of 60 /60
Jaarverslag 2015

Jaarverslag stichting Triade 2015

  • Upload
    buidung

  • View
    236

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Jaarverslag stichting Triade 2015

Page 1: Jaarverslag stichting Triade 2015

Jaarverslag 2015

Page 2: Jaarverslag stichting Triade 2015

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2015

BESTUURSVERSLAG 1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 29

JAARREKENING 33

GRONDSLAGEN 34

A.1.1. Balans per 31 december 2015 (model A) 37

A.1.2. Staat van baten en lasten over 2015 (model B) 38

A.1.3. Kasstroomoverzicht 2015 (model C) 39

A.1.4. Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2015 40

A.1.4. Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 2015 45

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 48

Verbonden partijen (model E) 49

WNT Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 50

Overige gegevens: 51 - bestemming van het resultaat 52 - gebeurtenissen na balansdatum 53 - accountantshonoraria 54 - personeelsbezetting naar inrichting van de organisatie 55 - controleverklaring 56

Page 3: Jaarverslag stichting Triade 2015

BESTUURSVERSLAG

1

Page 4: Jaarverslag stichting Triade 2015

Bestuursverslag Inhoudsopgave Voorwoord Kind en Onderwijs

• ParnasSys en Integraal • Passend Onderwijs • Kansrijk • Inzet middelen prestatiebox

Personeel

• Verzuim- en gezondheidsbeleid • Opleiden in School: Ontwikkelingen Cop en Col • Functiemix per 1-8-2015 • Ontwikkelingen Cao-po • Wet werk en zekerheid (WWZ) • RDDF plaatsing

Organisatie

• Ontwikkelingen in de wijk Lindenheuvel • Ontwikkeltraject basisschool De Springplank • Ontwikkeling van de Integrale Kindcentra • Schoolzelfevaluatie • Bestuursgesprek onderwijsinspectie • Gespreid leiderschap • Revitalisering schoolgebouwen

Profilering en identiteit

• Open Dagen Triadescholen • Websites • Communicatie • ISY2connect • STEM II

Financiën en beheer

• Loonruimteakkoord 2015 • Vervangingsfonds (Vf) en vervangingen • Doordecentralisatie onderhoud en procedure huisvestingsprojecten • Mantelcontracten • Treasury/schatkistbankieren

Bijlagen

• Analyse financiële situatie • Continuïteitsparagraaf • Organogram • Leerlinggegevens • Verzuimcijfers 2015 • Overzicht natuurlijk verloop • Schema functiemix • Vooruitblik en speerpunten voor 2016

2

Page 5: Jaarverslag stichting Triade 2015

Voorwoord Het financieel resultaat en de financiële positie komen uitgebreid aan de orde in dit jaarverslag 2015. Belangrijk is ook dat aan de beleidsmatige onderwerpen, waarvan het financiële resultaat het gevolg is, voldoende aandacht wordt besteed. Hierbij is de vooruitblik voor het komende jaar een indicatie voor de inzet van middelen en de ontwikkeling van de financiële positie. Zoals gebruikelijk is ook weer het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Triade opgenomen in dit verslag. Een weergave van de manier waarop de rol en taak van de Raad van Toezicht in het afgelopen jaar is ingevuld. Naast de exploitatiebegroting materieel en personeel is de financiële kadernota bij Triade een belangrijk document. Op basis van geformuleerde uitgangspunten en aannames wordt op hoofdlijnen de financiële ontwikkeling op personeel en materieel vlak op middellange termijn geprognosticeerd. Daarmee is het gerealiseerde resultaat in een boekjaar niet alleen te vergelijken met de begroting maar met name ook met de kadernota. Hier wordt duidelijk in hoeverre het langjarig perspectief stand houdt of moet worden bijgesteld. Een eventuele bijstelling heeft direct invloed op de wijze waarop en de mate waarin de beleidsvoornemens kunnen worden uitgevoerd. Een keuzeproces dat aparte besluitvorming noodzakelijk maakt. Eén van de uitgangspunten van de kadernota is een jaarlijkse gemiddelde leerlingendaling van 2,5%. Op 1 oktober 2013 was deze 3,5%, op 1 oktober 2014 (de grondslag voor de berekening van de bekostiging 2015) was de daling ruim 2,6% en daarmee nagenoeg in lijn met de uitgangspunten. Zorgvuldig monitoren is en blijft, als gevolg van de doorzettende leerlingendaling, van wezenlijk belang. Het resultaat over 2015, bijna € 300.000, is t.o.v. de begroting ongeveer € 250.000 beter en ongeveer € 175.000 t.o.v. de kadernota. De stijging van de inkomsten is dit jaar opnieuw hoger dan de stijging van de uitgaven. Het blijft moeilijk om vooraf een duidelijk beeld te krijgen van de stijgingen, mede omdat deze voor een belangrijk deel incidenteel zijn. De versterking van de onderwijskwaliteit is en blijft de belangrijkste doelstelling van Triade. Om dit te bereiken blijft het nodig te investeren in de ontwikkeling van de leerkrachten. Scholing is daarbij van wezenlijk belang. Daarnaast dragen ook de materiële investeringen hieraan bij. Door de behaalde resultaten ten opzichte van zowel de begroting als het langjarig perspectief van de kadernota zijn er geen bijstellingen of faseringen van het beleid noodzakelijk geweest. Na afloop van het eerste schooljaar passend onderwijs is gebleken dat de doelstellingen die voor dit jaar geformuleerd waren ook daadwerkelijk zijn gehaald. Dat betekent dat de middelen die vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs worden doorgeleid naar de schoolbesturen kunnen worden verhoogd. Deze zijn als aanvulling op de reguliere bekostiging nodig om de versterking van zorgniveau 1 en 2 mede vorm te geven. Bij Triade worden deze middelen deels ingezet rechtstreeks in de reguliere formatie van de scholen. Daarmee komen ze direct ten goede aan de versterking van de basisondersteuning. Een belangrijke verantwoordelijkheid die bij de deelnemende schoolbesturen berust, is het vormgeven aan een eigen intern “zorgloket” dat de scholen ondersteunt bij het bieden van zorg op de niveaus 1 t/m 4 en de eventuele inzet van externen op deze niveaus. Bij Triade wordt dit verzorgd door Kansrijk. Op dit moment wordt dit ingevuld door de bovenschoolse onderwijscoördinator samen met de portefeuillehouder kind en onderwijs. Een gedeelte van de middelen vanuit het verband worden hiervoor aangewend. Tenslotte is ook inzet van externen in een aantal gevallen wenselijk en noodzakelijk. Hetzij voor individuele casuïstiek hetzij voor teamontwikkeltrajecten. Deze middelen worden ook hiervoor benut naast de uren die beschikbaar zijn vanuit de herbestedingsmiddelen ambulante begeleiding. Kansrijk speelt een belangrijke rol bij de inzet en coördinatie daarvan. Doel is en blijft het bieden van een adequate zorg en ondersteuning aan de leerlingen die daardoor beter in het reguliere basisonderwijs tot hun recht komen. Een lager deelname-percentage strekt niet alleen tot voordeel van de leerlingen maar bestendigt ook de financiële middelen vanuit het Samenwerkingsverband.

3

Page 6: Jaarverslag stichting Triade 2015

De ervaring tot nu toe wijst uit, dat een grotere inzet van de bij leerkrachten van Triade aanwezige deskundigheid, in het kader van kansrijk nodig is. Hiertoe zal een specialistenteam moeten worden geformeerd. Deskundige leerkrachten gaan onder regie van Kansrijk gerichter ondersteunen op de scholen van Triade. De bekostiging daarvan zal ook plaatsvinden uit de middelen die van het Samenwerkingsverband worden verkregen. Dit alles vormt een ondersteuning die op basis van de opgedane ervaringen steeds fijnmaziger, flexibeler en met meer inzet van de eigen kwaliteit wordt aangeboden aan scholen en leerkrachten die primair de kwaliteit van de zorgniveaus moeten waarborgen en vormgeven. De optimale ontwikkeling van kinderen binnen hun mogelijkheden die ze bij voorkeur met thuisnabij onderwijs hebben, is en blijft de belangrijkste opgave van Triade. De dynamiek die onderwijs de komende jaren zal blijven kenmerken, maakt dit er niet gemakkelijker op, maar vormt tegelijkertijd ook een mooie uitdaging. De betrokkenheid en het enthousiasme van medewerkers en geledingen samen met de voortdurende professionele ontwikkeling, geven het vertrouwen dat Triade op deze veranderende omstandigheden een passend antwoord kan blijven geven. Juni 2016 Drs. A.P.H.M. Cobben, Voorzitter College van Bestuur Triade.

4

Page 7: Jaarverslag stichting Triade 2015

Kind en onderwijs Het kwaliteitsbeleid van de stichting is voor alle scholen van Triade gemeengoed geworden binnen de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit van onze scholen. In overlegsituaties met directeuren en onderwijscoördinatoren finetunen we voortdurend om de afstemming zo optimaal mogelijk te krijgen. Mede door de omvang van de school, zoals aantal groepen, leraren enz. kan de cyclus in detail afwijken. Dit alles echter in overleg met alle betrokkenen. Ten behoeve van borging blijven we de ontwikkelingen met behulp van ParnasSys nauwlettend in de gaten houden. Door mobiliteit in de afgelopen jaren binnen Triade ontstaat er bij wijze van spreken steeds meer een vorm van benchmarking tussen de scholen. Scholen zijn er meer van doordrongen dat afstemming cruciaal is. Zowel voor eventuele overgang van leerlingen, dus van BaO naar BaO, als voor verwijzing buiten de stichting. Passend Onderwijs is nu ruim een jaar van start en het omgaan met veranderende werkvormen en procedures binnen het Samenwerkingsverband en onze eigen stichting wordt helderder. Steeds meer professionals veranderen hun mindset m.b.t. de inzet van de niveaus van zorg. Waar in het verleden snel terug gevallen werd op ondersteuning van externen, komt nu steeds meer het besef dat men zelf verantwoordelijk is voor goed onderwijs en goede begeleiding van leerlingen binnen dit onderwijs. Voortdurend blijven monitoren is een opdracht voor alle betrokkenen. Doen we de goede dingen en blijven de ingezette veranderingen en verbeteringen werken op de lange termijn. In het komende jaar zal meer aandacht besteed moeten worden aan de ontwikkeling van de schoolondersteuningsprofielen (SOP). Hierbij moet vooral gelet worden op een deugdelijke uitleg naar ouders over de mogelijkheden van scholen, maar tevens duidelijkheid worden verstrekt over de grenzen die scholen stellen. SOP’s moeten qua indeling en formulering nog beter stapelbaar zijn, zodat de kwaliteit van onderwijs en ondersteuning van de scholen vergelijkbaarder wordt. Hieruit kan duidelijk worden wat volgens onze eigen normering binnen onze stichting wel en wat nog niet aan de maat is voor goed onderwijs aan alle leerlingen: "omdat elk kind telt". De gesprekkencyclus, die de PDCA-cylcus (Plan Do Check Act) volgt, blijven we vanzelfsprekend doorvoeren. ParnasSys en Integraal De doorlopende ontwikkelingen binnen ParnasSys bieden ons veel hulp in het ontwikkelen en monitoren van ons kwaliteitsbeleid. Ultimview, een nieuw onderdeel van ParnasSys, wordt door iedereen gebruikt. Het geeft middels een korte samenvatting snel de stand van zaken op de belangrijkste punten weer. Het volgen van de kwaliteit binnen onze scholen krijgt hierdoor een extra dimensie. Scholen kunnen dieper in hun onderwijsorganisatie duiken en vanuit de cockpit op stichtingsniveau wordt het overzicht over de prestaties van scholen inzichtelijk gemaakt. Door het tijdig in kaart kunnen brengen van risicofactoren hebben we twee keer per jaar de mogelijkheid om in beeld te brengen waar diepgravender naar gekeken moet worden of waar ondersteuning noodzakelijk is op schoolniveau. Bij het jaarlijks inspectiebezoek komen we dan ook beslagen ten ijs. De inspectie heeft haar waardering uitgesproken over deze gestructureerde aanpak. ParnasSys blijft van eminent belang om in het kader van opbrengstgericht werken de groei bij rekenen, taal evenals de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen te kunnen volgen. Een goede dossiervorming blijkt cruciaal bij verwijzingen naar BAO, SO en SBO. Als cockpit voor leerkrachten, directeuren en College van Bestuur blijft Integraal de belangrijkste informatiebron. De mogelijkheden vanuit ParnasSys zijn legio. Wij hebben hiervan pas een klein deel in gebruik. Komend jaar zullen we verder aan de slag gaan met het inzetten van evaluaties van schoolontwikkeling, aan de hand van vragenlijsten die specifiek toegespitst zijn op Triade-ontwikkelingen. Dit kan en moet nog beter en meer gestructureerd weggezet worden in 2016. Passend onderwijs In 2015 zijn we zoekende geweest naar een adequate, hanteerbare manier van goed en passend onderwijs voor alle kinderen binnen Triade. We hebben ingestoken op een vervolg op de scholing van de Triadewerknemers, namelijk het versterken van de kennis van de leerkracht op de niveaus één en twee van zorg. Dus goed onderwijs binnen de klas. Hier valt de meeste winst te behalen. Onderdelen, die hierbij voortdurend meegenomen worden, zijn: het directe instructiemodel, goed klassenmanagement en voortdurende teamscholing in de vorm van netwerkleren. Binnen alle scholen van Triade hebben deze netwerken vorm gekregen, afhankelijk van de schoolontwikkeling van de betreffende school.

5

Page 8: Jaarverslag stichting Triade 2015

Kansrijk Meteen na het oprichten van Kansrijk (intern zorgloket) binnen de stichting, was het duidelijk dat we voldeden aan vraag en behoefte vanuit het veld. Waar kunnen scholen met vragen terecht betreffende stagnatie in ontwikkeling van leerlingen? Waar we vroeger terecht konden bij het Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek, Kwadrant e.a., ligt de focus bij ons eigen Kansrijk. Met de bovenschoolse coördinator en de portefeuillehouder Kind en Onderwijs hebben we een vraagbaak en vangnet opgezet voor onze scholen. We blijven ons hierin ontwikkelen. Ieder jaar kijken we naar de rode draad (welke thema’s) in de aanvragen bij Kansrijk en anticiperen we op het daaropvolgende jaar. Waar is de meeste behoefte aan? Hoe vervullen we zo goed mogelijk de zorgplicht en kwaliteitszorg in het kader van passend onderwijs. Binnen het werkveld zien we dat de onderwijsbehoeften van kinderen specifieker worden. Het intern specialistennetwerk begint steeds meer vorm aan te nemen. Daarnaast kunnen we gebruik blijven maken van de externe expertise binnen onze regio. Hiermee wil Triade de eigen kwaliteiten van onze leerkrachten versterken. Onder de vlag van Triade kunnen de scholen dus terecht bij Triade Kansrijk “omdat elk kind telt” voor een deskundig advies voor specifieke ondersteuningsbehoeften op school-, leerkracht- en leerlingniveau. Taken van de specialisten binnen Kansrijk:

• informatieverschaffing over alles wat met inhoud en ondersteuning te maken heeft. • door middel van consultatie verduidelijken/concretiseren van ondersteuningsvragen. • expertise inzetten bij ondersteuningsvragen binnen elke laag van de school. • informatie verstrekken over procedures rondom trajecten en arrangementen. • advies geven ten aanzien van te ondernemen acties.

Werkwijze: Voor de aanvragen wordt gebruik gemaakt van het digitale aanvraagformulier van Kansrijk. De scholen dragen er zorg voor dat de ouders geïnformeerd zijn en een toestemmingsformulier ondertekend hebben, voordat bespreking van de casus plaatsvindt. Nu we een jaar bezig zijn met Kansrijk zien we dat er nog meer winst te halen valt uit het delen van elkaars problematieken op school. Het van en met elkaar leren moet meer vorm gaan krijgen, zowel binnen het eigen team als schooloverstijgend. Inzet middelen Prestatiebox Parnassys/Integraal/Zien Het hanteren van het administratie- en zorgmodulesysteem van ParnasSys begint steeds meer gemeengoed te worden binnen de eigen organisatie. Het gebruik wordt doelgerichter en zinvoller. De mogelijkheden om te monitoren worden veelvuldig benut. De bovenschoolse module biedt de mogelijkheid om snel een in- en doorkijkje te genereren van afzonderlijke scholen of van alle scholen van onze stichting, een vorm van benchmarking. Hierdoor kan direct geïntervenieerd worden. Twee maal per jaar wordt hier intensief op ingezet. De gekozen aanpak is gecontinueerd. Inmiddels maken ook alle scholen gebruik van de COTAN gecertificeerde module “Zien”, zodat niet alleen de leerresultaten maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen systematisch kan worden gemonitord. Dit is niet alleen van belang in het kader van Passend Onderwijs maar ook in het licht van het nieuwe toezichtskader van de inspectie. STEM II, Sport en SIEN Een ander deel van de Prestatiebox middelen is ingezet ten behoeve van bovengenoemde ontwikkelingen. Een drietal scholen van de stichting volgt een intensief vijfjaarlijks traject, STEM II. Zie voor een nadere toelichting van dit traject het hoofdstuk Profilering en identiteit. Voor wat betreft cultuur, participeren wij in het project SIEN. Dit is een Limburgse kennisgemeenschap voor cultuureducatie van 23 onderwijsrichtingen. Binnen SIEN komt cultuur en onderwijs samen en ontstaan inspirerende ideeën en initiatieven. De middelen voor cultuurontwikkeling worden door de scholen opgenomen in hun materiële begroting en als zodanig besteed aan cultuuractiviteiten in brede zin. In het afgelopen jaar is de inzet op het gebied van sport, als aanvulling op cultuureducatie en techniek, van de grond gekomen. Door middel van de inzet van Ecsplore (de sportieve school en sport

6

Page 9: Jaarverslag stichting Triade 2015

in actie) op alle scholen van Triade heeft het (programma voor) bewegingsonderwijs een stevige impuls gekregen. Om beweging van kinderen te kunnen en blijven stimuleren zal hier het komende jaar verder aan gewerkt worden. We hebben ingezet op een gezamenlijke scholingsdag voor alle scholen van Triade. Hier komen de ontwikkelingen m.b.t het gymonderwijs aan bod en worden onder de loep genomen. Alle scholen van Triade zetten een bewegingscoördinator in om in overleg met Ecsplore te komen tot een brede ontwikkeling op het gebied van lichamelijke ontwikkeling van onze leerlingen. Stichtingsbreed hebben we gekozen voor een registratiesysteem van deze ontwikkeling van kinderen: Stimulus. Extra leertijd binnen de Triade scholen Eigen middelen en gelden vanuit de gemeente (cofinanciering) worden nog steeds ingezet voor onderwijstijdverlenging voor de groepen 7 en 8, middels het geven van twee modules namelijk rekenen en taal/studievaardigheden. In groep 7 vanaf januari tot en met april, in groep 8 vanaf oktober tot en met januari. LB leerkrachten hebben de voorbereiding van de modules voor de scholen van Triade op zich genomen. Gekeken wordt naar leerlingen die uitvallen aan de onderkant, de D en E (IV en V) leerlingen. Binnen de stichting Triade wordt van de extra leertijd gebruik gemaakt op zeven scholen: De Lemborgh, De Leeuwerik, De Kluis, Sterrenrijk, Reuzepas, De Springplank en ’t Heuvelke. In het afgelopen jaar heeft een lichte verschuiving plaatsgevonden van het tijdstip van aanbod. Dit heeft te maken met het verschuiven naar april van de afname van de Cito-eindtoets.

7

Page 10: Jaarverslag stichting Triade 2015

Personeel Verzuim- en gezondheidsbeleid Gezien het hoge ziekteverzuim over 2015 van ruim 10% (zie bijlage) is met inschakeling van de regioadviseurs van het Vervangingsfonds het verzuim eind 2014 geanalyseerd in individuele gesprekken met directeuren, algemeen directeur Onderwijsservicebureau als bovenschools casemanager en het College van Bestuur. De resultaten hiervan zijn begin 2015 besproken en hebben geleid tot ondertekening van een Verzuimconvenant met het Vervangingsfonds (Vf) in november 2015. Het ziekteverzuim zal omlaag moeten worden gebracht zowel vanuit het oogpunt van waarborging van onderwijskwaliteit als vanuit financieel oogpunt. Het uiteindelijk doel is besturen met een (te) hoog ziekteverzuim op weg te helpen naar het eigenrisicodragerschap, dat naar verwachting door het vervallen van de verplichte aansluiting bij het Vf tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020 voor elk bestuur zal gelden. Op termijn moet een schoolbestuur dus de kosten voor vervanging zelf dragen. Minder verzuim resulteert in minder vervangingskosten. Daarom is in een convenant met het Vf concreet afgesproken dat het verzuim elk jaar met minimaal 1% zal worden teruggebracht tot een verzuimpercentage van 7% in 2018. Daarnaast zijn, in overleg met directeuren, de volgende doelstellingen geformuleerd in een plan van aanpak:

• Herijking en hernieuwde vaststelling visie m.b.t. verzuimaanpak; • Verzuimbeleid en verzuimprotocol actualiseren (inclusief verzuimfolder maken voor

implementatie verzuimaanpak in de schoolteams); • Rollen en verantwoordelijkheden m.b.t. verzuim helder definiëren en eenduidig hanteren; • Kennis en vaardigheden directeuren bevorderen (deskundigheidsbevordering directeuren in

brede zin); • Op basis van een duidelijke verzuimregistratie vindt bespreking en analyse plaats van

verzuimcijfers en gegevens met inachtneming van de regels op het gebied van privacy. • Casuïstiek (vertrouwelijk) op schoolniveau bespreken eventueel samen met adviseur van

Vervangingsfonds verzuimgesprek voeren. Opleiden in School: Ontwikkelingen COP en COL De Driesprong, De Leeuwerik, De Lemborgh, Sterrenrijk, De Kluis en Reuzepas zijn in september 2015 gezamenlijk gestart met het werken in Communities of Practice (COP) en ook het reeds eerder opgestarte leren in Communities of Learning (COL) nam zijn vervolg in het schooljaar 2015/2016. Doel en werkwijze van beide leergemeenschappen lichten wij hieronder kort toe. Een COL is een professionele leergemeenschap waarin mensen leren op velerlei manieren. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en voor het proces ligt bij de leden van de groep. Passie voor het onderwerp is de verbindende schakel tussen de leden. Er zijn diverse COL’s actief binnen het leerlandschap van communities in onze regio. Onze stichting participeert op de volgende wijze in dit leerlandschap. De Driesprong neemt deel aan de COL opbrengstgericht werken, Reuzepas neemt, evenals De Kluis en Sterrenrijk, reeds het tweede studiejaar deel aan de COL beginnende leerkracht, De Lemborgh en De Leeuwerik nemen met Reuzepas deel aan de COL ouderbetrokkenheid. Sterrenrijk participeert ook nog in de COL 21th century skills. In het meest ideale scenario participeert het COL lid eveneens in de bijbehorende COP. Bij Triade is dat niet gelukt, omwille van organisatorische redenen (o.a. toenemende versnippering in de bezetting van de groepen als gevolg van noodzakelijke vervangingen). Binnen de COL staat de eigen inhoudelijke professionalisering van de leden centraal. De vergaarde kennis wordt meegenomen en toegepast in de COP ontwikkelingen en in de schoolontwikkeling. Een andere leergemeenschap is de COP. Binnen de COP participeren leerkrachten, directeuren, studenten, schoolopleiders en studie-loopbaanbegeleiders (slb-ers) van de Nieuwste Pabo. Volgens een aangegeven planning komen de COP’s regelmatig bij elkaar om op gestructureerde wijze te leren binnen het door hun gekozen thema. Zowel proces als product zijn hierbij van belang. Triade participeert in de volgende COP’s: Opbrengstgericht werken (De Driesprong), Omgaan met verschillen (De Kluis/Sterrenrijk) en Ouderbetrokkenheid (De Lemborgh/De Leeuwerik en de Reuzepas). De COP wil door permanente samenwerking (overleg en onderzoek) streven naar verbetering van de praktijk

8

Page 11: Jaarverslag stichting Triade 2015

van leerkrachten en schoolleiding om zo het onderwijs aan leerlingen te verbeteren. De ontwikkeling van de school en de ontwikkeling van de student nemen een nadrukkelijke plek in bij de inhoud van COP. De directeur vormt de schakel tussen beide ontwikkelingen. De werkwijze binnen de COP wordt vorm gegeven aan de hand van de denkbeelden van Cyrilla van der Donk (Praktijkonderzoek In School van Cyrilla van der Donk en Bas van Lanen 2012). Iedere COP heeft budget om externe ondersteuning te bekostigen en COP’s komen ook op regionaal niveau bij elkaar op de Nieuwste pabo. Binnen Triade zullen we de inhoud en de procesgang van de diverse COP’s blijven volgen middels (tussen)evaluaties. Daarnaast zullen we de COP’s verzoeken om zich nadrukkelijk te presenteren in de stichting (o.a. presentaties in het directieberaad, Triademiddag). Het gehele traject Leerlandschap van communities wordt gemonitord door Oberon. Functiemix per 1-8-2015. Bijgevoegd het overzicht met de stand van zaken realisatie functiemix per 1 augustus 2015. Aangezien de streefpercentages nog niet zijn gehaald, zal ook per 1-8-2016 een nieuwe tranche functiemix uitgezet worden, zodat leerkrachten de mogelijkheid hebben voor doorstroom en promotie naar schaal LB. Ontwikkelingen Cao-po In 2013 zijn ook de primaire arbeidsvoorwaarden voor het primair onderwijs doorgedecentraliseerd, hetgeen betekent dat de PO-raad als werkgeversorganisatie met vakcentrales onderhandelt over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Eind september 2014 is er een nieuwe CAO PO tot stand gekomen. De CAO PO 2014-2015 loopt van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 en is met 1 jaar verlengd tot 1 juli 2016. Om te komen tot een nieuwe CAO PO voor 2016 en later liggen er een aantal moeilijke dossiers.

1. Het treffen van een (aanvullende) regeling voor de ketenbepaling in de CAO PO. 2. Het maken van een budgettair neutrale afspraak over het wijzigen van de bovenwettelijke ww

(WOPO) in relatie tot transitievergoeding o.g.v. WWZ. 3. Het harmoniseren van de huidige twee afvloeiingsregelingen nl. ontslagbeleid (incl. rddf-

plaatsing) en werkgelegenheidsbeleid. 4. Het uitvoeren van het loonruimteakkoord voor 2016.

Om de werkdruk aan te pakken stapt het primair onderwijs over op een 40-urige werkweek en is het mogelijk nieuwe afspraken te maken over taken en taakverdeling. In plaats van het huidige basismodel, waarin een fulltimer maximaal 930 uur van de 1659 beschikbare uren per jaar lesgeeft, kunnen scholen overstappen op een overlegmodel over de werkverdeling, waarin de zwaarte van het werk (klassengrootte, zorgleerlingen, etc.) wordt meegewogen en geen sprake is van een maximum aan de lessentaak. Hiervoor is wel instemming van de PMR en een meerderheid van het personeel nodig. Voor het schooljaar 2015-2016 heeft Triade met instemming van de MR gekozen voor het basismodel. Wet werk en zekerheid (WWZ) De WWZ brengt een aantal veranderingen met zich mee op ontslag- en uitkeringsgebied. Een aspect van groot belang is de nieuwe ketenbepaling. Per 1 juli 2015 is de duur van de ketenbepaling verkort van drie naar twee jaar. Werknemers mogen dan nog maximaal drie contracten krijgen binnen twee jaar, voordat er recht op een vast contract ontstaat. Voor onderwijs betekent dit, dat bij een 4e (korte) vervanging een verplichting tot een vast dienstverband ontstaat, tenzij er sprake is van een onderbreking van minimaal 6 maanden. De voorgenomen oplossingsrichting is een vervangingspool bestaande uit boventalligen en/of jonge leerkrachten per bestuur, mogelijk aangevuld met een bovenbestuurlijk gebruik met andere Limburgse besturen van een vervangersbank. Daarnaast moet rekening worden gehouden met betaling van een transitievergoeding voor dienstverbanden van 2 jaar of langer.

9

Page 12: Jaarverslag stichting Triade 2015

Doordat de CAO PO bij wijze van overbrugging met een jaar is verlengd tot 1 juli 2016 waren in 2015 zowel de nieuwe ketenbepaling als de transitievergoeding bij werkloosheid nog niet van toepassing voor het primair onderwijs. RDDF plaatsing Triade heeft net als andere schoolbesturen in de krimpgebieden van Nederland te maken met terugloop van het aantal leerlingen. Dit zorgt voor druk op de personele exploitatie. Daarbij heeft Triade een hoge gemiddelde leeftijd, waardoor er een forse discrepantie bestaat tussen bekostiging en gemiddelde personele last (GPL). In het bestuursformatieplan 14/15 werden een tweetal leerkrachten in het RDDF geplaatst. Daarnaast werden er een tweetal onderwijsondersteunend personeelsleden in het RDDF geplaatst mede vanwege de afloop van de tijdelijke loonkostensubsidie OOP per 1-8-2015. De RDDF-plaatsing van beide leerkrachten is met name vanwege voldoende natuurlijk verloop niet omgezet in ontslag. Dit is wel gebeurd voor de beide OOP-ers. Van hen heeft Triade helaas per 1 augustus 2015 afscheid moeten nemen.

10

Page 13: Jaarverslag stichting Triade 2015

Organisatie Ontwikkelingen in de wijk Lindenheuvel In de Geleense wijk Lindenheuvel heeft Triade twee scholen, basisschool ’t Heuvelke en basisschool de Springplank. Daarnaast is er een locatie van de openbare basisschool de Duizendpoot, die onder Kindante ressorteert, in de wijk gevestigd. Gezien de ontwikkeling van de populatie c.q. de leerlingendaling is hier één school te veel. Alle onderwijsvoorzieningen clusteren op één locatie is gezien de geografische opbouw en ligging van de wijk Lindenheuvel moeilijk realiseerbaar. Twee onderwijslocaties zullen daarom wenselijk blijven. Een aspect dat wordt ervaren door alle drie de scholen is de verandering in kindpopulatie. Er is een forse toename van leerlingen die behalve extra aandacht op onderwijsinhoudelijk vlak ook op meerdere fronten ondersteuning nodig hebben. Niet alleen op sociaal emotioneel gebied maar ook een verscheidenheid aan problemen in de thuissituatie leidt tot een multiproblem situatie bij steeds meer leerlingen. Dat vraagt om een multidisciplinaire aanpak waarbij behalve onderwijs ook een veelheid van andere organisaties bij betrokken raakt. Denk o.a. aan wijkagent, schoolmaatschappelijk werk, GGD, bureau jeugdzorg, centrum voor jeugd en gezin. Van teams en directie vraagt dit niet alleen in inzet veel maar ook in het bewaken en zuiver houden van de eigen rollen en taken. Vanuit de gedrevenheid en betrokkenheid voor de kinderen is het niet ondenkbaar dat deze grenzen vervagen. Een zorgelijke ontwikkeling in de wijk is de toenemende agressie en criminaliteit die sluipenderwijs ook de school binnenkomt. Extra alertheid, consistent en consequent gedrag en het schoolbreed nakomen van afspraken door een ieder zijn zaken die, naast nadenken over de organisatie van activiteiten, komen bij en naast de inhoudelijke problematieken die er spelen. Door directeuren van de scholen zijn duidelijke signalen afgegeven over de toenemende ernst van de problematiek en de behoefte om deze bestuursoverstijgend aan te pakken. Daarop zijn de besturen van Triade en Kindante om tafel gegaan en is er een miniconferentie georganiseerd waarbij in eerste instantie iedereen die op één of andere manier een rol speelt bij en in deze wijk werd uitgenodigd. De leiding en begeleiding van deze dag was in handen van beide besturen. Hiermee is uitgedragen dat schoolbesturen de handen ineen hebben geslagen en het belang van een adequate aanpak van de problematiek zien. Een groot aantal mensen vanuit allerlei instanties hebben hieraan deelgenomen. Op een eenvoudige manier werd duidelijk hoeveel partijen er “aan het werk zijn” in deze wijk. Voor velen, weliswaar reeds bekend met elkaars werk en rol in de wijk, ook een nieuwe/hernieuwde kennismaking. Behalve de mensen in de uitvoering waren ook nadrukkelijk de leidinggevenden en beleidsbepalers uitgenodigd. De inleiding tot het inhoudelijke programma kwam voor rekening van beide directeuren die nog eens hun zorgen over de ontwikkelingen heel basaal vanuit de dagelijkse praktijk naar voren brachten. Aan de hand van stellingen zijn kleine groepjes aan de slag gegaan met uitwerking daarvan. Resultaten zijn plenair teruggekoppeld. Belangrijkste resultaat was het bij elkaar brengen van iedereen die in de wijk een rol speelt, zowel op uitvoerend als op beleidsbepalend niveau, de herkenning en erkenning van de toenemende complexiteit van de problematiek en de noodzaak om goed afgestemd samen te werken. Na zo’n bijeenkomst is het vervolg weerbarstig. Iedereen gaat verder en aan de slag met de praktijk van alledag. Directeuren zijn aan de slag gegaan om vanuit de gedachte dat de school een belangrijke “vindplaats” is een sociale kaart te maken, waarop de betrokkenen heel concreet in kaart zijn gebracht en waar beschreven wordt welke rol zij vervullen. Op die manier is duidelijk geworden wie in welke frequentie waarvoor wordt ingeschakeld. Vervolgstap is dat directeuren knelpunten signaleren in de samenwerking met externen, deze terugkoppelen naar de besturen die deze knelpunten vervolgens met de collega’s bespreekbaar kunnen maken. Dit blijft een continue traject waarbij de samenwerking die tussen besturen heel concreet is ontstaan ook een basis is om te bespreken welke stappen gezet kunnen/moeten worden op het vlak van de herstructurering van het aantal onderwijslocaties in de wijk. Ontwikkeltraject basisschool De Springplank De Springplank is één van de twee basisscholen van Triade in de wijk Lindenheuvel. Mede veroorzaakt door de toenemende, eerder beschreven problematiek, is de school geconfronteerd met teruglopende resultaten. Ook is er sprake van een forse krimp. Het aantal leerlingen op basisschool De Springplank begaf zich op 1 oktober 2015 nog net boven de opheffingsnorm van de gemeente maar zal daar in 2016 zeker onder komen.

11

Page 14: Jaarverslag stichting Triade 2015

Tijdens de gesprekken over de SZE is de problematiek steeds weer ter sprake gekomen, zijn mogelijkheden verkend en is ondersteuning geboden. In het laatste gesprek is door directeur en onderwijscoördinator gevraagd om hulp. De school had op allerlei fronten geprobeerd het tij te keren, voor wat betreft resultaten en kwaliteit van onderwijs, maar zonder merkbaar resultaat. Een gedachte was om extra personeelsformatie toe te voegen zodat de werkdruk en ook het resultaat zouden kunnen verbeteren. Ook de MR legde een verzoek neer bij het CvB. In de ogen van het CvB is uitbreiding van de formatie niet zonder meer de oplossing. Een integrale aanpak die oplossingsgericht kijkt naar de oorzaken en op welke wijze de school beter zicht kan krijgen op de ontstane situatie en de te zetten verbeterstappen. De M&O-groep is ingeschakeld om een dergelijk aanpak vorm te geven en mede uit te voeren. Hiertoe is een medewerker van de M&O-groep enkele dagen op school geweest en heeft alle groepen bezocht om een duidelijk beeld te krijgen. De rapportage die daaruit voortvloeide werd breed gedragen door de schoolleiding. Op basis daarvan is een start gemaakt met een verandertraject dat meer dan één jaar duurt en waaraan in een volgende fase ook ’t Heuvelke zal deelnemen, de school in dezelfde wijk onder dezelfde directie. Ontwikkeling van de Integrale Kindcentra In de gemeente Sittard-Geleen zijn 5 Integrale Kindcentra gevormd. Bij Triade zijn dit basisschool de Leeuwerik en basisschool Reuzepas. Samen met de kindpartners zijn de directeuren van deze scholen aan de slag gegaan met het inhoud geven aan deze ontwikkelingen. Dit vroeg wat gewenning van alle partijen. Vanuit een verschillende achtergrond en positie samen in één gebouw en dan ook nog komen tot afstemming. Ondanks de afspraak dat de schooldirecteur de regievoerder is op de locatie heeft het wat tijd gevraagd om elkaar te zoeken en te vinden. Om de ontwikkelingen te structureren en eventuele blokkades in de ontwikkeling goed te kunnen oppakken is er een stuurgroep IKC gevormd. In deze stuurgroep hebben de besturen van Triade en PIW (de kindpartner) zitting samen met een directeur van Triade (zijnde geen directeur van een IKC) en de manager van Spelenderwijs die vanuit PIW de uitvoering van de kindfuncties aanstuurt. Vanuit deze stuurgroep is een kader beschreven voor de ontwikkeling. Dit wordt besproken met een werkgroep (directies IKC en rayonmanager Spelenderwijs). De werkgroep is gevraagd een inhoudelijk plan voor de ontwikkeling te schrijven en periodiek de voortgang terug te koppelen. Door de samenstelling van de stuurgroep kunnen makkelijk knopen worden doorgehakt die vanuit de beide organisaties een belemmering kunnen zijn. Naast de stuurgroep bij Triade is er een vergelijkbare stuurgroep bij Kindante. Ook op gemeentelijke niveau is er een stuurgroep IKC. Uiteindelijk doel is het samenvoegen van beide groepen Triade en Kindante die dan de gemeente periodiek op de hoogte houden van de ontwikkelingen waardoor de gemeentelijke groep overbodig wordt. Schoolzelfevaluatie Onderdeel van het kwaliteitsbeleid bij Triade is het maken van een schoolzelfevaluatie. Twee maal per jaar wordt door elke school een analyse van de toetsresultaten gemaakt. Vanuit deze analyse wordt beschreven welke schoolontwikkelingen nodig zijn en hoe deze vorm krijgen. De directeur van school bespreekt deze SZE met het CvB. Ter ondersteuning schuift de bovenschoolse onderwijscoördinator aan en brengt de directeur de onderwijscoördinator van zijn school mee. Deze gesprekken vinden nu voor het derde jaar plaats. Was de focus in het begin heel concreet op de feitelijke resultaten en de verklaring daarvan; nu wordt meer gekeken vanuit de jaarplannen naar de stand van zaken in de realisatie daarvan en/of eventuele bijstellingen a.g.v. de toetsresultaten. Belangrijk onderdeel is ook de vraag naar wat er nodig is om de gewenste ontwikkelingen te realiseren. De bovenschoolse onderwijscoördinator is tevens de coördinator van Kansrijk, het bovenschools zorgloket van Triade in het kader van passend onderwijs. De aanvragen die door een school bij Kansrijk zijn gedaan komen eveneens aan de orde, zeker als hieruit verbeteringen in de zorgstructuur kunnen worden gerealiseerd Dit betreft zaken die op schoolniveau aan de orde zijn maar ook bovenschoolse ondersteuning indien gewenst. De gesprekken worden ook gebruikt om onderwerpen helder te krijgen die bovenschools moeten worden opgepakt. Denk bijvoorbeeld aan nascholing, bespreking in het overleg van directie-onderwijs-coördinatoren (DOC) of DBO. Er kan ook aanleiding zijn voor een vervolggesprek CvB - directeur. Door de regelmaat en de periode waarin deze gesprekken gevoerd zijn, wordt ook de gevolgde ontwikkeling per school en de analyse daarvan onderwerp van gesprek.

12

Page 15: Jaarverslag stichting Triade 2015

Van een gesprek puur over toetsresultaten is dit veranderd in een gesprek over de school, de schoolontwikkeling en de sterke en zwakke punten van een school en de mogelijkheden om ondersteuning te krijgen of te bieden. Good practices van scholen worden doorgegeven aan andere scholen. Zo wordt onderling contact en uitwisseling bevorderd. Bestuursgesprek onderwijsinspectie Zoals gebruikelijk is er in het verslagjaar ook weer een bestuursgesprek geweest met de onderwijsinspectie. De bestuursrapportage (feitelijk een bestuurszelfevaluatie vergelijkbaar met een schoolzelfevaluatie) met de risico-inschattingen en genomen maatregelen zijn door het CvB, portefeuillehouder kind en onderwijs en bovenschoolse onderwijscoördinator gepresenteerd aan de inspectie. Helaas is er weer een nieuwe contact inspecteur voor Triade, waardoor we de kwaliteitscyclus van Triade, de daarbij horende evaluatiemomenten en de vorm van de bestuursrapportage opnieuw hebben moeten toelichten. De inspecteur constateerde dat Triade een goed beeld heeft van de ontwikkelingen en resultaten maar ook van mogelijke knelpunten. Tevens is Triade er zich bewust van, dat onderwijskundige ontwikkelingen onlosmakelijk zijn verbonden met de financiële mogelijkheden. De risicoanalyse van de inspectie heeft geen financiële risico’s aan het licht gebracht op de onderzochte kengetallen. Ook de onderwijskwaliteit is van dien aard dat er geen afwijkend arrangement wordt toegekend aan een school. Voor komend schooljaar staan ook geen inspectiebezoeken in het kader van de reguliere 4 jaarcyclus gepland. Gespreid leiderschap De scholing en professionele ontwikkeling van leerkrachten is aan veranderingen onderhevig. Naast collectieve teamscholingen door externen of individuele opleidingen van leerkrachten komen er in toenemende mate andere trajecten en mogelijkheden voor ontwikkeling. Hierbij worden vanuit de persoonlijke ontwikkelvraag van een leerkracht gelijkgestemden gezocht, waarmee op een minder formele manier “scholing” wordt vormgegeven. Dat kan o.a. via leernetwerken maar ook via bijvoorbeeld het DOC, werk-dbo of de COP’s en COL’s georganiseerd door de nieuwste PABO waaraan Triade deelneemt. Ook in de cao worden deze ontwikkelingen, middels de uren duurzame inzetbaarheid en de uren voor persoonsgerichte scholing gestimuleerd en gefaciliteerd. Deze ontwikkelingen vragen een andere manier van leiderschap door de directeur. Leren/ontwikkelen is minder formeel en teamgericht maar meer informeel en individueel gericht. De schoolontwikkeling vraagt van de directeur heel helder richting te geven aan ontwikkeling van leerkrachten gericht op het bereiken van de gestelde schooldoelen. Samen met SKOEM heeft Triade een ondersteuningsvraag neergelegd bij het NRO. Deze is gehonoreerd en dat betekent dat middelen beschikbaar zijn om met een deskundige externe begeleiding heel gericht te werken aan de ontwikkeling van de benodigde vaardigheden. Dit met als doel de ontwikkeling op het gebied van scholing/ontwikkeling van leerkrachten te laten stroken met de doelen van schoolontwikkeling. Het traject is gestart in 2015 en loopt in totaal drie jaar. Revitalisering schoolgebouwen Triade is al weer enkele jaren doende om de schoolgebouwen volledig te revitaliseren. Een prettige en eigentijdse werk- en leeromgeving draagt bij aan het welbevinden van leerkrachten en leerlingen en daarmee aan de positieve ontwikkeling van kinderen. Ook in het verslagjaar zijn er diverse activiteiten geweest. Zo kreeg basisschool De Lemborgh volledig nieuwe buitenkozijnen met dubbel glas, betere ventilatie en hedendaagse zonwering. Voor de grootste school van Triade, basisschool De Driesprong, is een gebouwelijk concept ontwikkeld, dat tegemoet komt aan de onderwijsvisie en de mogelijkheden om het schoolgebouw optimaal te benutten. Vanwege de omvang en de daarbij horende investeringen is het niet mogelijk om deze school in een keer te revitaliseren. Fasegewijs is voorzien om De Driesprong de komende jaren bouwkundig te revitaliseren en gelijktijdig het meubilair te vervangen.

13

Page 16: Jaarverslag stichting Triade 2015

Profilering en identiteit Open Dagen Triadescholen De planning van de OpenDagen van de Triadescholen werd ook in 2015 weer, in de periode februari/ maart, bovenschools gecoördineerd. Deze dagen werden via het mededelingenblad, de school- en stichtingswebsite gecommuniceerd. Verder werd er in de plaatselijke media een advertentie geplaatst. Websites Sinds 2014 zijn alle basisscholen van Triade te vinden op de site www.scholenopdekaart.nl Op deze site worden de vele gegevens van de scholen verzameld. Door de vele informatiebronnen die aan deze site zijn gekoppeld is het een aandachtspunt om de informatie kritisch te bekijken en te voorzien van een correcte toelichting. Communicatie Alle scholen van Triade werken met het communicatiesysteem ISY school. Binnen dit systeem zijn er afgelopen jaar een aantal tools toegevoegd. O.a. kunnen we nu een noodmelding geven wanneer er dringende informatie naar ouders gewenst is. Ouders worden op dat moment direct geïnformeerd via de mail. Ook is de tool om het overblijven te digitaliseren eraan toegevoegd. In het komende jaar wordt er ook een ziekmeldingstool aan toegevoegd. Een studente van Zuyd Hogeschool maakt in haar afstudeerjaar een scriptie over de interne en externe profilering van de Stichting Triade en haar scholen. De aanbevelingen worden in een communicatieplan verwerkt. ISY2connect In het afgelopen jaar is ook het communicatiesysteem ISY2connect voor medewerkers van Triade gestart. Het systeem voldoet nog niet echt aan de wensen van de organisatie. Een nieuwe release wordt het komende jaar verwacht. STEM II Hierbij worden scholen ondersteund in het aanbod wetenschap en techniek voor leerlingen om deze ontwikkelingen op een onderzoekende manier aan de orde te stellen. Teams worden geschoold, zodat zij in 2018 zelfstandig hiermee aan de slag kunnen met de leerlingen binnen hun doelgroep. In de afgelopen jaren zijn de teams van deze betrokken scholen professioneel geschoold om te kunnen voldoen aan de leervragen van de leerlingen. In STEM II werken zo’n 40 scholen van zes verschillende schoolbesturen samen aan het ontwikkelen van wetenschap- en technologieonderwijs. Speerpunt hierbij is het ontwikkelen van een nieuwsgierige, onderzoekende en ontwerpende leerhouding bij kinderen van 4 t/m 12 jaar: de zogenaamde 21th century skills. Wetenschap- en technologieonderwijs helpt kinderen onder meer kritisch te denken, creatief en oplossingsgericht te zijn en nieuwe vaardigheden aan te leren.

14

Page 17: Jaarverslag stichting Triade 2015

Financiën en beheer Loonruimteakkoord 2015 In het loonruimte-akkoord is afgesproken dat in de CAO PO wordt vastgelegd dat: • Iedereen die in september 2015 in dienst was, eenmalig € 500,- naar rato van de werktijdfactor

krijgt; • Een loonsverhoging plaatsvindt van 1,25% per 1 september 2015; • Een loonsverhoging plaatsvindt per 1 januari 2016 van 1,6% op basis van de extra

kabinetsbijdrage; • Een loonsverhoging plaatsvindt per 1 januari 2016 van 1,4% op basis van aanpassing van de

pensioenregeling; • Een loonsverhoging plaatsvindt op basis van de verlaging van de pensioenpremie per 1 januari

2015. Voor 2015 is voor het primair onderwijs zoals eerder afgesproken de uitbetaling (€ 328 eenmalig, naar rato) ingepland voor oktober. Voor 2016 is 0,72% beschikbaar voor extra loonruimte.

Inmiddels zijn de onderdelen 1 en 2 op grond van overleg tussen PO-raad en vakcentrales in december 2015 met terugwerkende kracht uitbetaald. Over de loonsverhogingen per 1 januari 2016 dienen in de nieuwe CAO PO nog afspraken te worden gemaakt. Vervangingsfonds (VF) en vervangingen Per 1 januari 2015 wordt de vervanging van CAO-verlof (art. 8.7. en 8.8.) niet langer door het VF bekostigd. Dit komt voor rekening van de schoolbesturen. Het door de premieverlaging van het VF vrijkomende bedrag wordt naar rato van het aantal leerlingen toebedeeld als extra budget aan de scholen ter bekostiging van de vervanging van dit CAO-verlof. Voorts wordt vanaf juli 2015 de vervanging van ziekteverlof tijdens de zomervakantie niet langer bekostigd door het VF en wordt per 1 januari 2016 een normvergoeding en een nieuw bonus-malus systeem ingevoerd. Het systeem van bekostiging van vervangingen in het primair onderwijs is daardoor zeer divers en versnipperd geworden. Voor de vervanging van CAO-verlof hebben scholen een eigen budget, waarbij het meerdere voor eigen rekening van de school komt. Voor de vervanging van zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt een uitkering ontvangen van het UWV, welke echter qua hoogte en duur lager en korter is dan de vervanging(skosten). In de formatie is hiervoor aanvullend een bedrag opgenomen. Betaald ouderschapsverlof van de verlofganger wordt bovenschools bekostigd uit het budget BPA en de vervanging uit de vrijgekomen formatie van de school. De vervangingen wegens ziekteverlof (en schorsing van max. 6 weken) worden gedeclareerd bij het VF, waarvoor echter een normvergoeding wordt verstrekt, welke hoger of lager kan zijn dan de werkelijke vervangingskosten. Ook hiervoor is zekerheidshalve in de formatie een bedrag begroot. Dit geldt ook voor de vervanging wegens ziekteverlof tijdens de zomervakantie omdat dit niet wordt vergoed door het VF. Tenslotte volgt er door het VF over elk kalenderjaar een afrekening middels het bonus/malus systeem op grond van het verschil tussen betaalde premie en uitbetaalde normvergoedingen en moet ook de ingestelde vervangingspool bij het VF nog worden verantwoord en afgerekend. Als gevolg van dit gefragmenteerd systeem met de daaraan gekoppelde onzekerheden en risico’s gebeurt de bewaking van alle vervangingsuitgaven maandelijks door het OnderwijsServiceBureau. Doordecentralisatie onderhoud en procedure huisvestingsprojecten In 2014 heeft er reeds, in het kader van de doordecentralisatie onderhoud, een nulmeting van de gebouwen plaatsgevonden en zijn de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP’s) volledig opnieuw samengesteld. Als gevolg van deze doordecentralisatie is het bestuur verantwoordelijk voor het onderhoud van de binnen- en buitenkant van de schoolgebouwen. Vanzelfsprekend leidt dat tot een aanzienlijke toename van het aantal onderhouds- en huisvestingsprojecten voor rekening van het bestuur. Dientengevolge hebben het bestuur en het Onderwijsservicebureau vanaf 2015 ook een wijziging in de financiële administratie doorgevoerd middels het opzetten van een procedure

15

Page 18: Jaarverslag stichting Triade 2015

huisvestingsprojecten. Ieder huisvestingsproject krijgt een projectnummer toegewezen. Dit nummer wordt dan gebruikt in de gehele verdere afhandeling: opdrachtbrieven n.a.v. offertes, facturen, mails, boekingen etc. Daaraan wordt voor elk project een voorblad toegevoegd waarop staat aangegeven: de te verrichten werkzaamheden (bv renovatie, cv, schilderwerk), maand-jaar waarin de werkzaamheden plaatsvinden, het begrote bedrag en de toezichthouder. Alle stukken worden tevens (zoveel mogelijk) digitaal opgeslagen in projectmappen. Bij het bepalen met de toezichthouder welke projecten worden uitgevoerd in een kalenderjaar wordt direct een projectnummer toegekend, zodat het projectnummer vanaf het begin gebruikt wordt. Op het jaarlijks projectoverzicht staan dus de projecten voor dat kalenderjaar, met de vermelding van totaalbedrag, toezichthouder en projectnummer. Dat overzicht kan eveneens gebruikt worden voor het aanmaken van projectmappen, digitale begrotingen e.d. Mantelcontracten In 2015 zijn er contracten afgesloten voor afvalcontainers en touchscreens. Inzake het ophalen van afval is na een onderhandse prijsvergelijking van een viertal leveranciers een contract afgesloten met Sita ingaande 1 januari 2016. Als leverancier van de touchscreens is Prowise aangewezen, dit vanwege de gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit van hardware en software in combinatie met een zeer marktconforme prijs. Treasurybeleid/schatkistbankieren Vanaf november 2013 neemt Triade deel aan schatkistbankieren. Triade houdt haar middelen aan op de eigen rekening-courant en ontvangt hiervoor van het ministerie van Financiën een rentevergoeding. Het betalingsverkeer wordt geregeld via de eigen bank (Rabobank). Aan het einde van een werkdag wordt een eventueel negatief saldo op deze eigen bankrekening aangezuiverd vanaf de rekening-courant die Triade heeft bij het ministerie van Financiën. Andersom wordt een positief saldo op deze bankrekening aan het einde van de dag juist afgeroomd ten gunste van de rekening-courant van Triade bij het ministerie van Financiën. Daarnaast kan door Triade gebruik worden gemaakt van een kredietfaciliteit tot een maximale omvang van € 500.000,=.

16

Page 19: Jaarverslag stichting Triade 2015

ANALYSE VAN DE FINANCIËLE SITUATIE De hiervoor beschreven hoofdlijnen van beleid voortvloeiende uit schoolplannen en beleidsplannen hebben mede invloed op de financiële gang van zaken binnen Triade. Hieronder treft U een analyse aan van de financiële situatie waarin nader zal worden ingegaan op de realisatie 2015 t.o.v. de begroting 2015, op de realisatie 2015 t.o.v. de realisatie 2014, de financiële positie op balansdatum en de verwachte toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de financiële positie van Triade (continuïteitsparagraaf). Vergelijking exploitatieresultaat met begroting De exploitatierekening over het jaar 2015 laat een positief resultaat van € 299.260 zien.Begroot was een positief resultaat van € 56.155.Dit geeft een verschil van € 243.105.Het verschil tussen de realisatie en de begroting wordt veroorzaakt door devolgende posten:

realisatie begroting verschil2015 (in €) 2015 (in €) (in €)

Baten3.1 Rijksbijdragen OCW 9.960.193 9.727.508 232.6853.2 Overige overheidsbijdragen 117.853 86.258 31.5953.5 Overige baten 294.811 210.537 84.274

totaal baten 10.372.857 10.024.303 348.554 Lasten4.1 Personeelslasten 8.162.805 7.977.259 185.5464.2 Afschrijvingen 300.983 341.289 -40.3064.3 Huisvestingslasten 522.605 587.300 -64.6954.4 Overige lasten 1.083.028 1.061.300 21.728

totaal lasten 10.069.421 9.967.148 102.273

saldo baten en lasten 303.436 57.155 246.281

Financiële baten en lasten5 Financiële baten en lasten -4.176 -1.000 -3.176

resultaat 299.260 56.155 243.105

Baten Het verschil tussen realisatie en begrote rijksbijdragen OCW vindt zijn oorzaak in indexering van de lumpsum door stijging van de gemiddelde personeelslast mede in verband met gestegen salarislasten voortvloeiende uit het loonruimteakkoord. Niet begrote gelden inzake bijzondere bekostiging personeel zijn ontvangen ter compensatie van de loonstijging per september 2014. Verder zijn de inkomsten inzake passend onderwijs hoger dan geraamd en zijn in verband met tussentijdse stijging van het aantal leerlingen niet begrote groeigelden gerealiseerd. Bij de overige overheidsbijdragen zijn niet begrote inkomsten ontvangen betreffende gemeentelijke subsidies inzake extra leertijd en integraal kindcentrum. Hier staan niet begrote lasten tegenover. Het verschil bij de overige baten tussen realisatie en begroting wordt met name veroorzaakt door hogere inkomsten uit acties, detachering, verhuur, subsidie opleiden in school en niet begrote inkomsten uit subsidie leerlandschap.

17

Page 20: Jaarverslag stichting Triade 2015

Lasten Het verschil in budget en realisatie bij de personeelslasten wordt met name veroorzaakt door stijging van de salarislasten in verband met het reeds genoemde loonruimteakkoord en door hogere lasten in verband met het project extra leertijd. Verder zijn de lasten inzake vervroegd uittreden van personeelsleden hoger dan geraamd. Dit geldt tevens voor de toeslag inzake premiedifferentiatie vervangingsfonds in verband met gewijzigde declaratiesystematiek. De inkomsten uit de vervangerspool zijn lager dan geraamd. Daarentegen zijn de ontvangen uwv uitkeringen hoger dan begroot. De afschrijvingslasten zijn lager dan geraamd omdat investeringen lager zijn uitgevallen, later zijn uitgevoerd, niet of niet geheel zijn uitgevoerd. De gerealiseerde huisvestingslasten zijn lager dan geraamd. Binnen deze post zijn de lasten betreffende preventief onderhoud hoger uitgevallen dan begroot. De energielasten en de schoonmaaklasten vallen lager uit dan geraamd. Verder is van het budget inzake ondersteuning vastgoedbeheer geen gebruik gemaakt. De overige lasten vallen per saldo hoger uit dan geraamd. Binnen deze post zijn hoger dan begroot lasten op het gebied van arbobeleid, acties, scholing en leermiddelen. Lager dan begroot zijn lasten inzake ouderschapsverlof, pr-uitgaven, automatisering, repro, overblijfkrachten en cultuureducatie. Financiële baten en lasten Door het in 2015 wegvallen van de vergoeding inzake de lasten betreffende schatkistbankieren zijn de financiële lasten hoger dan geraamd. Vergelijking exploitatieresultaat met resultaat voorgaand boekjaar De exploitatierekening over het jaar 2015 laat een positief resultaat van € 299.260 zien.De exploitatierekening over het jaar 2014 laat een negatief resultaat van € -72.432 zien.Dit geeft een verschil van € 371.692. Het verschil tussen de realisatie 2015 en de realisatie 2014 wordt veroorzaakt door devolgende posten:

realisatie realisatie verschil2015 (in €) 2014 (in €) (in €)

Baten3.1 Rijksbijdragen OCW 9.960.193 9.728.604 231.5893.2 Overige overheidsbijdragen 117.853 97.897 19.9563.5 Overige baten 294.811 227.205 67.606

totaal baten 10.372.857 10.053.706 319.151 Lasten4.1 Personeelslasten 8.162.805 8.046.616 116.1894.2 Afschrijvingen 300.983 387.208 -86.2254.3 Huisvestingslasten 522.605 553.101 -30.496 4.4 Overige lasten 1.083.028 1.139.994 -56.966

totaal lasten 10.069.421 10.126.919 -57.498

saldo baten en lasten 303.436 -73.213 376.649

Financiële baten en lasten 5 Financiële baten en lasten -4.176 781 -4.957

resultaat 299.260 -72.432 371.692

Baten De rijksbijdragen OCW zijn in 2015 in totaliteit gestegen in vergelijking met 2014. Diverse oorzaken liggen hieraan ten grondslag. De daling van het aantal leerlingen heeft een negatieve invloed op lumpsum inkomsten. De inkomsten uit subsidie studieverlof en prestatiebox zijn lager dan in 2014. Wegens het eindigen van de loonkostensubsidie onderwijsondersteunend personeel, per augustus 2015, zijn tevens deze inkomsten lager dan in 2014. De subsidie inzake bekostiging jonge

18

Page 21: Jaarverslag stichting Triade 2015

leerkrachten is in 2014 eenmalig verstrekt. De subsidie personeels- en arbeidsmarktbeleid is in 2015 gestegen voortvloeiende uit diverse onderwijsakkoorden. De materiële bekostiging is enerzijds gedaald door minder leerlingen, anderzijds is deze gestegen middels de gelden inzake doordecentralisatie onderhoud buitenkant. Verder zijn in 2015 meer groeigelden ontvangen en zijn de inkomsten vanuit passend onderwijs hoger dan in 2014, onder andere veroorzaakt door verkregen gelden(afrekening) vanuit het voormalige samenwerkingsverband. De stijging bij de overige overheidsbijdragen wordt verklaard door de in 2015 gerealiseerde subsidie inzake integraal kindcentrum. Het verschil in realisatie bij de overige baten wordt veroorzaakt door hogere inkomsten uit verhuur, subsidie opleiden in school, subsidie leerlandschap en detacheringsinkomsten. De inkomsten vanuit acties zijn in 2015 lager dan in 2014. Lasten De personeelslasten zijn in 2015, ondanks verloop van personeel, in totaliteit gestegen ten opzichte van 2014. Dit wordt veroorzaakt door hogere lasten in verband met het vervroegd uittreden van personeelsleden, door stijging van lasten middels algemene salarisverhogingen mede voortvloeiende uit diverse onderwijsakkoorden, verdere uitvoering van het aktieplan convenant leerkracht (functiemix), hogere lasten inzake de projecten kansrijk en onderwijstijd, hogere storting in de voorziening jubileum gratificatie en lagere uwv uitkeringen. Verder is de toeslag inzake premiedifferentiatie vervangingsfonds in 2015 hoger dan in 2014 in verband met gewijzigde declaratiesystematiek. Van diverse locaties welke zijn afgestoten zijn de onderhoudsinvesteringen in 2014 versneld afgeschreven. Dit veroorzaakt de hogere afschrijvingskosten in 2014 ten opzichte van 2015. Het verschil in huisvestingslasten wordt veroorzaakt door hogere lasten in 2015 inzake onderhoud en energie, de schoonmaaklasten zijn in 2015 lager uitgevallen en verder is in 2015 in tegenstelling tot 2014 geen gebruik gemaakt van het budget inzake ondersteuning vastgoedbeheer. De overige lasten zijn in totaliteit gedaald. In 2015 zijn lagere lasten gerealiseerd ten opzichte van 2014 op het gebied van betaald ouderschapsverlof, integraal personeelsbeleid, automatisering, repro en acties. De gerealiseerde lasten inzake leermiddelen en scholing zijn in 2015 hoger dan in 2014. Financiële baten/lasten Het verschil ten opzichte van 2014 wordt veroorzaakt door lagere rente opbrengsten en door het in 2015 wegvallen van de vergoeding inzake de lasten betreffende schatkistbankieren. Financiële positie op balansdatum Onderstaand zijn enkele kengetallen vermeld met betrekking tot de liquiditeit, solvabiliteit en weerstandsvermogen van de Stichting. Liquiditeit:current-ratio: 31-12-2015 31-12-2014 1,7 1,7 De current-ratio geeft de verhouding aan tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. Als deze boven de 1 ligt kan men in het algemeen spreken van een gezonde situatie. De current-ratio is ten opzichte van 2014 gelijk gebleven. Solvabiliteit 31-12-2015 31-12-2014 75 75 De solvabiliteit is berekend door het eigen vermogen uit te drukken in een percentage van het balanstotaal. Algemeen ligt de minimumwaarde tussen de 25 en 50. De solvabiliteit is ten opzichte van 2014 gelijk gebleven. Weerstandsvermogen 31-12-2015 31-12-2014 41 39 Het weerstandsvermogen is het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van alle baten in een jaar inclusief de financiële baten. Het weerstandsvermogen is ten opzichte van 2014 licht gestegen.

19

Page 22: Jaarverslag stichting Triade 2015

Continuïteitsparagraaf

A Gegevensset

A1. FTE + leerlingenaantallenrealisatie raming raming raming

2015 2016 2017 2018Personele bezetting in FTE -Bestuur en Management 10,2073 10,2073 10,2073 10,2073 -Personeel primair proces 99,725 104,3807 101,7707 98,2507 -Ondersteunend personeel 10,0675 10,0675 10,0675 10,0675totaal 119,9998 124,6555 122,0455 118,5255

Leerlingenaantallen 1985 1965 1916 1868

Bij de raming van het verloop van het aantal personeelsleden de komende jaren is, tot en met juli 2017,rekening gehouden met een pensioenleeftijd van 64 jaar. Voor de jaren daarna is 65 jaar aangehouden.Bij de ontwikkeling van het aantal leerlingen is vanaf 2017 uitgegaan van een gemiddelde daling van 2,5%. A2. Balans realisatie raming raming raming 2015 2016 2017 2018Activa (in €) (in €) (in €) (in €)

Vaste activa1.2 Materiële vaste activa 3.351.759 4.163.659 4.236.271 4.275.6001.3 Financiële vaste activa 0 0 0 0

totaal 3.351.759 4.163.659 4.236.271 4.275.600

Vlottende activa1.5 Vorderingen 695.835 695.835 695.835 695.8351.7 Liquide middelen 1.555.587 706.057 706.057 706.057

totaal 2.251.422 1.401.892 1.401.892 1.401.892

Totaal activa 5.603.181 5.565.551 5.638.163 5.677.492

Passiva

2.1 Eigen vermogen Algemene reserve 3.154.592 3.162.847 3.172.255 3.178.380Bestemmingsreserve publiek 1.057.328 1.147.068 1.210.272 1.243.476

2.2 Voorzieningen 84.551 84.551 84.551 84.551

2.4 Kortlopende schulden 1.306.710 1.171.085 1.171.085 1.171.085

Totaal passiva 5.603.181 5.565.551 5.638.163 5.677.492

Van de ontwikkeling van de vorderingen, liquide middelen, de voorzieningen en de kortlopende schulden is voor 2016 een inschatting gemaakt. De verwachting is dat deze posten in de jaren erna op een zelfde niveaublijven.

20

Page 23: Jaarverslag stichting Triade 2015

A2. Staat van baten en lasten

realisatie raming raming raming2015 2016 2017 2018

Baten (in €) (in €) (in €) (in €)

3.1 Rijksbijdragen 9.960.193 10.095.484 10.111.241 9.929.2913.2 Overh.bijdr.en-subs.overige overh. 117.853 87.819 87.563 87.5633.5 Overige baten 294.811 223.067 214.262 213.864

totaal baten 10.372.857 10.406.370 10.413.066 10.230.718

Lasten

4.1 Personeelslasten 8.162.805 8.288.111 8.323.085 8.190.7294.2 Afschrijvingen 300.983 338.497 363.696 374.7334.3 Huisvestingslasten 522.605 588.400 588.400 588.4004.4 Overige lasten 1.083.028 1.092.367 1.064.273 1.036.527

totaal lasten 10.069.421 10.307.375 10.339.454 10.190.389

Saldo baten en lasten 303.436 98.995 73.612 40.329

5 Financiële baten en lasten -4.176 -1.000 -1.000 -1.000

Resultaat 299.260 97.995 72.612 39.329

Kengetallen realisatie raming raming raming2015 2016 2017 2018

Liquiditeit:current-ratio 1,7 1,2 1,2 1,2Solvabiliteit 75 77 78 78Weerstandsvermogen 41 41 42 43Kapitalisatiefactor 50 50 51 52

Toelichting

Vanaf 2012 heeft Triade reeds een financiële kadernota samengesteld waarin op basis van wet- en regelgevingen actuele beschikbare gegevens beschreven is welke aannames en uitgangspunten ten grondslag liggenaan de inzet van personele en materiële middelen en waarin relevante externe en interne ontwikkelingenzijn opgenomen. De geraamde financiële personele en materiële resultaten zijn doorgerekend tot en met2020 waarbij tevens de verwachte ontwikkeling in liquiditeit, solvabiliteit en vermogenspositie is weergegeven.In 2013, 2014 en 2015 is deze nota aan de hand van voortschrijdende ontwikkelingen en vigerende regelgevingopnieuw samengesteld. Het streven in deze nota is het realiseren en handhaven van een begrotingsevenwicht.Beleidsvoornemens welke zijn geformuleerd in het strategisch beleidsplan 2015-2019 van Triade zullen metinachtneming van de aangegeven ondergrenzen in deze financiële kadernota dienen te worden gerealiseerd.De hierboven weergegeven cijfers zijn samengesteld op basis van deze kadernota, de realisatie 2015 en degegevens weergegeven in het formatieplan 2016/2017 d.d. februari 2016. Gesteld kan worden datbovengenoemde balansontwikkeling, resultaten en kengetallen zich cumulatief positiever ontwikkelen dangeraamd in de vastgestelde en goedgekeurde financiële kadernota 2011-2020 d.d. december 2015.

21

Page 24: Jaarverslag stichting Triade 2015

B Overige rapportages

B1 Risicobeheersings- en controlesysteemIn de genoemde kadernota 2011-2020 zijn uitgangspunten, onzekerheden en risico's benoemd. Hieruitvolgt een financiële raming tot en met 2020 welke in de jaarlijkse planning en controlcyclus is verankerd.Jaarlijks worden materiële en personele begrotingen gemaakt waarbij de geraamde resultaten wordengetoetst aan de cijfers opgenomen in de kadernota. Tevens worden in de loop van het jaar (2e en 3ekwartaalrapportage) gerealiseerde resultaten, zowel materieel als personeel, afgezet tegen de ramingen welke zijn neergelegd in de financiële kadernota. Op eenzelfde wijze worden de investeringen gemonitord.Door middel van het periodiek updaten van de kadernota in combinatie met boven beschreven rapportagesystematiek kunnen afwijkingen snel worden gesignaleerd waarna bijsturing mogelijk is.Niet alleen de resultaten, liquiditeit en solvabiliteit worden gemonitord maar tevens de kapitalisatiefactor.Dit, door de commissie Don, in het leven geroepen kengetal wordt door de inspectie gehanteerd bij debeoordeling van de vermogenspositie van schoolbesturen. De kapitalisatiefactor geeft de verhouding weervan het balanstotaal verminderd met de waarde van de gebouwen en terreinen die onder de materiële vasteactiva vallen, gedeeld door het totaal aan baten inclusief de financiële baten.Voor Triade is deze factor op 31 december 2015 50%. De op dit moment geldende normatieve factor, voorschoolbesturen met een totaal aan baten van meer dan 8 miljoen, is vastgesteld op 35%. Echter deinstellingskapitalisatiefactor waarbij rekening is gehouden met de financieringsfunctie, de bufferfunctie(risico) en de transactieliquiditeit bedraagt voor Triade 49%.Dit betekent, gezien de huidige factor van 50%, dat de kapitalisatiefactor mag dalen. Kijkend naar degeraamde kengetallen zal zich deze factor in de komende jaren naar verwachting iets boven hetniveau van de instellingskapitalisatiefactor begeven.

B2 Risico's en onzekerhedenIn de reeds genoemde financiële kadernota 2011-2020 zijn, onder andere, de volgende relevanteontwikkelingen en risico's beschreven.De wet werk en zekerheid (WWZ), welke vele veranderingen met zich mee brengt op ontslag- enuitkeringsbeleid. Aspecten van belang in deze zijn de nieuwe ketenbepaling en de verplichting tot betalingvan de transistievergoeding.Verder zijn nog niet alle effecten van de nieuwe CAO-PO duidelijk. Waarbij onder andere te denken valtaan de nog te maken budgettair neutrale afspraak over het wijzigen van de bovenwettelijke ww (WOPO) in relatie tot genoemde transitievergoeding op grond van de WWZ.Als gevolg van diverse toekomstige wijzigingen in de vergoedingensystematiek van het Vervangingsfondsen mogelijke wijzigingen bij het Participatiefonds zullen de risico's toenemen.De mogelijke discrepantie tussen de doordecentralisering van de gelden inzake onderhoud buitenkant en dewerkelijke lasten in deze blijft een risico. Dit geldt tevens voor onvoorziene stijging van werkgeverslasten.Ondanks alle onzekerheden is de nu samengestelde kadernota in ieder geval een ankerpunt waartegennieuwe ontwikkelingen kunnen worden afgezet, waarna eventuele bijsturing mogelijk is.

B3 Toezichthoudend orgaanHet toezichthoudend orgaan bij Triade is de Raad van Toezicht. Dit orgaan vergadert periodiek met hetCollege van Bestuur waarbij zij het College van Bestuur kan adiviseren en van gedachten wisseltover beleidsvraagstukken. De Raad van Toezicht heeft de financiële kadernota 2011-2020 goedgekeurd. Jaarlijks zal zij de materiële begroting en personele begroting(formatieplan) toetsenaan de financiële kadernota. In de loop van het boekjaar ontvangt de Raad van Toezicht over het eerste, tweede en derde kwartaal een rapportage waarin de financiële stand van zaken wordt weergegeven. Bij detweede en derde kwartaalrapportage wordt een prognose afgegeven voor het gehele boekjaar en teruggekoppeld naar de financiële kadernota. Op deze wijze wordt de Raad van Toezicht in staat gesteld omop adequate wijze toezicht te kunnen houden op de financiële situatie van Triade.In dit jaarverslag is het verslag van de Raad van Toezicht over 2015 bijgesloten.

22

Page 25: Jaarverslag stichting Triade 2015

Org

anog

ram

Tria

deR

aad

van

Toez

icht

Col

lege

van

bes

tuur

GM

R

Kern

over

leg

Dire

cteu

renb

estu

urso

verle

g

Ond

erw

ijsSe

rvic

eBur

eau

MR

scho

oldi

rect

eur

scho

oldi

rect

eur

scho

oldi

rect

eur

scho

oldi

rect

eur

Team

OV

23

Page 26: Jaarverslag stichting Triade 2015

TRIA

DE

stic

htin

g vo

or k

atho

liek

prim

air o

nder

wijs

Leer

lingg

egev

ens

(ong

ewog

en)

prog

nose

teld

atum

te

ldat

um

teld

atum

te

ldat

um

teld

atum

te

ldat

um

teld

atum

1-

okt-0

41-

okt-0

51-

okt-0

61-

okt-0

71-

okt-0

81-

okt-0

91-

okt-1

01-

okt-1

11-

okt-1

21-

okt-1

31-

okt-1

41-

okt-1

51-

okt-1

6

De

Kop

pelb

erg

#15

214

814

513

813

111

60

00

00

0D

e Le

euw

erik

223

225

231

223

207

207

204

206

201

195

202

208

199

De

Dro

ssae

rt $

214

180

162

145

144

135

140

139

00

00

De

Klu

is34

632

731

931

029

526

123

321

721

319

721

022

223

6S

terr

enrij

k $

299

304

302

293

272

251

239

210

272

263

255

270

282

De

Lem

borg

h 28

829

127

426

824

123

522

321

120

820

221

424

725

5D

e S

prin

gpla

nk22

622

021

119

018

816

716

816

418

917

615

414

012

6t H

euve

lke

289

276

263

270

243

236

234

229

223

212

185

181

180

De

Drie

spro

ng*

503

475

465

441

497

497

494

475

540

557

533

529

500

Reu

zepa

s18

417

917

617

716

917

329

725

322

319

719

318

819

6To

taal

2724

2625

2548

2455

2387

2278

2232

2104

2069

1999

1946

1985

1974

Oph

effin

gsno

rm g

emee

nte

Sitta

rd-G

elee

n va

naf 1

-8-2

013

tot 1

-8-2

018:

139

leer

linge

n

* Pro

gnos

e D

riesp

rong

1-1

0-20

16 is

incl

usie

f 102

Leo

nard

o-le

erlin

gen,

teld

atum

1-1

0-20

15 is

eve

neen

s in

cl. 1

02 L

eona

rdo-

leer

linge

n.

# D

e Ko

ppel

berg

is p

er 1

-8-2

010

opge

heve

n na

fusi

e m

et 't

Kem

pke.

Nie

uwe

naam

bas

issc

hool

Reu

zepa

s$

Fusi

e pe

r 1-8

-201

2 va

n ba

siss

chol

en D

e M

eule

hook

en

De

Dro

ssae

rt. N

ieuw

e na

am b

asis

scho

ol S

terr

enrij

k.

24

Page 27: Jaarverslag stichting Triade 2015

Verzuimcijfers 2015

Bedrijfsnaam Stichting Triade

Verslagperiode 01-01-2015 t/m 01-01-2016

Organisatorische eenheid/eenheden 't Heuvelke, College van Bestuur, De Driesprong, Leonardo

afdeling, De Kluis, De Leeuwerik, De Lemborgh, De

Springplank, OnderwijsServiceBureau Triade, Reuzepas,

Sterrenrijk en Stichting Triade

In/exclusief Vangnet Inclusief

Datum 31-03-2016

Organisatorische eenheid

ZVP ZMF GZVD FTE WN

1e jaar 2e jaar Totaal

't Heuvelke

13,15 % 8,42 % 21,57 % 2,94 8,3 12,71 43,0

College van Bestuur

1,22 % 0,00 % 1,22 % 0,12 5,0 1,34 8,0

De Driesprong

8,84 % 0,74 % 9,57 % 1,07 8,3 26,04 67,0

Leonardo afdeling

2,96 % 0,00 % 2,96 % 0,90 2,3 8,60 34,0

Subtotaal 'De Driesprong'

7,38 % 0,55 % 7,93 % 1,03 7,1 34,64 83,0

De Kluis

5,07 % 1,78 % 6,84 % 0,83 10,6 13,23 46,0

De Leeuwerik

14,09 % 3,11 % 17,20 % 0,83 27,9 12,70 40,0

De Lemborgh

6,66 % 0,81 % 7,47 % 0,92 12,2 14,85 35,0

De Springplank

1,14 % 0,00 % 1,14 % 1,44 3,0 10,87 31,0

OnderwijsServiceBureau

0,16 % 0,00 % 0,16 % 0,22 3,0 4,57 7,0

Reuzepas

6,39 % 0,00 % 6,39 % 1,42 18,0 14,58 41,0

Sterrenrijk

12,70 % 5,67 % 18,37 % 0,95 19,5 18,61 55,0

Totaal 'Stichting Triade'

8,05 % 2,22 % 10,27 % 1,17 11,6 138,09 254,0

Toelichting gebruikte afkortingen en symbolen:

ZVP = ZiekteVerzuimPercentage ZMF = ZiekteMeldingsFrequentie GZVD = Gemiddelde ZiekteVerzuimDuur FTE = Beschikbare arbeidscapaciteit (Full Time Equivalent) WN = Aantal WerkNemers

25

Page 28: Jaarverslag stichting Triade 2015

TRIADE Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Overzicht natuurlijk verloop schooljaar 2015/2016 school werktijdfactor ontslagdatum ontslagreden 06JS 0,3934 1-9-2015 WGA 06JS 0,6849 31-05-2016 Ontslag 07UK 0,1479 1-8-2015 Deeltijdontslag 07UK 1,0000 1-1-2016 WIA 08ME 0,5180 1-9-2015 Keuzepensioen 08ME 1,0000 1-9-2015 Keuzepensioen 08ZR 0,9186 1-8-2015 Keuzepensioen 08ME 0,1465 1-8-2015 Deeltijdontslag 15DD 0,6955 1-11-2015 Ontslag op eigen verzoek 16WB 0,4531 1-10-2015 WGA TOTAAL 5,9579

Totaal aantal fte’s (normbetrekkingen) beschikbaar voor personeel bedraagt 119,9. Het natuurlijk verloop in verhouding tot het aantal fte’s beschikbaar voor personeel bedraagt 4,97%.

26

Page 29: Jaarverslag stichting Triade 2015

Ove

rzic

ht fu

nctie

mix

1e,

2e,

3e,

4e,

5e

en 6

e tr

anch

e LB

-leer

krac

hten

Scho

ol1-

okt-0

90,

06FT

E-LB

1-ok

t-10

0,12

FTE-

LB1-

okt-1

10,

18FT

E-LB

1-ok

t-12

0,24

FTE-

LB1-

0kt-1

3 0,

30FT

E-LB

1-0k

t-14

0,30

FTE-

LBto

taal

OC

-ers

tota

al s

choo

lll.

LB-ft

e20

10/2

011

ll.LB

-fte

2011

/201

2ll.

LB-ft

e20

12/2

013

ll.LB

-fte

2013

/201

4ll.

LB-ft

e20

14/2

015

ll.LB

-fte

2015

/201

6en

OC

-ers

De

Leeu

wer

ik20

70,

4445

020

40,

8727

1,24

3420

61,

3255

1,85

4520

11,

7127

0,85

4419

52,

0591

201

2,14

093,

9523

0,61

034,

5626

0,23

284,

3298

De

Dro

ssae

rt13

50,

2482

014

00,

5236

013

90,

7773

0,00

000

00

0D

e Kl

uis

#26

10,

5918

023

31,

0309

1,00

0021

71,

4155

0,00

0021

31,

8436

1,00

0019

72,

0864

210

2,26

362,

0000

0,85

452,

8545

2,85

45St

erre

nrijk

251

0,56

451,

0000

239

1,06

360,

6112

210

1,35

820,

6053

272

2,48

7326

32,

9864

0,54

2525

52,

8773

0,62

173,

3807

1,19

674,

5774

0,62

173,

9557

De

Lem

borg

h #

235

0,52

090

223

0,97

640,

6075

211

1,36

640,

0000

208

1,78

910,

6000

202

2,15

4521

42,

3182

1,20

750,

8564

2,06

392,

0639

De

Sprin

gpla

nk16

70,

3355

1,00

0016

80,

6764

1,69

5516

40,

9818

2,68

4718

91,

5818

176

1,80

0015

41,

5000

5,38

020

5,38

020,

1628

5,21

74t H

euve

lke

236

0,52

360,

6957

234

1,03

641,

0000

229

1,51

360,

0000

223

1,95

2721

22,

2909

1,00

0018

51,

9227

2,69

570,

6645

3,36

020,

1465

3,21

37D

e D

riesp

rong

/49

71,

2355

5,47

7449

42,

4545

1,74

2847

53,

5264

2,56

0254

05,

4109

557

6,99

550,

8545

533

6,66

821,

0000

11,6

349

1,23

8212

,873

11,

7015

11,1

716

Leon

ardo

-afd

.

R

euze

pas

289

0,66

822,

0000

297

1,38

000

253

1,71

001,

9830

223

1,95

2719

72,

0864

0,46

1219

32,

0318

0,69

185,

1360

05,

1360

1,00

004,

1360

Tota

al22

785,

1327

10,1

731

2232

10,0

145

7,90

0421

0413

,974

59,

6877

2069

18,7

309

2,45

4419

9922

,459

12,

8582

1945

21,7

227

2,31

3535

,387

35,

4206

40,8

079

3,86

5336

,942

6

124,

9063

2010

/201

1di

t zijn

in ft

e9,

9925

120,

7156

2011

/201

2di

t zijn

in ft

e19

,314

5

116,

5250

2012

/201

3di

t zijn

in ft

e27

,966

0

112,

3340

2013

/201

4di

t zijn

in ft

e35

,947

100,

8795

2014

/201

5di

t zijn

in ft

e40

,351

8

99,7

250

2015

/201

6di

t zijn

in ft

e39

,890

# sc

hole

n vu

llen

niet

het

ver

eist

e sc

hool

min

imum

in.

scho

olja

ar 2

011/

2012

scho

olja

ar 2

012/

2013

scho

olja

ar 2

013/

2014

scho

olja

ar 2

014/

2015

scho

olja

ar 2

015/

2016

Aant

al L

B-fte

's o

p be

stuu

rsni

veau

bed

raag

t: 0,

32 x

aan

tal F

TE L

A in

het

Aant

al L

B-fte

's o

p be

stuu

rsni

veau

bed

raag

t: 0,

40 x

aan

tal F

TE L

A in

het

Aant

al L

B-fte

's o

p be

stuu

rsni

veau

bed

raag

t: 0,

40 x

aan

tal F

TE L

A in

het

subt

otaa

lm

utat

ies

tuss

entij

ds

onts

lag

Tota

al

Aant

al L

B-fte

's o

p be

stuu

rsni

veau

bed

raag

t: 0,

08 x

aan

tal F

TE L

A in

het

Aant

al L

B-fte

's o

p be

stuu

rsni

veau

bed

raag

t: 0,

16 x

aan

tal F

TE L

A in

het

Aant

al L

B-fte

's o

p be

stuu

rsni

veau

bed

raag

t: 0,

24 x

aan

tal F

TE L

A in

het

scho

olja

ar 2

010/

2011

27

Page 30: Jaarverslag stichting Triade 2015

Vooruitblik en speerpunten voor 2016 1. Werken aan lichamelijke opvoeding en ontwikkeling leerlingen middels gerichtere focus op

voeding en beweging(sonderwijs). 2. ICT-beleid formuleren met als insteek inhoudelijke onderwijsvernieuwing. 3. Bevorderen doorgaande lijn 0-12 jaar: (pilot) IKC-s De Leeuwerik en Reuzepas.

4. Optimaliseren van de kwaliteit van de ondersteuningsstructuur scholen en leerlingen

ondersteuning voor elk kind met name via doorontwikkeling Kansrijk en invulling specialistennetwerk.

5. Bevorderen opname Wetenschap en Techniek in curriculum middels Stem II project. 6. Terugdringing ziekteverzuim en voorbereiding op vervallen verplichte aansluiting

Vervangingsfonds c.q. eigen risicodragerschap vervangerskosten wegen ziekte. 7. Vervangingsbeleid opstellen ihkv cao-po 2016 en ketenbepaling WWZ. 8. Uitbouw Opleiden in School (OiS) middels COP’s en COL’s. 9. Opstelling van communicatieplan op hoofdlijnen. 10. Vullen en gebruik van Vensters PO. 11. Doorgaande lijn VO-PO: Overdracht digitaal leerlingen dossier middels OSO. 12. Tevredenheidspeilingen personeel, ouders en leerlingen. 13. Herijking taakverdeling en afstemming in en tussen Kernoverleg en DBO. 14. Scholing huidige en nieuwe directieleden. 15. Opstellen inkoop- en aanbestedingsbeleid.

28

Page 31: Jaarverslag stichting Triade 2015

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

29

Page 32: Jaarverslag stichting Triade 2015

Jaarverslag 2015 van de Raad van Toezicht van Triade, Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Inleiding De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit de volgende leden: dhr. E. Mastenbroek (voorzitter), dhr. L. van Lier (vicevoorzitter), mevr. P. van de Loo (lid), dhr. P. Nijsten (lid) en dhr. F. Herberighs (lid). Het secretariaat van de RvT berust bij mevrouw E. van Meijel. De taak van de RvT is vastgelegd in artikel 3, lid 4 van de statuten van de stichting. Werkzaamheden RvT De RvT heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid op alle beleidsterreinen. Ten aanzien van de werkzaamheden van de RvT is een aantal praktische werkafspraken gemaakt met betrekking tot de onderlinge werkverdeling en aandachtsgebieden. Het rooster van aftreden van de leden van de RvT luidt als volgt: dhr. Nijsten 01 mei 2017 dhr. Van Lier 01 mei 2018 dhr. Mastenbroek 01 mei 2017 dhr. Herberighs 01 januari 2019 mevr. Van de Loo 01 mei 2018 De leden van de RvT mogen voor maximaal drie termijnen worden benoemd. Dat betekent dat de heren Nijsten en Mastenbroek aan hun laatste termijn bezig zijn. De RvT start in het najaar van 2016 de opvolgingsprocedure. Ook is afgesproken dat met ingang van het schooljaar 2016/2017 de heer Van Lier de voorzittershamer zal overnemen zodat er continuïteit is wat het voorzitterschap betreft. Een van de twee nieuwe leden zal in overleg met de GMR worden benoemd. In 2015 vergaderde de RvT vier keer. De RvT heeft een toezichtagenda opgesteld. Deze agenda vermeldt voor de onderwerpen onderwijs, financiën, personeel, organisatie en identiteit, de instrumenten op basis waarvan de RvT goed toezicht kan houden. Daarnaast krijgen strategie en beleid doorlopend aandacht. Missie, visie van de stichting en het onderwijsbeleid ‘omdat elk kind telt’. In de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt thematisch stilgestaan bij onderwerpen van strategische aard. Zo waren dat in 2015 de thema’s passend onderwijs en schaalgrootte. De RvT is in haar vergadering van september uitgebreid geïnformeerd over de voortgang van de implementatie van het passend onderwijs. Tijdens dergelijke themabehandelingen is ook een lid van het directeurenberaad aanwezig om de praktische uitdagingen toe te lichten. Geconcludeerd werd dat de organisatie en middelen voor een systematische aanpak aanwezig zijn en dat dit nu kan worden ingepast binnen de scholen. Daarvoor zullen we nog een paar jaar nodig hebben. De RvT zal in 2016 de voortgang opnieuw bespreken. Ook het onderwerp schaalgrootte komt regelmatig terug op de agenda, omdat Triade voortdurend betrokken is bij ontwikkelingen in haar fysieke en bestuurlijke omgeving. Zo zal in sommige wijken samenwerking worden gezocht met andere besturen om het hoofd te bieden aan dalende leerlingenaantallen, zodat kwalitatief goed onderwijs behouden blijft. Een analyse van sterkte/zwakte, kansen en bedreigingen (SWOT- analyse) is onderdeel van de benadering van het thema schaalgrootte. Verder vindt op het gebied van opleiden en talentontwikkeling samenwerking plaats met andere besturen. Daarnaast wordt ook met andere besturen samengewerkt als het gaat om de beïnvloeding van wet- en regelgeving zoals in het geval van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Ten behoeve van de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs van Triade wordt ook de rapportage van de onderwijsinspectie besproken. Hieruit blijkt dat er geen tekortkomingen zijn wat de kwaliteit van het onderwijs betreft bij Triade. Voor alle scholen is een zogenaamd basisarrangement vastgesteld.

30

Page 33: Jaarverslag stichting Triade 2015

Financiën, planning & control De geactualiseerde financiële kadernota 2011-2020 en de materiële begroting 2015 zijn besproken en goedgekeurd in de vergadering van 17 december 2014. De bijbehorende investeringsraming is eveneens goedgekeurd. Het is goed om vast te mogen stellen dat het voorzichtig (financieel) beleid dat in de afgelopen jaren is gevoerd zijn vruchten afwerpt. Ondanks het teruglopend aantal leerlingen was de begroting voor het eerst sinds een paar jaar weer sluitend. De kadernota is hét instrument om tijdig te anticiperen op ontwikkelingen in de onderwijssector. Dat laat deze sluitende begroting zien. Zo is de daling van het leerlingenaantal met 2,5% doorgerekend en zijn maatregelen genomen zoals de fusie en verbouwing van een viertal scholen naar de nieuwe scholen Sterrenrijk en Reuzepas. Zo is geanticipeerd door het bevorderen van mobiliteit in het personeelsbestand en is er samenwerking met andere schoolbesturen om de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid te bestrijden. De doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting is ook doorgerekend zodat het onderhoud planmatig kan worden benaderd. Was het financieel meerjarenperspectief begin 2015 nog niet helemaal sluitend voor de jaren vanaf 2018, nu weten we dat we ook voor die jaren mogen rekenen op een sluitend perspectief indien we de personele begroting in evenwicht weten te houden. Daarom blijft het noodzakelijk om het personeelsbestand zoveel mogelijk via natuurlijke uitstroom in evenwicht te brengen met het leerlingenaantal en in de materiële uitgaven soberheid te betrachten om de begroting over het verdere meerjarenperspectief sluitend te houden. Een eenmalige toename van het leerlingenaantal in 2015, vooral bij De Lemborgh als gevolg van ontwikkelingen bij de aangrenzende scholen van Kindante, zal voorlopig niet leiden tot een structurele ombuiging van de trend. Dus terughoudendheid blijft geboden. Daarbij blijft een strakke en kritische planning van onze liquiditeit noodzakelijk en worden de minimaal noodzakelijke investeringen daarop afgestemd. Er is geen ruimte voor overschrijdingen en zo nodig moeten investeringen worden getemporiseerd. Gedurende het jaar is de exploitatie gevolgd via kwartaal- en halfjaarrapportages waarbij ook de risico’s zijn geëvalueerd. Het jaarverslag en de jaarrekening 2014, die is voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant, zijn uitgebreid besproken met het CvB en goedgekeurd. De jaarrekening 2014 had, hoewel negatief, een ruim beter dan voorzien resultaat door toekenning van extra overheidsgelden en een strak budgetbeheer. De jaarrekening 2015 en de begroting 2016 laten dus gelukkig weer een positief resultaat zien. Verder zien we jaarlijks de betrokkenheid van de directeuren bij het budgetbeheer groeien en de kwaliteit van hun verslaglegging stijgen. Personeel, organisatie en medezeggenschap De RvT heeft het bestuursformatieplan 2015-2016 en de bijbehorende personeelsbegroting van de stichting besproken en goedgekeurd. Het verschil tussen inkomsten vanuit het rijk en de kosten op stichtingsniveau leidt tot een tekort op de personele begroting en daarmee een noodzakelijke reductie van formatie. Daarom is 3,5 fte geplaatst in de vervangingspool. Dit ondanks alle inspanningen om het natuurlijk verloop te vergroten. Specifieke onderwerpen in 2015 waren: de directieaanstellingen, de aanpak van het ziekteverzuim (hierover ontvangt de RvT nu geregeld rapportages en is het onderwerp apart geagendeerd in de vergadering van september), de realisatie van de unilocatie Reuzepas en de ontwikkelingen met betrekking tot het passend onderwijs en het vernieuwde samenwerkingsverband. Het overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft plaatsgevonden in april 2015. Besproken zijn de geactualiseerde financiële kadernota, het personeelsbeleid en de samenwerking met andere stichtingen. Overige zaken Diverse ‘lopende’ dossiers zijn door de RvT besproken met het CvB. Het CvB is het bevoegd gezag en beoordeelt zelf op welke wijze en op welk moment terugkoppeling van de dossiers naar de RvT noodzakelijk of verstandig is. Als voorbeelden van deze dossiers zijn te noemen: • de ontwikkelingen in het kader van passend onderwijs; • ontwikkelingen op de scholen zelf met specifieke aandacht voor de gefuseerde scholen en de

Leonardoafdeling;

31

Page 34: Jaarverslag stichting Triade 2015

• huisvesting waaronder de multifunctionele voorziening in basisschool De Leeuwerik en de fysieke veiligheid op de scholen. Ook is uitvoerig stilgestaan bij de brand op bedrijventerrein Chemelot in november 2015 en de gevolgen hiervan voor de scholen. De evaluatie levert enkele verbeterpunten op die door het CvB zijn ‘opgepakt’;

• inhoudelijke punten uit het overleg met de GMR; • afhandeling van eventuele klachten van ouders; • ontwikkelingen en scholing van de directies. De Raad van Toezicht zal zich in haar adviserende en toezichthoudende rol blijven inzetten voor goed basisonderwijs op de scholen van de stichting Triade in een plezierige en stimulerende werkomgeving binnen de financiële middelen die beschikbaar zijn. Geleen, april 2016

32

Page 35: Jaarverslag stichting Triade 2015

JAARREKENING

33

Page 36: Jaarverslag stichting Triade 2015

Grondslagen voor financiële verslaggeving Algemeen In deze jaarrekening zijn de activiteiten van Triade stichting voor primair onderwijs te Geleen verantwoord. De jaarrekening is opgesteld op het niveau van het bevoegd gezag.

Gegevens over de rechtspersoon Triade Stichting voor katholiek primair onderwijs Postbus 89 6160 AB Geleen Telefoonnummer : 046-4789320 Faxnummer: 046-4789329 E-mailadres: [email protected] Internetsite: www.stichtingtriade.nl Bestuursnummer: 40987 KvK-nummer: 14058139 Contactpersoon jaarrekening: Naam: Drs. A.P.H.M. Cobben Telefoonnummer: 046-4789320 Faxnummer: 046-4789329 E-mailadres: [email protected] Brinnummer Naam 06JS Bs. de Leeuwerik 07UK Bs. de Kluis 08KT Bs. Sterrenrijk 08ME Bs. de Lemborgh 08ZR Bs. de Springplank 09WW Bs. 't Heuvelke 15DD Bs. de Driesprong 16WB Bs. Reuzepas 99BB College van Bestuur 99OS Onderwijsservicebureau 99BS Bovenschools

34

Page 37: Jaarverslag stichting Triade 2015

Grondslagen voor de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek, de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen en de Ministeriele Regeling jaarverslaggeving Onderwijs. Voor zover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva voor de nominale waarde opgenomen. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's. De cijfers voor 2014 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te maken. Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiele vaste activa Schoolgebouwen De schoolgebouwen waarvan het economisch claimrecht bij het Rijk berust, zijn in de balans PM gewaardeerd. Het juridisch eigendom ligt bij Triade. De schoolgebouwen die van de overheid om niet in eigendom zijn verkregen dienen bij vervreemding of onttrekking aan de onderwijsbestemming te worden overgedragen aan de gemeente. Overige materiële vaste activa De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. De activeringsgrens voor de materiële vaste activa bedraagt € 500 met uitzondering van gebouwen en groot onderhoud. Hiervoor geldt een activeringsgrens van € 1.500. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Geldmiddelen Vanaf november 2013 neemt Triade deel aan Schatkistbankieren. De middelen van de kassen en de diverse bankrekeningen zijn opgenomen naar de saldi per ultimo boekjaar. De geldmiddelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Pensioenen De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde-bijdrageregeling: de verplichtingen van de stichting gaan niet verder dan het betalen van een jaarlijkse bijdrage aan het bedrijfstakpensioenfonds. De in de toekomst te betalen bijdragen zullen mede afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstak en van de rendementen die het bedrijfstakpensioenfonds behaald op de belegde bijdragen. De stichting treft geen voorziening voor eventuele toekomstige verhogingen van de bijdragen. Algemene bestuursreserve Deze reserve is op de fusiedatum 01-01-1998 opgebouwd uit de bijdragen van de acht scholen. Bestuursresultaten worden ten gunste of ten laste van de algemene bestuursreserve gebracht. De algemene bestuursreserve staat ter beschikking van het bestuur van de stichting.

35

Page 38: Jaarverslag stichting Triade 2015

Algemene reserve scholen Hieronder is opgenomen de reserve van de scholen welke is gevormd door het exploitatieresultaat nadat de verdeling naar de bestemmingsreserves heeft plaatsgevonden. In januari 2012 heeft een herschikking van middelen plaatsgevonden waardoor het overgrote deel van de bestemmingsreserves is toegevoegd aan de algemene reserve. Bestemmingsreserve Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld zijn voor specifieke toekomstige kosten, die uit de huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden. Deze bestemmingsreserve is gevormd via een herschikking van middelen per 1 januari 2006 van een aantal voorzieningen en reserves naar de bestemmingsreserve. Echter in januari 2012 heeft er opnieuw een herschikking plaatsgevonden waardoor het overgrote deel van de bestemmingsreserves is toegevoegd aan de algemene reserve. De reserve wordt verder gevormd door verdeling van het exploitatieresultaat. Voorzieningen Voorziening spaarverlof De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van de vervangers te betalen wanneer personeelsleden die gespaard hebben voor het verlof het verlof ook daadwerkelijk opnemen. Voorziening jubileumgratificatie In het kader van de nieuwe inrichtingsvereisten is per 1 januari 2008 de voorziening jubileumgratificatie gevormd. De hoogte van deze voorziening is vastgesteld op gemiddeld € 573,-- per fte. De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter. Kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Exploitatieresultaat Onder exploitatieresultaat wordt verstaan het verschil tussen de aan het verslagjaar toe te rekenen baten minus de aan het verslagjaar toe te rekenen lasten van de scholen, het onderwijsservicebureau en het bestuur. Het exploitatieresultaat wordt verdeeld over de algemene reserve scholen, de algemene bestuursreserve en de bestemmingsreserves van respectievelijk de school, het onderwijsservicebureau en het bestuur.

Grondslagen van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstroom uit hoofde van interest is opgenomen onder de kasstroom uit de operationele activiteiten.

36

Page 39: Jaarverslag stichting Triade 2015

A.1.1 Balans per 31 december 2015(model A)(na verwerking resultaatbestemming) Activa

31-12-2015 31-12-2014EUR EUR EUR EUR

Vaste activa1.2 Materiele vaste activa 3.351.759 3.123.383

Vlottende activa 1.5 Vorderingen 695.835 856.2621.7 Liquide middelen 1.555.587 1.267.554

2.251.422 2.123.816

Totaal activa 5.603.181 5.247.199

Passiva 31-12-2015 31-12-2014

EUR EUR EUR EUR

2.1 Eigen vermogen 4.211.920 3.912.660

2.2 Voorzieningen 84.551 83.760 2.4 Kortlopende schulden 1.306.710 1.250.779

Totaal passiva 5.603.181 5.247.199

37

Page 40: Jaarverslag stichting Triade 2015

A.1.2 Staat van baten en lasten over 2015(model B)

realisatie begroting realisatie2015 2015 2014

Baten EUR EUR EUR

3.1 Rijksbijdragen 9.960.193 9.727.508 9.728.604 3.2 Overheidsbijdr.en -subs.overige overheden 117.853 86.258 97.8973.5 Overige baten 294.811 210.537 227.205

totaal baten 10.372.857 10.024.303 10.053.706

realisatie begroting realisatie2015 2015 2014

Lasten

4.1 Personeelslasten 8.162.805 7.977.259 8.046.6164.2 Afschrijvingen 300.983 341.289 387.2084.3 Huisvestingslasten 522.605 587.300 553.1014.4 Overige lasten 1.083.028 1.061.300 1.139.994

totaal lasten 10.069.421 9.967.148 10.126.919

Saldo baten en lasten 303.436 57.155 -73.213

5 Financiële baten en lasten -4.176 -1.000 781

Resultaat 299.260 56.155 -72.432

6 belastingen, 7 resultaat deelnemingen, 8 aandeel derden in resultaat en 9 buitengewoon resultaatallen niet van toepassing

38

Page 41: Jaarverslag stichting Triade 2015

A.1.3 Kasstroomoverzicht over 2015(model C)

2015 2014Kasstroom uit operationele activiteiten EUR EUR

Saldo Baten en Lasten 303.436 -73.213

Aanpassingen voor: - afschrijvingen 300.983 387.208 - mutaties voorzieningen 791 -4.304

301.774 382.904Veranderingen in vlottende middelen: - Vorderingen 160.387 -8.408 - Kortlopende schulden 55.532 76.797 215.919 68.389

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 821.129 378.080

Ontvangen interest 63 4.953Betaalde interest 3.800 1.400

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 817.392 381.633

Kasstroom uit investeringsactiviteitenInvesteringen in materiële vaste activa -529.359 -720.077

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -529.359 -720.077

Mutaties liquide middelen 288.033 -338.444

Beginstand liquide middelen 1.267.554 1.605.998Mutaties liquide middelen 288.033 -338.444

Eindstand liquide middelen 1.555.587 1.267.554

39

Page 42: Jaarverslag stichting Triade 2015

A.1.4 Toelichting behorende tot de balans

1 Activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4Gebouwen en Inventaris en Andere vaste In uitvoeringterreinen apparatuur bedrijfs- en vooruit-

middelen betalingenEUR EUR EUR EUR

Aanschafprijs 01-01-2015 467.941 1.837.471 2.527.295 36.922Cum. Afschrijv. 01-01-2015 79.492 1.005.447 661.307 0Boekwaarde 01-01-2015 388.449 832.024 1.865.988 36.922

Investeringen 2015 0 228.992 81.119 219.248Boekwaarde desinvest.2015 0 0 0 0Afschrijvingen 2015 10.224 130.770 159.989 0Desinvest.afschrijving. 2015 0 0 0 0Aanschafprijs 31-12-2015 467.941 2.066.463 2.608.414 256.170Cum. Afschrijv. 31-12-2015 89.716 1.136.217 821.296 0Boekwaarde 31-12-2015 378.225 930.246 1.787.118 256.170

Afschrijvingspercentage 2%-2,5% 2,5%-33% 2,5%-10%

Onder 1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen zijn investeringen in groot onderhoud en leermiddelen opgenomen.

Overige gebouwen/inventarisDe schoolgebouwen en de inventaris, die hetbestuur in eigendom en gebruik heeft, bevinden zich opde volgende adressen:Bs de Leeuwerik, Boschweg 70, 6142 AD Einighausen Bs de Kluis, Meeuwenlaan 4, 6165 SW GeleenGymzaal Bs de Kluis, Kluis 15 en 17a, 6165 EL GeleenBs Sterrenrijk, Hegstraat 33, 6161 BC GeleenDislocatie Bs Sterrenrijk, Molenstraat 44, 6161 CV GeleenGymzaal Bs Sterrenrijk, Hegstraat (ongen., 6161 BC GeleenBs de Springplank, van Galenstraat 32, 6163 XW GeleenBs de Lemborgh, Salviusstraat 2, 6141 LK LimbrichtBs 't Heuvelke, Dahliastraat 4, 6363 CH GeleenBs de Driesprong, Haesselderstraat 9, 6166 EG GeleenBs Reuzepas, Verdistraat 25, 6164 CK Geleen

40

Page 43: Jaarverslag stichting Triade 2015

1.5 Vorderingen31-12-2015 31-12-2014

EUR EUR

1.5.1 Debiteuren 5.926 11.176

1.5.2 OCWInzake lumpsum vergoeding 507.173 473.102Inzake loonkostensubsidie oop basisscholen 0 -3Inzake personeels- en arbeidsmarktbeleid 1 56.881Inzake prestatiebox 21.306 -651Inzake samenvoeging 0 31Inzake impulsgebieden 21.843 3.892 550.323 533.252

1.5.6 Overige overhedenGemeente Sittard-Geleen, declaraties huisvestingsprogramma 68.056 200.145

68.056 200.145

1.5.7 Overige vorderingen1.5.7.2 Overige Vervangingsfonds; salariskosten vervangingen 0 33.304Subsidies begeleidingskosten 862 7.420Overige 19.014 20.188 19.876 60.912

1.5.8 Overlopende activa1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 51.654 50.737Rente banken 0 40

51.654 50.777

Totaal 695.835 856.262

1.7 Liquide Middelen

1.7.1 Kasmiddelen 1.039 2.8011.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningenTegoed op rekening Schatkistbankieren 1.534.984 1.251.754Tegoeden op overige bankrekeningen 19.564 12.999Totaal 1.555.587 1.267.554

41

Page 44: Jaarverslag stichting Triade 2015

2 Passiva

2.1 Eigen vermogenStand per Resultaat Overige Stand per1-1-2015 mutaties 31-12-2015

EUR EUR EUR EUR

2.1.1. Alg. bestuursreserve 211.332 590 0 211.922

2.1.1 Algemene reserve 2.905.814 36.856 0 2.942.670

2.1.2 Bestemmingsreserves publiek

LGF 70.743 -2.666 0 68.077BPA/doordec.onderhoud 23.440 175.310 0 198.750Personele bekostiging 533.843 93.094 0 626.937Tussenschoolse opvang 102.120 -1.323 0 100.797Acties 65.367 -2.601 0 62.766Totaal 795.514 261.814 0 1.057.328

Deze bestemmingsreserves hebben een overwegend langlopend karakter.

Totaal eigen vermogen 3.912.660 299.260 0 4.211.920

2.2 VoorzieningenStand per Dotaties Onttrekkingen Stand per1-1-2015 31-12-2015

EUR EUR EUR EUR2.2.1 Personeelsvoorzieningen Spaarverlof 15.012 0 0 15.012Jubileumgratificatie 68.748 21.581 20.790 69.539Totaal 83.760 21.581 20.790 84.551

Onderverdeling voorziening spaarverlof jubileumgrat. Totaal31-12-2015 31-12-2015 31-12-2015

< 1 jaar 0 33.402 33.402> 1 jaar 15.012 36.137 51.149

42

Page 45: Jaarverslag stichting Triade 2015

2.4 Kortlopende schulden 31-12-2015 31-12-2014

EUR EUR2.4.3 CrediteurenBetreft de openstaande facturen per 31 december 175.550 377.630

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen2.4.7.1 Loonheffing 403.341 320.4592.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 4.954 447 408.295 320.906

2.4.8 Schulden terzake pensioenenAfdrachten 91.827 117.653

2.4.9 Overige kortlopende schulden2.4.9.2 OverigeNetto salarissen 29.122 6.653Energie-afrekeningen 11.800 6.428Vervangingsfonds 61.868 0Automatiseringslasten 0 36.464Kopieerlasten 5.395 19.310Professionalisering directies 23.750 0Diverse schulden 24.219 27.177

156.154 96.032

2.4.10 Overlopende passiva 2.4.10.2 Vooruit ontvangen subsidies OCW geoormerkt (modelG) 10.330 4.8742.4.10.5 Openstaande aanspraken vakantie-uitkering per 31 dec. 275.553 281.4852.4.10.8 OverigePassend onderwijs 20.396 16.310Subsidie inzake integraal kindcentrum 0 16.060Provinciale subsidie energiebesparende maatregelen 135.625 0Kosten bank 819 420Overige 32.161 19.409

474.884 338.558

Totaal 1.306.710 1.250.779

43

Page 46: Jaarverslag stichting Triade 2015

Mod

el G

Ver

antw

oord

ing

subs

idie

s

G1

subs

idie

s zo

nder

verr

eken

ings

clau

sule

Om

schr

ijvin

gTo

ewijz

ing

Toew

ijzin

gBe

drag

Ont

vang

enPr

esta

tieKe

nmer

kda

tum

Toew

ijzin

gtm

afge

rond

ve

rsla

gjaa

rEU

REU

RJa

/Nee

Pres

tatie

box

WJZ

/343

240

15-0

4-20

1419

5.22

919

5.22

9ja

Pr

esta

tiebo

xPO

/FEN

V/81

3493

20-1

1-20

1515

8.24

944

.631

nee

Tota

al35

3.47

823

9.86

0

G2

subs

idie

s m

etve

rrek

enin

gscl

ausu

leG

2AAf

lope

nd p

er u

ltim

o ve

rsla

gjaa

rO

msc

hrijv

ing

Toew

ijzin

gTo

ewijz

ing

Bedr

agO

ntva

ngen

Last

en t/

mSt

and

Last

en in

te v

erre

kene

nKe

nmer

kda

tum

Toew

ijzin

gtm

vorig

begi

nve

rsla

gjaa

rul

timo

ve

rsla

gjaa

rve

rsla

gjaa

rve

rsla

gjaa

rve

rsla

gjaa

rEU

REU

REU

REU

REU

REU

R

Stud

ieve

rlof 1

4/15

1102

8420

-08-

2014

10.8

9610

.896

6.02

24.

874

4.87

40

To

taal

10.8

9610

.896

6.02

24.

874

4.87

40

G2B

Doo

rlope

nd to

t in

een

volg

end

vers

lagj

aar

Om

schr

ijvin

gTo

ewijz

ing

Toew

ijzin

gBe

drag

Stan

dO

ntva

ngen

Last

en in

Tota

le

Sald

o no

gKe

nmer

kda

tum

Toew

ijzin

gbe

gin

inve

rsla

gjaa

rko

sten

te b

este

den

ve

rsla

gjaa

rve

rsla

gjaa

r31

-12-

2015

31-1

2-20

15EU

REU

REU

REU

REU

REU

RSt

udie

verlo

f 15/

1611

0284

21-0

9-20

1512

.702

012

.702

2.37

22.

372

10.3

30

Tota

al12

.702

012

.702

2.37

22.

372

10.3

30

44

Page 47: Jaarverslag stichting Triade 2015

A.1.4 Toelichting behorende tot de staat van baten enlasten over 2015

3 Baten

realisatie begroting realisatie2015 2015 2014

EUR EUR EUR

3.1 Rijksbijdragen3.1.1 Rijksbijdragen OCW 9.413.792 9.207.811 9.292.674

3.1.2 Overige subsidies OCW3.1.2.1.1 geoormerkte subsidies 7.245 8.820 26.0003.1.2.2.1 niet geoormerkte subsidies 232.740 230.405 289.826

subtotaal Overige subsidies OCW 239.985 239.225 315.826

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV3.1.4.1 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 306.416 280.472 120.104

Totaal Rijksbijdragen 9.960.193 9.727.508 9.728.604

3.2 Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden 3.2.1.1 Overige gemeentelijke en GR-bijdr. en -subs. 117.853 86.258 97.897

subtotaal 117.853 86.258 97.897

3.2.2 Overige overheden 0 0 0

Totaal Overheisbijdr. en subs. overige overheden 117.853 86.258 97.897

3.5 Overige baten3.5.1 Verhuur 127.734 120.703 103.2233.5.2 Detachering personeel 12.286 6.370 6.0663.5.6 Overige baten 154.791 83.464 117.916

Totaal Overige baten 294.811 210.537 227.205

Totaal Baten 10.372.857 10.024.303 10.053.706

45

Page 48: Jaarverslag stichting Triade 2015

4 Lasten realisatie begroting realisatie2015 2015 2014EUR EUR EUR

4.1 Personeelslasten 4.1.1 Lonen en salarissen4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 6.921.288 6.291.652 6.905.5754.1.1.2 Sociale lasten 376.999 388.094 306.7764.1.1.2 Premies Participatiefonds 252.247 212.358 225.5424.1.1.2 Premies Vervangingsfonds 352.262 350.579 437.4394.1.1.3 Pensioenpremies 773.359 749.345 870.851

subtotaal Lonen en salarissen 8.676.155 7.992.028 8.746.183

4.1.2 Overige personele lasten 4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 21.581 0 -2444.1.2.3 Overig 148.209 173.321 40.456

subtotaal Overige personele lasten 169.790 173.321 40.212

4.1.3 Ontvangen vergoedingen4.1.3 Ontvangen vergoedingen Vervangingsfonds -620.299 -143.810 -661.0764.1.3 Overige uitk. die personeelslasten verminderen -62.841 -44.280 -78.703 subtotaal Ontvangen vergoedingen -683.140 -188.090 -739.779

Totaal Personeelslasten 8.162.805 7.977.259 8.046.616

4.2 Afschrijvingen4.2.2. Materiële vaste activa 300.983 341.289 387.208

Totaal Afschrijvingskosten 300.983 341.289 387.208

4.3 Huisvestingslasten4.3.1 Huur 138 0 04.3.2 Verzekeringen 10.546 10.900 10.6264.3.3 Onderhoud 113.873 84.425 106.7034.3.4 Energie en water 177.554 227.950 168.1934.3.5 Schoonmaakkosten 209.977 228.050 219.7504.3.6 Heffingen 10.517 10.975 10.9244.3.7 Overige huisvestingslasten 0 25.000 36.905

Totaal Huisvestingslasten 522.605 587.300 553.101

4.4 Overige lasten4.4.1 Administratie- en beheerslasten 433.593 469.762 494.9444.4.2 Inventaris, apparatuur 3.727 4.150 1.2964.4.2 Leer- en hulpmiddelen 187.162 157.725 167.9794.4.4 Overige 458.546 429.663 475.775

Totaal Overige lasten 1.083.028 1.061.300 1.139.994

Totaal Lasten 10.069.421 9.967.148 10.126.919

5 Financiële baten en lasten 5.1 Rentebaten 23 0 2.3865.3 Waardeverandering fin. vaste activa en effecten 0 0 05.4 Overige opbrengsten fin. vaste activa en effecten 0 0 05.5 Rentelasten 4.199 1.000 1.605

Totaal Financiële baten en lasten -4.176 -1.000 781

Exploitatie- resultaat 299.260 56.155 -72.432

46

Page 49: Jaarverslag stichting Triade 2015

Sittard-Geleen, 21 juni 2016 VASTGESTELD College van Bestuur Was getekend A.P.H.M. Cobben, voorzitter GOEDGEKEURD Raad van Toezicht Was getekend E.J.A.M. Mastenbroek, voorzitter L.C.G. Van Lier, vicevoorzitter P.J.E. Van de Loo, lid P.J.H. Nijsten, lid F.H.J. Herberighs, lid

47

Page 50: Jaarverslag stichting Triade 2015

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Lopende contractverplichtingen:

- Schoonmaak, ISS (looptijd tot 1-1-2017, € 195.000,--) De vermelde omvang betreft de geschatte totale contractverplichting gedurende de resterende periode van het contract. Het vermelde bedrag is inclusief BTW.

48

Page 51: Jaarverslag stichting Triade 2015

Overzicht verbonden partijen (model E) Niet van toepassing.

49

Page 52: Jaarverslag stichting Triade 2015

WN

T W

et n

orm

erin

g be

zold

igin

g to

pfun

ctio

naris

sen

4.1

Verm

eldi

ng b

ezol

digi

ng to

pfun

ctio

naris

sen

Func

tieV

oorz

itter

Naa

mIn

gang

s-E

indd

atum

Om

vang

Bel

onin

gB

elon

ing

Bel

astb

are

Voo

rzie

ning

enV

oorz

ieni

ngen

Uitk

erin

gen

(J/N

)da

tum

dien

st-

dien

st-

2015

2014

vast

e en

belo

ning

belo

ning

weg

ens

dien

st-

verb

and

verb

and

varia

bele

beta

alba

ar o

pbe

taal

baar

op

beëi

ndig

ing

verb

and

in F

TEon

kost

en-

term

ijnte

rmijn

van

het

verg

oedi

ngen

2015

2014

dien

stve

rban

dVe

rmel

ding

alle

best

uurd

ers

met

dien

stbe

trek

king

Col

lege

van

Bes

tuur

JA

.P.H

.M. C

obbe

n1-

5-20

02on

bepa

ald

1,2

98.1

2696

.243

11.1

6511

.778

Ve

rmel

ding

alle

inte

rim-b

estu

urde

rsn.

v.t.

Verm

eldi

ng a

lleto

ezic

htho

uder

sR

aad

van

Toez

icht

JE

.J.A

.M. M

aste

nbro

ek1-

1-20

101-

5-20

170,

0001

2.36

22.

510

Raa

d va

n To

ezic

htN

L.C

.G. V

an L

ier

1-1-

2010

1-5-

2018

0,00

011.

228

1.34

7

R

aad

van

Toez

icht

NP

.J.E

. Van

de

Loo

1-1-

2010

1-5-

2018

0,00

011.

575

1.72

5

R

aad

van

Toez

icht

NP

.J.H

. Nijs

ten

1-1-

2010

1-5-

2017

0,00

011.

228

1.34

7

R

aad

van

Toez

icht

NF.

H.J

. Her

berig

hs1-

1-20

111-

1-20

190,

0001

1.57

51.

725

In

200

6 is

de

best

uurs

stru

ctuu

r van

Stic

htin

g Tr

iade

gew

ijzig

d.

Er i

s to

en g

ekoz

en v

oor e

en C

olle

ge v

an B

estu

ur/R

aad

van

Toez

icht

mod

el.

Het

hui

dige

lid

Col

lege

van

Bes

tuur

was

reed

s pe

r 1-5

-200

2 in

die

nst i

n ee

n an

dere

func

tie.

De

lede

n va

n de

Raa

d va

n To

ezic

ht z

ijn v

anaf

200

6 aa

nges

teld

. D

e le

den

van

de R

aad

van

Toez

icht

zijn

con

form

sta

tute

n vo

or v

ier j

aar b

enoe

md

en z

ijn te

n ho

ogst

e tw

eem

aal h

erbe

noem

baar

.P

er 1

janu

ari 2

010

hebb

en d

eze

lede

n va

nuit

fisca

al o

ogpu

nt e

en fi

ctie

ve d

iens

tbet

rekk

ing

gekr

egen

.

4.2

Verm

eldi

ng g

egev

ens

van

eeni

eder

van

wie

de

bezo

ldig

ing

de to

epas

selij

ke n

orm

te b

oven

gaa

tn.

v.t.

50

Page 53: Jaarverslag stichting Triade 2015

Overige gegevens

51

Page 54: Jaarverslag stichting Triade 2015

Bestemming van het exploitatieresultaat 2015

Resultaat 2015 299.260

Naar bestemmingsreserves 702 Bestemmingsreserve LGF -2.666705 Bestemmingsreserve BPA 175.310709 Bestemmingsreserve personele bekostiging 93.094717 Bestemmingsreserve tussenschoolse opvang -1.323770 Bestemmingsreserve acties -2.601

subtotaal 261.814

Naar reserve algemeen790 Reserve algemeen scholen 36.856795 Algemene bestuursreserve 590

52

Page 55: Jaarverslag stichting Triade 2015

Gebeurtenissen na balansdatum Niet van toepassing.

53

Page 56: Jaarverslag stichting Triade 2015

AccountantshonorariaDe honoraria voor de accountantsorganisatie belast met de controle van de jaarrekeningbedragen:

2015 2014Controle van de jaarrekening 17.182€ 17.182€ Andere controleopdrachten -€ -€ Andere niet-controlediensten -€ -€ Totaal 17.182€ 17.182€

54

Page 57: Jaarverslag stichting Triade 2015

Personeelsbezetting naar inrichting van de organisatie

peildatum augustus 2014:

Bestuur en Personeel Ondersteunend Brinnr. Scholen Management primair proces personeel totaal

06JS De Leeuwerik 0,5000 9,2908 0,8681 10,6589 07UK De Kluis 1,0000 8,9748 1,2199 11,1947 08KT Sterrenrijk 1,0000 12,9774 0,8682 14,8456 08ME De Lemborgh 0,5852 11,7643 0,9473 13,2968 08ZR De Springplank 1,0000 9,2937 0,8421 11,1358 09WW t Heuvelke 1,0000 9,4927 0,0000 10,4927 15DD De Driesprong 2,0852 27,7238 1,0000 30,8090 16WB Reuzepas 2,0000 10,8566 1,4904 14,3470 AH04 OSB 4,5678 4,5678AH04 Bestuur 1,3414 1,3414Vervangerspool 3,8369 3,8369totaal 10,5118 104,2110 11,8038 126,5266

peildatum augustus 2015:

Bestuur en Personeel Ondersteunend Brinnr. Scholen management primair proces personeel totaal

06JS De Leeuwerik 0,5001 9,5182 0,0000 10,018307UK De Kluis 1,0000 10,8519 0,7858 12,637708KT Sterrenrijk 1,0000 13,1232 0,4341 14,557308ME De Lemborgh 0,5851 14,2619 0,9473 15,794308ZR De Springplank 1,0000 8,3498 0,8421 10,191909WW t Heuvelke 1,0000 8,8567 0,0000 9,856715DD De Driesprong 1,7807 27,0390 1,0000 29,819716WB Reuzepas 2,0000 8,2084 1,4904 11,6988AH04 OSB 4,5678 4,5678AH04 Bestuur 1,3414 1,3414Vervangerspool 1,8207 1,8207totaal 10,2073 102,0298 10,0675 122,3046

55

Page 58: Jaarverslag stichting Triade 2015

Controleverklaring

56

Page 59: Jaarverslag stichting Triade 2015

57

Page 60: Jaarverslag stichting Triade 2015

58