of 8 /8
jaarverslag stichting Gijzelgracht 2010

jaarverslag 2010 stichting Gijzelgracht

Embed Size (px)

DESCRIPTION

jaarverslag 2010 stichting Gijzelgracht

Text of jaarverslag 2010 stichting Gijzelgracht

Page 1: jaarverslag 2010 stichting Gijzelgracht

jaarverslag stichting Gijzelgracht 2010

Page 2: jaarverslag 2010 stichting Gijzelgracht

jaar

vers

lag

stic

htin

g G

ijzel

grac

ht 2

010

2

Jaarverslag 2010 st icht ing Gijze lgracht

Inle iding 3

Nieuwsbrief 5

Financiën 6

Tenslot te 7

I nhoud

Page 3: jaarverslag 2010 stichting Gijzelgracht

jaarverslag stichting Gijzelgracht 2010

3

Inle iding

Het jaar 2010 beschouwen we als het jaar waarin serieuze aandacht en het reëel overleg met de gemeentelijke overheid en de Dienst Noord/Zuid lijn doorzette. De omgang met het stadsdeel Centrum blijft moeizaam. Naast het ’Veerman effect’ con-stateren we een daadwerkelijk attitude verandering in de persoonlijke contacten tus-sen officials en leden van de werkgroep Overlast Vijzelgracht (WOV) waarbij transpa-rantie voorop staat.De belangenbehartiging door de stichting verliep intensiever en het effect daarvan is substantieel. Onze nieuwsbrief geeft daar een goed overzicht van, zie bijlage Nieuwsbrief.Hoewel wij nu na 10 jaar weer hetzelfde perspectief hebben op herstel van het maai-veld op de Vijzelgracht, zoals in 2001 was voorzien, is de berusting toegenomen vanwege de aandacht en zorg die de Dienst NZlijn aan belanghebbenden besteedt. Daarmee is de sluimerende woede bij velen over wat hun is overkomen op de Vijzelgracht niet verdwenen.Ook blijft er ongeloof heersen over de zwakbestuurlijke en technisch amateuristische wijze waarop het project in 2001 van start is gegaan.

Jaarverslag 2010 st icht ing Gijze lgracht

Page 4: jaarverslag 2010 stichting Gijzelgracht

jaar

vers

lag

stic

htin

g G

ijzel

grac

ht 2

010

4

Overzicht activiteiten werkgroep

We begonnen het jaar met een uitslag van de Raad van State. Ook deze rechtsgang verliep voor ons negatief. Onze advocaat oordeelde dat het om een “puur politiek/bestuurlijke uitspraak” ging! Aldus kwam er geen nieuw regiem in het kader van de milieuwetgeving tot stand op en rond het bouwterrein. Echter de milieuaspecten op de Vijzelgracht kregen meer aandacht dan in alle voorafgaande jaren bij elkaar! En er werd geen beroep meer gedaan op ontheffingen voor de werktijd. Die blijft van 7.00u tot 19.00u, uitzonderingen worden gemeld en met ons besproken.

De luchtkwaliteit op de Vijzelgracht is onderzocht hetgeen leidde tot aanpassingen van het machinepark en er kwamen verkeersmaatregelen op gang. Een vriesinstallatie is op onze aandrang buiten het bewonersgebied geplaatst. Geluidwerende maatregelen werden getroffen. Kortom onze rechtsgang heeft toch zoden aan de dijk gezet.

Misschien nog wel belangrijker is, dat de veiligheidsvoorzieningen rond de bouw zijn opgevoerd. Naast het diepvriesproces is ook besloten om een hoge luchtdruk metho-de toe te passen bij de laatste ontgravingfasen. Deze kostbare voorziening werd door ons urgent geacht we vonden daarbij veel gehoor bij het contractmanagement van de diepe stations onder het mom van “klein risico, grote gevolgen”.Eveneens kwam er een duidelijker zicht op de standzekerheid van panden rond de bouwput en zorgden we voor een ommekeer in de bewijslast van schademeldingen aan de panden.

Minder content zijn we over het schadeverhaal, de opvang en afhandeling daarvan. Voor bouwschade heeft het schadebureau een modus gevonden, de ‘review board’ en een vliegende brigade ingesteld voor reparatie van “cosmetische” schade aan panden. De afhandeling van constructieve schades is voor ons veel minder transparant.

Page 5: jaarverslag 2010 stichting Gijzelgracht

jaarverslag stichting Gijzelgracht 2010

5

Nog moeizamer verloopt soms de verkoop van panden van eigenaren die weg willen uit de omgeving van de Vijzelgracht. Eén lid van onze werkgroep vinden wij zeer onbillijk behandeld. Deze kwestie blijft drukken op ons contact met het schadebureau, respectievelijk het gemeente apparaat.De verbreding van een maandelijkse ‘leefbaarheids’ uitkering in het monitorgebied, ook voor ondernemers/ bewoners, vinden we een gewenste ontwikkeling. Echter een uitkering aan ondernemers per maand (€1380) wordt wel weer afgetrokken van een aangepaste tegemoetkomingsregeling. Van ruimhartigheid is hier nog niet echt spra-ke, temeer daar het economisch stimuleringsbeleid nog geen concrete inhoud heeft gekregen.Wel ‘ontdekten’ we dat de regeling nadeelcompensatie de ondernemers aan het metrotracee meer te bieden heeft, te weten het terug vorderen van gemaakte investe-ringskosten.Aan het schadeverhaal zitten vele kanten, die in nauw overleg met verschillende instanties onder ogen worden gezien, de Cie Verkeer&Vervoer van de Gemeenteraad vormt daarbij een belangrijk aanspreekpunt, met name heeft de motie Bergervoet veel voor onze belangenbehartiging betekend.

De opsomming van al deze activiteiten en ontwikkelingen worden steeds voorbereid, besproken en aangestuurd door de werkgroep Overlast Vijzelgracht, de werkvloer van de stichting Gijzelgracht. Uitvoerder bij uitstek is onze betaalde medewerker/coördina-tor, zonder hem zouden wij als actiegroep zeer veel minder slagkracht ontplooien.

Ook dit jaar kwam de werkgroep 2x per maand bij elkaar en naast onderling overleg waren er ook veel contacten met functionarissen. Nieuw daarbij was het overleg met de Verbindingsregisseur (helaas weer verdwenen als functie) en een bezoek aan de Schadecommissie. Ook hier weer een ‘ontdekking’: de bevoegdheidsfeer van het schadebureau blijkt groter dan wij en het bureau zelf dachten, met name als het gaat om de verkoop van de eigen woning voor eigenaars die weg willen uit onze buurt.Door de zware gemeentebezuinigingen dreigt er van een economisch stimulerings-plan voor onze omgeving weinig terecht te komen. Cruciaal voor het behoud van een gezond winkellint en de leefbaarheid nu en voor een goede afloop van het Rode Loperverhaal.

Nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief (zie bijlage) hebben we al onze inspanningen nog eens op rij gezet. Er is ons veel gelegen aan een goede informatievoorziening voor onze directe omgeving: de Wetering- en Noorderbuurt. We vinden dat de resultaten van ons werk er mogen zijn. De nieuwsbrief werd huis aan huis rondgebracht en eveneens gepubli-ceerd in de Binnenkrant van het Wijkcentrum ‘dOude Stadt. Actuele informatie vindt zijn weg naar onze website www.gijzelgracht.nl.

Page 6: jaarverslag 2010 stichting Gijzelgracht

jaar

vers

lag

stic

htin

g G

ijzel

grac

ht 2

010

6

Financiën

Dit jaar hebben we nauwelijks een beroep hoeven doen op een advocaat of andere deskundigheid. Dat zegt ook veel over het verbeterde contact met diverse instanties.Het gevolg hiervan is dat we ruimschoots uitkwamen met de subsidie van gemeente-wege in goed overleg verstrekt door het projectbureau. Het rekeningoverschot wordt verrekend met onze nieuwe aanvraag. De begroting van 2010 blijft een adequaat richtsnoer vormen voor het huidige boek-jaar, zie bijgaand financieel verslag. Het honorarium van onze betaalde medewerker hebben wij geïndexeerd, gegeven zijn grote inzet voor de Gijzelgracht en expertise op het terrein van schadeverhaal en ambtelijke dynamiek.

Page 7: jaarverslag 2010 stichting Gijzelgracht

jaarverslag stichting Gijzelgracht 2010

7

Tenslot te

Wij hopen dat de trend van transparantie en vertrouwen in instanties zich doorzet. Dat lijkt ons in ieders belang gezien de termijn die ons nog wacht: voorjaar 2018! De BCU heeft zich in kwalitatief opzicht verder ontwikkeld tot een redelijk bezocht en informatief instituut. Ook daar is het vertrouwen gegroeid tussen omwonenden/ belanghebbenden en officials.We blijven kiezen voor een onafhankelijke voorzitter. De belangentegenstelling blijft evident, volgens velen onder ons is de N/Z metroaan-leg een geldverslindend project zonder meer. Anderen vinden het onvergeeflijk dat ze zolang in de rotzooi moeten zitten die de bouw met zich meebrengt.Onze taak als stichting blijft zich in ieder geval focussen op de bestrijding van overlast en het benadrukken van een ruimhartige afhandeling van schadeclaims. Inmiddels beschouwen we het ook als onze taak om het ondernemerschap in de directe omgeving van de Vijzelstraat en –gracht bij te staan en te bevorderen.

Amsterdam 16 februari 2011, namens het bestuur van de stichting Gijzelgrachten de werkgroep WOV,J. Monasso, voorzitter

Bijlage: 2

Page 8: jaarverslag 2010 stichting Gijzelgracht

Colofon InhoudJan Monassoontwerp & lay-out prre* van GelderfotografieCaro Bonkuitgave van Stichting Gijzelgrachtmaart 2011www. gijzelgracht.nloplage50 exemplaren