245
’09 Jaarverslag Stichting Carmelcollege Hengelo, 19 mei 2010

Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Citation preview

Page 1: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09JaarverslagStichtingCarmelcollege

Hengelo, 19 mei 2010

Drienerparkweg 16

Postbus 864

7550 AW Hengelo

(074) 245 55 55

www.carmel.nl

Jaarverslag Stichting Carm

elcollege’09

Page 2: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009
Page 3: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

3

Stichting Carmelcollege - Woord vooraf

Woord vooraf

Stichting Carmelcollege staat er goed voor en is een sterke organisatie die op alle niveaus de moge-

lijkheden heeft om haar ambities te verwezenlijken. Financieel gezond en met de ambitie om hoge

kwaliteit te bieden op het gebied van onderwijs, zorg en aandacht.

Een verbond van scholen die midden in de samenleving staan, partners van ouders, leerlingen en

maatschappelijke instellingen om samen in de lokale of regionale context verantwoordelijkheid te

nemen voor de toekomst van onze maatschappij: de jeugd van nu.

Een verbond van scholen met grote ruimte voor eigenheid, maar ook met gemeenschappelijke ver-

antwoordelijkheid zonder vrijblijvendheid. Onderling verbonden en betrokken.

2009 is in veel opzichten een mooi jaar geweest. Er zijn concrete stappen gezet om onze aantrekke-

lijkheid als werkgever te vergroten, onder meer door royaal invulling te geven aan landelijke afspra-

ken rondom loopbaanbeleid en professionalisering. Maar ook door een project op te starten rondom

moderne arbeidsverhoudingen: wat mogen we over en weer van elkaar verwachten, hoe scheppen

we ruimte om op individueel niveau waardering duidelijker zichtbaar te maken.

Aanscherping en concretisering van ons strategisch beleid op stichtingsniveau krijgt in 2010 grote

prioriteit. Een scherpere focus op de resultaten en opbrengsten van ons onderwijs is noodzakelijk om

onze beloften en ambities waar te maken. Met de betrokkenheid en inzet van al onze medewerkers,

ouders, leerlingen en partners gaat dat lukken. We zijn ervan overtuigd en noblesse oblige!

Wij spreken onze grote dank en waardering uit aan allen die zich in het afgelopen jaar voor onze

leerlingen hebben ingezet.

Hengelo, 19 mei 2010

Romain Rijk

Ton Thomassen

Page 4: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

4

Inhoud

Kerngegevens 7

Stichting Carmelcollege: wie zijn wij? 11

Verslag Raad van Toezicht 55

Bestuursverslag 63

Carmel: missie, cultuur en 65onderlinge verbondenheid

• Waardegericht leren 65

• De menselijke maat 67

• Ouderparticipatie 67

• Horizontale verantwoording 69

• Instellingen 70

• Goed onderwijsbestuur 73

• Overleg met diverse gremia en 73 CvB-vergaderingen

• De beleidsomgeving van de Stichting 75

• Communicatie 77

De leerling en het leren 78op een Carmelinstelling

• Onderwijs en examenresultaten 79

• Opbrengstenkaart 91

• Aantal leerlingen 93

• Leerlingenzorg 96

• Maatschappelijke stages 98

• Leermiddelen 98

Werkgever- en werknemerschap 101binnen Carmel

• Goed werknemerschap verdient goed 102 werkgeverschap

• Personele zaken 103

• Medewerkers in cijfers 104

De meerwaarde van Carmel 106

• Risicomanagement 106

• Financiën 109

• Treasury management 109

• Bestuurskosten 120

• Bestuursbureau 121

• Commissie Vermogensbeheer 123 Onderwijsinstellingen (Commissie-Don)

Toekomstige ontwikkelingen 125

Page 5: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

5

Stichting Carmelcollege - Inhoud

Jaarrekening 2009 129

Grondslagen voor de jaarrekening 130

Geconsolideerde balans 136

Geconsolideerde staat van baten en lasten 137

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 138

Toelichting op de onderscheiden posten 139van de geconsolideerde balans

Niet uit de balans blijkende rechten en 153verplichtingen

Toelichting op de onderscheiden posten 154van de geconsolideerde staat van baten en lasten

Enkelvoudige balans 162

Enkelvoudige staat van baten en lasten 163

Toelichting op de onderscheiden posten 164van de enkelvoudige balans en de enkelvoudige staat van baten en lasten

Bezoldiging van bestuurders 167en toezichthouders

Honorarium externe accountant 168

Wet Openbaarmaking uit 169Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT)

Overige gegevens 173

Accountantsverklaring 174

Resultaatbestemming 174

Gebeurtenissen na balansdatum 174

Bijlagen 177 (deel uitmakend van het jaarverslag)

1. Gegevens over de rechtspersoon 178

2. Specifieke posten OCW 179

3. Kengetallen financieel 180

4. Enkelvoudige staat van baten en 182 lasten per school

5. Kengetallen leerlingen 186

6. Examenresultaten in het schooljaar 188 2008 - 2009

7. Kengetallen personeel 212

8. Personele lasten naar kostendragers 218

9. Specificatie leningen 220

10. Specificatie effecten 221

11. IDU-overzichten instellingen 222

12. Gegevens leden Raad van Toezicht 230

13. Ledenlijst Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 232

14. Samenstelling directies 233

15. Adreslijst Carmelscholen 235

16. Lijst van veel voorkomende begrippen 240

17. Lijst van veelgebruikte afkortingen 244

Page 6: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag’09 Jaarverslag

6

Page 7: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

77

Kerngegevens

Page 8: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

8

Page 9: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

9

Stichting Carmelcollege - Kerngegevens

Kerngegevens

Page 10: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

10

Page 11: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Stichting Carmelcollege: wie zijn wij?

11

Page 12: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

Stichting Carmelcollege bestaat uit

12 instellingen voor bijzonder voortgezet

onderwijs in Nederland. Op ruim 50 school-

locaties wordt een breed onderwijsaanbod

verzorgd. Door deze veelheid aan

school locaties waarborgen onze instellingen

een kleinschalige, veilige leer omgeving

voor hun leerlingen. In totaal worden ruim

35.000 leerlingen in hun leerproces

begeleid door circa 4.200 medewerkers.

Stichting Carmelcollege

Verbonden en betrokken Stichting Carmelcollege stelt de zorg voor de

mens (leerlingen en medewerkers) centraal.

Niet alleen bij haar primaire taak: het

aanbieden van bijzonder voortgezet onderwijs,

maar ook bij het scheppen van noodzakelijke

randvoorwaarden voor dat onderwijs.

Deze zorg biedt ruimte voor en nodigt uit

tot eigen inzet en verantwoordelijkheid

van onderwijsdeelnemers, medewerkers

en schoolleiders, bestuursleden en

toezichthouders. Zo draagt de zorg voor

de mens bij aan de grondslag van Stichting

Carmelcollege, aan humanisering en

ontwikkeling van individu en school.

We geven daaraan invulling door intensief

bij te dragen aan onderwijsvernieuwing en

waardegericht leren, maar ook door een

zorgvuldig en uitgekiend personeelsbeleid.

1. De scholen van Stichting Carmelcollege

bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs

in een veilige en tegelijkertijd uitdagende

leeromgeving voor alle leerlingen.

2. Het onderwijs biedt leerlingen voldoende

perspectief - mede door de aandacht voor

zingevingsvraagstukken.

3. De scholen van de Stichting geven individu-

ele leerlingen de mogelijkheid om zeggen-

schap over en verantwoordelijkheid voor

hun eigen leerproces te ontwikkelen.

4. De Stichting biedt al haar medewerkers

een aan hun professionaliteit appellerende,

inspirerende leer- en werkomgeving die hun

eigen ontwikkeling stimuleert in een werk-

klimaat van loyaliteit en vertrouwen.

5. De Stichting geeft individuele medewerkers,

de scholen en het bestuursbureau binnen de

noodzakelijke kaders maximale zeggenschap

over en verantwoordelijkheid voor het eigen

leer- en ontwikkelingsproces.

www.carmel.nl

12

’09 Jaarverslag

Page 13: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

13

Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

Onder Stichting Carmelcollege ressorteren de volgende instellingen:

Page 14: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

14

’09 Jaarverslag

Page 15: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

15

Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

Bonhoeffer College

Alle ruimte voor ontwikkeling Het Bonhoeffer College stelt zich ten doel

bij zijn taak van onderwijs en opvoeding de

leerlingen te begeleiden en te stimuleren op

hun weg naar volwassenheid. De leerlingen

worden in staat gesteld om aan het eind van

hun schoolperiode over voldoende kennis,

inzicht en vaardigheden te beschikken.

Leerlingen dienen daarbij gestimuleerd te

worden om zelf een actieve rol te spelen in het

vergaren van kennis, inzicht en vaardigheden.

Het Bonhoeffer College stelt zich ten doel

leerlingen zich maatschappelijk en cultureel

te laten vormen op een wijze die past bij

hun individuele aanleg, belangstelling en

capaciteiten, zodat zij zich optimaal kunnen

ontwikkelen als medemensen en als mondige,

kritische en verantwoordelijke burgers van

onze samenleving. Het Bonhoeffer College

levert een bijdrage aan de opvoeding van de

leerlingen tot verantwoordelijke volwassenen,

die in staat en bereid zijn hun krachten in te

zetten voor een betere samenleving in het

licht van christelijke normen en waarden. Het

Bonhoeffer College is een interconfessionele

scholengemeenschap met een breed

onderwijsaanbod: gymnasium, atheneum, havo,

vmbo, lwoo en praktijkonderwijs. Behalve dit

reguliere onderwijsaanbod biedt het Bonhoeffer

College nog meer:

BegaafdheidsprofielschoolDe locatie Van der Waalslaan is een

gecertificeerde begaafdheidsprofielschool en

biedt hoogbegaafde leerlingen een aangepast

onderwijsprogramma. In een speciale vwo+klas

krijgen leerlingen extra verrijkingsstof

aangeboden. Ze worden geacht met minder

www.bc-enschede.nl

Page 16: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

16

uitleg toe te kunnen en zelfstandiger aan

opdrachten te werken.

MaatwerkOp de locatie Geessinkweg wordt gewerkt

volgens het eigen onderwijskundig concept

“Maatwerk” dat de leerlingen een goede

aansluiting geeft op het mbo en hbo. Leerlingen

bepalen voor een groot deel zelf hoe,

wanneer en waaraan ze hun tijd besteden.

Het onderwijs is niet versnipperd over een

groot aantal vakken, docenten en lesuren,

maar overzichtelijk gebundeld en geclusterd.

Onderwijsassistenten hebben een belangrijke

taak in het primaire proces en nemen een

deel van het werk van de docenten voor

hun rekening. Doel van dit alles: actieve,

gemotiveerde en dus gelukkige en succesvolle

leerlingen (en docenten!).

TechnasiumDe locatie Bruggertstraat is een van de scholen

in Nederland die meedoet aan het technasium.

Op het technasium (vwo en havo) staan de

bètavakken centraal. Een onderdeel van het

technasium is het examenvak Onderzoeken

en Ontwerpen (O&O). Dit vak kan al gevolgd

worden vanaf de eerste klas. Bij O&O wordt

per jaar een aantal verschillende projecten

doorlopen. Het technasium werkt vooral met

opdrachten die zijn geformuleerd vanuit de

beroepspraktijk en het hoger onderwijs. Deze

opdrachten zijn veelal voor groepjes leerlingen,

waardoor het samenwerken in een team

centraal staat.

Vmbo met intensieve leerlingenbegeleiding De locatie Lijsterstraat verzorgt maatwerk

voor vmbo-leerlingen die net een beetje meer

ondersteuning nodig hebben. De organisatie

en de onderwijsprogramma’s zijn hiervoor

aangepast. Tevens functioneert de locatie in

een netwerk van scholen waardoor leerlingen,

indien nodig, individuele onderwijstrajecten

krijgen aangeboden die leiden naar een

vervolgopleiding en/of een kwalificatie.

Werkend leren “Leren door doen” is kenmerkend voor het

praktijkonderwijs bij de locatie Vlierstraat.

Door in een aantal sectoren (bedrijfsruimten)

realistische werksituaties te creëren

worden leerlingen voorbereid op zelfstandig

functioneren. Met behulp van een individueel

ontwikkelplan wordt in samenspraak met

leerling en ouders een onderwijstraject op

maat aangeboden.

Scholingsboulevard EnschedeDrie onderwijsinstellingen -Het Stedelijk

Lyceum, Bonhoeffer College en het ROC van

Twente- bundelen samen met de gemeente

Enschede hun krachten in de geheel nieuwe

vmbo-/mbo-school. Een groot percentage

van de scholieren in Enschede gaat naar het

vmbo, om vervolgens door te stromen naar

het mbo. Die overstap blijkt vaak erg groot.

De Scholingsboulevard Enschede verkleint de

overstap tussen het vmbo en het mbo.

’09 Jaarverslag

Page 17: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

17

Page 18: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

18

’09 Jaarverslag

Carmel College Salland

Zichtbaar in de regio

Het Carmel College Salland is een brede

scholengemeenschap voor praktijkonderwijs,

vmbo (incl. lwoo), havo, atheneum en

gymnasium die openstaat voor alle leerlingen

binnen de regio. Het is een bijzondere school

met als basis christelijke waarden, die expliciet

aandacht besteedt aan haar grondslag en

zingevingvraagstukken.

Het Carmel College Salland wil een

professionele en lerende onderwijsgemeenschap

zijn. De school wil de talenten van elke leerling

en medewerker optimaal ontwikkelen in een

veilig en inspirerend klimaat en een gezonde

werkomgeving, met respect voor elkaar en

elkaars eigenheid. Daartoe is er aandacht en

zorg voor heel de mens.

Waardevol onderwijs, waarbij het leren van de

leerling centraal staat, vormt de kern van de

onderwijskundige en pedagogische opdracht

van de school. Dit is herkenbaar in een brede

onderwijskundige, culturele en sportieve

vorming. Het Carmel College Salland ziet

de omgeving en externe ontwikkelingen als

uitdagingen en bronnen van inspiratie.

Carmel Classes: talentontwikkelingNaast het reguliere lesprogramma kiezen

leerlingen voor één van de ‘Carmel Classes’.

Leerlingen ontdekken hun talenten en krijgen

de kans deze nader te ontwikkelen. Leerlingen

maken een keuze uit vijf classes: Discovery

(breed oriëntatieprogramma), Sports & Lifestyle

(sport en een gezonde leefstijl), Art & Music

(allerlei facetten van kunst, muziek, zang,

dans, musical en toneel), Science & Technology

(technische creativiteit) en International

(internationale contacten en vreemde talen).

www.carmelcollegesalland.nl

Page 19: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

19

Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

Fit for LifeSalland wil de jeugd van 12 tot 23 jaar ‘fit

for life’ krijgen met een eigentijdse aanpak,

zodat schoolverlaters beter voorbereid zijn op

zelfstandig functioneren in de maatschappij

en de eisen die het vervolgonderwijs en het

bedrijfsleven aan hen stelt. Klaar voor het

echte leven, oftewel ‘fit for life’. Hiervoor

is integratie van sociale competenties in het

beroepsonderwijs van groot belang. Denk

hierbij aan zelfvertrouwen, zelfsturing,

zelfredzaamheid, doorzettingsvermogen,

betrokkenheid, communicatieve vaardigheden,

inzet en oplossingsgericht handelen. Dat

gebeurt al in het reguliere onderwijs, maar

wellicht kan het nog beter. Daartoe werkt de

school samen met 14 andere partners (ROC,

werkgevers, sport- en cultuurverenigingen,

woningbouwstichting en de gemeente Raalte).

Gezamenlijk hebben zij zich ten doel gesteld

de Sallandse jeugd deze competenties mee

te geven in een project “Fit for Life” door

aantrekkelijke doorlopende vmbo/mbo-, sport-

en cultuurtrajecten te ontwikkelen. Eén van

de belangrijkste doelen is bijdragen aan een

positieve levensstijl van jongeren.

Carmel & TopsportHet ontwikkelen van talenten staat centraal

op het Carmel College Salland. Eén van

de pijlers is sport. Sporters die op hoger

niveau sporten krijgen de mogelijkheid

om school en sport te combineren. Samen

met de topsportcoördinator wordt gekeken

naar individuele roosteraanpassingen,

verlofregelingen etc. De school ondersteunt

het Carmel Wielerpark en is medeoprichter

van de Carmel Handbalschool Salland (een

samenwerking met de Stichting Sporttalent

en Landstede) en biedt handbaltalenten uit

de regio Salland de mogelijkheid hun talenten

individueel te ontwikkelen tot nationaal en

internationaal niveau.

UniversumschoolCarmel College Salland is voor de havo-/

vwo-sector een universumschool. Een

universumschool onderscheidt zich van andere

scholen doordat het extra aandacht geeft aan

het bètaonderwijs.

Page 20: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

20

’09 Jaarverslag

Page 21: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Carmelcollege Emmen

Kanjers kiezen voor Carmel Carmelcollege Emmen is een brede

scholengemeenschap met opleidingen vmbo-

beroepsgericht, mavo, havo en atheneum.

Daarnaast kent de school tweetalig onderwijs

(tto) voor havo- en vwo-leerlingen, faciliteiten

voor topsportleerlingen (LOOT) en sportklassen

voor leerlingen van het eerste en tweede

leerjaar. Het Carmelcollege profileert zich met

maatwerk en bijzondere opleidingen.

MaatwerkMaatwerk betekent dat het leren van de indivi-

duele leerling centraal staat. De school ontwikkelt

een concept waarbij iedere leerling een eigen

individueel leertraject volgt en zijn eigen leerroute

kiest in het tempo dat hij/zij aan kan. Tijdens de

lessen wordt er ingezet op individuele trajecten op

alle niveaus, van vmbo t/m atheneum.

Bijzondere opleidingenNaast deze ‘traditionele’ opleidingen biedt het

Carmelcollege Emmen een aantal bijzondere

stromen en programma’s:

• Tweetalig onderwijs (tto)

Hierbij volgen leerlingen de helft van de

lessen in het Engels. Naast hun havo- of

atheneumdiploma sluiten zij hun studie af met

het Cambridge-examen (onder supervisie van

het Europees Platform) en/of met het

IB-certificaat Engels (uitgegeven door het IBO

in Genève).

• LOOT-school

Het Carmelcollege Emmen heeft de LOOT-

status. Dit betekent dat topsporters de

mogelijk heid hebben om een aangepast

programma te volgen zodat zij hun school-

www.carmelemmen.nl

21

Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

Page 22: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

22

opleiding kunnen combineren met hun sport.

Het Carmelcollege Emmen biedt hierbij

onderwijs op maat.

• De beroepsgerichte leerweg van

het vmbo is intersectoraal ingericht

Leerlingen krijgen op het vmbo een brede,

oriënterende opleiding. Daarbij wordt de

opleiding Technologie & Dienstverlening

aangeboden waarmee leerlingen (elk op hun

eigen niveau) een voortreffelijke aansluiting

hebben op het mbo.

Verder kent de school de vmbo-opleiding Sport,

Dienstverlening & Veiligheid, voor een van de

uniformberoepen of voor een beroep in de

recreatie of de sport.

Kwalitatief sterkHand in hand met ‘maatwerk’ en ‘bijzonder’

kiest de school er voor om kwalitatief sterk

te zijn. Dat betekent aan de ene kant dat de

school de zaken goed voor elkaar heeft. Verder

wil het Carmelcollege Emmen een school zijn

waar leerlingen meer dan goed presteren en

prima resultaten behalen. De school en de

leerlingen hebben een sterke ambitie.

TalentencentraHet Carmelcollege Emmen kent een eigen

voetbaltalentencentrum waarbij nauw wordt

samengewerkt met de KNVB. Het centrum

bestaat uit talentvolle spelers uit de regio

die onderwijs volgen op het Carmelcollege

in Emmen. Naast de trainingsmomenten bij

de club, krijgen leerlingen onder leiding

van bekwame oefenmeesters, een paar

keer per week training op het veld van het

Carmelcollege.

Daarnaast is er de Carmel Handbalschool

Drenthe, een door het NHV gecertificeerde

opleiding, waar talentvolle handballers onder

een deskundige begeleiding verder aan hun

ontwikkeling werken. Ook hier staat de

combinatie van school en sport centraal.

Gewoon leukNaast alle opleidingen en trainingen is er ook

voldoende ruimte voor andere activiteiten.

Het Carmelcollege Emmen is voor heel veel

leerlingen een leuke school waar veel gebeurt,

tijdens de lessen... maar ook daaromheen.

Page 23: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

23

Page 24: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Carmelcollege Gouda

Carmelcollege Gouda is werelds! Het Carmelcollege Gouda is een brede open

katholieke scholengemeenschap. De school

gaat ervan uit dat we leven in een pluriforme

samenleving, zowel in maatschappelijk,

cultureel als in levensbeschouwelijk opzicht.

De katholieke traditie wordt dan ook respectvol

met deze werkelijkheid in relatie gebracht.

Onze school staat daarom open voor alle

ouders, leerlingen en medewerkers die bereid

zijn, vanuit de eigen levensbeschouwelijke

achtergronden, onze doelstellingen te

onderschrijven.

Het Carmelcollege Gouda gaat uit van een

positieve houding ten opzichte van de

medemens. Hieronder verstaan we dat we

in principe uitgaan van positieve intenties.

De nadruk ligt op het benoemen van positief

gedrag en van wat goed gaat en niet op wat

fout is en het bestraffen van negatief gedrag.

Het Carmelcollege Gouda heeft een leefklimaat

dat gekenmerkt wordt door zorg voor elkaar,

veiligheid en betrokkenheid. Leerlingen, ouders

en medewerkers hebben hierbij allen een

eigen verantwoordelijkheid. Iedereen wordt

geacht daadwerkelijk bij te dragen aan het

gewenste leefklimaat. Duidelijke grenzen en

regels leveren een wezenlijke bijdrage aan

een schoolklimaat waarbinnen iedereen zich

veilig en op zijn plaats voelt. Tegen gedrag dat

geen positieve bijdrage levert en de grenzen

overschrijdt, nemen wij krachtig stelling.

www.carmelcollegegouda.nl

24

Jaarverslag’09

Page 25: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

25

Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

Het onderwijsaanbod bestaat uit:

• Mavo, havo, atheneum, gymnasium en

tweetalig onderwijs (tto) op de locatie

Antoniuscollege Gouda.

• Vmbo-t/g/k/b, eventueel met

leerwegondersteuning en Eerste Opvang

Anderstaligen (EOA) op locatie De Meander.

• Brede instroom havo, vwo (eerste

drie leerjaren) en mavo op de locatie

Antoniuscollege Bodegraven.

Carmelcollege Gouda wil aantrekkelijk en

eigentijds onderwijs geven. De drie locaties

profileren zich in het onderwijsaanbod dan ook

nadrukkelijk vanuit een specifieke merkbelofte.

Het Antoniuscollege Gouda, werelds en

grensverleggend, heeft als speerpunten

Internationalisering, Wetenschap en Kunst en

Cultuur. Tweetalig onderwijs, Universum en Jet

Net en de theaterklassen geven de speerpunten

vorm en inhoud, naast de bestaande

uitwisselingsprogramma’s en de inzet voor onze

zusterschool in Peru. De Meander, werelds en

ondernemend, profileert zich vanaf cursusjaar

2010-2011 met drie ‘specials’, Football,

Fashion&Styling en Digi Media; elke leerling

kiest naast het reguliere vmbo programma voor

één van deze specials. Het Antoniuscollege

Bodegraven, wereldklasse(n), geeft vanuit een

specifiek onderwijsconcept (Start@23) invulling

aan het centraal stellen van de leerling.

Maatwerk en eigen verantwoordelijkheid

zijn trefwoorden in dit concept. Week- en

maandtaken, korte instructielessen, zelfstandig

en individueel werken onder begeleiding van

docenten en ict-rijk onderwijs geven invulling

aan dit ‘onderwijs op maat’-concept.

Page 26: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

26

’09 Jaarverslag

Page 27: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Etty Hillesum Lyceum

Het Etty Hillesum Lyceum leidt op, begeleidt, daagt uit, overlegt en vernieuwtHet Etty Hillesum Lyceum heeft ongeveer 4600

leerlingen en is een algemeen bijzondere school

met een breed onderwijsaanbod: gymnasium,

atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs

verdeeld over zes scholen. De zes scholen

hebben elk een onderscheidende positie

verworven.

Onze leerlingen en hun ouders hebben zich

uitgesproken over hun hoge verwachtingen.

We spannen ons in daaraan te voldoen.

We hebben een duidelijk beeld van die

verwachtingen. Ze hebben alles te maken met

gedegen onderwijskwaliteit, communicatie en

individuele aandacht.

Van de leerlingen verwachten we dat ze hun

talenten ten volle benutten, ieder op zijn

eigen niveau. We vragen een flexibele en

ondernemende opstelling, weerbaar en kritisch

gedrag en de motivatie om te leren.

De verwachtingen over en weer zijn mede

leidend voor de koers die het Etty Hillesum

Lyceum wil inslaan. In “Koers EHL 2015”

staan verantwoordelijkheid, betrokkenheid,

vertrouwen en open communicatie centraal.

De nieuwe koers is niet alleen intern gericht

op hoge kwaliteit. Inmiddels zijn we veel

meer dan voorheen extern gericht. Er zijn

vele connecties met allerlei organisaties,

bedrijven en instellingen. Daarmee verruimen

we de mogelijkheden aan zorg, begeleiding en

onderwijs.

www.ettyhillesumlyceum.nl

27

Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

Page 28: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

28

In zeven punten vatten we onze koers samen:

1. Kwalitatief sterk en goed georganiseerd

onderwijs

We willen dat onze scholen voldoende

uitdaging bieden voor alle leerlingen op alle

niveaus. Specifiek getalenteerde leerlingen

krijgen de ruimte. Voor hoger begaafden

ontwikkelen we herkenbare programma’s of

mogelijkheden.

Op alle niveaus willen we kwalitatief goed

onderwijs bieden met kwalitatief goede

docenten. Werving en scholing zijn hierin de

belangrijkste instrumenten.

2. Begeleiding en zorg voor elke leerling die

daaraan behoefte heeft

Optimale leerlingenzorg staat hoog in ons

vaandel. De zorg wordt in principe op de

school, zo dicht mogelijk bij de leerling

georganiseerd. Communicatie met ouders

en externe zorgpartners neemt een centrale

plaats in. Als voorbereiding op de Wet op de

Zorgplicht gaan we verder als koploper op

het gebied van Passend Onderwijs.

3. Stimuleren van waarden en normen in het

onderwijs, binnen en buiten de school

Onderwijs zonder waarden en normen

is binnen het Etty Hillesum Lyceum

onmogelijk. Waarden en normen krijgen

binnen en buiten de lessen een gezicht. Het

versterken ervan vraagt samenwerking met

diverse externe partners. Burgerschap, in

de zin van verantwoordelijkheid nemen voor

de omgeving en de mensen daarin, zal de

komende jaren een belangrijk begrip binnen

de scholen zijn.

4. Samenwerken met partners

buiten de school in het onderwijs,

het bedrijfsleven en ouders

Ouders zijn onze belangrijkste partners.

De scholen houden het overleg met

ouders warm en spelen in op gedeelde

verantwoordelijkheid bij de opvoeding. De

relaties met organisaties, bedrijfsleven en

instellingen in en om Deventer, breiden zich

de komende jaren uit onder andere door de

invoering van de maatschappelijke stages.

5. Goed werkgeverschap

De medewerkers maken voor een belangrijk

deel de scholen. Het is zaak dit kapitaal

te bewaken en goed te verzorgen.

Personeelsbeleid krijgt daarom meer

aandacht, onder meer door de integraliteit

van het beleid te bevorderen. De sterke

punten van het personeelsbeleid worden

behouden of uitgebreid, de zwakke

verbeterd. Voortdurende scholing van

medewerkers is vanzelfsprekend.

6. Gastvrij communicatiebeleid

Het Etty Hillesum Lyceum wil open en

eerlijk communiceren. Zowel intern

als extern wordt gewerkt aan optimale

communicatie.

7. Transparant en controleerbaar

kwaliteitsbeleid

We vinden transparant en controleerbaar

kwaliteitsbeleid belangrijk.

Kwaliteitsonderzoek zal worden

geïntensiveerd. Dat geldt ook voor de

communicatie erover, zowel intern als

extern.

Page 29: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

29

Page 30: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Het Hooghuis

Kleurt je leven Binnen Het Hooghuis werken we vanuit

gezamenlijke waarden aan ontplooiing en

ontwikkeling. Dit doen we met respect voor

ieders eigenheid. Iedereen krijgt hier de ruimte

om gelukkig te worden.

Het Hooghuis zet betekenisvolle stappen in

de richting van vraag- en interessegestuurd

leren binnen de maatschappelijke context. We

doen dit in onderwijskundige, pedagogische

en organisatorische samenhang. We werken in

teams op coachende, autonome, competente

en betrokken wijze samen. Bij dit alles zijn we

ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor

elkaar en zijn daarop aanspreekbaar.

Voor ons als katholieke school mag het

hoogste goed niet liggen in het verlengde

van economische waarden. Wij zien markt en

geld niet als de enige graadmeters voor de

waardebepaling van mensen en dingen. Het

Hooghuis zet haar handelen in het perspectief

van de dynamiek van de liefde. We willen

een school zijn waar mensen ‘liefde doen’,

handelen uit liefde en gelukkig zijn. Liefde

is altijd relationeel en gericht op de ander.

De primaire taak van ons onderwijs is gericht

op de ontwikkeling van het individu als uniek

persoon in relatie met de ander. Ons onderwijs

is gericht op ontmoeting en samenwerking.

Niet alleen gericht op kennisoverdracht, maar

ook op opvoeding. We kiezen op onze school

nadrukkelijk voor fair onderwijs. Geluk heeft

immers alles te maken met gelukken/slagen.

Met doen waar je goed in bent. Op basis

hiervan richten we ons onderwijs/leerproces in

en geven we ons pedagogisch handelen vorm.

Jaarverslag’09

30

www.hethooghuis.nl

Page 31: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

31

Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

Het Hooghuis heeft een katholieke

onderwijstraditie in Oss e.o. sinds 1907 en heeft

sindsdien ambitieuze onderwijsvernieuwingen

in gang gezet. Het Hooghuis is een brede

scholengemeenschap met alle vmbo-afdelingen

en leerwegen, havo, atheneum en gymnasium.

De school is gehuisvest op acht locaties: zes

in Oss, één in Heesch en één in Ravenstein.

Vernieuwende inspanningen zijn kenmerkend

voor Het Hooghuis.

UniversumschoolVanaf 1 april 2009 mag de locatie Titus

Brandsma Lyceum zich een “Universumschool”

noemen. Een universumschool onderscheidt

zich van andere scholen doordat het extra

aandacht geeft aan het bèta-onderwijs.

Talentencampus OssDe Talentencampus Oss is een (nieuwbouw-)

project waarbij nieuwe verbindingen

worden gelegd tussen onderwijs, sport en

bedrijfsleven. Het gaat om competentiegericht

leren, om het creëren van doorlopende

leerlijnen en het stimuleren en ontwikkelen

van eigentijdse antwoorden op problemen

als voortijdige schooluitval. Samenwerking

tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven,

sportinstellingen en gemeente is van het

grootste belang. Initiatiefnemers zijn Het

Hooghuis, ROC De Leijgraaf, Top Oss (amateurs

en profs) en gemeente Oss.

Gymnasium- en atheneummasterclasses13 (atheneum-) of 14 (gymnasium-) vakken,

waarin extra verdieping plaatsvindt. Een

internationale oriëntatie ter voorbereiding op

een stage, studie of carrière in het buitenland.

En masterclasses Versterkt talenonderwijs

(Engels en Spaans), waarbij de internationaal

erkende diploma’s Cambridge certificate

(voor Engels) en het DELE-certifcaat (voor

Spaans) worden behaald. Daarnaast zijn er

masterclasses Science en Art.

Page 32: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

32

Page 33: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Maartenscollege

Maartenscollege. Verlegt je grenzen, broadens your horizonOp het Maartenscollege hebben we een

duidelijke missie:

Het Maartenscollege leidt jonge mensen op tot

verantwoordelijke wereldburgers, die op een

creatieve, kritische en zinvolle wijze bijdragen

aan de samenleving waarvan zij deel uitmaken.

In onze visie gaat het om het stimuleren van de

volgende kernwaarden:

• Initiatief nemen;

• Succes ervaren;

• Respect tonen;

• Verantwoordelijkheid nemen en

verantwoording afleggen.

Wij stellen alles in het werk om deze visie

betekenis te geven in de dagelijkse praktijk. Dit

doen we door te zorgen voor:

• Veiligheid in de groep, klas en school;

• Ontwikkeling van kennis, vaardigheden en

houding;

• Openheid naar de maatschappij;

• Samenhang in de dingen die we doen;

• Kwaliteit: uitstekende prestaties en talent

stimuleren.

Het Maartenscollege is een interconfessionele

school in Haren (Gn) voor mavo, havo,

atheneum, gymnasium, tweetalig onderwijs

(tto) en Internationaal Onderwijs. Het

Maartenscollege onderscheidt zich ten opzichte

van andere scholen als volgt:

www.maartenscollege.nl

33

Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

Page 34: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

34

’09 Jaarverslag

UniversumschoolHet Maartenscollege is een universum school,

die ook meewerkt aan het JetNet programma.

Deze programma’s hebben ertoe geleid dat er

binnen de school aanzienlijk aantal leerlingen is

met een N-profiel (NT of NG).

TtoEen groot onderdeel van het Maartenscollege,

met circa een derde van alle nieuwe

inschrijvingen, is het tto. Het volgen van dit

tweetalig onderwijs is mogelijk voor leerlingen

van het atheneum en gymnasium. Hierbij wordt

gebruik gemaakt van internationale didactiek,

het Middle Years Programme (MYP).

Het MYP introduceert verschillende mogelijk-

heden om te leren waarbij de wereld wijde

communicatie en het flexibele onderwijs-

programma een wezenlijk verschil vormt met

het traditionele onderwijs. Het basis idee

van het MYP is een onderwijsprogramma dat

geschikt is voor elke school waar ook ter

wereld. Elke school moet daarmee voldoen

aan de eisen die het IBO (International

Baccalaureate Organisation) stelt.

Dit doet het volgens drie idealen:

• Intercultural Awareness; interculturele

bewustwording;

• Holistic Learning; het gehele leren, met de

nadruk op persoonlijke ontwikkeling;

• Communication; goed kunnen communiceren.

International School Groningen (ISG)De ISG is een kleinschalige school voor

voortgezet onderwijs die lesgeeft aan kinderen

van wie de ouders een korte tijd in Noord-

Nederland werkzaam zijn (zgn. expats). De

school geeft, door gebruik te maken van de

IBO, kwalitatief hoogwaardig les in het Engels.

Ook hierbij wordt als didactische methode het

IBMYP programma gehanteerd. Na vijf jaar het

IBMYP programma te hebben gevolgd kunnen

de leerlingen de laatste twee jaar doorstromen

naar het International Baccalaureate Diploma

Programme (IBDP). Dit is de enige internationale

‘pre-university’ opleiding waarmee leerlingen

wereldwijd aan universiteiten kunnen gaan

studeren.

Culturele activiteitenIn de school is een breed aanbod van culturele

activiteiten, hierbij valt te denken aan muziek

en toneel.

Page 35: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

35

Page 36: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Pius X College

Missie en identiteit Pius X CollegeDe visie van het Pius X College kan in

5 oneliners samengevat worden:

1. het gaat om jou

2. leren doe je overal

3. ook hier ben je thuis

4. school zijn we samen

5. onderwijs voor deze tijd

We willen de leerling uitdagen om te leren.

Om hem samen met medeleerlingen actief

te laten bouwen aan eigen kennis en

vaardigheden, met het doel de leerling te

vormen en toe te rusten om adequaat te leren.

De leerling en zijn leren zijn dan ook het

uitgangspunt van het leerproces.

We zoomen in op zijn interesses, competenties

en persoonlijke drives. Met de vaardigheden,

attitudes en kennis die hij op deze wijze opdoet

kan hij beter functioneren in vervolgopleiding

en beroep en blijft het leren een continu

proces. Daarbij geven we ook aanvullende en

vormende bagage mee, zoals zelfstandigheid,

eigenheid en betrokkenheid.

We geven waarden en normen door. De leerling

leert medeleerlingen en de wereld om hem

heen met respect te benaderen, om mensen in

hun waarde te laten. Hij leert keuzes maken

en krijgt alle ruimte om zijn persoonlijke

vermogens te ontplooien. Ons pedagogisch

klimaat, dat inspeelt op de ontwikkeling van

een schoolkind tot puber en jongvolwassene

sluit daarbij aan.

Onze wortels vinden we in de samenleving van

de katholieke inspiratie.

www.piusx.nlJaarverslag’09

36

Page 37: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

37

Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

Van daaruit brengen wij onze leerlingen zorg

en respect voor de schepping bij. We leren hem

opkomen voor anderen. Bij ons is de leerling

uniek. Met medeleerlingen en volwassenen

maakt hij/zij deel uit van een leefgemeenschap

die aandacht heeft voor ieder individu en

waarden en normen deelt. In dit geheel hebben

volwassenen een voorbeeldfunctie als het gaat

om tolerantie, open attitude, respectvol en

zelfverantwoordelijk handelen.

Zo scheppen we een schoolklimaat waarin ieder

zich veilig weet. Waarin vertrouwen heerst

en mensen elkaar aanspreken, een school die

leerlingen een thuisbasis biedt, waar ze met

plezier naar toe gaan en verblijven. De school is

dan ook meer dan een leerpraktijk. Het is een

plek, waar ook het lesgeven, de ontwikkeling

van de sociale vaardigheden van de leerlingen

en hun vorming tot verantwoordelijke jonge

mensen voortdurend onderwerp van gesprek is.

Page 38: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

38

Page 39: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Sg. St.-Canisius

Onze school wil leerlingen en medewerkers

een uitdagende en innovatieve leer- en

werkomgeving bieden, die hen stimuleert in

hun ontwikkeling tot een breed georiënteerde

en zelfstandige persoonlijkheid.

Onze school wil leerlingen en medewerkers een

veilige en overzichtelijke leer- en werkomgeving

bieden, waarin tolerantie, zorg en respect voor

elkaar bijdragen aan ieders welbevinden. Onze

school wil leerlingen en medewerkers een op

de samenleving gerichte leer- en werkomgeving

bieden, waarin de leerlingen vanuit de

katholieke levensvisie en met respect voor

andere levensvisies in samenwerking met de

ouders bewust worden gemaakt van hun rol als

verantwoordelijk burger.

Onze r.k. school heeft als onderwijsinstelling

een eigen plaats en taak in de opvoeding van

onze leerlingen. Het geven van goed onderwijs

draagt bij tot het vergaren van kennis en

vaardigheden in alle vakken. Van een r.k. school

mag daarnaast verwacht worden dat zij de

waarden en normen van de christelijke traditie

doorgeeft aan haar leerlingen en daaraan

concreet gestalte geeft. Tijdens het dagelijkse

schoolleven proberen wij ons op allerlei

manieren van deze taak te kwijten.

www.canisius.nl

39

Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

Page 40: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

40

Page 41: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

41

Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

KSG Marianum

Het Marianum is een waardengeoriënteerde,

pedagogische en culturele gemeenschap

voor alle vormen van voortgezet onderwijs.

Leerlingen worden opgeleid tot breed

inzetbare op ontwikkeling gerichte mensen.

Opgeleid om snel, creatief en effectief

oplossingen te vinden. We bieden hoogwaardig

onderwijs in een veilige en tegelijkertijd

eigentijdse en uitdagende leeromgeving. Dat

gebeurt op basis van waarden uit de Joods-

christelijke traditie, verankerd in de katholieke

geloofsgemeenschap.

Marianum kiest voor groei in betekenisvolle

leerlingparticipatie met daarbij een

actieve rol voor ouders, professionele

personeelsparticipatie en de best realiseerbare

kwaliteit van een op de leerling toegesneden

onderwijsaanbod.

OrganisatieEssentieel voor het Marianum is de

kleinschaligheid, die vormgekregen heeft in

de teamstructuur. Verschillen tussen teams

en sectoren blijven mogelijk zolang de

hoofdthema’s van beleidsvorming (leerhouding,

zelfverantwoordelijkheid en menselijke maat)

maar overeind blijven. Dat de hoofdthema’s

overeind blijven is van belang om de teamleden

ook daadwerkelijk de ruimte te geven om

concreet aan de slag te gaan met participatie

van ouders en leerlingen. Tegelijkertijd is

het van groot belang de samenhang tussen

de teams en de beide vestigingen goed te

bewaken.

Cultuur en klimaatCultuur en klimaat bepalen in een niet te

onderschatten mate de sfeer binnen de

www.marianum.nl

Page 42: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

42

’09 Jaarverslag

school. Op het Marianum wordt dat zichtbaar

in kleinschaligheid, waardengerichtheid,

innovatie, een “klantgerichte” houding, een

veilige en uitdagende leeromgeving, actief

burgerschap en sociale integratie. Maar ook

schooltoneel, concerten, sportactiviteiten, de

jaarlijkse personeelsdag, het vieren van jubilea,

internationalisering en werkweken dragen

actief bij aan een weldadig schoolklimaat.

Zelfverantwoordelijk lerenVanuit de maatschappij bestaat de wens

dat leerlingen over een grote mate van

zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid

beschikken als ze de arbeidsmarkt betreden

en zich maatschappelijk ontwikkelen.

Marianum ziet het als een belangrijke taak die

zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid

te bevorderen. Een leerling kan nooit geheel

zelfverantwoordelijk zijn voor zijn leerproces,

maar Marianum werkt vanuit de overtuiging dat

elke leerling gedurende zijn onderwijsloopbaan

verder kan en zal groeien. De mate en de aard

van die groei is afhankelijk van capaciteiten,

intrinsieke motivatie, leeftijd en leerjaar,

niveau van de opleiding en de verblijfsduur

binnen de school. De ontwikkeling naar

zelfverantwoordelijk leren wordt stapje voor

stapje doorgevoerd, waarbij de lat steeds een

stukje hoger komt te liggen.

Waardengericht onderwijsMarianum wil een pedagogische

waardengemeenschap zijn: een professionele

en prettige schoolomgeving waar medewerkers

en ouders het de leerlingen mogelijk maken

hun talenten maximaal te ontwikkelen. Op

die manier kunnen onze leerlingen uitgroeien

tot onafhankelijke burgers die zichzelf kunnen

redden, eigen normen en waarden ontwikkelen,

verantwoordelijk zijn voor eigen handelen

en verantwoordelijkheid nemen voor het

functioneren van de gemeenschap waarin zij

leven.

GemeenschapsschoolIn 2007 is binnen de locatie Lichtenvoorde

het Technieklokaal voor de basisscholen van

de gemeente Oost Gelre geopend. Doel is de

oudste leerlingen van de basisschool actief te

interesseren voor de wereld van de techniek

alvorens zij overstappen naar het voortgezet

onderwijs. Op deze manier ontwikkelt

het Marianum zich steeds meer tot een

gemeenschaps school, die haar poorten openzet

naar de omgeving.

UniversumschoolScholengemeenschap Marianum is een van

de 35 scholen die is geselecteerd voor het

“Universumprogramma”. Binnen dit programma

worden scholen door de overheid gestimuleerd

om zich te profileren op de bètavakken.

Deelnemende scholen ontvangen hiervoor

subsidie. “Universum” heeft als streven dat er in

2010 15% meer afgestudeerden bètatechniek zijn.

In het kader hiervan heeft de school een

hypermodern bètalab ingericht.

Page 43: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

43

Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

Page 44: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

44

Sg. Augustinianum

Men leert iemand pas echt kennen door vriendschap “Het Augustinianum ziet het als zijn primaire

opdracht om aan jonge mensen kennis en vaardig -

heden op niveau bij te brengen in de breedste zin

en zo aan hun vorming, groei naar zelfstandig heid

en verantwoordelijkheid bij te dragen.

Vanuit deze zorg wordt de leerling -als unieke

persoon- serieus genomen, uitgedaagd en

begeleid. Op onze kleinschalige school dragen

we samen bij aan een veilige en warme sfeer,

waarin iedereen zich gekend voelt. We werken

op een professionele en betrokken manier

samen, in open communicatie en op basis van

respect en vertrouwen.”

Zo luidt de missie van het Augustinianum in

Eindhoven. De school is opgericht door de

Augustijnen in 1898 en is de oudste school

van de stad. Sterk punt van de school is de

gemoedelijke, vriendelijke sfeer. Die uit

zich onder andere in de goede persoonlijke

begeleiding. De onderwijsresultaten zijn

uitstekend te noemen. Daarnaast is er veel

aandacht voor vorming op andere gebieden.

Zo staat drama als vak op de lessentabel, is er

veel ruimte voor sport in het jaarrooster en

heeft de muzikale vorming een heel speciale

vorm: de school kent tientallen schoolbands die

jaarlijks binnen en buiten de school optreden.

De school telt momenteel circa 920 leerlingen

die voor de helft uit Eindhoven en voor de

andere helft uit de directe omgeving afkomstig

zijn. Het Augustinianum biedt een gymnasium-,

atheneum- en havo-opleiding.

www.augustinianum.nl

Page 45: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

45

Voor leerlingen die méér willen en een extra

uitdaging aankunnen is er de gymnasiumbrugklas.

Naast de andere vakken wordt hier ook antieke

cultuur en Latijn aangeboden. De school is

Universumschool en heeft in dat kader veel

contacten via Jet-Net met bedrijven in de regio

die het bètaonderwijs een extra dimensie geven.

Voor de komende jaren wordt er meer beleid

ontwikkeld om talenten een kans te geven.

Zo wordt Cambridge Engels ingevoerd en wordt

er gewerkt aan mogelijkheden om leerlingen de

kans te bieden ook in andere talen certificaten

te halen die verder gaan dan een havo- of vwo-

diploma.

Op de havoafdeling participeert het

Augustinianum in Havisten Competent, een

landelijk project om havisten competent in het

hbo te laten starten.

Page 46: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

46

Jaarverslag’09

Goed in ontwikkeling Sg. De Grundel is een scholengemeenschap

voor gymnasium, havo, atheneum en vmbo

met lwoo, telt 1.886 leerlingen en ongeveer

230 medewerkers. De instelling heeft vier

locaties in Hengelo; een Lyceum De Grundel

(gymnasium, havo en atheneum), Parkcollege

(vmbo-onderbouw breed en leerjaren 3,

4 vmbo-tl), Citycollege (vmbo 3, 4 kb en bb)

en Orthopedagogisch Centrum De Arcade (met

leerjaren 1, 2 vmbo) dat ook in dienst staat

van alle scholen voor regulier voortgezet

onderwijs in Hengelo. Met Sg. Twickel deelt

Sg. De Grundel de centrale directie en de

centrale dienst.

Missie en identiteitDe identiteit van sg. De Grundel wordt

gevormd door de samenhang tussen onderwijs,

leerlingbegeleiding en levensbeschouwing.

Katholieke en protestants-christelijke

bronnen vormen de leidraad in onderwijs

en de leerlingenbegeleiding. Leerlingen en

medewerkers vinden bij Sg. De Grundel een

sfeer van geborgenheid, duidelijkheid en

betrokkenheid. De didactische werkvormen

nodigen de leerling uit tot actief en zelfstandig

leren. Sg. De Grundel wil een school zijn met

kwaliteit: leerlingen worden aangesproken op

hun eigen niveau en in staat gesteld datgene

te bereiken wat binnen hun mogelijkheden

ligt. Talent krijgt de ruimte binnen vmbo en

havo/vwo. Voor de echte uitblinkers is er het

gymnasium.

Binnen Sg. De Grundel leeft de gedachte dat

leren ook heel goed kan buiten de klas, het

leslokaal. Regelmatig trekken de klassen er

Sg. De Grundel

www.grundel.nl

Page 47: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

47

met hun docenten op uit voor een excursie,

bedrijfsbezoek, of luisteren in de aula naar

het boeiende verhaal van een gastspreker.

Sg. De Grundel biedt leerlingen goede

begeleiding en uitstekend onderwijs. Ouder- en

leerlingenplatforms op locatie geven de stem

van leerlingen en ouders een plek binnen de

organisatie.

Page 48: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

48

’09 Jaarverslag

Sg. Twickel

Onderwijs altijd dichtbij Sg. Twickel is een scholengemeenschap voor

atheneum, havo en vmbo met lwoo, telt zo’n

2.300 leerlingen en ruim 300 medewerkers.

De instelling heeft vijf locaties; in Hengelo een

locatie vmbo-tl en een havo-/vwo-locatie met

onderbouw vmbo-tl, in Delden een locatie voor

de leerjaren 1 en 2 vmbo en havo/vwo, in Borne

een locatie voor vwo-bovenbouw en een locatie

voor leerjaren 1 en 2 vmbo en havo/vwo. Met

sg. De Grundel in Hengelo deelt Sg. Twickel de

centrale directie en de centrale dienst.

Missie en identiteitKwaliteit door goede resultaten en eigentijdse

onderwijsvormen, optimale ontplooiing van alle

leerlingen en een persoonlijke benadering staan

centraal. Sg. Twickel wil bij alle leerlingen het

plezier in leren bevorderen. Het onderwijs

is gericht op actieve leerlingen die werken

aan de ontwikkeling van hun zelfstandigheid.

Maar ook de ontwikkeling van medewerkers

is belangrijk. Daarom is er volop ruimte

voor scholing en creëren we een open en

stimulerend werkklimaat. Belangrijk speerpunt

is echt samenwerken: in een sfeer van sterke

betrokkenheid tussen docenten, leerlingen en

ouders.

De aanpak binnen Sg. Twickel gaat uit van de

natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit

van de leerlingen. Docenten stimuleren de

leerlingen om te leren, actief te zijn, om

creatief te zijn en het beste uit hen zelf te

halen. Samenhang in de didactiek en een

uitdagende leeromgeving moet leerlingen

prikkelen hun talenten optimaal te ontwikkelen.

De sfeer van Sg. Twickel wordt door zowel

leerlingen als medewerkers omschreven als:

www.sgtwickel.nl

Page 49: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

49

‘Hier gebeurt altijd wat’. Van toneelstukken en

concerten tot kunstfestival en aandacht voor

sportactiviteiten; ieders talent krijgt de ruimte.

De atheneum+stroom binnen de locatie Hengelo

biedt leergierige leerlingen extra uitdaging met

aansprekende vakoverstijgende projecten.

Voor alle leerlingen geldt: ‘Jouw stem télt!’

Sg. Twickel wil weten wat hun mening is en wat

hun ideeën zijn.

Page 50: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Jaarverslag

50

’09

Twents Carmel College

Vrijheid in verbondenheid Het Twents Carmel College wil een

onderwijsinstelling zijn die zich inspant om

leerlingen en medewerkers het volgende te

bieden:

• Ruimte om te kiezen

We streven naar zelfverantwoordelijkheid

bij alle mensen op school: leerlingen en

medewerkers. Ruimte om te kiezen en

vertrouwen zijn hierbij onontbeerlijk.

• Wederzijdse betrokkenheid

Naast het individueel leren richten wij ons in

het bijzonder op samenwerkend leren en de

ontwikkeling van vaardigheden om de zorg

voor leerlingen en voor elkaar waar te maken.

Dit impliceert dat we respectvol met elkaar

omgaan.

• Onderwijs dichtbij

Enerzijds maken we ons hard voor het behoud

van onderwijsaanbod in de kleine kernen en

de één op één relatie met het basisonderwijs.

Anderzijds betekent dit vooral onderwijs op

maat voor elk individu als uniek persoon, wat

leidt tot maatwerk in aanbod en zorg.

• Externe gerichtheid

We leren van de buitenwereld door die

wereld de school in te halen. Tegelijkertijd

treden wij zelf, leerlingen en medewerkers,

buiten de schoolmuren en leren van en in die

buitenwereld.

• Maximale ontplooiing voor iedereen

Onze school is een lerende organisatie waar

elke medewerker een leven lang leert.

www.twentscarmelcollege.nl

Page 51: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

51

Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

We vragen van leerlingen maar ook van elke

medewerker blijvende ontwikkeling en groei.

Het leren van en tussen individuen, het

leren van en tussen teams en het leren van

de organisatie staan centraal. Hierbij wordt

uitgegaan van een hoog ambitieniveau waarbij

we streven naar het maximaal haalbare.

• Hoge verwachtingen

Passend bij de individuele kwaliteiten en

mogelijkheden spreken we hoge verwachtingen

uit naar onze leerlingen en medewerkers en

stimuleren wij ontwikkeling van (bijzondere)

talenten.

Het Twents Carmel College is een brede

scholengemeenschap, die voor noordoost

Twente een breed aanbod voortgezet

onderwijs verzorgt: praktijkonderwijs,

geïntegreerd en breed opgezet vmbo met

leerwegondersteunend onderwijs, havo

en vwo (atheneum en gymnasium). Binnen

het vmbo wordt in extra-zorg groepen aan

voormalige VSO-LOMleerlingen onderwijs

verzorgd; in het kader van passend onderwijs

wordt onderzocht om specifieke doelgroepen

binnen ons regulier onderwijs op te nemen.

Ons beleid is gericht op in kwantitatief opzicht

verbreding van het onderwijsaanbod (intra- en

intersectorale beroepsgerichte programma’s en

extra examenvakken) en op een kwalitatieve

verbetering waarbij samenwerkend leren,

opbrengstgericht onderwijs en talent-

maximalisatie leidend zijn.

Vwo-extraMet ingang van het schooljaar 2010-2011

wordt op alle vier brede instroomlocaties

gestart met vwo-extra onderwijs. De

meer getalenteerde leerlingen worden in

een aparte setting opgevangen op grond

van resultaten, een intakegesprek en een

specifiek onderzoek vanuit het Centrum

voor Begaafdheidsonderzoek (CBO). Er wordt

gewerkt aan een specifieke leerlijn voor

deze doelgroep, die ook voor de bovenbouw

wordt ontwikkeld. In regionaal verband

wordt samengewerkt binnen de Kenniskring

Talentmaximalisatie Twente.

Maatschappelijke stageOp alle locaties wordt in de onderbouw

ca. 30 klokuren maatschappelijke stage

in de vorm van naoberschap gerealiseerd

(kleinschalig, herkenbaar en goed organiseer-

baar). Het accent van de ontwikkeling ligt

nu in het proces van “doortrekken naar

de bovenbouw”, voor vmbo een mogelijke

integratie met reguliere stages en loopbaan-

oriëntatie-activiteiten en in de bovenbouw

havo/vwo geïntegreerd met praktische

profieloriëntatie en loopbaanoriëntatie-

activiteiten.

Page 52: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

52

Page 53: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

53

Stichting Carmelcollege - Wie zijn wij?

OrganogramHet organogram van Stichting Carmelcollege kan als volgt worden weergegeven:

Raad vantoezicht

College van bestuur

Convent van schoolleiders

Bestuurs-bureau GMRController

Carmelinstellingen(ruim 50 schoollocaties)

Page 54: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

54

Page 55: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Stichting Carmelcollege

55

Verslag Raad van Toezicht

Page 56: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

56

Samenstelling Stichting Carmelcollege is bevoegd gezag van

katholieke, interconfessionele en algemeen

bijzondere scholen. Deze samenstelling wordt

ook in de Raad van Toezicht (RvT) tot uitdruk-

king gebracht. Bij de selectie van nieuwe

leden hanteert de Raad het door hem vastge-

stelde document ‘Taak en profiel van de Raad

van Toezicht’. De Orde der Karmelieten in

Nederland heeft het recht van voordracht voor

één zetel in de Raad van Toezicht.

In het verslagjaar bestond de Raad van Toezicht

uit 6 personen. De samenstelling van de RvT

weerspiegelt een brede maatschappelijke ori-

entatie, die verder gaat dan de eigen stichting.

De leden van de Raad zijn onafhankelijk. Ze

hebben geen relatie met enig onderdeel van

Stichting Carmelcollege.

De Raad was in het verslagjaar als volgt

samengesteld:

• De heer dr. J.G.F. Veldhuis voorzitter

• De heer prof. dr. C.J. Waaijman

plv. voorzitter

• Mevrouw mr. H.C.M. Boon lid

• Mevrouw drs. J.M. Bos-Vonk

lid tot 1 januari 2010

• De heer drs. W.G. De Lange RA lid

• De heer prof. dr. ir. O.A.M. Fisscher lid

Voor nadere gegevens over de leden van

de Raad van Toezicht, evenals voor een

gedetailleerde weergave van hun hoofd- en

nevenactiviteiten, wordt verwezen naar

bijlage 12.

Bezetting Raad van Toezicht

Mevrouw drs J.M. Bos-Vonk heeft na 3 zittings-

periodes van 3 jaar (maximale aantal termijnen

voor benoeming) de Raad van Toezicht

verlaten. Mevrouw Bos was lid sinds januari

2001. Tijdens de vergadering van 15 december

2009 is afscheid van haar genomen. Stichting

Carmelcollege is mevrouw Bos veel dank

verschuldigd voor haar grote betrokkenheid bij

Carmel en haar inbreng in de afgelopen jaren,

vooral op het gebied van personeelsbeleid,

beleidsvorming en waardegericht onderwijs.

Gedurende vele jaren hebben de Raad van

Toezicht en het College van Bestuur gebruik

gemaakt van haar kennis en ervaring,

voor een goede uitoefening van de functie

als toezichthouder, maar ook voor de zo

belangrijke klankbordfunctie.

De Raad van Toezicht heeft besloten de heren

Veldhuis en Fisscher, met inachtneming van de

positieve adviezen van het College van Bestuur,

Convent van Schoolleiders en de GMR, te

herbenoemen voor een derde termijn van drie

jaar, tot respectievelijk 01-01-2012 en 01-09-2012.

Verslag Raad van Toezicht

Page 57: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

57

Stichting Carmelcollege - Raad van Toezicht

CommissiesDe Raad van Toezicht kent twee commissies:

• de Auditcommissie, samengesteld uit

2 leden van de Raad: de heer De Lange

(voorzitter) en mevrouw Boon (lid);

ten behoeve van het functioneren van

deze commissie is er een reglement

Auditcommissie Stichting Carmelcollege.

• de ‘Commissie Personele Zaken CvB en

RvT’, eveneens samengesteld uit leden van

de Raad, te weten de heer Veldhuis als

voorzitter en de heer Waaijman als lid.

WerkgeversschapIn het verslagjaar hebben functionerings-

gesprekken plaatsgevonden met de individuele

leden van het CvB. Voorafgaande aan deze

gesprekken heeft een delegatie van de RvT

gesproken met zowel het dagelijkse bestuur

van het CvS als met het dagelijkse bestuur

van de GMR en het managementteam van

het bestuursbureau. Het betrof evaluatieve

gesprekken over de ervaringen in het werken

met het CvB.

Waarborg eigen kwaliteit Op 2 december 2009 heeft de Raad van

Toezicht zijn eigen functioneren geëvalueerd

tijdens een Beraadsdag. De evaluatie had

betrekking op het samenspel RvT versus

CvB, de teameffectiviteit van de RvT en de

beoordeling van de individuele leden. In de

huidige samenstelling beschikt de RvT over de

vereiste brede verscheidenheid en expertise.

De RvT functioneert als een goed team dat de

eigen verantwoordelijkheid kent en indien nodig

neemt. Binnen de RvT heerst collegialiteit en

de leden hebben een positief-kritische houding

naar elkaar en naar het CvB.

Een goede kwaliteit van het toezicht houden

vraagt, naar de mening van de Raad, meer

dan het enkel toezien op het handelen van

het bestuur en de organisatie overeenkomstig

wetgeving en bestaande codes (compliance).

Ook het morele karakter van toezichthouders

is van groot belang. Daarbij kunnen zich

soms lastige dilemma’s aan dienen. Waar

toezichthouders verantwoordelijk zijn voor

toezicht in een grote en complexe organisatie

is er altijd een risico dat niet helemaal

helder is wat de gevolgen zijn van de te

nemen beslissingen. Mede daarom is het van

belang dat het toezicht als een persoonlijke

verantwoordelijkheid wordt ervaren. Een

toezichtfunctie behoort alleen te worden

aanvaard bij voldoende deskundigheid, zowel

inhoudelijk als qua bekwaamheid om toezicht

te houden.

Page 58: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

58

’09 Jaarverslag

Er behoort ook voldoende tijd en energie

aan de toezichtfunctie te kunnen worden

besteed. Op die wijze wordt gestreefd naar een

kwalitatief hoogwaardige RvT.

De Raad vindt het zijn taak bijzondere

aandacht te geven aan spiritualiteit en ethische

normen en dat ook te vragen van leraren en

leerlingen. De leden van de RvT zijn zich van de

omschreven morele taken bewust en voldoen

daar naar hun oordeel aan.

In het verslagjaar was geen sprake van

frequente afwezigheid van een van de leden bij

de vergaderingen.

Relatie tussen bestuur en toezichtVastgesteld werd dat er sprake is van een

goede formele én informele relatie met elkaar,

met expliciet afgegrensde en onderscheiden

rollen. Er is de afstand, die nodig is voor

de toezichthoudende taak, maar ook is er

nabijheid nodig voor de rol van sparringpartner.

De vergaderingen van de RvT en het CvB

kenmerken zich door een open dialoog en

wederzijds begrip. Op een constructief-

kritische wijze, met een gezonde argwaan

en met een redelijke gestrengheid, bevraagt

de RvT het CvB. Zowel formeel als informeel

is er tussen de RvT en het CvB openheid,

wat het klankborden bevordert. Dit geldt in

het bijzonder voor het klankborden tussen

het CvB en de voorzitter van de RvT. De

informatieverstrekking van het CvB naar de RvT

wordt als goed en voldoende uitvoerig ervaren.

Zowel de schriftelijke informatie ten behoeve

van de vergaderingen als de tussentijdse

mededelingen via de mail helpen de RvT bij het

uitoefenen van zijn functie. De communicatie

met het CvB stemt tot tevredenheid. Tussen

de vergaderingen van de RvT door hebben de

voorzitter van de RvT en de voorzitter van het

CvB periodiek overleg met elkaar.

VergaderingenIn 2009 vergaderde de RvT vijf maal, telkens

in aanwezigheid van het CvB, behalve wanneer

over de beoordeling en/of de beloning van

individuele leden van het CvB werd gesproken

en tijdens een deel van het overleg met de

accountants.

Zoals in dit verslag bij een aantal onderdelen

al vermeld, heeft de RvT naast het overleg met

het CvB ook regelmatig contact met andere

betrokkenen binnen en buiten de Stichting. Zo

hebben leden van de RvT in het verslagjaar de

Schoolleidingendag en de bijeenkomst voor de

Medezeggenschapsraden bijgewoond. Daarnaast

vond op 2 december 2009 een interne

Beraadsdag Raad van Toezicht plaats.

Page 59: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

59

Stichting Carmelcollege - Raad van Toezicht

Behalve de kwaliteit van het eigen toezicht

kwamen tijdens deze dag ook andere onder-

werpen aan de orde:

• Het waarborgen van de identiteit. Dit wordt

door de RvT als een van de belangrijkere

taken van toezicht gezien. De identiteit is

op voldoende wijze formeel vastgelegd in

de statuten en ook de randvoorwaarden

zijn goed geformuleerd. De RvT zal het CvB

blijven stimuleren de identiteit regelmatig op

de agenda te plaatsen, opdat deze ook in de

praktijk gestalte krijgt.

• Het verkrijgen van informatie. Hier wordt

door de Raad gezocht naar de balans

tussen afstand en nabijheid. De bestaande

contacten op de Schoolleidingendag en op

de MR-endag en het uitnodigen van rectoren

in de vergaderingen worden als zeer nuttig

gezien.

• Het aantal leden van de RvT wil de Raad

op zeven te houden ten einde een brede

verscheidenheid en expertise te waarborgen.

• Een goede balans tussen het bevorderen

van gelijke kansen en van kwaliteit. Met

voldoening heeft de Raad van Toezicht

geconstateerd dat binnen de stichting en

haar scholen veel aandacht wordt besteed

aan het realiseren van een dergelijke

balans. In lijn met de missie krijgen juist

de minder kansrijken extra stimulering.

De Raad heeft het College van Bestuur

wel de vraag voorgelegd of, mede gelet

op de nog steeds stijgende procentuele

deelneming aan havo en vwo en de hieruit

ook voortvloeiende toenemende competitie

in het onderwijsveld, ook niet aan de

andere kant van het spectrum nog meer

uitdagingen kunnen worden geconstrueerd:

profilering van kwaliteit via extra stromen,

excellente tracés, bèta labs; stimulering

van samenwerking met universiteiten;

bevordering van internationalisering door

deelneming aan prestigieuze programma’s

in met name de USA, en het verlenen van

onderscheidingen en prijzen aan leerlingen

en docenten en andere personeelsleden.

De RvT besprak in zijn vergaderingen de

statutair voorgeschreven aangelegenheden,

zoals onderwijsbeleid, innovatie, financiële

zaken, interne ontwikkelingen op organisatie-

en personeelsgebied. Goedkeuring werd

verleend aan de voorgelegde begroting 2010 en

de jaarrekening 2008.

De Auditcommissie vergaderde in het

verslagjaar tweemaal. In de vergaderingen

kwamen als belangrijkste onderwerpen aan

de orde: de meerjarenbegroting 2010-2013, de

jaarrekening en het accountantsverslag over

2008 en het auditplan van de accountant voor

2009. De commissie Personele Zaken besprak

met de individuele leden van het CvB hun

functioneren.

Behalve deze gebruikelijke onderwerpen heeft

de RvT in dit verslagjaar nadrukkelijk aandacht

besteed aan de volgende onderwerpen:

• Identiteit en waardegericht onderwijs

• Scholingsboulevard Enschede

• Benoeming accountant

• Beleggingen

Page 60: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

60

In de vergaderingen van de RvT is zowel

mondeling als schriftelijk uitvoerig

gerapporteerd over de ontwikkelingen bij

de Scholingsboulevard Enschede. Over de

jaren 2008 en 2009 zijn verliezen geleden.

Het CvB heeft de RvT deelgenoot gemaakt

van de discussies die gaande zijn op basis

van welke onderwijskundige en bestuurlijke

uitgangspunten de koers van Scholingsboulevard

Enschede zal worden bijgesteld.

In 2009 heeft een openbare procedure

plaatsgevonden voor de dienstverlening

door een externe accountant. De RvT is

actief betrokken geweest bij de selectie en

benoeming van de accountant. Op voorstel

van de selectieadviescommissie onder

voorzitterschap van een lid van de RvT heeft

de Raad de selectiecriteria vastgesteld voor

de Europese aanbesteding. In het verdere

traject heeft de gunningscommissie onder

voorzitterschap van een lid van de RvT

uitvoering gegeven aan het beoordelen van

de ingediende offertes en een unaniem

benoemingsadvies verstrekt. De Raad van

Toezicht heeft vervolgens KPMG benoemd

als accountant voor een periode van vijf jaar

met ingang van de controle over het nieuwe

boekjaar.

De RvT is elke vergadering geïnformeerd over

treasuryzaken en de ontwikkelingen rond de

portefeuillebeleggingen in het bijzonder.

KlokkenluiderregelingIn 2009 heeft het CvB een reglement

klokkenluiderregeling vastgesteld. In de

voorbereidende fase is een concept- regeling

met de RvT besproken en heeft de RvT zijn

opmerkingen hierbij gemaakt

Elke vergadering wordt de Raad van Toezicht

met een schriftelijke periodieke rapportage

uitvoerig geïnformeerd over de belangrijkste

onderwerpen, die de bijzondere aandacht

van het CvB hebben gevraagd in de voorbije

maanden, dan wel de aandacht (nog) vragen.

Bij de bespreking van deze rapportage laat de

RvT zich nog aanvullend mondeling informeren

en worden vragen door het CvB beantwoord.

Op het einde van de vergaderingen kregen

elke keer twee rectoren de gelegenheid de RvT

op de hoogte te stellen van de lopende zaken

en/of bijzondere ontwikkelingen binnen hun

instellingen. De RvT is de rectoren erkentelijk

voor de reële en openhartige informatie. Deze

werkwijze zal in 2010 worden gecontinueerd.

Page 61: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

61

Stichting Carmelcollege - Raad van Toezicht

Honoreringen Raad van ToezichtIn de vergadering van 18 maart 2008 heeft

de Raad besloten om tweejaarlijks een

inflatiecorrectie toe te passen op de honorering

en de honorering per 1 januari 2008 te

verhogen met 5%.

Voor de jaren 2008 en 2009 bedroeg de

honorering (inclusief de onkostenvergoeding):

• € 475 per maand voor RvT-leden

• € 575 per maand voor RvT-leden die deel

uitmaken van een commissie

• € 735 per maand voor de voorzitter RvT

Hengelo, 19 mei 2010

De Raad van Toezicht,

Dr. J.G.F. Veldhuis, voorzitter

Mr. H.C.M. Boon

Drs. W.G. De Lange RA

Prof.dr.ir. O.A.M. Fisscher

Prof.dr. C.J. Waaijman (O. Carm.)

Page 62: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

62

Page 63: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Stichting Carmelcollege

63

Bestuursverslag

Page 64: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

Het opstellen van een strategisch beleidskader

is de primaire verantwoordelijkheid van het

College van Bestuur (CvB). Dit beleidskader

bepaalt in belangrijke mate de agenda van de

Stichting.

Het CvB heeft in Koers 2013 het strategisch

beleidskader voor de periode 2007 – 2013

vastgelegd.

De procesgang die geleid heeft tot dit

document is beschreven in Koers 2013.

In vier hoofdstukken van Koers 2013 worden

de strategische kaders van het betreffende

onderwerp beschreven. Elk hoofdstuk met

uitzondering van hoofdstuk 4 wordt afgesloten

met concrete beleidsvoornemens.

In dit bestuursverslag over het jaar 2009 geven

we aan wat de stand van zaken nu is, wat

inmiddels is bereikt en waar nog aan gewerkt

moet worden. Wij volgen hiervoor de indeling

van Koers 2013 met de hoofdstukken:

1. Carmel: missie, cultuur en onderlinge

verbondenheid

2. De leerling en het leren op een

Carmelinstelling

3. Werkgever- en werknemerschap binnen

Carmel

4. De meerwaarde van Carmel

Inleiding

64

Page 65: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

65

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

De concrete beleidsvoornemens, zoals

opgenomen in Koers 2013, waren:

“Het bestuursbesluit inzake levens­

beschouwelijk en waardegericht onderwijs

blijft in de komende jaren kaderstellend. Maar

er is meer nodig: instellingen en daarbinnen

teams zullen zich verder moeten bezinnen op

de waardekant van hun onderwijs en op de

competenties van medewerkers die samen de

waardegemeenschap die elke Carmelschool is,

moeten vormgeven. De notitie “Waardegericht

leren in Carmelscholen” biedt handreikingen om

waardegericht leren inhoud te geven in relatie

tot intern opleiden, leiderschap, teamvorming

en ouderbetrokkenheid. School en ouders

lopen een traject parallel aan de loopbaan

van het kind. Ouderbetrokkenheid krijgt bij

voorkeur vorm op teamniveau, waar immers

het makkelijkst een inhoudsvolle dialoog

tussen school en ouders mogelijk is. Teams die

zelf horizontale verantwoording vorm geven,

met ouders en omgeving spreken, moeten

hun eigen onderwijs evalueren: dat is een

belangrijke beleidsdoelstelling voor de komende

jaren. Dat vraagt nog meer scholing voor

teamleiders, vooral op het terrein van gedrag

en vaardigheden en daarin zal het College

van Bestuur blijven investeren. Ook scholen

zullen hun teamstructuur moeten blijven

versterken en teams congruenter maken met

leerlingengroepen, zodat uiterlijk in 2010 een

situatie is bereikt waarin teams en teamleiders

overal functioneren zoals bedoeld.

Het College van Bestuur stelt zichzelf ook

concrete doelen: in 2008 een jaarverslag

op stichtingsniveau produceren dat meer is

toegesneden op de maatschappelijke gevraagde

transparantie en dat meer onderwijsprestaties

op het overkoepelende niveau van de Stichting

laat zien. Onder andere daarmee wil het

College van Bestuur een bijdrage leveren aan

de transparantie van de onderwijssector op

landelijk niveau. Ook anderszins zal het College

van Bestuur de Stichting landelijk blijven

positioneren als een kwaliteitsbewuste en

innoverende onderwijsgroep, die zich tegelijk

bewust blijft van zijn herkomst en missie.

Tenslotte heeft het College van Bestuur intern

huiswerk: verder gaan met de uitzuivering van

rollen binnen de Stichting en de reglementen en

statuten waar nodig aanpassen.”

Waardegericht lerenHet waardegericht leren is een van de

beleidsspeerpunten van de Stichting. In de

statuten benadrukt de Stichting “de zorg voor

de mens” centraal te stellen en om bij te

dragen aan “humanisering en de ontwikkeling

van mens en individu”. Overeenkomstige

missies treffen we aan bij onze scholen,

die allen méér willen zijn dan instellingen

die kennis overbrengen en vaardigheden

Carmel: missie, cultuur en onderlinge verbondenheid

Page 66: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

66

’09 Jaarverslag

aanleren. Wij willen nadrukkelijk ook vormen,

om onze leerlingen voor te bereiden op hun

plek in beroep en samenleving. Om ze op te

leiden tot kritische burgers met gevoel voor

verantwoordelijkheid.

In de afgelopen jaren is er op verschillende

manieren aan gewerkt om de waardegerichte

dimensie van ons Carmelonderwijs onder de

aandacht te houden en te versterken. Op

stichtingsniveau zijn de randvoorwaarden al

enige jaren goed geformuleerd.

Het waardegericht leren begint binnen een

aantal scholen langzaam een plaats te krijgen,

maar heeft tijd nodig om die plaats te krijgen

die het verdient. Daarbij is het van belang

leerlingen, ouders en teams nadrukkelijk te

betrekken bij die ontwikkelingen. Op sommige

scholen leeft het waardegericht leren maar

beperkt en wordt het niet breed gedragen

binnen de school.

Ruime aandacht vragen voor zingeving-

vraagstukken en waardegerichtheid gebeurt

niet overal structureel. Het is voor veel

locaties een ontwikkelpunt qua programma en

inhoudelijke afstemming.

Onze scholen tonen een grote diversiteit en

op een aantal scholen gebeurt er meer dan

wij denken. Op het Marianum bijvoorbeeld

is een nieuw project waardegericht leren in

voorbereiding om de indifferente basishouding

ten opzichte van de katholieke identiteit van

de school om te buigen tot een fundament van

inspiratie. En Het Hooghuis heeft een notitie

identiteit geschreven en voor één dag per

week een coördinator identiteit aangesteld

om op elke locatie aandacht te vragen voor de

concretisering daarvan.

In het bestuursverslag over 2008 schreven

we dat op het niveau van de Stichting

informatie over wat de scholen doen slechts

fragmentarisch aanwezig is. “In de komende

jaren zullen wij instellingen (laten) bezoeken

met het doel te praten over de wijze hoe

invulling wordt gegeven aan het waardegericht

leren. En hoe kunnen of geven ook anderen dan

de docenten levensbeschouwing daar invulling

aan. Door participerend onderzoek willen wij

zo een beeld krijgen van de feitelijke situatie

en achterhalen waar de mensen staan. Een

volgende stap is het verbreden ervan binnen

de instelling. Gebruikmaken van het creatieve

beginsel van kijken naar en onderzoeken van

wat er is. Hierbij zullen we ook aandacht

besteden aan het aspect van borgen. Wie is

(zijn) de kartrekker(s) en van wie krijgt(en) hij

(zij) ondersteuning.”

Voorbereidingen om deze zaken nu te gaan

verzamelen, te benoemen en te expliciteren

zijn getroffen. In 2010 zullen enige instellingen

bezocht worden om aan ons voornemen

uitvoering te geven.

Voor het verbreden van waardegericht leren

ontplooit en stimuleert de Stichting diverse

activiteiten, zoals de jaarlijkse studiedagen

en de cursussen die op dit terrein de laatste

jaren binnen de Stichting zijn verzorgd. Een

belangrijke rol hiervoor is weggelegd voor

de Carmelwerkgroep Waardegericht leren.

Evenals in 2009 wordt ook begin 2010 een

brochure uitgebracht met de best practices,

Page 67: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

67

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

samengesteld uit informatie vanuit onze

instellingen.

De menselijke maatDe Stichting geeft onderwijs aan ca. 35.400

leer lingen en telt ca. 4.200 medewerkers. Hoe

past dit bij “de menselijke maat” en “de zorg

voor de mens centraal stellen”?

Onze instellingen staan midden in de

samenleving. Wij hechten veel belang aan

contacten met onze belanghebbenden. Al die

contacten en activiteiten echter draaien om

hetzelfde doel: onze leerlingen.

Met 52 locaties (gemiddeld dus 680 leerlingen

per locatie) en per locatie meerdere teams

wordt het onderwijs georganiseerd in kleine

scholen (de teams).

Niet de school als systeem maakt het

onderwijs, maar de mensen in de school.

Onderwijs wordt gemaakt door een team van

mensen: teamleider, docenten en onderwijs-

assistenten, die daarbij geholpen worden door

conciërges, roostermakers, medewerkers van

de administratie e.a., kortweg gezegd het

onderwijsondersteunend personeel.

Teams vormen de onderwijzende school binnen

de school; de teamleider en de docenten

kennen hun leerlingen. Voor veel leerlingen is

het feit dat ze persoonlijk worden gekend door

docenten een sterke drijfveer om te leren. Als

zelfstandige persoon te worden herkend, geeft

zelfvertrouwen en het bewustzijn van eigen

kracht. Beide zijn belangrijke voorwaarden

om te leren. Maar niet alleen leerlingen

hebben baat bij het feit dat ze gezien en

gehoord worden. Voor docenten en andere

personeelsleden is het een krachtige motivatie

om zich voor leerlingen in te zetten. En voor

ouders vergroot het hun betrokkenheid bij en

hun inzet voor het schoolleven.

TeamstructuurIn het algemeen kunnen we constateren, dat

de teamvorming op scholen is voltooid en dat de

teamstructuur op de instellingen goed op orde is.

Aandachtspunt voor de komende jaren

is het versterken van de kwaliteit van de

teamleiders. Teamleiders zijn de sleutels en

katalysatoren voor de onderwijsontwikkeling

en de professionalisering van medewerkers en

processen. De kwaliteit van onze medewerkers

is immers zeer gerelateerd aan de kwaliteit

van onze leidinggevenden. Zo zijn ook voor de

teamleiders niet vrijblijvende scholingstrajecten

noodzakelijk, die een bijdrage kunnen en

moeten leveren aan de attitude, vaardigheden

en instrumentele bagage voor leidinggevenden.

Op diverse instellingen kan de functionele

samenwerking binnen en tussen de teams nog

worden versterkt. De horizontale verant woording

en het evalueren van het eigen onderwijs staan

nog in de kinderschoenen.

Voor de instellingen vragen deze aandachts-

punten de komende jaren veel zorg en aandacht.

OuderparticipatieWij willen ouders graag betrekken bij de

ontwikkelingen op onze scholen en ze tijdig

informeren. De vraag is hoe doe je dat?

Hoe betrek je de ouders als groep en zeer

belangrijke belanghebbenden bij de school?

Page 68: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

68

Is het realistisch om te wensen dat alle ouders

bij de school worden betrokken? Onderzoeken

wijzen aan, dat dit niet zo is. Een klein

gedeelte is slechts actief. De meerderheid van

de ouders bereiken we niet met participatie in

het schoolbeleid en -activiteiten. Dit betekent

niet, dat we niet zoeken naar mogelijkheden

om ze mee te laten denken en mee te laten

werken. In ieder geval zorgen wij ervoor dat

de juiste informatie beschikbaar is voor ouders

op het moment dat ze ernaar gaan zoeken. Als

ouders om welke reden dan ook zich willen

verdiepen in een onderwerp en/of actief

worden, moeten wij ze van de juiste informatie

kunnen voorzien.

De kleinere groep actieve ouders is op

diverse manieren bij de school betrokken,

zoals ouderraden en ouderklankbordgroepen.

Ouderbetrokkenheid is vooral goed te

organiseren op teamniveau. Bij de teamleider is

de ouder immers meteen aan het goede adres.

Deze schoolleider kent zijn leerlingen en kent

de gang van zaken binnen zijn team als geen

ander.

Op veel instellingen is de invloed van ouders

goed geregeld. Ouders hebben een vaste

plaats in de ouderraad, in de MR en als lid

van klankbordgroepen. Ouders worden actief

uitgenodigd en geïnformeerd. Hoe dit per

instelling is georganiseerd kan per school

of instelling verschillend zijn. Onze scholen

hebben samen met ouders de ouderparticipatie

georganiseerd. Samen hebben ze de structuur

en organisatie gekozen die hen het beste past,

met het doel de samenwerking tussen school

en ouders te bevorderen, om gezamenlijk onze

kinderen een optimaal klimaat te bieden voor

hun ontwikkeling en vorming. Op sommige

scholen is er sprake van betrokkenheid van

ouders op teamniveau. Dit werkt goed voor het

proces van wederzijds contact en feedback.

Op diverse wijzen wordt vorm gegeven aan de

samenwerking tussen scholen en ouders:

• ouders die actief zijn in verschillende

werkgroepen, (thema-avonden, buiten-

schoolse activiteiten, diploma-uitreiking,

open dag, veiligheid van leerlingen in het

verkeer en binnen de school, e.d.);

• praktische hulp;

• ouderklankbordgroepen communiceren met

teamleiders over allerlei schoolzaken in het

team/de afdeling of de schoollocatie;

• contactouders, die geraadpleegd kunnen

worden om informatie te geven over de

school van hun kinderen.

Ook zijn er op scholen de informatieve

ouderavonden voor ouders van één of meer

klassen, die tot doel hebben informatie te

verstrekken en van gedachten te wisselen

over een bepaald thema: de brugklas, de

pakketkeuze, het examen e.d. De rapport-

ouderavonden bieden individuele ouders

de gelegenheid leraren te spreken over het

rapport van hun zoon of dochter. In enkele

scholen worden de rapporten niet meer naar

het huisadres verstuurd, maar persoonlijk aan

de ouders verstrekt om op die manier (nog

enig) contact met ouders “af te dwingen”. Veel

ouderverenigingen gebruiken ook de website

van de school om informatie te verstrekken

aan de ouders. Zij zorgen voor plaatsing

Page 69: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

69

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

van de verslagen en maken melding van

zaken die spelen binnen de oudervereniging.

Ook zorgen zij voor werving van nieuwe

ouderverenigingsleden.

In de Interscolaire Oudervereniging

Carmelscholen (ISOC) zijn alle ouderraden van

de Stichting Carmelcollege verenigd. Er worden

ervaringen uitgewisseld en de leden krijgen

informatie en voorlichting. Gemiddeld worden

er drie bijeenkomsten per jaar in Deventer

georganiseerd. Op uitnodiging van de ISOC is

het CvB voor één of meerdere agendapunten

aanwezig om het beleid van de Stichting op die

onderwerpen toe te lichten.

Zowel Stichting als instellingen zullen altijd op

zoek moeten blijven naar verbeterpunten voor

de betrokkenheid van ouders en leerlingen.

Grote betrokkenheid van ouders, niet alleen bij

activiteiten, maar ook bij het meedenken over

ontwikkelingen en het geven van feedback, stellen

onze instellingen en ook het CvB zeer op prijs.

Horizontale verantwoordingHorizontale verantwoording heeft zich deels

nog niet ontwikkeld. Met leerlingen en ouders

vindt een dialoog plaats in klankbordgroepen,

leerlingenraden, ouderraden, ouderavonden

e.a. Met andere belanghebbenden vindt dit in

veel mindere mate plaats. Enkele instellingen

werken met een omgevingsraad.

De Stichting en enkele instellingen zijn actief

betrokken bij het project “Vensters voor

verantwoording” van de VO-raad, dat na een

pilotfase eind 2010 operationeel wordt. In

“Vensters voor verantwoording” worden via

de website voor de deelnemende scholen 20

prestatie-indicatoren vermeld die vergeleken

worden met landelijke cijfers. Verwacht wordt

dat (alle) scholen op deze wijze hun resultaten

bekend maken en op basis hiervan de dialoog

met belanghebbenden aan gaan. Ook hebben

nog niet alle instellingen een zelfevaluatie

uitgevoerd, waarvan de resultaten met

belanghebbenden worden besproken.

Kortom de komende jaren zal de horizontale

verantwoording nadrukkelijker op de agenda

van de instellingen komen. Participatie aan het

VO-project “Vensters voor verantwoording” is

daarbij voor het CvB vanzelfsprekend.

Het CvB heeft over het jaar 2008 een jaar-

verslag geschreven dat als eerste aanzet mag

gelden om te komen tot een verantwoording die

meer is toegesneden op de maatschappelijke

gevraagde transparantie en meer onderwijs-

prestaties op het overkoepelende niveau van de

Stichting laat zien. Het CvB is landelijk actief,

onder meer door te participeren in het bestuur

van de VO-raad (de voorzitter is vice-voorzitter

van de VO-raad) en in (ad-hoc) werkgroepen.

In 2009 zijn door het CvB gesprekken gevoerd

met de overlegvergadering en de RvT over de

rollen van de gremia en over mandatering of

delegatie. Het resultaat uit deze gesprekken

was dat de bestaande situatie voldeed en

geen aanpassing behoefde. In beperkte mate

werden enige reglementen aangepast (het

betrof verbeteringen / verduidelijkingen van de

bestaande situatie). In die zin worden nu ook

wijzigingen van de statuten voorbereid.

Page 70: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

70

Instellingen

AlgemeenOnze scholen zijn in merendeel stabiele scholen

met een toereikend beleidsvoerend vermogen

en interne kwaliteitszorg. In het verslagjaar

vroeg een aantal instellingen extra aandacht

van het CvB, soms voor een benoeming van een

directielid, soms voor andere organisatorische

kwesties. Deze instellingen worden onderstaand

kort gememoreerd.

Carmelcollege GoudaIn het bestuursverslag van 2008 werd

aangegeven dat de instelling op het gebied

van profilering, kwaliteit, formatie en

financiën nog een forse slag moet maken en

dat de instelling in de komende jaren nog

zeer forse inspanningen te wachten staat. De

organisatie is hier volop mee bezig en maakt

korte stapjes vooruit, onder een positieve

en toekomstgerichte leiding. De stemming

bij het MT is positief en toekomstgericht.

De aanmeldingen lijken zich te stabiliseren,

echter op een te laag niveau. Met de gemeente

Bodegraven zijn gesprekken gevoerd over

doordecentralisatie van de huisvestingsgelden

en nieuwbouw voor de locatie in Bodegraven.

Wel zijn hier strikte voorwaarden aan

verbonden. De instelling is voor het CvB nog een

blijvend punt van aandacht en zorg.

Carmelcollege EmmenCarmelcollege Emmen stond de afgelopen jaren

al regelmatig op de agenda van het CvB. In

2008 zijn wij nadrukkelijk met de directie in

gesprek geweest en is een revitaliseringsplan

geschreven. Het belangrijkste punt was wel

een noodzakelijke cultuurverandering binnen

de school. Nu kunnen we constateren dat

de urgentie breed gedragen wordt en dat op

diverse terreinen voortgang is geboekt. Toch

zal de instelling ook in het komende jaren

nadrukkelijk op de agenda van het CvB blijven.

Scholingsboulevard EnschedeDe Scholingsboulevard Enschede is een

coöperatie, waarin het Bonhoeffer College, het

Stedelijk Lyceum en het ROC van Twente deel-

nemen. De coöperatie heeft een bestuur en een

Raad van Toezicht.

De ontwikkelingen van de Scholingsboulevard

Enschede (SBE) hebben gedurende het gehele

jaar steeds zorgen gebracht, hoewel in de loop

van het jaar ook duidelijk verbeteringen waren te

constateren op verschillende terreinen. Ook de

pers besteedde regelmatig aandacht aan de SBE.

De voor 2009 opgestelde begroting

gaf een beperkt begroot verlies en de

liquiditeitsprognoses gaven aan dat SBE in

staat was om dit verlies te financieren. Niets

bleek minder waar te zijn. De kwaliteit van de

periodieke informatie heeft er toe geleid dat

het CvB besloot om vanaf september 2009 de

controller van Stichting Carmelcollege actief in

te zetten op de SBE.

Eind van die maand bleek uit een mede door

hem opgestelde exploitatieprognose dat het

jaar 2009 naar verwachting met een verlies

van circa € 3,3 miljoen zou worden afgesloten.

Belangrijkste redenen voor dit te verwachten

grote verlies waren: achterblijvende

Page 71: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

71

leerlingaantallen (door diverse oorzaken),

te hoge personeelsformatie (tot nu toe

vrijwel geen afstemming tussen behoefte en

feitelijkheid) en een te dure facilitaire opzet

(gebouwen, inrichting e.d.). Ook kon worden

gesproken van een te laag kostenbewustzijn

bij het management van SBE. De beperkte

managementinformatie en de juistheid en

tijdigheid van deze informatie waren hiervan

mede de oorzaak. Ook was duidelijk dat bij

ongewijzigd beleid in 2010 een verlies van circa

€ 3 miljoen zal worden geleden.

Bovenstaande verliezen hebben ook tot

acute liquiditeitsproblemen geleid. Een

niet onbelangrijk punt in deze moeilijke

liquiditeitsfase was de slechte financiële

situatie van het Stedelijk Lyceum.

De inspectie van Onderwijs heeft in de loop

van 2009 de SBE meerdere keren bezocht.

Het laatste inspectierapport was genuanceerd

en gaf duidelijk aan dat op tal van terreinen

vooruitgang was geboekt, maar dat er tevens

een fors aantal aandachtspunten ligt, met

name rond kwaliteitszorg. In de hectiek van

de afgelopen periode heeft het SBE-bestuur en

management de bewuste keuze gemaakt eerst

zorg te dragen voor een goed verloop van de

dagelijkse gang van zaken (veiligheid, roosters,

zorg, lesuitval etc.).

Op basis van de informatie over onderwijs,

financiën en de beheersbaarheid van de

organisatie hebben de partners in de SBE

besloten tot het reduceren van de coöperatie

tot een voorziening voor huisvesting om

onderwijs te geven. De verantwoordelijkheid

voor het onderwijs valt direct onder de

moederscholen. Alle tekorten over de jaren

tot en met 2009 zijn of worden door de

moederscholen betaald naar evenredigheid voor

de verantwoordelijkheid van de tekorten.

De consequenties van deze besluitvorming

worden nu uitgewerkt.

Instelling HengeloIn het voorjaar heeft het CvB de heer Hammink

per 1 augustus 2009 benoemd tot lid van

de Centrale Directie in de vacature die was

ontstaan door de benoeming van de heer Put

tot rector van KSG Marianum.

Nieuwbouw Hengelo/BorneNa jarenlange discussie en een impasse

ten gevolge van de economische crisis is

er uiteindelijk een doorbraak bereikt voor

nieuwbouw voor de vmbo-leerlingen. Er

komt één gebouw in de wijk Medaillon

voor alle leerlingen van de beroepsgerichte

afdelingen van zowel Twickel/De Grundel als

de Stichting OSG, alsmede een deel van de

vmbo-t-leerlingen van Twickel. Beide scholen/

schoolbesturen zullen gaan samenwerken om

een krachtig vmbo in Hengelo neer te zetten,

uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid.

Etty Hillesum LyceumIn 2007 zijn op de locatie Het Vlier aanzienlijke

constructieve gebreken geconstateerd. De

gemeente Deventer wil uitsluitend de kosten

voor de gevelrenovatie financieren (€ 2,3

miljoen). De kosten voor vervanging van de

kozijnen, die integraal vervangen dienen te

worden, en overige renovatiekosten komen

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

Page 72: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

72

voor rekening van Stichting Carmelcollege.

In november 2008 is goedkeuring verleend

voor de uitvoering van het vervangen van de

buitengevel inclusief het vervangen van de

kozijnen. Het vervangen van de gevel kon

echter niet solitair worden uitgevoerd. De

slechte staat van de installaties c.q. overige

voorzieningen, het slechte binnenmilieu en

het hoge energieverbruik dwongen ons de

aangeboden opties integraal uit te voeren.

Uitstel van delen van het project was

slechts korte tijd mogelijk gezien de huidige

technische staat en deze zou over circa zes

jaar weer voor aanzienlijke overlast zorgen.

Het was efficiënter en effectiever om in één

bouwstroom de genoemde werkzaamheden uit

te voeren. De mogelijkheid bestond nu om in te

zetten op duurzaamheid en maximale verlaging

van de exploitatiekosten op de middellange

en lange termijn door extra te investeren in

aanvullende energiebesparende maatregelen.

De directie en het CvB hebben besloten tot

het vervangen van de gebouwgebonden

installaties (elektriciteits- en warmtenetwerk),

revitalisering van de overige voorzieningen

en het realiseren van energiebesparende

maatregelen. De totale investering bedraagt

€ 14,5 miljoen.

MaartenscollegeHet CvB heeft de heer Zipper, die al benoemd

was tot waarnemend rector, met ingang van

1 augustus 2009 benoemd tot rector van het

Maartenscollege.

Pius X College/Sg. St.-CanisiusPer 1 september 2009 heeft het CvB mevrouw

Veerbeek benoemd tot lid van de Centrale

Directie.

Sg. AugustinianumBegin juli heeft het CvB een bijeenkomst

bijgewoond van de MR en het MT van

Sg. Augustinianum. Het bleek helaas nog

steeds niet goed te gaan met de onderlinge

communicatie en de noodzakelijke

cultuuromslag. In september heeft het CvB

een procesbegeleider ingehuurd die gedurende

drie dagen per week tot aan de herfstvakantie

samen met alle betrokkenen de onderlinge

verhoudingen en de professionele cultuur heeft

geanalyseerd en aanzetten heeft gegeven tot

verandering. Na deze analyse is betreffende

persoon aangesteld om in de daarop

volgende maanden het afgesproken traject te

begeleiden. Het traject had zowel betrekking

op versterking van de positie van de rector,

het functioneren van de schoolleiding als een

team en het veranderen van de cultuur op het

Augustinianum. Samen met de rector zijn in

alle teams gesprekken gevoerd om te komen tot

een meer professionele cultuur. De belangrijke

vraag bij deze gesprekken was: wat kan

iedereen zelf aan de beoogde veranderingen

bijdragen? Bij de meeste medewerkers

op school is doorgedrongen dat iedereen

een bijdrage kan en moet leveren aan de

verbeterslag van het Augustinianum. De sfeer

is aanmerkelijk verbeterd en de spanning, die

intern aanwezig was, is duidelijk afgenomen.

Augustinianum is op de goede weg. Gedurende

de laatste maanden van het schooljaar 2009-

2010 zal de focus gericht zijn op de verbetering

van een aantal interne processen, waaronder de

Page 73: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

73

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

professionalisering van de MR. Aan het eind van

het schooljaar 2009-2010 zal het CvB nog een

keer spreken met de MR.

Een positieve ontwikkeling laat zich zien met

betrekking tot het slepende huisvestingsdossier.

De gemeente Eindhoven heeft een voor-

bereidings krediet beschikbaar gesteld van

€ 400.000 voor nieuwbouw.

Het HooghuisAan het eind van het jaar was er sprake van

een vertrouwenscrisis binnen Het Hooghuis. Na

diverse besprekingen is op 31 december 2009

overeenstemming bereikt met de voorzitter

van de Centrale Directie over het neerleggen

van zijn functie per 1 januari 2010 en het

beëindigen van de arbeidsovereenkomst

per 1 mei 2010. Het lid CD is belast met de

waarneming van het voorzitterschap tot de

benoeming van een nieuwe voorzitter.

Goed onderwijsbestuur

Als lid van de VO-raad onderschrijft

Stichting Carmelcollege de code “Goed

onderwijsbestuur”, zoals vastgesteld door de

VO-raad op 27 mei 2008. De Stichting voldoet

aan de bepalingen in deze code.

Overleg met diverse gremia en CvB-vergaderingen

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsraadIn het verslagjaar heeft het CvB 4 maal

vergaderd met de GMR. De vergaderingen

hebben op een constructieve wijze en in een

goede sfeer plaatsgevonden.

In de afgelopen periode kwamen als

belangrijkste zaken van overleg aan de orde:

• De invoering van de functiemix;

• De klokkenluidersregeling;

• Studiedag gedifferentieerd belonen;

• De financiële stukken, zoals het financiële

beleid van de Stichting, de (meerjaren-)

begroting 2010-2013, de jaarrekening 2008;

• Scholing;

• Passend onderwijs;

• Voortgang van het project Goed

Werknemerschap verdient Goed

Werkgeverschap.

De GMR heeft een jaarverslag 2009 opgesteld,

waarin informatie wordt verstrekt over de

verrichte werkzaamheden en het functioneren

van de Raad.

Convent van SchoolleidersBij de overlegvergaderingen met het CvS zijn

behalve de eindverantwoordelijke schoolleiders

(de leden van het Convent) ook de leden van de

centrale directies aanwezig. In 2009 vonden

4 overlegvergaderingen plaats. De onderwerpen

voor deze vergadering worden door het CvB in

overleg met het bestuur van het CvS bepaald.

De voorbereidingen van de stukken geschiedt

Page 74: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

74

door het bestuursbureau en/of de controller.

Tijdens deze vergaderingen vinden sonderingen

van nieuwe beleidsvoornemens plaats, komen

de eerste (uitgewerkte) ideeën ter sprake en

worden stukken ter advisering besproken,

voordat ze in een vergadering van het CvB

behandeld worden om daarna als voorgenomen

bestuursbesluit de besluitvormingsprocedure

in te gaan. Maar ook wordt er gebrainstormd,

plenair of in discussiegroepen en vindt over en

weer uitwisseling van informatie plaats.

Managementteam van het bestuursbureauHet CvB vergadert maandelijks met het

managementteam van het bestuursbureau.

Tijdens deze vergaderingen komen

meestal onderwerpen ter sprake die in een

voorbereidings fase zijn, of waar het CvB om

uiteenlopende redenen extra aandacht aan

besteedt. Vergaderingen hebben vaak het

karakter van een wederzijdse informatie-

uitwisseling en/of voortgangsbespreking.

Managementgesprekken met directies van de instellingenHet is gebruikelijk om twee keer per jaar een

managementgesprek te voeren met de voltallige

directie van een instelling (Centrale directie en

locatiedirecteuren). In deze gesprekken komen

primair de schriftelijke rapportages aan de

orde, zoals die zijn uitgebracht door de directie

aan het CvB. De directie stuurt driemaal per

jaar een voortgangsrapportage. In het voorjaar

maakt ook de jaarrekening van de instelling

deel uit van het overleg en in het najaar de

(meerjaren-)begroting.

Vergadering van de RvTDe RvT vergadert in principe vijfmaal per jaar

in aanwezigheid van het CvB. In 2009 werd

bovendien een Beraadsdag georganiseerd door

en voor de leden van de RvT.

OverigeVerder neemt het CvB als college of vertegen-

woordigd door één van beide leden deel aan

diverse interne beraden of werkgroepen, zoals:

het strategische kernberaad, het onderwijs-

beraad, het werkgeversberaad, het LTA, de

werkgroep leermiddelen en overleg met het

bestuur van het CvS.

Vergaderingen van het CvBMet uitzondering van de zomervakantie

vergadert het CvB in principe op elke dinsdag

van de maand. Maandelijks vindt een formele

vergadering plaats en een vergadering met

het Managementteam van het bestuursbureau.

Op de overige dinsdagen is er een onderling

informeel overleg.

Page 75: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

75

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

De beleidsomgeving van de Stichting

De invloed van de kredietcrisis op de sector

onderwijs, uitmondend in maatregelen van

het kabinet of het ministerie van OCW, is nog

onbekend. Of de crisis naast de bedreigingen

ook kansen biedt voor de sector is ook nog niet

duidelijk. Wellicht wordt het in de komende

onzekere tijden weer interessanter om te

kiezen voor een baan in het onderwijs. In 2009

werd door de Commissie Vermogensbeheer

Onderwijsinstellingen (de Commissie-Don)

een rapport uitgebracht over het financiële

beleid van onderwijsinstellingen. Voor onze

reactie op dit rapport verwijzen wij naar

het onderdeel ‘Commissie Vermogensbeheer

Onderwijsinstellingen’ in het hoofdstuk ‘De

meerwaarde van Carmel’, verderop in dit

bestuursverslag.

Verder zijn er ten opzichte van het jaar 2008

geen noemenswaardige wijzigingen opgetreden

wat de beleidsomgeving van de Stichting

betreft. Daarom is de schets die in 2008 werd

gemaakt hieronder weer opgenomen, en slechts

op een enkel punt aangepast.

In de externe beleidsomgeving zijn

veranderingen opgetreden die kunnen worden

samen gevat als een beweging naar minder

vertrouwen in besturen en management.

De volgende drie aspecten kunnen worden

genoemd.

De beeldvorming ten aanzien van het

voortgezet onderwijs is vaak niet positief.

Er is veel kritiek geuit op aspecten als

onderwijsvernieuwingen, onderwijskwaliteit,

goed bestuur en eigenaarschap. De Stichting

heeft zich vaak niet herkend in deze beeld-

vorming, maar heeft wel de gevolgen ervaren.

De doorwerking van de verworvenheden van

Slash 21 (dit project werd formeel beëindigd in

september 2006) is er vrijwel door tot stilstand

gekomen. Alle vergelijkbare projecten in

Nederland die later dan Slash 21 waren gestart,

verkeren in zwaar weer.

De tendens om de grenzen van het oude stelsel

krampachtig te bewaken en het klimaat om

zoveel mogelijk bij het oude te laten, leidt tot

risicomijdend gedrag en het meewerken aan de

landelijke restauratietendens die “uitstel van

keuze” als pedagogisch-didactisch doel verder

uit het vizier bracht. (Grote) Schoolbesturen

zijn veelvuldig voorgesteld als ongecontroleerde

machten die zich vooral zouden laten leiden

door bedrijfsmatig denken, verdergaande

bureaucratisering zouden bevorderen en

onderwijsgelden onterecht zouden oppotten,

eerder dan dat ze gericht zouden zijn op het

verzorgen van goed onderwijs en op het welzijn

van de leraar.

Soms lijkt het wel of de overheid de autonomie

van schoolbesturen wil uithollen en de gedachte

achter lumpsum bekostiging wil terugnemen.

Zo is in de afgelopen jaren het inspectie-

toezicht en het toezicht op de examens op een

aantal onderdelen strenger geworden, is er ten

aanzien van steeds meer zaken een meldings-

of verantwoordingsplicht ingevoerd (voorbeeld:

signaleringsgrenzen eigen vermogen). Ook de

gedetailleerde recente eisen van de Minister

betreffende de functiemix zijn van invloed op

de beleidsruimte van de werkgevers.

Page 76: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

76

De recente aandacht voor het lerarentekort

heeft uiteraard ook veel positieve kanten

(structureel meer budget voor het onderwijs),

maar de eraan gekoppelde voorschriften

over de volumepercentages (LB-, LC- en LD-

docenten) zijn ingrijpend.

De derde waarneembare ontwikkeling is

dat de overheid steeds vaker handelt vanuit

de aanname dat het onderwijs alleen kan

verbeteren als ouders en leraren ten opzichte

van het schoolbestuur in een sterkere

positie worden gebracht. Men verwacht veel

van een beleidsinstrument als horizontale

verantwoording, versterkt de positie van de

medezeggenschapspartijen en benadrukt de

professionele autonomie van leraren.

De oprichting van de VO-raad in 2006, bedoeld

om de positie van de werkgevers in het voort-

gezet onderwijs juist ten opzichte van de

overheid en de vakcentrales te versterken,

heeft -geconfronteerd met bovenstaande

ontwikkelingen- gelukkig voor steeds meer

eenheid in het veld kunnen zorgen. Langzaam

maar zeker wordt de VO-raad erkend als

primaire spreekbuis van de besturen in de

richting van politiek en overheid.

Een laatste ontwikkeling die hier vermelding

verdient is het ontstaan en groeien van

allerlei pseudo-bestuurlijke structuren om

schoolbesturen heen: regionale arrangementen,

planningsconvenanten, rechtspersonen

in het kader van extra leerlingenzorg,

arbeidstoeleiding, achterstandenbeleid en

passend onderwijs. Deze structuren zorgen

vaak voor onvermijdbare overhead en dus

kosten. Bovendien is het besluitvormingstraject

vaak ondoorzichtig.

Samengevat: de externe beleidsomgeving van

de Stichting is in de afgelopen jaren complexer

en moeilijker beïnvloedbaar geworden als

gevolg van enerzijds het publieke debat (met

bijbehorende vaak negatieve beeldvorming) en

anderzijds een toename van het aantal actoren

op landelijk en regionaal niveau. Van het CvB

vraagt dit heel goede bestuurlijke antennes,

het bevorderen van een meer uniform

Stichtingsgeluid en meer aandacht voor public

affairs.

Page 77: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

77

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

Communicatie

ExternVoor de informatieverstrekking naar derden

maken wij gebruik van diverse informatie-

middelen.

Het jaarverslag in het kader van de verticale

verantwoording naar het Ministerie van OCW.

Het publieksvriendelijke jaarverslag met tekst

en cijfers voor de horizontale verantwoording

op stichtingsniveau wordt verspreid onder de

eigen bestuursorganen, de schoolleidingen, alle

locaties en externe relaties.

Het strategisch beleidsplan heeft dezelfde

groep geadresseerden als het publieks-

vriendelijke jaarverslag.

Het Carmel Magazine verschijnt 4 keer per jaar.

Behalve inhoudelijke onderwerpen over zaken

waar de Stichting zich mee bezig houdt, bevat

het nieuws uit instellingen en human interest

over Carmelmedewerkers. Het blad wordt

voornamelijk gestuurd aan alle medewerkers en

externe relaties.

Intern5 keer per jaar ontvangen alle medewerkers

Carmel Actueel met mededelingen van

organisatorische en inhoudelijke aard, nieuws

vanuit projecten en uitwerkingen van beleid.

Gemiddeld 1 keer per 3 weken ontvangen

de schoolleiders (eindverantwoordelijke

schoolleiders, locatieleiders en teamleiders)

Management Informatie. Behalve de zaken zoals

vermeld bij Carmel Actueel, bevat Management

Info ook onderwerpen van bestuurlijk-juridische

aard.

Via Carmel Intranet is voor alle medewerkers

informatie beschikbaar over regelgeving,

modellen, handleidingen, werkgeverszaken etc.

Page 78: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

78

De concrete beleidsvoornemens, zoals

opgenomen in Koers 2013, waren:

“Als we willen dat de kwaliteit van

Carmelscholen door ouders en leerlingen overal

erkend wordt, dan moeten we zorgen dat we bij

externe kwaliteitsmetingen (door inspectie of in

de media) steeds bovengemiddeld scoren. Is dat

een enkele keer op onderdelen niet het geval,

dan zal het College van Bestuur de schoolleider

steeds opdragen daar gericht en snel aandacht

aan te besteden. Eveneens vraagt het College

van Bestuur de schoolleiders in hun schriftelijk

rapportages voortaan de kengetallen over het

primaire proces standaard op te nemen. De

invoering van een nieuw leerlingvolgsysteem

binnen Carmel maakt dat ook mogelijk.

Los van eventuele invoering van de wettelijke

zorgplicht, blijft Carmel handelen vanuit het

principe dat voor elke eenmaal geaccepteerde

leerling een juiste en haalbare leerroute wordt

gevonden. Lukt dat niet binnen de Stichting,

dan achten we ons ook nu al verantwoordelijk

voor een goed vervolg elders. Om dit te kunnen

waarmaken, blijven we kennis en expertise

binnen de Stichting inzake leerlingenzorg en

zorgarrangementen uitbreiden. Het College

van Bestuur zal vormen van samenwerking met

instellingen voor jeugdzorg onderzoeken en de

vraag beantwoorden hoe Carmel daaraan de

komende jaren uitbreiding kan geven.

Overigens geldt leerlingenzorg niet alleen voor

moeilijk lerende leerlingen, maar evenzeer

voor hoog­ of anders begaafden voor wie

Carmelscholen ook een uitdagende en rijke

leeromgeving moeten bieden.

Tweetalig onderwijs, versterkt bèta­onderwijs

of meer internationale oriëntatie zijn

daartoe goede mogelijkheden die binnen

Carmel verder kunnen worden uitgebouwd.

In maatschappelijke stages ziet het College

van Bestuur een mogelijkheid om het

Carmelonderwijs voor leerlingen juist van die

breed vormende component te voorzien die ons

dichter brengt bij de missie van de Stichting.

Het College van Bestuur vraagt de schoolleiders

stappen te zetten om zulke maatschappelijke

stages voor leerlingen mogelijk te maken,

ook als onderdeel van “leren in levensechte

contexten”. De mogelijkheid om (een deel

van) de toekomstige leermiddelen in eigen

beheer en gezamenlijk te ontwikkelen, wordt

door College van Bestuur en Convent van

Schoolleiders onderzocht. Het oogmerk daarbij

is niet om Carmelonderwijs te uniformeren,

maar om verzamelingen van digitaal materiaal

aan scholen ter beschikking te stellen, zodat

daaruit eigen keuzes kunnen worden gemaakt.

Nieuwe financieringsvormen nodigen juist een

grote stichting als Carmel uit om op dit vlak

innovatief te denken.”

’09 Jaarverslag

De leerling en het leren op een Carmelinstelling

Page 79: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

79

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

Onderwijs- en examenresultaten

De examenresultaten in het schooljaar 2008/2009 waren voor de Stichting als geheel:

In vergelijking met het schooljaar 2007/2008 zijn de examenresultaten minder geworden.

De volgende verschillen(in procentpunten) zijn gerealiseerd:

Geslaagden 08/09 07/08 verschil

vmbo 96.0% 97.1% - 1.1

havo 94.7% 96.8% - 2.1

vwo 97.1% 98,2% - 1.1

Examenresultaten schooljaar 2008/2009In het beleid van de Stichting staat de kwaliteit

van het onderwijs centraal, waarvoor het CvB de

eindverantwoordelijkheid draagt. Als Stichting

pretenderen we goed onderwijs te geven, maar

als we scherp kijken naar de onderwijsresultaten

van nogal wat locaties, dan scoren we helaas

zeker niet bovengemiddeld. En soms ver onder

het gemiddelde.

Dit is een niet acceptabele situatie. De focus

kan, mag en moet scherper, niet in de laatste

plaats rond de opbrengsten van het primaire

proces. De eindverantwoordelijke schoolleiders

is gevraagd om de eindexamencijfers SE en CE te

analyseren en waar nodig maatregelen te nemen

gericht op verbetering van de resultaten. In de

managementgesprekken in het voorjaar 2010

zal dit onderwerp uitvoerig worden besproken.

Onderstaand zijn conclusies opgenomen

naar aanleiding van de examenresultaten en

de percentielscores. Aan het eind van deze

conclusies is beknopt weergegeven hoe scholen

in december 2009 gereageerd hebben op de

examenresultaten. De percentielscores waren bij

de schoolleiders toen niet bekend.

In bijlage 6 zijn de examenresultaten in het

schooljaar 2008-2009 opgenomen. De cijfers

zijn afkomstig van Onderwijs in cijfers, DUO en

kwamen pas beschikbaar op 20 april 2010. Als

bestuurlijke informatie komen deze gegevens

veel te laat beschikbaar. Het nieuwe schooljaar,

2009-2010, loopt al op zijn eind.

Page 80: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

80

De examenresultaten van het vmboIn de overzichten zijn 13 brede scholen

opgenomen. Op basis van de totaal resultaten

per school (gebaseerd op een gewogen

gemiddelde) moeten we constateren, dat

slechts 4 scholen, te weten Carmel College

Salland, Het Hooghuis, Pius X College en Twents

Carmel College zowel voor het SE als het CE

percentielscores hebben gerealiseerd tussen

3.0 en 4.0. Met andere woorden een gemiddeld

tot net bovengemiddeld resultaat. 2 scholen,

Sg. St.-Canisius en Sg. Twickel hebben een

percentielscore van respectievelijk 3,2 en 3,5

behaald op het CE, maar behalen op het SE

een percentielscore van 2,2 respectievelijk

2,8. De overige 8 scholen hebben een resultaat

onder het landelijke gemiddelde. De verschillen

tussen de cijfers SE en CE variëren van 0,0 tot

-0,4 (cijfer CE lager).

De examenresultaten van het vmbo

per school en per vak

Bonhoeffer College

De gewogen gemiddelde percentielscores van

2.5 (SE) en 2.7 (CE) voor alle vakken worden in

het bijzonder beïnvloed door de lagere scores

op de vakken Maatschappijleer (SE: 2 en

CE: 2), Nederlands (SE: 2), Wiskunde (SE: 2),

Economie (CE: 2), en Natuur- & Scheikunde

(CE: 2). Bij de vakken Economie en

Maatschappij leer is het verschil tussen de

cijfers SE en CE respectievelijk -0.6 en -0.8.

Bij het vak Maatschappijleer is het landelijke

verschil tussen SE en CE overigens -0.7

(Bonhoeffer College: -0.8).

Carmel College Salland

De gewogen gemiddelde percentielscores van 4.0

(SE) en 3.0 (CE) voor alle vakken worden in het

bijzonder beïnvloed door de lagere scores op het

vak Duits (SE: 2) en de vakken Aardrijkskunde

(CE: 2), Engels (CE: 1) en Frans (CE: 2).

Bij de vakken Frans, Maatschappijleer en

Nederlands zijn de verschillen tussen de cijfers

SE en CE respectievelijk -0.6, -1.2 en -0.6.

Bij het vak Maatschappijleer is het landelijke

verschil tussen SE en CE overigens -0.7 (Carmel

College Salland: -1.2).

Carmelcollege Emmen

De gewogen gemiddelde percentielscores van

2.9 (SE) en 2.4 (CE) voor alle vakken worden in

het bijzonder beïnvloed door de lagere scores

op de vakken Aardrijkskunde (SE: 1 en CE: 1),

Frans (SE: 1), Economie (CE: 1), Engels (CE: 2)

en Natuur- & Scheikunde (CE: 1).

Bij de vakken Aardrijkskunde, Economie,

Frans, Natuur- & Scheikunde en Nederlands

zijn de verschillen tussen de cijfers SE en CE

respectievelijk -0.6, -0.7, +1.1, -0.7 en -0.6.

Carmelcollege Gouda

De gewogen gemiddelde percentielscores van

2.5 (SE) en 2.3 (CE) voor alle vakken worden in

het bijzonder beïnvloed door de lagere scores

op de vakken Aardrijkskunde (zowel SE als

CE: 2), Natuur- & Scheikunde (SE: 2 en CE: 1),

Wiskunde (SE: 1 en CE: 2) en de vakken Biologie

(CE: 2), Frans (SE: 2) en Nederlands (CE: 2). Bij

zowel Biologie als Nederlands is het verschil

tussen de cijfers SE en CE -0.6.

Page 81: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

81

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

Etty Hillesum Lyceum

De gewogen gemiddelde percentielscores van

1.7 (SE) en 2.9 (CE) voor alle vakken worden in

het bijzonder beïnvloed door de lagere scores

bij het SE op 8 van de 10 vakken.

Alleen voor de vakken Frans en Maatschappij-

leer is de percentielscore 3 (SE). Voor de

vakken Engels en Natuur- & Scheikunde is de

percentielscore 2 (SE). De overige 6 vakken

hebben een percentielscore van 1 (SE).

Wat het CE betreft heeft het vak Biologie een

1 (CE). De vakken Aardrijkskunde en Economie

4 (CE). De overige 7 vakken hebben een score

van 3 (CE). Bij de vakken Duits, Economie en

Maatschappijleer zijn de verschillen tussen

de cijfers SE en CE respectievelijk +0.8, +0.6

en -0.7. Bij het vak Maatschappijleer is het

landelijke verschil eveneens -0.7.

Het Hooghuis

De gewogen gemiddelde percentielscores

van 3.7 (SE) en 3.4 (CE) voor alle vakken zijn

bovengemiddeld. Alleen voor het vak Frans

is de percentielscore 4 (SE) en 1 (CE). Het

deelnamepercentage bedroeg hier 2. Het

verschil tussen de gemiddelde cijfers SE en CE

bedroeg bij Frans -1.5.

Maartenscollege

De gewogen gemiddelde percentielscores van

2.2 (SE) en 2.8 (CE) voor alle vakken worden in

het bijzonder beïnvloed door de lagere scores

bij het SE op 6 van de 9 vakken, en bij CE bij

3 van de 9 vakken.

Alleen voor de vakken Engels, Natuur- &

Scheikunde en Wiskunde zijn de percentiel-

scores respectievelijk 4, 3 en 3 (SE). Voor

de vakken Duits, Frans en Nederlands is de

percentielscore 2 (SE). De overige 3 vakken

hebben een percentielscore van 1 (SE).

Wat het CE betreft heeft het vak Nederlands

een score van 1 (CE). De vakken Economie en

Wiskunde 2 (CE). De vakken Aardrijkskunde en

Engels hebben een score van respectievelijk

4 en 5 (CE). De overige 4 vakken hebben een

score van 3 (CE). Bij het vak Nederlands is het

verschil tussen de cijfers SE en CE -0.7.

Pius X College

De gewogen gemiddelde percentielscores

van 3.1 (SE) en 3.0 (CE) voor alle vakken

zijn gemiddeld. Voor het vak Biologie is de

percentielscore 2 (SE) en 2 (CE). De vakken

Natuur- & Scheikunde en Nederlands hebben

voor het SE een score van respectievelijk 2 en

1. Het verschil tussen de gemiddelde cijfers

SE en CE bedroeg bij Frans -0.7. Bij het vak

Maatschappijleer is het verschil -0.4 tegenover

het landelijke cijfer -0.7.

Sg. St.-Canisius

De gewogen gemiddelde percentielscores van

2.2 (SE) en 3.2 (CE) voor alle vakken worden in

het bijzonder beïnvloed door de lagere scores

bij het SE op 5 van de 9 vakken. Voor de vakken

Duits, Frans en Nederlands is de score 2 (SE).

De vakken Engels en wiskunde hebben een

score van 1 (SE). Bij het CE heeft het vak Engels

een score van 2. De overige vakken hebben

3 of hoger bij het CE (het vak Duits een score

van 5). Het verschil tussen de gemiddelde

cijfers SE en CE bedroeg bij Duits +0.8

Page 82: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

82

KSG Marianum

De gewogen gemiddelde percentielscores van

3.1 (SE) en 2.6 (CE) voor alle vakken worden

in het bijzonder beïnvloed door de lagere

scores bij het CE op 4 van de 8 vakken. Voor de

vakken Economie, Engels, Maatschappijleer en

Nederlands is de score 2 (CE). Bij het SE scoren

Economie en Maatschappijleer ook 2 (SE). Bij

de vakken Maatschappijleer en Nederlands zijn

de verschillen tussen de gemiddelde cijfers SE

en CE respectievelijk -0.8 en -0.7 (De landelijke

verschillen zijn -0.7 en -0.4).

Sg. De Grundel

De gewogen gemiddelde percentielscores van

2.0 (SE) en 2.6 (CE) voor alle vakken worden

in het bijzonder beïnvloed door de lagere scores

bij het SE voor de vakken Biologie

(SE: 2), Maatschappijleer (SE: 1), Nederlands

(SE: 1) en Wiskunde (SE;2) en wat CE betreft

voor de vakken Aardrijkskunde (CE: 2) en

Nederlands (CE: 1). Bij het vak Aardrijkskunde is

het verschil tussen de gemiddelde cijfers SE en

CE -0.8 (landelijke verschil -0.3).

Sg. Twickel

De gewogen gemiddelde percentielscores

van 2.8 (SE) en 3.5 (CE) voor alle vakken

worden in het bijzonder beïnvloed door

de lagere scores bij het SE voor de vakken

Engels (SE: 2) en Nederlands (SE: 2). Bij het

CE is voor het vak Frans de score 2 (CE). Bij

de vakken Aardrijkskunde en Frans zijn de

verschillen tussen de gemiddelde cijfers SE

en CE respectievelijk -0.7 en -0.8 (landelijke

verschillen respectievelijk -0.3 en -0.4).

Twents Carmel College

De gewogen gemiddelde percentielscores

van 3.2 (SE) en 3.3 (CE) voor alle vakken

zijn bovengemiddeld. Alleen voor het vak

Aardrijkskunde zijn de percentielscores 2(SE) en

2 (CE). Het deelnamepercentage bedroeg hier

12. Het verschil tussen de gemiddelde cijfers

SE en CE bedroeg bij Maatschappijleer -1.1

(landelijke cijfer -0.7).

De examenresultaten van havoIn de overzichten zijn 14 brede scholen

opgenomen. Op basis van de totaal resultaten

per school (gebaseerd op een gewogen

gemiddelde) moeten we constateren, dat

slechts 3 scholen, te weten Carmelcollege

Emmen, Maartenscollege en Twents Carmel

College zowel voor het SE als het CE

percentielscores hebben gerealiseerd tussen

3.1 en 3.8. Met andere woorden een gemiddeld

tot net bovengemiddeld resultaat. 4 scholen,

Carmel College Salland, Etty Hillesum Lyceum,

Sg. Augustinianum en Sg. Twickel hebben

percentielscores van respectievelijk 3.4, 3.2,

3.3 en 3.3 behaald op het CE, maar behalen

op het SE percentielscores van respectievelijk

2.9, 2.8, 2.6 en 2.7. Drie scholen, Het Hooghuis,

Pius X College en Sg. De Grundel behalen

percentielscores van respectievelijk 3.1,

3.1 en 3.3 op het SE, maar behalen op CE

respectievelijk 2.8, 2.8 en 2.7. De overige

4 scholen hebben een resultaat onder het

landelijke gemiddelde. De verschillen tussen de

cijfers SE en CE variëren van +0.1 tot -0.4.

Page 83: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

83

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

De examenresultaten van het havo

per school en per vak

Bonhoeffer College

De gewogen gemiddelde percentielscores van

2.9 (SE) en 2.9 (CE) voor alle vakken worden in

het bijzonder beïnvloed door de lagere scores

op de vakken Engels (SE: 1), Frans (SE: 2) en

Maatschappijleer (SE: 1) en Maatschappijleer

(CE: 1) en Management & Organisatie (CE: 2).

Bij de vakken Maatschappijleer en Nederlands

zijn de verschillen tussen de cijfers SE en

CE respectievelijk -1.1 en -0.6 (landelijke

verschillen zijn respectievelijk -0.5 en-0.5).

Carmel College Salland

De gewogen gemiddelde percentielscores van

2.9 (SE) en 3.4(CE) voor alle vakken worden in

het bijzonder beïnvloed door de lagere scores

op de vakken Aardrijkskunde (SE: 2), Engels

(SE: 2) en Management & Organisatie (SE: 2). Bij

de vakken Culturele en Kunstzinnige vorming,

Duits, Management & Organisatie en Wiskunde

A zijn de verschillen tussen de cijfers SE en CE

respectievelijk -0.8, -0.6, +1.1 en +0.9.

Carmelcollege Emmen

De gewogen gemiddelde percentielscores van

3.2 (SE) en 3.2 (CE) voor alle vakken zijn net

bovengemiddeld. Lagere scores zijn er voor de

vakken Culturele en Kunstzinnige vorming

(SE: 1), Frans (SE: 2 en CE: 1) en Natuurkunde

(CE: 2). Bij de vakken Engels, Frans en Wiskunde

A zijn de verschillen tussen de cijfers SE en CE

respectievelijk -0.7, -0.7, en +0.7.

Carmelcollege Gouda

De gewogen gemiddelde percentielscores van

2.7 (SE) en 2.4 (CE) voor alle vakken worden in

het bijzonder beïnvloed door de lagere scores op

de vakken Aardrijkskunde (zowel SE als CE: 1),

Biologie (SE: 1 en CE: 2), Culturele en Kunstzinnige

vorming (CE: 2), Economie (zowel SE als CE: 1),

Geschiedenis (CE: 2), Management & Organisatie

(CE: 2) en Wiskunde A (CE: 1). De verschillen

tussen de cijfers SE en CE zijn voor de volgende

vakken groot: Aardrijkskunde (-0.6), Culturele en

Kunstzinnige vorming (-0.8), Duits (-0.6), Frans

(-0.7), Natuurkunde (-0.6) en Wiskunde A (-1.0).

Etty Hillesum Lyceum

De gewogen gemiddelde percentielscores van

2.8 (SE) en 3.2 (CE) voor alle vakken worden in

het bijzonder beïnvloed door de lagere scores bij

het SE voor de vakken Culturele en Kunstzinnige

vorming (SE: 2), Frans (SE: 2), Management &

Organisatie (SE: 2) en Scheikunde (SE: 1). Bij de

vakken Management & Organisatie en Wiskunde

A zijn de verschillen tussen de cijfers SE en CE

respectievelijk +0.9 en +0.6.

Het Hooghuis

De gewogen gemiddelde percentielscores van

3.1 (SE) en 2.8 (CE) voor alle vakken worden in

het bijzonder beïnvloed door de lagere scores

bij de vakken Aardrijkskunde (SE: 2), Duits (SE:

1) en Economie (SE: 2), evenals voor de vakken

Biologie (CE: 2), Engels (CE: 2), Geschiedenis

(CE: 2) Natuurkunde (CE: 2), Scheikunde (CE: 1)

en Wiskunde A (CE: 2). Bij de volgende vakken

zijn de verschillen tussen de cijfers SE en CE

groot: Biologie (-0.7), Economie (+0.6), Engels

(-0.6), Geschiedenis (-0.8) en Scheikunde (-0.8).

Page 84: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

84

Maartenscollege

De gewogen gemiddelde percentielscores

van 3.4 (SE) en 3.8 (CE) zijn bovengemiddeld.

Lagere scores zijn er voor de vakken

Aardrijkskunde (SE: 2), Biologie (SE: 1) en

Management & Organisatie (SE: 1). Bij de

volgende vakken zijn de verschillen tussen de

cijfers SE en CE groot: Biologie (+0.6), Engels

(-0.7), Frans (-0.6), Management & Organisatie

(+0.8) en Nederlands (-0.6).

Pius X College

De gewogen gemiddelde percentielscores van

3.1 (SE) en 2.8 (CE) voor alle vakken worden in

het bijzonder beïnvloed door de lagere scores

bij de vakken Aardrijkskunde (SE;2 en CE: 1),

Economie (SE: 1) Engels (CE: 1), Nederlands

(SE: 2) en Wiskunde A (CE: 2). Bij de volgende

vakken zijn de verschillen tussen de cijfers SE

en CE groot: Aardrijkskunde (-0.8), Culturele

en Kunstzinnige vorming (-1.0), Economie

(+0.8), Engels (-0.7), Geschiedenis (+0.6) en

Management & Organisatie (-0.8).

Sg. St.-Canisius

De gewogen gemiddelde percentielscores van

2.6 (SE) en 2.9 (CE) voor alle vakken worden in

het bijzonder beïnvloed door de lagere scores

bij de vakken Economie (SE: 1), Engels (CE:

1), Frans (SE: 1), Management en Organisatie

(SE: 2) en Wiskunde A (SE: 2). Bij de volgende

vakken zijn de verschillen tussen de cijfers SE

en CE groot: Economie (+0.7), Engels (-0.8),

Geschiedenis (+0.6), Management & Organisatie

(+0.7), Nederlands (-0.6) en Wiskunde A (+0.7).

KSG Marianum

De gewogen gemiddelde percentielscores van

2.9 (SE) en 2.6 (CE) voor alle vakken worden

in het bijzonder beïnvloed door de lagere

scores bij de vakken Culturele en Kunstzinnige

vorming (CE: 2), Engels (SE: 1 en CE: 2), Frans

(SE: 2), Management & Organisatie (SE: 2) en

Nederlands (CE: 1). Bij de vakken Culturele en

Kunstzinnige vorming, Duits en Nederlands zijn

de verschillen tussen de gemiddelde cijfers SE

en CE respectievelijk -1.0, -1.1 en -0.9.

Sg. Augustinianum

De gewogen gemiddelde percentielscores van

2.6 (SE) en 3.3 (CE) voor alle vakken worden

in het bijzonder beïnvloed door de lagere

scores bij de vakken Aardrijkskunde (CE: 1),

Engels (SE: 2), Geschiedenis (SE: 2 en CE: 1),

Management & Organisatie (SE: 1), Natuurkunde

(SE: 1), Nederlands (SE: 1), Scheikunde (SE: 1)

en Wiskunde A (CE: 2). Bij de volgende vakken

zijn de verschillen tussen de cijfers SE en CE

groot: Aardrijkskunde (-1.4), Duits (-0.7), Engels

(+0.7), Natuurkunde (+0.6) en Scheikunde (+0.7).

Sg. De Grundel

De gewogen gemiddelde percentielscores van

3.3 (SE) en 2.7 (CE) voor alle vakken worden in

het bijzonder beïnvloed door de lagere scores

bij de vakken Economie (CE: 1), Engels (SE: 2

en CE: 1), Frans (CE;2), Geschiedenis (CE: 2) en

Management & Organisatie (SE: 1 en CE: 2). Bij

de volgende vakken zijn de verschillen tussen

de cijfers SE en CE groot: Aardrijkskunde (-0.7),

Culturele en Kunstzinnige vorming (-0.8), Duits

(-0.7), Economie (-0.6), Frans (-0.6), Nederlands

(-0.6) en Wiskunde A (+0.6).

Page 85: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

85

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

Sg. Twickel

De gewogen gemiddelde percentielscores van

2.7 (SE) en 3.3 (CE) voor alle vakken worden in

het bijzonder beïnvloed door de lagere scores

bij het SE voor de vakken Aardrijkskunde

(SE: 1), Biologie (SE: 1), Culturele en

Kunstzinnige vorming (SE: 2), Frans (SE: 1),

Natuurkunde (SE: 2) en Wiskunde B (SE;1).

De verschillen tussen de gemiddelde cijfers

SE en CE bij Natuurkunde en Wiskunde B zijn

respectievelijk +1.0 en +0.7.

Twents Carmel College

De gewogen gemiddelde percentielscores

van 3.1 (SE) en 3.6 (CE) voor alle vakken

zijn bovengemiddeld. Alleen voor het vak

Aardrijkskunde bij het SE is de percentielscore

2. Bij de volgende vakken zijn de verschillen

tussen de cijfers SE en CE groot: Economie

(+0.8), Frans (-0.6), Wiskunde A (+0.8) en

Wiskunde B (+0.7).

De examenresultaten van het vwoIn de overzichten zijn 14 brede scholen

opgenomen. Op basis van de totaal resultaten

per school (gebaseerd op een gewogen

gemiddelde) moeten we constateren, dat

slechts 4 scholen, te weten Bonhoeffer College,

Carmelcollege Emmen, Etty Hillesum Lyceum

en Sg. Augustinianum zowel voor het SE als

het CE percentielscores hebben gerealiseerd

tussen 3.0 en 3.6. Met andere woorden een

gemiddeld tot net bovengemiddeld resultaat.

Vier scholen, Het Hooghuis, Maartenscollege,

Pius X College en Sg. Twickel hebben

percentielscores van respectievelijk 3.2, 3.4,

3.3 en 3.4 behaald op het CE, maar behalen

op het SE percentielscores van respectievelijk

2.8, 2.8, 2.6 en 2.7. KSG Marianum behaalt een

percentielscore van 3.1 op het SE, maar behaalt

op CE 2.6. De overige scholen 4 scholen hebben

een resultaat onder het landelijke gemiddelde.

De verschillen tussen de cijfers SE en CE

varieert van -0.2 tot -0.9.

De examenresultaten van het vwo

per school en per vak

Bonhoeffer College

De gewogen gemiddelde percentielscores van

3.1 (SE) en 3.0 (CE) zijn gemiddeld. Voor het

vak Latijn is de percentielscore 2 voor SE.

Bij de volgende vakken zijn de verschillen

tussen de cijfers SE en CE groot: Duits (-0.8),

Engels (-0.7), Geschiedenis (-0.6), Grieks

(-0.6), Maatschappijleer (-0.7), Management &

Organisatie (-0.7) en Natuurkunde (-0.7).

Carmel College Salland

De gewogen gemiddelde percentielscores van

2.5 (SE) en 2.7 (CE) voor alle vakken worden

met name beïnvloed door de lagere scores op

de vakken Economie (SE: 2), Engels (CE: 1),

Frans (SE: 1), Geschiedenis (SE: 1), Grieks

(zowel SE als CE 2), Latijn (CE: 2), Management

& Organisatie (SE: 1) en Nederlands (CE: 2). Bij

de volgende vakken zijn de verschillen tussen

de cijfers SE en CE groot: Duits (-0.6), Economie

(+0.6), Engels (-0.9), Grieks (-0.9), Latijn

(-1.1), Nederlands (-0.7), Wiskunde A (-0.7) en

Wiskunde B (-0.6).

Page 86: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

86

Carmelcollege Emmen

De gewogen gemiddelde percentielscores van

3.6 (SE) en 3.5 (CE) voor alle vakken zijn net

bovengemiddeld. Lagere scores zijn er voor de

vakken Scheikunde (SE: 1) en Natuurkunde

(CE: 2). Bij de volgende vakken zijn de

verschillen tussen de cijfers SE en CE groot:

Duits (-0.6), Economie (-0.6), Engels (-0.8),

Geschiedenis (-1.3 en Natuurkunde (-0.8).

Het CvB constateert dat de scherpere focus

op de examenresultaten (naar aanleiding van

kritische opmerkingen van de Inspectie), snel

tot resultaat leidt.

Carmelcollege Gouda

De gewogen gemiddelde percentielscores

van 2.6 (SE) en vooral 1.8 (CE) zijn slecht.

Met uitzondering van het vak Latijn hebben

alle vakken of voor SE of voor CE een

percentielscore lager dan 3. Van 15 vakken

hebben 8 vakken voor het CE een score van 1,

en twee vakken een score van 2. Bij 10 van de

15 vakken zijn de verschillen van de gemiddelde

cijfers tussen SE en CE kleiner dan -0.5 of groter

dan +0.5. Het grootste verschil is voor het vak

Grieks (-3.0).

Etty Hillesum Lyceum

De gewogen gemiddelde percentielscores van

3.3 (SE) en 3.2 (CE) zijn net bovengemiddeld.

Alleen het vak Aardrijkskunde heeft voor het

SE een percentielscore 2. Bij de vakken Duits,

Geschiedenis en Natuurkunde zijn de verschillen

tussen de cijfers SE en CE respectievelijk -0.9,

-1.0 en -0.7.

Het Hooghuis

De gewogen gemiddelde percentielscores van

2.8 (SE) en 3.2 (CE) voor alle vakken worden

met name beïnvloed door de lagere scores bij

de vakken Aardrijkskunde (SE: 1), Economie

(SE: 1) en Wiskunde A (SE: 2). Bij de volgende

vakken zijn de verschillen tussen de cijfers

SE en CE groot: Aardrijkskunde (+0.8), Engels

(-0.8), Geschiedenis (-0.7), Latijn (-1.0),

Management & Organisatie (-0.6), Scheikunde

(-0.6) en Wiskunde B (-1.1).

Maartenscollege

De gewogen gemiddelde percentielscores van

2.8 (SE) en 3.4 (CE) voor alle vakken worden

met name beïnvloed door de lagere scores

bij de vakken Aardrijkskunde (SE: 2), Biologie

(CE: 2), Geschiedenis (SE: 2), Management &

Organisatie (zowel SE als CE: 1), Natuurkunde

(SE: 1) en Wiskunde B (SE: 2). Bij de volgende

vakken zijn de verschillen tussen de cijfers SE

en CE groot: Biologie (-0.6), Engels (-0.7), Grieks

(+0.7), en Management & Organisatie (-0.8).

Pius X College

De gewogen gemiddelde percentielscores van

2.6 (SE) en 3.3 (CE) voor alle vakken worden

met name beïnvloed door de lagere scores

bij de vakken Aardrijkskunde (SE: 2 en CE: 2),

Economie (SE: 1 en CE: 2), Geschiedenis (SE: 2),

Grieks (SE: 2), Latijn (CE: 2), Nederlands (SE: 1)

en Scheikunde (SE: 2). Bij de volgende vakken

zijn de verschillen tussen de cijfers SE en CE

groot: Aardrijkskunde (-0.7), Frans (-0.8), Grieks

(+0.8), en Latijn (-1.1).

Page 87: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

87

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

Sg. St.-Canisius

De gewogen gemiddelde percentielscores

van 2.3 (SE) en 2.7 (CE) voor alle vakken

ligt beneden het gemiddelde. Bij 8 van de

13 vakken is voor SE de percentielscore 2.

Voor CE zijn de percentielscores slecht bij

Economie (CE: 2), Engels (CE: 1), Frans (CE:

2), en Nederlands (CE: 1). Bij de volgende

vakken zijn de verschillen tussen de cijfers SE

en CE groot: Duits (-0.8), Engels (-1.0), Frans

(-0.9), Nederlands (-0.7), Wiskunde A (+0.6) en

Wiskunde B (+0.6).

KSG Marianum

De gewogen gemiddelde percentielscores van

3.1 (SE) en 2.6 (CE) voor alle vakken worden

met name beïnvloed door de lagere scores voor

CE bij de vakken Economie (CE: 2), Engels (CE:

2), Natuurkunde (CE: 2), Nederlands (CE: 1) en

Wiskunde B (CE: 2). Bij 9 van de 15 vakken zijn

de verschillen tussen de gemiddelde cijfers SE

en CE groot en variëren van -0.6 tot -1.3.

Sg. Augustinianum

De gewogen gemiddelde percentielscores

van 3.4 (SE) en 3.3 (CE) voor alle vakken

liggen net bovengemiddeld. Bij SE worden de

percentielscores met name beïnvloed door

de lagere scores bij de vakken Economie

(SE: 2), Grieks (SE: 2) en Scheikunde (SE: 1).

Bij de volgende vakken zijn de verschillen

tussen de cijfers SE en CE groot: Frans (-0.7),

Geschiedenis (-1.0), Grieks (+1.0) en Nederlands

(-0.8).

Sg. De Grundel

De gewogen gemiddelde percentielscores

van 2.8 (SE) en 2.2 (CE) voor alle vakken zijn

slecht. Slechts bij 5 van de 16 vakken zijn de

percentielscores bij SE en CE 3 of 4. Bij

11 vakken zijn de percentielscores of bij SE of

bij CE lager dan 3. Voor CE zijn van de 8 laag

scorende vakken 5 vakken met een score van

1. Bij 10 van de 16 vakken zijn de verschillen

tussen de cijfers SE en CE groot en variëren van

-0.7 tot -1.6.

Sg. Twickel

De gewogen gemiddelde percentielscores van

2.7 (SE) en 3.4 (CE) voor alle vakken worden

met name beïnvloed door de lagere scores bij

het SE voor de vakken Aardrijkskunde

(SE: 2), Biologie (SE: 2 en CE: 2), Engels (SE: 2),

Frans (SE: 2), Natuurkunde (SE: 2), Scheikunde

(CE: 1) en Wiskunde B (SE: 2). De verschillen

tussen de gemiddelde cijfers SE en CE zijn

bij de volgende vakken groot Geschiedenis

(-0.9), Maatschappijleer (-0.8), Management &

Organisatie (-0.6) en Scheikunde (-1.1).

Twents Carmel College

De gewogen gemiddelde percentielscores

van 2.9 (SE) en 2.6 (CE) voor alle vakken zijn

beneden het gemiddelde en worden met name

beïnvloed door lagere scores bij de vakken

Biologie (CE: 2), Engels (CE: 2), Geschiedenis

(CE: 2), Management & Organisatie (CE: 1) en

Nederlands (zowel SE als CE 2). Bij de volgende

vakken zijn de verschillen tussen de cijfers SE

en CE groot: Biologie (-0.7), Duits (-0.8), Engels

(-0.6), Geschiedenis (-1.0), Grieks (-0.6), Latijn

(-0.9) en Nederlands (-0.6).

Page 88: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

88

Ingezette verbeteractiesWelke acties hebben instellingen genomen naar

aanleiding van de examenresultaten?

Bonhoeffer College

In de managementcontracten met de locatie-

directeuren zijn afspraken gemaakt gericht op

de verbetering van de resultaten.

Carmel College Salland

De instelling heeft een grondige analyse

uitgevoerd. Door de sectorleiding zijn

gesprekken gevoerd met sectie(leider)s om

de verschillen te benoemen, te zoeken naar

verklaringen en aanpassingen om verschillen tot

aanvaardbare proporties terug te brengen.

Carmelcollege Emmen

De analyses van de verschillen zijn per vak

uitgewerkt. Gerichte actie ter verbetering was

al gaande.

Carmelcollege Gouda

De instelling heeft een grondige analyse

gemaakt over de afgelopen jaren. De analyses

en heroriëntatie leiden in maart 2010 tot

een plan van aanpak. De doelstellingen voor

slagingspercentages zijn duidelijk en liggen

voor havo en vwo fors boven de behaalde

slagingspercentages.

Etty Hillesum Lyceum

Op het vmbo worden gesprekken gevoerd met

secties, teams en individuele docenten gericht op

het verbeteren van de resultaten. Wat havo en

vwo betreft zijn de resultaten goed in beeld en

geanalyseerd. Waar nodig zijn verbeterprogramma’s

afgesproken met de docenten.

Het Hooghuis

De locaties hebben een analyse uitgevoerd. In

het bijzonder voor de locatie Ravenstein is een

gedegen plan van aanpak gemaakt gericht op

resultaatverbetering.

Maartenscollege

Een analyse van de cijfers heeft plaatsgevonden.

Waar nodig leidt dit tot gerichte actie.

Pius X College

Per vak worden de cijfers van de afgelopen

3 jaar geanalyseerd en waar opportuun worden

afspraken gemaakt ter verbetering.

Sg. St.-Canisius

De locatiedirecteuren hebben inmiddels alle

cijfers SE en CE per vak van de afgelopen 5 jaar

verzameld en intern vindt een analyse plaats,

waarop gericht actie zal plaatsvinden waar dit

opportuun is.

KSG Marianum

Voor de locatie Lichtenvoorde (vmbo) zijn

grondige analyses gemaakt en zijn maatregelen

genomen ter verbetering van de resultaten.

Sg. Augustinianum

De analyse van de verschillen heeft

plaatsgevonden.

Twents Carmel College

Gedegen analyses zijn voor handen. De

instelling wil met opbrengstgericht onderwijs

bovengemiddeld scoren, hetgeen zich vertaalt

in CE-cijfers die allen boven het landelijk

gemiddelde liggen.

Page 89: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

89

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

De doorstroomcijfers waren als volgt:

De gegevens inzake instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

kunnen als volgt worden weergegeven:

IDU (In-, Door- en Uitstroomgegevens van leerlingen)

Stichting Carmelcollege (exclusief PRO-leerlingen)

Page 90: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

90

Voor de toelichting op dit overzicht wordt verwezen naar hetgeen is vermeld in bijlage 11 van dit

jaarverslag.

Het aantal bevorderde leerlingen per leerjaar is met uitzondering van havo-4 afgenomen ten

opzichte van de doorstroompercentages van het schooljaar 2007/2008. Het meest opvallende is de

lagere doorstroom van vwo-5. Hier is sprake van een verschil van 4.7 procentpunt. Opvallend blijft

ook het hoge percentage niet bevorderde leerlingen van havo-4. De onderstaande tabel geeft de

verschillen in procentpunten weer.

Bevorderden 08/09 07/08 verschil

leerjaar 1 97.8% 98.1% 0.3

leerjaar 2 96.0% 96.5% 0.5

vmbo-3 94.8% 95.7% 0.9

havo-3 91.4% 92.9% 1.5

vwo-3 97.6% 98.0% 0.4

havo-4 85.9% 85.5% 0.4

vwo-4 90.7% 91.4% -0.7

vwo-5 90.2% 94.9% -4.7

Uit het IDU-overzicht blijkt een totale uitstroom Overig 31 juli 2009 van 1.185 leerlingen.

Deze leerlingen vertrokken om uiteenlopende redenen.

Vertrokken per einde schooljaar 2008-2009 in verband met:

Andere school/opleiding 812

Buitenland 34

Verhuizing 53

Opleiding afgebroken 23

Werken, einde uitwisseling, jeugdinrichting 12

Overig 39

Onbekend 212

1.185

Page 91: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

91

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

Opbrengstenkaart

Page 92: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

92

Uit voorgaand overzicht blijkt dat de Inspectie

aan 4 locaties het oordeel zwak heeft gegeven.

Carmelcollege Emmen heeft voor het vwo

dit oordeel gekregen. De instelling heeft een

gedegen plan van aanpak opgesteld om dit

resultaat te verbeteren en werkt hard aan de

uitvoering van het plan. De examenresultaten

waren in ieder geval bemoedigend. De

percentielscores waren voor SE: 3.6 en voor

CE: 3.5. Een bovengemiddeld resultaat. De

verwachting is, dat een volgend oordeel weer

voldoende zal zijn.

De locatie De Boerhaave van het Etty Hillesum

Lyceum heeft het oordeel zwak gekregen voor

zowel havo als vwo. Het CvB heeft met de

eindverantwoordelijk schoolleider afspraken

gemaakt voor een plan van aanpak dat

vervolgens met de inspectie is doorgesproken.

Ook de locatie Ravenstein van het Hooghuis

heeft het oordeel zwak gekregen. Ravenstein

heeft een uitvoerige analyse gemaakt op basis

waarvan een plan van aanpak is gemaakt. Het

CvB zal de ontwikkelingen volgen.

Van KSG Marianum heeft de locatie

Lichtenvoorde het oordeel zwak gekregen. Ook

hier is een plan van aanpak opgesteld. Uit de

analyse van de cijfers blijkt een stijging van

de resultaten. Het is wel noodzakelijk deze

trend vast te houden. Ook hier zal het CvB de

ontwikkelingen volgen.

De Scholingsboulevard Enschede, waarin

het Bonhoeffer College participeert, heeft

zowel voor vmbo-bb als vmbo-kb het oordeel

onvoldoende gekregen.

Het Inspectierapport was genuanceerd en

gaf duidelijk aan dat op tal van terreinen

vooruitgang was geboekt, maar dat er tevens

een fors aantal aandachtspunten ligt, met

name rond kwaliteitszorg. In de hectiek van de

afgelopen periode is het voor het bestuur SBE

en management een bewuste keuze geweest

eerst zorg te dragen voor een goed verloop

van de dagelijkse gang van zaken (veiligheid,

roosters, zorg, lesuitval etc.).

Page 93: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

93

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

Aantal leerlingen

Page 94: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

94

Het aantal leerlingen nam af met 22 tot

35.369, een niet noemenswaardige wijziging.

Op de meeste scholen was sprake van een

geringe toename. Op 5 scholen nam het aantal

leerlingen af, te weten:

• Bonhoeffer College, een daling van

71 leerlingen (1.8% lager dan in 2008);

• Carmelcollege Emmen, een daling van

107 leerlingen (9.0% lager dan in 2008);

• Carmelcollege Gouda, een daling van

116 leerlingen (7.3% lager dan in 2008);

• Maartenscollege, een daling van 39 leerlingen

(2.5% lager dan in 2008);

• Sg. Twickel, een daling van 69 leerlingen,

(2.9% lager dan in 2008).

Page 95: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

95

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

De belangrijkste verschillen ten opzichte van 2008 betreffen:

Minder leerlingenbasisvorming lwoo - 123

vmbo overig - 341

lyceum - 1.048

- 1.512

Meer leerlingenbasisvorming overig 127

vmbo lwoo 68

havo 328

gymnasium 97

atheneum 791

tweetalig onderwijs 3

internationale school 2

praktijkonderwijs 28

vavo 46

1.490

- 22

Page 96: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

96

Leerlingenzorg

Het CvB heeft ten behoeve van het

stichtingsbeleid in het najaar van 2009 op het

Etty Hillesum Lyceum een onderzoek laten

uitvoeren naar de effecten en opbrengsten

van leerwegondersteuning. De resultaten van

dit onderzoek bieden vele aanknoping- en

aandachtspunten. Er zal veel gedaan moeten

worden aan de verdere professionalisering

van de docenten. Zeker nu duidelijk wordt

dat de middelen voor het speciaal onderwijs

beperkt zullen gaan worden, zullen zij beter

toegerust moeten zijn op leerlingen die nu

aangewezen zullen zijn op speciaal onderwijs.

Daarnaast is een belangrijk aandachtspunt

de positiebepaling van teamleider en

zorgcoördinator. Het rapport zal in 2010 met

de eindverantwoordelijke schoolleiders worden

besproken.

De leerlingenzorg bij de instellingen is op

een goed niveau. Diverse instellingen hebben

met andere scholen plannen opgesteld om

tot een samenhangend beleid te komen. Hier

en daar zijn met samenwerkingsverbanden

reboundvoorzieningen ontstaan.

De ontwikkeling van de leerlingenzorg zal, ook

nu de toekomst van Passend Onderwijs onzeker

is geworden, een belangrijk speerpunt zijn de

komende jaren.

Het uitdagen van begaafde leerlingen en

leerlingen die meer willen is onderkend, maar

de onderwerpen excelleren, aandacht voor

talent en talentoptimalisatie staan in het

algemeen nog in de kinderschoenen. Er zal

meer aandacht moeten worden besteed aan de

talentontwikkeling van leerlingen.

Ten aanzien van het aantal zorgleerlingen kan

het volgende overzicht worden gegeven:

Zorgleerlingen (lwoo + pro)

1-10-2005 5.346 15%

1-10-2006 5.763 16%

1-10-2007 6.128 17%

1-10-2008 6.174 17%

1-10-2009 6.147 17%

Page 97: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

97

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

Page 98: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

98

Maatschappelijke stages

Diverse instellingen zijn bezig met de

voorbereidingen van de maatschappelijke

stages. Sommige zijn in de fase van opbouw,

andere in de fase van implementatie.

Leermiddelen

Met ingang van het schooljaar 2009/2010

hebben onze leerlingen hun leerboeken

van Van Dijk Educatie ontvangen. Dat is het

resultaat van de Europese aanbesteding van

leermiddelen die op 13 januari 2009 met succes

is afgerond. De Adviescommissie Europees

aanbesteden heeft in de periode van oktober

2009- december 2009 de daadwerkelijke

levering van de boeken door Van Dijk

Educatie, geëvalueerd. Voor deze evaluatie

heeft de commissie vragenlijsten verstuurd

aan alle boekenfondscoördinatoren van de

instellingen. Daarnaast heeft de commissie in

samenwerking met Van Dijk Educatie regionale

evaluatiebijeenkomsten georganiseerd voor

zowel de schoolleiders als de boekenfonds-

coördinatoren. Uit deze evaluatie zijn de

volgende conclusies getrokken:

• Van Dijk heeft aangegeven dat de levering

van de boeken voor het extern boekenfonds

en intern boekenfonds uiterlijk in week 0

op ongeveer 98% lag. Een nog niet eerder

bereikt percentage. De tijdige Europese

aanbesteding heeft hiertoe bijgedragen.

Leerlingen hebben de leermiddelen gekregen

op het afgesproken moment, wat door de

instellingen zeer belangrijk wordt gevonden.

Een aantal instellingen gaf bovendien aan

dat de levering beter was dan voorgaande

jaren. Ook vier instellingen met een intern

boekenfonds hebben aangegeven dat de

levering van de boeken nog nooit zo goed is

geweest als in het afgelopen jaar. Het was

nog strakker georganiseerd dan andere jaren.

• De gemiddelde pakketprijs per leerling

(vergoeding € 321,50) van onze Stichting ligt op

€ 278,31. De verklaring hiervoor is dat wij een

zeer gunstige prijs hebben gecontracteerd,

zowel op het intern als extern boekenfonds.

Het huurpercentage voor het extern boeken-

fonds ligt met 35% op een gemiddeld laag

niveau ten opzichte van huurpercentages die

worden berekend binnen andere instellingen

uit het voortgezet onderwijs.

• Van Dijk Educatie kan terugkijken op

een goed jaar. De instellingen hebben

volgens Van Dijk Educatie allemaal goed

meegewerkt en dit heeft er onder andere

voor gezorgd dat de juiste leermiddelen op

de juiste plaats en tijd geleverd zijn. Ook de

retourzending bij foutief bestelde boeken

verliep probleemloos.

• Volgens van Dijk heeft onze Stichting een

goed bestek geleverd in verhouding tot andere

bestekken. Goed betekent onder andere een

concreet programma van eisen en wensen en

een heldere scheiding tussen de percelen van

een intern en extern boekenfonds.

• Door één instelling is aangegeven dat er

een goede overeenkomst is gesloten over

de overname van de boeken. Dit betrof een

instelling die van een extern boekenfonds

over is gegaan naar een intern boekenfonds.

Page 99: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

99

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

Behalve conclusies heeft de evaluatie ook

een aantal aanbevelingen opgeleverd. Deels

hebben deze aanbevelingen betrekking

op verbeterpunten in de logistiek,

gebruikersvriendelijkheid van software en

koppelingen tussen computersystemen.

Afspraken hierover zijn gemaakt. Maar ook

zijn door Van Dijk adviezen verstrekt die

betrekking hebben op de efficiency bij het

gebruik van leermiddelen, de financiële en

administratieve verwerking en het faciliteren

van boekenfondscoördinatoren.

Zowel de Europese aanbesteding als de

uitvoering van de gesloten overeenkomst door

Van Dijk Educatie en onze instellingen stemmen

tot tevredenheid.

Toekomstig beleid leermiddelenInmiddels is in het schooljaar 2008-2009 de

Europese aanbesteding van leermiddelen

(het korte termijnperspectief) voor alle

leerlingen binnen de Stichting Carmelcollege

afgerond en kan de focus gelegd worden op

het lange termijnperspectief. Om te werken

aan dit lange termijnperspectief, is door

de werkgroep leermiddelen in november

2009 een verkenmiddag georganiseerd.

Verschillende externe partijen (Kennisnet,

SLO en Microweb Edu) zijn ingegaan op een

aantal Carmelspecifieke vraagstukken. Deze

vragen kwamen voort uit discussies tijdens

de overlegvergaderingen met de centrale

directies en het CvB, uit de bijeenkomsten

van de werkgroep leermiddelen, maar ook

uit de resultaten van een inventarisatie en

een verdiepend onderzoek, die beide in het

schooljaar 2008-2009 zijn uitgevoerd. Het

doel van de bijeenkomst in november was het

verkennen van beelden en opvattingen om

aan de hand daarvan richting te geven aan

beleidsontwikkeling. Daarnaast verwachtte de

werkgroep dat deze externe partijen op basis

van een vooraf verstrekte casusbeschrijving van

onze Stichting:

• advies zouden geven over

leermiddelenbeleid binnen de Stichting;

• richtlijnen zouden aanbieden;

• zouden meedenken vanuit verschillende

invalshoeken en zouden reflecteren op onze

specifieke situatie.

Tegelijkertijd heeft in november 2009 voor het

eerst binnen de Stichting een ict-conferentie

plaatsgevonden. De werkgroep leermiddelen

werd gevraagd hieraan een bijdrage te leveren.

Deze ict-conferentie heeft de werkgroep

leermiddelen als een kans opgepakt om mensen

vanuit het primaire proces mee te laten denken

over ons langere termijnperspectief. Daarvoor

heeft de werkgroep leermiddelen besloten

om niet alleen aan de externe partijen tijdens

de verkenmiddag de casusbeschrijving van

onze Stichting voor te leggen, maar ook aan

de deelnemers van de ict-conferentie om op

deze manier inzicht te krijgen wat er binnen

de instellingen speelt, maar ook waar de

behoeften en wensen liggen ten aanzien van

het leermiddelenbeleid binnen de Stichting.

Page 100: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

100

Zowel uit de verkenmiddag als de ict-

conferentie zijn de volgende gemeen-

schappelijke uitgangs punten naar voren

gekomen:

• professionele autonomie bij docent;

• arrangeren in plaats van ontwikkelen;

• aansluiting landelijke open

leermiddelenbank;

• geen Carmelbreed leermateriaal;

wel een open Carmeldatabank;

• gebruik van e-books/e-readers;

• behoefte aan deskundigheidsbevordering;

• een faciliterende rol voor de

Stichting wat betreft financiën,

organisatie, netwerkmakelaar en

deskundigheidsbevordering;

• gebruik maken van externe deskundigen.

Deze gemeenschappelijke uitgangspunten

sluiten aan bij de conclusies uit de eerder

gedane inventarisatie en het verdiepend

onderzoek, die beide in het schooljaar

2008-2009 zijn uitgevoerd. Aan deze gezamen-

lijke uitgangspunten kunnen de volgende

onderzoeksresultaten toegevoegd worden:

• Er wordt tot nu toe nog weinig lesmateriaal

in de Elo gezet;

• Bij de ontwikkeling van eigen materiaal

werken docenten het meest samen met een

systeembeheerder/ict-medewerker.

In de loop van 2010 zullen deze gemeen-

schappelijke uitgangspunten onderwerp van

gesprek zijn tijdens de overlegvergaderingen

van CvB met de centrale directies.

Page 101: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

101

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

Werkgever- en werknemer-schap binnen Carmel

De concrete beleidsvoornemens, zoals

opgenomen in Koers 2013, waren:

“Om de goede naam die Carmel als werkgever

heeft te behouden en te versterken, zal het

College van Bestuur de volgende stappen

zetten:

• een project inrichten dat gericht is op de

inhoud van het begrip professionaliteit

en een andere invulling van de relatie

werknemer werkgever. De uitkomst dient een

bijdrage te leveren aan de Carmel corporate

identity en aan de aantrekkelijkheid van

Carmel als werkgever. Daarnaast moet

dit project een bijdrage kunnen leveren

aan de discussies met betrekking tot een

professioneel statuut;

• een project inrichten om de mogelijkheden

van beloningsdifferentiatie nader te

onderzoeken, criteria te ontwikkelen en te

bekijken op welke wijze voldoende middelen

hiervoor kunnen worden vrijgemaakt;

• bevorderen dat instellingen op

onderwijskundige gronden een aantrekkelijk

functiebouwwerk over de volle breedte

realiseren;

• bevorderen dat het traject naar een breed

toegankelijke LC­functie een vervolg krijgt

op LD­niveau.

Tenslotte vraagt het College van Bestuur de

instellingen verder te gaan met het opzetten of

uitbouwen van een interne opleidingsstructuur

ten behoeve van nieuwe en zittende docenten.”

Page 102: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

102

Goed werknemerschap verdient goed werkgeverschap

Met dit project is de Stichting een zoektocht

gestart naar volwassen arbeidsverhoudingen.

De aantrekkingskracht van een baan in het

onderwijs kan hiermee worden vergroot.

Volwassen arbeidsverhoudingen vind je in

de visie van de Stichting alleen met elkaar,

door samen na te denken hoe het anders en

beter kan. Voor alle medewerkers én in nauwe

samenwerking met elkaar.

De naam van het project “Goed werknemer-

schap verdient goed werkgeverschap” (GWGW)

drukt expliciet een ruilverhouding uit: de

Stichting Carmelcollege geeft veel, maar

verwacht hiervoor ook veel terug. Op dit

moment vraagt ze vooral om de ontwikkeling

van een professionele visie op de vraag hoe we

het onderwijs kwalitatief goed kunnen houden,

gelet op de veranderende omstandigheden op

de arbeidsmarkt. Deze visie vormt de basis

om het werken in het onderwijs voor huidige

en toekomstige werknemers aantrekkelijk

te houden. Het begint met het zoeken naar

condities waarin goede werknemers behouden

kunnen worden. En waarmee zij ambassadeurs

kunnen worden voor het werven van nieuwe

collega’s. Het eindigt met verbeterde

opbrengsten van het onderwijs.

In het afgelopen jaar heeft het projectteam

sessies georganiseerd met medewerkers,

leidinggevenden, bestuurders en

wetenschappers. De samenvatting van wat het

projectteam heeft meegekregen heeft zijn

weerslag gevonden in een boekje, dat aan alle

medewerkers is verstuurd. Het boekje vormt

de basis om met medewerkers een dialoog te

starten, zowel met onderwijzend als onderwijs

ondersteunend personeel. Het doel van de

dialoog is om de werkelijkheid met elkaar

te verhelderen en is een hulpmiddel bij het

zoeken naar volwassen arbeidsverhoudingen.

Volwassen arbeidsverhoudingen bestaan niet

uit een cafetariamodel, waarbij werknemers

hun arbeidsvoorwaardenpakket (deels) zelf

kunnen samenstellen. Ook worden volwassen

arbeidsverhoudingen uiteindelijk niet ingevuld

door betere voorwaarden voor scholing of

doorgroei in salaris. Dit zijn verbeteringen,

veranderingen van de eerste orde. Een echte

transformatie in het denken over de verhouding

tussen werkgever en werknemer is hiermee

echter niet bereikt. Een transformatie betekent

een perspectief- of paradigmawisseling. Een

paradigma is bijvoorbeeld dat het management

uiteindelijk toch bepaalt hoe het er in een

school aan toegaat (vanuit een machtspositie).

Een paradigmawisseling is dat onderwijsmensen

zelf verantwoordelijkheid nemen voor de

inhoudelijke inrichting van het onderwijs,

waarbij het management verantwoordelijkheid

neemt om dit binnen kaders te faciliteren: een

gedeelde verantwoordelijkheid gebaseerd op

samenwerking en vertrouwen en een leerling-

gerichte oriëntatie. Geen geringe uitdaging

dus, zo’n dialoog. Maar we komen zo wel steeds

een stapje verder in de kennis over het thema

goed werkgeverschap. Op basis hiervan kunnen

experimenten worden gestart, waarvoor

wetenschappelijke begeleiding is gezocht.

Page 103: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

103

Wat gebeurt er al om het docentschap aantrekkelijk te maken?De Stichting heeft voortvarend een nieuw

loopbaanbeleid vastgesteld, dat docenten veel

kansen biedt om versneld binnen hun schaal

tredeverhogingen te realiseren (verkorting van

de carrièrelijnen). Ook is het mogelijk geworden

om zowel door middel van een vakspecifieke

verdieping als een pedagogische specialisatie

(opleiding, onderzoek, werkervaring) een

hogere schaal te bereiken. Voor docenten die

zich willen ontwikkelen is het salarisperspectief

concreet fors verbeterd.

De Stichting heeft meegewerkt aan het

onderzoek “Plezier in Werk”van het Titus

Brandsma Instituut, onderdeel van de Radboud

Universiteit Nijmegen. Het onderzoek is gericht

op welke factoren een belangrijke invloed

hebben op een positieve arbeidsbeleving

van werknemers. De resultaten wijzen uit

dat onderwijsmensen hun bijdrage aan de

toekomst van de leerlingen –en via hen aan

de maatschappij- als een belangrijk zingevend

element beschouwen. Echte onderwijsmensen

geven les omdat het hun aard is. Als de

condities minder worden willen ze dit blijven

doen, omdat zij hierin een weg zien om

betekenis te geven aan hun eigen leven. Dit

kan worden beschouwd als een opbrengst uit

werk. Wat dit precies betekent voor beloning,

waardering en goed werkgeverschap moet nog

nader worden uitgediept.

Personele zaken

In het voorjaar 2010 zal het nieuwe functieboek

onderwijs ondersteunend personeel worden

vastgesteld. Hierdoor wordt de mogelijkheid

gecreëerd om ook voor deze categorie mede-

werkers werk te gaan maken van loopbaan-

beleid en het ontwikkelen van professiona-

liserings trajecten.

De focus op de complete gesprekkencyclus

is versterkt. Binnen veel instellingen

worden op het gebied van voeren van

beoordelingsgesprekken scholingstrajecten door

leidinggevenden gevolgd.

Er is de afgelopen periode aandacht

geweest voor het beleidsthema “belonings-

differentiatie”, maar er is nog weinig voortgang

geboekt.

De deelnemers aan de overlegvergadering,

te weten de centrale directies, het

managementteam van het bestuursbureau, de

controller en het CvB volgen een betekenisvol

professionaliseringstraject in de vorm van zes

tweedaagse masterclasses bij TiasNimbas.

Een werkgroep heeft een voorstel voor

Management Development voor de leden van

tweede en derde managementlaag binnen de

Carmel ontwikkeld. In de loop van 2010 zal op

basis hiervan een besluit worden genomen.

Page 104: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

104

Medewerkers in cijfers

Het aantal personeelsleden in fte is licht

gestegen met 25 fte tot 3.477 fte per

31 december 2009. In aantallen medewerkers

is eveneens sprake van een lichte stijging met

19 tot 4.212 medewerkers.

Het percentage medewerkers in vaste dienst

bedraagt 89%. Van het percentage medewerkers

in tijdelijke dienst (11%) is 77% werkzaam

binnen het OP en 23% binnen het OOP.

Het percentage 1e graads bevoegde docenten

is afgenomen van 42% tot 40%. Het percentage

2e graads bevoegde docenten nam toe van 51%

tot 53%. Het percentage onbevoegde docenten

bleef op 7%.

In het verslagjaar is het aantal LB-docenten met

322 fte gedaald tot 1.357 (57% van het totaal),

terwijl het aantal LC-docenten met 350 fte is

gestegen tot 679 (29% van het totaal). Uit deze

ontwikkeling blijkt dat het opleidingsbeleid

van de stichting daadwerkelijk leidt tot een

verhoging van het gemiddelde functieniveau

van het onderwijzend personeel. Het aantal

LD-docenten is met 12 fte gedaald tot 329. Deze

daling kan worden toegeschreven aan natuurlijk

verloop van docenten die gebruik maken van de

FPU-regeling danwel met pensioen gaan.

Het aantal fte docenten is in 2009 afgenomen

met 27, terwijl het aantal onderwijsassistenten

is toegenomen met 15 (beiden gebaseerd op

het gemiddelde van het kalenderjaar).

Het ziekteverzuimpercentage is afgenomen

van 6,0% tot 5,6%.

De verhoudingen directie, OP en OOP zijn

hetzelfde gebleven ten opzichte van 2008.

De toename van het aantal fte vond plaats

Page 105: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

105

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

bij de directie met 4 fte, het OP met 16 fte

en het OOP met 6 fte. Het verschil met de

totale toename van 25 fte en deze specificatie

wordt veroorzaakt, omdat in dit jaarverslag

is afgerond op hele getallen. Bij het OP is het

aantal fte met een tijdelijk dienstverband

toegenomen met 36 en is het aantal fte met

een vast dienstverband afgenomen met 20 fte.

Ook bij directie en OOP is de toename het saldo

van mutaties in tijdelijk en vast dienstverband,

zij het dat de toename daar betrekking heeft

op medewerkers met een vast dienstverband.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de

verschillende grafieken en tabellen die zijn

opgenomen in bijlage 7.

Page 106: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Jaarverslag’09

106

De meerwaarde van Carmel

Risicomanagement

Vanaf 2008 werkt de Stichting aan risico-

management met het doel te komen tot een

adequaat en effectief risicomanagementproces.

Zowel instellingen als de Stichting hebben de

risico’s die het behalen van onze doelstellingen

bedreigen, geïdentificeerd. Ook de huidige

beheersmaatregelen zijn in kaart gebracht,

de effectiviteit hiervan zal worden bepaald

en eventuele aanvullende maatregelen

zullen in kaart worden gebracht. We streven

naar een integrale benadering van het

risicomanagement door eindverantwoordelijke

schoolleiders te adviseren aan de top van

de organisatie een functionaris ermee te

belasten, die zich toelegt op de verschillende

soorten risico’s. Risicomanagement mag

niet worden gezien als een ondersteunende

functie, het moet op het juiste niveau in de

organisatie verankerd worden. Belangrijk is

dat directies bij belangrijke beleidsplannen

expliciet naar de risico’s kijken. Of dit in alle

gevallen al gebeurt is de vraag. Belangrijker

is dat we stappen zetten op dit gebied. In de

managementgesprekken van mei 2009 is aan

de directies gevraagd om in de loop van het

jaar voor een aantal gesignaleerde risico’s

maatregelen te bedenken om het risico te

reduceren.

Het proces op zich is eenvoudig en is gebaseerd

op de Demming cirkel: plan – do – check – act.

Lastiger is het om dit proces consequent uit te

voeren zonder dat het als een bureaucratisch

proces wordt ervaren. De nadruk mag daarom

niet te veel komen te liggen op het naleven

van regels. Bij een aantal instellingen wordt

de uitvoering van risicomanagement gezien

als een verplichting, dus uitvoering geven

aan van bovenaf opgelegde regels, al of niet

veroorzaakt ter bepaling van het noodzakelijke

weerstandsvermogen. Bij deze instellingen

moet nog een cultuurverandering plaatsvinden.

Het hogere management zal zich meer in het

onderwerp moeten verdiepen. Overigens vraagt

het aandacht om dit risicomanagementproces

in te bedden in de normale bedrijfscyclus

(planning & control), en niet zoals nu gebeurd is

in een apart traject.

De aanpak tot nu toe is vooral geweest om

vanuit de belangrijkste processen de risico’s

en beheersmaatregelen in kaart te brengen

(bottom-up). Vervolgens is ook vanuit de

doelstellingen (top-down) gekeken naar de

risico’s. Door de integrale verantwoordelijkheid

hoog in de top van de instellingen neer te

leggen en aandacht te vragen voor vroegtijdige

signalering van risico’s zal deze benadering (top

down) de komende jaren nog verder worden

uitgevoerd.

Page 107: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

107

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

De meerwaarde van Carmel We willen het risicoprofiel voor elke instelling

definiëren, bepalen welke risico’s we willen

accepteren, welke we willen reduceren en

welke we willen vermijden.

De eindverantwoordelijke schoolleider moet

dit profiel opstellen, rekening houdend met de

strategische doelstellingen van de instelling.

Kansen en risico’s zijn in dit geval de kanten

van dezelfde medaille (bijvoorbeeld bij een

dalend leerlingenaantal het tweetalig onderwijs

Engels op starten). Ook de wisselwerking van

risico’s die elkaar kunnen versterken, vraagt om

een grondige analyse.

Belangrijk echter is ook het besef, dat een

risicoloze maatschappij niet bestaat. Met een

goede risicoanalyse kunnen we proberen de

kans op risico’s zo klein mogelijk te maken.

Pretenderen dat een risico nooit voorkomt

kunnen we niet. Onzekerheid en twijfel in een

besluitvormingstraject verhogen overigens

de kwaliteit van de besluitvorming, juist

omdat over de onzekerheden en twijfels

gediscussieerd wordt. Ook een reden om je

bewust te zijn van risicomanagement.

Risicomanagement moet bijdragen aan de

doelstellingen van onze Stichting en onze

instellingen. Rekening houdend met de

strategische doelen van de instellingen,

betekent het te allen tijde beheerst risico’s

nemen.

Top-10 risico’s die blijken uit de inventarisaties:

1. Wijziging in wet- en regelgeving

(onvoorspelbare overheid).

2. Stijging van het gebruik door medewerkers

van de Bapo-regeling.

3. Niet of in onvoldoende mate kunnen

inspelen op de afnemende behoefte aan

personeel.

4. Niet goed functionerende medewerkers

en MT-leden.

5. Daling van leerlingenaantallen.

6. Aannemen van niet gebudgetteerd

personeel.

7. Projectkosten hoger dan begroot.

8. Scholingsboulevard Enschede.

9. Doordecentralisatie van huisvestingsgelden

naar scholen.

10. Achterstallig onderhoud.

Sommige van de top-10 risico’s die door de

instellingen zijn opgevoerd hebben te maken

met het feit dat kennelijk de interne beheersing

van de processen nog verbeterd kan en moet

worden. Dit leidt dan tot een vermindering van

deze risico’s.

Gezamenlijk vertegenwoordigen de top-10

risico’s 60% van het benodigd risicovermogen,

dat voor de Stichting op grond van de

inventarisaties en zonder onderstaande

overwegingen, geraamd is op € 20 miljoen.

Risicomanagement kan leiden tot het gevoel dat

alle risico’s tot een juist bedrag zijn ingedekt

Page 108: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

108

en kan daarmee leiden tot een besteding van

het gehele vermogen dat boven dit bedrag

uitkomt. De ontwikkelingen in de afgelopen

jaren van de kredietcrisis hebben laten zien dat

risicomanagement nog in de kinderschoenen staat.

Alertheid blijft derhalve noodzakelijk. De

volledigheid van de risico’s inschatten is

onmogelijk, gewoon omdat zich gebeurtenissen

kunnen voordoen waar geen mens zich nu een

voorstelling van kan maken. Dit is inherent

aan onze samenleving. Dit geldt ook voor de

operationele risico’s die betrekking hebben

op en voortkomen uit systemen, processen en

mensen.

Vanwege bovenstaande overwegingen voegt het

CvB aan de top-10 toe de grote onzekerheden

als gevolg van de kredietcrisis. Te denken valt

bijvoorbeeld aan waardevermindering van

financiële activa als gevolg van kredietcrisis

door bijvoorbeeld het omvallen van financiële

dienstverleners (denk aan DSB in Nederland),

of de tegoeden bij de banken (denk aan

debiteurenrisico zoals banken dat hanteren).

Een maand voor de val van Lehman Brothers

werd nog een single A-rating verstrekt door

de ratingbureaus. Te denken is ook aan de

grote financiële steun van de overheid aan

de financiële sector. De gevolgen van de

kredietcrisis, de problemen, actueel, potentieel

en verbeeld, zijn zo wijd verspreid, dat de

meeste mensen niet weten (en waarschijnlijk

niet willen weten) wat de uiteindelijke impact

van de crisis zal zijn. De pensioenfondsen

staan onder grote druk, huizenprijzen zijn fors

gedaald, de werkloosheid zal stijgen, zware

monetaire maatregelen zijn op komst, wat

vaak leidt tot inflatie. Staten (bijvoorbeeld

Griekenland) staan op het randje van

faillissement. Aflossingen aan banken door die

staten zijn onzeker. Indien de aflossingen niet

plaatsvinden komen banken weer in financiële

problemen, en dient zich wellicht weer een

kredietcrisis aan, en zullen overheden weer

ingrijpen. Wat te denken van de effecten van

deze dreigingen op de financiële markten.

Koersen zullen dalen (waardevermindering

financiële vaste activa) etc.

De Nederlandse overheid gaat de komende

jaren fors bezuinigen. De gevolgen hiervan

zullen vele mensen en organisaties lange

tijd raken. Zo is het onvoorspelbaar hoe de

investeringen door het bedrijfsleven zich

zullen ontwikkelen ondanks het feit dat de

aandelenmarkten zich langzaam lijken te

herstellen. Het CvB vindt het wenselijk te

zorgen voor financiële buffers. Recent werd

bekend, dat de lumpsumvergoeding voor

2010 niet verhoogd zal worden. Voor het

kalenderjaar 2010 betekent dit een verlaging

van het exploitatieresultaat met € 1,5 miljoen.

Risicovermogen € 30 miljoenRekening houdend met de kredietcrisis, de

meest recente ontwikkelingen in verschillende

Europese landen, en met de nog onbekende,

maar ongetwijfeld grote gevolgen stelt het CvB

het risicovermogen op € 30 miljoen.

Page 109: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

109

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

Financiën

Financieel beleidDe Stichting beschikt over een geformaliseerd

financieel beleid, waarin de uitgangspunten

en de kaders rondom financiële sturing en

beheersing zijn vastgelegd. Bij de uitvoering

van dit beleid is uiteraard een centrale rol

weggelegd voor de onderwijskundige visie en

doelstellingen; het financiële beleid is slechts

ondersteunend daaraan.

Uitgangspunt bij het financieel beleid is het

‘resultaatverantwoordelijk management’ van de

schoolleidingen en van het management van het

bestuursbureau. De instellingen worden via BRIN-

bekostiging gefinancierd. Het bestuursbureau

en de centrale fondsen en activiteiten worden

gefinancierd door een afdracht door de

instellingen van een deel van de OCW-baten.

Via de centrale fondsen en activiteiten worden

diverse risico’s en verantwoordelijkheden

gezamenlijk, bovenschools afgedekt. De

instellingen worden financieel én administratief

als zelfstandige onderwijsinstellingen gezien

met een eigen balans en resultatenrekening.

De instellingen beschikken derhalve ook over

een ‘eigen’ Eigen vermogen, dat uitsluitend na

instemming van het CvB ter beschikking staat

van de betrokken instelling. Er is geen sprake

van het opvangen van tekorten van de ene

instelling ten laste van het eigen vermogen

van een andere instelling dan wel ten laste van

bovenschools eigen vermogen.

Het beheer van liquide middelen en beleggingen

geschiedt op stichtingsniveau. Instellingen met een

rekening-courantschuld aan de Stichting betalen

hierover geen rente. De van banken ontvangen

renten en de rendementen van de beleggingen

vloeien terug naar de overige instellingen.

Het financieel beleid van Stichting

Carmelcollege voorziet ook in een regeling

voor ‘solidariteitsbijdragen’. In uitzonderlijke

situaties kan het College van Bestuur besluiten

om bepaalde instellingsgerelateerde kosten

bovenschools te dragen.

Treasury managementHet beleggingsbeleid van Stichting Carmelcollege

is vastgelegd in het treasury statuut en voldoet

aan de voorschriften van het Ministerie van

OCW. Reeds jaren is het beleid gericht op het

beleggen in effecten met een laag risico.

MeerjarenramingDe begroting van elk volgend kalenderjaar

maakt deel uit van een jaarlijks bijgestelde

meerjarenraming die zich uitstrekt over vier

kalenderjaren. In deze meerjarenraming wordt

zowel op stichtingsniveau als per afzonderlijke

instelling inzage gegeven in de verwachte

meerjarige exploitatie. Daarnaast wordt

hierin aandacht besteed aan de meerjaren

investeringsbegroting, de ontwikkelingen van het

eigen vermogen en de effecten van de geplande

bedrijfsvoering op de liquiditeitspositie. Tevens

wordt op instellingsniveau aandacht besteed aan

een beperkt aantal concrete actiepunten voor

het komende jaar, zowel in beleidsmatige als in

financiële zin. Het streven is er niet opgericht

om elk jaar een exploitatieoverschot te creëren.

De “foto” van de vier jaren moet een gezond

Page 110: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

110

financieel beeld laten zien op de aspecten

exploitatie, balans en weerstandsvermogen per

instelling. Deze financiële planning moet mede

leiden tot een adequate sturing op instellings-

niveau, en daarmee op stichtingsniveau.

Planning & ControlcyclusVoor de financiële beheersing gebruiken wij

de jaarlijkse Planning & Controlcyclus, waarin

opgenomen strategiebepaling, meerjarenraming,

begroting, realisatie en rapportage. Deze

cyclus wordt zowel op stichtingsniveau als op

het niveau van de individuele instellingen,

het bestuursbureau en de centrale fondsen en

activiteiten toegepast.

De ontwikkelingen van de exploitatie worden

per instelling (en in een aantal gevallen

per locatie binnen een instelling) en op

stichtingsniveau maandelijks gevolgd door

budget bewakingsoverzichten en per vier

maanden door management rapportages.

In de managementrapportages worden

belangrijke verschillen geanalyseerd en wordt

een (bijgestelde) prognose van het te verwachten

exploitatieresultaat op jaarbasis vermeld. Op deze

wijze hebben schoolleiders en het management

van het bestuursbureau frequent inzicht in

hun financiële stand van zaken en tevens de

mogelijkheid om waar nodig bij te sturen.

Bapo-voorzieningIn 2009 en 2010 is, evenals in 2008, op

ministerieel niveau intensief overleg gevoerd

over de wijze van verwerking van de bapo-

verplichtingen in de jaarrekeningen, in relatie

tot het gestelde in RJ 660. Gegeven het feit

dat dit overleg tot nu toe niet heeft geleid tot

gewijzigd beleid, is in de jaarrekeningen 2009 de

verwerkingswijze niet veranderd. Dit houdt in

dat op grond van de brief van het Ministerie van

OCW d.d. 26 februari 2009, kenmerk AD/104458

en de Regeling OCW d.d. 28 april 2009 met

kenmerk VO/FBI-2009/107875, voor de bepaling

van de voorziening voor toekomstige Bapo

wordt uitgegaan van de systematiek die in de

jaarrekening van 2008 en 2007 werd gehanteerd.

Hieronder een kort overzicht van wat de

consequenties zijn voor het eigen vermogen

van de Stichting bij het volledig toepassen van

de RJ 660 met het wel én niet rekening houden

met toekomstige baten.

Overigens dient opgemerkt te worden dat de

Bapo-vergoeding die door het Ministerie van

OCW aan VO-instellingen worden uitgekeerd

absoluut niet kostendekkend is. De feitelijke

kosten inzake Bapo bedroegen in het

verslagjaar circa € 7,2 miljoen,

Dotatie aan Bapo-voorziening Eigen vermogen na dotatie

in € 1.000 in € 1.000

Wel rekening houdend met toekomstige baten 10.524 50.050

Geen rekening houdend met toekomstige baten 72.783 -/-12.208

Page 111: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

111

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

(2008: circa € 6,6 miljoen), hetgeen ruim 70%

hoger is dan de 2% (circa € 4,2 miljoen) die door

het Ministerie wordt aangeduid als zijnde de in

de lumpsumvergoeding opgenomen component

inzake Bapo-kosten.

Ontwikkeling eigen vermogenZoals hierboven bij het onderwerp Bapo-

voorziening is beschreven, kan het eigen

vermogen extreem variëren al naar gelang het

wel of niet toepassen van RJ 660 op dit punt.

Daarnaast is in het verslagjaar het eigen

vermogen van de Stichting aan het begin van

2009 éénmalig met € 2,8 miljoen verhoogd

ten gevolge van een stelselwijziging, waarbij

de aanschaf van boeken voortaan niet meer

rechtstreeks in de exploitatierekening wordt

verwerkt, maar als voorraad op de balans

wordt gezet en naar rato van de verwachte

gebruiksduur ten laste van het resultaat wordt

gebracht.

Doordat tenslotte in 2009 het opgetreden

exploitatieverlies ten laste van het eigen

vermogen is gebracht, bedraagt het

geconsolideerde eigen vermogen van de

Stichting ultimo 2009 € 60,6 miljoen.

Vanuit het risicomanagement/project is

recent bepaald dat de minimale omvang van

het eigen vermogen € 30,0 miljoen dient te

bedragen. Rekening houdend met de begrote

exploitatieresultaten 2010-2013 ad 2,2 miljoen,

betekent dit dat er binnen het eigen vermogen

een bestedingsruimte van circa € 32,8 miljoen

bestaat. Hierbij gaan wij ervan uit dat de Bapo-

verplichtingen in de toekomst als periodekosten

worden behandeld.

Het CvB heeft enkele nog niet uitgewerkte en

nog niet besproken ideeën voor het aanwenden

van deze bestedingsruimte. Ook schoolleiders

zullen hun wensen hebben. Daarnaast heeft de

VO-raad een Investeringsagenda opgesteld voor

de komende jaren. Uitvoering geven aan deze

Investeringsagenda zal leiden tot een duidelijke

verlaging van het eigen vermogen. Het komende

jaar zullen concrete bestedingsplannen worden

opgesteld, die naar verwachting zullen leiden

tot verdere kwaliteitsverbetering van het

onderwijs. Uiteraard zal daarbij een inschatting

moeten worden gemaakt van het effect van

de overheidsbezuinigingen en zal het gevolg

voor de liquiditeitspositie goed in kaart moeten

worden gebracht, alvorens tot feitelijke

besteding kan worden overgegaan.

Page 112: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

112

Financiële situatie per 31 december 2009De geconsolideerde balans van de Stichting kan als volgt worden samengevat:

De toename van de materiële vaste activa is

het gevolg van bouwkundige investeringen

in een groot aantal gebouwen. Enerzijds is

er sprake van grootschalige renovatie en

bouwkundige aanpassingen ter verlenging

van de onderwijskundige en economische

levensduur; anderzijds is er sprake van

nieuwbouwtrajecten, waarbij door de Stichting

eigen middelen worden toegevoegd aan de

door de gemeenten ter beschikking gestelde

nieuwbouwbudgetten.

De afname van de financiële vaste activa houdt

verband met de verkoop en uitloting van een

aantal beleggingen (totaal € 4,3 miljoen), die ten

dele wordt gecompenseerd met een koersstijging

van de ultimo verslagjaar nog in portefeuille

zijnde beleggingen (totaal € 1,9 miljoen).

De nieuwe post voorraden is het gevolg van

de reeds genoemde stelselwijziging, waarbij

ingaande 2009 de aanschaf van leer- en

werkboeken als voorraad wordt gezien.

Page 113: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

113

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

Hieruit blijkt dat de liquiditeitspositie

(quick ratio) lager is dan 1,0, hetgeen betekent

dat er sprake is van een relatief beperkte

liquiditeit. Gezien de huidige aard en omvang

van de beleggingen (€ 22,0 miljoen) vormt

dit lage percentage geen bedreiging voor

de continuïteit van de organisatie. Voor een

gedetailleerd inzicht in het verloop van de

liquide middelen wordt verwezen naar het in de

jaarrekening opgenomen kasstroomoverzicht.

De daling van de liquide middelen met

€ 6,9 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt

door het hoge investeringsniveau; in het verslag

jaar is € 6,2 miljoen meer geïnvesteerd in

materiële vaste activa dan aan afschrijvingen

is vrijgemaakt.

De liquiditeitspositie kan als volgt worden weergegeven:

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt (in € 1.000):

Page 114: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

114

Het eigen vermogen kan ultimo 2009 als volgt worden gespecificeerd (in € 1.000):

Gang van zaken gedurende het verslagjaarDe geconsolideerde staat van baten en lasten

over 2009 kan als volgt worden samengevat:

Voor een nadere toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de in de jaar rekening

opgenomen toelichting.

Page 115: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

115

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

Het genormaliseerde geconsolideerde resultaat

komt, rekening houdend met bovengenoemde

bijzondere posten, derhalve uit op € 2.136.000

positief (2008: € 4.881.000 positief), zijnde

circa 0,8% van de totale baten (2008: 1,9%). Dit

positieve resultaat wordt met name veroorzaakt

door het feit dat de OCW-inkomsten hoger

uitkwamen dan was voorzien. Doordat deze

inkomsten ten dele pas laat in het jaar door

het Ministerie van OCW definitief worden

vastgesteld, is Stichting Carmelcollege niet in

staat het uitgavenpatroon hier volledig op aan

te passen, waardoor het hierboven genoemde

positieve exploitatieresultaat op de normale

bedrijfsvoering is ontstaan.

Over 2009 werd een negatief resultaat behaald

van € 4.270.000 (vorig jaar negatief € 666.000),

terwijl een verlies van € 249.000 was begroot.

In het exploitatieresultaat 2009 zijn enkele

omvangrijke bijzondere posten opgenomen,

die niet tot het normale operationele resultaat

kunnen worden gerekend. Door deze posten

buiten beschouwing te laten, ontstaat een

beter beeld van het resultaat voortvloeiend uit

de feitelijke bedrijfsactiviteiten. Onderstaand

is dit genormaliseerde resultaat nader

gespecificeerd (in € 1.000):

Page 116: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

116

Het verschil tussen begroting 2009 en de uiteindelijke realisatie

kan op hoofdlijnen als volgt worden toegelicht:

Page 117: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

117

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

Het gerealiseerd exploitatieresultaat kan worden onderverdeeld in drie parten,

te weten (in € 1.000):

resultaat van de onderwijsinstellingen 1.708

bovenschools resultaat -6.538

resultaat geconsolideerde partijen 560

- 4.270

Resultaat van de onderwijsinstellingenHet exploitatieresultaat van de gezamenlijke

onderwijsinstellingen bedroeg in 2009

€ 1.708.000, terwijl een negatief resultaat was

begroot van € 396.000. Deze positieve afwijking

vind met name haar oorsprong in het feit dat de

Carmelinstellingen voor 2009 een voorzichtige

begroting hebben opgesteld.

Als gevolg van de kredietcrisis is bij het

opstellen van de begroting 2009 voorzichtig-

heids halve uitgegaan van een beperkte stijging

van de Rijksbijdragen en een daling van de

overige inkomsten. In de loop van 2009 werd

duidelijk dat de onderwijssector minder hard

werd getroffen door de bezuinigingen dan werd

gevreesd, waardoor de totale baten circa 7,25%

(€ 18,8 miljoen) hoger zijn uitgekomen dan was

begroot. Van deze stijging komt circa 3% voort

uit de verhoging van de van het Ministerie van

OCW ontvangen personele lumpsum.

De hoger dan begrote baten hebben vervolgens

geleid tot een hoger uitgavenpatroon. De

loonkosten van het eigen personeel kwamen

4,9% hoger uit dan begroot (€ 9,9 miljoen);

daarnaast zijn de loonkosten derden circa

€ 2,1 miljoen boven de begroting uitgekomen.

De huisvestingslasten zijn € 2 miljoen hoger

dan begroot; met name de kosten van

onderhoud, schoonmaak en energie hebben

in 2009 een forse stijging gekend. Ook de

overige kosten lagen circa € 3 miljoen boven

de begroting, hetgeen met name veroorzaakt

is door additionele aanschaf van kleine

inventaris en apparatuur (circa € 1 miljoen),

alsmede een bijdrage in de exploitatie -

verliezen van de Scholingsboulevard Enschede

(circa € 1,4 miljoen).

Per saldo kan worden geconcludeerd dat

de Carmelinstellingen ten gevolge van een

voorzichtige exploitatiebegroting in staat zijn

gebleken het moeilijk voorspelbare jaar 2009 af

te sluiten met een positief exploitatieresultaat

ter grootte van € 1,7 miljoen, zijnde 0,6% van

de totale baten.

Bovenschools exploitatieresultaat 2009Carmel instellingen dragen een vooraf overeen-

gekomen deel van de door het Ministerie

van OCW toegekende lumpsumbekostiging

af aan een bovenschoolse fondsenstructuur,

‘Centrale Fondsen en Activiteiten’ genaamd.

De afdrachtpercentages zijn daarbij gebaseerd

op de verwachte kosten van de bovenschools

te dekken kosten en risico’s. De hoogte van de

afdrachtpercentages wordt periodiek bepaald.

Page 118: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

118

Vanuit de afdrachten door Carmelinstellingen worden bovenschools

de volgende instellings gerelateerde lasten gefinancierd:

Huisvestingsfonds: kosten van technisch buitenonderhoud gebouwen

Sociaal vereveningsfonds: kosten van eigen risicodragerschap WGA-WIA, WAO, ziektevervanging en

wachtgeld (werkloosheid), alsmede collectieve IPAP-verzekering

Egalisatiefonds: kosten voor Bapo, jubileumuitkeringen, ouderschapsverlof,

overlijdensuitkeringen, wervingskosten en personele mobiliteit

ICT­fonds: kosten inzake Vocus (leerlingenregistratie- en leerlingenvolgsysteem),

intranet, tokens (beveiliging) en bovenschoolse ict-ontwikkeling

Bestuursfonds: bovenschoolse projecten (waaronder Goed Werkgeverschap en Personeels

Registratie Systeem) en innovatietrajecten

Solidariteitskosten: instellingsgerelateerde kosten, welke onder specifieke voorwaarden

bovenschools worden gedragen

Vanuit de afdrachtpercentages worden daarnaast de volgende

stichtinggerelateerde kosten betaald:

Bestuurskosten: Raad van Toezicht, Convent van Schoolleiders, College van Bestuur,

Controller en GMR

Bestuursbureau: Financiële administratie, Personeels- en Salarisadministratie, Planning

& Control, Huisvesting, PR en Communicatie, ICT, Bestuurssecretariaat,

alsmede Advies en Support

Onroerende zaken: kosten van bovenschools onroerend goed

De koersresultaten van de gezamenlijke beleggingsportefeuille van de Carmelinstellingen en

de ‘Centrale fondsen en activiteiten’ worden eveneens verantwoord in het bovenschoolse

exploitatieresultaat.

Page 119: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

119

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

In onderstaand overzicht wordt de financiële uitwerking in 2009 van de bovenschoolse

exploitatierekening nader gespecificeerd.

Het negatieve resultaat van het Huisvestings fonds

wordt veroorzaakt door een extra dotatie aan

de voorziening buitenonderhoud ad € 7.968.000,

die grotendeels het gevolg is van het feit dat de

renovatie van een aantal onderwijsgebouwen

duurder is uitgevallen dan gepland dan wel

eerder plaatsvindt dan was gepland.

Het positieve exploitatieresultaat van het

Vereveningsfonds Sociale Zekerheid toont

aan dat, ten opzichte van de oorspronkelijke

externe kosten bij herverzekering, het eigen

risicodragerschap leidt tot een aanzien-

lijke kostenbesparing. De kosten van ziekte-

vervanging en werkloosheid ontwikkelen zich

daarbij gunstiger dan was begroot, terwijl de

kosten van WGA in 2009, ten gevolge van een

verhoogde instroom, hoger lagen dan begroot.

Het negatieve exploitatieresultaat van het

Egalisatiefonds wordt grotendeels veroorzaakt

door een toenemend gebruik van medewerkers

van lopende Bapo-rechten; de inzet van de

in het verleden opgebouwde rechten wegens

spaar-bapo bleef in het verslagjaar echter

achter bij de begroting.

Page 120: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

120

Het exploitatietekort in het ICT-fonds houdt,

evenals in 2008, verband met de versnelde

afschrijving van het leerling-registratiepakket

‘Vocus’; hiertoe is in het voorjaar van 2009

besloten in verband met de toen aangekondigde

samenwerking tussen de producent van het

pakket (Topicus) met het softwarebedrijf

Simac.

De positieve exploitatie-uitkomst van het

bestuursfonds houdt verband met het feit

dat de kosten van de projecten ‘Goed

Werkgeverschap’, ‘Management Development’

en ‘Employee Benefits’ in het verslagjaar lager

lagen dan begroot. Voor het project ‘Goed

Werkgeverschap’ is daarbij sprake van een

langere opstartfase van het project; de overige

projecten bleken te ruim begroot.

De solidariteitskosten kwamen lager uit dan

begroot, doordat er slechts beperkt gebruik is

gemaakt van de post ‘onvoorzien’ en doordat

bij één van de Carmelinstellingen het geplande

revitaliseringstraject een langere doorlooptijd

kent dan was gepland, waardoor de kosten

deels in 2010 zullen vallen.

De hogere kosten van het Bestuur houden

verband met hogere externe advieskosten,

almede deelname aan niet-begrote projecten,

waaronder het Solar-Challenge project.

De exploitatie van de onroerende zaken komt

voort uit de aankoop in 2009 van het klooster

van de Orde der Karmelieten; dit klooster zal

worden ingezet ten behoeve van de huisvesting

van één van de Carmelinstellingen.

De koersresultaten van de beleggingen vinden

hun oorsprong in de toegenomen beurswaarde

van de aangehouden beleggingsportefeuille,

die niet was begroot vanwege de onvoorspel-

baarheid van het koersverloop.

BestuurskostenInstellingen droegen 0,3 % van hun personele

lumpsumvergoeding en 1,2 % van hun

materiële lumpsumvergoeding af aan het

bestuursapparaat. Vanuit deze afdracht werden

de salarissen van de twee leden van het

College van Bestuur betaald, maar ook onder

andere de kosten van de Raad van Toezicht, de

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad,

het Convent van Schoolleiders en de controller.

De bijdragen aan de bestuurskosten en de

overige inkomsten bedroegen in 2009 totaal

€ 926.000; de totale lasten bedroegen €

1.135.000. Dit leidde tot een exploitatietekort

van € 209.000, terwijl een tekort van € 76.000

was begroot. De overschrijding van de begroting

houdt verband met een aantal incidentele

uitgaven, waarvoor niet was begroot.

De salariskosten, inclusief werkgeverslasten

voor de leden van het huidige College van

Bestuur bedroegen in 2009: € 150.000 voor de

voorzitter en € 137.000 voor het lid.

Page 121: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

121

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

Bestuursbureau

AlgemeenHet bestuursbureau in Hengelo is het centrale

dienstverlenende orgaan van Stichting

Carmelcollege. Het ressorteert rechtstreeks

onder de verantwoordelijkheid van het

College van Bestuur, dat overigens in het

bestuursbureau zetelt. In het bestuursbureau

werken in totaal ca. 65 mensen.

ManagementteamHet bestuursbureau, ‘het bureau’ in de

Carmelvolksmond, wordt als resultaat-

verantwoordelijke eenheid geleid door een

managementteam van twee personen, een

lid en een voorzitter. Aan de hand van een

meerjarenbegroting, uitgewerkt naar inhoud

van dienstverlening in samenhang met formatie

en financiën, legt het managementteam

periodiek in managementgesprekken verant-

woording af aan het College van Bestuur.

Instandhouding via afdrachtHet bureau wordt in stand gehouden door de

scholen. Zij dragen vanuit hun normatieve

lumpsumvergoeding 4 % van hun materiële

vergoeding en 1,8 % (met ingang van het

begrotingsjaar 2011 te verlagen tot 1,7%) van

hun personele vergoeding ten behoeve van

het bureau af. De uiteindelijke vergoeding

geldt voor het bureau als lumpsum. De

vergoeding is bedoeld om het geheel van

interne bedrijfsvoering en de dienstverlening

te financieren. Voor het bureau gelden de

beleidskaders rond begroten, realiseren en

verantwoorden zoals ze ook voor de instellingen

van de Stichting zijn vastgesteld. De geldsomzet

waarover (de voorzitter van) het MT uiteindelijk

de resultaatverantwoordelijke is bedraagt

€ 5.008.000; de totale kosten bedroegen in het

verslagjaar € 4.910.000. De begroting van het

bestuursbureau maakt deel uit van die van de

Stichting, zoals ook zijn jaarlijkse afrekening.

Sturing op realisatie van vastgesteld en

goedgekeurd beleid vindt (onder meer) plaats

aan de hand van budgetbewakingsoverzichten

en managementrapportages.

OrganisatieDe organisatie van het bureau valt uiteen in

twee hoofddomeinen: Service & Beheer en

Advies & Support en een aantal – zo we noemen

- stafeenheden.

Service en Beheer

Het domein Service & Beheer, waar tweederde

van de bureauformatie terug te vinden is, richt

zich op het geheel aan beheer en administratie.

Hieronder wordt de maandelijkse verwerking

van salarissen én het digitaal verwerken van

de integrale factuurstroom voor alle scholen

van de Stichting. Daarnaast richt Service &

Beheer zich vooral op de voorbereiding op de

financiële jaarverslaglegging, de verwerking en

toepassing van regelgeving op het brede terrein

van personeelsbeheer en sociale zekerheid én

de ondersteuning van scholen (schoolleiders,

medewerkers) over het gehele werkgebied.

Elke instelling heeft in Service & Beheer vaste

en direct toegankelijke accountmedewerkers.

Vanuit Service & Beheer wordt verder een

terreinendienst in stand gehouden.

Page 122: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

122

Advies en Support

In het domein Advies en Support opereren

beleidsadviseurs. Zij adviseren het College van

Bestuur en de scholen van de Stichting op voor

hen relevante beleidszaken, maar in ieder geval

op gebied van P&O/HRM, Onderwijsorganisatie,

Juridische zaken (inclusief griffie

klachtenregelingen) en Bestuur en Management.

De advisering naar de scholen is tweedelijns,

hetgeen wil zeggen dat ze complementair moet

zijn aan de behoeften en eigen redzaamheid

van de scholen.

Bureauleiding

De domeinen Service en Beheer en Advies en

Support worden elk geleid door een teamleider.

Met het managementteam vormen deze

het managementoverleg. Dit overleg komt

tweewekelijks bijeen. Één keer in formele

vergadersetting, bedoeld ter voorbereiding

van Collegevergaderingen en daaraan

verwant overleg en ter afdoening van interne

beslissingen. De andere keer om in meer

informele setting onderwerpen van allerlei aard

met wat meer diepgang te kunnen bespreken.

Stafeenheden

Rechtstreeks onder het managementteam

ressorteren vijf kleinere (in de wandelgang

zogeheten) ‘stafafdelingen’: ICT, Concern-

communicatie, Planning en Control, Huisvesting

en Bestuurssecretariaat. Vanuit deze staf-

afdelingen worden het College van Bestuur en

de scholen bediend met meer specialistische

advisering op de relevante deelterreinen. Het

bestuurssecretariaat neemt in dat opzicht een

bijzondere positie in: deze afdeling verzorgt

het geheel aan ambtelijk secretariaat voor het

College en de verwante bestuursorganen onder

directe aansturing van de voorzitter MT.

DienstverleningDe dienstverlening van het bestuursbureau

ondersteunt de collectieve ambitie van de

Stichting, zoals deze door het College van

Bestuur in samenspraak met het Convent

van Schoolleiders en de Gemeenschappelijke

Medezeggenschapsraad is vastgesteld. Ze

brengt ze ten uitvoer en draagt bij aan het

afleggen van verantwoording daarover (intern

en extern). Binnen financiële kaders geeft

het bestuursbureau vorm aan eigen R&D en

productontwikkeling, overigens veelal in

nauwe samenspraak met c.q. op verzoek

van de scholen (verenigd in het Convent

van Schoolleiders) en/of het College van

Bestuur zelf. Actuele voorbeelden daarvan

zijn de inrichting van het beleidsterrein

Huisvesting in een ‘stafafdeling’ (gericht

op onderhoudsplanning, gebouwenplanning

en beleidsontwikkeling), digitale

factuurverwerking, werving en selectie,

loopbaanbeleid voor docenten (op basis van

het Convenant Leerkracht), aanbesteding van

leermiddelen, arbo en accountancy.

Page 123: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

123

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (Commissie-Don)

De Commissie signaleert een aantal

mogelijkheden voor verbetering:

Versterking financieel beleid:1. Meerjarige begrotingen (maatwerk)

2. Risico-analyses en hierop afgestemde

financiële buffer (maatwerk)

3. Risicobuffer 5% (grote VO-instellingen)

voldoende

4. Betere benutting vreemd vermogen

5. Meer financiële deskundigheid bij

instellingen

6. Collectief dragen van risico’s

Met uitzondering van punt 3 –een risicobuffer

van 5% (grote VO-instellingen) is voldoende- en

met punt 6 –collectief dragen van risico’s-

zijn wij het eens met de commissie om het

financiële beleid binnen de VO-sector in het

algemeen te versterken.

De Stichting werkt al jaren met

meerjarenbegrotingen en voert een actief

risicomanagement. De noodzaak tot meer

financiële deskundigheid onderstrepen wij

van harte en praktiseren wij. De financiële

deskundigheid is de laatste jaren zowel op

instellingsniveau, als op het niveau van de

Stichting toegenomen.

Ook met punt 4, een betere benutting van

vreemd vermogen, zijn wij het eens. De

visie van banken is echter bepalend. Zo

zullen banken de zienswijze van Don, dat de

voorzieningen tot het eigen vermogen worden

gerekend, niet delen. Het wel of niet tot het

eigen vermogen rekenen van voorzieningen is

van grote invloed op de solvabiliteitsratio’s.

Zoals bekend zijn deze voor banken belangrijk

bij hun risicoinschatting en is vaak de

opslagfactor op de rente afhankelijk van deze

ratio.

Wij vinden een risicobuffer van 5% te laag en

verwijzen naar de paragraaf risicomanagement

in dit jaarverslag. Het is vreemd te moeten

constateren dat de commissie stelt dat alle

VO-scholen eenzelfde risicoprofiel hebben. Hoe

anders is de standaard van 5% te verklaren.

Niets is minder waar. In het collectief dragen

van risico’s buiten de Stichting zien wij niets.

Uiteraard dragen we als Stichting gezamenlijk

de risico’s van onze instellingen. Om als VO-

sector bijvoorbeeld gezamenlijk de risico’s

te dragen, kan onbedoeld uitnodigen tot

ongewenst gedrag van individuele besturen.

Versterking van het beoordelingsinstrumentarium:De commissie introduceert de kapitalisatie-

factor als kengetal en stelt voor het kengetal

weerstandsvermogen niet meer te gebruiken.

Wij zijn van mening dat alle kengetallen die

nuttig kunnen zijn bij het voeren van het

financiële beleid gebruikt mogen en kunnen

worden. Bij de waarde van elk kengetal kunnen

kritische opmerkingen worden geplaatst. Een

te rigide sturen op de kapitalisatiefactor is niet

goed. Dit kengetal zegt ook niet zo veel en

moet tenminste verder ontwikkeld worden. Bij

het beoordelen van het kengetal rentabiliteit

met de grenswaardes 0% en 5% moet naar

Page 124: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

124

onze mening niet alleen en/of te star gekeken

worden naar het verslagjaar, maar dient de blik

gericht te zijn op de meerjarige rentabiliteit.

Bij de beoordeling van solvabiliteitsratio’s

is rekening te houden met het wel of niet

aanwezig zijn van eigen gebouwen.

Aanbevelingen inzake toezicht:De commissie ziet hier een taak voor de

Inspectie, die toezicht moet houden op de

doelmatigheid van het financiële beleid.

Het CvB deelt deze opvatting niet. Het is de

verantwoordelijkheid van het bestuur van de

school. Interne toezichthouders moeten in staat

zijn om zich een oordeel te vormen over dit

aspect en zo nodig maatregelen te nemen ten

aanzien van de bestuurders.

Aanbevelingen inzake het beleid van OCW:De commissie bepleit een aantal maatregelen,

zoals het wegnemen van belemmeringen om

vreemd vermogen aan te trekken, vroegtijdig

en helder zijn over de Rijksbijdrage, minder

beperkingen op de besteding van de middelen

en doordecentralisatie. Het CvB is het van harte

eens met deze aanbevelingen.

Page 125: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

125

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

Toekomstige ontwikkelingenEen nieuw of bijgesteld strategisch planHet afgelopen jaar zijn er met enige regelmaat

discussies gevoerd over de wenselijkheid

en noodzakelijkheid van aanscherping en

actualisering van onze strategische beleidsnota,

Koers 2013, en een gewenste nadere profilering

van onze Stichting. Die discussie vindt zijn

legitimatie in de afspraak die we in Koers

2013 zelf hebben gemaakt. In 2010 zullen we

die Koers, het richtinggevende strategische

document op stichtingsniveau, gaan bijstellen

en actualiseren. Omdat tijden, accenten en

inzichten veranderen. Maar bijstelling en

actualisering is ook gewenst, zo constateert

het CvB, omdat we als Stichting zelf ook

veranderen. Gesprekken tussen CvB en in eerste

instantie de eindverantwoordelijk schoolleiders

hebben in positieve zin vaak een andere inhoud

en toon dan een paar jaar geleden. We zijn ook

zelf toe aan een vervolgstap. Koers 2013 is nog

steeds een mooi en waardevol document, maar

het is in een aantal opzichten ook wel een erg

voorzichtig document.

Koers 2013 geeft vooral richting aan, stelt

thema’s centraal, inspireert op basis van een

gedeelde analyse en wil bijdragen aan de

verbetering van het onderwijs, onze kerntaak.

Er staan in Koers 2013 mooie passages over

leren in een veranderende wereld, in een

internationale context, vol ict en technologie,

kortom we zijn het er over eens dat we opleiden

voor de wereld van 2050, zonder dat we precies

weten hoe die er uit zal zien, en niet langer voor

de wereld van 1950. Daar hebben we best wel

beelden bij, maar het blijft nog wat vaag.

We spreken over hoogwaardig en betekenis-

vol onderwijs en de leerling als de maat

der dingen. De naam Carmel als garantie

voor kwaliteit van onderwijs en zorg.

Carmel als garantie voor scholen die boven-

gemiddeld scoren. Immers, bij ons zijn de

randvoorwaarden gemiddeld zodanig, dat we

het beter zouden moeten kunnen doen dan heel

veel andere scholen. Noblesse oblige!

Het zijn mooie woorden, maar te weinig

expliciet geformuleerd in termen van

doelstellingen en te bereiken prestaties. We

hebben op het terrein van onderwijs weinig,

(te) weinig geëxpliciteerde gemeenschappelijke

opvattingen op het niveau van de Stichting.

Begrijpelijk in het licht van de historie van

Carmel -onderwijs is van de scholen en niet

van de Stichting of het CvB- maar tijden

veranderen. Het is wenselijk een stap te

zetten naar een strategisch document dat

meer houvast biedt om te sturen en te meten,

centraal maar ook en vooral onderling. De

focus kan, mag en moet scherper, niet in de

laatste plaats rond de opbrengsten van het

primaire proces. Natuurlijk is onderwijs meer

dan rekenen en taal. Als Carmel hebben we de

neiging het vooral over de kwaliteit met een

grote K te hebben, de zorg, betrokkenheid,

aandacht voor iedere mens en heel de mens.

Dat is heel goed en dat moeten we vooral

blijven doen. Het raakt aan onze kernwaarden.

Page 126: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Jaarverslag’09

126

Maar anno 2010 gaat het ook om hele andere

basale zaken als gemiddelde eindexamencijfers,

verschil SO-CE en rendementen. De uitdaging

zit hem vooral in het vinden van de juiste

balans tussen een scherpere focus op primaire

opbrengsten enerzijds en zorg en kansen geven

aan de andere kant. Een balans tussen ruimte

geven binnen kaders en grenzen stellen. Zonder

grenzen is ruimte vooral leegte.

Talentoptimalisatie, professionalisering,

scholing en verantwoording zijn thema’s die

in de komende jaren nadrukkelijker aandacht

vragen en krijgen. Op basis van te formuleren

gemeenschappelijke opvattingen en concrete

doelstellingen, prestaties en budgetten. Ook

op het niveau van de Stichting. “Als succes

niet wordt gedefinieerd, kunnen we niet

goed sturen op passend gedrag en wordt

aansturing richtingloos” (Rob Vinke, HRM voor

de toekomst). We hebben voor onze Koers

scherpere doelstellingen nodig om in de goede

richting in beweging te komen.

Investeringsagenda VO-raadDe door de VO-raad in maart 2010 gepresen-

teerde Investeringsagenda 2011 – 2015, Ruimte

voor ieders talent, zal in 2010 op de agenda

van het CvB en de overlegvergadering komen.

Deze Investeringsagenda is het antwoord van

de VO-raad op de vraag hoe Nederland haar

beschikbare talenten nog beter kan benutten.

Ook bij de ontwikkeling van een nieuw

strategisch plan zal deze Investeringsagenda

een bijdrage kunnen en moeten leveren.

Evaluatie besturingsfilosofieDe besturingsfilosofie Resultaat Verant woorde-

lijk Management, die 2001 werd ingevoerd, zal

in 2010 worden geëvalueerd. Deze besturings-

filosofie stelt iedereen in de organisatie

verantwoordelijk en geeft verantwoordelijkheid

voor het behalen van vooraf gestelde doelen.

Deze filosofie sluit goed aan bij het werken met

professionals en hun verantwoordelijkheden.

Het mag er echter niet toe leiden, dat het leidt

tot territoriumafbakening.

PersoneelsinformatiesysteemIn 2010 zal de Stichting overgaan tot de

Europese aanbesteding van een personeels-

informatiesysteem.

Management controlDe vorig jaar al aangekondigde stappen

om te komen tot een volwaardig systeem

van management control zullen in 2010

worden voortgezet. De noodzaak hiertoe is

meer dan duidelijk als we kijken naar onze

onderwijsprestaties. Het systeem moet zowel

onze professionals als hun leidinggevenden

ten dienste staan om die onderwijsprestaties

te leveren, die van onze Stichting verwacht

worden.

Page 127: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

127

Stichting Carmelcollege - Bestuursverslag

Begroting 2010

Tot slotWij spreken onze dank uit aan iedereen, die in

welke hoedanigheid dan ook betrokken is bij

Stichting Carmelcollege: de leerling, de ouder,

het lid van de medezeggenschapsraad, de

medewerker en de directeur. Kortom iedereen

hartelijk dank voor zijn of haar bijdrage aan de

prestaties van de Stichting in 2009. Wij rekenen

erop, dat wij in 2010 met uw steun en inzet in

staat zullen zijn de kwaliteit van ons onderwijs

weer een stap in de goede richting te brengen.

Dat zijn wij aan elkaar verplicht!

Hengelo, 19 mei 2010

Het College van Bestuur,

Mr. drs. R.W.J. Rijk (voorzitter)

A.G.M. Thomassen RA

Page 128: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

128

Page 129: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Stichting Carmelcollege

129

Jaarrekening 2009

Page 130: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

130

Algemeen

De jaarrekening wordt opgesteld op basis van

de grondslagen zoals opgenomen in boek 2, titel

9 van het Burgerlijk Wetboek en de adviezen

van de Raad voor de Jaarverslaggeving, zoals

vastgelegd in de Richtlijn Jaarverslaggeving

onderwijsinstellingen (RJ 660), met

uitzondering van de bepaling van de

voorziening voor Bapo-verplichtingen. Op grond

van de brief van het Ministerie van OCW d.d.

26 februari 2009, kenmerk AD/104458 en de

Regeling OCW d.d. 28 april 2009 met kenmerk

VO/FBI-2009/107875, is voor de bepaling van de

voorziening voor toekomstige Bapo uitgegaan

van de systematiek die in de jaarrekening van

2007 werd gehanteerd. In dit kader verwijzen

wij tevens naar hetgeen is vermeld bij de niet uit

de balans blijkende rechten en verplichtingen.

De jaarrekening is met ingang van 2009

opgesteld in duizenden euro’s, wat steeds

is aangegeven in de kop van de betreffende

tabellen. Tengevolge hiervan kunnen in

de specificaties die in de jaarrekening

zijn opgenomen en in de bijlagen

afrondingsverschillen optreden. Dit leidt

ertoe dat tellingen in deze specificaties en

bijlagen mogelijk geringe verschillen zullen

vertonen. In diverse tekstuele toelichtingen

en in enkele tabellen worden nog bedragen in

Euro’s vermeld, wat steeds zichtbaar is door

gebruikmaking van het €-teken.

De grondslagen die worden toegepast voor de

waardering van activa en passiva en de resultaat-

bepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat

het management oordelen vormt en schattingen

en veronderstellingen maakt die van invloed

zijn op de toepassing van grondslagen en

de gerapporteerde waarde van activa en

verplichtingen, en van baten en lasten. De

daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken

van deze schattingen. De schattingen en

onderliggende veronderstellingen worden

voortdurend beoordeeld. Herzieningen van

schattingen worden opgenomen in de periode

waarin de schatting wordt herzien en in

toekomstige perioden waarvoor de herziening

gevolgen heeft.

Consolidatie

De geconsolideerde jaarrekening omvat

de financiële gegevens van de organisatie

en haar groepsmaatschappijen en andere

rechtspersonen waarop overheersende

zeggenschap kan worden uitgeoefend

danwel waarover de centrale leiding bestaat.

Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen

waarin de organisatie een meerderheidsbelang

heeft, of waarin op een andere wijze een

beleidsbepalende invloed kan worden

uitgeoefend.

Grondslagen voor de jaarrekening

Page 131: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

131

Stichting Carmelcollege - Jaarrekening

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de

onderlinge schulden, vorderingen en transacties

geëlimineerd, evenals de binnen de groep

gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen

zijn integraal geconsolideerd, waarbij het

minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot

uitdrukking is gebracht.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn,

naast de financiële gegevens van Stichting

Carmelcollege, tevens de financiële gegevens

van de verbonden partijen Stichting tot Steun

aan het Voortgezet Onderwijs en Stichting

Huisvesting Internationaal Onderwijs Noord

Nederland opgenomen.

Nadere gegevens over deze verbonden partijen

staan vermeld in het hoofdstuk ‘Toelichting op de

onderscheiden posten van de enkelvoudige balans

en de enkelvoudige staat van baten en lasten’.

Stelselwijziging

In verband met het feit dat ingaande 2009 de

leermiddelen niet meer aan ouders in rekening

mogen worden gebracht, worden door Stichting

Carmelcollege met ingang van 1 januari 2009 de

boeken op de balans geactiveerd en naar rato

van de verwachte levensduur ten laste van de

staat van baten en lasten gebracht. In het kader

van een goede matching van baten en lasten

is daarbij de benaderde beginvoorraad op 1

januari 2009 ad € 2.771.000 ten gunste van het

eigen vermogen geactiveerd. In het verslagjaar

2009 is voor een totaalbedrag van € 3.013.000

aan boeken aangeschaft; in het oude stelsel

zouden deze uitgaven volledig ten laste van de

exploitatierekening zijn gebracht. Gegeven de

stelselwijziging heeft in 2009 ten laste van de

exploitatie een afschrijving van € 1.156.000 op

de benaderde beginvoorraad plaatsgevonden,

alsmede een afschrijving van € 1.603.000 op de

in 2009 aangeschafte boeken.

Deze stelselwijziging is, conform hetgeen

gesteld in RJ 140.211, per 1 januari 2009 op

prospectieve wijze ingevoerd. Over 2008 en

voorgaande jaren is geen voorraadadministratie

bijgehouden, waardoor het resultaatseffect van

2008 redelijkerwijs niet kan worden berekend.

Waardering van activa en passiva

De activa en de passiva worden opgenomen tegen

nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

Immateriële vaste activaDe immateriële vaste activa worden gewaar-

deerd tegen aanschafwaarde verminderd

met afschrijvingen, bepaald op basis van de

verwachte economische levensduur.

Materiële vaste activaDe materiële vaste activa worden gewaardeerd

tegen aanschafwaarde verminderd met

afschrijvingen, bepaald op basis van de

verwachte economische levensduur. Indien

de investering gefinancierd is met door de

gemeenten gegarandeerde leningen, vindt

afschrijving plaats op basis van de annuïteit die

overeenkomt met de duur van de aangetrokken

leningen. De afschrijvingen vinden dan plaats

Page 132: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

132

in hetzelfde tempo als de aflossingen op de

aangetrokken leningen.

De investeringen in schoolgebouwen, nood-

lokalen e.d. worden op de balans opgenomen

voor zover deze uit eigen middelen zijn

gerealiseerd en het economisch claimrecht bij

het bevoegd gezag ligt. Op deze gebouwen

wordt lineair afgeschreven.

De investeringsgrens voor inventaris en appara-

tuur bedraagt € 2.500. Items met een lagere

aanschafwaarde worden rechtstreeks als last in

de staat van baten en lasten verantwoord.

Financiële vaste activaDe onder de financiële vaste activa

opgenomen effecten zijn beleggingen op lange

termijn. Deze worden gewaardeerd tegen

de aankoopwaarde of lagere beurswaarde.

De eventuele afwaardering naar lagere

beurswaarde geschiedt daarbij op totaalniveau.

De aard van de beleggingen en de daarmee

verbonden risico’s zijn in overeenstemming met

het treasurystatuut dat voldoet aan de ter zake

geldende voorschriften van het Ministerie van

OCW.

De langlopende leningen worden opgenomen

tegen nominale waarde onder aftrek van

noodzakelijk geachte waardeverminderingen.

VoorradenDe voorraden leermiddelen worden

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De

verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en

bijkomende kosten, zoals invoerrechten,

transportkosten en andere kosten die direct

kunnen worden toegerekend aan de verwerving

van voorraden. Bij de waardering van de

voorraden wordt rekening gehouden met

de eventueel op balansdatum opgetreden

waardeverminderingen.

VorderingenIndien noodzakelijk wordt op de vorderingen

een voorziening voor oninbaarheid in mindering

gebracht.

De vordering op het Ministerie van OCW

inzake de op balansdatum nog te ontvangen

bekostiging voor overlopende ABP-premie,

loonheffing en vakantietoeslag is op nihil

gewaardeerd.

Eigen vermogenOnder het eigen vermogen worden de

algemene reserves, de bestemmingsreserves

en de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De

algemene reserve bestaat uit de reserves die

ter vrije beschikking staan van het Bestuur.

Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid

door de organisatie is aangebracht, dan is

het aldus afgezonderde deel van het eigen

vermogen aangeduid als bestemmingsreserve.

Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid

door derden is aangebracht, dan wordt dit deel

aangemerkt als bestemmingsfonds.

Voorts is binnen het eigen vermogen een

onderscheid gemaakt naar publieke en private

middelen.

Page 133: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

133

Stichting Carmelcollege - Jaarrekening

VoorzieningenOnder de voorzieningen worden de personele

voorzieningen en de overige voorzieningen

gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven

worden de voorzieningen opgenomen tegen

de nominale waarde. Toevoegingen aan

voorzieningen vinden plaats ten laste van

de staat van baten en lasten. Uitgaven

vinden rechtstreeks plaats ten laste van de

voorzieningen.

Een voorziening in verband met verplichtingen

als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin

BW wordt uitsluitend opgenomen indien op de

balansdatum aan de volgende voorwaarden

wordt voldaan:

a. de rechtspersoon heeft een verplichting (in

rechte afdwingbaar of feitelijk);

b. het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling

van die verplichting een uitstroom van

middelen noodzakelijk is; en

c. er kan een betrouwbare schatting worden

gemaakt van de omvang van de verplichting.

Onderhoudsvoorzieningen

Uitzondering op voorgaande voorwaarden

betreft de egalisatievoorziening voor groot

onderhoud. De toevoegingen aan deze

voorziening zijn bepaald op basis van het

geschatte bedrag van het groot onderhoud

en de periode die telkens tussen de

werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt,

gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan

inzake planmatig binnen- en buitenonderhoud.

Voorziening Bapo

Deze voorziening is gevormd voor toekomstige

verplichtingen uit hoofde van spaar-Bapo

(bevordering arbeidsparticipatie ouderen).

De op balansdatum berekende voorziening

betreft 65% van de maximale kosten van de

per deze datum opgebouwde rechten. Dit

percentage is gebaseerd op het feitelijke

gebruik van de regeling. Gegeven het feit dat in

de komende jaren (als onderdeel van de door

OCW jaarlijks betaalbaar gestelde personele

lumpsumbedragen) een vergoeding voor de

Bapo-kosten wordt ontvangen, wordt voor de

ná balansdatum op te bouwen Bapo-rechten

geen voorziening gevormd; deze kosten worden

verantwoord in het jaar van opname.

Voorziening jubilea

Voor de verplichtingen uit hoofde van

ambtsjubilea en bestuursjubilea is een

voorziening gevormd, waarbij rekening is

gehouden met de kans op voortijdig vertrek.

De voorziening is berekend op basis van de

nominale waarde, vanuit de veronderstelling

dat een eventuele verlaging bij berekening

op basis van de contante waarde wordt

gecompenseerd door het effect van

toekomstige salarisstijgingen.

Voorzieningen WGA, wachtgeld en WAO

In het kader van het eigenrisicodragerschap van

Stichting Carmelcollege zijn per balansdatum

voorzieningen getroffen voor de feitelijk

bestaande uitkeringsverplichtingen aan

medewerkers van de Stichting inzake WGA,

wachtgeld en WAO.

Page 134: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

134

Langlopende schuldenSchulden met een resterende looptijd van meer

dan één jaar worden aangeduid als langlopend.

Het aflossingsbedrag van het lopende jaar wordt

onder de kortlopende schulden opgenomen.

Schulden worden gewaardeerd tegen de reële

waarde.

Kortlopende schuldenSchulden met een op balansdatum resterende

looptijd van ten hoogste één jaar worden

aangeduid als kortlopend. Schulden worden

niet gesaldeerd met activa. Schulden worden

gewaardeerd tegen de reële waarde.

Overlopende passiva betreffen

vooruitontvangen bedragen (waaronder

geoormerkte bijdragen) en nog te betalen

bedragen terzake van lasten die aan een

verstreken periode zijn toegekend. Van

bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar

zijn gesteld, wordt het nog niet bestede

gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval

ten gunste van de staat van baten en lasten

geschiedt naar rato van de besteding.

De onder de kortlopende schulden opgenomen

post vooruit ontvangen investeringssubsidies

wordt gevormd uit specifieke subsidies,

tot het bedrag van de met deze middelen

bekostigde materiële vaste activa. Gelijktijdig

met de afschrijving op deze activa wordt

een evenredig deel van de vooruit ontvangen

investeringssubsidies ten gunste van de staat

van baten en lasten gebracht.

Bepaling van het exploitatiesaldo

De baten en lasten worden toegerekend aan

het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

Verliezen worden genomen op het moment dat

deze voorzienbaar zijn.

Pensioenkosten

De pensioenregeling van de Stichting Bedrijfs-

pensioenfonds ABP is een zogenoemde

toegezegde pensioenregeling. Stichting

Carmelcollege betaalt een jaarlijks vast te

stellen premie aan het fonds en er bestaat

geen verplichting tot het betalen van

aanvullende bijdragen indien er sprake is

van een tekort bij het fonds anders dan een

hogere toekomstige premie. Het actuariële

risico, inclusief het beleggersrisico, ligt niet

bij Stichting Carmelcollege. De indexatie van

pensioenen is, zowel formeel als feitelijk,

voorwaardelijk en is afhankelijk van of er

voldoende middelen in het pensioenfonds zijn.

Stichting Carmelcollege is niet verplicht bij

te betalen voor indexatie van de uitkeringen.

Indien een overschot of tekort in het fonds van

invloed is op de toekomstige door Stichting

Carmelcollege te betalen premies, informeert

het ABP Stichting Carmelcollege door middel

van kwartaalberichten, het jaarverslag en

de jaarlijkse bekendmaking van premies en

franchises. De mogelijke gevolgen voor Stichting

Carmelcollege zijn niet anders dan een

verlaging of een verhoging van toekomstig te

betalen premies. De feitelijke premieverhoging

of -verlaging voor Stichting Carmelcollege kan

Page 135: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

135

Stichting Carmelcollege - Jaarrekening

ook beïnvloed worden door een wijziging in

de pensioenbijdrage die bij de werknemer

geïnd wordt. Gezien het bovenstaande is deze

pensioenregeling in de jaarrekening verwerkt

als een toegezegde bijdrageregeling.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de

indirecte methode.

Page 136: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

136

Geconsolideerde balans

(na resultaatbestemming)

Page 137: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

137

Stichting Carmelcollege - Jaarrekening

Geconsolideerde staat van baten en lasten

Page 138: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

138

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Page 139: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

139

Stichting Carmelcollege - Jaarrekening

De immateriële vaste activa hebben betrekking op bijdragen aan verbonden partijen in de bouw kosten van een tweetal

onderwijsgebouwen, die door Stichting Carmelcollege zijn betaald, waarvan het juridisch en economisch eigendom

niet bij het bevoegd gezag ligt. Gegeven het feit dat de Stichting, als tegenprestatie voor deze bijdragen, een langjarig

gebruiksrecht voor deze gebouwen heeft, zijn deze bijdragen verantwoord onder de immateriële vaste activa.

De onderstaande afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

Rechten en vergunningen 10-20 jaar

Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans

Immateriële vaste activa

Page 140: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

140

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa van de geconsolideerde partijen betreffen de gebouwen van het

Bestuursbureau en de Terreinendienst, een aantal van het Ministerie van OCW overgenomen

sportvelden, alsmede het gebouw en het terrein van de International School van het Maartenscollege

te Haren. De boekwaarde ultimo 2009 betreft € 340.000 gebouwen en € 992.000 terreinen (ultimo

2008: € 371.000 gebouwen en € 992.000 terreinen).

Page 141: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

141

Stichting Carmelcollege - Jaarrekening

De onderstaande afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

Gebouwen 30-40 jaar

Terreinvoorzieningen 10 jaar

Audiovisuele apparatuur 10-15 jaar

Computerapparatuur 3-5 jaar

Gereedschap, machines en leermiddelen 5-20 jaar

Meubilair 10-40 jaar

De WOZ-waarde is hoger dan de boekwaarde omdat:

- deze waarde is gebaseerd op door gemeenten vastgestelde actuele waarde (geen rekening

houdend met afschrijvingen);

- deze waarde tevens betrekking heeft op gebouwdelen die niet zijn geactiveerd, omdat het

economisch claimrecht van deze gebouwdelen bij de gemeenten ligt.

De totale verzekerde waarde van de gebouwen is bij de Stichting niet in detail bekend, gegeven het

feit dat het economische eigendom van vrijwel alle gebouwen in handen is van diverse gemeenten.

Page 142: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

142

Financiële vaste activa

De in 2008 verstrekte langlopende lening betreft een renteloze lening aan de Scholingsboulevard

Enschede wegens inrichting van de onderwijspanden. Voor deze lening zijn nog geen definitieve

aflossingstermijnen overeengekomen.

Page 143: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

143

Stichting Carmelcollege - Jaarrekening

Voorraden

Met ingang van 1 januari 2009 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden door leerboeken op

te nemen onder de activa en deze af te schrijven in het aantal jaren dat de instelling aangeeft

als gebruiksduur (0–6 jaar). De voorraad per 31 december 2009 betreft de boekwaarde van de

leerboeken die tot en met 2009 zijn aangeschaft. De waarde van de voorraden met een levensduur

langer dan 1 jaar bedraagt ultimo 2009 € 1.545.000.

Page 144: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

144

Vorderingen

De vorderingen hebben allen een verwachte looptijd korter dan 1 jaar.

Ministerie OCW

Ten aanzien van de vordering op het Ministerie van OCW wordt verwezen naar hetgeen gesteld is

in het hoofdstuk ‘Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen’.

Leerlingen

Deze vordering heeft betrekking op de ouderbijdragen voor het lopende schooljaar.

Gemeenten

Dit betreft met name vorderingen op gemeenten inzake onderhoud, aanpassing of nieuwbouw

van gebouwen.

Page 145: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

145

Stichting Carmelcollege - Jaarrekening

Overige vorderingen/overlopende activa

De leningen inzake vruchtgebruik betreffen aan derden verstrekte leningen in het kader van een

tweetal sale and lease-back-overeenkomsten die betrekking hebben op de inrichting van een tweetal

onderwijsgebouwen in Gouda en Deventer. Tegenover deze vorderingen staan huurverplichtingen tot

een bedrag van € 401.000. De huurverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Geconsolideerde partijen

De vorderingen van geconsolideerde partijen betreffen ultimo 2009 nog te ontvangen bankrente en

couponrente op beleggingen, alsmede nog te ontvangen huuropbrengsten (ultimo 2008: idem).

Page 146: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

146

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking en zijn direct opeisbaar.

Eigen vermogen

Page 147: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

147

Stichting Carmelcollege - Jaarrekening

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

Het eigen vermogen is bestemd voor het afdekken van toekomstige risico’s in de (financiële)

bedrijfsvoering. Om zicht te krijgen op de omvang van deze risico’s is de Stichting in 2008 in het kader

van het project ‘Risicomanagement’ gestart met een risico-inventarisatie. Rekening houdend met

de kredietcrisis, de meest recente ontwikkelingen in verschillende Europese landen en met de nog

onbekende, maar ongetwijfeld grote gevolgen stelt het CvB het risicovermogen op € 30.0 miljoen.

Op basis van de intern opgestelde meerjarenbegroting wordt voor de periode 2010 t/m 2013 een positief

exploitatieresultaat van circa € 2,2 miljoen verwacht.

Het eigen vermogen van de geconsolideerde partijen (ultimo 2009 negatief € 672.000, zijnde het

eigen vermogen van Stichting tot Steun aan het Voortgezet Onderwijs) betreft een privaatrechtelijke

bestemmingsreserve, die besteed dient te worden conform de statuten van de betrokken rechtspersoon.

Ten aanzien van de hoogte van het eigen vermogen per 31 december 2009 verwijzen wij u tevens naar

hetgeen is vermeld onder het hoofdstuk ‘Niet uit de balans blijkende verplichtingen’, onderdeel van de

Richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijsinstellingen (RJ 660).

Page 148: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

148

Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen

Het kortlopende deel (0–1 jaar) van de personele voorzieningen bedraagt ongeveer € 2,1 miljoen.

Onderhoudsvoorzieningen

De voorziening voor buitenonderhoud is geheel als kortlopend (0–1 jaar) te beschouwen.

Van de voorziening voor binnenonderhoud is circa € 2,9 miljoen kortlopend (0–1 jaar).

Page 149: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

149

Stichting Carmelcollege - Jaarrekening

Langlopende schulden

De Rijksgegarandeerde leningen hebben betrekking op oorspronkelijk door het Ministerie van OCW

gegarandeerde geldleningen ten behoeve van het stichten van schoolaccommodaties. De aflossing en

rente van deze leningen worden volledig door het Ministerie vergoed. De aflossingsverplichting voor

het komende jaar is verantwoord onder de kortlopende schulden.

De langlopende schulden zijn nader gespecificeerd in bijlage 9.

Page 150: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

150

Kortlopende schulden

De vooruit ontvangen ouderbijdragen hebben betrekking op doelbijdragen, excursies en overige

ouderbijdragen, die op schooljaarbasis worden geïncasseerd. Met ingang van 2009 worden geen

boekengelden meer in rekening gebracht.

Het te betalen vruchtgebruik betreft huurverplichtingen uit hoofde van een tweetal sale and lease-

back-overeenkomsten. Tegenover deze schuld staan vorderingen tot een bedrag 310.000 wegens aan

derden verstrekte leningen. Deze vorderingen zijn verantwoord onder de overige vorderingen en

overlopende activa.

Page 151: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

151

Stichting Carmelcollege - Jaarrekening

De overige kortlopende schulden van de geconsolideerde partijen hebben voor € 6.982.000

(ultimo 2008: € 12.303.000) betrekking op spaargelden van personeelsleden van Stichting

Carmelcollege; het resterende bedrag betreft overlopende passiva.

In onderstaand overzicht zijn de besteding van de door OCW verstrekte bekostigingsbedragen,

alsmede de ultimo 2009 nog te besteden OCW-bijdragen, weergegeven.

1. De in dit overzicht opgenomen omschrijvingen zijn conform de door het Ministerie van OCW bij de subsidiebetalingen gehanteerde benamingen.

2. Het resterende bedrag inzake zij-instromers ad € 125.000 betreft een feitelijke terugbetalingsverplichting aan het Ministerie van OCW.

Page 152: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

152

Het verloop van de reeds bestede investeringssubsidies OCW is als volgt:

Page 153: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

153

Stichting Carmelcollege - Jaarrekening

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

RechtenUltimo 2009 heeft Stichting Carmelcollege een vordering op het Ministerie van OCW ten bedrage van

€ 16,0 miljoen (ultimo 2008: € 15,3 miljoen), die in de jaarrekening is gewaardeerd op nihil. Deze

vordering heeft betrekking op de op jaarlijks per balansdatum nog te ontvangen bekostiging voor de

betaling van de ABP-premie, de loonheffing over de maand december en de opgebouwde vakantie-

uitkering over de periode juni tot en met december.

VerplichtingenDe jaarlijkse verplichting voor lopende contracten bedraagt ca. € 25,9 miljoen. Daarnaast is voor

lopende bouwprojecten ca. € 21,8 miljoen aan verplichtingen aangegaan. Deze bouwprojecten

worden ten dele bekostigd door de betrokken gemeenten. Ten behoeve van de verbonden partij

Coöperatie Scholingsboulevard Enschede is door Stichting Carmelcollege verklaard dat zij gedurende

het kalenderjaar 2010 haar aandeel in de exploitatietekorten zal vergoeden. Verwacht wordt dat

deze vergoeding circa € 750.000 zal bedragen.

Lopende bezwaarproceduresEr lopen bezwaarprocedures wegens:

• niet-gehonoreerde aangiften omzetbelasting

• ESF-subsidies projectjaar 2004-2006

Invoering Richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijsinstellingen (RJ 660)Per 1 januari 2008 is nieuwe regelgeving inzake verslaglegging van kracht geworden (Richtlijn

Jaarverslaggeving 660). Deze regelgeving schrijft voor dat ter zake van de voorziening voor

toekomstige Bapo-verplichtingen een voorziening dient te worden gevormd conform hetgeen is

vastgelegd in RJ 271. Voor Stichting Carmelcollege betekent dit ultimo 2009 een verhoging van deze

voorziening met een bedrag van € 72,8 miljoen. Indien rekening wordt gehouden met de contante

waarde van 2% van de toekomstige personele lumpsumvergoeding ad € 62,3 miljoen, dient ultimo

2009 aan de voorziening een bedrag ad € 10,5 miljoen te worden toegevoegd.

Op grond van de bij de grondslagen voor de jaarrekening genoemde ministeriële regeling is deze

verhoging van de Bapo-voorziening niet verwerkt in de balans van de Stichting; de toekomstige

Bapo-lasten worden in het jaar van optreden ten laste van de exploitatie gebracht.

Page 154: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

154

Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde staat van baten en lasten

Baten

Rijksbijdragen

Page 155: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

155

Stichting Carmelcollege - Jaarrekening

Overige subsidies OCW:

Materiële normvergoeding:

De forse toename van de overige subsidies wordt met name veroorzaakt door vergoeding voor

leermiddelen (ruim € 11 miljoen) die met ingang van 2009 in de normvergoeding is opgenomen.

Overige overheidsbijdragen

Page 156: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

156

Overige baten

De ouderbijdragen zijn € 2,7 mln. lager ten opzichte van 2008. Doordat de leerboeken niet meer bij

de ouders in rekening worden gebracht, is de bijdrage ca. € 3,8 mln. lager (de bijdrage van ouders bij

scholen met een intern boekenfonds). Tegelijkertijd zien we dat scholen meer bij ouders in rekening

hebben gebracht voor de overige zaken, zoals schoolreizen en excursies.

In de ‘overige inkomsten’ is een grote diversiteit aan baten opgenomen. De grootste verschillen ten

opzichte van 2008 zijn:

Niet-bestede gelden in de Carmelprojecten € 759.000

Regionaal Zorgbudget en Reboundvoorziening € 646.000

Vergoedingen in verband met de lerarenbeurs € 556.000

Platform bèta-techniek € 396.000

Afwikkeling kosten ama’s (ROC Aventus) € 205.000

Page 157: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

157

Stichting Carmelcollege - Jaarrekening

Lasten

Personele lasten

De stijging van de loonkosten volgens Edukaat (het salarisberekeningssysteem) in 2009 wordt

grotendeels veroorzaakt door meerkosten wegens CAO-aanpassingen; daarnaast is de gemiddelde

formatieomvang in 2009 (3.370 fte) ten opzichte van 2008 licht gestegen (3.359 fte) en zijn de Bapo-

kosten in het verslagjaar toegenomen.

De dotaties aan de personele voorzieningen liggen circa € 1,7 miljoen boven de begroting, hetgeen

met name veroorzaakt wordt door hoger instroom in de WGA, waarvoor Stichting Carmelcollege

eigen risicodrager is, alsmede door een lagere vrijval van de voorziening voor spaar-Bapo, omdat

er minder uren zijn opgenomen dan werd verwacht. De kosten voor wachtgeld zijn echter lager

dan begroot, doordat het formatiebeleid van Stichting Carmelcollege leidt tot een kostenniveau dat

aanzienlijk lager ligt dan het landelijk gemiddelde.

Page 158: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

158

Afschrijvingen

De hogere afschrijvingskosten van inventaris en apparatuur houden met name verband met de

versnelde afschrijving van de software voor leerlingenregistratie.

De afschrijvingskosten van de geconsolideerde partijen betreft de afschrijving van het pand van het

Bestuursbureau.

Page 159: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

159

Stichting Carmelcollege - Jaarrekening

Huisvestingslasten

De hoge dotatie aan de onderhoudsvoorziening in 2009 houdt verband met het feit dat voor diverse

schoolgebouwen renovatietrajecten zijn ingezet, die slechts ten dele in de onderhoudsplanning

waren opgenomen.

Page 160: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

160

Overige lasten

De stijging van de post les- en verbruiksmateriaal met circa € 6,1 miljoen ten opzichte van voorgaand

jaar, houdt verband met het feit dat ingaande 2009 de leermiddelen niet meer aan ouders kunnen

worden doorbelast. Met ingang van 2009 worden de kosten van alle leermiddelen in de exploitatie

opgenomen, waar in de jaren daarvoor de baten en lasten van de externe boekenfondsen buiten

de administratie bleven. Tegenover deze kostenstijging staat een vergoeding van het Ministerie

van OCW.

De stijging van de post diversen wordt grotendeels veroorzaakt door de bijdrage aan het

exploitatietekort 2009 van Coöperatie Scholingsboulevard Enschede ad € 1.350.000.

Page 161: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

161

Stichting Carmelcollege - Jaarrekening

Financieel resultaat

Het ongerealiseerde koersresultaat beleggingen houdt verband met het feit dat op balansdatum de

marktwaarde van de beleggingen hoger ligt dan het jaar daarvoor.

De beleggingen in Lehman Brothers zijn vanwege het faillissement van deze bankinstelling

gewaardeerd op nihil.

Page 162: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

162

Enkelvoudige balans

Page 163: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

163

Stichting Carmelcollege - Jaarrekening

Enkelvoudige staat van baten en lasten

Page 164: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

164

Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige balans en de enkelvoudige staat van baten en lasten

Voor de toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige balans en de enkelvoudige

staat van baten en lasten wordt, met uitzondering van het onderstaande, verwezen naar hetgeen

is vermeld bij de toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten.

Overzicht verbonden partijen

Beslissende zeggenschap

Naam: Stichting tot Steun aan het Voortgezet Onderwijs

Juridische vorm: Stichting

Statutaire zetel: Hengelo

Code activiteiten: 3/4 (onroerende zaken/overig)

Eigen vermogen 31 december 2009: -/- € 672.000

Exploitatiesaldo 2009: € 560.000

Omzet 2009: € 221.000

Verklaring art. 2:403 BW: nee

Consolidatie: ja

De hoofdactiviteit van de Stichting tot Steun aan het Voortgezet Onderwijs is het beheren van de

spaargelden van het personeel van Stichting Carmelcollege. Daarnaast beheert de Stichting enkele

sportvelden en de panden van het bestuursbureau en de Terreinendienst van Stichting Carmelcollege.

Het bestuur van deze Stichting bestaat uit de leden van het College van Bestuur alsmede een vanuit

de personeelsgeleding van de GMR afgevaardigde medewerker van Stichting Carmelcollege.

Page 165: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

165

Stichting Carmelcollege - Jaarrekening

Naam: Stichting Huisvesting Internationaal Onderwijs Noord Nederland

Juridische vorm: Stichting

Statutaire zetel: Groningen

Code activiteiten: 3 (onroerende zaken)

Eigen vermogen 31 december 2009: € nihil

Exploitatiesaldo 2009: € nihil

Omzet 2009: € 7.000

Verklaring art. 2:403 BW: nee

Consolidatie: ja

De activiteiten van de Stichting Huisvesting Internationaal Onderwijs Noord Nederland betreffen het

behartigen van internationaal onderwijs. In dit kader beheert de Stichting een pand in Haren dat ter

beschikking is gesteld aan de International School het Maartenscollege.

Het bestuur van deze Stichting wordt gevormd door het College van Bestuur van Stichting

Carmelcollege.

Overige verbonden partijen

Naam: Stichting Facilitair Beheer Van Renneslaan

Juridische vorm: Stichting

Statutaire zetel: Almelo

Code activiteiten: 3 (onroerende zaken)

Stichting Carmelcollege neemt voor 50% deel in het bestuur van deze Stichting, die tot doel heeft

het mogelijk maken van het verzorgen van vmbo-onderwijs op rooms-katholieke en protestants-

christelijke grondslag, alsmede het bevorderen van de samenwerking tussen Stichting Carmelcollege

en Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs voor Almelo en Omgeving.

Ter realisering van deze doelen exploiteert deze Stichting een in eigendom van de Gemeente Almelo

gebouwd schoolgebouw, waarin door beide genoemde stichtingen onderwijsactiviteiten worden

uitgevoerd.

Page 166: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

166

Naam: Coöperatie Scholingsboulevard Enschede

Juridische vorm: Coöperatie

Statutaire zetel: Enschede

Code activiteiten: 3/4 (onroerende zaken/overig)

De Coöperatie Scholingsboulevard Enschede betreft een samenwerkingsverband tussen ROC van

Twente, de openbare scholengemeenschap Het Stedelijk Lyceum en Stichting Carmelcollege.

In dit samenwerkingsverband is per 1 augustus 2008 gestart met een gecombineerde vmbo-/mbo-

school in Enschede, waarbinnen leerlingen van de bovenbouw van het vmbo en leerlingen van het

mbo, niveau 1 en 2, onderwijs volgen.

Page 167: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

167

Stichting Carmelcollege - Jaarrekening

Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

De beloning van bestuurders en toezichthouders over 2009 kan als volgt worden gespecificeerd:

De beloning van voormalige leden van het College van Bestuur betreft de uitbetaling van

Bapo- en vakantierechten, waarvoor in voorgaande jaren reeds reserveringen ten laste van de

exploitatierekening zijn gebracht.

Page 168: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

168

Honorarium externe accountant

In het boekjaar zijn de volgende honoraria van KPMG Accountants N.V. (2008: Deloitte Accountants

B.V.) ten laste gebracht van de rechtspersoon en de geconsolideerde partijen, een en ander zoals

bedoeld in artikel 2:382a BW:

Page 169: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

169

Stichting Carmelcollege - Jaarrekening

Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT)

In het verslagjaar zijn geen functionarissen geweest die een beloning hebben ontvangen boven

het grensbedrag in het kader van de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde

Topinkomens (€ 188.000).

Page 170: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

170

Ondertekening

Dit jaarverslag is op 18 mei 2010 door het College van Bestuur vastgesteld.

Mr. drs. R.W.J. Rijk (voorzitter)

A.G.M. Thomassen RA

Op 19 mei 2010 is dit jaarverslag goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Dr. J.F.G. Veldhuis (voorzitter)

Mr. H.C.M. Boon

Prof. dr. ir. O.A.M. Fisscher

Drs. W.G. de Lange RA

Prof. dr. C.J. Waaijman (O. Carm.)

Page 171: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

171

Stichting Carmelcollege - Jaarrekening

Page 172: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

172

Page 173: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Stichting Carmelcollege

173

Overige gegevens

Page 174: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

174

Accountantsverklaring

Verklaring betreffende de jaarrekeningWij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2009 van Stichting Carmelcollege te Hengelo

bestaande uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2009 en de geconsolideerde en

enkelvoudige staat van baten en lasten over 2009 met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuurHet College van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het

vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide

in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (WJZ/2007/50507).

Tevens is het College van Bestuur van de stichting verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van

de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in

overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

Deze verantwoordelijkheden omvatten onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een

intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van

vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude

of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van

aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de

gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle,

als bedoeld in artikel 18, derde lid van het Bekostigingsbesluit W.V.O. Wij hebben onze controle verricht

in overeenstemming met Nederlands recht waaronder het Onderwijscontroleprotocol OCW 2009.

Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij

gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt

verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over

de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden

is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn

beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die

beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in

de jaarrekening van vermogen en resultaat alsmede het voor de naleving van de betreffende wet- en

regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken

van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet

Page 175: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

175

tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de stichting. Tevens

omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële

verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het College van Bestuur van de stichting heeft gemaakt,

alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van

Stichting Carmelcollege per 31 december 2009 en van het resultaat over 2009 in overeenstemming met de Regeling

jaarverslaggeving onderwijs (WJZ/2007/50507).

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2009 voldoen

aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in het

Controleprotocol OCW 2009 opgenomen relevante wet- en regelgeving, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2. referentiekader.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat het jaarverslag,

voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Enschede, 19 mei 2010

KPMG ACCOUNTANTS N.V.

Drs. J.F.G. Morsink RA

Stichting Carmelcollege - Overige gegevens

Resultaatbestemming

Gebeurtenissen na balansdatum

Het resultaat 2009 van Stichting Carmelcollege (enkelvoudig) ad negatief € 4.831.000 is ten laste

van de algemene reserve van de Stichting gebracht; het resultaat 2009 van de geconsolideerde

partijen ad. € 560.000 is toegevoegd aan de privaatrechtelijke bestemmingsreserve geconsolideerde

verbonden partijen (zie ook de toelichting op het eigen vermogen).

Er hebben zich geen gebeurtenissen ná balansdatum voorgedaan, die aanleiding geven tot het

wijzigen van de jaarrekening.

Page 176: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

176

Page 177: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Stichting Carmelcollege

177

Bijlagen (deel uitmakend van het jaarverslag)

Page 178: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

178

1. Gegevens over de rechtspersoon

Naam: Stichting Carmelcollege

Adres: Drienerparkweg 16

Postcode/plaats: 7552 EB Hengelo

Postadres: Postbus 864 7550 AW Hengelo

Telefoon: 074-2455555

Fax: 074-2430244

E-mail: [email protected]

Internetsite: www.carmel.nl

Bestuursnummer: 35647

Contactpersoon: K. van der Velden RA (Controller)

Telefoon: 074-2455555

Fax: 074-2430244

E-mail: [email protected]

In deze jaarrekening is de exploitatie opgenomen van de volgende scholen:

Page 179: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

179

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

2. Specifieke posten OCW

Vordering Ministerie OCWDe vordering op het Ministerie van OCW wegens de ultimo boekjaar nog te ontvangen

vergoedingen voor loonheffing/premie ABP over december en de overlopende vakantie-

uitkeringen van het personeel is met ingang van 2006 gewaardeerd op nihil.

De nominale waarde van deze vordering bedraagt ultimo 2009 € 16 miljoen

(ultimo 2008: € 15,3 miljoen).

Overlopende passiva Ministerie OCWVoor een specificatie van de overlopende passiva ter zake van het Ministerie van OCW wordt

verwezen naar het bij de toelichting op de kortlopende schulden opgenomen overzicht.

Page 180: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

180

3. Kengetallen financieel

Page 181: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

181

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

Page 182: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

182

4. Enkelvoudige staat van baten en lasten per school

Page 183: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

183

Page 184: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

184

Page 185: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

185185

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

Page 186: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

186

5. Kengetallen leerlingen

Page 187: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

187

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

Page 188: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

188

6. Examenresultaten in het schooljaar 2008 - 2009

Bron: Onderwijs in Cijfers, DUO

Onderstaand overzicht toont de examenresultaten voor vmbo, havo en vwo over het laatste school-

jaar van de meest voorkomende examenvakken, alfabetisch gerangschikt.

Van de school wordt per examenvak het gemiddeld cijfer van het schoolexamen (SE) en centraal

schriftelijk examen (CE) weergegeven. Vervolgens zijn de percentielscores aangegeven met de cijfers

1 t/m 5 voor zowel het schoolexamen als het centraal schriftelijk examen.

Percentielscores

Een percentielscore geeft aan hoeveel procent van de scholen een hoger gemiddeld cijfer voor het

schoolonderzoek respectievelijk centraal schriftelijk examen heeft. De percentielscores worden

weergegeven met de cijfers 1 t/m 5 voor zowel het school als centraal schriftelijk.

percentielscore omschrijving

cijfer 1 90% van de scholen heeft een hoger gemiddeld cijfer

cijfer 2 75-90% van de scholen heeft een hoger gemiddeld cijfer

cijfer 3 25-75% van de scholen heeft een hoger gemiddeld cijfer

cijfer 4 10-25% van de scholen heeft een hoger gemiddeld cijfer

cijfer 5 minder dan 10% van de scholen heeft een hoger gemiddeld cijfer

Deze indeling is overgenomen van de inspectie. Er is echter een belangrijk verschil: de inspectie

gebruikt een gewogen vergelijking waarin rekening is gehouden met verschillende kenmerken van de

leerlingenpopulatie (op basis van een regressieanalyse). DUO beschikt niet over die procedure en kan

alleen een absolute vergelijking maken.

Page 189: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

189

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

Page 190: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

190

Page 191: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

191

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

Page 192: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

192

Page 193: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

193

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

Page 194: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

194

Page 195: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

195

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

Page 196: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

196

Page 197: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

197

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

Page 198: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

198

Page 199: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

199

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

Page 200: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

200

Page 201: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

201

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

Page 202: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

202

Page 203: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

203

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

Page 204: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

204

Page 205: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

205

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

Page 206: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

206

Page 207: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

207

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

Page 208: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

208

Page 209: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

209

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

Page 210: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

210

Page 211: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

211

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

Page 212: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

212

7. Kengetallen personeel

Page 213: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

213

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

Page 214: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

214

Page 215: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

215

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

Page 216: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

216

Page 217: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

217

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

Page 218: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

218

8. Personele lasten naar kostendragers

Page 219: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

219

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

De personele lasten van 2009 zijn in het onderstaande overzicht uitgesplitst naar schoolniveau.

Page 220: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

220

9. Specificatie leningen

Page 221: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

221

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

10. Specificatie effecten

Page 222: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

222

11. IDU-overzichten instellingen

Toelichting op het IDU-overzicht

Ad. A

Hier staan de leerlingen die bij de instelling staan ingeschreven volgens de telling van

1 oktober 2008, onderverdeeld in leerjaren en studierichtingen.

Ad. B

Hierin worden de mutaties weergegeven tijdens het schooljaar:

- de interne overplaatsing van leerlingen.

- de tussentijdse in- en uitstroom: leerlingen die tijdens het schooljaar komen van of vertrekken

naar een andere school.

Ad. C

In dit deel van het overzicht staat aangegeven hoeveel leerlingen een examen hebben afgelegd

met een positief en met een negatief resultaat.

In de kolom ‘overig’ staat de in- en uitstroom aan het einde van het schooljaar in de overige

leerjaren.

Ad. D

In de ‘doorstroom met diploma’ wordt het aantal geslaagde leerlingen aangegeven dat binnen de

instelling een vervolgopleiding gaat volgen.

Ad. E en G

In deze kolommen staan de leerlingenaantallen aan het einde van het schooljaar 2008-2009 die ook

in het volgende schooljaar binnen de instelling lessen volgen. Hierin is de nieuwe instroom per

1 augustus 2009 níet opgenomen, waardoor dit aantal lager is dan het feitelijke aantal leerlingen bij

aanvang van het nieuwe schooljaar.

Ad. F

Hierin staat het leerjaar en studierichting waarin de leerlingen van kolom E staan ingeschreven voor

het schooljaar 2009-2010. Ook hierin is de nieuwe instroom per 1 augustus 2009 niet opgenomen.

Page 223: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

223

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

Page 224: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

224

Page 225: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

225

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

Page 226: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

226

Page 227: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

227

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

Page 228: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

228

Page 229: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

229

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

Page 230: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

230

12. Gegevens leden Raad van Toezicht

Gegevens leden Raad van Toezicht Stichting Carmelcollege

Naam

drs. J.G.F. Veldhuis (1938)

Voorzitter,

Voorzitter Commissie Personele Zaken

prof. dr. C.J. Waaijman (1942)

Plaatsvervangend voorzitter,

Lid Commissie Personele Zaken

drs. J.M. Bos-Vonk (1945)

mr. H.C.M. Boon (1947)Lid Auditcommissie

Benoeming

Januari 2003, herbenoemd in 2009(aftredend in 2012 en niet herbenoembaar)

Maart 2008 (aftredend in 2011 en herbenoembaar)

Januari 2001, afgetreden in 2010

Juni 2004,herbenoemd in 2007(aftredend in 2010 en herbenoembaar)

Hoofdfunctie

Voormalig voorzitter College van Bestuur van de Universiteit Utrecht (1986-2003)

• Wetenschappelijk medewerker Titus Brandsma Instituut

• Lid Alg. Bestuur Nederlandse Karmelieten

• Emeritus hoogleraar Spiritualiteit Radboud Universiteit, Nijmegen

Voormalig advocaat, thans rechter Arrondissements-rechtbank Zutphen

Nevenfuncties

• Voorzitter bestuur van: Stichting Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) – Utrecht; Nederlands Genootschap Internationale Zaken (NGIZ), afd. Utrecht

• Lid bestuur van Algemeen Bestuur NGIZ - Den Haag

• Voorzitter RvT Diakonessen (zieken)huis Utrecht-Zeist-Doorn

• Plv. voorzitter RvT (NUFFIC), Den Haag• Lid RvT van: Roosevelt Study Centre (RSC),

Middelburg; KPC-Groep, Den Bosch• Lid Commissie van Advies (NIOD), Amsterdam• Lid Commissie Evaluatie Koninklijke

Academie van Wetenschappen (KNAW), Den Haag/Amsterdam

• Lid bestuur Stichting Titus Brandsma Memorial

• Lid bestuur Stichting Vrienden Titus Brandsma

• Honorary President Spirituality Association South Africa

• Lid wetenschappelijke adviesorganen

Page 231: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

231

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

Naam

prof. dr. ir. O.A.M. Fisscher (1947)

drs. W.G. De Lange RA (1947)

Voorzitter Auditcommissie

Benoeming

September 2003,herbenoemd in 2009(aftredend in 2012 en niet herbenoembaar)

December 2001,herbenoemd in 2007,(aftredend in 2010 en niet herbenoembaar)

Hoofdfunctie

Hoogleraar Organisatiekunde en Bedrijfsethiek Universiteit Twente

• Voormalig lid RvB van een accountants-maatschap

• Adviseur van accountants-kantoren

Nevenfuncties

• Lid RvC SOWECO NV• Lid RvC Bouwconsulting Twente BV• Vicevoorzitter RvC Woningcorporatie

De Woonplaats• Lid bestuur SIOO

• Lid RvC Rabobank Centraal-Twente• Lid Raad van Advies Novigo

Accountantsadviseurs BV, Almelo• Teamleider Commissie Kwaliteits- onderzoek Koninklijk NIVRA• Examinator Koninklijk NIVRA

Page 232: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

232

13. Ledenlijst Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Carmelinstelling Geleding personeel Geleding ouders/leerlingen

Sg. De Grundel Dhr. F. Draaijer

Sg. Twickel Dhr. F. Karperien Dhr. P. Goossens

Carmelcollege Emmen Mw. D. Schipper-Bartol

Carmel College Salland Dhr. L. Bakkenes Mw. M. van der Wilt (tot sept. 2009)

Mw. E. Brinkhuis (vanaf sept. 2009)

Sg. Augustinianum Dhr. C. van Boort Dhr. S. Junges (tot sept. 2009)

Mw. A. van Rheden (vanaf sept. 2009)

Carmelcollege Gouda Dhr. J. Benjamens (vz.)

KSG Marianum Dhr. F. Gierveld (vanaf juni 2009) Mw. E. Bussmann

Dhr. H. Paf (vanaf september 2009)

Twents Carmel College Dhr. J. Nijhuis

Etty Hillesum Lyceum Dhr. P. van Grevenhof (lid DB) Dhr. R. Dijkhof

Het Hooghuis Dhr. A. Kooi (tot september 2009)

Dhr. T. Siebers (vanaf oktober 2009)

Bonhoeffer College Dhr. F. Rohaan

Pius X College Dhr. H. van Orsouw Dhr. J. Eshuis

Sg. St.-Canisius Dhr. H. Nieuwland Dhr. J. ter Halle (tot sept. 2009)

Maartenscollege Dhr. D. Rietveld (secr.) Dhr. A. Ferf

Bestuursbureau Mw. H. Wijma-Nijenhuis (vanaf juni 2009)

Page 233: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

233

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

14. Samenstelling directies

Page 234: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

234

Page 235: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

235

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

15. Adreslijst Carmelscholen

Bonhoeffer College (Centrale Directie)Vlierstraat 77/Postbus 3081 Leerlingen: 3.886

7544 GG/7500 DB Enschede Medewerkers: 483

Tel: 053-7512000 Brinnummer: 17VN

Fax: 053-7512009

Website: www.bc-enschede.nl

Vestiging: Lijsterstraat 117 Enschede

Vestiging: Bruggertstraat 60 Enschede

Vestiging: Geessinkweg 100 Enschede

Vestiging: Van der Waalslaan 35 Enschede

Vestiging: Vlierstraat (pro) Enschede

Vestiging: Scholingsboulevard, Wethouder Beversstraat 165 Enschede

Vestiging: Scholingsboulevard, Wethouder Beversstraat 195 Enschede

Vestiging: Scholingsboulevard, Boddenkampsingel 80 Enschede

Carmel College SallandFlorens Radewijnsstraat 6/Postbus 87 Leerlingen: 2.961

8101 BW/8100 AB Raalte Medewerkers: 326

Tel: 0572-348500 Brinnummer: 04OY

Fax: 0572-348502

Website: www.carmelcollegesalland.nl

Vestiging: Zwolsestraat 57 Raalte

Vestiging: Hofstedelaan 4 Raalte

Vestiging: Florens Radewijnsstraat 6 Raalte

Carmelcollege EmmenWendeling 59 Leerlingen: 1.191

7824 TB Emmen Medewerkers: 133

Tel: 0591-622870 Brinnummer: 00PF

Fax: 0591-628614

Website: www.carmelemmen.nl

Page 236: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

236

Etty Hillesum Lyceum (Centrale Directie)Postbus 199 Leerlingen: 4.691

7400 AD Deventer Medewerkers: 521

Laan van Borgele 60 Brinnummer: 01VJ

7415 DJ Deventer

Tel: 0570-504700

Fax: 0570-504710

Website: www.ettyhillesumlyceum.nl

Vestiging: De Keurkamp, Keurkampstraat 1 Deventer

Vestiging: Het Stormink, Storminkstraat 1 Deventer

Vestiging: Het Vlier, Het Vlier 1 Deventer

Vestiging: De Boerhaave, De Boerhaave 1 Deventer

Vestiging: Arkelstein, Arkelstein 8 Deventer

Vestiging: Het Slatink, Lebuïnuslaan 1 Deventer

Het Hooghuis (Centrale Directie)Nieuwe Hescheweg 11/Postbus 384 Leerlingen: 4.334

5342 EB/5340 AJ Oss Medewerkers: 567

Tel: 0412-658303 Brinnummer: 19XH

Fax: 0412-638933

Website: www.hethooghuis.nl

Vestiging: Oss-West, Verdistraat 75 Oss

Vestiging: Oss-Centrum, Koornstraat 12 Oss

Vestiging: Ravenstein, Middingstraat 1 Ravenstein

Vestiging: Heesch, postbus 35 Heesch

Vestiging: Den Bongerd, Staringstraat 4 (lwoo) Oss

Vestiging: Oss-Zuid, De Ruivert 5 Oss

Vestiging: TBL, Molenstraat 30 Oss

Vestiging: De Singel, Kap. Nausstraat 2 (pro) Oss

MaartenscollegeHemmenlaan 2/Postbus 6105 Leerlingen: 1.505

9751 NS Haren/9702 HC Groningen Medewerkers: 173

Tel: 050-5375200 Brinnummer: 01UH

Fax: 050-5343245

Website: www.maartenscollege.nl

Vestiging: Hemmenlaan 2 Haren

Vestiging: Rijksstraatweg 24 (International School) Haren

Page 237: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

237

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

KSG MarianumD. Hooijmansingel 1/Postbus 35 Leerlingen: 1.939

7141 EA/7140 AA Groenlo Medewerkers: 218

Tel: 0544-477070 Brinnummer: 02QN

Fax: 0544-477050

Website: www.marianum.nl

Vestiging: De R. v. Heeckerenstraat 2 Lichtenvoorde

Vestiging: D. Hooijmansingel 1 Groenlo

Carmel College GoudaGroen van Prinsterersingel 49 Leerlingen: 1.477

2805 TD Gouda Medewerkers: 189

Tel: 0182-513822 Brinnummer: 02LG

Fax: 0182-527922

Website: www.carmelcollegegouda.nl

Vestiging: John Mottstraat 2-4 Gouda

Vestiging: Groen van Prinsterersingel 49 Gouda

Vestiging: W. de Zwijgerstraat 9 Bodegraven

Sg. AugustinianumV. Wassenhovestraat 26 Leerlingen: 921

5613 LL Eindhoven Medewerkers: 95

Tel: 040-2111069 Brinnummer: 01FY

Fax: 040-2127120

Website: www.augustinianum.nl

Page 238: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

238

Centrale Directie Sg. Twickel/Sg. De GrundelOude Hengeloseweg 123/Postbus 853

7622 HS Borne/7550 AW Hengelo

Sg. TwickelWoolderesweg 130 Leerlingen: 2.296

7555 LC Hengelo Medewerkers: 270

Tel: 074-2555333 Brinnummer: 19HG

Fax: 074-2555332

Website: www.sgtwickel.nl

Vestiging: Woolderesweg 130 Hengelo

Vestiging: P. Krugerstraat 49 Hengelo

Vestiging: Oude Hengeloseweg 123 Borne

Vestiging: Woolderweg 108 Borne

Vestiging: Schoppenstede 19 Delden

Sg. De GrundelGrundellaan 36 Leerlingen: 1.886

7552 ED Hengelo Medewerkers: 220

Tel: 074-2457777 Brinnummer: 18CR

Fax: 074-2457733

Website: www.grundel.nl

Vestiging: Grundellaan 36 Hengelo

Vestiging: Deurningerstraat 67 Hengelo

Vestiging: Bataafse Kamp 6-7 Hengelo

Vestiging: Sportlaan Driene 6-I Hengelo

Centrale Directie Pius X College/Sg. St.-CanisiusC. Franckstraat 6/Postbus 411

7604 JG/7600 AK Almelo

Tel: 0546-535626

Fax: 0546-535629

Page 239: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

239

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

Pius X College Postbus 411 Leerlingen: 1.423

7600 AK Almelo Medewerkers: 169

Tel: 0546-535626 Brinnummer: 02EK

Fax: 0546-812704

Website: www.piusx.nl

Vestiging: Catharina van Renneslaan 35 Almelo

Vestiging: Aalderinkshoek, César Franckstraat 4 Almelo

Vestiging: Graaf Ottostraat 48 Rijssen

Sg. St.-Canisius Postbus 453 Leerlingen: 1.965

7600 AL Almelo Medewerkers: 234

Tel: 0546-535626 Brinnummer: 16VI

Fax: 0546-488477

Website: www.canisius.nl

Vestiging: Slot 31 Almelo

Vestiging: Huyerenseweg 1 Tubbergen

Twents Carmel College Potskampstraat 2/Postbus 220 Leerlingen: 4.991

7573 CC/7570 AE Oldenzaal Medewerkers: 554

Tel: 0541-572372 Brinnummer: 05AV

Fax: 0541-572379

Website: www.twentscarmelcollege.nl

Vestiging: Leliestraat 1 (pro) Oldenzaal

Vestiging: Oranjestraat 23 Denekamp

Vestiging: Oranjestraat 2 Losser

Vestiging: Thijlaan 30 Oldenzaal

Vestiging: Potskampstraat 2 Oldenzaal

Vestiging: Lyceumstraat 36 Oldenzaal

Page 240: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

240

16. Lijst van veel voorkomende begrippen

Aatheneum Zesjarige opleiding voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)

zonder de klassieke talen Grieks en Latijn (voor 12 – 18 jarigen.BBasisvorming Het programma voor de eerste 2 a 3 jaren van het voortgezet onderwijs

(van vmbo tot gymnasium).

Basisberoepsgerichte leerweg Leerweg binnen het vmbo met de meeste praktijkelementen. Hierna

kunnen leerlingen doorstromen naar mbo-opleidingen op niveau 2.

Begaafdheidsprofielschool Een school voor voortgezet onderwijs, met een aangepast

onderwijsprogramma voor leerlingen die hoogbegaafd zijn; de school is

gecertificeerd.

Bestuursbureau Het centrale dienstverlenende orgaan van Stichting Carmelcollege.

Bètalab Dé werkplek waar leerlingen onderwezen worden in de vakken

natuurkunde, scheikunde en biologie, waar ook vakoverschrijdende

opdrachten kunnen worden uitgevoerd.

Bèta-onderwijs Extra aandacht wordt besteed aan de exacte vakken

B-/K-leerwegen Basisberoepsgerichte en Kaderberoepsgerichte leerwegen in het vmbo.

Bovenbouw De bovenbouw is de algemene benaming voor het derde en vierde

leerjaar van het vmbo, de vierde en vijfde klassen van de havo, en de

vierde, vijfde en zesde klassen van het vwo.

Brinnummer Het Ministerie heeft aan alle onderwijsinstellingen een Brin-nummer

toegekend (Brin: basisregistratie instellingen).CConvent van Schoolleiders Groep bestaande uit voorzitters van centrale directies en rectoren van

instellingen met adviesrecht.

Cultuurprofielschool School die ervoor kiest de vrije ruimte te gebruiken door zich te

profileren op het gebied van kunst en cultuur.

Curriculum Het geheel van cursussen/programma’s en de inhoud ervan, die

leerlingen op hun school krijgen aangeboden.DDoorstroom De weg die leerlingen tijdens hun schoolcarrière binnen een school

afleggen.EEerste Opvang Anderstaligen Via een aangepast onderwijsaanbod wordt geprobeerd anderstalige leer-

plichtige leerlingen zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren om hen

vervolgens toe te leiden naar reguliere onderwijstrajecten en/of werk.

Enkelvoudige jaarrekening In de enkelvoudige jaarrekening zijn alleen de financiële gegevens van

Stichting Carmelcollege opgenomen, zonder de financiële gegevens van

verbonden partijen.F

Page 241: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

241

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

GGeconsolideerde jaarrekening In de geconsolideerd jaarrekening zijn, naast de financiële gegevens van

Stichting Carmelcollege, tevens de financiële gegevens van verbonden

partijen opgenomen.

Gemengde leerweg Leerweg binnen het vmbo met een combinatie tussen theorie en

praktijk. Bereidt leerlingen voor op mbo-opleidingen op niveau 3 en 4.

Goed werknemerschap verdient Project waarin de Stichting zoekt naar volwassen arbeidsverhoudingen,

goed werkgeverschap (GWGW) om zo de aantrekkingskracht van een baan in het onderwijs te vergroten.

Volwassen arbeidsverhoudingen vind je in de visie van de Stichting alleen

met elkaar, door samen na te denken hoe het anders en beter kan. Voor

alle medewerkers én in nauwe samenwerking met elkaar.

gymnasium Zesjarige opleiding voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)

met de klassieke talen Grieks en Latijn (voor 12 – 18 jarigen).Hhavo Hoger algemeen voortgezet onderwijs, het op één na hoogste

niveau binnen het voortgezet onderwijs. Opleiding duurt vijf jaar.

Het is algemeen vormend (theoretisch) en geen beroepsopleiding;

het havodiploma is een startkwalificatie en is vooral bedoeld als

voorbereiding op het hbo (hoger beroepsonderwijs)

Hoogbegaafdheidsprofielschool Zie begaafdheidsprofielschoolIInstelling Aanduiding van een organisatie-eenheid, bestaande uit een of twee

brede scholengemeenschappen, binnen Stichting Carmelcollege.

Instroom Het geheel van het aantal personen dat een nieuwe opleiding begint en

daarom wordt geteld.

Intersectoraal Zie vmbo intersectoraal. Internationale school School die een programma heeft dat vooral is gericht op het

onderwijsstelsel en de wettelijke voorschriften van een ander land dan

Nederland. Wordt voornamelijk bezocht door buitenlandse leerlingen.JKKaderberoepsgerichte leerweg Leerweg binnen het vmbo voor praktisch ingestelde leerlingen. Bereidt

leerlingen voor op mbo-opleidingen op niveau 3 en 4. LLeerweg ondersteunend onderwijs Onderwijs in de leerwegen van het vmbo met extra zorg en

begeleiding.

LOOT-school Landelijk overleg onderwijs en topsport-school. Een school voor

voortgezet onderwijs die toptalenten in sport ondersteunt om hun

schoolcarrière met hun topsport te combineren.

Lyceum School voor voortgezet onderwijs waar voorbereidend wetenschappelijk

onderwijs (vwo) en hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)

gevolgd kan worden (voor 12- tot 18-jarigen)

Page 242: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

242

MMaatwerk Eigen onderwijskundig concept van de locatie Geessinkweg, dat

leerlingen een goede aansluiting geeft op het mbo en hbo.

mavo Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. Tegenwoordig de

theoretische leerweg van het vmbo of vmbo-t genoemd.NOO. Carm. Orde der Karmelieten

Onderbouw De onderbouw is de algemene benaming voor het eerste en tweede

leerjaar van het vmbo, de eerste, de tweede en derde klassen van de

havo, en de eerste, tweede en derde klassen van het vwo.

Onderwijsondersteunend personeel Personeel niet behorend tot de functiecategorieën directie en

onderwijzend personeel; voorbeelden administratief medewerker,

conciërge, onderwijsassistent, technisch assistent etc.

Opbrengstenkaart Kaart die aangeeft hoe een Vo-school in een bepaald jaar presteert in

vergelijking met landelijke gemiddelden.PPraktijkonderwijs Verzorgt onderwijs voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar die

op grond van hun capaciteiten niet in staat zijn om een diploma van

het vmbo te behalen. Een leerling kan worden toegelaten op grond van

een beschikking van een regionale Verwijzingscommissie (RVC). Het

praktijkonderwijs heeft als doel leerlingen voor te bereiden op een zo

zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving.QRRugzakje Leerling gebonden financiering voor leerlingen met een handicap

binnen het reguliere onderwijs. SScholingsboulevard Enschede Vmbo/mbo-school, waar drie onderwijsinstellingen hun krachten

hebben gebundeld: het Stedelijk Lyceum, Bonhoeffer College en het

ROC van Twente, samen met de gemeente Enschede.

Solvabiliteit Verhouding tussen het eigen vermogen en vreemd vermogen op de

balans.

Slash@21 Was voor een projectperiode van vier jaar een onderbouwschool voor

voortgezet onderwijs waar volgens een geheel nieuw onderwijskundig

concept werd lesgegeven. Zo was het traditionele vakkenpakket

verlaten voor vakoverstijgend in twee –nu inmiddels veel voorkomende-

hoofdstromen: Mens & Maatschappij en Mens & Natuur. (KSG Marianum).

Start@23 Onderwijsconcept op de locatie Bodegraven, met zelfstandig en

individueel werken door leerlingen gedurende de helft van de

wekelijkse schooltijd in aanwezigheid van een docent.

Startkwalificatie Het in de ogen van de Nederlandse overheid minimale onderwijsniveau

dat nodig is om kans te maken op duurzaam geschoold werk in

Nederland.

Page 243: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

243

Stichting Carmelcollege - Bijlagen

TTechnasium Onderwijsstroom voor havo en vwo, waarin de bėta-vakken centraal

staan en met het examenvak Onderzoeken en Ontwerpen.

Theoretische leerweg Leerweg binnen het vmbo voor theoretisch ingestelde leerlingen.

Bereidt leerlingen voor op mbo-opleidinge op niveau 3 en 4.

Tweede fase Synoniem van bovenbouw voor havo en vwo

Tweetalig onderwijs Tweetalig onderwijs (tto) houdt in dat bij niet talenvakken, als

bijvoorbeeld geschiedenis en biologie, een andere taal dan de

moedertaal als instructie- en communicatietaal wordt gebruikt. UUitstroom Het geheel van het aantal personen dat op een bepaald tijdstip een

bepaalde fase van onderwijs verlaat, al of niet met een diploma.

Universumschool Een universumschool onderscheidt zich van andere scholen doordat het

extra aandacht geeft aan het bèta-onderwijsVvavo Voortgezet algemeen volwassenen onderwijs. Officieel kent de

Vavo een minimumleeftijdsgrens van 18 jaar, maar in de praktijk

maken ook 16- en 17-jarigen (drop-outs) gebruik van scholen voor

volwassenenonderwijs om alsnog een vmbo-diploma te behalen.

vm2 Tijdelijke regeling subsidiëring experimentele leergang vmbo-mbo2

2008-2010.

vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Is ontstaan uit de

samenvoeging van vbo en mavo en sommige vormen van voortgezet

speciaal onderwijs. Bestaat uit 4 leerwegen: theoretisch, gemengd,

kaderberoepsgericht en basisberoepsgericht.

vmbo intersectoraal vmbo intersectoraal betreft die beroepsgerichte programma’s, waarbij

in het niet-doorstroom relevante deel van het programma van de vier

leerwegen onderdelen van de sectoren Techniek, Zorg en Welzijn en

Economie in samenhang worden aangeboden.

Voortgezet onderwijs Onderwijs dat volgt op basisonderwijs. Bestaat uit het

praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo.

vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, bestaande uit atheneum en

gymnasium.WWeerstandsvermogen Het vermogen om tegenvallers te kunnen opvangen; het eigen

vermogen in verhouding tot de totale baten (inclusief rentebaten). XYZ

Page 244: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09 Jaarverslag

244

17. Lijst van veelgebruikte afkortingen

Bapo Bevordering arbeidsparticipatie ouderen

BRIN Basisregistratie instellingen

CvB College van Bestuur

CMR Centrale medezeggenschapsraad

DMR Deel medezeggenschapsraad

Eoa Eerste opvang anderstaligen

Fte Full time equivalent

OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

FPU Flexibel pensioen en uittreden

GMR Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

havo Hoger algemeen vormend onderwijs

hbo Hoger beroepsonderwijs

HRM Human resource management

ICT Informatie- en communicatietechnologie

Idu-gegevens In-, door- en uitstroomgegevens

I.S. Internationale school

KBVO Bond katholiek beroeps- en voortgezet onderwijs

LB salarisschaal LB voor docenten

LC salarisschaal LC voor docenten

LD salarisschaal LD voor docenten

Lj Leerjaar

LOOT Landelijk overleg onderwijs en topsport

LTA Langetermijnagenda

lwoo Leerwegondersteunend onderwijs

mavo Middelbaar algemeen vormend onderwijs

mbo Middelbaar beroepsonderwijs

Mln. Miljoen

NKO Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders

OOP Onderwijsondersteunend personeel

OP Onderwijsgevend personeel

P&O Personeel en organisatie

pro Praktijkonderwijs

ROC Regionaal opleidingencentrum

Sg. Scholengemeenschap

Tto Tweetalig onderwijs

vavo Volwassenen algemeen vormend onderwijs

vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Page 245: Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2009

’09JaarverslagStichtingCarmelcollege

Hengelo, 19 mei 2010

Drienerparkweg 16

Postbus 864

7550 AW Hengelo

(074) 245 55 55

www.carmel.nl

Jaarverslag Stichting Carm

elcollege’09