of 46 /46
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTI

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

Page 1: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

IZVANNASTAVNE

AKTIVNOSTI,

PREVENTIVNE

AKTIVNOSTI

I PROJEKTI

Page 2: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

1. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

1.1 Mala ĉitaonica

1.2 Mali novinari

1.3 Ekološka grupa

1.4 Likovna grupa

1.5 Ekološko-kreativna skupina 4.a

1.6 Ekološko-kreativna skupina 4.b

1.7 Lutkarska skupina

1.8 Dramska skupina

1.9 Kreativna skupina

1.10 Vjeronauĉna grupa 2. razred

1.11 Uĉeniĉka zadruga Oton

1.12 Prva pomoć

1.13 Rukomet

1.14 Zbor

1.15 Klavir

1.16 Glazbeno-scenska skupina

1.17 Volonterski klub

1.18 Vjeronauĉna skupina 5. i 7. razred

1.19 Konstruktori

1.20 Šah

1.21 Mladi knjiţniĉari

1.22 Vikendom u sportske dvorane

1.23 Erasmus+ grupa

2. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI

2.1 Internet security

2.2 Pozitivan stav

2.3 Mogu ako hoću

2.4 Stohrenschule

2.5 Znam što je, ne diram, opasno je

2.6 Medijacija

2.7 Volonterski klub

2.8 Vlak je brţi

3. PROJEKTI

3.1 Boţićna dogaĊanja

3.2 Dani kruha i zahvalnost za plodove zemlje

3.3 eTwinning

3.4 Europski dan jezika

3.5 Dan sigurnijeg interneta

3.6 Dan Europe

3.7 Europski školski sportski dan

3.8 Erasmus+ Bon Appetite Europe!

3.9 Erasmus + I.D.E.A. Together we can!

3.10 Erasmus+ Swot Scouts

Page 3: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Page 4: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

Av

ork

a K

ost

an

jev

ac

NAZIV AKTIVNOSTI MALA ĈITAONICA

CILJEVI razvijati interes za ĉitanje

razvijati umijeće slušanja i zapamćivanje tijeka dogaĊaja

poticati uĉenike na izraţavanje svojih zapaţanja, misli i

osjećaje nakon slušanja/ĉitanja knjiţevnoga teksta i

povezivati ih s vlastitim iskustvom.

razvijati sposobnost samostalnog pripovijedanja

razvijati maštu

bogaćenje rjeĉnika

poticati stvaralaĉko izraţavanje (likovno, dramatizacija i

scensko izvoĊenje) uĉenika prema vlastitom interesu

potaknuto doţivljajima knjiţevnog teksta

upoznati prostor i rad školske knjiţnice te poticati uĉenike

na posjećivanje knjiţnica i posuĊivanje knjiga

upoznati uĉenike s djeĉjim ĉasopisima i poticati ih na

ĉitanje djeĉjih ĉasopisa

NAMJENA

AKTIVNOSTI program je namijenjen uĉenicima 1.c razreda

NOSITELJ

AKTIVNOSTI

Uĉenici 1.c razreda i uĉiteljica Davorka Kostanjevac

NAĈIN REALIZACIJE ĉitanje knjiţevnih tekstova (slušanje uĉiteljice i samostalno

pripovijedanje) , listanje i ĉitanje slikovnica, knjiga i djeĉjih

ĉasopisa, stvaralaĉko izraţavanje

VREMENIK

AKTIVNOSTI tijekom školske godine 2020/2021. jedan sat tjedno

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Nije predviĊen

NAĈIN

VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI

opisno praćenje sudjelovanja i uspješnosti u radu

likovni radovi uĉenika

Page 5: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

IZV

AN

NA

ST

AV

NE

AK

TIV

NO

ST

I NAZIV AKTIVNOSTI MALI NOVINARI

CILJ usvajanje osnova novinarskog umijeća

publiciranje raznih kreativnih radova on-line

uspostavljanje komunikacije u elektronskom obliku

stjecanje znanja i vještina za rad u raĉunalnim programima

NAMJENA AKTIVNOSTI edukacija uĉenika u korištenju informacijsko-komunikacijskih

tehnologija

dostupnost informacija

razvijanje kreativnosti uĉenika

razvijanje kritiĉkog mišljenja

razvijanje suradniĉkog odnosa

upoznavanje uĉenika s osnovnim oblicima novinarskog izraţavanja

NOSITELJ AKTIVNOSTI Vedrana Gregurić

NAĈIN REALIZACIJE samostalni rad, rad u parovima, timski rad

VREMENIK AKTIVNOSTI radionice tijekom nastavne godine

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI troškovi nisu predviĊeni za ovu školsku godinu

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI praćenje sudjelovanja, zainteresiranosti, samostalnosti i uspješnosti

Page 6: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

IZV

AN

NA

ST

AV

NE

AK

TIV

NO

ST

I NAZIV AKTIVNOSTI EKOLOŠKA GRUPA

CILJEVI razvijanje kreativnog razmišljanja i logiĉkog zakljuĉivanja

osvještavati korelaciju meĊu predmetima i ostalim izvannastavnim

aktivnostima

razvijati samostalnost pri individualiziranom radu i osjećaj za timski

rad

osposobiti uĉenike za aktivno, kvalitetno estetsko ureĊenje okoline u

kojoj ţive i rade

razvijanje ljubavi i smisla za oĉuvanje prirode i kulturne ĉovjekove

okoline

NAMJENA AKTIVNOSTI razvijati svijest o oĉuvanju prirode

razvijati smisao za estetiku

zajedniĉko rješavanje izvedbe likovno-estetskog zadatka

sudjelovati u likovno-estetskom ureĊenju škole

NOSITELJ AKTIVNOSTI Uĉenici 2.a razreda

Uĉiteljica Saša Radenić

NAĈIN REALIZACIJE estetsko ureĊivanje škole prema godišnjem planu i programu

tematski pratiti godišnja doba i blagdane

VREMENIK AKTIVNOSTI jedan sat tjedno tijekom školske godine

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Nisu predviĊeni

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI izlaganje uĉeniĉkih radova u prostoru škole

pratiti i razgovarati o ostvarenosti zadatka

poticati estetsku osviještenost i razvijati suradnju meĊu uĉenicima

Page 7: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

IZV

AN

NA

ST

AV

NE

AK

TIV

NO

ST

I NAZIV AKTIVNOSTI LIKOVNA GRUPA

CILJEVI razvijati kod uĉenika sposobnost promatranja i otkrivanja oblika i

pojma

poticati i razvijati oblikovno-stvaralaĉke sposobnosti

razvijanje kreativnog razmišljanja i logiĉkog zakljuĉivanja

osposobiti uĉenike za likovno izraţavanje u razliĉitim tehnikama i

materijalima

osvještavati korelaciju meĊu predmetima i ostalim izvannastavnim

aktivnostima

razvijati samostalnost pri individualnom radu i osjećaj za timski rad

osposobiti uĉenike za aktivno, kvalitetno estetsko ureĊenje okoline u

kojoj ţive i rade

razvijanje ljubavi i smisla za oĉuvanje prirode i kulturne ĉovjekove

okoline

NAMJENA AKTIVNOSTI svladavanje likovnog jezika – likovnih elemenata

razvijati smisao za estetiku, usvajati nove likovne tehnike

zajedniĉko rješavanje izvedbe likovno-estetskog zadatka

sudjelovati u likovno-estetskom ureĊenju škole

NOSITELJ AKTIVNOSTI Uĉenici 2.b razreda i uĉiteljica Krešimira Ĉiĉević

NAĈIN REALIZACIJE estetsko ureĊivanje škole prema godišnjem planu i programu

tematski pratiti godišnja doba i blagdane

VREMENIK AKTIVNOSTI jedan sat tjedno tijekom šk. god.

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI materijali i pribor za ureĊenje panoa u školi prema planiranim temama

200 kn iz sredstava škole

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI izlaganje uĉeniĉkih radova u prostoru škole

pratiti i razgovarati o ostvarenosti likovnog zadatka

poticati estetsku osviještenost i razvijati suradnju meĊu uĉenicima

Page 8: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

IZV

AN

NA

ST

AV

NE

AK

TIV

NO

ST

I NAZIV AKTIVNOSTI EKOLOŠKO-KREATIVNA SKUPINA

CILJEVI razvijanje kreativnog razmišljanja i logiĉkog zakljuĉivanja

osvještavati korelaciju meĊu predmetima i ostalim izvannastavnim

aktivnostima

razvijati samostalnost pri individualiziranom radu i osjećaj za timski

rad

osposobiti uĉenike za aktivno, kvalitetno estetsko ureĊenje okoline u

kojoj ţive i rade

razvijanje ljubavi i smisla za oĉuvanje prirode i kulturne ĉovjekove

okoline

poticati i razvijati oblikovno-stvaralaĉke sposobnosti

osposobiti uĉenike za likovno izraţavanje u razliĉitim tehnikama i

materijalima

NAMJENA AKTIVNOSTI Program je namijenjen uĉenicima 4. a razreda

NOSITELJ AKTIVNOSTI Boţena Pranjić, uĉiteljica 4.a razrednog odjela

NAĈIN REALIZACIJE samostalni rad, rad u parovima, timski rad

suradniĉko uĉenje

VREMENIK AKTIVNOSTI tijekom školske godine svaki drugi tjedan 2 školska sata

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Nisu predviĊeni.

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI

praćenje sudjelovanja, zainteresiranosti, samostalnosti i uspješnosti

Page 9: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

IZV

AN

NA

ST

AV

NE

AK

TIV

NO

ST

I NAZIV AKTIVNOSTI EKOLOŠKO-KREATIVNA SKUPINA

CILJEVI razvijanje kreativnog razmišljanja i logiĉkog zakljuĉivanja

osvještavati korelaciju meĊu predmetima i ostalim izvannastavnim

aktivnostima

razvijati samostalnost pri individualiziranom radu i osjećaj za timski

rad

osposobiti uĉenike za aktivno, kvalitetno estetsko ureĊenje okoline u

kojoj ţive i rade

razvijanje ljubavi i smisla za oĉuvanje prirode i kulturne ĉovjekove

okoline

poticati i razvijati oblikovno-stvaralaĉke sposobnosti

osposobiti uĉenike za likovno izraţavanje u razliĉitim tehnikama i

materijalima

NAMJENA AKTIVNOSTI Program je namijenjen uĉenicima 4. b razreda

NOSITELJ AKTIVNOSTI Snjeţana Bartolović, uĉiteljica 4. b razrednog odjela

NAĈIN REALIZACIJE samostalni rad, rad u parovima, timski rad

suradniĉko uĉenje

VREMENIK AKTIVNOSTI tijekom školske godine 2020./2021., svaki drugi tjedan, 2 školska sata

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Nije predviĊen.

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI praćenje sudjelovanja, zainteresiranosti, samostalnosti i uspješnosti

Page 10: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

IZ

VA

NN

AS

TA

VN

E A

KT

IVN

OS

TI

NAZIV AKTIVNOSTI LUTKARSKA SKUPINA

CILJEVI bogaćenje rjeĉnika

razvijanje govornih sposobnosti

osposobljavati uĉenike na slušanje, govorenje i umjetniĉku

interpretaciju teksta

razvijati ljubav prema scenskom djelu, preciznosti pokreta i

stvaralaĉkim sposobnostima

poticati maštu i kreativnost

nauĉiti uĉenike glumiti

razvoj samopouzdanja i pozitivne slike o sebi

NAMJENA AKTIVNOSTI senzibilizirati uĉenike za dramski rad te prijam knjiţevnih tekstova ,

omogućiti izraţavanje osjećaja kroz glumu i pokret, razvijati empatiju

NOSITELJ AKTIVNOSTI Senija Horvat, dipl. uĉitelj razredne nastave 1.b

NAĈIN REALIZACIJE skupne izvedbe uĉenika

tjedno uvjeţbavanje na satovima izvannastavne aktivnosti

VREMENIK AKTIVNOSTI dva sata tjedno svaki drugi tjedan u poslijepodnevnom turnusu

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI Izdaci za nabavu scenskih rekvizita i materijala

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI nastup na razrednoj i školskoj priredbi

Page 11: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

IZ

VA

NN

AS

TA

VN

E A

KT

IVN

OS

TI

NAZIV AKTIVNOSTI DRAMSKA SKUPINA - razredna nastava

CILJEVI razvijanje i njegovanje hrvatskoga standardnoga jezika

razvijanje osjećaja za hrvatska narjeĉja

razvijanje i usavršavanje usmenog izraţavanja

razvijanje i usavršavanje scenskih sposobnosti

poticanje interesa za pisanu i govorenu rijeĉ

razvijanje ljubavi prema kazalištu

povezivanje sadrţaja hrvatskoga jezika sa sadrţajima likovne i

glazbene kulture

razvijanje osjećaja ljubavi za vlastiti jezik

NAMJENA AKTIVNOSTI program je namijenjen uĉenicima koji pokazuju interes za recitiranje,

glumu i izraţavanje kroz rijeĉ i pokret

NOSITELJ AKTIVNOSTI Vlatka Kovaĉić, uĉiteljica

NAĈIN REALIZACIJE skupni i individualni rad uz pomoć uĉitelja

VREMENIK AKTIVNOSTI tijekom školske godine

jedan sat tjedno

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Nije predviĊen.

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI opisno praćenje sudjelovanja i uspješnosti u radu

sudjelovanje u školskim priredbama

Page 12: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

IZ

VA

NN

AS

TA

VN

E A

KT

IVN

OS

TI

NAZIV AKTIVNOSTI KREATIVNA SKUPINA

CILJEVI razvijati kod uĉenika sposobnost promatranja i otkrivanja oblika i

pojma

poticati i razvijati oblikovno-stvaralaĉke sposobnosti

razvijanje divergentnog mišljenja i logiĉkog zakljuĉivanja

osposobiti uĉenike za likovno izraţavanje u razliĉitim tehnikama i

materijalima

razvijati samostalnost pri individualnom radu

osposobiti uĉenike za aktivno, kvalitetno estetsko ureĊenje okoline u

kojoj ţive i rade

NAMJENA AKTIVNOSTI svladavanje likovnog jezika – likovnih elemenata

razvijati smisao za estetiku, usvajati nove likovne tehnike

zajedniĉko rješavanje izvedbe likovno-estetskog zadatka

sudjelovati u likovno-estetskom ureĊenju škole

NOSITELJ AKTIVNOSTI Uĉenici 1.a razreda i uĉiteljica Ivana Ćavar

NAĈIN REALIZACIJE izraĊivanje likovnih radova

VREMENIK AKTIVNOSTI jedan sat tjedno tijekom šk. god.

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Nije predviĊen.

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI izlaganje uĉeniĉkih radova u prostoru uĉionice

pratiti i razgovarati o ostvarenosti likovnog zadatka

poticati estetsku osviještenost i razvijati suradnju meĊu uĉenicima

Page 13: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

IZV

AN

NA

ST

AV

NE

AK

TIV

NO

ST

I NAZIV AKTIVNOSTI VJERONAUĈNA GRUPA – 2. RAZRED

CILJEVI upoznati i pratiti liturgijsku godinu

dublje upoznati i poticati vjeru

senzibilizacija uĉenika na konkretnu pomoć bliţnjemu

upoznati biblijske likove i dogaĊaje

NAMJENA AKTIVNOSTI likovno, glazbeno i literarno izraţavanjem obogatiti prigodne blagdane

i veće liturgijske dogaĊaje

praktiĉan rad s biblijskim tekstom

zajedniĉki rad i izmjena iskustva

NOSITELJ AKTIVNOSTI Ana -Marija Šaravanja

NAĈIN REALIZACIJE jednom tjedno dva školska sata

posjet ţupnoj crkvi

izrada plakata i ĉestitki

razni igrokazi

VREMENIK AKTIVNOSTI tijekom godine 2 sata tjedno

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Nije predviĊen

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI

opisno praćenja

Page 14: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

IZV

AN

NA

ST

AV

NE

AK

TIV

NO

ST

I NAZIV AKTIVNOSTI UĈENIĈKA ZADRUGA - OTON

CILJEVI odgoj za poduzetništvo

osmišljeno provoĊenje slobodnog vremena

okupljanje uĉenika oko kreativnih sadrţaja

njegovanje senzibiliteta za kulturnu i prirodnu baštinu

razvijanje pozitivnog odnosa prema timskom radu

stjecanje radno – tehniĉkog, ekološkog, gospodarskog, društvenog i

etnološkog odgoja i obrazovanja

razvoj psihomotornih sposobnosti

uĉenje tradicionalnih vještina

razvoj medijske pismenosti

NAMJENA AKTIVNOSTI korisnici su uĉenici 7. – 8. razreda

NOSITELJ AKTIVNOSTI Vlasta Kovaĉević Herzog, voditeljica zadruge

NAĈIN REALIZACIJE Likovno-keramiĉka sekcija

Multimedijska sekcija

u okviru rada zadruge planira se :

- odvijanje keramiĉko-likovne sekcije u uĉionici

- medijska sekcija će se odvijati preko Teams-a

- sudjelovanje zadruge u projektnim aktivnostima škole

- sudjelovanje u aktivnostima koje organizira Hrvatska udruga

uĉeniĉkog zadrugarstva

Radi epidemioloških mjera aktivnosti će se odvijati u odvojenim grupama

po razredima

VREMENIK AKTIVNOSTI likovno-keramiĉka sekcija za petak i ĉetvrtak 18:40

medijska sekcija online ponedjeljak

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI troškovi materijala

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI smotre, sajmovi, festivali, izloţbe (radi epidemioloških mjera predviĊa

se online sudjelovanje)

opisno praćenje

Page 15: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

IZV

AN

NA

ST

AV

NE

AK

TIV

NO

ST

I NAZIV AKTIVNOSTI PRVA POMOĆ

CILJEVI upoznati uĉenike s osnovama pruţanja prve pomoći

steći praktiĉna znanja i vještine koje će im pomoći u svakodnevnom

ţivotu

pripremiti se za natjecanje iz prve pomoći

NAMJENA AKTIVNOSTI aktivnost je namijenjena uĉenicima 7. razreda

NOSITELJ AKTIVNOSTI Ana Marić, predmetni uĉitelj biologije i kemije

NAĈIN REALIZACIJE aktivnost se odrţava jedan školski sat tjedno u školskoj uĉionici

praktiĉni dio odrţava se u suradnji s Crvenim kriţem Zagreb

dio obuke provodit će se u Novom Vinodolskom u Domu hrvatskog

Crvenog kriţa

VREMENIK AKTIVNOSTI tijekom školske godine

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI troškove snosi Crveni kriţ Zagreba

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI opisno praćenje sudjelovanja i uspješnosti u radu

Page 16: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

IZV

AN

NA

ST

AV

NE

AK

TIV

NO

ST

I NAZIV AKTIVNOSTI RUKOMET

CILJEVI razvijanje pozitivnog odnosa prema timskom radu

razvijanje radnih navika, i korektnog odnosa prema suigraĉima i

protivniku /fer play/

razvoj motoriĉkih sposobnosti: koordinacija,okretnost,brzina,opća

snaga i tehniĉko-taktiĉka priprema

NAMJENA AKTIVNOSTI razvijanje motoriĉkih sposobnosti posebno kod djece slabije darovitosti

i afirmacija darovitih uĉenika-ca za rukomet

ukljuĉivanje ponajboljih u klupske selekcije grada Zagreba

NOSITELJ AKTIVNOSTI Antun Smiljanić, prof. TZK

NAĈIN REALIZACIJE trening 3 x tjedno i prema dogovoru

voĊenje djece na prijateljske utakmice i natjecanja

VREMENIK AKTIVNOSTI ponedjeljak,srijeda,petak trening od 18.30 do 21 sat i natjecanje subota

ili nedjelja

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Nije predviĊen

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI odabir istaknutih u natjecateljske ekipe

Page 17: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

IZV

AN

NA

ST

AV

NE

AK

TIV

NO

ST

I NAZIV AKTIVNOSTI ZBOR

CILJEVI razvijanje pozitivnog odnosa prema timskom radu

razvijanje vokalnih sposobnosti

razvijanje intonacijskih i ritmiĉkih sposobnosti

razvijanje izvoĊaĉkih sposobnosti

stjecanje vještine zborskog pjevanja

njegovanje senzibiliteta za kulturnu baštinu

korisno provoĊenje slobodnog vremena

poticanje kreativnosti

NAMJENA AKTIVNOSTI uĉenici 4. – 8. razreda

NOSITELJ AKTIVNOSTI Barbara Bošnjak, nastavnica glazbene kulture

NAĈIN REALIZACIJE dva puta tjedno, po potrebi i više pred nastupe – vjeţbanje

nastupi na školskim priredbama i drugim dogaĊanjima u školi i izvan

nje

Ovisno o epidemiološkoj situaciji povezanoj s bolesti COVID-19 i

uputama HZJZ i MZO, izborna nastava će se odvijati po Modelu A, B

ili C kako je opisano u Modelima i preporukama za rad u uvjetima

povezanim s bolesti COVID-19 (rujan 2020.) te su moguća odstupanja

od planiranog.

VREMENIK AKTIVNOSTI termini prema digivoru

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Nije predviĊen

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI kroz nastupe, razgovor nakon nastupa

IZV

AN

NA

ST

A

VN

E

AK

TIV

NO

ST

I

NAZIV AKTIVNOSTI KLAVIR

CILJEVI razvijanje intonacijskih i ritmiĉkih sposobnosti

Page 18: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

razvijanje izvoĊaĉkih sposobnosti

razvijanje motorike

upoznavanje s notnim sustavom

svladavanje osnova sviranja klavira

njegovanje senzibiliteta za nacionalnu i globalnu kulturnu baštinu

korisno provoĊenje slobodnog vremena

NAMJENA AKTIVNOSTI uĉenici 4. – 8. razreda

NOSITELJ AKTIVNOSTI Barbara Bošnjak, nastavnica glazbene kulture

NAĈIN REALIZACIJE individualna nastava s nekoliko uĉenika tijekom školske godine

nastup na razrednim priredbama

Ovisno o epidemiološkoj situaciji povezanoj s bolesti COVID-19 i

uputama HZJZ i MZO, izborna nastava će se odvijati po Modelu A, B

ili C kako je opisano u Modelima i preporukama za rad u uvjetima

povezanim s bolesti COVID-19 (rujan 2020.) te su moguća odstupanja

od planiranog.

VREMENIK AKTIVNOSTI termini prema dogovoru

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Nije predviĊen

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI kroz nastupe i osvrte na nastupe

IZV

AN

NA

ST

AV

NE

AK

TIV

NO

ST

I

NAZIV AKTIVNOSTI GLAZBENO-SCENSKA SKUPINA

CILJEVI razvijanje pozitivnog odnosa prema timskom radu

razvijanje vokalnih sposobnosti

razvijanje intonacijskih i ritmiĉkih sposobnosti

razvijanje izvoĊaĉkih sposobnosti

njegovanje senzibiliteta za glazbenu kulturnu baštinu ĉovjeĉanstva

korisno provoĊenje slobodnog vremena

poticanje kreativnosti

Page 19: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

NAMJENA AKTIVNOSTI uĉenici 4. – 8. razreda

NOSITELJ AKTIVNOSTI Barbara Bošnjak, nastavnica glazbene kulture

NAĈIN REALIZACIJE jednom tjedno tijekom godine, a po potrebi pred nastup i ĉešće

nastup u HNK u Varaţdinu na manifestaciji Theaterspiele

VREMENIK AKTIVNOSTI termini prema dogovoru

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Troškovi prijevoza, rekvizita i kostimografije

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI kroz nastupe, razgovor nakon nastupa

Page 20: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

IZV

AN

NA

ST

AV

NE

AK

TIV

NO

ST

I

VOLONTERSKI KLUB

upoznavanje uĉenika s vrijednostima i ciljevima volontiranja

razvijanje interesa za volontiranje

razvijaju osobnosti uĉenika i osjećaja pripadnosti široj društvenoj

zajednici

aktivnost je namijenjen svim uĉenicima škole i uĉiteljima

Jadranka Bašić Parić – defektologinja-soc. pedagoginja i suradnici

prezentacija Volonterskih klubova drugih škola

humanitarne akcije tijekom školske godine

obiljeţavanje prigodnih datuma

organiziranje pomoći u uĉenju za uĉenike slabijeg akademskog

postignuća

posjet Domu za djecu bez roditeljske skrbi ili Domu umirovljenika

suradnja s Volonterskim centrom Zagreb i drugim ustanovama,

udrugama i školama

aktivnosti će se provoditi ovisno o suradnji s vanjskim ustanovama i

mogućnostima škole

tijekom školske godine Volonterski klub će obiljeţavati znaĉajne

datume

Eventualni troškovi prijevoza za uĉenike

evaluacijski listići za sudionike aktivnosti

razmjena osobnih iskustava

IZV

AN

NA

ST

A

VN E

AK

TIV

NO

ST

I

NAZIV AKTIVNOSTI VJERONAUĈNA GRUPA – 5. I 8. RAZRED

Page 21: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

IZV

AN

N

AS

TA

VN

E

AK

TIV

N

OS

TI NAZIV AKTIVNOSTI KONSTRUKTORI

CILJEVI

razvijanje interesa uĉenika

CILJEVI Vjeronauĉna olimpijada

upoznavanje i praćenje liturgijske godine

dublje upoznavanje vlastite vjere

razgovori

NAMJENA AKTIVNOSTI uĉenici šestih i osmih razreda

NOSITELJ AKTIVNOSTI Josipa Tomašević

NAĈIN REALIZACIJE aktivnost će se provoditi jednom tjedno 1 školski sat

priprema za natjecanje (Vjeronauĉna olimpijada)

izrada plakata i ureĊivanje školskih panoa

VREMENIK AKTIVNOSTI tijekom školske godine 1 put tjedno, ukupno 35 sati

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Troškovi nisu predviĊeni

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI rezultati natjecanja

opisno praćenje uĉenika

Page 22: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

lakši odabir zanimanja

razvijanje tehniĉkog naĉina mišljenja

NAMJENA AKTIVNOSTI zainteresirani uĉenici šestih razreda

NOSITELJ AKTIVNOSTI Karolina Antolić

NAĈIN REALIZACIJE tijekom školske godine

VREMENIK AKTIVNOSTI srijedom, svaki drugi tjedan, blok-sat

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Troškovi nisu predviĊeni

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI meĊusobno usporeĊivanje rezultata rada

diseminacija rada na školskom web-u

Page 23: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

IZV

AN

NA

ST

AV

NE

AK

TIV

NO

ST

I NAZIV AKTIVNOSTI ŠAH

CILJEVI nauĉiti uĉenike osnovnim pravilima šahovske igre

upoznavanje elemenata šahovske strategije

šahovska igra

poštivanje pravila igre

uvaţavanje suparnika u igri

NAMJENA AKTIVNOSTI namijenjena je uĉenicima 4 -8 razreda

namijenjena je onima koji ţele nauĉiti igrati šah

namijenjena igraĉima koji znaju igrati šah i ţele napredovati u igri

ĉuvanje šahovskih figura i šahovskog sata

kreativno provoĊenje slobodnog vremena doma

NOSITELJ AKTIVNOSTI Uĉenici 4-8. razreda

Uĉitelj Ilija Nikić

NAĈIN REALIZACIJE meĊusobni šahovski susreti

sudjelovanje na šahovskim sportskim susretima

VREMENIK AKTIVNOSTI dva sata tjedno,tijekom 2016./2017. školske godine

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Trošak javnog prijevoza

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI

Sudjelovanje u šahovskim susretima Kustošije, okolice te grada Zagreba

Page 24: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

IZV

AN

NA

ST

AV

NE

AK

TIV

NO

ST

I NAZIV AKTIVNOSTI MLADI KNJIŢNIĈARI

CILJEVI upoznavanje uĉenika s funkcijom, radom i poslovanjem školske

knjiţnice

osposobljavanje uĉenika za samostalno obavljanje jednostavnih poslova

u školskoj knjiţnici

poticanje uĉenika na ĉitanje i samostalno traţenje informacija

poticati uĉenike na timski rad

razvijanje ljubavi prema ĉitanju

NAMJENA AKTIVNOSTI aktivnost je namijenjena uĉenicima od 5. do 8. razreda

NOSITELJ AKTIVNOSTI Marija Popović, školski knjiţniĉar, prof. hrvatskog jezika i knjiţevnosti

NAĈIN REALIZACIJE samostalan rad uĉenika

timski rad

VREMENIK AKTIVNOSTI tijekom školske godine

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Troškovi nisu predviĊeni.

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI opisno praćenje

ZV

AN

NA

ST

A

VN E

AK

TIV

NO

ST

I

NAZIV AKTIVNOSTI VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE

Page 25: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

CILJEVI Cilj programa je stjecanje navike svakodnevnog aktivnog

provoĊenja slobodnog vremena. U programu se posebna paţnja

posvećuje djeci kojoj vjeţbanje iz nekog razloga teţe ide, „ ne

leţi“ ili nisu dovoljno motivirani za aktivno provoĊenje slobodnog

vremena. Stoga je program uz redovite aktivnosti dodatno

obogaćen izlascima iz dvorane kao standardnog okruţenja. Tako

bar jednom mjeseĉno djeca imaju mogućnost odlaska na

prilagoĊeno planinarenje na Medvednicu, dodatni trening

orijentacije u prirodi kroz igru za najmanje na raznolikom terenu

Maksimirskog parka, rolanje i vjeţbanje na rolerskoj rampi na

Jarunu, aktivnosti na snijegu, uĉenje i usavršavanje klizanja na

Šalati u terminu „Odmorka“ zimi. Aktivnosti su bazirane na

preferenciji uĉenika s naglaskom na veliku utilitarnost u ţivotu,

lako uĉenje, primjenu u svakodnevnom ţivotu, nisku cijenu

opreme i veliku mogućnost svakodnevnog korištenja.

NAMJENA AKTIVNOSTI Program je namijenjen uĉenicima 1. – 8. razreda

NOSITELJ AKTIVNOSTI Vlatka Ciprijanović, profesor fiziĉke kulture, uĉenici i roditelji

ukljuĉeni u program.

NAĈIN REALIZACIJE individualni rad

rad u grupi

rad uz pomoć roditelja

VREMENIK

AKTIVNOSTI tijekom godine, raspored će biti usklaĊen nakon objave rasporeda

redovne nastave

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Program je besplatan. Cijenu tramvajske karte snose roditelji.

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI praćenje ponašanja i postupaka uĉenika tijekom aktivnosti,

spontani i ciljani razgovori i komentari izmeĊu uĉenika i

nastavnika

sudjelovanje na natjecanjima i aktivnostima izvan dvorane i

školskog igrališta (planinarenje, klizanje, rolanje)

ispunjavanje upitnika gdje uĉenici i roditelji ocjenjuju aktivnosti i

daju prijedloge za poboljšanje istih

IZV

AN

NA

ST

AV

NE

AK

TIV

NO

ST

I

NAZIV AKTIVNOSTI ERASMUS + GRUPA

CILJEVI

organiziranje aktivnosti predviĊenih u Erasmus+ projektima Swot

Scouts i Bon App

NAMJENA AKTIVNOSTI aktivnost je namijenjena uĉenicima 7. i 8. razreda koji su sudionici

projektnih aktivnosti i mobilnosti

NOSITELJ AKTIVNOSTI Vlasta Kovaĉević Herzog, uĉiteljica likovne kulture

NAĈIN REALIZACIJE organiziranje i provedba projektnih aktivnosti u skladu s projektnim

Page 26: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

planom.

Izmjene plana radi pandemije Covid-19 nastaju u dogovoru s

projektnim partnerima i prema uputama nacionalnih agencija.

Radi epidemioloških mjera aktivnosti će se odvijati preko Teams-a, a

sastajanja po potrebi i u odvojenim skupinama po razredima

VREMENIK AKTIVNOSTI dva i pol sata tjedno

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI Prema troškovima predviĊenih troškovnikom Erasmus+ projekata

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI evaluacija i diseminacija projektnih aktivnosti

Page 27: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

PREVENTIVNE AKTIVNOSTI

Page 28: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

PR

EV

EN

TIV

NE

AK

TIV

NO

ST

I NAZIV AKTIVNOSTI INTERNET SECURITY

CILJEVI upoznati uĉenike s vaţnim temama vezanih uz sigurnost na internetu

osvijestiti vaţnost prepoznavanja dobrih i loših strana interneta

razvijati kritiĉko mišljenje prema razliĉitim oblicima internetskog

nasilja

prevenirati cyberbulling meĊu uĉenicima

NAMJENA AKTIVNOSTI aktivnosti su namijenjene uĉenicima 4.-6. razreda

NOSITELJ AKTIVNOSTI defektolog-socijalni pedagog

razrednici i uĉenici 6. razreda

vanjski suradnici

NAĈIN REALIZACIJE predavanje s radionicom za uĉenike 4. razreda

anketa o izloţenosti cyberbullingu uĉenika 5. razreda

VREMENIK AKTIVNOSTI prvo polugodište školske godine

anketa za uĉenike 5. razreda tijekom prosinca

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Troškovi nisu predviĊeni

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI evaluacijski listići za uĉenike 4. razreda nakon provedenih predavanja i

radionica

prezentacija rezultata ankete na UV

Page 29: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

PR

EV

EN

TIV

NE

AK

TIV

NO

ST

I NAZIV AKTIVNOSTI POZITIVAN STAV

CILJEVI educirati uĉenike o bolestima ovisnosti i njihovim posljedicama

educirati i odgajati uĉenike za usvajanje odgovornih i pravilnih stavova

prema sredstvima ovisnosti

poticati uĉenike na zdrave stilove ţivota i organizirano provoĊenje

slobodnog vremena

NAMJENA AKTIVNOSTI aktivnosti su namijenjene uĉenicima 7.-ih i 8.-ih razreda

NOSITELJ AKTIVNOSTI struĉna sluţba škole

razrednici

uĉitelji biologije i hrvatskog jezika

NAĈIN REALIZACIJE

Radionice s temom ovisnosti za uĉenike 7.-8. razreda u sklopu sata

razrednika i predmeta biologije i hrvatskog jezika

debata za uĉenike 8. razreda

VREMENIK AKTIVNOSTI tijekom školske godine

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Troškovi nisu predviĊeni

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI evaluacijski listići za sve sudionike

razmjena mišljenja i iskustava

Page 30: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

PR

EV

EN

TIV

NE

AK

TIV

NO

ST

I NAZIV AKTIVNOSTI MAH- Mogu ako hoću

CILJEVI predoĉiti zdravoj populaciji dio opasnosti koje donosi zloupotreba

opojnih droga i alkohola te koje aktivnosti poduzima policija i

zakonodavstvo

upoznati uĉenike sa policijskim postupanjima prema osobama koje ĉine

protuzakonitu radnju

educirati roditelje o problematici ovisnosti

educirati roditelje o ovisnostima s ciljem unapreĊivanja zdravlja mladih

educirati uĉenike o reproduktivnom zdravlju i spolno prenosivim

bolestima

NAMJENA AKTIVNOSTI aktivnosti su namijenjene uĉenicima 4. , 6. i 7. razreda

aktivnosti su namijenjene roditeljima uĉenika 6. razreda

NOSITELJ AKTIVNOSTI OŠ Otona Ivekovića, Sluţba za prevenciju ovisnosti Grada Zagreba,

Policijska uprava zagrebaĉka, Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba i

Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje

NAĈIN REALIZACIJE posjet policijskoj postaji za uĉenike 4. razreda

roditeljski sastanak za roditelje uĉenika 6. razreda

predavanje za uĉenike 7. razreda

Sajam mogućnosti

VREMENIK AKTIVNOSTI tijekom školske godine u skladu s rasporedom PUZ-a

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Troškovi nisu predviĊeni

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI evaluacijski listići nakon odrţanih aktivnosti

Page 31: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

PR

EV

EN

TIV

NE

AK

TIV

NO

ST

I NAZIV AKTIVNOSTI STOHRENSCHULE

CILJEVI promicanje zajedništva, suosjećanja, tolerancije i mirnog suţivota

pomoću metode filozofiranja s djecom i mladima.

poticanje poduzetniĉkog uĉenja

poticanje samostalnog mišljenja

podizanje svijesti o ljudskim pravima i dostojanstvu i odgovornosti

prema drugima

NAMJENA AKTIVNOSTI aktivnost je namijenjena uĉenicima petih razreda

NOSITELJ AKTIVNOSTI Prof.dr. Marie Elise Zovko profesorica na odsjeku filozofije Hrvatskih

studija sveuĉilišta u Zagrebu i sveuĉilišta u Zadru i poslijediplomanti,

doktorandi i diplomirani filozofi

Struĉna sluţba Osnovne škole Otona Ivekovića

NAĈIN REALIZACIJE radionica za uĉenike 5. razreda u trajanju od 4 sata

tema radionice je filozofski dijalog

VREMENIK AKTIVNOSTI tijekom školske godine

jedan dan u trajanju 4-5 sati

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Troškovi nisu predviĊeni

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI evaluacijski listići

izrada plakata

Page 32: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

PR

EV

EN

TIV

NE

AK

TIV

NO

ST

I NAZIV AKTIVNOSTI ZNAM ŠTO JE, NE DIRAM, OPASNO JE

CILJEVI upoznavanje s opasnostima oruţja

upoznavanje s opasnostima minsko-eksplozivnih naprava

upoznavanje s opasnostima pirotehniĉkih sredstava

podizanje svijesti o opasnostima i zdravstvenim posljedicama od

pirotehniĉkih sredstava

NAMJENA AKTIVNOSTI aktivnosti su namijenjene svim uĉenicima od 5. do 8. razreda

NOSITELJ AKTIVNOSTI OŠ Otona Ivekovića i PU Zagrebaĉka- Odsjek za protu eksplozivne naprave

NAĈIN REALIZACIJE predavanje za uĉenike 5. razreda

VREMENIK AKTIVNOSTI tijekom godine u skladu s rasporedom PU Zagrebaĉke

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Troškovi nisu predviĊeni

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI evaluacijski listići nakon predavanja

razgovor s uĉenicima

Page 33: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

PR

EV

EN

TIV

NE

AK

TIV

NO

ST

I NAZIV AKTIVNOSTI MEDIJACIJA

CILJEVI osvješćivanje osjećaja, prepoznavanje situacija u kojima se javljaju

ugodni ili neugodni osjećaji

razvijati bliskost meĊu uĉenicima

otkrivati tehnike opuštanja meĊu uĉenicima

zbliţavati uĉenike i poticati suradnju meĊu njima

stvaranje pozitivne slike o sebi, stjecanje samopouzdanja te usvajanje

naĉina i metoda uspješne komunikacije meĊu uĉenicima

razvijanje socijalnih vještina kod uĉenika

voĊenje uĉenika kroz faze vršnjaĉkog sukoba

razvijanje vršnjaĉke pomoći, povjerenja i poštivanja

meĊu sukobljenim stranama

NAMJENA AKTIVNOSTI program je namijenjen uĉenicima 2. razreda koji ţele razvijati vještine

uspješne komunikacije meĊu uĉenicima

NOSITELJ AKTIVNOSTI Uĉenici 2. razreda i uĉiteljica Ivana Sabljak

NAĈIN REALIZACIJE

igra, razgovor, rad na tekstu, ĉitanje priĉa, crtanje

VREMENIK AKTIVNOSTI tijekom školske godine jedan sat tjedno,

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Troškovi nisu predviĊeni.

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI opisno praćenje sudjelovanja i uspješnosti u radu.

Page 34: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

PR

EV

EN

TIV

NE

AK

TIV

NO

ST

I NAZIV AKTIVNOSTI VOLONTERSKI KLUB

CILJEVI upoznavanje uĉenika s ciljevima i vrijednostima volontiranja

razvijanje interesa za volontiranje

razvijanje osobnosti uĉenika i i osjećaja pripadnosti široj društvenoj

zajednici

NAMJENA AKTIVNOSTI aktivnost je namijenjen svim uĉenicima škole i uĉiteljima

NOSITELJ AKTIVNOSTI Jadranka Bašić Parić – defektologinja-soc. pedagoginja i suradnici

NAĈIN REALIZACIJE

prezentacija Volonterskih klubova drugih škola

humanitarne akcije tijekom školske godine

obiljeţavanje prigodnih datuma

posjet Domu za djecu bez roditeljske skrbi ili Domu umirovljenika

suradnja s Volonterskim centrom Zagreb i drugim ustanovama,

udrugama i školama

VREMENIK AKTIVNOSTI aktivnosti će se provoditi ovisno o suradnji s vanjskim ustanovama i

mogućnostima škole

tijekom školske godine Volonterski klub će obiljeţavati znaĉajne

datume

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Eventualni troškovi prijevoza za uĉenike

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI evaluacijski listići za sudionike aktivnosti

razmjena osobnih iskustava

PR

EV

E

NT

IVN

E

AK

TIV

NO

ST

I

NAZIV AKTIVNOSTI Vlak je brţi

CILJEVI sigurnosti uĉenika unutar pruţne mreţe i na ţeljezniĉkoj infrastrukturi

Page 35: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

informiranje uĉenika o ponašanju unutar pruţne mreţe i na ţeljezniĉkoj

infrastrukturi

upoznavanje uĉenika s opasnostima i posljedicama neodgovornog

ponašanja unutar pruţne mreţe i na ţeljezniĉkoj infrastrukturi

NAMJENA AKTIVNOSTI program je namijenjen uĉenicima 2.-ih i 7.-ih razreda

NOSITELJ AKTIVNOSTI

djelatnici HŢ u suradnji s djelatnicama struĉne sluţbe i razrednicima

razredne nastave

NAĈIN REALIZACIJE

program će se realizirati kroz 1-2 radionice za uĉenike

VREMENIK AKTIVNOSTI aktivnosti će se provoditi u suradnji s HŢ ovisno o mogućnostima

škole i vanjskih suradnika

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Troškovi nisu predviĊeni

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI evaluacijski listići za sudionike aktivnosti

razmjena mišljenja i osobnih iskustava

Page 36: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

PROJEKTI

Page 37: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

PR

OJ

EK

TI

NAZIV AKTIVNOSTI BOŢIĆNA DOGAĐANJA

CILJEVI razvijati pozitivan odnos prema humanitarnim akcijama

njegovati suradništvo i toleranciju meĊu uĉenicima, roditeljima i

uĉiteljima

prikupiti novĉana sredstva za opremanje škole i humanitarne akcije

razvijati poduzetništvo

NAMJENA AKTIVNOSTI aktivnosti su namijenjene svim uĉenicima od 1. do 8. razreda , njihovim

roditeljima i svim djelatnicima škole

NOSITELJ AKTIVNOSTI Uĉitelji, razrednici, uĉeniĉka zadruga Oton

NAĈIN REALIZACIJE priprema radova u razrednom odjelu

VREMENIK AKTIVNOSTI izrada prodajnih radova od rujna do prosinca

Boţićna tombola u prosincu

kreativne radionice za uĉenike i roditelje

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Troškovi materijala za izradu radova

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI kroz prodaju uĉeniĉkih radova

Page 38: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

PR

OJ

EK

TI

NAZIV AKTIVNOSTI DAN KRUHA I ZAHVALNOST ZA PLODOVE ZEMLJE

CILJEVI upoznati uĉenike s nastajanjem kruha

upoznati uĉenike s blagovanjem kruha i narodnim obiĉajima

ukazati na vaţnost zdrave prehrane i pravilnog ophoĊenjem prema

kruhu

njegovati zahvalnost kod uĉenika i vaţnost molitve

NAMJENA AKTIVNOSTI projekt je namijenjen svim djelatnicima škole, uĉenicima od 1. do 8.

razreda i roditeljima

NOSITELJ AKTIVNOSTI OŠ Otona Ivekovića i Ţupa sv. Nikole Tavelića

NAĈIN REALIZACIJE realizacija nastavnih sadrţaja u individualnom i skupnom radu

izrada panoa, aranţiranje plodova kruha u uĉionicama i u holu škole

zajedniĉko blagovanje uz blagoslov kruha

VREMENIK AKTIVNOSTI listopad

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Troškovi nisu predviĊeni

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI razgovor su uĉenicima o dojmovima nakon blagoslova

Page 39: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

PR

OJ

EK

TI

NAZIV AKTIVNOSTI eTwinning

CILJEVI razvoj IKT vještina

razvoj komunikacijskih vještina na svom i engleskom jeziku

meĊuškolska i meĊunarodna suradnja

poticanje europskih vrijednosti

NAMJENA AKTIVNOSTI aktivnost je namijenjena svim uĉenicima koji su zainteresirani za

sudjelovanje u raznim ponuĊenim online projektima koji su otvoreni na

eTwinning portalu i u koje ih ukljuĉuje uĉitelj

NOSITELJI AKTIVNOSTI Vlasta Kovaĉević Herzog, uĉiteljica likovne kulture

Zlata Katavić, uĉiteljica razredne nastave

Lana Trojnar, pedagoginja

Jadranka Bašić Parić, defektologinja – socijalna pedagoginja

NAĈIN REALIZACIJE Uĉitelj se ukljuĉuje u otvorene projekte na eTwinning portalu ili

sudjeluje u kreiranju projekata

Uĉenici eTwinneri u suradnji s uĉiteljem objavljuju svoje radove na

twinspace-u u skladu sa zahtjevima projekta

ućitelji se ukljuĉuju na edukacije organizirane na portalu eTwinning

live

uĉitelji kreiraju dogaĊaje i sudjeluju u dogaĊajima na eTwinning live-u

pojedini eTwinning projekti su sastavni dio Erasmus + projekata

VREMENIK AKTIVNOSTI tijekom školske godine

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

Nema predviĊenih troškova

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI

Uĉeniĉki radovi se objavljuju na eTwinning platformi i podloţni su

vrednovanju drugih sudionika u projektima

Page 40: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

P

RO

JE

KT

I

NAZIV AKTIVNOSTI Europski dan jezika

CILJEVI promocija uĉenja stranih jezika

osvještavanje jeziĉne raznolikosti kao dijela kulturnog identiteta

Europe

NAMJENA AKTIVNOSTI -uĉenici kroz razne aktivnosti osvještavaju jeziĉno bogatstvo Europe

NOSITELJ AKTIVNOSTI Ivana Mijatović Jurić, Barbara Bošnjak, Petra Mišković-Milavec, Vlasta

Kovaĉević Herzog

NAĈIN REALIZACIJE uĉenje pjesme na ĉeškom – 7.razred

glagoljica – 6.razred

kulinarski recept na njemaĉkom

dizajn majice – 5-8.razred

VREMENIK AKTIVNOSTI 23.-26.9.2020.

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

-

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI

Sudjelovanjem u aktivnostima na stranici EDL i objavljivanjem dogaĊanja,

projekt je otvoren za vrednovanje i glasanje publike.

Uĉeniĉki radovi sudjeluju u natjecanju za dizajn majice.

Info o dogaĊanju se objavljuje na web stranici škole s poveznicom na našim

eTwinning projektima.

Page 41: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

PR

OJ

EK

TI

NAZIV AKTIVNOSTI Dan sigurnijeg interneta

CILJEVI osvještavanje potrebe za sigurnijim internetom

poticanje aktivnog odnosa prema vlastitoj zaštiti na internetu

NAMJENA AKTIVNOSTI - aktivnost je namijenjena svim uĉenicima te njihovim

roditeljima i starateljima

NOSITELJ AKTIVNOSTI Uĉitelji i roditelji zainteresirani za sudjelovanje

NAĈIN REALIZACIJE uĉenici kroz razne aktivnosti promišljaju temu

školske aktivnosti se usklaĊuju sa organizacijom Dana sigurnijeg

interneta na nacionalnom i europskom nivou

dogaĊaj se integrira u Erasmus+ i eTwinning projektne aktivnosti

radi pandemije covid-19 organizacija će se provesti online

VREMENIK AKTIVNOSTI Veljaĉa 2021.

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

-

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI - upitnik namijenjen uĉenicima

- sudjelovanje u natjecanjima organiziranim na web stranici Dana

sigurnijeg interneta

- diseminacija na twinspace-ima projekata i web stranici škole

Page 42: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

PR

OJ

EK

TI

NAZIV AKTIVNOSTI Dan Europe

CILJEVI osvještavanje

NAMJENA AKTIVNOSTI - aktivnost je namijenjena svim uĉenicima te njihovim

roditeljima i starateljima

NOSITELJ AKTIVNOSTI Uĉitelji i roditelji zainteresirani za sudjelovanje

NAĈIN REALIZACIJE uĉenici kroz razne aktivnosti promišljaju temu

školske aktivnosti se usklaĊuju sa organizacijom Dana Europe na

nacionalnom i europskom nivou

dogaĊaj se integrira u Erasmus+ i eTwinning projektne aktivnosti

radi pandemije covid-19 organizacija će se provesti online

VREMENIK AKTIVNOSTI svibanj 2021.

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

-

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI - upitnik namijenjen uĉenicima

- diseminacija na twinspace-ima projekata i web stranici škole

Page 43: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

PR

OJ

EK

TI

NAZIV AKTIVNOSTI Europski školski sportski dan

CILJEVI promocija tjelesne aktivnosti i zdravlja

NAMJENA AKTIVNOSTI -uĉenici škole

NOSITELJ AKTIVNOSTI uĉitelji razredne nastave, razrednici i profesori tjelesne i zdravstvene kulture

NAĈIN REALIZACIJE za sve razredne odjele organizira se 120 minuta sportskih aktivnosti

ovisno o epidemiološkoj situaciji povezanoj s bolesti COVID-19 i

uputama HZJZ i MZO, odvijat će se po modelu A, B ili C kako je

opisano u Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanim s

bolesti COVID-19 (rujan 2020.)te su moguća odstupanja od planiranog.

VREMENIK AKTIVNOSTI 30. rujna

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

-

NAĈIN VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI

Fotografije i izviješće o provedbi objaviti će se na školskoj web stranici.

Page 44: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

P

RO

JE

KT

I

NAZIV

AKTIVNOSTI

PROJEKT

„I.D.E.A. Together we can!“

Erasmus +

CILJEVI poboljšanje rada s djecom s teškoćama u razvoju

podizanje kvalitete obrazovanja kroz mobilnost i

meĊunarodnu suradnju

NAMJENA

AKTIVNOSTI projekt je namijenjen svim uĉenicima, djelatnicima,

roditeljima i široj zajednici

direktni korisnici su uĉenici s teškoćama u razvoju

integrirani u redovne razredne odjele i njihovi uĉitelji

NOSITELJ

AKTIVNOSTI

Osnovna škola Otona Ivekovića

Glavni koordinator:

Osnovna sola dr. Ljudevita Pivka (942713028) Slovenia

Partneri:

ISTITUTO COMPRENSIVO GIULIANO GIORGI

(934804036) Italy

Special Primary School no.40 (941728090) Poland

TSCV Metin Sabanci CP Egitim ve Arastirma Enstitusu

Iktisadi Isletmesi

(943373986) Turkey

Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar, Póvoa de Varzim

(907270683) Portugal

NAĈIN REALIZACIJE u skladu s Planom aktivnosti projekta

radi pandemije covid-19 aktivnosti se do daljnjeg odvijaju

online, a uĉenici se sastaju po potrebi u odvojenim

razrednim skupinama

VREMENIK

AKTIVNOSTI projekt je produţen na školsku godinu 2020/21. radi

pandemije Covid-19.

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

- u skladu s troškovnikom projekta

NAĈIN

VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI

- u skladu s projektom

Page 45: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

PR

OJE

KT

I NAZIV

AKTIVNOSTI

PROJEKT „ Swot Scouts“

Erasmus +

CILJEVI integracija sadrţaja koji razvijaju emocionalnu inteligenciju

u školski kurikulum

podizanje kvalitete obrazovanja kroz mobilnost i

meĊunarodnu suradnju

NAMJENA

AKTIVNOSTI projekt je namijenjen svim uĉenicima, djelatnicima,

roditeljima i široj zajednici

direktni korisnici su uĉenici osmih razreda

NOSITELJ

AKTIVNOSTI

Osnovna škola Otona Ivekovića

Glavni koordinator:

Instituto de Enseñanza Secundaria Azcona, Spain

Partneri:

Istituto Tecnico Industriale Liceo Scienze Applicate Majorana,

Italy

OOU Vlado Tasevski, former Yugoslav Republic of Macedonia

NAĈIN REALIZACIJE u skladu s Planom aktivnosti projekta

radi pandemije covid-19 aktivnosti se do daljnjeg odvijaju

online, a uĉenici se sastaju po potrebi u odvojenim

razrednim skupinama

VREMENIK

AKTIVNOSTI projekt je produţen na školsku godinu 2020/21. radi

pandemije Covid-19.

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

- u skladu s troškovnikom projekta

NAĈIN

VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI

- u skladu s projektom

Page 46: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I …

PR

OJE

KT

I NAZIV

AKTIVNOSTI

PROJEKT Bon Appetite Europe!

Erasmus +

CILJEVI usvajanje znanja o gastronomiji kao dijelu europskog

kulturnog nasljeĊa

podizanje kvalitete obrazovanja kroz mobilnost i

meĊunarodnu suradnju

NAMJENA

AKTIVNOSTI projekt je namijenjen svim uĉenicima, djelatnicima,

roditeljima i široj zajednici

direktni korisnici su uĉenici osmih razreda

NOSITELJ

AKTIVNOSTI

Osnovna škola Otona Ivekovića

Glavni koordinator:

Colegio Virgen Mediadora - Fundación Educativa Francisco

Coll, Gijón, Španjolska

Partneri:

Zakladni skola a materska skola Hranice,Struhlovsko,

prispevkova organizace iz Hranica, Ĉeška Republika

Agrupamento de Escolas Cego do Maio, Póvoa de Varzim,

Portugal

NAĈIN REALIZACIJE u skladu s Planom aktivnosti projekta

radi pandemije covid-19 aktivnosti se do daljnjeg odvijaju

online, a uĉenici se sastaju po potrebi u odvojenim

razrednim skupinama

VREMENIK

AKTIVNOSTI tijekom 2019./20. i 2020./21.

TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI

- u skladu s troškovnikom projekta

NAĈIN

VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI

- u skladu s projektnim planom, kroz evaluaciske i

diseminacijske aktivnosti

Na osnovi ĉlanka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ĉlanka 12.

Statuta Osnovne škole Otona Ivekovića, Stjepana Pasanca 3, Zagreb, na prijedlog ravnateljice

škole, nakon provedene rasprave na Uĉiteljskom vijeću i Vijeću roditelja, Školski odbor na

sjednici odrţanoj 07. listopada 2020. godine donosi

ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

Ravnateljica škole Predsjednica Školskog odbora

Biserka Šćurić Saša Radenić