Jaunākās bērnu grāmatas Valmieras integrētajā bibliotēkā

  • Published on
    29-Jul-2015

  • View
    221

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

Valmieras bibliotkas Brnu apkalpoanas noda as "Zvirbulns" JAUNIEGUVUMU SARAKSTS2012.gada jnij

1 FILOZOFIJA.PSIHOLO IJA Ziedu valoda : vrdnca / Sastdjusi Gundega Sja. Rga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 48 lpp. 159.922 Meite u grmata : no neglt plna ldz gulbim / Edita ekoliene, Vaiva Eringte, Jrate Dobrovo skiene, Julija ilniene, Rta Vainiene ; no lietuvieu valodas tulkojuas Daiga Lapne un Laima Puga. - Rga : Jumava, 2012 (Zelta rudens). - 343 lpp. : krs. il. ; 25 cm. - Ori . nos.: Mergaii knyga : Nuo aniuko iki gulb s. 159.92 Dlijs, Maiks. Bezgalgs iespjas : mksla iedzvint sap us / Maiks Dlijs ; no ang u valodas tulkojis Normunds Pukjans. - Rga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrfija). - 334 lpp. ; 19 cm. - Bibliogr.: 331.-334. lpp. - Ori . nos.: Infinite possibilities. 159.92 Sentdons, Noass. Pankumu slepenais kods : 7 pakpieni ldz bagtbai un laimei / Noass Sentdons ; no ang u valodas tulkojusi Aija Amoli a. - Rga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrfija). - 270 lpp. : il. ; 19 cm. - Alf. rd.: 265.-268. lpp. - Ori . nos.: The secret code of success. 133 3 SABIEDRISKS ZINTNES 351.81 Ce u satiksmes noteikumi un Ce u satiksmes likums / FCS. Rga : FCS, 2012. 126 lpp. : krs. Il. ; 20 cm + pielikums Ce a zmes un apzmjumi (191 lpp.). Izdoti saska ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.571, izdoti 2004.gada 29.jnij, ar

37.018

37.018

37.02

373.2

grozjumiem ldz 2011.gada 31.decembrim. Gromska, Sandra. Pilsonisk audzinana / Sandra Gromska ; zina, konsultante Ieva estere. Rga : RaKa, 2012. 60 lpp. (Pedago isk bibliotka. Teorija, prakse, pieredze). Grmatas autore, Kultras vidusskolas skolotja, apkopojusi vsturisko un savu pieredzi pilsoniskaj audzinan. Grmatas vsturiskaj da autore aplko latvieu folklor atrodams audzinanas tradcijas, jaunlatvieu devumu, audzinanu pirmaj Latvijas neatkarbas posm un trimd. Grmatas otraj da autore izmanto savus ptjumus un pielikum piedv savus darba materilus. Osho. Grmata par brnu : brvba bt sev paam / Osho ; tulkojums, redaktore: Aija Rolapa ; vka dizains: Irna guta ; mkslinieciskais iekrtojums: Toms Gtmanis. Rga : Stava, 2011. 237, [1] lpp. ; 25 cm. Ori . Nos.: The book of children. Kalni a, Daiga. Drzs k mcbu vide un mcbu ldzeklis : aizraujoas nodarbes za vid priekpilnai attstbai : rokasgrmata skolotjiem un veckiem / Daiga Kalni a ; red. Santa Grigus ; Jutas Tronas il. ; Mras Alevskas mksl. noform. - Rga : Zvaigzne ABC, [2012] (A/s "Poligrfists"). - 80 lpp. : il., tab. ; 29 cm. Bibliogr.: 51.-52. lpp. - Grmata ir rosinjums paskatties uz mcanos dab no cita skatpunkta. Apkopotas teortisks atzi as par izgltbu ilgtspjgai attstbai, papildinot ts ar stenoanas pieredzi. Autore piedv konkrtas idejas eksperimentiem, ptjumiem un nodarbbm drz veckiem un ikvienam skolotjam pirmsskol, skol un intereu izgltb. Ce uz skolu : brnu sagatavoana pamatizgltbas ieguvei / Ruta Ka epja, Daina Lie eniece, Ieva Mangule, Rita Uksti a, Daina Dzintere, Inga Stangaine, Ilze Mi elsone, Ilga Millere, Arvds Platpers, Zane Gaugere. - Rga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrfists). 270, [1] lpp. : il., tab. ; 22 cm. - (Pirmsskolas izgltba). - Izgltbas specilisti grmat sniedz atbildes uz daudziem jautjumiem - kas ir gatavba skolai, un ko ar

to saprot sabiedrba, vai sagatavotba mcbm skol ir lasana, rakstana un r inana, k nodroint pilnvrtgu brna attstbu, kda ir rota as, mzikas un tlotjdarbbas loma, k sekmt brna fizisks aktivittes, k organizt sadarbbu ar imeni. Grmata adresta pirmsskolas skolotjiem, pirmsskolas izgltbas studentiem un brnu veckiem. 376.3 Kauli a, Anda. Lasanas traucjumi : specifiski lasanas traucjumi skumskolniem un to mazinanas iespjas / Anda Kauli a, Sarmte Tbele. Rga : RaKa, 2012 (SIA Izdevniecba RaKa tipogrfija). 112, [1] lpp. : sh., tab. ; 22 cm. (Pedago isk bibliotka. Teorija, pieredze, prakse). Grmat analizta lastprasmes veidoans skumskol, lasanas traucjumu diagnostika un sniegti ieteikumi lasanas traucjumu mazinan skumskol. Grmata adresta pedago isko specialitu studentiem, logopdiem, psihologiem, pedagogiem, veckiem un interesentiem, lai labk izprastu un atbalsttu brnu, kam ir lasanas traucjumi. Stvensone, Nikola Deina. Modes vsture : aizraujos ce ojums modes mksl / NJ Stevenson ; no ang u valodas tulkojusi Stella Pele. Rga : Zvaigzne ABC, 2012. 288 lpp. : krs. Il. ; 26 cm. Ori . Nos.: The chronology of fashion. sas pasakas : latvieu tautas pasakas / Sast. Kristne Skrvele. - Rga : Apgds Zvaigzne ABC, [2012]. - 222, [1] lpp. - (Latvieu tautas pasakas).

391

398.2

5 MATEMTIKA.DABASZINTNES 51 ingulis, Edvns, 1950-. 489 spici atjautbas un pacietbas uzdevumi matemtik : 7-12 gadi / Edvns ingulis. - Rga : Zvaigzne ABC, [2012] (Latvijas karte). - 175, [1] lpp. : il., tab. ; 24 cm. - Bibliogr.: [176.] lpp. - Rd.: 172.-175. lpp. Kalve, Vineta. Lsis : "Mea Avze" brniem / autors: Vineta Kalve ; foto: Vineta un Juris Kalve. - Rga : Kalve

59

VJ, 2010. - 14, [1] lpp. : il. ; 30 cm. - (Latvijas mea dzvnieki).

6 EKSAKTS ZINTNES. MEDICNA.TEHNIKA 615.8 Valrijs Si e ikovs. Atrodi savu sto ce u / Valrijs Si e ikovs ; no krievu val. tulkojusi Gunta Briede. [Rga] : Sol Vita, 2011. - 158, [1] lpp. + 1 CD. Grmatai pievienotaj CD ir autora lasta meditcija (krievu val.). Kakure, Aija(Aija). Koki un krmi Latvijas drzam / Aija Kakure, teksts, foto ; atb. red. Ieva Heimane. Rga : Jumava, [2012] (Latvijas karte). - 126, [1] lpp. : il., tab. ; 22 cm. - Dendrolo es A. Kakures grmat apkopota praktiska informcija par kokaugu kopanu, pareizu audzanu un saderbu ar citiem augiem. Grmat ievietotas tabulas, kuras auj informcijai bt prskatmkai un labk uztveramai. Katra noda a papildinta ar krsainiem fotoattliem no autores arhva, kuros ir redzami kokaugi Latvij visos gadalaikos. Uzkodas it u gaum : brusketas un karstmaizes / no it u val. tulk. Baiba Ozola ; atb. red. Anna Pavlovska. Rga : J.L.V. ; Jumava, 2012 (SIA "Latgales druka"). 123, [5] lpp. : il. - Uzkodas it u gaum. Karstmaize ir vienkrs un gards diens, par kuru msdiens lielaj dienu piedvjuma klst biei vien aizmirstam. Itlij grauzdtu maizi parasti pasniedz ar olve u, sli, iploku un sieru vai drze iem. aj grmat piedvtas tradicionlas un izsmalcintas maizu receptes. - Ori . nos.: Bruschette & Crostoni.

635.9

641.5

7 MKSLA. IZKLAIDE. SPORTS 726 Piramdas : to vsture, aizsargjo un dziedniecisk iedarbba / sastdjis Krlis Rieksti ; redaktore Ilze er evska ; mkslinieks Ints Vilcns. Rga : Avots, 2012 (Rzekne : Latgales druka). - 148,

745

746

746

784

[1] lpp. : il. ; 17 cm. - Grmat ststts par viengo ldz msdienm saglabjuos pasaules brnumu iptes piramdm, kas ar savu dienumu nebeidz prsteigt ce otjus, zintniekus un ptniekus. Atklti interesanti fakti par piramdu un cilvku savstarpjo ener tisko iedarbbu, par to, k mazs dziedniecisks piramdas ms aizsarg un paldz saglabt veselbu. Nikitenko, Sanita. Papra dekori : rokdarbi vienam vakaram / Sanita Nikitenko. - Rga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrfija). - 16 lpp. : il. ; 26 cm. S. Nikitenko grmati piedvtas vairk nek 30 idejas un piegrieztnes dadiem telpu rotjumiem. Vienkrkajiem dekoriem bs nepiecieams tikai paprs, res un lme. Anen, Veronika. Izana krustdrien : okolde, tja, kafija / Veronika Anen ; [no franu val.] tulk. Maija Indraa. - Rga : Jumava ; SIA "J.L.V.", 2012 (Rzekne : SIA "Latgales druka"). - 79 lpp. : krs. il., tab. ; 19 cm. - Ori . nos.: Chocolat, th, caf. Linga-Brzi a, Baiba, 1982-. Sveces / Baiba LingaBrzi a. - Rga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic).). - 32 lpp. : il. ; 20 cm. - (Rokdarbi ; 16). B. Linga-Brzi a grmat paststa, k izgatavot uniklas sveces pau spkiem. Ievadda sniegts materilu un darba gaitas visprjs apraksts, bet turpmkajs lappuss soli pa solim atklts konkrtu sveu darinanas process. Rtenberga, Daiga. No saules mcies : dziesmas un rota as pirmsskolas un skumskolas vecuma brniem / Daiga Rtenberga ; red. Rita Cimdi a. - Rga : RaKa, 2012. - 103 lpp. : notis. 8 VALODNIECBA.VALODAS. LITERATRA

808

Apele, Antonija(Antonija), 1932-. Prasme runt publiski / Antonija Apele. - Rga : Zvaigzne ABC, [2011] (A/s "Poligrfists"). - 135, [1] lpp. : il. ; 20 cm + 1 CD. - Latvijas radio reisore un runas pedago e A. Apele ma lielko da u strdjusi Latvijas radio. Vi a ir

nenogurstoa runas pedago e - vairku paaudu aktieri, urnlisti, televzijas un radio diktori un pat das ministrs ir A. Apeles audzknis. Visiem, kam nkas vai patk publiski uzstties - adresta grmata. - Ieraksti disk: Dkana - balss vingrinjumi, vingrinjumu tabula, teksta vingrinjumi, trrunas vingrinjumi, uzskaitjuma un jdzieniskie salikte i, teikuma lo isk analze. - Izmantotas fotogrfijas no A. Apeles grmatas "Runas mksla" 1982. gada izdevuma.

9

EOGRFIJA. BIOGRFIJAS. VSTURE

913(474.3) Latvija : trisma ce vedis / teksta autori : Ilze Antna, Muntis Auns, Kaspars Blekte, Ritvars Egljs, Mareks Kilups, Juris Sma inskis, Raitis Strauti , Jnis Turlajs, Rdolfs Vingris, Edmunds Gvido Zvaigzne ; mksl. Lga Dubrovska ; red. Jnis Turlajs. - Rga : Karu izdevniecba J a sta, 2012. - 280 lpp. : il., kartes. - Vietu un objektu rdtjs 277. lpp. 821 DAI LITERATRA B B Grogens, Dons. Mrlijs un ka ni : [ststs pirmsskolas vecuma brniem] / Dons Grogens ; no ang u valodas tulkojusi Ieva Strelvica. - Rga : Zvaigzne ABC, 2012 (Preses nams Baltic). - [33] lpp. : krs. il. ; 27 cm. - Ori . nos.: Marley and the kittens. Eriks Karls. delgais kpuri / Eriks Karls ; [no ang u valodas tulkojusi Ilze Cine]. - Rga : Zvaigzne ABC, [2012]. - [22] lpp. : il. ; 13 x 18 cm. Labkie draugi : maz dziesmu grmati a : [pirmsskolas vecuma brniem] / Disney : illustrated by Bob Berry ; latviskojusi Eva Jansone ; redaktore Santa Kazka. - Rga : Egmont Latvija, [2012]. - [8] lpp. : krs. il. ; 23 cm. - (Disney princeses). - pirmsskolas vecuma brniem. - Ori . nos.: Princess pop-up song book "Royal hearts".

B

B

Milers, Zde eks. Kurmtis un automana : [ststs pirmsskolas vecuma brniem] / Zde eka Milera siets un ilustrcijas ; Eduarda Petikas teksts ; no ehu valodas tulkojusi Tamra Liseka. - Rga : Zvaigzne ABC, 2012. - 63 lpp. : krs. il. ; 27 cm. - Ori . nos.: Krtek a autiko. B Pasaka par nri u 2 : [pirmsskolas vecuma brniem] / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Santa Kazka. Rga : Egmont Latvija, [2012]. - 24, [3] lpp. : krs. il. ; 25 cm. - (Barbie). - Ori . nos.: Barbie Mermaid tale 2. B Rota as kop ar Kurmti / Zde eka Milera ilustrcijas ; sastdjui: Ondrejs Millers, Irna Tatkova ; no ehu valodas tulkojusi Halina Lapi a ; redaktore Dina Romanovia. - Rga : Zvaigzne ABC, 2012. - [32] lpp. : krs. il. ; 30 cm. - Ori . nos.: Hrajeme si s krtkem. 821.111( Mda, Riela. Vampru akadmija : [romns] / Riela 73) Mda ; no ang u val. tulk. Laura Dreie. - Rga : Zvaigzne ABC, 2011 (A/s "Poligrfists"). - 333, [2] lpp. - (Pasaules bestsellers). - Vrienga nemirstgo vampru uzbrukuma d Svt Vladimira akadmij tiek izzi ota augstk trauksmes pakpe. Strigoi cenas izncint Moroi aristokrtiju, tpc skolnu brvdienu brauciens uz Aidaho sniegotajiem kalniem k st gandrz vai par obligtu vi u drobas garantiju.Tomr Roze Hetaveja pat dos apstk os cns ar mlas dzves problmm. Attiecbas ar apburoo skolotju Dimitriju nedrkst gt piepildjumu, turklt vi ai uzrodas konkurente.Vartu ist, ka Moroi slpoanas krorts ir nevainojams patvrums, tau Rozei un vi as draugiem draud lielkas briesmas, nek meitene jelkad sptu iedomties. Ori . nos.: Frostbite. 2. grm. Salnas skartie. 821.111( Ness, Patriks. Haosa sple : [trilo ija] / Patriks Ness 73) ; no ang u valodas tulkojusi Daina Ozoli a. - Rga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrfists). - 487, [1] lpp. ; 20 cm. - grmatu Jautjums un Atbilde, kur izdzvoanas spli neparasti skarb pasaul turpina abi galvenie varo i Tods un Viola. Bgot no B

821.111

821.111

821.111

821.112. 2

nepieldzams armijas, Tods ir atnesis nvgi ievainoto Violu uz pilstu, kur abi iekrt tiei vi u aunk ienaidnieka mra Prentisa roks. At irts no Violas un ieslodzts cietum, Tods ir spiests pak auties jaunajai krtbai, kdu pilst ieviesis mrs. Bet kdi noslpumi ir rodami aiz pilstas robem? Kur ir Viola? Vai vi a ir dzva? Un kas ir noslpumain Atbilde?. - 7.-9.kl. Ori . nos.: The ask and the answer. 2. da a. Jautjums un atbilde. Saimona, Franeska. Negantais Niks lasa grmatu : [ststs jaunk skolas vecuma brniem] / Franeska Saimona ; no ang u valodas tulkojusi Ieva Strelvica. Rga : Zvaigzne ABC, 2012 (Latvijas karte). - 69, [2] lpp. : krs. il. ; 20 cm. - Ori . nos.: Horrid Henry reads a book. Saimona, Franeska. Negant Nika pateicbas vstule : [ststs jaunk skolas vecuma brniem] / Franeska Saimona ; no ang u valodas tulkojusi Ieva Strelvica. - Rga : Zvaigzne ABC, 2012 (Latvijas karte). - 73, [1] lpp. : krs. il. ; 20 cm. - Ori . nos.: Horrid Henry's thank you letter. Vainraita, Dena. Surikatu paslpes / Denas Vainraitas teksts ; tulkojusi Laura Freidenfelde ; atbildg redaktore Rente Neimane. Rga : Jumava. SIA J.L.V., 2012 (Zelta rudens). [47] lpp. : krs. Il. ; 29 cm. Ori . Nos.: Wheres the meerkat?. Kampua, Nataa. 3096 dienas : patiess ststs / Nataa Kampua, Heike Gronemeijere un Korinna Milborna ; Aijas Rolapas tulkojums. - Rga : Stava, 2012. - 261, [2] lpp. - Nataa Kampua, 10 gadus veca austrieu skolniece, tika nolaupta ce uz skolu. Telekomunikciju tehni is Volfgangs Priklopils vi u ievilka sav preu piegdes mikroautobus. Asto us gadus vi meiteni turja gst savas mjas pagrab. ...Nepilnu piecu kvadrtmetru aura telpa. Vienpadsmit kubikmetru gaisa. Es k t eris krti staigju no sienas ldz sienai. Jutos k iekonservta ai pazemes seifa aurb, atceras Nataa. Vi a izbga 18 gadu vecum. Vi as nolauptjs izdarja panvbu,

821.112. 2

821.133

821.174

821.174

821.174

mezdamies zem vilciena. Nataas Kampuas vrds izskanjis vis pasaul. Neskaitmi avu raksti, televzijas prraides, intervijas... urnlistu, psihologu, rakstnieku un pat kinematogrfu joprojm neizsksto interese. auu interese un ar neizpratne. Nataa neldzins upurim. Vi a nav salauzta, izncinta, nolojama. Tas dzina neprt vi as paverdzintju Priklopilu. Daudzi nespj saprast, k gan no mazs, pagrab ieslodzts, sists, bad mrdts, neskolots un pazemots meitentes varja izaugt tik gargi stipra, intelektula, sevi cienoa meitene ar savu individualitti, savu persongo viedokli. Vi u nespj pie emt k upuri. Un to vi ai nepiedod. Un vl vi ai prmet t dvto Stokholmas sindromu. Nataa savs intervijs teic, ka dzv nepastv tikai labais un aunais, baltais un melnais, un vi as patiesi nelgaj nolauptj briem tomr esot bijis ar kas gais, kas lojams. Daudzi to nespj pie emt. - Ori . nos.: 3096 Tage. Petery, Constanze, 1991-. Saules karaliene / Konstance Peter ; no vcu valodas tulkojusi Irda Miska. - Rga : Jumava, [2012] (Mantoprint). - 199 lpp. ; 20 cm. - 7. - 9. klasei. Penaks, Daniels. Skolas spes : [romns] / Daniels Penaks ; no franu val. tulk. Agnese Kasparova ; mksl. Aldis Aleks. - Rga : OMNIA MEA, 2012. - 263 lpp. ; 22 cm. - Ori . nos.: Chagrin d'cole. Blaumanis, Rdolfs, 1863-1908. Es runt gribtu uz visu zemi... : [izteicieni, atzinumi, spriedumi un vrtjumi no R.Blauma a prozas, dramatiskajiem darbiem un ori inldzejo iem] / R. Blaumanis ; sast. un priekv. sar....