of 15 /15
1 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE SREDIŠNJI URED P.P. 933, Radnička c. 1, 10 000 Zagreb Telefon: 01/ 6126 000 Fax: 01/6126 038; 6126 039 E-mail: [email protected] URL: http:// www.hzz.hr Zagreb, 19. siječanj 2015. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE U PODRUČJU ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE ZAPOSLENOST OSOBA S INVALIDITETOM Tijekom 2014. godine iz evidencije Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje zaposleno je ukupno 1.877 osoba s invaliditetom (7,63% više nego u 2013., kada je zaposleno 1.744 osoba s invaliditetom). Od ukupnog broja zaposlenih osoba s invaliditetom 1.756 (93,55%) osoba zaposleno je na temelju zasnivanja radnog odnosa, a 121 osoba (6,45%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkog društva, obrta, ugovor o djelu i dr.). Uspoređujući podatke kroz posljednjih deset godina, vidljivo je da je u 2014. godine postignut najveći učinak u zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Izvjesce Osobe s invaliditetom 20143112 - HZZ · 2020. 4. 26. · 4 invaliditetom od 25 do 29 godina (401 osoba ili 21,36%), zatim osobe u starosti od 20 do 24 godina (374 ili 19,93%)

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Izvjesce Osobe s invaliditetom 20143112 - HZZ · 2020. 4. 26. · 4 invaliditetom od 25 do 29...

 • 1

  HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE SREDIŠNJI URED

  P.P. 933, Radnička c. 1, 10 000 Zagreb Telefon: 01/ 6126 000 • Fax: 01/6126 038; 6126 039

  E-mail: [email protected] • URL: http:// www.hzz.hr

  Zagreb, 19. siječanj 2015.

  IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

  U PODRUČJU ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM

  U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE

  ZAPOSLENOST OSOBA S INVALIDITETOM

  Tijekom 2014. godine iz evidencije Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje zaposleno je ukupno

  1.877 osoba s invaliditetom (7,63% više nego u 2013., kada je zaposleno 1.744 osoba s

  invaliditetom). Od ukupnog broja zaposlenih osoba s invaliditetom 1.756 (93,55%) osoba zaposleno je

  na temelju zasnivanja radnog odnosa, a 121 osoba (6,45%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti

  (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkog društva,

  obrta, ugovor o djelu i dr.).

  Uspoređujući podatke kroz posljednjih deset godina, vidljivo je da je u 2014. godine postignut

  najveći učinak u zapošljavanju osoba s invaliditetom.

 • 2

  Godina Zaposleni do 31.12.

  Indeks kretanja zaposlenosti

  Nezaposleni na 31.12.

  Indeks kretanja nezaposlenosti

  2005. 1.034 97,1 5.892 80,5

  2006. 1.211 117,1 5.790 98,3

  2007. 1.423 117,5 5.703 98,5

  2008 1.267 89,0 5.579 97,8

  2009. 1.028 81,1 6.215 111,4

  2010. 1.080 105,1 6.255 100,6

  2011. 1.465 135,6 5.992 95,8

  2012. 1.421 96,99 6.607 110,26

  2013. 1.744 122,47 6.789 102,75

  2014. 1.877 107,6 6.783 99,9

  • Zaposlene osobe s invaliditetom po županijama i spolu

  Najviše zaposlenih osoba s invaliditetom evidentirano je u Gradu Zagrebu (404 ili 21,52% od

  ukupnog broja zaposlenih osoba s invaliditetom), potom u Zagrebačkoj županiji (166 ili 8,84%) i u

  Osječko-baranjskoj županiji (151 ili 8,04% od ukupnog broja zaposlenih osoba s invaliditetom).

 • 3

  • Udio zaposlenih osoba s invaliditetom u ukupnoj zaposlenosti osoba iz evidencije

  Zavoda po županijama

  Najveći udio zaposlenih osoba s invaliditetom s obzirom na ukupan broj zaposlenih iz evidencije

  Zavoda evidentiran je u Koprivničko-križevačkoj županiji (1,6% zaposlenih osoba s invaliditetom iz

  ukupne zaposlenosti po županijama), potom u Krapinsko-zagorskoj županiji (1,5%) te u Međimurskoj

  županiji i Gradu Zagrebu (1,4%).

  • Struktura zaposlenih osoba s invaliditetom s obzirom na dob i spol

  Najveći broj zaposlenih osoba s invaliditetom čine mlade osobe do 29 godina, njih 856 ili 45,60%

  od ukupnog broja zaposlenih osoba s invaliditetom, što je za 4,9% više nego u 2013. godini.

  Uspoređujući podatke o zapošljavanju s obzirom na dobne skupine najviše se zapošljavaju osobe s

 • 4

  invaliditetom od 25 do 29 godina (401 osoba ili 21,36%), zatim osobe u starosti od 20 do 24 godina

  (374 ili 19,93%) i osobe s invaliditetom između 30 i 34 godine (322 ili 17,16%).

  • Struktura zaposlenih osoba s invaliditetom s obzirom na spol

  Iz evidencije Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje zaposleno je ukupno 1.199 muškaraca s

  invaliditetom (63,88% od ukupnog broja zaposlenih osoba s invaliditetom) i 678 žena s invaliditetom

  (36,12%). Primjećuje se rodna razlika u zapošljavanju osoba s invaliditetom u odnosu na opću

  populaciju, gdje se više zapošljavaju žene (52,23% zaposlenih ženskih osoba i 47,72% muških

  osoba).

  • Struktura zaposlenih osoba s invaliditetom s obzirom na razinu obrazovanja i spolu

  Kao i prethodnih godina, tijekom 2014. godine najveći broj zaposlenih osoba s invaliditetom ima

  završenu srednju školu, točnije 1.548 osoba (82,47% od ukupnog broja zaposlenih osoba s

  invaliditetom), od toga 1.191 zaposlena osoba s invaliditetom ima završenu trogodišnju, a 357 osoba

  s invaliditetom četverogodišnju srednju školu).

 • 5

  • Struktura zaposlenih osoba s invaliditetom s obzirom na trajanje nezaposlenosti i spol

  S obzirom na duljinu trajanja prethodne nezaposlenosti, najveći broj osoba s invaliditetom

  zaposlenih u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine je prije zaposlenja bio u evidenciji

  Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje do tri mjeseca (398 osoba s invaliditetom, tj. 21,20% od ukupnog

  broja zaposlenih osoba s invaliditetom), zatim od jedne do dvije godine (350 osoba s invaliditetom ili

  18,65%). Iz priloženog se može zaključiti da duljim ostankom u nezaposlenosti dolazi do težeg ulaska

  u svijet rada.

  • Struktura zaposlenih osoba s invaliditetom s obzirom na duljinu radnog staža i spol

  Najveći broj zaposlenih osoba s invaliditetom ima radno iskustvo do godinu dana (331 osoba s

  invaliditetom tj. 17,63% od ukupnog broja zaposlenih osoba s invaliditetom). Slijede osobe s

  invaliditetom bez radnog iskustva (326 osoba ili 17,37% od ukupnog broja zaposlenih osoba s

  invaliditetom) i zaposlene osobe s invaliditetom koje su prethodno imali od 5 do 10 godina radnog

  iskustva (279 osoba s invaliditetom ili 14,8 % od ukupnog broja zaposlenih osoba s invaliditetom).

 • 6

  • Struktura zaposlenih osoba s invaliditetom s obzirom na vrstu invaliditeta i spol

  32060

  598

  195

  105

  32

  70

  497

  Kombinirane smetnje

  Kronične bolesti

  Intelektualne teškoće

  Oštećenje sluha

  Oštećenje vida

  Poremećaji glasovno - govornekomunikacije

  Psihičke i organske smetnje

  Najveći broj zaposlenih osoba s invaliditetom spada u skupinu osoba s intelektualnim teškoćama

  (598 ili 31,86 %), slijede osobe s tjelesnim invaliditetom (497 ili 26,48%) te osobe s višestrukim

  kombiniranim oštećenjima (320 ili 17,04%).

  S obzirom na način stjecanja invaliditeta, najbrojniju skupinu čine nezaposlene osobe kojima je

  ranije utvrđen status učenika s teškoćama (1.228 ili 65,42% ), što je vidljivo u tablici ispod.

 • 7

  • Struktura zaposlenih osoba s invaliditetom s obzirom na način stjecanja invaliditeta

 • 8

  NEZAPOSLENOST OSOBA S INVALIDITETOM

  Na dan 31. prosinca 2014. godine u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje bilo je

  registrirano ukupno 6.783 osoba s invaliditetom, što iznosi 2,1 % populacije svih nezaposlenih osoba

  prijavljenih u evidenciju Zavoda.

  • Nezaposlene osobe s invaliditetom po županijama i spolu

  Najveći broj nezaposlenih osoba s invaliditetom evidentiran je u Gradu Zagrebu (1.430 ili 21,08%

  od ukupnog broja nezaposlenih osoba s invaliditetom iz evidencije Zavoda), zatim u Osječko–

  Baranjskoj županiji (675 ili 9,95% od ukupnog broja nezaposlenih osoba s invaliditetom) i Zagrebačkoj

  (619 ili 9,13% od ukupnog broja nezaposlenih osoba s invaliditetom iz evidencije Zavoda).

  • Udio nezaposlenih osoba s invaliditetom po županijama

  0,00,51,01,52,02,53,03,54,0

  Zagr

  eb

  ačk

  a

  Kra

  pin

  sko

  -za

  gors

  ka

  Sisa

  čko

  -mo

  sla

  vačk

  a

  Kar

  lov

  ačka

  Va

  ražd

  insk

  a

  Ko

  pri

  vnič

  ko

  -…

  Bje

  lova

  rsk

  o-…

  Pri

  mo

  rsko

  -go

  ran

  ska

  Ličk

  o-s

  enj

  ska

  Vir

  ovi

  tičk

  o-…

  Po

  žešk

  o-s

  lavo

  nsk

  a

  Bro

  dsk

  o-p

  osa

  vska

  Zad

  ars

  ka

  Osj

  ečk

  o-b

  ara

  njs

  ka

  Šib

  en

  sko

  -kn

  insk

  a

  Vu

  ko

  vars

  ko

  -…

  Split

  sko

  -da

  lma

  tin

  ska

  Ista

  rska

  Du

  bro

  vačk

  o-…

  Međim

  urs

  ka

  Gra

  d Z

  agre

  b

  3,7 3,6

  1,9 2,1

  3,12,9

  2,4 2,5

  0,9 1,0

  2,52,3

  1,4

  1,9

  0,81,2 1,2

  1,7

  1,0

  2,5

  3,5

  udio nezaposlenih osoba s invaliditetom

 • 9

  Najviše nezaposlenih osoba s invaliditetom s obzirom na ukupan broj nezaposlenih u evidenciji

  Zavoda evidentirano je u Zagrebačkoj županiji (3,7%), Krapinsko-zagorskoj županiji (3,6%) i Gradu

  Zagrebu (3,5 % nezaposlenih osoba s invaliditetom iz ukupnog broja nezaposlenih).

  • Struktura nezaposlenih osoba s invaliditetom s obzirom na dob i spol

  U evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje najveći broj nezaposlenih osoba s invaliditetom

  čine mlade osobe između 15 i 29 godina (2.389 ili 35,22% od ukupnog broja nezaposlenih osoba s

  invaliditetom).

  • Struktura nezaposlenih osoba s invaliditetom s obzirom na spol

  Veći broj nezaposlenih osoba s invaliditetom iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje su

  muškarci (3.954 osobe ili 58,29%), dok je nezaposlenih žena s invaliditetom 2.829 ili 41,70%.

 • 10

  • Struktura nezaposlenih osoba s invaliditetom s obzirom na razinu obrazovanja i spol

  Nezaposlene osobe s invaliditetom najvećim dijelom su srednjoškolskog obrazovanja (5.552 ili

  81,85%) od čega je 4.538 osoba s invaliditetom završilo trogodišnju srednju školu, a 1.014

  nezaposlenih osoba s invaliditetom ima završenu četverogodišnju srednju školu.

  • Struktura nezaposlenih osoba s invaliditetom s obzirom na trajanje nezaposlenosti i spol

  S obzirom na trajanje nezaposlenosti najviše osoba s invaliditetom je u evidenciji Hrvatskoga

  zavoda za zapošljavanje od godinu do dvije godine (1.131 ili 16,6 %). Ukupno gledajući, 4.732 osobe

  s invaliditetom ili 69,76% nalazi se u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje više od godinu

  dana.

 • 11

  • Struktura nezaposlenih osoba s invaliditetom s obzirom na duljinu radnog staža i spol

  Velik broj osoba s invaliditetom koji se nalazi u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

  nema radnog iskustva (2.266 ili 33,41%). Upravo nedostatak radnog iskustva predstavlja jednu od

  najvećih poteškoća prilikom njihovog zapošljavanja na otvorenom tržištu rada. Do godinu radnog

  iskustava ima 1.181 osoba s invaliditetom, odnosno 17,41% od ukupnog broja nezaposlenih osoba s

  invaliditetom.

  • Struktura nezaposlenih osoba s invaliditetom s obzirom na vrstu invaliditeta i spol

 • 12

  U evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje najviše je nezaposlenih osoba s intelektualnim

  teškoćama, njih 2.316, odnosno 34,14%. Slijede osobe s višestrukim, kombiniranim oštećenjima

  (1.449 ili 21,36%), te osobe s tjelesnim invaliditetom (1.350 ili 19,9%).

  • Struktura nezaposlenih osoba s invaliditetom s obzirom na način stjecanja invaliditeta

 • 13

  Najbrojniju skupinu nezaposlenih osoba s invaliditetom čini nezaposlene osobe kojima je

  ranije utvrđen status učenika s teškoćama, njih 4.442 odnosno 65,49% od ukupnog broja

  nezaposlenih osoba s invaliditetom.

 • 14

  MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA – OSOBE S INVALIDITETOM

  U 2014. godini nastavljena je provedba Mjera aktivne politike zapošljavanja, koje su usklađene

  s europskim strategijama u području poticanja zapošljavanja, a usmjerene ka: dodjeli potpora za

  zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih, za usavršavanje uz zapošljavanje novozaposlenih

  osoba te u svrhu očuvanja radnih mjesta; financiranju obrazovanja nezaposlenih osoba za potrebe

  tržišta rada, stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa te su/financiranju

  zapošljavanja u programima javnih radova i očuvanja radnih mjesta. Intervencije aktivne politike

  zapošljavanja u 2014. godini razvrstane su po paketima i prilagođene pojedinim skupinama

  nezaposlenih osoba.

  Osobe s invaliditetom izdvojene su kao jedna od skupina te je za njih dostupan paket mjera pod

  nazivom „Uključeni“.

  • Broj uključenih osoba s invaliditetom u mjere aktivne politike zapošljavanja u razdoblju od 1.1. do 31.12.2014. godine

  U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine u Mjere aktivne politike zapošljavanja

  uključeno je 1.106 osoba s invaliditetom, što je za 30 osoba (2,79 %) više nego prethodne godine.

  Kroz potpore za zapošljavanje zaposlene su ukupno 203 osobe s invaliditetom (127 muškaraca i 76

  žena), od čega je najviše korištena mjera Sufinanciranje zapošljavanja osoba s invaliditetom, u koju je

  uključeno 188 osoba s invaliditetom. Mjeru Sufinanciranje samozapošljavanja koristile su 62 osobe s

  invaliditetom (od čega 49 muškaraca i 13 žena), što je za 26,53% više nego u 2013. godini kada je u

  istu mjeru uključeno 49 osoba s invaliditetom.

  Povećanje za 67,68% u odnosu na 2013. godinu (56 osoba) se bilježi i u broju uključenih

  osoba s invaliditetom u obrazovne aktivnosti, gdje su u 2014. godini uključene 94 osobe s

  invaliditetom, od čega 56 muških osoba i 38 ženskih osoba.

 • 15

  Najveće povećanje u odnosu na prošlu godinu bilježi se u broju uključenih osoba s

  invaliditetom u mjeru Stručno osposobljavanje za rad, u koju su kroz 2014. godinu uključene 122

  osobe s invaliditetom, što je za 64 osobe više nego prošle godine (povećanje od 110,34%).

  Iako je najveći broj osoba s invaliditetom u 2014. godini (596 osoba ili 53,89% od ukupnog

  broja osoba s invaliditetom uključenih u Mjere) zaposlen kroz program sufinanciranja, odnosno

  financiranja zapošljavanja u javnim radovima (Javni rad-Podrška socijalnom uključivanju, Javni radovi

  -Elementarna nepogoda, Javni radovi – pojedinačni projekti, Komunalni javni radovi, Mladi za mlade,

  Mladi za zajednicu) vidljivo je smanjenje za 16,76% u odnosu na prethodnu godinu kada je u program

  Javnih radova uključeno 716 osoba s invaliditetom.