Click here to load reader

Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

 • View
  223

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Text of Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

 • 09JaarverslagStichtingCarmelcollege

  Hengelo, 19 mei 2010

  Drienerparkweg 16

  Postbus 864

  7550 AW Hengelo

  (074) 245 55 55

  www.carmel.nl

  Jaarverslag Stichting Carm

  elcollege09

 • 3Stichting Carmelcollege - Woord vooraf

  Woord vooraf

  Stichting Carmelcollege staat er goed voor en is een sterke organisatie die op alle niveaus de moge-

  lijkheden heeft om haar ambities te verwezenlijken. Financieel gezond en met de ambitie om hoge

  kwaliteit te bieden op het gebied van onderwijs, zorg en aandacht.

  Een verbond van scholen die midden in de samenleving staan, partners van ouders, leerlingen en

  maatschappelijke instellingen om samen in de lokale of regionale context verantwoordelijkheid te

  nemen voor de toekomst van onze maatschappij: de jeugd van nu.

  Een verbond van scholen met grote ruimte voor eigenheid, maar ook met gemeenschappelijke ver-

  antwoordelijkheid zonder vrijblijvendheid. Onderling verbonden en betrokken.

  2009 is in veel opzichten een mooi jaar geweest. Er zijn concrete stappen gezet om onze aantrekke-

  lijkheid als werkgever te vergroten, onder meer door royaal invulling te geven aan landelijke afspra-

  ken rondom loopbaanbeleid en professionalisering. Maar ook door een project op te starten rondom

  moderne arbeidsverhoudingen: wat mogen we over en weer van elkaar verwachten, hoe scheppen

  we ruimte om op individueel niveau waardering duidelijker zichtbaar te maken.

  Aanscherping en concretisering van ons strategisch beleid op stichtingsniveau krijgt in 2010 grote

  prioriteit. Een scherpere focus op de resultaten en opbrengsten van ons onderwijs is noodzakelijk om

  onze beloften en ambities waar te maken. Met de betrokkenheid en inzet van al onze medewerkers,

  ouders, leerlingen en partners gaat dat lukken. We zijn ervan overtuigd en noblesse oblige!

  Wij spreken onze grote dank en waardering uit aan allen die zich in het afgelopen jaar voor onze

  leerlingen hebben ingezet.

  Hengelo, 19 mei 2010

  Romain Rijk

  Ton Thomassen

 • 09 Jaarverslag

  4

  Inhoud

  Kerngegevens 7

  Stichting Carmelcollege: wie zijn wij? 11

  Verslag Raad van Toezicht 55

  Bestuursverslag 63

  Carmel: missie, cultuur en 65onderlinge verbondenheid

  Waardegericht leren 65

  De menselijke maat 67

  Ouderparticipatie 67

  Horizontale verantwoording 69

  Instellingen 70

  Goed onderwijsbestuur 73

  Overleg met diverse gremia en 73 CvB-vergaderingen

  De beleidsomgeving van de Stichting 75

  Communicatie 77

  De leerling en het leren 78op een Carmelinstelling

  Onderwijs en examenresultaten 79

  Opbrengstenkaart 91

  Aantal leerlingen 93

  Leerlingenzorg 96

  Maatschappelijke stages 98

  Leermiddelen 98

  Werkgever- en werknemerschap 101binnen Carmel

  Goed werknemerschap verdient goed 102 werkgeverschap

  Personele zaken 103

  Medewerkers in cijfers 104

  De meerwaarde van Carmel 106

  Risicomanagement 106

  Financin 109

  Treasury management 109

  Bestuurskosten 120

  Bestuursbureau 121

  Commissie Vermogensbeheer 123 Onderwijsinstellingen (Commissie-Don)

  Toekomstige ontwikkelingen 125

 • 5Stichting Carmelcollege - Inhoud

  Jaarrekening 2009 129

  Grondslagen voor de jaarrekening 130

  Geconsolideerde balans 136

  Geconsolideerde staat van baten en lasten 137

  Geconsolideerd kasstroomoverzicht 138

  Toelichting op de onderscheiden posten 139van de geconsolideerde balans

  Niet uit de balans blijkende rechten en 153verplichtingen

  Toelichting op de onderscheiden posten 154van de geconsolideerde staat van baten en lasten

  Enkelvoudige balans 162

  Enkelvoudige staat van baten en lasten 163

  Toelichting op de onderscheiden posten 164van de enkelvoudige balans en de enkelvoudige staat van baten en lasten

  Bezoldiging van bestuurders 167en toezichthouders

  Honorarium externe accountant 168

  Wet Openbaarmaking uit 169Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT)

  Overige gegevens 173

  Accountantsverklaring 174

  Resultaatbestemming 174

  Gebeurtenissen na balansdatum 174

  Bijlagen 177 (deel uitmakend van het jaarverslag)

  1. Gegevens over de rechtspersoon 178

  2. Specifieke posten OCW 179

  3. Kengetallen financieel 180

  4. Enkelvoudige staat van baten en 182 lasten per school

  5. Kengetallen leerlingen 186

  6. Examenresultaten in het schooljaar 188 2008 - 2009

  7. Kengetallen personeel 212

  8. Personele lasten naar kostendragers 218

  9. Specificatie leningen 220

  10. Specificatie effecten 221

  11. IDU-overzichten instellingen 222

  12. Gegevens leden Raad van Toezicht 230

  13. Ledenlijst Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 232

  14. Samenstelling directies 233

  15. Adreslijst Carmelscholen 235

  16. Lijst van veel voorkomende begrippen 240

  17. Lijst van veelgebruikte afkortingen 244

 • 09 Jaarverslag09 Jaarverslag

  6

 • 77

  Kerngegevens

 • 09 Jaarverslag

  8

 • 9Stichting Carmelcollege - Kerngegevens

  Kerngegevens

 • 09 Jaarverslag

  10

 • Stichting Carmelcollege: wie zijn wij?

  11

 • 09 Jaarverslag

  Stichting Carmelcollege bestaat uit

  12 instellingen voor bijzonder voortgezet

  onderwijs in Nederland. Op ruim 50 school-

  locaties wordt een breed onderwijsaanbod

  verzorgd. Door deze veelheid aan

  school locaties waarborgen onze instellingen

  een kleinschalige, veilige leer omgeving

  voor hun leerlingen. In totaal worden ruim

  35.000 leerlingen in hun leerproces

  begeleid door circa 4.200 medewerkers.

  Stichting Carmelcollege

  Verbonden en betrokken Stichting Carmelcollege stelt de zorg voor de

  mens (leerlingen en medewerkers) centraal.

  Niet alleen bij haar primaire taak: het

  aanbieden van bijzonder voortgezet onderwijs,

  maar ook bij het scheppen van noodzakelijke

  randvoorwaarden voor dat onderwijs.

  Deze zorg biedt ruimte voor en nodigt uit

  tot eigen inzet en verantwoordelijkheid

  van onderwijsdeelnemers, medewerkers

  en schoolleiders, bestuursleden en

  toezichthouders. Zo draagt de zorg voor

  de mens bij aan de grondslag van Stichting

  Carmelcollege, aan humanisering en

  ontwikkeling van individu en school.

  We geven daaraan invulling door intensief

  bij te dragen aan onderwijsvernieuwing en

  waardegericht leren, maar ook door een

  zorgvuldig en uitgekiend personeelsbeleid.

  1. De scholen van Stichting Carmelcollege

  bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs

  in een veilige en tegelijkertijd uitdagende

  leeromgeving voor alle leerlingen.

  2. Het onderwijs biedt leerlingen voldoende

  perspectief - mede door de aandacht voor

  zingevingsvraagstukken.

  3. De scholen van de Stichting geven individu-

  ele leerlingen de mogelijkheid om zeggen-

  schap over en verantwoordelijkheid voor

  hun eigen leerproces te ontwikkelen.

  4. De Stichting biedt al haar medewerkers

  een aan hun professionaliteit appellerende,

  inspirerende leer- en werkomgeving die hun

  eigen ontwikkeling stimuleert in een werk-

  klimaat van loyaliteit en vertrouwen.

  5. De Stichting geeft individuele medewerkers,

  de scholen en het bestuursbureau binnen de

  noodzakelijke kaders maximale zeggenschap

  over en verantwoordelijkheid voor het eigen

  leer- en ontwikkelingsproces.

  www.carmel.nl

  12

  09 Jaarverslag

 • 13

  Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

  Onder Stichting Carmelcollege ressorteren de volgende instellingen:

 • 14

  09 Jaarverslag

 • 15

  Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

  Bonhoeffer College

  Alle ruimte voor ontwikkeling Het Bonhoeffer College stelt zich ten doel

  bij zijn taak van onderwijs en opvoeding de

  leerlingen te begeleiden en te stimuleren op

  hun weg naar volwassenheid. De leerlingen

  worden in staat gesteld om aan het eind van

  hun schoolperiode over voldoende kennis,

  inzicht en vaardigheden te beschikken.

  Leerlingen dienen daarbij gestimuleerd te

  worden om zelf een actieve rol te spelen in het

  vergaren van kennis, inzicht en vaardigheden.

  Het Bonhoeffer College stelt zich ten doel

  leerlingen zich maatschappelijk en cultureel

  te laten vormen op een wijze die past bij

  hun individuele aanleg, belangstelling en

  capaciteiten, zodat zij zich optimaal kunnen

  ontwikkelen als medemensen en als mondige,

  kritische en verantwoordelijke burgers van

  onze samenleving. Het Bonhoeffer College

  levert een bijdrage aan de opvoeding van de

  leerlingen tot verantwoordelijke volwassenen,

  die in staat en bereid zijn hun krachten in te

  zetten voor een betere samenleving in het

  licht van christelijke normen en waarden. Het

  Bonhoeffer College is een interconfessionele

  scholengemeenschap met een breed

  onderwijsaanbod: gymnasium, atheneum, havo,

  vmbo, lwoo en praktijkonderwijs. Behalve dit

  reguliere onderwijsaanbod biedt het Bonhoeffer

  College nog meer:

  BegaafdheidsprofielschoolDe locatie Van der Waalslaan is een

  gecertificeerde begaafdheidsprofielschool en

  biedt hoogbegaafde leerlingen een aangepast

  onderwijsprogramma. In een speciale vwo+klas

  krijgen leerlingen extra verrijkingsstof

  aangeboden. Ze worden geacht met minder

  www.bc-enschede.nl

 • 16

  uitleg toe te kunnen en zelfstandiger aan

  opdrachten te werken.

  MaatwerkOp de locatie Geessinkweg wordt gewerkt

  volgens het eigen onderwijskundig concept

  Maatwerk dat de leerlingen een goede

  aansluiting geeft op het mbo en hbo. Leerlingen

  bepalen voor een groot deel zelf hoe,

  wanneer en waaraan ze hun tijd besteden.

  Het onderwijs is niet versnipperd over een

  groot aantal vakken, docenten en lesuren,

  maar overzichtelijk gebundeld en geclusterd.

  Onderwijsassistenten hebben een belangrijke

  taak in het primaire proces en nemen een

  deel van het werk van de docenten voor

  hun rekening. Doel van dit alles: actieve,

  gemotiveerde en dus gelukkige en succesvolle

  leerlingen (en docenten!).

  TechnasiumDe locatie Bruggertstraat is een van de scholen

  in Nederland die meedoet aan het technasium.

  Op het technasium (vwo en havo) staan de

  btavakken centraal. Een onderdeel van het

  technasium is het examenvak Onderzoeken

  en Ontwerpen (O&O). Dit vak kan al gevolgd

  worden vanaf de eerste klas. Bij O&O wordt

  per jaar een aantal verschillende projecten

  doorlopen. Het technasium werkt vooral met

  opdrachten die zijn geformuleerd vanuit de

  beroepspraktijk en het hoger onderwijs. Deze

  opdrachten zijn veelal voor groepjes leerlingen,

  waardoor het samenwerken in een team

  centraal staat.

  Vmbo met intensieve leerlingenbegeleiding De locatie Lijsterstraat verzorgt maatwerk

  voor vmbo-leerlingen die net een beetje meer

  ondersteuning nodig hebben. De organisatie

  en de onderwijsprogrammas zijn hiervoor

  aangepast. Tevens functioneert de locatie in

  een netwerk van scholen waardoor leerlingen,

  indien nodig, individuele onderwijstrajecten

  krijgen aangeboden die leiden naar een

  vervolgopleiding en/of een kwalificatie.

  Werkend leren Leren door doen is kenmerkend voor het

  praktijkonderwijs bij de locatie Vlierstraat.

  Door in een aantal sectoren (bedrijfsruimten)

  realistische werksituaties te creren

  worden leerlingen voorbereid op zelfstandig

  functioneren. Met behulp van een individueel

  ontwikkelplan wordt in samenspraak met

  leerling en ouders een onderwijstraject op

  maat aangeboden.

  Scholingsboulevard EnschedeDrie onderwijsinstellingen -Het Stedelijk

  Lyceum, Bonhoeffer College en het ROC van

  Twente- bundelen samen met de gemeente

  Enschede hun krachten in de geheel nieuwe

  vmbo-/mbo-school. Een groot percentage

  van de scholieren in Enschede gaat naar het

  vmbo, om vervolgens door te stromen naar

  het mbo. Die overstap blijkt vaak erg groot.

  De Scholingsboulevard Enschede verkleint de

  overstap tussen het vmbo en het mbo.

  09 Jaarverslag

 • Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

  17

 • 18

  09 Jaarverslag

  Carmel College Salland

  Zichtbaar in de regio Het Carmel College Salland is een brede

  scholengemeenschap voor praktijkonderwijs,

  vmbo (incl. lwoo), havo, atheneum en

  gymnasium die openstaat voor alle leerlingen

  binnen de regio. Het is een bijzondere school

  met als basis christelijke waarden, die expliciet

  aandacht besteedt aan haar grondslag en

  zingevingvraagstukken.

  Het Carmel College Salland wil een

  professionele en lerende onderwijsgemeenschap

  zijn. De school wil de talenten van elke leerling

  en medewerker optimaal ontwikkelen in een

  veilig en inspirerend klimaat en een gezonde

  werkomgeving, met respect voor elkaar en

  elkaars eigenheid. Daartoe is er aandacht en

  zorg voor heel de mens.

  Waardevol onderwijs, waarbij het leren van de

  leerling centraal staat, vormt de kern van de

  onderwijskundige en pedagogische opdracht

  van de school. Dit is herkenbaar in een brede

  onderwijskundige, culturele en sportieve

  vorming. Het Carmel College Salland ziet

  de omgeving en externe ontwikkelingen als

  uitdagingen en bronnen van inspiratie.

  Carmel Classes: talentontwikkelingNaast het reguliere lesprogramma kiezen

  leerlingen voor n van de Carmel Classes.

  Leerlingen ontdekken hun talenten en krijgen

  de kans deze nader te ontwikkelen. Leerlingen

  maken een keuze uit vijf classes: Discovery

  (breed orintatieprogramma), Sports & Lifestyle

  (sport en een gezonde leefstijl), Art & Music

  (allerlei facetten van kunst, muziek, zang,

  dans, musical en toneel), Science & Technology

  (technische creativiteit) en International

  (internationale contacten en vreemde talen).

  www.carmelcollegesalland.nl

 • 19

  Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

  Fit for LifeSalland wil de jeugd van 12 tot 23 jaar fit

  for life krijgen met een eigentijdse aanpak,

  zodat schoolverlaters beter voorbereid zijn op

  zelfstandig functioneren in de maatschappij

  en de eisen die het vervolgonderwijs en het

  bedrijfsleven aan hen stelt. Klaar voor het

  echte leven, oftewel fit for life. Hiervoor

  is integratie van sociale competenties in het

  beroepsonderwijs van groot belang. Denk

  hierbij aan zelfvertrouwen, zelfsturing,

  zelfredzaamheid, doorzettingsvermogen,

  betrokkenheid, communicatieve vaardigheden,

  inzet en oplossingsgericht handelen. Dat

  gebeurt al in het reguliere onderwijs, maar

  wellicht kan het nog beter. Daartoe werkt de

  school samen met 14 andere partners (ROC,

  werkgevers, sport- en cultuurverenigingen,

  woningbouwstichting en de gemeente Raalte).

  Gezamenlijk hebben zij zich ten doel gesteld

  de Sallandse jeugd deze competenties mee

  te geven in een project Fit for Life door

  aantrekkelijke doorlopende vmbo/mbo-, sport-

  en cultuurtrajecten te ontwikkelen. En van

  de belangrijkste doelen is bijdragen aan een

  positieve levensstijl van jongeren.

  Carmel & TopsportHet ontwikkelen van talenten staat centraal

  op het Carmel College Salland. En van

  de pijlers is sport. Sporters die op hoger

  niveau sporten krijgen de mogelijkheid

  om school en sport te combineren. Samen

  met de topsportcordinator wordt gekeken

  naar individuele roosteraanpassingen,

  verlofregelingen etc. De school ondersteunt

  het Carmel Wielerpark en is medeoprichter

  van de Carmel Handbalschool Salland (een

  samenwerking met de Stichting Sporttalent

  en Landstede) en biedt handbaltalenten uit

  de regio Salland de mogelijkheid hun talenten

  individueel te ontwikkelen tot nationaal en

  internationaal niveau.

  UniversumschoolCarmel College Salland is voor de havo-/

  vwo-sector een universumschool. Een

  universumschool onderscheidt zich van andere

  scholen doordat het extra aandacht geeft aan

  het btaonderwijs.

 • 20

  09 Jaarverslag

 • Carmelcollege Emmen

  Kanjers kiezen voor Carmel Carmelcollege Emmen is een brede

  scholengemeenschap met opleidingen vmbo-

  beroepsgericht, mavo, havo en atheneum.

  Daarnaast kent de school tweetalig onderwijs

  (tto) voor havo- en vwo-leerlingen, faciliteiten

  voor topsportleerlingen (LOOT) en sportklassen

  voor leerlingen van het eerste en tweede

  leerjaar. Het Carmelcollege profileert zich met

  maatwerk en bijzondere opleidingen.

  MaatwerkMaatwerk betekent dat het leren van de indivi-

  duele leerling centraal staat. De school ontwikkelt

  een concept waarbij iedere leerling een eigen

  individueel leertraject volgt en zijn eigen leerroute

  kiest in het tempo dat hij/zij aan kan. Tijdens de

  lessen wordt er ingezet op individuele trajecten op

  alle niveaus, van vmbo t/m atheneum.

  Bijzondere opleidingenNaast deze traditionele opleidingen biedt het

  Carmelcollege Emmen een aantal bijzondere

  stromen en programmas:

  Tweetalig onderwijs (tto)

  Hierbij volgen leerlingen de helft van de

  lessen in het Engels. Naast hun havo- of

  atheneumdiploma sluiten zij hun studie af met

  het Cambridge-examen (onder supervisie van

  het Europees Platform) en/of met het

  IB-certificaat Engels (uitgegeven door het IBO

  in Genve).

  LOOT-school

  Het Carmelcollege Emmen heeft de LOOT-

  status. Dit betekent dat topsporters de

  mogelijk heid hebben om een aangepast

  programma te volgen zodat zij hun school-

  www.carmelemmen.nl

  21

  Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

 • 09 Jaarverslag

  22

  opleiding kunnen combineren met hun sport.

  Het Carmelcollege Emmen biedt hierbij

  onderwijs op maat.

  De beroepsgerichte leerweg van

  het vmbo is intersectoraal ingericht

  Leerlingen krijgen op het vmbo een brede,

  orinterende opleiding. Daarbij wordt de

  opleiding Technologie & Dienstverlening

  aangeboden waarmee leerlingen (elk op hun

  eigen niveau) een voortreffelijke aansluiting

  hebben op het mbo.

  Verder kent de school de vmbo-opleiding Sport,

  Dienstverlening & Veiligheid, voor een van de

  uniformberoepen of voor een beroep in de

  recreatie of de sport.

  Kwalitatief sterkHand in hand met maatwerk en bijzonder

  kiest de school er voor om kwalitatief sterk

  te zijn. Dat betekent aan de ene kant dat de

  school de zaken goed voor elkaar heeft. Verder

  wil het Carmelcollege Emmen een school zijn

  waar leerlingen meer dan goed presteren en

  prima resultaten behalen. De school en de

  leerlingen hebben een sterke ambitie.

  TalentencentraHet Carmelcollege Emmen kent een eigen

  voetbaltalentencentrum waarbij nauw wordt

  samengewerkt met de KNVB. Het centrum

  bestaat uit talentvolle spelers uit de regio

  die onderwijs volgen op het Carmelcollege

  in Emmen. Naast de trainingsmomenten bij

  de club, krijgen leerlingen onder leiding

  van bekwame oefenmeesters, een paar

  keer per week training op het veld van het

  Carmelcollege.

  Daarnaast is er de Carmel Handbalschool

  Drenthe, een door het NHV gecertificeerde

  opleiding, waar talentvolle handballers onder

  een deskundige begeleiding verder aan hun

  ontwikkeling werken. Ook hier staat de

  combinatie van school en sport centraal.

  Gewoon leukNaast alle opleidingen en trainingen is er ook

  voldoende ruimte voor andere activiteiten.

  Het Carmelcollege Emmen is voor heel veel

  leerlingen een leuke school waar veel gebeurt,

  tijdens de lessen... maar ook daaromheen.

 • Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

  23

 • Carmelcollege Gouda

  Carmelcollege Gouda is werelds! Het Carmelcollege Gouda is een brede open

  katholieke scholengemeenschap. De school

  gaat ervan uit dat we leven in een pluriforme

  samenleving, zowel in maatschappelijk,

  cultureel als in levensbeschouwelijk opzicht.

  De katholieke traditie wordt dan ook respectvol

  met deze werkelijkheid in relatie gebracht.

  Onze school staat daarom open voor alle

  ouders, leerlingen en medewerkers die bereid

  zijn, vanuit de eigen levensbeschouwelijke

  achtergronden, onze doelstellingen te

  onderschrijven.

  Het Carmelcollege Gouda gaat uit van een

  positieve houding ten opzichte van de

  medemens. Hieronder verstaan we dat we

  in principe uitgaan van positieve intenties.

  De nadruk ligt op het benoemen van positief

  gedrag en van wat goed gaat en niet op wat

  fout is en het bestraffen van negatief gedrag.

  Het Carmelcollege Gouda heeft een leefklimaat

  dat gekenmerkt wordt door zorg voor elkaar,

  veiligheid en betrokkenheid. Leerlingen, ouders

  en medewerkers hebben hierbij allen een

  eigen verantwoordelijkheid. Iedereen wordt

  geacht daadwerkelijk bij te dragen aan het

  gewenste leefklimaat. Duidelijke grenzen en

  regels leveren een wezenlijke bijdrage aan

  een schoolklimaat waarbinnen iedereen zich

  veilig en op zijn plaats voelt. Tegen gedrag dat

  geen positieve bijdrage levert en de grenzen

  overschrijdt, nemen wij krachtig stelling.

  www.carmelcollegegouda.nl

  24

  Jaarverslag09

 • 25

  Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

  Het onderwijsaanbod bestaat uit:

  Mavo, havo, atheneum, gymnasium en

  tweetalig onderwijs (tto) op de locatie

  Antoniuscollege Gouda.

  Vmbo-t/g/k/b, eventueel met

  leerwegondersteuning en Eerste Opvang

  Anderstaligen (EOA) op locatie De Meander.

  Brede instroom havo, vwo (eerste

  drie leerjaren) en mavo op de locatie

  Antoniuscollege Bodegraven.

  Carmelcollege Gouda wil aantrekkelijk en

  eigentijds onderwijs geven. De drie locaties

  profileren zich in het onderwijsaanbod dan ook

  nadrukkelijk vanuit een specifieke merkbelofte.

  Het Antoniuscollege Gouda, werelds en

  grensverleggend, heeft als speerpunten

  Internationalisering, Wetenschap en Kunst en

  Cultuur. Tweetalig onderwijs, Universum en Jet

  Net en de theaterklassen geven de speerpunten

  vorm en inhoud, naast de bestaande

  uitwisselingsprogrammas en de inzet voor onze

  zusterschool in Peru. De Meander, werelds en

  ondernemend, profileert zich vanaf cursusjaar

  2010-2011 met drie specials, Football,

  Fashion&Styling en Digi Media; elke leerling

  kiest naast het reguliere vmbo programma voor

  n van deze specials. Het Antoniuscollege

  Bodegraven, wereldklasse(n), geeft vanuit een

  specifiek onderwijsconcept ([email protected]) invulling

  aan het centraal stellen van de leerling.

  Maatwerk en eigen verantwoordelijkheid

  zijn trefwoorden in dit concept. Week- en

  maandtaken, korte instructielessen, zelfstandig

  en individueel werken onder begeleiding van

  docenten en ict-rijk onderwijs geven invulling

  aan dit onderwijs op maat-concept.

 • 26

  09 Jaarverslag

 • Etty Hillesum Lyceum

  Het Etty Hillesum Lyceum leidt op, begeleidt, daagt uit, overlegt en vernieuwtHet Etty Hillesum Lyceum heeft ongeveer 4600

  leerlingen en is een algemeen bijzondere school

  met een breed onderwijsaanbod: gymnasium,

  atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs

  verdeeld over zes scholen. De zes scholen

  hebben elk een onderscheidende positie

  verworven.

  Onze leerlingen en hun ouders hebben zich

  uitgesproken over hun hoge verwachtingen.

  We spannen ons in daaraan te voldoen.

  We hebben een duidelijk beeld van die

  verwachtingen. Ze hebben alles te maken met

  gedegen onderwijskwaliteit, communicatie en

  individuele aandacht.

  Van de leerlingen verwachten we dat ze hun

  talenten ten volle benutten, ieder op zijn

  eigen niveau. We vragen een flexibele en

  ondernemende opstelling, weerbaar en kritisch

  gedrag en de motivatie om te leren.

  De verwachtingen over en weer zijn mede

  leidend voor de koers die het Etty Hillesum

  Lyceum wil inslaan. In Koers EHL 2015

  staan verantwoordelijkheid, betrokkenheid,

  vertrouwen en open communicatie centraal.

  De nieuwe koers is niet alleen intern gericht

  op hoge kwaliteit. Inmiddels zijn we veel

  meer dan voorheen extern gericht. Er zijn

  vele connecties met allerlei organisaties,

  bedrijven en instellingen. Daarmee verruimen

  we de mogelijkheden aan zorg, begeleiding en

  onderwijs.

  www.ettyhillesumlyceum.nl

  27

  Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

 • 09 Jaarverslag

  28

  In zeven punten vatten we onze koers samen:

  1. Kwalitatief sterk en goed georganiseerd

  onderwijs

  We willen dat onze scholen voldoende

  uitdaging bieden voor alle leerlingen op alle

  niveaus. Specifiek getalenteerde leerlingen

  krijgen de ruimte. Voor hoger begaafden

  ontwikkelen we herkenbare programmas of

  mogelijkheden.

  Op alle niveaus willen we kwalitatief goed

  onderwijs bieden met kwalitatief goede

  docenten. Werving en scholing zijn hierin de

  belangrijkste instrumenten.

  2. Begeleiding en zorg voor elke leerling die

  daaraan behoefte heeft

  Optimale leerlingenzorg staat hoog in ons

  vaandel. De zorg wordt in principe op de

  school, zo dicht mogelijk bij de leerling

  georganiseerd. Communicatie met ouders

  en externe zorgpartners neemt een centrale

  plaats in. Als voorbereiding op de Wet op de

  Zorgplicht gaan we verder als koploper op

  het gebied van Passend Onderwijs.

  3. Stimuleren van waarden en normen in het

  onderwijs, binnen en buiten de school

  Onderwijs zonder waarden en normen

  is binnen het Etty Hillesum Lyceum

  onmogelijk. Waarden en normen krijgen

  binnen en buiten de lessen een gezicht. Het

  versterken ervan vraagt samenwerking met

  diverse externe partners. Burgerschap, in

  de zin van verantwoordelijkheid nemen voor

  de omgeving en de mensen daarin, zal de

  komende jaren een belangrijk begrip binnen

  de scholen zijn.

  4. Samenwerken met partners

  buiten de school in het onderwijs,

  het bedrijfsleven en ouders

  Ouders zijn onze belangrijkste partners.

  De scholen houden het overleg met

  ouders warm en spelen in op gedeelde

  verantwoordelijkheid bij de opvoeding. De

  relaties met organisaties, bedrijfsleven en

  instellingen in en om Deventer, breiden zich

  de komende jaren uit onder andere door de

  invoering van de maatschappelijke stages.

  5. Goed werkgeverschap

  De medewerkers maken voor een belangrijk

  deel de scholen. Het is zaak dit kapitaal

  te bewaken en goed te verzorgen.

  Personeelsbeleid krijgt daarom meer

  aandacht, onder meer door de integraliteit

  van het beleid te bevorderen. De sterke

  punten van het personeelsbeleid worden

  behouden of uitgebreid, de zwakke

  verbeterd. Voortdurende scholing van

  medewerkers is vanzelfsprekend.

  6. Gastvrij communicatiebeleid

  Het Etty Hillesum Lyceum wil open en

  eerlijk communiceren. Zowel intern

  als extern wordt gewerkt aan optimale

  communicatie.

  7. Transparant en controleerbaar

  kwaliteitsbeleid

  We vinden transparant en controleerbaar

  kwaliteitsbeleid belangrijk.

  Kwaliteitsonderzoek zal worden

  gentensiveerd. Dat geldt ook voor de

  communicatie erover, zowel intern als

  extern.

 • Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

  29

 • Het Hooghuis

  Kleurt je leven Binnen Het Hooghuis werken we vanuit

  gezamenlijke waarden aan ontplooiing en

  ontwikkeling. Dit doen we met respect voor

  ieders eigenheid. Iedereen krijgt hier de ruimte

  om gelukkig te worden.

  Het Hooghuis zet betekenisvolle stappen in

  de richting van vraag- en interessegestuurd

  leren binnen de maatschappelijke context. We

  doen dit in onderwijskundige, pedagogische

  en organisatorische samenhang. We werken in

  teams op coachende, autonome, competente

  en betrokken wijze samen. Bij dit alles zijn we

  ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor

  elkaar en zijn daarop aanspreekbaar.

  Voor ons als katholieke school mag het

  hoogste goed niet liggen in het verlengde

  van economische waarden. Wij zien markt en

  geld niet als de enige graadmeters voor de

  waardebepaling van mensen en dingen. Het

  Hooghuis zet haar handelen in het perspectief

  van de dynamiek van de liefde. We willen

  een school zijn waar mensen liefde doen,

  handelen uit liefde en gelukkig zijn. Liefde

  is altijd relationeel en gericht op de ander.

  De primaire taak van ons onderwijs is gericht

  op de ontwikkeling van het individu als uniek

  persoon in relatie met de ander. Ons onderwijs

  is gericht op ontmoeting en samenwerking.

  Niet alleen gericht op kennisoverdracht, maar

  ook op opvoeding. We kiezen op onze school

  nadrukkelijk voor fair onderwijs. Geluk heeft

  immers alles te maken met gelukken/slagen.

  Met doen waar je goed in bent. Op basis

  hiervan richten we ons onderwijs/leerproces in

  en geven we ons pedagogisch handelen vorm.

  Jaarverslag09

  30

  www.hethooghuis.nl

 • 31

  Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

  Het Hooghuis heeft een katholieke

  onderwijstraditie in Oss e.o. sinds 1907 en heeft

  sindsdien ambitieuze onderwijsvernieuwingen

  in gang gezet. Het Hooghuis is een brede

  scholengemeenschap met alle vmbo-afdelingen

  en leerwegen, havo, atheneum en gymnasium.

  De school is gehuisvest op acht locaties: zes

  in Oss, n in Heesch en n in Ravenstein.

  Vernieuwende inspanningen zijn kenmerkend

  voor Het Hooghuis.

  UniversumschoolVanaf 1 april 2009 mag de locatie Titus

  Brandsma Lyceum zich een Universumschool

  noemen. Een universumschool onderscheidt

  zich van andere scholen doordat het extra

  aandacht geeft aan het bta-onderwijs.

  Talentencampus OssDe Talentencampus Oss is een (nieuwbouw-)

  project waarbij nieuwe verbindingen

  worden gelegd tussen onderwijs, sport en

  bedrijfsleven. Het gaat om competentiegericht

  leren, om het creren van doorlopende

  leerlijnen en het stimuleren en ontwikkelen

  van eigentijdse antwoorden op problemen

  als voortijdige schooluitval. Samenwerking

  tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven,

  sportinstellingen en gemeente is van het

  grootste belang. Initiatiefnemers zijn Het

  Hooghuis, ROC De Leijgraaf, Top Oss (amateurs

  en profs) en gemeente Oss.

  Gymnasium- en atheneummasterclasses13 (atheneum-) of 14 (gymnasium-) vakken,

  waarin extra verdieping plaatsvindt. Een

  internationale orintatie ter voorbereiding op

  een stage, studie of carrire in het buitenland.

  En masterclasses Versterkt talenonderwijs

  (Engels en Spaans), waarbij de internationaal

  erkende diplomas Cambridge certificate

  (voor Engels) en het DELE-certifcaat (voor

  Spaans) worden behaald. Daarnaast zijn er

  masterclasses Science en Art.

 • 09 Jaarverslag

  32

 • Maartenscollege

  Maartenscollege. Verlegt je grenzen, broadens your horizonOp het Maartenscollege hebben we een

  duidelijke missie:

  Het Maartenscollege leidt jonge mensen op tot

  verantwoordelijke wereldburgers, die op een

  creatieve, kritische en zinvolle wijze bijdragen

  aan de samenleving waarvan zij deel uitmaken.

  In onze visie gaat het om het stimuleren van de

  volgende kernwaarden:

  Initiatief nemen;

  Succes ervaren;

  Respect tonen;

  Verantwoordelijkheid nemen en

  verantwoording afleggen.

  Wij stellen alles in het werk om deze visie

  betekenis te geven in de dagelijkse praktijk. Dit

  doen we door te zorgen voor:

  Veiligheid in de groep, klas en school;

  Ontwikkeling van kennis, vaardigheden en

  houding;

  Openheid naar de maatschappij;

  Samenhang in de dingen die we doen;

  Kwaliteit: uitstekende prestaties en talent

  stimuleren.

  Het Maartenscollege is een interconfessionele

  school in Haren (Gn) voor mavo, havo,

  atheneum, gymnasium, tweetalig onderwijs

  (tto) en Internationaal Onderwijs. Het

  Maartenscollege onderscheidt zich ten opzichte

  van andere scholen als volgt:

  www.maartenscollege.nl

  33

  Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

 • 34

  09 Jaarverslag

  UniversumschoolHet Maartenscollege is een universum school,

  die ook meewerkt aan het JetNet programma.

  Deze programmas hebben ertoe geleid dat er

  binnen de school aanzienlijk aantal leerlingen is

  met een N-profiel (NT of NG).

  TtoEen groot onderdeel van het Maartenscollege,

  met circa een derde van alle nieuwe

  inschrijvingen, is het tto. Het volgen van dit

  tweetalig onderwijs is mogelijk voor leerlingen

  van het atheneum en gymnasium. Hierbij wordt

  gebruik gemaakt van internationale didactiek,

  het Middle Years Programme (MYP).

  Het MYP introduceert verschillende mogelijk-

  heden om te leren waarbij de wereld wijde

  communicatie en het flexibele onderwijs-

  programma een wezenlijk verschil vormt met

  het traditionele onderwijs. Het basis idee

  van het MYP is een onderwijsprogramma dat

  geschikt is voor elke school waar ook ter

  wereld. Elke school moet daarmee voldoen

  aan de eisen die het IBO (International

  Baccalaureate Organisation) stelt.

  Dit doet het volgens drie idealen:

  Intercultural Awareness; interculturele

  bewustwording;

  Holistic Learning; het gehele leren, met de

  nadruk op persoonlijke ontwikkeling;

  Communication; goed kunnen communiceren.

  International School Groningen (ISG)De ISG is een kleinschalige school voor

  voortgezet onderwijs die lesgeeft aan kinderen

  van wie de ouders een korte tijd in Noord-

  Nederland werkzaam zijn (zgn. expats). De

  school geeft, door gebruik te maken van de

  IBO, kwalitatief hoogwaardig les in het Engels.

  Ook hierbij wordt als didactische methode het

  IBMYP programma gehanteerd. Na vijf jaar het

  IBMYP programma te hebben gevolgd kunnen

  de leerlingen de laatste twee jaar doorstromen

  naar het International Baccalaureate Diploma

  Programme (IBDP). Dit is de enige internationale

  pre-university opleiding waarmee leerlingen

  wereldwijd aan universiteiten kunnen gaan

  studeren.

  Culturele activiteitenIn de school is een breed aanbod van culturele

  activiteiten, hierbij valt te denken aan muziek

  en toneel.

 • Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

  35

 • Pius X College

  Missie en identiteit Pius X CollegeDe visie van het Pius X College kan in

  5 oneliners samengevat worden:

  1. het gaat om jou

  2. leren doe je overal

  3. ook hier ben je thuis

  4. school zijn we samen

  5. onderwijs voor deze tijd

  We willen de leerling uitdagen om te leren.

  Om hem samen met medeleerlingen actief

  te laten bouwen aan eigen kennis en

  vaardigheden, met het doel de leerling te

  vormen en toe te rusten om adequaat te leren.

  De leerling en zijn leren zijn dan ook het

  uitgangspunt van het leerproces.

  We zoomen in op zijn interesses, competenties

  en persoonlijke drives. Met de vaardigheden,

  attitudes en kennis die hij op deze wijze opdoet

  kan hij beter functioneren in vervolgopleiding

  en beroep en blijft het leren een continu

  proces. Daarbij geven we ook aanvullende en

  vormende bagage mee, zoals zelfstandigheid,

  eigenheid en betrokkenheid.

  We geven waarden en normen door. De leerling

  leert medeleerlingen en de wereld om hem

  heen met respect te benaderen, om mensen in

  hun waarde te laten. Hij leert keuzes maken

  en krijgt alle ruimte om zijn persoonlijke

  vermogens te ontplooien. Ons pedagogisch

  klimaat, dat inspeelt op de ontwikkeling van

  een schoolkind tot puber en jongvolwassene

  sluit daarbij aan.

  Onze wortels vinden we in de samenleving van

  de katholieke inspiratie.

  www.piusx.nlJaarverslag09

  36

 • 37

  Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

  Van daaruit brengen wij onze leerlingen zorg

  en respect voor de schepping bij. We leren hem

  opkomen voor anderen. Bij ons is de leerling

  uniek. Met medeleerlingen en volwassenen

  maakt hij/zij deel uit van een leefgemeenschap

  die aandacht heeft voor ieder individu en

  waarden en normen deelt. In dit geheel hebben

  volwassenen een voorbeeldfunctie als het gaat

  om tolerantie, open attitude, respectvol en

  zelfverantwoordelijk handelen.

  Zo scheppen we een schoolklimaat waarin ieder

  zich veilig weet. Waarin vertrouwen heerst

  en mensen elkaar aanspreken, een school die

  leerlingen een thuisbasis biedt, waar ze met

  plezier naar toe gaan en verblijven. De school is

  dan ook meer dan een leerpraktijk. Het is een

  plek, waar ook het lesgeven, de ontwikkeling

  van de sociale vaardigheden van de leerlingen

  en hun vorming tot verantwoordelijke jonge

  mensen voortdurend onderwerp van gesprek is.

 • 09 Jaarverslag

  38

 • Sg. St.-Canisius

  Onze school wil leerlingen en medewerkers

  een uitdagende en innovatieve leer- en

  werkomgeving bieden, die hen stimuleert in

  hun ontwikkeling tot een breed georinteerde

  en zelfstandige persoonlijkheid.

  Onze school wil leerlingen en medewerkers een

  veilige en overzichtelijke leer- en werkomgeving

  bieden, waarin tolerantie, zorg en respect voor

  elkaar bijdragen aan ieders welbevinden. Onze

  school wil leerlingen en medewerkers een op

  de samenleving gerichte leer- en werkomgeving

  bieden, waarin de leerlingen vanuit de

  katholieke levensvisie en met respect voor

  andere levensvisies in samenwerking met de

  ouders bewust worden gemaakt van hun rol als

  verantwoordelijk burger.

  Onze r.k. school heeft als onderwijsinstelling

  een eigen plaats en taak in de opvoeding van

  onze leerlingen. Het geven van goed onderwijs

  draagt bij tot het vergaren van kennis en

  vaardigheden in alle vakken. Van een r.k. school

  mag daarnaast verwacht worden dat zij de

  waarden en normen van de christelijke traditie

  doorgeeft aan haar leerlingen en daaraan

  concreet gestalte geeft. Tijdens het dagelijkse

  schoolleven proberen wij ons op allerlei

  manieren van deze taak te kwijten.

  www.canisius.nl

  39

  Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

 • 09 Jaarverslag

  40

 • 41

  Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

  KSG Marianum

  Het Marianum is een waardengeorinteerde,

  pedagogische en culturele gemeenschap

  voor alle vormen van voortgezet onderwijs.

  Leerlingen worden opgeleid tot breed

  inzetbare op ontwikkeling gerichte mensen.

  Opgeleid om snel, creatief en effectief

  oplossingen te vinden. We bieden hoogwaardig

  onderwijs in een veilige en tegelijkertijd

  eigentijdse en uitdagende leeromgeving. Dat

  gebeurt op basis van waarden uit de Joods-

  christelijke traditie, verankerd in de katholieke

  geloofsgemeenschap.

  Marianum kiest voor groei in betekenisvolle

  leerlingparticipatie met daarbij een

  actieve rol voor ouders, professionele

  personeelsparticipatie en de best realiseerbare

  kwaliteit van een op de leerling toegesneden

  onderwijsaanbod.

  OrganisatieEssentieel voor het Marianum is de

  kleinschaligheid, die vormgekregen heeft in

  de teamstructuur. Verschillen tussen teams

  en sectoren blijven mogelijk zolang de

  hoofdthemas van beleidsvorming (leerhouding,

  zelfverantwoordelijkheid en menselijke maat)

  maar overeind blijven. Dat de hoofdthemas

  overeind blijven is van belang om de teamleden

  ook daadwerkelijk de ruimte te geven om

  concreet aan de slag te gaan met participatie

  van ouders en leerlingen. Tegelijkertijd is

  het van groot belang de samenhang tussen

  de teams en de beide vestigingen goed te

  bewaken.

  Cultuur en klimaatCultuur en klimaat bepalen in een niet te

  onderschatten mate de sfeer binnen de

  www.marianum.nl

 • 42

  09 Jaarverslag

  school. Op het Marianum wordt dat zichtbaar

  in kleinschaligheid, waardengerichtheid,

  innovatie, een klantgerichte houding, een

  veilige en uitdagende leeromgeving, actief

  burgerschap en sociale integratie. Maar ook

  schooltoneel, concerten, sportactiviteiten, de

  jaarlijkse personeelsdag, het vieren van jubilea,

  internationalisering en werkweken dragen

  actief bij aan een weldadig schoolklimaat.

  Zelfverantwoordelijk lerenVanuit de maatschappij bestaat de wens

  dat leerlingen over een grote mate van

  zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid

  beschikken als ze de arbeidsmarkt betreden

  en zich maatschappelijk ontwikkelen.

  Marianum ziet het als een belangrijke taak die

  zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid

  te bevorderen. Een leerling kan nooit geheel

  zelfverantwoordelijk zijn voor zijn leerproces,

  maar Marianum werkt vanuit de overtuiging dat

  elke leerling gedurende zijn onderwijsloopbaan

  verder kan en zal groeien. De mate en de aard

  van die groei is afhankelijk van capaciteiten,

  intrinsieke motivatie, leeftijd en leerjaar,

  niveau van de opleiding en de verblijfsduur

  binnen de school. De ontwikkeling naar

  zelfverantwoordelijk leren wordt stapje voor

  stapje doorgevoerd, waarbij de lat steeds een

  stukje hoger komt te liggen.

  Waardengericht onderwijsMarianum wil een pedagogische

  waardengemeenschap zijn: een professionele

  en prettige schoolomgeving waar medewerkers

  en ouders het de leerlingen mogelijk maken

  hun talenten maximaal te ontwikkelen. Op

  die manier kunnen onze leerlingen uitgroeien

  tot onafhankelijke burgers die zichzelf kunnen

  redden, eigen normen en waarden ontwikkelen,

  verantwoordelijk zijn voor eigen handelen

  en verantwoordelijkheid nemen voor het

  functioneren van de gemeenschap waarin zij

  leven.

  GemeenschapsschoolIn 2007 is binnen de locatie Lichtenvoorde

  het Technieklokaal voor de basisscholen van

  de gemeente Oost Gelre geopend. Doel is de

  oudste leerlingen van de basisschool actief te

  interesseren voor de wereld van de techniek

  alvorens zij overstappen naar het voortgezet

  onderwijs. Op deze manier ontwikkelt

  het Marianum zich steeds meer tot een

  gemeenschaps school, die haar poorten openzet

  naar de omgeving.

  UniversumschoolScholengemeenschap Marianum is een van

  de 35 scholen die is geselecteerd voor het

  Universumprogramma. Binnen dit programma

  worden scholen door de overheid gestimuleerd

  om zich te profileren op de btavakken.

  Deelnemende scholen ontvangen hiervoor

  subsidie. Universum heeft als streven dat er in

  2010 15% meer afgestudeerden btatechniek zijn.

  In het kader hiervan heeft de school een

  hypermodern btalab ingericht.

 • 43

  Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

 • 09 Jaarverslag

  44

  Sg. Augustinianum

  Men leert iemand pas echt kennen door vriendschap Het Augustinianum ziet het als zijn primaire

  opdracht om aan jonge mensen kennis en vaardig -

  heden op niveau bij te brengen in de breedste zin

  en zo aan hun vorming, groei naar zelfstandig heid

  en verantwoordelijkheid bij te dragen.

  Vanuit deze zorg wordt de leerling -als unieke

  persoon- serieus genomen, uitgedaagd en

  begeleid. Op onze kleinschalige school dragen

  we samen bij aan een veilige en warme sfeer,

  waarin iedereen zich gekend voelt. We werken

  op een professionele en betrokken manier

  samen, in open communicatie en op basis van

  respect en vertrouwen.

  Zo luidt de missie van het Augustinianum in

  Eindhoven. De school is opgericht door de

  Augustijnen in 1898 en is de oudste school

  van de stad. Sterk punt van de school is de

  gemoedelijke, vriendelijke sfeer. Die uit

  zich onder andere in de goede persoonlijke

  begeleiding. De onderwijsresultaten zijn

  uitstekend te noemen. Daarnaast is er veel

  aandacht voor vorming op andere gebieden.

  Zo staat drama als vak op de lessentabel, is er

  veel ruimte voor sport in het jaarrooster en

  heeft de muzikale vorming een heel speciale

  vorm: de school kent tientallen schoolbands die

  jaarlijks binnen en buiten de school optreden.

  De school telt momenteel circa 920 leerlingen

  die voor de helft uit Eindhoven en voor de

  andere helft uit de directe omgeving afkomstig

  zijn. Het Augustinianum biedt een gymnasium-,

  atheneum- en havo-opleiding.

  www.augustinianum.nl

 • Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

  45

  Voor leerlingen die mr willen en een extra

  uitdaging aankunnen is er de gymnasiumbrugklas.

  Naast de andere vakken wordt hier ook antieke

  cultuur en Latijn aangeboden. De school is

  Universumschool en heeft in dat kader veel

  contacten via Jet-Net met bedrijven in de regio

  die het btaonderwijs een extra dimensie geven.

  Voor de komende jaren wordt er meer beleid

  ontwikkeld om talenten een kans te geven.

  Zo wordt Cambridge Engels ingevoerd en wordt

  er gewerkt aan mogelijkheden om leerlingen de

  kans te bieden ook in andere talen certificaten

  te halen die verder gaan dan een havo- of vwo-

  diploma.

  Op de havoafdeling participeert het

  Augustinianum in Havisten Competent, een

  landelijk project om havisten competent in het

  hbo te laten starten.

 • 46

  Jaarverslag09

  Goed in ontwikkeling Sg. De Grundel is een scholengemeenschap

  voor gymnasium, havo, atheneum en vmbo

  met lwoo, telt 1.886 leerlingen en ongeveer

  230 medewerkers. De instelling heeft vier

  locaties in Hengelo; een Lyceum De Grundel

  (gymnasium, havo en atheneum), Parkcollege

  (vmbo-onderbouw breed en leerjaren 3,

  4 vmbo-tl), Citycollege (vmbo 3, 4 kb en bb)

  en Orthopedagogisch Centrum De Arcade (met

  leerjaren 1, 2 vmbo) dat ook in dienst staat

  van alle scholen voor regulier voortgezet

  onderwijs in Hengelo. Met Sg. Twickel deelt

  Sg. De Grundel de centrale directie en de

  centrale dienst.

  Missie en identiteitDe identiteit van sg. De Grundel wordt

  gevormd door de samenhang tussen onderwijs,

  leerlingbegeleiding en levensbeschouwing.

  Katholieke en protestants-christelijke

  bronnen vormen de leidraad in onderwijs

  en de leerlingenbegeleiding. Leerlingen en

  medewerkers vinden bij Sg. De Grundel een

  sfeer van geborgenheid, duidelijkheid en

  betrokkenheid. De didactische werkvormen

  nodigen de leerling uit tot actief en zelfstandig

  leren. Sg. De Grundel wil een school zijn met

  kwaliteit: leerlingen worden aangesproken op

  hun eigen niveau en in staat gesteld datgene

  te bereiken wat binnen hun mogelijkheden

  ligt. Talent krijgt de ruimte binnen vmbo en

  havo/vwo. Voor de echte uitblinkers is er het

  gymnasium.

  Binnen Sg. De Grundel leeft de gedachte dat

  leren ook heel goed kan buiten de klas, het

  leslokaal. Regelmatig trekken de klassen er

  Sg. De Grundel

  www.grundel.nl

 • Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

  47

  met hun docenten op uit voor een excursie,

  bedrijfsbezoek, of luisteren in de aula naar

  het boeiende verhaal van een gastspreker.

  Sg. De Grundel biedt leerlingen goede

  begeleiding en uitstekend onderwijs. Ouder- en

  leerlingenplatforms op locatie geven de stem

  van leerlingen en ouders een plek binnen de

  organisatie.

 • 48

  09 Jaarverslag

  Sg. Twickel

  Onderwijs altijd dichtbij Sg. Twickel is een scholengemeenschap voor

  atheneum, havo en vmbo met lwoo, telt zon

  2.300 leerlingen en ruim 300 medewerkers.

  De instelling heeft vijf locaties; in Hengelo een

  locatie vmbo-tl en een havo-/vwo-locatie met

  onderbouw vmbo-tl, in Delden een locatie voor

  de leerjaren 1 en 2 vmbo en havo/vwo, in Borne

  een locatie voor vwo-bovenbouw en een locatie

  voor leerjaren 1 en 2 vmbo en havo/vwo. Met

  sg. De Grundel in Hengelo deelt Sg. Twickel de

  centrale directie en de centrale dienst.

  Missie en identiteitKwaliteit door goede resultaten en eigentijdse

  onderwijsvormen, optimale ontplooiing van alle

  leerlingen en een persoonlijke benadering staan

  centraal. Sg. Twickel wil bij alle leerlingen het

  plezier in leren bevorderen. Het onderwijs

  is gericht op actieve leerlingen die werken

  aan de ontwikkeling van hun zelfstandigheid.

  Maar ook de ontwikkeling van medewerkers

  is belangrijk. Daarom is er volop ruimte

  voor scholing en creren we een open en

  stimulerend werkklimaat. Belangrijk speerpunt

  is echt samenwerken: in een sfeer van sterke

  betrokkenheid tussen docenten, leerlingen en

  ouders.

  De aanpak binnen Sg. Twickel gaat uit van de

  natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit

  van de leerlingen. Docenten stimuleren de

  leerlingen om te leren, actief te zijn, om

  creatief te zijn en het beste uit hen zelf te

  halen. Samenhang in de didactiek en een

  uitdagende leeromgeving moet leerlingen

  prikkelen hun talenten optimaal te ontwikkelen.

  De sfeer van Sg. Twickel wordt door zowel

  leerlingen als medewerkers omschreven als:

  www.sgtwickel.nl

 • Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

  49

  Hier gebeurt altijd wat. Van toneelstukken en

  concerten tot kunstfestival en aandacht voor

  sportactiviteiten; ieders talent krijgt de ruimte.

  De atheneum+stroom binnen de locatie Hengelo

  biedt leergierige leerlingen extra uitdaging met

  aansprekende vakoverstijgende projecten.

  Voor alle leerlingen geldt: Jouw stem tlt!

  Sg. Twickel wil weten wat hun mening is en wat

  hun ideen zijn.

 • Jaarverslag

  50

  09

  Twents Carmel College

  Vrijheid in verbondenheid Het Twents Carmel College wil een

  onderwijsinstelling zijn die zich inspant om

  leerlingen en medewerkers het volgende te

  bieden:

  Ruimte om te kiezen

  We streven naar zelfverantwoordelijkheid

  bij alle mensen op school: leerlingen en

  medewerkers. Ruimte om te kiezen en

  vertrouwen zijn hierbij onontbeerlijk.

  Wederzijdse betrokkenheid

  Naast het individueel leren richten wij ons in

  het bijzonder op samenwerkend leren en de

  ontwikkeling van vaardigheden om de zorg

  voor leerlingen en voor elkaar waar te maken.

  Dit impliceert dat we respectvol met elkaar

  omgaan.

  Onderwijs dichtbij

  Enerzijds maken we ons hard voor het behoud

  van onderwijsaanbod in de kleine kernen en

  de n op n relatie met het basisonderwijs.

  Anderzijds betekent dit vooral onderwijs op

  maat voor elk individu als uniek persoon, wat

  leidt tot maatwerk in aanbod en zorg.

  Externe gerichtheid

  We leren van de buitenwereld door die

  wereld de school in te halen. Tegelijkertijd

  treden wij zelf, leerlingen en medewerkers,

  buiten de schoolmuren en leren van en in die

  buitenwereld.

  Maximale ontplooiing voor iedereen

  Onze school is een lerende organisatie waar

  elke medewerker een leven lang leert.

  www.twentscarmelcollege.nl

 • 51

  Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

  We vragen van leerlingen maar ook van elke

  medewerker blijvende ontwikkeling en groei.

  Het leren van en tussen individuen, het

  leren van en tussen teams en het leren van

  de organisatie staan centraal. Hierbij wordt

  uitgegaan van een hoog ambitieniveau waarbij

  we streven naar het maximaal haalbare.

  Hoge verwachtingen

  Passend bij de individuele kwaliteiten en

  mogelijkheden spreken we hoge verwachtingen

  uit naar onze leerlingen en medewerkers en

  stimuleren wij ontwikkeling van (bijzondere)

  talenten.

  Het Twents Carmel College is een brede

  scholengemeenschap, die voor noordoost

  Twente een breed aanbod voortgezet

  onderwijs verzorgt: praktijkonderwijs,

  gentegreerd en breed opgezet vmbo met

  leerwegondersteunend onderwijs, havo

  en vwo (atheneum en gymnasium). Binnen

  het vmbo wordt in extra-zorg groepen aan

  voormalige VSO-LOMleerlingen onderwijs

  verzorgd; in het kader van passend onderwijs

  wordt onderzocht om specifieke doelgroepen

  binnen ons regulier onderwijs op te nemen.

  Ons beleid is gericht op in kwantitatief opzicht

  verbreding van het onderwijsaanbod (intra- en

  intersectorale beroepsgerichte programmas en

  extra examenvakken) en op een kwalitatieve

  verbetering waarbij samenwerkend leren,

  opbrengstgericht onderwijs en talent-

  maximalisatie leidend zijn.

  Vwo-extraMet ingang van het schooljaar 2010-2011

  wordt op alle vier brede instroomlocaties

  gestart met vwo-extra onderwijs. De

  meer getalenteerde leerlingen worden in

  een aparte setting opgevangen op grond

  van resultaten, een intakegesprek en een

  specifiek onderzoek vanuit het Centrum

  voor Begaafdheidsonderzoek (CBO). Er wordt

  gewerkt aan een specifieke leerlijn voor

  deze doelgroep, die ook voor de bovenbouw

  wordt ontwikkeld. In regionaal verband

  wordt samengewerkt binnen de Kenniskring

  Talentmaximalisatie Twente.

  Maatschappelijke stageOp alle locaties wordt in de onderbouw

  ca. 30 klokuren maatschappelijke stage

  in de vorm van naoberschap gerealiseerd

  (kleinschalig, herkenbaar en goed organiseer-

  baar). Het accent van de ontwikkeling ligt

  nu in het proces van doortrekken naar

  de bovenbouw, voor vmbo een mogelijke

  integratie met reguliere stages en loopbaan-

  orintatie-activiteiten en in de bovenbouw

  havo/vwo gentegreerd met praktische

  profielorintatie en loopbaanorintatie-

  activiteiten.

 • 09 Jaarverslag

  52

 • 53

  Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

  OrganogramHet organogram van Stichting Carmelcollege kan als volgt worden weergegeven:

  Raad vantoezicht

  College van bestuur

  Convent van schoolleiders

  Bestuurs-bureau GMR

  Controller

  Carmelinstellingen(ruim 50 schoollocaties)

 • 09 Jaarverslag

  54

 • Stichting Carmelcollege

  55

  Verslag Raad van Toezicht

 • 09 Jaarverslag

  56

  Samenstelling Stichting Carmelcollege is bevoegd gezag van

  katholieke, interconfessionele en algemeen

  bijzondere scholen. Deze samenstelling wordt

  ook in de Raad van Toezicht (RvT) tot uitdruk-

  king gebracht. Bij de selectie van nieuwe

  leden hanteert de Raad het door hem vastge-

  stelde document Taak en profiel van de Raad

  van Toezicht. De Orde der Karmelieten in

  Nederland heeft het recht van voordracht voor

  n zetel in de Raad van Toezicht.

  In het verslagjaar bestond de Raad van Toezicht

  uit 6 personen. De samenstelling van de RvT

  weerspiegelt een brede maatschappelijke ori-

  entatie, die verder gaat dan de eigen stichting.

  De leden van de Raad zijn onafhankelijk. Ze

  hebben geen relatie met enig onderdeel van

  Stichting Carmelcollege.

  De Raad was in het verslagjaar als volgt

  samengesteld:

  De heer dr. J.G.F. Veldhuis voorzitter

  De heer prof. dr. C.J. Waaijman

  plv. voorzitter

  Mevrouw mr. H.C.M. Boon lid

  Mevrouw drs. J.M. Bos-Vonk

  lid tot 1 januari 2010

  De heer drs. W.G. De Lange RA lid

  De heer prof. dr. ir. O.A.M. Fisscher lid

  Voor nadere gegevens over de leden van

  de Raad van Toezicht, evenals voor een

  gedetailleerde weergave van hun hoofd- en

  nevenactiviteiten, wordt verwezen naar

  bijlage 12.

  Bezetting Raad van Toezicht

  Mevrouw drs J.M. Bos-Vonk heeft na 3 zittings-

  periodes van 3 jaar (maximale aantal termijnen

  voor benoeming) de Raad van Toezicht

  verlaten. Mevrouw Bos was lid sinds januari

  2001. Tijdens de vergadering van 15 december

  2009 is afscheid van haar genomen. Stichting

  Carmelcollege is mevrouw Bos veel dank

  verschuldigd voor haar grote betrokkenheid bij

  Carmel en haar inbreng in de afgelopen jaren,

  vooral op het gebied van personeelsbeleid,

  beleidsvorming en waardegericht onderwijs.

  Gedurende vele jaren hebben de Raad van

  Toezicht en het College van Bestuur gebruik

  gemaakt van haar kennis en ervaring,

  voor een goede uitoefening van de functie

  als toezichthouder, maar ook voor de zo

  belangrijke klankbordfunctie.

  De Raad van Toezicht heeft besloten de heren

  Veldhuis en Fisscher, met inachtneming van de

  positieve adviezen van het College van Bestuur,

  Convent van Schoolleiders en de GMR, te

  herbenoemen voor een derde termijn van drie

  jaar, tot respectievelijk 01-01-2012 en 01-09-2012.

  Verslag Raad van Toezicht

 • 57

  Stichting Carmelcollege - Raad van Toezicht

  CommissiesDe Raad van Toezicht kent twee commissies:

  de Auditcommissie, samengesteld uit

  2 leden van de Raad: de heer De Lange

  (voorzitter) en mevrouw Boon (lid);

  ten behoeve van het functioneren van

  deze commissie is er een reglement

  Auditcommissie Stichting Carmelcollege.

  de Commissie Personele Zaken CvB en

  RvT, eveneens samengesteld uit leden van

  de Raad, te weten de heer Veldhuis als

  voorzitter en de heer Waaijman als lid.

  WerkgeversschapIn het verslagjaar hebben functionerings-

  gesprekken plaatsgevonden met de individuele

  leden van het CvB. Voorafgaande aan deze

  gesprekken heeft een delegatie van de RvT

  gesproken met zowel het dagelijkse bestuur

  van het CvS als met het dagelijkse bestuur

  van de GMR en het managementteam van

  het bestuursbureau. Het betrof evaluatieve

  gesprekken over de ervaringen in het werken

  met het CvB.

  Waarborg eigen kwaliteit Op 2 december 2009 heeft de Raad van

  Toezicht zijn eigen functioneren gevalueerd

  tijdens een Beraadsdag. De evaluatie had

  betrekking op het samenspel RvT versus

  CvB, de teameffectiviteit van de RvT en de

  beoordeling van de individuele leden. In de

  huidige samenstelling beschikt de RvT over de

  vereiste brede verscheidenheid en expertise.

  De RvT functioneert als een goed team dat de

  eigen verantwoordelijkheid kent en indien nodig

  neemt. Binnen de RvT heerst collegialiteit en

  de leden hebben een positief-kritische houding

  naar elkaar en naar het CvB.

  Een goede kwaliteit van het toezicht houden

  vraagt, naar de mening van de Raad, meer

  dan het enkel toezien op het handelen van

  het bestuur en de organisatie overeenkomstig

  wetgeving en bestaande codes (compliance).

  Ook het morele karakter van toezichthouders

  is van groot belang. Daarbij kunnen zich

  soms lastige dilemmas aan dienen. Waar

  toezichthouders verantwoordelijk zijn voor

  toezicht in een grote en complexe organisatie

  is er altijd een risico dat niet helemaal

  helder is wat de gevolgen zijn van de te

  nemen beslissingen. Mede daarom is het van

  belang dat het toezicht als een persoonlijke

  verantwoordelijkheid wordt ervaren. Een

  toezichtfunctie behoort alleen te worden

  aanvaard bij voldoende deskundigheid, zowel

  inhoudelijk als qua bekwaamheid om toezicht

  te houden.

 • 58

  09 Jaarverslag

  Er behoort ook voldoende tijd en energie

  aan de toezichtfunctie te kunnen worden

  besteed. Op die wijze wordt gestreefd naar een

  kwalitatief hoogwaardige RvT.

  De Raad vindt het zijn taak bijzondere

  aandacht te geven aan spiritualiteit en ethische

  normen en dat ook te vragen van leraren en

  leerlingen. De leden van de RvT zijn zich van de

  omschreven morele taken bewust en voldoen

  daar naar hun oordeel aan.

  In het verslagjaar was geen sprake van

  frequente afwezigheid van een van de leden bij

  de vergaderingen.

  Relatie tussen bestuur en toezichtVastgesteld werd dat er sprake is van een

  goede formele n informele relatie met elkaar,

  met expliciet afgegrensde en onderscheiden

  rollen. Er is de afstand, die nodig is voor

  de toezichthoudende taak, maar ook is er

  nabijheid nodig voor de rol van sparringpartner.

  De vergaderingen van de RvT en het CvB

  kenmerken zich door een open dialoog en

  wederzijds begrip. Op een constructief-

  kritische wijze, met een gezonde argwaan

  en met een redelijke gestrengheid, bevraagt

  de RvT het CvB. Zowel formeel als informeel

  is er tussen de RvT en het CvB openheid,

  wat het klankborden bevordert. Dit geldt in

  het bijzonder voor het klankborden tussen

  het CvB en de voorzitter van de RvT. De

  informatieverstrekking van het CvB naar de RvT

  wordt als goed en voldoende uitvoerig ervaren.

  Zowel de schriftelijke informatie ten behoeve

  van de vergaderingen als de tussentijdse

  mededelingen via de mail helpen de RvT bij het

  uitoefenen van zijn functie. De communicatie

  met het CvB stemt tot tevredenheid. Tussen

  de vergaderingen van de RvT door hebben de

  voorzitter van de RvT en de voorzitter van het

  CvB periodiek overleg met elkaar.

  VergaderingenIn 2009 vergaderde de RvT vijf maal, telkens

  in aanwezigheid van het CvB, behalve wanneer

  over de beoordeling en/of de beloning van

  individuele leden van het CvB werd gesproken

  en tijdens een deel van het overleg met de

  accountants.

  Zoals in dit verslag bij een aantal onderdelen

  al vermeld, heeft de RvT naast het overleg met

  het CvB ook regelmatig contact met andere

  betrokkenen binnen en buiten de Stichting. Zo

  hebben leden van de RvT in het verslagjaar de

  Schoolleidingendag en de bijeenkomst voor de

  Medezeggenschapsraden bijgewoond. Daarnaast

  vond op 2 december 2009 een interne

  Beraadsdag Raad van Toezicht plaats.

 • 59

  Stichting Carmelcollege - Raad van Toezicht

  Behalve de kwaliteit van het eigen toezicht

  kwamen tijdens deze dag ook andere onder-

  werpen aan de orde:

  Het waarborgen van de identiteit. Dit wordt

  door de RvT als een van de belangrijkere

  taken van toezicht gezien. De identiteit is

  op voldoende wijze formeel vastgelegd in

  de statuten en ook de randvoorwaarden

  zijn goed geformuleerd. De RvT zal het CvB

  blijven stimuleren de identiteit regelmatig op

  de agenda te plaatsen, opdat deze ook in de

  praktijk gestalte krijgt.

  Het verkrijgen van informatie. Hier wordt

  door de Raad gezocht naar de balans

  tussen afstand en nabijheid. De bestaande

  contacten op de Schoolleidingendag en op

  de MR-endag en het uitnodigen van rectoren

  in de vergaderingen worden als zeer nuttig

  gezien.

  Het aantal leden van de RvT wil de Raad

  op zeven te houden ten einde een brede

  verscheidenheid en expertise te waarborgen.

  Een goede balans tussen het bevorderen

  van gelijke kansen en van kwaliteit. Met

  voldoening heeft de Raad van Toezicht

  geconstateerd dat binnen de stichting en

  haar scholen veel aandacht wordt besteed

  aan het realiseren van een dergelijke

  balans. In lijn met de missie krijgen juist

  de minder kansrijken extra stimulering.

  De Raad heeft het College van Bestuur

  wel de vraag voorgelegd of, mede gelet

  op de nog steeds stijgende procentuele

  deelneming aan havo en vwo en de hieruit

  ook voortvloeiende toenemende competitie

  in het onderwijsveld, ook niet aan de

  andere kant van het spectrum nog meer

  uitdagingen kunnen worden geconstrueerd:

  profilering van kwaliteit via extra stromen,

  excellente tracs, bta labs; stimulering

  van samenwerking met universiteiten;

  bevordering van internationalisering door

  deelneming aan prestigieuze programmas

  in met name de USA, en het verlenen van

  onderscheidingen en prijzen aan leerlingen

  en docenten en andere personeelsleden.

  De RvT besprak in zijn vergaderingen de

  statutair voorgeschreven aangelegenheden,

  zoals onderwijsbeleid, innovatie, financile

  zaken, interne ontwikkelingen op organisatie-

  en personeelsgebied. Goedkeuring werd

  verleend aan de voorgelegde begroting 2010 en

  de jaarrekening 2008.

  De Auditcommissie vergaderde in het

  verslagjaar tweemaal. In de vergaderingen

  kwamen als belangrijkste onderwerpen aan

  de orde: de meerjarenbegroting 2010-2013, de

  jaarrekening en het accountantsverslag over

  2008 en het auditplan van de accountant voor

  2009. De commissie Personele Zaken besprak

  met de individuele leden van het CvB hun

  functioneren.

  Behalve deze gebruikelijke onderwerpen heeft

  de RvT in dit verslagjaar nadrukkelijk aandacht

  besteed aan de volgende onderwerpen:

  Identiteit en waardegericht onderwijs

  Scholingsboulevard Enschede

  Benoeming accountant

  Beleggingen

 • 09 Jaarverslag

  60

  In de vergaderingen van de RvT is zowel

  mondeling als schriftelijk uitvoerig

  gerapporteerd over de ontwikkelingen bij

  de Scholingsboulevard Enschede. Over de

  jaren 2008 en 2009 zijn verliezen geleden.

  Het CvB heeft de RvT deelgenoot gemaakt

  van de discussies die gaande zijn op basis

  van welke onderwijskundige en bestuurlijke

  uitgangspunten de koers van Scholingsboulevard

  Enschede zal worden bijgesteld.

  In 2009 heeft een openbare procedure

  plaatsgevonden voor de dienstverlening

  door een externe accountant. De RvT is

  actief betrokken geweest bij de selectie en

  benoeming van de accountant. Op voorstel

  van de selectieadviescommissie onder

  voorzitterschap van een lid van de RvT heeft

  de Raad de selectiecriteria vastgesteld voor

  de Europese aanbesteding. In het verdere

  traject heeft de gunningscommissie onder

  voorzitterschap van een lid van de RvT

  uitvoering gegeven aan het beoordelen van

  de ingediende offertes en een unaniem

  benoemingsadvies verstrekt. De Raad van

  Toezicht heeft vervolgens KPMG benoemd

  als accountant voor een periode van vijf jaar

  met ingang van de controle over het nieuwe

  boekjaar.

  De RvT is elke vergadering genformeerd over

  treasuryzaken en de ontwikkelingen rond de

  portefeuillebeleggingen in het bijzonder.

  KlokkenluiderregelingIn 2009 heeft het CvB een reglement

  klokkenluiderregeling vastgesteld. In de

  voorbereidende fase is een concept- regeling

  met de RvT besproken en heeft de RvT zijn

  opmerkingen hierbij gemaakt

  Elke vergadering wordt de Raad van Toezicht

  met een schriftelijke periodieke rapportage

  uitvoerig genformeerd over de belangrijkste

  onderwerpen, die de bijzondere aandacht

  van het CvB hebben gevraagd in de voorbije

  maanden, dan wel de aandacht (nog) vragen.

  Bij de bespreking van deze rapportage laat de

  RvT zich nog aanvullend mondeling informeren

  en worden vragen door het CvB beantwoord.

  Op het einde van de vergaderingen kregen

  elke keer twee rectoren de gelegenheid de RvT

  op de hoogte te stellen van de lopende zaken

  en/of bijzondere ontwikkelingen binnen hun

  instellingen. De RvT is de rectoren erkentelijk

  voor de rele en openhartige informatie. Deze

  werkwijze zal in 2010 worden gecontinueerd.

 • 61

  Stichting Carmelcollege - Raad van Toezicht

  Honoreringen Raad van ToezichtIn de vergadering van 18 maart 2008 heeft

  de Raad besloten om tweejaarlijks een

  inflatiecorrectie toe te passen op de honorering

  en de honorering per 1 januari 2008 te

  verhogen met 5%.

  Voor de jaren 2008 en 2009 bedroeg de

  honorering (inclusief de onkostenvergoeding):

  475 per maand voor RvT-leden

  575 per maand voor RvT-leden die deel

  uitmaken van een commissie

  735 per maand voor de voorzitter RvT

  Hengelo, 19 mei 2010

  De Raad van Toezicht,

  Dr. J.G.F. Veldhuis, voorzitter

  Mr. H.C.M. Boon

  Drs. W.G. De Lange RA

  Prof.dr.ir. O.A.M. Fisscher

  Prof.dr. C.J. Waaijman (O. Carm.)

 • 09 Jaarverslag

  62

 • Stichting Carmelcollege

  63

  Bestuursverslag

 • 09 Jaarverslag

  Het opstellen van een strategisch beleidskader

  is de primaire verantwoordelijkheid van het

  College van Bestuur (CvB). Dit beleidskader

  bepaalt in belangrijke mate de agenda van de

  Stichting.

  Het CvB heeft in Koers 2013 het strategisch

  beleidskader voor de periode 2007 2013

  vastgelegd.

  De procesgang die geleid heeft tot dit

  document is beschreven in Koers 2013.

  In vier hoofdstukken van Koers 2013 worden

  de strategische kaders van het betreffende

  onderwerp beschreven. Elk hoofdstuk met

  uitzondering van hoofdstuk 4 wordt afgesloten

  met concrete beleidsvoornemens.

  In dit bestuursverslag over het jaar 2009 geven

  we aan wat de stand van zaken nu is, wat

  inmiddels is bereikt en waar nog aan gewerkt

  moet worden. Wij volgen hiervoor de indeling

  van Koers 2013 met de hoofdstukken:

  1. Carmel: missie, cultuur en onderlinge

  verbondenheid

  2. De leerling en het leren op een

  Carmelinstelling

  3. Werkgever- en werknemerschap binnen

  Carmel

  4. De meerwaarde van Carmel

  Inleiding

  64

 • 65

  Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

  De concrete beleidsvoornemens, zoals

  opgenomen in Koers 2013, waren:

  Het bestuursbesluit inzake levens

  beschouwelijk en waardegericht onderwijs

  blijft in de komende jaren kaderstellend. Maar

  er is meer nodig: instellingen en daarbinnen

  teams zullen zich verder moeten bezinnen op

  de waardekant van hun onderwijs en op de

  competenties van medewerkers die samen de

  waardegemeenschap die elke Carmelschool is,

  moeten vormgeven. De notitie Waardegericht

  leren in Carmelscholen biedt handreikingen om

  waardegericht leren inhoud te geven in relatie

  tot intern opleiden, leiderschap, teamvorming

  en ouderbetrokkenheid. School en ouders

  lopen een traject parallel aan de loopbaan

  van het kind. Ouderbetrokkenheid krijgt bij

  voorkeur vorm op teamniveau, waar immers

  het makkelijkst een inhoudsvolle dialoog

  tussen school en ouders mogelijk is. Teams die

  zelf horizontale verantwoording vorm geven,

  met ouders en omgeving spreken, moeten

  hun eigen onderwijs evalueren: dat is een

  belangrijke beleidsdoelstelling voor de komende

  jaren. Dat vraagt nog meer scholing voor

  teamleiders, vooral op het terrein van gedrag

  en vaardigheden en daarin zal het College

  van Bestuur blijven investeren. Ook scholen

  zullen hun teamstructuur moeten blijven

  versterken en teams congruenter maken met

  leerlingengroepen, zodat uiterlijk in 2010 een

  situatie is bereikt waarin teams en teamleiders

  overal functioneren zoals bedoeld.

  Het College van Bestuur stelt zichzelf ook

  concrete doelen: in 2008 een jaarverslag

  op stichtingsniveau produceren dat meer is

  toegesneden op de maatschappelijke gevraagde

  transparantie en dat meer onderwijsprestaties

  op het overkoepelende niveau van de Stichting

  laat zien. Onder andere daarmee wil het

  College van Bestuur een bijdrage leveren aan

  de transparantie van de onderwijssector op

  landelijk niveau. Ook anderszins zal het College

  van Bestuur de Stichting landelijk blijven

  positioneren als een kwaliteitsbewuste en

  innoverende onderwijsgroep, die zich tegelijk

  bewust blijft van zijn herkomst en missie.

  Tenslotte heeft het College van Bestuur intern

  huiswerk: verder gaan met de uitzuivering van

  rollen binnen de Stichting en de reglementen en

  statuten waar nodig aanpassen.

  Waardegericht lerenHet waardegericht leren is een van de

  beleidsspeerpunten van de Stichting. In de

  statuten benadrukt de Stichting de zorg voor

  de mens centraal te stellen en om bij te

  dragen aan humanisering en de ontwikkeling

  van mens en individu. Overeenkomstige

  missies treffen we aan bij onze scholen,

  die allen mr willen zijn dan instellingen

  die kennis overbrengen en vaardigheden

  Carmel: missie, cultuur en onderlinge verbondenheid

 • 66

  09 Jaarverslag

  aanleren. Wij willen nadrukkelijk ook vormen,

  om onze leerlingen voor te bereiden op hun

  plek in beroep en samenleving. Om ze op te

  leiden tot kritische burgers met gevoel voor

  verantwoordelijkheid.

  In de afgelopen jaren is er op verschillende

  manieren aan gewerkt om de waardegerichte

  dimensie van ons Carmelonderwijs onder de

  aandacht te houden en te versterken. Op

  stichtingsniveau zijn de randvoorwaarden al

  enige jaren goed geformuleerd.

  Het waardegericht leren begint binnen een

  aantal scholen langzaam een plaats te krijgen,

  maar heeft tijd nodig om die plaats te krijgen

  die het verdient. Daarbij is het van belang

  leerlingen, ouders en teams nadrukkelijk te

  betrekken bij die ontwikkelingen. Op sommige

  scholen leeft het waardegericht leren maar

  beperkt en wordt het niet breed gedragen

  binnen de school.

  Ruime aandacht vragen voor zingeving-

  vraagstukken en waardegerichtheid gebeurt

  niet overal structureel. Het is voor veel

  locaties een ontwikkelpunt qua programma en

  inhoudelijke afstemming.

  Onze scholen tonen een grote diversiteit en

  op een aantal scholen gebeurt er meer dan

  wij denken. Op het Marianum bijvoorbeeld

  is een nieuw project waardegericht leren in

  voorbereiding om de indifferente basishouding

  ten opzichte van de katholieke identiteit van

  de school om te buigen tot een fundament van

  inspiratie. En Het Hooghuis heeft een notitie

  identiteit geschreven en voor n dag per

  week een cordinator identiteit aangesteld

  om op elke locatie aandacht te vragen voor de

  concretisering daarvan.

  In het bestuursverslag over 2008 schreven

  we dat op het niveau van de Stichting

  informatie over wat de scholen doen slechts

  fragmentarisch aanwezig is. In de komende

  jaren zullen wij instellingen (laten) bezoeken

  met het doel te praten over de wijze hoe

  invulling wordt gegeven aan het waardegericht

  leren. En hoe kunnen of geven ook anderen dan

  de docenten levensbeschouwing daar invulling

  aan. Door participerend onderzoek willen wij

  zo een beeld krijgen van de feitelijke situatie

  en achterhalen waar de mensen staan. Een

  volgende stap is het verbreden ervan binnen

  de instelling. Gebruikmaken van het creatieve

  beginsel van kijken naar en onderzoeken van

  wat er is. Hierbij zullen we ook aandacht

  besteden aan het aspect van borgen. Wie is

  (zijn) de kartrekker(s) en van wie krijgt(en) hij

  (zij) ondersteuning.

  Voorbereidingen om deze zaken nu te gaan

  verzamelen, te benoemen en te expliciteren

  zijn getroffen. In 2010 zullen enige instellingen

  bezocht worden om aan ons voornemen

  uitvoering te geven.

  Voor het verbreden van waardegericht leren

  ontplooit en stimuleert de Stichting diverse

  activiteiten, zoals de jaarlijkse studiedagen

  en de cursussen die op dit terrein de laatste

  jaren binnen de Stichting zijn verzorgd. Een

  belangrijke rol hiervoor is weggelegd voor

  de Carmelwerkgroep Waardegericht leren.

  Evenals in 2009 wordt ook begin 2010 een

  brochure uitgebracht met de best practices,

 • 67

  Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

  samengesteld uit informatie vanuit onze

  instellingen.

  De menselijke maatDe Stichting geeft onderwijs aan ca. 35.400

  leer lingen en telt ca. 4.200 medewerkers. Hoe

  past dit bij de menselijke maat en de zorg

  voor de mens centraal stellen?

  Onze instellingen staan midden in de

  samenleving. Wij hechten veel belang aan

  contacten met onze belanghebbenden. Al die

  contacten en activiteiten echter draaien om

  hetzelfde doel: onze leerlingen.

  Met 52 locaties (gemiddeld dus 680 leerlingen

  per locatie) en per locatie meerdere teams

  wordt het onderwijs georganiseerd in kleine

  scholen (de teams).

  Niet de school als systeem maakt het

  onderwijs, maar de mensen in de school.

  Onderwijs wordt gemaakt door een team van

  mensen: teamleider, docenten en onderwijs-

  assistenten, die daarbij geholpen worden door

  concirges, roostermakers, medewerkers van

  de administratie e.a., kortweg gezegd het

  onderwijsondersteunend personeel.

  Teams vormen de onderwijzende school binnen

  de school; de teamleider en de docenten

  kennen hun leerlingen. Voor veel leerlingen is

  het feit dat ze persoonlijk worden gekend door

  docenten een sterke drijfveer om te leren. Als

  zelfstandige persoon te worden herkend, geeft

  zelfvertrouwen en het bewustzijn van eigen

  kracht. Beide zijn belangrijke voorwaarden

  om te leren. Maar niet alleen leerlingen

  hebben baat bij het feit dat ze gezien en

  gehoord worden. Voor docenten en andere

  personeelsleden is het een krachtige motivatie

  om zich voor leerlingen in te zetten. En voor

  ouders vergroot het hun betrokkenheid bij en

  hun inzet voor het schoolleven.

  TeamstructuurIn het algemeen kunnen we constateren, dat

  de teamvorming op scholen is voltooid en dat de

  teamstructuur op de instellingen goed op orde is.

  Aandachtspunt voor de komende jaren

  is het versterken van de kwaliteit van de

  teamleiders. Teamleiders zijn de sleutels en

  katalysatoren voor de onderwijsontwikkeling

  en de professionalisering van medewerkers en

  processen. De kwaliteit van onze medewerkers

  is immers zeer gerelateerd aan de kwaliteit

  van onze leidinggevenden. Zo zijn ook voor de

  teamleiders niet vrijblijvende scholingstrajecten

  noodzakelijk, die een bijdrage kunnen en

  moeten leveren aan de attitude, vaardigheden

  en instrumentele bagage voor leidinggevenden.

  Op diverse instellingen kan de functionele

  samenwerking binnen en tussen de teams nog

  worden versterkt. De horizontale verant woording

  en het evalueren van het eigen onderwijs staan

  nog in de kinderschoenen.

  Voor de instellingen vragen deze aandachts-

  punten de komende jaren veel zorg en aandacht.

  OuderparticipatieWij willen ouders graag betrekken bij de

  ontwikkelingen op onze scholen en ze tijdig

  informeren. De vraag is hoe doe je dat?

  Hoe betrek je de ouders als groep en zeer

  belangrijke belanghebbenden bij de school?

 • 09 Jaarverslag

  68

  Is het realistisch om te wensen dat alle ouders

  bij de school worden betrokken? Onderzoeken

  wijzen aan, dat dit niet zo is. Een klein

  gedeelte is slechts actief. De meerderheid van

  de ouders bereiken we niet met participatie in

  het schoolbeleid en -activiteiten. Dit betekent

  niet, dat we niet zoeken naar mogelijkheden

  om ze mee te laten denken en mee te laten

  werken. In ieder geval zorgen wij ervoor dat

  de juiste informatie beschikbaar is voor ouders

  op het moment dat ze ernaar gaan zoeken. Als

  ouders om welke reden dan ook zich willen

  verdiepen in een onderwerp en/of actief

  worden, moeten wij ze van de juiste informatie

  kunnen voorzien.

  De kleinere groep actieve ouders is op

  diverse manieren bij de school betrokken,

  zoals ouderraden en ouderklankbordgroepen.

  Ouderbetrokkenheid is vooral goed te

  organiseren op teamniveau. Bij de teamleider is

  de ouder immers meteen aan het goede adres.

  Deze schoolleider kent zijn leerlingen en kent

  de gang van zaken binnen zijn team als geen

  ander.

  Op veel instellingen is de invloed van ouders

  goed geregeld. Ouders hebben een vaste

  plaats in de ouderraad, in de MR en als lid

  van klankbordgroepen. Ouders worden actief

  uitgenodigd en genformeerd. Hoe dit per

  instelling is georganiseerd kan per school

  of instelling verschillend zijn. Onze scholen

  hebben samen met ouders de ouderparticipatie

  georganiseerd. Samen hebben ze de structuur

  en organisatie gekozen die hen het beste past,

  met het doel de samenwerking tussen school

  en ouders te bevorderen, om gezamenlijk onze

  kinderen een optimaal klimaat te bieden voor

  hun ontwikkeling en vorming. Op sommige

  scholen is er sprake van betrokkenheid van

  ouders op teamniveau. Dit werkt goed voor het

  proces van wederzijds contact en feedback.

  Op diverse wijzen wordt vorm gegeven aan de

  samenwerking tussen scholen en ouders:

  ouders die actief zijn in verschillende

  werkgroepen, (thema-avonden, buiten-

  schoolse activiteiten, diploma-uitreiking,

  open dag, veiligheid van leerlingen in het

  verkeer en binnen de school, e.d.);

  praktische hulp;

  ouderklankbordgroepen communiceren met

  teamleiders over allerlei schoolzaken in het

  team/de afdeling of de schoollocatie;

  contactouders, die geraadpleegd kunnen

  worden om informatie te geven over de

  school van hun kinderen.

  Ook zijn er op scholen de informatieve

  ouderavonden voor ouders van n of meer

  klassen, die tot doel hebben informatie te

  verstrekken en van gedachten te wisselen

  over een bepaald thema: de brugklas, de

  pakketkeuze, het examen e.d. De rapport-

  ouderavonden bieden individuele ouders

  de gelegenheid leraren te spreken over het

  rapport van hun zoon of dochter. In enkele

  scholen worden de rapporten niet meer naar

  het huisadres verstuurd, maar persoonlijk aan

  de ouders verstrekt om op die manier (nog

  enig) contact met ouders af te dwingen. Veel

  ouderverenigingen gebruiken ook de website

  van de school om informatie te verstrekken

  aan de ouders. Zij zorgen voor plaatsing

 • 69

  Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

  van de verslagen en maken melding van

  zaken die spelen binnen de oudervereniging.

  Ook zorgen zij voor werving van nieuwe

  ouderverenigingsleden.

  In de Interscolaire Oudervereniging

  Carmelscholen (ISOC) zijn alle ouderraden van

  de Stichting Carmelcollege verenigd. Er worden

  ervaringen uitgewisseld en de leden krijgen

  informatie en voorlichting. Gemiddeld worden

  er drie bijeenkomsten per jaar in Deventer

  georganiseerd. Op uitnodiging van de ISOC is

  het CvB voor n of meerdere agendapunten

  aanwezig om het beleid van de Stichting op die

  onderwerpen toe te lichten.

  Zowel Stichting als instellingen zullen altijd op

  zoek moeten blijven naar verbeterpunten voor

  de betrokkenheid van ouders en leerlingen.

  Grote betrokkenheid van ouders, niet alleen bij

  activiteiten, maar ook bij het meedenken over

  ontwikkelingen en het geven van feedback, stellen

  onze instellingen en ook het CvB zeer op prijs.

  Horizontale verantwoordingHorizontale verantwoording heeft zich deels

  nog niet ontwikkeld. Met leerlingen en ouders

  vindt een dialoog plaats in klankbordgroepen,

  leerlingenraden, ouderraden, ouderavonden

  e.a. Met andere belanghebbenden vindt dit in

  veel mindere mate plaats. Enkele instellingen

  werken met een omgevingsraad.

  De Stichting en enkele instellingen zijn actief

  betrokken bij het project Vensters voor

  verantwoording van de VO-raad, dat na een

  pilotfase eind 2010 operationeel wordt. In

  Vensters voor verantwoording worden via

  de website voor de deelnemende scholen 20

  prestatie-indicatoren vermeld die vergeleken

  worden met landelijke cijfers. Verwacht wordt

  dat (alle) scholen op deze wijze hun resultaten

  bekend maken en op basis hiervan de dialoog

  met belanghebbenden aan gaan. Ook hebben

  nog niet alle instellingen een zelfevaluatie

  uitgevoerd, waarvan de resultaten met

  belanghebbenden worden besproken.

  Kortom de komende jaren zal de horizontale

  verantwoording nadrukkelijker op de agenda

  van de instellingen komen. Participatie aan het

  VO-project Vensters voor verantwoording is

  daarbij voor het CvB vanzelfsprekend.

  Het CvB heeft over het jaar 2008 een jaar-

  verslag geschreven dat als eerste aanzet mag

  gelden om te komen tot een verantwoording die

  meer is toegesneden