Click here to load reader

Kabanata 18-enna

  • View
    1.521

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Kabanata 18-enna

Kabanata 18 Sektor ng PaglilingkodARALIN 44 Ang Pangunahing Sektor ng Industriya

Tunghayan : Kung ang magsasaka ay pangunahing tauhan ng agrikultura, sa sektor ng industriya ay malaki ang bahaging ginagampanan ng mga manggagawa. Sila ang buhay at sandigan ng pag unlad ng industriya. Ayon kay Karl Marx ang mga manggagawa ang tunay na prodyuser ng bansa. Ang ekonomiya at mamamayan ay umaasa sa kanilang pagkilos upang magkaroon ng katugunan ang kanilang mga pangangailangan.

Ang Kalagayan ng Manggagawang Pilipino Ang mga manggagawang Pilipinoay nagiging biktima ng pang-aabuso at pagsamantala ng mga kapitalista at prodyuser. Kahit alam natin kung gaano sila kahalaga sa ekonomiya, hindi lahat ng kanilang pangangailangan ay naipagkakaloob ng pamahalaan, ng mga kapitalista, at prodyuser. Sa madaling salita, napabayaan ang ating mga manggagawa. Kaya sa ganitong sitwasyon , humahanap ang mga manggagawa ng matatakbuhan at mahihingan ng tulong.

Unyon ng mga Manggagawa Sa mga sandali na kailangan ng mga manggagawa ang tulong at sa oras ng kagipitan, ang mga manggagawa ay humihingi ng suporta at tulong sa unyon. Ang unyon ay isangorganisasyon na tumatangkilik at nagbibigay ng proteksiyon sa mga manggagawa. Ito ang nakikipaglaban sa mga karapatan ng mga mangagawa at nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng pangasiwaan at manggagawa.

Indus trial

Uri ng Unyon

Labor

Ang Labor Union ang pinakamalawak dahil maari nitong sakupin ang dalawang uri ng unyon. Ang labor union ay samahan ng mga manggagawa ng iba t-ibang gawain o industriya. Ang company union ay samahan ng mga manggagawa sa isang kompanya na suportado ng may ari nito

. Ang industrial union ay organisasyon ng mga manggagawa sa isang tiyak na industriya at ang craft/trade union ay samahan ng mga manggagawa sa isang gawain. Sa pangkalahatan, ang unyon ay tinatawagat kinikilala na labor union. Ang Trade Union Congress of the Philippines (TUCP) ang pinakamaking rehistradong unyon sa ating bansa. Ang KMU o Kilusang Mayo Uno ang kilalang militante unyon ng manggagawa.

Si Isabelo delos Reyes ang unang nagtatag ng unyon ng mga Pilipinong manggagawa nang itatag niya ang Union de Litogratos o Impresores de Filipina. Siya ang kinikilalang Ama ng mga Unyong Pangkalakalan sa Pilipinas. Simula noon, lumawak na ang pagkakaroon ng unyon ng mga manggagawa.

Ang mga maggagawa ay nagkakaroon ng lakas ng loob, tiwala sa sarili, at paninindigan sa kanilang pagkakaisa sa unyon. Kaya mahalagang malaman kung ano-ano ang layunin ng unyon.

Mga Layunin ng Unyon

Ang pangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng mga kasapi ng unyon ay isa sa mga tungkulin ng unyon. Binibigyang pansin ng unyon ang oras ng paggawa ng mga manggagawa. Sinisiguro ng unyon na ang oras na ipinagtatrabaho ng mga manggagawa ay naaayon sa batas, ang batas sa walong na paggawa sa loob ng isang araw. Dapat walong oras lamang magtatrabaho ang mga manggagawa. Kapag ang manggagawa ay nagtrabaho ng higit sa walong oras karapatan niyang tumanggap ng overtime pay. Minsan, sa puntong ito, naaabuso ang mga manggagawa dahil pinagtatrabaho sila ng higit sa walong oras nang walang bayad. Bukod dito, kailangang ang pasilidad at kapaligiran na pinagtatrabahuhan ng manggagawa ay malinis at hindi mapanganib sa kalusugan upang makaiwas sa anumang sakit ang mga manggagawa at maging malusog ang katawan. Dapat din ligtas ito sa sakuna. Ito ay isa sa hinihingi ng unyon sa pangasiwaan upang magkaroon ng oras sa paglilibang at pangangalaga sa katawan ng mga manggagawa.

Equal work, equal pay, ito ang kadalasang sinasabi ng mga manggagawa. Karapatan ng mga manggagawa na tumanggap ng sapat at makatarungang sahod ayon sa kanilang pinagpaguran. Dapat matustusan ng sahod ang kanilang pangangailangan sa buhay. Isa ito sa mahalagang layunin ng unyon upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa. Alam ng lahat na kapag ang mga manggagawa ay nakatatanggap ng sapat na sahod, sila ay sumisipag at pinagbubuti nila ang kanilang gawain. Sinusubaybayan at laging alerto ang unyon sa ganitong sitwasyon dahil maraming may-ari ng negosyo ang lumalabag sa pagpapatupad ng batas sa minimum wage. Ang mininmum waga ay ang pinakamababang sahod na itinatakda ng pamahalaan na dapat tanggapin ng mga manggagawa. Bukod sa sahod, humihingi rin ang unyon ng ibang benepisyo para sa mga manggagawa, tulad ng overtime pay, sick leave, clothing allowance, medical insurance, bonus, productivity pay, at iba pang allowances. Ang mga nasabing benepisyo ay mahalaga upang umangat ang pamumuhay ng mga manggagawa.

Nagaganyak ang mga manggagawa na sumapi sa unyon dahil alam nilang may magtatanggol at makikipaglaban sa kanilang kalagayan at karapatan

Dahil alam ng unyon na sa kanila umaasa at kumukuha ng lakas ng loob ang mga kasapi kaya binibigyan nila ng suporta at asa ang mga manggagawa. Ang sinumang manggagawa na nagkakaroon ng problema sa kanyang pinagtatrabahuhan ay tinutulungan ng unyon na makipag-usap sa pangasiwaan upang ayusin ang problema. Kapag ang isang kasapi ay nangailangan ng tulong pinansiyal o moral ay tinutulungan siya ng unyon. Ang mga kasaping nagkakasakit, namatayan, o nagigipit sa buhay ay pinagkakalooban din ng tulong ng unyon. Ang ganitong mga gawain ay isinaalang alang ng unyon upang iangat ang kalagayang panlipunana ng mga kasapi.

Mga Batas na Nagbibigay Proteksiyon at Nangangalaga sa mga Karapatan ng Manggagawa Ang mabigyan ng lubos na proteksiyon at suporta ang mg manggagawa ay hangarin hindi lamang ng unyon kundi maging ang pamahalaan kaya nagtaka ng mga batas na tutulong at mangangalaga sa mga karapatan ng mga manggagawa.

Ang Atas ng Pangulo Blg. 442 ang nag-tadhana ng Kodigo sa Paggawa noong Mayo 1, 1974 sa mismong Araw ng Paggawa (Labor Day) Ito ay naglalayon na linangin ang potensiyal ng mga lakas paggawa at itaguyod ang maayos at mapayapang paggawa sa mga industriya.

A. Paternity Leave Ang Batas Republika Blg. 8187 ang nagtadhana na ang bawat ama ng tahanan na naghahanapbuhay ay pinagkakalooban ng pitong araw na Paternity Leave na may tatanggapin na sahod sa sandaling ang kanilang asawa ay magsilang ng sanggol.

B. Maternity Leave Ang Batas Republika Blg. 679 ay nagsasaad na dapat pagkalooban ng Maternity Leave ang mga manggagawang babae na magsisilang ng sanggol na may tatanggapin ding sahod. Sa mga empleyado ng gobyerno, ayon sa Civil Service Commission, ang kababaihan na magsisilang ng sanggol ngunit walang asawa ay may karapatan din sa maternity leave.

C. Batas Republika Blg. 7610 Ito ang batas na nagbabawal ng pang-aabuso at pagtatrabaho sa mga bata bna wala pang 18 taong gulang.

D. Termination Pay Leave Ang Batas Republika Blg. 1052 ay nagsasaad na ang pagtatanggal sa trabaho ng isang manggagawa nang walang sapat na dahilan ay ilegal kaya nararapat siyang bayaran ng pangasiwaan.

E. Workmen s Compensation Ang Batas Republika Blg. 772 ay kilala sa tawag na Workmen s Compensation Act ay nagsasaad na ang sinumang manggagawa na magkakaroon ng kapansanan, sakit, at pinsala sanhi ng kanyang gawain sa kompanya ay kailangang pinagtatrabahuhan. Bunga nito, ipinag-uutos ng pamahalaan na ang lahat ng manggagawa ay kailangang iseguro ng mga may-ari ng kompanya sa Social Security System(SSS) o maging sa GSIS upang magkaroon ng proteksiyon ang mga manggagawa sa mga panganib sa loob ng pagrika.

F. Pag-eempleyo ng mga Babae at Bata Ang Batas Republika Blg. 1131 ang nagbabawal sa pag-eempleyo ng mga bata at babae na wala pang 18 taong gulang sa mga industriyang makapipinsala at mapanganib para sa kanilang katayuan. Ito rin ang batas na nagbabawal sa diskriminasyon sa kababaihan sa paggawa.