49
0733 2007. szeptember a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenrzésérl JELENTÉS

J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

0733 2007. szeptember

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellen�rzésér�l

J E L E N T É S

Page 2: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

Jelentéseink az Országgy�lés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak.

3. Önkormányzati és Területi Ellen�rzési Igazgatóság Átfogó Ellen�rzések F�csoport Iktatószám: V-1001-9/23/15/2007. Témaszám: 845 Vizsgálat-azonosító szám: V0319

Az ellen�rzést felügyelte: Dr. Lóránt Zoltán f�igazgató

Az ellen�rzés végrehajtásáért felel�s: Dr. Sepsey Tamás f�igazgató-helyettes

Az ellen�rzést vezette: Csecserits Imréné f�csoportf�nök-helyettes

Az ellen�rzést végezték:

Bialkó Zsolt Gyula számvev� tanácsos

Luhály Matild számvev�

Szihalminé Kovács Zsuzsanna számvev� tanácsos

A témához kapcsolódó eddig készített számvev�széki jelentések:

címe sorszáma

Jelentés a helyi önkormányzatok gyermekvédelmi szakellátási tevékenységé-nek ellen�rzésér�l

0430

Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellen�rzésér�l

0458

Jelentés a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetése végrehajtásának ellen-�rzésér�l Függelék:

– a helyi önkormányzatokat a 2004. évben megillet� normatív állami hozzájá-rulás elszámolásának ellen�rzése

– normatív kötött felhasználású támogatások 2004. évi felhasználásának ellen-�rzése –a helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2004. évi felhalmozási célú támogatások ellen�rzése

0540

Jelentés a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának átfogó ellen�rzésér�l

0544

Jelentés a 2004. június 13-án megtartott, az EP tagjai választás és a 2004. de-cember 5-én megtartott országos ügydönt� népszavazás lebonyolításához fel-használt pénzeszközök elszámolásának el-len�rzésér�l

0560

Jelentés a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetése végrehajtásának ellen-�rzésér�l Függelék:

– a helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2005. évi felhalmozási célú támogatások ellen�rzése

0628

Page 3: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS 7

I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 17

1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 17 1.1. A tervezett költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok, valamint a

költségvetési egyensúly alakulása 19 1.2. A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése, a pénzügyi egyensúlyi helyzet

alakulása 21

2. Az Önkormányzat felkészültsége az európai uniós források igénylésére és felhasználására, valamint az e-közigazgatási feladatok ellátására 25 2.1. Az európai uniós források igénybevételére és a várható támogatás

felhasználásának szervezettségére történt felkészülés és a belső szabályozottság értékelése 25 2.1.1. A fejlesztési célkitűzések meghatározása 25 2.1.2. Az európai uniós forrásokhoz kapcsolódóan a pályázatfigyelés, a

pályázatkészítés, valamint az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztés lebonyolítása belső rendjének a szabályozottsága, a végrehajtás személyi, szervezeti feltételei 28

2.1.3. Az európai uniós forrással támogatott fejlesztés megvalósítása 30 2.2. Az e-közigazgatási feladatok előkészítése, bevezetése 32

3. A költségvetési gazdálkodás belső kontrolljai 34 3.1. A szabályozottság kockázata a költségvetés tervezési, gazdálkodási,

beszámolási és a folyamatba épített ellenőrzési feladatainál 34 3.2. A belső kontrollok érvényesülése az önkormányzati források szabályszerű

felhasználásában, a költségvetési tervezés, gazdálkodás, beszámolás folyamataiban 35

3.3. A belső ellenőrzési kötelezettség teljesítése, javaslatainak hasznosulása 37

4. Az ÁSZ korábbi ellenőrzési javaslatai alapján készített intézkedési terv végrehajtása, eredményessége 40 4.1. Az Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzése során tett

javaslatok végrehajtására tervezett intézkedések megvalósulása 40 4.2. A zárszámadáshoz kapcsolódó állami hozzájárulások, támogatások

igénylésének és felhasználásának ellenőrzése, valamint a további vizsgálatok esetében a megállapítások, javaslatok alapján tett intézkedések 43

MELLÉKLETEK

1

Page 4: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

1. számú Az Önkormányzat gazdálkodását meghatározó adatok, mutatószámok (1 oldal)

2. számú Az önkormányzati vagyon alakulása (1 oldal)

3. számú Az Önkormányzat 2004-2006. évi költségvetési előirányzatainak és azok pénzügyi teljesítéseinek alakulása (1 oldal)

4. számú 1. számú Nyilatkozat a tervezett és teljesített költségvetési adatoknak a megelőző évhez viszonyított jelentős, ±10%-ot meghaladó változásának indokolásáról, amennyiben azt az Önkormányzat által ellátott feladatok változása indokolta (1 oldal)

5. számú 1. számú Tanúsítvány az európai uniós forrásokkal támogatott programok, célok terve-zett és tényleges adatairól 2004-2007. évekre (1 oldal)

6. számú Dr. Ódor Ferenc úr, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése el-nökének észrevétele (4 oldal)

2

Page 5: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Törvények 2004. évi költségvetési tör-vény

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény

Áht. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény Eisztv. az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. tör-

vény Ötv. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény Számv. tv. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény Rendeletek Ámr. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.)

Korm. rendelet Ber. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.

(XI. 26.) Korm. rendelet SzMSz a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti Mű-

ködési Szabályzatáról szóló 1/1995. (I. 26.) számú rendelet vagyongazdálkodási rende-let

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 12/1997. (XI. 14.) számú rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkor-mányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Vhr. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötele-zettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rende-let

Szórövidítések ÁSZ Állami Számvevőszék belső ellenőrzési vezető Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Ellenőrzé-

si Irodájának vezetője e-közigazgatás elektronikus közigazgatás Ellenőrzési iroda Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának Ellen-

őrzési Irodája EU Európai Unió FEUVE folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés főjegyző Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat főjegyzője Gazdálkodási osztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Közgaz-

dasági Főosztályának Gazdálkodási Osztálya gazdasági szervezet ügy-rendje

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala gazdasági szervezetének 2006. január 1-jétől a főjegyző által kiadott ügyrend-je

GVOP Gazdasági Versenyképesség Operatív Program HEFOP Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program ICsSzEM Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Egészségügyi Minisztérium Igazgatási és jogi főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának Igaz-

gatási és Jogi Főosztálya Igazgatási osztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Igazgatási

és Jogi Főosztályának Igazgatási Osztálya Illetékhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Illetékhivatala KEHI Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

3

Page 6: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

Kincstári osztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Közgaz-dasági Főosztályának Kincstári Osztálya

Közgazdasági főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának Köz-gazdasági Főosztálya

Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Közgyűlés elnöke Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

elnöke IT informatikai technológia Megyei Reumakórház Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Reumakórház Mezőkövesd NFT Nemzeti Fejlesztési Terv OEP Országos Egészségbiztosítási Pénztár ÖNHIKI önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támo-

gatása Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Önkormányzat hivatala Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Pénzügyi bizottság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Gaz-

dálkodási Bizottsága PHARE Lengyelország és Magyarország piacgazdasági átmenetét segíteni

hívatott program PM Pénzügyminisztérium ügyrend Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának 2003.

március 26-án a főjegyző által kiadott ügyrendje Területfejlesztési és va-gyonkezelési főosztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának Terü-letfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztálya

4

Page 7: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR

1. elektronikus szolgáltatási szint

Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan információs, tájékoztató szolgáltatás, amely csak általános információkat közöl az adott üggyel kapcsolatos teendőkről és a szükséges dokumentu-mokról.

2. elektronikus szolgáltatási szint

Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan egyirányú kapcsolatot biztosító szolgáltatás, amely az 1. szinten túl biztosítja az adott ügy intézéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok letöltését, és azok ellenőrzéssel, vagy ellenőrzés nélküli elektroni-kus kitöltését, amely esetben a dokumentumok benyújtása hagyo-mányos úton történik.

3. elektronikus szolgáltatási szint

Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan kétirányú kapcsolatot biztosító szolgáltatás, amely közvetlen, vagy ellenőrzött kitöltésű dokumentum segítségével biztosítja az elektronikus adat-bevitelt és a bevitt adatok ellenőrzését. Az ügy indításához, intézé-séhez személyes megjelenés nem szükséges, de az ügyhöz kapcso-lódó köz-igazgatási döntés (határozat, egyéb aktus) közlése, vala-mint a kapcsolódó illeték-, vagy díjfizetés hagyományos úton törté-nik.

4. elektronikus szolgáltatási szint

Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan teljes közvet-len kétirányú ügyintézési folyamatot biztosító szolgáltatás, amikor az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés is elektronikus úton kerül közlésre, illetve a kapcsolódó illeték-, vagy díjfizetés elektro-nikus úton is intézhető.

európai uniós források fel-használása

Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült kiadások finanszírozására.

fejlesztési feladat (projekt) A fejlesztési feladat (projekt) tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelő pénzügyi háttérrel és végrehajtási ütemezés-sel rendelkező fejlesztési terv, amely illeszkedik az Európai Unió, illetve a Nemzeti Fejlesztési Terv által támogatott programokhoz.

fejlesztési célkitűzés Az önkormányzat által ellátott kötelező, vagy önként vállalt felada-tok ellátásának mennyiségi, vagy minőségi fejlesztésére vonatkozó terv. A mennyiségi fejlesztés megvalósulhat beszerzéssel, létesítés-sel, bővítéssel, átalakítással.

irányító hatóság A strukturális alapok és a Kohéziós alap forrásainak szabályszerű, hatékony és eredményes felhasználásához szükséges intézmény-rendszer felső eleme. Az irányító ha-tóság általános és átfogó fele-lősséget visel a programok, projektek hatékony és szabályszerű végrehajtásáért. Felelősségi köréből eredően ellenőrzi a közösségi, valamint a hazai jogszabályok betartását, koordinálja az európai uniós források szétosztásának folyamatát, irányítja az intézmény-rendszer, a statisztikai és a pénzügyi nyilván-tartási rendszer műkö-dését.

kedvezményezett Az a helyi önkormányzat, amely a támogatási szerződést kedvez-ményezettként aláírja, a projektet, illetve a központi programhoz kapcsolódó támogatott önkormányzati programot végrehajtja.

központi program Az ország egészére, több régióra, egy régióra vonatkozó, de min-denképpen az önkormányzat közigazgatási területén túlmutató program, amelynél a támogatott programok kiválasztása pályáztatás

5

Page 8: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

nélkül, előre meghatározott feltételrendszer szerint történik, a ked-vezményezettek közvetlen megkeresésével. Az Európai Unió pénz-ügyi alapja a Kohéziós alap, a környezetvédelem és a közlekedés terén nyújt lehetőséget az egyes tagországoknak központi prog-ramok megvalósítására.

közreműködő szervezet A közreműködő szervezet az európai uniós támogatást elnyert ked-vezményezettekkel kapcsolatot tartó szerv. Az operatív programok közreműködő szervezetei befogadják, nyilvántartják, döntésre elő-készítik a pályázatokat, rögzítik a támogatással kapcsolatos adato-kat az egységes monitoring informatikai rendszerben, elvégzik a támogatások előzetes (szerződéskötést megelőző), közbenső (a pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamatában végzett) és utóla-gos (a támogatott projekt pénzügyi lezárását megelőző) ellenőrzé-sét. Az önkormányzatoknál a leggyakrabban előforduló operatív program a Regionális Fejlesztési Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek a VÁTI Kht. és a regionális fejlesztési ügynökségek. A Kohéziós alap két közreműködő szervezete (Gazdasági és Közle-kedési Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) a támogatott projektek végrehajtásához kapcsolódó operatív feladato-kat látják el. Ennek keretében megkötik a szerződéseket a projekt kedvezményezettjével, folyamatosan nyomon követik a teljesítése-ket, lebonyolítják a támogatások kifizetését, vezetik az egységes monitoring informatikai rendszert.

lebonyolítás Az európai uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztésre irányuló műszaki, gazdasági (pénzügyi) tevékenységet magában foglaló szervezési, irányítási szolgáltatás. A szervezési szolgáltatás kiterjedhet a pályázatkészítésre, a közbeszerzési eljárás lebonyolítá-sán keresztül a folyamatos műszaki ellenőrzésre, a pénzügyi elszá-molásra, a műszaki átadás-átvételre, az üzembe helyezésre, illetve a fejlesztési folyamat egyes elemeire.

operatív program Az Európai Bizottság által jóváhagyott, a Közösségi Támogatási Keret végrehajtására vonatkozó 2004-2006 közötti, több évre szóló intézkedésekhez kapcsolódó prioritások egységes rendszerét tartal-mazó dokumentum. A strukturális alapok operatív programjai: Ag-rár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP); Gazdasági Ver-senyképesség Operatív Program (GVOP); Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP); Környezetvédelmi és Inf-rastruktúra-fejlesztési Operatív Program (KIOP); Regionális Fej-lesztési Operatív Program (ROP).

támogatási szerződés A strukturális alapok esetében az irányító hatóságnak, illetve a Ko-héziós alap esetében a közreműködő szervezeteknek a kedvezmé-nyezett önkormányzattal kötött szerződése, amely a támogatás fel-használásának részletes fel-tételeit tartalmazza.

6

Page 9: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

JELENTÉS a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálko-

dási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről

BEVEZETÉS

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (1) bekezdése, az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. § (3) bekezdése, valamint az Áht. 120/A. § (1) bekezdése alapján az önkormányzatok gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. Az ellenőrzésre az Országgyűlés illetékes bizottságai részére is átadott, országosan egységes ellenőrzési program szerint került sor.

Az Állami Számvevőszék a stratégiájában foglalt célkitűzéseknek megfelelően a helyi ön-kormányzatok költségvetési gazdálkodási rendszere átfogó ellenőrzésének programját a 2007. évtől megújította, azt kiegészítette további – teljesítmény-ellenőrzési – elemekkel.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat:

• a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak teljesítése során milyen módon bizto-sította, a teljesített bevételek és kiadások egyes évek közötti jelentős eltérése feladatválto-záshoz kapcsolódott-e;

• felkészült-e a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós források igénylé-sére és felhasználására, továbbá az e-közigazgatás bevezetése miatti szervezet-korszerűsítési feladatokra;

• kialakította-e a külső és a belső feltételeknek megfelelően a gazdálkodás belső kontroll-rendszerét1, továbbá a költségvetés tervezési, végrehajtási és zárszámadási feladatok sza-bályszerű ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői el-lenőrzés, valamint a belső ellenőrzés;

• megfelelően hasznosították-e a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításait, sza-bályszerűségi2 és célszerűségi javaslatait.

Az ellenőrzött időszak: az 1., 2. és 4. programpontok tekintetében a 2004-2006. évek, a 3. ellenőrzési pontnál a 2006. év.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye az ország második legnagyobb területű és lakosságszámú megyéje, lakosainak száma Miskolc város lakossága nélkül, 2007. január 1-jén 545 584 fő

1 A gazdálkodás szabályszerűségét biztosító kontrollrendszer alatt értjük a kiépített és működő belső irányítási és szabályozási rendszert, valamint a belső ellenőrzési funkciók ellátásának rendszerét. 2 A törvényi előírások betartásának elmulasztásakor a részletes megállapítások fejezetben egységesen a törvénysértés megjelölést alkalmazzuk, mivel az ÁSZ nem tehet különbséget a törvényi előírások között.

7

Page 10: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

BEVEZETÉS

volt. A megyében a 2006. évben 358 önkormányzat működött, melyből 24 volt város, 12 nagyközség, 321 pedig község. Az Önkormányzat 59 tagú Közgyűlésének munkáját 11 ál-landó bizottság segítette. A 2006. évi önkormányzati választásokat követően a Közgyűlés el-nökének személye változott. A főjegyző 2003. február 1-jétől 2006. december 31-ig látta el feladatát, ezt követően a főjegyzői feladatokat az új főjegyző 2007. április 16- i kinevezéséig az aljegyző látta el.

Az Önkormányzat feladatainak végrehajtása érdekében 53 önállóan, ebből egy részben önál-lóan gazdálkodó intézményt működtetett, valamint egy gazdasági társaságban volt 100%-os, kettőben többségi, további négyben kisebbségi részesedése. Az Önkormányzat hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők száma 2006. december 31-én 180 fő, a költségvetési intézmé-nyekben foglalkoztatott közalkalmazottak száma 7422 fő volt. A megyei illetékhivatalok 2007. január 1-jétől történt megszüntetését, a feladatellátás APEH általi átvételét követően az Önkormányzat hivatalában dolgozók száma 78 fővel csökkent. Az Önkormányzat a 2006. évben 38 338 millió Ft költségvetési bevételt és 38 077 millió Ft költségvetési kiadást teljesí-tett, a könyvviteli mérleg szerint a 2006. december 31-én 21 769 millió Ft vagyonnal rendel-kezett. A 2007. évi költségvetési rendeletben 32 708 millió Ft költségvetési bevételt és 36 539 millió Ft költségvetési kiadást irányoztak elő. (Az Önkormányzat gazdálkodását meghatározó főbb adatokat, mutatószámokat a jelentés 1-3. számú mellékletei tartalmazzák.)

Az Önkormányzat hivatala a 2003. évben az EN ISO 9001:2000 előírásainak megfelelő mi-nőségbiztosítási tanúsítványt szerzett, amely kiterjedt az Önkormányzat hivatalának feladata-ihoz kapcsolódó döntések szakmai és jogi előkészítésére, illetve a végrehajtás szervezésére, ellenőrzésére.

Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzetét az összehasonlító elemzés módszeré-vel vizsgáltuk. E körben elemeztük a költségvetés egyensúlyi helyzetének alakulását, a ter-vezett és tényleges költségvetési hiány okait, a mérséklésére tett intézkedéseket, finanszíro-zásának módját, az Önkormányzat adósságállományának alakulását, összetevőit.

A teljesítmény-ellenőrzés módszerével vizsgáltuk, hogy a belső szabályozottság, szervezett-ség terén felkészültek-e az európai uniós források igénylésére és felhasználására, valamint az igényelt európai uniós támogatások az Önkormányzat által meghatározott fejlesztési célkitű-zésekhez kapcsolódtak-e. Az ellenőrzés során felmértük, hogy az e-közigazgatási feladat el-látása, illetve bevezetése, működtetése érdekében milyen intézkedéseket tettek, valamint biz-tosították-e a közérdekű adatok elektronikus közzétételét.

A költségvetési gazdálkodás belső kontrolljainak ellenőrzése során értékeltük, hogy az Ön-kormányzat hivatalánál a költségvetés tervezési, gazdálkodási, zárszámadás készítési felada-tok belső kontrolljainak kiépítettsége és működése megfelelő biztosítékot ad-e a gazdálkodá-si feladatok megfelelő, szabályszerű ellátására. Felmértük és minősítettük a költségvetés ter-vezési, a gazdálkodási, a zárszámadás készítési feladatokkal, továbbá a pénzügyi- számviteli területen az informatikával kapcsolatosan kialakított kontrollok megfelelősségét, valamint azok működésének eredményességét, megbízhatóságát. Értékeltük a belső ellenőrzés szerve-zeti és szabályozási keretét, továbbá működését.

Az Önkormányzat hivatalánál értékeltük a gazdálkodás folyamatában a kontrollok működé-sének megbízhatóságát, ennek keretében ellenőriztük a szakmai teljesítés igazolására és az utalvány ellenjegyzésére kialakított kontrollok végrehajtását. Az ellenőrzést a következő, ki-

8

Page 11: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

BEVEZETÉS

emelt kockázatok alapján kiválasztott3, az általánostól jellemzően eltérő, egyedi eljárást igénylő gazdasági eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre folytattuk le4.

• a személyi juttatások közül az állományba nem tartozók megbízási díjai5,

• a külső szolgáltató által végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, valamint

• a gépek, berendezések, felszerelések beszerzése.

Az ellenőrzés hatékony elvégzése céljából a vizsgálandó területek kiválasztása során a koc-kázatokon alapuló megközelítés érvényesült, ezáltal az ellenőrzési erőforrásokat azokra a te-rületekre fókuszáltuk, amelyeken legnagyobb a hibák előfordulási valószínűsége. Az ellen-őrzési erőforrások ilyen típusú összpontosításával minimálisra csökkenthető a kívánt ellen-őrzési bizonyosság eléréséhez szükséges időráfordítás

A pénzügyi-számviteli folyamatokban alkalmazott belső kontrollok létezésének és működé-sének ellenőrzésére a vizsgált három terület 2006. évi könyvviteli tételeiből területenként egyszerű véletlen mintát vettünk. A kijelölt gazdasági eseményre elvégzett megfelelőségi tesztek alapján értékeltük a kontrollok működésének eredményességét, megbízhatóságát a vizsgált három területre külön-külön, majd összefoglalóan6 az Önkormányzat hivatalában egyedi eljárást igénylő gazdasági eseményeire. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak részletes dokumentálását három megfelelőségi tesztlapon, öt elővizsgálati és kilenc helyszíni ellenőrzési munkalapon biztosítottuk. Ezeken a teszt- és munkalapokon a minősítés alapjául szolgáló kérdések és a vonatkozó konkrét jogszabályhelyek megjelölése mellett értékeltük a kialakított belső kontrollokban rejlő kockázatokat7 és a kialakított kontrollok működésének megbízhatóságát8. A helyszíni ellenőrzés során kitöltött – az ellenőrzést végző számvevő és

3 Az önkormányzatok kiemelt előirányzataira vonatkozóan, a vertikális folyamatokra elvégeztük a kockázatok becslését, amelynek eredményeként az állományba nem tartozók megbízási díjai, a külső szolgáltató által végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, valamint a gépek, berendezések, fel-szerelések beszerzése kiemelkedően kockázatos területnek bizonyultak. 4 A korábbi ellenőrzési tapasztalataink szerint ezeken a területeken a jegyzők nem, vagy hiányosan szabályozták a megbízás, megrendelés, illetve beszerzés indokoltságának, szükségességének elbírálá-sára, igazolására, valamint a teljesítések dokumentálására, a kifizetések jogosságának megítélésére szolgáló kontrollokat. További kockázatot jelentett a külső szolgáltató által végzett karbantartási, kis-javítási munkák esetében, hogy az 50 ezer Ft alatti megrendelésekre vonatkozóan az ellenőrzési ta-pasztalataink szerint a jegyzők nem alakították ki a kötelezettségvállalások rendjét és nyilvántartási formáját, valamint a szabályozás elmulasztása esetén nem történt meg az írásbeli kötelezettségvállalás és annak az ellenjegyzése sem. 5 Az állományba tartozók rendszeres személyi juttatásainak számfejtését, valamint folyósítását nem a polgármesteri hivatalok, hanem a nettó finanszírozás keretében a beküldött dokumentumok alapján a MÁK végzi. 6 A vizsgált három terület egyedi értékelési pontszámait a területek relatív költségvetési súlyával ará-nyosan összegeztük. 7 A kialakított belső kontrollokban rejlő kockázatot alacsonynak minősítettük, ha a kontrollok – vég-rehajtásuk esetén – megfelelő védelmet nyújtanak a hibák bekövetkezése ellen. Közepesnek minősí-tettük a belső kontrollokban rejlő kockázatot, amennyiben a kontrollok – végrehajtásuk esetén – a le-hetséges hibák többsége ellen védelmet nyújtanak. Magasnak értékeltük a kockázatot, ha a kontrollok – kialakításuk hiányában, vagy hiányos kialakításuk miatt – nem nyújtanak elegendő védelmet a le-hetséges hibákkal szemben. 8 A kontrollok működésének eredményességét, megbízhatóságát kiválónak értékeltük abban az eset-ben, ha azok működése – esetleges apróbb hiányosságoktól eltekintve – megfelelt a hibák megelőzé-sére és kijavítására meghatározott szabályozásnak és a legmagasabb szintű elvárásoknak. Jónak minő-sítettük a kontrollok működését, ha a hiányosságok száma ugyan jelentős volt, de nem veszélyeztette

9

Page 12: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

BEVEZETÉS

az Önkormányzat hivatalának felelős köztisztviselője által aláírt – elővizsgálati és helyszíni ellenőrzési munkalapokat, azok kitöltési útmutatóit, továbbá a megfelelőségi tesztek doku-mentumait a Közgyűlés elnöke részére a számvevői jelentéssel egyidejűleg átadtuk.

Az ÁSZ korábbi ellenőrzési javaslatai alapján tett intézkedéseket, illetve azok megvalósítá-sát utóellenőrzés keretében vizsgáltuk. A gazdálkodási rendszer átfogó ellenőrzése során tett javaslatok végrehajtására tett intézkedések megvalósítását ellenőriztük, az egyéb számvevő-széki ellenőrzések során tett javaslatok esetében pedig a kiadott intézkedéseket tekintettük át.

A jelentés megállapításainak, javaslatainak egyeztetése során a Közgyűlés elnöke arról adott tájékoztatást, hogy az időközben megtett intézkedésekkel a javaslatok egy részét megvalósí-tották. Ezekben az esetekben a jelentés II. Részletes megállapítások fejezetében az adott té-mához kapcsolt lábjegyzetben a megtett intézkedést feltüntettük és a kapcsolódó javaslatot elhagytuk.

A jelentést az ÁSZ-ról szóló 1989. évi XXXVIII. tv. 25. § (1) bekezdése alapján észrevétel közlése céljából megküldtük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének. A kapott észrevételt a jelentés 6. számú melléklete tartalmazza.

az ellenőrzött terület hibáinak megelőzését és kijavítását. Amennyiben a hiányosságok mértéke nem biztosította a hibák megelőzését, feltárását, kijavítását és ezáltal veszélyeztette az eredményes, meg-bízható működést, a kontroll működésének megbízhatósága gyenge minősítést kapott.

10

Page 13: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Az Önkormányzat tervezett költségvetési bevételei és kiadásai a 2004-2007. évek között fo-lyamatosan növekedtek, de a tervezett költségvetési bevételek egyik évben sem biztosították a fedezetet a költségvetési kiadásokra, mind a négy évben forráshiánnyal tervezték a költ-ségvetést. A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében növekvő arányban rövid, illetve hosszú lejáratú hitelfelvételt terveztek. Az Önkormányzatnál a 2004-2006. évek között a költségvetések végrehajtásakor a tervezettől eltérően a teljesített összes költségvetési bevétel fedezte a teljesített összes költségvetési kiadást. A költségvetés végrehajtása során a 2004-2005. években a működési célú költségvetési bevételeknél többlet, a 2006. évben viszont a működési célú költségvetési kiadásoknál forráshiány keletkezett. A teljesített felhalmozási célú költségvetési kiadásokra mindhárom évben fedezetet biztosítottak a felhalmozási célú költségvetési bevételek.

Az Önkormányzat hivatala év közben a pénzügyi egyensúly biztosításához 2004-2006 kö-zött folyószámlahitelt vett igénybe, melyet – a 2006. év kivételével – az év végén visszafi-zettek. A működési célú költségvetési kiadások csökkentése, a gazdálkodás áttekinthetőbbé tétele érdekében a 2005. évben a Közgyűlés a gyermekvédelmi szakellátás működésének és szervezeti rendszerének átalakításáról, valamint a megyei fenntartású nevelési-oktatási in-tézmények szakmai, gazdálkodási és szervezeti korszerűsítéséről döntött. Az átszervezések következtében az Önkormányzat intézményeinek száma 2004-2006 között 64-ről 53-ra csökkent. A likviditás elősegítése érdekében a kiadásokat rangsorolták, lehetőség szerint át-ütemezték, azonban 2004-2006 között az Önkormányzat hivatala a fizetési kötelezettségeit egyre nagyobb mértékű napi folyószámlahitel igénybevételével teljesítette.

Az Önkormányzatnál a költségvetés végrehajtása során az eredeti előirányzatot a teljesített költségvetési bevételek mindhárom évben – 11-14%-kal – meghaladták, amit az eredeti elői-rányzatként nem tervezett pénzmaradvány igénybevétel, az év közben elnyert pályázati pénzösszegek, és egyes működési célú költségvetési bevételek alultervezése eredményezett. Az Önkormányzat a 2004. és a 2006. évek között a költségvetés egyensúlyát a működési cé-lú kiadásainak csökkentésére irányuló intézkedéseivel, a pályázati lehetőségek kihasználásá-val összességében biztosította, de a 2006. évben a működési célú költségvetési kiadásokra felhalmozási célú költségvetési bevételt is fordított. Az Önkormányzat a 2006. évet 306 mil-lió Ft rövid lejáratú hitelállománnyal és a működési célú költségvetési kiadásoknál 214 mil-lió Ft forráshiánnyal zárta.

Az Önkormányzat a 2004-2006. évekre szóló fejlesztési tervében rögzítette a feladataihoz kapcsolódó fejlesztési célkitűzéseit, amelyeket az igénylők számának és az ellátottsági mu-tatóknak a figyelemmel kísérésével támasztottak alá, azonban a feladatok megoldásánál je-lentkező feszültségekről felmérést nem készítettek. A fejlesztési terv tartalmazta a várható kiadásokat és a kiadások fedezetéül szolgáló pénzügyi forrásokat. Az NFT-ben megjelenő pályázati lehetőségek figyelembevételével a fejlesztési célkitűzéseket felülvizsgálták, azokat a pályázati feltételek megváltoztatása esetén – lehetőség szerint– módosították. Hét fejleszté-si célkitűzés megvalósításához pályáztak európai uniós forrásra, amelyből három pályázatot elutasítottak és négy pályázat megvalósult, illetve megvalósítása folyamatban van.

Az Önkormányzat az európai uniós források igénybevételére és felhasználására a belső szabályozottság tekintetében eredményesen felkészült, mivel az európai uniós források igénybevételéhez és felhasználásához kapcsolódóan a pályázatfigyelés, a pályázatkészítés,

11

Page 14: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

valamint a támogatással megvalósuló fejlesztés lebonyolításának belső rendjét szabályozták. Hiányossága a szabályozásnak, hogy a Közgyűlés elnöke és a fejlesztési feladat lebonyolító-ja közötti kapcsolattartás rendjét nem írták elő. A pályázatfigyeléssel, pályázatkészítéssel és a fejlesztési feladatok lebonyolításával összefüggő feladatok ellátásának személyi és szerve-zeti feltételeit – 2005. április 1-jétől – kialakították. Ettől az időponttól kezdődően külső személyt, szervezetet pályázatkészítéssel, projektmenedzseri feladatok ellátásával nem bíz-tak meg. Az Önkormányzat a projektötletekkel, illetve a pályázatokkal kapcsolatos informá-ciók azonos elvek szerinti rögzítésére pályázat nyilvántartó rendszert működtetett. A pályá-zati szabályzatban előírták az európai uniós források igénybevételével és felhasználásával kapcsolatos részletes feladatokat. A pályázatfigyelés, pályázatkészítés, valamint a támogatott fejlesztések lebonyolításának folyamatba épített ellenőrzési kötelezettségét, feladatait és fe-lelőseit a FEUVE keretében szabályozták. Az európai uniós források igénybevételével és felhasználásával összefüggő felelősség szabályait – annak indokoltsága ellenére – nem hatá-rozták meg, erre vonatkozó előírást a feladatellátással megbízott köztisztviselők munkaköri leírásai sem tartalmaztak. A fejlesztési feladatok lebonyolításával kapcsolatos belső ellenőr-zési feladatot a pályázati szabályzatban, illetve az ügyrendben – annak indokoltsága ellenére – nem írtak elő.

A Megyei Reuma Kórház a HEFOP keretében igényelhető támogatásra nyújtott be pályáza-tot rehabilitációs központ létrehozása céljából. Az elnyert európai uniós támogatást teljes összegben igénybe vették, a szükséges saját forrást biztosították, a fejlesztés utófinanszírozá-si rendszere pénzügyi zavarokat nem okozott. A beruházási feladat tényleges kiadásai meg-egyeztek a támogatási szerződésben rögzített kiadások összegével. A támogatott beruházás megvalósítási ütemeinek a műszaki tartalma eltért a támogatási szerződés szerinti cselekvési programban rögzített ütemezéstől, ezért a támogatási szerződést és annak részét képező megvalósítási és kivitelezési (pénzügyi) ütemtervet három alkalommal módosították. A be-ruházást a módosított ütemtervhez képest egy hónappal korábban befejezték. Az európai uniós forrásból megvalósuló, regionális rehabilitációs központ létrehozását – a megvalósítás folyamatában – a közreműködő szervezet, illetve a KEHI ellenőrizte. A külső ellenőrzések szabálytalanságra, mulasztásra vonatkozó megállapítást nem tettek.

Az Önkormányzat által működtetett elektronikus ügyintézési és tájékoztató rendszer a 2. elektronikus szolgáltatási szint követelményeit biztosította, lehetővé tette szociális-gyermekvédelmi és oktatás-igazgatási hatósági ügyekben az ügyfelek számára a hatósági formanyomtatványok, adatlapok letöltését, és azok elektronikus kitöltését. A Közgyűlés 2006. decemberében az e-közigazgatási feladatok 4. elektronikus szolgáltatási szintnek meg-felelő ellátásáról döntött, amelynek megvalósítása elkezdődött. Az Önkormányzat a közér-dekű adatok közzétételére kötelezett volt, azonban az Eisztv-ben foglaltak ellenére a többsé-gi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek, és az általa alapí-tott közalapítványok adatait, valamint a tevékenységére, működésére vonatkozó előírt adat-körből a honlap nem tartalmazta az Önkormányzat önként vállalt feladatait, valamint az Áht. előírása ellenére a 2006. évben nyújtott fejlesztési célú támogatások adatait (illetve a 2007. I. negyedévében nyújtott működési és fejlesztési támogatások adatait (támogatottak neve, a támogatás célja, összege, a támogatási program megvalósítási helye) nem tette közzé.

Az Önkormányzat hivatalában a költségvetési tervezés és a zárszámadás készítési folyama-tokat szabályozták, a szabályozás összességében a 2006. évben alacsony kockázatot jelentett a feladatok szabályszerű végrehajtásában, mivel a főjegyző belső szabályzatokban meghatá-rozta a költségvetési javaslat összeállításával kapcsolatos követelményeket, előírta a kapcso-lódó ellenőrzési feladatokat. Annak ellenére összességében alacsony volt a kockázat, hogy az intézményi térítési díjakból származó saját bevételek előirányzatai, és a költségvetés meg-alapozását szolgáló önkormányzati rendeletek összhangjának ellenőrzési kötelezettségét nem írták elő és nem végezték el. A költségvetési tervezés és a zárszámadás készítés folyamatára

12

Page 15: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

kialakított kontrollok működésének megbízhatósága a 2006. évben összességében kiváló volt a működésbeli hibák megelőzése, feltárása, kijavítása tekintetében, mivel az előírt egyezteté-si, ellenőrzési feladatokat elvégezték.

Az Önkormányzat hivatalában a 2006. évben a pénzügyi-számviteli tevékenységek sza-bályszerű végrehajtásában a gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített el-lenőrzési feladatok szabályozottsága összességében alacsony kockázatot jelentett, mivel ren-delkeztek az előírt szabályzatokkal, azok tartalmát rendszeresen felülvizsgálták, aktualizál-ták. Annak ellenére összességében alacsony volt a kockázat, hogy a gépek, berendezések, felszerelések, valamint az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök esetében kétévenkénti mennyiségi leltározási kötelezettséget írtak elő az Önkormányzat rendeletben történt felha-talmazása nélkül, valamint nem határozták meg a terven felüli értékcsökkenés elszámolásá-nak rendjét, nem rögzítették az egyeztetések elvégzésének dokumentálási módját, továbbá nem határoztak meg a kockázatkezelési eljárásrendben elfogadható kockázati szintet, nem gondoskodtak a válaszintézkedések megvalósíthatóságának a mérlegeléséről, a kockázatok nyilvántartásáról, illetve nem szervezték meg a válaszintézkedések beépítését a folyamatok-ba.

Az Önkormányzat hivatalánál az állományba nem tartozók megbízási díjaival, a karbantartá-si, kisjavítási szolgáltatásokkal, továbbá a gépek, berendezések, felszerelések beszerzésével kapcsolatos kifizetések során a kontrollok működésének megbízhatósága a 2006. évben összességében kiváló volt, mivel a szakmai teljesítés igazolás és az utalvány ellenjegyzés megfelelő biztosítékot adott a gazdálkodási feladatok megfelelő, szabályszerű ellátására. Annak ellenére összességében kiváló volt, hogy az Illetékhivatal számítástechnikai eszköze-inek karbantartását, valamint a vízelvezető rendszer meghibásodásának javítását biztosító szolgáltatások esetében a kiadás összegszerűségének ellenőrzését a szakmai teljesítés igazo-lására kijelölt személy nem végezte el, és az utalvány ellenjegyzője a gazdálkodásra vonat-kozó szabályok betartásáról, és az érvényesítés megtörténtéről nem győződött meg.

Az Önkormányzat hivatalában a 2006. évben az informatikai rendszer szabályozottsága közepes mértékű kockázatot jelentett az informatikai feladatok biztonságos végrehajtásában, mivel nem gondoskodtak az informatikai eszközökhöz való hozzáférések ellenőrzési rendjé-nek meghatározásáról, és az elvégzett ellenőrzések dokumentálásának előírásáról. Az infor-matikai rendszerek működtetésénél a működésbeli hibák megelőzése, feltárása, kijavítása te-kintetében a kialakított kontrollok működésének megbízhatósága a 2006. évben összességé-ben kiváló volt, mivel számítógépes program informatikai hálózati rendszer útján biztosította a főkönyv és a költségvetési beszámoló adatainak egyezőségét a szükséges adatok egyszeri bevitele alapján, megoldott a szolgáltatott adatok rendszeres ellenőrzése.

Az Önkormányzatnál a 2006. évben a belső ellenőrzés szervezeti és szabályozási kerete ösz-szességében alacsony kockázatot jelentett, mivel a Közgyűlés a belső ellenőrzési feladatok ellátására létre hozta az Ellenőrzési irodát, melynek funkcionális és szervezeti függetlenségét biztosították, valamint szabályozták a belső ellenőrzés működési feltételeit. A belső ellenőr-zési vezető elkészítette a belső ellenőrzés 2006-2010. évekre szóló, kockázatelemzés segít-ségével meghatározott stratégiai tervét. A Közgyűlés a 2006-2007. évi éves ellenőrzési ter-veket elfogadta.

A 2006. évben a belső ellenőrzés működésének megbízhatósága összességében kiváló volt, mivel a hibák feltárásával, valamint a célirányos intézkedések kezdeményezésével, a realizá-lás ellenőrzésével megfelelt a hibák megelőzésére és kijavítására meghatározott szabályo-zásnak. Annak ellenére összességében kiváló volt, hogy a belső ellenőrzés keretében nem el-lenőrizték az Önkormányzat hivatalában a FEUVE rendszer kiépítését és működését. A 2006. és a 2007. évben az Önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt műkö-dő három gazdasági társaságnál, illetve a vagyonkezelőknél a rendelkezésre álló erőforrás-

13

Page 16: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

okkal való gazdálkodás, a vagyon megóvás, gyarapítás, az elszámolások, beszámolók meg-bízhatóságának ellenőrzését nem tervezték.

A belső ellenőrzésről készített jelentések szükség szerint tettek ajánlásokat és javaslatokat. A főjegyző a 2005. és a 2006. évi költségvetési beszámoló keretében beszámolt a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés működtetéséről. A Közgyűlés elnökének előterjesztése alapján a Közgyűlés a 2006. és a 2007. évben a zár-számadási rendelettervezettel egyidejűleg áttekintette az általa alapított és fenntartott költ-ségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait, és elfogadta az erről szóló beszámolókat.

Az Önkormányzat gazdálkodásának 2004. évi átfogó ellenőrzéséről készített számvevőszé-ki jelentésben tett megállapítások, javaslatok hasznosítására készített intézkedési tervben meghatározták az elvégzendő feladatokat, azok végrehajtásáért felelős személyeket és határ-időket. A javaslatok 80%-át teljes mértékben, 12%-át részben hasznosították. A javaslatok 8%-át nem hasznosították, mivel az Ámr. előírása ellenére a 13. havi illetménynek csak a 75%-át tervezték meg a költségvetésben eredeti előirányzatként, a leltározási szabályzat mó-dosításakor nem voltak figyelemmel az Vhr-ben előírt önkormányzati rendeletben való sza-bályozás követelményére. A kötelezettségvállalások ellenjegyzésének, illetve a szakmai tel-jesítésigazolásoknak a banki és pénztári kifizetéseknél történő elvégzésére irányuló javaslat a külső szolgáltató által végzett számítástechnikai eszközök karbantartását, kisjavítását biztosí-tó szolgáltatásoknál részben hasznosult.

A költségvetési koncepció és a költségvetési rendelet tartalmára, mellékleteire vonatkozó ja-vaslatok hasznosításával javult a Közgyűlés döntéshozatalát elősegítő tájékoztatás. A gaz-dálkodás és a pénzügyi-számviteli feladatok szabályozottságának biztosítása érdekében tett javaslatok hasznosítása – a külső pénzkezelési helyként működő önkormányzati üdülők pénzforgalmával kapcsolatos szabályok meghatározása, és az SzMSz Önkormányzat hivata-lára vonatkozó részeinek kiegészítése – hozzájárult a feladatok szabályozásához. Az utóla-gos elszámolásra felvett előlegek elszámolási határidejének tudomásulvételéről szóló nyilat-kozattétel kötelezettségének előírása elősegítette a pénzügyi fegyelem javulását. A követelé-sek, részesedések, értékpapírok értékelésének elvégzése biztosította ezen eszközök esetében a számviteli előírásoknak megfelelő értéken való bemutatását a könyvviteli mérlegben. A 2006. évben az ingatlanértékesítések során a döntéseket az arra jogosultak hozták meg, hasz-nosítva az erre irányuló javaslatot. A céljelleggel nyújtott támogatások számadási kötelezett-ségének előírására tett intézkedések a 2006. évben hozzájárultak a támogatások cél szerinti felhasználásához, és a számadáskérés szabályszerűségéhez. Folyamatban van, de nem feje-ződött be a középületek akadálymentessé tétele. A belső ellenőrzési rendszer szabályozottsá-gának a szintje javult a belső ellenőr funkcionális függetlenségének SzMSz-ben történő biz-tosításával, a belső ellenőrzést végzők kötelezettségeinek és feladatainak előírásával.

Az Önkormányzatnál a 2004-2006. évek között végzett további ÁSZ ellenőrzések javaslatai hasznosultak. A gyermekvédelemmel kapcsolatos személyes gondoskodást nyújtó ellátások ellenőrzése során tett javaslatokat hasznosítva az Önkormányzat által fenntartott gyermek-otthonok szerkezetét átalakították, azok alapító okiratait módosították, a gondozási díjbevé-telek fokozott ellenőrzését, valamint a díjhátralékok behajtása hatékonyságának ellenőrzését az intézmények az Ellenőrzési iroda által lefolytatott átfogó ellenőrzése során biztosították. A 2004. június 13-án megtartott, az Európai Parlament tagjainak választásához és a 2004. december 5-i országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök el-számolásának ellenőrzése által javasoltakat hasznosítva, gondoskodtak a választással kap-csolatosan felmerült költségek választásonkénti elkülönített nyilvántartásáról, az általános költségek kimutatásáról. A helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyúj-tott 2004. évi felhalmozási célú támogatások ellenőrzésének javaslata alapján a Közgyűlés elnöke kezdeményezte a jogszabályi feltételeknek nem megfelelő pályázat alapján elnyert és

14

Page 17: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

jogtalanul igénybe vett TERKI támogatási előirányzatról való lemondást, és ezt követően in-tézkedett a jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről.

A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk:

a Közgyűlés elnökének

a munka színvonalának javítása érdekében

1. kezdeményezze, hogy a számvevőszéki jelentésben foglaltakat a Közgyűlés tárgyalja meg és a feltárt hiányosságok megszűntetése érdekében készíttessen intézkedési tervet a határidők és felelősök megjelölésével;

2. kezdeményezze, hogy a fejlesztési célkitűzések meghatározásához a feladatok megoldásánál jelentkező feszültségekről felmérés készüljön;

a főjegyzőnek

a jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében

1. biztosítsa az Eisztv. 6. § (1) bekezdésében előírtak alapján az Önkormányzat többségi tulaj-donában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek, és az általa alapított közalapítványok adatainak, valamint a tevékenységére, működésére vonatkozóan előírt adat-körből az Önkormányzat önként vállalt feladatainak, továbbá az Áht. 15/A. § (1) bekezdésé-ben előírtak alapján a 2006. évben nyújtott fejlesztési célú támogatások adatainak, illetve a 2007. I. negyedévében nyújtott működési és fejlesztési célú támogatások adatainak (támoga-tottak neve, a támogatás célja, összege, a támogatási program megvalósítási helye) az Ön-kormányzat internetes honlapján történő közzétételét;

2. határozza meg az Ámr. 145/C. § (4) bekezdése alapján a kockázatkezelési eljárásrend mű-ködtetése keretében az elfogadható kockázati szintet, gondoskodjon a kockázatok nyilvántar-tásáról, gondoskodjon, hogy mérlegeljék a válaszintézkedések megvalósíthatóságát, illetve szervezze meg a válaszintézkedések beépítését a folyamatokba;

3. gondoskodjon róla, hogy a külső szolgáltató által végzett karbantartási, javítási szolgáltatá-sok megrendeléseiben határozzák meg a szolgáltatás ellenértékét, mely alapján a szakmai teljesítésigazolása és az érvényesítés során ellenőrizzék a kifizetés összegszerűségét az Ámr. 135. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, valamint az utalvány ellenjegyzésénél az Ámr. 137. § (3) bekezdésében előírtak alapján győződjenek meg a szakmai teljesítés igazolás és az érvénesítés összegszerűségre vonatkozó elvégzéséről;

4. biztosítsa, hogy a Ber. 8. § a) pontjának előírása alapján az Önkormányzat hivatalában a FEUVE rendszer kiépítését és működését vizsgálja a belső ellenőrzés;

5. gondoskodjon az Önkormányzat gazdálkodásának 2004. évi átfogó ellenőrzése során az ÁSZ által tett és nem, vagy részben teljesült szabályszerűségi és célszerűségi javaslatok végrehaj-tásáról;

a munka színvonalának javítása érdekében

6. határozza meg az európai uniós források igénybevételével és felhasználásával összefüggő fejlesztési feladatok lebonyolításával kapcsolatos ellenőrzési feladatot;

15

Page 18: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

7. írja elő az intézményi térítési díjakból származó saját bevételek előirányzatai és a költségve-tés magalapozását szolgáló önkormányzati rendeletek közötti összhang ellenőrzési kötele-zettségét, és gondoskodjon az ellenőrzés végrehajtásáról;

8. határozza meg az informatikai hozzáférések ellenőrzési rendjét, és írja elő az elvégzett ellen-őrzések dokumentálásának kötelezettségét;

9. intézkedjen annak érdekében, hogy a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai terv felülvizsgá-lata, aktualizálása során a kockázatelemzés kiterjedjen az Önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, illetve vagyonkezelőknél a ren-delkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás, a vagyon megóvás, gyarapítás, az elszámo-lások, beszámolók megbízhatósága vizsgálatának feladataira.

16

Page 19: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI HELYZETE Az Önkormányzatnál a 2004-2006 közötti időszakban folyamatosan emelkedtek a tervezett és teljesített költségvetési bevételek és kiadások. A költségvetés egyensúlya azonban nem volt biztosított, mivel a tervezett költségvetési bevételek nem nyújtottak fedezetet a terve-zett költségvetési kiadásokra, a tervezett költségvetési hiány mértéke a 2004. évi 3%-ról a 2006. évre 7%-ra, a 2007. évre 10% -ra emelkedett. A teljesítési adatok alapján az Önkor-mányzat mindhárom évben költségvetési többlettel zárta az évet.

A tervezett és teljesített működési és felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások alakulását szemlélteti a következő grafikus ábra:

AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK 2004-2006. ÉVI ALAKULÁSA

32 7

56

31 9

22

35 1

51

34 2

61

35 5

17

35 7

31

1524

33 0

47

29 5

40

30 4

85

31 6

02

31 8

13

34 1

69

23462799

28212213

2216

26531674

16742649

1663 2599

25561456

1095

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

bevétel kiadás bevétel kiadás bevétel kiadás

2004. év 2005. év 2006. év

Adatok: millió Ft-ban

Tervezett működési

Tervezett felhalmozási

Teljesített működési

Teljesített felhalmozási

Tervezetthiány

A 2004-2006. évi költségvetési rendeletekben a költségvetés bevételi és kiadási főösszegé-nek, illetve a költségvetés hiányának megállapításakor az Áht. 8/A. § (7) bekezdésében előír-takkal összhangban finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül állapították meg a költ-ségvetési bevételeket, illetve költségvetési kiadásokat.

Az Önkormányzatnál a 2004-2006. években tervezett és teljesített működési és felhalmozási célú költségvetési kiadásokra a következő arányban biztosítottak fedezetet a költségvetési bevételek:

17

Page 20: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Adatok: %-ban

2004. év 2005. év 2006. év Megnevezés

Terv Tény Terv Tény Terv Tény Működési célú kiadások fedezettsége működési célú költségvetési bevételekből

96,9 102,6 95,6 102,6 93,1 99,4

Felhalmozási célú kiadások fedezettsége felhalmozási célú költ-ségvetési bevételekből

91,0 119,5 99,4 119,9 92,9 120,2

Költségvetési kiadások fedezettsége költségvetési bevételekből

96,6 103,7 95,8 103,6 93,1 100,7

A tervezett működési, illetve felhalmozási célú költségvetési bevételek egyik évben sem biz-tosították a fedezetet a tervezett azonos célú – működési, illetve felhalmozási –költségvetési kiadásokra. A tervezett működési célú kiadások nagyobb arányban növekedtek, mint a terve-zett működési célú bevételek.

A költségvetés végrehajtása során, a tervezettnél magasabb összegű költségvetési bevételek-kiadások mellett a teljesített költségvetési bevételek fedezték a teljesített költségvetési kiadá-sokat. Mindhárom évben – a 2006. évi mintegy 1%-os működési célú költségvetési forráshi-ány kivételével – működési, illetve felhalmozási célú költségvetési bevételi többlettel zárta az évet az Önkormányzat.

A 2005-2006. években tervezett és teljesített költségvetési – azon belül működési és felhal-mozási célú – bevételek és kiadások megelőző évhez viszonyított változását szemlélteti a következő táblázat:

Változás az előző évhez (%) 2005. évben 2006. évben Megnevezés

Terv Tény Terv tény Működési célú költségvetési bevételek változása 7,0 7,3 0,7 1,0 Működési célú költségvetési kiadások változása 8,4 7,3 3,4 4,3 Felhalmozási célú költségvetési bevételek változása 9,2 0,1 56,2 6,3 Felhalmozási célú költségvetési kiadások változása 0 - 0,1 67,2 6,0 Összes költségvetési bevétel változása 7,1 6,8 3,4 1,4 Összes költségvetési kiadás változása 8,0 6,8 6,5 4,4

A 2006. évi felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok tervezett növe-kedését az uniós forrásból megvalósításra tervezett kórházbővítés (1082 millió Ft), illetve a címzett támogatás segítségével tervezett szociális intézményépítés (368 millió Ft) adott évre vonatkozó előirányzatai okozták.

A vizsgált időszakban a 2004. évben települési önkormányzattól átvett két középfokú oktatá-si intézmény működtetésének kötelezettsége jelentett feladat bővülést, valamint a 2005. és a 2006. évi intézmény átalakítások, összevonások jelentettek változást a feladatellátás módjá-ban.

18

Page 21: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

1.1. A tervezett költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok, valamint a költségvetési egyensúly alakulása

Az Önkormányzatnál a Közgyűlés 137/1999. (XII. 16.) számú határozata alapján az egész-ségügyi intézmények és a gazdasági-műszaki ellátó szolgálat egyes részeit (textiltisztítás, portaszolgálat, vagyonvédelem, takarító szolgáltatás, műszaki-karbantartó ellátó szolgálat, étkeztetés) közbeszerzés alapján vállalkozásba adták.

A vállalkozási szerződésekben foglalt díjfeltételek alapján a dologi kiadások eredeti előirány-zata a 2005. évben 16%-kal, a 2006. évben további 11%-kal növekedett. A 2006. évi kiadás-emelkedés mérséklődésénél a 2005. évben elkezdett intézményracionalizálás már éreztette ha-tását. Az étkeztetés megoldási módja 2006. január 1-jétől megváltozott, az étkeztetést vásárolt szolgáltatásként biztosították. Az élelmezéssel kapcsolatos térítési díjak a szolgáltató bevételét képezték, ezért az intézményi működési bevételek előirányzatát a 2006. évben mintegy 500 millió Ft-tal kisebb összegben tervezték a 2005. évi teljesítésnél. Az illeték bevételeknél a 2005. évben 300,7 millió Ft-tal (12%-kal) kevesebb bevételt terveztek az előző évben teljesített bevételek összegénél, mert figyelembe vették, hogy a 2004. év során volt egy 600,7 millió Ft-os rendkívüli bevétele az Önkormányzatnak. A 2006. évi költségvetésben 11%-kal kevesebb il-leték bevételt terveztek, mint az előző évben beszedett illetékek összege volt, mivel az elői-rányzat tervezésénél figyelembe vették, hogy a 2006. évben központi szabályozás alapján a va-gyonszerzéshez kapcsolódóan az ingatlan nyilvántartási eljárás illetékének kiszabása és behaj-tása kikerült az illetékhivatalok hatásköréből.

A felhalmozási célú tervezett kiadásokon belül a felújítások helyett előtérbe került egy-egy intézmény teljes körű rekonstrukciója, amelyhez pályázati forrás igénybevételét tervezték. Ezek a fejlesztések magukba foglalták az épületek korszerűsítését, hőszigetelését, elektro-mos hálózatának a rekonstrukcióját, estleges bővítését, a célnak megfelelőbb átalakítását. A 2005. és a 2006. évben a Közgyűlés kijelölése alapján forgalomképes ingatlanok (kempin-gek), a feladatellátáshoz már nem szükséges épületek értékesítését tervezték.

A lakásotthonos gyermekvédelmi szakellátás kialakítása következtében megüresedtek azok az épületek, amelyekben korábban nevelő otthonok működtek, ezekre az épületekre az Önkor-mányzatnak nem volt szüksége.

A 2004-2006. években a támogatásértékű felhalmozási célú költségvetési bevételek elői-rányzata közel megháromszorozódott a megnyert pályázatok alapján tervezett bevételek mi-att.

A 2004-2006. évi költségvetési rendeletekben a költségvetési egyensúlyi helyzetet rövid és hosszú lejáratú hitelfelvétel tervezésével biztosította az Önkormányzat.

19

Page 22: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÉNEK, KIADÁSÁNAK ÉS EGYENSÚLYI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA

30 485

29 540

33 047

31 602

34 169

31 813

2799

2599 2556

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000

Költségvetési kiadás

Költségvetési bevétel

Költségvetési kiadás

Költségvetési bevétel

Költségvetési kiadás

Költségvetési bevétel20

04. é

v20

05. é

v20

06.é

v

T ervezett működési célú költségvetési bevételek/kiadásokTervezett felhalmozási célú költségvetési bevételek/kiadásokHiány Adatok:millió Ft-ban

1456

1095

1663

1674

1524

1674

Az Önkormányzatnál 2004-2006 között a tervezett működési célú költségvetési kiadásoknál a hiány fokozatosan emelkedett 945 millió Ft, 1445 millió Ft, 2356 millió Ft volt.

A tervezett működési célú költségvetési bevételek növekedése a 2006. évben 6,3 százalékpont-tal (1851 millió Ft-tal) kevesebb volt a 2005. évi növekedésnél, amit az okozott, hogy a kórhá-zak a csökkentett szolgáltatási díjtételek alapján kevesebb OEP finanszírozást terveztek (év-közben a teljesítménynövekedésük alapján, mintegy 600 millió Ft-tal több OEP finanszírozást kaptak, mint amit terveztek). Az Önkormányzat központi költségvetésből kapott támogatásá-nak tervezett előirányzata a 2006. évben az előző évhez viszonyítva összességében 600 millió Ft-tal kevesebb volt, valamint az étkezési térítési díjak miatti tervezett saját bevétel kiesés 500 millió Ft volt.

A tervezett működési célú költségvetési kiadások növekedési üteme is csökkent. A 2006. évben 5 százalékponttal (1440 millió Ft-tal) kisebb arányú növekedést terveztek, mint a 2005. évben. A 2005. évi működési célú költségvetési kiadások előző évhez viszonyított tervezett növekedé-sét a központi bérpolitikai intézkedések eredményezték, a 2006. évi tervezett csökkenést pedig az OEP finanszírozás előirányzatának 2006. évi csökkenése, valamint a tervezett intézmény összevonások miatti megtakarítások okozták.

Az Önkormányzatnál a 2004. évben 9%-kal (150 millió Ft-tal), a 2005. évben alig 1%-kal (mintegy 10 millió Ft-tal), a 2006. évben közel 7%-kal (200 millió Ft-tal) kevesebb felhal-mozási célú költségvetési bevételt terveztek, mint amennyi a tervezett felhalmozási célú költségvetési kiadás összege volt. A tervezett felhalmozási célú költségvetési bevétel kiegé-szítéseként a 2004. és a 2005. évben rövid lejáratú hitel felvételét, a 2006. évben – a Megyei Könyvtár nyílászáróinak cseréjéhez – 200 millió Ft kedvezményes kamatozású, 20 éves fu-tamidejű Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel felvételét tervezték. A hosszú lejára-tú hitel törlesztésének megkezdését 3 év türelmi idővel tervezték. A felújítás csak a 2007. évben kezdődött el, ezért a tervezett hitelt a 2006. évben nem vették igénybe.

20

Page 23: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

1.2. A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése, a pénzügyi egyensúlyi helyzet alakulása

A teljesített költségvetési bevétel 2004-2006 között fedezetet biztosított a költségvetési kiadásokra. A teljesített költségvetési bevételeken és kiadásokon belül 2004-2006 között a működési célú költségvetési bevételek és a kiadások aránya magas, 92%-94% közötti volt.

A teljesített működési célú költségvetési bevételeknél – a teljesített működési célú költ-ségvetési kiadásokhoz viszonyítva – a 2004. és a 2005. évben 834 millió Ft, illetve 890 millió Ft többlet volt, a 2006. évben viszont a működési célú költségvetési kiadásoknál 214 millió Ft forráshiány keletkezett.

A teljesített felhalmozási célú költségvetési bevételek mindhárom évben biztosították a felhalmozási célú költségvetési kiadások fedezetét. A teljesített felhalmozási célú költség-vetési bevételek tárgyévi többlete a 2004. évben 433 millió Ft, a 2005. évben 440 millió Ft, a 2006. évben 475 millió Ft volt. A 2004-2006 között képződött felhalmozási célú költségve-tési bevételi többletek a tervezett felhalmozási feladatok megvalósításának időbeli csúszása miatt keletkeztek.

AZ ÖNKORMÁNYZAT TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÉNEK, KIADÁSÁNAK ÉS EGYENSÚLYI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA

31 922

32 756

34 261

35 151

35 731

35 517

2649

2213

2653

2216

2821

2346

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000

Költségvetési kiadás

Költségvetési bevétel

Költségvetési kiadás

Költségvetési bevétel

Költségvetési kiadás

Költségvetési bevétel

2004

. év

2005

. év

2006

.év

T eljesítet t működési célú költségvetési bevételek/kiadásokTeljesítet t felhalmozási célú költségvetési bevételek/kiadásokTöbblet

Adatok: millió Ft-ban

261

1330

1267

Az Önkormányzat hivatalának fizetőképessége az évek során romlott, a pénzügyi egyensúlyi helyzet biztosításához a 2004-2006. években folyószámlahitelt vett igénybe. A folyószámla hitelkeret mértéke a megkötött éves keretszerződés szerint a 2004. évben 500 millió Ft, a 2005. évben 800 millió Ft, a 2006. évben 1300 millió Ft, a 2007. évben pedig 2000 millió Ft volt. Ténylegesen folyószámlahitelt a 2004. évben 192 napon, a 2005. évben 143 napon, a 2006. évben pedig 327 napon keresztül vett igénybe, amelynek átlagos napi ál-lománya a 2004. évben 204 millió Ft, a 2005. évben a 311 millió Ft, és a 2006. évben 596 millió Ft volt. Az igénybevett napi folyószámlahitel maximális összege 393 millió Ft, 561 millió Ft, illetve 1041 millió Ft volt.

Az igénybe vett folyószámlahitelt a 2004. és a 2005. év végén a költségvetési bevételből visszafizették, a 2006. év végén 309 millió Ft összegű rövid lejáratú hitel visszafizetése nem történt meg. A 2004-2006. években kötvényt nem bocsátottak ki, kölcsönt nem vettek igény-be. A likviditás elősegítése érdekében a kiadásokat rangsorolták, lehetőség szerint átüte-mezték.

21

Page 24: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

A működési célú hitelfelvételi igény mérséklése érdekében az Önkormányzat mindhárom év-ben benyújtotta pályázatát az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok tá-mogatására, aminek eredményeképpen a 2004. évben 358 millió Ft, a 2005. évben 547 millió Ft, a 2006. évben pedig 793 millió Ft támogatást kapott, amely az évenként tervezett forráshi-ány összegének mintegy egyharmadát jelentette, és a teljesített költségvetési bevételeknek – az évek sorrendjében – az 1-1%-a, illetve a 2%-a volt.

A működési célú költségvetési kiadások csökkentése, a gazdálkodás áttekinthetőbbé té-tele érdekében a 2005. évben a Közgyűlés a 8/2005. (II. 17.) számú határozatával a gyer-mekvédelmi szakellátás működésének és szervezeti rendszerének átalakításáról döntött. Ugyanebben az évben a Közgyűlés a 45/2005. (IV. 14.) számú határozatban a megyei fenn-tartású nevelési-oktatási intézmények szakmai, gazdálkodási és szervezeti korszerűsítésé-ről intézkedett. Az átszervezések következtében az Önkormányzat intézményeinek száma 2004-2006 között 64-ről 53-ra csökkent.

Az átszervezések céljául a Közgyűlés azt fogalmazta meg, hogy mind a szakmai feladatellátás, mind az intézményi gazdálkodás a szervezeti átalakítást követően áttekinthetőbb és költségta-karékosabb megoldást eredményezzen. A 2005. évben átalakított gyermekvédelmi körzetek, valamint a középiskolai átszervezések következtében összesen 100 fő munkaviszonyát szüntet-te meg az Önkormányzat, ennek következtében, a dologi megtakarításokkal együtt – az Ön-kormányzat hivatala által készített kimutatás szerint – összesen mintegy 64 millió Ft megtaka-rítás keletkezett a 2005. évben. Az intézményi étkeztetés külső szolgáltató általi biztosítása mi-att a 2005. évben 254,5 fő foglalkoztatása szűnt meg az Önkormányzatnál, amely miatt a dolo-gi kiadások növekedését is figyelembe véve mintegy 82 millió Ft megtakarítást terveztek a 2006. évben. A Közgyűlés a 78/2006. (VIII. 31.) számú határozatával tovább folytatta a gyer-mekvédelmi szakellátás működésének és szervezeti rendszerének átalakítását, melynek során a 26,5 fő létszámcsökkentés következtében a személyi juttatások és járulékaik kiadási előirány-zatoknál – az Önkormányzat hivatalának számításai szerint - mintegy 84 millió Ft megtakarítás jelentkezett a 2006. évben. Az Önkormányzat fenntartásában 2004-2006 között öt kórház volt, melyek közül egynél a felhalmozott szállítói tartozások rendezése miatt az Önkormányzatnak anyagilag is helyt kellett állnia, a 2005. évben 80 millió Ft-ot, a 2006. évben pedig 159 millió Ft-ot fizetett a kórházak helyett a szállítók részére, ami csökkentette az intézmények átszerve-zéséből keletkező megtakarítások eredményét.

A felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások teljesítése mindhárom évben túlteljesítést mutatott az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva. A költségvetési bevétel 6-8 %-át képviselő felhalmozási célú költségvetési bevételeken belül a 2004-2006. években 66-54-58%-ot képviseltek az év közben elnyert pályázati források, amelyek módosított elői-rányzatként kerültek a költségvetésbe, a bevételekkel összhangban a kiadási előirányzatok is módosítására kerültek. Az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva túlteljesítést okozott a pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele, amit a kialakított gyakorlat szerint eredeti előirányzatként nem terveztek.

A költségvetés végrehajtása során 2004-2006 között a kiadások és bevételek eredeti elői-rányzatához viszonyított túlteljesítések eltérését, a bevételek alultervezését okozó előre nem tervezhető – vagy nehezen becsülhető – egyedi vagy rendkívüli bevételek, az év közben nyert pályázati pénzeszközök, valamint az eredeti előirányzatként nem tervezett – kötelezett-ségekkel terhelt – pénzmaradvány eredményezte.

Az intézmény átszervezések során 2004-2006 között történt mintegy 8%-os létszám leépítés következtében a személyi juttatások és járulékok kiadásainak súlya – az Önkormányzat összkiadásán belül – csökkent.

A személyi juttatások és járulékok kiadásai a 2004. évben az összes kiadásnak mintegy 56%-át képviselte, a 2005. évben – a központi bérintézkedések következtében – 57% volt az aránya, a 2006. évre már csak 55%-ot jelentettek a kiadásokon belül.

22

Page 25: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az Önkormányzatnál a 2004-2006. években a költségvetés végrehajtása során a teljesített költségvetési bevételek az eredeti előirányzatot mindhárom évben – 11-14%-kal – megha-ladták, viszont a teljesített költségvetési kiadások az eredeti előirányzatokat csak 3%-6%-kal teljesítették túl.

A teljesített működési célú költségvetési bevételek 2004-2006 között az eredeti előirány-zatokat 11%-kal meghaladták, a működési célú költségvetési kiadások eredeti előirányzat-okhoz viszonyított túlteljesítése 4%-os volt. A teljesített működési célú költségvetési bevé-telek többlete 75%-ban, 78%-ban, illetve 94%-ban okozta az adott években a költségvetési bevételek túlteljesítését.

A 2004. évben a működési célú költségvetési bevételek eredeti előirányzathoz viszonyított túlteljesítését 61%-ban, a 2005. évben 51%-ban okozta az intézményi működési célú költ-ségvetési bevételek és az illetékek többletbevétele, illetve a pénzmaradvány nem tervezett igénybevétele. A 2006. évben az illetékek többletbevétele, valamint a pénzmaradvány nem tervezett igénybevétele 38%-ban járult hozzá a működési célú költségvetési bevételek eredeti előirányzathoz viszonyított túlteljesítéséhez.

A 2004. évben intézményi működési célú költségvetési bevételeknél az eredeti előirányzathoz viszonyított összesen 14%-os túlteljesítésből 8%-ot a Múzeumi Igazgatóságnak – az autópálya építésének terepmunkáihoz kapcsolódó – régészeti feltárásra számlázott rendkívüli bevétele és 4%-ot a kórházak alap és vállalkozási tevékenységének bevételi többlete okozott. Az illeték bevételek 32%-os túlteljesítése a 2004. évben egy cég rendkívüli befizetéséből, vagyonszerzési illeték címén befolyó összegből keletkezett. A pénzmaradvány eredeti előirányzatként nem ter-vezett felhasználása 941 millió Ft-tal emelte meg a működési célú költségvetési bevételek ere-deti előirányzathoz viszonyított túlteljesítését a 2004. évben.

A 2005. évben az intézményi működési célú költségvetési bevételek eredeti előirányzathoz vi-szonyított 14%-os túlteljesítéséből mintegy 11%-ot okozott az intézményi működési bevéte-leknél a Múzeumi Igazgatóság régészeti ásatásokra számlázott 339 millió Ft-os többletbevétele és 3%-ot a kórházak alaptevékenységéből és a közforgalmi gyógyszertári bevételekből adódó 122 millió Ft-os bevételi többlete. Az Önkormányzat működési célú támogatását a 2005. évben mintegy 780 millió Ft-tal megemelte az év közben kapott 547 millió Ft-os ÖNHIKI támogatás és a kötött normatívákhoz kapcsolódó 233 millió Ft-os többlettámogatás. A 2005. évben az il-letékek 388 millió Ft-os többletbevételét a – kedvezményes lakásvásárlási hitel következmé-nyeként – megnövekedett számú lakásvásárlásokhoz kapcsolódó vagyonszerzési illeték címén befizetett összeg eredményezte. A 2005. évben a pénzmaradvány eredeti előirányzatként nem tervezett felhasználása 934 millió Ft-tal emelte meg a működési célú költségvetési bevételek túlteljesítését.

A 2006. évben 12%-kal tovább emelkedett a lakásvásárlások száma, az ehhez kapcsolódó va-gyonszerzési illeték befizetéséből az Önkormányzatnak mintegy 360 millió Ft bevételtöbblete keletkezett, ami az illetékek eredeti előirányzatához viszonyítva 16%-os túlteljesítést okozott. A 2006. évben az önkormányzat működési célú támogatását összességében 932 millió Ft-tal emelte meg az év közben kapott 793 millió Ft összegű ÖNHIKI támogatás és a kötött normatí-vákhoz kapcsolódó többlettámogatás összességében 139 millió Ft-os összege, ami az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva 17%-os túlteljesítést okozott. A 2006. évben a támogatásértékű működési bevételek 6%-kal, 928 millió Ft-tal túllépték az eredeti előirányzatot, amiből 606 millió Ft-ot jelentett az OEP által a kórházak számára folyósított teljesítményfinanszírozási többlet összege és 322 millió Ft volt az intézményeknek a Munkaügyi Központtól kapott fog-lalkoztatással kapcsolatos pályázati pénzösszege. A 2006. évben a működési célú költségvetési bevételek eredeti előirányzathoz viszonyított túlteljesítéséhez hozzájárult a pénzmaradvány eredeti előirányzatként nem tervezett 855 millió Ft-os igénybevétele.

A 2004. évben a dologi kiadások teljesítése 11%-kal 1139 millió Ft-tal haladta meg az eredeti előirányzatot, ebből 479 millió Ft-os növekedést eredményezett a pénzmaradvány eredeti elői-rányzatként nem tervezett felhasználása, valamint a – Múzeumi Igazgatóság, kórházak – in-

23

Page 26: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

tézményi működési többletbevételéhez kapcsolódó dologi kiadások 660 millió Ft-os növekmé-nye. Az EU parlamenti választások 265 millió Ft-tal, 160%-kal emelték meg a támogatásértékű működési támogatások teljesítését az eredeti előirányzathoz viszonyítva, a 2006. évben a vá-lasztási feladatokkal kapcsolatos pénzeszközátadások 24%-os túlteljesítést okoztak.

A felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítése mindhárom évben túlteljesítést muta-tott az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva. A felhalmozási bevételeken belül a 2004-2006. években 66-54-58%-ot képviseltek az év közben elnyert pályázati források, ame-lyek módosított előirányzatként kerültek a költségvetésbe, a bevételekkel összefüggésben a kiadási előirányzatok is módosítására kerültek. Az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva túl-teljesítést okozott az is, ha a pénzmaradvány jelentette a felhalmozás forrását, amit a kialakí-tott gyakorlat szerint, eredeti előirányzatként nem terveztek.

A felhalmozási célú költségvetési bevételeknél összesen 9-74%-os túllépést okozott az év köz-ben megnyert pályázatokhoz kapcsolódó bevételek összege. A 2004-2005. évben a felhalmozá-si célú költségvetési kiadások 32%-kal túllépték, a 2006. évben pedig 16%-kal alulteljesítették az eredeti előirányzatot, ami az év közben megnyert pályázatok, illetve az adott évben határidő csúszás miatt pénzügyileg nem teljesített beruházások következménye volt.

A 2004-2006. években szabad felhasználású pénzmaradványa nem volt az Önkormány-zatnak, a pénzmaradvány felhasználása feladattal terhelten került bele módosító tényezőként – mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatokat illetően – a költségvetésbe.

Az Önkormányzatnál eredeti előirányzatként nem tervezve a 2004. évben összesen 1418 millió Ft pénzmaradványt vettek igénybe, a 2005 évben összesen 1369 millió Ft pénzmaradványt használtak fel, a 2006. évben 1295 millió Ft volt a pénzmaradvány igénybe vétele. Az igény-bevett pénzmaradvány összege 2004-2006 között a teljesített költségvetési bevételeknek a 4,2%, 3,8%, illetve a 3,4%-át biztosította.

A költségvetés végrehajtása során 2004-2006 között a bevételek eredeti előirányzathoz vi-szonyított túlteljesítését az eredeti előirányzatként nem tervezett pénzmaradvány felhasz-nálása, az év közben nyert pályázati pénzösszegek, és egyes működési célú költségvetési bevételek alultervezése eredményezte.

Az Önkormányzat a működési célú kiadásainak csökkentésére irányuló intézkedéseivel, a pályázati lehetőségek kihasználásával a 2004. és a 2006. évek között a költségvetés egyen-súlyát összességében biztosította. A költségvetési bevételek a 2004. évben 1267 mil-lió Ft-tal, a 2005. évben 1329 millió Ft-tal, a 2006. évben 261 millió Ft-tal meghaladták a ki-adásokat. A pénzügyi egyensúly biztosításához az Önkormányzati hivatal folyószámlahitelt vett igénybe, amit – a 2006. év kivételével – az évvégéig visszafizetett. A 2006. évet az Ön-kormányzat 306 millió Ft rövid lejáratú hitelállománnyal és 214 millió Ft működési forráshi-ánnyal zárta.

24

Page 27: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT FELKÉSZÜLTSÉGE AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK IGÉNYLÉSÉRE ÉS FELHASZNÁLÁSÁRA, VALAMINT AZ E-KÖZIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

2.1. Az európai uniós források igénybevételére és a várható támogatás fel-használásának szervezettségére történt felkészülés és a belső szabályozott-ság értékelése

2.1.1. A fejlesztési célkitűzések meghatározása

Az Önkormányzat a 2004-2006. évekre szóló gazdasági programjának részét képező fejlesz-tési tervében rögzítette fejlesztési célkitűzéseit, melyben elsősorban a kötelező közszolgálati feladatok (egészségügyi és szociális ellátás, közoktatás, közgyűjtemények, közművelődés, idegenforgalom, sport, gyermek és ifjúsági jogok biztosítása) ellátásával, és az Önkormány-zat által fenntartott intézmények korszerű működtetésével összefüggő célokat határoztak meg feladatcsoportonként. A fejlesztési terv tartalmazta továbbá az önként vállalt feladatok-kal (egészségmegőrzés, civil közösségek támogatása) kapcsolatos fejlesztési célokat is. A fejlesztési terv mellékletét képező fejlesztési program valamennyi pályázatra vonatkozóan tartalmazta a várható kiadásokat és a kiadások fedezetéül szolgáló pénzügyi forrásokat (sa-ját forrás, pályázati forrás, egyéb forrás bontásban). A fejlesztési célkitűzéseket az igénybe-vevők és igénylők számának figyelemmel kísérésével és az ellátottsági mutatók alacsony ér-tékével támasztották alá, azonban a feladatok megoldásánál jelentkező feszültségekről szé-leskörű felmérést – lakossági, vállalkozói, társadalmi és civil szervezetek körében – nem vé-geztek. A tervezés során a fejlesztési feladatok ütemezését és a sorrendiséget az Önkor-mányzat költségvetésének teherbíró képessége, valamint a pályázati lehetőség határozta meg. A fejlesztési terv 93 célkitűzést (75 törzsprojekt, 18 tartalék projekt) tartalmazott. A törzsprojektek közé a szakmai és működési hatékonyságot növelő, pályázati forrással finan-szírozható fejlesztési célkitűzéseket sorolták, a tartalékprojektek körét az előzőeknél na-gyobb arányú önrészt igénylő, feladatbővítő projektek alkották. A fejlesztési célkitűzések megvalósításának feltétele volt az EU-s pályázati források elnyerése.

Az NFT keretében meghirdetett pályázatokról – a fejlesztési terv összeállításakor– rendelke-zésre álló információk birtokában a fejlesztési tervben szereplő célkitűzések közül 15 fej-lesztési célkitűzés megvalósításához 10 132 millió Ft európai uniós támogatás igénybevételét tervezték. Az NFT-ben megjelenő pályázati felhívásokat folyamatosan figyelemmel kisérve a fejlesztési célkitűzéseket felülvizsgálták, a pályázati feltételek megváltoztatása esetén – le-hetőség szerint – módosították.

Az Önkormányzat pályázati lehetőségeit meghatározta több pályázati kiírás esetében a támoga-tottak körére vonatkozó korlátozás (esetenként a támogathatók köréből kikerültek a megyei önkormányzatok, a támogatást a települési önkormányzatok, hátrányos helyzetű települések, kistérségek pályázhatták meg).

Az Önkormányzat a pályázati felhívásokban szereplő korlátozás miatt nyolc fejlesztési cél megvalósításához nem pályázhatott európai uniós forrásra. A pályázati kiírások ismeretében hét fejlesztési célkitűzés megvalósítása érdekében nyújtottak be pályázatot európai uniós for-rásra, ebből három pályázatra az Önkormányzat hivatala, két pályázatra az Önkormányzat intézményei, illetve két pályázatban társpályázóként vett részt az Önkormányzat. A hét pá-lyázatból három pályázatot elutasítottak, négy pályázat alapján támogatásban részesültek.

Nem részesültek támogatásban az Önkormányzat hivatala által beadott következő pályázatok:

25

Page 28: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

• a „Herman Ottó Múzeum Miskolc Papszeri Kiállító Épületének látogatóbarát intézménnyé fejlesztése” című pályázatot az Irányító Hatóság9 azzal az indokkal utasította el, hogy a VÁTI Kht. Kulturális térképe nem tartalmazza azt az övezetet, amelyben a múzeum elhe-lyezkedik (nem hátrányos helyzetű kistérségben található az intézmény). A pályázati kiírás-ban ez a feltétel nem szerepelt;

• elutasította az Irányító Hatóság10 a Sajóvölgyi Térségi Integrált Központ létrehozására és infrastrukturális feltételeinek javítására benyújtott két pályázatot. Az elutasítás indokaként – a pályázat előnyeinek kiemelése mellett – a megalapozottság alátámasztásának, a szak-képzés szerkezetének változásáról és az új képzési irányokról készült helyzetelemzés hiá-nyát rögzítették.

Az Önkormányzat négy egészségügyi intézménye, egy oktatási intézménye és egy kulturális intézménye összesen négy célkitűzés megvalósításához nyert európai uniós támogatást, me-lyek együttes összege a hazai társfinanszírozással együtt 1193,7 millió Ft volt (5. számú mel-léklet), a következők szerint:

• a Strukturális alapokból, a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében kapott (2004. évben) támogatást a Tokaj Mikrorégióért Alapítvány, mint főkedvezményezett, valamint az Önkormányzat és további öt önkormányzat. A Tokaj Világörökségéért I. cí-mű projektnek részét képezte a Magyar Nyelv Múzeumának megvalósítása az Önkor-mányzat által fenntartott Herman Ottó Múzeum múzeumi egységeként működő Kazinczy Ferenc Emlékparkban (Sátoraljaújhely – Széphalom). A beruházás befejezésének terve-zett időpontja 2007. december 15., tervezett összköltsége 1341 millió Ft, melyből 400 millió Ft a Magyar Nyelv Múzeuma megvalósításának tervezett bekerülési értéke;

• a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium HEFOP Irányító Hatósága által a 2004. évben kiírt az „Egészségügyi információ-technológiai fejlesztés az elmaradott régi-ókban” című pályázat célterületeként három régiót – Észak-Magyarországot, Észak-Alföldet és Dél-Dunántúlt – jelölt meg. Az észak-magyarországi régióban konzorcium alakult, melyet 14 fekvőbeteg-szakellátást, 6 járóbeteg-szakellátást nyújtó intézmény és 120 háziorvos alkotott. A konzorcium által benyújtott pályázat 1350 millió Ft támogatás-ban részesült, amely teljes egészében finanszírozta a fejlesztés várható költségeit, a meg-valósításhoz a támogatottaknak saját forrással nem kellett hozzájárulniuk. A konzorcium-ban résztvevő intézmények a pályázati dokumentációban rögzített mértékű fejlesztési for-rást kaptak. Az Önkormányzat négy egészségügyi intézménye ezen pályázat keretében összességében 618,3 millió Ft támogatásban részesült. A fejlesztés befejezésének terve-zett időpontja 2007. december 31-e. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges fenntartói nyilatkozatban a 2005. évben kötelezettséget vállalt az Önkormányzat arra, hogy legalább öt éven keresztül fenntartja és üzemelteti az intézmények közötti egészség-ügyi információs rendszert;

• az Önkormányzat intézménye, a Sályi Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő iskola, Diákotthon és Gyermekotthon az informatikai berendezések korszerűsítésére, taneszkö-zök beszerzésére az „Álmodtam egy könnyebb világot” elnevezésű pályázat alapján nyert (2004. évben) PHARE támogatást. A beruházás kiadásait a PHARE finanszírozás és a hazai társfinanszírozás 85,4%-ban fedezte. A fejlesztés befejeződött, az intézmény infor-matikai berendezések korszerűsítésére, taneszközök beszerzésére fordított összes kiadása 45,4 millió Ft volt;

9 A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program és Interreg Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatósága. 10 A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium HEFOP és EQUAL program Irányító Ható-sága.

26

Page 29: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

• a Megyei Reuma Kórház a HEFOP keretében kiírt pályázaton nyert (2004. évben) euró-pai uniós forrást regionális rehabilitációs központ létrehozására. A projekt célja az intéz-mény regionális rehabilitációs központtá történő átalakítása, műszaki fejlesztés keretében a meglévő épület felújítása, illetve bővítése, a gép-műszer park és fizikoterápiás eszközök korszerűsítése volt. A beruházás tervezett költsége 1195,8 millió Ft, amelynek 93,2%-át, 1115 millió Ft-ot az elnyert támogatásból, 80,8 millió Ft-ot saját forrásból terveztek fi-nanszírozni. A beruházás befejeződött, a projekt zárójelentést 2006. november 16-án el-készítették. A beruházás tervezett bekerülési költségét nem lépték túl.

Az Önkormányzat 2004-2007. évek közötti európai uniós forrásokkal támogatott, megvalósí-tott fejlesztési feladatainál a finanszírozási források tervezett és tényleges megoszlását a kö-vetkező ábra mutatja:

Hazai támogatás

19%

Saját forrás

7%

EU-s támogatás

74%

Hazai támogatás

22%

Saját forrás

4%

EU-s támogatás

74%

A FINANSZÍROZÁSI FORRÁS MEGOSZLÁSA

TERVEZETT TÉNYLEGES

A 2004-2007. évek költségvetési rendeleteiben a felhalmozási célú kiadások között szere-peltették a tervezett beruházások megvalósításához szükséges saját forrásokat. Az EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeit-kiadásait elkülönítetten szerepeltették a költ-ségvetési rendeletben. A Közgyűlés a 2004-2006. évekre szóló fejlesztési terv jóváhagyásá-ról szóló határozatban felhatalmazta a Közgyűlés elnökét a pályázatok benyújtására, illetve szükség szerint az egyes projektek, pályázati témakörök átcsoportosítására, valamint a kap-csolódó saját forrás összegének módosítására.

A pályázatokban szereplő célkitűzéseket saját forrásból és támogatásból tervezték finanszí-rozni. A támogatott fejlesztések közül a Megyei Reuma Kórházban megvalósított beruhá-zásnak volt a legnagyobb saját forrás igénye (40,8 millió Ft, bekerülési érték 3,4%-a). A tá-mogatási szerződésben rögzítettek alapján a 10 millió Ft feletti számlák kifizetése közvetle-nül a szállító részére történt, az ezen értékhatár alatti kifizetések esetében a kifizetővel kötött szerződésben hosszabb fizetési határidőben állapodtak meg, mint a támogatási szerződésben, így az utófinanszírozás miatti többletforrás igény finanszírozási problémát nem okozott. Az egészségügyi információ-technikai fejlesztés kiadásaihoz saját forrással nem kellett hozzájá-rulnia az Önkormányzatnak. A Sályi Általános Iskolában végrehajtott fejlesztés utófinanszí-rozása miatti többletforrás igényt (4,8 millió Ft) a költségvetés végrehajtása során kiadási előirányzat átcsoportosítással biztosítani tudták. Az Önkormányzat a Megyei Reuma Kór-házban megvalósított beruházáshoz kapcsolódóan pályázatot nyújtott be a Belügyminisztéri-

27

Page 30: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

umhoz „EU Önerő Alap”11 támogatás igénybevételére, mely alapján a saját forrás kiegészíté-sére 40 millió Ft támogatásban részesült. A 2005. évi költségvetési rendelet-tervezetben, a központosított előirányzatok között az „Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatásával” nem számoltak, mivel az intézmény a költségve-tési terv összeállítását követően, 2005. február 25-én írta alá a támogatási szerződést az Irá-nyító Hatósággal12. Saját forrást kiváltó pénzintézeti hitel felvételét, illetve ehhez kapcsoló-dóan a Hitelgarancia Zrt. garanciavállalásának igénybevételét az európai uniós pályázatok-hoz egyik évben sem tervezték.

2.1.2. Az európai uniós forrásokhoz kapcsolódóan a pályázatfigyelés, a pályázatkészí-tés, valamint az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztés lebonyolítása belső rendjének a szabályozottsága, a végrehajtás személyi, szervezeti feltételei

Az európai uniós források igénybevételének és felhasználásának önkormányzati szintű feladatait a főjegyző a Közgyűlés elnöke által jóváhagyott 2005. december 5-én hatályba léptetett pályázati szabályzatban határozta meg, amely segítette a második NFT-re való felkészülést is. A szabályozás szerint döntési jogosultsággal az Önkormányzat hivatala által benyújtott pályázatok esetében a Közgyűlés rendelkezett, amelynek képviseletére a Közgyű-lés elnöke volt jogosult, az intézmények által benyújtott pályázatok esetében pedig az intéz-ményvezetők rendelkeztek. A pályázati szabályzat – az ügyrendben foglaltakkal összhang-ban – a Területfejlesztési és vagyonkezelési főosztály feladataként írta elő a pályázati rend-szer működésének és nyilvántartásainak, valamint az intézmények pályázati tevékenységé-nek a koordinálását.

Az Önkormányzat hivatala a projektötletekkel, illetve a pályázatokkal kapcsolatos informá-ciók azonos elvek szerinti rögzítésére komplex pályázat nyilvántartó számítástechnikai rend-szert működtetett.

A főosztályok információinak rögzítése és aktualizálása a pályázati referensek feladatát képez-te, a pályázati nyilvántartó rendszer kezelésének és felügyeletének felelőseként a Területfej-lesztési és vagyonkezelési főosztályt jelölték ki a pályázati szabályzatban. A pályázati szabály-zat a pályázati referensek feladataként írta elő a pályázatokkal kapcsolatos adatbekérést az in-tézményektől és az adatszolgáltatást a központi nyilvántartó rendszer felé.

A pályázati szabályzat előírta a pályázatfigyelést végzők és a döntési jogkörrel rendelkezők közötti információ-szolgáltatási kötelezettséget is. A Közgyűlés elnöke és a fejlesztési fel-adat lebonyolítója közötti kapcsolattartás rendjét nem szabályozták13.

Az európai uniós forrásokra irányuló pályázatfigyelés, pályázatkészítés, valamint az európai uniós forrással támogatott fejlesztés lebonyolításának ellenőrzési kötelezettségét, feladatait és felelőseit a FEUVE14 keretében szabályozták.

11 A helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési célú pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítéséhez, a 2004. évi költségvetési törvény 5. számú mellékletének 19. pontja alapján nyújtott támogatás. 12 A HEFOP és EQUAL Program Irányító Hatósága. 13 A közbenső egyeztetés során a Közgyűlés elnöke által tett észrevétel szerint: „a Pályázati Szabály-zatban rögzítésre került a hazai és európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztési feladatok lebo-nyolítója és a Közgyűlés elnöke közötti kapcsolattartás rendje”. 14 A főjegyző által kiadott szabályzat 2005. december 1-jén lépett hatályba.

28

Page 31: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az európai uniós források igénybevételével és felhasználásával összefüggő felelősség szabá-lyait – annak indokoltsága ellenére – nem határozták meg15, erre vonatkozó előírást a fel-adatellátással megbízott köztisztviselők munkaköri leírása sem tartalmazott.

Az ügyrendben előírták az Önkormányzat hivatala szervezeti egységeinek feladataként az európai uniós pályázati lehetőségek figyelemmel kísérését, pályázati projektek benyújtására vonatkozó javaslatok megtételét, illetve a pályázatok megvalósításában való részvétel feltét-eleit. A pályázati szabályzatban határozták meg a pályázatfigyelés rendjét.

A pályázatfigyelés eszköze a naprakészen működtetett komplex pályázati nyilvántartó rend-szer, amelynek karbantartása a pályázati referens feladata volt.

Az adott szakterületre vonatkozó pályázati lehetőségek figyelése, illetve a pályázatok kidol-gozása az intézmény vezetők és az Önkormányzati hivatal főosztályainak feladatát képezte, a pályázati tevékenységek koordinálását a Területfejlesztési és vagyonkezelési főosztály vé-gezte. A szabályozást követően külső személyt, szervezetet ezekkel a feladatokkal nem bíz-tak meg.

A szabályozás szerint az Önkormányzat pályázatainak beadás előtti utolsó ellenőrzését a Te-rületfejlesztési és vagyonkezelési főosztály, az intézmények esetében az Önkormányzati hi-vatal szakmai főosztályai végezték. A pályázati szabályzat részletesen meghatározta a fej-lesztési feladatok lebonyolításával kapcsolatos eljárási rendet.

A pályázati szabályzat megvalósítási, végrehajtási szakaszonként (részfeladatonként) rögzí-tette az ellenőrzési feladatot, az ellenőrzés elvégéséért felelős személyt, illetve határidőt. A fejlesztési feladatok lebonyolításával kapcsolatos belső ellenőrzési feladatot – annak indo-koltsága ellenére – a pályázati szabályzatban, illetve az ügyrendben nem írtak elő, a belső ellenőrzési kézikönyvben erre vonatkozó eljárási rendet nem határoztak meg. A belső ellen-őrzés stratégiai terve, éves ellenőrzési terve az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesz-tési feladatok lebonyolításával kapcsolatos ellenőrzési feladatot nem tartalmazott.

Az európai uniós forrásokra irányuló pályázatfigyeléssel összefüggő feladatok ellátásának személyi és szervezeti feltételeit – a szabályozással összhangban –kialakították, a főosztály-ok pályázatfigyelési feladattal megbízott munkatársainak munkaköri leírása tartalmazta – az adott szakterület vonatkozásában – ezt a feladatot. A Területfejlesztési és vagyonkezelési fő-osztályon foglalkoztatott pályázati referensnek és a projektmenedzsernek a munkaköri leírá-sa az Önkormányzat fejlesztési célkitűzéseinek megvalósítását elősegítő projektek kidolgo-zását, valamint az európai uniós pályázati kiírások figyelemmel kísérését írta elő. Mind két dolgozó részt vett az európai uniós pályázatok, illetve az európai uniós támogatások felhasz-nálásával kapcsolatos képzéseken, a szükséges idegen nyelvi ismeretekkel rendelkeztek. A pályázatfigyelés tárgyi feltételeit Internet hozzáféréssel, illetve komplex nyilvántartó rend-szer működtetésével biztosították.

A projektötletekkel, illetve pályázatokkal kapcsolatos információk rögzítésére szolgáló komplex pályázat nyilvántartó rendszert – a pályázati szabályzatban foglaltak szerint – működtették. Az európai uniós forrásokra irányuló pályázatfigyelési feladatok ellátásával külső személyt, szervezetet nem bíztak meg. Az európai uniós forrásokkal összefüggő pályá-zatok készítésének, a fejlesztések lebonyolításának személyi és szervezeti feltételeit a Terü-letfejlesztési és vagyonkezelési főosztály kialakításával, a szakmai főosztályok feladatainak

15 A közbenső egyeztetés során a Közgyűlés elnöke által tett észrevétel szerint: „A Pályázati Szabály-zatot és munkaköri leírásokat kiegészítették az európai uniós források igénybevételével és felhaszná-lásával összefüggő felelősségi szabályokkal és jogkörökkel”.

29

Page 32: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

bővítésével, illetve a munkaköri leírások kiegészítésével biztosították. Az ügyrend 2005. április 1-jén hatályba lépett módosítása a szakmai főosztályok feladatként írta elő a pályáza-tok megvalósításában való részvételt, a Területfejlesztési és vagyonkezelési főosztály felada-ta a fejlesztések szakmai-műszaki és pénzügyi teljesítése, a megvalósítás nyomon követése, a projektbeszámoló elkészítése és a feladatok koordinálása volt. Ettől az időponttól kezdődő-en külső személyt, szervezetet pályázatkészítéssel, projektmenedzseri feladatok ellátásával nem bíztak meg.

Az Önkormányzat 2005. II. negyedévtől eredményesen felkészült az európai uniós forrá-sok igénybevételére és felhasználására a belső szabályozottság és szervezettség tekinteté-ben. A valós szükségleteken alapuló, 2004-2006. évekre vonatkozó gazdasági program ré-szét képező fejlesztési terv elkészítésekor az NFT keretében meghirdetett európai uniós pá-lyázati lehetőségeket vették figyelembe. Az európai uniós források igénybevételéhez és fel-használásához kapcsolódóan a pályázatfigyelés, a pályázatkészítés, valamint a támogatással megvalósuló fejlesztések lebonyolításának belső rendjét, feladatait szabályozták, személyi és szervezeti feltételeit az Önkormányzat hivatalán belül kialakították, megszervezték.

2.1.3. Az európai uniós forrással támogatott fejlesztés megvalósítása

Az Önkormányzatnál nem a hivatal, hanem az intézmények által benyújtott pályázatok nyer-tek uniós támogatást 2004-2007 között.

A Megyei Reuma Kórház 2004. július 8-án nyújtotta be pályázatát a Strukturális Alapból nyújtott támogatásra. A pályázat célja az intézmény székhelyén, Mezőkövesden regionális rehabilitációs központ létrehozása volt. A támogatási szerződést – a támogatás elnyeréséről szóló értesítést követő négy hónap elteltével – 2005. február 25-én kötötte meg a Foglalkoz-tatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, mint támogató képviseletében a HEFOP és EQUAL Program Irányító Hatóság és a Megyei Reuma Kórház, mint kedvezményezett, a zá-rójelentés benyújtásának határideje 2007. április 25-e volt. Az elnyert európai uniós támoga-tást teljes összegben igénybe vették.

A támogatási szerződés módosítására három alkalommal került sor. Az első és második esetben technikai jellegű módosítás volt, a projekt-előrehaladási jelentés formanyomtatvá-nya, és az ahhoz csatolandó dokumentumok köre változott, valamint jogszabályváltozás mi-atti pontosítás történt. A harmadik esetben a szakmai tartalom módosítását tették szükségessé a projekt fizikai megvalósítása során felmerült nehézségek.

A hidroterápia egységben a tervezett termálvíz feltárás elmaradt, a medence melegített, kezelt, vízforgatós hálózati ivóvízzel lett feltöltve, így biztosítva a víz alatti gyógytornát és tangentor kezeléseket. Két liftből csak egy volt felújítható, a tetőtér beépítéshez tervezett csomópontok nem voltak kivitelezhetőek, a gyógyvízre tervezett vízgépészet áttervezést igényelt.

A szakmai módosítások következtében módosították a megvalósítási ütemtervet. A pro-jekt előrehaladási jelentésekben rögzítettek szerint a támogatási szerződésben meghatározott, a kivitelezés megkezdéséig elvégzett feladatok – közbeszerzési eljárás lebonyolítása, kivite-lezői szerződések megkötése – a tervezett ütemhez képest késve valósultak meg. A fejlesztés kivitelezése a tervezettnél gyorsabb ütemben történt, a műszaki átadási-átvételi eljárást köve-tően 2006. július 24-én – a tervezettnél egy hónappal korábban – a használatbavételi enge-dély kiadásával befejeződött.

A támogatási szerződésben a támogatás igénybevételének két formáját rögzítették.

30

Page 33: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

A 10 millió Ft feletti bruttó összegű, fizetési módját tekintve átutalással kiegyenlítendő szállítói számlák esetében közvetlen szállítói számla kifizetéssel, egyéb esetben a teljesítés igazolását követően a Megyei Reuma Kórház erre a célra megjelölt bankszámlájára történő átutalással.

A szerződés szerint a közreműködő szervezet16 a projekt előrehaladási jelentés részét képező fizetési kérelem elfogadását, jóváhagyását követő 60 napon belül fizet a Magyar Államkincs-táron keresztül. A Megyei Reuma Kórház a támogatást mind a számlájára történő utalás, mind a közvetlen szállítói számla kifizetés esetén, határidőn belül megkapta. A kivitelezői szerződésben rögzített fizetési határidő 120 naptári nap volt, így a határidőben történő fizetés biztosított volt. A tervezett források igénybevétele a támogatási szerződésben meghatáro-zott ütemezésnek megfelelően történt.

A Megyei Reuma Kórház a projekt előrehaladási jelentés elküldésével azonos időben az Ön-kormányzat részére is megküldte elszámolását az adott időszak igazolt költségeiről, amely alapján az Önkormányzat hivatala átutalta a jóváhagyott támogatási hányadot a kórháznak. A Strukturális Alap által támogatott fejlesztés utófinanszírozási rendszere pénzügyi zavarokat nem okozott, a Megyei Reuma Kórház a megelőlegezés követelményének eleget tett, a sa-ját forrást – hitel felvétel nélkül, kiadási előirányzat átcsoportosítással – biztosította.

A támogatott beruházás megvalósítási ütemeinek a műszaki tartalma eltért a támogatási szerződés szerinti cselekvési programban rögzített ütemezéstől, amely a támogatási szerző-dés módosítását tette szükségessé. Az eredeti programszerinti gyógyvíz alkalmazásának a feltételei nem voltak biztosíthatóak, az áttervezések illetve a kórház átépítés alatti folyamatos működés feltételeinek a biztosíthatósága tette indokolttá a módosítást. A pénzügyi ütemterv a műszaki ütemtervvel összhangban módosult. A beruházást a módosított ütemtervtől egy hónappal korábban befejezték.

A beruházási feladat tényleges kiadásai (1195,8 millió Ft) megegyeztek a támogatási szerző-désben rögzített, tervezett kiadások összegével.

A pénzforgalmi bizonylatok esetében a folyamatba épített ellenőrzési feladatokat a kötele-zettségvállalás ellenjegyzője, a szakmai teljesítés igazolója, az érvényesítő és az utalványo-zás ellenjegyzője végrehajtotta.

Az európai uniós forrásból megvalósuló, regionális rehabilitációs központ létrehozását – a megvalósítás folyamatában – a közreműködő szervezet, valamint a KEHI ellenőrizte. A közreműködő szervezet szabálytalanságra vonatkozó megállapítást nem tett. A KEHI által készített jelentés két formai hiányossághoz kapcsolódó megállapítást, illetve javaslatot tar-talmazott.

Az egyik megállapítás a számlák formai hiányosságaként rögzítette, hogy a teljesítés igazolá-sának időpontját a számla 3. példányán nem tüntették fel. A másik megállapítás az előrehaladá-si jelentésekben közölt indikátorokra vonatkozó adatok pontosságára, illetve az előrehaladási jelentésekkel kapcsolatos korrekciókérések határidőben történő teljesítésére hívta fel a figyel-met.

Visszafizetési kötelezettség a megállapítások alapján nem keletkezett. Az intézmény veze-tője felelős és határidő megjelölésével a feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet készített.

16 Az EÜM Strukturális Alapok Programiroda.

31

Page 34: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

A Megyei Reuma Kórház gazdálkodásának átfogó ellenőrzése az Ellenőrzési iroda 2004-2006. évi ellenőrzési tervében nem szerepelt, ezért a beruházás megvalósítását nem vizsgál-ták.

2.2. Az e-közigazgatási feladatok előkészítése, bevezetése

A Közgyűlés a 108/2005. (X. 27.) számú határozatban döntött az elektronikus tájékoztató szolgáltatás bevezetésével kapcsolatos feladatokról. A Közgyűlés a főjegyző részére előírta, hogy az elektronikus ügyintézés és tájékoztató szolgáltatás bevezetésének előkészítéséről és működésének tapasztalatairól legkésőbb 2006. december 31-ig adjon tájékoztatást.

Az Önkormányzat által működtetett elektronikus tájékoztató rendszer a 2. elektronikus szolgáltatási szint követelményeinek felelt meg, mivel az információs, tájékoztató szolgál-tatáson túl lehetővé tette az ügyfelek számára a hatósági formanyomtatványok, adatlapok le-töltését, és azok elektronikus kitöltését. Az Önkormányzatnál működő – e-közigazgatási feladatokat ellátó – informatikai rendszer 2. elektronikus szolgáltatási szinten biztosítja az e-közigazgatás keretében végzett ügyintézést a szociális-gyermekvédelmi és oktatás-igazgatási hatósági ügyekben.

Az e-közigazgatási feladat ellátása az Igazgatási és jogi főosztály szervezeti keretein belül működő Igazgatási osztály feladatát képezte.

Az ügyrend 3.1.1. pontjában az Igazgatási osztály feladataként rögzítették:

• az informatikai rendszerek, programok fejlesztésének a koordinálását;

• a számítógépes rendszerek üzemeltetését;

• a testületi információs rendszer működtetését;

• az Önkormányzat honlapjának az üzemeltetését.

Az e-közigazgatási feladatok biztosítását vásárolt szoftverrel valósították meg. A szállítási és szolgáltatási szerződés tárgya rendszerterv és arculat tervezés elkészítése, tartalommene-dzselő modul, hírszerkesztő modul, állománykezelő modul elkészítése, illetve adatok feltöl-tése volt. A szerződés tárgyát képező feladatok teljesítését új honlap elkészítésével valósítot-ta meg a vállalkozó.

A főjegyző a Közgyűlés 2005. évben hozott határozatában foglaltak alapján javaslatot készí-tett az elektronikus ügyintézés bevezetésére, amely tartalmazta a helyzetelemzést magában foglaló e-közigazgatási stratégiát. A javaslat 2007. június 30-i határidővel az e-közigazgatási feladatok teljes körű, 4. elektronikus szolgáltatási szintnek megfelelő ellátását tűzte ki cé-lul. A Közgyűlés 2006. december 14-én hozott határozatot a teljes körű elektronikus ügyin-tézés bevezetésével kapcsolatos feladatokról. A cél olyan informatikai projekt kidolgozása volt, amely figyelembe veszi a meglévő eszközrendszert, meglévő alkalmazásokat és az egyéb sajátosságokat. A Közgyűlés külső vállalkozó – elektronikus hatósági ügyintézésre specializálódott cég – megbízásáról döntött, amelynek feladata olyan megvalósítási javasla-tok kidolgozása, amely a következőkre terjed ki:

A 4. elektronikus szolgáltatási szintű ügyintézés lehetőségének megteremtése; rendszerkoncep-ció kialakítása; a technikai lehetőségek megteremtése; a jelenlegi hardver, szoftver környezet-hez történő illeszkedése, kapcsolódása; a meglévő alkalmazások továbbfejlesztési, integrációs lehetősége; az egyes rendszerelemekkel kapcsolatban a jogi-, önkormányzati-, felhasználói-, technológiai és biztonsági elvárások összefoglalása; a megvásárolandó rendszer kivitelezéséhez és fenntartásához szükséges költségek becslése; a legkedvezőbb finanszírozási forma, pályázati lehetőségek, költséghatékonyság és időbeni megvalósítás figyelembevételével.

32

Page 35: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

A szakértő cég által készített szakvélemény, illetőleg az annak alapján szükségesnek tartott intézkedésekről – a Közgyűlés határozatában foglaltak szerint – 2007. június 30-ig kell a fő-jegyzőnek tájékoztatást adnia a Közgyűlés részére. A szakértő kiválasztása még nem történt meg.

Az Önkormányzat az Eisztv. 21. § (3) bekezdése alapján 2007. január 1-jétől kötelezett a közérdekű adatok közzétételére. A főjegyző elkészítette és 2007. január 1-jétől hatályba lép-tette a honlap szabályzat mellékletét képező, közérdekű adatok elektronikus közzétételére vonatkozó szabályzatot. A szabályzat tartalmazta a közérdekű adatok elérhetőségének mód-ját, valamint a főmenü szerkezetét. A szabályzatban a főjegyző meghatározta a közérdekű adatok honlapon történő megjelenítésének és frissítésének felelőseit. Az Önkormányzat honlapján azonban a közérdekű adatok közzététele, illetve a „közérdekű adatok” főmenü kialakítása nem történt meg. Az Önkormányzatnál az Eisztv. 6. § (1) bekezdésében előírta-kat megsértve, a meghatározott közérdekű adatok közül nem mutatták be az Önkormányzat többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek, és az általa alapított közalapítványok adatait, valamint a tevékenységére, működésére vonatkozó előírt adatkörből a honlap nem tartalmazta az Önkormányzat önként vállalt feladatait.

Az Önkormányzat főjegyzője az Áht. 15/A. § (1) bekezdésében foglaltakat megsértve a 2006. évben nyújtott céljellegű fejlesztési támogatások adatait, illetve a 2007. I. negyedév-ében nyújtott működési és fejlesztési támogatások adatait (támogatottak neve, a támogatás célja, összege, a támogatási program megvalósítási helye) nem tette közzé. A pénzeszközök felhasználásával, a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, a nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződése esetében annak időtartamát az Áht. 15/B. § (1) bekezdésében foglalt előírást betartva közzétették.

Az e-közigazgatási feladatokat ellátó informatikai rendszer ügyfelek általi látogatottságát az Önkormányzat honlapján figyelemmel kisérték, és annak tapasztalatait az elektronikus ügy-intézés bevezetésére készített javaslatban a főjegyző értékelte.

A szociális-gyermekvédelmi hatósági ügyekben (elsőfokú szociális hatósági eljárás, másod-fokú szociális hatósági eljárás, gyermekvédelmi szakellátást érintő hatósági eljárás) az el-múlt években, átlagban 650 ügy keletkezett, ebből 50 eljárás indult kérelemre.

Az oktatás-igazgatási hatósági ügyekben (nyilvántartással kapcsolatos ügyek, működés en-gedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárás, működés törvényességi ellenőrzés) éves átlag-ban 100 ügy keletkezett, melynek 80%-ában kérelemre, a maradék részben hivatalból folyt eljárás.

Az ügyfélmérés 2006. évi tapasztalatai szerint a szociális-gyermekvédelmi ügyekben nem vették igénybe az ügyfelek az elektronikus ügyintézést. Ennek oka, hogy a kérelmezők (gon-dozott időskorúak, tartásra kötelezettek) nem rendelkeztek a szükséges infrastrukturális felté-telekkel. Az oktatási igazgatási ügyekben az ügyfelek (gazdálkodó szervezet, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, egyéni vállalkozó) az adott ügyek intézéséhez szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat elektronikus úton töltötték le, illetve elektronikusan töl-tötték ki.

33

Page 36: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

3. A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS BELSŐ KONTROLLJAI

3.1. A szabályozottság kockázata a költségvetés tervezési, gazdálkodási, be-számolási és a folyamatba épített ellenőrzési feladatainál

A 2006. évben az Önkormányzat hivatalában a költségvetés tervezési és a zárszámadás ké-szítési folyamatokat szabályozták, a szabályozás hiányosságai összességében alacsony kockázatot jelentettek a feladatok szabályszerű végrehajtásában, mivel a főjegyző belső szabályzatokban meghatározta az intézmények részére a költségvetési javaslat összeállításá-val kapcsolatos követelményeket, előírta annak ellenőrzését, hogy az intézmények és a hiva-tali szervezeti egységek által benyújtott költségvetési igények indokoltak-e, teljesíthetőek-e. Meghatározták a költségvetési szervek elemi beszámolója felülvizsgálatának rendjét, kijelöl-ték a költségvetés tervezési és zárszámadás készítési feladatok koordinálásáért felelős sze-mélyeket. Annak ellenére összességében alacsony volt a kockázat, hogy elmaradt az intéz-ményi térítési díjakból származó saját bevételi előirányzat és a költségvetés megalapozását szolgáló önkormányzati rendeletek közötti összhang meglétére vonatkozó ellenőrzési kötele-zettség előírása.

Az Önkormányzat hivatalában a 2006. évben a pénzügyi-számviteli tevékenységek sza-bályszerű végrehajtásában a gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenőrzési feladatok szabályozottsága összességében alacsony kockázatot jelentett, mivel rendelkeztek az előírt szabályzatokkal, azok tartalmát rendszeresen felülvizsgálták, aktuali-zálták. Annak ellenére összességében alacsony volt a kockázat a 2006. évben, hogy:

• az eszközök és a források leltározási és leltárkészítési szabályzata a gépek, berendezések, felszerelések, valamint az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök esetében kétévenkén-ti mennyiségi leltározási kötelezettséget írt elő, annak ellenére, hogy az Önkormányzat er-re rendeletben felhatalmazást nem adott17. Az eszközök és források értékelési szabályza-tában nem határozták meg a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának rendjét18. A fe-lesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatában a vagyon hasz-nosítási eljárás szabályszerű végrehajtásának folyamatba épített ellenőrzéséért felelős személyt nem jelöltek ki. A számlarendben nem rögzítették az egyeztetés elvégzésének dokumentálási módját19;

• a vezetők és a pénzügyi dolgozók munkaköri leírásai nem tartalmazták a leltározási, a lel-tárellenőrzési, az értékelési, és a vagyon hasznosítási eljárás szabályszerű végrehajtásának folyamatba épített ellenőrzési feladatait;

• a kockázatkezelési eljárásrendben nem határoztak meg elfogadható kockázati szintet, nem gondoskodtak a válaszintézkedések megvalósíthatóságának a mérlegeléséről, a kockáza-tok nyilvántartásáról, illetve abban szabályozták, nem szervezték meg a válaszintézkedé-sek beépítését a folyamatokba.

17 A közbenső egyeztetés során a Közgyűlés elnöke által tett észrevétel szerint: „A Leltározási és Lel-tárkészítési Szabályzat módosítva lett, melyben meghatározásra került a leltározás módja, megfelelve a Vhr. 37. § (7) bekezdésben foglaltaknak”. 18 A közbenső egyeztetés során a Közgyűlés elnöke által tett észrevétel szerint: „Szabályozva lett a Vhr. 8. § (4) b) pontja alapján a terven felüli értékcsökkenés rendje az Eszközök és Források Értékelé-si Szabályzatában”. 19 A közbenső egyeztetés során a Közgyűlés elnöke által tett észrevétel szerint: „A Vhr. 49. § (2) b) bekezdése alapján az analitikus nyilvántartások és a kapcsolódó főkönyvi nyilvántartások egyezteté-sének dokumentálási módja szabályozásra került a Számlarendben”.

34

Page 37: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az ÁSZ által az Önkormányzat gazdálkodásának 2004. évi átfogó ellenőrzés során, az SzMSz Önkormányzat hivatalára vonatkozó részeinek, az Ámr. 10. § (4) bekezdésében előírt tartalmi követelményekkel20 való kiegészítésére, valamint az ügyrendnek és a munkaköri le-írásoknak a kötelezettségvállalások és az utalványozás tekintetében való összhangja megte-remtésére tett javaslatokat hasznosították.

Az Önkormányzati hivatalban az informatikai rendszer szabályozottsága közepes mérté-kű kockázatot jelentett az informatikai feladatok biztonságos végrehajtásában, amelyet a szabályzatok következő hiányos rendelkezései okoztak:

• a 2006. évben az informatikai eszközökhöz történő hozzáférést az ÁSZ 2004. évi, az Ön-kormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzésekor megfogalmazott javaslata ellenére sem szabályozták21;

• nem gondoskodtak a hozzáférések ellenőrzése rendjének meghatározásáról, és az elvég-zett ellenőrzés dokumentálásának előírásáról.

Az ÁSZ 2004. évi, az Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzésekor a munka szín-vonalának javítása érdekében tett, az informatikai stratégia megalkotására irányuló javaslatát hasznosítva a Közgyűlés 2006. május hóban elfogadta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei In-formatikai Koncepciót.

3.2. A belső kontrollok érvényesülése az önkormányzati források szabályszerű felhasználásában, a költségvetési tervezés, gazdálkodás, beszámolás fo-lyamataiban

A 2006. évben a költségvetési tervezés és a zárszámadás készítés folyamatában a kialakított kontrollok működésének megbízhatósága összességében kiváló volt, mivel az előírt egyezte-tési, ellenőrzési feladatokat elvégezték. Annak ellenére összességében kiváló volt, hogy a költségvetés készítés folyamatában az intézményi térítési díjak előirányzatainak és a költ-ségvetés megalapozását szolgáló önkormányzati rendeletek összhangjának ellenőrzését a szabályozás hiánya miatt nem végezték el.

Az Önkormányzat hivatala a 2006. évi költségvetésében 18,6 millió Ft megbízási díjra terve-zett költségvetési előirányzatot, amely 1,9%-ot képviselt a személyi juttatások előirányzatá-ból. A 2006. évben megbízási szerződéseket a nem önkormányzati fenntartású intézmények pedagógiai programjai szakvéleményezése közoktatási szakértők megbízásával, és az ICsSzEM által biztosított forrásból megvalósuló „Esélyek Háza” feladatai ellátása tárgyában kötötték meg22, amely megbízásokkal igénybe vett szolgáltatások összhangban voltak az Önkormányzat hivatala által ellátott feladatokkal.

20 Az ÁSZ az SzMSz kiegészítését javasolta, az alapító okirat keltével, számával; az alap- és kiegészí-tő tevékenységek körével, forrásaival; a feladatmutatók megnevezésével, körével; a költségvetés vég-rehajtására szolgáló számlaszámmal; az áfa alanyiság tényével; a költségvetés tervezésével és végre-hajtásával kapcsolatos különleges előírásokkal, feltételekkel; illetve a szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványaival, amelyek körében az Önkormányzati hivatal képviselőjeként járhat el. 21 A szabályozás hatályba léptetése 2007. április 5-én megtörtént. 22 Az ICsSzEM által az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat Program Keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda – Miskolci Esélyek Háza működtetése céljából kötött megbízások.

35

Page 38: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az állományba nem tartozók megbízási díjai kifizetésével kapcsolatos gazdasági ese-ményeknél a kontrollok működésének megbízhatósága a 2006. évben összességében ki-váló volt, mivel a megbízási szerződésekben meghatározott cél teljesítésének, a kiadás jogo-sultságának, összegszerűségének ellenőrzését a szakmai teljesítés igazolására kijelölt sze-mély belső szabályzatban előírt módon elvégezte. Az utalvány ellenjegyzője a gazdálkodásra vonatkozó szabályok érvényesüléséről, valamint a szakmai teljesítés igazolás és az érvénye-sítés megtörténtéről a megbízási szerződések esetében meggyőződött.

Az Önkormányzat hivatala a 2006. évben 14,6 millió Ft összegben tervezett külső szolgálta-tó által végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatás megrendelésre kiadási előirányzatot, mely összeg 1,1%-os arányt képviselt a dologi kiadások előirányzatában. A 2006. évben tel-jesített karbantartási, kisjavítási szolgáltatások megrendelései az Önkormányzat hivatala által ellátott feladatok megvalósítását szolgálták. A külső szolgáltató által végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kifizetésével kapcsolatos gazdasági eseményeknél a kontrollok működésének megbízhatósága összességében kiváló volt, mert a megrendelésekben meg-határozott cél teljesítésének, a kiadás jogosultságának ellenőrzését a szakmai teljesítés igazo-lására kijelölt személy elvégezte, valamint az utalvány ellenjegyzője a szakmai teljesítés iga-zolás és az érvényesítés megtörténtéről a megbízási szerződések esetében meggyőződött. Annak ellenére összességében kiváló volt, hogy eseti hibák előfordultak.

Az Illetékhivatal számítástechnikai eszközeinek karbantartását, valamint a vízelvezető rendszer meghibásodásának javítását biztosító szolgáltatások esetében a szakmai teljesítés igazolója – az összeg megrendelésben történt meghatározásának hiányában - nem ellenőrizte23 a kifizetés ösz-szegszerűségét, valamint az utalvány ellenjegyzője nem győződött meg a szakmai teljesítés igazolás összegszerűségre vonatkozó elvégzéséről, továbbá az érvényesítés megtörténtéről.

Az Önkormányzat hivatala a 2006. évben gépek, berendezések, felszerelések beszerzésére 254,8 millió Ft költségvetési kiadási előirányzatot tervezett, mely összeg 3,6%-os arányt képviselt a felhalmozási kiadások előirányzatából. A gépek, berendezések, felszerelések be-szerzése az Önkormányzat által ellátott feladatokhoz kapcsolódott24.

A 2006. évben a gépek, berendezések és felszerelések vásárlásával kapcsolatos gazdasági eseményeknél a kontrollok működésének megbízhatósága összességében kiváló volt, mert a szerződésben meghatározott cél teljesítésének, a kiadás jogosultságának, összegszerűségének ellenőrzését a szakmai teljesítés igazolására kijelölt személy belső szabályzatban előírt mó-don elvégezte. Az utalvány ellenjegyzője a gazdálkodásra vonatkozó szabályok érvényesülé-séről, a szakmai teljesítés igazolásának és az érvényesítésnek a megtörténtéről meggyőző-dött.

Az Önkormányzat hivatalánál az állományba nem tartozók megbízási díjaival, a karbantartá-si, kisjavítási szolgáltatásokkal, továbbá a gépek, berendezések, felszerelések beszerzésével kapcsolatos kifizetések során a kontrollok működésének megbízhatósága a 2006. évben összességében kiváló volt, mivel a szakmai teljesítésigazolás és az utalvány ellenjegyzés megfelelő biztosítékot adott a gazdálkodási feladatok megfelelő, szabályszerű ellátására.

23 Az ellenőrzés hiányos működését az Önkormányzat hivatala részjogkörű egységének, az Illetékhi-vatalnak a hibás gyakorlata okozta, mivel ezen karbantartások megrendelései esetében hiányzott a kö-telezettségvállalás összegének a megjelölése, illetve ezeknél a megrendeléseknél a szolgáltató által benyújtott számla kiállítását követően, utólag elkészített belső bizonylatot alkalmaztak kötelezettség-vállalási dokumentumként. 24 A gépek, berendezések, felszerelések beszerzésének 63%-át az Önkormányzat hivatala által az egészségügyi intézmények részére lebonyolított eszközbeszerzések tették ki.

36

Page 39: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az informatikai rendszerek működtetésénél a 2006. évben a kontrollok működésének megbízhatósága összességében kiváló volt, mivel számítógépes program informatikai háló-zati rendszer útján biztosította a főkönyv és a költségvetési beszámoló adatainak egyezőségét a szükséges adatok egyszeri bevitele alapján, megoldott a szolgáltatott adatok rendszeres el-lenőrzése. Annak ellenére összességében kiváló volt, hogy a számítógépen vezetett analiti-kus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés automatikus kapcsolatát a „vagyonnyilvántartó program” esetében nem biztosították.

3.3. A belső ellenőrzési kötelezettség teljesítése, javaslatainak hasznosulása

Az Önkormányzatnál a 2006. évben a belső ellenőrzés előírt szervezeti és szabályozási ke-rete összességében alacsony kockázatot jelentett a belső ellenőrzés szabályszerű végrehaj-tásában, mivel a Közgyűlés a függetlenített belső ellenőrzési szervezetet kialakította, vala-mint szabályozta a belső ellenőrzés működési feltételeit. Annak ellenére összességében ala-csony volt a kockázat, hogy a belső ellenőrzési kézikönyv nem tartalmazta az ellenőrzés so-rán a büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cse-lekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárása esetén alkalmazandó eljárást, valamint elma-radt a belső ellenőrök folyamatos továbbképzésére vonatkozó alapelvek kialakítása. Ezeket a hiányosságokat, a belső ellenőrzési kézikönyv 2007. március 27-i módosításakor a belsőel-lenőrzési vezető – a főjegyző hatáskörében eljáró aljegyző közreműködésével – megszüntet-te.

Az Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátására 2005. január 1-jétől létre hozta az Ellenőrzési irodát, melynek a Közgyűlés által megállapított létszámkerete 2005. decem-ber 1-jétől 6,5 fő volt. A belső ellenőrzés szervezeti és feladatköri függetlensége biztosított volt. Az SzMSz felhatalmazása alapján az ügyrend IV. fejezetének 2. pontja tartalmazta az Ellenőrzési iroda jogállását, feladatait és létszámát. A foglalkoztatott belső ellenőrök rendel-keztek a Ber. 11. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt iskolai végzettséggel, szakmai képzett-séggel.

A belső ellenőrzési vezető elkészítette és a főjegyző a 2005. évben jóváhagyta a belső ellen-őrzés 2006-2010. évekre szóló stratégiai tervét. A belső ellenőrzés stratégiai céljait kocká-zatelemzés segítségével határozták meg, a belső ellenőrzés feladatellátásának alapjául szol-gáló kockázatelemzés az éves ellenőrzési tervek készítésének része, dokumentációja annak melléklete volt. Az éves ellenőrzési tervekhez az intézményektől, szervezeti egységektől be-kért ellenőrzési témajavaslatok25 alapján elvégezték a kockázatelemzést. Az így kialakított rangsor és az ellenőrzési irányelvek figyelembe vételével készültek el a 2006. és a 2007. évi ellenőrzési tervek26, amit a Közgyűlés mindkét évben elfogadott. A 2006. évre vonatkozó el-lenőrzési terv tartalmazta a belső ellenőrzési kapacitás számítását, az ellenőrzésre fordítható napok számának a 20%-át soron kívüli ellenőrzések elvégzésére tartalékolták.

A Közgyűlés döntése alapján a 2005. és a 2006. évben a nevelési-oktatási intézmények, va-lamint a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények szakmai, gazdálkodási és szerve-zeti kereteit korszerűsítették, amelyet követően az önkormányzati intézmények száma 64-ről

25 A 2006-2007. évekre vonatkozóan az Ellenőrzési irodához 52 intézménytől érkezett ellenőrzési té-majavaslat, az Önkormányzat hivatalának szervezeti egységeitől a 2006. évre 18, a 2007. évre 14 té-majavaslatot fogalmaztak meg. 26 A Közgyűlés a 2006. évi ellenőrzési tervet a 118/2005. (X. 27.) számú határozatával, a 2007. évi el-lenőrzési tervet a 128/2006. (XI. 16.) számú határozatával fogadta el.

37

Page 40: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

53-ra csökkent. Az átszervezések a működésre nézve kockázatot hordoztak, ezért ezeknek az intézményeknek az ellenőrzését tervezték.

Az Önkormányzat hivatalában a 2006. évben az ellenőrzési terv a külső szervezeteknek adott támogatások rendszerét, rendeltetésszerű felhasználását, a szúrópróbaszerűen kiválasztott közbeszerzések, közbeszerzési eljárások, valamint az Önkormányzat vagyongazdálkodásá-nak és nyilvántartási rendszerének vizsgálatát tartalmazta. A tervezett ellenőrzésekből az Önkormányzat vagyongazdálkodásának és nyilvántartási rendszerének a vizsgálata elmaradt a 2006. évben.

A 2006. évben az ellenőrzési terv 26 intézmény ellenőrzését tartalmazta, ebből 10 oktatá-si-nevelési intézményben terveztek átfogó költségvetési ellenőrzést, valamint az átszervezett, gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmények közül háromnál27 tervezték a szervezeti átala-kulást követően, az egy éves működés tematikus rendszerellenőrzésének elvégzését. A 2006. évi ellenőrzési tervben szerepelt továbbá a 2005. évi átfogó költségvetési ellenőrzés után két intézményben, az intézkedési tervben vállalt határidőt követően, a legnagyobb kockázatot rejtő területek vizsgálata, utóellenőrzés keretében.

A 2007. évi ellenőrzési terv az Önkormányzat hivatalát érintően három ellenőrzést – egy utóellenőrzést, a közbeszerzések, illetve közbeszerzési eljárások vizsgálatát, valamint a ban-ki átutalások rendszerének és könyvelésének vizsgálatát –, továbbá 22 intézményi ellenőr-zést – kettő utóellenőrzést28 és 20 átfogó költségvetési ellenőrzést – tartalmaz.

A 2006. és a 2007. évben az Önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt mű-ködő három gazdasági társaságnál, illetve a vagyonkezelőknél a rendelkezésre álló erőfor-rásokkal való gazdálkodás, a vagyon megóvás, gyarapítás, az elszámolások, beszámolók megbízhatóságának ellenőrzését nem tervezték, mivel az ügyrend az Ellenőrzési iroda részé-re ilyen feladatot nem tartalmazott. Elmaradt az Önkormányzat hivatalában a FEUVE rendszer központi és helyi szabályoknak megfelelő kiépítésének és működésének ellenőrzé-se, valamint a költségvetési előirányzatok betartásának, teljesítésének vizsgálata.

A Közgyűlés a főjegyzőt felhatalmazta a belső ellenőrzési terv módosításainak jóváhagyás-ára.

Ezen felhatalmazás alapján a főjegyző – a belső ellenőrzési vezető kérésére – kétszer módosí-totta a 2006. évi ellenőrzési tervet, 2006 májusában és októberében. Az első módosítás kérését a belső ellenőrzési vezető a 2005. évről áthúzódó ellenőrzések időszükségletével indokolta. Ennek következtében két intézmény tervezett átfogó költségvetési ellenőrzése elmaradt, helyet-tük egy intézményi átfogó költségvetési ellenőrzése és két utóvizsgálat került a tervbe. Az ok-tóberi módosításnál két intézmény 2006-ban tervezett ellenőrzése a 2007. évre került átüteme-zésre, mindkettő az intézmény kezdeményezésére történt. Az Önkormányzat hivatalában a ter-vezett ellenőrzések közül kettő maradt el az elvégzett vizsgálatok terven felüli időigénye miatt. A módosított ellenőrzési tervben szereplő vizsgálatok helyszíni ellenőrzései a 2006. év végéig befejeződtek, kilenc vizsgálat lezárása áthúzódott a 2007. évre a soron kívüli ellenőrzések ka-pacitásának terhére.

A belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazta az ellenőrzési program mintát.

27 A negyedik gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmény vizsgálata megtörtént a 2005. évben. 28 A tervezett utóellenőrzések egy oktatási-nevelési intézmény, és egy gyermekvédelmi feladatot ellá-tó intézmény vizsgálatához kapcsolódtak.

38

Page 41: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

A 2006. évben a belső ellenőrzésnél a kialakított kontrollok működésének megbízható-sága kiváló volt, annak működése a hibák feltárásával, valamint a célirányos intézkedések kezdeményezésével, a realizálás ellenőrzésével megfelelt a hibák megelőzésére és kijavításá-ra meghatározott szabályozásnak és a legmagasabb szintű elvárásoknak.

Az elvégzett ellenőrzéseket a belső ellenőrzési vezető által jóváhagyott ellenőrzési program alapján hajtották végre. A tervezett ellenőrzéseket elvégezték. Az éves ellenőrzési terv alap-ján vizsgálták a közbeszerzéseket és a közbeszerzési eljárásokat. Az intézményeknél az el-lenőrzési program része volt a belső ellenőrzési rendszer szabályozottságának vizsgálata és a FEUVE rendszer kiépítésének és működésének ellenőrzése, valamint az intézménynek a vizsgált időszakban a közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzésének vizsgálata. A 2006. évi ellenőrzési tervben rögzítettek alapján vizsgálták az Önkormányzat hivatalában az Önkor-mányzat által külső szervezeteknek adott támogatások rendszerét, a céljelleggel nyújtott tá-mogatások rendeltetés szerinti felhasználását.

A belső ellenőrzésről készített jelentések a rendelkezésre álló információkat értékelték, ezekből levonták a következtetéseket, majd szükség szerint tartalmaztak ajánlásokat és ja-vaslatokat. A 2006. évi ellenőrzések során az ellenőrzést végzők nem tártak fel büntető, kár-térítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt.

A 2006. évben elvégzett ellenőrzéseknél a belső ellenőrök javaslatainak29 29%-a irányult a szabályozottságra, 45%-a a szabályszerű működésre, illetve 26%-a az Önkormányzat ren-delkezésére álló források gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználására, beleértve a humán erőforrásokkal való gazdálkodást is. A 2006. évben – az ellenőrzött szervezetek közül – egy intézmény tett észrevételt, amely alapján a belső ellenőrzési vezető egyeztető megbe-szélést hívott össze az érintettek részvételével. Az egyeztető megbeszélésről jegyzőkönyvet készítettek, amit az eredeti ellenőrzési jelentéshez csatoltak az észrevétellel együtt. Az in-tézmény a megadott határidőn belül elkészítette az intézkedési tervet.

Az Önkormányzat hivatala és az intézmények gazdálkodásában feltárt hiányosságok meg-szüntetéséről utóellenőrzéssel és az intézkedési terv végrehajtásáról készített beszámo-lóval győződtek meg. A 2006. évben végrehajtott vizsgálatok közül négy volt utóellenőrzés, a lezárt vizsgálatok javaslatainak alapján minden ellenőrzött intézmény az előírt határidőre elkészítette az intézkedési tervet, valamint megküldte a beszámolót az intézkedések végre-hajtásáról, amelyek szerint a belső ellenőrök által tett javaslatokat végrehajtották.

A főjegyző a 2005. és a 2006. évi költségvetési beszámoló keretében beszámolt a folya-matba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés működ-tetéséről. A Közgyűlés elnökének előterjesztése alapján a Közgyűlés mindkét évben a zár-számadási rendelettervezettel egyidejűleg áttekintette az általa alapított és fenntartott költ-ségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait. A Közgyűlés elfogadta a 2005. és 2006. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót, amelyekben felhívta a főjegyző fi-gyelmét, hogy az ellenőrzésekről készített jelentésben megfogalmazott tapasztalatok kerülje-nek hasznosításra a következő évi ellenőrzések lefolytatása során.

29 A 2006. évben lefolytatott ellenőrzések eredményeként a belső ellenőrök összesen 329 javaslatot tettek.

39

Page 42: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

4. AZ ÁSZ KORÁBBI ELLENŐRZÉSI JAVASLATAI ALAPJÁN KÉSZÍTETT IN-TÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSA, EREDMÉNYESSÉGE

4.1. Az Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzése során tett javaslatok végrehajtására tervezett intézkedések megvalósulása

Az ÁSZ a 2004. évben ellenőrizte az Önkormányzat gazdálkodását átfogóan, melynek 16 szabályszerűségi és 9 célszerűségi javaslata volt. A javaslatok hasznosítására 2004. de-cember 16-án intézkedési terv készült, melyben megjelölték a végrehajtás felelőseit, és an-nak határidejét. A Közgyűlés az ÁSZ jelentéséről készített tájékoztatót – az erre irányuló javaslatot is figyelembe véve – megtárgyalta, és a jelentésben javasoltak megvalósítása ér-dekében készített intézkedési tervet elfogadta. A javaslatok 80%-át megvalósították, 12%-át részben hasznosították, a 8%-át nem hasznosították a 2006. év végéig. A 2006. év végéig nem hasznosított célszerűségi javaslatban foglaltakat 2007. április 5-i hatállyal végrehajtot-ták.

A tett intézkedések és azok eredménye főbb tevékenységcsoportonként részletezve a követ-kező:

• a költségvetési koncepció és a költségvetési rendelet tartalmára, mellékleteire tett négy javaslat közül hármat hasznosítottak. A költségvetési koncepció tervezethez az Önkor-mányzatnál a működő bizottságok koncepcióról alkotott véleményét, illetve a költségve-tési rendelettervezethez a Pénzügyi bizottság véleményét a 2006. évben csatolták, vala-mint az Áht. 118. §-a alapján a 2006. évi költségvetési rendelettervezet előterjesztésekor a Közgyűlés részére tájékoztatásul bemutatott, a többéves kihatással járó döntések szám-szerűsítését évenkénti bontásban tartalmazó kimutatás szöveges indoklás elkészítéséről, illetve a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a többéves kihatással járó dönté-sek számszerűsítését évenkénti bontásban szöveges indoklással együtt való bemutatásáról a főjegyző gondoskodott. A javaslatok hasznosítása biztosította a Közgyűlés tagjainak döntéshozatalát elősegítő tájékoztatás megadását. A 13. havi illetmény költségvetésben eredeti előirányzatként történő megtervezését a 2005. és a 2006. évben nem valósították meg, mivel az Ámr. 37. § c) pontjának előírása ellenére a 13. havi illetménynek csak a 75%-át szerepeltették a költségvetésben eredeti előirányzatként.

• A gazdálkodás és a pénzügyi-számviteli feladatellátás szabályozottságának biztosítása ér-dekében tett három javaslatot hasznosították. A Vhr. 8. § (4) bekezdés d) pontjában előírt pénzkezelési szabályzatban a külső pénzkezelési helyként működő önkormányzati üdülők pénzforgalmával kapcsolatos (pénzfelvétel, elszámolás) szabályokat 2005. január 1-jén meghatározták, ezt követően az Önkormányzat hivatala külső pénzkezelési helyei az üdü-lők önkormányzati intézmény részére történő átadásával megszűntek. Az SzMSz Önkor-mányzat hivatalára vonatkozó részeit az Ámr. 10. § (4) bekezdés a), b), d), e), g), i), j) pontjai alapján kiegészítették az alapító okirat keltével, számával; az alap- és kiegészítő tevékenységek körével, forrásaival; a feladatmutatók megnevezésével, körével; a költség-vetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal; az áfa alanyiság rögzítésével; a költségve-tés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokkal, feltételekkel; a szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványaival, amelyek körében az Önkormány-zat hivatala képviselőjeként járhat el. A munkaköri leírások és az ügyrend összhangját a kötelezettségvállalás és az utalványozás tekintetében a közgazdasági főosztályvezető és a gazdasági osztályvezető munkaköri leírásának 2005. március 1-jei aktualizálásával bizto-sították. A gazdálkodás és a pénzügyi-számviteli feladatellátás szabályozottságához hoz-zájárult az SzMSz Önkormányzat hivatalára vonatkozó részeinek kiegészítése.

40

Page 43: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

• A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának szabályszerűsége érdekében tett javaslatot részben hasznosították. Az Ámr. 134. § (2) bekezdésében előírt kötelezettség-vállalás ellenjegyzése, illetve az Ámr. 135. § (1) bekezdésében előírt szakmai teljesítések igazolása a 2006. évben a banki és pénztári kifizetések esetében megtörtént, azonban a számítástechnikai eszközök karbantartását, kisjavítását biztosító szolgáltatások közül az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást igénylők esetében azok kötelezettségvállalása nem felelt meg az Ámr. 134. § (2) bekezdésében előírtaknak, melynek következtében a szak-mai teljesítésigazolások során nem tettek eleget az Ámr. 134. § (1) bekezdésében foglal-taknak, nem ellenőrizték okmányok alapján a kiadások teljesítésének összegszerűségét.

• A számviteli bizonylatok tartalmi követelményeknek való megfelelése érdekében az Ön-kormányzat hivatala pénzkezelési szabályzatában foglaltak betartását, az utólagos elszá-molásra felvett előlegekkel az előírt határidőig történő elszámolás biztosítását javasolta az ÁSZ. A 2006. évben felvett előlegekkel az elszámolások az előírtak szerint megtörténtek. A pénzügyi fegyelem biztosítása érdekében előírták az előleget felvevők elszámolási ha-táridő tudomásulvételéről való nyilatkozattételi kötelezettségét.

• A leltározási kötelezettség teljesítésének, a követelések értékelésének szabályszerűségé-vel kapcsolatban az ÁSZ javasolta a Vhr. 37. § (3) bekezdésében előírtak alapján az esz-közök, ezen belül az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök leltározásának mennyiségi felvétellel történő végrehajtását. A 2006. évben az eszközök mennyiségben történő leltá-rozását elvégezték. Az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatát ez-zel összefüggésben módosították, a gépek, berendezések, felszerelések, valamint az üze-meltetésre, kezelésre átadott eszközök esetében a kétévenkénti mennyiségi leltározás kö-telezettségét írták elő, azonban a Vhr. 37. § (7) bekezdésében előírtak ellenére nem az önkormányzati rendeleti szabályozás alapján tértek el az évenkénti leltározási kötelezett-ségtől. A követelések minősítését, értékelését a Számv. tv. 55. § (1) bekezdésében, vala-mint a javaslatban foglaltaknak megfelelően a 2006. évben elvégezték. A követelések, ré-szesedések, értékpapírok értékelésének elvégzése biztosította ezen eszközöknek a számvi-teli előírásoknak megfelelő értéken való bemutatását a könyvviteli mérlegben.

• A vagyongazdálkodási feladatok és döntési hatáskörök gyakorlása szabályszerűségének biztosítása érdekében tett javaslatot hasznosították. Annak érdekében, hogy a vagyonérté-kesítések során a vagyongazdálkodási rendelet előírásainak megfelelően az arra jogosul-tak döntsenek, a főjegyző a 2005. évben figyelemfelhívó körlevelet tett közzé. A 2006. évben a vagyonértékesítések során a döntéseket az arra jogosultak hozták meg.

• A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználásáról a számadási és ellenőrzési kötele-zettségek teljesítése érdekében tett intézkedésekre irányuló két javaslatot hasznosították. Az Önkormányzat által céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott támogatások esetében az Áht. 13/A. § (2) bekezdésében foglaltakat a 2006. évben betartották, olyan szervezetnek nem folyósítottak támogatást, amely azt megelőzően nem tett eleget szám-adási kötelezettségének, nem számolt el a támogatással. A céljelleggel nyújtott támogatá-sok keretéből (Mecénás Keretből) nyújtott támogatások megállapodásaiban a 2006. évben rögzítették, hogy „a támogatás átutalására a pályázott cél megvalósulását, a szakmai és pénzügyi elszámolást követően kerül sor”, kizárva ezzel a számadás elmulasztása ellenére való finanszírozás eshetőségét. Javasolta továbbá az ÁSZ a céljelleggel –nem szociális el-látásként – juttatott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának az ellenőrzését. A 2006. évben a támogatások 10%-nál, 11 esetben a helyszínen ellenőrizték a támogatás rendeltetésszerű felhasználását.

• A zárszámadási rendelet szerkezetére, tartalmára, a Közgyűlés tájékoztatását szolgáló mellékletek csatolására vonatkozó javaslatot hasznosították, a 2005. évi zárszámadáskor a vagyonkimutatást a vagyongazdálkodási rendeletben előírt tartalommal mutatták be. A

41

Page 44: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

zárszámadási rendeletben a vagyonkimutatásnak a vagyongazdálkodási rendeletben előírt tartalommal történő csatolása biztosította a Közgyűlés számára az általa elvárt módon tör-ténő tájékoztatást.

• A belső ellenőrzési rendszer kialakítása és az éves ellenőrzésekről a Közgyűlés tájékozta-tása érdekében három javaslatot tett az ÁSZ, melyeket hasznosítottak. A belső ellenőr funkcionális és feladatköri függetlenségét megvalósították az SzMSz módosítása során. Az SzMSz-ben meghatározták a belső ellenőrzést végzők kötelezettségét, jogállását, fel-adatait. A belső ellenőrzési tapasztalatokat a Közgyűlés a 2006. évben az ellenőrzési sza-bályzatban foglaltak alapján értékelte. A belső ellenőrzési rendszer szabályozottságának a szintje javult a belső ellenőr funkcionális függetlenségének SzMSz-ben történő biztosítá-sával, a belső ellenőrzést végzők kötelezettségeinek, jogállásának és feladatainak előírá-sával.

• Az önkormányzati feladatellátás, gazdálkodás célszerűbb, gazdaságosabb ellátása érdeké-ben javasolta az ÁSZ a pénzügyi-számviteli feladatoknál alkalmazott informatikai rend-szer szabályozottságának biztosítása érdekében, hogy a főjegyző gondoskodjon a kataszt-rófa elhárítási terv és az informatikai stratégia elkészítéséről. A javasoltakat végrehajtot-ták, az adatvédelmi szabályzat, valamint a Minőségirányítási Eljárás ME-04 5.5. Számí-tástechnikai rendszerek kezelése, adatvédelem című fejezetének 2005. december 1-i mó-dosítása tartalmazta a katasztrófa elhárítási tervet, valamint 2005. novemberében elkészí-tették a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Informatikai Koncepciót. Az informatikai rend-szer program részletezésű hozzáférési jogosultsági rendszerét, az engedélyezési jogkörö-ket az arra vonatkozó javaslatban foglaltak ellenére sem szabályozták a 2006. év végéig.

A szabályozást a 2005. évben elkészítették, azonban annak elfogadása nem történt meg. A helyszíni ellenőrzés alatt a Minőségirányítási Eljárás 5.5 szabályzatának 2007. április 5-i hatá-lyú módosításával gondoskodtak a javaslat hasznosításáról.

• Az adatvédelmi szabályzat előírásainak 2005. március 31-i módosításával biztosították, hogy a szabályozás a javasoltaknak megfelelve a pénzügyi-számviteli területen alkalma-zott lakásprogram és vagyonnyilvántartó program adatai mentésének szabályozására is ki-terjedjen.

• Az ellenőrzés javaslatát hasznosítva 2005. évi költségvetési rendeletben a céljellegű tá-mogatási előirányzatoknál (Mecénás Alap) a félreérthető, és az Áht-ban foglaltakkal nem összhangban lévő önkormányzati pénzalap elnevezését Mecénás Keretre módosították.

• A 2006. évben kötött ingatlan értékesítési szerződéseket az Önkormányzat érdekeit védő garanciális elemekkel kiegészítve, a javaslatban foglaltakat figyelembe véve, azt haszno-sítva kötötték meg.

• A középületek akadálymentessé tételére vonatkozó javaslatot figyelembe véve 2004-2006 között az Önkormányzat hivatala lebonyolításában kilenc intézmény akadálymentesítését végezték el területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás (TERKI) bevonásá-val.

42

Page 45: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

4.2. A zárszámadáshoz kapcsolódó állami hozzájárulások, támogatások igény-lésének és felhasználásának ellenőrzése, valamint a további vizsgálatok esetében a megállapítások, javaslatok alapján tett intézkedések

Az Önkormányzatnál az ÁSZ a 2004-2006. évek között három ellenőrzést végzett.

A 2003. évben megtörtént gyermekvédelemmel kapcsolatos személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyszíni ellenőrzése két szabályszerűségi és hat munka színvonalának ja-vítását szolgáló javaslatot fogalmazott meg. A javaslatok végrehajtási kötelezettségét előíró intézkedési tervet nem készítettek. Az ellenőrzés által megfogalmazott javaslatokat hasznosí-tották, kezdeményezték a gyermekvédelmi szakszolgálat és az Önkormányzat által fenntar-tott gyermekotthonok szerkezetátalakítását, azok alapító okiratait módosították, valamint el-végezték a gondozási díjbevételek és a díjhátralékok behajtása hatékonyságának ellenőrzését az intézmények költségvetési gazdálkodásának átfogó ellenőrzése keretében.

A 2004. június 13-án megtartott, az Európai Parlament tagjainak választásához és a 2004. december 5-i országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénz-eszközök elszámolásának ellenőrzése által javasoltakat hasznosítva, a főjegyző intézkedett a választással kapcsolatosan felmerült költségek választásonkénti elkülönített nyilvántartásá-ról, az általános költségek kimutatásáról.

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése keretében meg-történt a kötött felhasználású támogatások felhasználásának ellenőrzése, a helyi önkormány-zatokat a 2004. évben megillető normatív állami hozzájárulás elszámolásának ellenőrzése, valamint a helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2004. évi felhalmozási célú támogatások ellenőrzése.

A kötött felhasználású támogatások felhasználásának ellenőrzése javaslatát figyelembe véve a Közgyűlés a 2005. évben a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátó gazdasági társa-ságban lévő többségi tulajdonrészének értékesítéséről döntött, ezt követően hulladékkezelési jogcímen nem igényelt állami támogatást.

A helyi önkormányzatokat a 2004. évben megillető normatív állami hozzájárulás el-számolásának ellenőrzése javasolta, hogy az iskolai oktatás, hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz, hozzájárulás szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz jogcímű normatív állami hozzájárulások igénybevételét és elszámolását a költségvetési törvény 3. számú mellékleté-ben előírtak szerint végezzék el. A munka színvonalának javítása érdekében az ellenőrzés javasolta továbbá, hogy az Önkormányzat által fenntartott intézmények vonatkozásában a szociális és közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó normatív állami hozzájárulások igényjogosultsága megalapozottságának teljes körű, mindenre kiterjedő ellenőrzéséről intéz-kedjen. A normatív állami hozzájárulások szabályszerű igénybevétele és elszámolása érde-kében a 2006. évben az igényjogosultság megalapozottságának ellenőrzéséről – a tény muta-tók ellenőrzési szempontjaira 2006. augusztus 31-én a Kincstári osztály vezetője által kiadott utasítás alapján – a Kincstári osztály gondoskodott.

A helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2004. évi fel-halmozási célú támogatások ellenőrzésének javaslata alapján a Közgyűlés elnöke kezde-ményezte az Áht. 64/B. § (1) bekezdésének megfelelően a Közgyűlésnél a jogszabályi felté-teleknek nem megfelelő pályázat alapján elnyert és jogtalanul igénybe vett 15 112 ezer Ft TERKI támogatási előirányzatról való lemondást, és ezt követően 2005. december 30-án in-tézkedett a jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről.

43

Page 46: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

A 2006. évben elvégzett, a helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2005. évi felhalmozási célú támogatások ellenőrzése javasolta a fel nem használt központi támogatás előirányzatáról való haladéktalan lemondást, megfelelve a helyi önkor-mányzatok címzett és céltámogatásáról szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. § 4) bekezdés e) pontjában előírtaknak. A Közgyűlés az előirányzatról a 2006. évben lemondott.

Az ÁSZ által a 2004-2006. években végzett ellenőrzések során tett javaslatok összességében 88%-ban hasznosultak, 7%-ban részben teljesültek. Az átfogó és a zárszámadáshoz kapcso-lódó ellenőrzések javaslatai eredményeként javult a költségvetés készítés rendje, a gazdálko-dási és a pénzügyi-számviteli feladatok ellátásának szabályozottsága, a belső kontrollrend-szer működése.

Az Önkormányzatnál végzett ÁSZ ellenőrzések javaslatai hasznosulásának megoszlását a következő ábra mutatja be:

Nem teljesült

4%

Részben teljesült

8%

Teljesült88%

SZABÁLYSZERŰSÉGI JAVASLATOK CÉLSZERŰSÉGI JAVASLATOK

Részben teljesült

6%

Teljesült88%

Nem teljesült

6%

Budapest, 2007. szeptember „

Dr. Kovács Árpád

elnök

44

Page 47: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

1. számú mellékleta V-1001-9/23/2007. számú jelentéshez

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

A megye állandó lakosainak száma (f�) 2007. január 1-jén* 545 584

A Közgy�lés tagjainak a száma (f�) (2006. december 31-én) 59

A Közgy�lés munkáját segít� állandó bizottságok száma (2006.december 31-én) 11

Az Önkormányzat hivatalában foglalkoztatott köztisztvisel�k száma (f�) (2006. december 31-én) 180

Az összes vagyon értéke a 2006. december 31-i könyvviteli mérleg szerint (millió Ft) 21 769Az adósságállomány (hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek) 2006. december 31-én (millió Ft) 309

Az egy lakosra jutó adósságállomány (Ft) (2006. december 31-én) 566

Az összes költségvetési bevétel (millió Ft) (2006. évben) 38 338

Ebb�l: saját bevétel (millió Ft), melyb�l 30 463

helyi adóbevétel (millió Ft) 0

Az egy lakosra jutó összes költségvetési bevétel (Ft) (2006. évben) 70 270

Az egy lakosra jutó saját bevétel (Ft) (2006. évben) 55 836

Az egy lakosra jutó helyi adóbevétel (Ft) (2006. évben) 0

Saját bevétel/Összes költségvetési bevétel (%) (2006. évben) 79,5

Helyi adó bevétel/Összes költségvetési bevétel (%) (2006. évben) 0

Az összes teljesített költségvetési kiadás (millió Ft) (2006. évben) 38 077

Ebb�l: felhalmozási célú kiadás (millió Ft) 2 346

Az összes költségvetési kiadásból a felhalmozási kiadás részaránya (%) (2006. évben) 6,2

Az egy lakosra jutó költségvetési kiadás (Ft) (2006. évben) 69 791

Az egy lakosra jutó felhalmozási kiadás (Ft) (2006. évben) 4 300

Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmények száma (db)(2006. december 31-én) 53

Ebb�l: részben önállóan gazdálkodó (db) 1

Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak száma (f�) 7 422

*A lakosságszám Miskolc megyei jogú város lakosságszáma nélkül értend�

Az Önkormányzat gazdálkodását meghatározó adatok, mutatószámok

Megnevezés

Page 48: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

2. számú mellékleta V-1001-9/23/2007. számú jelentéshez

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

2005/2004. 2006/2005. 2006/2004.

Immateriális javak 127 276 107 293 114 841 84.3 107.0 90.2

Tárgyi eszközök 15 382 481 16 057 193 17 211 908 104.4 107.2 111.9

ebb�l: ingatlanok 11 748 745 12 470 423 14 088 301 106.1 113.0 119.9

beruházások 193 417 298 941 189 342 154.6 63.3 97.9

Befektetett pénzügyi eszközök 292 557 278 006 204 641 95.0 73.6 69.9

Üzemeltetésre átadott eszközök 278 272 294 372 328 688 105.8 111.7 118.1

Befektetett eszközök összesen 16 080 586 16 736 864 17 860 078 104.1 106.7 111.1

Forgóeszközök összesen 4 735 969 3 995 495 3 908 663 84.4 97.8 82.5

ebb�l: követelések 1 782 175 1 508 566 2 270 569 84.6 150.5 127.4

pénzeszközök 1 845 814 1 399 883 631 792 75.8 45.1 34.2

Eszközök összesen 20 816 555 20 732 359 21 768 741 99.6 105.0 104.6 Saját t�ke összesen 15 780 960 16 386 643 16 165 894 103.8 98.7 102.4

Tartalék összesen 1 054 977 1 015 641 290 346 96.3 28.6 27.5

Kötelezettségek összesen 3 980 618 3 330 075 5 312 501 83.7 159.5 133.5

ebb�l: rövid lejáratú kötelezettségek 2 209 048 2 148 049 4 263 679 97.2 198.5 193.0

hosszú lejáratú kötelezettségek 410 589 244 185 102 772 59.5 42.1 25.0

Források összesen: 20 816 555 20 732 359 21 768 741 99.6 105.0 104.6

Forrás: Magyar Államkincstár éves költségvetési beszámoló "01" számú �rlap adatai

Változás %-a

Az önkormányzati vagyon alakulása

Mérlegsormegnevezése

2004.év(ezer Ft)

2005. év(ezer Ft)

2006. év(ezer Ft)

Page 49: J E L E N T É S - BAZ.HU - Kezdőlap...Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során a felme-rült

3. számú mellékletBossod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a V- 1001-9/23./2007. számú jelentéshez

Adatok: ezer Ft-ban

Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított

M�ködési célú költségvetési kiadások összesen

30 484 832 33 050 513 31 922 022 33 046 983 35 725 270 34 261 253 34 169 592 37 127 723 35 730 521

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen

1 673 922 3 356 115 2 215 978 1 674 060 3 314 185 2 212 949 2 798 629 4 938 808 2 346 133

Költségvetési kiadások összesen 32 158 754 36 406 628 34 138 000 34 721 043 39 039 455 36 474 202 36 968 221 42 066 531 38 076 654

M�ködési célú költségvetési bevételek összesen

29 540 257 32 157 589 32 755 868 31 601 552 34 732 496 35 151 429 31 813 430 35 295 923 35 517 025

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

1 523 824 3 064 206 2 649 056 1 663 384 3 122 965 2 652 435 2 598 629 4 558 406 2 820 536

Költségvetési bevételek összesen 31 064 081 35 221 795 35 404 924 33 264 936 37 855 461 37 803 864 34 412 059 39 854 329 38 337 561

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: hiány-, többlet+

-1 094 673 -1 184 833 1 266 924 -1 456 107 -1 183 994 1 329 662 -2 556 162 -2 212 202 260 907

Finanszírozási célú pénzügyi kiadások

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozási célú pénzügyi bevételek

1 094 673 1 184 833 0 1 456 107 1 183 994 0 2 556 162 2 212 202 309 165

Finanszírozási célú pénzügyi m�veletek egyenlege 1 094 673 1 184 833 0 1 456 107 1 183 994 0 2 556 162 2 212 202 309 165

Az Önkormányzat 2004-2006. évi költségvetési el�írányzatainak és azok pénzügyi teljesítéseinek alakulása

Megnevezés2004. év 2005. év 2006. év

el�irányzat el�irányzat el�irányzatTeljesítés Teljesítés Teljesítés