25
JEZIK I STIL POLITIČARA IZBORI 2014.

Jezik i Stil Političara

Embed Size (px)

DESCRIPTION

cddv

Citation preview

Jezik i stil politiara

Jezik i stil politiaraIzbori 2014.Bakir Izetbegovismiren, samouvjeren i osjeti se da vlada materijomgeste stisnutih prstiju i toranjemotivan i euforian nastupkoristi se historijskim dogaajima i poslovicamametafore, turcizmi, jezik prilagoen naroduglas monoton, izgled lica namrten

Zlatko Lagumdijau svojim predizbornim istupima esto spominje Izetbegovia, Komia, Radonia, ovia i Dodika"Neka kau to su se dogovorili ako se uspiju dogovoriti i odgovoriti isto na kojem su se mjestu sastajali. Neka kae ovi, Dodik i Izetbegovi ta su se dogovorili. Neka kae ovi, Radoni i Komi to su se dogovorilisintagma poput ubie se objanjavajui je neprimjerena jednom politiaru i profesoru

Zlatko Lagumdijastjee se dojam kao da je pod utjecajem alkohola ili opijata, pristutna euforija i populizamuniverzitetski profesor koji bi se morao koncentrirati na jednom takvom skupueuforino pozivanje na Tita i lana emocija prema publici kojoj to ime jo neto znai, ali ne raunajui da ipak svi ljudi nisu slijepiarogantnost u glasu i govoru (prst) je nepodnoljiva i Lagumdija je izazvao nevjerovatan kontra-efekatkoritenje partizanskih pjesama

Bakir Hadiomerovisintagme poput mi smo totalno drugaiji od njih, ne smiju pisnuti, pomonik tamo nekog klinca, te konstantno spominjanje ostalih kandidata (Bakir umjesto Bakira), ne prilii jednom bivem novinaru, pogotovo ne politiaru koji eli promjeneneverbalna komunikacija, ali i verbalna je vrlo slina onoj koju je imao i Lagumdijakoritenje prirodne katastrofe (poplava) kako bi zadobio simpatijeda ljudim ne dajemo lana obeanja

Bakir Hadiomeroviprema istraivanjima nevladine organizacije Asocijacija alumni centra za interdisciplinarne postdiplomske studije (ACIPS), ima najvei broj konkretnih izjava u predizbornoj kampanji za ope izbore 2014. kao kandidat za lana predsjednitvauz predizbornu kampanju najavio je i koncert grupe Grafiti: ''elja mi je da pokaem da sam i u tom smislu drukiji od ostalih kandidata'u predstavljanju odmah naglaava kako se rukovao jedan dan sa 30.000 ljudi

Emir Suljagigovori povienim tonom s ciljem da motivira, pokrene i zaplai recipijentekoristi teke rijei i poziva se na prolostneverbalna komunikacija (posebno gestikulacija i izraz lica) nije usklaena sa verbalnompodizanje prsta u komunikaciji smatra se prijetnjomgovor je agresivan, dok je govornik miran i ukoen

Mustafa Ceriu govoru se poziva na vjeru i na taj nain se pokuava pribliiti ljudimagovori veoma mirno, bez gestikulacije, ruke sve vrijeme mirne naslonjenje na govornicupokoran izraz licagovor sam po sebi nije posebno relevantan i smislen, sama njegova pojava i dranje je ono ime je pokuao pribliiti se biraima

eljka Cvijanovisvoju politiku pokuava predstaviti na najefikasniji nain, koristi se temama kojima moe emocionalno dodirnuti i uvjeritipromovira temu jednakosti i ravnopravnostiu govor ukljuuje izvinjenja i priznaje propustegovor brz ponekad i nejasan, koristi se modalnim izrazima i ekspresivimagestikulacija minimalna, kontrolirana

Dragan ovikoristi se manipulativnom retorikom u predizbornoj kompanji, esto se vidi da govori ono to ne mislimnogi smatraju da ne podnosi konkurenciju tj. da zatire sve pokuaje politikog pluralizma kod Hrvatatokom predizborne kampanje predstavljao se kao namjeteno-uglaen koji se nije bavio svojim protivnicima, ali se taj posao za njega radili drugi (pogotovo mostarski Veernji list: Martina Ragua kao izdajnik i novi hrvatski Komi)kada govori o federalizaciji BiH ne misli na interese bosanskohercegovakih Hrvata, ve na svoje i interese kruga ljudi koji su odustali od svoga miljenja i stava i na taj nain daje lani analgetik frustriranim bosanskohercegovakim Hrvatimaizjave ne sadre elemente istinosti i dosljednostiu javnim nastupima ponasa se neodgovorno, licemjerno, nekorektno prema drugimapoznat je po tome to povlai date rijeiDragan ovi

Martin Ragukarakterizira ga sadrana i pomirljiva retorikasvoju politiku kampanju nije usmjerio protiv svojih protivnika tj. HDZ-aposeban naglasak je stavljen na ureenje BiH po federalnom modelu koji e omoguiti uinkovitost i balans izmeu identiteta i entitetazbog svoje retortike vai za politiara koji voli sve narode ove drave i cjelovitu BiH karakterizira ga izravna, otvorena, jasna i energina komunikacija i samim tim ulijeva vie povjerenjasmatra da glasai trebaju hrabro, dostojanstveno i po svojoj savjesti da glasaju bez manipulacija, da daju doprinos da se podvue crtaMartin Ragupodvucimo crtu dosta poziva na sukob, ratove, podjele i odcjepljenja u svakom obraanju, govor je usmjeren prema svim narodima BiH, a ne samo prema Hrvatimamisli na interese cjelokupne BiH i iri pozitivne ideje politike i na taj nain prikuplja simpatijeza razliku od drugih sranaka u predizbornoj kampanji stranka sa Martinom Raguom na elu, nije eljela samo da pria, ve i da slua potrebe naroda

Martin Ragu

Hvala na panji!.............Farah hadiabdiTarik alki ................................... Ilma ibroviLejla selman........................................Amila husi