

  Prof. dr. sc. Drago agar, lan

  _______________________________

  Prof. dr. sc. eljko Hocenski, lan

 • 18

  KLASA:

  URBROJ:

  Osijek, 25. studeni 2014.

  Na temelju lanka 93. stavka 2. podstavka 3. i lanka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i

  visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. -Odluka

  USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i 101/14.-Odluka USRH) i lanka 47. stavka 1.

  podstavka 6. Statuta Elektrotehnikog fakulteta Osijek, Izvjea i prijedloga Povjerenstva za

  provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja od 24. studenog 2014. godine za izbor jednog

  nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog

  profesora, a u skladu s lankom 19. stavkom 5. Pravilnika o izboru u znanstvena zvanja,

  znanstveno-nastavna i umjetniko-nastavna zvanja, nastavna, suradnika i struna zvanja i

  odgovarajua radna mjesta (proieni tekst), Fakultetsko vijee Elektrotehnikog fakulteta

  Osijek, na 172. redovitoj sjednici odranoj 25. studenog 2014. godine pod tokom 2. dnevnog

  reda, donijelo je

  O D L U K U

  1. Izv.prof.dr.sc. Zoran Baus, izvanredni profesor, bira se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog

  profesora iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja

  elektrotehnika, znanstvene grane elektroenergetika na Elektrotehnikom

  fakultetu Osijek.

  2. Redoviti profesor iz toke 1. ove Odluke bira se u skladu s lankom 102. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03.,

  198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13.,

  139/13. i 101/14.-Odluka USRH).

  3. Ova Odluka stupa na snagu nakon potvrde izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora od strane Senata Sveuilita Josipa Jurja Strossmayera u

  Osijeku sukladno lanku 93. stavku 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i

  visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04.,

  2/07. -Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i 101/14.-Odluka

  USRH).

  Obrazloenje

  Na temelju suglasnosti Sveuilita Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 17. rujna 2014.

  godine (Klasa: 112-01/14-02/2, Ur.broj: 2158-60-01-14-98) za raspis javnog natjeaja za

  izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i znanstveno-

  nastavno radno mjesto redovitog profesora, Fakultetsko vijee Elektrotehnikog fakulteta

  Osijek na 170. redovitoj sjednici odranoj 30. rujna 2014. godine donijelo je Odluku o raspisu

  javnog natjeaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog

  profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog podruja

  Tehnikih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane elektroenergetika.

  Na natjeaj objavljen 07. listopada 2014. godine u Narodnim novinama, Glasu Slavonije,

  Internet stranici Fakulteta i na slubenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog

  istraivakog prostora (EURAXESS Jobs portal) za izbor jednog nastavnika u znanstveno-

  nastavno zvanje redovitog profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora

  iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene

 • 19

  grane elektroenergetika, u radnom odnosu na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom,

  u otvorenom roku prijavu je podnio samo pristupnik dr.sc. Zoran Baus, izvanredni profesor

  Elektrotehnikog fakulteta Osijek.

  U daljnjem postupku Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjete za izbor u zvanja u

  sastavu: prof.dr.sc. Snjeana Rimac-Drlje, predsjednica i lanovi: prof.dr.sc. Srete Nikolovski,

  prof.dr.sc. Goran Martinovi, prof.dr.sc. Drago agar i prof.dr.sc. eljko Hocenski utvrdilo je

  da je izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika proveden na temelju osobnog zahtjeva

  i to na temelju lanka 33. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

  Provedbu dijela postupka izbora u znanstveno zvanje izvrio je Elektrotehniki fakultet

  Osijek.

  Matini odbor za podruje Tehnikih znanosti polja elektrotehnike i raunarstva donio je

  29. oujka 2012. godine (Klasa:640-03/12-01/0159, Ur.broj:355-02-09-12-0002) Odluku o

  izboru dr.sc. Zorana Bausa u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom

  podruju Tehnikih znanosti polje elektrotehnika. Na temelju Izvoda iz Upisa znanstvenika

  Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta utvreno je da je dr.sc. Zoran Baus upisan u

  Upisnik znanstvenika u znanstvenom zvanju znanstvenog savjetnika.

  Povjerenstvo za provjeru uvjeta za izbor u zvanja utvrdilo je da dr.sc. Zoran Baus ima

  pozitivno ocijenjene rezultate jedinstvene sveuiline studentske ankete koju je tijekom

  svibnja i lipnja 2014. godine na Elektrotehnikom fakultetu Osijek proveo Sveuilini ured za

  unaprjeenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Sveuilitu Josipa Jurja

  Strossmayera u Osijeku.

  U daljnjem postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora Povjerenstvo

  za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja dostavilo je pozitivno Izvjee o

  ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i strune djelatnosti u postupku

  izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora s prijedlogom izbora izv.prof.dr.sc.

  Zorana Bausa u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. Slijedom navedenog

  Fakultetsko vijee Elektrotehnikog fakulteta Osijek prihvatilo je Izvjee Povjerenstva za

  provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja i utvrdilo da dr.sc. Zoran Baus ispunjava uvjete

  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, stoga je odluilo kao u izreci.

  Dekan

  Prof. dr. sc. Drago agar

  Dostavljeno:

  1. Senat Sveuilita Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 3. Prof.dr.sc. Zoran Baus 4. Personalni dosje 5. Arhiva

 • 20