Kamera IP - foto. ?· nazwę dla kamery lub pozostawić domyślną. Kliknąć „OK” jak na (rys.…

Embed Size (px)

Text of Kamera IP - foto. ?· nazwę dla kamery lub pozostawić domyślną. Kliknąć „OK” jak na...

INSTRUKCJA OBSUGI

1

Kamera IP

| H-963 ; 78-772# |

| H-250 ; 78-773# |

| H-257 ; 78-770# |

| H-258 ; 78-771# |

INSTRUKCJA OBSUGI

2

Podczanie sprztu Podczenie bezprzewodowe.

Podczenie przewodowe.

Podczanie urzdzenia

1. W pobliu routera bezprzewodowego podczy kabel zasilacza do wejcia zasilania kamery i zasilacz do gniazdka.

2. Kamera skoczy si obraca i wyda sygna dwikowy oznacza to oczekiwanie na odbir sygnau Wi-Fi. W wypadku podczenia kamery za pomoc kabla Ethernet,

kamera nie wyda sygnau dwikowego.

3. Poczy telefon komrkowy z sieci Wi-Fi. Uwaga: W stanie wdraania do pracy kamera wydaje sygna dwikowy. Istniej trzy

sposoby na wstrzymanie go:

Podczy kamer za pomoc kabla Ethernet;

Poczy kamer z routerem metod konfiguracji Wi-Fi;

Wyczy kamer.

INSTRUKCJA OBSUGI

3

Pobieranie i instalacja aplikacji BLOW CAM Uytkownicy telefonw z Androidem mog wyszuka BLOW CAM w sklepie Google

Play bd zeskanowa poniszy kod.

Uytkownicy systemw iOS mog pobra aplikacj BLOW CAM z AppStore.

Po pobraniu na telefonie widoczna bdzie nastpujca ikona:

Dodawanie kamery

1. Uruchomi aplikacj BLOW CAM. Klikn przycisk . Nacisn przycisk dodawania kamery (rys. 1-1) a nastpnie wybra opcj Dodaj rcznie. Klikn

Dalej (rys 1-2). Podczas konfiguracji WiFi i pierwszym ustawieniu kamery z sieci

bez kabla, urzdzenie (smartfon, tablet, telefon, musi by podczony z routerem

bezprzewodowym).

(1-1) (1-2)

INSTRUKCJA OBSUGI

4

2. Zastosowa si do instrukcji z rys. 2-1: podczy kamer do zasilania i odczeka, a zacznie szuka sygnau Wi-Fi (sygna dwikowy). Nastpnie nacisn przycisk

Dalej. W polu Wi-Fi wywietli si aktualna nazwa sieci Wi-Fi z ktr poczone jest

urzdzenie (smartfon, tablet, telefon). W polu haso Wi-Fi, naley wpisa haso sieci

bezprzewodowej. Nastpnie nacisn przycisk Pocz. Poda dalej za procesem

instalacji (rys. 2-2). W nastpnym oknie (rys. 2-3) ukae si pasek postpu dodawania

kamery do sieci Wi-Fi.

(2-1) (2-2)

(2-3)

Informacja.

Konfiguracja Wi-Fi, kamera obsuguje jedynie czstotliwo sieci bezprzewodowej 2.4

GHz. W przypadku, gdy nasze urzdzenie (smartfon, tablet, telefon) czy si z routerem

korzystajc z czstotliwoci 5 GHz, naley przestawi urzdzenie do dziaania w

czstotliwoci 2,4 GHz .

INSTRUKCJA OBSUGI

5

3. Po ustaniu sygnau dwikowego i zakoczenia paska postpu, wywietli si lista kamer naley wybra odpowiedni numer UID urzdzenia (rys. 3-1), klikajc na niego. Wpisa

nazw dla kamery lub pozostawi domyln. Klikn OK jak na (rys. 3-2.)

(3-1) (3-2)

4. Po dodaniu kamery program wrci do ekranu gwnego, gdzie mona zarzdza kamer. Klikajc na jeden z podgldw moemy wej w tryb penoekranowy. W trybie

tym dziaa rwnie rotacja ekranu. Wyj z trybu penoekranowego mona klikajc

przycisk Wstecz lub poprzez kliknicie przy krawdzi.

`

(3-3) (3-4)

INSTRUKCJA OBSUGI

6

Ustawienia zaawansowane

5. Jak pokazuje rys.5-1, klikn przycisk , aby wywietli pasek menu funkcji. Klikn

, aby przej do edycji ustawie kamery. Jak pokazuje rys. 5-2 kliknij ,Pocz w

menu Ustawienia zaawansowane. Moliwa jest zmiana hasa, ustawienie wykrywania

ruchu, nagrywania itd. (rys. 5-3 i rys. 5-4)

(5-1) (5-2)

(5-3) (5-4)

INSTRUKCJA OBSUGI

7

Zmiana hasa zabezpieczajcego

6. W menu Ustawienia zaawansowane(rys. 5-1) Klikn Zmiana hasa .Jak pokazuje rys. 6-1, w polu Stare wpisa stare haso, domylne haso to: admin. W

polu Nowe wpisa nowe haso w polu Potwierd ponownie wpisa nowe haso,

nastpnie klikn OK. Haso zostanie zmienione (rys.6-2).

(6-1) (6-2)

Program przejdzie do widoku edycji ustawie kamery.

Nawiza ponowne poczenie, aby oglda transmisj wideo w czasie rzeczywistym.

INSTRUKCJA OBSUGI

8

Ustawienia Wi-Fi

7. Z menu Ustawienia zawansowane klikn Zarzdzanie sieci Wi-Fi (rys. 7-1), rozwin list dostpnych sieci Wi-Fi wybra odpowiedni przez kliknicie (rys. 7-2),

W nastpnym oknie wpisa haso do wybranej sieci Wi-Fi i nacisn OK (rys. 7-3).

Poprawne dodanie kamery do sieci WiFi przedstawia rys. 7-4. Wywietli si nazwa sieci

Wi-Fi i poczono

Mona wyj kabel Ethernet. Przez chwil podgld z kamery bdzie nie dostpny,

pojawi si ponownie po wykonaniu przeczenia si kamery na poczenie za pomoc

sieci Wi-Fi.

(7-2)

(7-1)

(7-3) (7-4)

INSTRUKCJA OBSUGI

9

Detekcja ruchu

8. Z menu Ustawienia zaawansowane, Detekcja ruchu (rys. 8-1) rozwin menu (rys. 8-2) i wybra czuo detekcji ruchu. W regulacji czuoci mamy moliwo

wyboru od wyczonego czujnika (Wycz) do maksymalnej czuoci (Max). Im

wysza czuo, tym kamera bdzie rejestrowa wicej ruchw. W menu Powiadom

z listy (rys. 8-3) mona wybra rodzaj powiadomienia o zdarzeniu/alarmie.

Po ustawieniu czuoci kamera moe wydawa sygna dwikowy.

(8-1) (8-2)

(8-3)

INSTRUKCJA OBSUGI

10

Nagrywanie na karcie SD

9. Funkcja nagrywania na karcie SD jest dostpna wycznie po zamontowaniu w urzdzeniu karty SD. Z menu Ustawienia nagrywania. z listy wybra jedn z opcji

(rys. 9-2). Wycz (wyczenie nagrywania), Cay czas (cige nagrywanie w trybie

dwudziestoczterogodzinnym), Alarm (nagrywanie wideo po wykryciu ruchu) . Wane

jest, aby tworzy kopie zapasowe istotnych danych. W przypadku zapenienia miejsca

na karcie SD kamera automatycznie nadpisuje najstarsze nagrania.

(9-1) (9-2)

Odtwarzanie z karty SD

10. Po udanym ustawieniu nagrywania wideo w trybie cigym, na karcie SD pojawia bd pliki wideo o dugoci 10 minut. Aby sprawdzi nagranie, wrci do ekranu gwnego

i klikn Nagrania (rys. 10-1). Z listy (rys. 10-2) wybra wideo z okrelonym czasem

i typem nagrania, aby je odtworzy.

(9-3) (9-4)

INSTRUKCJA OBSUGI

11

Obsuga i ustawienia wideo

Ponisze ustawienia mona wprowadzi w trybie podgldu wideo.

1. Kontrola ruchu kamery: Obrt kamery w poziomie i w pionie,

Sterowane strzakami pozwalaj na wybranie obszaru monitorowania.

2. Przekaz audio w dwie strony

a) Przycisk ten pozwala na wczenie i wyczenie dwikw z monitorowanego obszaru.

b) Przycisk ten wcza i wycza mikrofon, przez ktry mona porozumiewa si z monitorowanym obszarem.

3. Nagrywanie rczne

Klikn , aby rozpocz nagrywanie i , aby zakoczy.

Pliki s zapisywane w albumie ( przycisk na pasku menu kamery), w ktrym

moemy je wywietla, edytowa i wysya.

4. Zdjcia

Klikn , aby zrobi zdjcie. Zdjcia bd przechowywane w albumie ( przycisk

na pasku menu kamery).

5. Odbicia lustrzane obrazu.

Przycisk pozwala na przerzucenie obrazu w pionie. Przycisk pozwala na

przerzucenie obrazu w poziomie.

INSTRUKCJA OBSUGI

12

6. Jako wideo Istnieje 5 poziomw jakoci wideo do wyboru. Im wysza rozdzielczo wideo lub

zdjcia, tym wiksze bdzie wikszy Bit-rate i obcienie sieci lan. Jako wideo naley

dopasowa do przepustowoci wasnej sieci.

7. Zoom optyczny Funkcja zoomu optycznego jest kompatybilna jedynie z modelem wyposaonymi w

ZOOM. Zoom cyfrowy jest moliwy poprzez rozszerzenie palcw na ekranie wideo,

powikszajc dan sekcj obrazu.

Klikn , aby przybliy obraz i , aby oddali.

Wyprodukowano w ChRL dla:

PROLECH R. i S. Leszek Sp. J.

Stary Puznw 58B

08-400 Garwolin, Polska

www.blow.com.pl

Serwis:

Serwis BLOW

Stary Puznw 58B

08-400 Garwolin, Polska

www.blow.com.pl

Sprzt elektryczny oznaczony symbolem przekrelonego kosza nie

moe by wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Taki sprzt

podlega zbirce oraz recyklingowi.

INSTRUKCJA OBSUGI

13

KARTA GWARANCYJNA

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesice od daty sprzeday (zgodnie z dat na dowodzie

zakupu oraz w karcie gwarancyjnej).

2. Zasig terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy caego terytorium Polski.

3. Warunkiem przyjcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest przedstawienie

Sprzedawcy przez Nabywc:

poprawnie wypenionej karty gwarancyjnej;

wanego dowodu zakupu (paragon, rachunek uproszczony, faktura VAT) z dat

sprzeday tak jak na karcie gwarancyjnej;

wadliwego produktu.

Serwis moe odmwi wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia

niezgodnoci danych zawartych w powyszy