Click here to load reader

Jednopredmetni diplomski studij psihologije - Naslovnica · PDF fileZdravstvena psihologija IZBORNI PREDMETI Metodički praktikum poučavanja psihologije Metodika poučavanja psihologije

 • View
  232

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Jednopredmetni diplomski studij psihologije - Naslovnica · PDF fileZdravstvena psihologija...

 • S V E U I L I T E U R I J E C I

  Filozofski fakultet u Rijeci Sveuilina avenija 4

  51 000 Rijeka

  Hrvatska

  tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099

  e-adresa: [email protected]

  mrene stranice: http://www.ffri.uniri.hr

  MB: 3368491 OIB: 70505505759 R: 2360000-1101536455

  Za povratak na vrh pritisnite Crtl+Home

  Odsjek za psihologiju

  Jednopredmetni diplomski studij psihologije

  Izvedbeni nastavni planovi

  Zimski semestar akademske godine 2016./2017.

  Rijeka, rujan 2016.

 • S V E U I L I T E U R I J E C I

  Filozofski fakultet u Rijeci Sveuilina avenija 4

  51 000 Rijeka

  Hrvatska

  tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099

  e-adresa: [email protected]

  mrene stranice: http://www.ffri.uniri.hr

  MB: 3368491 OIB: 70505505759 R: 2360000-1101536455

  Za povratak na vrh pritisnite Crtl+Home

  POPIS PREDMETA I. SEMESTRA DIPLOMSKOG STUDIJA

  OBAVEZNI PREDMETI

  Edukacijska psihologija

  Psihologija linosti

  Psihologija odstupajueg doivljavanja i ponaanja

  Psihologija rada

  Psihometrija

  Socijalna interakcija

  IZBORNI PREDMETI

  Odabrana poglavlja iz inteligencije

  Psihologija rukovoenja

  POPIS PREDMETA I I I . SEMESTRA DIPLOMSKOG STUDIJA

  OBAVEZNI PREDMETI

  Osnove savjetovanja i psihoterapije

  Praktikum iz konstrukcije i upotrebe testova

  Seminar izrade diplomskog rada

  Zdravstvena psihologija

  IZBORNI PREDMETI

  Metodiki praktikum pouavanja psihologije

  Metodika pouavanja psihologije

  Odabrana poglavlja iz inteligencije

  Odabrana poglavlja iz klinike psihologije: Slika tijela, poremeaji hranjenja i pretilost

  Odabrana poglavlja iz neuropsihologije

  Psihologija rukovoenja

  Psiholoko-edukacijski treninzi u koli

 • S V E U I L I T E U R I J E C I

  Filozofski fakultet u Rijeci Sveuilina avenija 4

  51 000 Rijeka

  Hrvatska

  tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099

  e-adresa: [email protected]

  mrene stranice: http://www.ffri.uniri.hr

  MB: 3368491 OIB: 70505505759 R: 2360000-1101536455

  Za povratak na vrh pritisnite Crtl+Home

  I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU

  Naziv kolegija Psihologija odstupajueg doivljavanja i ponaanja

  Studij Psihologija

  Semestar 1.

  Akademska godina 2016/17.

  Broj ECTS-a 4

  Nastavno optereenje (P+S+V) 30+0+30

  Vrijeme i mjesto odravanja nastave Predavanja: ponedjeljak 12:15-14:00 (uionica 405) Vjebe: petak grupa I. 08:30-10:00; grupa II 10:30-12:00 FFRI, uionica 105 i KBC Rijeka, Klinika za psihijatriju

  Mogunost izvoenja na stranom jeziku

  Nositelj kolegija Dr.sc. Jasminka Jureti

  Kabinet F-338

  Vrijeme za konzultacije Srijeda 13:15-15:00; i prema dogovoru sa studentima

  Telefon 265-771

  e-mail [email protected]

  Suradnik na kolegiju

  Kabinet

  Vrijeme za konzultacije

  Telefon

  e-mail

  II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

  SADRAJ KOLEGIJA

  Anksiozni poremeaji (generalizirani, fobije, panini i opsesivno-kompulzivni poremeaj); Reakcije na stres i poremeaji prilagodbe; Shizofrenija i ostali psihotini poremeaji; Poremeaji raspoloenja; Organski mentalni poremeaji (delirij, demencije, organski amnestiki poremeaj, organska halucinoza, itd); Ovisnosti o psihoaktivnim supstancama; Poremeaji hranjenja; Poremeaji linosti; Poremeaji seksualnog funkcioniranja; Suicidalnost.

  OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

  Nakon poloenog ispita studenti e moi: opisati i klasificirati osnovna odstupanja u doivljavanju i ponaanju kod odraslih osoba; pravilno definirati i razlikovati osnovne psihike poremeaje; na temelju prikupljenih informacija o klijentima argumentirano zakljuiti o postojanju pojedinih poremeaja; samostalno primijeniti usvojena znanja u klinikoj praksi i/ili u suradnji s klinikim psiholozima i psihijatrima.

  NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s x)

  Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

  x x x

  Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

  x x

  III. SUSTAV OCJENJIVANJA

  AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

  Pohaanje nastave 1.25 0

  Praktini rad aktivnost na nastavi 0.10 5

  Samostalni zadatak 0.35 15

  Pismena provjera znanja l. 0.40 25

  Pismena provjera znanja II. 0.40 25

  ZAVRNI ISPIT Pismeni dio 1.50

  10

  Usmeni dio 20

  UKUPNO 4 100

  Ope napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajui broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti zavrnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogunost tri izlaska na ispit i mogu

 • S V E U I L I T E U R I J E C I

  Filozofski fakultet u Rijeci Sveuilina avenija 4

  51 000 Rijeka

  Hrvatska

  tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099

  e-adresa: [email protected]ffri.hr

  mrene stranice: http://www.ffri.uniri.hr

  MB: 3368491 OIB: 70505505759 R: 2360000-1101536455

  Za povratak na vrh pritisnite Crtl+Home

  ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

  Kontinuirana provjera znanja meuispiti Kontinuirana se provjera znanja provodi tijekom nastave i obuhvaa dvije pismene provjere. Pristup popravku meuispita Mogue je ponoviti SAMO JEDAN od meuispita na PRVOM ispitnom roku. Popravak je mogu ako student/ica nije pristupio/la pisanju meuispita ili nije dobio/la prolaznu ocjenu.

  Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave i na zavrnome ispitu odreuje se konana ocjena prema sljedeoj raspodjeli:

  OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

  5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

  4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

  3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

  2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

  2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

  1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

  1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

  IV. LITERATURA

  OBVEZNA LITERATURA

  Begi, D. (2014). Psihopatologija (drugo dopunjeno i obnovljeno izdanje). Zagreb: Medicinska naklada.

  Davison, G.C., Neale, J.M. (1999.). Psihologija abnormalnog doivljavanja i ponaanja. Odabrana poglavlja. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Hotujac, Lj.(2006). Psihijatrija. Zagreb: Medicinska naklada.

  IZBORNA LITERATURA

  Prema preporuci profesorice za odreena podruja/teme.

  V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU

  POHAANJE NASTAVE

  Studenti/ce su obavezni/e prisustvovati predavanjima na Odsjeku za psihologiju i vjebama koje se organiziraju na Klinici za psihijatriju KBC-a Rijeka. Kako vjebe obuhvaaju razgovor s pacijentom, NIKAKO se ne smije kasniti i ulaziti u prostoriju nakon poetka odravanja vjebi.

  Mogue je izostati s nastave maksimalno 8 puta, to znai 16 sati.

  NE POSTOJI mogunost nadoknaivanja izostanaka s nastave drugim zadacima, to znai da, ukoliko student/ica izostane vie od dozvoljenih 30% odrane nastave, ne moe pristupiti polaganju zavrnoga ispita.

  NAIN INFORMIRANJA STUDENATA

  Studenti/ce e biti informirani:

  - usmeno na nastavi;

  - putem e-maila;

  - oglaavanjem na oglasnoj ploi Odsjeka za psihologiju

  - putem MudRi-a.

  KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

  Studenti/ce mogu kontaktirati nastavnicu u vrijeme dogovorenih konzultacija te putem elektronske pote.

  NAIN POLAGANJA ISPITA

  Zavrni ispit obuhvaa polaganje pismenog i usmenog dijela.

  OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

  Svako neovlateno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima!

 • S V E U I L I T E U R I J E C I

  Filozofski fakultet u Rijeci Sveuilina avenija 4

  51 000 Rijeka

  Hrvatska

  tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099

  e-adresa: [email protected]

  mrene stranice: http://www.ffri.uniri.hr

  MB: 3368491 OIB: 70505505759 R: 2360000-1101536455

  Za povratak na vrh pritisnite Crtl+Home

  Za nepridravanje rokova za prijavu teme i sadraja seminarskoga rada studentu/ici se oduzimaju bodovi za svaki dan kanjenja po jedan bod (od predvienih 15).

  ISPITNI ROKOVI

  Zimski 8.2. i 22.2.2017. u 10 sati

  Proljetni izvanredni 19.4.2017. u 10 sati

  Ljetni 13.6. i 27.6.2017. u 10 sati

  Jesenski izvanredni 5.9. i 12.9.2017. u 10 sati

  VI. POETAK I ZAVRETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA)

  DATUM NAZIV TEME

  10.10.2016. Uvod u kolegij; definiranje obaveza studenata Uvodno predavanje - odstupajue doivljavanje i ponaanje u odrasloj dobi

  17.10.2016. Anksiozni poremeaji fobije, GAD (na Kampusu)

  24.10.2016. Anksiozni poremeaji OCD (na Kampusu)

  31.10.2016. Reakcije na stres i poremeaji prilagodbe Disocijativni i somatoformni poremeaji

  7.11.2016. Poremeaji linosti Poremeaji ponaanja odraslih

  14.11.2016. Ovisnosti o psihoaktivnim supstancama

  21.11.2016. Nastava se nee odrati jer se tema ovog termina odrava 5.12.

  28.11.2016. Poremeaji seksualnog funkcioniranja Prikaz pacijenta sa seksualnim poremeajem (na Kampusu)

  5.12.2016. Shizofrenija i ostali psihotini poremeaji (prof. Rubea) Poreme