14
ТШШМ d.Q.o. JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "TRNOVO" d.o.o TRNOVO ul.Dejčići bb,Trnovo ID BR: 4201554690009, POR.BR.01350000, PDV-IB; 201554690009, RJ.BR: 065-0-Reg-10-001259 Tel/Fax: +387(0)33/438-226 Broj:02-XII-169/15 Datum 07.12.2015godine KANTON SARAJEVO SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO n/r Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo /)^ PREDMET: Veza vaš akt br.01-05-28411/15 od 16.11.2015 godine U prilogu Vam šaljemo analitičke kartice izdatih faktura za vodu svih pravnih lica na općini Trnovo, koji se napajaju sa lokalnih vodooda kojim JKP Trnovo d.o.o upravlja. S poštovanjem, Dostavljeno: - Naslovu (1x1) - a/a (1X1) Javno komunalno preduzeće"Trnovo" d.o.o Trnovo, Dejčići bb, 71221 Trnovo Transakcijski račun; 3386902296147158 Unicredit Bank d.d Mostar

KANTON SARAJEVO SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO /)^skupstina.ks.gov.ba › sites › skupstina.ks.gov.ba › ...¥»imwsm ттшт тлв^гпм Н»8г pođa*urn»i ksjižsfija Period

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KANTON SARAJEVO SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO /)^skupstina.ks.gov.ba › sites › skupstina.ks.gov.ba › ...¥»imwsm ттшт тлв^гпм Н»8г pođa*urn»i ksjižsfija Period

ТШШМ d.Q.o.

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "TRNOVO" d.o.o TRNOVO

ul.Dejčići bb,TrnovoID BR: 4201554690009, POR.BR.01350000,PDV-IB; 201554690009, RJ.BR: 065-0-Reg-10-001259 Tel/Fax: +387(0)33/438-226

Broj:02-XII-169/15 Datum 07.12.2015godine

KANTON SARAJEVO SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

n/r Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo

/)^

PREDMET: Veza vaš akt br.01-05-28411/15 od 16.11.2015 godine

U prilogu Vam šaljemo analitičke kartice izdatih faktura za vodu svih pravnih lica na općini Trnovo, koji se napajaju sa lokalnih vodooda kojim JKP Trnovo d.o.o upravlja.

S poštovanjem,

Dostavljeno:- Naslovu (1x1)- a/a (1X1)

Javno komunalno preduzeće"Trnovo" d.o.o Trnovo, Dejčići bb, 71221 Trnovo Transakcijski račun; 3386902296147158 Unicredit Bank d.d Mostar

Page 2: KANTON SARAJEVO SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO /)^skupstina.ks.gov.ba › sites › skupstina.ks.gov.ba › ...¥»imwsm ттшт тлв^гпм Н»8г pođa*urn»i ksjižsfija Period

JKP "TRNOVO" DOOTRNOVO. DEJČIĆI BBla 4201554в9«»§

F(!l«r po datiim« Knjiženja Pecied : 01Л1 IS-OI 11 1S

FINANCIJSKA KARTICA 01.01.1S.01.11.1S

StratM 1

Konto : 21128-00817 TOmUŽIVANJA OD KUPACA U 2EMUI-JU *DOM ZDRAVLJA KS*

Bf И- OaIHnj Dal.dok, Br«i dok, Ор» кпјШвпјаUKUPAN PROMET

ОЦЈф PotražujeĐP SALDO

1 01.03,15 01.03 IS POČETNO STANJE 183.94 D 183.943 3i ,03.15 31.03.15 R-... IZLAZNI RAČUN 13.96 0 197,933 31.03,15 31,03. IS R... IZLAZNI RAČUN 2.00 Đ 199.933 31 03.15 31,0315 R-.... IZLAZNI RAČUN 2.00 D 20193s 30.04.15 30,04 15 R..., iZLA2.Ni RAČUN io,o> D 211.939 30.04,15 30.04.15 R..„ tZlAZNi RAČUN 2.® D 213.939 30.04.18 30.04.15 R-.„ IZLAZNI RAČUN 2.® 0 215.93

24 3f.0S,1S ЗТШ.Ш R-.„ IZLAZNI RAČUN 15.99 D 231.9224 ЗТШ15 31 CS.15 R-.„ IZLAZNI RAČUN 2.® D 233.9231 30,«.15 XS,06,1S R.„, IZLAZNI RAČUN 8,® 0 2419231 30 06.15 30.06,15 R-... IZLAZNI RAČUN 2.® Đ 243.9231 30.Ш.15 30.06.15 R-,„ IZLAZNI RAČUN 2,® D 245.9254 31.07.15 08.07.15 izvod 126 UPLATA DUGA PO RAČUNIMA аз,б2 D 12.®5t 31,07.15 31 07.15 R..., IZLAZNI RAČUN em 0 18.Ш51 31.07.15 31,07,15 R-... IZLAZNI RAČUN 2m D 20.®51 31,0715 31.07.15 R.,„ IZLAZNI RAČUN 2.M D 22.0055 31.08,15 31,Ш,15 R.„, IZLAZNI RAČUN 10,® D 32.®55 ЗЈ,Ш.18 3108,15 R-... IZLAZNI RAČUN 2,00 D 34.®55 31.08,15 31 Ш.15 R-.., IZLAZNI RAČUN 2,® D 36.®62 33.09.15 30.»,15 R-... IZLAZNI RAČUN 10,® 0 46.®62 30,® 15 30.09 15 R-... IZLAZNI RAČUN 2.® D 48.®62 30Ш.15 30,09,15 R-... IZLAZNI RAČUN 2.® 0 ет.®73 31.10,15 31,10,15 R-... IZLAZNI RAČUN S.® D 58,0073 31.10.15 311015 R-„. IZLAZNI RAČUN 2,® D 60.®73 31,Ш.1б 3110.15 R-,., IZLAZNI RAČUN 2.® Đ 62.®

»5,82 238,92

Page 3: KANTON SARAJEVO SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO /)^skupstina.ks.gov.ba › sites › skupstina.ks.gov.ba › ...¥»imwsm ттшт тлв^гпм Н»8г pođa*urn»i ksjižsfija Period

JKP -TRNOVO" DOO TRNOVO, DEJČIĆ! В0 iB 42015548§«30S

Filer po rtetumu knjiženja Period ; 01,01,15-01.111S

FINANCIJSKA KARTICA Q1.01..1S4)1..111S

Strana 1

Konto : 2112040816 POTRAŽIVANJA OO KUPACA U 26М1.Л4»Е1 “TR6SKAWICA*

Br knj ШШ} Dat.dc*. BrofrfeR Opis kri|il»fijaUKUPAN

оиафPROMET DPotražuje P SALDO

1 01.03,15 0103.15 POČETNO STANJE 59.97 D 59.976 3t,0315 25.03.15 izvod 58 UPLATA FAKTURE влшозаамб 59.S?3 3103,15 31 03,15 R-.„ IZLAZNI RAČUN ».97 0 S9.97

14 30.04,15 16.0415 izvod 72 UPLATA FAKTURE BR.R4®9S015 59.979 mo4,is 30.04,15 R.-.,. IZLAZNI RAČUN 113.94 D 113,§4

30 31,05.15 15.05.15 t»ođ92 UPLATA FAKTURE BR.R*0«/2Q<S 113,9424 31,05.15 31.08.15 R-... IZLAZNI RAČUN S5,i7 0 55.9731 30 06.15 3006,15 R-.„ IZLAZNI RAČUN 51,97 D 107,9454 3107.15 02,07,15 izvod 124 UPLATA FAKTURE BR.R-0102«C!15 55,9? D 51.9754 31.07,15 29 07 15 izvod 139 UPLATA FAKTURE BR.R-ОШШИ SI .9751 31.07.15 31.07.15 R-.„ IZLAZNI RAČUN 63.97 D 53.9755 31.08,15 31.0815 R-.„ IZLAZNI RAČUN ».97 D 113,946S 3Đ.0S.1S 1t,».15 izvoi Ш UPLATA FAKTUE BR.R-01S2/»1S 53.87 D 59.9765 ».OS. 15 23 09,15 tevod 177 UPLATA FAKTURE BR.R4317SS015 SS.9762 »,09.15 30,та18 R-... IZLAZNI RAČUN 58,9? Đ 59.9779 31.10 15 21.1015 »od 196 UPLATA FAKTURE BR,R41SSI2015 5S.9773 31,10,15 31,10.15 R-.... SZLAZNl RAČUN 83,96 D 83.96

»,89 St 5,73

Page 4: KANTON SARAJEVO SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO /)^skupstina.ks.gov.ba › sites › skupstina.ks.gov.ba › ...¥»imwsm ттшт тлв^гпм Н»8г pođa*urn»i ksjižsfija Period

JKP "TRNOVO" DOOTRNOVO. OEJČIĆl 8818 42015S4ra0009

Filer po cfalum« knjiženjs Pef!eđ:01.0IJ5.0111JS

FINANCIJSKA KARTICA 01.01,15.01.11.15

Strana 1

Konto : 2112840818 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMUKKJP SARAJEVOJŠUME DOO

Bf knj Oat.knj, Dat„!jsk, Br^ etok Ops tejiž«|aUKUPAN

Dilgt#PROMET D PcstrAije P SALDO

1 01.03.15 0103.15 POČETNO STANJE 25® D 25.896 31,0315 12.03,15 »od 50 UPUTA FAKTURE 25.BS3 .3103.1S 31 03.15 R-... IZLAZNI RAČUN зт 0 2.Ш53 31,03.15 31,0315 R-... IZLAZNI RAČUN 6М D 10.003 31: .03.15 31.0315 R.... IZLAZNI RAČUN 13® D 23,99

14 30.04.15 1S.0415 izvod 71 UPLATA DUGA PO FAKTURAMA :23,®9 30,04,15 3004,15 R-,„ IZLAZNI RAČUN 38.98 D 39.989 ».04.15 3004,15 R-,.,. IZLAZNI SRAČUN 11» D 5107S 30.04.15 30,04,15 R-.., IZLAZNI RAČUN 21® 0 73.96

30 31.Ш.15 1105.15 izvod 88 UPLATA FAKTURE ВК,Р-0(»4.85.86Ш1б 73®24 31.05.15 31.05.15 R-„. IZLAZNI RAČUN 23® 0 23.9924 31,05.15 310S.1S R-... IZLAZNI RAČUN 11® D 35.9824 31,05,15 3105,15 R-... IZLAZNI RAČUN 21® D 57.97Зб 30,06.15 15.06.1S izvod 113 UPLATA FAKTURE BR.S105.Đ1«,0107 S7J731 30,06,15 30Ш,15 R-.,. fZiAZN! RAČUN 27® D 27.9931 30,0615 30Ш15 R-„, IZLAZNI RAČUN 4S® 0 77.9731 30.Ш.15 m06,15 R-... IZLAZNI RAČUN 21» D mm54 3t,S?15 1507.15 »od 131 UPUTA FAKTURE ВК.ШЗЗ, ОШ. OIK 00.®51 31.07,15 31.07,15 R-... IZLAZNI RAČUN 13® D 13®51 310?, 15 310715 R-... IZLAZNI RAČUN 4,® D 17.9951 31.07.15 3107,15 R-... IZLAZNI RAČUN 21® Đ 39,98SS 31,Ш,15 11.08,15 izvod 146 UPUTA FAKTURE BR.R-.., шт55 310815 31,C».1S R-.„ EUlNi RAČUN IS® Đ 15.9955 3108,15 31®, 1S R>.,„ IZLAZNI RAČUN 21® Đ 37.9855 31.,C».1S 31,0815 R-... IZLAZNI RAČUN 21® Đ 59.976S 30,®, 15 14.09.15 izvodi 17Đ ■UPLATA FAKTURE BR.0t7S.01M,0181 59.9762 30.«, 15 30 09,15 R-... IZLAZNI RAČUN 1&® D 1S.S962 m09,15 30 09.15 R>... IZLAZNI RAČUN 21» 0 37,9362 М»,15 30Ш.15 R-.., iZLAZN! RAČUN 21® Đ 59.9779 3110 15 13.10.15 izvod 190 UPUTA FAKTURE BR.R^SmiaMS, ZH, :20S ».97ТЗ 3110.15 3110.15 R-... IZLAZNI RAČUN 11194 0 Ш.9473 3110,15 31.10,15 R-.„ iZlAlMi RAČUN 21® D 133.93

575,® 441 ,et

Page 5: KANTON SARAJEVO SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO /)^skupstina.ks.gov.ba › sites › skupstina.ks.gov.ba › ...¥»imwsm ттшт тлв^гпм Н»8г pođa*urn»i ksjižsfija Period

7. prosinac 20159:41

JKP -rmow 000 тшода, Dejčići 88IB420?SS4ffi«B

Ri*f po<iaiuiT!tJ. P^aJOl.OUS-OUt 15

FIN^CUSKA KARTICA 01.01,15-0111.15

Strana 1

Konto : 21120-002S3 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJl"«M«?r OOO

8г.кгЦ Dettej ОаХМ 8r<s*lt 0#sUKUPAN PROMET

Deguje Poltažuje■ 0

P SALDO1 0103,1« 01,03 IS POČETMO STANJ6 2,Ш5 0 2,®

31,03,15 31,0313 , ŽAOKPUŽIVANJE 2,0024 3105,15 31«1S IZLAZI« RAdUN 6,® 0 в,»31 30.«.tS Ж06.15 R.,.. EIAZMS4ACU« 4.00 D 10,»SI 31бТ1б 31,07,15 IZLAZNI RAČUN 4,® D 14.»58 3««,1S 1208„1S UPUTA FAKTURE вК,0М7.»1240147,«70 16,Ш P 2.mSS mm.is штл5 R*.,. IZLAZNI RAČUN ZGD62 m.m.m ттш R- KLAŽNf RAČUN 2,МЗ D 2m73 m.mis 31 »1S R-.„ IZLAZN! RAČUN 2,® Đ 4m

32,00 la.oo

Unfiled Notes Page 1

Page 6: KANTON SARAJEVO SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO /)^skupstina.ks.gov.ba › sites › skupstina.ks.gov.ba › ...¥»imwsm ттшт тлв^гпм Н»8г pođa*urn»i ksjižsfija Period

7. prosinac 20159:39

MP -rSNOVO' DOOTRNOVO. Deaitći esШ4ЖИ8346ШШ

¥»imwsm ттшт тлв^гпмН»8г pođa*urn»i ksjižsfijaPeriod :«Л1,ISm.11 !S

«orto : 21Штт POTRAŽiVANJA 00 КУРАСА 0 ZEMU-SOD *LOK4>IL"

Strana I

Bfkni Da«.N 0«t d!*. ВгцШ. Oj* КпјШшјаUKUPAN

0«зфPROMET D PslrsSs# P SALDO

! OiOSlS 01.03. IS РОСеТМО STANJE 27.Ш D 27,86e 31.® IS ts.03.ia Ki'ođSS UPIATA FAKTURE зт p 0,D13 31в3..15 3103 IS Њ... laAZNI RAČUN 15.Ш 0 1588и 30.04.15 S.04.15 ia'®J78 DPtATA FAKTURg 8R.®?1CT15 P 0.019 Ж.04:16 3004.18 R'... тмн\ RAČUN 41,88 б 41.87

30 31®.« 13,iK15 iW«J;S0 UPIATA FAKTURg 8R.ftl№2i301S 41» P 0.01г« ш.тл^ 31,Ш1б . ElA2Hi RAČOH «5.98 0 46,97m шт-.п 1вШ!б tetd ti4 UPLATA FAKTURE »R R.01 ».OOIS 4S.» P 0.01m тт.ш 30.0S.1S KLAZNI RAČUN Ш-М 0 33,87S4 3107.« 23.07 15 asred 135 UPLATA FAKTURE BR MtAlOOIS 33,М P a.Diш 3107. W 310715 R-., ižlAZNi RAČUN 78.36 e 78.85

31®.« 18.W1S |»ва 1S1 UPLATA FAKTURE BR.R^ISaOtS 79.96 P 0.01SS 31«.» 3108.15 R-, . taAZNI RAČUN 78.96 0 78.8565 30.®.« »SOO fS 1г«*1Ш UPIATA FAKTURE 8R.R4518&0015 78.96 P 0.S182 Ж.09« 30091S R.„. ELAZNI RAČUN 78.36 0 78,957S 31.10.15 16.10.1S toGd UPLATA FAiaiiRE BR..R4>210^1S 79M P 0.0171 3110.15 3110.1S R^,.„ ELA2NI RAČUN 78.96 0 m*

«85,7S «S,»

Unfiled Notes Page 1

Page 7: KANTON SARAJEVO SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO /)^skupstina.ks.gov.ba › sites › skupstina.ks.gov.ba › ...¥»imwsm ттшт тлв^гпм Н»8г pođa*urn»i ksjižsfija Period

JKP “TRNOVO- DOOTRNOVO, DEJČIĆi BB18 4201554ШШ09

Filer po rfetum« kniitenja Pertođ.Ot.OI 15-0111 16

FINANCIJSKA KARTICA 01.01.15.01.11,15

Strana I

Konto r 211294)0871 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U 2EMLJI-“BERlLO“ SD

Bf krs| Osf kr?| Dat,đ<A, Brajđel Opis knjiženjaUKUPAN

DugujePROMET DPotražuje P SALDO

9 30,04.15 30.04,15 R-.„ IZIAZNI RAČUN 69,96 0 89.9630 31,05 15 15,0515 izvod 92 UPUTA FAKTURE 8R.R-0W3/2015 т.х24 31GS15 31 .®,1S R.„, iZlMNl RAČUN 88.96 0 89.9631 тшш m® 15 R-... fZlA2,NI RAČUN 89.96 D 179.9254 3107,15 220T,15 i»od134 UPUTA F AKTURE 8R.R-0114 i R-014251 31.07,15 31,07,15 R-., ELAZNl RAČUN 89,96 D 89,96SS 31®. 15 31 08.15 R-,.. IZLAZN) RAČUN 89,96 0 179.92m m09,15 180S.15 toosl 174 UPUTA FAKTURE SR,R-S164 i R-0187 179,9262 3O,0S15 30 OSI 5 R-, IZLAZNI RAČUN тм D 89.98ТЗ 31.1:0 15 1510.15 izvod 192 UPUTA FAKTURE ВНЛ-021!Ш15 «.S673 3t.1015 31.10,15 R-„, I2LAZN) RAČUN 89.96 D 89.90

62S.72 63б.7в

Page 8: KANTON SARAJEVO SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO /)^skupstina.ks.gov.ba › sites › skupstina.ks.gov.ba › ...¥»imwsm ттшт тлв^гпм Н»8г pođa*urn»i ksjižsfija Period

JKP TRNOVO" OOO TRNOVO. DEJČIČS В8 IB 420155469СШ9

Fiiier po datumu Knjiženja Pefiod : 01,01 15-01 11 16

FiNANCiJSKA KARTICA 01.01,16-01.11.18

Strana 1

Konto ; 2115Н>-ООв21 POTRAŽIVANJA OO KUPACA U 26MUI4JR "ВМ“

Bf кп{ Oat.tej, Dal.đoR. BrojtfokUKUPAN PROMET D

PeJražuje P SALDO1 01,03.15 01.03,15 POČETNO STANJe 5S,^ D 59,956 31,03,16 10.03,15 izvod UPLATA FAKTURE BR.R-0«8/201S 39,98 0 19.973 31,03.15 31 Oats R-.. eiAZW RAČUN 19,99 D 39.96

14 30,04,15 16,04,15 izvod 72 UPLATA RAČUNA ШШт 1C5004W1S 39.98 P 0.029 S),04.15 3004.15 R-„, ELAZNi RAČUN 31,Ш D 31,96

24 31,0515 31.05.15 R..„ ELAZNi RAČUN 31,96 D 53.9439 ЖШ.15 10,0615 izvod 110 UPLATA FAKTURE BR.R-«»8/M1S 31 .Ш 0 31.9631 30.«, 15 ЗО.Ш,15 R.„ IZLAZNI RAČUN 31,88 D 63.9454 31.0?. 15 10.07.15 izvod 127 UPLATA FAKTURE 8КЛ-ОИОШ315 31,98 D 31,9651 3t .07,15 31,07.15 R-,„ ELAZNi RAČUN 31,96 0 63.9459 31 .«,15 12 0815 m<o4 147 UPUTA FAKTURE BR.R4)138GQ1S 31.98 0 31.9859 .31 ,»,15 2T,<B.15 izvod 1S8 UPUTA FAKTURE BR.R-016TZ01S 31,98 P 0,0255 3t .08,15 R..,, IZLAZNI RAČUN 31,96 0 31.se65 тт.ш 17.09,15 Izvod 173 UPUTA FAKTURE BR.R4M84Z015 31.88 P 0,S262 30® 15 30.09,15 R-.„ IZLAZNI RAČUN 31,98 Đ 31,«73 31,10,15 31.10,15 R- IZLAZNI RAČUN 31,98 0 63,94

гааш

Page 9: KANTON SARAJEVO SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO /)^skupstina.ks.gov.ba › sites › skupstina.ks.gov.ba › ...¥»imwsm ттшт тлв^гпм Н»8г pođa*urn»i ksjižsfija Period

JKP “TRNOVO" DOOTRNOVO, DEJČIĆ} В8IB 420}554«ЖШ8

Filer po tfatuTOi knjiženja Pef»đ:et,01«.0l 1118

FIMANCIJSKA KARTICA 01.01.15-01.11.15

Strana t

Konto : 21120-0®814 POTRAŽIVANJA OO KUPACA U 2£МЕЛ-МШ> KS

В» knj Da! tej. Đat.dok, Bre4 Opi Rnjlž«ijaUKUPAN PROMET D

Prtrafcije P SALDO1 01.03,15 01.03.15 POČETNO STANJE «зде 0 113,953 31.03,18 31,03,18 R-... ClAZNi RAĆUM жт 0 143,949 30.04,15 30.04 15 R-.„ eiAZNI RAČUN 53,97 0 197.91

24 3t,(B,15 310S15 R..„ ULAZNI RAČUN K.9T 0 253.8839 30.06.15 10 OS. 15 izvod 110 UPLATA FAKTURE BR,R-0241,i2014 ZA... 27.99 0 225,893S 30,06,15 10.Ш15 izvod 110 UPLATA FAKTURE BR,R-0283/a)14 2A.„ 27,99 D 197.9031 30,0618 ЗОШ15 R...., • KLAZNi RAČUN 83.9$ 0 281.8651 31.07.15 .3107.15 R.,„ IZLAZNI RAČUN »,95 D 381.8154 31.07,15 31,0715 izvod 141 UPIATA FAKTURE 8R.R-0«4m515 27.99 D 353.8254 31,07,15 31,07.15 izvod 141 UPLATA FAKTURE BR.R4»3Sa31S Ж89 D 323.8354 31.07,15 31,0715 teveđ 141 UPLATA FAKTURE BR.R4K5S6«!1S ».99 D 293,8454 31.07,15 3107.15 izvod 141 UPLATA FAKTURE ВР.№-1»77Ш15 53,97 D 239.8764 31.07.15 31.07,15 izvod 141 UPLATA FAKTURE BR-R-0M8»1S 55.97 D 183.9055 3108.15 31 OS, 16 R-.,.. IZLAZNI RAČUN 97.95 D 281.856S 30,09.15 10.Ш.15 izvod 168 UPLATA FAKTURE ВК.».01»Ш15 вЗ ,96 D 187,8965 38.0S15 10.Ш15 izvod 168 UPLATA FAKTURE BR,R-Q149/X115 ».SS Đ 97,946S Ж,Ш.,15 14,09.1 S izvod 170 UPLATA FAKTURE BR.R-OITZZOIS 97.95 P 0,01S2 30.Ш.15 30 09,15 R-... iZlAZNI RAČUN 69.97 D 69.Ш79 31.10.15 26.(0.15 izvod Гб9 UPLATA FAKTURE BR-R-OlSWaiS S9.97 P 0,01?3 31iai5 31.10.15 R-.- eiAZNi RAČUN 33,» D 33.97

&B.72

Page 10: KANTON SARAJEVO SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO /)^skupstina.ks.gov.ba › sites › skupstina.ks.gov.ba › ...¥»imwsm ттшт тлв^гпм Н»8г pođa*urn»i ksjižsfija Period

7. prosinac 201S8:56

J№ -rSNOVO" 000 TKNOVO. DE jeiGi 68 !В42018а«ШЗШ

FirWCUSKA KARTICA 01.01.154)111.15R*«r knjtenjaP*fiod ,0t 0US-0<.11 15

Stre® 1

Korto •, aii»-«>8i3 m kufaga и zemut-sd tehzo”

8tkn|. OaJ.do«. Srsirt.UKUPAN PROMET

Dugi# Р<!1гаћ#Dp SALDO

1 0i®.ts oimis РОбеТМО STANJE 145,82 Đ 148.923 31.03,15 31.08.13 R-.„ aiAENi RAĆUK аам D 1®.81s ж.«,« mo4 is s.„. IZLAZNI RAČUN 17,® 0 187,»

24 31.«.1S 31 «5:15 R. „ EtAZNimCU« 23J» 0 211.8931 Ж®,15 зв.ж« £LAZNI SAĆUN 1S.® 0 231.8851 31S7.iS 310715 R.... IZLAZNI RAČUN 17,» D 2«,87

ai.mis г\тп IZLAZNI RAČO« тш 0 283.886J 30®,1S жми В- BELA2N! SAČO« 13,99 Đ 277,SS73 3110 »5 31.10-tS R.„. eiAZNI RAČUN 6,Ш 0 28S.85

Unfiled Notes Page 1

Page 11: KANTON SARAJEVO SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO /)^skupstina.ks.gov.ba › sites › skupstina.ks.gov.ba › ...¥»imwsm ттшт тлв^гпм Н»8г pođa*urn»i ksjižsfija Period

7. prosinac 20158:55

JKP 'TRNOVO" DOO TRNOVO, Dejčići se !84201534®Ш08

F*e! fso daljinu tejleni* P«tod0l.01,15-01 tH5

^^^ANШSKA KARTICA ai.OlIS-OUI.IS

Strana i

torto : i11je-O0820 POTRAŽIVANJA OD КОРЖА U ZEMUt«0 OAZS-ИМ

Br koi Oal.da«: Brsj«. Wi|iž«njaUKUPAN

D«gt#PROMET 0 P«h#l P SAiSO

1 OTOSiS POČETffiD STANJE 108,87 C Ш.873 ЗТ.ОЗТб 31.S31S R..„ laAŽSi RAČUN 1S.83 D Ш.8в

14 »,©4.1S M.<MtS »«»67 UPLATA FAKTURE 8R,R«»7i201S meo 0 1®,88$ 30,04,15 3SJH.« R.._ ША2Ш RAČUN 15.» 0 125.65

14 31»,« 31£B1S Е1АШ! RAČUN IS,® 0 141,84m 30,06,15 12»,1S w«lil2 UPLATA FAKTURE вК,РТКШ2015 16,00 0 1»,6431 ттлв mmm R«, IŽIAZN! RAČUN тм D 141,S3«4 3107,15 2407,15 teiođl* UPIATA FAKTURE BR,S431CSi201,S 16,00 D 12S.S351 310Т..Ш 31.Q7.1S IZLAZNI RAČUN ®,87 D mimm 31,08,15 Ђ1Ш.Ш SZLAZNI RAČUN 61.97 D 2S3.77m ,»,»,« nm.ts (гтв<шз OPLATA FAKTURE BR.R4)«?»1S 16» В 23T.77® 30,@»,15 18,08,15 izwai74 UPLATA FAKTURE BR.RK!1«201S 66,00 D 171.7?62 mm« 30,®, 15 R.„„ IZLAZNI RAČUN 61,87 0 233,7478 31,1015 1210,15 ireai® OPLATA FAKTURE 8R,R-0^ai5 l Ш07 126,1® D 1Ш.7473 3t.lQ.1S 31,10,15 R.„, IZLAZNI RAČUN 37,97 0 163.71

«1,?1

Unfiled Notes Page 1

Page 12: KANTON SARAJEVO SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO /)^skupstina.ks.gov.ba › sites › skupstina.ks.gov.ba › ...¥»imwsm ттшт тлв^гпм Н»8г pođa*urn»i ksjižsfija Period

/. prosinac 20158:54

JKP -ташда'’ шо TSNOVO. Dfijčlćj ев 184201884в«»8

Ftisf pa đaiutTO ks0mi» Perođ : 05,01 Л5-<И ,11 )S

flNAMCU$KA KARTICA 0101.15-01.11,15

Stmra i

Komo: mmAživmMm kupac« u zeml«o 'KLAieAC*

в-кч Raitej Dal list«. Brt^Oe*!. Opfe44(ŽW|SOKUPAN PROMET D

Ро|»1|ф P SALDO! «03.« 0103 IS poCetso stanje 73,87 0 73.873 3t,£B1S 31.03.1 s IZLAZN! ftAČUK 17.99 в

14 30.04.15 Q2.04.1S OPLATA FAKTURE 27.98 0 63.97S 30.04,16 Ж.04.15 R.„. ELAZNlRAfiON 45.® В 1®,§5

24 ai.tsts 31« IS IZLAZN! RAĆUN 3S.9S 0 145,9338 зб.да,« 080615 tow) 1® UPLATA fAKTURH 6R,®4S,0070.a»l 81.® 0 63.97

жт.ш 3Q,».1S IZLAZNI »AlSUN ia,® Đ 77,S6u 310718 1007.« teiodm OPWTA FAKTURE Ш,Р45112Ш15 »Ш D 41.®05 »,».« ».09. IS šaedi« UPLATA FAKTURE BR.R4314Q?201S 13да D 7гт

187,81 1Ш.92

Unfiled Notes Page 1

Page 13: KANTON SARAJEVO SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO /)^skupstina.ks.gov.ba › sites › skupstina.ks.gov.ba › ...¥»imwsm ттшт тлв^гпм Н»8г pođa*urn»i ksjižsfija Period

7. prosinac 20158:53

JKP ‘■тадато" DOO TRNOVO. DeJČIOi вв !B42015S4690t»9

Filigr podalaiT!«P«iOd:01 OUS-O! 1115

Flt4ANCUSKAKABTiCA.M..ft:1.1M3tdU5

Strara i

KtMiio : 11120-80819 TOTRAŽIVAHJ« » KUPACA U ZEMLJi-SP 'Ш

8f.Ws|, Da»,tej 0«l,d©j<v Opis k4!ž»}sUKUPAN PROMET

0(^ф р<Ј»а1фВP SALDO

1 01.03.1« 0!.03 JS РОбеТНО STANJE 74iS8 C 742.SS3 3imis 31,Ш,16 П-... IZLAŽNi »ČUN 41.® 0 784,84s mo4,is 30,04,15 R-.., ШЛ21Ч1 RAtUN 47.» 0 832,52

24 31.»1S 310S.15 R. „ SUZNI mčoN 45.88 0 878.»31 m».is Зв,»Ј5 R-.,, (ZLA2N! RAČUN 37» 0 Oie.4951 3I.87.1S 3tOT,1$ R... SLA2NI RAČUN a.97 D 878,45SS ттлв ттлв R-,.. IZLAZNI RAČUN 33,» 0 i Qt0,43es 30®.1S жш.и a-. ELAZNI RAČUN 33,® 0 1044,4173 311015 SIJS.IS R-... IZLAZNI RAČUN 41,» Đ 1.086,39

1.086,»

Unfiled Notes Page 1

Page 14: KANTON SARAJEVO SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO /)^skupstina.ks.gov.ba › sites › skupstina.ks.gov.ba › ...¥»imwsm ттшт тлв^гпм Н»8г pođa*urn»i ksjižsfija Period

7. prosinac 20158:57

MP 'TRNOVO” DOO TRNOVO, DejeiĆ) 8В IB4Z>1SS46MX»

F»sr Bodalumtj Seiženja P#t®d 01 01.1&OTH TS

FIMANQJSKA KARTICA 01 0t.1S-01.1ltS

totrto : 2112<МШ18 TOTRAŽIVAKU« C» KOPAČA U JSMU(-OS "ZAIM К<КА1Г

Stra« i

»кч ВчКвЈ OaTdak, BrmfSA, OjifekdjtiH*UKUPAN PROMET Đ

Pelfa&j* P SALDO1 01 ra.is 01.® TS »6ЕТ» STANJE 2,Ш,4б D 2,®1456 31,03, IS 17,0315 tsieam UPLATA FAKTURE 37,» D 1 »S,4Tв 31,®. 15 170315 teodSZ UPIATA FAKTURE «.97 0 1938 50S 3l.®,tS 17.OS.4S eaelS UPLATA РАКТШЕ 71.96 D 1867,543 31,03,15 31 03 IS R-.„ IZLAZNI RAČUN Ж96 0 1,947.«3 3t,t»,e 31.0315 R. .. iZLAffli RAČUN 31:.* 0 1 979.48s ®«,1б mo4ts R.„. »ZLA2M1 SA&N Т»М Đ 2MWs •3004,15 R-... laAŽNf .RAČUN m* D 2079.43

X -31,Ж,Ш 07,0S,tS teaJSS UPLATA FAKTURE mm D 1,».43m 31 »,1S 070S1S toed* UPLATA FAKTURA IZ М14.в. ТООСМ^ D 999,4324 31,«,1S '31.®,45 R-... (ZLAZNi RAČUN Tsm D 1 079,3824 31.®,15 31 OS 15 R. , ШАШ RAČUN mm Đ 1 1Z7.3Tse »,».15 toad >08 UPLATA FAKTURE 11,82 0 1,1 IS,®38 зо,»,ш OS »TS toed!« UPLATA FAKTURA S19.81 0 595,64ai »,»,15 30,®. ts R*.. eiAZNI RAČUN 78,95 D 675.S0

30.08.1S mm.'is R-.,. fflAZNl RAČUN Ш,84 D 799.5454 31.07,15 »07 IS tosđl® UPLATA DUŠA PO FAKTURANtA ет,* Đ Ш5М51 31,07,15 3t,0?.15 IZLAZNI RAČUN nm 0SS 310715 31Л715 R-., ШД214! RAČUN шт в 675,6158 31,«,15 ti.w.ts to«it146 UPLATA FAKTURE BR,R-0»1»15 47.® Đ ®7Ш59 31«, IS 11.08,15 toadi« UPLATA FAKTURE BR.R-010W201S та,86 0 547.6?59 31.08,15 11.M15 tood146 UPIATA FAKTURE SR 84Ш78 (R4»79 99,95 0 447,7259 31»,1S 11.ШЛ5 toađi* UPLATA FAKTORE BR.RO®7! Ш8 m,94 0 33S.785S 31,® 15 птлв te« 147 OPLATA FAKTURE 8К,К4!127.0Ш ш,т в 131.885^ 31,»,1S ii.mis mođ Ш UPIATA FAKTURE BR.RO150101S1 99.Ш 0 31.S355 31,0815 31.08,15 R-.„ ElAZNI RAČUN 78,96 Đ тмSS 31,08,15 31 ®1S Њ . IZLAZNI RAČUN mes fi 187.®62 30,®,1S 30.091S R.,„. tZLA»i RAČUN 79,96 Đ 267.84ш Ж®15 30.09 IS IZLAZ« RAČUN TS.® e 343,777» 31,10.15 ог.10,15 »odi® UPLATA FAKTORE 8R O173S01S i 017«б1б 0 »7.85

31 I0.1S »lO.IS toed 201 UPLATA FAKTURE BR.S-Đ1971R-0198 Ш,Ш Đ 31 .S3п 31,1015 35.T0.1S R-„. IZLAZNI RAČUN 153.97 D ».»

з.!мг.9«

Unfiled Notes Page 1