57
IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI

IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

IZVEDBENI NACRTNACIONALNEGA

PROGRAMA ŠPORTAV REPUBLIKI SLOVENIJI

Page 2: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Že v predgovoru Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 (v nadaljevanju: NPŠ) sem zapisal, da mora temu dokumentu nujno slediti izvedbeni načrt NPŠ, ki bo omogočal uspešno in učinkovito uveljavljanje zamisli in ukrepov zapisanih v NPŠ. Prav ukrepi zapisani v NPŠ so bili temeljna podlaga priprave izvedbenega načrta NPŠ. Dejavnosti in projekti za uveljavitev posameznega ukrepa NPŠ, ki so v izvedbenem načrtu rokovno determinirani in opredeljeni z nosilci, namreč omogočajo operacionaliza-cijo strateških zamisli in uresničevanje ciljev razvoja športa v naslednjem desetletju. Izvedbeni načrt NPŠ, ki je pred vami, pojasnjuje tudi temeljne pojme strateške ideje za-pisane v NPŠ, saj v svojih uvodnih poglavjih opredeljuje ključne pojme za razumevanja NPŠ, podrobneje opredeljuje ravnanje z NPŠ, opredeljuje način financiranja letnih pro-gramov športa ter daje osnovne napotke za oblikovanje meril za izvajanje letnega progra-ma športa na nacionalni in lokalni ravni. Vse omenjeno pa je v zadnjem poglavju zaokro-ženo s preglednico, ki jasno pokaže programsko strukturo financiranja športne dejavnosti v letnih programih športa in nosilce financiranja posameznih programov in vsebin. S tem javno financiranje ukrepov NPŠ in dejavnosti izvedbenega programa NPŠ jasno razmeji med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju: država) in Fundacijo za financiranje športnih orga-nizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: FŠO) na nacionalni ravni ter občinami na lokalni ravni. Najpomembnejše in najobsežnejše poglavje pa je poglavje, v katerem so navedene dejavnosti in projekti za uveljavljanje ukrepov NPŠ. To poglavje je strukturno in vsebinsko popolnoma skladno s šestim poglavjem NPŠ (poglavje: UKREPI).

Prav ta skladnost nam omogoča učinkovit prenos strateške zamisli preko izvedbenega načrta na raven operacionalizacije, ki se izvaja s kreiranjem letnih programov športa na nacionalni (država in FŠO) in lokalni ravni (občine). Zato moramo omenjeni skladnosti med posameznimi dokumenti slediti vsi javni financerji športa, tudi pri pripravi pravilnikov in meril za izvajanje letnih programov športa. S tega vidika lah-ko izvedbeni načrt NPŠ razumemo tudi kot dober pripomoček in model za pripravo omenjenih operativnih aktov.

Če smo torej v NPŠ odgovorili na vprašanji »Zakaj je NPŠ pomemben?« (poslanstvo) in »Kaj želimo z NPŠ v prihajajočem obdobju doseči?« (vizija, strateški cilji in ukre-pi), z Izvedbenim načrtom NPŠ odgovarjamo na vprašanje »Kako bomo to v točno določenem roku in s točno določenimi nosilci dosegli?« ter s tem omogočili izvedbo strateških ukrepov, uresničevanje strateških ciljev in uveljavitev strateškega poslan-stva. Uspešnost in učinkovitost uveljavljanja načrtov pa je odvisna od vseh nas skupaj in vsakega posebej, ki deluje na področju športa.

Tudi tokrat bi se želel zahvaliti vsem, ki so pri snovanju in pripravi dokumenta so-delovali. Tokrat ne bi želel nobenega posebej izpostavljati, bi pa se želel za tvorno in zavzeto sodelovanje pri obeh dokumentih zahvaliti vsem članom Strokovnega sveta Vlade Republike Slovenije za šport.

Dr. Edvard Kolargeneralni direktor Direktorata za šport

Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014-2023

Izdala in založila: Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport ter Zavod za šport RS Planica

Uredila: prof. dr. Gregor Jurak in mag. Poljanka Pavletič Samardžija

Oblikovanje: PLAMARK, plastika in marketinške storitve, Urška Žlindra s.p.

Tisk: Tiskarna Knjigoveznica Radovljica d.o.o.

Naklada: 1000 izvodov

Izid knjige je finančno podprlo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS

1. izdaja, 1. natis

Ljubljana, 2014

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

796(497.4)(083.97)

IZVEDBENI načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji : 2014-2023 / [uredila Gregor Jurak in Poljanka Pavletič Samardžija]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport : Zavod za šport RS Planica, 2014

ISBN 978-961-6101-81-3 (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) 1. Jurak, Gregor 276151040

Page 3: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

KAZA

LO1.

U

VO

D

2.

SLO

VAR

KLJ

NIH

PO

JMO

V N

AC

ION

ALN

EGA

PRO

GR

AM

A Š

PORT

A

3.

RAV

NA

NJE

Z N

AC

ION

ALN

IM P

ROG

RA

MO

M Š

PORT

A

4.

FIN

AN

CIR

AN

JE L

ETN

EGA

PRO

GR

AM

A Š

PORT

A

5.

MER

ILA

ZA

FIN

AN

ČN

O O

VR

EDN

OTE

NJE

LET

NEG

A P

ROG

RA

MA

ŠPO

RTA

6.

IZV

EDBA

UK

REP

OV

NA

CIO

NA

LNEG

A P

ROG

RA

MA

ŠPO

RTA

6.1

Špor

tni p

rogr

ami

6.1.

1.

Špor

tna

vzgo

ja v

vzg

ojno

-izob

raže

valn

em si

stem

u

6.1.

2.

Pros

toča

sna

špor

tna

vzgo

ja o

trok

in m

ladi

ne

6.1.

3.

Špor

tna

vzgo

ja o

trok

in m

ladi

ne s

pose

bnim

i pot

reba

mi

6.1.

4.

Obš

tudi

jske

špor

tne

deja

vnos

ti

6.1.

5.

Špor

tna

vzgo

ja o

trok

in m

ladi

ne, u

smer

jeni

h v

kako

vost

ni in

vrh

unsk

i špo

rt

6.1.

6.

Kak

ovos

tni š

port

6.1.

7.

Vrhu

nski

špor

t

6.1.

8.

Špor

t inv

alid

ov

6.1.

9.

Špor

tna

rekr

eaci

ja

8 12 20 26 29 30 30

30

33 36 38 40 41 42 44 47

5

6.1.

10.

Špor

t sta

rejši

h

6.2

Špor

tni o

bjek

ti in

pov

ršin

e za

špor

t v n

arav

i

6.3

Raz

vojn

e de

javn

osti

v šp

ortu

6.3.

1.

Izob

raže

vanj

e, us

posa

blja

nje

in iz

popo

lnje

vanj

e st

roko

vnih

kad

rov

v šp

ortu

6.3.

2.

Stat

usne

pra

vice

špor

tnik

ov, t

rene

rjev

in st

roko

vna

podp

ora

prog

ram

om

6.3.

2.1.

Iz

obra

ževa

nje

nada

rjeni

h in

vrh

unsk

ih šp

ortn

ikov

6.3.

2.2.

Sp

rem

ljanj

e pr

ipra

vlje

nost

i špo

rtni

kov,

svet

ovan

je o

špor

tni v

adbi

in st

roko

vna

podp

ora

prog

ram

ov

6.3.

2.3.

Zd

ravs

tven

o va

rstv

o šp

ortn

ikov

6.3.

2.4.

Za

poslo

vanj

e vr

huns

kih

špor

tnik

ov in

vrh

unsk

ih tr

ener

jev

v ja

vni u

prav

i ter

pod

jetji

h (d

vojn

a ka

riera

)

6.3.

3.

Zalo

žništ

vo v

špor

tu

6.3.

4.

Znan

stve

no ra

zisk

oval

na d

ejav

nost

v šp

ortu

6.3.

5.

Info

rmac

ijsko

kom

unik

acijs

ka te

hnol

ogija

na

podr

očju

špor

ta

6.4.

O

rgan

izir

anos

t v šp

ortu

6.4.

1.

Del

ovan

je šp

ortn

ih o

rgan

izac

ij

6.4.

2.

Pros

tovo

ljno

delo

v šp

ortu

6.4.

3.

Prof

esio

naln

i špo

rt

6.4.

4.

Med

naro

dna

deja

vnos

t v šp

ortu

50 54 60 60 63 63 66 69 71 73

75 76

78 78 79 80 81

Page 4: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

6.5.

Šp

ortn

e pr

ired

itve

in p

rom

ocija

špor

ta

6.5.

1.

Špor

tne

prire

ditv

e

6.5.

2.

Špor

tni t

uriz

em

6.5.

3.

Javn

o ob

vešč

anje

o šp

ortu

6.5.

4.

Špor

tna

dedi

ščin

a in

muz

ejsk

a de

javn

ost v

špor

tu

6.6.

D

ružb

ena

in o

koljs

ka o

dgov

orno

st v

špor

tu

6.6.

1.

Špor

tno

obna

šanj

e

6.6.

2.

Prep

reče

vanj

e do

ping

a v

špor

tu

6.6.

3.

Varu

h šp

ortn

ikov

ih p

ravi

c

6.6.

4.

Traj

nost

ni v

idik

i v šp

ortu

6.7.

Po

dpor

ni m

ehan

izm

i za

špor

t

6.7.

1.

Prija

zno

poslo

vno

okol

je za

špor

tne

orga

niza

cije

6.7.

2.

Prep

reče

vanj

e zl

orab

pri

špor

tnih

stav

ah

6.7.

3.

Inšp

ekci

ja v

špor

tu

7.

STRU

KTU

RA

PO

STAV

K F

INA

NC

IRA

NJA

V L

ETN

EM P

ROG

RA

MU

ŠPO

RTA

82 82

86 87 89 92 92 94 96

97

99 99

100

101

104

7

Page 5: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Drž

avni

zbor

Rep

ublik

e Slo

veni

je je

na

23. r

edni

seji

dne 2

. apr

ila 2

014

spre

jel N

acio

naln

i pro

gram

špor

ta v

Rep

ublik

i Slo

veni

ji 20

14 -

2023

(v

nad

alje

vanj

u: N

PŠ),

ki d

oloč

a, d

a D

irekt

orat

za šp

ort M

inist

rstv

a za

izob

raže

vanj

e, zn

anos

t in

špor

t pri

prav

i izv

edbe

ni n

ačrt

za u

deja

nja-

nje N

PŠ, s

kat

erim

opr

edel

i dej

avno

sti i

n no

silc

e dej

avno

sti z

a izv

edbo

ukr

epov

, ki b

odo

ures

niči

li na

sledn

je ci

lje N

PŠ o

kak

ovos

tno

špor

tno

deja

vnih

pre

biva

lcih

Slo

veni

je:

• po

veča

ti de

lež

špor

tno

deja

vnih

1 odr

aslih

pre

biva

lcev

Slo

veni

je n

a 70

%;

• v

skup

nem

del

ežu

špor

tno

deja

vnih

odr

aslih

pre

biva

lcev

Slo

veni

je p

oveč

ati d

elež

red

no š

port

no d

ejav

nih

odra

slih

preb

ival

cev

Slov

enije

za

5 od

stot

nih

točk

;•

pove

čati

dele

ž šp

ortn

o de

javn

ih p

rebi

valc

ev v

stro

kovn

o vo

deni

h pr

ogra

mih

za

3 od

stot

ne to

čke;

obdr

žati

štev

ilo šp

ortn

ikov

v te

kmov

alni

h si

stem

ih;

• ob

drža

ti št

evilo

vrh

unsk

ih šp

ortn

ikov

2 ;•

pove

čati

prep

ozna

vnos

t špo

rta

kot p

omem

bneg

a dr

užbe

nega

pod

sist

ema.

Izve

dben

i nač

rt z

a ud

ejan

janj

e N

PŠ (v

nad

alje

vanj

u: iz

vedb

eni n

ačrt

) je

nast

al k

ot p

lod

sode

lova

nja

Stro

kovn

ega

svet

a RS

za

špor

t, D

irek-

tora

ta z

a šp

ort M

inist

rstv

a za

izob

raže

vanj

e, z

nano

st in

špor

t, ci

viln

e šp

ortn

e sf

ere

ter s

trok

ovnj

akov

s po

droč

ja šp

orta

in d

rugi

h po

droč

ij,

na k

ater

e po

sega

NPŠ

. Ena

ko k

ot N

PŠ je

tudi

izve

dben

i nač

rt n

amen

jen

pred

vsem

javn

im in

stitu

cija

m za

zago

tavl

janj

e us

trez

ne u

prav

ljaln

e po

dpor

e iz

vaja

lcem

NPŠ

(šp

ortn

im d

rušt

vom

in n

jihov

im z

veza

m, j

avni

m z

avod

om, š

olam

, zas

ebni

kom

idr.)

in p

osle

dičn

o vs

em p

rebi

-va

lcem

Slo

veni

je z

a za

gota

vlja

nje

kako

vost

nega

špo

rtne

ga u

dejst

vova

nja

kot g

lavn

ega

cilja

NPŠ

. Izv

edbe

ni n

ačrt

kon

kret

izir

a in

ude

janj

a us

mer

itve t

er u

krep

e NPŠ

. Zla

sti s

e osr

edot

oča n

a ure

janj

e str

okov

nih,

org

aniz

acijs

kih

in u

prav

ljaln

ih n

alog

, ki s

o oz

ko p

ovez

ane s

špor

tom

. Te

nal

oge

so o

pred

elje

ne v

letn

em p

rogr

amu

špor

ta (v

nad

alje

vanj

u: L

PŠ),

ki se

vsa

ko le

to so

finan

cira

iz d

ržav

nih

in lo

kaln

ih p

rora

čuns

kih

sred

stev

za

špor

t in

sred

stev

Fun

daci

je z

a šp

ort.

Pole

g te

ga iz

vedb

eni n

ačrt

daj

e iz

hodi

šča

za o

blik

ovan

je p

roje

ktov

, s k

ater

imi b

i lah

ko d

r-ža

va a

li ne

posr

edno

izva

jalc

i pri

dobi

li ev

rops

ka sr

edst

va z

a iz

pelja

vo p

rogr

amov

NPŠ

. V d

elu,

kje

r se

špor

t pre

plet

a z

drug

imi d

ružb

enim

i po

droč

ji, o

pred

elju

je iz

hodi

šča

za u

stre

zno

umeš

čanj

e šp

orta

v st

rate

gije

in p

oliti

ke te

h po

droč

ij te

r tak

o po

skuš

a sp

odbu

diti

njih

ovo

vzaj

e-m

no d

elov

anje

za

skup

no ja

vno

dobr

o.

1. UV

OD

9

Z iz

vedb

enim

nač

rtom

se

zago

tavl

ja iz

vaja

nje

dolg

oroč

nejši

h ci

ljev

in u

krep

ov N

PŠ, d

oloč

i kra

tkor

očne

dej

avno

sti N

PŠ, č

asov

ni n

ačrt

za

njih

ovo

izve

dbo

in n

jihov

e no

silc

e, d

oloč

i vse

bino

LPŠ

, izv

ajal

ce in

pot

rebn

e vi

re z

a ur

esni

čeva

nje

LPŠ.

Izve

dben

i nač

rt je

din

amič

en

doku

men

t, ki

se m

ora

odzi

vati

na u

goto

vitv

e o

udej

anja

nju

NPŠ

na

posa

mez

nih

podr

očjih

(spr

emlja

nje

kaza

lnik

ov) i

n sp

rem

embe

dru

gih

podr

očni

h st

rate

gij i

n po

litik

ter

mor

ebitn

e sp

rem

enje

ne d

ružb

ene

okol

išči

ne. Z

a us

trez

no p

rila

gaja

nje

izve

dben

ega

načr

ta sk

rbi m

inist

r-st

vo p

rist

ojno

za

podr

očje

špor

ta.

Vse

bins

ki o

kvir

izve

dben

ega n

ačrt

a pre

dsta

vlja

sede

m sk

lopo

v uk

repo

v N

PŠ. N

jihov

skup

ni n

amen

je za

gota

vlja

nje m

ožno

sti z

a kak

ovos

tno

špor

tno

udej

stvo

vanj

e s p

oveč

anje

m d

osto

pnos

ti do

špor

ta, k

onku

renč

nost

špor

tnih

org

aniz

acij

in k

akov

ost š

port

nih

prog

ram

ov.

1. š

port

ni p

rogr

ami (

vseb

insk

a os

nova

špor

ta)

2. š

port

ni o

bjek

ti in

pov

ršin

e za

špor

t v n

arav

i (m

ater

ialn

a po

dlag

a za

izva

janj

e šp

orta

) 3.

raz

vojn

e de

javn

osti

v šp

ortu

(pod

pora

za

posa

mez

niku

oz.

skup

ini p

rim

erno

, var

no iz

vaja

nje

špor

tnih

dej

avno

sti)

4. o

rgan

izir

anos

t v šp

ortu

(zag

otav

ljanj

e ko

nkur

enčn

osti

in p

regl

edno

sti p

oslo

vanj

a šp

ortn

ih o

rgan

izac

ij)

5. š

port

ne p

rire

ditv

e in

pro

moc

ija šp

orta

(kre

pite

v pr

omoc

ije šp

orta

in u

stva

rjan

je e

kono

msk

ih in

dru

žben

ih k

orist

i)6.

dru

žben

a in

oko

ljska

odg

ovor

nost

v šp

ortu

(zag

otav

ljanj

e sp

odbu

dneg

a tr

ajno

stno

nar

avna

nega

oko

lja z

a ra

zvoj

špor

ta)

7. p

odpo

rni m

ehan

izm

i za

špor

t (sp

odbu

dno

druž

beno

oko

lje z

a ra

zvoj

špor

ta in

pre

preč

evan

je z

lora

b v

špor

tu)

Sklo

pi so

razd

elje

ni n

a po

droč

ja, n

a ka

teri

h so

skla

dno

z gl

avni

mi c

ilji N

PŠ o

pred

elje

ni st

rate

ški c

ilji t

eh p

odro

čjih

. Na

podl

agi c

iljev

so z

a-sn

ovan

i ukr

epi.

Za m

erje

nje d

oseg

anja

stra

tešk

ih ci

ljev

na p

osam

ezni

h po

droč

jih so

pre

dlag

ani k

azal

niki

. Cilj

i in

ukre

pi iz

haja

jo iz

spoz

nanj

an

aliz

e pr

etek

lega

NPŠ

3 .

1 Skla

dno

z met

odol

ogijo

Slo

vens

kega

javn

ega

mne

nja

2 Po en

akih

mer

ilih

kot s

o tre

nutn

o ve

ljavn

a3 Ko

lar,

E., J

urak

, G.,

Kova

č. M

. (ur

.) (2

010)

. Ana

liza

Nac

iona

lneg

a pr

ogra

ma

špor

ta v

Rep

ublik

i Slo

veni

ji 20

00-2

010.

Lju

blja

na: F

akul

teta

za šp

ort.

Page 6: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

V n

adal

jnje

m b

esed

ilu so

upo

rabl

jene

nas

ledn

je k

ratic

e:

krat

ica

nazi

v A

RRS

Javn

a ag

enci

ja za

razi

skov

alno

dej

avno

st R

epub

like

Slov

enije

C

PIC

ente

r Rep

ublik

e Sl

oven

ije za

pok

licno

izob

raže

vanj

eC

ŠOD

Cen

ter š

olsk

ih in

obš

olsk

ih d

ejav

nost

iD

URS

Dav

čni u

rad

Repu

blik

e Sl

oven

ijeEP

Ev

rops

ko p

rven

stvo

ES

S Ev

rops

ki st

rukt

urni

skla

di

FAM

NIT

Uni

verz

a na

Prim

orsk

em, F

akul

teta

za m

atem

atik

o, n

arav

oslo

vje

in in

form

acijs

ke te

hnol

ogije

FIH

OFu

ndac

ija za

fina

ncira

nje

inva

lidsk

ih in

hum

anita

rnih

org

aniz

acij

v R

epub

liki S

love

niji

FISU

Inte

rnat

iona

l Uni

vers

ity S

port

s Fed

erat

ion,

Med

naro

dna

univ

erzi

tetn

a šp

ortn

a zv

eza

FŠU

nive

rza

v Lj

ublja

ni, F

akul

teta

za šp

ort

FŠO

Fu

ndac

ija za

fina

ncira

nje

špor

tnih

org

aniz

acij

v Re

publ

iki S

love

niji

– sk

rajša

no F

unda

cija

za šp

ort

IKT

Info

rmac

ijsko

kom

unik

acijs

ka te

hnol

ogija

LPŠ

Letn

i pro

gram

špor

taM

DD

SZM

inist

rstv

o za

del

o, d

ruži

no, s

ocia

lne

zade

ve in

ena

ke m

ožno

sti

MF

Min

istrs

tvo

za fi

nanc

eM

GRT

Min

istrs

tvo

za g

ospo

dars

tvo,

razv

oj in

tehn

olog

ijoM

IZŠ

Min

istrs

tvo

za iz

obra

ževa

nje,

znan

ost i

n šp

ort

MIP

Min

istrs

tvo

za in

fras

truk

turo

in p

rost

orM

KM

inist

rstv

o za

kul

turo

MO

RSM

inist

rstv

o za

obr

ambo

Rep

ublik

e Sl

oven

ijeM

NZ

Min

istrs

tvo

za n

otra

nje

zade

veM

ZM

inist

rstv

o za

zdra

vje

11

NIJ

ZN

acio

naln

i inš

titut

za ja

vno

zdra

vje

NPŠ

Nac

iona

lni p

rogr

am šp

orta

NPŠ

ŠN

acio

naln

e pa

nožn

e šp

ortn

e šo

leN

PŠZ

Nac

iona

lne

pano

žne

špor

tne

zvez

eN

ŠZN

acio

naln

e šp

ortn

e zv

eze

OI

Olim

pijsk

e ig

re

OK

S-ZŠ

Z O

limpi

jski k

omite

Slo

veni

je –

Zdr

užen

je šp

ortn

ih zv

ez

OPŠ

ŠO

bčin

ske

pano

žne

špor

tne

šole

OŠZ

Obč

insk

e šp

ortn

e zv

eze

RIC

Drž

avni

izpi

tni c

ente

rSL

OA

DO

Slov

ensk

a an

tidop

ing

orga

niza

cija

SP

Svet

ovno

prv

enst

vo

SPIR

IT S

love

nija

SPIR

IT S

love

nija

- Ja

vna

agen

cija

Rep

ublik

e Sl

oven

ije za

spod

buja

nje

podj

etni

štva

, ino

vativ

nost

i, ra

zvoj

a, in

vest

icij

in tu

rizm

aSS

špor

tSt

roko

vni s

vet R

epub

like

Slov

enije

za šp

ort

SURS

Stat

istič

ni u

rad

Repu

blik

e Sl

oven

ijeU

RIU

rad

za ra

zvoj

izob

raže

vanj

aZa

vod

Plan

ica

Zavo

d Re

publ

ike

Slov

enije

za šp

ort P

lani

caZD

ŠPS

Zvez

a dr

ušte

v šp

ortn

ih p

edag

ogov

Slo

veni

jeZP

IZZa

vod

za p

okoj

nins

ko in

inva

lidsk

o za

varo

vanj

eZR

S K

PZn

anst

veno

-raz

iskov

alno

sred

išče

Kope

rZR

SŠZa

vod

Repu

blik

e Sl

oven

ije za

šolst

voZŠ

IS-P

OK

Zv

eza

za šp

ort i

nval

idov

Slo

veni

je –

Par

aolim

pijsk

i kom

ite

ZZZS

Zavo

d za

zdra

vstv

eno

zava

rova

nje

Slov

enije

Page 7: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

2. SL

OVAR

KLJU

ČNIH

POJ

MOV

NAC

IONA

LNEG

A PR

OGR

AMA

ŠPOR

TA

Cel

olet

ni šp

ortn

i pro

gram

iC

elol

etni

špor

tni p

rogr

ami s

o ra

zlič

ni šp

ortn

i pro

gram

i, ki

se v

obs

egu

najm

anj 6

0 ur

izva

jajo

skoz

i vse

leto

. Tak

šen

obse

g pr

edst

avlja

naj

man

j 30

vad

beni

h te

dnov

po

2 ur

i ted

ensk

o šp

ortn

e oz

. gib

alne

vad

be. U

ra v

adbe

štej

e 60

min

ut.

Dop

ing

v šp

ortu

Dop

ing

v šp

ortu

pre

dsta

vlja

upo

rabo

pre

pove

dani

h sn

ovi i

n po

stop

kov

za iz

boljš

anje

tekm

oval

nih

rezu

ltato

v oz

. ose

bnih

dos

ežko

v in

este

tski

h uč

inko

v (r

ekre

ativ

ni šp

ortn

iki).

Opr

edel

jen

je k

ot p

ojav

ene a

li ve

č krš

itev

prot

idop

inšk

ih p

ravi

l, na

vede

nih

v čl

enih

od

2.1

do 2

.10

Svet

ovne

ga

prot

idop

inšk

ega

kode

ksa. K

akov

ostn

i špo

rtO

bseg

a pro

gram

e prip

rav

in te

kmov

anj š

port

niko

v in

špor

tnih

ekip

v čl

ansk

ih st

aros

tnih

kat

egor

ijah,

ki s

o re

gist

riran

i skl

adno

s Po

goji,

pra

vili

in k

riter

iji za

regi

strir

anje

in k

ateg

oriz

iranj

e špo

rtni

kov

v Re

publ

iki S

love

niji,

ven

dar n

e izp

olnj

ujej

o po

goje

v za

prid

obite

v st

atus

a vr

huns

kega

šp

ortn

ika,

tekm

ujej

o pa

v te

kmov

alni

h sis

tem

ih N

PŠZ

do n

aslo

va d

ržav

nega

prv

aka

ter n

a m

edna

rodn

ih te

kmov

anjih

. Te

pro

gram

e iz

vaja

-jo

špo

rtna

dru

štva

in N

PŠZ.

Njih

ov o

snov

ni c

ilj je

špo

rtni

dos

ežek

, pre

dsta

vlja

jo p

a po

mem

bno

vez

med

pro

gram

i špo

rtne

vzg

oje

otro

k in

m

ladi

ne, u

smer

jeni

h v

kako

vost

ni in

vrh

unsk

i špo

rt, t

er v

rhun

skeg

a šp

orta

, saj

vkl

juču

jejo

več

je št

evilo

špor

tnik

ov in

stro

kovn

ega

kadr

a, k

ar

omog

oča

vzpo

stav

itev

konk

uren

čneg

a ok

olja

znot

raj p

osam

ezni

h šp

ortn

ih p

anog

na

naci

onal

ni ra

vni.

Kat

egor

izir

ani š

port

nik

Kat

egor

izira

ni šp

ortn

ik je

regi

strir

ani š

port

nik

pri N

PŠZ,

ki i

ma

nazi

v m

ladi

nske

ga, d

ržav

nega

, per

spek

tivne

ga, m

edna

rodn

ega

ali s

veto

vneg

a ra

zred

a sk

ladn

o s P

ogoj

i, pr

avili

in k

riter

iji za

regi

strir

anje

in k

ateg

oriz

iranj

e šp

ortn

ikov

v R

epub

liki S

love

niji.

13

Kin

ezio

logi

jaK

inez

iolo

gija

je zn

anst

vena

ved

a, k

i pre

učuj

e čl

ovek

ovo

giba

nje.

Letn

i pro

gram

špor

taLP

Š do

loča

dej

avno

sti i

n pr

ojek

te z

a ur

esni

čeva

nje

ukre

pov

NPŠ

ter o

bseg

javn

ih sr

edst

ev, k

i se

zago

tovi

jo v

pro

raču

nih

drža

ve, l

okal

nih

sku-

pnos

ti in

Fun

daci

je z

a šp

ort.

V L

PŠ so

zaj

eta

zgol

j sre

dstv

a za

ure

janj

e st

roko

vnih

, org

aniz

acijs

kih

in u

prav

ljaln

ih n

alog

, ki s

o oz

ko p

ovez

ane

s špo

rtom

. Pol

eg te

h se

iz ja

vnih

sred

stev

dru

gih

podr

očij

finan

cira

jo še

ukr

epi n

acio

naln

ega

prog

ram

a šp

orta

, ki s

o m

edpo

droč

nega

zna

čaja

(n

pr. k

inez

iolo

ška

vadb

a na

rece

pt, z

apos

lova

nje

špor

tnik

ov in

tren

erje

v v

javn

i upr

avi i

td.).

Nac

iona

lna

pano

žna

špor

tna

zvez

aN

PŠZ

je zv

eza d

rušt

ev, r

egist

riran

a v sk

ladu

z Za

kono

m o

dru

štvi

h in

včla

njen

a v O

KS-

ZŠZ

v sk

upin

o N

PŠZ.

Izje

mi s

ta Z

ŠIS-

POK

in S

love

nska

un

iver

zite

tna

špor

tna

zvez

a.

Nac

iona

lna

špor

tna

zvez

aN

ŠZ je

zve

za d

rušt

ev, r

egist

riran

a v

skla

du z

Zak

onom

o d

rušt

vih

in v

član

jena

v O

KS-

ZŠZ.

Če

ni v

član

jena

v O

KS-

ZŠZ,

ji la

hko

ta,

skla

dno

z do

loči

li O

KS-

ZŠZ,

vse

eno

dode

li ta

kšen

stat

us.

Nac

iona

lne p

anož

ne šp

ortn

e šol

eN

PŠŠ

je n

acio

naln

i pro

jekt

na

podr

očju

špor

tne v

zgoj

e otr

ok in

mla

dine

, usm

erje

nih

v ka

kovo

stni

in v

rhun

ski š

port

. V o

kviru

pro

jekt

a dr

žava

so

finan

cira

zapo

slite

v in

razv

oj st

roko

vno

izob

raže

nega

kad

ra za

izva

janj

e de

la p

rete

žno

v pr

ogra

mih

špor

tne

vzgo

je o

trok

in m

ladi

ne, u

smer

-je

nih

v ka

kovo

stni

in v

rhun

ski š

port

. V N

PŠZ

in šp

ortn

ih d

rušt

vih

Znot

raj p

osam

ezne

špor

tne p

anog

e opr

edel

i pre

dnos

tno

sofin

anci

ranj

e teg

a ka

dra

prist

ojna

NPŠ

Z. O

snov

ni n

amen

pro

jekt

a je

s sis

tem

skim

pris

topo

m, n

ajbo

lj ko

mpe

tent

nim

stro

kovn

o iz

obra

ženi

m k

adro

m, u

stre

znim

i m

ater

ialn

imi p

ogoj

i, or

gani

zira

nim

sod

elov

anje

m s

šol

skim

sist

emom

in u

stre

zno

finan

čno

podp

oro

dvig

ovat

i rav

en k

akov

osti

dela

na

tem

po

droč

ju N

PŠ d

o m

edna

rodn

e pr

imer

ljive

ravn

i.

Page 8: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Obč

insk

e pan

ožne

špor

tne š

ole

OPŠ

Š je

obč

insk

i pro

jekt

na

podr

očju

špor

tne

vzgo

je o

trok

in m

ladi

ne, u

smer

jeni

h v

kako

vost

ni in

vrh

unsk

i špo

rt. V

okv

iru p

roje

kta

loka

lna

skup

nost

sofin

anci

ra st

roko

vno

izob

raže

n ka

der z

a iz

vaja

nje

dela

pre

težn

o v

prog

ram

ih šp

ortn

e vz

goje

otr

ok in

mla

dine

, usm

erje

nih

v ka

ko-

vost

ni in

vrh

unsk

i špo

rt, v

špor

tnih

dru

štvi

h, k

i im

ajo

ustr

ezno

tekm

oval

no p

iram

ido

(špo

rtni

ke v

vse

h te

kmov

alni

h st

aros

tnih

skup

inah

) ter

m

anag

emen

t str

okov

nih

in u

prav

ljavs

kih

nalo

g.

Prom

ocijs

ki šp

ortn

i pro

gram

iŠp

ortn

i pro

gram

i, kj

er se

pre

k ra

zlič

nih

deja

vnos

ti, k

ot so

bel

ežen

je so

delo

vanj

a v

špor

tnih

ali

giba

lnih

dej

avno

stih

, usp

ešne

izve

dbe

giba

lnih

na

log

ipd.

, spo

dbuj

a ra

zlič

ne c

iljne

sku

pine

pre

biva

lstva

k š

port

nem

u al

i gib

alne

mu

udej

stvo

vanj

u. P

rimer

i tak

šnih

špo

rtni

h pr

ogra

mov

so:

Zl

ati s

onče

k, K

rpan

, Nau

čim

o se

pla

vati,

Cic

iban

pla

nine

c idr

.

Obš

tudi

jska

špor

tna

deja

vnos

tO

bseg

a ra

zlič

ne o

rgan

izira

ne in

sam

oorg

aniz

irane

obl

ike š

port

nih

deja

vnos

ti v

kraj

u št

udija

. Izv

ajaj

o jih

izkl

jučn

o šp

ortn

a dr

uštv

a, k

i del

ujej

o v

okvi

ru u

nive

rz.

Pano

žni š

port

ni ce

ntri

Pano

žne

špor

tne

cent

re p

reds

tavl

jajo

pov

ezan

i obj

ekti,

nam

enje

ni v

prv

i vrs

ti šp

ortn

i vad

bi in

pod

porn

im d

ejav

nost

im p

ri iz

vaja

nju

špor

tnih

pr

ogra

mov

. Gle

de n

a ra

ven

(nac

iona

lno

ali l

okal

no) i

maj

o vz

post

avlje

ne ra

zlič

ne k

akov

ostn

e po

goje

, ki m

oraj

o za

dost

iti d

oloč

enim

stan

dar-

dom

pos

amez

nih

špor

tnih

pan

og. P

reds

tavl

jajo

pom

embn

o st

ičišč

e za

izva

janj

e in

terd

iscip

linar

ne st

roko

vne

podp

ore

v po

sam

ezni

h šp

ortn

ih

pano

gah

in so

stra

tešk

o sr

edišč

e nj

ihov

ega

razv

oja.

Prom

ocija

špor

taPr

omoc

ijo šp

orta

obs

egaj

o de

javn

osti,

ki v

razl

ični

h ja

vnos

tih p

reds

tavl

jajo

špor

t in

s špo

rtom

pov

ezan

e de

javn

osti

z na

men

om sp

odbu

janj

a za

nim

anja

za šp

ort i

n vs

e nj

egov

e po

javn

e ob

like.

15

Pros

toča

sna

špor

tna

vzgo

ja o

trok

in m

ladi

neO

bseg

a šir

ok sp

ekte

r špo

rtni

h de

javn

osti:

od

deja

vnos

ti, k

i nad

graj

ujej

o šo

lsko

špor

tno

vzgo

jo (n

pr. r

azšir

jeni

pro

gram

špor

tne

vzgo

je s

sku-

pnim

pou

čeva

njem

špo

rtne

ga p

edag

oga

in r

azre

dne

učite

ljice

), ob

šolsk

ih š

port

nih

prog

ram

ov, n

amen

jeni

h vs

em o

trok

om in

mla

dini

, do

špor

tnih

pro

gram

ov o

trok

in m

ladi

ne, k

i niso

del

tekm

oval

nih

siste

mov

pan

ožni

h šp

ortn

ih z

vez

in ji

h po

nuja

jo d

rušt

va in

zas

ebni

ki. Z

arad

i vz

gojn

e na

ravn

anos

ti je

v p

oim

enov

anju

nam

ensk

o iz

post

avlje

na b

esed

na zv

eza

špor

tna

vzgo

ja.

Regi

stri

rani

špor

tnik

Regi

strir

ani š

port

nik

je v

saka

fizi

čna o

seba

, ki j

e reg

istrir

ana (

ima t

ekm

oval

no li

cenc

o) p

ri N

PŠZ

ali Z

ŠIS-

POK

in te

kmuj

e v u

radn

ih te

kmov

al-

nih

siste

mih

NPŠ

Z al

i ZŠI

S-PO

K sk

ladn

o s P

ogoj

i, pr

avili

in k

riter

iji za

regi

strir

anje

in k

ateg

oriz

iranj

e šp

ortn

ikov

v R

epub

liki S

love

niji.

Skla

d za

vrh

unsk

e špo

rtni

keSk

lad

za v

rhun

ske š

port

nike

pre

dsta

vlja

pos

ebno

obl

iko

indi

vidu

alne

fina

nčne

pom

oči v

rhun

skim

špor

tnik

om, k

i so

v šp

ortn

i kar

ieri

že d

oseg

li iz

jem

ne šp

ortn

e do

sežk

e in

za iz

vedb

o sv

ojeg

a pr

ogra

ma

prip

rav

potr

ebuj

ejo

nads

tand

ardn

e po

goje

.

Stro

kovn

o iz

obra

žen

kade

rSt

roko

vno

izob

raže

n ka

der z

a del

o v

špor

tu p

reds

tavl

jajo

dip

lom

anti

univ

erzi

tetn

ih in

viso

košo

lskih

štud

ijski

h pr

ogra

mov

s po

droč

ja šp

orta

in

kine

ziol

ogije

, ki i

maj

o op

ravl

jen

stro

kovn

i izp

it. U

stre

zno

stro

kovn

o iz

obra

zbo

za iz

vaja

nje

posa

mez

nih

nalo

g v

špor

tu te

r vrs

to st

roko

vneg

a iz

pita

, dol

oči S

trok

ovni

svet

Rep

ublik

e Sl

oven

ije za

špor

t.

Stro

kovn

o us

poso

blje

n ka

der

Stro

kovn

o us

poso

blje

n ka

der z

a del

o v

špor

tu p

reds

tavl

jajo

špor

tni d

elav

ci, k

i so

uspe

šno

zakl

juči

li pr

ogra

me u

spos

ablja

nja z

a opr

avlja

nje s

tro-

kovn

ega

dela

v šp

ortu

, ki j

ih je

dol

očil

Stro

kovn

i sve

t Rep

ublik

e Sl

oven

ije za

špor

t, te

r im

ajo

velja

vno

licen

co za

opr

avlja

nje

dela

.

Page 9: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Šolsk

a šp

ortn

a vz

goja

Stro

kovn

o vo

den

pouk

špor

tne v

zgoj

e v ce

lotn

i nav

pičn

ici v

zgoj

no-iz

obra

ževa

lneg

a sist

ema:

v vr

tcih

se p

redm

et im

enuj

e gib

anje

, v o

snov

ni šo

li šp

ort,

v sr

ednj

i šol

i špo

rtna

vzg

oja,

v v

isoko

šolsk

em p

rost

oru

pa so

to p

redm

eti z

razl

ični

mi p

oim

enov

anji.

Kak

ovos

tna

šolsk

a šp

ortn

a vz

goja

pr

edst

avlja

osn

ovo

za v

se o

stal

e šp

ortn

e pr

ogra

me.

Šolsk

e špo

rtne

inte

resn

e dej

avno

sti

So d

el p

rost

očas

ne šp

ortn

e vz

goje

otr

ok in

mla

dine

v o

snov

ni te

r sre

dnjih

šola

h, k

i hkr

ati p

reds

tavl

jajo

razš

irjen

pro

gram

šole

, zat

o so

fina

n-ci

rane

s st

rani

šolst

va.

Špor

t inv

alid

ovO

bseg

a vs

e po

javn

e ob

like

špor

tne

kultu

re in

valid

ov z

unaj

šolsk

ega

siste

ma:

špor

tni r

ekre

aciji

, kak

ovos

tnem

u in

vrh

unsk

emu

špor

tu, š

port

ni

vzgo

ji ot

rok

in m

ladi

ne, u

smer

jene

v k

akov

ostn

i in

vrhu

nski

špor

t. Pr

ogra

me

izva

jajo

špor

tne

orga

niza

cije

v s

odel

ovan

ju z

inva

lidsk

imi,

pri

izva

janj

u pr

ogra

mov

pa

se sm

iseln

o po

vezu

jejo

še z

drug

imi o

rgan

izac

ijam

i.

Špor

t sta

rejši

hPr

edst

avlja

jo ra

zlič

ne o

blik

e šp

ortn

o-re

krea

tivne

dej

avno

sti u

poko

jenc

ev o

z. os

eb n

ad 6

5. le

tom

star

osti.

Pos

ebno

st te

h ob

lik šp

ortn

o-re

krea

-tiv

ne v

adbe

so p

rilag

oditv

e vse

bin

in n

ačin

ov n

jihov

ega

izva

janj

a gl

ede n

a zm

ožno

sti p

osam

ezni

ka, k

i izh

ajaj

o iz

pro

ceso

v st

aran

ja in

njih

ovih

zd

ravs

tven

ih p

oseb

nost

i. Za

to m

ora

izva

janj

e teh

pro

gram

ov te

mel

jiti n

a us

trez

nem

sode

lova

nju

pose

bej s

trok

ovno

izob

raže

nega

kad

ra (k

ine-

ziol

ogov

) z zd

ravs

tven

imi d

elav

ci in

stro

kovn

o us

poso

blje

nim

i kad

ri za

špor

t sta

rejši

h.

Špor

tna

dedi

ščin

aZa

jem

a ne

snov

ne d

obrin

e, ko

t so

prak

se, p

reds

tavi

tve,

izra

zi, z

nanj

a, v

ešči

ne, i

n z

njim

i pov

ezan

e pr

emič

nine

in šp

ortn

i obj

ekti

ter

nara

vne

povr

šine z

a šp

ort (

kjer

se ta

ded

iščin

a pr

edst

avlja

ali

izra

ža),

ki ji

h sk

upno

sti,

skup

ine i

n vč

asih

tudi

pos

amez

niki

pre

naša

jo iz

roda

v ro

d in

jih

nene

hno

pous

tvar

jajo

kot

odz

iv n

a sv

oje

okol

je, n

arav

o in

zgo

dovi

no; M

ednj

e so

dijo

razl

ične

obl

ike

pred

stav

itve

zapu

ščin

e šp

orta

vkl

jučn

o z

muz

ejsk

o de

javn

ostjo

in tr

adic

ijo šp

orta

ter n

jene

ga v

pliv

a na

oko

lje in

dru

žbo.

17

Špor

tna

prir

edite

vPr

iredi

tev,

kate

re n

osiln

a vs

ebin

a je

špor

t ali

špor

tna

deja

vnos

t.

Špor

tna

rekr

eaci

jaPr

edst

avlja

razl

ične

poj

avne

obl

ike š

port

ne d

ejav

nost

i odr

aslih

ozi

rom

a raz

lični

h po

javn

ih o

blik

dru

žin

s cilj

em o

hran

janj

a zdr

avja

, dob

rega

po-

čutja

in vi

taln

osti,

dru

ženj

a, te

kmov

anja

ali z

abav

e. To

vrst

ne šp

ortn

e pro

gram

e izv

ajaj

o ve

čino

ma š

port

ne o

rgan

izac

ije, v

elik

del

špor

tne r

ekre

aci-

je p

a po

teka

sam

o-or

gani

zira

no, z

ato

je p

omem

bno

ustv

arja

ti po

goje

za ta

kšno

špor

tno

udej

stvo

vanj

e (np

r. ja

vno

dost

opne

pov

ršin

e za

špor

t).

Špor

tna

vzgo

ja o

trok

in m

ladi

ne, u

smer

jeni

h v

kako

vost

ni in

vrh

unsk

i špo

rtO

bseg

a šp

ortn

e pr

ogra

me

otro

k in

mla

dine

, ki j

ih iz

vaja

jo šp

ortn

a dr

uštv

a, N

PŠZ

in O

KS-

ZŠZ

in so

nam

enje

ni p

ripra

vam

na

tekm

ovan

ja in

te

kmov

anje

m v

dom

ači t

er m

edna

rodn

i kon

kure

nci.

Prog

ram

i pre

dsta

vlja

jo m

ožno

st z

a ka

snej

še d

oseg

anje

vrh

unsk

ih d

osež

kov

v ab

solu

tni

konk

uren

ci n

a m

edna

rodn

i rav

ni a

li pa

za

špor

tno

udej

stvo

vanj

e na

dru

gih

ravn

eh (t

ekm

oval

no a

li re

krea

tivno

). Ke

r so

v pr

ogra

me

vklju

čeni

ot

roci

in m

ladi

na, j

e pot

rebn

o na

men

jati

pose

bno

pozo

rnos

t str

okov

nem

u de

lu z

viso

kim

i etič

nim

i nač

eli d

elov

anja

, ki n

e sm

e ško

diti

razv

oju

otro

k in

mla

dine

, in

uskl

ajev

anju

učn

ih o

bvez

nost

i otr

ok in

mla

dine

z nj

ihov

o šp

ortn

o po

tjo.

Špor

tni t

uriz

emPr

edst

avlja

pro

stoč

asna

in p

oslo

vna

poto

vanj

a, k

i so

na k

akrš

enko

li na

čin

pove

zana

s šp

orto

m.

Špor

tni t

uriz

em v

klju

čuje

: špo

rtno

-dej

avna

po

tova

nja (

posa

mez

niki

, dru

žina

, špo

rtne

ekip

e, ki

so n

a pot

ovan

ju šp

ortn

o de

javn

i), p

otov

anja

za u

dele

žbo

na šp

ortn

ih d

ogod

kih

in p

otov

anja

za

ogl

ed šp

ortn

ih zn

amen

itost

i (np

r. šp

ortn

ega

obje

kta)

.

Špor

tno

izob

raže

valn

e vse

bine

Vse

bine

, v k

ater

ih m

ediji

obr

avna

vajo

špor

t in

njeg

ove

poja

vne

oblik

e z

vidi

ka iz

obra

ževa

nja,

usp

osab

ljanj

a in

info

rmira

nja

in im

ajo

za c

ilj n

a po

ljude

n na

čin

pred

stav

iti šp

ort a

li nj

egov

e po

javn

e ob

like

in ta

ko p

rispe

vati

k za

veda

nju

o po

men

u šp

orta

v n

jego

vih

pred

nost

ih in

nev

arno

-st

ih te

r nje

govi

h po

javn

ih o

blik

ah.

Page 10: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Špor

tno

obna

šanj

eŠp

ortn

o ob

naša

nje

je s

love

nska

ust

rezn

ica

za m

edna

rodn

o uv

elja

vlje

ni iz

raz

»fai

r pl

ay«.

Špo

rtno

obn

ašan

je p

omen

i isk

anje

in z

agot

avlja

nje

tekm

oval

ne p

redn

osti

v šp

ortu

skla

dno

s pra

vili

igre

, bre

z nam

erne

pov

zroč

itve t

eles

ne p

oško

dbe i

n ps

ihič

nega

ozi

rom

a bes

edne

ga n

adle

gova

-nj

a (ž

aljiv

ega

navi

janj

a, o

pazk

idr.)

ali

upor

abe

nedo

volje

nih

snov

i in

met

od, d

osto

jno

pren

ašan

je p

oraz

a in

zm

age,

spoš

tljiv

odn

os d

o dr

ugih

ud

elež

ence

v šp

ortn

ega

tekm

ovan

ja in

oko

lja, v

kat

erem

se o

dvija

tekm

ovan

je, s

pošt

ovan

je re

zulta

ta, k

i je

posle

dica

vlo

žene

ga tr

uda,

cen

jenj

e sv

ojeg

a do

sežk

a in

dos

ežko

v dr

ugih

, spo

štov

anje

dru

gačn

osti,

ki i

zhaj

a iz

nar

odno

sti,

spol

ne u

smer

jeno

sti,

sloga

živ

ljenj

a, ra

zlič

nih

mne

nj in

ve

rova

nj, t

er k

repi

tve

drug

ih e

tični

h vr

edno

t v šp

ortu

(npr

. pom

oč ši

bkej

šim).

Špor

tnov

zgoj

ni k

arto

nŠp

ortn

ovzg

ojni

kar

ton

je n

acio

naln

i sist

em z

a sp

rem

ljanj

e te

lesn

ega

in g

ibal

nega

razv

oja

otro

k in

mla

dine

, v k

ater

ega

so v

klju

čene

vse

slov

en-

ske

osno

vne

in sr

ednj

e šo

le. P

odat

ki p

omag

ajo

otro

kom

in m

lado

stni

kom

pri

sam

ozav

edan

ju o

njih

ovi t

eles

ni z

mog

ljivo

sti,

star

ši sp

ozna

jo in

sp

rem

ljajo

tele

sni i

n gi

baln

i raz

voj s

vojih

otr

ok in

njih

ove d

osež

ke p

rimer

jajo

z do

sežk

i ena

ko st

arih

slov

ensk

ih v

rstn

ikov

, uči

telj

špor

tne v

zgoj

e pa

na

podl

agi p

rimer

jav

z obj

ektiv

nim

i pod

atki

pop

ulac

ije sv

etuj

e st

arše

m te

r uče

ncem

in d

ijako

m g

lede

prim

erne

pro

stoč

asne

špor

tne

vadb

e te

r ust

rezn

o na

črtu

je v

adbo

.

Traj

nost

na šp

ortn

a pr

ired

itev

Traj

nost

na šp

ortn

a pr

iredi

tev

zman

jšuje

neg

ativ

ne v

pliv

e in

pov

ečuj

e ko

risti

za o

kolje

in d

ružb

o te

r us

tvar

ja p

oziti

vno

zapu

ščin

o za

sed

anje

in

prih

odnj

e ge

nera

cije

. Tak

o pr

iredi

tev

prisp

eva

k va

rova

nju

nara

ve in

oko

lja (n

arav

nih

viro

v - v

ode,

zem

lje in

zra

ka, ž

ival

skih

in ra

stlin

skih

vr

st te

r eko

siste

mov

, pod

nebj

a) in

ima

pozi

tiven

vpl

iv n

a dr

užbo

(vkl

juče

vanj

e lo

kaln

ih sk

upno

sti i

n lo

kaln

ih d

elež

niko

v, zd

ravj

e in

var

nost

gl

edal

cev,

udel

ežen

cev

in z

apos

leni

h, d

osto

pnos

t in

vklju

čeno

st z

a vs

e, bl

agin

ja lo

kaln

e sk

upno

sti i

n šir

še d

ružb

e, po

zitiv

na z

apuš

čina

, etič

no

ravn

anje

, odg

ovor

nost

in tr

ansp

aren

tnos

t).

Ura

dni t

ekm

oval

ni si

stem

iU

radn

i tek

mov

alni

sist

emi s

o sis

tem

i tek

mov

anj,

ki ji

h po

trju

je O

KS-

ZŠZ.

Nos

ilci u

radn

ih te

kmov

alni

h sis

tem

ov v

Rep

ublik

i Slo

veni

ji so

N

PŠZ,

na

med

naro

dni r

avni

pa

so n

osilc

i med

naro

dne

špor

tne

fede

raci

je.

19

Vrhu

nski

špor

tPr

edst

avlja

pro

gram

e prip

rav

in te

kmov

anj v

rhun

skih

špor

tnik

ov. T

e pro

gram

e izv

ajaj

o šp

ortn

a dru

štva

, NPŠ

Z, O

KS-

ZŠZ

in Z

ŠIS-

POK

, njih

ov

osno

vni c

ilj p

a je

vrh

unsk

i špo

rtni

dos

ežek

. Pri

izva

janj

u te

h pr

ogra

mov

je p

omem

bno

zlas

ti st

roko

vno

delo

s šp

ortn

iki o

b us

trez

ni in

terd

isci-

plin

arni

stro

kovn

o-zn

anst

veni

pod

pori

s pou

dark

om n

a hu

man

osti

dela

s šp

ortn

iki t

er z

agot

avlja

nju

siste

mat

ični

h po

goje

v za

njih

ov o

sebn

o-st

ni ra

zvoj

ob

špor

tni k

arie

ri (iz

obra

ževa

nje,

zapo

slite

v id

r.).

Vrhu

nski

špor

tnik

Vrhu

nski

špor

tnik

je šp

ortn

ik, k

i im

a na

ziv

pers

pekt

ivne

ga, m

edna

rodn

ega

ali s

veto

vneg

a ra

zred

a sk

ladn

o s P

ogoj

i, pr

avili

in k

riter

iji z

a re

gi-

strir

anje

in k

ateg

oriz

iranj

e šp

ortn

ikov

v R

epub

liki S

love

niji.

Vrhu

nski

tren

erVr

huns

ki tr

ener

je st

roko

vno

izob

raže

n al

i usp

osob

ljen

stro

kovn

i del

avec

z na

jvišj

o st

opnj

o us

poso

blje

nost

i, ki

del

uje v

pro

gram

ih v

rhun

skeg

a šp

orta

in je

v sv

oji k

arie

ri s š

port

niko

m a

li ek

ipo

dose

gel v

rhun

ski š

port

ni d

osež

ek u

stre

zne

ravn

i skl

adno

z m

erili

, ki j

ih p

osta

vi O

KS-

ZŠZ.

Zdra

v ži

vlje

njsk

i slo

gN

acio

naln

i pro

jekt

, ki o

mog

oča

brez

plač

ne d

odat

ne u

re šp

ortn

e dej

avno

sti v

šolsk

em p

rost

oru

za o

trok

e, ki

niso

vkl

juče

ni v

pro

gram

e špo

rtne

vz

goje

otr

ok in

mla

dine

, usm

erje

nih

v ka

kovo

stni

in v

rhun

ski š

port

. V o

kviru

pro

jekt

a dr

žava

fina

ncira

del

no z

apos

litev

ust

rezn

o st

roko

vno

izob

raže

nega

stro

kovn

ega

kadr

a.

Page 11: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Za iz

pelja

vo N

PŠ s

o so

odgo

vorn

i vsi

nosil

ci d

ejav

nost

i NPŠ

(OK

S-ZŠ

Z, lo

kaln

e sk

upno

sti,

min

istrs

tva

idr.)

in iz

vaja

lci N

PŠ (d

rušt

va, z

veze

, za

vodi

, šol

e, go

spod

arsk

e dr

užbe

idr.)

. Nos

ilci d

ejav

nost

i so

javn

i fina

ncer

ji LP

Š al

i pa

so o

dgov

orni

za

izve

dbo

posa

mez

nih

deja

vnos

ti. Z

a us

pešn

o in

uči

nkov

ito r

avna

nje

bo tr

eba

izpe

ljati

nalo

ge in

obl

ikov

ati o

dnos

e, ko

t je

opisa

no v

isto

imen

skem

pog

lavj

u N

PŠ. Z

a ud

ejan

janj

e ci

ljev

NPŠ

so k

ljučn

e na

sledn

je st

rate

ške

usm

eritv

e ra

vnan

ja z

NPŠ

:

1. S

prem

embe

v u

smer

itvah

fina

ncir

anja

špor

ta iz

LPŠ

Iz

hodi

šča,

ki j

ih m

oraj

o up

ošte

vati

vsi j

avni

fina

ncer

ji4 : •

dvig

niti

obse

g fin

anci

ranj

a LP

Š na

loka

lni i

n na

cion

alni

ravn

i, da

bod

o do

seže

ni ci

lji N

PŠ•

pove

čati

javn

e iz

datk

e za

špor

tne

prog

ram

e v

prim

erja

vi z

izda

tki z

a šp

ortn

e ob

jekt

e in

pov

ršin

e za

špor

t v n

arav

i, ka

r bo

omog

očilo

iz

pelja

vo u

krep

ov n

a po

droč

ju šp

ortn

ih p

rogr

amov

ter i

zkor

iščan

je šp

ortn

ih o

bjek

tov

in p

ovrš

in za

špor

t v n

arav

i•

znot

raj š

port

nih

prog

ram

ov p

oveč

ati d

elež

javn

ih iz

datk

ov za

pro

gram

e špo

rtne

vzg

oje o

trok

in m

ladi

ne, o

bštu

dijsk

e špo

rtne

dej

avno

-st

i, šp

ortn

e re

krea

cije

in šp

orta

star

ejših

• zn

otra

j pro

gram

ov šp

ortn

e vz

goje

otr

ok in

mla

dine

je tr

eba

pove

čati

zlas

ti ja

vne

izda

tke

za p

rost

očas

no šp

ortn

o vz

gojo

otr

ok in

mla

-di

ne, k

ar b

o pr

ipom

oglo

k v

ečji

mno

žičn

osti

vklju

čeva

nja

otro

k v

špor

t in

lažj

emu

oblik

ovan

ju u

stre

zne

tekm

oval

ne p

iram

ide

• ja

vna

sred

stva

za

tekm

oval

ni š

port

lahk

o pr

ejm

ejo

le š

port

ne o

rgan

izac

ije, k

i izv

ajaj

o te

kmov

anja

skl

adno

s s

trok

ovno

dok

trin

o in

im

ajo

potr

jene

tekm

oval

ne si

stem

e pr

i OK

S-ZŠ

Z (t.

i. ur

adne

tekm

oval

ne si

stem

e), s

aj b

i im

elo

nest

roko

vno

prez

godn

je u

smer

janj

e v

tekm

oval

ni šp

ort i

n ne

ustr

ezna

izbi

ra te

kmov

alni

h ob

lik n

egat

ivne

pos

ledi

ce za

špor

tnik

a•

pogo

ji in

mer

ila za

razp

ored

itev

sred

stev

so p

ogoj

eni z

vrs

to p

rogr

amov

. Izh

odišč

e za

vre

dnot

enje

pro

gram

ov te

kmov

alne

ga šp

orta

je

razv

rstit

ev šp

ortn

ih p

anog

v sk

upin

e gl

ede

na r

azlič

ne k

azal

nike

(npr

. med

naro

dna

konk

uren

čnos

t oz.

razš

irjen

ost š

port

ne p

anog

e, ka

kovo

st š

port

nih

dose

žkov

, raz

širje

nost

špo

rtne

pan

oge

v Sl

oven

iji, p

omen

špo

rtne

pan

oge

za o

kolje

, šte

vilo

ust

rezn

o st

roko

vno

izob

raže

nega

in u

spos

oblje

nega

kad

ra ip

d.).

Loka

lne

skup

nost

i sam

e do

loči

jo š

tevi

lo r

azre

dov

in v

išino

vre

dnot

enja

kaz

alni

kov.

Za

drug

e pr

ogra

me,

ki so

bol

j enk

ratn

ega

znač

aja

(npr

. gra

dnja

špor

tneg

a ob

jekt

a, šp

ortn

a pr

iredi

tev,

knjig

a), j

e tr

eba

opre

delit

i pom

en

prog

ram

a za u

resn

ičev

anje

ukr

epov

NPŠ

, sto

pnjo

real

izac

ije p

rogr

ama o

z. zm

ožno

st u

resn

ičev

anja

in k

akov

ostn

e vid

ike p

rogr

ama,

kot

3. RA

VNAN

JEZ

NACI

ONAL

NIM

PRO

GRAM

OM ŠP

ORTA

21

4 Želen

a str

uktu

ra iz

datk

ov L

PŠ za

špor

tne p

rogr

ame j

e opr

edelj

ena

v N

PŠ.

je p

rispe

vanj

e k

traj

nost

nem

u ra

zvoj

u, d

elež

stro

kovn

ega

kadr

a al

i obs

eg p

rost

ovol

jneg

a de

la s

stro

kovn

o us

poso

blje

nim

i kad

ri•

mer

ila z

a ja

vno

sofin

anci

ranj

e pr

ogra

mov

špor

tne

vzgo

je o

trok

in m

ladi

ne, u

smer

jeni

h v

kako

vost

ni in

vrh

unsk

i špo

rt, s

e ob

likuj

ejo

tako

, da

je v

išina

pre

jetih

javn

ih sr

edst

ev v

več

ji m

eri o

dvisn

a od

razš

irjen

osti

špor

tne

pano

ge v

svet

u in

v S

love

niji,

pom

ena

špor

tne

pano

ge za

loka

lno

okol

je in

štev

ila u

stre

zno

stro

kovn

o iz

obra

žene

ga in

usp

osob

ljene

ga k

adra

, v m

anjši

mer

i pa o

d do

seže

nih

rezu

ltato

v na

tekm

ovan

jih v

niž

jih te

kmov

alni

h ka

tego

rijah

2. Z

boljš

anje

pre

gled

nost

i fina

ncir

anja

špor

ta iz

LPŠ

Iz

hodi

šča

pri fi

nanc

iranj

u iz

vaja

lcev

LPŠ

, ki j

ih m

oraj

o up

ošte

vati

vsi j

avni

fina

ncer

ji:

• iz

vaja

lci L

PŠ m

oraj

o do

kaza

ti zn

ižan

je ce

ne šp

ortn

ega p

rogr

ama z

a vad

eče z

arad

i jav

nega

sofin

anci

ranj

a pro

gram

ov; i

zrač

uni z

niža

nja

cen

mor

ajo

biti

javn

o do

stop

ni (p

rebi

valc

em m

ora

biti

nazo

rno

pred

stav

ljeno

, za

kolik

o im

ajo

cene

jši šp

ortn

i pro

gram

zara

di ja

vneg

a so

finan

cira

nja)

• m

ed iz

datk

i za

špor

tne

obje

kte

in p

ovrš

ine

za šp

ort v

nar

avi s

e iz

LPŠ

pok

rivaj

o po

soda

blja

nje,

inve

stic

ijsko

vzd

ržev

anje

in n

ovog

ra-

dnje

, izj

emom

a tu

di p

ripra

va p

roje

ktne

dok

umen

taci

je z

a na

jveč

je in

vest

icijs

ke p

roje

kte

ter

redn

a vz

drže

valn

a de

la in

obr

atov

anje

šp

ortn

ih o

bjek

tov.

• ka

kovo

stni

špor

t se

skoz

i LPŠ

fina

ncira

zgol

j kot

upo

raba

špor

tnih

obj

ekto

v za

te p

rogr

ame

na lo

kaln

i rav

ni•

del p

rosto

časn

e špo

rtne

vzg

oje o

trok

in m

ladi

ne p

reds

tavl

jajo

tudi

špor

tne i

nter

esne

dej

avno

sti v

osn

ovni

šoli,

ki p

reds

tavl

jajo

razš

irjen

pr

ogra

m šo

le in

so k

ot ta

kšne

fina

ncira

ne iz

sred

stev š

olst

va; i

z LPŠ

se v

osno

vni š

oli l

ahko

sofin

anci

rajo

le p

rogr

ami p

rost

očas

ne šp

ortn

e vz

goje

otr

ok in

mla

dine

, ki n

adgr

ajuj

ejo

prog

ram

šolsk

ih šp

ortn

ih in

tere

snih

dej

avno

sti i

n ka

tere

izva

ja u

stre

zno

stro

kovn

o iz

obra

žen

ali

uspo

sobl

jen

kade

r (np

r. do

datn

a va

dba

v šo

lskih

špor

tnih

obj

ektih

, ki j

o sk

upaj

org

aniz

irata

šola

in lo

kaln

o šp

ortn

o dr

uštv

o)

• šp

ortn

e pro

gram

e lah

ko sa

mos

tojn

o vo

di sa

mo

ustr

ezno

stro

kovn

o iz

obra

žen

oz. u

spos

oblje

n ka

der z

naj

man

j dru

go st

opnj

o u

spos

o-bl

jeno

sti z

a op

ravl

janj

e vz

gojn

o-iz

obra

ževa

lneg

a de

la v

špor

tu•

špor

tne o

rgan

izac

ije, k

i se u

kvar

jajo

s pr

ofes

iona

lnim

špor

tom

(za

nast

ope p

lača

ni te

kmov

alci

) in

prej

emaj

o ja

vna

sred

stva

za šp

ortn

e pr

ogra

me (

npr.

za šp

ortn

o vz

gojo

otr

ok in

mla

dine

, vrh

unsk

i špo

rt),

mor

ajo

javn

im fi

nanc

erje

m ra

zkrit

i pla

čila

špor

tnik

om in

tren

er-

Page 12: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

jem

ter v

ire za

pok

rivan

je p

rofe

siona

lneg

a špo

rta,

kar

bo

prip

omog

lo k

pre

preč

evan

ju n

enam

ensk

e por

abe j

avni

h sr

edst

ev za

pro

gram

e pr

ofes

iona

lneg

a šp

orta

• pr

ihod

ki in

pre

mož

enje

pok

licni

h šp

ortn

ikov

, ki s

o za

posle

ni v

javn

i upr

avi a

li pa

špor

tne

orga

niza

cije

, v k

ater

ih d

eluj

ejo,

dob

ivaj

o ja

vna

sred

stva

, mor

ajo

biti

javn

o do

stop

ni

3. U

stan

ovite

v in

delo

vanj

e pod

porn

e pis

arne

Zav

oda R

S za

špor

t Pla

nica

za p

ripr

avo

proj

ekto

v za u

deja

njan

je u

krep

ov N

PŠ in

pri

javo

pr

ojek

tov

na e

vrop

ske

razp

ise

Za

ude

janj

anje

ukr

epov

NPŠ

in n

jihov

o so

finan

cira

nje

prek

o fin

ančn

ega

okvi

rja E

U z

a ob

dobj

e 20

14-2

020

bo tr

eba

prip

ravi

ti us

trez

ne

proj

ekte

5 in p

rogr

ame.

Smise

lno

je, d

a se

za

ta n

amen

obl

ikuj

e po

dpor

na p

isarn

a na

Zav

odu

Plan

ica,

ki i

ma

do s

edaj

naj

več

tovr

stni

h zn

anj i

n iz

kuše

nj. P

isarn

a na

j bo

nam

enje

na ta

ko p

risto

jnem

u m

inist

rstv

u pr

i prip

ravi

pro

gram

ov z

a ka

ndid

iranj

e na

evr

opsk

a sr

edst

va

(npr

. ene

rget

ska p

osod

obite

v šp

ortn

ih o

bjek

tov,

razv

oj k

adro

v, m

edge

nera

cijsk

o so

delo

vanj

e sko

zi šp

ort),

kot

tudi

pos

amez

nim

prij

avite

-lje

m a

li ko

nzor

ciju

le-t

eh p

ri pr

ijavl

janj

u pr

ojek

tov

na p

rogr

ame

oz. j

avne

razp

ise.

4. S

prem

emba

pos

topk

a sp

reje

ma

LPŠ

na lo

kaln

i rav

ni

V o

bčin

ah, k

jer c

iviln

a špo

rtna

sfer

a nim

a vpl

iva n

a pos

tope

k sp

reje

ma L

PŠ k

akor

je o

pred

elje

no v

NPŠ

, lok

alne

skup

nost

i ust

rezn

o sp

re-

men

ijo p

osto

pek.

Na

podl

agi s

prej

eteg

a ob

čins

kega

pro

raču

na d

elov

no te

lo o

bčin

skeg

a sv

eta,

skl

adno

z o

pred

elitv

ijo v

NPŠ

, prip

ravi

LP

Š, k

i je

podl

aga

za u

meš

čanj

e šp

orta

v o

bčin

ski p

rora

čun.

Obč

insk

i sve

t pre

d sp

reje

man

jem

akt

a pr

idob

i sog

lasje

OŠZ

. V p

rimer

u, d

a O

ŠZ n

e ob

staj

a pa

daj

e so

glas

je d

ruga

repr

ezen

tativ

na ci

viln

a šp

ortn

a or

gani

zaci

ja.

5. M

edpo

droč

no u

skla

jeva

nje

deja

vnos

ti in

pro

jekt

ov z

a iz

vaja

nje

ukre

pov

NPŠ

Šp

ort j

e vp

et v

raz

lične

del

e na

še d

ružb

e, za

to s

o ne

kate

ri uk

repi

NPŠ

zel

o od

visn

i od

uspe

šneg

a m

edpo

droč

nega

sod

elov

anja

(np

r. z

zdra

vstv

om p

ri uk

repi

h za

pov

ečan

je g

iban

ja p

rebi

valst

va, p

ri zd

ravs

tven

em v

arst

vu š

port

niko

v itd

.). P

risto

jno

min

istrs

tvo

za š

port

je

odgo

vorn

o za

pre

gled

nad

dej

avno

stm

i vse

h dr

ugih

pris

tojn

ih m

inist

rste

v, ki

zad

evaj

o tu

di šp

ort,

in m

edpo

droč

no u

skla

jeva

nje

za iz

va-

janj

e ukr

epov

NPŠ

. Dej

avno

sti s

ubje

ktov

, ki i

zvaj

ajo

letn

i pro

gram

špor

ta n

a lok

alni

ravn

i, vo

dijo

in p

ovez

ujej

o or

gani

loka

lnih

skup

nost

i za

špor

t. V

te o

rgan

e m

oraj

o lo

kaln

e sk

upno

sti i

men

ovat

i naj

man

j pol

ovic

o šp

ortn

ih st

roko

vnja

kov

na p

redl

og O

ŠZ o

z. dr

uge

špor

tne

23

5 Proj

ekt p

reds

tavl

ja sk

upek

dej

avno

sti, k

i lah

ko u

resn

ičuje

jo ra

zličn

e ukr

epe N

PŠ a

li ce

lo še

kak

šne d

ruge

pod

ročn

e stra

tegi

je. N

pr. z

obč

insk

imi š

port

nim

i šol

ami ž

elim

o pr

ek st

roko

vno

izob

raže

nega

kad

ra za

goto

viti

strok

ovno

delo

z m

lajši

mi v

špor

tni s

redi

ni, k

i vzg

aja

celo

tno

pira

mid

o šp

ortn

ikov

, hkr

ati n

am ta

kšen

kad

er o

mog

oča

učin

kovi

to k

orišč

enje

špor

tnih

obj

ekto

v, m

ožno

st zb

oljša

nja

sode

lova

nja

pri s

redn

ješo

lskih

špor

tnih

odd

elkih

, spr

emlja

nja

prip

ravl

jeno

sti šp

ortn

ikov

, mož

nost

pove

zova

nja

za iz

pelja

vo šp

ortn

ih p

rogr

amov

za in

valid

e itd

.6 M

nogo

dru

gih

deja

vnos

ti je

pre

dsta

vlje

no zn

otra

j skl

opov

ukr

epov

v n

adal

jeva

nju.

orga

niza

cije

, ki p

reds

tavl

ja d

rušt

veno

del

ovan

je n

a lo

kaln

i rav

ni. N

alog

e te

h or

gano

v so

pre

dvse

m:

• op

rede

ljeva

nje v

sebi

nski

h iz

hodi

šč in

usm

erite

v za

izpe

ljavo

LPŠ

na

loka

lni r

avni

,•

opre

delje

vanj

e str

ateš

ke u

smer

itve š

port

a na

loka

lni r

avni

,•

prip

rava

pre

dlog

a LP

Š na

loka

lni r

avni

,•

razp

orej

anje

sred

stev

za iz

pelja

vo L

PŠ n

a lo

kaln

i rav

ni,

• do

loča

nje š

port

nih

obje

ktov

loka

lneg

a in

regi

jskeg

a po

men

a,•

spre

mlja

nje i

n oc

enje

vanj

e izp

elja

ve L

PŠ n

a lo

kaln

i rav

ni,

• da

janj

e pob

ud in

pre

dlog

ov za

ure

janj

e dru

gih

pom

embn

ih v

praš

anj v

špor

tu.

6. Z

man

jšev

anje

bir

okra

tizac

ije p

osto

pkov

LPŠ

Iz

bor p

rogr

amov

za

izpe

ljavo

LPŠ

se iz

pelje

po

pose

bnem

pos

topk

u, k

i ga

opre

deli

zako

n o

špor

tu. I

zhaj

a iz

smise

lne

upor

abe

zako

na o

sp

lošn

em u

prav

nem

pos

topk

u (ja

vni r

azpi

s, sk

lep,

prit

ožbe

ni o

rgan

) in

podp

ira z

man

jševa

nje

biro

krat

izac

ije d

elov

anja

špo

rtni

h or

ga-

niza

cij (

zbirk

e po

datk

ov, e

lekt

rons

ka p

rijav

a, sk

leni

tev

pogo

dbe

za iz

vaja

nje

LPŠ

brez

javn

ega

razp

isa z

a iz

vaja

lce,

ki e

dini

izpo

lnju

jejo

po

goje

, ipd

.). U

vede

se sp

letn

a ap

likac

ija z

enot

no zb

irko

izva

jalc

ev L

PŠ, k

i izv

ajal

cem

om

ogoč

a hr

anje

nje i

n up

orab

o sv

ojih

pod

atko

v za

ra

zlič

ne ja

vne

razp

ise (o

bčin

a, m

inist

rstv

o, F

ŠO).

Za u

velja

vite

v st

rate

ških

usm

erite

v bo

treb

a izv

esti

vrst

o de

javn

osti,

ki s

o pr

edst

avlje

ne v

nad

alje

vanj

u6 . V p

rvih

dve

h le

tih so

dej

avno

sti u

smer

-je

ne p

redv

sem

v v

zpos

tavi

tev

novi

h sis

tem

skih

rešit

ev z

a ud

ejan

janj

e N

PŠ (s

prem

emba

zak

onod

aje

in iz

vedb

enih

pre

dpiso

v, sp

rem

embe

pri

prio

ritet

ah fi

nanc

iranj

a šp

ortn

ih p

rogr

amov

idr.)

in v

zpos

tavi

tve p

raks

prip

rave

in fi

nanc

iranj

a šp

ortn

ih p

roje

ktov

iz n

acio

naln

ih in

evr

opsk

ih

sred

stev

.

Page 13: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Dej

avno

stRo

k za

izve

dbo

Nos

ilci d

ejav

nost

i

Izpe

ljava

vsa

kole

tnih

regi

jskih

pos

veto

v za

pre

dsta

vite

v te

r raz

lago

NPŠ

in L

ter

pred

stav

itve

dobr

ih p

raks

, čr

panj

a ev

rops

kih

sred

stev

, pa

rtne

rste

v m

ed

špor

tnim

i org

aniz

acija

mi,

sode

lova

nja

med

sose

dnjim

i obč

inam

i ipd

.

2014

-202

MIZ

Š šp

ort

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Í O

KS-

ZŠZ

Dop

olni

tev

in s

prem

embe

Zak

ona

o šp

ortu

(po

stope

k izb

ora

izvaja

lcev

LPŠ,

vk

ljuče

vanj

e zas

ebni

h špo

rtnih

objek

tov v

mre

žo šp

ortn

ih ob

jekto

v za u

resn

ičeva

nje

javne

ga in

tere

sa n

a pod

ročju

špor

ta, r

azšir

itev p

risto

jnos

ti in

špek

cije i

dr.)

2015

Í M

IZŠ

špor

SS

špor

OK

S-ZŠ

Z

Prip

rava

nor

mat

ivov

za fi

nanč

no v

redn

oten

je šp

ortn

ih p

rogr

amov

(prip

oroč

en

obse

g pr

ogra

ma

v po

sam

ezni

h st

aros

tnih

sku

pina

h po

sku

pina

h šp

ortn

ih

pano

g, st

rošk

ovne

pos

tavk

e itd

.) za

pot

rebe

LPŠ

2015

Í O

KS-

ZŠZ

Í S

S šp

ort

Dop

olni

tev

in s

prem

embe

mer

il za

izva

janj

e LP

Š (p

osto

pek

izbo

ra iz

vaja

lcev

LP

Š, m

erila

iz v

idik

a us

mer

itev

finan

cira

nja,

por

očan

je, r

edefi

nici

ja d

rušt

va v

ja

vnem

inte

resu

na

podr

očju

špor

ta id

r.)

2014

-201

Lok

alne

skup

nost

i Í

MIZ

Š šp

ort

Í S

S šp

ort

Í F

ŠO

Prip

rava

ust

rezn

ih p

rogr

amov

in p

roje

ktov

skla

dno

z N

PŠ z

a ka

ndid

iranj

e na

ev

rops

ka sr

edst

va20

14-2

020

Í Z

avod

Pla

nica

Í M

IZŠ

špor

OK

S-ZŠ

Lok

alne

skup

nost

i

Zago

tavl

janj

e ust

rezn

ih p

ogoj

ev za

del

ovan

je F

unda

cije

za šp

ort (

ustr

ezno

ure

-je

n tr

g ig

er n

a sr

ečo,

pre

gled

no d

elov

anje

fund

acije

ipd.

)20

14-2

023

Í F

ŠOÍ

OK

S-ZŠ

Vla

da R

Drž

avni

zbor

25

Info

rmac

ijska

pod

pora

LPŠ

in N

PŠ (j

avno

dos

tope

n vp

ogle

d v

sezn

am re

gist

ri-ra

nih

špor

tnik

ov, e

notn

a ap

likac

ija z

a lo

kaln

e sk

upno

sti z

a pr

ipra

vo in

vod

e-nj

e vse

h po

stop

kov

LPŠ

ter p

oroč

anje

; sta

lno

info

rmira

nje j

avno

sti o

real

izac

iji

LPŠ

in N

PŠ)

2014

-202

Vsi

izva

jalc

i LPŠ

in ja

vni

fin

ance

rjiÍ

Zav

od P

lani

caÍ

OK

S-ZŠ

Z

Prip

rava

dok

umen

ta z

odg

ovor

nim

i nos

ilci d

ejav

nost

i NPŠ

in o

dgov

orni

mi

oseb

ami t

eh n

osilc

ev20

14-2

023

Í M

IZŠ

špor

t

Ust

rezn

a um

estit

ev š

port

a v

naci

onal

ne s

trat

eške

dok

umen

te in

ude

janj

anje

uk

repo

v in

dej

avno

sti N

PŠ s

kozi

nje

(St

rate

gija

raz

voja

Slo

veni

je 2

014-

2020

, N

acio

naln

i pr

ogra

m o

pre

hran

i in

tel

esni

dej

avno

sti

za z

drav

je 2

014-

2023

, St

rate

gija

raz

voja

slo

vens

kega

tur

izm

a 20

12-2

016,

Str

ateg

ija r

azvo

ja l

okal

ne

sam

oupr

ave

v Re

publ

iki S

love

niji,

Str

ateg

ija R

S za

zdr

avje

otr

ok v

pov

ezav

i z

okol

jem

201

4-20

15, R

esol

ucija

o n

acio

naln

em p

rogr

amu

za e

nake

mož

nost

i že

nsk

in m

oški

h 20

14-2

021

idr.)

2014

-202

Vla

da R

MIZ

Š šp

ort

Letn

o po

roča

nje

prist

ojne

mu

odbo

ru D

ržav

nega

zbor

a o

ures

niče

vanj

u N

PŠ20

14-2

023

Í M

IZŠ

špor

OK

S-ZŠ

Z

Dop

olni

tev

in s

prem

embe

zak

onod

aje

s po

droč

ja v

arst

va o

sebn

ih p

odat

kov,

pove

zano

z v

oden

jem

ust

rezn

ih z

birk

v šp

ortu

in o

pred

elitv

ijo in

form

acij

jav-

nega

znač

aja

na p

odro

čju

špor

ta

2014

-201

MIZ

Š šp

ort

Í Z

avod

Pla

nica

Í O

KS-

ZŠZ

Í In

form

acijs

ki p

oobl

ašče

nec

Page 14: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Cilj

i NPŠ

bod

o do

seže

ni s

pret

ežni

m so

finan

cira

njem

pre

biva

lstva

, pod

jetij

in p

rost

ovol

jnim

del

om7 , v

enda

r pa

javn

e fina

nce i

n po

dpor

ni m

e-ha

nizm

i del

ujej

o ko

t več

krat

nik

teh

sred

stev

, saj

spod

buja

jo ra

zvoj

špor

tne

deja

vnos

ti. D

a bo

dos

ežen

žele

n vp

liv šp

orta

na

kultu

ro n

arod

a, b

o tr

eba

zadr

žati

te v

ire in

pov

ečat

i jav

ne v

ire n

a ra

ven,

kot

jo im

ajo

v ra

zviti

h ev

rops

kih

drža

vah,

t.j.

na n

ajm

anj 1

00 €

na

preb

ival

ca8 . P

otre

bna

sred

stva

za

izpe

ljavo

LPŠ

na

drža

vni r

avni

dol

očita

pris

tojn

o m

inist

rstv

o za

špor

t za

drža

vna

pror

ačun

ska

sred

stva

za

špor

t in

svet

Fun

daci

je

za šp

ort z

a sr

edst

va iz

iger

na

sreč

o. O

bčin

ski s

veti

uvrs

tijo

v LP

Š na

pre

dlog

pris

tojn

ih o

rgan

ov lo

kaln

ih sk

upno

sti z

a šp

ort t

iste

vseb

ine

NPŠ

, ki

so p

omem

bne

za lo

kaln

o sk

upno

st in

upo

štev

ajo

trad

icijo

in p

oseb

nost

i špo

rta

v lo

kaln

i sku

pnos

ti. Z

a ur

esni

čeva

nje

ukre

pov

NPŠ

bo

treb

a bo

lj ko

t do

seda

j izk

orist

iti m

ožno

sti fi

nanc

iranj

a iz

evr

opsk

ih sk

lado

v.

Pole

g ja

vno

finan

čnih

sred

stev

za L

PŠ se

dej

avno

sti z

a ure

snič

evan

je u

krep

ov N

PŠ fi

nanc

irajo

še iz

dru

gih

javn

ih fi

nanc

, t.j.

za d

oloč

ene v

ečpo

-dr

očne

pro

jekt

e iz p

rora

čuno

v dr

ugih

min

istrs

tev

ali j

avni

h za

vodo

v (n

pr. z

drav

stve

no v

arst

vo šp

ortn

ikov

) in

pa z

nepo

sred

nim

fina

ncira

njem

šp

ortn

ih o

rgan

izac

ij pr

ek ra

zlič

nih

razp

isov

prist

ojni

h m

inist

rste

v (n

pr. M

JU) a

li ag

enci

j (np

r. C

MEP

IUS

ali n

epos

redn

o ev

rops

kih

agen

cij).

Preg

ledn

ica

1: N

ačrt

ovan

a sr

edst

va z

a iz

pelja

vo L

PŠ 2

014-

2023

4. FI

NANC

IRANJ

ELE

TNEG

A PR

OGR

AMA

ŠPOR

TA

Ukr

epi /

dele

ži v

%20

1420

1520

1620

1720

1820

1920

2020

2120

2220

23

Prog

ram

i špo

rta

33,3

435

,01

36,6

738

,34

40,0

041

,00

42,0

043

,00

44,0

045

,00

Špor

tni o

bjek

ti in

nar

avne

pov

ršin

e za

špor

t51

,99

49,8

747

,74

45,6

243

,50

41,8

540

,20

38,5

536

,90

35,2

5

Raz

vojn

e de

javn

osti

v šp

ortu

3,38

3,53

3,69

3,84

4,00

4,20

4,40

4,60

4,80

5,00

Org

aniz

iran

ost v

špor

tu6,

426,

566,

716,

857,

007,

207,

407,

607,

808,

00

Špor

tne

prir

editv

e in

pro

moc

ija šp

orta

4,44

4,65

4,87

5,08

5,30

5,54

5,78

6,02

6,26

6,50

27

7 Javn

e fina

nce z

a šp

ort z

unaj

šolsk

ega

siste

ma

pred

stavl

jajo

le 1

5% v

seh

izda

tkov

za šp

ort.

Naj

več z

a šp

ort p

rispe

vajo

gosp

odin

jstva

. Le-

ta n

amen

ijo za

špor

tne i

zdelk

e in

špor

tne s

torit

ve o

koli

308

€ na

leto

ali

1,51

% o

d dr

užin

skeg

a pr

orač

una.

Pod

jetja

(spo

nzor

iranj

e, TV

pra

vice

) nam

enijo

za šp

ort 1

8% v

seh

izda

tkov

za šp

ort (

vir:

Bedn

arik

, J.,

Kola

r, E.

, Jur

ak, G

. (20

10).

Anal

ysis

of th

e spo

rts

serv

ices m

arke

t in

Slov

enia

. Kin

esio

logy

, 42(

1).).

Pro

stovo

ljno

delo

v sl

oven

skem

špor

tu p

reds

tavl

ja o

koli

0,31

1% B

DP

(vir:

Jura

k, G

., Be

dnar

ik, J

. (20

06).

Econ

omic

stren

gth

of v

olun

tary

wor

k in

non

-go

vern

men

tal s

port

s org

anisa

tions

in S

love

nia.

V A

bstra

ct b

ook

of 1

1th

Wor

ld sp

ort f

or a

ll co

ngre

ss. P

hysic

al a

ctiv

ity: b

enefi

ts an

d ch

allen

ges.

Hav

ana:

Cub

an O

lym

pic C

omm

ittee

.)8 Ja

vni i

zdat

ki za

špor

t (dr

žavn

i in

občin

ski p

rora

čun

ter l

oter

ijska

sred

stva)

v S

love

niji

so le

ta 2

011

znaš

ali 7

5 €

na p

rebi

valca

, med

tem

ko

v sk

upin

i raz

vitih

evro

pski

h dr

žav

od 8

5 €

(Belg

ija) d

o 30

4 €

(Irsk

a). T

renu

tno

Slov

enija

zaos

taja

s to

vrstn

im fi

nanc

iranj

em za

nek

ater

imi d

ržav

ami s

prim

erlji

vim

BD

P (n

pr. E

stoni

ja, C

iper

).

Dru

žben

a in

oko

ljska

odg

ovor

nost

v šp

ortu

0,16

0,17

0,18

0,19

0,20

0,21

0,22

0,23

0,24

0,25

Podp

orni

meh

aniz

mi z

a šp

ort

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

DRU

ŽBEN

A IN

OKO

LJSK

A

OD

GO

VO

RNO

ST V

ŠP

ORT

U

ŠPO

RTN

E PR

IRED

ITV

E IN

PR

OM

OC

IJA Š

PORT

A

ORG

AN

IZIR

AN

OST

V

ŠPO

RTU

RA

ZVO

JNE

DEJ

AVN

OST

I V

ŠPO

RTU

ŠPO

RTN

I OBJ

EKTI

IN

NA

RAV

NE

POV

RŠIN

E ZA

ŠP

ORT

PRO

GRA

MI Š

PORT

A

Page 15: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

V k

olik

or ra

zpol

ožlji

va sr

edst

va v

pos

amez

nem

letu

ne

bodo

zad

ošča

la z

a ud

ejan

janj

e uk

repo

v N

PŠ v

cel

oti,

se so

finan

cira

pro

gram

e, ki

se v

N

PŠ u

vršč

ajo

v pr

vo p

redn

ostn

o sk

upin

o.

Prič

akov

ati j

e, da

se b

odo

sred

stva

, nam

enje

na L

PŠ, z

ačel

a po

veče

vati

skla

dno

z ra

stjo

BD

P na

letn

i rav

ni. P

oleg

tega

bo

treb

a za

zag

otav

ljanj

e fin

ančn

ih v

irov

in u

speš

no iz

pelja

vo L

PŠ iz

vest

i še

neka

tere

dru

ge d

ejav

nost

i, pr

edst

avlje

ne v

nad

alje

vanj

u.

Dej

avno

stRo

k za

izve

dbo

Nos

ilci d

ejav

nost

i

V za

konu

o šp

ortu

opr

edel

iti, d

a je m

ogoč

e raz

pore

diti

vadb

eni p

rost

or v

javn

ih

špor

tnih

obj

ektih

pre

k LP

Š20

14-2

015

Í M

IZŠ

špor

t

Prip

rava

ust

rezn

ih p

rogr

amov

skl

adno

z N

PŠ z

a ka

ndid

iranj

e na

evr

opsk

a sr

edst

va20

14-2

023

Í Z

avod

Pla

nica

Í M

IZŠ

špor

OK

S-ZŠ

Lok

alne

skup

nost

i

Zago

tavl

janj

e us

trez

ne ra

vni s

reds

tev

obči

nski

h pr

orač

unov

za šp

ort

2014

-202

Lok

alne

skup

nost

OŠZ

Zago

tavl

janj

e us

trez

ne ra

vni s

reds

tev

drža

vneg

a pr

orač

una

za šp

ort

2014

-202

MIZ

Š šp

ort

Í O

KS-

ZŠZ

29

Pogo

ji in

mer

ila za

razp

ored

itev

sred

stev

so p

ogoj

eni z

vrs

to p

rogr

amov

. Izh

odišč

e za

vred

note

nje p

rogr

amov

tekm

oval

nega

špor

ta je

razv

rsti-

tev

špor

tnih

pan

og v

skup

ine g

lede

na

razl

ične

kaz

alni

ke (n

pr. m

edna

rodn

a ko

nkur

enčn

ost o

z. ra

zširj

enos

t špo

rtne

pan

oge,

kako

vost

špor

tnih

do

sežk

ov, r

azšir

jeno

st šp

ortn

e pan

oge v

Slo

veni

ji, p

omen

špor

tne p

anog

e za o

kolje

, šte

vilo

ust

rezn

o st

roko

vno

izob

raže

nega

in u

spos

oblje

nega

ka

dra

ipd.

). Lo

kaln

e sku

pnos

ti sa

me d

oloč

ijo št

evilo

razr

edov

in v

išino

vre

dnot

enja

kaz

alni

kov.

Za d

ruge

pro

gram

e, ki

so b

olj e

nkra

tneg

a zn

a-ča

ja (n

pr. g

radn

ja šp

ortn

ega

obje

kta,

špor

tna

prire

dite

v, kn

jiga)

, je

treb

a op

rede

liti p

omen

pro

gram

a za

ure

snič

evan

je u

krep

ov N

PŠ, s

topn

jo

real

izac

ije p

rogr

ama

oz. z

mož

nost

ure

snič

evan

ja in

kak

ovos

tne v

idik

e pro

gram

a, k

ot je

pris

peva

nje k

traj

nost

nem

u ra

zvoj

u, d

elež

stro

kovn

ega

kadr

a al

i obs

eg p

rost

ovol

jneg

a de

la s

stro

kovn

o us

poso

blje

nim

i kad

ri.

Elem

enti

za o

pred

elite

v so

finan

cira

nja L

PŠ se

opr

edel

ijo p

rete

žno

gled

e na k

vant

itativ

ne v

idik

e pro

gram

a: o

bseg

pro

gram

a, št

evilo

špor

tnik

ov z

dolo

čeno

kat

egor

izac

ijo, v

elik

ost v

adbe

ne sk

upin

e, vr

edno

st u

re d

ela

stro

kovn

ega

kadr

a, v

redn

ost n

ajem

a šp

ortn

ega

obje

kta,

mat

eria

lnih

stro

-šk

ov za

izpe

ljavo

pro

gram

a ipd

. Z v

idik

a spo

dbuj

anja

kak

ovos

tneg

a str

okov

nega

del

a v šp

ortu

mor

ajo

biti

ob en

akih

pog

ojih

pro

gram

i, vo

deni

s st

roko

vno

bolj

izob

raže

nim

oz.

uspo

sobl

jeni

m k

adro

m, i

zdat

neje

sofin

anci

rani

. OK

S-ZŠ

Z pr

ipra

vi n

orm

ativ

e za fi

nanč

no v

redn

oten

je šp

ortn

ih

prog

ram

ov (p

ripor

očen

obs

eg p

rogr

ama

v po

sam

ezni

h st

aros

tnih

skup

inah

po

skup

inah

špor

tnih

pan

og, s

troš

kovn

e po

stav

ke it

d.) z

a po

treb

e LP

Š. V

prip

ravo

pog

ojev

in m

eril

za ra

zpor

edite

v sr

edst

ev L

PŠ m

oraj

o bi

ti na

ravn

i drž

ave (

MIZ

Š - š

port

in F

ŠO) v

klju

čeni

pre

dsta

vnik

i OK

S-ZŠ

Z, n

a lo

kaln

ih ra

vneh

pa

obči

nske

špor

tne

zvez

e oz

. dru

ge šp

ortn

e or

gani

zaci

je, k

i pre

dsta

vlja

dru

štve

no d

elov

anje

na

loka

lni r

avni

.

5. ME

RILA

ZA F

INAN

ČNO

OVR

EDNO

TEN

JE L

ETN

EGA

PRO

GRAM

A ŠP

ORTA

Page 16: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

6. IZ

VEDB

AU

KREP

OV N

ACIO

NALN

EGA

PRO

GRAM

A ŠP

ORTA

V n

adal

jeva

nju

so p

reds

tavl

jene

dej

avno

sti p

o po

sam

ezni

h sk

lopi

h uk

repo

v N

PŠ. P

ri vs

akem

sklo

pu je

pos

ebej

nav

eden

o, k

aj je

pre

dmet

LPŠ

.

6.1

ŠPOR

TNI P

ROGR

AMI

6.1.

1 Šp

ortn

a vz

goja

v v

zgoj

no-iz

obra

ževa

lnem

sist

emu

Stra

tešk

i cilj

i so

usm

erje

ni v

zag

otav

ljanj

e us

trez

ne k

olič

ine

vadb

e za

vse

otr

oke

in m

ladi

no te

r izb

oljša

nje

njen

e ka

kovo

sti9 . G

lede

na

to N

opre

delju

je n

asle

dnje

ukr

epe10

:1.

pov

ečat

i kol

ičin

o ob

vezn

ih u

r špo

rtne

vzg

oje,

2. p

oveč

ati k

olič

ino

izbi

rnih

ur š

port

ne v

zgoj

e,3.

pov

ečat

i kak

ovos

t špo

rtne

vzg

oje,

4. s

istem

sko

spre

mlja

ti te

lesn

i in

giba

lni r

azvo

j ter

dru

ge k

azal

nike

gib

alne

kom

pete

ntno

sti,

na ce

lotn

i pop

ulac

iji o

snov

nošo

lcev

, sre

dnje

šol-

cev

in št

uden

tov.

Špor

tna

vzgo

ja v

vzg

ojno

-izob

raže

valn

em si

stem

u se

fina

ncira

iz p

odro

čja

vzgo

je in

izob

raže

vanj

a, za

to to

pod

ročj

e ni

pre

dmet

LPŠ

.

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Pove

čati

količ

ino

obve

znih

ur

špor

tne

vzgo

je

Ustr

ezna

spre

mem

ba za

kono

daje

in ku

rikul

ov (š

portn

a vzg

oja n

aj

ne b

o de

l ted

ensk

e obr

emen

itve u

čenc

ev /

dija

kov /

štud

ento

v)20

14-2

015

Í M

IZŠ

šolst

vo

Uve

dba

treh

ur

špor

tne

vzgo

je t

eden

sko

v vs

e sr

ednj

ešol

ske

prog

ram

e20

14-2

015

Í M

IZŠ

šolst

voÍ

CPI

31

9 Kako

vost

pojm

ujem

o ko

t pre

plet

sodo

bno

zasn

ovan

ih u

čnih

nač

rtov

in in

tere

snih

špor

tnih

pro

gram

ov, m

ater

ialn

ih in

nor

mat

ivni

h po

goje

v za

njih

ovo

izpe

ljavo

, ustr

ezno

kom

pete

ntne

ga k

adra

in

ustr

ezni

h pr

istop

ov k

delu

z m

ladi

mi,

kot s

o: d

iagn

ostic

iranj

e na

podl

agi o

bjek

tivni

h po

datk

ov, u

strez

na d

ifere

ncia

cija

in in

divi

dual

izac

ija v

adbe

, upo

raba

ustr

ezni

h pr

ipom

očko

v in

IKT

(Info

rmac

ijsko

kom

unik

acijs

ke te

hnol

ogije

– p

osto

pki u

pora

be so

dobn

ih u

čnih

med

ijev,

kot s

o ra

čuna

lnišk

i pro

gram

i, m

edm

režj

e, vi

deop

osne

tki i

n nj

ihov

e ana

lize,

slike

, kin

ogra

mi,

plak

ati,

mer

ilnik

i srč

nega

utr

ipa,

mer

ilnik

i por

abe e

nerg

ije it

d.),

razl

ični n

ačin

i eva

lvac

ije p

roce

sa, u

činko

vita

in se

nzib

ilna

izve

dba

pouk

a, d

a bo

za m

lade

špor

tna

vadb

a pr

ijetn

a iz

kušn

ja.

10D

rugi

pod

porn

i ukr

epi s

o v

pogl

avjih

Izob

raže

vanj

e, us

posa

blja

nje i

n iz

popo

lnje

vanj

e stro

kovn

ih d

elavc

ev v

špor

tu, Š

port

ni o

bjek

ti in

nar

avne

pov

ršin

e za

špor

t. U

krep

i so

pred

stavl

jeni

v v

iru

pod

spro

tno

opom

bo št

.5 .

Pono

vno

uved

ba š

port

ne v

zgoj

e ko

t ob

vezn

ega

pred

met

a v

prvi

letn

ik v

seh

štud

ijski

h pr

ogra

mov

2015

-201

MIZ

Š vi

soko

šolst

voÍ

Uni

verz

e

Posk

usna

uve

dba

doda

tne š

olsk

e ure

špor

tne v

zgoj

e v o

snov

ni

in sr

ednj

ih šo

lah

z ana

lizo

učin

kov

2014

-202

MIZ

Š šo

lstvo

Pove

čati

količ

ino

izbi

rnih

ur

špor

tne

vzgo

je

Prip

rava

, sp

reje

m i

n uv

edba

izb

irneg

a pr

edm

eta

v dr

ugem

tr

iletju

osn

ovne

šol

e, ki

osm

išlja

vse

bine

špo

rta

za p

oveč

anje

sp

lošn

e vz

držl

jivos

ti, m

oči i

n sk

ladn

osti

giba

nja

2015

Í Z

RSŠ

Prip

rava

, spr

ejem

in u

vedb

a izb

irneg

a mat

urite

tneg

a pre

dmet

a Šp

ortn

a vz

goja

2014

-201

ZRS

Š

Prip

rava

, spr

ejem

in u

vedb

a iz

birn

ih p

redm

etov

, ki o

smišl

jajo

vs

ebin

e šp

orta

gle

de n

a vi

soko

šolsk

i štu

dijsk

i pro

gram

2014

-201

Uni

verz

e in

sam

osto

jni

viso

košo

lski z

avod

i

Pove

čati

kako

vost

šp

ortn

e vzg

oje

Poso

dobi

tev u

čnih

nač

rtov

za šp

ortn

o vz

gojo

v sr

ednj

ešol

skem

iz

obra

ževa

nju

2014

-201

ZRS

Š

Zago

tovi

tev r

azvo

jnim

stop

njam

prim

erne

špor

tne p

ripom

očke

in

ust

rezn

o IK

T po

dpor

o20

14-2

023

Í M

IZŠ

šolst

voÍ

Lok

alne

skup

nost

i

Page 17: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Pove

čati

kako

vost

špor

tne

vzgo

je

Spre

mem

ba s

tand

ardo

v in

nor

mat

ivov

za

pouč

evan

je šp

ortn

e vz

goje

(v 1

6 ali

man

j uče

ncev

v u

čni s

kupi

ni p

o ce

lotn

i nav

pič-

nici)

in d

oloč

itev

norm

ativ

ov z

a izp

eljav

o pr

osto

časn

ih šp

ortn

ih

prog

ram

ov

2014

-202

MIZ

Š šo

lstvo

Zago

tovi

tev

uspo

sobl

jeno

sti z

a uč

itelje

, ki n

iso š

port

ni p

eda-

gogi

in s

odel

ujej

o pr

i izv

edbi

špor

tnih

pro

gram

ov (š

ole

v na

-ra

vi, š

port

ni d

nevi

)

2015

-202

MIZ

ŠÍ

Akr

editi

rani

viso

košo

lski

zavo

di s

podr

očja

ki

nezi

olog

ije, š

port

a Í

Ped

agoš

ke fa

kulte

teÍ

NPŠ

Z

Skup

no p

ouče

vanj

e raz

redn

ih u

čite

ljev

in šp

ortn

ega

peda

goga

pr

i red

nih

urah

špor

tne

vzgo

je

2014

-202

Lok

alne

skup

nost

i Í

Osn

ovne

šole

Sist

emsk

o sp

rem

ljati

tele

sni i

n gi

baln

i ra

zvoj

ter d

ruge

ka

zaln

ike

giba

lne

kom

pete

ntno

sti

na ce

lotn

i po

pula

ciji

osno

vnoš

olce

v, sr

ednj

ešol

cev

in

štud

ento

v

Dol

očite

v mod

ela g

ibal

ne k

ompe

tent

nosti

in n

jegov

e spr

emlja

ve20

14-2

015

Í F

Š Í

FA

MN

ITÍ

Ped

agoš

ke fa

kulte

te

Poso

dobi

tev

in s

ofina

ncira

nje

siste

ma

obde

lave

pod

atko

v na

-ci

onal

nega

pre

verja

nja

tele

sneg

a in

gib

alne

ga ra

zvoj

a ot

rok

in

mla

dine

ter

pos

redo

vanj

a po

datk

ov š

olam

, otr

okom

in s

tar-

šem

(Špo

rtno

vzgo

jni k

arto

n)

2014

-201

MIZ

Š šp

ort

Í M

IZŠ

šolst

voÍ

Lok

alne

skup

nost

Spre

mem

ba za

kono

daje

, ki b

o za

goto

vila

nem

oten

o sp

rem

ljavo

te

lesn

ega

in g

ibal

nega

raz

voja

na

celo

tni p

opul

aciji

šol

ajoč

ih

otro

k in

mla

dine

2015

Í M

IZŠ

šolst

vo

Í R

IC

33

Vzp

osta

vite

v sis

tem

a sv

etov

anja

sta

ršem

o te

lesn

em in

gib

al-

nem

razv

oju

njih

ovih

otr

ok p

rek

sple

tne

aplik

acije

in g

ovor

il-ni

h ur

2014

-201

Osn

ovne

šole

Í

Sre

dnje

šole

Í

Poso

dobi

tev

siste

ma

pouč

evan

ja in

ugo

tavl

janj

a zn

anja

pla

va-

nja

in v

klju

čeva

nja

nepl

aval

cev

v pl

aval

ne te

čaje

2014

-201

MIZ

Š šp

ort

Í M

IZŠ

šolst

voÍ

Osn

ovne

šole

6.1.

2 Pr

osto

časn

a šp

ortn

a vz

goja

otr

ok in

mla

dine

Stra

tešk

i cilj

i so

usm

erje

ni v

dne

vno

zago

tavl

janj

e vs

aj u

re d

ovol

j int

enzi

vne

in k

akov

ostn

o vo

dene

špor

tne

vadb

e. U

krep

i zah

teva

jo d

ejav

no

vklju

čeva

nje

razl

ični

h po

litik

, zat

o so

nek

ater

i od

ukre

pov

nave

deni

na

drug

ih p

odro

čjih

NPŠ

11:

1. z

agot

oviti

vsa

j eno

uro

kak

ovos

tno

vode

ne šp

ortn

e va

dbe

dnev

no za

vse

star

ostn

e sk

upin

e ot

rok

in m

ladi

ne,

2. p

osod

obiti

in p

oveč

ati k

akov

ost t

er p

rivla

čnos

t obs

toje

čih

pros

toča

snih

pro

gram

ov šp

ortn

e vz

goje

otr

ok in

mla

dine

,3.

zag

otov

iti v

saj d

ve u

ri br

ezpl

ačni

h, k

akov

ostn

o vo

deni

h šp

ortn

ih p

rost

očas

nih

deja

vnos

ti te

dens

ko za

uče

nce

in d

ijake

.

Kako

vost

in u

činko

vito

st pr

osto

časn

ih šp

ortn

ih p

rogr

amov

se b

o po

veča

la, č

e bod

o pr

ogra

me v

odili

stro

kovn

o izo

braž

eni o

zirom

a bol

j kom

pete

ntni

ka

dri z

višjo

ravn

jo u

spos

oblje

nosti

. Zar

adi z

aplet

enos

ti de

la z

mla

dim

i in

varn

osti

se za

izve

dbo

tovr

stnih

celo

letni

h šp

ortn

ih p

rogr

amov

(najm

anj 6

0 ur

letn

o) iz

LPŠ

sofin

ancir

a ustr

ezno

stro

kovn

o izo

braž

en o

z. str

okov

no u

spos

oblje

n ka

der z

a opr

avlja

nje v

zgoj

no-iz

obra

ževa

lneg

a dela

v šp

ortu

ter

up

orab

a špo

rtnih

obj

ekto

v za t

e pro

gram

e. Iz

vaja

lci L

PŠ n

a tem

pod

ročju

so: š

portn

a dru

štva,

vrtc

i, osn

ovne

in sr

ednj

e šol

e, O

ŠZ, N

ŠZ, N

PŠZ,

Zav

od

Plan

ica,

loka

lne s

kupn

osti

oz. n

jihov

i špo

rtni a

li dr

ugi z

avod

i, CŠ

OD

, in

zase

bnik

i12, k

i izp

olnj

ujejo

pog

oje z

a izv

ajanj

e teh

pro

gram

ov.

11Za

gota

vlja

nje d

osto

pnos

ti šp

ortn

ih o

bjek

tov

in zu

nanj

ih šp

ortn

ih p

ovrš

in za

otro

ke in

mla

dino

je u

meš

čeno

znot

raj p

ogla

vja

Špor

tni o

bjek

ti in

nar

avne

pov

ršin

e za

špor

t. Iz

boljš

anje

kom

pete

nc

strok

ovne

ga k

adra

, ki o

rgan

izira

in iz

pelju

je in

tere

sne š

port

ne p

rogr

ame o

trok

in m

ladi

ne, j

e pre

dsta

vlje

no v

pog

lavj

u Iz

obra

ževa

nje,

uspo

sabl

janj

e in

izpo

poln

jeva

nje s

troko

vnih

kad

rov

v šp

ortu

. 12

Pod

zase

bnik

e sod

ijo ra

zličn

e pra

vne o

blik

e, od

razl

ičnih

obl

ik go

spod

arsk

ih d

ružb

, zas

ebni

h za

vodo

v, do

sam

osto

jnih

pod

jetn

ikov

.

Page 18: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Zago

tovi

ti vs

aj en

o ur

o ka

kovo

stno

vo

dene

špor

tne

vadb

e dn

evno

za

vse

star

ostn

e sk

upin

e ot

rok

in

mla

dine

Zago

tavl

janj

e pr

edno

sti p

ri ko

rišče

nju

špor

tnih

pov

ršin

za

iz-

vaja

lce

prog

ram

ov šp

orta

otr

ok in

mla

dine

2014

-202

Lok

alne

skup

nost

OŠZ

Dod

atne

ure

špor

tne

vzgo

je v

osn

ovni

šol

i s sk

upni

m p

ouče

-va

njem

razr

edni

h uč

itelji

c oz.

učite

ljev

poda

ljšan

ega b

ivan

ja in

šp

ortn

ega

peda

goga

ali

sam

osto

jnim

pou

čeva

njem

špo

rtne

ga

peda

goga

(t.i.

odd

elki

z do

datn

o šp

ortn

o po

nudb

o)

2014

-202

Lok

alne

skup

nost

i Í

Osn

ovne

šole

Í M

IZŠ

špor

t

Skup

aj z

naj

stni

ki p

ripra

va v

sebi

nske

zas

nove

oto

kov

špor

ta,

prila

goje

ne n

ajst

nišk

i kul

turi

2014

-202

Lok

alne

skup

nost

OŠZ

Spod

buja

nje

nižj

ih c

en šp

ortn

ih st

orite

v oz

. bre

zpla

čnih

pro

-gr

amov

za o

trok

e in

mla

dino

(npr

. vad

nine

, teč

ajni

ne, v

stop

ni-

ne n

a šp

ortn

i obj

ekt,

izpo

soja

špor

tnih

prip

omoč

kov

in o

pre-

me)

pre

k m

ehan

izm

ov so

finan

cira

nja

ponu

dnik

ov te

h st

orite

v in

pro

moc

ije d

ružb

eno

odgo

vorn

ega

ravn

anja

v šp

ortu

2014

-202

Lok

alne

skup

nost

OŠZ

Í O

KS-

ZŠZ

Í M

IZŠ

špor

FŠO

Í C

ŠOD

Í Š

port

na d

rušt

va, N

PŠZ

Í Z

aseb

niki

Vse

bins

ka

in

orga

niza

cijsk

a po

sodo

bite

v na

cion

alni

h pr

osto

časn

ih šp

ortn

ih p

rogr

amov

za o

trok

e in

mla

dino

ter n

ji-ho

vo iz

vaja

nje

(Mal

i son

ček,

Zla

ti so

nček

, Krp

an, N

auči

mo

se

plav

ati,

Hur

a, p

rost

i čas

, Šol

ska

špor

tna

tekm

ovan

ja, C

icib

an

plan

inec

, Mla

di p

lani

nec,

Zdra

v ži

vlje

njsk

i slo

g)

2014

-201

Zav

od P

lani

caÍ

OK

S-ZŠ

NPŠ

Z

35

Poso

dobi

ti in

pov

ečat

i ka

kovo

st te

r pr

ivla

čnos

t ob

stoj

ečih

pr

osto

časn

ih

prog

ram

ov

špor

tne

vzgo

je

otro

k in

mla

dine

Sofin

anci

ranj

e iz

vaja

nja

pros

toča

snih

pr

ogra

mov

šp

ortn

e vz

goje

otr

ok in

mla

dine

, ki n

iso vk

ljuče

ni v

tekm

oval

ne si

stem

e pa

nožn

ih šp

ortn

ih zv

ez

2014

-201

Lok

alne

skup

nost

i

Pove

zava

šol

pri

izva

janj

u pr

osto

časn

ih p

rogr

amov

špo

rtne

vz

goje

otr

ok in

mla

dine

(npr

. šol

ske

špor

tne

inte

resn

e de

jav-

nost

i) s

špor

tnim

i zve

zam

i, ki

pon

ujaj

o ce

lovi

te š

port

ne p

ro-

gram

e, in

dru

štvi

v lo

kaln

em o

kolju

(obl

ikov

ati m

odel

e so

de-

lova

nja

ustr

ezno

str

okov

no i

zobr

ažen

ega

ali

uspo

sobl

jene

ga

kadr

a šp

ortn

ih d

rušt

ev p

ri iz

vaja

nju

neka

terih

pro

gram

ov)

2014

-202

Osn

ovne

šole

Í S

redn

je šo

leÍ

Lok

alne

skup

nost

i Í

Špo

rtna

dru

štva

Í N

ŠZÍ

NPŠ

OŠZ

Prip

rava

in

izpe

ljava

nov

ih, p

rivla

čnih

špo

rtni

h pr

ogra

mov

m

ed p

ouka

pro

stim

i dne

vi (

vike

nd, p

očitn

ice)

in c

elol

etni

h šp

ortn

ih p

rogr

amov

za p

oseb

ne ci

ljne s

kupi

ne, k

ot so

npr

. sre

-dn

ješo

lci,

otro

ci in

mla

dina

s p

oseb

nim

i pot

reba

mi,

soci

alno

iz

klju

čeni

, gib

alno

man

j kom

pete

ntni

, pre

kom

erno

pre

hran

je-

ni o

troc

i, ot

roci

tujc

ev in

em

igra

ntov

2014

-202

Osn

ovne

šole

Í S

redn

je šo

leÍ

Uni

verz

Špo

rtna

dru

štva

Í N

ŠZÍ

Lok

alne

skup

nost

Zav

od P

lani

caÍ

Lok

alne

skup

nost

NIJ

MZ

Í N

PŠZ

Í N

ŠZÍ

OŠZ

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Page 19: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Zago

tovi

ti vs

aj d

ve u

ri

brez

plač

nih,

ka

kovo

stno

vo

deni

h šp

ortn

ih

pros

toča

snih

de

javn

osti

tede

nsko

za

učen

ce in

dija

ke

Spre

mem

ba z

akon

odaj

e, ta

ko d

a je

izp

elja

va i

nter

esne

ga

prog

ram

a v

dolo

čene

m d

elež

u la

hko

del

učne

obr

emen

itve

špor

tneg

a pe

dago

ga

2015

Í M

IZŠ

šolst

vo

Izpe

ljava

kak

ovos

tno

vode

nih

brez

plač

nih

špor

tnih

pro

stoč

a-sn

ih p

rogr

amov

– n

pr. i

zpel

java

pro

jekt

a Zdr

av ži

vlje

njsk

i slo

g v

osno

vnih

šola

h in

nje

gova

razš

irite

v na

sred

nje

šole

2014

-202

Zav

od P

lani

caÍ

MIZ

Š šp

ort

Í O

snov

ne šo

leÍ

Lok

alne

skup

nost

i Í

Sre

dnje

šole

Í Š

port

na d

rušt

va

6.1.

3 Šp

ortn

a vz

goja

otr

ok in

mla

dine

s po

sebn

imi p

otre

bam

i

NPŠ

pre

dvid

eva

spod

buja

nje

sode

lova

nja

vseh

subj

ekto

v na

tem

pod

ročj

u in

obs

ega

nasle

dnji

ukre

p13:

1. s

podb

ujan

je p

ovez

ovan

ja š

ol in

špor

tnih

, dob

rode

lnih

ter

drug

ih d

rušt

ev n

a lo

kaln

i rav

ni z

a iz

vedb

o gi

baln

ih p

rogr

amov

za

otro

ke in

m

ladi

no s

pose

bnim

i pot

reba

mi.

Špor

tna v

zgoj

a otr

ok in

mla

dine

s po

sebn

imi p

otre

bam

i se fi

nanc

ira p

rete

žno

s pod

ročj

a vzg

oje i

n iz

obra

ževa

nja,

ki g

a pok

riva p

risto

jno

min

i-st

rstv

o za

pod

ročj

e šol

stva

. Iz L

PŠ se

sofin

anci

ra u

stre

zno

stro

kovn

o iz

obra

žen

oz. u

spos

oblje

n ka

der z

a iz

vaja

nje c

elol

etni

h po

sebn

ih g

ibal

nih

prog

ram

ov za

otr

oke i

n m

ladi

no s

pose

bnim

i pot

reba

mi (

najm

anj 6

0 ur

letn

o), u

pora

ba šp

ortn

ih o

bjek

tov

za te

pro

gram

e ter

špor

tne p

rired

itve

za o

trok

e in

mla

dino

s po

sebn

imi p

otre

bam

i na

naci

onal

ni ra

vni.

Izva

jalc

i LPŠ

na

tem

pod

ročj

u so

: osn

ovne

šole

za o

trok

e s p

oseb

nim

i pot

re-

bam

i, so

cial

no va

rstv

eni z

avod

i, šp

ortn

a dru

štva

, dru

ga d

rušt

va, k

i se u

kvar

jajo

s šp

ortn

o vz

gojo

otr

ok in

mla

dine

s po

sebn

imi p

otre

bam

i, O

ŠZ,

NPŠ

Z, Z

avod

Pla

nica

, lok

alne

skup

nost

i oz.

njih

ovi š

port

ni a

li dr

ugi z

avod

i.

37

13D

rugi

ukr

epi,

ki za

deva

jo p

odro

čje šp

ortn

e vzg

oje o

trok

in m

ladi

ne s

pose

bnim

i pot

reba

mi,

so p

reds

tavl

jeni

v p

ogla

vjih

Izob

raže

vanj

e, us

posa

blja

nje i

n iz

popo

lnje

vanj

e stro

kovn

ih d

elavc

ev v

šp

ortu

ter Š

port

ni o

bjek

ti in

nar

avne

pov

ršin

e za

špor

t.

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Spod

buja

nje

pove

zova

nja

šol i

n šp

ortn

ih,

dobr

odel

nih

ter d

rugi

h dr

ušte

v na

lo

kaln

i rav

ni z

a iz

vedb

o gi

baln

ih

prog

ram

ov

za o

trok

e in

m

ladi

no s

pose

bnim

i po

treb

ami

Pilo

tsko

pove

zova

nje

šol i

n šp

ortn

ih, d

obro

deln

ih t

er d

rugi

h dr

ušte

v na

loka

lni r

avni

za

izve

dbo

pose

bnih

gib

alni

h pr

ogra

-m

ov za

otro

ke in

mla

dino

za p

osam

ezne

vrste

njih

ovih

prim

anj-

klja

jev

oz. o

vir i

n pr

enos

dob

rih p

raks

na m

režo

org

aniz

acij

2014

-202

Osn

ovne

šole

za o

trok

e s

pose

bnim

i pot

reba

mi

Í S

ocia

lno

vars

tven

i zav

odi

Í Š

port

na d

rušt

vaÍ

Dru

ga d

rušt

vaÍ

Lok

alne

skup

nost

NPŠ

Z

Sofin

anci

ranj

e gib

alni

h pr

ogra

mov

za o

trok

e in

mla

dino

s po

-se

bnim

i pot

reba

mi,

ki s

o na

stal

i s p

ovez

ovan

jem

šol

in š

por-

tnih

, dob

rode

lnih

ter d

rugi

h dr

ušte

v na

loka

lni r

avni

2014

-202

Lok

alne

skup

nost

i Í

MIZ

Š šp

ort

Í F

IHO

Í F

ŠO

Špor

tne

prire

ditv

e za

otr

oke

in m

ladi

no s

pose

bnim

i pot

reba

-m

i na

regi

jski i

n na

cion

alni

ravn

i 20

14-2

023

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Í Z

avod

Pla

nica

Í O

snov

ne šo

le za

otr

oke

s

po

sebn

imi p

otre

bam

i Í

Soc

ialn

o va

rstv

eni z

avod

i Í

ZŠI

S-PO

K

Page 20: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

6.1.

4 O

bštu

dijs

ke šp

ortn

e de

javn

osti

Uni

verz

e in

sam

osto

jni v

isoko

šolsk

i zav

odi m

oraj

o vz

post

aviti

uči

nkov

it sis

tem

kak

ovos

tnih

obš

tudi

jskih

špor

tnih

dej

avno

sti,

v ka

tere

bod

o pr

itegn

ili v

ečje

štev

ilo št

uden

tov.

Gle

de n

a zn

ačiln

osti

štud

ento

v N

PŠ o

pred

elju

je n

asle

dnji

ukre

p na

tem

pod

ročj

u:1.

pos

odob

iti in

pov

ečat

i kak

ovos

t ter

priv

lačn

ost c

enov

no d

osto

pnih

obš

tudi

jskih

špor

tnih

dej

avno

sti.

Klju

čni fi

nanc

erji

obšt

udijs

kih

špor

tnih

dej

avno

sti s

o št

uden

tske

org

aniz

acije

in lo

kaln

e sk

upno

sti.

Iz L

PŠ s

e so

finan

cira

upo

raba

špo

rtni

h ob

jekt

ov z

a ob

štud

ijske

špor

tne

deja

vnos

ti in

stro

kovn

o iz

obra

žen

kade

r za

izva

janj

e ce

lole

tnih

špor

tnih

pro

gram

ov (n

ajm

anj 6

0 ur

letn

o) in

šp

ortn

ih p

rired

itev,

ki im

ajo

pom

embe

n zd

ravs

tven

i uči

nek

(spl

ošna

gib

alna

vad

ba, k

orek

cija

tele

sne

drže

, aer

obne

vse

bine

ipd.

) ter

prip

rave

in

ude

ležb

a na

tekm

ovan

jih p

od o

krilj

em F

ISU

. Izv

ajal

ci L

PŠ n

a te

m p

odro

čju

so: š

tude

ntsk

a šp

ortn

a dr

uštv

a in

njih

ove

zvez

e, št

uden

tske

or

gani

zaci

je, l

okal

ni št

uden

tski

klu

bi, d

ruga

špor

tna

druš

tva,

obč

insk

e šp

ortn

e zv

eze,

loka

lne

skup

nost

i oz.

njih

ovi š

port

ni a

li dr

ugi z

avod

i, in

za

sebn

iki14

, ki i

zpol

njuj

ejo

pogo

je za

izva

janj

e te

h pr

ogra

mov

.

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Vse

bins

ka in

org

aniz

acijs

ka p

osod

obite

v in

izpe

ljava

pro

gram

ov

obštu

dijsk

ih šp

ortn

ih p

rogr

amov

v k

raju

štud

ija20

14-2

023

Í Š

tude

ntsk

e or

gani

zaci

je

Sofin

anci

ranj

e ce

lole

tnih

špo

rtni

h pr

ogra

mov

, ki

imaj

o po

-m

embe

n zd

ravs

tven

i uči

nek,

v k

raju

štud

ija20

14-2

023

Í Š

tude

ntsk

e or

gani

zaci

jeÍ

Lok

alne

skup

nost

i Í

MIZ

Š šp

ort

Í F

ŠO

39

14Po

d za

sebn

ike s

odijo

razl

ične p

ravn

e obl

ike,

od ra

zličn

ih o

blik

gosp

odar

skih

dru

žb, z

aseb

nih

zavo

dov,

do sa

mos

tojn

ih p

odje

tnik

ov in

zase

bnih

špor

tnih

dela

vcev

.

Poso

dobi

ti in

pov

ečat

i ka

kovo

st te

r pr

ivla

čnos

t ce

novn

o do

stop

nih

obšt

udijs

kih

špor

tnih

de

javn

osti

Sofin

anci

ranj

e šp

ortn

ih p

rired

itev

štud

ento

v na

uni

verz

itetn

i in

nac

iona

lni r

avni

, ki i

maj

o vi

sok

zdra

vstv

eni u

čine

k20

14-2

023

Í Š

tude

ntsk

e or

gani

zaci

jeÍ

Lok

alne

skup

nost

i Í

MIZ

Š šp

ort

Í F

ŠO

Spod

buja

nje

nižj

ih c

en šp

ortn

ih st

orite

v oz

. bre

zpla

čnih

pro

-gr

amov

za št

uden

te (n

pr. v

stop

nina

na š

port

ni o

bjek

t, iz

poso

ja

špor

tne

opre

me,

vadn

ina)

pre

k pr

omoc

ije d

ružb

eno

odgo

vor-

nega

rav

nanj

a v

špor

tu in

meh

aniz

mov

sofi

nanc

iranj

a po

nu-

dnik

ov te

h st

orite

v

2014

-202

Štu

dent

ske

orga

niza

cije

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Í O

ŠZÍ

CŠO

Špo

rtna

dru

štva

Í Z

aseb

niki

Sofin

anci

ranj

e pr

ipra

v in

ude

ležb

e na

tekm

ovan

jih p

od o

kri-

ljem

FIS

U20

14-2

023

Í Š

tude

ntsk

e or

gani

zaci

jeÍ

MIZ

Š šp

ort

Í F

ŠO

Page 21: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

6.1.

5 Šp

ortn

a vz

goja

otr

ok in

mla

dine

, usm

erje

nih

v ka

kovo

stni

in v

rhun

ski š

port

Zago

tavl

janj

e m

ožno

sti z

a ka

kovo

stno

špor

tno

vzgo

jo o

trok

in m

ladi

ne, u

smer

jeni

h v

kako

vost

ni in

vrh

unsk

i špo

rt, p

oseg

a na

več

pod

roči

j N

PŠ15

, zat

o je

v te

m d

elu

opre

delje

n le

en

ukre

p:

1. o

mog

očiti

kak

ovos

tno

špor

tno

vzgo

jo o

trok

in m

ladi

ne v

tekm

oval

nih

siste

mih

pan

ožni

h šp

ortn

ih zv

ez (n

acio

naln

e in

obči

nske

pan

ožne

šp

ortn

e šo

le, p

odpo

ra p

rogr

amom

).

Iz L

PŠ s

e so

finan

cira

upo

raba

špo

rtni

h ob

jekt

ov z

a šp

ortn

o vz

gojo

otr

ok in

mla

dine

, usm

erje

nih

v ka

kovo

stni

in v

rhun

ski š

port

, ust

rezn

o st

roko

vno

izob

raže

n oz

. usp

osob

ljen

kade

r za

izva

janj

e teh

špor

tnih

pro

gram

ov, z

last

i tist

ih v

pan

ožni

h šp

ortn

ih ce

ntrih

po

pogo

jih in

mer

ilih

OK

S-ZŠ

Z, te

r pr

ipra

ve in

ude

ležb

o na

špo

rtni

h te

kmov

anjih

za

te s

taro

stne

sku

pine

špo

rtni

kov.

Izva

jalc

i LPŠ

na

tem

pod

ročj

u so

: špo

rtna

dr

uštv

a, N

PŠZ,

OŠZ

ter O

KS-

ZŠZ.

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Om

ogoč

iti

kako

vost

no

špor

tno

vzgo

jo

otro

k in

mla

dine

v

tekm

oval

nih

siste

mih

pa

nožn

ih šp

ortn

ih

zvez

(nac

iona

lne i

n ob

činsk

e pan

ožne

šp

ortn

e šol

e, po

dpor

a pr

ogra

mom

)

Zapo

slova

nje

stro

kovn

o iz

obra

žene

ga k

adra

, pr

edno

stno

tis

tega

v p

anož

nih

špor

tnih

cent

rih O

KS-

ZŠZ

- pro

jekt

ob-

čins

kih

pano

žnih

špor

tnih

šol

2014

-202

Lok

alne

skup

nost

i Í

Špo

rtna

dru

štva

Í O

ŠZ

Zapo

slova

nje

stro

kovn

o iz

obra

žene

ga k

adra

, pre

dnos

tno

tiste

ga v

pan

ožni

h šp

ortn

ih c

entr

ih O

KS-

ZŠZ

– pr

ojek

t na

cion

alni

h pa

nožn

ih šp

ortn

ih šo

l

2014

-202

MIZ

Š šp

ort

Í N

PŠZ

Í Š

port

na d

rušt

va

Sofin

anci

ranj

e pr

ogra

mov

špor

tne

vzgo

je o

trok

in m

ladi

-ne

, us

mer

jeni

h v

kako

vost

ni in

vrh

unsk

i špo

rt20

14-2

023

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Í M

IZŠ

špor

t Í

FŠO

41

6.1.

6 K

akov

ostn

i špo

rt

NPŠ

na

podr

očju

kak

ovos

tneg

a šp

orta

opr

edel

juje

nas

ledn

ji uk

rep16

: 1.

pov

ečan

je k

onku

renč

nost

i pro

gram

ov k

akov

ostn

ega

špor

ta (u

čink

ovita

upo

raba

špor

tnih

obj

ekto

v).

Iz L

PŠ s

e so

finan

cira

upo

raba

špor

tnih

obj

ekto

v za

pro

gram

e ka

kovo

stne

ga šp

orta

, zla

sti p

rogr

amov

špor

tnik

ov in

špor

tnih

eki

p s s

tatu

som

šp

ortn

ikov

drž

avne

ga ra

zred

a. P

lači

lo šp

ortn

ikov

za n

jihov

o šp

ortn

o ud

ejst

vova

nje

ali s

trok

ovne

ga k

adra

na

podr

očju

kak

ovos

tneg

a šp

orta

ni

pred

met

sofin

anci

ranj

a LP

Š. Iz

vaja

lci L

PŠ n

a po

droč

ju k

akov

ostn

ega

špor

ta so

: špo

rtna

dru

štva

in N

PŠZ.

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Pove

čanj

e ko

nkur

enčn

osti

prog

ram

ov

kako

vost

nega

šp

orta

(učin

kovi

ta

upor

aba š

portn

ih

objek

tov,

zago

tavl

janje

str

okov

nega

kad

ra za

tre

nira

nje)

Sofin

anci

ranj

e up

orab

e šp

ortn

ih o

bjek

tov

za p

rogr

ame

kako

vost

nega

špor

ta20

14-2

023

Í L

okal

ne sk

upno

sti

15Iz

boljš

anje

kom

pete

nc st

roko

vneg

a ka

dra,

ki o

rgan

izira

in iz

pelju

je p

rosto

časn

e špo

rtne

pro

gram

e otro

k in

mla

dine

, je p

reds

tavl

jeno

v p

ogla

vju

Izob

raže

vanj

e, us

posa

blja

nje i

n iz

popo

lnje

vanj

e str

okov

nih

kadr

ov v

špor

tu. P

odpo

re šp

ortn

ikom

v šo

lskem

siste

mu

so p

reds

tavl

jene

v p

ogla

vju

Izob

raže

vanj

e nad

arje

nih

in v

rhun

skih

špor

tnik

ov. M

eritv

e in

spre

mlja

nje t

reni

rano

sti je

opr

edelj

e-no

v p

ogla

vju

Spre

mlja

nje p

ripra

vlje

nosti

špor

tnik

ov in

svet

ovan

je o

špor

tni v

adbi

. 16

Dru

gi u

krep

i, ki

zade

vajo

pod

ročje

kak

ovos

tneg

a šp

orta

, so

pred

stavl

jeni

v p

ogla

vjih

Sta

tusn

e pra

vice

špor

tnik

ov, t

rene

rjev

in st

roko

vna

podp

ora

prog

ram

ov te

r Izo

braž

evan

je, u

spos

ablja

nje i

n iz

popo

lnje

vanj

e stro

kovn

ih d

elavc

ev v

špor

tu

Page 22: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

6.1.

7 Vr

huns

ki šp

ort

NPŠ

na

podr

očju

vrh

unsk

ega

špor

ta o

pred

elju

je n

asle

dnja

ukr

epa17

: 1.

pov

ečan

je k

onku

renč

nost

i pro

gram

ov v

rhun

skeg

a šp

orta

(po

dpor

a pr

ogra

mom

, spo

dbud

e za

vrh

unsk

e šp

ortn

ike

in n

jihov

e tr

ener

je,

olim

pijsk

i uni

verz

itetn

i špo

rtni

cent

er),

2. s

istem

ska

opre

delit

ev z

a uv

eljav

ljanj

e st

atus

nih

prav

ic v

rhun

skih

špor

tnik

ov in

vrh

unsk

ih tr

ener

jev

(zap

oslo

vanj

e vr

huns

kih

špor

tnik

ov in

vr

huns

kih

trene

rjev

v ja

vni u

prav

i, po

moč

pri

iskan

ju za

posli

tve n

ekda

njim

vrh

unsk

im šp

ortn

ikom

, usk

laje

vanj

e štu

dijsk

e in

špor

tne p

oti).

Iz L

PŠ se

sofin

anci

ra u

pora

ba šp

ortn

ih o

bjek

tov

za v

rhun

ski š

port

, ust

rezn

o st

roko

vno

izob

raže

n oz

. usp

osob

ljen

kade

r za

izva

janj

e te

h šp

or-

tnih

pro

gram

ov, z

last

i tist

ih v

pan

ožni

h šp

ortn

ih c

entr

ih p

o po

gojih

in m

erili

h O

KS-

ZŠZ,

ter p

ripra

ve in

ude

ležb

o na

naj

večj

ih šp

ortn

ih te

k-m

ovan

jih. J

avno

-fina

nčna

sred

stva

se n

e sm

ejo

nam

enja

ti za

indi

vidu

alna

pla

čila

špor

tnik

om z

a nj

ihov

o na

stop

anje

za

špor

tno

orga

niza

cijo

. Iz

vaja

lci L

PŠ n

a po

droč

ju v

rhun

skeg

a šp

orta

so: š

port

na d

rušt

va, N

PŠZ

in O

KS-

ZŠZ.

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Pove

čanj

e ko

nkur

enčn

osti

prog

ram

ov v

rhun

skeg

a šp

orta

(po

dpor

a pr

ogra

mom

, spo

dbud

e za

vrh

unsk

e špo

rtnik

e in

njih

ove t

rene

rje,

olim

pijsk

i uni

verz

itetn

i šp

ortn

i cen

ter)

Sofin

anci

ranj

e izp

eljav

e pro

gram

ov v

rhun

skih

špor

tnik

ov20

14-2

023

Í M

IZŠ

špor

t Í

FŠO

Í

Lok

alne

skup

nost

i Í

NPŠ

Z

Zapo

slova

nje

vrhu

nski

h tr

ener

jev

v pa

nožn

ih š

port

nih

cent

rih O

KS-

ZŠZ

2014

-202

MIZ

Š šp

ort

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Í N

PŠZ

43

17Ra

zvoj

ne n

alog

e za

spod

buja

nje v

rhun

skeg

a šp

orta

so o

pred

eljen

e v p

ogla

vju

Razv

ojne

dej

avno

sti v

špor

tu, p

omoč

i za

uskl

ajev

anje

šolsk

ih in

špor

tnih

obv

ezno

sti v

rhun

skih

špor

tnik

ov so

op

isane

v p

ogla

vju

Izob

raže

vanj

e nad

arje

nih

in v

rhun

skih

špor

tnik

ov, p

repr

ečev

anje

stra

npot

i vrh

unsk

ega

špor

ta v

pog

lavj

u Po

dpor

a hu

man

osti

v šp

ortu

, vzp

osta

vlja

nje p

rosto

rski

h m

ožno

sti za

uk

varja

nje z

njim

pa

v po

glav

ju Š

port

ni o

bjek

ti in

nar

avne

pov

ršin

e za

špor

t.

Razv

oj s

trok

ovni

h ka

drov

v v

rhun

skem

špo

rtu

(raz

voj

stro

kovn

o iz

obra

žene

ga k

adra

v šp

ortu

, biv

ših v

rhun

skih

šp

ortn

ikov

)

2014

-202

MIZ

Š šp

ort

Í O

KS-

ZŠZ

Sofin

anci

ranj

e sk

lada

za v

rhun

ske

špor

tnik

e20

14-2

023

Í O

KS-

ZŠZ

Í M

IZŠ

špor

t Í

FŠO

Sofin

anci

ranj

e nag

rad

špor

tnik

om in

tren

erje

m za

vrh

un-

ske

špor

tne

dose

žke

na O

I, SP

, EP

in s

kupn

e uv

rstit

ve v

sv

etov

nem

pok

alu

v ol

impi

jskih

špo

rtih

in n

agra

d šp

or-

tnim

eki

pam

za

dose

žene

vrh

unsk

e šp

ortn

e do

sežk

e na

ev

rops

kih

klub

skih

tekm

ovan

jih v

olim

pijsk

ih šp

ortih

2014

-202

MIZ

Š šp

ort

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Í N

PŠZ

Opr

edel

itev

pogo

jev

in m

eril

za u

stan

ovite

v in

fina

ncira

-nj

e up

orab

e ol

impi

jskih

, nac

iona

lnih

, reg

ijski

h in

obč

in-

skih

špo

rtni

h ce

ntro

v in

ust

anov

itev

le-t

eh

2015

Í O

KS-

ZŠZ

Sofin

anci

ranj

e de

lova

nja

olim

pijsk

o -

univ

erzi

tetn

ega

špor

tneg

a cen

tra z

a tre

ning

vrh

unsk

ih šp

ortn

ikov

štud

en-

tov

v Lj

ublja

ni

2014

-201

MIZ

Š Í

MIZ

Š šp

ort

Í F

ŠO

Í M

estn

a ob

čina

Lju

blja

naÍ

OK

S-ZŠ

Uni

verz

e

Page 23: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

6.1.

8 Šp

ort i

nval

idov

Ukr

epi N

PŠ b

i naj

inva

lidom

, ena

kovr

edno

kot

dru

gim

ose

bam

, om

ogoč

ili s

odel

ovan

je p

ri pr

osto

časn

ih š

port

nih

deja

vnos

tih. P

omem

ben

deja

vnik

pre

dsta

vlja

pos

topn

a ink

luzi

ja in

valid

ov v

šolsk

i sist

em in

pan

ožne

špor

tne z

veze

, tam

kje

r za t

o ob

staj

a int

eres

. Zat

o N

PŠ n

a pod

ročj

u šp

orta

inva

lidov

obs

ega

nasle

dnje

ukr

epe19

:1.

spo

dbuj

anje

pov

ezov

anja

špor

tnih

in in

valid

skih

ter d

obro

deln

ih d

rušt

ev n

a lo

kaln

i rav

ni za

izpe

ljavo

špor

tnih

pro

gram

ov za

inva

lide,

2.

dvi

g ko

nkur

enčn

osti

vrhu

nske

ga šp

orta

inva

lidov

(zag

otav

ljanj

e us

trez

ne o

rgan

izac

ijske

infr

astr

uktu

re z

a te

kmov

anja

, pod

pora

vrh

un-

skim

špor

tnik

om in

valid

om p

rek

ZŠIS

-PO

K),

3. z

agot

avlja

nje

stat

usni

h pr

avic

vrh

unsk

ih šp

ortn

ikov

inva

lidov

,4.

vzp

osta

vite

v m

odel

a vk

ljuče

vanj

a in

valid

ov v

špor

t v v

zgoj

no-iz

obra

ževa

lnem

sist

emu,

5. s

podb

uditi

pov

ezov

anja

med

pos

amez

nim

i pan

ožni

mi š

port

nim

i zve

zam

i in

POK

-ZŠI

S.

Iz L

PŠ se

sofin

ancir

a ustr

ezno

stro

kovn

o izo

braž

en o

z. us

poso

bljen

stro

kovn

i kad

er za

izpe

ljavo

celo

letni

h šp

ortn

ih p

rogr

amov

za in

valid

e (na

jman

j 60

ur le

tno)

, ki s

o na

stali

s pov

ezov

anjem

špor

tnih

in in

valid

skih

ter d

obro

deln

ih d

rušte

v na

loka

lni r

avni

ter u

pora

ba šp

ortn

ih o

bjek

tov

za te

pro

gram

e, or

gani

zacij

o dr

žavn

ih p

rven

stev

inva

lidov

v p

osam

ezni

h šp

ortih

hkr

ati z

drž

avni

mi p

rven

stvi t

eh šp

orto

v, pr

ogra

me

vrhu

nski

h šp

ortn

ikov

inva

lidov

s pr

ogra

mi d

rugi

h vr

huns

kih

špor

tnik

ov in

ustr

ezno

stro

kovn

o izo

braž

en k

ader

za d

elo s

špor

tnik

i inv

alidi

v de

javno

stih

NPŠ

Z. Iz

vajal

ci LP

Š na p

odro

čju

špor

ta in

valid

ov so

: špo

rtna d

ruštv

a, in

valid

ska d

ruštv

a, do

brod

elna d

ruštv

a, ZŠ

IS-P

OK,

NPŠ

Z in

OKS

-ZŠZ

.

Sist

emsk

a op

rede

litev

za

uvel

javl

janj

e st

atus

nih

prav

ic v

rhun

skih

špor

tnik

ov in

vrh

unsk

ih tr

ener

jev

(z

apos

lova

nje

vrhu

nski

h šp

ortn

ikov

in v

rhun

skih

tr

ener

jev

v ja

vni u

prav

i, po

moč

pri

iskan

ju za

posli

tve

nekd

anjim

vrh

unsk

im šp

ortn

ikom

, usk

laje

vanj

e št

udijs

ke

in šp

ortn

e po

ti)18

Opr

edeli

tev

statu

sa v

rhun

-sk

ega t

rene

rja

2015

Í O

KS-

ZŠZ

Í M

IZŠ

špor

SS

špor

t

45

18St

atus

ne p

ravi

ce v

rhun

skih

špor

tnik

ov in

vrh

unsk

ih tr

ener

jev

(tudi

njih

ovo

zapo

slova

nje v

javn

i upr

avi)

so o

pisa

ne v

loče

nem

pog

lavj

u.

19D

rugi

ukr

epi,

ki za

deva

jo p

odro

čje šp

orta

inva

lidov

, so

pred

stavl

jeni

v p

ogla

vjih

Izob

raže

vanj

e, us

posa

blja

nje i

n iz

popo

lnje

vanj

e stro

kovn

ih d

elavc

ev v

špor

tu te

r Špo

rtni

obj

ekti

in n

arav

ne

povr

šine z

a šp

ort.

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Spod

buja

nje

pove

zova

nja š

port

nih

in in

valid

skih

ter

dobr

odel

nih

druš

tev

na lo

kaln

i rav

ni za

iz

pelja

vo šp

ortn

ih

prog

ram

ov za

inva

lide

Pilo

tsko

pove

zova

nje

špor

tnih

in in

valid

skih

ter d

obro

del-

nih

druš

tev

za iz

pelja

vo šp

ortn

ih p

rogr

amov

za

inva

lide

in

pren

os d

obrih

pra

ks n

a mre

žo o

rgan

izac

ij

2014

-202

Špo

rtna

dru

štva

Í In

valid

ska

druš

tva

Í D

obro

deln

a dr

uštv

OŠZ

Í Z

ŠIS-

POK

Zapo

slova

nje

stro

kovn

o iz

obra

žene

ga k

adra

za

izve

dbo

špor

tnih

pro

gram

ov z

a in

valid

e, ki

so n

asta

li s p

ovez

ova-

njem

špo

rtni

h in

inva

lidsk

ih te

r do

brod

elni

h dr

ušte

v na

lo

kaln

i rav

ni (p

o m

odel

u ob

čins

kih

špor

tnih

šol)

2015

-202

Lok

alne

skup

nost

FIH

FŠO

Dvi

g ko

nkur

enčn

osti

vrhu

nske

ga

špor

ta in

valid

ov

(zag

otav

ljanj

e ustr

ezne

or

gani

zacij

ske

infra

struk

ture

za

tekm

ovan

ja, p

odpo

ra

vrhu

nski

m šp

ortn

ikom

in

valid

om p

rek

ZŠIS

-PO

K)

Sofin

anci

ranj

e or

gani

zaci

je d

ržav

nih

prve

nste

v in

valid

ov

v po

sam

ezni

h šp

ortih

hkr

ati

z dr

žavn

imi

prve

nstv

i te

h šp

orto

v

2015

-202

FŠO

Í

FIH

O

Í M

IZŠ

špor

NPŠ

Lok

alne

skup

nost

i

Enak

ovre

dno

sofin

anci

ranj

e pr

ogra

mov

vrh

unsk

ih š

por-

tnik

ov in

valid

ov, k

ot d

rugi

m v

rhun

skim

špor

tnik

om

2015

-202

FIH

O

Í M

IZŠ

špor

Lok

alne

skup

nost

FŠO

Page 24: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Zago

tavl

janj

e st

atus

nih

prav

ic

vrhu

nski

h šp

ortn

ikov

in

valid

ov

Zapo

slova

nje

vrhu

nski

h šp

ortn

ikov

inv

alid

ov v

drž

avni

h or

gani

h20

14-2

023

Í M

NZ

Í M

DD

SZÍ

MO

RSÍ

MF

Izen

ačite

v pr

avic

špor

tnik

ov in

valid

ov n

a po

droč

ju n

agra

je-va

nja,

soci

alni

h in

zdra

vstv

enih

pra

vic v

rhun

skih

špor

tnik

ov20

14-2

023

Í O

KS-

ZŠZ

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Í M

IZŠ

Vzp

osta

vite

v mod

ela

vklju

čeva

nja i

nval

idov

v š

port

v vz

gojn

o-iz

obra

ževa

lnem

sis

tem

u

Sezn

aniti

špo

rtne

ped

agog

e in

spe

cial

ne p

edag

oge,

kako

de

lati

s šp

ortn

iki i

nval

idi,

vklju

čeni

mi v

vzg

ojno

-izob

ra-

ževa

lni s

istem

, na

sem

inar

jih s

trok

ovne

ga iz

popo

lnje

va-

nja

(nar

očen

i pro

gram

i)

2014

-202

MIZ

Š šo

lstvo

Vzp

osta

viti

siste

m ev

iden

ce v

klju

čeno

sti i

nval

idov

v šp

or-

tno

vzgo

jo, p

reto

čnos

t in

form

acij

o šp

ortu

inva

lidov

do

njih

pre

k šp

ortn

ih p

edag

ogov

, ev

alva

cijo

del

a šp

ortn

ih

peda

gogo

v s p

opul

acijo

inva

lidov

in sv

etov

alne

ga te

lesa

za

podp

oro

špor

tnim

ped

agog

om p

ri de

lu z

inva

lidi

2014

-202

ZRS

ŠÍ

ZŠI

S-PO

Uni

verz

itetn

i

re

habi

litac

ijski

inšt

itut

Soča

Svet

ovan

je o

pril

agod

itvah

nac

iona

lnih

int

eres

nih

špor

-tn

ih p

rogr

amov

(Zla

ti so

nček

, Krp

an, N

auči

mo

se p

lava

ti,

Hur

a, p

rost

i čas

, Šol

ska

špor

tna

tekm

ovan

ja, C

icib

an p

la-

nine

c, M

ladi

pla

nine

c, Zd

rav

živl

jenj

ski s

log)

za

otro

ke z

zm

anjša

nim

i zm

ožno

stm

i, vk

ljuče

ne v

vrt

ec, o

snov

no in

sr

ednj

o šo

lo

2014

-202

Zav

od P

lani

caÍ

Pla

nins

ka zv

eza

Slov

enije

Í Z

ŠIS-

POK

Í U

nive

rzite

tni

reha

bilit

acijs

ki in

štitu

t

So

ča

47

Spod

budi

ti po

vezo

vanj

a med

po

sam

ezni

mi

naci

onal

nim

i pa

nožn

imi š

port

nim

i zv

ezam

i in

ZŠIS

-PO

K

Sezn

aniti

NPŠ

Z z

dobr

imi p

raks

ami v

klju

čeva

nja

špor

tni-

kov

inva

lidov

v p

rogr

ame N

PŠZ

2014

-201

ZŠI

S-PO

OK

S-ZŠ

Z

Vkl

juče

vanj

e str

okov

no iz

obra

ženi

h ka

drov

za

delo

s š

por-

tnik

i inv

alid

i v d

ejavn

osti

NPŠ

Z in

vkl

juče

vanj

e šp

ortn

ikov

in

valid

ov v

trena

žni i

n te

kmov

alni

siste

m N

PŠZ

2014

-202

NPŠ

ZŠI

S-PO

K

Sofin

anci

ranj

e pi

lots

kih

prog

ram

ov p

ovez

ovan

ja N

PŠZ

in

ZŠIS

-PO

K20

15-2

023

Í M

IZŠ

špor

FŠO

Í F

IHO

6.1.

9 Šp

ortn

a re

krea

cija

NPŠ

opr

edel

juje

pov

ečan

je d

osto

pnos

ti do

špo

rtne

rek

reac

ije z

last

i z u

krep

i na

podr

očju

zun

anjih

špo

rtni

h ob

jekt

ov in

upo

rabe

pov

ršin

za

špor

t v n

arav

i. U

resn

ičev

anje

stra

tešk

ih ci

ljev

na p

odro

čju

špor

tne

rekr

eaci

je b

o ta

ko p

oleg

dej

avno

sti,

nave

deni

h v

drug

ih p

ogla

vjih

20,

udej

a-nj

eno

prek

nas

ledn

jih u

krep

ov:

1. p

oveč

ati d

osto

pnos

t do

kako

vost

ne šp

ortn

e re

krea

cije

, 2.

pov

ečat

i oza

vešč

enos

t vsa

kega

pos

amez

nika

o p

omen

u šp

ortn

e de

javn

osti

za la

stno

zdr

avje

v n

ajšir

šem

pom

enu

bese

de in

o m

ožni

h ne

gativ

nih

vpliv

ih šp

ortn

e de

javn

osti

na n

arav

no o

kolje

,3.

spo

dbuj

anje

razl

ični

h ob

lik te

lesn

e va

dbe

v de

lovn

em o

kolju

,4.

špo

rtna

rekr

eaci

ja n

a re

cept

,5.

okr

epiti

pod

obo

Slov

enije

kot

turis

tične

des

tinac

ije za

špor

tno

deja

vne

poči

tnic

e.

20N

PŠ sp

odbu

ja šp

ortn

o re

krea

cijo

še z

ukre

pi n

a po

droč

ju šp

ortn

ih p

rired

itev

in p

rom

ocije

špor

ta, š

port

nih

objek

tov

in p

ovrš

in za

špor

t v n

arav

i, iz

obra

ževa

nj, u

spos

ablja

nj in

izpo

poln

jeva

nj

kadr

ov v

špor

tu, z

nans

tven

o-ra

zisk

oval

nem

pod

ročju

ter p

odro

čju ja

vneg

a ob

vešč

anja

o šp

ortu

.

Page 25: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Pove

čati

dost

opno

st

do k

akov

ostn

e šp

ortn

e re

krea

cije

Zapo

slova

nje s

trok

ovno

izob

raže

nega

kad

ra za

org

ani-

zaci

jo in

izve

dbo

prog

ram

ov šp

ortn

e rek

reac

ije, k

i im

a vi

sok

zdra

vstv

eni u

čine

k

2014

-202

Lok

alne

skup

nost

MIZ

Š šp

ort

Sofin

anci

ranj

e ce

lole

tnih

cilj

nih

špor

tnor

ekre

ativ

nih

prog

ram

ov (c

iljno

sku

pino

dol

očaj

o sp

ol, s

taro

st, p

o-se

bne

potr

ebe,

rave

n zn

anja

, pr

ipra

vlje

nost

, st

opnj

a m

otiv

irano

sti i

dr.;

npr.

brez

plač

ni šp

ortn

i pro

gram

i za

brez

pose

lne)

2014

-202

Lok

alne

skup

nost

i Í

ESS

Í M

IZŠ

špor

t Í

FŠO

Pove

čati

ozav

ešče

nost

vs

akeg

a pos

amez

nika

o

pom

enu

špor

tne d

ejav

nost

i za

last

no zd

ravj

e v

najši

ršem

pom

enu

bese

de

in o

mož

nih

nega

tivni

h vp

livih

špor

tne d

ejav

nost

i na

nar

avno

oko

lje21

Razv

oj šp

ortn

ih p

rogr

amov

za

krep

itev

zdra

vja

in d

o-br

ega

poču

tja r

azlič

nih

ciljn

ih s

kupi

n (s

ofina

ncira

nje

pilo

tski

h pr

ogra

mov

)

2014

-202

MZ

ÍM

IZŠ

špor

t Í

FŠO

Í

Lok

alne

skup

nost

i

Iz L

PŠ se

sofin

ancir

a upo

rabo

špor

tnih

obj

ekto

v in

povr

šin za

ciljn

e špo

rtnor

ekre

ativ

ne p

rogr

ame t

er u

strez

en st

roko

vno

izobr

ažen

oz.

uspo

sobl

jen k

ader

za

izve

dbo

celo

letni

h pr

ogra

mov

špor

tne r

ekre

acije

(najm

anj 6

0 ur l

etno

), ki

imajo

viso

k zdr

avstv

eni u

činek

(spl

ošna

giba

lna v

adba

, kor

ekcij

a tele

sne d

rže,

aero

bne v

sebi

ne ip

d.).

Izva

jalci

LPŠ n

a pod

ročju

špor

tne r

ekre

acije

so: š

portn

a dru

štva,

OŠZ

, NŠZ

, NPŠ

Z, O

KS-Z

ŠZ, Z

avod

Plan

ica, lo

kaln

e sku

pnos

ti oz

. nj

ihov

i špo

rtni a

li dr

ugi z

avod

i, zdr

avstv

eni z

avod

i in

zase

bnik

i, ki i

zpol

njuj

ejo p

ogoj

e za i

zvaja

nje t

eh p

rogr

amov

.

4921

Dej

avno

sti za

ta u

krep

so tu

di v

pog

lavj

u Tr

ajno

stni v

idik

i v šp

ortu

.

Spod

buja

nje

razl

ični

h ob

lik g

ibal

ne v

adbe

v

delo

vnem

oko

lju

Razv

oj p

rogr

amov

gib

alne

vad

be n

a de

lovn

em m

estu

2014

-202

Pod

jetja

Í Ja

vna

upra

vaÍ

Akr

editi

rani

viso

košo

lski

zavo

di s

podr

očja

ki

nezi

olog

ije, š

port

a in

pe

dago

ške

faku

ltete

Sofin

anci

ranj

e t.i

. po

droč

nih

mno

žičn

ih d

elav

skih

šp

ortn

ih p

rired

itev

z vs

ebin

ami,

ki im

ajo

viso

k zd

ra-

vstv

eni u

čine

k

2014

-202

Lok

alne

skup

nost

i Í

FŠO

Špor

tna

rekr

eaci

ja n

a re

cept

Pr

ipra

va p

ripor

očil

za i

zvaj

anje

pro

gram

ov š

port

ne

rekr

eaci

je z

a og

rože

ne s

kupi

ne p

o pr

edho

dni i

dent

i-fik

aciji

ogr

ožen

osti

2014

-201

MZ

Í N

IJZ

Í M

IZŠ-

špor

t

Prip

rava

mer

il za

mre

žo iz

vaja

lcev

pro

gram

ov šp

ortn

e re

krea

cije

(gib

anja

za zd

ravj

e) za

zdra

vstv

eno

ogro

žene

sk

upin

e (st

roko

vno

izob

raže

n ka

der,

pros

tors

ki p

ogoj

i, or

gani

zaci

jski p

ogoj

i itd

.) in

njih

ovih

pro

gram

ov (v

se-

bina

pro

gram

ov, n

orm

ativ

i pri

izva

janj

u pr

ogra

mov

)

2014

-201

MZ

Í N

IJZ

Í M

IZŠ

špor

t Í

ZZZ

S

Pilo

tsko

pov

ezov

anje

zdra

vstv

enih

in šp

ortn

ih o

rgan

i-za

cij p

ri iz

vaja

nju

špor

tne r

ekre

acije

, sve

tova

nja

s str

a-ni

tim

a re

fere

nčne

am

bula

nte

oziro

ma

tima

izbr

aneg

a os

ebne

ga z

drav

nika

in o

b so

delo

vanj

u z

zdra

vstv

eno-

vzgo

jnim

i cen

tri –

pov

ezav

a z iz

vaja

njem

Nac

iona

lneg

a pr

ogra

ma

o pr

ehra

ni in

tele

sni d

ejav

nost

i za

zdra

vje

2014

-201

Špo

rtna

dru

štva

Í O

ŠZÍ

Zdr

avst

veni

zavo

di

Í Z

aseb

niki

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Page 26: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Vzp

osta

vite

v sis

tem

ske

rešit

ve n

a po

dlag

i re

zulta

tov

pilo

tske

ga p

roje

kta (

orga

niza

cija

, fina

ncira

nje,

uspo

sa-

blja

nje,

spre

mlja

nje)

– p

ovez

ava

z iz

vaja

njem

– p

ove-

zava

z iz

vaja

njem

Nac

iona

lneg

a pr

ogra

ma

o pr

ehra

ni

in te

lesn

i dej

avno

sti z

a zd

ravj

e

2016

-202

MZ

Í M

IZŠ-

špor

Lok

alne

skup

nost

i Í

ZZZ

S

Okr

epiti

pod

obo

Slov

enije

kot

turi

stič

ne

dest

inac

ije z

a šp

ortn

o de

javn

e po

čitn

ice

Info

rmira

nje

o m

ožno

stih

špo

rtno

dej

avni

h po

čitn

ic

v Sl

oven

iji i

n sp

odbu

janj

e ob

likov

anja

pro

moc

ijski

h pa

keto

v za

dru

žins

ko šp

ortn

o ud

ejst

vova

nje

2015

-202

Spi

rit S

love

nija

Í

Gos

poda

rstv

OK

S-ZŠ

Špo

rtna

dru

štva

Í N

ŠZ

Vzp

osta

vite

v in

form

acijs

ke to

čke

o ob

jekt

ih n

a šp

or-

tno-

turis

tični

h de

stin

acija

h, k

i so

v ja

vni l

asti,

za

soci

-al

no o

grož

ene

ljudi

2015

-202

CŠO

Zav

od P

lani

ca

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Í V

lada

6.1.

10 Š

port

star

ejši

h

Za d

oseg

anje

str

ateš

kih

cilje

v N

PŠ n

a po

droč

ju š

port

a st

arej

ših

bo tr

eba

razš

iriti

pro

gram

sko

ponu

dbo

s po

sebe

j str

okov

no iz

obra

ženi

m

in u

spos

oblje

nim

kad

rom

, pri

lago

diti

špor

tne

obje

kte

in n

jihov

o op

rem

o st

arej

šim

, uči

nkov

ito iz

kori

stiti

nar

avne

dan

osti

za š

port

no r

e-kr

eaci

jo te

r pov

ezat

i del

ovan

je šp

ortn

ih, u

poko

jens

kih

in z

drav

stve

nih

orga

niza

cij.

Skla

dno

s tem

NPŠ

na

podr

očju

špor

ta st

arej

ših

obse

ga

nasle

dnja

ukr

epa22

:1.

zag

otov

iti v

saj d

ve u

ri br

ezpl

ačni

h, k

akov

ostn

o vo

deni

h šp

ortn

ih d

ejav

nost

i ted

ensk

o za

star

ejše

,2.

spo

dbud

iti m

edge

nera

cijsk

o so

delo

vanj

e sk

ozi š

port

.

51

22D

rugi

ukr

epi,

ki za

deva

jo p

odro

čje šp

orta

star

ostn

ikov

, so

pred

stavl

jeni

v p

ogla

vjih

Špo

rtna

rekr

eacij

a, Iz

obra

ževa

nje,

uspo

sabl

janj

e in

izpo

poln

jeva

nje s

troko

vnih

dela

vcev

v šp

ortu

ter Š

port

ni

objek

ti in

nar

avne

pov

ršin

e za

špor

t.

Iz L

PŠ se

sofin

anci

ra u

stre

zno

stro

kovn

o iz

obra

žen

oz. u

spos

oblje

n ka

der z

a iz

vedb

o gi

baln

ih p

rogr

amov

za

star

ejše

in ra

zšir

jeno

dru

žino

te

r up

orab

o šp

ortn

ih p

ovrš

in z

a šp

ortn

e pr

ogra

me

star

ejši

h in

raz

širj

ene

druž

ine.

Izv

ajal

ci L

PŠ n

a po

droč

ju š

port

a st

arej

ših

so: š

port

na

druš

tva,

dru

štva

upo

koje

ncev

, OŠZ

, NŠZ

, NPŠ

Z, O

KS-

ZŠZ,

loka

lne

skup

nost

i oz.

njih

ovi š

port

ni a

li dr

ugi z

avod

i, zd

ravs

tven

i zav

odi i

n za

sebn

iki,

ki iz

poln

juje

jo p

ogoj

e za

izva

janj

e te

h pr

ogra

mov

.

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Zago

tovi

ti vs

aj d

ve u

ri

brez

plač

nih,

kak

ovos

tno

vode

nih

špor

tnih

de

javn

osti

tede

nsko

za

star

ejše

Skup

insk

a gi

baln

a va

dba

star

ejših

na

povr

šinah

za

špor

t v n

arav

i in

v ur

bane

m o

kolju

20

14-2

023

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Í O

ŠZÍ

Špo

rtna

dru

štva

Í D

rušt

va u

poko

jenc

evÍ

NŠZ

Í N

PŠZ

Spod

buja

nje

pove

zova

nja

špor

tnih

, up

okoj

ensk

ih i

n zd

ravs

tven

ih o

rgan

izac

ij za

izve

dbo

giba

lnih

pro

gra-

mov

za st

arej

še

2014

-202

Lok

alne

skup

nost

i Í

FŠO

Í F

IHO

Í D

rušt

va u

poko

jenc

evÍ

Špo

rtna

dru

štva

Í O

ŠZÍ

NŠZ

Í N

PŠZ

Í Z

drav

stve

ne o

rgan

izac

ije

Page 27: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Zapo

slova

nje

ustr

ezno

str

okov

no iz

obra

žene

ga k

adra

za

izve

dbo

giba

lnih

pro

gram

ov z

a st

arej

še (z

apos

lova

-nj

e ki

nezi

olog

ov p

o m

odel

u pr

ogra

ma

Zdra

v ži

vlje

nj-

ski s

log)

2015

-202

ESS

Í M

IZŠ

špor

Lok

alne

skup

nost

OŠZ

Í D

rušt

va u

poko

jenc

ev

Spod

buja

nje

pros

tovo

ljneg

a so

delo

vanj

a up

okoj

ene-

ga st

roko

vno

izob

raže

nega

kad

ra p

ri iz

vedb

i špo

rtni

h pr

ogra

mov

za st

arej

še

2014

-202

Dru

štva

upo

koje

ncev

Í Z

DŠP

Lok

alne

skup

nost

ESS

Í F

ŠO

Sofin

anci

ranj

e up

orab

e šp

ortn

ih p

ovrš

in z

a šp

ortn

e pr

ogra

me

star

ejših

20

14-2

023

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Gib

alna

vad

ba st

arej

ših za

spod

buja

nje s

amod

iscip

line

(npr

. jut

ranj

a va

dba)

po

stro

kovn

ih n

avod

ilih

(rad

io,

tele

vizi

ja, s

veto

vni s

plet

)

2015

-202

RTV

SLO

Í O

KS-

ZŠZ

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Í D

rušt

va u

poko

jenc

evÍ

Špo

rtna

dru

štva

Í F

ŠO

Spod

budi

ti m

edge

nera

cijs

ko

sode

lova

nje

skoz

i špo

rt

Brez

plač

na u

pora

ba ja

vnih

špo

rtni

h ob

jekt

ov z

a ra

z-šir

jeno

dru

žino

20

14-2

023

Í E

SSÍ

Lok

alne

skup

nost

i Í

MD

DSZ

53

Sofin

anci

ranj

e šp

ortn

ih p

rogr

amov

za

istoč

asno

špor

-tn

o va

dbo

razš

irjen

e dr

užin

e20

14-2

023

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Í E

SSÍ

MD

DSZ

Spod

buja

nje

orga

niza

torje

v k

ponu

dbi

brez

plač

nih

ogle

dov

špor

tnih

prir

edite

v st

arih

star

šev

in v

nuko

v 20

15-2

023

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Í Š

port

na d

rušt

vaÍ

OŠZ

Í D

rušt

va u

poko

jenc

evÍ

OK

S-ZŠ

NPŠ

Z

Usp

osab

ljanj

e m

lajši

h in

sta

rejši

h pr

osto

voljn

ih a

ni-

mat

orje

v za

gib

alno

vad

bo st

arej

ših (m

lajši

za st

arej

še,

bivš

i sta

rejši

špor

tnik

i za

svoj

e vr

stni

ke)

2015

-202

Lok

alne

skup

nost

ESS

Í M

DD

SZÍ

Akr

editi

rani

viso

košo

lski

zavo

di s

podr

očja

ki

nezi

olog

ije, š

port

a in

pe

dago

ške

faku

ltete

Špor

tno

druž

abne

med

gene

raci

jske

prire

ditv

e 20

15-2

023

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Í E

SSÍ

MD

DSZ

Í O

ŠZÍ

Dru

štva

upo

koje

ncev

Í O

KS-

ZŠZ

Page 28: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

6.2

ŠPOR

TNI O

BJEK

TI IN

POV

RŠIN

E ZA

ŠPOR

T V

NARA

VISt

rate

ški c

ilji N

PŠ n

a po

droč

ju šp

ortn

ih o

bjek

tov

in p

ovrš

in za

špor

t v n

arav

i so

usm

erje

ni v

uči

nkov

ito iz

rabo

mre

že šp

ortn

ih o

bjek

tov,

njen

o iz

popo

lnje

vanj

e te

r gos

poda

rno

ravn

anje

s šp

ortn

imi o

bjek

ti, v

zdrž

evan

je z

graj

eneg

a in

pos

odob

itev

zast

arel

ega

ter i

zkor

iščan

je n

arav

nih

da-

nost

i Slo

veni

je v

skla

du z

nače

li tr

ajno

stne

ga ra

zvoj

a. G

lede

na

to so

zasn

ovan

i nas

ledn

ji uk

repi

:1.

spo

dbud

iti tr

ajno

stno

in šp

ortn

o te

hnol

oško

pos

odob

itev

obst

oječ

ih ja

vnih

špor

tnih

obj

ekto

v te

r njih

ovo

učin

kovi

to k

orišč

enje

in ra

vna-

nje

z jav

nim

i špo

rtni

mi o

bjek

ti,2.

spo

dbud

iti v

klju

čeva

nje

zase

bnih

špor

tnih

obj

ekto

v v

mre

žo šp

ortn

ih o

bjek

tov

za u

resn

ičev

anje

javn

ega

inte

resa

na

podr

očju

špor

ta,

3. p

oveč

ati k

akov

ost i

n št

evilo

javn

o do

stop

nih

špor

tnih

pov

ršin

v u

rban

em (o

toki

špor

ta za

vse

, trim

ske

stez

e, zu

nanj

a šo

lska

in v

rtče

vska

ig

rišča

ipd.

) in

nara

vnem

oko

lju (p

lani

nske

, tek

aške

, kol

esar

ske

poti;

nar

avna

kop

ališč

a ip

d.),

4. p

ovez

ovan

je z

drug

imi d

ružb

enim

i pod

ročj

i in

zase

bnim

sekt

orje

m p

ri gr

adnj

i in

upor

abi š

port

nih

obje

ktov

,5.

odp

ravi

ti ob

stoj

eča

neso

razm

erja

v o

bseg

u va

dben

ih šp

ortn

ih p

ovrš

in m

ed lo

kaln

imi s

kupn

ostm

i v n

ajve

čjih

mes

tih,

6. i

zbol

jšati

umeš

čeno

st šp

ortn

ih o

bjek

tov

v ur

bano

oko

lje in

pot

i, ki

om

ogoč

ajo d

ejav

en d

osto

p do

njih

(peš

, s k

oles

om, s

skiro

jem

ali r

oler

ji),

7. v

zpos

tavi

ti m

režo

pan

ožni

h šp

ortn

ih ce

ntro

v na

razl

ični

h ra

vneh

za k

akov

ostn

i raz

voj t

ekm

oval

nega

špor

ta.

Iz L

PŠ se

sofin

anci

ra p

osod

ablja

nje i

n in

vest

icijs

ko vz

drže

vanj

e obs

toje

čih

špor

tnih

obj

ekto

v in

povr

šin za

špor

t v n

arav

i, no

vogr

adnj

o šp

ortn

ih

obje

ktov

, izj

emom

a tu

di p

ripra

vo p

roje

ktne

dok

umen

taci

je z

a na

jveč

je in

vest

icijs

ke p

roje

kte

po U

redb

i o e

notn

i met

odol

ogiji

za

prip

ravo

in

obra

vnav

o in

vest

icijs

ke d

okum

enta

cije

na

podr

očju

javn

ih fi

nanc

, ter

redn

a vz

drže

valn

a de

la in

obr

atov

anje

špor

tnih

obj

ekto

v. Pr

edno

st p

ri so

finan

cira

nju

iz L

PŠ im

ajo

vadb

eni š

port

ni o

bjek

ti in

pov

ršin

e za

špor

t v n

arav

i, ki

so

brez

plač

no d

osto

pne

vsem

(npr

. oto

ki šp

orta

za

vse,

trim

ske s

teze

, zun

anja

igriš

ča, p

lani

nske

, tek

aške

, kol

esar

ske p

oti,

nara

vna

kopa

lišča

ipd.

). Iz

vaja

lci L

PŠ n

a te

m p

odro

čju

so: l

okal

ne sk

upno

sti

oz. n

jihov

i špo

rtni

ali

drug

i zav

odi,

špor

tna

druš

tva,

OŠZ

, NPŠ

, NPŠ

Z, O

KS-

ZŠZ,

izob

raže

valn

i zav

odi i

n za

sebn

iki,

ki iz

poln

juje

jo p

ogoj

e za

iz

vaja

nje

teh

prog

ram

ov.

55

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Spod

budi

ti tr

ajno

stno

in

špor

tno

tehn

ološ

ko

poso

dobi

tev

obst

oječ

ih ja

vnih

šp

ortn

ih o

bjek

tov

ter

njih

ovo

učin

kovi

to

kori

ščen

je in

ravn

anje

z

javn

imi š

port

nim

i ob

jekt

i

Izde

lava i

n sp

rejem

pra

viln

ika z

a gra

dnjo

špor

tnih

obj

ekto

v, na

dgra

dnja

nor

mat

ivov

in p

ripor

očil

za n

ačrto

vanj

e, gr

a-di

tev,

opre

mlja

nje

in v

zdrž

evan

je šp

ortn

ih o

bjek

tov

(npr

. um

estit

ev p

otre

bneg

a pe

dago

ško

izobr

ažen

ega

strok

ovne

ga

kadr

a za

delo

vanj

e v

objek

tu v

pra

viln

ik o

inve

sticij

ski d

o-ku

men

tacij

i)

2014

-201

MIZ

Š šp

ort

Í S

S šp

ort

Í O

KS-

ZŠZ

Í Z

druž

enje

špor

tnih

ce

ntro

v Sl

oven

ijeÍ

NPŠ

Z

Sofin

ancir

anje

razv

oja

špor

tnih

nap

rav,

opre

me

in p

ripo-

moč

kov

2014

-202

MIZ

Š šp

ort

Í A

RRS

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Sofin

anci

ranj

e en

erge

tski

h in

špo

rtno

-teh

nolo

ških

po-

sodo

bite

v šp

ortn

ih o

bjek

tov

2014

-202

ESR

MIP

Í

Lok

alne

skup

nost

i Í

MIZ

Š šp

ort

Í F

ŠO

Zago

tavl

janj

e un

iver

zaln

e do

stop

nost

i (do

stop

za v

se lj

u-di

) do

špor

tnih

obj

ekto

v te

r pril

agod

itev

špor

tne

opre

me

star

ejšim

(tud

i na

javn

ih p

ovrš

inah

)

2014

-202

ESR

R Í

MIZ

Š šp

ort

Í F

ŠOÍ

Lok

alne

skup

nost

i Í

MIZ

Š šo

lstvo

Page 29: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Prip

ravi

ti no

rmat

ive

in

stan

dard

e za

m

anag

emen

t šp

ortn

ih o

bjek

tov

in v

zpos

tavi

tev

mer

il za

tra

jnos

tni

man

agem

ent

špor

tneg

a ob

jekt

a t

er o

pred

elite

v le

-teh

m

ed m

erila

za ja

vno

sofin

anci

ranj

e

2015

Í Z

druž

enje

špor

tnih

ce

ntro

v Sl

oven

ijeÍ

OK

S-ZŠ

MIZ

Š šp

ort

Vzp

osta

vite

v vr

edno

tenj

a pr

osto

voljn

ega

dela

pri

grad

nji

in p

osod

obitv

i špo

rtni

h ob

jekt

ov d

rušte

v in

prip

rava

mer

il za

priz

nava

nje t

ega v

ložk

a pri

javn

em so

finan

cira

nju

2015

Í O

KS-

ZŠZ

Í F

ŠO

Í M

IZŠ

špor

SS

špor

t

Spod

budi

ti vk

ljuče

vanj

e za

sebn

ih šp

ortn

ih

obje

ktov

v m

režo

šp

ortn

ih o

bjek

tov

za

ures

niče

vanj

e jav

nega

in

tere

sa n

a po

droč

ju

špor

ta

Vkl

juče

vanj

e za

sebn

ih

špor

tnih

ob

jekt

ov

v ra

zvid

šp

ortn

ih o

bjek

tov

ter a

naliz

a pod

ročn

e in

pano

žne p

okri-

tost

i z ja

vnim

i in

zase

bnim

i špo

rtni

mi o

bjek

ti

2014

-202

MIZ

Š šp

ort

Í Z

avod

Pla

nica

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Í O

ŠZÍ

NŠZ

Í Š

port

na d

rušt

vaÍ

Gos

poda

rstv

o

Opr

edel

itev

mer

il za

vkl

juče

vanj

e za

sebn

ih šp

ortn

ih o

b-je

ktov

v m

režo

špo

rtni

h ob

jekt

ov z

a iz

vaja

nje

LPŠ

(npr

. ob

jekt

i špo

rtni

h dr

ušte

v, kj

er se

izva

ja v

elik

o vs

ebin

NPŠ

) in

spr

emem

ba z

akon

skih

in

podz

akon

skih

pre

dpiso

v, ki

bod

o om

ogoč

ili s

ofina

ncira

nje

inve

stic

ij v

zase

bne

špor

tne

obje

kte,

ki b

odo

vklju

čeni

v m

režo

špor

tnih

ob-

jekt

ov za

izva

janj

e LP

Š

2014

-201

MIZ

Š šp

ort

Í S

S šp

ort

Í O

KS-

ZŠZ

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Í O

ŠZÍ

Špo

rtna

dru

štva

57

Obl

ikov

anje

mod

ela ja

vneg

a fin

ancir

anja,

ki b

o da

včni

m z

a-ve

zanc

em, i

nves

titor

jem v

zas

ebne

špor

tne

objek

te, v

klju

čene

v

mre

žo šp

ortn

ih o

bjek

tov,

omog

očil,

da b

odo

upra

viče

ni d

o jav

nih

sreds

tev v

saj v

višin

i DD

V, ki

so ga

plač

ali za

inve

sticij

o

2015

Í M

IZŠ

špor

MF

Í O

KS-

ZŠZ

Prip

ravi

ti m

odel

e ja

vno

zase

bneg

a pa

rtne

rstv

a pr

i gra

dnji

špor

tnih

obj

ekto

v (tu

di šo

lskih

) in

jih u

mes

titi v

stra

tešk

e na

črte

obč

in

2014

-201

Lok

alne

skup

nost

MIZ

Š šp

ort

Í M

IZŠ

šolst

vo

Pove

čati

kako

vost

in

štev

ilo ja

vno

dost

opni

h šp

ortn

ih

povr

šin

v ur

bane

m

(oto

ki šp

orta

za

vse,

trim

ske s

teze

, zu

nanj

a šol

ska i

n vr

tčev

ska i

grišč

a ipd

.) in

nar

avne

m o

kolju

(p

lani

nske

, tek

aške

, ko

lesa

rske

pot

i; na

ravn

a ko

pališ

ča ip

d.)

Tipi

zira

nje n

ekat

erih

rešit

ev pr

i gra

dnji n

epok

ritih

špor

tnih

po

vršin

in sp

odbu

janj

e gr

adnj

e raz

lični

h vr

st ja

vno

dosto

-pn

ih šp

ortn

ih p

ovrš

in v

nas

eljih

(oto

ki šp

orta

za v

se, t

rim-

ske s

teze

, zun

anja

šolsk

a in

vrtč

evsk

a igr

išča i

pd.)

2014

-202

Lok

alne

skup

nost

i Í

MIZ

Š šp

ort

Í E

SSÍ

FŠO

Sofin

anci

ranj

e tr

ajno

stne

ure

ditv

e, in

vest

icijs

kega

vzd

r-že

vanj

a in

pos

odob

itve

nara

vnih

pov

ršin

za

špor

t (p

la-

nins

ke, t

ekaš

ke, k

oles

arsk

e po

ti, n

arav

na k

opal

išča,

pot

i za

tek

na sm

učeh

ipd.

)

2014

-202

FŠO

Í

ESR

R Í

Lok

alne

skup

nost

i Í

MG

RT

Pove

zova

nje z

dru

gim

i dr

užbe

nim

i pod

ročj

i in

zase

bnim

sekt

orje

m

pri g

radn

ji in

upo

rabi

šp

ortn

ih o

bjek

tov

Sofin

anci

ranj

e no

vogr

aden

j in

poso

dobi

tev

špor

tnih

ob-

jekt

ov, k

i lah

ko o

boga

tijo

mre

žo šp

ortn

ih o

bjek

tov

za iz

-va

janj

e LP

Š in

pov

ezuj

ejo

špor

tni,

šolsk

i, ku

lturn

i in/

ali

turis

tični

pro

stor

2014

-202

ESR

R Í

Lok

alne

skup

nost

MK

Í M

GRT

Í M

IZŠ

špor

FŠO

Page 30: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Odp

ravi

ti ob

stoj

eča

neso

razm

erja

v

obse

gu v

adbe

nih

špor

tnih

pov

ršin

med

lo

kaln

imi s

kupn

ostm

i v

najv

ečjih

mes

tih

Spre

mem

ba m

eril

na d

ržav

ni ra

vni z

a sp

odbu

janj

e in

ves-

ticij

v šo

le (i

n po

sledi

čni t

udi š

olsk

e šp

ortn

e ob

jekt

e), k

i bo

do o

mog

očile

naj

večj

im m

esto

m e

nako

prav

no s

ofi-

nanc

iranj

e iz

stra

ni d

ržav

e

2015

Í M

IZŠ

šolst

voÍ

SS

špor

t

Spre

mem

ba m

eril

na d

ržav

ni ra

vni z

a sp

odbu

janj

e in

ves-

ticij

v va

dben

e šp

ortn

e po

vršin

e v

najv

ečjih

mes

tih20

15Í

MIZ

Š šp

ort

Í F

ŠO

Loka

lna k

oord

inac

ija m

ed ra

zlič

nim

i inv

estit

orji

(loka

lna

skup

nost

, MIZ

Š, d

rušt

va) p

ri gr

adnj

i vad

beni

h šp

ortn

ih

povr

šin

2014

-202

Lok

alne

skup

nost

MIZ

Š šo

lstvo

Í M

IZŠ

špor

OŠZ

Í Š

port

na d

rušt

va

Sofin

anci

ranj

e va

dben

ih š

port

nih

povr

šin v

naj

večj

ih

mes

tih20

15-2

023

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Í M

IZŠ

šolst

voÍ

MIZ

Š šp

ort

Í F

ŠO

Izbo

ljšat

i um

ešče

nost

šp

ortn

ih o

bjek

tov

v ur

bano

oko

lje in

pot

i, ki

om

ogoč

ajo

deja

ven

dost

op d

o nj

ih (p

eš, s

ko

leso

m, s

skiro

jem

ali

role

rji)

Poso

dobi

tev

razv

ida

o šp

ortn

ih

obje

ktih

in

an

aliz

a m

anjk

ajoč

ih šp

ortn

ih o

bjek

tov

2014

-201

MIZ

Š šp

ort

Í Z

avod

Pla

nica

Í O

KS-

ZŠZ

Prip

rava

smer

nic

za p

rost

orsk

o na

črto

vanj

e šp

ortn

ih o

b-je

ktov

in

nara

vnih

pov

ršin

, ki

vklju

čuje

jo m

obiln

ostn

i na

črt

2014

-201

MIP

Í

MIZ

Š šp

ort

59

Spre

jetje

loka

lnih

stra

tegi

j pok

ritos

ti šp

ortn

ih o

bjek

tov

in

povr

šin z

a šp

ort v

nar

avi t

er p

oti d

o nj

ih, k

i om

ogoč

ajo

dost

op

peš,

s ko

leso

m

ali

role

rji

ter

urba

nist

ično

um

ešča

nje

in p

ovez

ovan

je j

avno

dos

topn

ih š

port

nih

povr

šin z

dru

gim

i pro

stoč

asni

mi p

ovrš

inam

i za

zdra

vo

prež

ivlja

nje

pros

tega

čas

a (n

pr.

špor

tna

igriš

ča p

oleg

vr

tička

rski

h po

vršin

)

2014

-202

Lok

alne

skup

nost

i Í

MIP

Í O

ŠZ

Vzp

osta

viti

mre

žo

pano

žnih

špor

tnih

ce

ntro

v na

razl

ični

h ra

vneh

za k

akov

ostn

i ra

zvoj

tekm

oval

nega

šp

orta

Sofin

anci

ranj

e iz

grad

nje,

poso

dobi

tve

in o

prem

ljanj

a šp

ortn

ih o

bjek

tov

za o

limpi

jske,

naci

onal

ne, r

egijs

ke in

ob

čins

ke šp

ortn

e ce

ntre

z lic

enco

OK

S-ZŠ

Z

2014

-202

MIZ

Š šp

ort

Í F

ŠO

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Í E

SRR

Í N

PŠZ

Skoz

i mer

ila ja

vneg

a fin

anci

ranj

a in

vest

icij

v šp

ortn

e ob

-je

kte z

agot

oviti

pro

stor

ske z

mož

nost

i za i

zpel

javo

pro

gra-

mov

tekm

oval

nega

špor

ta

2014

-201

MIZ

Š šp

ort

Í F

ŠOÍ

Lok

alne

skup

nost

i

Iz ja

vnih

sred

stev

dru

gih

podr

očij

(izob

raže

vanj

e, tu

rizem

idr.)

se p

redn

ostn

o po

dpre

jo in

vest

icijs

ki p

rogr

ami,

ki za

gota

vlja

jo v

zpos

tavl

janj

e in

ohra

njan

je k

akov

ostn

e mre

že šp

ortn

ih o

bjek

tov

in p

ovrš

in za

špor

t v n

arav

i (np

r. en

erge

tska

, eko

lošk

a in

tehn

ološ

ka p

osod

obite

v šo

lskih

špor

-tn

ih d

vora

n, en

erge

tska

in ek

ološ

ka p

osod

obite

v pl

anin

skih

koč

in o

znač

evan

je p

oti v

nar

avi i

pd.).

Tov

rstn

i inv

estic

ijski

pro

gram

i se s

ofina

nci-

rajo

iz L

PŠ sk

ladn

o z m

erili

ust

rezn

ega

špor

tneg

a st

anda

rda

(npr

. pov

ršin

e, ki

pre

sega

jo šo

lski n

orm

ativ

), ki

ga

opre

deli

prist

ojno

min

istrs

tvo.

Page 31: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

6.3

RAZV

OJN

E D

EJAV

NOST

I V ŠP

ORTU

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Izbo

ljšat

i kom

pete

nce

stro

kovn

ega

kadr

a, k

i or

gani

zira

in iz

pelju

je

špor

tne

prog

ram

e

Poso

dobi

tev

prog

ram

ov iz

obra

ževa

nja,

uspo

sabl

janja

in iz

-po

poln

jeva

nja

strok

ovne

ga k

adra

, ki o

rgan

izira

in iz

pelju

je

prog

ram

e šol

ske š

portn

e vzg

oje,

pros

toča

sne š

portn

e vzg

oje

otro

k in

mla

dine

ter š

portn

e rek

reac

ije

2014

-202

Akr

editi

rani

viso

košo

lski

zavo

di s

podr

očja

ki

nezi

olog

ije, š

port

a in

pe

dago

ške

faku

ltete

Í

OK

S-ZŠ

NŠZ

Í

NPŠ

ZRS

Š

6.3.

1 Iz

obra

ževa

nje,

usp

osab

ljanj

e in

izpo

poln

jeva

nje

stro

kovn

ih k

adro

v v

špor

tu

V p

rihod

nje

želim

o po

veča

ti ka

kovo

st in

kon

kure

nčno

st st

roko

vneg

a ka

dra

z vz

post

avitv

ijo o

dgov

orno

sti p

osam

ezni

h st

roko

vnih

kad

rov

pri

delu

v šp

ortu

, z iz

boljš

anje

m n

jihov

ih k

ompe

tenc

, z d

osto

pnos

tjo p

rogr

amov

usp

osab

ljanj

a in

izpo

poln

jeva

nja t

er s

pove

čanj

em ra

znov

rstn

osti

ponu

dbe

in k

onku

renč

nost

i pro

gram

ov. G

lede

na

to N

PŠ o

pred

elju

je n

asle

dnja

ukr

epa:

1. i

zbol

jšati

kom

pete

nce

stro

kovn

ega

kadr

a, k

i org

aniz

ira in

izpe

ljuje

špor

tne

prog

ram

e,2.

pov

ečat

i kak

ovos

t pro

gram

ov u

spos

ablja

nja

in iz

popo

lnje

vanj

a st

roko

vnih

kad

rov

v šp

ortu

.

Iz L

PŠ se

sofin

anci

ra iz

vaja

nje s

stra

ni S

troko

vneg

a sve

ta R

S za

špor

t pot

rjeni

h pr

ogra

mov

usp

osab

ljanj

a stro

kovn

ih in

dru

gih

dela

vcev

, pov

ezan

ih

s špo

rtom

. Izv

ajal

ci L

PŠ n

a tem

pod

ročj

u so

: OK

S-ZŠ

Z, N

PŠZ,

NŠZ

ali d

ruge

org

aniz

acije

, ki i

zpol

njuj

ejo

pogo

je za

izva

janj

e teh

pro

gram

ov.

Prip

rava

mod

ela o

dgov

orno

sti r

azlič

nih

ravn

i stro

kovn

ega

kadr

a v

špor

tu te

r prim

erni

h ko

mpe

tenc

za

izvaja

nje

del i

n pr

ipra

va za

kons

kih

podl

ag za

vzpo

stavi

tev m

odela

odg

ovor

-no

sti te

r delo

vnih

pod

ročij

za

razli

čno

izobr

ažen

e in

usp

o-so

bljen

e kad

re v

špor

tu

2014

-201

OK

S-ZŠ

NŠZ

Í

NPŠ

MIZ

Š šp

ort

Vzp

osta

viti

siste

m o

bvez

nega

str

okov

nega

izp

opol

nje-

vanj

a za

str

okov

ni k

ader

, ki j

e za

posle

n ta

ko, d

a se

nje

-go

v do

hode

k fin

anci

ra i

z ja

vnih

fina

nc (

naci

onal

ne i

n ob

čins

ke šp

ortn

e šo

le, Z

drav

živl

jenj

ski s

log,

šole

)

2015

Í M

IZŠ

špor

Lok

alne

skup

nost

i Í

Zav

od P

lani

ca

Í M

IZŠ

šolst

voÍ

ZRS

Š

Prip

rava

mod

ela

sode

lova

nja

stro

kovn

o us

poso

blje

nih

pros

tovo

ljnih

špo

rtni

h ka

drov

s š

olam

i -

pom

oč p

ri iz

vedb

i obv

ezne

ga in

inte

resn

ega

prog

ram

a šo

l

2014

-202

NPŠ

ŠZO

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Í M

IZŠ

špor

SS

špor

OK

S-ZŠ

NPŠ

Z

Prip

rava

mod

ela

odgo

vorn

osti

in d

elov

nih

podr

očij

za

razl

ične

del

ovne

nal

oge p

rost

ovol

jcev

v šp

ortn

ih d

rušt

vih

ter

prim

erni

h ko

mpe

tenc

za

njih

ovo

izva

janj

e in

pos

od-

obite

v pr

ogra

mov

izob

raže

vanj

a in

usp

osab

ljanj

a st

rok-

ovne

ga k

adra

za ra

vnan

je s

pros

tovo

ljci v

špor

tu

2014

-201

OK

S-ZŠ

NŠZ

Í

NPŠ

Akr

editi

rani

viso

košo

lski

zavo

di s

podr

očja

ki

nezi

olog

ije, š

port

a in

pe

dago

ške

faku

ltete

61

Page 32: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Vzp

osta

vite

v sis

tem

a st

roko

vneg

a iz

obra

ževa

nja,

usp

osa-

blja

nja

in iz

popo

lnje

vanj

a s p

odro

čja

špor

ta in

valid

ov20

15Í

Akr

editi

rani

viso

košo

lski

zavo

di s

podr

očja

ki

nezi

olog

ije, š

port

a in

pe

dago

ške

faku

ltete

Í U

RI S

oča

Í N

PŠZ

Pove

čati

kako

vost

pr

ogra

mov

us

posa

blja

nja

in

izpo

poln

jeva

nja

stro

kovn

ih k

adro

v v

špor

tu

Prip

rava

spr

emem

be p

redp

isov,

ki b

odo

pove

čale

kak

o-vo

st p

rogr

amov

(kom

pete

ntno

st p

reda

vate

ljev,

ustr

ezno

st

vseb

in),

raci

onal

izira

la i

zved

bo (

skup

ne v

sebi

ne z

a vs

e pr

ogra

me

na p

rvi s

topn

ji us

posa

blja

nja,

ust

rezn

i pog

oji

za li

cenc

iranj

e), o

mog

očal

a ra

znov

rstn

ost i

zvaj

alce

v pr

o-gr

amov

ter m

odul

arno

st z

nanj

in k

ompe

tenc

iz ra

zlič

nih

prog

ram

ov u

spos

ablja

nja

in iz

popo

lnje

vanj

a st

roko

vnih

ka

drov

v šp

ortu

2014

Í M

IZŠ

špor

SS

špor

OK

S-ZŠ

NPŠ

NŠZ

Sofin

anci

ranj

e pr

ogra

mov

usp

osab

ljanj

a in

izp

opol

nje-

vanj

a str

okov

nih

kadr

ov v

špor

tu, p

redn

ostn

o pr

ogra

mov

z v

ečjim

del

ežem

pro

stov

oljc

ev v

špor

tnih

org

aniz

acija

h

2014

-202

ESS

Í

Lok

alne

skup

nost

MIZ

Š šp

ort

63

6.3.

2 St

atus

ne p

ravi

ce šp

ortn

ikov

, tre

nerj

ev in

stro

kovn

a po

dpor

a pr

ogra

mom

6.3.

2.1

Izob

raže

vanj

e na

darj

enih

in v

rhun

skih

špor

tnik

ov

Razl

ični

mod

eli u

skla

jeva

nja

učni

h ob

vezn

osti

in šp

ortn

e po

ti23 m

ladi

m šp

ortn

ikom

om

ogoč

ajo

bolj

enak

opra

vne

mož

nost

i izo

braž

evan

ja v

os

novn

i in

sred

nji š

oli,

med

tem

ko

na p

odro

čju

viso

košo

lskeg

a iz

obra

ževa

nja

v pr

etek

lost

i še

nism

o vz

post

avili

ust

rezn

ih p

raks

. NPŠ

na

tem

po

droč

ju za

to o

pred

elju

je n

asle

dnje

ukr

epe24

:1.

izb

oljša

ti ka

kovo

st sp

odbu

d za

špor

tno

nada

rjene

šolar

je (p

odpo

re p

ri us

klaje

vanj

a šol

skih

/ štu

dijsk

ih in

špor

tnih

obv

ezno

sti, š

tipen

dira

nje)

,2.

pov

ečat

i šte

vilo

špor

tnih

odd

elko

v v

negi

mna

zijsk

ih p

rogr

amih

,3.

izb

oljša

ti ka

kovo

st d

ela

špor

tnih

odd

elko

v v

sred

njih

šola

h.

Izob

raže

valn

i pro

gram

(npr

. špo

rtni

odd

elki

) je

v pr

istoj

nost

i šol

stva

, med

tem

ko

LPŠ

zago

tavl

ja u

stre

zne

razv

ojne

pog

oje

in p

odpo

re (s

pre-

mlja

nje

prip

ravl

jeno

sti t

eh šp

ortn

ikov

in m

ater

ialn

i pog

oji z

a to

, štip

endi

je ip

d.).

Izva

jalc

i LPŠ

na

tem

pod

ročj

u so

: sre

dnje

šol

e s

špor

tnim

i od

delk

i, O

KS-

ZŠZ

in N

PŠZ.

23St

atus

špor

tnik

a v

osno

vni š

oli i

n sta

tus d

ijaka

per

spek

tivne

ga a

li vr

huns

kega

špor

tnik

a (in

divi

dual

no p

rilag

ajan

je u

čnih

obv

ezno

sti),

špor

tni o

ddelk

i v sr

ednj

ih šo

lah

(man

jše št

evilo

dija

kov

v od

delk

u, p

omoč

ped

agoš

kega

in šp

ortn

ega

koor

dina

torja

pri

uskl

ajev

anju

obv

ezno

sti, d

odat

ni p

ouk

– in

divi

dual

na p

omoč

, pril

agoj

ene u

čne m

etod

e in

učne

obl

ike,

napo

veda

no sp

raše

vanj

e, pr

ilago

dite

v ur

nika

, pril

agoj

enos

t nek

ater

ih v

sebi

n po

treba

m šp

ortn

e vad

be –

del

treni

nga

v šo

li, m

ožno

st ve

čje o

dsot

nosti

od

pouk

a, p

ogoj

no n

apre

dova

nje,

opra

vlja

nje i

zpito

v do

kon

ca šo

lskeg

a let

a, p

odal

jšanj

e sta

tusa

dija

ka za

dve

leti,

mož

nost

večk

ratn

ega

obisk

ovan

ja is

tega

letn

ika,

mož

nost

vpisa

v m

atur

itetn

i teč

aj, m

ožno

st bi

vanj

a v

dom

u in

indi

vidu

alna

učn

a po

moč

v p

roste

m

času

pri

odde

lkih

dom

skeg

a tip

a).

24U

krep

i za

zbol

jšanj

e kak

ovos

ti iz

obra

ževa

nja

strok

ovnj

akov

, ki d

elajo

s te

mi š

port

niki

, so

nave

deni

v p

ogla

vju

Izob

raže

vanj

e, us

posa

blja

nje i

n iz

popo

lnje

vanj

e stro

kovn

ih k

adro

v v

špor

tu.

Page 33: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Izbo

ljšat

i kak

ovos

t sp

odbu

d za

šp

ortn

o na

darj

ene

šola

rje

(pod

pore

pr

i usk

laje

vanj

u šo

lskih

/štu

dijsk

ih in

šp

ortn

ih o

bvez

nost

i, št

ipen

dira

nje)

Izbo

ljšev

anje

pom

oči z

a usk

lajev

anje

šolsk

ih in

špor

tnih

ob-

vezn

ostih

za

dija

ke šp

ortn

ike

v ob

ičajn

ih sr

ednj

ih š

olah

in

špor

tnih

odd

elkih

sred

njih

šol

2014

-202

Zav

od za

šolst

voÍ

OK

S-ZŠ

Sre

dnje

šole

Sofin

ancir

anje

špor

tnih

odd

elkov

v sr

ednj

ih šo

lah

2014

-202

MIZ

Š šo

lstvo

Í N

PŠZ

Í M

IZŠ

špor

t

Štip

endi

je p

rogr

amov

pok

licni

h kv

alifi

kaci

j (tu

di N

PŠZ)

za

pok

licno

usp

osab

ljanj

e vr

huns

kih

špor

tnik

ov m

ed in

po

zakl

jučk

u šp

ortn

e ka

riere

2014

-202

NPŠ

Z Í

OK

S-ZŠ

Nos

ilci p

rogr

amov

po

klic

nih

kval

ifika

cij

zuna

j špo

rta

Štip

endi

je sl

oven

skih

uni

verz

za iz

obra

ževa

nje v

rhun

skih

šp

ortn

ikov

po

zakl

jučk

u šp

ortn

e ka

riere

2014

-202

Uni

verz

e

Ust

anov

itev

olim

pijs

kega

uni

verz

itetn

ega

špor

tneg

a ce

ntra

za

tren

ing

vrhu

nski

h šp

ortn

ikov

štu

dent

ov v

Lj

ublja

ni

2015

-201

OK

S-ZŠ

NPŠ

Uni

verz

a v

Ljub

ljani

v

sode

lova

nju

z dru

gim

i

un

iver

zam

Mes

tna

obči

na L

jubl

jana

Opr

edel

itev

prav

il o

nači

nu o

prav

ljanj

a št

udijs

kih

ob-

vezn

osti

in p

ogoj

ev z

a pr

ehod

v v

išji l

etni

k za

štu

dent

e šp

ortn

ike

vseh

slov

ensk

ih u

nive

rz

2015

Í U

nive

rze

Í O

KS-

ZŠZ

Razv

oj tu

tors

kega

sist

ema

za šp

ortn

ike

na u

nive

rzah

2014

-201

Uni

verz

e Í

OK

S-ZŠ

Z

Prip

rava

štu

dijsk

ih p

omoč

i za

ind

ivid

ualiz

acijo

štu

dija

vr

huns

kih

špor

tnik

ov (n

pr. e

-izob

raže

vanj

e)20

14-2

023

Í U

nive

rze

Í O

KS-

ZŠZ

Sofin

anci

ranj

e št

ipen

dira

nja

dija

kov

in št

uden

tov

nada

r-je

nih

in v

rhun

skih

špor

tnik

ov20

15-2

023

Í O

KS-

ZŠZ

Í F

ŠO

Í M

IZŠ

špor

t Í

Lok

alne

skup

nost

i

Pove

čati

štev

ilo

špor

tnih

odd

elko

v v

negi

mna

zijs

kih

prog

ram

ih

Dol

očite

v po

goje

v za

sofi

nanc

iranj

e šp

ortn

ih o

ddel

k-ov

tud

i v

negi

mna

zijsk

ih p

rogr

amih

in

sofin

anci

ranj

e šp

ortn

ih o

ddel

kov

v gi

mna

zijsk

ih in

neg

imna

zijsk

ih p

ro-

gram

ih

2015

Í M

IZŠ

šolst

voÍ

MIZ

Š šp

ort

Í N

PŠZ

Í O

KS-

ZŠZ

Izbo

ljšat

i kak

ovos

t de

la šp

ortn

ih

odde

lkov

v sr

ednj

ih

šola

h

Pred

stav

itev

dobr

ih p

raks

kak

ovos

tneg

a de

la v

špo

rtni

h od

delk

ih i

n pr

enos

teh

pra

ks n

a dr

uge

sred

nje

šole

s

špor

tnim

i odd

elki

2014

-202

Sre

dnje

šole

s šp

ortn

imi

odde

lki

Í O

KS-

ZŠZ

Í N

PŠZ

65

Page 34: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Izbo

ljšat

i sod

elov

anje

med

sred

njim

i šol

ami i

n šp

ortn

imi

druš

tvi t

er z

veza

mi (

boljš

e us

klaj

evan

je tr

enaž

nega

pro

-ce

sa v

šol

i in

klub

u, s

odel

ovan

je v

rhun

skih

tre

nerje

v v

tren

ažne

m p

roce

su it

d.)

2014

-202

Sre

dnje

šole

s šp

ortn

imi

odde

lki

Í O

KS-

ZŠZ

Í N

PŠZ

Sofin

anci

ranj

e ob

vezn

ega

stro

kovn

ega

izpo

poln

jeva

nja

za st

roko

vni k

ader

, ki p

ouču

je šp

ortn

e od

delk

e20

14-2

023

Í M

IZŠ

špor

t

Sofin

anci

ranj

e šp

ortn

e in

učn

e op

rem

e za

kak

ovos

tno

pouč

evan

je v

špor

tnih

odd

elki

h20

14-2

023

Í M

IZŠ

špor

t

6.3.

2.2

Spre

mlja

nje

prip

ravl

jeno

sti š

port

niko

v, sv

etov

anje

o šp

ortn

i vad

bi in

stro

kovn

a po

dpor

a pr

ogra

mov

Osn

ovo

stro

kovn

ega

načr

tneg

a de

la v

špo

rtu

pred

stav

ljata

ugo

tavl

janj

e in

spr

emlja

nje

prip

ravl

jeno

sti š

port

niko

v, ka

r po

sledi

čno

omog

oča

kako

vost

no sv

etov

anje

in st

roko

vno

podp

oro.

Raz

voj u

stre

znih

dia

gnos

tični

h po

stop

kov

in u

stre

zna

opre

ma

sta

pred

pogo

j za

izbo

ljšan

je v

re-

dnot

enja

pro

ceso

v šp

ortn

e va

dbe

ter i

zbol

jšanj

e ka

kovo

sti s

trok

ovne

pod

pore

pro

gram

ov. Z

ato

NPŠ

opr

edel

juje

nas

ledn

je u

krep

e:1.

nac

iona

lni p

rogr

am sp

rem

ljanj

a prip

ravl

jenos

ti šp

ortn

ikov

,2.

koo

rdin

acija

stro

kovn

e pod

pore

pro

gram

ov,

3. s

prem

ljanj

e prip

ravl

jenos

ti šp

ortn

ikov

na l

okal

ni ra

vni,

4. r

azvo

j dia

gnos

tike v

špor

tu in

vre

dnot

enja

rezu

ltato

v mer

itev,

5. s

prem

ljanj

e prip

ravl

jenos

ti re

krea

tivni

h šp

ortn

ikov

,6.

sve

tova

nje p

ri vk

ljuče

vanj

u ot

rok

v špo

rt.

Iz L

PŠ se

sofin

anci

ra iz

vedb

a na

vede

nih

stor

itev.

Izva

jalc

i LPŠ

na

tem

pod

ročj

u so

razl

ične

org

aniz

acije

, ki i

zpol

njuj

ejo

pogo

je z

a iz

vaja

nje

teh

prog

ram

ov, k

akor

jih

pred

piše

jo ja

vni fi

nanc

erji.

67

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Nac

iona

lni p

rogr

am

spre

mlja

nja

prip

ravl

jeno

sti

špor

tnik

ov

Nac

iona

lni p

rogr

am u

gota

vljan

ja ra

vni t

reni

rano

sti v

rhun

-sk

ih i

n na

darje

nih

špor

tnik

ov i

n sv

etov

anja

pri

treni

ngu

(vkl

juču

joč

dija

ke šp

ortn

ih o

ddelk

ov, p

oseb

ne p

rojek

te, v

e-za

ne n

a OI i

dr.)

2014

-202

OK

S-ZŠ

NPŠ

MIZ

Š-šp

ort

Í F

ŠO

Celo

stna o

brav

nava

špor

tnik

ov v

pove

zavi

s sis

tem

om zd

ra-

vstv

eneg

a va

rstv

a (u

smer

jeni

obdo

bni

prev

entiv

ni z

dra-

vstv

eni p

regl

edi)

2014

-202

OK

S-ZŠ

Cen

tri m

edic

ine

špor

ta

Vzp

osta

vite

v zb

irke

poda

tkov

o m

eritv

ah šp

ortn

ikov

2014

-202

OK

S-ZŠ

NPŠ

Z

Spre

mlja

nje

prip

ravl

jeno

sti

špor

tnik

ov n

a lo

kaln

i ra

vni

Usp

osab

ljanj

e tr

ener

jev

za d

elo

s pre

nosn

o di

agno

stič

no

opre

mo

2014

-202

Akr

editi

rani

viso

košo

lski

zavo

di s

podr

očja

ki

nezi

olog

ije in

špor

taÍ

OK

S-ZŠ

NPŠ

Z

Sofin

anci

ranj

e ug

otav

ljanj

a ra

vni t

reni

rano

sti š

port

niko

v na

loka

lni r

avni

in sv

etov

anje

pri

tren

ingu

2014

-202

Lok

alne

skup

nost

i

Raz

voj d

iagn

ostik

e v

špor

tu in

vre

dnot

enja

re

zulta

tov

mer

itev

Nab

ava

in ra

zvoj

opr

eme

za d

iagn

ostik

o v

špor

tu20

14-2

023

Í F

ŠO

Í M

IZŠ

špor

ARR

S

Page 35: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Razv

oj n

ovih

met

od tr

enin

ga in

nov

ih m

eriln

ih p

osto

pkov

2014

-202

Akr

editi

rani

viso

košo

lski

zavo

di s

podr

očja

ki

nezi

olog

ije in

špor

taÍ

Raz

iskov

alni

inšt

ituti

s pod

ročj

a m

edic

ine,

kine

ziol

ogije

in šp

orta

Spre

mlja

nje

prip

ravl

jeno

sti

rekr

eativ

nih

špor

tnik

ov

Vzp

osta

vite

v st

rate

ških

po

veza

v z

večj

imi

ponu

d-ni

ki š

port

no r

ekre

ativ

nih

prog

ram

ov z

a in

form

iranj

e in

pro

moc

ijo s

prem

ljanj

a pr

ipra

vlje

nost

i re

krea

tivni

h šp

ortn

ikov

in

vzpo

stav

itev

ustr

ezne

cen

ovno

dos

to-

pne

ponu

dbe

spre

mlja

nja

prip

ravl

jeno

sti

rekr

eativ

nih

špor

tnik

ov

2014

-202

Raz

iskov

alni

inšt

ituti

s pod

ročj

a m

edic

ine,

kine

ziol

ogije

in šp

orta

Í O

KS-

ZŠZ

Í N

PŠÍ

NPŠ

Več

ji po

nudn

iki š

port

no

rekr

eativ

nih

prog

ram

ov

Í F

ŠOÍ

Lok

alne

skup

nost

i

Svet

ovan

je p

ri

vklju

čeva

nju

otro

k v

špor

t

Sofin

anci

ranj

e sv

etov

anja

o g

ibal

nem

in

tele

snem

raz

-vo

ju o

trok

in n

jihov

em v

klju

čeva

nju

v šp

ort z

unaj

šole

in

svet

ovan

ja st

arše

m o

vkl

juče

vanj

u v

špor

t otr

ok, k

i im

ajo

razv

ojne

teža

ve

2014

-202

Lok

alne

skup

nost

FŠO

69

6.3.

2.3

Zdra

vstv

eno

vars

tvo

špor

tnik

ov

Stra

tešk

i cilj

i NPŠ

na

podr

očju

zdr

avst

vene

ga v

arst

va šp

ortn

ikov

so u

smer

jeni

v č

im b

oljše

zdr

avje

špor

tnik

a ko

t pos

amez

nika

ter d

ružb

e ko

t ce

lote

. Skl

adno

s te

m N

PŠ p

redv

idev

a na

sledn

je u

krep

e:1.

izv

ajanj

e pre

vent

ivni

h zd

ravs

tven

ih p

regl

edov

za šp

ortn

ike (

pred

hodn

ih za

regi

strira

ne šp

ortn

ike,

letni

h za

kat

egor

izira

ne šp

ortn

ike i

n us

mer

-jen

ih o

bdob

nih

za v

rhun

ske š

portn

ike)

,2.

nad

stand

ardn

o zd

ravs

tven

o za

varo

vanj

e vrh

unsk

ih šp

ortn

ikov

,3.

spo

dbuj

anje

vzpo

stavi

tve m

reže

izva

jalce

v zdr

avstv

ene p

odpo

re šp

ortn

ikov

.

Zdra

vstv

eno

vars

tvo

špor

tnik

ov n

a pr

imar

ni r

avni

se

finan

cira

iz p

odro

čja

javn

ega

zdra

vja,

ki g

a po

kriv

a pr

istoj

no m

inist

rstv

o za

pod

ročj

e zd

ravj

a, z

ato

ni p

redm

et L

PŠ, m

edte

m k

o se

iz L

PŠ so

finan

cira

nad

stan

dard

no z

drav

stve

no z

avar

ovan

je v

rhun

skih

špor

tnik

ov, k

i im

ajo

stat

us

med

naro

dneg

a, sv

etov

nega

in p

ersp

ektiv

nega

razr

eda.

Izva

jale

c LPŠ

na

tem

pod

ročj

u je

OK

S-ZŠ

Z.

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Izva

janj

e pr

even

tivni

h zd

ravs

tven

ih p

regl

edov

za

špor

tnik

e (p

redh

odni

h za

regi

strir

ane

špor

tnik

e, le

tnih

za k

ateg

oriz

irane

šp

ortn

ike

in u

smer

jeni

h ob

dobn

ih za

vrh

unsk

e šp

ortn

ike)

Prip

rava

in sp

rejet

je Pr

aviln

ika,

ki u

reja

izva

janje

prev

en-

tivni

h zd

ravs

tven

ih p

regl

edov

za:

- re

gistr

irane

špor

tnik

e v

pove

zavi

s sis

tem

om si

ste-

mat

skih

pre

gled

ov šo

lskih

otro

k in

mla

dine

,-

kate

goriz

irane

špor

tnik

e,s c

iljem

oce

njev

anja

in sp

rem

ljanj

a zd

ravs

tven

ega

sta-

nja,

vkl

jučn

o z

opre

delit

vijo

obs

ega

preg

ledo

v in

nač

i-na

izva

janj

a

2014

-202

OK

S-ZŠ

ZZZ

MZ

Í M

IZŠ

špor

t

Izva

janje

prev

entiv

nih

zdra

vstv

enih

pre

gled

ov re

gistr

ira-

nih

špor

tnik

ov20

15-2

023

Í M

ZZZ

S

Page 36: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Izva

janj

e pr

even

tivni

h zd

ravs

tven

ih

preg

ledo

v ka

tego

rizi

rani

h šp

ortn

ikov

2015

-202

MZ

Í Z

ZZS

Opr

edel

itev

obse

ga in

izva

janj

e us

mer

jeni

h ob

dobn

ih

nads

tand

ardn

ih z

drav

stve

nih

preg

ledo

v za

vrh

unsk

e šp

ortn

ike;

pov

ezov

anje

s s

istem

om s

prem

ljanj

a pr

ip-

ravl

jeno

sti š

port

niko

v

2014

-202

OK

S-ZŠ

ZZZ

S

Nad

stan

dard

no

zdra

vstv

eno

zava

rova

nje

vrhu

nski

h šp

ortn

ikov

Izbo

ljšav

e na

dsta

ndar

dneg

a zd

ravs

tven

ega

zava

rova

nja

vrhu

nski

h šp

ortn

ikov

na p

odla

gi an

aliz

pre

tekl

ega d

elo-

vanj

a sist

ema i

n in

form

iranj

e špo

rtni

kov o

nad

stan

dard

-ne

m zd

ravs

tven

em za

varo

vanj

u vr

huns

kih

špor

tnik

ov

2014

-202

OK

S-ZŠ

NPŠ

Z

Sofi

nanc

iran

je

nads

tand

ardn

ega

zdra

vstv

eneg

a za

varo

vanj

a vr

huns

kim

špo

rtni

kom

2014

-202

MIZ

Š šp

ort

Í F

ŠO

Í O

KS-

ZŠZ

Spod

buja

nje

vzpo

stav

itve

mre

že

izva

jalc

ev z

drav

stve

ne

podp

ore

špor

tnik

ov

Zago

tovi

tev

potr

ebne

ga š

tevi

la

timov

za

izva

janj

e pr

even

tivni

h pr

egle

dov

kate

goriz

irani

h šp

ortn

ikov

sk

ladn

o s P

ravi

lnik

om, k

i ure

ja iz

vaja

nje

prev

entiv

nih

preg

ledo

v šp

ortn

ikov

2015

Í Z

ZZS

Í M

Z

Vzp

osta

vite

v re

gijsk

ih c

entr

ov m

edic

ine

špor

ta,

ki

imaj

o po

veza

ve s

cent

ri za

kur

ativ

o in

ust

anov

itev

do-

datn

ih c

entr

ov m

edic

ine

špor

ta v

Lju

blja

ni, M

arib

oru,

Ko

pru,

Nov

em m

estu

, K

ranj

u, M

ursk

i So

boti,

Nov

i G

oric

i in

Slov

enj G

radc

u te

r pr

euči

tev

mož

nih

viro

v za

fina

ncira

nje

njih

ovih

stor

itev

2014

-201

OK

S-ZŠ

ZZZ

MZ

Í M

IZŠ

špor

t

71

6.3.

2.4

Zapo

slov

anje

vrh

unsk

ih šp

ortn

ikov

in v

rhun

skih

tren

erje

v v

javn

i upr

avi t

er p

odje

tjih

(dvo

jna

kari

era)

Soci

alna

in e

kono

msk

a va

rnos

t špo

rtni

kov

in tr

ener

jev

sta

ob u

stre

znih

pog

ojih

za

tren

iranj

e in

tekm

ovan

je k

ljuč

za u

speš

nost

v v

rhun

skem

šp

ortu

. Dej

avno

sti N

PŠ so

zat

o po

leg

mož

nost

i za

prid

obite

v po

klic

nih

kom

pete

nc šp

ortn

ikov

ter u

velja

vlje

nega

sist

emsk

ega

zapo

slova

nja

vr-

huns

kih

špor

tnik

ov in

vrh

unsk

ih tr

ener

jev

v ja

vni u

prav

i usm

erje

ne v

spod

buja

nje

razv

oja

dvoj

ne k

arie

re v

rhun

skih

špor

tnik

ov in

vrh

unsk

ih

tren

erje

v (p

oklic

na k

arie

ra v

javn

i upr

avi a

li go

spod

arst

vu) t

er u

smer

jen

preh

od iz

vrh

unsk

e tek

mov

alne

kar

iere

v k

arie

ro šp

ortn

ih st

roko

vnja

-ko

v pr

i nad

aljn

jem

razv

oju

špor

ta v

Slo

veni

ji (n

adal

jnja

pok

licna

kar

iera

v šp

ortu

). Pr

av ta

ko si

priz

adev

a po

veza

ti zn

anst

veno

-raz

iskov

alno

de

lo n

a po

droč

ju šp

orta

s st

roko

vnim

del

om v

rhun

skih

tren

erje

v v

prak

si. S

klad

no s

tem

NPŠ

na

tem

pod

ročj

u ob

sega

nas

ledn

ji uk

rep:

1.

nadg

radn

ja si

stem

a za

poslo

vanj

a vr

huns

kih

špor

tnik

ov in

vrh

unsk

ih tr

ener

jev

v jav

ni u

prav

i ter

pod

jetjih

(dvo

jna

karie

ra) i

n po

kojn

in za

vr-

huns

ke šp

ortn

e dos

ežke

.

Zapo

slova

nje v

rhun

skih

špor

tnik

ov in

vrh

unsk

ih tr

ener

jev

v ja

vni u

prav

i ter

pod

jetji

h ni

pre

dmet

sofin

anci

ranj

a LP

Š. Z

apos

lova

nje v

rhun

skih

šp

ortn

ikov

in v

rhun

skih

tren

erje

v v

javn

i upr

avi i

zvaj

ajo

na p

odla

gi sp

oraz

umno

opr

edel

jeni

h m

eril

MO

RS, M

NZ,

MF

ter M

IZŠ.

MIZ

Š si

prek

pr

ojek

ta za

razv

oj k

adro

v v

špor

tu p

rizad

eva p

oveč

ati t

udi k

ompe

tenc

e tre

nerje

v in

špor

tnik

ov za

dos

egan

je n

jihov

e več

je za

poslj

ivos

ti po

izte

-ku

njih

ove

špor

tne

karie

re in

mob

ilnos

ti na

trgu

del

a.

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Nad

grad

nja

sist

ema

zapo

slov

anja

vrh

unsk

ih

špor

tnik

ov in

vrh

unsk

ih

tren

erje

v v

javn

i upr

avi

ter p

odje

tjih

(dvo

jna

karie

ra) i

n po

kojn

in

za v

rhun

ske

špor

tne

dose

žke

Poso

dobi

tev

mer

il za

zapo

slova

nje v

rhun

skih

špor

tnik

ov

in v

rhun

skih

tren

erje

v v ja

vni u

prav

i20

15Í

MIZ

Š šp

ort

Í M

ORS

Í M

NZ

Í M

OK

S-ZŠ

Z

Page 37: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Zapo

slova

nje v

rhun

skih

špor

tnik

ov v

javni

upr

avi

2014

-202

MO

RSÍ

MN

MF

Í O

KS-

ZŠZ

Zapo

slova

nje v

rhun

skih

špor

tnik

ov v

pod

jetjih

(za p

olni

al

i pol

ovičn

i delo

vni č

as –

v p

ovez

avi z

loka

lnim

oko

-lje

m)

2014

-202

Pod

jetja

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Í O

KS-

ZŠZ

Spre

mem

ba in

uve

ljavi

tev

zako

noda

je, k

i bo

omog

oči-

la p

lači

lo v

seh

obve

znih

pris

pevk

ov z

a so

cial

no v

arno

st šp

ortn

ikom

svet

ovne

ga ra

zred

a iz d

ržav

nega

pro

raču

na

2014

-202

MIZ

Š šp

ort

Í M

OK

S-ZŠ

Z

Ohr

anjan

je za

posli

tve

špor

tnik

a s

statu

som

sve

tovn

ega

razr

eda

v jav

ni u

prav

i še d

ve le

ti po

zakl

jučk

u ka

riere

2014

-202

MO

RS

Í M

NZ

Í M

F Í

OK

S-ZŠ

Z

Spod

bude

, sv

etov

anje,

izo

braž

evan

je, u

spos

ablja

nje

in

pom

oč p

ri isk

anju

zap

oslit

ve v

rhun

skim

špor

tnik

om v

ča

su n

jihov

e špo

rtne k

arie

re in

po

njej

ter v

rhun

skim

tre-

nerje

m (d

vojn

a kar

iera

, raz

voj k

adro

v v šp

ortu

)

2014

-202

OK

S-ZŠ

MIZ

Š šp

ort

Í O

KS-

ZŠZ

Zapo

slova

nje v

rhun

skih

tren

erje

v v ja

vni u

prav

i20

14-2

023

Í M

ORS

Í M

NZ

Í M

OK

S-ZŠ

Z

73

Ohr

anite

v s

tatu

sa z

aslu

žne

poko

jnin

e za

vrh

unsk

e do

-se

žke n

a pod

ročju

špor

ta te

r uve

dba d

rugi

h sp

odbu

d20

14-2

023

Í M

IZŠ

špor

t

Poko

jnin

ski

doda

tek

za i

zjem

ne d

osež

ke n

a po

droč

ju

špor

ta20

14-2

023

Í Z

PIZ

6.3.

3 Za

ložn

ištv

o v

špor

tu

NPŠ

pre

k st

rate

ških

cilje

v na

pod

ročj

u za

ložn

ištva

v šp

ortu

pod

pira

izda

janj

e stro

kovn

ih in

znan

stven

ih p

ublik

acij

v slo

vens

kem

jezi

ku, k

i pris

pe-

vajo

k ra

zvoj

u šp

ortn

e stro

ke in

znan

osti,

izra

zoslo

vju

ter r

asti

špor

tne r

azgl

edan

osti

preb

ival

stva.

To si

priz

adev

a dos

eči z

nas

ledn

jimi u

krep

i:1.

stra

tešk

a par

tner

stva z

vid

ika d

oseg

a cilj

nih

skup

in,

2. p

oveč

anje

dosto

pnos

ti pe

riodi

čne i

n m

onog

rafsk

e lite

ratu

re s

podr

očja

špor

ta,

3. p

oveč

anje

kako

vosti

stro

kovn

ih in

znan

stven

ih b

esed

il in

obl

ikov

anja

pub

likac

ij s p

odro

čja šp

orta

.

Iz L

PŠ se

sofin

anci

ra st

roko

vna i

n zn

anst

vena

zalo

žnišk

a dej

avno

st n

a pod

ročj

u šp

orta

z us

trez

nim

rece

nzijs

kim

pos

topk

om, k

i ga

dolo

či S

tro-

kovn

i sve

t RS

za šp

ort.

Izva

jalc

i LPŠ

na

tem

pod

ročj

u so

razl

ične

org

aniz

acije

(od

druš

tev

do g

ospo

dars

kih

druž

b), k

i izp

olnj

ujej

o po

goje

za

izva

janj

e te

h pr

ogra

mov

, kak

or ji

h pr

edpi

šejo

javn

i fina

ncer

ji.

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Stra

tešk

a pa

rtne

rstv

a z

vidi

ka

dose

ga ci

ljnih

skup

inSk

lepan

je pa

rtner

skih

dog

ovor

ov o

zal

ožni

štvu

ustre

znih

špor

tnih

pub

likac

ij z u

velja

vljen

imi d

o-m

ačim

i zal

ožni

ki

2014

-202

OK

S-ZŠ

Akr

editi

rani

viso

košo

lski

zavo

di s

podr

očja

ki

nezi

olog

ije, š

port

a in

pe

dago

ške

faku

ltete

Page 38: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Skle

panj

e pa

rtne

rski

h do

govo

rov

o za

ložn

ištvu

šp

ortn

ih v

sebi

n z

zalo

žnik

i dom

ačih

rev

ij šir

o-ke

ga d

oseg

a

2014

-202

Akr

editi

rani

viso

košo

lski

zavo

di s

podr

očja

ki

nezi

olog

ije, š

port

a in

pe

dago

ške

faku

ltete

Í O

KS-

ZŠZ

Pove

čanj

e do

stop

nost

i pe

riod

ične

in m

onog

rafs

ke

liter

atur

e s p

odro

čja

špor

ta

Spod

buja

nje

izda

janj

a pr

osto

dos

topn

ih š

por-

tnih

stro

kovn

ih in

znan

stve

nih

revi

j na

sple

tu20

14-2

023

Í F

ŠO

Í M

IZŠ

špor

t Í

ARR

NPŠ

Z

Zniž

evan

je c

en s

trok

ovni

h in

zna

nstv

enih

pu-

blik

acij

s po

droč

ja š

port

a z

njih

ovim

jav

nim

so

finan

cira

njem

2014

-202

Lok

alne

skup

nost

i Í

FŠO

Í

MIZ

Š šp

ort

Preo

blik

ovan

je re

vije

Špo

rt m

ladi

h ta

ko, d

a bo

na

men

jena

raz

lični

m c

iljni

m s

kupi

nam

otr

ok

in m

ladi

ne te

r zag

otov

iti n

jeno

redn

o iz

haja

nje

2014

-202

Zav

od P

lani

caÍ

MIZ

Š šp

ort

Í F

ŠO

Sofin

ancir

anje

strok

ovne

lite

ratu

re s

pod

ročja

šp

orta

inva

lidov

na i

nval

idom

ustr

ezni

h m

ediji

h20

14-2

023

Í F

IHO

Í

FŠO

Sofin

ancir

anje

publ

ikac

ij, k

i so

podp

ora

uspo

sa-

bljan

ju st

roko

vnih

dela

vcev

v šp

ortu

2014

-202

ESS

Pove

čanj

e kak

ovos

ti st

roko

vnih

in

znan

stve

nih

bese

dil i

n ob

likov

anja

pu

blik

acij

s pod

ročj

a špo

rta

Obl

ikov

anje

kak

ovos

tneg

a re

cenz

ents

kega

od-

bora

za za

ložn

ištvo

v šp

ortu

2015

Í S

S šp

ort

Í F

ŠO

75

Obl

ikov

anje

mer

il ja

vnih

fina

ncer

jev

za s

pod-

buja

nje z

alož

ništv

a pub

likac

ij z v

ečjo

kak

ovos

tjo

bese

dil i

n za

nim

ivim

obl

ikov

anje

m

2015

Í F

ŠOÍ

Lok

alne

skup

nost

MIZ

Š šp

ort

Í S

S šp

ort

6.3.

4 Zn

anst

veno

razi

skov

alna

dej

avno

st v

špor

tu

Osn

ovni

nam

en z

nans

tven

o ra

zisk

oval

ne d

ejav

nost

i v šp

ortu

je z

agot

avlja

nje

ustre

zneg

a pr

enos

a zn

anstv

enih

spoz

nanj

v p

raks

o. S

klad

no s

tem

N

PŠ o

pred

eljuj

e nas

ledn

ja u

krep

a:1.

ustr

ezna

um

estit

ev k

inez

iolo

gije

znot

raj n

acio

naln

e raz

iskov

alne

deja

vnos

ti,2.

opr

edeli

tev s

mise

lnih

ciljn

o-ra

zisko

valn

ih p

rojek

tov z

a vse

poj

avne

obl

ike š

port

a.

Iz L

PŠ se

sofin

anci

rajo

tem

eljni

, pre

dvse

m p

a upo

rabn

i (ap

likat

ivni

) zna

nstv

eno

razi

skov

alni

pro

jekt

i. Iz

vaja

lci L

PŠ so

razi

skov

alne

org

aniz

acije

.

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Ust

rezn

a um

estit

ev

kine

ziol

ogije

zno

traj

na

cion

alne

razi

skov

alne

de

javn

osti

Um

estit

ev k

inez

iolo

gije

kot

nacio

naln

o str

ateš

ko p

o-m

embn

ega i

nter

disc

iplin

arne

ga ra

zisko

valn

ega p

odro

čja

2014

-201

ARR

OK

S-ZŠ

Uni

verz

e

Pove

čanj

e ob

sega

sofin

anci

ranj

a ra

zisk

ovan

ja k

inez

io-

logi

je

2014

-202

ARR

FŠO

Í M

IZŠ

špor

Lok

alne

skup

nost

i

Page 39: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Opr

edel

itev

smis

elni

h ci

ljno-

razi

skov

alni

h pr

ojek

tov

za v

se p

ojav

ne

oblik

e šp

orta

Pove

zava

razi

skov

alni

h in

stitu

cij s

špor

tno

prak

so p

ri op

rede

ljeva

nju

izho

dišč

pra

ktič

nega

raz

iskov

anja

in

vred

note

nju

tovr

stne

ga ra

zisk

ovan

ja

2014

-202

Raz

iskov

alne

inst

ituci

jeÍ

OK

S-ZŠ

NPŠ

NŠZ

Í G

ospo

dars

ke d

ružb

e

Izpe

ljava

ciljn

o ra

zisk

oval

nih

proj

ekto

v za

vse

poj

avne

ob

like

špor

ta in

kin

ezio

logi

je20

14-2

023

Í M

IZŠ

špor

FŠO

Í

Lok

alne

skup

nost

i

6.3.

5 In

form

acijs

ko k

omun

ikac

ijska

tehn

olog

ija n

a po

droč

ju šp

orta

Na p

odro

čju

info

rmac

ijsko

kom

unik

acijs

ke te

hnol

ogije

(IK

T) N

PŠ o

pred

eljuj

e nas

ledn

je u

krep

e:1.

pov

ečat

i dos

topn

ost i

nfor

mac

ij o

vseh

poj

avni

h ob

likah

špor

ta, š

portn

ih o

bjek

tih in

pov

ršin

ah za

špor

t v n

arav

i ter

špor

tnih

org

aniza

cijah

,2.

z u

pora

bo in

form

acijs

ko-k

omun

ikac

ijske

tehn

olog

ije v

špor

tnih

org

aniza

cijah

izbo

ljšat

i kak

ovos

t pos

lova

nja i

n po

dpor

o od

loča

nju,

3. v

zpos

tavi

ti sis

tem

atičn

o in

anal

itičn

o sp

rem

ljanj

e izv

ajanj

a in

real

izacij

e nac

iona

lneg

a pro

gram

a špo

rta.

Iz L

PŠ se

sofin

anci

rajo

pro

gram

i IK

T, k

i om

ogoč

ajo

cent

raln

o po

dpor

o zb

iranj

u in

pre

dsta

vitv

i inf

orm

acij

na p

odro

čju

špor

ta n

a na

cion

alni

al

i lok

alni

ravn

i. N

a na

cion

alni

ravn

i je

klju

čni i

zvaj

alec

NPŠ

na

tem

pod

ročj

u Za

vod

Plan

ica

v so

delo

vanj

u z

OK

S-ZŠ

Z in

dru

gim

i kro

vnim

i šp

ortn

imi o

rgan

izac

ijam

i, na

loka

lni r

avni

pa

OŠZ

, lok

alni

zavo

d za

špor

t ali

drug

e šp

ortn

e or

gani

zaci

je, k

i izv

ajaj

o to

vrst

no d

ejav

nost

.

77

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Pove

čati

dost

opno

st

info

rmac

ij o

vseh

po

javn

ih o

blik

ah šp

orta

, šp

ortn

ih o

bjek

tih

in

nara

vnih

pov

ršin

ah te

r šp

ortn

ih o

rgan

izac

ijah

Pren

ova

oz. v

zpos

tavi

tev

nove

IKT

podp

ore z

a vo

denj

e raz

vi-

dov n

a pod

ročju

špor

ta; r

azvi

di p

reds

tavl

jajo

podl

ago

za p

ove-

zova

nje z

obs

toječ

imi i

n no

vim

i pro

gram

skim

i oro

dji š

portn

ih

orga

niza

cij

2014

-202

MIZ

Š šp

ort

Í Z

avod

Pla

nica

Í O

KS-

ZŠZ

Í N

PŠZ

Sofin

ancir

anje

splet

nih

in m

obiln

ih se

rviso

v za p

ublic

iranj

e inf

or-

mac

ij (kd

o, ka

j, kje,

kdaj)

o vs

eh p

ojav

nih

oblik

ah šp

orta

, izde

lave

splet

nih

in m

obiln

ih v

sebi

n (k

ako,

zaka

j) za

pod

poro

uče

nju

na

podr

očju

špor

ta in

razv

oja s

plet

nih

in m

obiln

ih se

rviso

v za n

aro-

čanj

e ter

nak

up st

orite

v v vs

eh p

ojav

nih

oblik

ah šp

orta

2014

-202

MIZ

Š šp

ort

Í F

ŠO

Z up

orab

o in

form

acijs

ko-

kom

unik

acijs

ke

tehn

olog

ije v

špor

tnih

or

gani

zaci

jah

izbo

ljšat

i ka

kovo

st p

oslo

vanj

a in

po

dpor

o od

loča

nju

Sofin

anci

ranj

e ra

zvoj

a in

nak

upa

poslo

vnih

apl

ikac

ij za

po

dpor

o ka

kovo

stne

jšem

u po

slovo

denj

u šp

ortn

ih o

rgan

i-za

cij

(pov

ezav

a z

izva

janj

em u

spos

ablja

nja

stro

kovn

ih i

n or

gani

zaci

jskih

kad

rov;

ravn

anje

z lju

dmi,

učin

kovi

to u

pra-

vlja

nje

špor

tnih

obj

ekto

v id

r.)

2014

-202

MIZ

Š šp

ort

Í F

ŠO

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Vzp

osta

viti

siste

mat

ično

in

anal

itičn

o sp

rem

ljanj

e iz

vaja

nja i

n re

aliz

acije

na

cion

alne

ga p

rogr

ama

špor

ta

Izde

lava

mod

ela

za iz

dela

vo ti

pizi

rani

h po

roči

l za

podp

oro

odlo

čanj

u in

obv

ešča

nju

javn

osti

o iz

vaja

nju

naci

onal

nega

pr

ogra

ma

špor

ta in

por

očil

na z

ahte

vo z

a po

dpor

o od

loča

-nj

u in

izva

janj

u st

alni

h te

r obč

asni

h ra

zisk

av

2014

-201

MIZ

Š šp

ort

Í F

ŠO

Í O

KS-

ZŠZ

Í Z

avod

Pla

nica

Ana

litič

no sp

rem

ljanj

e iz

vaja

nja

NPŠ

2014

-202

MIZ

Š šp

ort

Í O

KS-

ZŠZ

Í Z

avod

Pla

nica

Page 40: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

6.4

ORGA

NIZ

IRAN

OST

V ŠP

ORTU

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Sele

ktiv

no

zago

tavl

janj

e os

novn

ega

delo

vanj

a ne

prid

obitn

ih

špor

tnih

org

aniz

acij,

gl

ede

na o

bseg

in

pom

en d

ela,

ki g

a op

ravl

jajo

Sofin

ancir

anje

delo

vanj

a špo

rtnih

dru

štev,

občin

skih

in d

ru-

gih

špor

tnih

zve

z na

loka

lni r

avni

, ki p

rebi

valce

m p

onuj

ajo

kako

vostn

e špo

rtne s

torit

ve, k

i im

ajo zn

ačaj

javne

dob

rine

2014

-202

Lok

alne

skup

nost

i

Sofin

ancir

anje

delo

vanj

a jav

nih

zavo

dov

za šp

ort n

a lo

kaln

i ra

vni

2014

-202

Lok

alne

skup

nost

i

Skoz

i m

erila

na

loka

lni

ravn

i za

goto

vite

v pr

osto

rski

h po

goje

v za

izva

janj

e pro

gram

ov d

rušt

ev n

a ob

čins

kih

ob-

jekt

ih

2014

-202

Lok

alne

skup

nost

i Í

OŠZ

6.4.

1 D

elov

anje

špor

tnih

org

aniz

acij

Ukr

epi N

PŠ n

aj b

i nep

ridob

itnim

špor

tnim

org

aniz

acija

m za

goto

vili

mož

nost

osn

ovne

ga d

elov

anja

, s te

m p

a naj

bi s

e ohr

anila

osn

ovna

org

ani-

zaci

jska

infr

astr

uktu

ra šp

orta

zuna

j izo

braž

eval

nega

sist

ema.

V sm

eri u

resn

ičev

anja

om

enje

nega

cilja

NPŠ

opr

edel

juje

nas

ledn

ji uk

rep25

:1.

sel

ektiv

no za

gota

vlja

nje

osno

vneg

a de

lova

nja

nepr

idob

itnih

špor

tnih

org

aniz

acij

gled

e na

obs

eg in

pom

en d

ela,

ki g

a op

ravl

jajo

.

Za o

snov

no d

elov

anje

nep

ridob

itnih

špor

tnih

org

aniz

acij,

t.j.

špor

tnih

dru

štev

in n

jihov

ih z

vez

ter j

avni

h šp

ortn

ih z

avod

ov se

iz L

PŠ z

agot

ovijo

sr

edstv

a za k

ritje

osn

ovni

h m

ater

ialn

ih st

rošk

ov in

doh

odko

v zap

osle

nih.

Na r

avni

loka

lne s

kupn

osti

se so

finan

cira

del

ovan

je šp

ortn

ih d

rušte

v, ob

-či

nski

h in

dru

gih

špor

tnih

zvez

ter š

port

nih

zavo

dov

na lo

kaln

i rav

ni. N

a drž

avni

ravn

i se s

ofina

ncira

del

ovan

je O

KS-

ZŠZ,

NPŠ

Z, N

ŠZ, z

amej

skih

šp

ortn

ih zv

ez te

r jav

nih

zavo

dov,

ki n

a drž

avni

ravn

i opr

avlja

jo st

roko

vne i

n ra

zvoj

ne n

alog

e v šp

ortu

ter d

rugi

h zv

ez.

Sofin

anci

ranj

e de

lova

nja

naci

onal

nih

pano

žnih

špor

tnih

zv

ez, O

KS-

ZŠZ,

dru

gih

špor

tnih

zve

z in

javn

ih z

avod

ov

za šp

ort

na n

acio

naln

i rav

ni

2014

-202

MIZ

Š šp

ort

79

25U

krep

i usm

erje

ni v

spod

buja

nje p

rosto

voljn

ega

dela

stro

kovn

o us

poso

blje

nega

kad

ra v

špor

tnih

dru

štvih

so p

reds

tavl

jeni

v p

ogla

vju

Pros

tovo

ljno

delo

, zm

anjše

vanj

e biro

krat

skih

bre

men

pri

delo

vanj

u pa

v p

ogla

vju

Prija

zno

poslo

vno

okol

je za

špor

tne o

rgan

izac

ije.

6.4.

2 Pr

osto

voljn

o de

lo v

špor

tu

V sm

eri z

agot

avlja

nja

siste

msk

ih p

ogoj

ev za

dru

žben

o pr

izna

nje p

rost

ovol

jneg

a de

la in

izbo

ljšan

ja k

ompe

tent

nost

i pro

stov

oljc

ev v

špor

tu N

pred

vide

va n

asle

dnja

ukr

epa:

1. p

rom

ocija

pro

stov

oljn

ega

dela

v šp

ortu

,2.

izb

oljša

nje

ravn

anja

s pr

osto

voljc

i v šp

ortn

ih d

rušt

vih.

Pred

met

sofin

anci

ranj

a LP

Š (le

sred

stva

FŠO

) so

stro

ški n

acio

naln

ega

proj

ekta

pro

moc

ije p

rost

ovol

jneg

a de

la v

špor

tu. I

zvaj

alec

LPŠ

na

tem

po

droč

ju je

OK

S-ZŠ

Z.

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Prom

ocija

pr

osto

voljn

ega

dela

v

špor

tu

Prog

ram

prid

obiv

anja

pro

stov

oljc

ev za

del

o v

špor

tu

2014

-202

OK

S-ZŠ

NŠZ

Í N

PŠZ

Í O

ŠZÍ

Špo

rtna

dru

štva

Page 41: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Sofin

anci

ranj

e na

cion

alne

ga p

roje

kta

prom

ocije

pro

stov

olj-

nega

del

a v

špor

tu

2014

-202

FŠO

Í

OK

S-ZŠ

Z

Vzp

osta

vite

v en

osta

vneg

a sp

rem

ljanj

a in

vre

dnot

enja

pro

-st

ovol

jneg

a de

la v

špor

tu20

15Í

OK

S-ZŠ

NPŠ

Z

Izbo

ljšan

je

ravn

anja

s pr

osto

voljc

i v

špor

tnih

dru

štvi

h

Opr

edeli

tev

kom

pete

nc p

rosto

voljc

ev za

izva

janje

posa

mez

nih

nalo

g zno

traj š

portn

ih d

rušte

v, nj

ihov

ih o

dgov

orno

sti in

delo

v-ni

h po

droč

ij, p

olož

aja zn

otra

j dru

štva i

n od

nosa

do

drug

ih čl

a-no

v te

r opr

edeli

tev

polit

ike

nagr

ajeva

nja

za p

rosto

voljc

e (s

kla-

dno

s pol

itiko

nag

raje

vanj

a za v

se čl

ane d

ruštv

a)

2014

-201

Špo

rtna

dru

štva

Í N

ŠZÍ

NPŠ

OK

S-ZŠ

Z

6.4.

3 Pr

ofes

iona

lni š

port

NPŠ

na

podr

očju

pro

fesio

naln

ega

špor

ta o

pred

elju

je n

asle

dnja

ukr

epa:

1.

spo

dbuj

anje

pre

oblik

ovan

ja p

rofe

siona

lneg

a de

la šp

orta

v g

ospo

dars

ke d

ružb

e,2.

spo

dbuj

anje

solid

arno

sti m

ed p

rofe

siona

lnim

i špo

rtni

ki.

Prof

esio

naln

i špo

rt se

ne s

ofina

ncira

iz L

PŠ. N

PŠ sk

uša

ustv

ariti

bol

jše p

ogoj

e za

razv

oj p

rofe

siona

lneg

a šp

orta

z bo

ljšim

pod

porn

im o

kolje

m o

r-ga

niza

cija

m, k

i se u

kvar

jajo

s te

m d

elom

špor

ta.

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Spod

buja

nje

preo

blik

ovan

ja

prof

esio

naln

ega

dela

špor

ta

v go

spod

arsk

e dr

užbe

Zako

nsko

ure

janj

e st

atus

a pr

ofes

iona

lneg

a šp

orta

(z

akon

o šp

ortu

in d

rugi

pod

ročn

i zak

oni)

2014

-201

MIZ

Š šp

ort

Í M

MF

81

Ust

anav

ljanj

e špo

rtno

gos

poda

rski

h dr

užb

in p

re-

nos p

oslo

vanj

a dr

ušte

v s p

rofe

siona

lnim

i špo

rtni

-ki

na

te d

ružb

e

2014

-202

Pod

jetja

Í

Lok

alne

skup

nost

i Í

Špo

rtna

dru

štva

Inte

rnac

iona

lizac

ija š

port

nih

dogo

dkov

in s

pon-

zorje

v20

14-2

023

Í Š

port

ne g

ospo

dars

ke

druž

be

Spod

buja

nje

solid

arno

sti

med

pro

fesi

onal

nim

i šp

ortn

iki

Ust

anov

itev

in d

elov

anje

sol

idar

nost

nega

skl

ada

prof

esio

naln

ih šp

ortn

ikov

20

14-2

023

Í S

indi

kat p

rofe

siona

lnih

šp

ortn

ikov

6.4.

4 M

edna

rodn

a de

javn

ost v

špor

tu

Stra

tešk

i cilj

med

naro

dne

deja

vnos

ti v

špor

tu je

usm

erje

n v

ohra

nite

v št

evila

in k

akov

osti

med

naro

dneg

a so

delo

vanj

a, z

ato

NPŠ

opr

edel

juje

na

sledn

ji uk

rep:

1. p

odpo

ra m

edna

rodn

emu

sode

lova

nju

v šp

ortu

Veči

na d

ejav

nost

i med

naro

dneg

a so

delo

vanj

a dr

žave

se

finan

cira

iz p

rora

čuns

kih

post

avk

prot

okol

a. Iz

LPŠ

se

sofin

anci

ra p

lači

lo č

lana

rine

v ev

rops

ki in

svet

ovni

zve

zi te

r ude

ležb

o na

ura

dnih

zas

edan

jih e

vrop

ske

in sv

etov

ne z

veze

. Izv

ajal

ci L

PŠ n

a te

m p

odro

čju

so n

acio

naln

e kr

ovne

šp

ortn

e org

aniz

acije

, ki d

eluje

jo v

med

naro

dnih

špor

tnih

org

aniz

acija

h.

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Podp

ora

med

naro

dnem

u so

delo

vanj

u v

špor

tuSo

delo

vanj

e s S

love

nci v

zam

ejst

vu n

a po

droč

ju šp

orta

2014

-202

Vla

da R

OK

S-ZŠ

Z

Page 42: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Sode

lova

nje n

a med

naro

dnih

vla

dnih

sreč

anjih

o šp

ortu

2014

-202

Vla

da R

S

Dop

olni

tev

mer

il za

sofin

anci

ranj

e de

javn

osti

špor

tnih

or

gani

zaci

j gle

de n

a nj

ihov

o m

edna

rodn

o de

javn

ost

2015

Í M

IZŠ

špor

t

Sode

lova

nje

slove

nski

h pr

edst

avni

kov

v m

edna

rodn

ih

špor

tnih

org

aniz

acija

h 20

14-2

023

Í O

KS-

ZŠZ

Í N

ŠZÍ

Uni

verz

e

6.5

ŠPOR

TNE

PRIR

EDIT

VE IN

PRO

MO

CIJA

ŠPOR

TA

6.5.

1 Šp

ortn

e pr

ired

itve

Z N

PŠ ž

elim

o za

goto

viti

pogo

je z

a or

gani

zaci

jo in

izve

dbo

špor

tnih

prir

edite

v, ki

imaj

o ko

risti

za d

ružb

o in

čim

man

j neg

ativ

nih

vpliv

ov n

a ok

olje

. Gle

de n

a to

NPŠ

opr

edel

juje

nas

ledn

je u

krep

e:1.

sm

otrn

o od

loča

nje

pri p

odel

jeva

nju

sogl

asij

za o

rgan

izira

nje

špor

tnih

prir

edite

v,2.

spo

dbuj

anje

org

aniz

acije

in iz

vedb

e ve

likih

med

naro

dnih

in d

rugi

h šp

ortn

ih p

rired

itev,

ki u

pošt

evaj

o tr

ajno

stne

krit

erije

,3.

obl

ikov

anje

bla

govn

e zna

mke

o šp

ortn

ih d

ogod

kih

v Sl

oven

iji (p

ovez

ovan

je šp

ortn

ih in

turis

tično

-pro

moc

ijski

h vi

rov

za p

oveč

anje

usp

e-šn

osti

in p

repo

znav

nost

i špo

rtni

h pr

iredi

tev)

,4.

vre

dnot

enje

zapu

ščin

e šp

ortn

ih p

rired

itev.

Iz L

PŠ se

sofin

anci

rajo

mat

eria

lni s

trošk

i izv

edbe

špor

tnih

prir

edite

v, ki

upo

števa

jo tr

ajno

stne

krit

erije

, kot

jih

pred

piše

jo ja

vni s

ofina

ncer

ji. N

a ra

vni d

ržav

e se s

ofina

ncira

jo v

elik

e med

naro

dne š

port

ne p

rired

itve (

svet

ovna

in e

vrop

ska

prve

nstv

a), z

a ka

tera

vla

da sp

rejm

e skl

ep, d

a se

jih

lah-

ko so

finan

cira

iz d

ržav

nega

pro

raču

na, i

n na

cion

alne

špor

tno

prom

ocijs

ke p

rired

itve

za p

odel

itev

priz

nanj

v šp

ortu

(npr

. pod

elite

v Bl

oudk

ovih

83

priz

nanj

, raz

glas

itev

špor

tnik

a le

ta S

love

nije

). Iz

javn

ih fi

nanc

loka

lnih

skup

nost

i se

sofin

anci

rajo

dru

ge ra

vni t

ekm

ovan

j in

špor

tnor

ekre

ativ

nih

prire

dite

v, ki

upo

števa

jo tr

ajno

stne

krit

erije

in so

usm

erje

ne k

pov

ečan

ju št

evila

špor

tno

deja

vneg

a pr

ebiv

alstv

a, te

r lok

alne

špor

tno

prom

ocijs

ke

prire

ditv

e za p

odel

itev

priz

nanj

v šp

ortu

(npr

. raz

glas

itev

špor

tnik

a let

a v o

bčin

i). Iz

vaja

lci L

PŠ n

a te

m p

odro

čju

so ra

zlič

ne o

rgan

izac

ije, k

i izp

ol-

njuj

ejo

pogo

je za

izva

janj

e teh

pro

gram

ov, k

akor

jih

pred

piše

jo ja

vni fi

nanc

erji.

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Smot

rno

odlo

čanj

e pr

i po

delje

vanj

u so

glas

ij za

or

gani

zira

nje

špor

tnih

pr

ired

itev

Obl

ikov

anje

in d

opol

nite

v po

dzak

onsk

ih a

ktov

, ki

bod

o om

ogoč

ili s

mot

rno

odlo

čanj

e pr

i pod

eljev

anju

sog

lasij

za

orga

nizir

anje

velik

ih m

edna

rodn

ih in

dru

gih

špor

tnih

pri-

redi

tev (

anal

iza iz

vedl

jivos

ti in

pot

enci

alne

usp

ešno

sti p

osa-

mez

nega

velik

ega m

edna

rodn

ega š

portn

ega t

ekm

ovan

ja)

2015

Í M

IZŠ

špor

Lok

alne

skup

nost

NPŠ

OK

S-ZŠ

Z

Vzp

osta

vitev

in v

oden

je us

trezn

ega

razv

ida

velik

ih m

edna

-ro

dnih

špo

rtnih

prir

edite

v in

dru

gih

špor

tnih

prir

edite

v, ki

om

ogoč

a spr

emlja

nje n

jihov

ih e

kono

msk

ih in

nee

kono

msk

ih

učin

kov

2014

-202

MIZ

Š šp

ort

Í N

PŠZ

Í O

KS-

ZŠZ

Í Z

avod

Pla

nica

Spod

buja

nje

orga

niza

cije

in iz

vedb

e ve

likih

med

naro

dnih

in

dru

gih

špor

tnih

pr

ired

itev,

ki u

pošt

evaj

o tr

ajno

stne

kri

teri

je

Oza

vešč

anje

o o

rgan

izac

iji šp

ortn

ih p

rired

itev,

ki u

pošt

e-va

jo tr

ajno

stne

krit

erije

, raz

voj i

n po

soda

blja

nje

siste

ma

orga

niza

cije

traj

nost

nih

špor

tnih

prir

edite

v te

r ev

iden

ti-ra

nje i

n pr

omoc

ija d

obrih

pra

ks z

nam

enom

spod

buja

nja

in o

zave

ščan

ja o

rgan

izat

orje

v šp

ortn

ih p

rired

itev

2014

-202

OK

S-ZŠ

NPŠ

NŠZ

Í O

rgan

izac

ije, k

i se

ukva

rjajo

s

tr

ajno

stni

m ra

zvoj

em

Page 43: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Sofin

anci

ranj

e ve

likih

med

naro

dnih

špo

rtni

h pr

iredi

tev,

ki u

pošt

evaj

o tr

ajno

stne

krit

erije

2014

-202

MIZ

Š šp

ort

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Í N

PŠZ

Sofin

ancir

anje

drug

ih ra

vni t

ekm

ovan

j in

špor

tnor

ekre

ativ

-ni

h pr

iredi

tev,

ki u

pošte

vajo

trajn

ostn

e krit

erije

in so

usm

er-

jene k

pov

ečan

ju št

evila

špor

tno

dejav

nega

pre

biva

lstva

2014

-202

Lok

alne

skup

nost

i Í

NPŠ

Z Í

NŠZ

Pove

zova

nje

špor

tnih

in t

urist

ični

h (n

acio

naln

ih in

lo-

kaln

ih) o

rgan

izac

ij s c

iljem

pov

ečan

ja u

speš

nost

i in

pre-

pozn

avno

sti š

port

nih

prire

dite

v v

Slov

eniji

2014

-202

Spi

rit S

love

nija

Í O

KS-

ZŠZ

Í N

PŠZ

Í N

ŠZÍ

Lok

alne

skup

nost

i

Vzp

osta

vite

v us

trez

ne o

rgan

izac

ijske

obl

ike

za r

azvo

j in

trže

nje

blag

ovne

zna

mke

o tr

ajno

stni

h šp

ortn

ih d

ogod

-ki

h v

Slov

eniji

2014

-201

OK

S-ZŠ

Spi

rit S

love

nija

Í N

PŠZ

Í N

ŠZÍ

Špo

rtna

dru

štva

Sofin

anci

ranj

e nac

iona

lnih

in lo

kaln

ih šp

ortn

o pr

omoc

ij-sk

ih p

rired

itev

za p

odel

itev

priz

nanj

v šp

ortu

2014

-201

Lok

alne

skup

nost

MIZ

Š –

špor

FŠO

Í O

KS-

ZŠZ

Í O

ŠZ

85

Obl

ikov

anje

bla

govn

e zn

amke

o šp

ortn

ih

dogo

dkih

v S

love

niji

(pov

ezov

anje

špor

tnih

in

turis

tično

-pr

omoc

ijski

h vi

rov

za

pove

čanj

e us

pešn

osti

in

prep

ozna

vnos

ti šp

ortn

ih

prire

dite

v)

Pove

zova

nje

špor

tnih

in tu

rist

ično

-pro

moc

ijski

h vi

rov

za p

oveč

anje

usp

ešno

sti

in p

repo

znav

nost

i šp

ortn

ih

prir

edite

v

2014

-202

Spi

rit S

love

nija

Í O

KS-

ZŠZ

Trže

nje b

lago

vne z

nam

ke o

špor

tnih

dog

odki

h v

Slov

eniji

2015

-202

OK

S-ZŠ

Spi

rit S

love

nija

Í N

ŠZÍ

Špo

rtna

dru

štva

Vred

note

nje

zapu

ščin

e šp

ortn

ih p

rire

dite

vO

blik

ovan

je m

odel

a vr

edno

tenj

a za

pušč

ine

špor

tnih

pr

iredi

tev

in s

ezna

nite

v or

gani

zato

rjev

špo

rtni

h pr

ire-

dite

v z

mod

elom

vre

dnot

enja

2014

-202

OK

S-ZŠ

NPŠ

NŠZ

Í M

IZŠ

špor

FŠO

Í Z

avod

Pla

nica

Vred

note

nje

zapu

ščin

e šp

ortn

ih

prir

edite

v,

anal

iza

vred

note

nja

in k

omun

icir

anje

z ja

vnos

tmi o

zap

ušči

ni

2015

-202

OK

S-ZŠ

NPŠ

NŠZ

Í Š

port

na d

rušt

vaÍ

MIZ

Š šp

ort

Í Z

avod

Pla

nica

Page 44: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

6.5.

2 Šp

ortn

i tur

izem

NPŠ

spod

buja

razv

oj šp

ortn

ega

turiz

ma,

ki t

emel

ji na

traj

nost

nem

razv

oju.

Gle

de n

a to

NPŠ

opr

edel

juje

nas

ledn

ja u

krep

a:1.

raz

voj š

port

nega

turiz

ma

v Sl

oven

iji,

2. p

ovez

ava

špor

ta s

Stra

tegi

jo ra

zvoj

a slo

vens

kega

turiz

ma26

in o

mog

očan

je k

ohez

ije o

beh

podr

očij.

Špor

tni t

uriz

em n

i pre

dmet

sofin

anci

ranj

a LPŠ

. Za p

rom

ocijo

Slov

enije

kot

turis

tične

des

tinac

ije sk

rbi j

avna

agen

cija

Spiri

t Slo

veni

ja v

sode

lova

nju

z lok

alni

mi s

kupn

ostm

i, M

IZŠ,

OK

S-ZŠ

Z, N

PŠZ

in d

rugi

mi š

port

nim

i in

turis

tični

mi o

rgan

izac

ijam

i.

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Raz

voj š

port

nega

tu

rizm

a v

Slov

eniji

Prom

ocija

turis

tični

h de

stina

cij za

razv

oj šp

ortn

o de

javne

ga

turiz

ma,

kjer

ima S

love

nija

dob

re n

arav

ne d

anos

ti

2014

-202

Spi

rit S

love

nija

Í O

KS-

ZŠZ

Í N

PŠZ

Í G

ospo

dars

tvo

Razv

oj m

odel

a ve

likih

špo

rtni

h pr

iredi

tev

v Sl

oven

iji

kot c

elov

ite š

port

no tu

rist

ične

pon

udbe

(npr

. pol

etov

v

Plan

ici)

2015

-201

Spi

rit S

love

nija

Í O

KS-

ZŠZ

Í N

PŠZ

Í G

ospo

dars

tvo

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Prom

ocija

tur

istič

nih

dest

inac

ij za

ogl

ed š

port

nih

zna-

men

itost

i (np

r. M

uzej

špor

ta, P

lani

ca, p

oreč

je S

oče,

Tri-

glav

ski n

arod

ni p

ark)

2014

-202

Spi

rit S

love

nija

Í O

KS-

ZŠZ

Í N

PŠZ

Í L

okal

ne sk

upno

sti

87

26ht

tp://

ww

w.m

grt.g

ov.si

/filea

dmin

/mgr

t.gov

.si/p

ageu

ploa

ds/tu

rizem

/Tur

izem

-stra

tegi

je_p

oliti

ke/S

trate

gija

_tur

izem

_spr

ejet

o_7.

6.20

12.p

df

Prom

ocija

turis

tični

h de

stin

acij

za o

rgan

izac

ijo šp

ortn

ih

prip

rav

dom

ačih

in tu

jih šp

ortn

ikov

2014

-202

Spi

rit S

love

nija

Í O

KS-

ZŠZ

Í N

PŠZ

Í G

ospo

dars

tvo

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Vzp

osta

vite

v in

form

acijs

ke to

čke

za š

port

ni tu

rizem

2015

-201

Zav

od P

lani

caÍ

Spi

rit S

love

nija

Í O

KS-

ZŠZ

Í N

PŠZ

Pove

zava

špor

ta s

Stra

tegi

jo ra

zvoj

a sl

oven

skeg

a tu

rizm

a in

om

ogoč

anje

koh

ezije

ob

eh p

odro

čij

Sode

lova

nje

špor

tnih

in tu

ristič

nih

orga

niza

cij p

ri ob

li-ko

vanj

u šp

ortn

o-tu

ristič

ne p

onud

be20

14-2

023

Í S

pirit

Slo

veni

jaÍ

OK

S-ZŠ

Z

Pove

čanj

e pr

epoz

navn

osti

Slov

enije

kot

špor

tno-

turis

tič-

ne d

estin

acije

pre

k ra

zlič

nih

prom

ocijs

kih

deja

vnos

ti v

tujin

i in

dom

a

2014

-202

Spi

rit S

love

nija

Í O

KS-

ZŠZ

Í N

PŠZ

6.5.

3 Ja

vno

obve

ščan

je o

špor

tu

NPŠ

pre

dvid

eva

vzpo

stav

itev

redn

ega

urav

note

žene

ga o

bveš

čanj

a o

špor

tu, z

ato

pred

vide

va n

asle

dnja

ukr

epa:

1. u

ravn

otež

en p

rikaz

špor

ta n

a ja

vni t

elev

iziji

in ra

diu,

2.

nac

iona

lna

kam

panj

a za

spo

dbuj

anje

red

nega

ukv

arja

nja

s šp

orto

m, v

eč g

iban

ja, z

drav

ega

preh

ranj

evan

ja in

ohr

anja

nje

zdra

vega

ži

vlje

njsk

ega

okol

ja.

Page 45: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Ura

vnot

ežen

pri

kaz

špor

ta n

a ja

vni t

elev

iziji

in

radi

u

Stra

tešk

o um

ešča

nje

špor

tno

izobr

ažev

alni

h vs

ebin

v p

ro-

gram

sko

shem

o RT

V S

LO te

r pro

dukc

ija in

pre

dvaja

nje r

e-dn

ih te

dens

kih

izobr

ažev

alni

h od

daj o

špor

tni v

zgoj

i otro

k in

mla

dine

in šp

ortn

i rek

reac

iji n

a RTV

SLO

2014

-202

RTV

SLO

Info

rmira

nje

o de

javn

ostih

nep

ridob

itnih

špor

tnih

org

a-ni

zaci

j20

14-2

023

Í R

TV S

LOÍ

OK

S-ZŠ

Z

Pren

os n

acio

naln

ih š

port

nih

prire

dite

v (š

port

nik

leta

, Bl

oudk

ove n

agra

de, š

port

ni p

rost

ovol

jec l

eta,

velik

e med

-na

rodn

e šp

ortn

e pr

iredi

tve

v Sl

oven

iji) n

a ja

vni t

elev

iziji

2014

-202

RTV

SLO

Í M

IZŠ

špor

OK

S-ZŠ

Z

Nac

iona

lna

kam

panj

a za

spod

buja

nje

redn

ega

ukva

rjan

ja s

špor

tom

, ve

č gib

anja

, zdr

aveg

a pr

ehra

njev

anja

in

ohra

njan

je z

drav

ega

živl

jenj

skeg

a ok

olja

Obl

ikov

anje

in iz

vaja

nje

obse

žne

med

ijske

kam

panj

e za

sp

odbu

janj

e red

nega

ukv

arja

nja s

špor

tom

, več

gib

anja

in

zdra

vega

pre

hran

jeva

nja

(ogl

asi,

med

ijski

dog

odki

itd.

) –

pove

zava

z N

acio

naln

im p

rogr

amom

o p

rehr

ani i

n te

le-

sni d

ejav

nost

i za

zdra

vje

2014

-202

3

2014

-202

MZ

Í N

IJZ

Í M

IZŠ

Í O

KS-

ZŠZ

Í R

TV S

LO

Prod

ukci

ja in

pre

dvaj

anje

tede

nski

h iz

obra

ževa

lnih

od-

daj o

špor

tni v

zgoj

i otr

ok in

mla

dine

ter š

port

ni re

krea

ciji

na m

ediji

h na

cion

alne

ga d

oseg

a

2014

-202

MIZ

Š šp

ort

Í M

edijs

ke h

iše

Za iz

vaja

nje

deja

vnos

ti ja

vneg

a ob

vešč

anja

o šp

ortu

so

v pr

etež

ni m

eri o

dgov

orni

javn

i med

iji. T

i mor

ajo

vzpo

stav

iti s

odel

ovan

je s

prist

ojni

mi

drža

vnim

i ins

tituc

ijam

i (M

IZŠ,

MZ

idr.)

, špo

rtni

mi o

rgan

izac

ijam

i ter

org

aniz

acija

mi,

ki se

ukv

arja

jo z

javn

im z

drav

jem

. Iz

LPŠ

se so

finan

cira

jo

stro

ški n

acio

naln

e kam

panj

e za s

podb

ujan

je re

dneg

a ukv

arja

nja s

špor

tom

na j

avni

h al

i zas

ebni

h m

ediji

h na

cion

alne

ga d

oseg

a.

89

6.5.

4 Šp

ortn

a de

dišč

ina

in m

uzej

ska

deja

vnos

t v šp

ortu

Z N

PŠ že

limo

spod

budi

ti oh

rani

tev

in p

rom

ocijo

špor

tne

dedi

ščin

e te

r raz

voj m

uzej

ske

deja

vnos

ti v

špor

tu. N

PŠ n

a te

m p

odro

čju

pred

vide

va

nasle

dnje

ukr

epe:

1. d

opol

niti

in za

okro

žiti

muz

ejsk

e zb

irke

razl

ični

h šp

ortn

ih p

anog

in n

jihov

a pr

edst

avite

v,2.

vzp

osta

viti

učin

kovi

to o

rgan

izac

ijsko

stru

ktur

o M

uzej

a šp

orta

, 3.

org

aniz

irati

kom

unik

ativ

no n

acio

naln

o m

uzej

sko

usta

novo

, ki b

o pr

ivla

čna

za o

bisk

oval

ce, s

ponz

orje

in d

onat

orje

.

Obl

ikuj

e se s

trat

eški

nač

rt za

varo

vanj

e kul

turn

e ded

iščin

e in

muz

ejsk

e dej

avno

sti n

a pod

ročj

u šp

orta

, MK

in M

IZŠ p

a pos

krbi

ta za

prim

erno

loka

-ci

jo n

acio

naln

ega M

uzej

a špo

rta,

ki b

o om

ogoč

ala p

osta

vite

v st

alne

razs

tave

o zg

odov

ini š

port

a na S

love

nske

m in

ust

rezn

o hr

ambo

gra

diva

; to

bo

omog

očilo

nad

aljn

ji ra

zvoj

varo

vanj

a kul

turn

e ded

iščin

e in

muz

ejsk

e dej

avno

sti n

a pod

ročj

u šp

orta

. Iz L

PŠ se

sofin

anci

ra p

ripra

va m

uzej

skih

zbirk

in

razs

tav

na p

odro

čju

špor

ta. K

ljučn

i izv

ajal

ec n

a tem

pod

ročj

u je

Muz

ej šp

orta

v p

ravn

o-fo

rmal

ni o

blik

i, ko

t jo

opre

deli

stra

tešk

i nač

rt, l

ahko

pa

tudi

dru

ge o

rgan

izac

ije, k

i izp

olnj

ujej

o po

goje

za iz

vaja

nje t

eh p

rogr

amov

, kak

or ji

h pr

edpi

šejo

javn

i fina

ncer

ji.

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Dop

olni

ti in

zao

krož

iti

muz

ejsk

e zb

irke

ra

zlič

nih

špor

tnih

pan

og

in n

jihov

a pr

edst

avite

v

Evid

entir

anje

kultu

rne

dedi

ščin

e s

podr

očja

špo

rta

dom

a, m

ed z

amejc

i, v

med

naro

dnem

olim

pijsk

em g

iban

ju (

npr.

delo

vanj

e St

anka

Blo

udka

kot

član

a M

OK

) in

drug

ih m

ed-

naro

dnih

špor

tnih

zvez

ah.

2014

-202

Muz

ej šp

orta

Í R

azlič

ni m

uzej

Zav

od P

lani

caÍ

OK

S-ZŠ

NPŠ

NŠZ

Page 46: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Inve

ntar

izir

anje

, ev

iden

tiran

je g

radi

va i

n do

loči

tev

zbir

alne

pol

itike

2014

-202

Muz

ej šp

orta

Í R

azlič

ni m

uzej

Zav

od P

lani

caÍ

NPŠ

NŠZ

Í O

KS-

ZŠZ

Vzp

osta

viti

učin

kovi

to

orga

niza

cijs

ko st

rukt

uro

Muz

eja

špor

ta

Obl

ikov

anje

str

okov

ne k

omis

ije,

ki p

ripr

avi

stra

tešk

i na

črt z

a de

lova

nje

muz

eja

na p

odro

čju

špor

ta

2014

-201

Muz

ej šp

orta

Í Z

avod

Pla

nica

Í M

IZŠ

špor

MK

Í O

KS-

ZŠZ

Vzp

osta

vite

v or

gani

zaci

jske

in

kadr

ovsk

e st

rukt

ure

muz

eja

špor

ta

2015

Í M

uzej

špor

ta

Vkl

juči

tev

Slov

ensk

ega

plan

insk

ega

muz

eja,

kot

not

ra-

nje

orga

niza

cijsk

e en

ote,

v N

acio

naln

i muz

ej (

Nar

odni

m

uzej

Slo

veni

je)

2015

Í M

K

Org

aniz

irat

i ko

mun

ikat

ivno

na

cion

alno

muz

ejsk

o us

tano

vo, k

i bo

priv

lačn

a za

obi

skov

alce

, sp

onzo

rje

in d

onat

orje

Prid

obite

v us

trez

nih

pros

toro

v za

pos

tavi

tev

stal

ne

razs

tave

o z

godo

vini

špor

ta n

a Sl

oven

skem

in d

epoj

e 20

14-2

015

Í M

uzej

špor

taÍ

Zav

od P

lani

caÍ

MIZ

Š šp

ort

Í M

OK

S-ZŠ

Z

91

Prip

rava

razs

tav

o šp

ortu

in p

reds

tavi

tvi š

port

ne d

edišč

ine

2016

-202

Muz

ej šp

orta

Í O

KS-

ZŠZ

Í N

PŠZ

Í N

ŠZ

Sofin

anci

ranj

e de

lova

nja

Muz

eja

špor

ta i

n m

uzej

skih

de

javn

osti

o šp

ortu

v o

kvir

u dr

ugih

muz

ejev

2016

-202

MK

Prom

ocija

špo

rtne

ded

išči

ne v

pov

ezav

i z

obst

oječ

imi

prog

ram

i (np

r. A

ctiv

e Sl

oven

ia)

2014

-202

Muz

ej šp

orta

Í Z

avod

Pla

nica

Í M

IZŠ

špor

MK

Í O

KS-

ZŠZ

Page 47: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

6.6

DRU

ŽBEN

A IN

OKO

LJSK

A OD

GOVO

RNO

ST V

ŠPOR

TU

6.6.

1 Šp

ortn

o ob

naša

nje

V p

rete

klos

ti sm

o na

OK

S-ZŠ

Z vz

post

avili

inst

itut a

mba

sado

rja R

epub

like

Slov

enije

za

špor

t, st

rpno

st in

fair

play

ter

neka

tere

pro

jekt

e za

sp

odbu

janj

e šp

ortn

ega

obna

šanj

a, k

i jih

vel

ja n

adgr

ajev

ati.

Pri t

em la

hko

pose

bno

vlog

o od

igra

jo m

edijs

ko n

ajbo

lj od

mev

ni šp

ortn

i dog

odki

. Sk

ladn

o z n

aved

enim

NPŠ

opr

edel

juje

nas

ledn

ja u

krep

a27:

1. n

acio

naln

a ka

mpa

nja

za sp

odbu

janj

e šp

ortn

ega

obna

šanj

a,2.

del

ovan

je a

mba

sado

rja za

špor

t, st

rpno

st in

fair

play

.

Iz L

PŠ se

sofin

anci

ra n

acio

naln

a ka

mpa

nja

za sp

odbu

janj

e šp

ortn

ega

obna

šanj

a. Iz

vaja

lci L

PŠ n

a te

m p

odro

čju

so: O

KS-

ZŠZ,

NPŠ

Z, R

TV S

LO

in d

rugi

nac

iona

lni m

ediji

, špo

rtna

in d

ruga

dru

štva,

OŠZ

, lok

alne

skup

nost

i oz.

njih

ovi š

port

ni a

li dr

ugi z

avod

i, vr

tci,

osno

vne š

ole,

sred

nje š

ole,

univ

erze

in za

sebn

iki,

ki iz

poln

juje

jo p

ogoj

e za i

zvaj

anje

teh

prog

ram

ov.

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Nac

iona

lna

kam

panj

a za

sp

odbu

janj

e šp

ortn

ega

obna

šanj

a

Obl

ikov

anje

in i

zvaja

nje

obse

žne

med

ijske

kam

panj

e za

sp

odbu

janje

špor

tneg

a obn

ašan

ja

2014

-202

OK

S-ZŠ

NPŠ

RTV

SLO

in d

rugi

na

cion

alni

med

ijiÍ

FŠO

Í M

IZŠ

špor

Lok

alne

skup

nost

i

93

27U

krep

i so

pove

zani

z uk

repi

pod

ročja

Javn

o ob

vešč

anje

o šp

ortu

.

Izva

janje

kam

panj

e za

spod

bujan

je šp

ortn

ega

obna

šanj

a na

šp

ortn

ih te

kmov

anjih

vseh

ravn

i (np

r. Šp

ortn

a pot

eza)

2014

-202

Špo

rtna i

n dr

uga d

ruštv

NPŠ

OK

S-ZŠ

OŠZ

Í Z

aseb

niki

Í

Osn

ovne

šole

Í S

redn

je šo

leÍ

Uni

verz

Vrtc

i Í

Lok

alne

skup

nosti

Í F

ŠOÍ

MIZ

Š - š

port

Del

ovan

je a

mba

sado

rja

za šp

ort,

strp

nost

in fa

ir

play

Spod

buja

nje

špor

tneg

a ob

naša

nja

vseh

ude

leže

ncev

v

špor

tu

2014

-202

OK

S-ZŠ

Z

Odz

ivan

je na

prim

ere n

ešpo

rtneg

a obn

ašan

ja

2014

-202

OK

S-ZŠ

MIZ

Š

Sode

lova

nje z

dru

gim

i org

aniz

acija

mi p

ri pr

omoc

iji šp

or-

tneg

a ob

naša

nja

2014

-202

OK

S-ZŠ

Z

Page 48: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

6.6.

2 Pr

epre

čeva

nje

dopi

nga

v šp

ortu

Stra

tešk

i cilj

i NPŠ

na t

em p

odro

čju

so u

smer

jeni

v p

repr

ečev

anje

dop

inga

v v

rhun

skem

, kak

ovos

tnem

in re

krea

tivne

m šp

ortu

. NPŠ

opr

edel

juje

na

sledn

je u

krep

e:1.

dop

inšk

a te

stira

nja

na n

acio

naln

i rav

ni,

2. p

repr

ečev

anje

dist

ribuc

ije p

repo

veda

nih

snov

i in

post

opko

v v

celo

tnem

špor

tu,

3. u

meš

čeno

st vs

ebin

o zl

orab

ah d

opin

ga v

prog

ram

ih o

zave

ščan

ja šp

ortn

ikov

in iz

obra

ževa

nja t

er u

spos

ablja

nja s

troko

vnih

dela

vcev

v šp

ortu

,4.

nac

iona

lna

kam

panj

a o

zlor

abi d

opin

ga v

tekm

oval

nem

in re

krea

tivne

m šp

ortu

.

Iz L

PŠ se

sofin

anci

rajo

dej

avno

sti S

LOA

DO

, OK

S-ZŠ

Z in

NPŠ

Z na

tem

pod

ročj

u.

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Dop

inšk

a te

stir

anja

na

naci

onal

ni ra

vni

Dop

inšk

a te

stira

nja

nacio

naln

e sk

upin

e šp

ortn

ikov

zun

aj

tekm

ovan

j 20

14-2

023

Í S

LOA

DO

Dop

inšk

a te

stira

nja

na te

kmov

anjih

drž

avne

ravn

i20

14-2

023

Í S

LOA

DO

Í N

PŠZ

Usp

osab

ljanj

e in

lic

enci

ranj

e ur

adni

kov

za d

opin

ška

test

iran

ja20

14-2

023

Í S

LOA

DO

Prep

reče

vanj

e dist

ribu

cije

pr

epov

edan

ih sn

ovi i

n po

stop

kov v

celo

tnem

šp

ortu

Sode

lova

nje s

carin

o, p

olici

jo in

pris

tojn

imi i

nšpe

ktor

ati p

ri pr

epre

čeva

nju

distr

ibuc

ije p

repo

veda

nih

snov

i in

posto

pkov

v c

elotn

em šp

ortu

2014

-202

SLO

AD

Pol

icija

Í C

arin

Zdr

avstv

eni i

nšpe

ktor

atÍ

Inšp

ekto

rat z

a špo

rt

95

Inte

ligen

tno

test

iranj

e (iz

men

java

in zb

iranj

e inf

orm

acij,

po

izve

dova

nja

in ra

zisk

ovan

ja)

2014

-202

Pol

icija

Inšp

ekci

jski n

adzo

ri na

d pr

odaj

o pr

ehra

nski

h do

poln

il v

fitne

sih20

14-2

023

Í Z

drav

stven

i inš

pekt

orat

Í S

LOA

DO

Um

ešče

nost

vseb

in o

zl

orab

ah d

opin

ga v

pr

ogra

mih

oza

vešč

anja

šp

ortn

ikov

in

izob

raže

vanj

a ter

us

posa

blja

nja s

trok

ovni

h de

lavc

ev v

špor

tu

Prog

ram

i oza

vešč

anja

o z

lora

bah

dopi

nga

v šp

ortn

ih o

d-de

lkih

sred

njih

šol

2014

-202

SLO

AD

Sre

dnje

šole

s špo

rtnim

i

odd

elki

Prog

ram

i oza

vešč

anja

o z

lora

bah

dopi

nga

v m

ladi

nski

h in

kad

etsk

ih n

acio

naln

ih re

prez

enta

ncah

2014

-202

SLO

AD

NPŽ

S

Um

ešče

nost

vse

bin

o zl

orab

ah d

opin

ga v

pro

gram

e M

e-di

cins

kih

faku

ltet,

akre

ditir

anh

usta

nov

na p

odro

čju

ki-

nezi

olog

ije in

špor

ta te

r Far

mac

evts

ke fa

kulte

te

2014

-202

Uni

verz

SLO

AD

O

Um

ešče

nost

vse

bin

o zl

orab

ah d

opin

ga v

pro

gram

e usp

o-sa

blja

nj st

roko

vnih

del

avce

v v

špor

tu20

14-2

023

Í N

PŠZ

Í S

LOA

DO

E-oz

aveš

čanj

e za

špor

tnik

e in

spre

mlje

valn

o os

ebje

2014

-202

SLO

AD

O

Nac

iona

lna k

ampa

nja

o zl

orab

i dop

inga

v t

ekm

oval

nem

in

rekr

eativ

nem

špor

tu

Obl

ikov

anje

in iz

vaja

nje

naci

onal

ne m

edijs

ke k

ampa

nje

o zl

orab

i dop

inga

v te

kmov

alne

m in

rekr

eativ

nem

špor

tu

(sve

tovn

i spl

et, t

elef

onsk

e ap

likac

ije, o

glas

i, m

edijs

ki d

o-go

dki i

td.)

2014

-202

SLO

AD

OK

S-ZŠ

RTV

SLO

Page 49: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

6.6.

3 Va

ruh

špor

tnik

ovih

pra

vic

OK

S-ZŠ

Z zn

otra

j svo

je o

rgan

izira

nost

i opr

edel

i var

uha

špor

tnik

ovih

pra

vic.

Varu

h šp

ortn

ikov

ih p

ravi

c pr

i svo

jem

del

ovan

ju sm

iseln

o up

orab

lja

Zako

n o

varu

hu čl

ovek

ovih

pra

vic,

etič

na n

ačel

a špo

rtne

ga in

olim

pijsk

ega g

iban

ja te

r pra

vila

OK

S-ZŠ

Z. N

PŠ o

pred

eljuj

e nas

ledn

ji uk

rep:

1. d

elov

anje

var

uha

špor

tnik

ovih

pra

vic.

Delo

vanj

e var

uha š

portn

ikov

ih p

ravi

c ni p

redm

et p

oseb

nega

sofin

ancir

anja

LPŠ

, saj

so sr

edstv

a zan

j vkl

juče

na v

sofin

anci

ranj

u de

lova

nja O

KS-

ZŠZ.

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Del

ovan

je v

aruh

a šp

ortn

ikov

ih p

ravi

cO

zave

ščan

je š

port

niko

v in

špo

rtni

h de

lavc

ev o

nj

ihov

ih p

ravi

cah

ter

pred

stav

ljanj

e za

kons

kih

poti

in n

ačin

ov re

ševa

nja

teža

v

2014

-202

Var

uh šp

ortn

ikov

ih p

ravi

c

Prip

rava

in

podp

is ko

deks

a tr

ener

jev

o hu

ma-

nem

del

u s š

port

niki

2015

Í V

aruh

špor

tnik

ovih

pra

vic

Í N

PŠZ

Í Š

portn

a dru

štva

Vode

nje

sam

osto

jnih

in n

eodv

isni

h pr

eisk

av s

podr

očja

zlo

rabe

člo

veko

vih

prav

ic šp

ortn

ikov

in

špor

tnih

del

avce

v

2014

-202

Var

uh šp

ortn

ikov

ih p

ravi

c

Sode

lova

nje

z dr

ugim

i ins

tituc

ijam

i in

med

naro

-dn

o so

delo

vanj

e v b

oju

prot

i zlo

raba

m čl

ovek

ovih

pr

avic

v šp

ortu

ter o

poza

rjanj

e na p

oman

jklji

vost

i v

slove

nske

m š

port

u z

vidi

ka z

lora

b člo

veko

vih

prav

ic

2014

-202

Var

uh šp

ortn

ikov

ih p

ravi

c Í

Var

uh o

troko

vih

prav

icÍ

Var

uh čl

ovek

ovih

pra

vic

Í O

KS-

ZŠZ

Í M

IZŠ

špor

Inšp

ekto

rat R

S za

šolst

vo in

špor

t Í

Pol

icija

97

Dop

olni

tve z

akon

odaj

e gle

de v

arov

anja

člov

eko-

vih

prav

ic šp

ortn

ikov

in šp

ortn

ih d

elav

cev

(npr

. od

škod

nine

za

pres

top

otro

k in

mla

dost

niko

v v

drug

špor

tni k

lub)

2015

Í M

IZŠ

špor

Var

uh šp

ortn

ikov

ih p

ravi

c

6.6.

4 Tr

ajno

stni

vid

iki v

špor

tu

Ukr

epi z

a uve

ljavl

janj

e tra

jnos

tneg

a raz

voja

v šp

ortu

se p

repl

etaj

o sk

ozi r

azlič

na p

odro

čja N

PŠ28

. Še b

olj k

ot p

repl

eten

ost t

eh u

krep

ov zn

otra

j špo

r-ta

pa

je p

omem

bno

pove

zova

nje

in u

skla

jeva

nje

traj

nost

nih

vidi

kov

v šp

ortu

s to

vrst

nim

i str

ateg

ijam

i in

polit

ikam

i na

drug

ih p

odro

čjih

(oko

lje,

nara

va, i

nfra

stru

ktur

a, pr

osto

r, pr

omet

, zdr

avje

, zap

oslo

vanj

e, iz

obra

ževa

nje,

turiz

em id

r.) in

ust

rezn

o um

ešča

nje v

loge

špor

ta v

anje

. To

bi m

oral

o na

stat

i v d

ialo

gu m

ed v

ladn

imi i

n ne

vlad

nim

i špo

rtni

mi i

n dr

ugim

i org

aniz

acija

mi,

ki se

ukv

arja

jo s

traj

nost

nim

razv

ojem

. Skl

adno

s te

m N

opre

delju

je n

asle

dnja

pre

dnos

tna u

krep

a29 n

a pod

ročj

u tr

ajno

stne

ga ra

zvoj

a v šp

ortu

: 1.

pov

ezov

anje

z dr

ugim

i str

ateg

ijam

i tra

jnos

tneg

a ra

zvoj

a,2.

nac

iona

lna

kam

panj

a za

usp

osab

ljanj

e in

spod

buja

nje

traj

nost

nega

ravn

anja

v šp

ortu

.

Dej

avno

sti z

a ude

janj

anje

traj

nost

nih

vidi

kov

v šp

ortu

niso

pre

dmet

pos

ebne

ga so

finan

cira

nja L

PŠ, s

aj so

sred

stva

zanj

e zaj

eta v

sofin

anci

ranj

u de

lova

nja

špor

tnih

in s

špor

tom

pov

ezan

ih o

rgan

izac

ij.

28Šp

ortn

i obj

ekti

in p

ovrš

ine z

a šp

ort v

nar

avi,

špor

tne p

rired

itve,

prog

ram

i špo

rta

in ra

zvoj

ne d

ejav

nosti

v šp

ortu

.29

Traj

nostn

i vid

iki v

špor

tu so

opr

edelj

eni t

udi v

nek

ater

ih u

krep

ih v

pre

dhod

no n

ašte

tih p

ogla

vjih

nac

iona

lneg

a pr

ogra

ma

špor

ta.

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Pove

zova

nje

z dr

ugim

i st

rate

gija

mi t

rajn

ostn

ega

razv

oja

Sode

lova

nje

krov

nih

špor

tnih

inst

ituci

j in

orga

-ni

zaci

j pri

vlad

nih

in n

evla

dnih

str

ateg

ijah

traj

-no

stne

ga ra

zvoj

a

2014

-202

MIZ

Š šp

ort

Í S

S šp

ort

Í O

KS-

ZŠZ

Í N

PŠZ

Í N

ŠZ

Page 50: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Nac

iona

lna

kam

panj

a za

usp

osab

ljanj

e in

spod

buja

nje

traj

nost

nega

ravn

anja

v

špor

tu

Um

ešča

nje v

sebi

n tr

ajno

stne

ga ra

zvoj

a v

delo

va-

nje

špor

tnih

org

aniz

acij

(npr

. pro

jekt

Čist

a zm

a-ga

, Oko

ljeva

rstv

eni i

n na

ravo

vars

tven

i kod

eks)

2014

-202

OK

S-ZŠ

Org

aniz

acije

, ki s

e uk

varja

jo s

traj

nost

nim

razv

ojem

Í N

PŠZ

Í N

ŠZÍ

Špo

rtna

dru

štva

Um

ešča

nje

vseb

in tr

ajno

stne

ga r

azvo

ja v

pro

-gr

ame

izob

raže

vanj

a, u

spos

ablja

nja

in i

zpo-

poln

jeva

nja

stro

kovn

ega

kadr

a v

špor

tu

2014

-202

Akr

editi

rani

viso

košo

lski

zavo

di s

podr

očja

kin

ezio

logi

je,

špor

ta in

ped

agoš

ke fa

kulte

teÍ

SS

špor

OK

S-ZŠ

NŠZ

Í

NPŠ

ZRS

ŠÍ

Org

aniz

acije

, ki s

e uk

varja

jo s

traj

nost

nim

razv

ojem

Izva

janj

e na

cion

alne

kam

panj

e za

spod

buja

nje

traj

nost

nega

ravn

anja

v šp

ortu

20

14-2

023

Í O

KS-

ZŠZ

Í O

rgan

izac

ije, k

i se

ukva

rjajo

s

tr

ajno

stni

m ra

zvoj

emÍ

Uni

verz

e Í

Osn

ovne

šole

Í S

redn

je šo

leÍ

NPŠ

NŠZ

Í Š

port

na d

rušt

va

Í L

okal

ne sk

upno

sti

Í M

IZŠ

Í S

pirit

Slo

veni

ja

99

30Po

leg te

ga je

to p

odro

čje p

ovez

ano

z ukr

epi p

ogla

vja

Info

rmac

ijsko

-kom

unik

acijs

ka te

hnol

ogija

na

podr

očju

špor

ta, k

i opr

edelj

ujejo

smise

lno

upor

abo

že zb

rani

h in

form

acij

o šp

ortn

ih o

rgan

izac

ijah.

6.7

POD

PORN

I MEH

ANIZ

MI Z

A ŠP

ORT

6.7.

1 Pr

ijazn

o po

slov

no o

kolje

za

špor

tne

orga

niza

cije

Stra

tešk

a us

mer

itev

NPŠ

je v

zpos

tavi

ti za

špor

t bol

j ugo

dno

adm

inist

rativ

no o

kolje

. Skl

adno

s te

m N

PŠ o

pred

elju

je n

asle

dnji

ukre

p30:

1. d

ebiro

krat

izac

ija šp

orta

.

Dej

avno

sti t

ega u

krep

a niso

pre

dmet

sofin

anci

ranj

a LPŠ

.

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Deb

irok

ratiz

acija

špor

taA

naliz

a ad

min

istra

tivni

h po

stop

kov

v slo

ven-

skem

špor

tu s

pred

logi

za n

jihov

o zm

anjše

vanj

e 20

15Í

OK

S-ZŠ

NPŠ

NPŠ

Í O

ŠZÍ

Špo

rtna

dru

štva

Í M

IZŠ

špor

FŠO

Prip

rava

in sp

reje

tje u

stre

znih

zako

nski

h in

pod

-za

kons

kih

akto

v za

zman

jšanj

e ad

min

istra

cije

2014

-201

MIZ

Š šp

ort

Í F

ŠOÍ

Obč

ine

Í O

KS-

ZŠZ

Page 51: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

6.7.

2 Pr

epre

čeva

nje

zlor

ab p

ri šp

ortn

ih st

avah

Ukr

epi z

a pr

epre

čeva

nje z

lora

b pr

i špo

rtni

h st

avah

so n

arav

nani

na

prep

reče

vanj

e zlo

rab,

na

nadz

or n

ad p

rirej

anje

m in

igra

njem

špor

tnih

stav

te

r na

odkr

ivan

je zl

orab

. Te

deja

vnos

ti so

del

nas

ledn

jega

ukr

epa

naci

onal

nega

pro

gram

a šp

orta

:1.

pre

preč

evan

je zl

orab

pri

špor

tnih

stav

ah.

Dej

avno

sti t

ega u

krep

a niso

pre

dmet

sofin

anci

ranj

a LPŠ

.

Vred

note

nje

učin

kov

spre

jetja

zak

onsk

ih i

n po

dzak

onsk

ih a

ktov

za

zman

jšan

je a

dmin

i-st

raci

je in

pri

prav

a do

datn

ih p

redl

ogov

2015

-202

OK

S-ZŠ

NPŠ

NPŠ

Í O

ŠZÍ

Špo

rtna

dru

štva

Í M

IZŠ

špor

FŠO

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Prep

reče

vanj

e zl

orab

pri

šp

ortn

ih st

avah

Oza

vešč

anje

špor

tnik

ov o

igra

h na

sreč

o in

fina

nč-

nem

krim

inalu

pri

špor

tnih

stav

ah

2014

-202

Pro

fesio

naln

e šp

ortn

e

or

gani

zaci

jeÍ

NPŠ

OK

S-ZŠ

Špo

rtna

dru

štva

101

Prip

rava

in p

odpi

s kod

eksa

za

špor

tnik

e in

dru

-ge

špor

tne d

elav

ce o

nes

odel

ovan

ju p

ri šp

ortn

ih

stav

ah, p

ovez

anih

s šp

ortn

imi d

ogod

ki, k

jer

so-

delu

jejo

2015

Í Š

port

niki

in d

rugi

špor

tni d

elavc

Pro

fesio

naln

e šp

ortn

e

or

gani

zaci

jeÍ

NPŠ

OK

S-ZŠ

Špo

rtna

dru

štva

Pode

ljeva

nje

konc

esij

za p

rirej

anje

špor

tnih

stav

sk

ladn

o z

nače

li tr

ajno

stne

ga ra

zvoj

a slo

vens

ke-

ga šp

orta

(om

ejen

o št

evilo

kon

cesio

narje

v gl

ede

na o

bseg

trga

, dru

žben

o od

govo

rni k

once

siona

r-ji,

mož

nost

kan

didi

ranj

a do

mač

ih in

tujih

prir

e-di

telje

v šp

ortn

ih st

av za

kon

cesij

e)

2014

-202

Vla

da R

S

Nad

zor

nad

prire

janj

em i

n ig

ranj

em š

port

nih

stav

in o

dkriv

anje

zlor

ab20

14-2

023

Í M

Pol

icija

6.7.

3 In

špek

cija

v šp

ortu

Pom

embn

a str

ateš

ka u

smer

itev

NPŠ

je iz

vaja

nje n

adzo

ra n

ad v

sem

i izv

ajal

ci p

rogr

amov

špor

ta in

ne z

golj

tistim

i, ki

so p

reje

mni

ki ja

vnih

sred

-st

ev. N

PŠ o

pred

elju

je n

asle

dnji

ukre

p na

tem

pod

ročj

u:1.

pov

ečan

je o

bseg

a de

lova

nja

inšp

ekci

je v

špor

tu.

Inšp

ekci

jski n

adzo

r nad

izva

janj

em p

rogr

amov

špor

ta o

prav

ljajo

razl

ične

inšp

ekci

jske s

lužb

e v o

kviru

zako

nsko

dan

ih p

oobl

astil

, pa t

udi fi

nanc

erji

in k

rovn

e šp

ortn

e or

gani

zaci

je, š

e po

sebe

j pa

nadz

or n

ad v

sebi

nski

m iz

vaja

njem

vse

h iz

vaja

lcev

pro

gram

ov š

port

a v

Repu

blik

i Slo

veni

ji iz

vaja

Page 52: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

Ukr

epD

ejav

nost

Rok

za iz

vedb

oN

osilc

i dej

avno

sti

Pove

čanj

e ob

sega

de

lova

nja

inšp

ekci

je v

šp

ortu

Zapo

slite

v dv

eh d

odat

nih

ljudi

za iz

vajan

je in

špek

-cij

v š

portu

(pr

ezap

oslit

ve n

a in

špek

tora

t zn

otra

j dr

žavn

e upr

ave)

2014

-201

Inšp

ekto

rat R

S za

šolst

vo in

šp

ort

Zapo

slite

v tr

eh d

odat

nih

inšp

ekto

rjev

za iz

vaja

-nj

e in

špek

cij v

špor

tu

2016

-202

Inšp

ekto

rat R

S za

šolst

vo in

šp

ort

Spre

mem

ba Z

akon

a o

špor

tu, k

i bo

bolj

nata

nč-

no o

pred

elil

poob

last

ila i

nšpe

kcije

za

špor

t na

po

droč

ju c

elot

nega

špo

rta,

ne

zgol

j iz

vaja

lcev

LP

Š te

r ukr

epe

pri p

osam

ezni

h kr

šitva

h

2015

Í M

IZŠ

Í S

S šp

ort

Í O

KS-

ZŠZ

Vode

nje i

nšpe

kcijs

kih

post

opko

v na

d iz

vaja

njem

pr

ogra

mov

v sl

oven

skem

špor

tu

2014

-202

Inšp

ekto

rat R

S za

šolst

vo in

šp

ort

Pove

čanj

e sve

tova

lne v

loge

(npr

. na l

etni

h po

sve-

tih) i

n iz

boljš

anje

nad

zora

nad

del

ovan

jem

špor

-tn

ih o

rgan

izac

ij s s

tran

i fina

ncer

jev

(npr

. nad

na-

men

sko

pora

bo) i

n kr

ovni

h šp

ortn

ih o

rgan

izac

ij (n

pr. g

lede

usp

osob

ljeno

sti s

trok

ovne

ga k

adra

)

2014

-202

OK

S-ZŠ

NPŠ

Lok

alne

skup

nost

MIZ

Š šp

ort

Í F

ŠO

Inšp

ekto

rat R

S za

šolst

vo in

špor

t. D

ejav

nost

i inš

pekc

ije v

špor

tu so

fina

ncira

ne sk

ozi d

elov

anje

org

aniz

acij,

ki i

zvaj

ajo

inšp

ekci

je, z

ato

inšp

ekci

ja v

šp

ortu

ni p

oseb

en p

redm

et so

finan

cira

nja L

PŠ.

103

Vzp

osta

vite

v sp

letn

ega

mes

ta z

obj

avam

i in

-šp

ekci

jskih

pre

gled

ov, d

obrih

pra

ks te

r sta

lišč

in

mne

nj In

špek

tora

ta za

špor

t

2015

Í In

špek

tora

t RS

za šo

lstvo

in

špor

t

Sode

lova

nje

z dr

ugim

i ins

tituc

ijam

i pri

prep

re-

čeva

nju

zlor

ab v

špor

tu, o

poza

rjanj

e na

pom

anj-

kljiv

osti

v slo

vens

kem

špo

rtu

ter

daja

nje

pobu

d za

ure

dite

v ra

zmer

2014

-202

Inšp

ekto

rat R

S za

šolst

vo in

šp

ort

Í T

ržni

inšp

ekto

rat

Í O

KS-

ZŠZ

Í V

aruh

špor

tnik

ovih

pra

vic

Í P

olic

ijaÍ

Upr

avne

eno

teÍ

DU

RSÍ

Inšp

ekto

rat z

a de

loÍ

Zdr

avst

veni

inšp

ekto

rat

Page 53: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

LPŠ

dolo

ča d

ejav

nost

i in

proj

ekte

za

ures

niče

vanj

e uk

repo

v N

PŠ te

r obs

eg ja

vnih

sred

stev

, ki s

e za

goto

vijo

v p

rora

čuni

h dr

žave

, lok

alni

h sk

u-pn

osti

in F

unda

cije

za

špor

t. Ja

vni fi

nanc

erji

spre

jmej

o LP

Š sk

ladn

o z

izho

dišč

i, ki

so o

pisa

na v

pog

lavj

u o

ravn

anju

z N

PŠ, p

ri če

mer

je p

ou-

darje

n vp

liv ci

viln

e špo

rtne

sfer

e na

post

opek

spre

jem

a LP

Š. P

ri te

m o

pred

elijo

LPŠ

gle

de n

a sv

oje s

trat

eške

dok

umen

te (n

pr. s

trat

egija

razv

oja

špor

ta v

obč

ini)

in p

rora

čuns

ke zm

ožno

sti.

V n

adal

jeva

nju

so p

rikaz

ane

okvi

rne

post

avke

fina

ncira

nja

(dej

avno

sti i

n pr

ojek

ti) L

PŠ n

a dr

žavn

i in

loka

lni r

avni

po

posa

mez

nih

podr

očjih

N

PŠ. J

avni

fina

ncer

ji la

hko

doda

jo d

ejav

nost

i ali

proj

ekte

za

dose

ganj

e uk

repo

v N

PŠ a

li pa

se

omej

ijo n

a do

loče

ne p

osta

vke

gled

e na

svo

je

zmož

nost

i. Pr

i tem

mor

ajo

upoš

teva

ti pr

edno

stni

red

izva

janj

a uk

repo

v, ki

se

sofin

anci

rajo

skoz

i LPŠ

, kot

to d

oloč

a N

PŠ. G

lede

na

omej

itve

se sr

edst

va n

ajpr

ej n

amen

ijo za

ukr

epe

iz p

rve

skup

ine

in si

cer p

o vr

stne

m re

du k

ot so

nav

eden

a po

droč

ja, n

ato

pa za

ukr

epe

iz d

ruge

skup

ine

podr

očij.

Str

uktu

ro L

PŠ p

ripra

vijo

tako

, da j

e vid

no, p

od k

ater

o po

droč

je N

PŠ so

di p

osam

ezna

pos

tavk

a fina

ncira

nja v

LPŠ

. Skl

adno

s te

m tu

di

poro

čajo

o ra

zpor

editv

i sre

dste

v v

LPŠ

Zavo

du R

S za

špor

t Pla

nica

naj

kasn

eje

do k

onca

mes

eca

april

a za

teko

če le

to fi

nanc

iranj

a.

7. ST

RUKT

URA

POST

AVK

FINA

NCIR

ANJA

V L

ETN

EM P

ROGR

AMU

ŠPOR

TA

št.

post

avka

fina

ncir

anja

v L

PŠLo

kaln

e sku

pnos

tiM

IZŠ

špor

tFŠ

O

6.1.

ŠPO

RTN

I PRO

GR

AM

I

6.1.

2.Pr

osto

časn

a šp

ortn

a vz

goja

otr

ok in

mla

dine

6.1.

2.1.

Prom

ocijs

ki šp

ortn

i pro

gram

i

6.1.

2.1.

1 M

ali s

onče

О

6.1.

2.1.

2 C

icib

an p

lani

nec

ОО

6.1.

2.1.

3 Zl

ati s

onče

О

6.1.

2.1.

4N

auči

mo

se p

lava

tiО

О

105

6.1.

2.1.

5 K

rpan

ОО

6.1.

2.1.

6M

ladi

pla

nine

О

6.1.

2.2.

Šolsk

a šp

ortn

a te

kmov

anja

О

О

6.1.

2.3.

Dod

atne

ure

špor

tne

deja

vnos

ti v

šoli

6.1.

2.3.

1 O

ddel

ki z

doda

tno

špor

tno

ponu

dbo

v O

ŠО

О

6.1.

2.3.

2 Zd

rav

živl

jenj

ski s

log

v O

ŠО

О

6.1.

2.3.

3 Zd

rav

živl

jenj

ski s

log

v SŠ

О

6.1.

2.4.

Cel

olet

ni šp

ortn

i pro

gram

i pro

stoča

sne š

port

ne v

zgoj

e otro

k in

mla

dine

6.1.

2.4.

1 O

bsto

ječi

špor

tni p

rogr

ami p

rost

očas

ne šp

ortn

e vz

goje

otr

ok in

mla

dine

О

О

6.1.

2.4.

2 Pi

lots

ki p

rogr

ami p

rost

očas

ne šp

ortn

e vz

goje

otr

ok in

mla

dine

О

О

6.1.

2.5.

Prog

ram

i v p

očitn

icah

in p

ouka

pro

stih

dne

vih

ОО

О

6.1.

3.Šp

ortn

a vz

goja

otr

ok in

mla

dine

s po

sebn

imi p

otre

bam

i

6.1.

3.1.

Cel

olet

ni šp

ortn

i pro

gram

i šp

ortn

e vz

goje

otr

ok in

mla

dine

s po

sebn

imi

potr

ebam

i

ОО

6.1.

3.2.

Špor

tne

prire

ditv

e za

otr

oke

in m

ladi

no s

pose

bnim

i pot

reba

mi n

a re

gijsk

i in

nac

iona

lni r

avni

О

О

6.1.

4.O

bštu

dijs

ke šp

ortn

e de

javn

osti

6.1.

4.1

Cel

olet

ni šp

ortn

i pro

gram

i obš

tudi

jskih

špor

tnih

dej

avno

sti

ОО

О

Page 54: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

6.1.

4.2

Špor

tne

prire

ditv

e št

uden

tov

na u

nive

rzite

tni i

n na

cion

alni

ravn

ОО

6.1.

4.3

Tekm

ovan

ja p

od o

krilj

em F

ISU

О

О

6.1.

5.Šp

ortn

a vzg

oja o

trok

in m

ladi

ne, u

smer

jene

v ka

kovo

stni

in v

rhun

ski š

port

6.1.

5.1

Pano

žne

špor

tne

šole

6.1.

5.1.

1 O

bčin

ske

pano

žne

špor

tne

šole

ОО

6.1.

5.1.

2 N

acio

naln

e pa

nožn

e šp

ortn

e šo

le

О

6.1.

5.2

Prog

ram

i špo

rtne

vzg

oje

otro

k in

mla

dine

, usm

erje

ni v

kak

ovos

tni i

n vr

huns

ki šp

ort

6.1.

5.2.

1 Pr

ogra

mi š

port

nih

druš

tev

na p

odro

čju

špor

tne

vzgo

je o

trok

in m

ladi

ne,

usm

erje

ni v

kak

ovos

tni i

n vr

huns

ki šp

ort

О

6.1.

5.2.

2 Pr

ipra

ve in

nas

topi

nac

iona

lnih

repr

ezen

tanc

otr

ok in

mla

dine

О

О

6.1.

6.K

akov

ostn

i špo

rt

6.1.

6.1

Upo

raba

špor

tnih

obj

ekto

v za

pro

gram

e ka

kovo

stne

ga šp

orta

О

6.1.

7.Vr

huns

ki šp

ort

6.1.

7.1

Prog

ram

i vrh

unsk

ih šp

ortn

ikov

6.1.

7.1.

1 Pr

ogra

mi š

port

nih

druš

tev

na p

odro

čju

vrhu

nske

ga šp

orta

О

6.1.

7.1.

2 Pr

ipra

ve in

nas

topi

nac

iona

lnih

repr

ezen

tanc

, v k

ater

e so

vkl

juče

ni

vrhu

nski

špor

tnik

i

ОО

6.1.

7.2

Zapo

slova

nje

vrhu

nski

h tr

ener

jev

ОО

107

6.1.

7.3

Razv

oj st

roko

vnih

kad

rov

v vr

huns

kem

špor

tu

О

6.1.

7.4

Skla

d za

vrh

unsk

e šp

ortn

ike

О

О

6.1.

7.5

Nag

rade

vrh

unsk

im šp

ortn

ikom

in tr

ener

jem

ОО

6.1.

7.6

Del

ovan

je o

limpi

jsko

univ

erzi

tetn

ega

špor

tneg

a ce

ntra

О

ОО

6.1.

8.Šp

ort i

nval

idov

6.1.

8.1

O

bčin

ske

špor

tne

šole

za šp

ort i

nval

idov

О

О

6.1.

8.2

Pilo

tski

pro

gram

i pov

ezov

anja

špor

tnih

in in

valid

skih

ter d

obro

deln

ih

druš

tev

in zv

ezО

ОО

6.1.

8.3

Drž

avna

prv

enst

va šp

orta

inva

lidov

ОО

О

6.1.

8.4

Prog

ram

i vrh

unsk

ih šp

ortn

ikov

inva

lidov

6.1.

8.4.

1 Pr

ogra

mi š

port

nih

druš

tev

na p

odro

čju

vrhu

nske

ga šp

orta

inva

lidov

О

6.1.

8.4.

2 Pr

ipra

ve in

nas

topi

nac

iona

lnih

repr

ezen

tanc

, v k

ater

e so

vkl

juče

ni

vrhu

nski

špor

tnik

i inv

alid

i

ОО

6.1.

9.Šp

ortn

a re

krea

cija

6.1.

9.1

Zapo

slova

nje

stro

kovn

o iz

obra

žene

ga k

adra

za šp

ortn

o re

krea

cijo

ОО

6.1.

9.2

Cel

olet

ni ci

ljni š

port

nore

krea

tivni

pro

gram

i О

ОО

6.1.

9.3

Pilo

tski

špor

tni p

rogr

ami z

a kr

epite

v zd

ravj

a in

dob

rega

poč

utja

О

ОО

6.1.

9.4

Mno

žičn

e de

lavs

ke šp

ortn

e pr

iredi

tve

О

О

Page 55: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

6.1.

9.5

Špor

tna

rekr

eaci

ja n

a re

cept

О

6.1.

10.

Špor

t sta

rejš

ih

6.1.

10.1

Sk

upin

ska

giba

lna

vadb

a st

arej

ših n

a po

vršin

ah za

špor

t v n

arav

i in

v ur

bane

m o

kolju

О

6.1.

10.2

Za

poslo

vanj

e st

roko

vno

izob

raže

nega

stro

kovn

ega

kadr

a za

izve

dbo

giba

lnih

pro

gram

ov za

star

ejše

О

О

6.1.

10.3

G

ibal

na v

adba

star

ejših

za sp

odbu

janj

e sa

mod

iscip

line

po st

roko

vnih

na

vodi

lih

О

6.1.

10.4

Šp

ortn

i pro

gram

i za

istoč

asno

špor

tno

vadb

o ra

zširj

ene

druž

ine

О

6.1.

10.5

Šp

ortn

o dr

užab

ne m

edge

nera

cijsk

e pr

iredi

tve

ОО

О

6.2.

ŠPO

RTN

I OBJ

EKTI

IN P

OV

RŠI

NE

ZA Š

PORT

V N

AR

AVI

6.2.

1 En

erge

tske

in šp

ortn

o-te

hnol

oške

pos

odob

itve

špor

tnih

obj

ekto

ОО

6.2.

2 Tr

ajno

stna

ure

dite

v, in

vest

icijs

ko v

zdrž

evan

je in

pos

odob

itve

nara

vnih

po

vrši

n za

špor

ОО

6.2.

3 N

ovog

radn

je šp

ortn

ih o

bjek

tov,

ki la

hko

obog

atijo

mre

žo šp

ortn

ih

obje

ktov

za

izva

janj

e LP

Š О

ОО

6.2.

4 Iz

grad

nja,

pos

odob

itev

in o

prem

ljanj

e šp

ortn

ih o

bjek

tov

za p

anož

ne

špor

tne

cent

re O

KS-

ZŠZ

ОО

О

6.3.

RA

ZVO

JNE

DEJ

AVN

OST

I V Š

PORT

U

109

6.3.

1.Iz

obra

ževa

nje,

usp

osab

ljanj

e in

izpo

poln

jeva

nje s

trok

ovni

h ka

drov

v šp

ortu

6.3.

1.1

Usp

osab

ljanj

e in

izpo

poln

jeva

nje

stro

kovn

ih k

adro

v v

špor

tuО

О

6.3.

2.St

atus

ne p

ravi

ce šp

ortn

ikov

, tre

nerj

ev in

stro

kovn

a po

dpor

a pr

ogra

mom

6.3.

2.1

Izob

raže

vanj

e na

darje

nih

in v

rhun

skih

špor

tnik

ov

6.3.

2.1.

1 Šp

ortn

i odd

elki

v sr

ednj

ih šo

lah

О

6.3.

2.1.

2 Št

ipen

dije

za n

adar

jene

in v

rhun

ske

špor

tnik

ОО

6.3.

2.2

Spre

mlja

nje

prip

ravl

jeno

sti š

port

niko

v, sv

etov

anje

o šp

ortn

i vad

bi in

st

roko

vna

podp

ora

prog

ram

ov

6.3.

2.2.

1 Sp

rem

ljanj

e pr

ipra

vlje

nost

i špo

rtni

kov

ОО

О

6.3.

2.2.

2 Sv

etov

anje

pri

vklju

čeva

nju

otro

k v

špor

О

6.3.

2.2.

3 N

abav

a in

razv

oj o

prem

e za

dia

gnos

tiko

v šp

ortu

О

О

6.3.

2.3

Zdra

vstv

eno

vars

tvo

špor

tnik

ov

6.3.

2.3.

1N

adst

anda

rdno

zdra

vstv

eno

zava

rova

nje

vrhu

nski

h šp

ortn

ikov

О

О

6.3.

3.Za

ložn

ištv

o v

špor

tu

6.3.

3.1

Pros

to d

osto

pne

špor

tne

stro

kovn

e in

znan

stve

ne re

vije

na

sple

tu

ОО

6.3.

3.2

Tisk

ane

stro

kovn

e in

znan

stve

ne p

ublik

acije

s po

droč

ja šp

orta

ОО

О

6.3.

4.Zn

anst

veno

razi

skov

alna

dej

avno

st v

špor

tu

6.3.

4.1

Cilj

no ra

zisk

oval

ni p

roje

kti v

špor

tu in

kin

ezio

logi

jiО

ОО

Page 56: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju:

6.3.

5.In

form

acijs

ko k

omun

ikac

ijska

tehn

olog

ija n

a po

droč

ju šp

orta

6.3.

5.1

Sple

tni i

n m

obiln

i ser

visi

v šp

ortu

ОО

О

6.3.

5.2

Razv

oj in

nak

up p

oslo

vnih

aplik

acij

za p

odpo

ro p

oslo

vode

nju

špor

tnih

or

gani

zaci

ОО

6.4.

ORG

AN

IZIR

AN

OST

V Š

PORT

U

6.4.

1.D

elov

anje

špor

tnih

org

aniz

acij

6.4.

1.1

Del

ovan

je šp

ortn

ih d

rušt

ev in

zvez

na

loka

lni r

avni

О

6.4.

1.2

Del

ovan

je ja

vnih

zavo

dov

za šp

ort n

a lo

kaln

i rav

niО

6.4.

1.3

Del

ovan

je N

PŠZ,

OK

S-ZŠ

Z in

dru

gih

zvez

na

naci

onal

ni ra

vni

6.4.

1.3.

1 D

elov

anje

OK

S-ZŠ

Z

О

6.4.

1.3.

2 D

elov

anje

NPŠ

Z

О

6.4.

1.3.

3D

elov

anje

NŠZ

О

6.4.

1.3.

4D

elov

anje

zam

ejsk

ih šp

ortn

ih zv

ezО

6.4.

1.4

Del

ovan

je ja

vnih

zavo

dov

za šp

ort n

a na

cion

alni

ravn

i

О

6.4.

2.Pr

osto

voljn

o de

lo v

špor

tu

6.4.

2.1

Nac

iona

lni p

roje

kt p

rom

ocije

pro

stov

oljn

ega

dela

v šp

ortu

О

6.4.

4.M

edna

rodn

a de

javn

ost v

špor

tu

111

6.4.

4.1

Čla

narin

e sv

etov

nim

in e

vrop

skim

zvez

am in

ude

ležb

a na

zase

danj

ih

О

6.5.

ŠPO

RTN

E PR

IRED

ITV

E IN

PRO

MO

CIJ

A Š

PORT

A

6.5.

1Šp

ortn

e pr

ired

itve

6.5.

1.1

Velik

e m

edna

rodn

e šp

ortn

e pr

iredi

tve

ОО

О

6.5.

1.2

Dru

ge šp

ortn

e pr

iredi

tve

ОО

О

6.5.

1.3

Obč

insk

e šp

ortn

o pr

omoc

ijske

prir

editv

e za

pod

elite

v pr

izna

nj v

špor

tuО

6.5.

1.4

Nac

iona

lne

špor

tno

prom

ocijs

ke p

rired

itve

za p

odel

itev

priz

nanj

v šp

ortu

О

О

6.5.

3Ja

vno

obve

ščan

je o

špor

tu

6.5.

3.1

Nac

iona

lna

kam

panj

a za

spod

buja

nje

redn

ega

ukva

rjanj

a s š

port

omО

О

6.5.

4.Šp

ortn

a de

dišč

ina

in m

uzej

ska

deja

vnos

t v šp

ortu

ОО

О

6.6.

DRU

ŽBEN

A IN

OK

OLJ

SKA

OD

GO

VO

RN

OST

V Š

PORT

U

6.6.

1Šp

ortn

o ob

naša

nje

6.6.

1.1

Nac

iona

lna

kam

panj

a za

spod

buja

nje

špor

tneg

a ob

naša

nja

ОО

О

6.6.

2Pr

epre

čeva

nje

dopi

nga

v šp

ortu

6.6.

2.1

Dop

inšk

a te

stira

nja

na n

acio

naln

i rav

ni

ОО

6.6.

2.2

Nac

iona

lna k

ampa

nja o

zlor

abi d

opin

ga v

tekm

ovaln

em in

rekr

eativ

nem

špor

tu

ОО

Page 57: IZVEDBENI NACRT NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V …med tri vire javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji; med ministrstvo pristojno za področje športa (v nadaljevanju: