Click here to load reader

Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2010

 • View
  228

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2010

Text of Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2010

 • stichtingcarmelcollege

  V E R S L AG S T IC H T I N G C A R M E L CO L L E G E

  HE

  NG

  ELO

  25

  ME

  I 2

  01

  1

  DEEL uITMAkEN VAN CARMEL IS NIET VRIjbLIjVEND:

  WE GEVEN ELkAAR VEEL, MAAR VRAGEN OOk VEEL TERuG.

 • 2

 • 3S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - W O O R D V O O R A f

  Woord vooraf

  Het is ons doel om vanuit heel de mens te blijven streven naar de goede balans tussen aan de ene kant goede resultaten en opbrengsten van ons onderwijs en aan de andere kant de idele en meeromvattende kernwaarden waar we in onze scholen voor staan.We leiden onze leerlingen op, maar we vormen ze ook. Ons gaat het om de meest persoonlijke aandacht voor de ontwikkeling van individueel talent, maar ook om de socialisatie van iedere mens binnen een groep of een team waarop hij of zij kan terugvallen. Zoals onze scholen, die deel zijn van de gemeenschap die Stichting Carmelcollege heet. Een verbond van scholen met grote ruimte voor eigenheid, maar ook met gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zonder vrijblijvendheid. Onderling verbonden en betrokken.Wij blijven actief initiatieven van scholen ondersteunen vooral waar zij met leerlingen en hun ouders, met docenten en ondersteuners en hun leidinggevenden het gesprek over waardeorintatie voeren. Actieve communicatie over onze missie en onze waardeorintatie, binnen en vanuit elke laag in onze organisatie, blijft dan behoren tot onze primaire verantwoordelijkheid. Oprecht spreken we onze grote dank en waardering uit aan allen die zich in 2010 voor onze leerlingen hebben ingezet. Wij hopen met u op volle kracht verder te varen in de richting die Koers 2014 aangeeft.

  Hengelo, 25 mei 2011

  Romain RijkTon Thomassen

  Heel de mens,iedere mens,alle mensen

  Samen met rectoren en centrale directies hebben wij in 2010 de discussie gevoerd over de stand van zaken

  betreffende onze strategische beleidsnota koers 2013. In die gesprekken hebben we vastgesteld dat onze

  missie nog steeds levend en leidend is. Sterker nog, gezamenlijk hebben we besloten de missie toetssteen

  te laten zijn voor alle resultaten van toekomstig beleid van de Stichting en van de scholen.

  Onze kernwaarden heel de mens, iedere mens en alle mensen, zoals verwoord in onze missie, hebben in

  ons gezamenlijk denken over de bijstelling en aanscherping van ons beleid tot 2014 centraal gestaan.

 • 4InhoudWoord vooraf 3

  Kerngegevens 6

  stichting carmelcollege: 10Wie zijn Wij?

  verslag raad van toezicht 44

  Samenstelling 46

  bezetting Raad van Toezicht 47

  Commissies 48

  Werkgeverschap 49

  Waarborg eigen kwaliteit 50

  Relatie tussen bestuur en toezicht 51

  Vergaderingen 52

  Honoreringen Raad van Toezicht 53

  Bestuursverslag 54

  Inleiding 56

  Carmel: missie, cultuur en 58onderlinge verbondenheid

  Waardegericht leren 58 De menselijke maat 59

  Ouderparticipatie 60 Horizontale verantwoording 61 Instellingen 62 Goed onderwijsbestuur 64 Overleg met diverse gremia 65 en CvB-vergaderingen De beleidsomgeving van de Stichting 66 Demografische ontwikkelingen 67 Communicatie 68

  De leerling en het leren 69op een Carmelinstelling

  Onderwijs- en examenresultaten 70 - Examenresultaten van het vmbo 71 - Examenresultaten van de havo 73 - Examenresultaten van het vwo 75 - De examenresultaten van het vmbo 78 per vak nader beschouwd - De examenresultaten van de havo 81 per vak nader beschouwd - De examenresultaten van het vwo 85 per vak nader beschouwd Doorstroomcijfers 88 Opbrengstenkaart 91 Aantal leerlingen 93 Leerlingenzorg 95

  Werkgever- en werknemerschap 97binnen Carmel

  Goed werknemerschap verdient 97 goed werkgeverschap Management Development 98 Loopbaanbeleid 99 Taakbeleid 99

  inhoud

 • 5S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - I N H O u D

  Werving nieuwe medewerkers 100 Personele zaken 101 Medewerkers in cijfers 101

  De meerwaarde van Carmel 103

  Netwerk Kwaliteitszorg 103 Risicomanagement 103 Huisvesting 105 Financin 107

  Toekomstige ontwikkelingen 116

  begroting 2011 117

  Tot slot 118

  jaarreKening 2010 120

  Grondslagen voor de jaarrekening 122

  Geconsolideerde balans 126

  Geconsolideerde staat van 127baten en lasten

  Geconsolideerd kasstroomoverzicht 128

  Toelichting op de onderscheiden posten 129van de geconsolideerde balans

  Niet uit de balans blijkende 142rechten en verplichtingen

  Toelichting op de onderscheiden posten 143van de geconsolideerde staat van baten en lasten

  Enkelvoudige balans 150

  Enkelvoudige staat van baten en lasten 151

  Toelichting op de onderscheiden posten 152van de enkelvoudige balans en de enkelvoudige staat van baten en lasten

  bezoldiging van bestuurders 154en toezichthouders

  Honorarium externe accountant 156

  Wet Openbaarmaking uit 157Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT)

  overige gegevens 160

  Resultaatbestemming 162

  Controleverklaring 162

  Gebeurtenissen na balansdatum 162

  Controleverklaring van de 164onafhankelijke account

  Bijlagen 166 (deel uitmakend van het jaarverslag)

  1. Gegevens over de rechtspersoon 1682. Specifieke posten OCW 1693. Kengetallen financieel 1704. Enkelvoudige staat van baten 172 en lasten per school 5. Kengetallen leerlingen 1746. Examenresultaten in het 175 schooljaar 2009-2010 Examenresultaten van het vmbo 176 per instelling Examenresultaten van de havo 184 per instelling Examenresultaten van het vwo 192 per instelling Examenresultaten van het vmbo 200 per vak nader beschouwd Examenresultaten van de havo 205 per vak nader beschouwd Examenresultaten van het vwo 213 per vak nader beschouwd7. Kengetallen personeel 2218. Personele lasten naar kostendragers 2269. Specificatie leningen 22710. Specificatie effecten 22811. IDU-overzichten instellingen 22912. Ontwikkeling verhouding 237 3e jaars havo/vmbo 13. Gegevens leden Raad van Toezicht 24214. Nevenfuncties leden College van Bestuur 24415. Ledenlijst Gemeenschappelijke 245 Medezeggenschapsraad 16. Samenstelling directies 24617. Adreslijst Carmelscholen 24918. Lijst van veel voorkomende begrippen 25419. Lijst van veelgebruikte afkortingen 259inhoud

 • 6Kern

  geg

  even

  s

  kerngegevens

 • 7

 • 8

 • 9S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - k E R N G E G E V E N S

  kerngegevens

 • 10

  Wie

  zij

  n W

  ij?

  Stichting Carmelcollege: wie zijn wij?

 • 11

  S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E

 • 12

  Stichting Carmelcollege stelt de zorg voor de mens (leerlingen en medewerkers) centraal. Niet alleen bij haar primaire taak: het aanbieden van bijzonder voortgezet onderwijs, maar ook bij het scheppen van noodzakelijke randvoorwaarden voor dat onderwijs. Deze zorg biedt ruimte voor en nodigt uit tot eigen inzet en verantwoordelijkheid van onderwijsdeelnemers, medewerkers en schoolleiders, bestuursleden en toezichthouders. Zo draagt de zorg voor de mens bij aan de grondslag van Stichting Carmelcollege, aan humanisering en ontwikkeling van individu en school.

  We geven daaraan invulling door intensief bij te dragen aan onderwijsvernieuwing en waardegericht leren, maar ook door een zorgvuldig en uitgekiend personeelsbeleid.

  Stichting Carmelcollege bestaat uit 12 instellingen voor bijzonder voortgezet onderwijs in Nederland.

  Op ruim 50 schoollocaties wordt een breed onderwijsaanbod verzorgd. Door deze veelheid aan schoollocaties

  waarborgen onze instellingen een kleinschalige, veilige leeromgeving voor hun leerlingen.

  In totaal worden ruim 35.000 leerlingen in hun leerproces begeleid door circa 4.200 medewerkers.

  Stichting Carmelcollege www.carmel.nl

  Verbonden en betrokken

  1. De scholen van Stichting Carmelcollege bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een veilige en tegelijkertijd uitdagende leeromgeving voor alle leerlingen.

  2. Het onderwijs biedt leerlingen voldoende perspec-tief - mede door de aandacht voor zingevings-vraagstukken.

  3. De scholen van de Stichting geven individuele leerlingen de mogelijkheid om zeggenschap over en verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces te ontwikkelen.

  4. De Stichting biedt al haar medewerkers een aan hun professionaliteit appellerende, inspirerende leer- en werkomgeving die hun eigen ontwikke-ling stimuleert in een werkklimaat van loyaliteit en vertrouwen.

  5. De Stichting geeft individuele medewerkers, de scholen en het bestuursbureau binnen de noodzakelijke kaders maximale zeggenschap over en verantwoordelijkheid voor het eigen leer- en ontwikkelingsproces.

 • 13

  S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - W I E z I j N W I j ?

  Onder Stichting Carmelcollege ressorteren de volgende instellingen:

 • 14

  bonhoeffer College

  En van de doelstellingen van het Bonhoeffer College is een positieve bijdrage te leveren aan de opvoeding van de leerlingen tot verantwoordelijke volwassenen, die in staat en bereid zijn hun krachten in te zetten voor een betere samenleving in het licht van christelijke waarden en normen. Het Bonhoeffer College is een interconfes-sionele scholengemeenschap met een breed onder-wijsaanbod: gymnasium, atheneum, havo, vmbo, lwoo en praktijkonderwijs. Behalve het reguliere onderwijs-aanbod biedt het Bonhoeffer College nog meer.

  Begaafdheidsprofielschool

  Bonhoeffer College Van der Waalslaan is een gecertificeerde begaafdheidsprofielschool en biedt hoog begaafde leerlingen een aangepast onderwijs-programma. In een speciale vwo+klas krijgen leerlingen extra verrijkingsstof aangeboden. Ze worden geacht met minder uitleg toe te kunnen en zelfstandiger aan opdrachten te werken.

  maatWerK

  Bonhoeffer College Geessinkweg werkt volgens het eigen onderwijskundig concept Maatwerk. Leerlingen bepalen voor een groot deel zelf hoe, wanneer en waar-aan ze hun tijd besteden. Het onderwijs is overzichtelijk gebundeld en geclusterd. Onderwijsassistenten hebben een belangrijke taak en nemen een deel van het werk van de docenten voor hun rekening. Doel: actieve, gemotiveerde en dus gelukkige en succesvolle leerlingen (en docenten!). Maatwerk sluit goed aan op de werk-wijze van mbo en hbo.

  technasium

  Bonhoeffer College Bruggertstraat (vwo en havo) is n van de scholen in Nederland met een technasium. Hier staan de btavakken centraal. Het examenvak Onderzoeken en Ontwerpen (O&O) kan al gevolgd worden vanaf de eerste klas. Per jaar wordt een aantal

  www.bc-enschede.nl

  De onderwijsvisie van het bonhoeffer College is gericht op het leveren van onderwijs op maat en doet daarmee

  recht aan de individuele talenten, aanleg, belangstelling en capaciteiten van haar leerlingen. Leerlingen

  krijgen ruimte om kennis, inzicht en vaardigheden te vergaren en zich te ontwikkelen op maatschappelijk en

  cultureel gebied. zij spelen hierin een eigen en actieve rol.

  Alle ruimte voor ontwikkeling

 • 15

  S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - W I E z I j N W I j ?

  verschillende projecten doorlopen. Het technasium werkt vooral met groepsopdrachten die zijn geformuleerd vanuit de beroepspraktijk en het hoger onderwijs.

  vmBo met intensieve leerlingenBegeleiding

  Bonhoeffer College Vlierstraat-vmbo verzorgt maatwerk voor vmbo-leerlingen die net een beetje meer onder-steuning nodig hebben. De organisatie en de onderwijs-programmas zijn hiervoor aangepast. Tevens functio-neert de locatie in een netwerk van scholen waardoor leerlingen, indien nodig, individuele onderwijstrajecten krijgen aangeboden die leiden naar een vervolg opleiding en/of een kwalificatie.

  WerKend leren

  Bonhoeffer College Vlierstraat-praktijkonderwijs ken-merkt zich door Leren door doen. Door in een aantal sectoren (bedrijfsruimten) realistische werksituaties te creren worden leerlingen voorbereid op zelfstan-dig functioneren. Aan de hand van een individueel ontwikkel plan, samengesteld in samenspraak met ouders/verzorgers, leerling en school, krijgt iedere leerling een onderwijstraject op maat aangeboden.

  scholingsBoulevard enschede

  Dit is een samenwerkingsverband van het Bonhoeffer College, het Stedelijk Lyceum en het ROC van Twente. De drie scholen bundelen samen met de gemeente Enschede hun krachten met als doel (v)mbo-leerlingen een zo hoog mogelijke startkwalificatie te laten behalen.

 • 16

  Carmel College Salland

  Het Carmel College Salland wil een professionele en lerende onderwijsgemeenschap zijn. De school wil de talenten van elke leerling en medewerker optimaal ontwikkelen in een veilig en inspirerend klimaat en een gezonde werkomgeving, met respect voor elkaar en elkaars eigenheid. Daartoe is er aandacht en zorg voor heel de mens. Waardevol onderwijs, waarbij het leren van de leerling centraal staat, vormt de kern van de onderwijskundige en pedagogische opdracht van de school. Dit is herkenbaar in een brede onderwijskundige, culturele en sportieve vorming. Het Carmel College Salland ziet de omgeving en externe ontwikkelingen als uitdagingen en bronnen van inspiratie.

  carmel classes: talentontWiKKeling

  Naast het reguliere lesprogramma kiezen leerlingen voor n van de Carmel Classes. Leerlingen ontdekken hun talenten en krijgen de kans deze verder te ontwikkelen. Leerlingen maken een keuze uit vijf classes: Discovery

  (breed orintatieprogramma), Sports & Lifestyle (sport en een gezonde leefstijl), Art & Music (allerlei facetten van kunst, muziek, zang, dans, musical en toneel), Science & Technology (technische creativiteit) en International (internationale contacten en vreemde talen).

  fit for life

  Salland wil jongeren van 12 tot 23 jaar fit for life krijgen met een eigentijdse aanpak, zodat schoolverla-ters beter voorbereid zijn op zelfstandig functioneren in de maatschappij en de eisen die het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven aan hen stelt. Klaar voor het echte leven, oftewel fit for life. Hiervoor is integratie van sociale competenties in het beroepsonderwijs van groot belang. Denk hierbij aan zelfvertrouwen, zelfsturing, zelfredzaamheid, doorzettingsvermogen, betrokkenheid, communicatieve vaardigheden, inzet en oplossings-gericht handelen. Dat gebeurt al in het reguliere onder-wijs, maar wellicht kan het nog beter. Daartoe werkt de school samen met 14 andere partners (ROC, werkgevers,

  www.carmelcollegesalland.nl

  Het Carmel College Salland is een brede scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo (incl. lwoo), havo,

  atheneum en gymnasium die openstaat voor alle leerlingen binnen de regio. Het is een bijzondere school met

  als basis christelijke waarden, die expliciet aandacht besteedt aan zingevingsvraagstukken.

  Zichtbaar in de regio

 • 17

  S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - W I E z I j N W I j ?

  sport- en cultuurverenigingen, woningbouwstichting en de gemeente Raalte). Gezamenlijk hebben zij zich ten doel gesteld de Sallandse jeugd deze competenties mee te geven in een project Fit for Life door aantrekkelijke doorlopende vmbo/mbo-, sport- en cultuurtrajecten te ontwikkelen. En van de belangrijkste doelen is bijdra-gen aan een positieve levensstijl van jongeren.

  carmel & topsport

  Het ontwikkelen van talenten staat centraal op het Carmel College Salland. En van de pijlers is sport. Sporters die op hoger niveau sporten krijgen de moge-lijkheid om school en sport te combineren. Samen met de topsportcordinator wordt gekeken naar individuele

  roosteraanpassingen, verlofregelingen etc. De school ondersteunt het Carmel Wielerpark en is medeoprichter van de Carmel Handbalschool Salland (een samenwer-king met de Stichting Sporttalent en Landstede) en biedt handbaltalenten uit de regio Salland de mogelijk-heid hun talenten individueel te ontwikkelen tot natio-naal en internationaal niveau.

  universumschool

  Carmel College Salland is voor de havo-/vwo-sector een universumschool. Een universumschool onderscheidt zich van andere scholen doordat het extra aandacht geeft aan het btaonderwijs.

 • 18

  Carmelcollege Emmen

  maatWerK

  Het leren van de individuele leerling staat centraal in dit concept, waarbij iedere leerling een eigen individueel leertraject volgt en zijn eigen leerroute kiest in het tempo dat hij/zij aan kan. Deze trajecten zijn op alle niveaus, van vmbo t/m atheneum.

  Bijzondere opleidingen

  Naast deze traditionele opleidingen biedt het Carmelcollege Emmen een aantal bijzondere stromen en programmas: Tweetalig onderwijs (tto)Leerlingen volgen de helft van de lessen in het Engels. Naast hun havo- of atheneumdiploma sluiten zij hun studie af met het Cambridge-examen (onder supervisie van het Europees Platform) en/of het IBO-certificaat

  Engels (uitgegeven door het IBO in Genve). SportklassenCarmelcollege Emmen heeft ook sportklassen voor het vmbo kader, mavo en havo/atheneum, met zes in plaats van drie uur lichamelijke opvoeding per week. Leerlingen maken kennis met bijzondere sporten, zoals sportklimmen, golf, waterskin, en werken aan eigenschappen die belangrijk zijn voor een baan in de sportwereld n in de maatschappij, zoals leidinggeven en organiseren. LOOT-schoolCarmelcollege Emmen heeft de LOOT-status. Topsporters hebben de mogelijkheid om een aangepast onderwijs op maat-programma te volgen zodat zij hun schoolopleiding kunnen combineren met hun sport. De beroepsgerichte leerweg van

  het vmbo is intersectoraal ingericht Leerlingen krijgen op het vmbo een brede, orinterende opleiding waarbij drie verschillende opleidingen op

  www.carmelemmen.nl

  Carmelcollege Emmen is een brede scholengemeenschap met opleidingen vmbo beroepsgericht, mavo, havo

  en atheneum. Daarnaast kent de school tweetalig onderwijs (tto) voor havo- en vwo-leerlingen, faciliteiten

  voor topsportleerlingen (LOOT) en sportklassen voor leerlingen van de eerste leerjaren. Carmelcollege Emmen

  profileert zich met maatwerk en bijzondere opleidingen.

  Kanjers kiezen voor

  Carmel

 • 19

  S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - W I E z I j N W I j ?

  gebied van Technologie, Dienstverlening en Commercie worden aangeboden. Hiermee hebben leerlingen (elk op hun eigen niveau) een voortreffelijke aansluiting op het mbo. Verder kent de school de vmbo-opleiding Sport, Dienstverlening & Veiligheid, voor een van de uniformberoepen of voor een beroep in de recreatie of de sport.

  KWalitatief sterK

  Hand in hand met maatwerk en bijzonder kiest de school ervoor om kwalitatief sterk te zijn. Dat betekent dat de school de zaken goed voor elkaar heeft. Verder wil het Carmelcollege Emmen een school zijn waar leerlingen meer dan goed presteren en prima resultaten behalen. De school en de leerlingen hebben een sterke ambitie.

  talentencentra

  Carmelcollege Emmen kent al jaren een eigen KNVB-voetbaltalentencentrum. Talentvolle spelers uit de regio volgen onderwijs op Carmelcollege Emmen. Daarnaast is er de Carmel Handbalschool Drenthe, een door het NHV gecertificeerde opleiding, waar talentvolle handballers onder een deskundige begeleiding verder aan hun ont-wikkeling werken. Vanaf september 2011 start de school in samenwerking met de desbetreffende verenigingen ook met talentencentra voor hockey- en waterpolo-talenten. Bij alle talentencentra staat de combinatie van school en sport centraal.

  geWoon leuK

  Naast alle opleidingen en trainingen is er ook voldoende ruimte voor andere activiteiten. Het Carmelcollege Emmen is voor heel veel leerlingen een leuke school waar veel gebeurt, tijdens de lessen... maar ook daar omheen.

 • 20

  Carmelcollege Gouda

  Het Carmelcollege Gouda gaat uit van een positieve houding ten opzichte van de medemens. Hieronder verstaan we dat we in principe uitgaan van positieve intenties. De nadruk ligt op het benoemen van positief gedrag en van wat goed gaat en niet op wat fout is en het bestraffen van negatief gedrag. Het Carmelcollege Gouda heeft een leefklimaat dat gekenmerkt wordt door zorg voor elkaar, veiligheid en betrokkenheid. Leerlingen, ouders en medewerkers hebben hierbij allen een eigen verantwoordelijkheid. Iedereen wordt geacht daad-werkelijk bij te dragen aan het gewenste leefklimaat. Duidelijke grenzen en regels leveren een wezenlijke bijdrage aan een schoolklimaat waarbinnen iedereen zich veilig en op zijn plaats voelt. Tegen gedrag dat geen positieve bijdrage levert en de grenzen overschrijdt, nemen wij krachtig stelling.

  Het onderwijsaanbod bestaat uit:

  Mavo, havo, atheneum, gymnasium en tweetalig onderwijs (tto) op de locatie Antoniuscollege Gouda.

  Vmbo-t/g/k/b, eventueel met leerwegondersteuning en Internationale Schakelklas (ISK) op locatie De Meander.

  Brede instroom havo, vwo (eerste drie leerjaren) en mavo t/g op de locatie Antoniuscollege Bodegraven.

  Carmelcollege Gouda wil aantrekkelijk en eigentijds onderwijs geven. De drie locaties profileren zich in het onderwijsaanbod dan ook nadrukkelijk vanuit een specifieke merkbelofte. Het Antoniuscollege Gouda, werelds en grensverleggend, heeft als speerpunten Internationalisering, Technasium en Kunst en Cultuur.

  www.carmelcollegegouda.nl

  Het Carmelcollege Gouda is een brede open katholieke scholengemeenschap. De school gaat ervan uit dat we

  leven in een pluriforme samenleving, zowel in maatschappelijk, cultureel als in levensbeschouwelijk opzicht.

  De katholieke traditie wordt dan ook respectvol met deze werkelijkheid in relatie gebracht. Onze school staat

  daarom open voor alle ouders, leerlingen en medewerkers die bereid zijn, vanuit de eigen levensbeschouwelijke

  achtergronden, onze doelstellingen te onderschrijven.

  Carmelcollege Gouda

  is werelds!

 • 21

  S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - W I E z I j N W I j ?

  Tweetalig onderwijs, Universum en Jet-Net en de theater klassen geven de speerpunten vorm en inhoud, naast de bestaande uitwisselingsprogrammas en de inzet voor onze zusterschool in Peru. De Meander, werelds en ondernemend, profileert zich met drie specials, Football, Fashion&Styling en Digi Media; elke leerling kiest naast het reguliere vmbo programma voor n van deze specials. Het Antoniuscollege Bodegraven, kleinschalig & persoonlijk, geeft vanuit een specifiek

  onderwijsconcept invulling aan het centraal stellen van de leerling. Maatwerk en eigen verantwoordelijkheid zijn trefwoorden in dit concept. Week- en maandta-ken, korte instructielessen, zelfstandig en individueel werken onder begeleiding van docenten en ict-rijk onderwijs geven invulling aan dit onderwijs op maat-concept. Met ingang van cursusjaar 2011-2012 zal de Leonardostroom starten, voortgezet onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

 • 22

  Etty Hillesum Lyceum

  Onze leerlingen en hun ouders hebben zich uitgespro-ken over hun hoge verwachtingen. We spannen ons in daaraan te voldoen. We hebben een duidelijk beeld van die verwachtingen. Ze hebben alles te maken met gedegen onderwijskwaliteit, communicatie en individu-ele aandacht.

  Van de leerlingen verwachten we dat ze hun talenten ten volle benutten, ieder op zijn eigen niveau. We vragen een flexibele en ondernemende opstelling, weerbaar en kritisch gedrag en de motivatie om te leren.De verwachtingen over en weer zijn mede leidend voor de koers die het Etty Hillesum Lyceum wil inslaan. In Koers EHL 2015 staan verantwoordelijkheid, betrokken-heid, vertrouwen en open communicatie centraal.De nieuwe koers is niet alleen intern gericht op hoge kwaliteit. Inmiddels zijn we veel meer dan voorheen extern gericht. Er zijn vele connecties met allerlei organi-saties, bedrijven en instellingen. Daarmee verruimen we de mogelijkheden aan zorg, begeleiding en onderwijs.

  In zeven punten vatten we onze koers samen:1. kwalitatief sterk en goed georganiseerd

  onderwijs We willen dat onze scholen voldoende uitdaging

  bieden voor alle leerlingen op alle niveaus. Specifiek getalenteerde leerlingen krijgen de ruimte. Voor hoger begaafden ontwikkelen we herkenbare programmas of mogelijkheden.

  Op alle niveaus willen we kwalitatief goed onderwijs bieden met kwalitatief goede docenten. Werving en scholing zijn hierin de belangrijkste instrumenten.

  2. begeleiding en zorg voor elke leerling die daaraan behoefte heeft

  Optimale leerlingenzorg staat hoog in ons vaandel. De zorg wordt in principe op de school, zo dicht mogelijk bij de leerling georganiseerd. Communicatie met ouders en externe zorgpartners neemt een centrale plaats in. Als voorbereiding op de Wet op de Zorgplicht gaan we verder als koploper op het gebied van Passend Onderwijs.

  www.ettyhillesumlyceum.nl

  Het Etty Hillesum Lyceum heeft circa 4.700 leerlingen en is een algemeen bijzondere school met een breed

  onderwijsaanbod: gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs verdeeld over zes scholen. De zes

  scholen hebben elk een onderscheidende positie verworven.

  We leiden op, begeleiden, dagen uit, overleggen en

  vernieuwen

 • 23

  S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - W I E z I j N W I j ?

  3. Stimuleren van waarden en normen in het onderwijs, binnen en buiten de school

  Onderwijs zonder waarden en normen is binnen het Etty Hillesum Lyceum onmogelijk. Waarden en normen krijgen binnen en buiten de lessen een gezicht. Het versterken ervan vraagt samenwerking met diverse externe partners. Burgerschap, in de zin van verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving en de mensen daarin, zal de komende jaren een belangrijk begrip binnen de scholen zijn.

  4. Samenwerken met partners buiten de school in het onderwijs, het bedrijfsleven en ouders

  Ouders zijn onze belangrijkste partners. De scholen houden het overleg met ouders warm en spelen in op gedeelde verantwoordelijkheid bij de opvoeding. De relaties met organisaties, bedrijfsleven en instellingen in en om Deventer, breiden zich de komende jaren uit onder andere door de invoering van de maatschappelijke stages.

  5. Goed werkgeverschap De medewerkers maken voor een belangrijk deel de

  scholen. Het is zaak dit kapitaal te bewaken en goed te verzorgen. Personeelsbeleid krijgt daarom meer aandacht, onder meer door de integraliteit van het beleid te bevorderen. De sterke punten van het personeelsbeleid worden behouden of uitgebreid, de zwakke verbeterd. Voortdurende scholing van medewerkers is vanzelfsprekend.

  6. Gastvrij communicatiebeleid Het Etty Hillesum Lyceum wil open en eerlijk

  communiceren. Zowel intern als extern wordt gewerkt aan optimale communicatie.

  7. Transparant en controleerbaar kwaliteitsbeleid We vinden transparant en controleerbaar

  kwaliteitsbeleid belangrijk. Kwaliteitsonderzoek zal worden gentensiveerd. Dat geldt ook voor de communicatie erover, zowel intern als extern.

 • 24

  Het Hooghuis

  Alle acht scholen hebben hun eigen karakter en overal kom je eigentijds, innovatief onderwijs tegen. Er is veel aandacht voor een goede sfeer, een positief klimaat en voor het leren leveren van prestaties waar we trots op kunnen zijn.

  Het Hooghuis werkt vanuit gezamenlijke waarden aan ontplooiing en ontwikkeling. Dit wordt gedaan met respect van ieders eigenheid. Iedereen krijgt op Het Hooghuis de ruimte om gelukkig te worden. Die gezamenlijke waarden hebben we vastgelegd in een nota Identiteit, die leidend is voor ons beleid nu en de komende jaren.

  Het Hooghuis zet betekenisvolle stappen in de richting van vraag- en interessegestuurd leren binnen de maat-schappelijke context. We doen dit in onderwijskundige, pedagogische en organisatorische samenhang. We werken in teams op coachende, autonome, compe-

  tente en betrokken wijze samen. Bij dit alles zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar.

  De primaire taak van ons onderwijs is het bijdragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen, als unieke personen, in relatie met anderen. Ons onderwijs is daarom gericht op ontmoeting en op samenwerking. Niet alleen gericht op kennisoverdracht en kennisverwerving, maar ook op opvoeding, kernwaarden, en sociale vaardigheden.

  Vanuit bovenliggende visie en missie werken we verder aan de ontwikkeling van onze scholengroep, met nadruk-kelijke aandacht voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en een daarbij passende inzet van de beschikbare mid-delen. Hierbij moet een zorgvuldige kwaliteitsbewaking de garantie geven dat Het Hooghuis ook de komende jaren een unieke rol in de regio vervult.

  www.hethooghuis.nl

  Het Hooghuis is een scholengroep van acht scholen voor voortgezet onderwijs. Samen hebben deze scholen alle

  typen voortgezet onderwijs in huis, van het praktijkonderwijs tot en met het gymnasium. De scholen bevinden

  zich in Oss, Heesch en Ravenstein.

  Kleurt je leven

 • 25

  S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - W I E z I j N W I j ?

  talentontWiKKeling

  Op Het Hooghuis is veel aandacht voor de ontwikkeling van het unieke talent van iedere afzonderlijke leerling. Dat is op alle locaties, in alle vormen van onderwijs terug te zien. Op de school voor praktijkonderwijs bijvoorbeeld bij de aandacht voor uitvoerige praktijkstages, op de havo/vwo-locatie door masterclasses en activiteiten in het kader van de Universumschool. Op de vmbo-locaties is veel aandacht voor verbindend leren, waarmee we

  verbanden leggen met de maatschappij in Oss en de regio. Het Hooghuis heeft daarom enkele jaren geleden samen met diverse maatschappelijke partners in Oss het project Talentencampus opgezet; een (nieuwbouw-)project waarbij verbindingen worden gelegd tussen onderwijs, sport en bedrijfsleven. Het gaat hierbij om praktijkgericht leren, om het creren van doorlopende leerlijnen en het stimuleren en ontwikkelen van eigen-tijdse antwoorden op problemen als voortijdig school-uitval.

 • 26

  Maartenscollege

  In onze visie gaat het om het stimuleren van de volgende kernwaarden: Initiatief nemen; Succes ervaren; Respect tonen; Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording

  afleggen.

  Wij stellen alles in het werk om deze visie betekenis te geven in de dagelijkse praktijk en daarbij leggen we de nadruk op internationalisering en gemeenschapszin. We zorgen voor: Veiligheid in de groep, klas en school; Ontwikkeling van kennis, vaardigheden en houding; Open houding naar de maatschappij; Samenhang in de dingen die we doen; Kwaliteit door het gezamenlijk stimuleren van

  individuele talenten en uitstekende prestaties.

  Het Maartenscollege is een interconfessionele school in Haren (Gn). Op de uniek gelegen groene campus zijn alle onderwijsvoorzieningen bij elkaar: mavo,

  havo,atheneum, gymnasium, tweetalig onderwijs (tto) en internationaal onderwijs op de International School Groningen. Het Maartenscollege onderscheidt zich ten opzichte van andere scholen als volgt:

  versterKt natuurWetenschappelijK onderWijs

  Het Maartenscollege is een universumschool, die o.a. meewerkt aan het Jet-Netprogramma. Hierdoor is er een aanzienlijk aantal leerlingen met een N-profiel (NT of NG).

  muzieK, Kunst en cultuur

  De school heeft een rijk aanbod van culturele activitei-ten, waarin leerlingen actief participeren: op het podium en achter de schermen worden ongekende talenten ontdekt en ontwikkeld.

  www.maartenscollege.nl

  Op het Maartenscollege hebben we een duidelijke missie: Het Maartenscollege leidt jonge mensen op tot

  verantwoordelijke wereldburgers, die op een creatieve, kritische en zinvolle wijze bijdragen aan de samenleving

  waarvan zij deel uitmaken.

  Verlegt jegrenzen, broadens

  your horizon

 • 27

  S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - W I E z I j N W I j ?

  tWeetalig onderWijs en internationale didactieK

  Een groot onderdeel van het Maartenscollege, met circa een derde van alle nieuwe inschrijvingen, is het tto. Het volgen van dit tweetalig onderwijs is mogelijk voor leerlingen van het atheneum en het gymnasium. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een internationale didactiek, het Middle Years Programme (MYP). Dit introduceert ver-schillende mogelijkheden om te leren waarbij de wereld-wijde communicatie en het flexibele onderwijsprogram-ma een wezenlijk verschil vormt met het traditionele onderwijs. Het basisidee is een onderwijsprogramma dat geschikt is voor elke school waar ook ter wereld. Elke school moet daarmee voldoen aan de eisen die het IBO (International Baccalaureate Organization) stelt.

  Dit doet het volgens drie vertrekpunten: Intercultural Awareness; ontwikkelen van

  intercultureel bewustzijn; Holistic Learning; leren in samenhang: hoofd, hart en handen; Communication; leren door communiceren.

  international school groningen (isg)

  De ISG is een kleinschalige school voor voortgezet onderwijs die lesgeeft aan kinderen van wie de ouders een korte tijd in Noord-Nederland werkzaam zijn (zgn. expats). De school geeft kwalitatief hoogwaardig les in het Engels in overeenstemming met de eisen van het IBO. In de eerste vijf leerjaren wordt als didactische methode het IBMYP programma gehanteerd. Daarna kunnen de leerlingen de laatste twee jaar doorstro-men naar het International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP). Dit is de enige internationale pre-university opleiding waarmee leerlingen wereldwijd aan universiteiten kunnen gaan studeren.

  culturele activiteiten

  Naast internationalisering als stimulans van wereld-burger schap leggen we de nadruk op gemeenschapszin. De school is een gemeenschap waar leerlingen niet alleen kennis opdoen, maar ook met elkaar een bijdrage leveren aan de wereld waarin wij leven.

 • 28

  Pius X College

  De visie van het Pius X College kan in 5 oneliners samengevat worden:1. Het gaat om jou. 2. Leren doe je overal. 3. Ook hier ben je thuis.4. School zijn we samen.5. Onderwijs voor deze tijd.

  We zoomen in op hun interesses, competenties en persoonlijke drives. Met de vaardigheden, attitudes en kennis die zij op deze wijze opdoen kunnen zij beter functioneren in vervolgopleiding en beroep en blijft het leren een continu proces. Daarbij geven we ook aanvul-lende en vormende bagage mee, zoals zelfstandigheid, eigenheid en betrokkenheid.

  We geven waarden en normen door. De leerlingen leren medeleerlingen en de wereld om hen heen met respect te benaderen, om mensen in hun waarde te laten. Zij leren keuzes maken en krijgen alle ruimte om hun persoonlijke vermogens te ontplooien. Ons pedagogisch klimaat, dat inspeelt op de ontwikkeling van een school-kind tot puber en jongvolwassene sluit daarbij aan.

  Onze wortels vinden we in de samenleving van de katho-lieke inspiratie. Van daaruit brengen wij onze leerlingen zorg en respect voor de schepping bij. We leren hen opkomen voor anderen. Bij ons zijn de leerlingen uniek. Met medeleerlingen en volwassenen maken zij deel uit van een leefgemeenschap die aandacht heeft voor ieder individu en waarden en normen deelt. In dit geheel

  www.piusx.nl

  We willen de leerlingen uitdagen om te leren. Om hen samen met medeleerlingen actief te laten bouwen aan

  eigen kennis en vaardigheden, met het doel de leerlingen te vormen en toe te rusten om adequaat te leren.

  De leerlingen en hun leren is dan ook het uitgangspunt van het leerproces.

  De basis voor je toekomst

 • 29

  S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - W I E z I j N W I j ?

  hebben volwassenen een voorbeeldfunctie als het gaat om tolerantie, open attitude en respectvol en zelfverant-woordelijk handelen.

  Zo scheppen we een schoolklimaat waarin ieder zich veilig voelt. Waarin vertrouwen heerst en mensen elkaar aanspreken. Een school die leerlingen een thuisbasis

  biedt waar ze met plezier naartoe gaan en verblijven. De school is dan ook meer dan een leerpraktijk. Het is een plek waar ook het lesgeven, de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van de leerlingen en hun vorming tot verantwoordelijke jonge mensen voortdurend onder-werp van gesprek is.

 • 30

  Sg. St.-Canisius

  Onze school wil leerlingen en medewerkers een veilige en overzichtelijke leer- en werkomgeving bieden, waarin tolerantie, zorg en respect voor elkaar bijdragen aan ieders welbevinden. Onze school wil leerlingen en medewerkers een op de samenleving gerichte leer- en werkomgeving bieden, waarin de leerlingen vanuit de katholieke levensvisie en met respect voor andere levens-visies in samenwerking met de ouders bewust worden gemaakt van hun rol als verantwoordelijk burger.

  Onze school heeft als onderwijsinstelling een eigen plaats en taak in de opvoeding van onze leerlingen. Het geven van goed onderwijs draagt bij tot het vergaren van kennis en vaardigheden in alle vakken. Van een katholieke school mag daarnaast verwacht worden dat zij de waarden en normen van de christelijke traditie doorgeeft aan haar leerlingen en daaraan concreet gestalte geeft. Tijdens het dagelijkse schoolleven geven wij hier op alle manieren gehoor aan.

  www.canisius.nl

  Onze school wil leerlingen en medewerkers een uitdagende en innovatieve leer- en werkomgeving bieden,

  die hen stimuleert in hun ontwikkeling tot een breedgeorinteerde en zelfstandige persoonlijkheid.

  Samenwerken en samen leren

 • 31

  S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - W I E z I j N W I j ?

 • 32

  kSG Marianum

  Marianum kiest voor groei in betekenisvolle leerling-participatie met daarbij een actieve rol voor ouders, professionele personeelsparticipatie en de best reali-seerbare kwaliteit van een op de leerling toegesneden onderwijsaanbod.

  organisatie

  Essentieel voor het Marianum is de kleinschaligheid, die vorm krijgt in de teamstructuur. Verschillen tussen teams en sectoren blijven mogelijk, zolang de hoofdthemas van beleidsvorming (leerhouding, zelfverantwoorde-lijkheid en menselijke maat) maar overeind blijven. Hierdoor krijgen de teamleden ook daadwerkelijk de ruimte om concreet aan de slag te gaan met participatie van ouders en leerlingen. Tegelijkertijd is het van groot belang de samenhang tussen de teams en de beide vestigingen goed te bewaken.

  cultuur en Klimaat

  Cultuur en klimaat bepalen in een niet te onderschatten mate de sfeer binnen de school. Op het Marianum wordt dat zichtbaar in kleinschaligheid, waardengerichtheid, innovatie, een klantgerichte houding, een veilige en uitdagende leeromgeving, actief burgerschap en sociale integratie. Maar ook schooltoneel, concerten, sportac-tiviteiten, de jaarlijkse personeelsdag, het vieren van jubilea, internationalisering en werkweken dragen actief bij aan een weldadig schoolklimaat.

  zelfverantWoordelijK leren

  Vanuit de maatschappij bestaat de wens dat leerlingen over een grote mate van zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid beschikken als ze de arbeidsmarkt betreden en zich maatschappelijk

  www.marianum.nl

  Het Marianum is een waardengeorinteerde, pedagogische en culturele gemeenschap voor alle vormen

  van voortgezet onderwijs. Leerlingen worden opgeleid tot breed inzetbare op ontwikkeling gerichte mensen

  om snel, creatief en effectief oplossingen te vinden. We bieden hoogwaardig onderwijs in een veilige en

  tegelijkertijd eigentijdse en uitdagende leeromgeving, op basis van waarden uit de joods-Christelijke traditie,

  verankerd in de katholieke geloofsgemeenschap.

  Hoogwaardigonderwijs inkleinschalige

  setting

 • 33

  S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - W I E z I j N W I j ?

  ontwikkelen. Marianum ziet het als een belangrijke taak die zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid te bevorderen. Een leerling kan nooit geheel zelf verant-woordelijk zijn voor zijn leerproces, maar Marianum werkt vanuit de overtuiging dat elke leerling gedurende zijn onderwijsloopbaan verder kan en zal groeien. De mate en de aard van die groei is afhankelijk van capaciteiten, intrinsieke motivatie, leeftijd en leerjaar, niveau van de opleiding en de verblijfsduur binnen de school. De ontwikkeling naar zelfverantwoordelijk leren wordt stapje voor stapje doorgevoerd, waarbij de lat steeds een stukje hoger komt te liggen.

  Waardengericht onderWijs

  Marianum wil een pedagogische waardengemeenschap zijn: een professionele en prettige schoolomgeving waar medewerkers en ouders het de leerlingen mogelijk maken hun talenten maximaal te ontwikkelen. Zo kunnen onze leerlingen uitgroeien tot onafhankelijke burgers die zichzelf kunnen redden, eigen normen en waarden ontwikkelen, verantwoordelijk zijn voor eigen handelen en

  verantwoordelijkheid nemen voor het functioneren van de gemeenschap waarin zij leven.

  gemeenschapsschool

  In 2007 is binnen de locatie Lichtenvoorde het Techniek-lokaal voor de basisscholen van de gemeente Oost Gelre geopend, om de oudste leerlingen van de basisschool actief te interesseren voor de wereld van de techniek voordat zij overstappen naar het VO. Zo ontwikkelt het Marianum zich steeds meer tot een gemeenschapsschool, die haar poorten openzet naar de omgeving.

  universumschool

  Marianum is een van de 35 scholen die is geselecteerd voor het Universumprogramma. Deze scholen worden door de overheid (subsidiair) gestimuleerd om zich te profileren op de btavakken. Universum heeft als streven dat er in 2010 15% meer afgestudeerden btatechniek zijn. In het kader hiervan heeft de school een hypermodern btalab ingericht.

 • 34

  Sg. Augustinianum

  topschoolKlimaat

  Het Augustinianum is een hechte gemeenschap en blinkt uit in het plezierige schoolklimaat voor leerlingen en docenten en ondersteunende medewerkers. Het is een veilige, overzichtelijke school met een uitstekende sfeer. De eigenheid van elke leerling staat centraal, en dus is er veel persoonlijke aandacht.

  toponderWijs

  Het Augustinianum hoort bij de beste scholen van Eindhoven waar het gaat om de leerprestaties en de ontplooiing van al het talent dat een leerling bezit. Om dat mogelijk te maken neemt de school volop deel aan nieuwe ontwikkelingen in onderwijs en maatschappij.

  Het Augustinianum staat bekend als een school met een gemoedelijke vriendelijke sfeer. De school is relatief klein en daardoor overzichtelijk. In dit positieve klimaat kan iedere leerling maximaal tot bloei komen. We hebben een goede, persoonlijke leerlingbegeleiding met speciale zorg voor leerlingen die dat nodig hebben.

  De school behoort tot de beste scholen van Eindhoven en ook in landelijke rankings scoort het Augustinianum hoog op prestaties. De basis daarvoor ligt in uitstekend vakonderwijs. Daarbij bieden we extra vakken aan voor leerlingen die meer aankunnen. Dit jaar zijn we begonnen met Cambridge Engels en Delf Scolaire.

  Op het gebied van ontplooiing heeft de school veel te bieden met onder meer theater, sport en muziek.

  www.augustinianum.nl

  Het Augustinianum is een compacte school van 954 leerlingen voor havo-vwo met gymnasium. De school is

  opgericht door de Augustijnen in 1898 en is de oudste school van de stad. Onze kernboodschap luidt als volgt:

  Augustinianum: Wij leren samen!

  Wij leren samen!

 • 35

  S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - W I E z I j N W I j ?

  Drama maakt onderdeel uit van het onderwijsaanbod. Jaarlijks is er ten minste een theaterproductie op school te zien die door leerlingen gemaakt is. Er is veel aandacht voor sport, met twee schoolbrede sportdagen per jaar en een brede sportorintatie in de examen-klassen. Muziek heeft een heel speciale vorm: onder de naam Augpop zijn meer dan dertig schoolbands actief, die jaarlijks binnen en buiten de school optreden. Naast reguliere lessen zijn er heel veel activiteiten en vakoverstijgende projecten. Deze activiteiten versterken ons onderwijs en geven er een extra dimensie aan.Op onze compacte havo-afdeling nemen we deel aan

  Havisten Competent, een project om Havisten compe-tent in het hbo te laten starten.

  We vinden het belangrijk dat onze leerlingen breed ontwikkeld de maatschappij in gaan en daarom maken we veel werk van internationalisering. Er worden lessen Europakunde gegeven en er zijn in diverse leerjaren uitwisselingen met scholen in andere landen. In onze optiek is dat een vorm van burgerschapsontwikkeling: door leerlingen kennis te laten maken met andere landen en culturen willen we hun blik verruimen.

 • 36

  Samen met sg. Twickel in Hengelo, Borne en Delden vormt sg. De Grundel Carmelinstelling Hengelo. In Borne zijn de gezamenlijke centrale directie en de ondersteunende centrale dienst gehuisvest.

  missie en identiteit

  De identiteit van sg. De Grundel wordt gevormd door de samenhang tussen onderwijs, leerlingbegeleiding en levensbeschouwing. Katholieke en protestants-christelijke bronnen vormen de leidraad voor onderwijs en leerlingenbegeleiding. Leerlingen en medewerkers vinden een sfeer van geborgenheid, duidelijkheid en betrokkenheid. De didactische werkvormen nodigen

  de leerling uit tot actief en zelfstandig leren. Sg. de Grundel wil een school zijn met kwaliteit: leerlingen worden aangesproken op hun eigen niveau en in staat gesteld datgene te bereiken wat binnen hun mogelijkheden ligt. Talent krijgt de ruimte binnen vmbo, havo en atheneum. Voor de echte uitblinkers is er het gymnasium.

  Binnen sg. De Grundel leeft de gedachte dat leren ook heel goed kan buiten het leslokaal. Regelmatig trekken klassen er met hun docenten op uit voor een excursie, bedrijfsbezoek, of luisteren op school naar het verhaal van een gastspreker. Via ouder- en leerlingenplatforms hebben leerlingen en ouders een stem binnen de organisatie.

  Sg. De Grundelwww.grundel.nl

  Sg. De Grundel is een scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo met lwoo. De Grundel

  telt zon 1.900 leerlingen en ongeveer 230 medewerkers, verdeeld over vier locaties. Lyceum De Grundel

  biedt gymnasium, atheneum en havo, Citycollege De Grundel biedt bovenbouw vmbo kb en bb, Parkcollege

  De Grundel biedt onderbouw vmbo breed en bovenbouw voor de richting tl en Othopedagigisch Centrum

  De Arcade biedt haar onderbouwleerlingen speciale begeleiding in het leerproces.

  Goed in ontwikkeling

 • 37

  S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - W I E z I j N W I j ?

  25 jaar leerlingenrestaurant

  Het Citycollege vierde in 2010 het 25-jarig bestaan van het leerlingenrestaurant. Leerlingen leren bij toerbeurt koken in de professionele keuken, ontvangen hun gasten, veelal ouderen uit de wijk, serveren het eten en zorgen ook voor de facilitaire ondersteuning zoals boodschappen doen en afwassen. Het jubileum werd gevierd met een speciaal feestmenu voor vaste gasten, de burgemeester van Hengelo en de commissaris van de Koningin in Overijssel Ank Bijleveld.

  sterK vmBo

  In 2010 kreeg sg. De Grundel een nieuwe directeur vmbo voor alle vmbo-locaties van sg. De Grundel en sg. Twickel. Door intensievere samenwerking tussen de in totaal vijf locaties, ontstaat een sterk en breed vmbo voor de leerlingen van Hengelo en omstreken.

  een Bijzonder geBouW

  In 2010 nam Lyceum De Grundel na een ingrijpende verbouwing het bijzondere gebouw t Klooster in gebruik. Dit voormalige klooster van de Karmelieten ligt tegenover het hoofdgebouw en biedt nu moderne onderwijsfaciliteiten in een karakteristieke omgeving, zoals een muzieklokaal en twee geluidstudios in de voormalige kapel.

 • 38

  Sg. Twickel

  Samen met sg. De Grundel in Hengelo vormt sg. Twickel Carmelinstelling Hengelo. In Borne zijn de gezamenlijke centrale directie en de ondersteunende centrale dienst gehuisvest.

  missie en identiteit

  Kwaliteit door goede resultaten en eigentijdse onderwijs vormen, optimale ontplooiing van alle leerlingen en een persoonlijke benadering staan centraal. Sg. Twickel wil bij alle leerlingen het plezier in leren bevorderen. Het onderwijs is gericht op actieve leerlingen die werken aan de ontwikkeling van hun zelfstandigheid. Maar ook de ontwikkeling van

  medewerkers is belangrijk. Daarom is er volop ruimte voor scholing en creren we een open en stimulerend werkklimaat. Belangrijk speerpunt is echt samenwerken: in een sfeer van sterke betrokkenheid tussen docenten, leerlingen en ouders.

  De aanpak binnen sg. Twickel gaat uit van de natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit van de leerlingen. Docenten stimuleren de leerlingen om te leren, actief te zijn, hun mening duidelijk te verwoorden, om creatief te zijn en op elk gebied het beste uit henzelf te halen. Samenhang in de didactiek en een uitdagende leeromgeving moeten leerlingen prikkelen hun talenten optimaal te benutten. De sfeer van sg. Twickel wordt door zowel leerlingen als medewerkers omschreven

  www.sgtwickel.nl

  Sg. Twickel is een scholengemeenschap voor atheneum, havo en vmbo met lwoo, telt zon 2.300 leerlingen

  en ruim 300 medewerkers. De instelling heeft vijf locaties; in Hengelo de locaties Paul krugerstraat voor

  bovenbouw vmbo-tl en Woolderesweg voor onderbouw en voor bovenbouw havo/atheneum, in borne zijn

  een onderbouwlocatie aan de Woolderweg en een bovenbouw vmbo-locatie aan de Oude Hengeloseweg,

  de vijfde Twickel-locatie is de onderbouwlocatie in Delden.

  Onderwijs altijd dichtbij

 • 39

  S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - W I E z I j N W I j ?

  als: Hier gebeurt altijd wat. Van toneelstukken en concerten tot kunstfestival en samen gaan schaatsen; ieders talent krijgt de ruimte.

  sterK vmBo

  In 2010 kreeg sg. Twickel een nieuwe directeur vmbo voor alle vmbo-locaties van sg. Twickel en sg. De Grundel. Door intensievere samenwerking tussen de in totaal vijf locaties, ontstaat een sterk en breed vmbo voor de leerlingen van Hengelo en omstreken.

  atheneum+ stroom

  In september 2010 ging de tweede lichting brugklas-leerlingen van de atheneum+ stroom aan de locatie Woolderesweg van start. Naast de reguliere lesstof bieden drie grote vakoverstijgende projecten hen extra uitdaging en de mogelijkheid om actief kennis te vergaren. Samenwerken, nieuwe interesses ontwikkelen, creatieve oplossingen bedenken en een afsluitende presentatie voor ouders en docenten zijn terugkerende onderdelen van de projecten.

 • 40

  Twents Carmel College

  Het Twents Carmel College wil een onderwijsinstelling zijn die zich inspant om leerlingen en medewerkers het volgende te bieden: Ruimte om te kiezenWe streven naar zelfverantwoordelijkheid bij alle mensen op school: leerlingen en medewerkers. Ruimte om te kiezen en vertrouwen zijn hierbij onontbeerlijk. Wederzijdse betrokkenheidNaast het individueel leren richten wij ons in het bijzonder op samenwerkend leren en de ontwikkeling van vaardigheden om de zorg voor leerlingen en voor elkaar waar te maken. Dit impliceert dat we respectvol met elkaar omgaan. Onderwijs dichtbijEnerzijds maken we ons hard voor het behoud van onderwijsaanbod in de kleine kernen en de n op n relatie met het basisonderwijs. Anderzijds betekent dit vooral onderwijs op maat voor elk individu als uniek persoon, wat leidt tot maatwerk in aanbod en zorg. Externe gerichtheidWe leren van de buitenwereld door die wereld de school in te halen. Tegelijkertijd treden wij zelf, leerlingen en

  medewerkers, buiten de schoolmuren en leren van en in die buitenwereld. Maximale ontplooiing voor iedereenOnze school is een lerende organisatie waar elke mede-werker een leven lang leert. We vragen van leerlingen maar ook van elke medewerker blijvende ontwikkeling en groei. Het leren van en tussen individuen, het leren van en tussen teams en het leren van de organisatie staan centraal. Hierbij wordt uitgegaan van een hoog ambitie-niveau waarbij we streven naar het maximaal haalbare. Hoge verwachtingenPassend bij de individuele kwaliteiten en mogelijk-heden spreken we hoge verwachtingen uit naar onze leerlingen en medewerkers en stimuleren wij ontwikkeling van (bijzondere) talenten. Binnen het vmbo wordt in extra-zorggroepen aan voormalige VSO-LOM leerlingen onderwijs verzorgd; in het kader van passend onderwijs wordt onderzocht om specifieke doelgroepen binnen ons regulier onderwijs op te nemen. Dit zal het komend jaar resulteren in zorgprofielen voor TCC-breed, waar mogelijk per locatie

  www.twentscarmelcollege.nl

  Het Twents Carmel College is een brede scholengemeenschap, die voor Noordoost Twente een breed

  aanbod voortgezet onderwijs verzorgt: praktijkonderwijs, gentegreerd en breed opgezet vmbo met

  leerwegondersteunend onderwijs, havo en vwo (atheneum en gymnasium).

  Vrijheid in verbondenheid

 • 41

  S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - W I E z I j N W I j ?

  uitgewerkt. Ons beleid is gericht op in kwantitatief opzicht verbreding van het onderwijsaanbod (intra- en intersectorale beroepsgerichte programmas en extra examen vakken) en op een kwalitatieve verbetering waarbij samenwerkend leren, opbrengstgericht onder-wijs en talentmaximalisatie leidend zijn.

  vWoextra

  M.i.v. het schooljaar 2010-2011 is op alle vier brede instroomlocaties gestart met vwo-extra onderwijs. De meer getalenteerde leerlingen worden in een aparte setting opgevangen op grond van resultaten, een intake gesprek en een specifiek onderzoek vanuit het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO). Er wordt -ook voor de bovenbouw- gewerkt aan een specifieke leerlijn. In regionaal verband wordt samengewerkt binnen de Kenniskring Talentmaximalisatie Twente.

  maatschappelijKe stage

  Op alle locaties wordt in de onderbouw ca. 30 klokuren maatschappelijke stage in de vorm van noaberschap gerealiseerd (kleinschalig, herkenbaar en goed organiseerbaar). Het accent van de ontwikkeling ligt nu in het proces van doortrekken naar de bovenbouw, voor havo/vwo via een integratie met praktische profielorintatie en loopbaanorintatieactiviteiten.

  vmBovernieuWing

  Onder het motto de basis op orde, de lat omhoog wordt voor het vmbo een taal- en rekenbeleid ontwikkeld. In de bovenbouw wordt het volgen van extra examenvakken gestimuleerd en wordt voor het vmbo-kader ingezet op brede beroepsgerichte programmas.

 • 42

  organogram

  Het organogram van Stichting Carmelcollege kan als volgt worden weergegeven:

  Raad vanToezicht

  College van Bestuur

  Convent van schoolleiders

  Bestuurs-bureau

  GMRController

  Carmelinstellingen(ruim 50 schoollocaties)

 • 43

  S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - W I E z I j N W I j ?

 • 44

  toez

  ich

  t

  Verslag Raad van Toezicht

 • 45

  S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - R A A D VA N TO E z I C H T

 • 46

  De samenstelling van de RvT weerspiegelt een brede maatschappelijke orintatie, die verder gaat dan de eigen Stichting. De leden van de Raad zijn onafhan-kelijk. Ze hebben geen relatie met enig onderdeel van Stichting Carmelcollege.Ten gevolge van de hieronder vermelde personele wisselingen bestond de Raad van Toezicht in 2010 enige tijd uit vijf personen en vanaf 1 oktober uit acht. Per 1 januari 2011 is het aantal weer zeven.

  Voor nadere gegevens over de leden van de Raad van Toezicht, evenals voor een gedetailleerde weergave van hun hoofd- en nevenactiviteiten, wordt verwezen naar bijlage 13.

  Samenstelling

  De Raad was in het verslagjaar als volgt samengesteld: De heer dr. J.G.F. Veldhuis voorzitter De heer prof. dr. C.J. Waaijman plv. voorzitter Mevrouw mr. H.C.M. Boon lid De heer drs. S.P. van den Eijnden lid per 1 oktober 2010 De heer drs. W.G. De Lange RA lid tot 1 januari 2011 De heer prof. dr. ir. O.A.M. Fisscher lid De heer prof. dr. L. Paape RA RO CIA lid per 1 oktober 2010 Mevrouw dr. J.I.A. VisscherVoerman lid per 1 oktober 2010

  Stichting Carmelcollege is het bevoegd gezag van katholieke, interconfessionele en algemeen bijzondere

  scholen. Deze combinatie wordt ook in de samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) tot uitdrukking

  gebracht. bij de selectie van nieuwe leden hanteert de Raad het door hem vastgestelde document Taak

  en profiel van de Raad van Toezicht. De Orde der karmelieten in Nederland heeft het recht van bindende

  voordracht voor n zetel in de Raad van Toezicht. Per 1-8-2010 komt dit recht eveneens toe aan de GMR

  op grond van een wijziging in de WVO.

 • 47

  S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - R A A D VA N TO E z I C H T

  bezetting Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht heeft besloten mevrouw boon, met inachtneming van de positieve adviezen van het

  College van bestuur, Convent van Schoolleiders en de GMR, te herbenoemen voor een derde termijn van drie

  jaar tot juni 2013.

  De heer drs. W.G. De Lange RA heeft na 3 zittings-periodes van 3 jaar (maximale aantal termijnen voor benoeming) de Raad van Toezicht verlaten. De heer De Lange was lid sinds december 2001. Tijdens de vergadering van december 2010 is afscheid van hem genomen. Stichting Carmelcollege is de heer De Lange, die ook voorzitter van de Audit-commissie was, veel dank verschuldigd voor zijn grote betrokkenheid bij de Stichting en zijn belangrijke inbreng in de afgelopen jaren, vooral op het gebied van financieel-economische zaken en de bedrijfsvoering. Gedurende vele jaren hebben de Raad van Toezicht en het College van Bestuur gebruik gemaakt van zijn kennis en ervaring. De heer De Lange was niet alleen een goede toezicht-houder, maar wist ook de klankbordfunctie van de Raad uitstekend gestalte te geven.

  Vanwege het vertrek van de leden mevrouw drs. J.M. Bos (per 1 januari 2010) en de heer drs. W.G. De Lange RA (per 1 januari 2011) is in 2010 een wervingsprocedure voor leden van de Raad van Toezicht uitgevoerd. Met inachtneming van de positieve adviezen van het College van Bestuur, Convent van Schoolleiders en de GMR, heeft de Raad tot lid van de Raad van Toezicht benoemd per 1 oktober 2010 de heer drs. S. P. van den Eijnden, de heer prof. dr. L. Paape RA RO CIA en mevrouw dr. J.I.A. VisscherVoerman, allen voor een termijn van drie jaar.

 • 48

  Commissies

  commissies

  De Raad van Toezicht kent twee commissies:

  de Auditcommissie, samengesteld uit 2 leden van de Raad: de heer De Lange (voorzitter tot 1-1-2011) en mevrouw Boon (lid); de heer Paape is voorzitter per 1-1-2011 en was vanaf 1-10-2010 lid; ten behoeve van het functioneren van deze commissie is er een reglement Auditcommissie Stichting Carmelcollege.

  de Commissie Personele Zaken CvB en RvT, eveneens samengesteld uit leden van de Raad, te weten de heer Veldhuis als voorzitter en de heer Waaijman als lid.

 • 49

  S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - R A A D VA N TO E z I C H T

  Werkgeverschap

  In het verslagjaar hebben functioneringsgesprekken plaatsgevonden met de individuele leden van het Cvb.

  Voorafgaande aan deze gesprekken heeft een delegatie van de RvT gesproken met zowel het dagelijkse

  bestuur van het CvS als met het dagelijkse bestuur van de GMR en het managementteam van het

  bestuursbureau. Het betrof consultatieve gesprekken over het functioneren van het Cvb in het algemeen en

  over de ervaringen in het werken met het Cvb in het bijzonder.

  De Raad van Toezicht heeft in het voorjaar van 2010 de honorering van de leden van het College van Bestuur met ingang van 1-1-2010 aangepast. Na jaren van wachten op een door de overheid vast te stellen wet-telijk kader, was er nog geen zicht op deze regeling en de Raad vond langer uitstel niet passend.

  De vakantieregeling en de bapo-regeling, secundaire arbeidsvoorwaarden uit de CAO-VO die een belangrijk geldelijk bedrag vertegenwoordigen, maar niet goed passen bij de functie van bestuurder, zijn aangepast dan wel geschrapt in de nieuwe arbeidsovereenkomst. Het verschijnsel niet opgenomen verlof komt, nadat de uitkering van het saldo vakantieverlof en gespaarde

  bapo per 1 januari 2010 aan de huidige bestuurders heeft plaatsgevonden, niet meer voor. De afgelopen jaren zijn aanzienlijke bedragen betaald aan bestuur-ders die niet meer in actieve dienst waren maar waarvoor wel nog de uitbetaling(en) van deze opge-bouwde dagen plaatsvond(en). Ter compensatie is de maandelijkse honorering gesteld op een maximum van 8.750 per 1-8-2011 voor het lid CvB en op 9.500 voor de voorzitter CvB (uit te voeren in 3 stappen vanaf 1-1-2010). Deze salarisbedragen worden verhoogd met 8% vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering op voet van de CAO-VO. De honorering zal de algemene salarisrondes voor het onderwijzend personeel, zoals vastgelegd in de CAO-VO, volgen.

 • 50

  Vanaf 2011 zal de Raad zijn eigen functioneren weer jaarlijks evalueren. Van de Beraadsdag op 9 december 2009 is een verslag gemaakt, dat is besproken met het CvB, en door het CvB met het Convent van Schoolleiders en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

  In het verslagjaar was geen sprake van frequente afwe-zigheid van een van de leden bij de vergaderingen.

  Waarborg eigen kwaliteit

  Aangezien de Raad van Toezicht nog op 2 december 2009 zijn eigen functioneren had gevalueerd tijdens

  een beraadsdag, heeft in 2010 geen evaluatie plaatsgevonden, mede vanwege de diverse hierboven vermelde

  personele wisselingen.

 • 51

  S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - R A A D VA N TO E z I C H T

  Relatie tussen bestuur en toezicht

  Vastgesteld werd dat er sprake is van een goede formele n informele relatie met elkaar, met expliciet

  afgebakende en onderscheiden rollen. Er is de afstand die nodig is voor de toezichthoudende taak, maar ook

  is er nabijheid nodig voor de rol van sparringpartner.

  De vergaderingen van de RvT en het CvB kenmerken zich door een open dialoog en wederzijds begrip. Op een constructief-kritische wijze, met een gezonde argwaan en met een redelijke gestrengheid, bevraagt de RvT het CvB. Zowel formeel als informeel is er tus-sen de RvT en het CvB openheid, wat het klankborden bevordert. Dit geldt in het bijzonder voor het klankbor-den tussen de voorzitter van het CvB en de voorzitter van de RvT. De informatieverstrekking van het CvB naar

  de RvT wordt als goed en voldoende uitvoerig ervaren. Zowel de schriftelijke informatie ten behoeve van de vergaderingen als de tussentijdse mededelingen via de mail helpen de RvT bij het uitoefenen van zijn functie. De communicatie met het CvB stemt tot tevredenheid. Tussen de vergaderingen van de RvT door hebben de voorzitter van de RvT en de voorzitter van het CvB steeds periodiek overleg met elkaar.

 • 52

  De RvT besprak in zijn vergaderingen de statutair voor-geschreven aangelegenheden, zoals onderwijsbeleid, innovatie, financile zaken, interne ontwikkelingen op organisatie- en personeelsgebied. Goedkeuring werd verleend aan de voorgelegde begroting 2011 en de jaarrekening 2009.

  De Auditcommissie vergaderde in het verslagjaar tweemaal. In de vergaderingen kwamen als belangrijk-ste onderwerpen aan de orde: de meerjarenbegroting 2011-2014, de jaarrekening en het accountantsverslag over 2009 en het auditplan van de accountant voor 2010. De commissie Personele Zaken besprak met de individuele leden van het CvB hun functioneren.

  In de vergaderingen van de RvT is zowel mondeling als schriftelijk uitvoerig gerapporteerd over de ontwik-kelingen bij de Scholingsboulevard Enschede. De RvT is elke vergadering genformeerd over treasuryzaken en de ontwikkelingen rond de portefeuille beleggingen in het bijzonder.

  Elke vergadering wordt de Raad van Toezicht met een schriftelijke periodieke rapportage uitvoerig gen-formeerd over de belangrijkste onderwerpen die de bijzondere aandacht van het CvB hebben gevraagd in de voorbije maanden, dan wel de aandacht (nog) vragen. Bij de bespreking van deze rapportage laat de RvT zich nog aanvullend mondeling informeren en worden vragen door het CvB beantwoord. Op het einde van de vergaderingen kregen elke keer twee rectoren de gelegenheid de RvT op de hoogte te stellen van de lopende zaken en/of bijzondere ontwikkelingen binnen hun instellingen. Deze bijeenkomsten hadden steeds een informeel vervolg tijdens een gezamenlijke maaltijd na afloop van de vergadering. De RvT is de rectoren erkentelijk voor de rele en openhartige informatie. Deze werkwijze zal in 2011 worden gecontinueerd.

  Vergaderingen

  In 2010 vergaderde de RvT vier maal, telkens in aanwezigheid van het Cvb, behalve wanneer over de

  beoordeling en/of de beloning van individuele leden van het Cvb werd gesproken en tijdens een deel van het

  overleg met de accountants. zoals in dit verslag bij een aantal onderdelen al vermeld, heeft de RvT naast het

  overleg met het Cvb ook regelmatig contact met andere betrokkenen binnen en buiten de Stichting. zo hebben

  leden van de RvT in het verslagjaar de Schoolleidingendag, de bijeenkomst voor de Medezeggenschapsraden

  en enkele studiedagen bijgewoond.

  Behalve deze gebruikelijke onderwerpen heeft de RvT in dit verslagjaar nadrukkelijk aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  herziening van de statuten van de Stichting; de beloning van de bestuurders; de benoeming van nieuwe leden van de Raad

  van Toezicht; het concept-rapport Verzelfstandiging in het

  Onderwijs 2 (Onderwijsraad); actualisering Koers 2013; identiteit en waardegericht onderwijs; positie van Stichting Carmelcollege in het

  licht van de ontwikkelingen in het landelijke onderwijsbeleid en van de demografische ontwikkelingen van de komende tien jaar, met de gevolgen hiervan voor de onderscheiden Carmelscholen.

 • 53

  S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - R A A D VA N TO E z I C H T

  Honoreringen Raad van Toezicht

  In het verslagjaar bedroeg de honorering (inclusief de onkostenvergoeding): 5892 per jaar voor RvT-leden 7200 per jaar voor RvT-leden die deel

  uitmaken van een commissie 9168 per jaar voor de voorzitter RvT

  Hengelo, 25 mei 2011 De Raad van Toezicht,

  Dr. J.G.F. Veldhuis, voorzitterMr. H.C.M. BoonDrs. S.P. van den EijndenProf. dr. ir. O.A.M. FisscherProf. dr. L. Paape RA RO CIADr. J.I.A. VisscherVoermanProf. dr. C.J. Waaijman (O. Carm.)

 • 54

  Best

  uu

  r

  bestuursverslag

 • 55

  S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - b E S T u u R S V E R S L A G

 • 56

  Het afgelopen jaar zijn met enige regelmaat discussies gevoerd over de wenselijkheid en noodzakelijkheid van aanscherping en actualisering van onze strategische beleidsnota en een gewenste nadere profilering van onze Stichting. Die discussie vindt zijn legitimatie in de afspraak die we in Koers 2013 zelf hebben gemaakt. In 2011 zullen we die Koers, het richtinggevende strategische document op stichtingsniveau, gaan bijstellen en actualiseren. Omdat tijden, accenten en inzichten veranderen. Maar bijstelling en actualisering is ook gewenst, omdat we als Stichting zelf ook veranderen. Wij zijn toe aan een vervolgstap.

  Koers 2013 is nog steeds een mooi en waardevol document, maar het is in een aantal opzichten ook wel een erg voorzichtig document. Het geeft vooral richting aan, stelt themas centraal, inspireert op basis van een gedeelde analyse en wil bijdragen aan de verbetering van het onderwijs, onze kerntaak.

  de update naar Koers 2014

  Er staan in Koers 2013 mooie passages over leren in een veranderende wereld, in een internationale context, vol ict en technologie, kortom we zijn het er over eens dat we opleiden voor de wereld van 2050, zonder dat we precies weten hoe die er uit zal zien, en niet langer voor de wereld van 1950. Daar hebben we best wel beelden bij, maar het blijft nog wat vaag.

  We spreken over hoogwaardig en betekenisvol onderwijs en de leerling als de maat der dingen. De naam Carmel als garantie voor kwaliteit van onderwijs en zorg. Carmel als garantie voor scholen die bovengemiddeld scoren. Immers, bij ons zijn de randvoorwaarden gemiddeld zodanig dat we het beter zouden moeten kunnen doen dan heel veel andere scholen. Noblesse oblige!

  Het zijn mooie woorden, maar te weinig expliciet geformuleerd in termen van doelstellingen en te bereiken prestaties. We hebben op het terrein van onderwijs weinig, (te) weinig gexpliciteerde gemeenschappelijke opvattingen op het niveau van de Stichting. Begrijpelijk in het licht van de historie van Carmel, onderwijs is van de scholen en niet van de Stichting of het CvB, maar tijden veranderen. Het is wenselijk een stap te zetten naar een strategisch document dat meer houvast biedt om te sturen en te meten, centraal maar ook en vooral onderling. De focus kan, mag en moet scherper, niet in de laatste plaats rond de opbrengsten van het primaire proces. Natuurlijk is onderwijs meer dan rekenen en taal. Als Carmel hebben we de neiging het vooral over de kwaliteit met een grote K te hebben, de zorg, betrokkenheid, aandacht voor iedere mens en heel de mens. Dat is heel goed en dat moeten we vooral blijven doen. Het raakt aan onze kernwaarden.

  Inleiding

  Tot de primaire verantwoordelijkheid van het College van bestuur behoort het opstellen van het strategisch

  beleidskader. In belangrijke mate vormt dit beleidskader de agenda van de Stichting. In koers 2013 is het

  strategisch beleidskader voor de periode 2007 2013 vastgelegd. De procesgang die geleid heeft tot dit

  document is beschreven in koers 2013.

 • 57

  S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - b E S T u u R S V E R S L A G

  Maar anno 2010 gaat het ook om hele andere basale zaken als gemiddelde eindexamencijfers, verschil SE-CE en rendementen. De uitdaging zit hem vooral in het vinden van de juiste balans tussen een scherpere focus op primaire opbrengsten enerzijds en zorg en kansen geven aan de andere kant. Een balans tussen ruimte geven binnen kaders en grenzen stellen. Zonder grenzen is ruimte vooral leegte.Talentoptimalisatie, professionalisering, scholing en verantwoording zijn themas die in de komende jaren nadrukkelijker aandacht vragen en krijgen. Op basis van te formuleren gemeenschappelijke opvattingen en concrete doelstellingen, prestaties en budgetten. Ook op het niveau van de Stichting. Als succes niet wordt gedefinieerd, kunnen we niet goed sturen op passend gedrag en wordt aansturing richtingloos (Rob Vinke, HRM voor de toekomst). We hebben voor onze Koers scherpere doelstellingen nodig om in de goede richting in beweging te komen.

  Vanuit deze optiek hebben we in 2010 gewerkt aan het bijsturen van onze Koers. In samenspraak met onze rectoren, centrale directies, het Managementteam van het Bestuursbureau en de controller hebben we een aangepaste en verbeterde strategienota ontwikkeld. In werkgroepen en in plenaire zittingen is hierover uitvoerig gediscussieerd. Onderdeel van deze nota is een investeringsagenda (beter gezegd: bestedingsagenda) waarmee 25 miljoen beschikbaar is gesteld voor de realisatie van de doelen. In mei/juni 2011 zal Koers 2014 worden vastgesteld. De instellingen zullen hun eerste actieplannen ter goedkeuring presenteren tijdens de managementgesprekken in juni aanstaande.

  terug naar Koers 2013

  Voor het bestuursverslag over 2010 volgen we nog Koers 2013. In vier hoofdstukken van Koers 2013 worden de strategische kaders van het betreffende onderwerp beschreven. Elk hoofdstuk met uitzondering van hoofdstuk 4 wordt afgesloten met concrete beleidsvoornemens.In dit bestuursverslag over het jaar 2010 geven we aan wat de stand van zaken nu is, wat inmiddels is bereikt en waar nog aan gewerkt moet worden. Wij volgen hiervoor de indeling van Koers 2013 met de hoofdstukken:

  1. Carmel: missie, cultuur en onderlinge verbondenheid

  2. De leerling en het leren op een Carmelinstelling

  3. Werkgever- en werknemerschap binnen Carmel

  4. De meerwaarde van Carmel

 • 58

  Waardegericht lerenOok in 2010 is de aandacht voor waardegericht leren onverminderd gebleven. Carmel kan en wil ook niet anders: in de statuten benadrukt de Stichting de zorg voor de mens centraal te stellen en om bij te dragen aan humanisering en de ontwikkeling van mens en individu. Het waardegericht leren heeft een centrale plek binnen het beleid van de Stichting. Heel de mens, iedere mens, alle mensen als kernwaarden, als uitgangspunten en als toetssteen van beleid. Bij de discussies over de actualisering van ons strategisch beleid (Koers 2014) is dit stichtingsbreed weer herbevestigd. Overeenkomstige missies treffen we aan bij onze instellingen, die allemaal mr willen zijn dan instellingen die kennis overbrengen en vaardigheden aanleren.

  Wij willen nadrukkelijk ook vormen, om onze leerlingen voor te bereiden op hun plek in beroep en samenleving. Om ze op te leiden tot kritische burgers met gevoel voor verantwoordelijkheid. Persoonlijke vorming als pedagogische opdracht. Want een school, en zker een Carmelschool, is zoveel meer dan een instelling die kennis overbrengt en vaardigheden aanleert. Willen we daar echt werk van maken, dan kan waardegericht leren niet beperkt blijven tot lessen levensbeschouwing of een enkel project. Op stichtingsniveau zijn de randvoorwaarden daarvoor al enige jaren goed geformuleerd.In de afgelopen jaren is er op verschillende manieren aan gewerkt om de waardegerichte dimensie van ons Carmelonderwijs onder de aandacht te houden en te versterken. Toch treffen we in de dagelijkse praktijk een diffuus beeld aan. Binnen een aantal scholen heeft,

  Carmel: missie, cultuur en onderlinge verbondenheid

  De concrete beleidsvoornemens, zoals opgenomen in koers 2013, waren: Het bestuursbesluit inzake levensbeschouwelijk en waardegericht onderwijs blijft in de komende jaren kaderstellend. Maar er is meer nodig: instellingen en daarbinnen teams zullen zich verder moeten bezinnen op de waardekant van hun onderwijs en op de competenties van medewerkers die samen de waardegemeenschap die elke Carmelschool is, moeten vormgeven. De notitie Waardegericht leren in Carmelscholen biedt handreikingen om waardegericht leren inhoud te geven in relatie tot intern opleiden, leiderschap, teamvorming en ouderbetrokkenheid. School en ouders lopen een traject parallel aan de loopbaan van het kind. Ouderbetrokkenheid krijgt bij voorkeur vorm op teamniveau, waar immers het makkelijkst een inhoudsvolle dialoog tussen school en ouders mogelijk is. Teams die zelf horizontale verantwoording vorm geven, met ouders en omgeving spreken, moeten hun eigen onderwijs evalueren: dat is een belangrijke beleidsdoelstelling voor de komende jaren. Dat vraagt nog meer scholing voor teamleiders, vooral op het terrein van gedrag en vaardigheden en daarin zal het College van Bestuur blijven investeren. Ook scholen zullen hun teamstructuur moeten blijven versterken en teams congruenter maken met leerlingengroepen, zodat uiterlijk in 2010 een situatie is bereikt waarin teams en teamleiders overal functioneren zoals bedoeld.

  Het College van Bestuur stelt zichzelf ook concrete doelen: in 2008 een jaarverslag op stichtingsniveau produceren dat meer is toegesneden op de maatschappelijke gevraagde transparantie en dat meer onderwijsprestaties op het overkoepelende niveau van de Stichting laat zien. Onder andere daarmee wil het College van Bestuur een bijdrage leveren aan de transparantie van de onderwijssector op landelijk niveau. Ook anderszins zal het College van Bestuur de Stichting landelijk blijven positioneren als een kwaliteitsbewuste en innoverende onderwijsgroep, die zich tegelijk bewust blijft van zijn herkomst en missie.

  Tenslotte heeft het College van Bestuur intern huiswerk: verder gaan met de uitzuivering van rollen binnen de Stichting en de reglementen en statuten waar nodig aanpassen.

 • 59

  S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - b E S T u u R S V E R S L A G

  dan wel krijgt het waardegericht leren langzaam een plaats, op sommige scholen leeft het waardegericht leren maar beperkt. Ruime aandacht vragen voor zingevingvraagstukken en waardegerichtheid gebeurt nog niet overal structureel. Het is voor veel locaties een ontwikkelpunt qua programma en inhoudelijke afstemming. Het vraagt tijd om het die plaats te geven die het verdient. Daarbij is het van belang leerlingen, ouders en teams nadrukkelijk te betrekken bij die ontwikkelingen.

  Voor het verbreden van waardegericht leren ontplooit en stimuleert de Stichting diverse activiteiten, zoals de jaarlijkse studiedagen en de cursussen. In 2010 stond de studiedag in het teken van Burgerschapsvorming. De Carmelopleiding voor waardegericht onderwijs is in 2010 gestopt. Voor 2011 bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de cursus morele vorming.Een belangrijke rol voor de organisatie van deze activiteiten is weggelegd voor de Carmelwerkgroep Waardegericht leren. Evenals in 2009 heeft de werkgroep begin 2010 een brochure uitgegeven met best practices, samengesteld uit informatie vanuit onze instellingen. Thema van deze brochure en ook van de studiedag was burgerschapsvorming.

  In 2010 zijn we op stichtingsniveau gestart met het verzamelen van informatie om een goed overzicht te krijgen van de concrete invulling van waardegericht leren op de verschillende instellingen. De werkgroep is met de instellingen apart, maar ook stichtingsbreed hierover gesprekken aangegaan. Van elke instelling worden n of enkele locaties bezocht. In december 2011 worden de uitkomsten van deze gesprekken gepresenteerd.

  De menselijke maatDe Stichting geeft onderwijs aan ca. 35.400 leerlingen en telt ca. 4.200 medewerkers. Hoe past dit bij de menselijke maat en de zorg voor de mens centraal stellen? De grootschaligheid van de Stichting is intern opgedeeld langs de lijnen van onderwijsinhoudelijke samenhang enerzijds en vestigingsplaatsen anderzijds. Veelal valt de school als locatie en de school als onderwijsgemeenschap samen.

  Onze instellingen staan midden in de samenleving. Wij hechten veel belang aan contacten met onze belanghebbenden. Al die contacten en activiteiten echter draaien om hetzelfde doel: onze leerlingen.Met 51 locaties (gemiddeld dus 695 leerlingen per locatie) en per locatie meerdere teams wordt het onderwijs georganiseerd in kleine scholen (de teams).

  Niet de school als systeem maakt het onderwijs, maar de mensen in de school. Onderwijs wordt gemaakt door een team van mensen: teamleider, docenten en onderwijsassistenten, die daarbij geholpen worden door concirges, roostermakers, medewerkers van de administratie e.a., kortweg gezegd het onderwijs-ondersteunend personeel.

  Teams vormen de onderwijzende school binnen de school; de teamleider en de docenten kennen hun leerlingen. Voor veel leerlingen is het feit dat ze persoonlijk worden gekend door docenten een sterke drijfveer om te leren. Als zelfstandige persoon te worden herkend, geeft zelfvertrouwen en het bewustzijn van eigen kracht. Beide zijn belangrijke voorwaarden om te leren. Maar niet alleen leerlingen hebben baat bij het feit dat ze gezien en gehoord worden. Voor docenten en andere personeelsleden is het een krachtige motivatie om zich voor leerlingen in te zetten. En voor ouders vergroot het hun betrokkenheid bij en hun inzet voor het schoolleven.

 • 60

  teamstructuur

  De teamvorming op scholen is voltooid en in het algemeen is de teamstructuur op de instellingen goed op orde is. Ten behoeve van het versterken van de kwaliteit van de teamleiders in de komende jaren is in 2010 een niet vrijblijvend management development traject ontwikkeld. Passende scholingstrajecten zijn noodzakelijk om een bijdrage te leveren aan de attitude, vaardigheden en instrumentele bagage voor deze leidinggevenden. Maar niet alleen voor de teamleiders zijn scholingstrajecten noodzakelijk: dit geldt voor alle leidinggevenden (zie de paragraaf management development onder het hoofdstuk werkgever- en werknemerschap binnen Carmel).

  Teamleiders zijn de sleutels en katalysatoren voor de onderwijsontwikkeling en de professionalisering van medewerkers en processen. De kwaliteit van onze medewerkers is immers zeer gerelateerd aan de kwaliteit van onze leidinggevenden. Op diverse instellingen kan de functionele samenwerking binnen en tussen de teams nog worden versterkt. Op de gebieden horizontale verantwoording en het evalueren van het eigen onderwijs kunnen en moeten nog vorderingen worden gemaakt. Deze aandachtspunten zullen de komende jaren nog veel zorg en aandacht vragen van de instellingen.

  OuderparticipatieHet onderhouden van relaties met ouders wordt als niet eenvoudig ervaren. Wij ervaren politieke druk om meer aandacht te besteden aan ouders als collectief, maar ervaren tegelijkertijd problemen in het realiseren van initiatieven.

  Ouders zijn wel vertegenwoordigd in de instellings-medezeggenschapsraden, in de gemeenschappelijke medezeggenschapraad, in ouderraden en in ouder-klankbord groepen. Hoe deze raden en/of klankbord-groepen zijn georganiseerd, wordt op de scholen en/of instellingen verschillend vormgegeven, in overleg tussen school en de ouders. Samen hebben ze de structuur en organisatie gekozen die hen het beste past, met het doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen, om gezamenlijk onze leerlingen een optimaal klimaat te bieden voor hun ontwikkeling en vorming.

  Het is complexer om ouders genteresseerd te krijgen om te komen. Onze instellingen willen ouders graag betrekken bij de ontwikkelingen op hun scholen en ze tijdig informeren. De vraag is hoe doe je dat? Vanzelfsprekend vinden ook wij dat de ouders als groep, maar ook individueel zeer belangrijke belang hebbenden zijn bij de school. Het is echter niet realistisch om te wensen dat alle ouders bij de school worden betrokken. Een klein gedeelte is slechts actief en beschikbaar voor participatie in het schoolbeleid en -activiteiten.

  Dit betekent niet, dat we niet zoeken naar mogelijk-heden om ze mee te laten denken en mee te laten werken. Wat voorop staat is dat de ouder op de individuele school een antwoord moet krijgen op zijn vraag op het moment dat hij daar behoefte aan heeft. Wij zorgen ervoor dat de juiste informatie beschikbaar is voor ouders op het moment dat ze ernaar gaan zoeken. Als ouders om welke reden dan ook zich willen verdiepen in een onderwerp en/of actief worden, moeten wij ze van de juiste informatie kunnen voorzien. Via de websites van de scholen kunnen ouders het ouderportaal gebruiken om de ontwikkelingen van hun zoon of dochter te volgen. Uiteraard is via deze websites ook andere belangrijke en nuttige informatie voor ouders beschikbaar. Sinds eind 2010 behoort ook Vensters voor Verantwoording hiertoe.

  De kleinere groep actieve ouders is op diverse manieren bij de school betrokken, zoals ouderraden en ouderklankbordgroepen. Op sommige scholen is er sprake van betrokkenheid van ouders op team-niveau. Dit werkt goed voor het proces van weder-zijds contact en feedback. Juist op teamniveau is ouderbetrokkenheid goed te organiseren. Bij de teamleider is de ouder immers meteen aan het goede adres. Deze schoolleider kent zijn leerlingen en kent de gang van zaken binnen zijn team als geen ander.

 • 61

  S T I C H T I N G C A R M E LC O L L E G E - b E S T u u R S V E R S L A G

  Ook zijn er op scholen de informatieve ouderavonden voor ouders van n of meer klassen, die tot doel hebben informatie te verstrekken en van gedachten te wisselen over een bepaald thema: de brugklas, de pakketkeuze, het examen e.d. De rapportouderavonden bieden individuele ouders de gelegenheid leraren te spreken over het rapport van hun zoon of dochter. In enkele scholen worden de rapporten niet meer naar het huisadres verstuurd, maar persoonlijk aan de ouders verstrekt om op die manier (nog enig) contact met ouders af te dwingen. Veel ouderverenigingen gebruiken ook de website van de school om informatie te verstrekken aan de ouders. Zij zorgen voor plaatsing van de verslagen en maken melding van zaken die spelen binnen de oudervereniging. Ook zorgen zij voor werving van nieuwe ouderverenigingsleden. In de Interscolaire Oudervereniging Carmelscholen (ISOC) zijn alle ouderraden van de Stichting Carmel-college verenigd. Er worden ervaringen uitgewisseld en de leden krijgen informatie en voorlichting. Gemiddeld worden er drie bijeenkomsten per jaar in Deventer georganiseerd. Op uitnodiging van de ISOC is het CvB voor n of meerdere agendapunten aanwezig om het beleid van de Stichting op die onderwerpen toe te lichten.

  Zowel Stichting als instellingen zullen altijd op zoek moeten blijven naar verbeterpunten voor de betrokkenheid van ouders en leerlingen. Grote betrokkenheid van ouders, niet alleen bij activiteiten, maar ook bij het meedenken over ontwikkelingen en het geven van feedback, stellen onze instellingen en ook het CvB zeer op prijs. Over het algemeen zijn positieve geluiden te horen over de manier waarop onze instellingen contacten onderhouden met ouders.

  Horizontale verantwoordingHorizontale verantwoording heeft zich deels nog niet ontwikkeld. Met leerlingen en ouders vindt een dialoog plaats in klankbordgroepen, leerlingenraden, ouderraden, en met ouders tijdens ouderavonden e.d. Met andere belanghebbenden vindt dit in veel mindere mate plaats. Enkele instellingen werken met een omgevingsraad. Alle instellingen doen mee met Vensters voor Verantwoording. In Vensters voor verantwoording worden via de website voor de deelnemende scholen 20 prestatie-indicatoren vermeld die vergeleken worden met landelijke cijfers. Verwacht wordt dat (alle) scholen op deze wijze hun resultaten bekend maken en op basis hiervan de dialoog met belanghebbenden aan gaan. Ook hebben nog niet alle instellingen een zelfevaluatie uitgevoerd waarvan de resultaten met belanghebbenden worden besproken.

  In 2011 willen we meer informatie verzamelen over de verschillende wijzen waarop onze instellingen invulling geven aan de horizontale dialoog. Op basis van dit onderzoek zullen we in gesprek gaan met de schoolleiders om te zien of en hoe wij de dialoog met belanghebbenden kunnen verbeteren.

  Het thema voor de studiedag Medezeggenschapsraden op 11 februari 2010 was: Verantwoording ofwel de Horizontale Dialoog. Naast de inleiding waarin het begrip en het belang van horizontale verantwoording in het kort werden belicht, werden vier workshops gehouden met de onderwerpen Vensters voor Verantwoording (het VO-project), Goed Bestuur verdient goede medezeggenschap, Horizontale dialoog over de pedagogische kerntaak door de school en Praktische invulling van de horizontale dialoog. De aanmeldingen voor deze dag bleven aanvankelijk wat achter t.o.v. andere jaren, maar de opkomst was uiteindelijk goed. Uit diverse reacties van deelnemers bleek dat ze tevreden waren over deze dag.

  Binnen de onderwijssector is het CvB ook landelijk actief, onder meer door te participeren in het bestuur van de VO-raad (de voorzitter is vice-voorzitter van de VO-raad) en in (ad-hoc) werkgroepen. Maar niet alleen binnen het onderwijs is sprake van maatschappelijke betrokkenheid. Wij vinden het belangrijk, dat het CvB maar ook onze schoolleiders en medewerkers weten wat er in de samenleving gebeurt. Buiten de deur actief zijn en dus een belangrijk onderdeel zijn van die samenleving is misschien wel nodig om zeker als school optimaal te kunnen functioneren. Het draagt er in ieder geval aan bij.

  Op diverse wijzen wordt vorm gegeven aan de samenwerking tussen scholen en ouders:

  ouders die actief zijn in verschillende werkgroepen, (thema-avonden, buitenschoolseactiviteiten, diploma-uitreiking, open dag, veiligheid van leerlingen in het verkeer en binnen de school, e.d.);

  praktische hulp; ouderklankbordgroepen communiceren met

  teamleiders over allerlei schoolzaken in het team/de afdeling of de schoollocatie;

  contactouders, die geraadpleegd kunnen worden om informatie te geven over de school van hun kinderen.

 • 62

  Instellingen

  algemeen

  Onze scholen zijn in merendeel stabiele scholen met een toereikend beleidsvoerend vermogen en interne kwaliteitszorg. In het verslagjaar vroeg een aantal instellingen extra aandacht van het CvB, soms voor een benoeming van een directielid, soms voor andere organisatorische kwesties. Deze instellingen worden onderstaand kort gememoreerd.

  Bonhoeffer college

  Het CvB heeft per 1 september 2010 de heer van Schilt benoemd tot