of 78 /78
2012 JAARVERSLAG

Jaarverslag 2012 Stichting Wielewaal

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jaarverslag en jaarrekening over 2012 van Stichting Wielewaal. Aan de hand van de jaardoelen worden de resultaten beschreven, omlijst met fotomateriaal van de activiteiten.

Text of Jaarverslag 2012 Stichting Wielewaal

 • 2012

  JAARVERSLAG

 • STICHTING WIELEWAAL

  Stichting Wielewaal organiseert vakanties, logeerweekenden en dagopvang

  voor kinderen en jongeren met een beperking.

  De activiteiten zijn bestemd voor kinderen en jongeren tot 55 jaar met een lichamelijke of

  meervoudig complexe handicap of met ADHD/Autisme Spectrum Stoornis. De begeleiding is in handen

  van vrijwilligers. Behalve een reisbureau is Wielewaal dan ook een grote vrijwilligersorganisatie.

  KENGETALLEN 2012

  Stichting WielewaalRegentesselaan 20-261217 EG Hilversum

  tel 088 122 44 00fax 088 122 44 [email protected]

  LOGEERWEEKENDEN

  Aantal locaties logeerweekenden 3

  Aantal logeerweekenden 34

  Aantal geboekte weekenden 194

  Aantal geboekte losse dagen 68

  CAMPINGRECREATIE

  Aantal verkochte dagdelen 220

  VRIJWILLIGERS

  Aantal ingezette vrijwilligers 1149

  ONDERSTEUNING

  Aantal FTE kantoor 10,4

  Aantal FTE project/tijdelijk 1,04

  Aantal leden Raad van Toezicht 5

  Aantal leden medisch team 12

  Aantal trainers 5

  Totale begroting 1,61 miljoen

  Jaar van oprichting 1977

  VAKANTIES

  Aantal vakanties 75

  waarvan LG 19

  waarvan MCG 13

  waarvan LG/MCG 20

  waarvan ADHD/ASS 23

  waarvan binnenland 53

  waarvan buitenland 22

  Aantal verkochte vakantieplaatsen 542

  waarvan LG 144

  waarvan MCG 113

  waarvan LG/MCG 124

  waarvan ADHD/ASS 161

  Bezettingsgraad 92%

  KINDERTHEMAWEKEN

  Aantal locaties kinderthemaweken 12

  Aantal kinderthemaweken 88

  Aantal geboekte dagen 3626

 • VOORWOORD DIRECTIE

  2012 was voor Wielewaal een jaar waarin veel gevraagd is van de organisatie. Op verschillende terreinen zijn plannen door de situatie gedwongen gewijzigd en is gedurende het jaar een nieuwe koers bepaald.

  Het project Wmo is goed van start gegaan. Helaas kwam door de val van het kabinet alles stil te liggen, waar-door veel gemeenten de plannen voor de Wmo tijdelijk stopten. Toch is het gelukt om in 2 gemeenten een subsidie te verkrijgen en voor een groot aantal kinderen de vakantiedagopvang te organiseren. Daarnaast is dit jaar gebruikt om contacten te leggen met andere gemeenten, instellingen, het transitiebureau en het ministerie van VWS. Hierdoor ligt er een goede basis om in 2013 weer verder te gaan.

  Wielewaal zag de boekingen van de ADHD/ASS-groep enorm teruglopen. De wijzigingen in de AWBZ hebben voor hen duidelijke gevolgen. De financile drempel om gebruik te maken van activiteiten van Wielewaal lijkt te hoog door het wegvallen van PGBs. Wielewaal heeft hierop ingespeeld door de begeleidingszwaarte bij acti-viteiten voor deze doelgroep aan te passen, zodat vakanties betaalbaarder worden.

  2012 was ook het jaar waarin de nieuwe strategie is bepaald. Uit de concurrentieanalyse bleek onder andere dat er weinig tot geen activiteiten zijn voor de LG/MCG-doelgroep in de leeftijd 35-55 jaar. Sinds Wielewaal deze doelgroep niet meer bedient, zijn veel deelnemers niet meer op vakantie geweest. Wielewaal heeft in 2012 een enqute en pilotproject uitgevoerd onder deze doelgroep en besloten om vanaf 2013 ook voor hen weer activiteiten aan te bieden.

  Het kantoor van Wielewaal had te maken met een zeer hoog ziekteverzuim, ontstaan door niet-werk-gerela-teerde klachten. Dit heeft veel gevraagd van de inzet en flexibiliteit van de medewerkers. Ondanks het hoge ziekteverzuim zijn toch veel doelstellingen behaald. De activiteiten hebben er niet onder geleden en hebben goed gedraaid zonder grote calamiteiten. De deelnemers en vrijwilligers hebben weer erg genoten en kwamen enthousiast terug. Wielewaal heeft ervoor gekozen om de activiteiten voorrang te geven in de werkzaamheden, waardoor verschillende beleid overstijgende zaken door zijn geschoven.

  In dit jaarverslag zullen we het jaar met u doornemen aan de hand van de onderwerpen uit de strategienota 2009-2012:

  Wat voor wie?PrijsstellingOrganiseren van vrijwilligersVerkopen van het aanbodOrganiseren van het aanbodOrganisatie

  Per onderwerp worden de speerpunten en doelstellingen weergegeven. Vervolgens wordt uitgelegd wat er in 2012 op dat terrein heeft plaatsgevonden en of de gestelde doelen zijn behaald. Waar nodig worden ook meteen de leerpunten voor 2013 weergegeven.

  We wensen u veel leesplezier met dit jaarverslag. De financile verantwoording vindt u in de jaarrekening.Als u wilt reageren of nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met ondergetekende.

  Corina GielbertDirecteur088 122 44 [email protected]

  2

 • VERKLARING RAAD VAN TOEZICHT

  ALGEMEENDe Raad van Toezicht komt enkele malen per jaar bijeen en stelt onder meer jaarplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening vast. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord van de directeur en adviseert deze. Wielewaal volgt de governancecode van brancheorganisatie MO Groep waar Wielewaal bij is aangeslo-ten. Er hebben zich in 2012 geen pas toe of leg uit situaties voorgedaan. De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding.In 2012 is de Raad van Toezicht vier maal bij elkaar gekomen. In deze vergaderingen zijn het jaarverslag en jaarrekening over 2011, de begroting voor 2013 en de nieuwe strategie goedgekeurd. Verder zijn op basis van het risicomanagementsysteem, de belangrijkste risicos besproken.

  TERUGBLIK 2012De Raad van Toezicht kijkt met waardering terug op wat Wielewaal heeft bereikt in 2012. Wielewaal acteert op drie fronten: vakantie organisatie voor mensen met een beperking, zorginstelling en vrijwilligersorganisa-tie. De economische crisis speelt ons parten op al die aspecten. Daarnaast zijn door bezuiniging in de zorg de persoonsgebonden budgetten afgebouwd. Tenslotte was er sprake van een hoog ziekteverzuim, wat een kleine organisatie meteen hard raakt. Toch is Wielewaal er in geslaagd om de hoogwaardige dienstverlening op peil te houden en vooral weer veel deelnemers met een beperking een onvergetelijke vakantie te bezor-gen. De groeidoelstellingen op kinderthemaweken en logeerweekenden zijn ruimschoots bereikt en met de campingrecreatie heeft Wielewaal een nieuw, uniek product in de markt gezet. Door de proactieve werk-wijze en flexibiliteit in het afgelopen jaar is het verlies ondanks de forse terugloop in ADHD/ASS-boekingen als gevolg van de bezuinigingen rondom PGBs tot een minimum beperkt en binnen de financile kaders gebleven die voor 2012 waren gesteld.

  ZELFEVALUATIEJaarlijks evalueert de Raad van Toezicht het eigen functioneren, dit jaar voorafgaand aan de reguliere verga-dering in december. De wens kwam naar voren om zichzelf beter te scholen op specifieke beleidsterreinen, zoals de reisbranche en fondsenwerving omdat deze kennislacune (vorig jaar geconstateerd in de zelfevalu-atie) nog steeds aanwezig is. Hieraan zal in 2013 aandacht besteed worden.

  VERSTERKING RAAD VAN TOEZICHTDoor het vertrek van Suzanne Sweerman eind 2011 begon de Raad van Toezicht het jaar met 4 leden. In 2012 is Guus Krhe toegetreden tot de Raad van Toezicht. Naast zijn landelijke en gemeentelijke politieke en bestuurlijke achtergrond is zijn werkterrein (jeugdgezondheidszorg en transitie jeugdzorg) en netwerk een aanwinst voor de Raad van Toezicht.

  NIEUWE STRATEGIE 2012Naast het voltallige kantoorpersoneel is ook de Raad van Toezicht in 2012 betrokken geweest bij het strategietraject. Kansen en risicos zijn in kaart gebracht en er zijn weloverwogen keuzes gemaakt en priori-teiten gesteld. Medio 2012 heeft de Raad van Toezicht de nieuwe strategie goedgekeurd. Wielewaal bouwt een stevig fundament (kennis en ervaring met logeerweekend, vakanties en reizen voor jongeren met een beperking) uit naar nieuwe doelgroepen, vooral volwassenen en gezinnen. Daarbij zien we de gemeenten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als nieuwe natuurlijke partner. De nieuwe strategie biedt een goede basis om in deze tijden een gezonde organisatie te blijven. We waarderen de inzet van een ieder in dit proces en juichen het toe dat de strategie een product van de gehele organisatie is geworden.

  4

 • PERSPECTIEF 2013Wielewaal is in staat om proactief naar risicos en kansen te kijken en hier in een vroeg stadium op in te spelen. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Wmo, waarbij Wielewaal actief met gemeenten spreekt om de activiteiten betaalbaar te houden en in te spelen op de komende decentralisaties. Voor 2013 gaan we er van uit dat Wielewaal in staat is om uit te komen op een klein positief resultaat, gezien de ambitieuze doelen die gesteld zijn.

  Ook het afgelopen jaar hebben de vele vrijwilligers en medewerkers van Wielewaal er weer voor gezorgd dat het hoofddoel van de organisatie behaald is: deelnemers hebben een prachtige vakantietijd beleefd. Wij zijn trots op dit resultaat en hebben er vertrouwen in dat deze mooie missie ook in de toekomst voort-gezet zal kunnen worden.

  Namens de Raad van Toezicht,

  Marcel Dopper,Voorzitter

  6

 • 0100

  200

  300

  400

  LG/MCG ADHD/ASS

  381

  161

  371239

  AANTAL VERKOCHTE VAKANTIEPLAATSEN PER

  DOELGROEP

  2012

  2011

  0

  50

  100

  150

  200

  Logeren logeren dag

  194

  68

  120

  34

  AANTAL VERKOCHTE LOGEERWEEKENDEN /

  DAGEN

  2012

  2011

  0

  1000

  2000

  3000

  4000

  2012 2011

  36262888

  AANTAL VERKOCHTE DAGEN KINDERTHEMAWEKEN

 • WAT VOOR WIE?

  Wat voor wie: vakanties

  BEZETTING VAKANTIESHet aantal verkochte vakantieplaatsen is in 2012 gedaald met 69 plaatsen ten opzichte van 2011 (542 in 2012 t.o.v. 611 in 2011). De daling bij de ADHD/ASS vakanties was 78 plaatsen. Bij de LG/MCG vakanties was een lichte stijging te zien mede door de uitgevoerde pilot voor vakanties met de leeftijd 35-55 jaar (zie verderop). Deze daling bij ADHD/ASS volgt op de ingezette daling in 2011 en inmiddels is het aantal deelne-mers ADHD/ASS binnen 2 jaar gehalveerd.

  In 2012 heeft Wielewaal 75 vakanties uitgevoerd:Doelgroep Aantal vakanties Aantal verkochte plaatsenLG 19 144MCG 13 113LG/MCG (incl kinderen) 20 124ADHD/ASS (incl ASS+) 23 161

  In de begin van het seizoen zijn al diverse vakanties geannuleerd om te voorkomen dat zij met een slechte bezettingsgraad zouden vertrekken. De bezettingsgraad van de uitgevoerde vakanties is 92%. Deze bezettingsgraad is gebaseerd op het aantal uitgevoerde vakanties en het daarbij behorende aantal plaatsen.

  EVALUATIES VAKANTIES In 2012 zijn 1507 evaluaties ingevuld: 925 door vrijwilligers en 582 door deelnemers.

  Het aanbod aan vakanties wordt door 69% van de vakantiedeelnemers als uitstekend of goed beoordeeld en 19% vindt het aanbod voldoende. Genoemde ideen voor nieuwe bestemmingen worden door Wielewaal onderzocht.

  Over het algemeen worden alle onderdelen goed beoordeeld. Wat opvalt, is dat het deelnemersoverleg slechts in een aantal gevallen goed beoordeeld wordt, regelmatig met een voldoende en 35% beoordeelt het deelnemersoverleg matig tot slecht. Hoe dit kan en hoe dit verbeterd kan worden zal de komende tijd uitgezocht worden.

  Over het algemeen worden zowel binnenland- als buitenlandvakanties goed beoordeeld. In het buitenland worden met name de accommodaties als matig beoordeeld. Voor een deel heeft dit met verwachtingen te maken. In het buitenland zijn de accommodaties niet

  8

  Doelstellingen:- Het aantal vakantieplaatsen (inclusief logeren) blijft in 2012 gelijk aan het aantal verkochte plaatsen in 2011 (700) - Het aantal dagen kinderthemaweken stijgt met 300 dagen naar 3.300 dagen

  o De bezettingsgraad per school stijgto Er wordt bepaald welke locaties in 2013 worden aangeboden

  - Het aantal locaties logeerweekenden stijgt naar 5o Logeerweekenden hebben een bezettingsgraad die kostendekkend is

 • VRIJWILLIGERS, BEDANKT!

  Deelnemer Bianca heeft enorm genoten op Mallorca. In een mail bedankt ze de vrij-willigers nog een keer:

  Ik ben niet zon prater maar ik had nog zoveel aan jullie willen vertellen op de laatste dag en bedanken. Maar dat lukte me niet dus daarom doe ik dit via de mail dan wordt het een stuk makkelijker voor mij.

  Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor de leuke mooie en bijzondere vakantie. Ik ben heel tevreden geweest en ik heb genoten van de vakantie. Jullie hebben me goed begeleid en als er wat was konden jullie me helpen en dat vond ik heel fijn. We hadden geluk gehad met het weer. Jullie hebben voor me veel geregeld als ik iets niet wist of niet goed ging. En dat deed mij heel goed. Ik vond het heel gezellig dagje in de stad en het aquarium het was echt onvergetelijk. Ik vond het heel gezellig met jullie in de cocktailbar wat ik vooral niet zal vergeten want ik was in zoiets nog nooit ge-weest. En, die herinneringen aan de cocktailbar zullen bij mij altijd bijblijven. Ik vond het ook heel gezel-lig met zn alle in de karaokebar. Zelfs rondje rijden in het wiebeltreintje zal ik nog vaak aan denken. Ik zou dit zo over willen doen. Echt, we zitten nu eigenlijk bijna een maand later en ik kan nog elke dag hier terug aan denken en van genieten. dus mensen: BEDANKT voor de geweldige tijd.

 • zo goed aangepast als in Nederland. Dit communiceert Wielewaal wel, maar ter plaatse kan dit toch als vervelend ervaren worden. Toch hebben zowel de vrijwilligers als de deelnemers liever een minder goed aangepaste accommodatie in het buitenland, dan dat er helemaal geen reizen naar het buitenland aangebo-den worden. Punten die tijdens een enkele vakantie matig of slecht beoordeeld zijn, zijn onderzocht en in-middels opgelost. Enkele accommodaties zullen om deze reden niet meer door Wielewaal geboekt worden en de communicatie over andere accommodaties zal aangepast worden.

  TERUGLOOP ADHD/ASSDe terugloop in de doelgroep ADHD/ASS lijkt goed verklaarbaar door de bezuinigingen in PGB, de daling in indicaties voor begeleiding en de kabinetsplannen voor overheveling AWBZ naar WMO. Binnen de groep ADHD/ASS is er een opvallende stijging van de ADHD+ groep: een groep deelnemers met ADHD en/of een autisme spectrum stoornis plus een verstandelijk beperking. Deze stijging laat zien dat deze groep deel-nemers zijn indicatie wel heeft behouden, in tegenstelling tot de reguliere doelgroep ADHD/ASS. In 2013 zal Wielewaal inspelen op deze wijziging en zal het aantal vakantieplaatsen voor deze doelgroep worden uitgebreid.

  WIJZIGING BEGELEIDINGSVORMWielewaal ziet dat het aantal deelnemers uit de doelgroep ADHD/ASS sterk vermindert (sinds 2010 is er een halvering van het aantal plaatsen). Een klein deel van deze groep zal terecht kunnen bij reguliere ac-tiviteiten, maar een groot deel kan niet meer meedoen vanwege een financile drempel. Om deze groep toch een alternatief te bieden heeft Wielewaal gezocht naar mogelijkheden om de activiteiten goedkoper te maken. Een mogelijke oplossing is gevonden in de intensiviteit van de begeleiding. Een groot aantal deelne-mers uit ons bestand zal ook goed kunnen functioneren bij minder intensieve begeleiding, bijv. 1-op-3- in plaats van 1-op-1-begeleiding. De invoering van minder intensieve begeleiding zal leiden tot een daling van de prijzen.

  Tegelijkertijd zien we dat de begeleiding van 1-op-3 niet voor alle deelnemers voldoende is. Daarom wil Wielewaal overgaan naar flexibiliteit in de begeleiding en dus ook flexibiliteit in de hoogte van de vakantie-prijs. Vanaf 2013 wordt de werkwijze doorgetrokken in de hele organisatie en programmas. Voorwaarden voor deze wijze van werken zijn inmiddels opgesteld en verwerkt in het programma 2013. Nadat de criteria in concept waren opgesteld zijn ze vervolgens getoetst bij deelnemers uit de backoffice en gekoppeld aan hun indicatie en zorgzwaartepakket. Beiden lijken goed op elkaar aan te sluiten.

  10

 • PILOT PROJECT GROEP 35-55 JAARSinds 2008 is Stichting Wielewaal zich volledig gaan richten op activiteiten voor kinderen en jongeren tot 35 jaar. Tot die tijd stonden Wielewaal activiteiten open voor deelnemers tot 55 jaar. Redenen voor de verlaging van de leeftijdsgrens in 2008 waren de terugkeer naar de kinder- en jongerenorganisatie die Wielewaal van oorsprong is en de groei van de vakantiedagopvang en de hiervoor benodigde vrijwilligers. De overdracht en het zoeken naar geschikte organisaties is een lang en nauwkeurig proces geweest. De doelgroep en zijn zorgvraag zijn duidelijk in beeld gebracht en kennis vanuit Wielewaal is gedeeld en ook na de overdracht beschikbaar gebleven.

  Deelnemers vonden het overduidelijk niet leuk dat zij vanaf 35 jaar niet meer met Wielewaal meekonden. Zij voelden zich thuis bij Wielewaal, waren tevreden over de zorg en begeleiding en met name de jonge vrijwilligers, waardoor bijna alle activiteiten mogelijk leken. Vanaf het eerste moment hoorde Wielewaal dan ook dat oud-deelnemers hun draai niet konden vinden en/of niet tevreden waren bij andere organisaties. Uitgangspunt van Wielewaal was dat de overdracht naar andere organisaties een kans moest krijgen en dat zij niet te snel moest ingaan op deze signalen. Toch bleven deze signalen komen en diverse ouders en deelnemers belden Wielewaal regelmatig op. Hun verhalen waren grotendeels gelijk: ze mochten niet meer mee bij andere organisaties vanwege hun zorgzwaarte, maar ook vanwege de ernst van hun gedragsproblemen. Gevolg was dat meerdere deelnemers niet meer op vakantie konden, bij geen enkele organisatie.

  Wielewaal heeft in de eerste helft van 2012 de strategie opnieuw bepaald. In dit proces is ook een uitgebreide concurrentie analyse uitgevoerd. Deze analyse bevestigde de geluiden van oud-deelnemers en ouders. Deelnemers van 35-55 jaar met een intensieve zorgzwaarte en/of begeleiding kunnen bijna nergens terecht. Deelnemers met alleen een lichamelijke beperking kunnen nog terecht bij enkele organisaties, maar deelnemers die meervoudig complex gehandicapt zijn en deelnemers die gedragsproblemen hebben kunnen bijna nergens terecht.

  Een ander belangrijk aspect dat naar voren kwam in de strategiesessies is de complexiteit van Wielewaal (zowel vakantieorganisatie, als zorginstelling als vrijwilligersorganisatie) en de bijbehorende kennis (ANVR, SGR, AWBZ, Wmo, HKZ) die nodig is om al deze facetten goed uit te kunnen voeren. Conclusie is dat Wielewaal hiertoe uit-stekend in staat is, maar dat de hoeveelheid kennis beter benut kan worden wanneer de organisatie wat groter is en de kennis hierdoor efficint kan worden ingezet.

  De combinatie van deze punten heeft geleid tot het aanbieden van 3 pilot vakanties 35-55 jaar in 2012. Hiervoor zijn deelnemers benaderd vanuit een oud bestand. In een brief zijn zij op de hoogte gesteld van de overwegingen van Wielewaal en zij konden 3 vakanties boeken. Tevens zat er een antwoordkaart bij waarin ze konden aangeven of ze interesse hadden in vakanties voor hun leeftijdsgroep bij Wielewaal of dat zij een andere organisatie hadden ge-vonden.

  De reacties op deze brief waren enorm en voor Wielewaal ontgoochelend. Binnen enkele dagen waren er 15 plaat-sen geboekt en had Wielewaal diverse ontroerde ouders aan de telefoon. Allen gaven aan dat hun kind niet meer op vakantie was geweest sinds zij niet meer met Wielewaal mee konden. Wielewaal heeft ruim 130 antwoordkaarten ontvangen, waarvan slecht een tiental aangaf dat zij geen behoefte meer hadden aan Wielewaalvakanties en hun plek hadden gevonden bij een andere organisatie.

  Conclusie van deze pilot is (helaas) overduidelijk: de overdracht naar andere organisaties is mislukt en een aan-zienlijk deel van de doelgroep is de mogelijkheid van vakantie vieren ontnomen. Wielewaal heeft daarom dan ook besloten om in 2013 weer een programma samen te stellen voor de doelgroep 35-55 jaar.

  12

 • KINDERTHEMAWEEKERVARING

  Moeder van Joey (5 jaar, 1ste dag kinderthemaweek Rotterdam): Ik moet eerlijk zeggen dat ik best zenuwachtig was om mijn kind zo in het diepe te gooien. Maar toen Joey en ik samen de hal in kwamen werden we heel vriendelijk ontvangen door de recreatieleidster en Joeys begeleidster Marieke. Ik had me voorgenomen om een half uur bij hem te blijven om Joey te laten wennen, maar dit was geluk-kig niet nodig. Joey liep gelijk de gang in met Marieke en ze gingen samen op onderzoek uit. Helemaal super... Buiten heb ik nog even door het raam staan gluren, maar hij was druk bezig om alles te ontdekken.. Wat een opluchting en nu maar hopen dat hij het heel de dag volhoudt..

  Toen ik Joey kwam halen heb ik weer even staan gluren door het raam. Marieke hield Joey vast en slingerde hem in het rond en ik zag een grote glimlach van Joey.. Ik hoorde dat ze zakdoekje leggen en schipper mag ik overvaren hadden gedaan; een mooie paddenstoel hadden geknutseld en lekker buiten gespeeld. Kortom Joey had het super naar zijn zin gehad en ik heb dan ook geen seconde spijt gehad van zijn aanmelding.

 • Wat voor wie: kinderthemaweken

  BEZETTING KINDERTHEMAWEKENHet aantal boekingen is dit jaar aanzienlijk hoger dan in 2011 en komt ook overeen met de doelstellingen:

  - In 2012 zijn er 3.626 dagen verkocht, een stijging van ruim 700 dagen t.o.v. 2011 (26%).- In totaal zijn er 88 weken uitgevoerd, verdeeld over 12 locaties.- De gemiddelde bezettingsgraad is gestegen van 34 verkochte (kind)dagen per week (2011) naar 42,7 verkochte dagen (2012) (26%).

  In Tilburg heeft Wielewaal de kinderthemaweken voortgezet in samenwerking met Gemini zorg- en dienst-verlening. Een groot deel van de deelnemers bestond uit clinten van Gemini. Wielewaal verzorgde hier de kinderthemaweken, zoals ook op de andere locaties, Gemini leverde de zorg tijdens de dagopvang. Een pret-tige en vruchtbare samenwerking.

  EVALUATIES KINDERTHEMAWEKENOok bij kinderthemaweken worden eigenlijk alle onderdelen met goed en voldoende beoordeeld. Na indi-viduele beoordeling bleek dat slechts 1 persoon niet tevreden was over de dagopvang. Met haar is contact opgenomen en is e.e.a. goed afgehandeld.

  Van de deelnemers aan kinderthemaweken vindt 89% het aanbod van Wielewaal uitstekend of goed en 9% vindt het aanbod voldoende.

  SCHOLEN 2013Bij kinderthemaweken is het doel dat alle scholen kostendekkend worden. Op het moment zijn 3 scholen nog niet kostendekkend, de rest van de scholen wel. Dit is een grote verbetering t.o.v. 2011, toen slechts 3 scholen kostendekkend waren. De mogelijkheid om andere scholen kostendekkend te maken hangt mede af van de mogelijkheden van de Wmo. Door de val van het kabinet is er nog geen volledig beeld gevormd van de mogelijkheden van de Wmo. Wielewaal zal in 2013 doorgaan op de huidige locaties. Wielewaal zal niet bewust zoeken naar nieuwe locaties, maar wanneer dit op haar pad komt door nieuwe samenwerkingsver-banden zal zij dit ontwikkelen.

  DOELGROEPOp de kinderthemaweken lijkt de gedragsproblematiek te verergeren. Zelfs met 1-op-1-begeleiding kunnen kinderen niet altijd in een groep functioneren. Wielewaal zal daarom criteria ontwikkelen wanneer deelne-mers in ieder geval mee kunnen, wanneer absoluut niet en wanneer onder bepaalde voorwaarden/creatieve oplossingen.

  14

 • EEN DAG UIT EEN LOGEERWEEKEND

  Het is februari, dus de bedoeling van het weekend was om carnaval te vieren. Maar als het dan heeft gesneeuwd, ja dan kun je daar niet omheen. Vrijdagavond begon met wat vertraging, maar dat mocht de pret niet drukken.

  De volgende ochtend na het ontbijt toch even kort carnaval gevierd met rare pruiken en brillen. Rond 9.30 kwamen de andere kinderen. Even kennis maken en wat drinken. Eerst binnen nog wat gespeeld, maar toen toch maar goed ingepakt naar buiten. Een sneeuwpop zat er niet in, maar sneeuwballen konden de kinderen heel goed maken. En dat konden de vrijwilligers ook heel goed voelen Tussen de sneeuwpret door even lunchen en weer naar buiten.

  We gingen een heerlijke wandeling maken. We hadden pepernoten bij ons, die werden gegooid zodat we het spoor terug konden vinden. En we vonden uiteindelijk een leuke speeltuin. Hier werden sneeuwengelen gemaakt, maar ook op de toestellen gespeeld. Gelukkig dat we die pepernoten had-den, want zo konden we de weg terug heel makkelijk vinden. Weer in ons huis moesten we wel even opwarmen. Dit hebben we gedaan met warme chocomel met slagroom. Na het opwarmen gingen sommigen koekjes bakken, anderen gingen nog naar buiten of binnen een spelletje spelen.

  s Avonds na het eten hebben we hints gespeeld. De kinderen hebben de teams samengesteld. En daarna ging elk team voor een ander team de onderwerpen verzinnen. Zo werden we uitgedaagd om een zebra na te doen maar ook een frituurpan. De uitslag was gelijkspel. Het was super leuk en tussen-door natuurlijk wat chipjes en wat drinken. Voor sommigen was het al bedtijd, dus die werden in bed gestopt en nog verwend met een verhaaltje of een liedje. Voor anderen was dit de tijd om nog even te laten zien dat ze meer dan genoeg energie hadden; dansen met de wii. We konden het erg goed, iedereen stond te springen en te zwaaien. Maar toen werd het bedtijd voor iedereen, want morgen is er weer een leuke dag!

 • Wat voor wie: logeerweekenden

  BEZETTING LOGEERWEEKENDENIn 2012 zijn er 34 logeerweekenden uitgevoerd (t.o.v. 30 in 2011). In totaal zijn er 194 logeerweekenden verkocht en 68 dagen opvang tijdens de logeerweekenden. Dit leidt tot een gemiddelde bezettingsgraad van 5,7 deelnemers/logeerweekend (2011 was dit 4 deelnemer per weekend). Hiermee is het product kostendekkend. De groei en uitbreiding van weekenden zat opvallend genoeg niet in uitbreiding van locaties (zoals in de doelstelling stond), maar in uitbreiding van weekenden op bestaande locaties. Daarnaast is Wielewaal gestart met logeren op maat: ouders die hun kind in een vaste groep willen laten logeren kunnen dit aangeven en in overleg met ouders wordt locatie, data en frequentie bepaald. Wielewaal zal in 2013 ook verder gaan met de uitbreiding van logeerweekenden op dezelfde manier.

  EVALUATIESDe resultaten van de evaluaties zijn zeer positief. Alle onderdelen worden als goed of voldoende beoor-deeld. Van de deelnemers aan logeerweekenden vindt 82% het programma-aanbod van Wielewaal uitstekend of goed en 14% vindt het aanbod voldoende.

  UITBREIDING LOCATIESIn 2012 heeft Wielewaal geprobeerd het aantal locaties uit te breiden naar diverse regios. De intentie was er om te starten in Beetsterzwaag (Friesland), De Lutte (Overijssel) en Heel (Limburg). Helaas was hier, ondanks enqutes en uitgebreide communicatie onder de doelgroep in de regios, te weinig animo voor. Wielewaal heeft daarom besloten voorlopig alleen uit te breiden als hier specifiek vraag naar is.

  Wat voor wie: gezinsvakanties

  BEZETTINGOm de productenlijn compleet te maken is Wielewaal gestart met gezinsvakanties: het gezin gaat zelfstandig op vakantie en Wielewaal neemt op verzoek de zorg en begeleiding over. Hiervoor is een samenwerking gestart met Camping De Ruimte in Dronten. De gezinsvakanties zijn erg goed verlopen en het project zal in 2013 voortgezet worden. Het project is gefinancierd door NSGK voor het gehandicapte kind.

  Doordat het een nieuw product is, was de bezetting nog laag. Het aantal kinderen dat deelnam aan de ac-tiviteiten was zeer hoog (soms zelfs 40 per dagdeel), maar de hoeveelheid daadwerkelijk overgedragen zorg was nog niet zo groot. Wel was duidelijk merkbaar dat ouders naar mate de periode vorderde steeds meer vertrouwen in het recreatieteam kreeg en vaker de zorg over droeg. Uiteindelijk is tijdens 220 dagdelen de zorg en begeleiding overgedragen aan Wielewaal.

  EVALUATIETijdens de uitvoering bleek al vrij snel dat deze activiteit een groot succes was. Zowel kinderen als ouders deden graag mee aan de activiteiten en ook de vrijwilligers deden alles met heel veel plezier. De vrijwilligers hebben de campingrecreatie als goed beoordeeld.

  Samen met Camping De Ruimte is een evaluatie gestuurd naar alle gasten van de camping (gezinnen met kinderen met en zonder beperking), waarin het recreatieteam en de geleverde zorg zijn gevalueerd. De uitkomsten van de evaluatie zijn positief. Het recreatieprogramma wordt als goed of uitstekend beoordeeld, met als enkel aandachtspunt dat er misschien iets meer sport en spel in kan en meer rust. De recreatieleiders en de verschillende teams worden als goed en uitstekend beoordeeld. Uit de overige opmerkingen kwam nog als punt dat er meer variatie in het programma mag, zeker wanneer je langere tijd op de camping staat en dat het soms te druk was voor de kinderen. De gemaakte opmerkingen zullen worden mee-genomen in de uitwerking van 2013. 16

 • PRIJSSTELLING

  Prijsstelling: fondsen

  MEERKOSTEN VAKANTIESVoor de meerkosten vakanties zijn fondsen nodig voor de deelnemers die geen AWBZ-ZIN of PGB in kun-nen zetten. De fondsen die Wielewaal hiervoor al jaren steunen hebben aangegeven dat zij bereid zijn om te blijven steunen. De bijdrage is in 2012 verhoogd van 40% naar 50% van de kostprijs met een maximum-bedrag van 1.000. Hiermee is de ideaaldoelstelling van Wielewaal zo goed als bereikt.

  In 2012 ziet Wielewaal een sterke stijging in het verzoek om fondsenbijdrage. Deze stijging wordt deels veroorzaakt doordat diverse zorginstellingen een lager bedrag aan AWBZ-gelden aan deelnemers meegeven. De andere reden lijkt rechtstreeks verband te houden met de bezuinigingen in de AWBZ en de overheveling naar de Wmo. Indicaties worden niet meer verlengd en/of afgegeven waardoor de activiteiten van Wielewaal buiten bereik van deel-nemers en ouders komen.

  18

  Doelstellingen:Binnen 7 jaar (uitgangsjaar is 2010, realisatie uiterlijk 2017) zijn de deelnemers in staat om de meerkosten (50% van de kostprijs) van de vakantieactiviteiten geheel gefinancierd te krijgen.

  1 Werven fondsen voor tegemoetkoming deelnemers zonder AWBZ tot maximaal 50% van de totale kosten

  o Informeren en contacten onderhouden met huidige fondseno Realiseren garantstelling van 100.000

  2 Werven fondsen projecten en kinderthemaweken voor een bedrag van 204.000

  3 Eind 2012 betaalt 15% van de deelnemers een deel van zijn vakantie vanuit AWBZ-ZIN geldeno Deelnemers krijgen een informatiepakket over de mogelijkheden en te volgen werkwijzeo Stafmedewerker AWBZ ondersteunt deelnemers bij het afsluiten van contracteno Stafmedewerker zoekt 10 mogelijke samenwerkingspartners en sluit con-tracten af op instellingsniveau

  4 Wielewaal ontwikkelt best practices m.b.t. de inzet van Wmo-gelden via collectieve subsidies voor Wielewaalactiviteiten

  o In 2012 hebben 4 gemeenten een toekenning gedaan voor de kinderthemawekeno Eind 2012 zijn de toekenningen ook volledig benut ten behoeve van de doel-groep (en is de doelgroep ook bereikt)o Best practices zijn geschreven voor verschillende producten

  5 Wielewaal ontwikkelt best practices m.b.t. de inzet van Wmo gelden via individuele subsidies voor Wielewaalactiviteiten

  o Gesprekken met diverse gemeenten over de mogelijkhedeno Ondersteunen van vragen van deelnemers inzake mogelijkheden Wmoo Best practices zijn geschreven voor de verschillende doelgroepen

 • 1220 KILOMETER GELOPEN VOOR WIELEWAAL

  2012 was bij Wielewaal het Jaar van het Lopen. Om extra geld voor de deelnemers bij elkaar te krijgen zijn allerlei mensen voor Wielewaal op de been gekomen.

  LOOPACTIES OVERAL IN HET LANDHet afgelopen jaar hebben vanuit het hele land vrijwilligers, ouders van deelnemers, familieleden van vrijwilligers en zelfs mensen die Wielewaal nog helemaal niet kenden zich ingezet tijdens wandel- en hardloopevenementen. Van marathon tot Kennedymars en van Vierdaagse tot Dam tot Damloop, op allerlei niveaus is er meegedaan. Bij elkaar legden onze lopers zon 1220 kilometer af! Het was prachtig om te zien hoe iedereen zich in het zweet liep voor het goede doel en nog mooier om hun motivaties op de website te lezen. Hier kun je ieders prestatie nog eens nalezen.

  PRACHTIGE OPBRENGSTNatuurlijk was het Jaar van het Lopen bedoeld als sponsorjaar voor de deelnemers van Wielewaal. En ook dat is goed gelukt. Ieder heeft op zijn eigen manier zijn best gedaan om sponsors te werven. Uiteindelijk heeft dit totaal 6866,01 euro opgeleverd, een fantastisch resultaat!

  Lopers, sponsors en iedereen die onze helden onderweg heeft gesteund, heel erg bedankt.

 • In 2012 hebben 185 deelnemers een fondsenbijdrage aangevraagd. Dit is een flinke stijging ten opzichte van 2010 (48) en 2011 (107). Een signaal dat aangeeft dat de doelgroep het moeilijk heeft. Dit signaal is ook neergelegd bij de fondsen en voor 2013 heeft Wielewaal fondsen bereid gevonden om de meerkosten te financieren.

  Van deze 185 deelnemers hebben 108 deelnemers de volledige fondsenbijdrage ontvangen en 77 deelne-mers hebben hun AWBZ gelden ingezet en hierbij een aanvulling gekregen tot 50%. De gemiddelde bijdrage was 545. Totaal is 102.000 door de fondsen toegekend voor de fondsenbijdrage. Dit totale bedrag is aan de deelnemers verstrekt. Met de laatste 2 deelnemers die een aanvraag deden is eenmalig een individu-ele afspraak gemaakt. Vanaf 2013 zal het op = op-principe gelden.

  OVERIGE FONDSENIn 2012 zijn er extra fondsen geworven voor specifieke projecten: een wervingsfilm, nieuwe skistoelen, het opstarten van de gezinsvakanties en de stoppercampagne.

  OVERIGE ACTIESOm de begroting sluitend te krijgen en ook voor de laatste deelnemers een fondsenbijdrage beschikbaar te hebben heeft Wielewaal samen met haar vrijwilligers ook andere acties ondernomen.

  - Jaar van het Lopen: Wielewaal heeft 2012 uitgeroepen tot Jaar van het Lopen. Vrijwilligers en andere enthousiastelingen zijn gestimuleerd om mee te doen aan loopevenementen en zich te laten spon-soren voor Wielewaal. Ook heeft Wielewaal met enkele teams deelgenomen aan de Dam tot Dam loop. In totaal is op deze manier ruim 6800 bij elkaar gelopen.- Grote Clubactie: via de Grote Clubactie konden deelnemers en vrijwilligers online loten verkopen aan vrienden en bekenden. De opbrengst, 1188, was voor Wielewaal.- Sinds juni 2012 doet Wielewaal mee aan Koop en Doneer. Websitebezoekers kunnen via Wielewaal bij een groot aantal webwinkels aankopen doen, waarbij een bepaald percentage van de aankoop naar Wielewaal gaat.

  Prijsstelling: AWBZ

  Steeds meer deelnemers zetten hun AWBZ-indicatie in tijdens Wielewaalactiviteiten. In 2012 heeft Wiele-waal met 60 zorgaanbieders afspraken gemaakt t.o.v. 43 zorgaanbieders in het jaar daarvoor. Gemiddeld kon een deelnemer per activiteit 581,80 aan AWBZ-geld inzetten, dit komt neer op gemid-deld 46% van de totaalprijs. Dit percentage is iets lager dan afgelopen jaar o.a. door de bezuinigingen in de zorg. Met name de nieuwe samenwerkingspartners moeten deze vorm van samenwerking implementeren en konden niet direct budget uit de begroting vrijmaken. Met hen zijn zogenoemde startafspraken gemaakt. In het eerste jaar van de samenwerking is een lager percentage van de ZZP-prijs ingezet. De intentie is om dit percentage in de komende jaren te verhogen.

  In 2011 steeg het percentage deelnemers dat AWBZ-ZIN kon inzetten van 14 naar 20%. Dit is aanzienlijk meer dan de doelstelling voor 2012.

  20

 • RONDE TAFEL CONFERENTIE

  In Tilburg waren bij de Ronde Tafel Conferentie 10 verschillende partijen aanwezig, inclusief de ge-meente. Opvallend hierbij was het feit dat de plaatselijke partijen elkaar deels niet kenden en niet volledig op de hoogte waren van elkaars aanbod en doelgroepen. Tijdens de conferentie is in kaart gebracht wat het aanbod in de regio was en is vooral gesproken over de hiaten in dit aanbod en de doelgroepen die nog niet terecht konden. Vervolgens is uitgelegd dat Wielewaal een subsidie had van de gemeente voor kinderen met een beperking die niet in de reguliere opvang terecht konden en geen indicatie meer hadden. Wielewaal heeft aangegeven dat zij deze kinderen gaat opvangen via haar huidige werkwijze waarbij alle doelgroepen in 1 vakantiedagopvang een programma op maat krijgen aangeboden. Dit is aanzienlijk goedkoper dan de losse, kleinere initiatieven per doelgroep.

  Uiteindelijk is door de andere partijen afgesproken dat er nog maar 1 vakantiedagopvang in Tilburg plaatsvindt en dat deze wordt uitgevoerd door Wielewaal, voor alle doelgroepen. Met de verwijzende partijen (MEE, orthopedagogisch centrum, mytylschool, enz) is intensief overleg geweest over moge-lijke kandidaten voor de Wmo subsidie. Zowel gemeente als verwijzende partijen zijn erg enthousiast. Het feit dat een bovenregionale partij de zorg voor Wmo gaat uitvoeren is voor de gemeente nieuw, maar tegelijkertijd blijkt dat dit goedkoper en efficinter is dan de uitvoering door losse partijen. Op het moment wordt gesproken over het uitvoeren van logeren, waarbij het idee is dat Wielewaal dit ook gaat uitvoeren voor de complete doelgroep. De gemeente zal dit dan mogelijk ondersteunen vanuit de Wmo voor kinderen zonder indicatie.

 • Prijsstelling: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

  OVERHEVELING AWBZ NAAR WMOWielewaal ziet dat haar doelgroep het financieel steeds moeilijker krijgt. De groep wordt hard getroffen door de bezuinigingen (o.a. afschaffen PGB) en de overheveling van AWBZ-gelden naar de Wmo, die uit-gevoerd wordt door gemeenten. Wielewaal ziet dat een groot aantal kinderen tussen wal en schip valt: hun beperking is niet ernstig genoeg voor een indicatie vanuit de AWBZ, terwijl zij met hun beperking niet deel kunnen nemen aan reguliere activiteiten. Volgens de pakketmaatregelen, ingevoerd in 2009/2010, zouden deze kinderen/jongeren aanspraak kunnen maken op gelden vanuit de Wmo. Het gaat hier met name om een onderdeel van Begeleiding Groep: participa-tie en respijtzorg. Wielewaal wil haar doelgroep ondersteunen en deze helpen om gebruik te maken van Wmo-gelden. In 2012 heeft Wielewaal daarom het project Wielewaal & Wmo uitgevoerd.

  OBSTAKELSBij de start van het project heeft Wielewaal contact opgenomen met diverse gemeenten om de inzet van Wmo-gelden te bespreken. Hierbij vielen de volgende zaken op:

  - Doelgroep kinderen en jongeren zijn in veel gemeenten in het geheel niet in beeld. Met name kin-deren met gedragsproblemen worden vergeten. - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) schrijft in samenwerking met het Ministerie van VWS handreikingen. In deze handreikingen worden aan de gemeenten aandachtspunten gegeven hoe met een bepaalde prestatievelden van de Wmo om te gaan. Bij navraag bleek er geen handreiking te zijn voor respijtzorg voor kinderen/jongeren.- Gemeenten hebben de mogelijkheid om de begeleiding aan te besteden, zowel op subsidiebasis als op contractbasis. In de standaardcontracten staat nog niet dat Wmo-gelden tijdelijk naar een andere partij moeten kunnen gaan indien de betreffende persoon tijdelijk zijn begeleiding ergens anders krijgt (bijv. bij vakantie, logeren).

  WIJZIGING KOERS Voor Wielewaal was al snel duidelijk, dat alleen gesprekken met gemeenten geen/te weinig resultaat zou opleveren. Wielewaal heeft daarom contact gezocht met het Ministerie van VWS en de VNG om hen te doordringen van het feit dat respijtzorg voor ouders van kinderen met een beperking ook valt onder de Wmo. Na intensieve gesprekken, werkbezoeken bij activiteiten en georganiseerde gesprekken met ouders, het ministerie en de VNG is dat gelukt. Het ministerie en de VNG zagen de noodzaak in om een handrei-king te maken voor respijtzorg, waarbij ook aandacht is voor respijtzorg voor ouders van kinderen met een beperking. De verschillende vormen die hierbij mogelijk zijn worden beschreven. Hierbij is, zowel in de handreiking als bij de beantwoording van vragen voor de tweede termijn van de wet, Wielewaal gebruikt als best practice. Het ministerie was hierbij vooral onder de indruk van de complementaire productenlijn, het werken op maat, het bovenregionaal werken waardoor efficiency ontstaat en het feit dat Wielewaal werkt met vrijwilligers en gebruik maakt van bestaande faciliteiten (zoals bijv. accommodaties). Bovenstaand resultaat is van belang voor de hele branche die te maken heeft met respijtzorg. Wielewaal blijft bij de VNG aandacht vragen voor de hoofd- en onderaannemerschap constructie, zodat ouders naast een PGB-variant ook keuzevrijheid blijven houden voor respijtzorgactiviteiten.

  GEVOLGEN VAL KABINETEen tweede grote tegenvaller was de val van het kabinet in juni 2012. Het wetsvoorstel werd controversieel verklaard en dit heeft ertoe geleid dat gemeenten stopten met de voorbereiding van de decentralisatie. Hierdoor was het voor Wielewaal niet mogelijk om de gestelde doelen te behalen. Na de vorming van het nieuwe kabinet zijn gemeenten weer wat meer in beweging gekomen.

  22

 • In de tussentijd is Wielewaal doorgegaan met de lobby naar gemeenten. Wielewaal heeft gemeenten voor-zien van cijfers en informatie omtrent de doelgroep binnen hun gemeente. Daarnaast is Wielewaal actief bezig geweest met het zoeken van samenwerkingspartners binnen de regio, om ook hen voor te bereiden op de WMO en gezamenlijk op te trekken naar gemeenten toe.

  COLLECTIEVE SUBSIDIESIn Alkmaar en Tilburg heeft Wielewaal in 2012 een collectieve Wmo-subsidie voor de kinderthemaweken ontvangen. Tijdens ronde tafel conferenties op lokaal niveau is met verwijzende partijen, de aanbieders en de gemeente in kaart gebracht wat er op het moment aan aanbod is, waar de hiaten zijn en wie van de partijen dit gaat oplossen. Daarnaast is gezocht naar samenwerkingsverbanden, waarbij gestreefd is naar passende producten voor een zo breed mogelijke doelgroep. Zowel de gemeenten als de betrokken partijen zijn over deze werkwijze erg enthousiast. Het zorgt voor verbinding binnen de regio en daarnaast zorgt het voor het delen van de verantwoordelijkheid.

  INDIVIDUELE SUBSIDIESNaast deze collectieve subsidies zijn ook individuele subsidies aangevraagd in randgemeenten van Alkmaar en Tilburg als reactie op (aan)vragen van ouders uit deze gemeenten. De betreffende gemeenten zeggen dat hier nog geen vraag naar is, of dat zij hier niet verantwoordelijk voor zijn. Vooral grotere gemeenten zijn expliciet bezig met de voorbereiding van de decentralisatie. Aan de gemeente Tilburg en Alkmaar zijn boven-staande voorbeelden doorgespeeld en aan hen is gevraagd om in Wmo-overleggen aan te geven dat zij het project steunen en op deze manier te proberen om ook de randgemeenten mee te krijgen, zodat er een regionale voorziening ontstaat. Verder heeft Wielewaal regelmatig contact gehad met ouders van deelnemerswaarbij de indicatie sterk verminderd of gestopt was. Met hen is besproken wat de beste weg is om de gemeente te benaderen en expliciet afgesproken dat Wielewaal hen wil ondersteunen bij gesprekken met de gemeente.

  CONCLUSIEWielewaal heeft intensief gewerkt aan dit project en haar strategie hierbij moeten wijzigen. Voordat ge-meenten in beweging wilden komen moest er een lobby worden ingezet naar het mini-sterie en de VNG. Deze lobby is zeer succesvol verlopen en heeft geleid tot resultaten die gebruikt kunnen worden door alle partijen die zich inzetten voor respijtzorg en participatie. Op het moment dat Wielewaal de overstap kon en wilde maken naar gemeenten viel het kabinet en werden deze acties stop gezet. Er is wel veel gesproken met diverse gemeenten, andere aanbieders en samenwerkingspartners, maar besluiten zijn er niet meer genomen. Wielewaal ziet dat als belangrijke voorbereiding voor de komende jaren en ziet de afgelopen maanden niet als verloren tijd.

  In 2013 zal het project Wielewaal & Wmo worden voortgezet. Inmiddels zijn hiervoor fondsen verkregen.

  24

 • EEN KINDERTHEMAWEEK MOET ELK MENS IN ZIJN LEVEN MEEGEMAAKT HEBBEN

  Denice Hofstra ging een week lang als vrijwilliger naar een kinderthemaweek. Lees hieronder haar ervaring. Volgens ons vond ze het leuk!

  Knutselen, bonte middag, disco, pinguindans, koekjes bakken en versieren, brood bakken, vrij spelen, wandelen in het park, zingen, dansen, springen, lachen, snoezelen, estafette, rolstoelhockey, timmeren, koekhappen, schminken..... Dat is kinderthemaweek! Een unieke ervaring die een week lang duurt!

  Samen met andere vrijwilligers zetten we elke avond een programma in elkaar voor de volgende dag. Wat vinden de kinderen leuk? Waar worden ze blij van? Dat is creativiteit ten top. En dan is het 8.00 uur, de eerste kinderen komen binnen. Ouders vertellen dat het kind al vroeg op bed lag, omdat het z moe was! Kinderen komen met een grote lach op hun gezicht binnen. De hele dag doen we activiteiten en de kinderen stralen. Samen dansen, samen lachen, samen knutselen, samen genieten. Zowel kind als vrijwilliger. En dan om 16.00 uur worden de kinderen weer door hun ouders opge-haald. Met een grote lach op hun gezicht vertellen ze over de activiteiten welke zij gedaan hebben.

  Kinderthemaweek is iets wat elk mens in zijn leven mee moet hebben gemaakt. Het is een unieke ervaring waarbij je ziet hoe blij kinderen kunnen zijn. De lach van de kinderen dit zal mij mijn hele leven lang bij blijven. Ik zeg daarom tegen iedereen: DOEN!

 • ORGANISEREN VAN VRIJWILLIGERS

  Organiseren van vrijwilligers: werving, scholing en behoud

  BEZETTING VRIJWILLIGERSIn 2012 is het gelukt om voldoende vrijwilligers te werven om alle activiteiten goed te laten draaien. In 2012 zijn in totaal 1149 vrijwilligers ingezet. Daarnaast zijn nog eens 243 recreatieleiders en verpleegkun-digen ingezet op kinderthemaweken, logeerweekenden en campingrecreatie. In de meeste gevallen zijn deze ingehuurd voor de activiteit. Totaal zijn er 1392 personen ingezet voor de diverse activiteiten. Hierbij gaat het om mensen die een hele activiteit aanwezig zijn geweest. Daarnaast heeft een groot aantal vrijwilligers zich een dag voor Wielewaal ingezet, bijvoorbeeld als poolchauffeur of bij kinderthemaweken op drukke dagen.

  Dit jaar was er een tekort aan RAP-pers (Reisleiders, Assistenten en verPleegkundigen), waardoor er voor het eerst een vakantie niet is uitgevoerd omdat er geen RAP was. Dit besluit is tijdig genomen waardoor alle deelnemers nog overgeplaatst konden worden naar andere vakanties. Voor het gebrek aan RAP-pers lijken meerdere oorzaken te bestaan:

  - De economische crisis zorgt dat vrijwilligers eerder een betaalde vakantiebaan kiezen dan een week vrijwilligerswerk;- Ook lijkt er sprake van angst: ik geef me (nog) niet op, want misschien heb ik wel een baan en/of een sollicitatiegesprek;- Daarnaast bleken dit jaar tijdelijk niet alle potentile RAP-pers aangeschreven te zijn waardoor er mede een tekort is ontstaan.

  Inmiddels is de werkwijze potentile RAP aangepast en worden iedere maand de nieuwe potentile RAP-pers aangeschreven.Tenslotte ziet Wielewaal ieder seizoen een fluctuatie in vrijwilligers, reisleiders en verpleegkundigen. Ieder jaar is er wel een groep die achterblijft. Voor Wielewaal is het de kunst om hier (vroeg)tijdig op te antici-peren en passende oplossingen te zoeken.

  SCHOLINGSBELEIDIn 2012 is het scholingsplan gevalueerd en verbeterd. Er zijn 3 instructiemomenten geweest: voorjaar, zomer (grote instructiedag) en najaar. Met alle instructiemomenten heeft Wielewaal gezocht naar de balans tussen de wensen van vrijwilligers en de eisen die Wielewaal stelt om o.a. aan de criteria van de HKZ te blijven voldoen.

  26

  Doelstellingen:Kwaliteit van het vrijwilligersbeleid blijft minimaal gelijk en er zijn voldoende vrijwilligers omde activiteiten te begeleiden.

  1 In 2012 zijn er voldoende gekwalificeerde vrijwilligers (1195) geworven 2 Medio 2012 is het vrijwilligersbeleid herschreven en gecommuniceerd met vrijwilligers

  o Plaats en positie binnen de organisatie is beschreveno Verwachtingen kantoor naar vrijwilligers en andersom zijn beschreveno Scholing en instructiemomenten zijn uitgewerkt in nieuw beleid

  3 Medio 2012 is de wervingsfilm vrijwilligers geproduceerd

 • Op basis van de evaluaties en afwijkingen is het trainingsaanbod voor vrijwilligers en reisleiders gewijzigd: meer trainingen en minder contactmomenten verspreid over het jaar. Om tegemoet te komen aan deze wens is besloten om de jaarlijks RAP-dag op zaterdag te organiseren en de instructiedag op zondag. Hierdoor hoeven vrijwilligers maar n weekend te komen voor de instructies.

  De grootste verandering van 2012 op het gebied van scholing is de instructiedag voor het hoogseizoen. Alle vakantiegroepen hadden op n dag de instructiedag (i.p.v. verspreid over 2 dagen) en iedereen heeft 2 (i.p.v. 1) workshops gevolgd. De eerste workshop was hierbij een verplicht onderdeel: workshop voor eerstejaars vrijwilligers op een ADHD/ASS-activiteit, workshop voor eerstejaars op een LG/MCG-activiteit of work-shop voor meerderejaars vrijwilligers.

  De trainingen voor vrijwilligers van de kinderthemaweken is uitgebreid naar 3 workshops per dag, waarvan 2 workshops verplicht zijn voor de eerstejaars: handicapinformatie en tillen & ADL. Door de workshops te verplichten zijn vrijwilligers beter voorbereid en kunnen ze de taken m.b.t. de zorg sneller en beter uit-voeren.

  Het volgen van meerdere workshops is positief gevalueerd. Wel gaven de vrijwilligers aan dat ze te weinig tijd hadden om de eigen activiteit voor te bereiden. Komend jaar zal daarom gekeken worden naar tijds-indeling van de dag.

  De instructiedagen zijn positief beoordeeld (gemiddeld cijfer 7,5).

  Het herschrijven van het complete vrijwilligersbeleid is door het hoge ziekteverzuim doorgeschoven naar het volgende jaar.

  TRAININGEN REIS/RECREATIELEIDERS, ASSISTENTEN EN VERPLEEGKUNDIGEN (RAP)Na de positieve ervaringen van de afgelopen jaren is ook in 2012 voor nieuwe RAP-pers de training RAP je eigen vakantie/kinderthemaweek georganiseerd. Deze weekenddurende training is tweemaal georganiseerd. In totaal hebben 5 trainers de trainingen geleid en zijn 14 trainees opgeleid. Het gemiddelde cijfer voor de training was een 8,5.

  Op de RAP-dag zijn 2 meer inhoudelijke en langere trainingen aangeboden die de RAP helpt om de activi-teiten soepel te laten lopen. Tijdens de eerste training hebben vrijwilligers geleerd hoe je gedragsproblemen kunt voorkomen en benvloeden en wat de invloed van je eigen gedrag is op het gedrag van anderen. De tweede training was gericht op relaties en ongewenste intimiteiten tijdens activiteiten. Het gemiddelde cijfer voor de RAP-dag was een 7,7.

  VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)Wielewaal werkt met een kwetsbare doelgroep en wil zeker weten dat mensen die veroordeeld zijn, worden uitgesloten van vrijwilligersactiviteiten. Met ingang van 2012 hebben alle vrijwilligers die zich inge-schreven hebben op een activiteit een VOG aan moeten leveren. De VOG is een uitbreiding van de selectie-criteria vrijwilligers.

  28

 • NIET ZONDER JOUTijdens het instructieweekend in juni was het eindelijk zover: de premire van de Wielewaalfilm Niet zonder jou. Deze film geeft een prachtig beeld van hoe het er in Wielewaalactiviteiten aan toe gaat.

  WENS IN VERVULLINGEnthousiaste verhalen zijn ons beste visitekaartje, maar een film geeft voor buitenstaanders een nog duidelijker beeld van wat het Wielewaalgevoel inhoudt. Daarom was het al lang een wens van Wielewaal om een promotiefilm te maken. Dankzij het Fonds Verstandelijk Gehandicapten, het Jo-hanna KinderFonds en het Revalidatiefonds is deze wens dit weekend in vervulling gegaan. Producent Pieter Schut van Tadorna Media overhandige directeur Corina Gielbert in Huizen het eerste exemplaar.

  AANDACHT VOOR DETAILSAlle facetten van een Wielewaalervaring komen aan bod: de spanning van wat je als vrijwilliger te wachten staat tijdens een instructiedag, kennismaking met de verzorging van deelnemers, sensa-tionele uitstapjes en uitdagende kinderthemaweekspelletjes, maar ook juist de kleine momentjes en de aandacht voor elkaar die Wielewaalactiviteiten zo bijzonder maken. Regisseur Ellen Blom heeft precies weten vast te leggen waar het bij Wielewaal om draait. Met de film hopen we toekomstige vrijwilligers enthousiast te maken via beurzen, dvd-verspreiding via o.a. scholen en uitzending op tv.

  HERKENBAARHerkenbaar, grappig, ontroerend, prachtig... enkele reacties die we na afloop van de vertoning aan de vrijwilligers te horen kregen. De eerstejaars vrijwilligers hadden meteen een beeld van wat hen te wachten staat de komende zomer en dit maakte hen vaak nog enthousiaster dan ze al waren.Ook ouders/verzorgers de film bekijken. Na afloop schreef 1 van de ouders van de deelnemers uit Dongen op Facebook Wat een goede promo film, en leuk om te zien hoe er met mijn kind wordt omgegaan! Fijn dat er zo een organisatie is!. Goed om te merken dat het doel van de film nu al be-reikt is. Productieteam, deelnemers en vrijwilligers van Dongen en Utrecht, hartelijk dank hiervoor!

 • Organiseren van vrijwilligers: wervingsfilm

  DOELIn 2012 is een wervingsfilm gemaakt over vrijwilligerswerk bij Wielewaal. Om duidelijk te maken wat Wielewaal doet (en dus om als vrijwilliger te bepalen of het wel/niet bij je past) is beeldmateriaal essentieel. Wielewaal maakt al jaren veel gebruik van fotos, maar dit is niet voldoende om het beeld bij vrijwilligers compleet te maken. Hierdoor mist Wielewaal vrijwilligers (zij schrijven zich niet in, omdat ze denken dat het niets voor hen is, te moeilijk enz.) en heeft Wielewaal af en toe vrijwilligers waarbij het verwachtingspatroon niet klopt en die tijdens een activiteit teleurgesteld zijn.

  Uitgangspunt was dat er een film moest komen waarin de verschillende activiteiten en doelgroepen duidelijk in beeld zijn gebracht. Tevens moest de film het plezier uitstralen wat voor vrijwilligers hoort bij Wielewaal-activiteiten.

  THE MAKING OFVoor de film is een filmploeg tijdens de meivakantie enkele dagen op bezoek geweest bij 2 Wielewaal-groepen: een vakantiegroep in Dongen en de kinderthemaweek in Utrecht. Daarnaast zijn opnames gemaakt tijdens de voorbereidende instructiedag voor deze activiteiten. In de 25 minuten durende film zijn beelden van deze activiteiten te zien afgewisseld met interviews met de 5 vrijwilligers die in de film centraal staan.

  RESULTAATWielewaal is trots op de film, want alle facetten van een Wielewaalervaring komen aan bod: de spanning van de vrijwilliger, de kennismaking, de verzorging, de uitstapjes, maar ook juist de kleine momenten en de aan-dacht voor elkaar. Daarnaast worden de diverse doelgroepen goed weergegeven, waardoor een totaalbeeld ontstaat van wat Wielewaal doet.

  De film is in oktober uitgezonden op RTV Utrecht en is via de website van Wielewaal te bekijken. In de toekomst zal de film verspreid worden onder o.a. hogescholen.

  30

 • Stichting Wielewaal organiseert groepsvakanties, logeerweekenden en vakantiedagopvang voor kinderen en jongeren met een beperking. De bege-leiding is in handen van jonge, enthousiaste vrijwilligers.

  Wielewaal zoekt vrijwilligers voor verschillende functies. Voor de functie verpleeg-kundige vragen wij een medische achtergrond en BIG-registratie, voor andere functies is geen speciale opleiding nodig. Je ontvangt vooraf uitgebreide informatie en een instructie.

  Met een tiener in een rolstoel naar de disco... Naar het pretpark met jongeren met ADHD of autisme... Een feestdag in een vrolijk thema organiseren voor kinderen met een beperking... Ervaar hoe leuk het is om een groep kinderen of jongeren een onvergetelijke week te bezorgen!

  Iets voor jou? Lees verder op:

  VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

  Tom (22):Een vriendin had maar

  weinig tijd nodig om mij over te halen om met Wielewaal

  mee te gaan. Ze typeerde het als volgt: Hard werken, erg vermoeiend,

  dingen doen waarvan je nooit gedacht had ze ooit te doen, verbazing, spanning, sensatie en vooral een lach die je nooit

  gaat vergeten. Ze had gelijk!

  VROLIJK JIJ STRAKS MIJN

  VAKANTIE OP?Mede mogelijk dankzij:

  GR

  AT

  IS A

  DV

  ERT

  ENT

  IE

  WielewaalVrijwilligers-180x125-fc.indd 1 6-2-2012 15:44:07

  GR

  AT

  IS A

  DV

  ERT

  ENT

  IE

  In de schoolvakanties organiseert Stichting Wielewaal kinderthemaweken voor kinderen met

  een beperking in diverse steden. De begeleiding is in handen van enthousiaste vrijwilligers. De kinderen

  kunnen zich per dag aanmelden, vrijwilligers zijn de hele week aanwezig. Binnen een thema doe je iedere dag allerlei activiteiten. Iets voor jou? Lees verder op:

  VRIJWILLIGERSGEZOCHT!

  VROLIJK JIJ STRAKS MIJN

  VAKANTIEOP?

  Ingrid (32): Die ene week heeft mij meer vol-doening gegeven dande 5 jaar die ik alstelemarketeer werk.

  WielewaalVrijwilligers-130x47-fc.indd 1 6-2-2012 15:52:01

 • VERKOPEN VAN HET AANBOD

  Verkopen van het aanbod: stoppercampagne en werving

  STOPPERCAMPAGNEIn 2012 is wederom gekozen voor een stoppercampagne. In de verschillende advertentieformaten is de nadruk op verschillende doelgroepen gelegd: vrijwilligers algemeen, vrijwilligers en verpleegkundigen of spe-cifiek vrijwilligers voor kinderthemaweken. Op deze manier is Wielewaal met 1 campagne op verschillende manier in de media verschenen en zijn meerdere boodschappen uitgedragen.

  Voor de advertenties is het in 2011 vernieuwde format aangepast. In grote lijnen is het format gelijk ge-bleven voor de herkenbaarheid. Wel is per advertentie een aansprekend citaat van een vrijwilliger m.b.t. de betreffende activiteit toegevoegd. Bij de keuze van fotos is bewust rekening gehouden met de verschillende doelgroepen die Wielewaal bedient.

  De stoppers zijn gedurende meerdere maanden geplaatst in Spits en Metro en diverse huis-aan-huisbladen en vrijplaatsende media. Hiervoor is gekozen omdat in voorgaande jaren is gebleken dat deze kranten de advertenties relatief vaak opnemen. Bovendien blijkt uit het aantal vrijwilligers dat zich n.a.v. deze adverten-ties aanmeldt dat deze lezers zeer goed binnen de vrijwilligersdoelgroep van Wielewaal passen. 23% van de eerstejaars vrijwilligers geeft aan via een advertentie bij Wielewaal terecht te zijn gekomen. De campagne is gefinancierd door NSGK voor het gehandicapte kind en het Revalidatiefonds.

  Omdat Wielewaal steeds meer logeerweekenden door het jaar heen uitvoert en ook de activiteiten in de kortere schoolvakanties steeds verder uitbreiden, is er dit jaar voor gekozen om het stopperbudget uit te spreiden over het hele jaar. Dit houdt in dat er ook voor de maanden september, oktober en november nog contractplaatsingen met Spits en Metro zijn afgesproken en dat het uitrollen van de campagne via de vrij-plaatsende media na de zomer nog een keer is gebeurd.

  Om prijstechnische redenen is Wielewaal dit jaar met een nieuw stopperbureau in zee gegaan. De media die de advertenties uit deze stopperbank downloaden zijn zeer divers en dit is voor Wielewaal gunstig. Juist deze diversiteit in vrijwilligers maakt de activiteiten vaak succesvol. Media die advertenties van Wielewaal geplaatst hebben variren van bijvoorbeeld Scouts Info (Scouting Nederland), het Neder-lands Militair Geneeskundig Tijdschrift, Vakblad Sleep en Duwvaart, Schooljournaal en het Jaarboek Wooncorporaties tot uiteenlopende lokale kranten. In 2012 hebben dergelijke media totaal 257 advertenties gedownload en geplaatst. In Spits en Metro is Wielewaal 67 keer verschenen. Daarnaast worden de advertenties per post en actiemails verspreid

  32

  Doelstellingen:Bekendheid van Wielewaal is vergroot zowel bij de deelnemers als bij de vrijwilligers

  1 In 2012 voert Wielewaal opnieuw een stoppercampagne in de lokale en landelijke kranten i.v.m. naamsbekendheid.

  - Financiering hiervoor moet uit fondsen komen.

  2 Nevendoelstellingen van het project Wielewaal & Wmo:- Naamsbekendheid van Wielewaal wordt vergroot bij organisaties/instellingen in de keten- Organisaties/instellingen in de keten worden betrokken bij het bereiken van de doelgroep

 • onder de media, waardoor plaatsing in andere kranten ook nog zeer regelmatig voorkomt. Wielewaal merkt op beurzen dat de naamsbekendheid duidelijk is verhoogd, steeds meer mensen hebben wel eens van Wielewaal gehoord. Ook voor bijv Dam tot Damloop hebben zich mensen aangemeld die Wielewaal nog niet op een andere manier kenden.

  WERVINGNaast de stoppercampagne zijn verschillende andere wervingsmethodes ingezet:

  - Voor de werving van deelnemers en vrijwilligers is Wielewaal aanwezig geweest op diverse beurzen en informatiemarkten;- Voor de werving van deelnemers zijn advertenties geplaatst in diverse tijdschriften die zich richten op de doelgroep van Wielewaal (o.a. tijdschriften patintenverenigingen, Lotje & co, vakantienummers Support Magazine en AanZet);- Voor de werving van vrijwilligers in specifieke doelgroepen zijn aanvullende advertenties en ar-tikelen geplaatst in o.a. MBO Welzijn aan de slag, de Ziekenhuiskrant en enkele bladen die verspreid worden onder scholieren;- Met ingang van 2012 viel Wielewaal binnen het Google Grants-programma, waarmee zij kosteloos gebruik kan maken van de Google AdWords. Hiervan is gebruik voor diverse wervingsdoelen binnen de organisatie gemaakt en zo indirect een bedrag van US$ 18.582 gesponsord;- Tevens zijn enkele advertenties geplaatst op wervingswebsites voor de werving van vrijwilligers, stagiaires, personeel en een RvT lid;- Via de website en nieuwsbrieven zijn vrijwilligers en deelnemers gestimuleerd om promotieactivi-teiten uit te voeren, zoals het houden van een presentatie, het ophangen van posters of het bena-deren van lokale pers of bijvoorbeeld school- of bedrijfsmedia. Verschillende mensen hebben op deze manier een bijdrage geleverd aan de werving;- Voor de diverse sponsoracties binnen het Jaar van het Lopen zijn webpaginas en flyers ontwikkeld. Door de verspreiding in het eigen netwerk van de lopers is de naamsbekendheid onder hen ook vergroot.

  AANPASSINGEN HUISSTIJLOm de uitstraling van Wielewaal wat meer aan te laten sluiten bij de huidige tijd en de doelgroep zijn in 2012 enkele aanpassingen in de huisstijl doorgevoerd. Na de nieuwe lay-out van de brochure 2012 zijn ook verschillende folders, nieuwsbrieven en presentatiemappen in een nieuwe stijl gezet. Hierbij is gewerkt met een rustiger lay-out, fotos met diverse doelgroepen en kleurcodes per activiteitensoort. Tot slot is gewerkt aan een nieuwe stijl voor de advertentiecampagne 2013.

  Verkopen van het aanbod: vergroten naamsbekendheid

  Wielewaal heeft in 2012 gewerkt aan het verhogen van de bezettingsgraad op kinderthemaweken en logeerweekenden en tegelijkertijd het vergroten van de naamsbekendheid.

  Op scholen in regios waar kinderthemaweken worden georganiseerd is foldermateriaal verspreid onder de leerlingen. Ook is Wielewaal actief het land in gegaan om de doelgroep te bereiken in de regios waar kinder-themaweken en logeerweekenden plaatsvinden. Hiervoor zijn (tijdelijke) medewerkers op bezoek gegaan bij scholen voor speciaal onderwijs, revalidatiecentra, MEEs, Centra Jeugd en Gezin en Bureaus Jeugdzorg. Er is foldermateriaal afgeleverd, er zijn gesprekken gevoerd met consulenten en maatschappelijk werk en er is ge-controleerd of Wielewaal bekend is in het systeem van de organisatie.

  Op deze wijze is de naamsbekendheid onder organisaties en instellingen in de keten duidelijk verhoogd, wat heeft geresulteerd in meer doorverwijzingen en een hogere bezettingsgraad.

  34

 • ENTHOUSIASTE OUDER OVER GEZINSVAKANTIESVan de vier weken vakantie die Brigitte Hermans uit Muiderberg afgelopen zomer had, voelde het weekje in Dronten op camping De Ruimte met haar jongste zoon Jim (8) ook echt als vakantie.

  ,,Ik had van tevoren drie dagen zorg ingekocht en dat is me heel goed bevallen. Jim heeft het fragiel X syn-droom. Dat is een erfelijke, verstandelijke beperking met aan autisme verwant gedrag. Voor Hermans betekent dat dat haar zoon continu aandacht en zorg nodig heeft. ,,Jim vraagt veel aandacht in het gezin en we hebben nog een zoon. Die willen we ook aandacht kunnen geven. Dit weekje sa-men in Dronten heeft ons allebei heel goed gedaan. Hij heeft genoten en had al heel snel een vriend-innetje gevonden waar hij de hele week mee op is getrokken. Hij heeft het er nu nog steeds over.

  Jim kreeg n op n begeleiding en daar is Hermans zeer over te spreken. ,,Een heel professioneel, jong en enthousiast team staat klaar, dat ook iedere dag weer een ander programma biedt. Voor mij is het lekker dat ik niet de hele dag hoef op te letten, want de twee weken vakantie daarvoor met het hele gezin in Frankrijk waren heel pittig. In Dronten kan ik gewoon een boek lezen. Volgens mij is dit concept redelijk uniek in Nederland.

  ,,Een ander groot voordeel van deze camping is het feit dat je niet de enige ouder bent met een kind met een beperking. Dat voelt veilig. Niemand kijkt raar op als je kind een keer een driftbui krijgt. Fragiel X syndroom is namelijk, anders dan het syndroom van Down, aan de buitenkant niet goed te zien en dat zorgt regelmatig voor onbegrip. Op De Ruimte niet. We zijn al aan het kijken welke week we dit jaar gaan. Weer samen. Hij geniet en ik profiteer van de rust die ik krijg.

  BRON: Gooi- en Eemlander 26-1-2013, tekst: Joyce Huibers

 • ORGANISEREN VAN HET AANBOD

  Organiseren van het aanbod: gezinsvakanties

  Het nieuwe product gezinsvakanties op Camping De Ruimte is in 2012 gelanceerd en met enthousiasme ontvangen (zie ook Wat voor wie).

  INTERNE ORGANISATIEDe interne organisatie van Wielewaal en Camping De Ruimte is zo aangepast dat de gezinsvakanties gepro-moot en geboekt kunnen worden. Er is foldermateriaal ontwikkeld en het product is opgenomen in de re-guliere communicatiemiddelen. Ook het administratiesysteem en de protocollen en werkwijzen zijn hierop aangepast. Medewerkers zijn op de hoogte van het product en in staat hier vragen over te beantwoorden.

  MATERIAALOm het product te kunnen starten is op Camping De Ruimte een recreatieruimte gebouwd speciaal voor Wielewaalactiviteiten. Het materiaal dat bruikbaar is bij het bieden van campingrecreatie is gedurende het seizoen steeds gevalueerd en waar mogelijk direct aangevuld.

  PROGRAMMAEen stagiaire van de opleiding Sport & Bewegen heeft een draaiboek ontwikkeld waarmee de wekelijks wisselende recreatieteams steeds een programma samen kunnen stellen wat aansluit bij de interesses en mogelijkheden van de aanwezige kinderen. De recreatieleiders die dit jaar de recreatieteams hebben ge-draaid hebben bewust gekozen voor de campingactiviteiten en konden met het draaiboek en de aanwezige materialen goed uit de voeten. Na afloop is een en ander gevalueerd, leerpunten worden meegenomen naar het komende jaar.

  36

  Doelstellingen: De kwaliteit en efficiency van het organiseren van het aanbod blijft minimaal op gelijk niveau.

  1 In april 2012 zijn de draaiboeken ontwikkeld voor het recreatieteam op Camping De Ruimte (gezinsvakanties)

  2 In de interne organisatie is het product gezinsvakanties ingebed en gecommuniceerd- Benodigde protocollen en werkwijzen zijn ontwikkeld- Product wordt intern en extern gevalueerd

 • ORGANISATIE

  RISICO INVENTARISATIE ORGANISATIEJaarlijks wordt de risico inventarisatie opnieuw kritisch bekeken en worden alle risicos opnieuw gewaar-deerd. Gewijzigde risicos zijn besproken met de RvT. Gebleken is dat Wielewaal alle genoemde risicos goed of afdoende onder controle heeft. De organisatie is goed in staat om de risicos beheersbaar te houden. Tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn de risicos besproken die op dat moment actie ver-eisten en/of gemonitord moesten worden, omdat zij kunnen leiden tot grote risicos voor de organisatie.

  Hierbij ging het om:- Kabinetsbeleid: scherpe bezuinigingen op zorg, afschaffing van PGB en overheveling van AWBZ naar Wmo. Deze maatregelen zijn een sterke bedreiging voor de doelgroep van Wielewaal. Wielewaal wil deelnemers zoveel mogelijk ondersteunen om bij reguliere middelen te komen en is daarom actief in de mogelijkheden van de Wmo. Ook de nieuwe begeleidingsvorm levert een bijdrage aan de betaalbaarheid.- Kwetsbaarheid van de organisatie die zichtbaar werd door het hoge ziekteverzuim. In het meer-jarenbeleid zijn maatregelen genomen om deze kwetsbaarheid te verkleinen door op zoek te gaan naar de ideale organisatiegrootte.- Risico van reputatieschade: bij klachten is er soms veel tijd en werk nodig om reputatieschade te voorkomen. Het risico is wel beheersbaar en niet te voorkomen.- Economische crisis: deze heeft invloed op opbrengsten, zowel qua bezettingsgraad op de activiteiten als qua huuropbrengsten.

  38

  Doelstellingen:De organisatie is financieel gezond en slagvaardig en speelt in op de kansen en risicos

  1 In 2012 wordt de risico inventarisatie opnieuw uitgevoerd:- Evaluatie of er nieuwe risicos zijn gesignaleerd en waardering van deze risicos- Herbeoordeling van risicos die eind 2010 oranje waren en analyse of deze risicos nog steeds goed beheersbaar zijn

  2 Medio 2012 is de strategie gevalueerd en opnieuw vastgesteld. Op basis hiervan wordt het meerjarenbeleidsplan 2012-2014 opgesteld.

  3 Medio 2012 is de merkpositionering van Wielewaal in kaart gebracht en zijn actiepunten ont-wikkeld om deze merkpositie te bereiken c.q. te verbeteren

  4 Eind 2012 heeft Wielewaal een marketingstrategie ontwikkeld en gemplementeerd

  5 Eind 2012 heeft Wielewaal bepaald op welke manier zij social media wil gebruiken binnen de organisatie, gedifferentieerd naar verschillende stakeholders

  6 Eind 2012 is het HKZ-certificaat van Wielewaal verlengd.

 • STRATEGIE EN MEERJARENBELEIDIn 2012 is met hulp van Arteria Consulting een nieuwe strategie ontwikkeld. Duidelijk was dat evalueren van de huidige strategie niet meer voldoende was in verband met de sterk wisselende omgeving en de huidige economische situatie. In de verschillende sessie zijn de volgende zaken bepaald:

  - De waarden waaruit Wielewaal handelt (ankerwaarden en aspiratiewaarden)- De strategische focus - De strategische themas- De strategische randvoorwaarden

  Om de missie en visie van Wielewaal te vervullen handelt Wielewaal vanuit een aantal merkwaarden. Tijdens een aantal sessies is Wielewaal tot de volgende ankerwaarden (waarden waarin Wielewaal aantoon-baar sterk is en blijft) gekomen:

  - Wielewaal is toegankelijk voor de doelgroep, vrijwilligers en in haar communicatie;- Teamwork staat centraal.

  Wielewaal streeft naar de volgende aspiratiewaarden, (waarden die aanwezig zijn, maar nog verder on-twikkeld kunnen worden):

  - Professionaliteit: Wielewaal heeft o.a. door verschillende keurmerken laten zien dat zij een profes-sionele organisatie is. Toch is dit een aspiratiewaarde omdat Wielewaal beseft dat er altijd ruimte blijft voor verbeteringen.- Wielewaal werkt proactief door bij veranderingen kansen te zoeken, deze te benutten en door problemen tijdig te signaleren. Wielewaal wil deze eigenschap behouden en blijven benutten.

  Bij alles wat Wielewaal doet staat flexibiliteit centraal. Deze waarde komt op alle fronten tot uiting.

  In de strategienota komt naar voren dat Wielewaal de komende jaren met een drietal themas aan de slag gaat:1. Gerichte groei;2. Optimaliseren van de naamsbekendheid;3. Inzetten op de WmoVoor het bereiken van deze themas zijn een aantal randvoorwaarden noodzakelijk:

  - Inzet van vrijwilligers;- Interne organisatie moet op orde zijn;

  Het doorlopen strategieproces met bijbehorende motivatie en keuzen is terug te lezen in de samenvatting van de strategienota (zie bijlage, pagina 52).

  Het traject van het ontwikkelen van een marketingstrategie is als gevolg van het ziekteverzuim doorgescho-ven naar begin 2013.

  SOCIAL MEDIAWielewaal is gestart met communicatie via social media (Twitter en Facebook). In de marketingstrategie zal het gebruik hiervan, gedifferentieerd naar stakeholders, worden meegenomen.

  HKZEind 2012 stond in het teken van de hercertificering door DNV. Wielewaal is nu 3 jaar in bezit van het HKZ-certificaat en ook de komende 3 jaar behoudt Wielewaal het certificaat.

  Een belangrijk onderwerp tijdens de audits was de werkwijze rondom kantoorbegeleiding. Tijdens de audits in 2011 bleek al dat de kantoorbegeleiders konden verbeteren in de snelheid rondom de afhandeling van de dossiers, maar ook in de registratie en het geven van feedback. Hiervoor is een volgsysteem ontwikkeld en uit de audits van dit jaar is ge-bleken dat dit volgsysteem goed werkt. De aanpak tussen de kantoorbegeleiders verschilt

  40

 • voor kinderthemaweken. De werkwijze rondom kantoorbegeleiding is verbeterd ten opzichte van 2011, maar ook hier zijn nog onderwerpen die aangescherpt kunnen worden: het begeleiden en registreren van punten rondom de betaalde R en P, de interne taakverdeling en onduidelijkheid rondom het registreren van een aantal zaken in o.a. de BackOffice. Alle verbeterpunten die uit de audits zijn gekomen, zijn opgenomen in de actielijst en uitgezet bij de betrokken medewerkers.

  OVERIGE KEURMERKENEind 2011 is Wielewaal als n van de eerste organisaties getoetst door de NBAV en in het voorjaar van 2012 heeft Wielewaal officieel het keurmerk van de NBAV ontvangen. Ook aan de keurmerkeisen van ANVR, SGR en SKV voldoet Wielewaal nog steeds.

  CLIENTENPANEL - ALGEMEENIn 2012 is n enqute verstuurd naar de 60 leden van het clintenpanel met een respons van 45%. Hierin is de behoefte aan logeermogelijkheden, evaluatiemomenten en indicatiewijzigingen in kaart gebracht.

  Tot slot heeft Wielewaal gevraagd naar een rapportcijfer: 8. Sterke punten van Wielewaal: het enthousiasme van de vrijwilligers, de goede en vriendelijke klantenservice/administratie en het inspelen op behoeften en bieden van verschillende mogelijkheden.

  Verbeterpunten: de voorzieningen en rolstoelvriendelijkheid ter plaatse beter controleren. De kennismak-ingsdagen aantrekkelijker maken.

  CLIENTENPANEL - ADHD/ASSOmdat met name de doelgroep ADHD/ASS is teruggelopen, is besloten om de vragenlijst die naar het clin-tenpanel is gestuurd ook naar alle deelnemers ADHD/ASS te sturen. Van de 268 verstuurde vragenlijsten zijn er slechts 15 retour gekomen, 6%.

  Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,5. Sterke punten zijn de goede vakanties en de enthousiaste begelei-ding. Verbeterpunt is ook de begeleiding: beter voorbereiden op de groep en zorgen dat ze het Wielewaal-gevoel hebben.

  42

 • MEDEWERKERS, RAAD VAN TOEZICHT EN MEDISCH TEAMDIRECTEUR

  Corina Gielbert

  HOOFD BEDRIJFSVOERINGTom Engelen

  ADMINISTRATIEWendy ElbertseMerel van GalenPetra Grandia

  Coen van GroenesteijnAstrid Kloppenborg (per 1 april)

  Sylvia MolenkampMarieke Vendelbos

  Sylvia de Vries

  STAFMEDEWERKERSSaskia Awater

  Andr van de BovenkampLaura Jacobs (tot december 2012)

  Heleen van LingeLaura van de Ven

  Kim de Vries

  FACILITAIRAb Hofman (vrijwilliger)

  Kars Kootstra (vrijwilliger, tot oktober 2012)Elisabeth Theislerne

  Loes ter Wengel (vrijwilliger)

  RAAD VAN TOEZICHTMarcel Dopper (voorzitter)

  Frank van den BergGuus Krhe (per maart 2012)

  Bart OssemanHarry Bosma

  MEDISCH TEAMRobert van Beek Audry van BerkelFranca Horstink

  Bibian van LeeuwenNicolien Kooman

  Maartje van der Kluit (tot oktober 2012)Janneke Menkveld-van Herpen

  Paulien Rietman Suzanne de Vlieger

  Martine Vos Martin Vugts (tot oktober 2012)

  Agnes Vugts-Kuiper (tot oktober 2012)

 • INTERNE ORGANISATIEPERSONEELEind 2012 had Wielewaal 11.44 FTE in dienst (2011: 10,6 FTE). Dit is inclusief de projectmedewerker Wmo en de extra administratieve kracht in verband met ziektevervanging. Exclusief deze medewerkers had Wiele-waal eind 2012 10,4 FTE in dienst.

  Vanwege het hoge ziekteverzuim is extra personeel ingezet. In totaal is er in 2012 voor 1,05 FTE uitval geregistreerd. Op de administratie is hiervoor Astrid Kloppenborg per april 2012 (0,67 FTE) als administra-tief-secretarieel medewerker gestart voor in eerste instantie 5 maanden. Door achterstanden in het werk is het contract verlengd tot het einde van het jaar. Op de stafafdeling is het contract van Laura Jacobs gedurende 3 maanden uitgebreid met 16 uur per week i.v.m. het wegwerken van achterstanden en is Saskia Ezendam in de maanden mei, juni en juli zon 80 uur komen ondersteunen met bezoeken van verwijzers.Laura Jacobs heeft Wielewaal in december verlaten door verhuizing en het vinden van een nieuwe baan.Voor logeerweekenden en kinderthemaweken in 2011 waren 25 recreatieleiders en 10 verpleegkundigen op oproepbasis in dienst, daarnaast is ook aanvullend verpleegkundige hulp ingehuurd.

  STAGIAIRESOp de administratie heeft afgelopen jaar n MBO niveau 2 stagiaire van de administratief-secretarile opleiding een aanvangsstage gelopen.

  WERKPLEK ARBEIDSGEHANDICAPTEOp basis van het Wajong-advies en het profiel is eind 2010 een functie administratief assistent op basis van proef gentroduceerd. Deze proefperiode is in februari 2011 positief afgesloten en is de Wajong-mede-werker op februari 2011 een jaarcontract aangeboden voor 0,44 FTE (0,22 FTE effectief), dit jaarcontract is verlengd met een jaar.

  PERSONEELSBELEIDHet medewerkershandboek heeft dit jaar voor het derde jaar naast de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening als leidraad voor het personeelsbeleid gediend, met een aantal aanpassingen is een eerste stap gezet in de voorbereiding op de WKR. In december 2012 worden naar verwachting de nieuwe CAO afspraken van kracht en kan aan de hand daarvan bekeken worden waar nog wijzigingen noodzakelijk zijn.

  Op de volgende onderdelen zijn in 2012 verbeterstappen gezet:- Functioneringsgesprekken: er is getracht de achterstand die in 2011 is omstaan met de functione-ringsgesprekken in 2012 weg te werken. Dit is voor een deel ook gelukt, echter door het hoge ziek-teverzuim is niet met iedereen een functioneringsgesprek gevoerd.

  - Interne communicatie: nieuw in 2012 is het kantooroverleg: elke 6 weken is een gezamenlijk overleg waarin wordt ingegaan op organisatie brede onderwerpen, stand van zaken m.b.t. bezetting, behalen van organisatiedoelen en andere zaken die medewerkers belangrijk vonden om te melden gezien vanuit hun eigen takenpakket.

  ZIEKTEVERZUIMHet ziekteverzuimcijfer voor 2012 komt gemiddeld op 9,20%. Dit is een enorme toename ten opzichte van 2011 toen het verzuim nog op 1,46% lag. Deze stijging is veroorzaakt door 4 personen die om diverse redenen, buiten de schuld van de werkgever om, lang-durig niet aan het arbeidsproces konden deelnemen. Het ziekteverzuimcijfer ligt hiermee ruim boven het landelijk gemiddelde van de sector Welzijn en Maatschappelijke dienstver-

  44

 • lening (ruim 4%). Ondanks dat er dit jaar wederom voor is gekozen om elke ziekmelding te registreren is de verzuimfrequentie ondanks de 4 langdurige meldingen maar licht gestegen, naar 13 meldingen totaal (2011: 6). De langdurig verzuim meldingen waren eind 2012 allen afgerond.

  RAAD VAN TOEZICHTBinnen de RvT was nog een functie vacant. Hierbij is eerst gezocht naar iemand uit de reiswereld. De vaca-ture is uitgezet bij diverse reisorganisaties (OAD en TUI), helaas heeft dit geen respons opgeleverd. Vervol-gens is de vacature algemeen vacant gesteld en is gekozen voor iemand met een politieke achtergrond en een sterk politiek netwerk. Guus Krhe voldoet aan deze eisen en is in 2012 benoemd tot lid van de RvT. Mede omdat zijn interessegebied de transitie in de jeugdzorg betreft. Deze kennis en zijn netwerk maakt hem complementair ten opzichte van de overige leden van de RvT.

  MEDISCH TEAMHet overleg met het Medisch Team is gecontinueerd. Belangrijke onderwerpen die aan de orde zijn gekomen:

  - Algemene werkwijzen binnen het Medisch Team.

  - Bereikbaarheid: In 2012 is gekozen om niet aan elke activiteit n achterwacht te koppelen, maar om de weken te verdelen. Per week is n achterwacht verantwoordelijk voor alle activiteiten. Hierdoor is het mogelijk dat n activiteit niet n maar twee medisch achterwachten heeft. Vrij-willigers bellen een algemeen nummer en krijgen direct de achterwacht aan de lijn die op dat moment dienst heeft. Deze wijziging is door alle betrokken partijen positief gevalueerd.

  - Volgens het screeningsprotocol hebben deelnemers wel of geen verpleegkundige nodig. Omdat veel deelnemers alleen overdag (kinderthemaweek) komen en dan niet altijd een verpleegkundige nodig hebben is gekozen voor een tussenweg. In deze categorie zitten aspecten waarbij, afhankelijk van de situatie, wel of geen verpleegkundige noodzakelijk is. Het besluit wanneer wel/geen verpleegkundige wordt ingezet wordt genomen op kantoor. Bij twijfel wordt overlegd met het Medisch Team.

  - Samenstelling Medisch Team: na 20 jaar heeft het Medisch Team afscheid genomen van Martin en Agnes Vugts. Het werk was niet langer meer te combineren met hun gezin en met pijn in hun hart hebben ze afscheid genomen. Martin en Agnes hebben niet alleen als achterwacht een grote bijdrage geleverd, maar hebben ook jarenlang geholpen met de screening van formulieren en een belangrijke bijdrage geleverd in de ontwikkeling van de pleegwijzer, instructiemateriaal en medisch beleid. Ook Maartje van de Kluit is gestopt als screener wegens tijdsgebrek. Inmiddels is het Medisch Team weer aangevuld met 3 nieuwe enthousiaste verpleegkundigen en artsen.

  PERSONEELSVERTEGENWOORDIGINGSinds 2012 heeft Stichting Wielewaal een personeelsvertegenwoordiging (PVT). De PVT bestaat uit 3 leden die werkzaam zijn op kantoor van Wielewaal: 2 medewerkers van de administratie en 1 stafmedewerker. Het eerste jaar heeft in het teken van de oprichting gestaan. De leden hebben het reglement opgesteld en de taken van de PVT vastgelegd.

  - De PVT wordt door Wielewaal om instemming gevraagd indien zij regelingen voor werktijden, veilig-heid, gezondheid, welzijn en ziekteverzuim wil vaststellen of veranderen. (instemmingsrecht)

  - Om advies gevraagd bij besluiten die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de werkgelegenheid of de arbeidsvoorwaarden van minstens 1/4 van de werknemers (adviesrecht)

  - Tijdig voorzien van juiste informatie over algemene gang van zaken en het sociaal beleid (recht op informatie)

  Uitzondering zijn zaken die al geregeld zijn bij cao of publiekrechtelijke regeling. In dat geval gaan de cao of de publiekrechtelijke regeling voor.

  46

 • Medisch team

  Medisch screenerMedisch adviseur

  Managementteam

  Bestuurder

  Teamleider staf

  Teamleider administratie

  Raad van Toezicht

  Staf Overig facilitair

  Medewerker plaatsing en scholing vrijwilligers

  IT beheer (extern)

  Medewerker financiering, deelnemers en kwaliteit

  Medewerker begeleider vrijwilligers

  Medewerker technische zaken

  Programmamanager

  Medewerker communicatie

  Administratie

  Medewerker magazijn

  Medewerker schoonmaak

  Administratief assistent

  Medewerker administratie

  Medewerkerfinancile administratie

  Vakantieteam

  Vrijwilligers

  VerpleegkundigeAssistentreisleider

  Reisleider

  Recreatieteam

  Vrijwilligers

  VerpleegkundigeAssistentrecreatieleider

  Recreatieleider

  Organogram Wielewaal

  = vrijwilliger = hirarchische structuur

  = betaalde kracht = functionele aansturing

 • ORGANISATIEWIJZIGINGWielewaal heeft al langere tijd behoefte aan de overgang naar een 3-koppig management. Door verschil-lende wijzigingen in personeel die tegelijkertijd plaatsvonden en de wens van het Hoofd Bedrijfsvoering om over te stappen naar een andere functie, was eind 2012 het moment ideaal om de overstap naar dit model te maken. Het gaat hierbij om een model met management bestaande uit een directeur, teamleider adminis-tratie en teamleider staf.

  Voor Wielewaal biedt het gewenste model aanzienlijke voordelen:- De span of control wordt voor de leidinggevenden kleiner, waardoor de kwaliteit van de uit-gevoerde taken groter zal worden (in de huidige situatie is de span of control te groot waardoor een aantal zaken niet of niet goed genoeg gebeurt)- De organisatie is voorbereid op de groei die past bij de strategische doelstellingen- De kwetsbaarheid van Wielewaal als organisatie wordt verminderd. Bij ziekte of uitval van iemand uit het managementteam zijn er meerdere personen die gezamenlijk deze taken kunnen verdelen.

  Eind 2012 is het nieuwe model goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Voor de teamleider administratie is een interne sollicitatieprocedure gestart en voor de teamleider staf een externe. De nieuwe organisatie-structuur zal ingaan per 1 januari 2013.

  KLACHTENAFHANDELINGOm klachten te voorkomen zoekt Wielewaal waar mogelijk al contact bij signalen, voordat er daadwerkelijk een klacht komt. De evaluatieformulieren bieden hiervoor een goede mogelijkheid. Indien door de invuller gewenst of door de kantoorbegeleider noodzakelijk geacht wordt aan de hand hiervan contact opgenomen om vragen te beantwoorden.

  In 2012 heeft Wielewaal via de NBAV n klacht ontvangen. De klacht is ingediend door een ouder die van mening is dat Wielewaal te hoge prijzen rekent voor haar activiteiten. Wielewaal is altijd transparant in de kosten en de onderliggende financile stukken dus in de reactie is een verdere toelichting gegeven over de kosten en uitgaven van Wielewaal. De ouder is het niet eens met deze toelichting en gaat verder in beroep bij de NBAV.

  PAND & VERHUURIn 2012 zijn het buitenschilderwerk van de 1ste verdieping en het dak aangepakt. Verder is in 2012 ook de buitenruimte onder handen genomen: twee dikke bomen aan de zijkant van het pand zijn weggehaald. Deze bomen stonden te dicht op het pand waardoor schade aan het pand ontstond door vocht en wortelgroei. Bijkomend voordeel is dat er meer lichtinval in het pand is. Daarnaast is ook erfscheiding met de buurman en aan de voorzijde aangepakt. Het hekwerk was in slechte staat en is weggehaald, hiervoor is een groene erfafscheiding aangeplant.

  In 2012 heeft vanwege de economisch moeilijke tijd in n huurder het contract opgezegd. Door het ver-trek van 2 huurders in 2011 was er veel leegstand. Door de economische situatie kost het veel meer moeite om de ruimte te verhuren dan in voorgaande jaren. Het is toch gelukt om 5 nieuwe huurders voor langere tijd aan te trekken. Doordat het aantal vierkante meters per huurder minder is, is het niet gelukt het pand volledig verhuurd te krijgen (circa 85%).

  48

 • KERSTCOLLECTE VOOR WIELEWAALHet VSO van de A.J. Schreuderschool in Rotterdam heeft de opbrengst van de jaarlijkse kerstcollecte aan Wielewaal gedoneerd. Op donderdag 20 december 2012 vierden de leerlingen en ouders het kerstfeest. Omdat hun leer-kracht Margreet van Brandwijk vrijwilliger is bij Wielewaal kwamen ze door haar enthousiaste verhalen op het idee om de opbrengst van de collecte dit jaar aan Stichting Wielewaal te schenken. Samen heb-ben de ouders en kinderen 102,03 bij elkaar gebracht voor Wielewaal, een prachtig bedrag.

  Gulle gevers, Margreet en A.J. Schreuderschool, heel erg bedankt! Het geld zal Wielewaal besteden aan nieuwe muziekinstrumentjes voor de kinderthemaweken. Hiermee kunnen nog meer kinderen zich het komende jaar muzikaal uitleven.

 • FONDSEN / DONATEURS

  Stichting Wielewaal heeft in 2012 financile bijdragen en bijdragen in natura mogen ontvangen van diverse fondsen, bedrijven en particulieren. We bedanken iedereen die het werk van Wielewaal ook in 2012 mede mogelijk heeft gemaakt.

  Adessium FoundationJohanna KinderFondsNSGK voor het gehandicapte kindRabobank FoundationRevalidatiefondsStichting Dijkverzwaring

  Fonds verstandelijk gehandicaptenFundatie van SantheuvelGravin van Bylandt stichtingKinderfonds Adriaan StichtingStichting De BoomStichting fonds tot steun interconfessioneel onderwijsStichting KaleidoscoopStichting Lakeland FoundationStichting Zonnige JeugdVan Dam van Os stichtingWeeshuis der Doopsgezinden

  Arteria ConsultingCamping De RuimteMarion ReizenSPNP ConsultingElf VoetbalGoogle GrantsKameleonKPMGStichting PelgrimshoeveTechsoup NederlandUniv

  Mytylschool De TrappenbergMytylschool Ariane de RanitzOnderwijscentrum t RoessinghMytylschool De RegenboogMytylschool De ThermiekWerkenrode schoolMytylschool De BrugMytylschool TilburgMytylschool UlingshofHeliomare OnderwijsOnderwijscentrum De TwijnMytylschool De Ruimte

  Donateurs Stichting Wielewaal

  50

 • BIJLAGE: SAMENVATTING STRATEGIENOTA 2012-2015

  HET MERK WIELEWAALWielewaal heeft de volgende gewijzigde missie: Stichting Wielewaal biedt kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking mogelijkheden voor een leuke weekend- en/of vakantiebesteding. De visie is niet veranderd.

  Om de missie te bereiken wil W