Jsu Esei Refleksi

  • View
    135

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Jsu Esei Refleksi

Jsu Esei Refleksi ( jsu)Tugasan penilaian dan pentaksiran inimerupakan tugasansubjek majorkami pada Semester 6. Tugasan ini adalah berkaitan dengan proses penilaiandan pentaksiran dalam pengajian sains. Sebelum kami keluar untuk menjalankanpraktikumselama8minggu,soalantugasantelahdiberikankepadakami.Pensyarah pembimbing kami iaitu En.Redzuan Bin Mustapha telahmemberikantaklimat dan kemudian beberapa susulan untuk perubahan telah dilakukan padasoalan bagi memenuhi syarat tugasan.Tugasanberkaitandenganmencarimaklumatberkenaanprosespentaksiran, alat penilaian dan bentuk-bentuk pentaksiran, penilaian kemahiranproses sains dan kemahiran saintifik yang mana ia dijalankan disekolah padaketika ini.Tugasan pertama ialah mencari maklumatbagi mengenalpasti apakahkonsep pentaksiran, Taksonomi Bloom, Jadual Spesifikasi Ujian (JSU),jenis dankaedah penilaian, pembinaan item ujian serta penilaian kemahiran proses sainsdan sikap saintifik dalam pengajaran dan pembelajaran sains.ApabilasayadanpasangansayaAsrulHafizmemulakantugasanini,kamitelahmengenalapstibagaimanakahcakupandanruanglingkuptajuktugasan dan pemberatan tugasan ini. Jadi, merujuk kepada soalan yang telahdiberikan oleh Pensyarah Pembimbing kami En.Ridzuan bin Mustapha, kamitelahmenelitibeberapaperkarayangseharusnyaadadalamtugasanberpasangankami.Tugasan berpasangan yang kami perlu lakukan ialah melakukan petamindabagisetiapperkarayangberkaitandenganpentaksiran.Iameliputi,konsep pentaksiran, Taksonomi Bloom, Jadual Spesifikasi Ujian (JSU),jenis dankaedah penilaian, pembinaan item ujian serta penilaian kemahiran proses sainsdansikapsaintifikdalampengajarandanpembelajaransains.Petamindatersebut disusuli dengan penerangan berkenaan setiap perkara yang dinyatakan

Kemudian, bagi tugasan individu saya telah meminta bantuan guru disekolah tempat saya menjalankan pratikum yang mana sayacuba mendapatkangambaran yang jelas berkenaan Jadual Spesifikasi Ujian dan proses penilaianyang dijalankan disekolah. Namun, saya hanya mampu mendapatkan maklumatberkenaan JSU yang mana saya perolehi dari laman sesawang sekolah lain.Kemudian,sayatelahbekerjasamadenganseoranggurucemerlangsainsdaripada SK Chica Menyabong untuk mendapatkan gambaran berkenaan JSUSains yang sebenar.Situasipadahariini,gurudisekolahtidaklagidiberikankuasauntukmenggubal soalan bagi ujian sumatif dan ujian bulanan (UBB). Ini kerana MajlisGuru-Guru Besar(MGB)telahditauliahkan untuk mengeluarkan soalanujiandan guru tidak lagi membina soalan ujian seperti dulu. Saya lihat disini, hanyaguru-guru yang mempunyai pengalaman sahaja mempunyai kemahiran dalammembina item soalan dan ujian yang standard. Kemudian, kebanyakan gurubaru atau guru yang ada di sekolah ketika ini bukan dari kalangan guru yangmempunyai kepakaran dalam membina item soalan.Kita dapat lihat dari segi pro dan kontranya, yang mana membina itemujian merupakan satu kepakaran yang sangat teliti. Ini kerana, bermula darimembina JSU, kemudian merangka bentuk soalan yang perlu diteliti setiap itemyang dibina. Pembinaan item ujian merujuk kepada aras Taksonomi Bloom bagimengenalpasti tahap soalan, aras soalan dan standard soalan yang dibina.Pembinaan item ujian haruslah selari dengan JSU yang dibina. Tidaksemestinya soalan harus menjadi terlalu mudah dan terlalu sukar untuk dijawaboleh murid. Saya ingin merujuk kepada soalan UPSR yang barusahaja menutuptirai pada minggu lepas, saya mendapati setiap soalan yang dibina merupakansoalan yang seimbang dan tidak begitu sukar dan tidak juga begitu mudah. Iaadalah salah satu contoh item pengujian yang baik.Item pengujian yang baik haruslah meliputi setiap aspekyang ingin dinilai.Tidaksemestinyaiamerujukkepadasatutahapiaitupengetahuandanpemahamansahaja.Pelbagaivariasibentuksoalanmembentuksatu7pengelasan yang manakitadapatlihat hasilnyakelak, samada iaharusmerangkumi semua aspek, sebahagian atau khusus kepada satu aspek sahaja.Itempengujianyang baikharusmempunyaiciri-cirisepertikeakuran,ketepatan dan kejelasan serta kesesuaian. Ia bukanlah satu pembinaan yangmanamengikutsedap,tetapiiaadalahsatupenghasilanitemyangkitasebutkan sebagai item yang baik.Milagros 1981, (dipetik dari Raminah, 1991) yang menegaskan bahawa:Ujianadalahsuatucarauntukmendapatkancontohanperlakuanyangdiperlihatkanolehmuriddidalamkeadaanyangdikawalatauditentukan.Maklumatyangdiperolehdaripadanyaakandijadikandasaruntukmembuatpenilaian atau pengadilanJadi,sebagaiseorangguru,kefahamandalammenentukanapakahmatlamat sebenar dalam melakuskan proses pentaskiran melalui ujian adalahsatu perkara yang harus dilaksanakan dengan teliti. Tidak semestinya item ujianyang mudah adalah yang tidak baik danitem ujian yang sukaradalah yang baik.Hakikatnya, pembinaan item soalan yang menepati matlamat pentaksiran yangsebenar adalah yang terbaik.Situasi penilaian disekolah sedang dan bakal berubah. Merujuk kepadaproses pelaksanaan kurikulum baru iaitu Kurikulum Sepadu Sekolah Rendah(KSSR) yang mana sedang dijalankan sejak tahun lalu. Ketika ini, murid tahundua dan satu menggunakan penilaian individu bagi setiap aktiviti yang merekalakukan. Contohnya, pada hari tersebut guru melakukan aktiviti membaca danselepasituguruakanmenilaipengajaranmerekapadaharitersebutuntukdimasukkan kedalam data murid.Perangkaan KSSR adalah bertujuan untuk menilai murid melalui potensikendiridarisemasakesemasa.Iaadalahpenilaianyangberterusandanmerangkumi keseluruhan aspek yang ingin dinilai. Guru berperanan sebagaipendidik dan kemudian sebagai panel penilaimurid. Daripada penilaian dapatlahguru merangka strategi untuk membantu murid yang lemah atau menambah baik

kualitipengajarandanpembelajaran.Selainitu,gurudapatmelihatperkembangan yangmurid tampilkan semasa dalam sesipenilaian.Pada pandangan saya, proses pentaksiran dan penilaian yang dijalankanmerupakansatuprosesyangmenjadimediumuntukgurumelihathasilpengajarandanpembelajaranyangtelahdisampaikan.Namun,bagimelaksanakansatupentaksirandanpenilaian,pelbagaiaspekyangharusdiambilkirabagimemastikaniatidakterpesongdarilandasanyangkitarencanakan.Kinisayatelahjelasapabilaberbicaraberkenaanpentaksirandanpenilaian, maka saya mampu untuk menyatakannya. Saya juga bersa bertuahkerana pendedahan yang sebegini memberikan nilai tambah kepaa saya untukmengetahui lebih dekat lagi berkenaan penilaian dan pentaksiran di sekolah.Semoga, apa yang telah saya pelajari ini akan membantu saya dalamberhadapan dengan situasi yang sebenar di sekolah kelak. Saya berharap, agarsaya dapat menggunakan ilmu yang saya perolehi ini untuk digunakan padamasaakandatang.Mungkinsayajugabolehberkongsipengetahuandanpengalaman saya bersama rakan-rakan untuk tujuan kebaikan bersama.

PENTAKSIRAN, PENGUJIAN DAN PENILAIANPENTAKSIRAN, PENGUJIAN DAN PENILAIANTUJUAN1. Sebagai penggerak kepada pelajar untuk menumpukan perhatian terhadap pengajaran guru.2. Sebagai alat mencari punca kelemahan murid.3. Bagi mendapatkan maklumbalas keberkesanan pengajaran guru.4. Menilai prestasi dan kemajuan pelajar.5. Mengetahui pembelajaran lampau seseorang pelajar.6. Membolehkan murid mendapatkan sijil setelah lulus peperiksaan.7. Membuat ramalan tentang kemungkinan murid tersebut berjaya atau tidak dalam peperiksaan besar.8. Bagi membuat klasifikasi / pembahagian murid.9. Memudahkan pihak berkuasa membuat pemilihan ke sekolah-sekolah terbaik.10. Membuat sebarang penyelidikan berkaitan pendidikan.

KEPENTINGAN1. Membantu guru membimbing setiap pelajar untuk mempelajari setiap konsep dan kemahiran.2. Membekalkan murid dan ibu bapanya dengan laporan kemajuan yang boleh digunakan untuk bimbingan proses pembelajaran.3. megesahkan suatu paras pencapaian pelajar.4. Membekalkan rekod dan laporan yang boleh membantu ahli profesional lain untuk membimbing pelajar secara individu.5. Menentukan cara pengajaran kumpulan efisien dan efektif.

CIRI-CIRI UTAMA UJIAN Kesahan Kebolehpercayaan Keobjektifan Kebolehtadbiran Kebolehtafsiran

>> Kesahan merujuk kepada takat sesuatu ujian dapat memenuhi tujuannya. ia terbahagi kepada empat iaitu kesahan isi, kesahan ramalan, kesahan gagasan, dan kesahan serentak.

Kesahan isi merujuk kepada keupayaan ujian menguji apa yang sepatutnya diuji. Contohnya, ujian kebolehan berbahasa perlu mengandungi soalan tentang bacaan petikan dan soalan kefahaman petikan itu.

Kesahan ramalan merujuk kepada takat ujian meramal kebolehan seseorang calon menjalankan sesuatu tugas dalam situasi yang lain ataupun pada masa hadapan. Contohnya, hasil ujian penulisan mungkin dapat meramal sejauh mana murid dapat membuat karangan dalam sesebuah bengkel. Sekiranya markah calon itu tinggi dan selalu dapat membuat karangan yang baik semasa bengkel dijalankan, maka kesahan ramalan ujian penulisan adalah tinggi.

Kesahan gagasan merujuk kepada takat sesuatu trait hipotetikal dibayangkan dalam pencapaian ujian. Contohnya, markah seseorang mungkin dipengaruhi oleh kecerdasan, kebolehan menaakul, dan sebagainya.

Kesahan serentak bertujuan menentukan tarap seseorang murid. Contohnya, dalam pengajaran Bahasa Melayu, satu objektif penting adalah untuk membolehkan murid menulis dengan baik berdasarkan peraturan-peraturan tatabahasa. Para pelajar yang memperoleh markah yang tinggi dalam ujian pencapaian (Bahasa Melayu) seharusnya boleh menulis dan bertutur dengan baik jika kesahan serentak ujian itu tinggi.

>> Kebolehpercayaan merujuk kepada ketekalan sesuatu ujian. Contohnya, jika seseorang calon mendapat markah sebanyak 80 peratus dalam suatu ujian pada hari pertama dan mendapat markah yang sama atau hampir sama tiga hari kemudian atau selepas seminggu, maka ujian itu dikatakan mempunyai sifat kebolehpercayaan.

>> Keobjektifan merujuk kepada takat yang mana pemeriksa-pemeriksa yang mahir memeberikan markah yang sama kepada skrip jawapan yang sama. Contohnya, keobjektifan adalah paling tinggi bagi ujian objektif (aneka pilihan) berbanding ujian subjektif dan pemarkahan tidak dipengaruhi oleh taksiran atau perasaan emosi