John Fernald_Solution Mankiw

  • View
    1.223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of John Fernald_Solution Mankiw

CU HI N TP KINH T V M 1(Solutions Manual for Mankiw's Macroeconomics)Bin dch: Kim Chi Hiu nh: Chu Vn Thnh/Nguyn Hoi Bo

1

Lu : y l bn dch t quyn Solutions Manual for Mankiw's Macroeconomics ca John Fernald. Bn quyn thuc v Fulbright Economics Teaching Program.

2

Mc lcCHNG 1: KHOA HC KINH T V M............................................................... 3 CHNG 2: S LIU KINH T V M .................................................................... 4 CHNG 3: THU NHP QUC GIA HNH THNH V PHN B NH TH NO ............................................................................................................................... 5 CHNG 4: TNG TRNG KINH T I ................................................................. 7 CHNG 5: TNG TRNG KINH T II................................................................ 9 CHNG 6: THT NGHIP ..................................................................................... 11 CHNG 7: TIN T V LM PHT .................................................................... 13 CHNG 8: NN KINH T M............................................................................... 17 CHNG 9: GII THIU CC BIN NG KINH T ......................................... 20 CHNG 10: TNG CU I ...................................................................................... 26 CHNG 11: TNG CU II ..................................................................................... 31 CHNG 12: TNG CU TRONG NN KINH T M ........................................ 34 CHNG 13: TNG CUNG ...................................................................................... 40 CHNG 14: CHNH SCH N NH HO ......................................................... 43 CHNG 15: N CA CHNH PH V THM HT NGN SCH .................. 47 CHNG 16: TIU DNG ....................................................................................... 49 CHNG 17: U T .............................................................................................. 54 CHNG 18: CUNG TIN V CU TIN ............................................................. 56 CHNG 19: BN THM V L THUYT BIN NG KINH T ................... 60

Solutions Manual for Mankiw's Macroeconomics

John Fernald

3

CHNG 1: KHOA HC KINH T V M 1. Gii thch s khc bit gia kinh t v m v kinh t vi m. Hai lnh v c ny lin quan vi nhau nh th no? 2. Tai sao cc nh kinh t hc xy dng cc m hnh? 3. Mt m hnh cn bng th trng l g? Khi no gi nh v s cn bng th trng l ph hp? P N 1. Kinh t vi m nghin cu cch thc cc doanh nghip v h gia nh ra quyt nh v h tng tc vi nhau nh th no. Cc m hnh kinh t vi m v doanh nghip v h gia nh da trn nguyn tc ti u ho cc doanh nghip v h gia nh n lc hot ng tt nht c th ng vi nhng iu kin rng buc m h phi i ph. V d, cc h gia nh ch n hng ho no mua nhm ti a ho tha dng, trong khi cc doanh nghip quyt nh sn xut bao nhiu nhm ti a ho li nhun. Ngc li, kinh t v m nghin cu nn kinh t nh mt tng th; mn hc ny tp trung vo nhng vn nh tng sn lng, tng vic lm, v mc gi chung c xc nh ra sao. Cc bin s ca ton th nn kinh t ny da vo s tng tc ca nhiu h gia nh v nhiu doanh nghip; do , kinh t vi m to thnh c s cho kinh t v m. 2. Cc nh kinh t hc xy dng cc m hnh nh m t phng tin tm tt cc mi quan h gia cc bin s kinh t. Cc m hnh c ch v chng thu gn nhiu chi tit trong nn kinh t v cho php ngi ta tp trung vo nhng mi quan h kinh t quan trng nht. 3. Mt m hnh cn bng th trng l m hnh trong gi iu chnh cn bng cung v cu. Cc m hnh cn bng th trng hu ch trong nhng tnh hung m mc gi c tnh linh hot. Tuy nhin, trong nhiu tnh hung, mc gi linh hot khng chc l mt gi nh st thc t. V d, hp ng lao ng thng n nh tin lng c nh trong ba nm. Hoc nhng doanh nghip nh cc nh xut bn tp ch thng ch thay i mc gi sau ba n bn nm. Hu ht cc nh kinh t v m tin rng tnh linh hot ca gi l mt gi nh hp l nghin cu nhng vn di hn. Trong di hn, gi phn ng trc s thay i ca cu hay cung, cho d trong ngn hn, gi c th chm iu chnh.

Solutions Manual for Mankiw's Macroeconomics

John Fernald

4 CHNG 2: S LIU KINH T V M 1. Lit k hai loi i lng m GDP o lng. Lm th no GDP li c th cng mt lc o lng c hai loi i lng ny? 2. Ch s gi tiu dng o lng ci g? 3. Lit k ba nhm ngi c Cc Thn g k lao ng s dng xp loi mi ngi trong nn kinh t. Cc Thng k tnh ton t l tht nghip nh th no? 4. Gii thch nh lut Okun. P N 1. GDP o lng tng thu nhp ca mi ngi trong nn kinh t v tng chi tiu vo sn lng hng ho v dch v ca nn kinh t. GDP c th cng mt lc o lng c hai i lng v c hai tht ra cng ch l mt: i vi mt nn kinh t trn bnh din tng th, thu nhp phi bng chi tiu. Nh minh ha qua biu dng lu chuyn trong sch gio khoa, c nhng cch khc nhau nhng tng ng vi nhau o lng dng tin trong nn kinh t. 2. Ch s gi tiu dng o lng mc gi chung ca nn kinh t. i lng ny cho ta bit gi ca mt r hng ho c nh so vi gi ca chnh r hng ho nm c s. 3. Cc Thng k lao ng phn loi mi ngi vo mt trong ba nhm sau: c vic lm, tht nghip, hay khng nm trong lc lng lao ng. T l tht nghip l phn trm ca lc lng lao ng khng c vic lm, c tnh nh sau: T l tht nghip = So nguoi that nghiep x 100 Luc luong lao dong

Lu r ng lc lng lao ng l s ngi c vic lm cng vi s ngi tht nghip. 4. nh lut Okun ni n mi quan h nghch bin gia tht nghip v GDP thc. Ngi lao ng c vic lm gip to ra hng ho v dch v trong khi ngi lao ng tht nghip th khng. Do , tng t l tht nghip gn lin vi gim GDP thc. nh lut Okun c th c tm tt bng phng trnh: %GDP thc = 3% - 2 (T l tht nghip) Ngha l, nu tnh trng tht nghip khng thay i, t l tng trng GDP thc l 3 phn trm. ng vi mc thay i t l tht nghip l mt im phn trm (v d, gim t 6 phn trm xung 5 phn trm, hay tng t 6 phn trm ln 7 phn trm), sn lng s thay i 2 phn trm theo chiu ngc li.

Solutions Manual for Mankiw's Macroeconomics

John Fernald

5 CHNG 3: THU NHP QUC GIA HNH THNH V PHN B NH TH NO 1. Sn lng ca mt nn kinh t sn xut ra c xc nh bi nhng yu t no? 2. Gii thch lm th no mt doanh nghip trong mi trng cnh tranh v ti a ho li nhun a ra quyt nh v cu l bao nhiu cho tng yu t sn xut. 3. Vai tr ca quy lut sinh li (hay li sut) khng i theo qui m trong phn phi thu nhp l g? 4. Tiu dng v u t c xc nh bi nhng yu t no? 5. Gii thch s khc bit gia cc khon chi mua ca chnh ph v cc khon thanh ton chuyn nhng ca chnh ph. Hy cho hai v d ng vi tng khon mc. 6. Yu t no xc nh cn bng gia cu v cung hng ho v dch v ca nn kinh t (trong chng hc ny)? 7. Gii thch iu g xy ra cho tiu dng, u t, v li sut khi chnh ph tng thu. P N 1. Cc yu t sn xut v cng ngh sn xut xc nh sn lng m mt nn kinh t c th sn xut. Cc yu t sn xut l nhng yu t u vo c s dng sn xut hng ho v dch v: nhng yu t quan trng nht l vn v lao ng. Cng ngh sn xut xc nh mc sn lng nhiu hay t c th c sn xut ra ng vi cc yu t u vo cho trc ny. Tng mt trong cc yu t sn xut hay ci thin cng ngh s dn n tng sn lng ca nn kinh t. 2. Khi mt doanh nghip quyt nh s dng mt yu t sn xut bng bao nhiu, h s cn nhc xem quyt nh ny s nh hng n li nhun nh th no. V d, nu thu thm mt n v lao ng s tng sn lng v do tng doanh thu; doanh nghip so snh doanh thu tng thm ny vi chi ph tng thm do phi tr thm tin cng lao ng. Doanh thu tng thm m doanh nghip nhn c ph thuc vo sn phm bin ca lao ng (MPL) v gi hng ho sn xut ra (P). Mt n v lao ng tng thm sn xut ra c MPL n v sn lng tng thm, v s sn lng tng thm ny c bn ra vi mc gi P. Do , doanh thu tng thm ca doanh nghip l P MPL. Chi ph thu mn thm mt n v lao ng l tin cng W. Nh vy, quyt nh tuyn dng thm lao ng ny nh hng n li nhun nh sau:

Li nhun = Doanh thu - Chi ph = (P MPL) WNu doanh thu tng thm, (P MPL), cao hn chi ph thu mn thm mt n v lao ng, (W), th li nhun gia tng. Doanh nghip s tuyn dng thm lao ng cho n khi khng cn kh nng sinh li t vic tuyn dng ny na ngha l cho n khi MPL gim xung cho ti im m thay i ca li nhun bng zero. Trong phng trnh trn y, doanh nghi p thu thm lao ng cho n khi Li nhun = 0, ngha l khi (P MPL) = W. iu kin ny c th c vit li:Solutions Manual for Mankiw's Macroeconomics John Fernald

6 MPL = W/P Do , mt doanh nghip cnh tranh, ti a ho li nhun s thu thm lao ng cho n khi sn phm bin ca lao ng bng vi tin cng thc. Lp lun tng t cng p dng cho quyt nh ca doanh nghip khi s dng thm vn: doanh nghip s s dng thm vn cho n khi sn phm bin ca vn bng vi gi thu vn thc. 3. Mt hm sn xut c sinh li khng i theo qui m nu khi ta tng ng u tt c cc yu t sn xut thm mt t l phn trm nht nh s lm tng sn lng thm cng mt t l phn trm. V d, nu mt doanh nghip gia tng s dng vn v lao ng thm 50 phn trm, sn lng s tng thm 50 phn trm, th hm sn xut ny c sinh li khng i theo qui m. Nu hm sn xut c sinh li khng i theo qui m th tng thu nhp (hay tng sn lng) trong nn kinh t gm nhng doanh nghip cnh tranh v ti a ho li nhun s c phn chia thnh sinh li ca lao ng, MPL L, v sinh li ca vn, MPL K; ngha l trong i u kin sn lng khng i theo qui m, li nhun kinh t bng khng. 4. Tiu dng ph thuc ng bin vi thu nhp kh dng thu nhp sau khi n p tt c cc khon thu. Thu nhp kh dng cng cao th tiu dng cng nhiu. Cu u t ph thuc nghch bin vi li sut thc. vic u t c th to ra li nhun, sinh li ca n phi ln hn chi ph. V li su t thc o lng chi ph ca vn, li sut thc cng cao th chi ph u t cng ln, v th cu u t s gim. 5. Chi mua ca chnh ph bao gm nhng hng ho v dch v m chnh ph trc tip mua sm. V d, chnh ph mua tn la v xe tng, xy dng ng s, v cung cp nhng dch v nh kim sot khng lu. Tt c cc hot ng ny l mt phn ca GDP. Thanh ton chuyn nhng l thanh ton ca chnh ph cho c nhn m khng i ly (hay khng i ng) hng ho hay dch v g c. Thanh ton chuyn nhng l ngc li vi thu: thu lm gim thu nhp kh dng ca h gia nh, trong khi thanh ton chuyn nhng lm tng thu nhp kh dng. V d v thanh ton chuyn nhng bao gm cc khon thanh ton bo him x hi cho ngi gi, bo him tht nghip, v phc li cu chin binh. 6. Tiu dng, u t v chi mua ca chnh ph xc nh cu i vi sn lng ca nn kinh t, trong khi cc yu t sn xut v hm sn xut xc nh cung sn lng. Li sut thc iu chnh bo m rng cu hng ho ca nn kinh t bng vi cung. mc li sut cn bng, cu hng ho v dch v bng vi cung. 7. Khi chnh ph tng thu, thu nhp kh dng gim, v do tiu dng c ng gi m. Mc gim tiu dng s bng lng thu gia tng nhn cho khuynh hng tiu dng bin (MPC). MPC cng cao th nh hng nghch bin ca tng thu i vi tiu dng cng ln. V sn lng c n