Click here to load reader

J{sj - Clay Target Shooting Federation of Serbia [email protected] Peny6m1KaCpol4ja 11211 5eorpaA 3petbaH14HCKVI nyT 170 Tell: +381 (0)11 20 75 271

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of J{sj - Clay Target Shooting Federation of Serbia [email protected] Peny6m1KaCpol4ja 11211 5eorpaA...

 • ETECP6,,,

  J{sj 2-u~.L:l11 0 ~. . _L' \ :+-

  Peny6J1I4Ka Cp6t.1ja11211 5eorpaA

  3petbaHt.1HCKI4 nyT 170TeJ1: +381(0)11 2075271

  aKc:+381(0)11 2075263TeKyhl4 pa4yH: 160·372092·76

  111116: 101726793M6: 17161296

  www.claytarget.rs [email protected]/aytarget.rs

  Svim streljackim klubovimaldruzinamaEp

  f." '}

  Predmet: sezona 2017, format finala

  Promenjenje format finala i primenivace se format koji vazi prema parvilima ISSF za period 2017-2020

  Finale u disciplinama letecih meta - format 2017

  Program fina1aje u osnovi eliminacija iii nokaut takmicenje i sastoji se iz 5 posebnih faza dodatnih metau svakoj discipline:

  • 6 najbolje plasiranih strelaca po zavrsetku faze kvalifikacija se p1asiraju u Finale. Izdaju se novistartni brojevi od 1-6 (najbolje plasiran dobija broj 1)

  • Svi finalisti pocinju od 0 (nule) na pocetku prve faze. Rezultati koji su postignuti ukvalifikacijama se ne prenose.

  • Rezultati po fazama finala se sabiraju (rezultati ce se dodavati od faz~_do faze i prenositi)• U trapu i dabl trapu finalisti zauzimaju pozicije za pucanje (1-6)1pTemastartnom broju (startni

  broj 1 - pozicija 1) , .' ..• U skitu, strelci pucaju po startnom broju i to sarno na stailicania 3, 4 i 5.• Najnizi startni broj u svakoj fazi uvek puca prvi• Posle svake faze preostali strelci ce zaddati originalne pozicije.

  Finalisti (naibojih 6) posle kvalifikaciia pncain serije sledecih faza

  1. faza6 strelaca - posle ove faze, strelac sa najnizim rezultatom se povlaci i zauzima 6. mesto(trap 25 meta, skit 10 dublova -20 meta, d.trap 15 dublova -30 meta)2. faza5 strelaca - posle ove faze, strelac sa najnizim rezultatom se povlaci i zauzima 5. mesto(trap +5 meta (ukupno30) meta, skit + 5 dublova(ukupno 30 meta), d.trap +5 dublova(ukupno 40 meta)3. faza4 strelca - posle ove faze, strelac sa najnizim rezultatom se povlaci i zauzima 4. mesto(trap +5 meta (ukupn035) meta, skir+ 5 dublova (ukupno 40 meta), d.trap +5 dublova(ukupno 50 meta)4 faza3 strelca - posle ove faze, strelac sa najnizim rezultatom se povlaci i osvaja bronzanu medalju(trap +5 meta (ukupno40) meta, skit + 5 dublova(ukupno 50 meta), d.trap +5 dublova(ukupno 60 meta)5. faza2 strelca - posle ove faze strelac sa nizim rezultatom ce osvojiti srebrnu medalju, a strelac sa boljimrezultatom ce osvojiti zlatnu medalju( trap + 10 meta-ukupno 50 meta, skit +5 dublova -ukupno 60 meta, d.trap +10 dublova -ukupno 80meta)

  CLAY TARGET SHOOTING FEDERATION OF SERBIAZrenjaninski put 170, 11211 Belgrade, Serbia

  http://www.claytarget.rs

 • www.claytarget.rs [email protected]

  Peny6n~Ka Cpt5~ja11211 6eorpaA

  3peH:.aH~HCK~nyT 170Ten: +381(0)11 20 75 271

  111.16: 101726793M6: 17161296

  Vreme pripreme

  Trap ( 9.18.3.1)Strelac mora da zauzme poziciju, zatvori pusku i pozove metu u roku od dvanaest (12) sekundi posto jeprethodni strelac pucao na regulamu metu i otvorio svoju pusku ...

  Dahl trap ( 9.18.3.2)Strelac mora da zauzme poziciju, zatvori pusku i pozove dubl u roku od dvanaest (12) sekundi posto jeprethodni strelac pucao na regulcamu metu i otvorio svoju pusku ...

  Skit ( 9.18.3.3)Vreme za zauzimanje slede6e stan ice je maksimalno 10 sekundi. Posle toga je maksimum ukupnogvremena dozvoljenog za poziv mete (meta) na toj stanici trideset (30) sekundi. Vremenski limit zashoot off je petnaest (15) sekundi.

  Napomena. Il~;~- -- -Za vreme finala vremensko ograllicenJe priprema mora da bude kontrolisano putem elektronskog

  -' :~tajming uredjaja koji prati dodatni sudija.

  ( 9.18.3.1)Trap finale - faze - ce se pucati prema sledecoj taheli:

  BrojFaza strelaca u Broj meta

  svakoj (ukupno na kraju svake faze) Distrihucija metafazi

  1. 6 25 (25) 10 x desne 10 x leve 5 x centarRandom (nasumice)

  2 5 5 (30) 2 x desne 2 x leve 1 x centarRandom (nasumice)

  3 4 5 (35) 2 x desne 2 x leve 1 x centarRandom (nasumice

  4 3 5 (40) 2 x desne 2 x leve 1 x centarRandom (nasumice

  5 2 10 (50) 4 x desne 4 x leve 2 x centarRandom (nasumice)

  Napomena: ukupan broj od 25 meta u fazama, 2,3,4 i 5 mora da se satoji od 2 x leve, 2 x desne i 1 xcentar iz svake od 5 stanica za svakog finalistu

  CLAY TARGET SHOOTING FEDERATION OF SERBIAZrenjaninski put 170,11211 Belgrade, Serbia

  http://www.claytarget.rs

 • www.claytarget.rs [email protected]/aytarget.rs

  Peny6m1Ka Cp6'1ja11211 6eorpaA

  3pel-baH~HCK~nyT 170Ten: +381(0)11 2075271

  ¢aKc: +381 (0)11 20 75 263TeKyh'1 pa4yH: 160·372092·76

  111116:101726793Me;: 17161296

  ( 9.18.3.2)D biT fi f f I d .. t b ra ra ) lOa e - aze - ee se puea 1prema s e eeo) a e I:

  BrojFaza strelaca u Dublovi

  svakoj (ukupno meta) Distribucija metafazi

  1. 6 15 (30) 5xA5XB5xCRandom (nasumice)

  2 5 5 (40) 2xA 2xB lxCRandom (nasumice)

  3 4 5 (50) 2xA 2xB lxCRandom (nasumice

  4 3 5 (60) 2xA 2xB lxCRandom (nasumice

  5 2 10 (80) 4xA 4XB 2XCRandom -;(nasumice)

  Napomena: ukupan broj od 30 dublova u fazama, 2,3,4 i5 mOJ;ada_s~s~toji oq 1 x seme A, I x seme B iI x seme C, iz svake od 5 stanica za svakog finalistu

  ( 9.18.3.3)SKIT fi I f I d •. b rlOa e - aze - ee se oueatJ orema s e eeo) ta e I:

  BrojFaza strelaca u Broj meta

  svakoj (ukupno na kraju svake faze) Distribucija metafazi

  1. 6 10 (20) Tabela A+ Tabela B2 5 5 (30) Tabela A3 4 5 (40) Tabela B4 3 5 (50) TabelaA5 2 5 (60) Tabela B

  Tabela AStanica 3Stanica 4Stanica 5

  High/Low Low/High ( 4 pucnja)High/Low (2 pucnja)Low/High High/Low (4 pucnja)

  Tabela BStanica 3Stanica 4Stanica 5

  High/Low Low/High ( 4 pucnja)Low/High* ( 2 pucnja)Low/High High/Low (4 pucnja)

  • Sudija mora da obavesti prvog finalciu da Ii je dubi sa stanice 4 regularni iIi obrnuti dubl

  CLAY TARGET SHOOTING FEDERATION OF SERBIAZrenjanlnskl put 170,11211 Belgrade, Serbia

  http://www.claytarget.rs

 • www.claytarget.rs [email protected]

  Peny6m1Ka Cpol4ja11211 5eorpaA

  3petbaH14HCKVI nyT 170Tell: +381 (0)11 20 75 271