89
KARANGAN CONTOH BAHASA ARAB MENENGAH ATAS SPM, STPM DAN STAM HASMADI BIN HAMDAN HABIBAH BINTI MAT REJAB, Phd

KARANGAN CONTOH BAHASA ARAB MENENGAH ATAS … · KARANGAN CONTOH BAHASA ARAB MENENGAH ATAS SPM, ... tugas-tugas menterjemah dan menyunting buku ini dari mula hingga ... kesalahan

  • Upload
    hanhu

  • View
    6.382

  • Download
    377

Embed Size (px)

Citation preview

KARANGAN CONTOH BAHASA ARAB MENENGAH ATAS SPM, STPM DAN STAM

HASMADI BIN HAMDAN HABIBAH BINTI MAT REJAB, Phd

i

Penulis HASMADI BIN HAMDAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

[email protected] / [email protected]

FB: http://www.facebook.com/hasmadi.hamdan

HABIBAH BINTI MAT REJAB, Phd

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Jenis Font Times New Roman / Traditional Arabic

Saiz Font 12 / 18

Hak Cipta Terpelihara

Edisi Cetakan Elektronik PDF

ii

PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah yang telah memberi kesempatan waktu kepada

saya untuk menyiapkan buku Bimbingan Penulisan Karangan Bahasa Arab Peringkat

Menengah Atas ini.

Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Prof. Dr. Abdul Kadir Abu Sharifah

dari Universiti Qatar yang telah membetulkan gaya dan tatabahasa buku ini. Saya telah

membuat pembetulan berdasarkan syor-syor beliau.

Terima kasih juga buat sabahat saya, Dr. Habibah binti Mat Rejab yang telah melakukan

tugas-tugas menterjemah dan menyunting buku ini dari mula hingga akhirnya.

Tidak dilupakan juga, sekalung penghargaan kepada murid-murid SMK Putrajaya Presint

14(1) yang telah menyumbang idea dan isi karangan dalam buku ini.

Buku ini disusun berdasarkan analisis soalan-soalan karangan SPM, STPM dan STAM

selama empat tahun bermula dari tahun 2010 hingga 2014. Selain daripada itu, soalan-soalan

karangan ini dipilih berdasarkan tema yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Arab,

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Seterusnya tajuk-tajuk ini diberikan kepada murid

dalam Bahasa Melayu untuk mereka menyumbang isi karangan berdasarkan perspektif

mereka.

Dalam menterjemah karangan ini ke dalam Bahasa Arab, saya menggunakan Google

Translate dan seterusnya melakukan sedikit suntingan agar terjemahan itu bersesuaian dengan

maksud, tatabahasa dan gaya bahasa Arab. Karangan dalam buku ini juga menerima sentuhan

daripada guru saya, Prof. Dr. Abdul Kadir Abu Sharifah yang sudi membetulkan kesalahan-

kesalahan tatabahasa yang terdapat dalam draf buku ini.

Buku ini boleh digunakan sebagai panduan kepada murid-murid yang akan menduduki

peperiksaan SPM, STPM dan STAM. Selain daripada memuatkan contoh-contoh karangan,

buku ini diselitkan juga beberapa latihan yang boleh menajamkan kemahiran murid menulis.

Sebagai panduan, saya memasukkan juga beberapa jenis wacana yang boleh memperkaya dan

mengembangkan ayat.

Diharap buku ini dapat membantu murid dalam menulis karangan yang baik dan

mengembangkan idea-idea yang menarik dalam peperiksaan.

Semoga berjaya.

HASMADI BIN HAMDAN

HABIBAH BINTI MAT REJAB, Phd

1

إلى أستاذي المفضل

،ل ض ف م يال اذ ت س أ ه ذ ه الرس ال ة إ ب ت ك أ ن أ يد ر أ ل ي ك ك ل م ات ول ق ل ةب ل ك ل م ت اذر ائ عل س ن إ ل ك أ س ب ق ي ة م ث ل ت ك

.ب اك و ك ك ر ي غ و س م الش ل ث م زي م ت م ت ن .أ ة ذ ت اس ال ،ب ي ب ال ي اذ ت س أ

ال الص ف ف م ع ك ة ي ق ب ل ث م اي ك ذ باال ط ن ك أ ل و ل و ك ن ت ن م ل ع و ن س ر د ك ب ص ب ك ن ك ل .اء ق د ص ال ال ع ر ب ي ة م ن م ع ر ف ة ىل ع ن ب ر د و إ ال ر وف .اء ي ال ل ال ل ف

،ب ييالط اذ ت س أ ال ع ت ي ك ت و ص ع س أ .ل ب ض غ ال و ظ ي غ ال ك ب ل ق ف ر ع ي ل .ث ل ج الل ث م يفظ ن ك ب ل ق ت ن ك .فالص ف ن د اع س ت اف س ر الد ل إ ور ض اال ن أ ه ل اذ إ ت ي ب ال ن ام ن ذ خ أ ت ت ن ك و،ان ي س ان ذ إ ة ي ل ز ن م ال ات ب اج و ال ل

أ و ان ور ز ت ت ن ك و ،يوص ص ال الد ر س ن اع ن .ان ض م ر إ ذ اغ ب ،ع ز يز يال اذ ت س أ

ك ن د أ وب ل ق غ د ل ي ل يص ق ك ان س ل .ب س وء ان ود ل ج س ت ل ةي ص ق ك د .ي ل ب ال ل ث م ك ر ب ص ك م ل ا. .ه ين ن ر ع م س يي ذ ال ب ل ق ال ب يذ ي ل س ع ال ل ث م ول ان ت ين و ر ذ ال ور الن .و ورن م ل ع ال ن إ .و ة ي اف ع ال و ة ح الصام و د ك ل ن ت ،أ ك ل اص خ ق د يرت م و ي اال ذ ه ف ك ر ون ي ت ن أ و ام ع ل ك .و ة ن ال ف .ي ب

2

Surat Kepada Guruku Yang Dikasihi

Guruku yang disayangi,

Saya ingin menulis surat kepadamu guru. Saya ingin mengatakan sepatah dua kata

malah beberapa kalimah kerana engkau adalah guruku yang hebat tidak seperti kebanyakan

guru-guru lain. Kamu sangat istimewa seperti matahari dan selain kamu adalah bintang-

bintang.

Guruku yang dikasihi,

Saya telah bersamamu daripada Tahun Satu lagi. Dan saya bukanlah seorang murid

yang pintar seperti rakan-rakan lain. Akan tetapi dengan kesabaranmu mengajarku,

mendidikku dan melatihku mengenali huruf-huruf Arab daripada alif sehingga ya’.

Guruku yang baik hati,

Hatimu bersih seperti kapas. Hatimu tidak mengenali sifat marah. Saya tidak pernah

mendengar suaramu yang meninggi di dalam bilik darjah. Engkau telah membantu kami

menyiapkan kerja rumah apabila kami terlupa. Engkau juga menjemput kami dari rumah

untuk menghadiri kelas tambahan apabila kami terleka. Malah engkau juga sudi menziarahi

apabila kami sakit atau tidak hadir ke kelas.

Guruku yang baik,

Kesabaranmu umpama gunung. Tanganmu pendek, tidak pernah menyentuh kulit kami.

Lidahmu pendek lantaran tidak pernah menyakiti hati kami dengan lisanmu. Kata-katamu

manis seperti madu. Hati yang mendengar alunan suaramu bisa cair.

Dan pada hari yang istimewa ini, khusus buatmu aku mendoakan kamu sentiasa sihat

sejahtera. Sesungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya akan menerangimu di syurga nanti.

Selamat dan sejahtera selalu.

يا أستاذي! شكرا

3

التدريات

الصفة المناسبة في الفراغ ع ض ت اذ.1 أ س م ث ل ت ل س ................ل ن ك .ة ذ ت اس ب ق ي ة ال 2. الص ف ف م ع ك ..................ك ن ت ب و د ر .3 ع ل ىم ع ر ف ة ال ر وف إ ل ال ي اء ..................ن ال ل ف .م ن 4. ب ات لال و اج ت س اع د ن اف ن ا.....................ك ن ت ي إ ذ ان س ت أ خ ذ ن ام ن .5 إ ذ اك ن ت ن أ ه ل ال ب ي ت الد ر س إ ل .....................اال ض ور التشبيه المناسب في الفراغأركان ع ض ي زم ث ل .1 م ت م ...............أ ن ت .....................و غ ي ر ك 2. .ث ل ج م ث ل ال....................ق ل ب ك م ث ل .3 ...................ص ب ر ك 4........................ ل وم ث ل ال ع س ل األسلوب البالغي في الجمل اآلتية ن ي ع ي زم ث ل .1 م ت م ك و اك ب أ ن ت و غ ي ر ك :................................الش م س ي ة..2 ق ص :...............................ي د ك ي ل د غ .3 أ ل د ن ا.ق ل وب ...............:................:...............................و إ ن ال ع ل م ن ور..4

4

شاء الجيل المت علم دور المعل م في إن

. ال م ت ع لم إ ن ش اء ال ي ل ف د و ر ال م ع لم ع ن الن اس ن ي ت ح د ث ال ت و م از ل ن ا ف ة و ن ش اه د ال ر ي د ف ر أ ،ن ق ا ع ل ىأ ه ي ة ه ذ اي د ل .و ه ذ اال م و ض و ع ه ذ ذ اع ة ع ن ال ت م ع ف ر الت ل ف از و ن س .ال م ت م ع ال م ج ف

ن ا ت ق ر ار ال و ط ن .إ ذ ت ع ل م س ل ةل ي د ة و س ال و ال و ط ن ن ااق ت ص اد ه أ ن ت ق ر را.ااس ب ي ك ان وا ي ع م ل أ ب ن اء ال و ط ن ل ذ

و ي وو ي ي ال م ل م ن ت ال م ج ال ف و ال ن و د ة ال الصي ن ي ي ال ع د ي د غ ن ي ال ي ص ب ح ل ق ت ص اد ي ة و ال م س ك ي .ادو س ع ي اف ق ي ر و ي د ال م ة .م لع م ال ي ل ع ب ت و ام اف د و راه

، ذ ل ك الت ر ب ي ة إ ب ال ض اف ة إ ل ال ب ش ر ي ة ال م ج و د ة ال ع ال ي ة ن ال م ص اد ر إ ن ش اء ال ق ط اع م ه م ةف ت ع م ل ف ال ت ي و ال ع ام ك ل ة ال مي ة ت ح والت ر ب ي ة م ش ل ك .و ك ذ .ف اال اص ت م ع ال م ج م رم لع م ل ف ت ك و ن ي ك و ن ت ي ا أ س اس ال م ة كا

س ن ة.اب م ر ةت ر ب ي ة

ل ذ ل ي س ،ب ل ع ل ىك ي ة و ع ل ىم لع م ال ف ح س ب ر ف اه د .إ ن ت ط و ي ر ال ب ل ب ي ر ةف ك ؤ ول ي ة ه م س ع ات ق ه و ع ل ىر أ س ر ل م .و الش ع ب ك ر ي م ن و الس ل ن اإ م ه م ل ع ي ش ت م ع ال .يل م ج و الس ر ق ة و ال ق ت ل ال ر ائ م م ن م ي ل و

، اال و ط ن ال ع ز ي ز م ر ه ذ ه ال م ة و ت ق د م ن اح ن ع ت ق د أ ن و ل ذ ل ك نب ه ذ .م لع م ال ه و ي ح ه الص ح ع ل ىن ه ج س ار م اإ ن

5

Peranan Guru Ke Arah Membentuk Generasi Berilmu

Ramai bercakap mengenai peranan guru dalam membentuk generasi terpelajar.

Mutakhir ini, kita membaca di akhbar, melihat di televisyen dan mendengar di radio

mengenai topik ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya perkara ini dalam masyarakat.

Seperti yang kita maklum, perpaduan adalah cara untuk mencapai kestabilan tanah

air. Jika negara stabil ekonominya akan meningkat pertumbuhan yang besar. Para pekerja

yang teriri daripada orang Melayu , Cina dan India dalam pelbagai bidang ekonomi. Orang

fakir dan miskin menjadi kaya dan gembira. Justeru, guru memainkan peranan penting dalam

menyatukan masyarakat.

Di samping itu, pendidikan berkualiti tinggi penting dalam melahirkan sumber tenaga

kerja yang bekerja di sektor awam dan swasta. Pendidikan juga menghapuskan masalah buta

huruf dalam masyarakat. Maka guru menjadi pemacu utama untuk menjadi masyarakat yang

terdidik dengan tarbiah yang baik.

Bukan anda sahaja, tetapi di atas bahu guru tanggungjawab yang besar untuk

membangunkan negara. Sesungguhnya kemakmuran rakyat penting untuk kehidupan yang

mulia. Masyarakat aman dan sejahtera tanpa jenayah, kecurian dan pembunuhan.

Maka, kejayaan dan kemajuan negara tercinta ini bergantung kepada guru selagi mana

ianya berjalan di atas pendekatan yang betul.

6

التدريات

ةالفراغ بالكلمة المضاد ل ام 1. و س ع ي دا.................والمسكين ي ص ب ح ال ف ق ي ر ال ب ش ر ي ة ت ع م ل ال م ص اد ر .2 ...........................القطاع العام ف ر ة م ن.3 ..................واألولد ..............األب ت ت ك و ن ال س 4. ب ي ي يز د الت م ت ط يع ال و ل ي س .والزجاج ..............و ب ي والشر .............ل أ ي ضاأ ن ..5 يكرهواو ع ل ىالش ب اب ي ة .و..............الس يئ ات ي ات م ال ي و م ف

7

صف ية األنشطة الال

ص في ة ه ط ة الل .ه ايف ة ك ار ش م ال ب ل الط ب ي ا ل ت ات اط ش الن ل ج أ ي ا ل ن ش من ت ف ه ي ات ار ه م ة ط ش ن يال

م ه ت ء اف ك ع ف ر ت و ب ل الط د ع ب ت كما. ه ذ ه ل ل م ال ن ع ضاي أ ب ل الط ة ي فص الل ة ط ش ن ال م ه ع ف د ت و ة اس ر الدف ع م ة ك ار ش م ل ل ه ذ ب .و اء ق د ص ال ت ل ك ش م ال و ظ ف ال و ي ق ل الت ن و س ن ي و ون ر ف ي و ون ب ع ل ي ة ط ش ن ال .فالص ف

د وج ت ن م ع او ن أ ة ث ل ث ة س ر د م ال ف :ة ط ش ن ال ن م ع و االن ذ ه ل ث م ت ت .د و م ال يالز ة ق ر :ف لو أ د م ال اع ف الدة ق ر ف و ة ط ر الش ة ق ر ف و اف ش ك ال ة ق ر ف ة ط ش ن ال ن

ل ل ال ة ق ر ف و ات م ل س م ال ات اب الش ة ق ر ف و ون ك ت د ق .و ر ح ال تي ان س ة ق ر ف س ار د م ال ض ع ب ف ة ق ر ف و اف ع س ل ال ن و.ش ي ال

ياان ث د وج ي .ة ي اض ي الراب ع ل :ال ن م يب ك دد ع س ار د م ال ف ابع ل أ و ةي د ر ف ابع ل أ اك ن .ه ة ي اض ي الراب ع ل ال

ل ابع ل أ اك ن ه .و ةي اع ج س ن ال ي لك ل ابع ل أ اك ن ه .و ات ن ب ل ل ابع ل أ اك ن ه و د ل و ل ه ذ ه ن م .و ي م د ق ال ة ر ك اب ع ل ال

.و د ع ال اق ب س و ة يش الرة ر ك و ة ر ائ الط ة ر ك و ة ك ب الش ة ر ك و ا ثاال ث ب ل الط ك ت ش ي .ياد الن و ة ي ع م ل : ياد و الن و ة ي ب ر ع ال ة غ الل ة ي ع ج و يخ ار الت ة ي ع ج ل ث م ات ي ع م ال ف

ج ن ر ط يالش اد ن و يه ات ار ك ا ل ياد ن ل ث م ة س ر د م ال ف ن او ع الت س س أ ب ل الط م ل ع ت ي،ي اد و الن و ات ي ع م ال ه ذ ه .ف

و اد و الن ة ار د إ و ة ي ع م ال ة اس ي س و ج ام ن ر ب ال اء ر ج إ ي ي اناي أ و . ل إ ت ل الرب ل الط م ظن ، ة ي ي ار الت ن اك م ال ة ي يم ل ع الت و ة ي يه ف ر الت و .اه رج ا خ و د ل ب ال ل اخ د ف

8

Aktiviti Ko-kurikulum

Aktiviti ko-kurikulum adalah aktiviti yang paling seronok. Pelajar suka mengambil

bahagian dalam aktiviti ini. Aktiviti ini membangunkan kemahiran pelajar dan meningkatkan

kecekapan mereka. Dan aktiviti ko- kurikulum juga mengelakkan pelajar daripada merasa

bosan dalam pelajaran dan mendorong mereka untuk bergaul dengan rakan-rakan. Dan

dengan aktiviti ini juga, mereka bermain, bergembira dan begitu juga melupakan masalah

hafalan di dalam kelas.

Terdapat di sekolah tiga jenis aktiviti:

Pertama: unit beruniform. Contoh aktiviti jenis ini ialah pasukan pengakap, polis,

pertahanan awam, puteri Islam dan Bulan Sabit Merah. Mungkin di sesetengah sekolah

terdapat pasukan St John Ambulans dan tentera.

Kedua : Permainan dan Sukan. Terdapat pelbagai aktiviti permainan sukan di sekolah

samada permainan bercorak individu dan berpasukan. Permainan untuk lelaki dan

perempuan. Ada juga permainan untuk kedua-dua jantina. Di antaranya ialah permainan bola

sepak, bola jaring, bola tampar, badminton dan lumba lari.

Ketiga: Persatuan dan kelab. Pelajar menyertai persatuan seperti Persatuan Sejarah,

Persatuan Bahasa Arab dan kelab seperti karate, kelab catur di sekolah. Dalam persatuan dan

kelab, pelajar mempelajari asas-asas kerjasama dan prinsip pengurusan kelab serta persatuan

dan cara menjalankan program. Kadang-kala, pelajar menganjurkan lawatan ke tempat-

tempat bersejarah, tempat rekreasi dan pendidikan dalam dan luar negara.

9

ت قرير ي وم الر ياضة

و ص ول و الط ال ب ات ب الط ل و ي ن ت ظ ر س ن ة . ك ل ف الري اض ة ب ي و م ر س ة م د ك ل ب ش ت ت ف ل ال ع ظ يم ال ي و م ا و ق ه ذ

الش و ل .اس ة ح و م ام ال ت ن ام ع ه د ر س م د ت ف ل ت ا ق د أ ب ر يل ر ش ه م ن ال و ل ال ي و م ف الري اض ة .و ذ ل ك أ ي ضاب ي و م اف ع ي. اال ع ام ه ذ ف

ال م ب ار ر اء ل ج ط و يل ة ر ة ل ف ت ئ ما م ل الط ق س و ك ان ر اقا. إ ش ال ي و م ذ ل ك ف الش م س ر ق ت ي أ ش ع ل ى ات أ ر ض

ر س ة إ ق ام ة ال م س اب ق ات ال م د ت ط اع ت .و اس ال م ت س اب ق ي ب ال م ل ع ب ة ر ب ي ر ا .و ي س

ب أ س اب يع ال ي و م ذ ل ك أ س ائ ه م ق ب ل يل ت س ج و الط ال ب ات ب أ الط ل ب د ل ل م ، ال م ش ار ك ة ف ث س اب ق ات ت ل ف ة . ال م خ و م ار س وا ت د ر ب وا ال م ت ن وع ة ال م س اء ا ل ل ع اب ب وع ف ال س ن اي ة ع ط ل ة أ و و ذ ل ك ك أ ت لل . أ د ام ن د ن ئ س ي و م ف ه م

. ت ف ال و الط ال ب اال ب الط ل ت غ ل ال م يع م ن و ال م و ظ ف ي اش و ال م ع ل م ي و ال م ع لم ات ب و ت ب ات و ال م و ظ ف ات م .اج

ال م ب ار اة و ال ب د أ ت الت ص ف يق ال ت اف و س ط ه م و ج ه ود ه م .اي اه د .ي ص ل ال ف ائ ز ون ع ل ىم ش اه د ي ن م ن ر ن ا ب ق د أ ص د ع ل ىال ش ع ور أ ش ار ك أ ن ب .أ ال ي و م ا ه ذ ب ف أ ن اأ ر ج ان ال م ه ف أ ش ار ك ل أ ن ن م ن ر غ م و ص د يق ا ق ائ ي

و الس ر ور . ب ال ف ر ح

حزة أمين ال م ت س اب ق ع ل ىج يع ف از الط او ال م ت س اب ق ي . ال ي ة ص ل ي د ال م ع ل ى أمين م ن ل ب و ال ك أ س ب ي ة الذ ه الس يد ال م د ير .

10

Laporan Hari Sukan Sekolah

Setiap sekolah meraikan Hari Sukan setiap tahun. Semua pelajar tidak sabar menanti

ketibaan hari ini dengan penuh semangat. Sekolah kami Maahad Imam Syafie juga

menyambut Hari Sukan iaitu hari pertama bulan April tahun ini.

Matahari bersinar cerah pada hari itu. Cuaca baik dalam jangka masa yang lama

membolehkan acara padang dijalankan. Sekolah ini telah dapat mengadakan pertandingan di

antara peserta dengan selesa dan lancar.

Beberapa minggu sebelum itu, pelajar mula mendaftar nama mereka untuk menyertai

pelbagai pertandingan. Kemudian mereka berlatih di waktu petang selepas waktu kerja rasmi.

Ini bagi menjamin prestasi yang terbaik pada sambutan Hari Sukan. Semua orang

menjalankan tugas masing-masing samada pelajar, guru-guru, kakitangan dan pekerja.

Pertandingan bermula dengan bunyi tepukan tangan dan sorakan kuat daripada

penonton. Pemenang menerima hadiah sepadan dengan pencapaian dan usaha mereka.

Walaupun saya tidak mengambil bahagian, saya suka hari ini. Saya suka berkongsi dengan

rasa kegembiraan dan keseronokan dengan kawan-kawan saya.

Aiman Hamza telah memenangi hadiah atlet terbaik. Beliau mendapat pingat emas

dan trofi daripada tuan Pengetua.

أنواعالرياضةفالصورةمس

11

ز ي ار ة م ل ق االت ار ي ي ة ت ق ر ير

ر س ت 2013ام ع م ن أ غ س ط س 24ف م د م وع ة ي ار ةز ،ن ظ م ت ال م ج .ت أ ل ف ت الت ار ي ي ة م ل ق ا م د ين ة إ ل م ن ي ف ة . ر ة ال م ك ت أ ج ن اب ال اف ل ة ال م س ب ث ي ط ال باو خ س ة م ع لم ي .ذ ه ث ل

ه م ن إ ث ر اء ال غ ر ض ه و الزي ار ة ت م ع ذ ه ا ج و ق د . م ل ق ا ف الت ار ي ي ة ال م اك ن ع ن و ال ب ر ة ة ال م ع ر ف ة س ا ف ن ار ش اد ا ال إ ل ت م اع ل ل س ر س ة م ب كر ين الس يد م م د ال م د م ن الس اب ع ة ص ب ات ن اف س اع ة.ث ا ن ط ل ق م ض ت أ ن و ب ع د ا

الس ف ر ن ال ت ن او م ن ب ان.،ت و ق ف س ر م ال ف ط ور ف ل

ال ي و ص ن اأ ن و اعام ت ل ف ةم ن ع ة ص ب اا.ش اه د الس اع ة الت اس ف د يق ة ال ي و ان ث ل ل ن اإ ل ال ب ري ة ،م الن م ور و ان ات و الز ر اف و غ ي ات و ال ف ي ل ة ن ن اء ه ا. ال ي و ان س ع د ة ب ش اه د ا د ج يح الت م اس د يق ة إ ل ن ا ب ذ ه ، ذ ل ك ب ع د ف يه ا. ات

.م ق اب د يق ة ال ي و ان ات "اسمفدس".ل ه ور ب ال س اك ال م ش ال م ط ع م اء ف ر و ال ع ص ر و ت ن او ل ن اال غ د أ د ي ن اص ل ة الظ ه ف ال ع ال ج عا د ن ام س ج ق م . ل ال ك ب ع د ظ يم ن ا و ش اه د ف ام وس ا ص ن ب ز ي ار ة م ل ف ات ال ب ر ت غ ال ي ة ث ار الأ ي ضا م ن

ت ع م ار ال .س

و ه ن اك أ ي ضا ش اك ر أ ي ن ا ت ال ك ال م ت ن وف ي ه اع ب اال ت التذ ك ار ي ة اي ا .ع ة و ال ال د ت أ ك ول و ال م ب س ه ذ ه ن از ن ت ه ف ام ل ن اظ ر الر ائ ع ة م ن ت ع ن اب ال م ت م اا س اي ال ل ع ائ ل ة و ال ص د ق اء .ك م ر اء ال د .أ ع ل ىم ن ار ة "تاميعساري"ال ف ر ص ة ل ش

يا ر ور ي،و أ خ ي م س د ل ات ار يخع ظ يمر ج ع ن اف ر ق اب ل ل ق ا ال ل و ة .ف م ر ي ات ال ع ص ور ال م ل ك ي ة ن ب الذك .ف

إيه فاموسا: إحدى المالم التاريخية المشهورة في ملقا

12

Laporan lawatan ke Melaka Bersejarah

Pada 24 Ogos 2013, sekolah saya telah mengadakan lawatan ke Melaka Bandaraya

Bersejarah. Ahli rombongan kami terdiri daripada 35 orang murid dan 5 orang guru. Kami

pergi dengan menaiki bas sewa khas dan berhawa dingin.

Tujuan lawatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman murid-

murid berkaitan tempat-tempat bersejarah di negeri Melaka. Kami berkumpul di dataran

sekolah awal pagi untuk mendengar taklimat yang di sampaikan oleh Cikgu Muhammad.

Selepas itu, kami bertolak ke sana pada jam 7.00 pagi dan kira-kira sejam kemudian,

kami berhenti sebentar di Seremban untuk bersarapan.

Kami tiba di Zoo Melaka pada jam 9.00 pagi. Kami dapat melihat pelbagai jenis hidupan

liar di situ seperti harimau, gajah, zirafah dan lain-lain lagi. Selepas itu, kami menuju ke

Taman Buaya yang terletak bertentangan dengan zoo.

Kemudian kami makan tengah hari di sebuah restoran yang terkenal dengan masakan

asam pedas. Seterusnya kami menunaikan solat jamak zohor dan asar di Masjid Al-Azim.

Kami juga melawat Tugu A Famosa dan melihat tinggalan sejarah di zaman penjajahan

Portugis dahulu.

Di situ, terdapat banyak gerai yang menjual pelbagai cenderamata, pakaian dan makanan.

Kami tidak melepaskan peluang untuk membeli hadiah untuk keluarga dan rakan. Selain itu

juga, kami menikmati pemandanan indah dari Menara Taming Sari.

Akhirnya, kami bertolak pulang dengan perasaan gembira dan seronok bersama kenangan

indah.

13

دور العلماء

م و الت ق د الن ه و ض ف ال ع ل م ف ض ل ي ن ك ر أ ن ن ا م د أ ت ط ي ع ي س أ م ة ه ل و ل ك ل ل ؟ م ق د ق د م ال ق د م ن ذ ال ع ل م اء ب ي ر ةب ك م ات د ه م خ د ل ةه ل ي و ت غ ي و ج ع اد الن اس إ س م ه م و م ع ان ات م ف آل ي ات م و ت ف ي ف .ي

ت و ص ل ل ق د اء ال ع ل م الطب م ال و ف ف ال ع ق ل ي ت ص و ر ل م ا و إ ل ع ج از ال ب ه ي ش م ا إ ل ال م ر ض ى ج ع ل ع ل و م ه م ال ط ب اء م د ت خ و اس ال م س اع د ال م اض ي. ال ه از و اب ت ك ار الض ار ة ال ر اث ي م ع ل ى و ال ق ض اء م ال ل ت ف ي ف ف

.ل ل م ع اق ي

و س ائ ل ال م ب ت ك ر و ن ت ر ع ا خ ال د ي ث ة ال م س اف ر و ل الن ق ل ت ر اح ا س ت ع ة . و ال م الر ك اب ن ق ل م ن و ان ت ق ال م س ف ر ه م ف ن ت ع ة ع ل ىال م ال ص و ل ت ط اع الن اس .و اس و ال م ش ق ات ت اع ب و ت ن ب و ام نال م م ك ان إ ل ب ة م ك ان ال م ط ل و .و ال ب ض ائ ع

الزر اع ة م ال ف ة ال م ف ي د ال ب ح و ث ث ر ت ك . الس ك ان ل ص ال ح ت ال م ح ص و ل و ت ق د م و ف ز اد ت ال ي ر ات ع م ت

ه ذ ه ال ب ح و ث م ن ص ل الن اس .و ال د ي ث ظ لال ع ل م ر ان ف ك لع ل ىال ع م و س ع اد ت ه ف م ت ع ة ال ع ي ش ن ه م ن م اي ت اج و .م ك ان

اء س اه م ال ع ل م ل ق د ت او ر ؤ س ائ ه اه د ه ب ر ج ال ت ر ي ج ل ة م ن ب ن اء ه ذ ه الد و ف ل ك ي م ي ع ي ش أ ن الش ع ب ت ط ي ع ي س

و س ع اد ة .ب أ م ان

من اختراع العلماء: الطائرة الحربية والكمبيوتر واإلبرة

14

Peranan Ulama

Adakah kita boleh menafikan kepentingan ilmu untuk kemajuan dan pembangunan

sesuatu masyarakat? Para ilmuan sejak dulu lagi telah memberi sumbangan yang besar dan

terpuji untuk kesenangan rakyat, mengubah kehidupan mereka serta mengurangkan

kesukaran dan penderitaan mereka.

Bidang perubatan telah mencapai penemuan dalam rawatan pesakit yang dahulunya

kelihatan seperti mustahil dan tidak terbayang akal. Para doktor memanfaatkan pengetahuan

mereka untuk menyembuhkan penyakit, membasmi bakteria berbahaya dan mencipta

peralatan untuk orang kurang upaya.

Pereka mencipta pengangkutan moden untuk mempercepatkan pergerakan

penumpang dan bagasi. Manakala pelancong pula dapat beristirehat dalam perjalanan,

pergerakan dari satu tempat ke tempat lain dan mengelakkan masalah dan kesusahan. Orang

ramai pula boleh mendapatkan peralatan dan barang-barang keperluan.

Banyak penyelidikan yang berguna dijalankan dalam bidang pertanian dapat

meningkatkan hasil tanaman untuk faedah penduduk. Semakin berkembang kebaikan dan

kemajuan bandar berasaskan ilmu. Dapatan kajian juga menyumbang kepada kebahagiaan

hidup dan keseronokan di segenap tempat .

Para ilmuan telah menyumbang tenaga untuk membina negara dengan melahirkan

tokoh-tokoh dan pemimpin supaya setiap orang dapat hidup aman dan bahagia.

15

التدريات

الفراغ بالجمع المناسب ل ام .................................ن م ة م أ لك ل رو د م ل اء م ل ع ل ا .1...........................ن م ن ك ر ة ل لص ا .2 س رد ي .3 ف ط ل اذ ت س ال ..........................ن م ة س ر د م يف د وج ت .4 د.اج س م ...........................ال ن م ة ين د م لك ف ي السةب ور ه ش م ........................ال ن م ة ل و د اي يز ال م .5 .ة ا العبارات اآلتية ل م ك أ

م ات .1 أ د ىال ع ل م اء خ د ..................................................ف 2. د م ال ط ب اء ع ل و م ه م ف ت خ ..............................................اس اء م ل ع ال ت و ص ل .3 ..........................................................ف 4. ف ت ر ع ال م ب ت ك ر و ن و س ائ ل الن ق ل ..........................................ا خ 5. د ه م ف ................................................س اه م ال ع ل م اء ج ه

16

الت عليم العالي في ماليزيا

م ا و ق أ ص ب ح ت ج د يدا م ر ك زا و ل ل يز ي ا الت ع ل يم م ال ف د يثا ط با ال ع ال الت ع ل يم ا ي م س ب ع د الت ق د م ا ه ذ ي أ . و السي ا الصن اع ة م ال ف م ال يز ي ا ت ق د م ال ام ع ات ف ت د ر س ي ا. ن ول وج و التك ق ت ص اد و ال و الزر اع ة ال يز ي ة ة ال م

ت ل ف ة الت خ ص ص ات ب يو ت ر و إ د ار ة ال ال ت ال م خ ن د س ة الزر اع ة و ال ك م ث ل ال ن د س ة و ه م االت ق د م .ق ت ص اد ت ت ع ل ق ب ذ

ع ع ال م ي ام ع ي ج م ال يز ي اع ل ىن ظ ام و ز ار ة الت ر ب ي ة ت ع ت م د ال و د ة .ت ر اق ب ال يز ي ة ال ال م ي ة –ه ذ ه ال ام ع ات ال ك وم ل ي ة ر اج و د ة ل لت أ ك د م ن –و ال ه ت م ب اس اال غ ر ض :ر الت ع ل يم أ د اء و ل ذ ي يم و ت ق ال ك وم ة م ؤ س س ةخ اص ةل ف ح ص أ س س ت ال يز ي ة ال ام ع ات م ح .ال م ال يز ي ة ت س ت ح ف ل ال ك وم ة ال م ت ف أ ن ال ار ج ع ر وف ة م ن ال م ام ع ات م ال يز ي ال ر وعل ج ا.اف

ج يع م ن ك ث ي ون ب ط ل م ال يز ي ا إ ل أ ن اء ي أ ل و ذ ل ك . ال ام ع ات ه ذ ه ف ر س وا ل ي د ه ذ ه ال ع ال ر س وم ن

ل ف ة ال ع ي ات ال ام ع م ال يز ي اأ ي ضام ر ي ةو ت ك ب ةو أ ن ال ي اة ف م ن خ ف ض ةم ن اس ،.ش اف ح س ب ه ذ ال ك وم ة ت ب ل و ل ي س ب ن ي ث ن د ال م ه ذ ه ال ام ع ات م ن اال ع م ار ال ام ع ي ة ب ال ق ر ب ف يه اث ر ب ات ت ت ك ع ر م ن اس .ل لس ك ن ب س

د ع د ل و ج ود ث ي ن ظ را م ك الط ل ب م ال يز ي ا.م ن ف ت ال م أ ك ول م ن أ ن و اعا ،ت د ال ع ال أ ن اء م ال يز ي ام اج ع ل ن

ن ة ن ج و ه ين ي ة و ص م ال يز ي ة ت م أ ك ول ه ن اك ت ل ف ة . ال م خ ت ال م أ ك ول ف يه ا ت وج د ي ث ت أ ك ول ض ال م ب ال د ي ة إ ل اف ة غ ر ب ي ة . ت و م أ ك ول ي

و ه ع ر ب ي ة م ط اع م م ال يز ي ا ف ر ل ي س ت ت ن ت ش ب ي و ل ك ن ، ف ق ط ال ع ر ب ب الط ل ب ي ه ور ة م ش أ ي ضا .ال م ال يز ي ي

17

Pendidikan Tinggi di Malaysia

Malaysia menjadi pusat baru dan hala tuju dalam industri baru pendidikan,

terutamanya pendidikan tinggi. Perkembangan ini selepas kemajuan Malaysia dalam bidang

perindustrian, pelancongan, pertanian, ekonomi dan teknologi. Subjek yang diajar di

universiti-universiti Malaysia termasuk pelbagai disiplin ilmu berkaitan dengan kemajuan ini

seperti kejuruteraan, pertanian dan kejuruteraan komputer dan pengurusan ekonomi.

Malaysia mempunyai sistem pendidikan yang berkualiti tinggi. Kementerian

Pendidikan Malaysia memantau kualiti pendidikan universiti awam dan swasta secara

berterusan. Bagi tujuan ini, kerajaan telah menubuhkan satu institusi khusus untuk memantau

dan menilai prestasi universiti. Di samping itu, kerajaan turut membenarkan universiti

terkemuka dari luar negara untuk membuka cawangan mereka di sini.

Justeru itu, ramai pelajar dari seluruh negara datang ke Malaysia untuk belajar di

universiti-universiti. Ini kerana yuran universiti yang berpatutan, kehidupan yang selesa dan

kos sara hidup juga rendah. Bukan itu sahaja, kerajaan juga membina kawasan penginapan

berhampiran universiti di mana terbadapt banyak bangunan yang boleh disewa pada harga

yang berpatutan.

Oleh kerana bilangan pelajar yang ramai dari seluruh dunia, terdapat pelbagai jenis

makanan di Malaysia. Malaysia menjadi syurga makanan dengan masakan yang berbeza.

Ada makanan Melayu, makanan Barat, Cina dan India. Restoran makanan Arab berkembang

di Malaysia bukan sahaja terkenal di kalangan pelajar-pelajar Arab, tetapi juga di kalangan

rakyat Malaysia.

18

كالسيف الوقت

،ع ز يز يالط ال ب ث م ر ة ي ع ود ل ن ي ات ك م ن ال ذ يذ ه ب ال و ق ت ا. د ج ي ق ص ن ي ا الد ه ذ ه ف ث ل ي ان ا ل و ق ت م ل ي س و ه و ة.

ت ب د ل ن س ت ط يع أ ن ن س ل ن ه الن ق ود ال ت ت ل ك ي ق ل ت ق ض ائ ه ا او ت ه ل ف ام ه د ت خ اس ف د ،ا ق ت ص اإ ذ اص ر ف ن اه ا.ل ذ ل ك . ك الس ي ف

الط ال ب ،ع ز يز ي ك ال م د ال ام ع ة .ال ام ع ة ل ي س ت ط ال بف ن ،أ ن ت ر س ا ل ال م د ة ي ة ،ر س ة .ف ال س ات ذ ون س اع د ك ان ف ك لك

ان وا.م ات ر يد ل ي و ك ون ع م و ل .ع ن لال د أ م ور ك ر س ة ت ر ت يب ال م د و لف ج د د ك ال م س ك ن .و ك ان و لأ ي ضاف ج د و ع ن د ك

ي ر ر ف أ ص د ق اال م ش و ي ر اق ب ك ء اق ب ك ت ل ت ز م ب ال و ق ت أ ن او ل ال ام ع ة ، ب ه .و ف ل ت ز ام و ال ال و ق ت ت ام ب ا ي ن ص ح ك .ث . ل ي ات ك ب ال م ن اس و ل .ا ع م ل ال د ك ب ن ف س

الط ال ب ،ع ز ي ز ي ج ز ء ل ل ق ر اء ة ،و ج ز م ن اخ صص ي ات ك ة ،و ج ز ءاء م ع ال ص د ق اء .ال لري اض ة ،و ج ز ءال ل س ت ا ل لت و اص ل أ خ ر

.و ال ف ش ل إ ل ال ق ر اء ة ت أ خ ذ ك ة ب د ون .و ال س ت ا ة ت ت ع ب ك ال س ت ا د و ن الري اض ال ق ر اء ة ف ق ط ت ؤ دية ال ي اة ب د ون إ ل . ك و ال ل ال م ر ض إ ل ر ة خ س ر ب ات ت اج ع ش ال ص د ق اء م ع ل لت و اص ل ال ي و م ر د ق يق ةف ت ل س ع ب ل ب وك.و ل ك ن ف يس

ء ال ه ؤ ل ي س اع د ك .ل ذ ل ك م ن ث ر ب ي وت ر أ ك أ م ام ال ك م .ال ص د ق اء ف ت ح ان م ال ف ب ت ب وكإ ذ ار س ف يس

،ع ز يز يالط ال ب

ت ؤ جل ع م لل ال غ د ،ع ن د ك ي و م ال غ د .ف إ ل اآع م ل ال ي و م ه ذ ف ت ب ت ك م اال ذ يي ن ب غ يأ ن ت ب .ا ك خ ر م اا .ا ق ر أ و يك يب ال ي و م أ ل ا س أ و ه م ت ف ال م ع لم إ ذ ال أ و .س ل الص د يق اال ي و م ه ذ ف ت ق ر أ أ ن ل ذ يي ب يد ي ال ل ح ص ول اب ة . ع ل ىال ج

و الن ج اح .ن الت و ف يق ل ك ت م ن

19

Masa Itu Pedang

Pelajarku yang dimuliakan,

Masa dalam kehidupan dunia ini adalah sangat singkat. Masa yang berlalu tidak akan

kembali lagi. Masa tidak seperti duit yang boleh digantikan jika telah dibelanjakan. Justeru,

gunakan masa dengan berpada-pada serta teliti supaya tidak untuk membunuh anda seperti

pedang.

Pelajarku yang dihormati,

Sekarang kamu seorang mahasiswa di universiti. Universiti tidak seperti sekolah . Di

sekolah, kami membantu kamu mengurus masa. Kami telah menyediakan jadual untuk

menyusun tugasan kamu. Kamu mempunyai jadual di sekolah. Dan juga mempunyai jadual

di asrama. Penyelia asrama memerhati anda dan rakan-rakan. Kemudian dia menasihati anda

untuk menghormati dan mematuhi masa. Di universiti, cubalah untuk mematuhi masa kamu

sendiri. Buatlah jadual yang sesuai dengan kehidupan kamu.

Pelajarku yang dihormati,

Peruntukkan sebahagian dari masa anda untuk membaca, sebahagiannya untuk

berehat, sebahagian lagi untuk bersukan dan sebahagian lain untuk berhubung dengan

rakan-rakan. Membaca sahaja tanpa rehat akan meletihkanmu. Istirehat tanpa membaca pula

mengakibatkan kegagalan. Kehidupan tanpa riadah pula mendorong kepada penyakit dan

kemusnahan. Mungkin anda perlu lima belas minit sehari untuk berkomunikasi dengan rakan-

rakan melalui facebook. Tetapi jangan duduk di hadapan komputer lebih daripada itu. Rakan-

rakan facebook kamu tidak akan membantu kamu jika kamu gagal dalam peperiksaan . Pelajarku yang dihormati,

Jangan menangguhkan kerja hari ini hingga esok. Esok kamu ada tugas yang lain.

Tulis apa yang kamu perlu catat pada hari ini. Baca apa yang perlu dibaca pada hari ini.

Tanya rakan atau guru jika anda tidak faham atau bertanya wikipedia untuk mendapat

jawapannya.

Saya sentiasa doakan kejayaan kamu.

ك الس ي ف ا ل و ق ت

20

بالعربية ن تكلم هيا

ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ي اه ل ل م ة و الث ق اف ة و ال ض ار ة ين ال ع ال ل غ ة الد ف ي ة م .ل س ل ي

.و ه ال ك ر ي ل غ ة ال ق ر آن ي و ه

ل غ ة الت ع ل يم ي ي ة ،و ه م ل ي ل لت ر ب ي ة ال س نأ س اس أ ي ضار ك ي ة ف م ل ال س اد الد و ل ت د ين ي ة ع ل ىام الد ار س ال م د ف و الت ع ل م

و ال ال ك ت ب ل غ ة ي و ه و ال ام ع ي ة . و الث ان و ي ة ائ ي ة ب ت د ال ت ل ف ة : ال م خ الت ع ل يم ل ال س ل م ر ا ع و ال م ر اج ت ق د ميام ج ل ي ة م

ا د يثا.ل ذ إ ت ق ان ،و الت ق د ف إ ن و ت ق يق الت ع ل م ل أ ج و ال ق ر اء ة و ال ك ت اب ة ض ر و ر ي م ن م و ال ك ل ت م اع ال س ال ض ار يه اف م ي ة ف م ل ر يل ل م ة ال س ال ف ك اع ب د .أ ن اء و ال ال ر ض

ل ي س االض ع ف ال ع ر ب ي ة .و ه ذ ت و ىالل غ ة م س ض ع ف أ ص و اتات ش ك وم ن ي إ ل ي م ن ن س م ع م ن ف ق ط ك ي ش ،ب ل م ب ال ل س ل الل غ ة ال ع ر ب ي ة ر س ون ي د ال ذ ي ن م اال ع ص ر ال ع اج ه ذ أ ب ن ائ ه ا.و ف م ن ال ع ر ب ك ذ ل ك ع ص ر –و

–ال م ع ل وم ات و ال ع ص ر ب وك و ال ف يس و ج و ج ل ال ي و ي ك ي ب ي د ي ا ب ل ي وت ي وب، ق إ ق ب ع الش ب اب ي ا ن و ل و ج التك ه ذ ه الل ى الل س ي ط ش د يدا.ل ق د ل م ي ر ت و ال م س ال ع ر ب ي او ع ل ىع ق ول ن ول وج ن ل يز ي ة ع ل ىه ذ ه التك ل ك غ ة ال .ك ذ

ف ال ع ر ب و ق ع ر ب ل ق د ت م ر ة ال و ض ع ذ ن م م س د ئ ة ت ه ف غ ول ون م ش ء ا.ه ؤ ل ه ذ ن ا ي و م ت ال اه ل ي ة ف

أ أ و ط ان ال م ور السي م و ط م ق ات ه م ض ائ ع ةف د ه م .أ و ب ل ف و ال ي ه م و ق تن ة ال ل د ي ة و ل ي س م ل اس ب ن اء ال ض ار ة و الت ق د ر ق ة اذ ج ن و ت ق د ي ال م ش ة الد و ل و م س اع د ر الل غ ة ال ع ر ب ي ة .ل ل ع ال ن ش ر ىف ي ة ال خ م س ل

إ و الط ال ب ات ب الط ل ث ل ي ن ص ر ف ر ىم ال خ الل غ ات ل ف ثل ي ال م م و ل ط ف ل ط ف ه م ال ك و ر ي ة ب س ب ب الل غ ة

،ل ق ال ك و ر ي ة .و ك ذ ل ك م ن ش اال ف ل أ ن ض ار ت ا.ن ر يد او ت ق د م ه ب س ب ب ب الط ل م ن ث يا ك الل غ ة ال ي اب ان ي ة إ ق ب ال ي ت ه د ا ك ذ ل ك ن ر ى أ ن الل ي ن ة .و ن ر يد الل ط يف ة ب الل غ ة ال ب ر ة ي س ع ر ب ي ةت ك يع ن ما أ ف ل ل لش ب اب ي اع ر ب ي ا ن ول وج ت ك اعا ب د الل غ ة ال ع ر ب ي ة ل غ ة ال ع ال ،ت ك ون ال و ق ت ذ ل ك .و ف ال ع ال ف ي ا ع ال م ات اها ي ك ون ت م ن ت ع ل م ه االن اس ف .ي ت س اب ق

م ش ار ق ه م ن او م غ ار ب ا.أ ق ط ار ال ر ض

او ذ اك و ش ب اب م ن ع ل ي و ه ذ ل م ي ال م س ق ل وب الل غ ة ال ع ر ب ي ة م ر غ وب ةع ن ي س اع د ه م ع ل ىت ق د ي و ذ ل ك . م ي ل ين ال س م ة الل غ ة ال ع ر ب ي ة و الد د خ ج ه ود ه م ف

21

Mari Belajar Bahasa Arab

Bahasa Arab adalah bahasa agama, peradaban dan budaya negara Islam di dunia, dan

juga bahasa Al-Quran. Bahasa Arab tunggak asas pendidikan Islam, bahasa pengajaran dan

pembelajaran di sekolah-sekolah agama di seluruh negara-negara Islam dalam pelbagai

peringkat pendidikan: rendah, menengah dan universiti. Ia adalah bahasa yang digunakan

dalam buku, majalah dan rujukan Islam sejak dahulu sehingga kini. Jadi penguasaan dalam

mendengar dan bertutur, membaca dan menulis penting untuk pembelajaran dan kemajuan

tamadun, pemikiran kreatif umat Islam di dunia ini.

Kita sering mendengar dari semasa ke semasa suara rungutan mengenai tahap bahasa

Arab yang rendah. Kelemahan ini bukan sahaja di kalangan orang asing yang belajar Bahasa

Arab kerana cintakan Islam, tetapi juga di kalangan anak-anak orang Arab. Dalam era

teknologi maklumat ini – Facebook, Wikipedia, Google dan YouTube, anak-anak muda

bersungguh-sungguh menguasai teknologi ini. Teknologi ini pula dikuasai oleh bahasa

Inggeris dan sekaligus menjajah minda orang-orang Arab dan umat Islam.

Bangsa Arab telah lama terjebak dalam peperangan berterusan dari zaman jahiliah

sehingga ke hari ini . Mereka sibuk menenangkan keadaan dan menstabilkan situasi di negara

mereka. Masa mereka habis dalam isu-isu politik dan tidak mempunyai masa untuk membina

tamadun, kemajuan dan menjadi model di dunia dan negara-negara Islam yang lain untuk

mengembangkan bahasa Arab.

Keadaan ini menjadikan Bahasa Arab tidak diminati oleh orang-orang Islam dan

golongan remaja. Para pelajar beralih tumpuan ke bahasa-bahasa lain seperti bahasa Korea

kerana kelembutannya dan kecantikan pelakon mereka dalam filem-filem Korea. Begitu juga

dengan Bahasa Jepun yang semakin menarik ramai pelajar kerana kemajuan dan tamadun

mereka. Kita mahu melihat filem-filem yang menceritakan kisah cinta dengan bahasa yang

lembut. Kita mahu melihat teknologi Arab yang inovatif untuk para belia supaya menjadi satu

trend global. Pada masa itu, bahasa Arab akan menjadi bahasa antarabangsa di mana orang

ramai berlumba-lumba untuk mempelajarinya, tak kira dari timur dan barat.

22

الصالة

ع ة ف الص ل . ال م س م ل ال س أ ر ك ان م ن ن ر ك ة أ ق ام الص ل و م ن ين الد أ ق م اد ف ق د يالص ل و ات الد .ام ن زل أ االص ل ة أ ي ض ور م ر ب ع ب ود ي ة ال ع ب اد ف ض ل ال ع م ال ب يزي ت ة ل الص ب .و م ن و .ر اف ك ال و ن م ؤ م ال ي

ل ك لم س ق ات ه اال م ع ي ن ة و ش ر وط ه اال اص ة .ي ن ب غ يع ل ى ة ل اأ و ف الص ل س ة ف ال م ل م ة أ د اء الص ل و ات و م س م ام ب الن ظ اف ة و الط ه ت م ق ات او ال ه أ و ة .ل ب اار ة ق ب ل الش ر وع ال ع ت ال اق م ك ،ة ل الص ات ق و واأ ر خؤ ت لص ل ىل واع ظ اف ))

أ و .((ي ت ان ق ه ل وال وم ق ىو ط س و ال ة ل الص و ات و ل الص أ و ل ب اب .ة ل واالص ك ر ت ت ل م ن

ت ص ى.ب الص ر ارل مو أ س ك ا ف ل ه ل م ي اة ال م س د و رام ه ماف ة ت ل ع ب أ ن الص ل ش ك و ل إ ل ة ن ت ق ر ب ل ال اهلل و ن ت ج ن ب ة ق ل ب ه م وق نب اهلل م ط م ئ ن ع ل ىالص ل ال ذ يي اف ظ .و ال م ؤ م ن و ال م ن ك ر ات ش اء ال ف ح ع ن .و م ن ب ال

ل ة ال ف ذن ي د ال م ع ل وم ص ل ة ال م اع ة أ ف ض ل م ن ص ل ة ال ف ر د اأ ن ص ل و ع أ و ت م ر ة ب س ب ع ال م س ة.ف اللق اء ات د ر ج ر ين ش ل م ي ر وح ب ي ال م س د ت غ ر س ال م س ج ف و ة و خ ال ب ة ب ي ال و ال م ح .و اء ق د ص الت ع او ن ت م ع و ال م ج ال ي ان

ل ال م س ت ر ب ة ر ىالص ل أ خ ي ة ن ا ت ز كيم ن و أ ي ضا ال م ع ي ن ة . و الش ر وط و ال ق و ان ي ق ات ال و ت ام ا ع ل ى م ي.ف و ال م ع اص الذ ن وب م ن ل ل خ ن م ر ه ظ ت ة ر اه الط وب ل ق ال الن ف وس و ات ال الص ال م ع ال .ة مي ر ك ال ق ل خ ال

23

Solat

Solat adalah salah satu daripada rukun Islam yang lima. Solat itu tiang agama, sesiapa

yang menunaikan solat maka dia telah menegakkan agama. Solat adalah sebaik-baik amalan

dan simbol kehambaan kepada Allah. Dan dengan solat dapat dibezakan antara orang yang

beriman dengan orang kafir.

Solat mempunyai waktunya yang khusus dan syarat-syarat yang tertentu. Wajib ke

atas setiap muslim dan muslimah melakukan solat lima waktu pada waktunya dan peka

kepada aspek kebersihan dan kesucian sebelum menunaikan solat. Jangan menangguhkan

solat seperti firmanNya: Peliharalah kamu (kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada

waktunya) segala sembahyang fardu, khasnya solat Wusta (solat Asar) dan berdirilah kerana

Allah (dalam sembahyang kamu) dengan taat dan khusyuk, dan jangan meninggalkan solat.

Tidak syak lagi bahawa solat memainkan peranan penting dalam kehidupan muslim

dan mempunyai hikmah dan rahsia yang tidak terkira. Dengan solat, kita lebih dekat dengan

Allah dan menjauhi larangan-Nya. Mukmin yang menjaga solatnya dengan hati yang yakin

dengan Allah hatinya akan tenteram. Kita sedia maklum bahawa solat berjemaah lebih baik

daripada solat sendirian sebanyak dua puluh tujuh darjat . Perjumpaan yang konsisten antara

umat Islam di masjid menerapkan semangat persaudaraan, kerjasama dan kasih sayang antara

rakan-rakan, jiran dan masyarakat.

Daripada sudut yang lain pula, solat mendidik muslim untuk menghormati masa,

peraturan dan syarat-syarat yang ditentukan. Dan solat juga menyucikan jiwa daripada dosa

dan maksiat. Jiwa yang bersih disucikan melalui tindakan perbuatan baik dan akhlak mulia.

24

ور المسجد د

ال م ت ل و و ل ل ل ع ب اد ة . خ اص ة ب ن اي ة و ج ود ، الد و ل م ن ل ة د و ك ل ف ال ض ار ة م ع ال م ن و م ن و ال ق ر ي ة د ين ة ه ذ ه ي ت ش ة . د و ا و ق ر ي ة ة د و ا ين ة م د ف د م س ج م ن ث ر أ ك ت د أ ن ت ط يع ت س ب ل د ، ال م س اج أ ن إ ل ال ق يق ة

. ت م ع ال م ج ب يو ش أ نع ظ يمف ك ل ه د و ر د ال م س ج

ت م ال م ج د ال م س ج ي س اع د ر س ي د . و ال ب ن ات ل ل ب ن ي د ين ي ة د ر وسا د ال م س ج ف ت د ، ل ذ ل ك ال ض ار ة . ب ن اء ف ع ا ء ل ة .ي ص ب ح ه ؤ ل ال ف اض ق ل ال خ و ع ن و ة ال ق ر ء ان و ت ل م ل ال س ع ن و الط ال ب ات ب يالط ل ج ب لط ل لم ت ع لماي ب ن

.ال ض ار ة ب ل ت ق ال م س ف

ذ إ ل و ب ال ض اف ة ، م يق ت ل ك الن اس ال م س اك ن ه ذ ه أ إ ل ي ل ج . ل ي الد اخ الس ك ن د ال م س اج ب ع ض ال ك وم ة ف اال ف ق ر اء و ا ي م ك ن واف يه او ل س ي ل م س اك ل ي س ب .ي ع يش ال م س اك ن ف ء ة ر اه ؤ ل م ة و س ه ذ ه ال م س ال س ن ل ن أ ك ن

ب ت ط يع و ي و أ ج ل م ن ي س يدأ ب ن اؤ ه م ت م .ل ذ ل ك ر س واج ي د ال م اع ة م ع ال ص د ق اء .او ي ص ل واأ ن

ث ك ث ل ال ف و ف م ت ال م ج ال ج يع ةف ك ت بع د يد ت ب ة ال م ك ت ب ةخ اص ة.ت وج د ف د ،م ك ال م س اج ة ي م ن ه و ال ع ق يد ق ه ذ إ ل الن اس ه ب و النس اء .ي ذ تل ل ك ب ار و ال ط ف ال م ل أ ي ضا .و ه ن اك ي اناو ال ع ل وم ت ب ة ل ل ق ر اء ة و ال م ر اج ع ة .و أ ك ه ال م

ت م اع ل ل م ن اق ش ة . ت ب ة ال ج ال م ك ي ك ون ف

ما اسم هذا المسجد؟ أين يقع؟

25

Peranan Masjid

Satu lagi ciri tamadun di setiap negeri adalah kewujudan bangunan khas untuk tujuan

ibadah. Tidak kira samada di bandar atau kampung terdapat masjid, malah kadangkala anda

akan dapati lebih daripada sebuah masjid dalam satu bandar dan satu kampung. Hakikat ini

menunjukkan bahawa masjid mempunyai peranan yang besar dan kedudukan yang istimewa

dalam masyarakat.

Masjid berperanan dalam pembinaan tamadun masyarakat. Oleh itu, anda dapati di

masjid kelas agama untuk anak-anak lelaki dan perempuan. Pelajar diajar tentang Islam,

bacaan al-Quran dan akhlak mulia. Mereka akan menjadi generasi berpendidikan membina

tamadun pada masa hadapan.

Di samping itu, kerajaan telah menubuhkan di beberapa masjid tempat penginapan. Ia

menjadi tumpuan orang ramai untuk menginap terutamanya golongan fakir dan miskin.

Mereka tinggal di kawasan yang selesa dan selamat kerana penempatan ini lebih baik dan

cantik daripada rumah mereka. Jadi mereka boleh belajar dengan baik dan solat jamaah

dengan rakan-rakan.

Di kebanyakan masjid, ada perpustakaan khusus. Terdapat dalam perpustakaan

pelbagai buku dari semua bidang seperti fekah akidah, dan sains. Terdapat juga majalah

untuk orang dewasa, kanak-kanak dan wanita. Orang ramai pergi ke perpustakaan untuk

membaca dan mengulangkaji. Dan kadang-kadang diadakan perhimpunan untuk

perbincangan dalam perpustakaan

26

األخالق الكريمة

ص م م د ل ر س و ل ه اهلل ت ع ال ع ظ ي م )):م ل س و ه ي ل ع ىاهلل ل قا ل ل ع ل ىخ ل ق ه .((و إ ن ك ن ف س ع ن الر س و ل و ق ال ت أ د ي ب س ن ف أ ر ب ع ن .أ د ب ن اهلل ي ع ائ ش ة ر ض ه اص و ق ال ت و ز و ج الر س ول ق أ خ ل ع ن م اس ئ ل ت اع ن د ه ي ل ع ىاهلل ل ه

."ك ان خ ل ق ه ال ق ر ء ان ":م ل س و

اد ي ث و ال ال ق ر ء ان ي ة ي ة ال ه ذ ه م ن الش ر يف ة ب ت ي الن ب و ي ة ان ي ك ك ي ف الت ل ن ا ق ة أ خ ل الص ل ع ل ي ه ر س ول

و أ س ت د يو ن أ خ ذ و ن ت ع ل م ل ي ك و ن ق ه ن ق ل أ خ م .و م ن ث الع ظ ي مو الس ل س ن ةو م ة و ال ع ب اد ة و ط ر ي ق ة ال ي اة ال ع ق ي د اة .ف ت ع ال اهلل ر )):و ق ال ك ان ل ك م ف س ن ةل ق د و ة اهلل أ س .((س و ل

ال ل ة ال ف اض ق ن ف س ه ب ال خ ل ي أ خ ذ أ ن ل م ة و م س ل م م س ك ل ع ل ى ،ي ب و ذ اك ا ع ل ىه ذ اب ن اء ث ي لي ه ة ي د م

ال ف ح ة .ف الص اد ق ي ة الس م م ال س ل ق ب ال خ ل إ ذ اس ار ال ع م ل ف .و ال م ي راو ي ت م ه الن اس اهلل ل ه أ ج ت ب ي ك م ك ل ال ن ة .و ال ع اب د اء ف و ال ن ب ي اء و الش ه د الر س ل ي ك و ن م ع ي ات ه س و ف ي ع ل ىال م ان ة ف ي ظ ل ه اهلل ل ص و م ل ظ ل ال م خ

س ن ع ن د اهلل م نال م ؤ م ن الض ع ي ف رو أ ي ظ ل ه .و ال م ؤ م ن ال ق و ي خ .إ ل

ل ع م ب ت و إ ذ ا ف و ال م ان ب ة و ال م ح ال ب ا ن ت ش ر و الس ن ة ، ال ق ر ء ان ب أ خ ل ق ي ة م ال س ل ل ت ه م ال م ة و د و د ه م ل ال ب ل و و د ن ي اه م .و س اد ف و ال و ف اء ق ر ض ااهلل ث ر ك د الصد ال ي اة ف و الت ع او ن .و س ار ت .ف ي ه اال ي ر

27

Akhlak Mulia

Firman Allah kepada Nabi Muhammad saw: Dan bahawa sesungguhnya engkau

mempunyai akhlak yang amat mulia (Al-Qalam: 04). Nabi berkata tentang dirinya: Tuhanku

telah mendidikku maka dengan begitu baik berdisiplin. Dan Aishah r.a ketika ditanya

mengenai akhlak Rasulullah saw iaitu suaminya, akhlak Nabi saw adalah al-Qur'an.

Daripada ayat Quran dan hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana akhlak Nabi

saw. Daripada akhlak Rasul kita tiru, ambil dan belajar supaya menjadi contoh teladan dan

idola dalam akidah, ibadat dan cara hidup. Allah berfirman: Demi sesungguhnya, adalah bagi

kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. (Al-Ahzab: 21).

Berdasarkan itu dan ini, setiap muslim dan muslimah perlu mencontohi akhlak sama

dengan menghiasinya dengan akhlak Islam. Orang yang bercakap benar akan diberi ganjaran

dan dihormati masyarakat. Dan orang yang amanah jika sentiasa amanah dalam hidupnya

akan bersama para rasul, nabi, syuhada’ di syurga. Orang yang beribadah dengan ikhlas Allah

akan melindungi mereka pada hari yang tiada naungan tetapi Nya. Orang mukmin yang kuat

lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah.

Jika umat Islam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, akan tersebar kasih sayang dan

keamanan di negara dan dunia mereka. Dan dipenuhi dengan kejujuran, kesetiaan, dengan

kebaikan dan kerjasama. Kehidupan pula dalam keredaan Ilahi.

28

وت عاونوا على الخير في المجتمع

اهلل ق ل خ ه ن .إ ه د و ه ت اد ر إ يق ق ت ن ك مي ل م ر ء .ال ر ش ب اال ه ن ك س ي ض ر ال ف م ال ين ر خ ال ل إ ة اج ت ك س ل ار ه ولؤ س م ار ف ال .ع م ت ج م ال و ن ي ول ؤ س م أ ع ض اءون ك ن ن أ ب ،ي لو أ .ه ات ي ج ل ه د مي ن أ ه ي ل ع ب ي و ،ع ن ك ذ إ ن و ع ال د ي و ل اك ش م ه ي د ل ان ا .ة د اع س م ل ل ة اج ب

م اه س ن ن أ ن ان اك م إ ب ،ف ك ل ذ ل إ ة اف ض ل با ن ود ه ب واض ع ن اف ص و ب .ع م ت ج م ال اف د اع س ن ن أ ن ك ،مي ع م ت ج م ل اف

ة ك ار ش م ال ل ل خ ن م ف ع ل ىاف ال و ة ي ن او ع الت ة ط ش ن ال ظ ن ي ة ال ي اء الس ك ال و ة د اع س م ت ق د ي م ل ه و س ر ع ال ة يم ل و ف ا.ر ج

ىل ع اظ ف ال ل ل خ ن .م يع م اال ه م د خ ت س ي ك ي ة ام ع ال م ر اف ق ىال ل ع اظ ف اال ن ي ل ع ب ي ،ي ول ؤ س م ي ن اط و م ك ت ه يل ن ن ،ة ام ع ال ه ذ ه الت س ة وم ك ال د اع س ن ع اق و ال ف ع ي ج ح ل ص إ و ة ان ي لصاة ف ل ك ت ض ي فت ف .ار ر ض ال

ا.ن د ل ب ة ع ىس ل ع اظ ف ال -اب ب لش ا ن ن –ان ي ل ع ب .ي ةي ص غ ت ان ك و ل و د ل ب يال من ات ه م دق ن ت ال ة د اع س م ل ا ةم ر ت م ةل و اد ي يز ال م ح ب ص ت ف و ،س ييز ال م ال ب ع الش ة د اع س ب و .ال ع ال ف

29

Tolong Menolong dalam Kebajikan

Allah Taala mencipta dunia ini untuk dihuni oleh manusia. Manusia tidak dapat

memenuhi kehendaknya bersendirian. Mereka memerlukan orang lain supaya hidup mereka

sempurna.

Pertamanya, kita mestilah menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab

terhadap masyarakatnya. Sebagai jiran yang bertanggung jawab, kita mestilah menghulurkan

bantuan jika mereka menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan.

Selain daripada itu, kita dapat menyumbang tenaga kita kepada masyarakat. Sebagai

anggota masyarakat, kita boleh membantu dengan melibatkan diri dalam aktiviti gotong-

royong, menjaga kawasan kejiranan serta membantu ketika majlis kenduri dan sebagainya.

Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita mestilah menjaga prasarana awam

supaya dapat digunakan oleh semua orang. Dengan menjaga prasarana awam, kita

sebenarnya telah membantu kerajaan mengurangkan belanja menyelenggara dan membaiki

segala kerosakan.

Bantuan yang kita berikan walaupun sedikit dapat membangunkan negara. Sebagai

remaja, kita mestilah bersama-sama menjaga nama baik negara. Dengan bantuan seluruh

rakyat Malaysia, Malaysia akan muncul menjadi negara yang dihormati oleh masyarakat

antarabangsa.

30

دار األي تام في مشروع خيري

أ س اب يع ب ع د ال د ار ل ز ي ار ة خ اص ا ا ب ر ن ام ي ة م ال س ل الت ر ب ي ة ج ع ي ة ت ن ظم ر اس ة ، الد م ن .ي ت ام ق ل يل ة و ذ ل ك ت ا ال س يل ة ف ض ه ار ونم ب ر ئ اس ة ر ف ذ .ش ر س ت م د ف ع ي ة ال و اق ع ال م و ض ع ت ه اف ال ت ط ة ال ن ش م ن ال ب ر ن ام ج ا ه ذ ،

ل ق و اقا م ص د ال ي ي ة ت م اع ي ة ال ج ط ة ال ن ش م ن ب اع ت ب ار ه ر س ة ال م د و أ ي ضا ع ي ة ت ع ال ل ال م ال ب ))ه ع ل ى و ت ع او ن وا.((و الت ق و ى

ل ل ي ت ام و ق ب ل الت ب ر ع ات ع ل م و الط ل ب ة ب اء و ال ة ال س ات ذ ب ي ن ات ال ع ل ن ن ش ر ن ن ، ذ ل ك س اه ت و ق د . و ال م ع لم ي ب اء ص ار يف ب ج ع ي ة ال الزي ار ة ف م ك ان إ ل ن اف ة اض ل اب .نغكاجالس ف ر ،ق م ذ ل ك ة إ ل ب ال م ش ار ك ف ب ي ع

".الش ط ائ ر و ي ر س ال م د ال م ط ع م "ي و م ن ي ة ف ي اه ال م ع د و ال م ر وب ات و ال م ش ال ك ع ك

ب ال ض و الن ت يج ة ، ب س ذ ي ة و ال م ل ال ي ة م ن ر س ال م د ي ات ال اج ر اء ب ع ض اف ي ة ل ش ك ص ل ن اع ل ىم ب ال غ اف ة إ ل ا ي ة و ل ع ال م و اد ال غ ذ ي ة .ب ئ ي ة الصح ر س ال م د و ال م ص ار يف ال ط ف ال

الزي ه ذ ه و م ن و ج وها ش اه د ت و الت ر ب ي ة أ ب ر ي اء ار ة الرع اي ة إ ل م ت اج ون ذ ل ك .و ه م م ن ،و ال ه م ال ب ي اء أ ش ث ي ةل و ال ن ان .و ت ع ل م ت ن ش ك ر أ ف كر ك ن اأ ن ق ب ل .و ي ن ب غ يع ل ي ت ن ان ه .و ه ل ىن ع م ع اهلل ب ام ن و ام ن اي ب ع ل ي

ة أ ي ضا اقال ق و ل ه ت م س اع د ي و خ ص وصاال ي ت ام ىم ص د ت اج أ م و ال ))ع ال ال م ح ر وم و ف و ال م ح ق ل لس ائ ل .((م

31

Program Amal Rumah Anak Yatim

Beberapa minggu selepas mulanya minggu persekolahan, Persatuan Pendidikan Islam

sekolah telah merancang program khas untuk menziarahi rumah anak yatim di bawah

kelolaan Ustaz Harun, iaitu penasihat persatuan di sekolah saya. Program ini dirancang oleh

persatuan dan sekolah sebagai sebahagian daripada program kemasyarakatan dan kebajikan

seperti maksud firman Allah Taala: Hendaklah kamu tolong menolong dalam dalam perkara

kebaikan dan kebajikan.

Sebelum itu, kami telah mengedarkan iklan kepada guru-guru, ibubapa dan pelajar

untuk kutipan tabung anak yatim. Persatuan Ibubapa dan Guru telah menyumbang kos

perjalanan pergi dan balik ke tempat lawatan di Kajang. Di samping itu, kami telah menyertai

Hari Kantin sekolah dengan menjual sandwich, kek, minuman dan air mineral untuk

mengumpul dana kutipan. Hasilnya kami dapat sejumlah wang yang mencukupi untuk

membeli peralatan keperluan sekolah seperti kasut sekolah dan baju di samping barang

makanan kesihatan, permainan dan wang saku sekolah.

Dalam lawatan ini saya menyaksikan wajah-wajah yang tak berdosa. Mereka amat

memerlukan perhatian dan pendidikan, dan lebih penting dari itu mereka memerlukan kasih

sayang. Saya telah belajar banyak perkara yang tidak pernah terfikir sebelum ini. Kita

hendaklah mensyukuri nikmat Allah dan kurnianNya. Malah kita juga bertanggungjawab

untuk menghulurkan pertolongan kepada mereka yang memerlukan khususnya anak-anak

yatim selaras dengan maksud firman Allah Taala: Dan pada harta-harta kamu ada hak ke atas

mereka yang meminta dan memerlukan.

32

التدريات

جديدة من العبارات اآلنية جمال كو ن ع ي ة ال ت ن ظم .1 .جب ر ن ام الم

ي ة الت ر ب ي ة ال س جمعية ت نظ م م .خ اص ال ز ي ار ة د ار ال ي ت ام ب رنامجا ل .ه ار ونالستاذ ر ئ اس ة ب .2

..................................................................................3. ع ي ة ب ص ار يف ال س اه ت .م

..................................................................................ن ات .4 ال ع ل .ن ن ش ر

.................................................................................

مما يلي:جملة كل ل م ك أ

اخ اص ال ت ن ظم ج ع ي ة الت ر ب ي ة ال .1 ي ة ب ر ن ام م ............................................س ل

ن اب ال م ش ار ك ة .2 ....................................................................فق م

............................ ................................ل ك اف ي ة م ب ال غ ع ل ى ص ل ن ا.3

33

العيد

ع ل ي ه ا ات ف ق ت ال ف ط ر ي ة ال ت ال م ور أ م ةال م م م ن ت وج د ب ال ع يد .و ل ت ف ال ه او أ د ي ان اال ن اس أ ج ف ت ل ع ل ىاخ أ ن اسل م ه ن اك ل اع يد.ب ل ل اد ينو ل ي س ه ال ر ض د ين.ي ر ت ب ط ع ل ىو ج ي ه م ل د م ع يدو ل ي س ي اناب و س أ ال ع يد

م ط ر . ص اد أ و أ و ز ر اع ي

ا ع يد م ال س ل ف ال ع ي اد أ ن ال م ع ل وم م ر ة.و م ن س ن ة ك ل ل ن ه ي ع ود ع يدا ال ع يد س ي ع يد ه ا و ع يد ن ال ف ط ر ك ل س ن ة . ف ي ت ك ر ر ان ان ال ع يد ان ال ض ح ى.و ه ذ ي أ ال ف ط ر ب ع د ات ام و ع يد ر م ض ان ف الصي ام ال ض ح ي أ ىع يد

ي ة ب ع ر ف ب ع د ال و ق وف ل م ون ال ض ح يال م س .و ي ض ح .ل ل ح ج اج و ال ب ق ر و ال غ ن ام ال ن ع ام ة م ن

أ س و اء د ين ي ا ال ع يد ي اف إ ن ه ي ز م أ ك ان م ق و م ي ث ر ع ال ل ف ة و الت ر ا ق ر ي ت ه م ع ال ب ن اء إ ل اه و ي ر ج ل م أ خ ال م س ي ز ور ت ف ب ي ت ه م ل ي ح ي ن .و و إ ل ال ف ق ر اء ل واب ال ع يد م ع ال و ال د ي ة .ي س اع د الن اس ال ض ح ل وم و ال م س اك ي ب الز ك اة أ و

و ز ك اة ال ف ط ر و ص ل ال ف ط ر ب الص و م ع يد ب ال ع ب اد ة .ي ر ت ب ط ي ت ع ل ق م ال ع يد ج ع ل ال س ل ع يد ق د .و ي ت ع ل ق لة الت ر او يح

م ك ة ال م ك ر م ة ب ر ون و ذ ب ح ال ض ح ىب ال جف د و ال م ص ل ىو ي ك ال م س اج ة ال ع يد ف ل م ون ص ل ي ص ليال م س .ث ال ن ع ام . ب ي ت إ ل ب ي ت ف يه او م ن اهلل

34

Hari Raya

Perayaan merupakan perkara fitrah yang dipersetujui oleh semua manusia walaupun

berbeza bangsa, kaum dan agama. Tidak ada umat di dunia yang beragama tetapi tidak

menyambut hari raya. Bahkan ada orang yang menyambut hari raya tetapi tidak beragama.

Kadang-kadang perayaan dikaitkan dengan musim bercucuk tanam atau menuai atau hujan.

Hari raya (‘idul) dikenali sebagai Hari Raya kerana ia berulang (‘aada) setiap tahun.

Diketahui umum bahawa perayaan dalam Islam dua iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya

Korban. Dua perayaan ini diraikan setiap tahun. Hari Raya Aidilfitri disambut selepas selesai

berpuasa pada bulan Ramadan manakala Hari Raya Korban diraikan selepas wukuf di Arafah

bagi jemaah haji. Umat Islam menyembelih korban seperti binatang ternakan, lembu dan biri-

biri.

Sama ada perayaan agama atau bangsa, perayaan dapat merapatkan hubungan dan

kasih sayang. Orang Islam menziarahi saudaranya dan anak-anak akan pulang ke kampung

dan rumah mereka untuk meraikan Hari Raya dengan ibu bapa mereka. Seseorang dapat

membantu orang miskin dan mereka yang memerlukan melalui zakat atau daging sembelihan.

Islam mengaitkan hari raya dengan ibadat. Hari Raya Aidilfitri dikaitkan dengan

puasa, zakat fitrah dan solat tarawih. Hari Raya Adha pula dikaitkan dengan haji di Mekah

dan sembelihan korban. Kemudian umat Islam menunaikan solat hari raya di masjid dan

musolla dengan bertakbir di situ dan dari rumah ke rumah.

35

التدريات

السم الشامل من الكلمات اآلتية م س ي و.1 :.............................ن و ال ن و د ي ون و الصي ن ي وال م ل :.............................و ال ق ت ل ر ق ة الس .2ة .3 ذ اع ة ولت ل ف از اوال ر ي د :.............................ال قلوسائلالن :اص ب ال و ة اج ر الد و ا لس ي ار ة .4ة .5 ه ال ع ق ي د ق و ال ف ق :.............................و ال ق ر آن و الش ر ي ع ة و ال خ ل ي ات .6 :.............................اي اف ر غ ال و ي خ و الت ار الري اض

36

عيد في القرية

ص د يق ي،

و أ ن ك ق ر ي ة؟أ ع ر ف ل ك ه ذ ه ال م د ين ة ه ل ف ت ب ال م د ين ة و ،ل د ر و ض ة ال ط ف ال ف د ر س ت أ ي ضاف .ث د ر س ت ر س ة ال م د م ع يم د أ ن ت ن ن ين ة .و ال أ ن او إ ي اك ر س الس ن ة ال ام س ة .د ر س ة بوت راجاياالث ان و ي ة ال و ط ن ي ة ف م د ف

ت ش م ه و ا ال ق ر ي ة .ل ف ت ع يش ت ش اه د ء ل م ن اظ ر ه ا.ق د ت ش اه د اه ا.و ل التل ف ز ي وه .و ن ف ت و ال م س ل س ل م ال ف ل

ال ط ب يع ة و ل ك ن ج ال إ ل ي ان ن ظ ر .ه ق ر ي ت م ع يإ ل ت س او يال و اق ع .ت ف ض ل م ل ي ان ش م ر ف ل ج يلياال ق ر ي ة .ه م ن أ ب ر اع ف و اك ه ه ا.م او م ن ز ه ار ه

ص د يق ي،

ق . ال ر ز ق ول !ه ن اك ع اول ا ن ظ ر م اةو اس ر .أ ل و ان ق د ن اك ع ي .ات ن ظ ر ث ل الز ع ف ر ان ص ذص ف ر اء م يل ك ادمي ش ال و اء ال ذ ق ت ن ش .اس ي أ ك ل ال ر ز ين اص ور و ه و ث ل الد .ت م أ م ام أ ن ف ك يل ة .ال ش م يمي ر ت ه ال م مي ك ن ر ائ ح ال ذ يل س

ن ع ب ر أ .ع ن ن ل م ات ه ب ال ك

و ي ل ب س و ون ف ر ال ط ف ال و الس ر ور . ب ال ف ر ح م ل يئ ة ال ق ر ي ة ع يد. ال ق ر ي ة ف س ي ك ون ... ب غ دا ال م ل ال م ل و ن ة ن س يل ة ال م ال م ء ه ؤ ل ي . و ال ل ه ات ل ال ك غ ول ون ي ات و هز ن م ش ب اء و ال ل . أ ه ب ل ت ق ي س ملنغ. اد ع د ل ب و ال ق ر ي ة ب ال ب ام

س ن أ ب ال ال ع يد ت ق ال ع يد غ داا س نئ ه م .ف د و ي ت ق اب ل ون و ي ه ال م س ج ف ب ر ون اهلل ون ب ع ض ه م ب ع ضا.ي ك

37

Berhari Raya di Kampung

Kawanku,

Adakah kamu mempunyai kampung? Saya tahu kamu dilahirkan di bandar ini. Belajar

di tadika di bandar. Kemudian bersekolah di bandar. Dan sekarang kamu dan saya sama-sama

belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya di tingkatan 5.

Kamu tidak pernah tinggal di kampung. Tidak dapat menghidu aromanya. Tidak

melihat pemandangan. Barangkali kamu pernah menyaksikannya dalam filem dan drama.

Tetapi filem tidak sama dengan realiti. Marilah ikut saya ke kampung. Mari kita saksikan

keindahan alam semula jadi kampung. Mari kita sedut udaranya yang nyaman, haruman

bunga yang cantik dan buah-buahan.

Kawanku,

Lihatlah! Di sana ada sawah padi. Bidangnya luas sejauh mata memandang.

Warnanya kekuningan umpama Safron. Itu pula jentera menuai padi seperti dinasor sedang

makan padi. Sedutlah udara yang melintasi depan hidungmu. Kamu akan merasakan baunya

yang indah. Perasaan yang tidak boleh digambarkan dengan kata-kata.

Esok ... akan disambut hari raya di kampung. Kampung ini meriah dengan

kegembiraan dan keseronokan. Kanak-kanak bergembira memakai pakaian cantik berwarna-

warni. Ibu-ibu pula menyediakan juadah dan kuih muih. Kaum bapa pula sibuk menyediakan

buluh untuk lemang. Seisi kampung berpesta meraikan hari raya. Esok, pada hari raya mereka

akan bertakbir di dalam masjid, bertemu muka dan saling mengucapkan selamat hari raya.

38

ق الحج وصند

ع ن ن ا م ال ك ث ي س ع ب الل غ "ت اب ونغاجي"ل ق د ال ج أوص ن د وق ك ان ب ل م ال يز ي ا، ف ف ق ط و ل ي س ال ع ر ب ي ة . ة

ال خ اص ة.و م اذ اف ع ل ص ن د وق م ي ال س ل ع ام ةو ال ع ال ال ع ال راف ت ه م س م وعاو م ن ت ش أ ص ب ح م ع ر وفا؟ص و ت ج

أ ن ال ش ار ة إ ل ت د ر ال جأ سس ع امص ن د وق ي و ال خ س اق ب ل ال ب ي وت ال يز ي ون ي ب يع ون ال م ل م ون ال م س .و ك ان

ث ل و م و ال ن ع ام و ال ال ر ض الال ب ق ر ل أ ج م ن س ف ر ام وس ي ات م .و ر ج ع م ر ةف ال ج إ ل ي م ل ون ال ج م ن ء ه ؤ ل . ذ ل ك ال ي ة ب ع د ك ل ة ال م االد ي ن و ال م ش ال ج.ل ذ ال ك وم ة ص ن د وق أ سس ت

الن ق ود الص ن د وق ا ه ذ ف ل م ون ال م س ف ا د خ ر اخ ف ل م د ة ط و يل ة .و ه ذ ف ال ج.أ ق ام م ع ان ات م ت ك ال يف د ف ع ع ل ى ر يب ال ق ائ م ون الت د ب ر ن ام ج أ ي ضا ال ج ق ب ل ص ن د وق ل م ون س ف ر الال ع م ل ي ال م س ت ط يع ،ي س ال ب ر ن ام ج ا ه ذ .و م ن

.ال ج ب ص ور ة أ ف ض ل أ د اء ف ر يض ة

م أ ص ب ح ت ال ج. إ د ار ة ف ة ر ائ د الد و ل أ ص ب ح و ال يز ي ا م ن ل ك ث ي ث ال و م ن وذ جا ال يز ي ال م ال ج ص ن د وق ي ة م ث ل م ال س ل و الس ود ان ر د ن ال ال ج ت ن ظ يم م ال ي اف د و و ت ر ك ي او أ ن د ون يس و ال ع ي اد ة خ م ك ة و الس ك ن إ ل م ة الس ف ر

ال م اك ن ال م ق د س ة . ف

39

Tabung Haji

Kita sering mendengar mengenai Tabung Haji. Bukan sahaja di negara Malaysia,

bahkan namanya kedengaran dan tersebar ke seluruh dunia khususnya Negara-negara Islam.

Apakah yang telah dilakukan oleh Tabung Haji sehingga namanya menjadi terkenal?

Wajar dinyatakan bahawa Tabung Haji telah diasaskan kira-kira lima puluh tahun

sebelum ini. Sebelum ini, orang Islam di Malaysia terpaksa menjual rumah, tanah dan

binatang ternakan seperti lembu kerbau untuk membiayai perjalanan menunaikan haji sekali

seumur hidup mereka. Kemudiannya mereka akan kembali daripada ibadah haji dengan

menanggung bebanan hutang dan masalah kewangan.

Kemudian kerajaan telah menubuhkan Tabung Haji. Orang Islam boleh menyimpan

wang mereka di dalam tabung ini dalam jangka masa panjang. Dan ini akan meringankan

kesukaran mereka untuk membayar kos persiapan haji. Tabung Haji juga menjalankan

program latihan amali ibadah haji sebelum bertolak menunaikan haji. Melalui program ini,

orang Islam dapat melaksanakan ibadah haji dengan lebih sempurna.

Malaysia telah menjadi pelopor dalam pengurusan haji. Tabung Haji menjadi idola

dan ikutan kepada beberapa negara seperti Jordan, Sudan, Turki dan Indonesia daripada

aspek sistem pengurusan haji termasuk khidmat perjalanan ke Mekah, penginapan dan

kemudahan klinik di tanah suci.

40

الحج

أ ر ك نم ن ر ك ال ج ي ع أ ن ال م و اج ي ع ر ف .و ه و م ل ال س ال ج بان اهلل ت ع ال ل م ة .ف ر ض و م س ل م ك لم س ع ل ىال ي اة . ل ي ك و ن ع ب اد ةل م ف ل م ي ع ل ىال م س

ل و ج ص ب إ خ ل ال ج ي ؤ دي أ ن ل م ي و ع ل ىال م س و ل . ت ع ال اهلل و ؤ ده . الن اس ر ئ اء أ د اأ ن ي ه ف الن ي ة ن ه ئ ي س ف إ ب ةن ص و ا. اهلل ت و إ ل ال و ي ت و ب ن ه و ب ي ب ي ك ان ق ن ر ي ن ت غ ف ار خ ب ة و ال س ب الت و ي ر د ه إ ل ي ه م .ث ع ل ي ه أ ن ف ع ل ي ه

ب ائ ر الص غ م ن .ر ائ و ال ك

أ ن و م ن ب د ال ع ب اد ة ،ل ه ذ ه ي ؤ دي أ ن ي ف ي ة أ د اق ب ل ك لأ ئ ي ت ع ل م ي ؤ دي ه اج ه ه ا.و ل ل ل ات ب اعا م ر د ر ي ن .خ و ي ع ر ف و ر اء ه ذ ه ال ع ب اد ة و أ ن ب اب ي ت ع ل م أ س أ ن ان ه ي ب ب ات ا.أ ر ك او و اج

ا و ل ل ع ب اد ة ف م ل ر ةف و ائ د ل س ث ي ن ي اف و ائ د .ك الد ا.و ف و ائ د ف ف اع ل ه ع ي ع و د إ ل ن ي ا،ف إ ن الن ف الد ر ة .أ م اف ال خ ف ع و اط ف ه و ي ال ع اب د ق ل ب ي ط م ئ ن ت ق ر ي ع ي ش و ت س أ ن ت ط ي ع ئ ن او س ر الث و اب ع ل ىي ص ل ال ع اب د .اات ر م م ط م و ال ج م ن

د ع اء ه و اهلل ي ب ت ج ي س ر ة ،ر ج اء ه .ع ن د اهلل ،و أ ن ال خ .و ف ال م م ات ال ن ة ب ع د ل ه اهلل خ ي د

41

Ibadah Haji

Semua maklum bahawa haji adalah di antara rukun Islam. Menunaikan haji wajib ke

atas setiap individu muslim, lelaki dan wanita. Allah mewajibkan haji sebagai ibadah berada

dalam kehidupan muslim.

Ibadah haji hendaklah dilaksanakan ikhlas kerana Allah Taala. Bukan

melaksanakannya untuk menunjuk-nunjuk kepada orang. Dan hendaklah membetulkan niat

dan bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha selepas melaksanakannya. Jika ada hutang

antara beliau dan orang lain, dia perlu melunaskan kepada mereka. Kemudian dia harus

bertaubat dan memohon ampun daripada dosa kecil dan besar .

Sebelum melaksanakan ibadah haji, seseorang perlulah belajar cara pelaksanaannya.

Bukan dilakukan dalam kejahilan atau sekadar mengikut orang lain. Dia mesti belajar

hikmah di sebalik ibadat haji, dan tahu rukun-rukunnya serta kewajipannya.

Ibadah dalam Islam banyak manfaatnya samada di dunia dan akhirat. Di dunia ini,

manfaat ini akan kembali kepada pelakunya. Orang yang beribadah akan merasa tenang hati,

stabil emosinya, hidup dalam aman dan tenang fikiran. Malah dia mendapat pahala dan

ganjaran daripada Allah, dan juga doa dan harapannya diperkenankan Ilahi. Di akhirat pula

dia dimasukkan ke syurga selepas kematiannya.

42

ذكرى مولد الرسول خطاب في

و و ع ل ىآل ه و ال م ر س ل ي ال ن ب ي اء ر ف ع ل ىأ ش م و الس ل ة و الص ل ال ع ال م ي ر ب ل له د راا ل م أ ج ع ي .ش ك ب ه ص ح ال ل س ة ر ئ يس ر س ة ،ج يع س ع اد ة ،ج ز يلإ ل ة و أ ص د م د ير ال م د ا،ق ائ يالط ل ب ة ال س ات ذ ه ذ أ م ام ك م ف أ ق ف ي س ر ن أ ن

ب يب ن ام م د ص ر ىم و ل د ل م ة ب ن اس ب ة ذ ك ك ل ق اء ل ال م ب ار ك .م ل س و ه ي ل ع ىاهلل ل الص ب اح

ر ات أ ي ه ا ر ون و ال اض ،ال اض

ط و أ خ ق ب ل أ ن ع الذ اك ر ة ع ن ت ر ج ن س أ ن ال ف ض ل ال خ ط و ة،م ن م ن ب ي ت ر ف أ ش الن ب ف م و ل د الن ب و ي.و ل د ف و ذ ل ك ق ب يل ة ق ر ي ش و ه و أ ل ال ع ر ب ال ع ش ر يد اال ب ي وت ع ام ف ال و ل ر ر ب يع ش ه .م ن إ ذ ن ش أ ي ت يماو ف يل م ات

ط ف ول ت ه ف ن ي م ن ب ط ن أ مه و ب ع د س ف ال ي اة أ م ه أ ب وه و ه و .بنتوهبن ة م آار ق ت

ب الص م ع ر وف ش ب اب ه ف ل ن ه ذ ل ك ف غ ر و و ل ي ة م ت س س ن أ ب ح م د ب س ن س ي ت ه ر و اش ال م ي اد ق د ،ال م ع ام ل ة ال ع ه السي ة ،و و ف اء ت ق ام ة وغيهاو اس م ود ة ال ف ات صالم ن ال ق م ح ك ن ت ق ام ة .ف ي م اس ه ن اب أ ن اة الد ع و ل

ن س س ش ب اب م و ف و ج ل .ي ت م س ب يل الن ج اح اهلل ع ز الد ع و ة إ ل ف

ال ك ر ام أ ي ت م ع ون ،ه اال م س

ر ه و ل م اب ع م ي س ن ة ي أ ر ب ع ل غ ال و ع ل ي ه .أ ن ز ل الن ب و ك ان ر اء ي ل وب غ ار أ و ل ز و ج ه .و ك ان ب ه آم ن م ن ع مه ع ل د ي ة ث خ ه ذ ه ي اب ن الد ع و ة ف ان ت اب ة .و ك الص ح دق ل يلم ن ري ةث ع د ر ة س ال ف ت ر ة أ م ر ف ت م د ود ة.و ب ع د

ت ع ال ق و ل ه را،ف د ع و ت ه ج ه ي ب لغ ))اهلل ر س ول ه أ ن ت ؤ م ر ب ا ر ك ي ف اص د ع ال م ش ع ن م ا((و أ ع ر ض .ف س ر ع ان و ق ف ي ت ه د و ع ل ىالص ف ا ع اق و م ه و ع ش را.إ ل ج ه م ل ال س

و ص ح اب ت ه .ف ك م م ن ل لر س ول ر ك ي ت د أ ذ ىال م ش ه ن اا ش ائ د و م ن و ش د ر ب اال م ر م ص ائ ب ن ش س ب يل ف ب يب الد ع و ة ةل لص د ور .ف ي ن .اهلل إ ل ر ا ال ق س ب يل ف ت اع ب ق ف ال م الر س ول ي ك ون ال ي اة .ب غ يأ ن ت ك لم ال و ت ن اف د

و ن ال ي ر ات ع وإ ل ال م ن ك ر ات ن ه ن د ل ،يع ن ة و ن ت ح ال م يد ق م وم ة .،ىب ال خ ل ال م ذ الصف ات و ن ب ت ع د ع ن

، ر ات ر ون و ال اض ال اض

و ع ل ي ه ل يم و الت س ب الص ل و ات الن ب ر ىم و ل د ذ ك ي اء ل ج يعا أ د ع وك م ال ت ام اع ل ىو ف اب ه .و م ن أ ص ح ن ل م ع ل ي ك م و ر ح ة اهلل اي ة و الس ل و ال د .و ب اهلل الت و ف يق ع ل ىخ ط ىال ب يب ر ي ان س ات ه .ف ص اع داه و ب ر ك

43

Sambutan Maulidur Rasul

Segala puji bagi Allah dan selawat dan salam ke atas para Nabi dan Rasul, keluarga dan

sahabat-sahabatnya. Terima kasih banyak kepada pengerusi majlis, yang dihormati tuan Pengetua,

semua guru dan rakan-rakan pelajar, saya dengan sukacitanya berdiri di hadapan anda pagi ini untuk

memberi ucapan sempena Maulidur Rasul tercinta nabi Muhammad s.a.w.

Hadirin dan hadirat,

Sebelum saya meneruskan ucapan, lebih baik untuk mengingat semula peristiwa kelahiran

Baginda. Nabi dilahirkan di semulia-mulia rumah orang Arab, iaitu suku Quraisy, pada 11 Rabiul

Awwal tahun Gajah. Dia membesar sebagai anak yatim apabila bapanya meninggal dunia ketika dia

dalam rahim ibunya lagi. Beberapa bertahun selepas itu, ibunya Aminah pula meninggal dunia.

Dinamakan Muhammad sebaik-baik nama. Ini tidak menghairankan kerana semasa remaja dia

terkenal dengan sifat benar dan amanah. Baginda terkenal dengan akhlak yang baik, menepati janji,

berkelakuan baik dan sebagainya daripada sifat terpuji. Di sini boleh dikatakan bahawa integriti

pendakwah pada zaman remaja dan akhlak yang baik membantu kejayaan dalam dakwah.

Pendengar yang dihormati,

Apabila umur Baginda empat puluh tahun diturunkan wahyu kepadanya ketika Nabi

berkhalwat di gua Hira. Orang yang pertama beriman adalah isteri Baginda, Khadijah, kemudian

sepupunya Ali dan diikuti beberapa orang sahabat. Dakwah dalam tempoh ini adalah secara rahsia

dan terhad. Selepas beberapa ketika, Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk menyampaikan dakwah

secara terbuka, seperti dalam ayat: Oleh itu, sampaikanlah secara berterus-terang apa yang

diperintahkan kepadamu (wahai Muhammad) dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan

kaum kafir musyrik itu. (Surah al-Hijr: 94). Maka Baginda segera berdakwah kepada kaum dan

keluarganya secara terbuka tatkala Baginda berdiri di atas bukit Safa.

Semakin hari semakin kuat tekanan yang dikenakan ke atas Nabi dan para sahabat oleh orang

kafir. Berapa banyak musibah dan kesusahan yang dialami oleh Rasul yang dikasihi untuk

menyebarkan dakwah, iaitu seruan Tauhid. Kesukaran yang dialami demi memperjuangkan kebenaran

melahirkan ketenangan jiwa. Maka Rasul hendaklah menjadi idola dalam semua bidang kehidupan

dengan menyeru kepada kebaikan dan menghalang kejahatan, menghiasai diri dengan akhlak mulia

dan menjauhi daripada sifat-sifat yang tercela.

Hadirin dan hadirat,

Kesimpulannya, saya mengajak anda semua untuk mengingati Maulidur Rasul dengan

selawat dan salam kepada Baginda dan para sahabat. Mulai sekarang dan masa akan datang marilah

kita jejaki langkah Baginda saw.

م ع ل ي ك م و ر ح ة اهلل و ب ر ك ات ه . اي ة و الس ل و ال د و ب اهلل الت و ف يق

44

ة يد ع الس ة ر س األ

ات ار ه م ب ان ال ن ك ل .و اد ج ةع اس و و ال م وم ة ة ب و ال اة ئ ش ن ت و ه ةيه أ ر ث ك ال ي ة م ن ال ف ط ل الن اة ي اع م ت ج ال اد ر ف أ م ل ع ت ي . ات ق ل ع ال ل ل خ ن م وك ل الس و ة اف ق الث و اب لد ا و ات م وق م ال ة ر س ال ل اخ د ت ل اع ف لت او ة ر س ال ون ب ذه ي اء ب ال ف . م ك اء ن ب ال م ل ع ل ا ":ال ق ي ا ىل ع ش ق لن كا ر غ الصف

."ر ج ال ةي اس س أ ةيز ك ر ي ه ة ل ام الش ة ي ين الدة ي ب ر لت ا ات س س ؤ م يز ز ع ت ف ي ذ ه و .ة ر س ال ن ي د ال و ال ر و د ب ق ل ع ت ا

ل ة ي ال ث م ة ي ين د ة ئ ش ن ت ف م ه ر غ ص ذ ن م ال ف ط ل ر د اص م ل ض ف أ ة ي ين الدب ت ك ال و ة ن الس و رآن ق ال ون ك ي و . ة ئ ش ن ت ل .ة ي ين الديم ال ع الت ب ال ف ط ال

ذ ة اف ض ال ب و ك ل إ ل ة ي ب ر ت ب ن اد ال و ال وم ق ي ، و ال ف ط ال ض ع ب ه ل وق ي ام اق و .م ه ت اي ع ر و م ه ت ي اح ون ل ث مي اء ب ال ف .ت ي ب ال ن م أ د ب ت ة ي ب ر الت ن إ :اس الن ل ات ون ق ي ال ون ف قث ي م ه ن .إ ال ف ط ل ون س ر غ ي و د ل و ال ة مي ر ك ال ة ي و ب ر ت الم ي ق ال وس ف ن ف .اء ن ب ال

ياخ أ و ام م ت ه ال ان ي ل ع يغ ب ن ي ، ين و ك ت ف فا .ة يد ع س الة ر س ال زايم ت م دار ف د لو ت ة يد ع س الة ر س ل

الت ب و .مار ت م و ف ال اء ن ب ن إ ، م اه س ي ة ي ال ث م ال ة ر س ال ي ر ك ال ن اط و م ال ة ي م ن ت ل ة ل و د الات ع لط ت يق ق ت ف .ق ف و م ال

45

Keluarga Bahagia

Ilmu keibubapaan amat luas. Namun, aspek yang paling penting adalah aspek

sosialisasi anak-anak. Anggota keluarga mempelajari disiplin tentang norma-norma, budaya

dan perilaku melalui hubungan dan interaksi dalam keluarga. Ibu bapa seperti acuan yang

membentuk anak-anak. Pepatah mengatakan bahawa melentur buluh biarlah daripada

rebungnya.

Didikan agama yang syumul merupakan akar tunjang dalam memperkukuh institusi

keluarga yang sakinah. Hal ini berkaitan dengan peranan ibu bapa dalam memberikan didikan

agama yang sempurna kepada anak-anak seusia bayi lagi. Al-Quran dan al-Sunnah serta

buku-buku agama merupakan sumber terbaik untuk memenuhkan dada anak-anak dengan

ilmu agama.

Selain daripada itu, ibu bapa merupakan pendidik, pelindung, penaung dan pencari

nafkah kepada anak-anak. Kata sesetengah orang bahawa pendidikan bermula daripada

rumah ada benarnya kerana ibu bapa adalah ikon kepada anak-anak. Mereka mendidik,

mentarbiah dan menzahirkan nilai-nilai murni dan terpuji dalam jiwa anak-anak.

Akhirnya, kesedaran untuk membina keluarga bahagia perlulah diberi perhatian

dengan teliti. Melalui pembentukan keluarga yang bahagia, individu yang sempurna dan

dihormati dapat dilahirkan. Justeru, pembentukan keluarga yang baik dapat merealisasikan

aspirasi negara mewujudkan warga yang berakhlak mulia dan cemerlang.

46

التدريات

لترجمة النص التالي translate.google.comاستخدم

ت م ع ر س ة و ال م ج ب اء و ال م د ر ة و ال ؤ ولع ا ل س م س و ط ل ن ك ل أ ول ئ ك و أ ط ف ال م أ ب ن ائ ه م أ ن ب م .ي ب

أ واي ت أ ك د ط ة ال م ن ر س ة ال ن ش ال م د ظ ور ة و ال ط ي ة .ت و ف ر ط ة ال م ح ال ن ش ت ك ون ف ي ش ة ن أ ط ف ال م ل م ف يد

و ت ب ع د الض غ ط م ن ت فف الري اض ة ف ال م ش ار ك ة و إ ن . ب ل لط ل ب ة ال م ن اس ات اذ الش ب ا ب و الري اض ة ال ي ال ب وب و .الد خ ان و ال م خ در ات

ترجمة جوجل:.....................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

صحيح:الت

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................

47

الفراغ بالمرادف المناسب ل ام ت .1 ج و ة ف ر ة الس ع ي د ال س .............لطيف ع ي ش و ال ب ي تال .2 و الش ر اب ل ال ك م ن ي ات ت و ف ي ال اج .والحنان .......م ر ي ح و ت ك ون الس ع اد ة ف ة .3 ر ة الس ع يد ال س .ل ك لو..............أحالم ب ن اء إ ن س ان 4. ال ب ف د و ال ب ن ات ال و ل ب ر .و................واألمن و ي ك الجملة األساسية كما في المثال الكلمات الجمل المفص لة لتصبح د ر ج

راملثال: ر ة ج ز ءص غ ي ع ال س ت م ال م ج ر ة ج ز ءف ال س د و ال ب ن ات .1 و ال مو ال و ل ر ة م نال ب .ت ت ك و ن ال س

.................................................:ه اد ئ .2 ل ط ي ف ج و ة ف ر ة الس ع ي د ال س .ت ع ي ش

.................................................:و ال ب ي تال و .3 و الش ر اب ل ال ك م ن ي ات ت و ف ي ال اج .و ال ن ان و ال بم ر ي ح ت ك ون الس ع اد ة ف

.................................................:4. ت ك ون ق و ي ا ا ر ة س د د ال س ت م اع ي ال م ش ض ال ج ث ل اك ل م ة ف و ال و ق وع ق ل ال خ و ف س اد ت ع اط يال م خ در ات

ال ر مي ة ..................................................:

48

ر االج

و ار ه أ ن اسآ ج ف .ي س ك ن ت ر ك ال م ش ت م ع ال م ج ال م ر ء ف و ي ع يش ي و م ك ل ل ب م ي ت ك ل م خ ر ون .ي ت ص ال ك اذ ب ة .ن م ع ه م .ل ذ ل ك ال ش اع ات ي ن ش ر ي ك ون ص د يقاج يداو ل أ ن ال يد ي ب ر ىأ ن ال ار

ا ف آخ ر ين أ ن اس إ ل ن س ان ال ي ت اج ، الط ب يع ي م ن ص د يق إ ل ت ت اج ي انا، أ ال ر ج ة . ل م و اق ف . ي ر ش د ك ب و ص ا ج ق د ي ن ص ح ك االش خ ص ه ذ ال ب ي ر اي ك ون ف ال ذ يي س ك ن ك ن ز ل و ال م ب و ار ك ت

.إ ذ اير ق ال م ن ز ل ك م ن ن آم ب .ب ك ي س اع د ك ق د س و ف و ي ب ك يص د يق أ ف ض ل ج ار يي ك ون .ي ض ح ك ع ن د م اي د ب م ع يو مي د ن ال م ور .ن وك أ ال ع و ن أ م ر م ن و ي ت ك ل م م ع يف ك ل ة .ي ن اق ش م ش ف

ي ت د ار ي ت م ال ي ان ه .ل ج ق أ م ال يد ي ة ش اله م ور خ ل ف خ ص الن اس ي ت د خ ل دأ ن أ ي ب .ل ه ن ف أ ن ي ة و ال س ر ي ة .ي ب و ال ه الش خ ص أ م ور ه و أ ي ات ف .ه ال اص ة م أ ن ل ك لف ر د

ص ة ال ق و ل ق ار إن ل ل ج ،و خ ل ل ن س ان ي ة و ال م ب اد ئ ال ك ر مي ة ال يد ال خ ي ت م ال م ر ء الن ب يل ة ال أ ن .ي ب ال ذ يي ع ت م ع ال م ج ي ان ه ف ال ج ي او ل ف يه . الن اس ار يش ق ب ول ال يد م ن ال ي ؤ ذ يج ار ه ف و ل

. و ال ال ال م ة :ق ال ت ق ب ل الد ار "ك م ة أ ي ضا:"ال ار ال ك ب ة ".و ق ال ت ن ال م ع اش ر ة ت د وم ال م ح ."ب س

49

Jiran

Setiap orang perlu hidup bersama dalam masyarakat. Dia tinggal di rumah

bersebelahan dengan orang lain. Mereka berkomunikasi setiap hari dan bercakap dengan

mereka. Oleh itu , saya berpendapat bahawa jiran yang baik harus menjadi rakan baik dan

tidak menyiarkan khabar angin palsu.

Sememangnya kita memerlukan orang lain pada waktu kecemasan Kadang-kadang ,

anda perlu rakan yang menasihati dan membimbing. Orang ini adalah jiran yang tinggal

bersebelahan dengan anda dan yang hampir. Jika diberi amanah dijamin selamat dan dia akan

membantu kamu. Jiran saya adalah rakan baik saya. Ketawa dan menangis bersama serta

memberi bantuan apabila saya dalam kesusahan. Berbincang dan berbicara dengan saya

dalam sesuatu perkara.

Jiran yang baik akan menghormati hak jiran mereka. Tidak campur tangan dalam

urusan peribadi jirannya. Setiap individu tidak suka jika orang lain mencampuri urusannya,

kehidupan peribadi dan keluarga. Kita perlu faham bahawa semua orang mempunyai

kehidupan tersendiri.

Rumusannya ialah jiran yang baik berakhlak mulia dan mempunyai prinsip

kemanusiaan yang baik. Setiap orang mesti menghormati jiran dalam kejiranannya. Jiran

yang baik cuba untuk menerima antara satu sama lain. Tidak akan menyakiti jirannya dalam

apa jua keadaan. Dan berkata para bijak pandai: Carilah jiran sebelum mencari rumah. Dan

kata-kata hikmah: Dengan pergaulan yang baik, kasih sayang akan berkekalan.

50

التدريات

وخبرها من الجمل اآلتية ن ي ن اسم أع يدان ر ى.1 ي ك ون ص د يقاج أ ن ي ب ال يد .أ ن ال ار

:......................................ن اسمأ:......................................ن خبأ

ن ف ه م .2 أ ن ي ات أ ن ل ك لف ر د ي ب .ه ال اص ة :......................................ن اسمأ:......................................ن أخب

ق .3 ال يد ال خ ل ي ان .ال ك ر مي ة أ ن ل ل ج :......................................ن أاسم...........................:...........ن أخب

العبارات اآلتية ل م ك أ ي ك ون ص د يقاج يدا.1 أ ن .ي ب دأ ن .2 أ ي ب ..................................................ل خ د ت ي ل ن ف ه م .3 أ ن ..........................................................ي ب ي ت م ي .4 أ ن .........................................................ب

51

اب ب الش ر و د

ةم ه م ةئ ف اب ب الش ن أ ف و ر ع م نال م ه ت ي ول ئ س م ابش لك .ع ل ىد ل ب ال و ة ل و لد ل ي اس س أ امو ق و ر ص ع اال ذ ه ف

ة اص ال .ه ات ي ف ل ع ب ي ال د ش ر ي ن أ اب ب الش ى ي ذ ال ء ر م وا ة م ي ل الس ة د ي ق ع ال و يو ق ال ان مي ال خ ي س ر ت ل م ل و ف ق ي

م د ق ت ضاي أ م ه اف ت ك أ ع ل ى.و س و ف الن ف .ل ب ق ت س م ال اء س ؤ ر م ه ن أ د يأ ف ن ي ل و ة م ال

ة ل و ىالد و ت س م ع ف ر ل إ او ع س ي ن أ اب ب ىالش ل ع ،ر ك الذب ر ي د ال و و ن ع ي ج ف ةي اد ص ت ق او ةي اع م ت ج ااة ي يال ا م ي ظ ن ت م ه ي ل ع ب ي ك ل ذ ك .و ةي و ب ر ت و ة ع اف ن ر و م أ ب اغ ر ف ال ات ق و أ ن م ون د يف ت س ي و .م ظ ن م ل ك ش اب ه ق ي س ن ت و ات ق و ال الن ال اق م ك ،ة ع س و م ال ة اء ر ق ال و س و ر الد ة ع اج ر م ل ث م "و خل...إك م ر ه ل ب ق ك اب ب ش :س خ ل ب ق ساخ م ن ت غ "ا :ب ف ص م ن ع اد ع ت ب ال م ه ي ل ع ت ق و ال س ف ن .ء و الس اء ن ر ق ة ب ا

ن ن م و ة ب ار م م ه ي ل ع ،ىر خ أ ة ي ا ي غ و ات ر دخ م ال ياط ع ت و ة ق ر الس ل ث م ة ي اع م ت ج ال اض ر م ال ه ن و ك ي ل ا.مالع ت م و ماال ع اب الش نايد ت م و ت ال ج م ال ت ش ف ال ب ي ن أ ضاي أ اب ب ىالش ل ع و .ل م ع ال ف واه ر ك ي و ات ر ي واات ئ يالس ف .ة ي م و ي ال م ات ي

ل اف و الن و ات ب اج و ال اء د أ اب ب لش يل غ ب ن ي ،ك ل ذ ل إ ةاف ض إ ف ر ي خ ة ي ن ي الدر و م ال ة س م ال ات و ل الص ل ث م اء د ال ا.ه ي غ و ة ق د الص و م و الص و آن ر ق ال ة و ل ت و

ات ي اض ي الرل ث م ة ي و ي ن الد م و ل ع ال اه ن ،م اد ه ت ج ال و دال ب ة ف ل ت خ م ال م و ل ع ال ب ل ط ب ل و ق ع ال ف ي ق ث ت اب ب ىالش ل ع

وم ل ع ال و خ ي ار الت و و ه ق ف ال و ة د ي ق ع ال ل ث م ة ي و ر خ ال .ك ل ذ ه اب اش م و آن ر ق ال و ة ع ي ر الش و ق ل خ ال و ح و الر و ل ق ع ال و م س ال ة ح ص ع ل ىة ظ اف ح م ال اب ب الش ب ر د ي و ت ول ك أ م ال ن م ات ب يالط ل او ن ت ب ك ل ذ .

م وال ك اس الن ا ه اأي ي )):ال ع ت اهلل ال اق م ك ات وب ر ش م ال و اف ة س ار م ضاي أ اب ب ىالش ل ع .و ((بايط لل ض ر ال ل إ ي ن ام ب ام م ت ه ال و ة ي ن د ب ال ة اض ي الر .و ي اه ن ع اد ع ت ب ال و ة ي حالصات ر ض م ال اب ن ت ج ا م ه ي ل ع ك ل ذ ب ان ب ا.ر ج م ل ه و ر م ال و ي خ د الت ك

ؤ ول ي ة اء ي و ق أ وان وك ي ي ك ل ع م ت ج م واال ح لص ي ن أ ي ال الص اب ب ىالش ل ع ياخ أ و م س د ل ب ال و ة ل و لد اع ل ىت م ل اام ه راو د ون ب ع ل ي و .ة م ل و ع ال ر ص ع ف

52

Peranan Pemuda

Kita sedia maklum bahawa remaja adalah golongan penting pada masa kini dan

merupakan tonggak utama Negara. Setiap individu remaja mempunyai tanggungjawab

khusus dalam kehidupannya.

Mereka harus menunjukkan jalan kepada individu di sekelilingnya untuk

mengukuhkan aspek keimanan dan akidah yang benar ke dalam jiwa. Dan di atas bahu

mereka juga tanggungjawab membangunkan umat dan tidak dapat dinafikan juga bahawa

merekalah pemimipin masa hadapan.

Wajar dinyatakan juga di antara tanggungjawab remaja adalah berusaha untuk

meningkatkan taraf Negara daripada segenap aspek termasuk sosial, ekonomi dan

pendidikan. Mereka juga perlu menyusun dan merancang waktu dengan teratur. Dan

memanfaatkan masa lapang dengan perkara berfaedah, seperti membaca dan mengulang kaji

pelajaran seperti sabda Nabi (a.s) "Rebutlah lima perkara sebelum lima perkara masa

mudamu sebelum hari tuamu". Pada masa yang sama mereka menjauhi rakan yang tidak baik.

Dari sudut yang lain, mereka perlu mengelak masalah sosial seperti mencuri,

penyalahgunaan dadah, dan seumpamanya. Sebaliknya mereka perlu cerdik pandai dan

berpendidikan dalam pelbagai bidang dan taat beragama. Golongan remaja juga hendaklah

menyukai kebaikan dan membenci kejahatan dalam kehidupan seharian mereka.

Selain itu, anak-anak muda perlu melaksanakan tanggungjawab agama yang wajib

dan sunat sebaik-baiknya seperti solat lima waktu, membaca al- Quran, puasa, zakat dan

lain-lain . Untuk mendidik minda remaja perlu menuntut pelbagai ilmu dengan rajin dan

bersungguh-sungguh , termasuk ilmu duniawi seperti matematik, sejarah, sains, dan ilmu

akhirat tentang akidah, feqh, akhlak, syariah, Al-Quran dan seumpamanya.

Mereka wajar menjaga kesihatan jasmani, akal dan jiwa dengan pengambilan

makanan dan minuman yang baik sebagaimana firman Allah: Wahai manusia makanlah apa

yang ada di bumi ini yang halal lagi baik. Dan golongan muda juga perlu bersenam dan

prihatin mengenainya setiap masa. Selain itu, mereka perlu mengelakkan perkara yang

memudaratkan kesihatan dan menjauhkan diri daripada gejala rokok, alkohol dan

seumpamanya.

Akhirnya pemuda yang baik perlu memperbaiki masyarakat supaya menjadi kuat

untuk negara dan memainkan peranan penting dalam era globalisasi.

53

التدريات

بين الصفة واإلضافة ز ي م أ ن .1 م نال م ع ر و ف اال فئة مهمة الش ب اب ه ذ :.................................ع ص ر ف 2. مسئوليته الخاصة ع ل ىك لش اب ي ات ه .ف ................................:ت اف ه م أ ي ضا.3 م األمة و ع ل ىأ ك :.................................ت قدن ي و ل .4 دأ ن ه م :................................رؤساء المست قبل.ف يأ 5. ت ل ف ة ت ثقيف العقول ع ل ىالش ب اب ال م خ ال ع ل و م :................................ب ط ل ب http://www.almaany.comفي عن معاني الكلمات التي تحتها خط ث ح اب

.و أ ن الش ب اب ب ي ع ك ب ي و و اس ت و ى ت م اع ي ة ع ل ىم س ك ل ة ال ج ر ،ن ر ىال م ش ال اض ال و ق ت ف ت ل ق ه ذ ه ال م ش ك ل ت ق ت م ع ي و م ال ط ور ة و ت ص ب ح ال م ج ر أ .ي و ماب ع د ن ق دام ن ن ش اه د ع د أ و ن ت ر ن ت ة و ال ال ر يد ال ر مي ة ف ف ع ل ه االش ب اب ال ت

نف م ب كر ة س ر ب ا ا. د ي ت أ ث ر ج م أ ف ل م ن أ و ت ر ب يو ال ك م أ ل ع اب م ن أ و أ ي ضا ن ت ر ن ت ال م ن ء ع ب الر ه ؤ ل ف .التل ف ز ي ون

1..................../..............2.................../...............3..................../..............4.................../...............5..................../..............6............/......................7..................../..............8.................../...............

الجمل بالكلمات الشاملة ل م ك أ ع .1 يال ي اة إ ل اب ب ىالش ي س ن و ا ل ة ف ج ي ع ت و ىالد و م س ....................................،ر ف ع

و............................ ع ل ي ه م م ار ب ة .2 ت م اع ي ة ال م ر اض ال ث ل ج .......................و .................م أ د اء .3 ل لش ب اب ي ن ب غ ي ال ي ر خ ي ن ي ة الد ال م و ر ف و الن و اف ل ب ات ال و اج ث ل م ...................د اء

ه ا.و غ ي ..................و ................و ..................و ر ات اع ل ي ه م .4 ال م ض ت ن اب ب ت ع اد ج ي ة و ال ل م ج ر ا..............و ..................ع ن ه االصح و ه

54

جتماعي في حياة الشباب موقع الت واصل ال

ن ول ت ك ع ال ال د يث ة ف اع ات ب د ال ب وكم ن .و ه ال ف يس ن ت ر ن ت ي اال و وج د ال و س ائ م ن .ع د ت م اع ي ال ج لت و اص ل ب د م يال ف يس ت خ ال يام س ل غ وك .و 350ي ب ال ع ال ف ي م ل ي ون ت ش ف ن اث د م يال ت خ ب ة م س ن س أ ن إ ل ص اء ات ال

د م ي الذ ك ور . ت خ ال م س م ن ث ر اال ب ل د أ ك ه ذ ب وكا ن ل ه ل ف يس و و م س او ئ م اس . الش ب اب و خ ص وصا ت م ع ل ل م ج د و ا آن ب وكه ف ال ف يس ف و ائ د و م ن ت ب اد ل

و ال ف ك ار ر اء د ال ال ب ل ك لأ ن اء م ن ال ع ل م ب ط ل ب ي و ال م ذ كر ات م ع ار ف .و أ ي ضاو ال م ع ل وم ات س و اءةد يد ج ت د ر س ة ال م د ف و أ ك ان ت ع ن ن و ال ع ل الن ف وذ ل ط ل ب م د ت خ ت س و ق د . ال ع م ل م ك ان ف أ و ال ك لي ة أ و ع ة ال ام

ن ا ار ي ة ال د يث ة .و م ن التج ي ة .ي ر ىي ة أ خ ال م ن ت ج ات م ل ر الد ع و ة ال س ب وكل ن ش م ال ف يس د ت خ س

ل ن ن س ى ذ ل ك ع ي وأ ن و م ع ب ي ال م ب ال م ن ام د ت خ ال س ب ية غ ب ال ك م ط و يلأ م ام ال ل وس يع ةف،ر ت وف م ض ه و .و خ ص وصا .ب ال ل ل و ق ت ي الدر اس يل ص ت و ىالت ح م س ت د ن و الد ر د ش ة م ع ال ص د ق اء م اي ؤ ديإ ل ا ل لع اب ض اف ة إ ل

ر ال ن ش ال ف ض اء .ع ي وب ش ة ف و الص و ر ال ف ا خ ر ين و ال ك اذ يب

ا ي اب ي اتو س ل ه ذ ه ف ه ن اك ة إ ل ب اج ن ا.ف ن ح د م ه ت خ ن س ع ل ىالط ر يق ة ال ت اي ت و ق ف ب وك.ه ذ ال ف يس ب ي اتم ن ص ة ال ق و ي ا.و خ ل ن ول وج ك التك ت ك ون ي ن ب غ يأ ن ، ام ل د ت خ اس ف ي ايما ن ول وج ل ت ك ب وكب ي ث و ال ف يس ب ن ا ت ض ر ل

ي م ا ب س و ال م ع اه د .و ط ال ب ات ط ل ار س ال م د ف

55

Laman Rangkaian Sosial Dalam Kehidupan Remaja

Laman sosial Facebook adalah ciptaan baru dalam dunia teknologi internet moden. Ia

adalah satu medium dalam rangkaian sosial. Bilangan pengguna facebook kini mencecah

bilangan 350 juta di seluruh dunia. Dan statistik menunjukkan bahawa peratusan pengguna

facebook wanita di negara ini lebih daripada pengguna lelaki.

Facebook mempunyai kebaikan dan keburukan pada masa yang sama dalam

masyarakat dan terutamanya golongan remaja. Antara faedah Facebook adalah untuk

bertukar-tukar idea, pandangan, maklumat dan nota di antara pelajar dari seluruh negara.

Begitu juga dengan mencari pengetahuan baru, sama ada di sekolah, universiti atau kolej atau

di tempat kerja. Kadang kala, ia digunakan untuk mempengaruhi permintaan dan pengiklanan

produk komersial moden. Dari aspek yang lain pula, Facebook boleh dimanfaatkan untuk

dakwah Islam.

Walau bagaimanapun jangan kita lupa keburukan penggunaan Facebook secara

melampau adalah pembaziran masa. Dan terutamanya permainan dan sembang maya dengan

rakan-rakan yang mengakibatkan kepada tahap pencapaian akademik yang rendah. Di

samping itu, ada juga yang menggunakannya untuk menyebarkan keaiban orang lain, berita

palsu dan foto yang tidak sesuai di alam maya.

Maka, penggunaan Facebook ada kebaikan dan keburukan. Ini bergantung kepada

cara kita menggunakannya. Kita sangat memerlukan teknologi ini. Ringkasnya, kita perlu

bijak dalam penggunaan teknologi supaya facebook tidak memudaratkan kita, terutamanya

bagi pelajar-pelajar di sekolah dan kolej.

56

التدريات

لترجمة النص التالي translate.google.com م د خ ت : اس عشر السابعشاط الن

Facebook mempunyai kebaikan dan keburukan pada masa yang sama dalam

masyarakat dan terutamanya golongan remaja. Antara faedah facebook adalah untuk

bertukar-tukar idea, pandangan, maklumat dan nota di antara pelajar dari seluruh negara.

Begitu juga dengan mencari pengetahuan baru, sama ada di sekolah, universiti atau kolej atau

di tempat kerja. Kadang kala, ia digunakan untuk mempengaruhi permintaan dan pengiklanan

produk komersial moden. Dari aspek yang lain pula, facebook boleh dimanfaatkan untuk

dakwah Islam.

ترجمة جوجل:.....................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

التصحيح:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................

57

ة ي اع م ت ج ال ة ل ك ش م ل ا

اه ار ب ت اع ب ش ي ع ال ة يق ر ط و أ اة ي ال وب ل س أ ل إ ع م ت ج م ىال ر اي م د ن ع ال ي ه ة ي اع م ت ج ال ة ل ك ش م ل ا يه ف وب غ ر م ال ر ي غ .ات ر دخ م يال اط ع ت و ة ق ر الس و ل ت ق ال ة مي ر ج ل ث م ة ي اع م ت ج ال ت ل ك ش م ال ف ه ذ ه ا.

ت ب ر و م اة ل ك ش م ال ث د ا م ه ن إ ع م ت ج م ال ىأ ر ع ن د د ن ع ات اج ر الد اق ب س و أ ي خ د الت ل ث م ةل ك ش اون ك ت ش ي و ون ن خد ي ضاي أ ي غ ال ب ال ن أ د ي ب اب ب الش .ات اج ر الد اق ب س ف

ك و ت س ىم ل ع ة ي اع م ت ج ال ة ل ك ش م ىال ر ن ،ر اض ال ت ق و ال ف ب ع اس و و ي ب ى ه ذ ه ن أ .و اب ب الش ي أ ر ق ن .م و ي د ع ب ماو ي ةور ط خ ز د اد ت و ع م ت ج م ال ق ل ق ت ت ل ك ش م ال داد ع د اه ش ن و أ ت ن ر ت ن ال و ة يد ر ال ف اب ب االش ه ل ع ف ت ال ة مي ر ال ن م اب ع ل أ ن م و أ ضاي أ ت ن ر ت ن ال ن م ء ل ؤ ه ر ث أ ت اي ب .ر اد ج ة ر كب م نس ف ب ع الر م ل ف أ ن م و أ ر ت يو ب م ك ال .ون ي ز ف ل التف

ي ة مي ر ال ل إ ة اف ض ال ب اب ب الش ع ق ، ر ال ي ال وب ب و ات ر دخ م يال اط ع ت و ي خ د الت ة اد ع ف اب .

ن م ة اد ع ال و ة يع ب الط ه ذ ه ب ري ن أ اب ب الش يد ر ي اء ق د ص ال ال م ر ف ةي اق ب ة يع ب الط ه ذ ه ن ك ل .و ب اد ئ ف ه ات ي .و ل ب ق ت س م ال ف .الس ي ئ ة ة اد ع ال ه ذ ه ن م ف ق و الت يع ط ت س ي ،ل ت ق و ال ك ل ذ ف

ا ب .ي م ب ل ط و م ال ف ط أ و م ه ائ ن ب ىأ ل ع ونولؤ س م ك ئ ول أ ل ك ع م ت ج م ال و ة س ر د م ال و اء ب ال و ة ر س ل ون ط ر و ت ي ل م ال ف ط أ ن أ ن م د ك أ ت ي ن أ ف ة س ر د م ال ر ف و ت .ة ي ط ال و ة ور ظ ح م ال ة ط ش ن ال ة ط ش ن ال ة ك ار ش م ال ن إ .و ب ل لط ل ة ب اس ن م ال ة اض ي الرو ة يد ف م ال ع ن اب ب الش د ع ب ت و ط غ الض ن م ف فت ة اض ي الرف .و ال م خ در ات ال ي ال وب ب و ي خ د ت ال

58

Masalah Sosial

Masalah sosial berlaku apabila masyarakat melihat gaya atau cara hidup yang tidak

diingini. Komuniti bersepakat bahawa pembunuhan, kecurian dan penyalahgunaan dadah

adalah masalah sosial. Mungkin masalah itu berlaku jika ia dianggap sebagai masalah

masyarakat, seperti merokok atau merempit, walaupun orang dewasa juga turut terlibat dalam

masalah merokok dan lumba motor.

Pada masa ini, kita lihat masalah sosial pada tahap tinggi dan meluas di kalangan

remaja. Dan masalah-masalah ini membimbangkan masyarakat dan menjadi ancaman dari

hari ke hari. Kita dapati di akhbar dan Internet malah menyaksikan jenayah yang dilakukan

remaja pada usia yang sangat muda. Mereka mungkin terpengaruh oleh dengan internet,

permainan komputer dan filem seram di televisyen.

Selain itu, belia juga terlibat dengan tabiat merokok, penyalahgunaan dadah dan pil

khayal. Mungkin remaja ini ingin mencuba dan meniru tabiat rakan-rakan pada mulanya.

Tetapi tabiat ini menjadi kekal pada masa hadapan. Pada masa itu, dia tidak dapat

meninggalkan dan berhenti daripada tabiat dan kebiasaan mereka.

Keluarga, ibu bapa, sekolah dan masyarakat semuanya bertanggungjawab ke atas

anak-anak mereka dan dan pelajar-pelajar mereka. Mereka perlu memastikan bahawa anak-

anak mereka tidak terlibat dengan aktiviti-aktiviti terlarang dan berbahaya. Pihak sekolah

turut menyediakan aktiviti berguna dan sukan yang sesuai untuk pelajar. Sesungguhnya

penglibatan dalam aktiviti sukan dapat mengurangkan tekanan dan menjauhkan anak-anak

muda daripada rokok , dadah dan pil khayal.

59

التدريات

: ضع الروابط المناسبة في الفراغالن شاطت م اع ي ة ع ل ى...........................................................1 ك ل ة ال ج ،ن ر ىال م ش

. ب ي الش ب اب ع ت و ىك ب ي و و اس م س 2........................................................... ي خ ع اد ة الت د ف ،ي ق ع الش ب اب

.و ت ع اط يال م خ د ال ي ال ب وب و ر ات ت م ع و ت ص ب ح ال ط ور ة .3 ل ق ال م ج ت ق ت .........................................و أ ن ه ذ ه ال م ش ك ل

.....................................................ط ة ..........................................................4 ال ن ش ف ي ش ت ك ون ل أ ط ف ال م

ظ ور ة و ال ط ي ة . ال م ح ه ذ ه الط ب يع ة ...................................................5 م ن و الت و ق ف ت ط يع ال و ق ف ي س ،ل

.و ال ع اد ة

60

ديقة إلى ص رسالة

[email protected]نانممد:م ن [email protected]يونالطيف:إ ل 2014ديسمب25

يونا، ع ز يز ع ن ل ع ب ر الرس ال ة ه ذ ه إ ل ي ك ت ب ب ن ج أ ك و س رور ي ت ك ف ر .ا ت ح ان ال م ال ق يق ة ،ف ف

ر ال س و ج يع و و ال د ت ك و ال د ك الج ع ل ت ا ب ذ ف خ ور ين .ن ج اح ة ك ذ ل ك ال ع ظ يم ب ك ف خ ور ةو أ ن ا ل ن ك ال غ ال ي ة . ص د يق ت

ع ل ى ال ص ول ف ك ن ا ج أ""إ ن ل ش ف ر س ة ال م د ف ال م و اد ب ي.يع ك ء الي ا ل ت ف و ق و ه ذ ق ر ي ت ن ا. و ف ر س ت ن ا م د ت ار يخ ف ق ب ل م ن ي د ث أ ن ك م ت از ةأ ظ ن ر ت ك ط ال ب ة أ س ي ف اه س ج ل ت ذ

.ال ن از مأ ن او ف ه يدااف ه م ت ال ك ب ي .ج د ب ال ه إ ل ي أ ل ك ن ا أ ن ل ل ق د ل ل م ر اج ع ة ب ذ ج ه ودا ت

و ل ي لو ن ه ارا. ال م ر اج ع ة ب الن و م ت ر ي ت ة ب ال ق ر اء ة و اش .الر االز ت ع ب ب ع د الن ج اح ث ار ص د ت ن .و ال أ ل ف ر ع أ ل ف أ ل ف و ف ف يك اهلل ب ار ك م ب ار ك.

. ر ت ك .أ س و الن ج اح د ائ ماب الت و ف يق و أ د ع ول ك ال غ ال ي ة ، ص د يق ت ك

نانممد

61

E -Mel Kepada Rakan

Daripada : Hanan Mohammed [email protected]

Kepada : Yuna Latif [email protected]

Disember 25, 2014

Sahabatku Yuna,

Aku menulis surat ini kepada kamu untuk menyatakan kegembiraan dan

keseronokanku dengan kejayaan kamu dalam peperiksaan. Malah, ia membuat ibubapa kamu

dan seisi keluarga berbangga dengan kejayaan hebat ini. Aku juga berbangga kerana kamu

adalah sahabat karibku.

Kejayaanmu memperoleh ‘A’ dalam semua mata pelajaran di sekolah adalah sesuatu

yang hebat. Kejayaan seperti ini tidak pernah berlaku sebelum ini dalam sejarah sekolah dan

kampung kita. Aku fikir kamulah pelajar yang pertama dalam keluarga yang mencatatkan

pencapaian ini.

Aku benar-benar faham bahawa kejayaan tidak akan datang tanpa usaha yang

sungguh-sungguh. Kamu telah berusaha untuk mengulangkaji siang dan malam. Kamu telah

menggantikan waktu tidur dan keselesaan dengan membaca.

Dan kini kamu menuai hasil kejayaan selepas penat bercucuk tanam.

Beribu-ribu ucapan tahniah. Semoga Allah memberkati kamu dan keluarga.

Sahabatmu,

Hanan Mohammed

62

رسالة في الت عزية

،يال ب يب ص د يق

.لمعليكمورحةاهللوبركاتهالس و ف اة و ال د ك م ال ع ز يز و ال س ىن ب أ ال ز ن ب ب ال غ ث ر اه .-ت ل ق ي ت اهلل ع ظ يما.ط ي ب ك ان و ال د ك م ر ج ل و ل ق د م خ د ق د

ت ر ب ي ة أ ب ن ائ ه ا.و ك ان و ذ ل ك ل ةج ل يو ك ب ي ةات م د خ ه ذ ه ال م ة ق اف ة و ال س ت الر ا ي ع ر ف ع ال ماو م ع لمال ة ف اي ات ه . ت ار يخ

أ ل ر ت ك م و أ س أ ع زيك م و أ ع زيج يع أ س ي و إ ن ن و ج ل أ ن ع ز الس ك ياهلل ن ز ل ل ه ف خ ه و ي د ال ن ان ن ة ع ل ىر و يح ف س ع ون و م ع ال ن ب ي اء و الص ال ي . .إ ن ال ل ه و إ ن اإ ل ي ه ر اج

أ ح د م ت ار. ه1435مرم29

Surat Ucapan Takziah

Assalaamu‘alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Inna Lillaaha Wa Inna Ilaihi Raaji ‘uuna (Kita adalah kepunyaan Allah, dan kepada Dialah

kita akan pulang).

Rakanku yang dikasihi,

Saya berasa sangat sedih dan dukacita apabila menerima berita kematian ayahmu,

semoga Allah merahmatinya. Sesungguhnya ayah kamu adalah seorang lelaki yang hebat.

Beliau berkhidmat dengan baik untuk masyarakat terutamanya dalam membesarkan anak-

anak. Dia seorang bijak pandai dan seorang guru yang mengenepikan keselesaan dan

kerehatan diri sendiri dalam sejarah hidupnya.

Saya mengucapkan takziah kepada kamu dan juga semua ahli keluarga kamu. Saya

berdoa agar Allah yang Maha Berkuasa mengurniakan ketenangan kepada rohnya dan

dimasukkan ke syurga bersama para nabi dan orang-orang yang soleh.

Ahmad Mukhtar

Muharram 29, 1435

63

ل م ع ال ب ل ط ل ة ي م س ر ة ال س ر

2020يناير2اريخ:الت السنسليمان،نور،ع اب الس ي ال ،7/5شارع36

بندرباروبانغي،43650لنور.س

شركةإذاعةآسيان،مديربوتشونغ،-أوتستاددامنسارا4554

بوتشونغ،46000لنور.س

طلب الحصول على الوظيفة في إذاعة آسيانضوع: المو

،م ر ت ح م ال ير د م ال د يالس ،د ع ب و ةب يط ةي ت ي آس ة اع ذ إ ة ك ر ش ن م ن ل ع ىال ل ع ت ع ل ط ا د ق ل يذ ال www.asean-bc.comم ك ع ق و م انف ا.ه ع م اح ج الن يق ق ح ت ل ي يع ذ م ال ن ع ث ح ب ي أ 2 ن أ بأننمال ع م ك يد ف . م انم ي ل السنبنتس نورا ب ت ي ب ال ل آة ع ام ج ن م ةج رخ ت ، ة ن س ند ر ال

و 2014 م ن أ . ةص صخ ت ا اب آد و ة ي ب ر ع ال ة غ الل ف ل ع ت ل ص ا. ة ع ام ال ك ل ت ن م "ازت م "ت ق د ير ى٪.98.89ي م اك ر الت ل د ع م ال ب و

64

م ل ت ن أ ل ب .ق 3 ة اس ر الدأ ك ه م ال يب ر د الت ت أ ج ز ،ة ع ام ال ف ن ة ك ل م م ال ة اع ذ إ ف ة ي اش ال ة ي ن د ر ال ي ج ر ت د ع ب .ث ر ه ش أ ة ت س بعدان م ع ب ج ر خ م ل اة د اع س م ت ل م ع ة ع ام ال ف ي د ل ف ا.ه س ف ن ة اع ذ ال ف ةع اس و ةر ب خ ل ي و ب ر ت الج ام ن ر ب الام ي س ل و ه اج ر خ إ و ياع ذ ال ج ام ن ر ب ال ة ار د إ ف .ال ف ط ل 4 ي يز ال م ل إ ت ع ج ر و . ف ت اض م ال ام ع ال ا اء د ن ل ةي ب ل ي ب ن ك ل و ة ر س ال ال ز ام ة اع ذ ال ال م ف ي آس ة اع ذ إ ة ك ر ش ة ر س أ ن م ع ض واون ك أ ن أ ن ت .أ ياام ون ك أ ف و س اهلل اء ش ن ا.إ ه ت ال س ر ر ش ن انف م اه س ت ةيط ش ن ةد ه ت م ةيع ذ م ةور ه ش م ةاع ذ إ ح ب ص ت ل ة ك ر الش ة ع س ر ف ع ف او ي يز ال م ف .ال ع ال ف اد ه ش ن ع ةخ س ن ة ال س الره ذ ه ع م ق ف ر .أ 5 ر ب خ و ل إ ور ض ح ل ل ةد ع ت س ام ن أ .و اه ي ل ع ع ل لطل ا .ون اء ش ت ت م ة ل اب ق م ال ال ق ائ ف ول ب ق واب ل ف ض ت و .ام ت انم ي ل بنتس ن س ال ور ن

65

Surat Rasmi Untuk Memohon Pekerjaan

Nurul Husna Sulaiman, Tarikh: 2 Januari 2020

36 Jalan 7/5, Seksyen 7,

43650 Bandar Baru Bangi,

Selangor.

Pengarah,

Syarikat Penyiaran ASEAN,

4554 Lebuhraya Damansara - Puchong,

46000 Puchong,

Selangor.

Tuan,

Permohonan Kerja Di Syarikat Penyiaran ASEAN

Saya telah melihat iklan syarikat penyiaran ASEAN dalam laman web anda www.asean-bc.com yang

mencari penyampai radio untuk mencipta kejayaan bersamanya.

2. Saya Nurul Husna Sulaiman, graduan dari Universiti Al al-Bayt, Jordan, tahun 2014. Pengkhususan

dalam Bahasa dan Kesusasteraan Arab. Saya mendapat pangkat "cemerlang" dari universiti dengan

purata kumulatif 98.89%.

3. Sebelum tamat pengajian di universiti, saya menjalani latihan amali di Radio Jordan di Amman

selama enam bulan. Selepas menamatkan pengajian, saya bekerja sebagai penolong pengarah di

stesen radio itu. Saya mempunyai pengalaman yang luas dalam pengurusan dan penerbitan program

radio terutamanya program pendidikan untuk kanak-kanak.

4. Saya pulang ke Malaysia tahun lepas sebagai memenuhi permintaan keluarga, tetapi cinta saya

kepada bidang penyiaran masih utuh. Saya berharap untuk menjadi salah seorang anggota syarikat

penyiaran ASEAN dalam menyebarkan misinya. Insyaallah, saya akan menjadi penyiar radio yang

rajin dan cergas serta mampu menyumbang kepada membina reputasi syarikat untuk menjadi terkenal

di Malaysia dan dunia.

5. Bersama-sama ini dilampirkan dokumen berkaitan untuk makluman pihak tuan. Saya bersedia

untuk hadir temuduga apabila dikehendaki.

Yang benar

Nurul Husna Sulaiman

66

اليزيا بالد جميلة م

ا ز ر اع ي ة. ل ة يد و ال م اض ف م ال يز ي ا ال يز ع ت م د ك ان ت ث ل ال م م ع ل ىالزر اع ة .ز ر اع ة ي ون يل و الن خ و ال م ط اط ال ر ز د م ت خ ااس أ و ال م ز ار ع ون ب د ث م ز ار ع ه م . ر ث ف ال د يث ة ل ي و ان ات ال م اك ن ات د م ون ت خ ي س الز م ان م ر و ر م ع ا

.ات اد و ال ص ات و ال ر ار الن ه وض ال ك وم ة او ل ت ، ي و م ب ع د الزر اع ة ب و ي و ما الد ل ت ن ت ق ل ع ل م ن ت ع ت م د ال ت ل ة الد و إ ل الزر اع ي ة ل ة ىو

ث ل ر ىم ال خ د .ال م و ار د ال ب ل أ ن اء ي ة ف السي ا ال ك وم ة ال م اك ن ف ت ح ت ة . ا،السي ا ل ذ و ال م اك ن ال ف ن اد ق ت د ي ك لالسي ا ث ل ة ف ي ة م ين ان جوج وه ورو ب اه ن ج.ب و ل

ت ه ر ت ا ة ش م ال ي ز ي االسي ا ن ابف ال م يل ة ال م ه ذ ه ة ي ب ه الذ ىء و الش و اط ظ ر الس ائ ح ون ي ز ور ي ث م ال يز ي ا. ف ش و اط ئ ة ف ة ج ال او السب ا ل م ش اه د أ ي ضاال م اك ن ب اه ن ج.و ه ن اك ق د حو ج ز ير ة تيومنف ث ل ج ز ير ة ل ن كاويف ام ه

ك و الل ث ل ب ر ج ال م د ين ة م ل م أ م اك ن ج يل ةف ك وال و م ن ار ة ورو م د ين ة ب وت ر اج اي ا.ب م ب ورالت و أ م السي ا ي ة ز ي و ل لت ن م ال ف و ائ د ه ذ ه و م ن و ال م و اط ن ي . د ل ل ب ل ة ع ظ يم و م ن اف ع ك ث ي ة ف و ائ د م ال يز ي ا ف ي ة ف ر ص اد ة

م ال يز ي ال د يد ة ف ،و ب ن اء ال م د ن ال ق و م ي ل ل ب ن اء م ال يز ي ا،و ز ي اد ة الد خ .اال ع م ل

من األماكن الجميلة في ماليزيا

67

Malaysia Sebuah Negara Yang Cantik

Malaysia pada masa dahulu adalah sebuah negara pertanian. Malaysia bergantung

kepada hasil pertanian seperti padi, getah dan kelapa sawit. Petani membajak menggunakan

binatang di sawah ladang mereka. Kemudian dengan peredaran masa, mereka mula

menggunakan peralatan moden, traktor dan mesin menuai.

Hari demi hari, kerajaan cuba untuk beralih daripada negara yang berasaskan

pertanian kepada sumber-sumber lain seperti pelancongan. Kerajaan membuka tempat-tempat

pelancongan di seluruh negara. Anda akan dapati hotel-hotel dan tempat-tempat pelancongan

di setiap negeri, seperti Pulau Pinang, Johor dan Pahang.

Malaysia terkenal dengan pemandangan yang indah dan pantai-pantai keemasan di

Malaysia. Pelancong datang ke tempat-tempat ini untuk melihat keindahan dan berenang di

laut, seperti pulau Langkawi di Kedah dan Tioman di Pahang. Terdapat juga tempat-tempat

yang menarik di bandar seperti Menara Kuala Lumpur dan Menara Berkembar Kuala Lumpur

dan Putrajaya.

Pembangunan pelancongan di Malaysia mempunyai banyak manfaat dan faedah yang

besar untuk negara dan rakyat. Di antara manfaatnya adalah menambah peluang pekerjaan

untuk rakyat Malaysia, meningkatkan pendapatan negara dan pertumbuhan bandar-bandar

baru di Malaysia.

68

مة نحو دولة مت قد

ت و ال س ك ان ا د ع د ل غ ي ب . ي ا آس ش ر ق ج ن وب ف م ال يز ي ا م ال يز ي ا27ق ع ك وم ة ع ى ت س ة. ن س م م ل ي ون ت و ى م س إ ل ت ق دم ة ال ل و د الل ل و ص ول م ع ام م ط ل ع الصن اع ة ف ت م ال .2020ف

ال ك وم ة أ ن ش أ ت م ال يز ي ا.و ق د ف ق ت ص اد ي ة ال ال ق ط اع ات أ ه م ي ن الصن اع ة ه أ ن اء ط ق اال م ج يع الصن اع ي ة ف

د ال ب ل ار ال ل ىعال اص ال ق ط اع و ش ج ع ت ت ث م د ف يه اس ال ب ل ل ب ن اء ال ع م ال ن ط ق ة الصن اع ي ة ف ر ص ال م ه ذ ه .ت و ف ر . ة ال ع ي ش ع ل ىل ق م ال ص ول س ب يل ف و ذ ل ك

م يمت ن الصن اع ة أ ي ضا د ت خ ت س د .و س و ف الصذ ه ه اق ت ص اد ال ب ل ال ق ط اع ة م ن ث ل ض ر يب ة ال ر ب اح ال ع ائ د م ن اع ي

ض ر يب ة ال ر ال م و د و ر ب يع ات يل ت ط و ير ال ب ل م ال يز ي اع ف اض ت و ىال م ع يش ة ل د ىس ك ان .م س

،ف إ ن ذ ل ك ال م ن اع ة ت ق لصالبا ل ض اف ة إ ل ال ع ت م اد ع ل ىالسل ع ،ل م ن ت و ر د ة .و ب الت ال د س ال ب ل ن ن ق ذ مي ك ن ن اأ ن

خ ر ين ال ال اج ة إ ل ال م ح لي ة م ن و ال م ن ت ج ات و ال ب ض ائ ع السل ع ر اء ش ،ب إ م ك ان ي ة الش ع ب ال و اق ع ع ار م ن خ ف ض ة ..ف ب أ س

و و ب ات ن اام ن ن ن -ج الص-ال م ال يز ي ي ال ق ط اع ات ل ل خ م ن د ال ب ل ي ة ت ن م ل أ ج م ن ة ال ك وم ة ن اع ي ة .م س اع د ال ق و ىال ع ام ل ة م ت و مي ك ن أ ن ق ب ل د .ت م ه ذ ه ال ه ود م ن ت ط و ير ال ب ل ال ع ال ي ة و ال م س اه ة ف ذ و يال م ه ار ات ن

69

Ke Arah Negara Maju

Malaysia terletak di selatan Asia Tenggara. Penduduknya berjumlah kira-kira 27 juta orang.

Kerajaan Malaysia berusaha keras untuk mencapai taraf Malaysia maju dalam bidang perindustrian

pada tahun awal tahun 2020.

Perindustrian merupakan sektor ekonomi terpenting di Malaysia. Kerajaan telah mewujudkan

kawasan-kawasan perindustrian di seluruh Negara di samping menggalakkan pelaburan sektor swasta.

Kewujudan kawasan-kawasan perindustrian ini membuka peluang pekerjaan kepada rakyat untuk

mencari rezeki.

Perindustrian dapat meningkatkan sumber ekonomi negara. Keuntungan yang dihasilkan

daripada sektor perindustrian seperti cukai jualan dan cukai tanah boleh digunakan untuk

membangunkan negara dan meningkatkan taraf kehidupan penduduk.

Selain daripada itu, perindustrian dapat mengurangkan pergantungan kepada barangan yang

diimport daripada luar negara. Justeru, kita dapat menyelamatkan negara. Bahkan, rakyat negara ini

dapat membeli barang, produk dan hasil tempatan dengan harga yang murah.

Sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah membantu kerajaan dalam usaha meningkatkan

pembangunan negara menerusi sektor perindustrian. Usaha-usaha boleh dilakukan dengan menjadi

tenaga kerja yang mahir dan mampu menyumbang ke arah kemajuan negara.

70

في ماليزياالص ناعة

و ال ر ز ث ل م الزر اع ة ع ل ى ال م ال يز ي ون اع ت م د ت ز ر اع ي ة. ل ة د و ال م اض ي ف ما ل يز ي ا .ك ان ت يل و الن خ ال م ط اط ت ال اس د م و ن ت خ ي س الز م ان م ر و ر أ وام ع م ز ار ع ه م .ث ب د ر ث ف ال ي و ان ات ال م ز ار ع ون د م خ ال د يث ة و ال ر ار م اك ن ات

و ال ص اد .

ل ة الز م نالد و ال ك وم ة الن ه وض او ل ت ، ي و م ال ك و م ة ال م ص ان ع و ي و ماب ع د ل ة الصن اع ي ة .ف ت ح ت الد و ر اع ي ة إ ل ث ل بينانجوجوهوروباهنج. م ي ات ي ة م نال و ل ك لو ل د .ت د ال م ص ان ع ف أ ن اء ال ب ل ف

الز يل ال م ح اص م ن ال م ص ان ع ه ذ ه ت ف اد ت اس ن ت اج ل ال م ط اط ال م ص ان ع ه ذ ه د م ت ت خ اس ي ث أ ي ضا ر اع ي ة ق ي الد ن ت اج ل و ال ر ز ب و، و الش ام و الص اب ون الز ي ت ن ت اج ل يل و الن خ ، الس ي ار ات ت ع م ل إ ط ار ات ال م ص ان ع و ه ن اك . ق

ن ت اجا ال م ع ل ب ة .ل ل ف و اك ه و ال ض ر و ات

و ال م و اط ن ي . د ل ل ب ل ة ع ظ ي م و م ن اف ع ث ي ر ة ك ف و ائ د م ال يز ي ا ف الصن اع ي ة ي ة و ل لت ن م ف ر ص ز ي اد ة ال ف و ائ د ه ذ ه و م ن ل ب ن اء م ال ي ز ي ا،و ز ال ي ز ي ة .ال ع م ل ال م ي ات ال و ل ال د ي د ة ف ال م د ن ،و ب ن اء ال ق و م ي ل ي اد ة الد خ

في ماليزيا مصانع كثيرة

71

Perindustrian di Malaysia

Malaysia pada masa dahulu adalah negara pertanian. Rakyat Malaysia bergantung

kepada hasil pertanian seperti beras, getah dan kelapa sawit. Petani-petani menggunakan

binatang ternakan untuk membajak kawasan tanaman mereka. Kemudian selaras dengan

peredaran masa, para petani menggunakan peralatan moden, traktor dan mesin penuai

tanaman.

Dari masa ke masa, kerajaan telah cuba membangun daripada negara berasaskan

pertanian kepada negara perindustrian. Kerajaan telah membuka kilang-kilang di seluruh

negara. Terdapat kilang-kilang di setiap negeri seperti Pulau Pinang, Johor dan Pahang.

Kilang-kilang ini telah memanfaatkan hasil tanaman pertanian untuk pengeluaran

tayar getah, dan pengeluaran minyak sawit, sabun, syampu, dan tepung. Ada juga kilang

yang menghasilkan buah-buahan dan sayur-sayuran dalam tin.

Pembangunan industri di Malaysia mempunyai banyak manfaat dan faedah yang

besar untuk negara dan rakyat. Di antaranya ialah menambah peluang pekerjaan untuk rakyat

Malaysia, meningkatkan pendapatan negara dan tumbuhnya bandar-bandar baru di Malaysia.

72

ستقالل عيد ال

ي ت ف ل ال ع يد ب م ال يز ي ون ف ل ت ق ل 31ال س ل ت ق ل ع ل ىال س ص ل ت م ال يز ي ا ل ن .و ذ ل ك ك لع ام أ غ س ط سم ن ع ام ف ال ي و م ذ ل ك ث ل م ف ال ب يط ان م ال ك .1975م ن

. م ي و م ال ع ل ال ي و م ه و م و ذ ل ك ال ع ل ال م ال يز ي ون ر ،ر ف ع ب ش ه ال ي و م ب ع ل ىو م ت وي ب ع ل ىق ب ل ذ ل ك اال م ع ل ىو ن

ائ ي ة و الث ان و ي ة ات الس ي ار ب ت د ال ار س ال م د ل ي و ال ام ع ات .ت غ ل ق ي ة و ال ه ال ك وم ال ب اك ر ،ي ت م ع و ال م ك ات ب الص ب اح ة .ف ة ال ري ة س ا ال و ط ن "نيجاراكو"ف يد الن ش و ي غ ن ون و الش ب اب ب ي ال ك ب الط ل ب ور.ث ي س ل م و ال و الش ر ط ة ف ي ش

اء ،ت ط م و اك ب الس م .و ف الش و ار ع ال ر ب ي ة ف و ي الط ائ ر ات م ت ع ر ض ال ال ع ل يز ي ة ال م .ت ر ف ر ف ال ت

ال يز ي ا. ل م ب ة ب النس ع ظ يم ي و م ه و ال ي و م ا ر ض ي و ه ذ ان إ ل ال يز ي م ي د ال م ي ات ال و ل ك ل م ن ال يز ي ون ال م ة .ال ري ة

ت م ع و ون ي س ي ل ق ي م ال يز ي ا. م ل ك م ن ال ط اب ال إ ل ال و ط ن ال ط اب م ل ك ال م ل ك ي ن ص ح ال ط ب ة ، و ف . ل لش ع ب و ي ق د ك ر .ث ي ش الط يب اال ب ل د ه ذ و السي اد ة ف م الس ل ل ف ظ ري ة الش ع ب ل أ ج م ات وام ن اء م ال يز ي اال ذ ين ش ه د ر

ال م اض ي د ف و م و ب د و ن .ال ب ل ال ك ر ي اال ع ي ش ص ل ن اع ل ىه ذ ع ل ىال ي اة الس ل يم ة .ل م ا

و م ال يز ي ة ك لم ال يز ي ع ل ى ي ع ط ي ي ب ء ل ل و ال و أ ن و ي ل ل ع ل ىاف ظ ط ن ت ق ل اف ع اس و ي د ال و ط ن ال و ط ن ع ن أ ر ض أ ي د يه ج وم ض خ ار ج ن ع ت ق د أ ن ج .ي ب و ان أ ي ضاأ ن إ خ ال يز ي ي ال م ن ت م ب ع ض يع أ ن ي ب ن ان او أ خ و ات ن ا.ل ذ ل ك ب ع ضا.

73

Sambutan Hari Kemerdekaan

Rakyat Malaysia meraikan hari kemerdekaan pada 31 Ogos setiap tahun. Ini kerana

Malaysia telah mencapai kemerdekaan daripada penjajahan Britain pada tarikh yang sama

pada tahun 1957.

Hari itu adalah hari bendera. Sebulan sebelum tarikh itu, rakyat Malaysia akan

mengibarkan bendera-bendera di rumah, bangunan dan kereta. Sekolah-sekolah rendah dan

menengah, pejabat-pejabat kerajaan dan swasta akan ditutup. Seawal pagi, sekumpulan

pelajar dan remaja akan berhimpun dan menyanyikan lagu Negaraku di dataran Merdeka,

Kuala Lumpur. Kemudian diadakan perarakan tentera dan polis di jalanraya. Dan kapal

terbang tentera akan membuat penerbangan sambil mengibarkan bendera Malaysia.

Hari ini ialah hari yang istimewa kepada rakyat Malaysia. Mereka datang dari

pelbagai negeri di Malaysia ke Dataran Merdeka. Mereka juga mendengar perutusan Yang

Dipertuan Agong. Baginda menyampaikan perutusan Negara kepada rakyat jelata. Dalam

ucapannya, rakyat dinasihatkan agar menjaga kedamaian dan kerukunan Negara. Seterusnya

ungkapan kesyukuran dan perhargaan kepada pejuang yang telah meninggal semasa

memperjuangkan kebebasan negara. Tanpa mereka, kita tidak akan dapat menikmati

kehidupan yang mulia dan sejahtera pada hari ini.

Menjadi tanggungjawab setiap individu rakyat Malaysia untuk menunjukkan ketaatan

kepada negara, dan mengekalkan kemerdekaan negara dengan mempertahankan negara

daripada ancaman luar. Dan kita hendaklah menanamkan keyakinan bahawa setiap individu

di tanahair ini adalah bersaudara. Maka sewajarnya kita menghormati antara satu sama lain.

74

المجد ظل الفضيلة

ي ه م ي لخ اص ن ال د د م ز ع ي ن و ك ل و ا أ و م ع إ ن س ان ك ان ز ع يمام م ع لما.و ع ل ىال ق لي .ر ب ا أ و ك ان و ال داأ و . الت ار يخ ع ظ يماف ي ك ون الز ع يم ر ج ل ،ق د ي ان ال ب ع ض .و ف ال ب ي ت ةف و ال د

ك س اه م .و ق د الن اس ع ن ف اتم ي ز ةت ت ل ف ص ل لز ع يم ي ك ون أ ن ،ي ب ت ال ال ج يع د .و ف ث يال ل ب ش ر ي ة و لل ب ل

ض ة ال ب ل ن ه اع ظ يماف ت ون و س ج ل الت ار يخ ال م ال يز ي ا س الر زاق.ع ب د د و ه و

ع ب د ت ون ال ق ر ي ة ز الر و ل د ف ائ ي ة ا ب ت د ر س ة م د ف ب اه ن ج.ت ع ل م ي ة و ل ل م و اص ل ة ه .ث أ ر س ل اقف إ ن ل ت ر ا أ ب وه إ ل ق د ي ر السي اس ال ف ك ال ك ث ي ة ف ال ك ت ب و ق ر أ م ع ام ت ه دا.د ر س ل ط ال با د يثا.ج ع ل ت ه ه ذ ه ال و اي ة الدر اس ة .و ك ان مياو

ي اب ي اس ر ج لس ف ق ل و ق ت ك ب ياف ال ي اة .ار زاو ز ع يما

ع ب دالر أ ص ب ح ت ون ال و ز ر اء ث ز اقر ئ يس د .وب ع اال يز يمل او ل يد ت و ليه ر ئ يسا، ت و ن اس ال ج م ن الش ع ب ص ف وف

ت ل ف ة .ب ال ض اف ة إ ل أ ال م خ ت ل ة الد و ت ق د م د و ف اق ت ص اد ال ب ل ر ف ع ك ث ياف ت ه د ،ا ج م ال يز ي ام ع ر وف ةذ ل ك ص ب ح ت ف . ال ع ال د و ل ص ف وف

.و الش ع وب أ ط ر اف ك ل م ن ت ام ال ع ب دالر زاقع ل ىال ب ت ون ال ك ب ي ص ل د إ ل ب ال ه ي أ ل ا ه ذ إ ن

ال كم اء : ب اق ال ب ه ه ذ ه ال ال .م اأ ش ال م يع م ن و الت ع او ن يل ة "و الت ف اه م د ظ ل ال ف ض ."ال م ج

75

Kemuliaan Memayungi Kebaikan

Setiap seorang daripada kita mempunyai kecenderungan kepada seseorang atau

pemimpin tertentu. Mungkin ia seorang pemimpin atau barangkali seorang guru. Sekurang-

kurangnya ia adalah bapa atau ibu di rumah. Dalam beberapa keadaan, mungkin pemimpin

itu seorang lelaki yang hebat dalam sejarah.

Dalam semua keadaan, seseorang pemimpin perlu mempunyai kriteria yang istimewa

berbanding orang lain. Mereka telah menyumbang jasa kepada manusia dan negara. Sejarah

Malaysia telah merekodkan nama yang hebat dalam pembangunan negara ini iaitu Tun Abdul

Razak.

Tun Abdul Razak dilahirkan di negeri Pahang. Mendapat pendidikan awal di sebuah

sekolah rendah di kampung. Kemudian beliau dihantar oleh bapanya ke England untuk

melanjutkan pelajaran. Dia adalah seorang pelajar yang rajin dan cemerlang. Beliau belajar

dan membaca banyak buku mengenai pemikiran politik dahulu dan masa. Hobi ini

menjadikan beliau seorang pemimpin politik terkemuka dan hebat di kemudian hari.

Kemudian Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri Malaysia. Selepas dilantik

sebagai Perdana Menteri, beliau berusaha untuk menyatukan rakyat berbilang kaum. Selain

itu, beliau bekerja keras untuk meningkatkan ekonomi negara dan memajukan pembangunan

negara sehingga Malaysia menjadi terkenal dalam kalangan negara-negara di dunia.

Tun Abdul Razak disayangi dan dihormati oleh semua pihak. Pengiktirafan ini tidak

dikecapi kecuali dengan usaha yang bersungguh-sungguh, persefahaman dan kerjasama

daripada semua. Keadaan ini serupa dengan makna kata-kata hikmah: Kemuliaan

memayungi kebaikan.

76

الحكمة لول الوئام لهلك النام

الت ر ب ي ة أ ع و ز ار ة ل ع ام ال م ال يز ي ة ل ن ت ال يز ي ال م الت ر ب و ي 2025-2013ال ب ر ن ا مج ف ال م ه م ة ال ط و ات و م ن . ي ال ب ر ن ام ج

.ب ن اء ه ل ة م ت ع دد ة ال ع ر اق د و ف ب ل ت ق ق اد ة ال م س ه م ال ذ ين ب الط ل ة ب ي د ه ذ ه ال و ت ر ىال ك وم ة أ ن م ن ه ا ب ي ق ة ال ع ل ت ع ز يز إ ل ت ت اج ت ل ف ة ال م خ ال ق و ام م ن ت ل ف ة ال م خ ن اس ال ج ب ي الت ف اع ل ه يل و ت س ة د ال و ل أ ج ن

. و الط ال ب ات ب الط ل

ل ن ه ب ال د ىالط ل ي م س ة ال و ط ن ي ة و ل د ال و ب ن اء ؤ ول ةع ن ام س ال و ز ار ة ب أ ن ه ع ر ال م ت ش ر ج ال ل ام .و إ ن ب ل ت ق س ع اع ظ يمارد و ر ى.و ب الط ب ع أ خ ن اس و ال ن ود و أ ج و الصين ي ي ال م ال يز ي ي م ن ال و ط ن أ ب ن اء يد ت و أ ي ضاف ل ىال م ع لم ي

"روكوننيكارا". م يذ ع ل ىأ س اس الت ل ن ف وس ف أ ب د اال م ه ذ غ ر س

ال و ز ار ة و إ ل ؤ ول ي ة أ ي ضاج ان ب ه ذ ه ال م س ال ت ق ع و ال م ع لم ي ،ف إ ن ع ل ىع ات ق ع .و ب اء و ال م ه ات د و ره ي ل إ ن ام ب ي اك "م ال يز ي اغ ر س ف ع ار و ذ ل ك "أ و لش أ ب ن ائ ه م . ن ف وس خ ف ل م ن أ ب ن ائ ه م يع ت ش ج ال م ع ع ل ى لت ع ام ل

م ن . اال ب ل د ال ه ذ ر ىف ال خ ن اس ال ج أ ص د ق ائ ه م م ن

السي اس ة ال ع اد ل ة أ ن ال ك وم ة ع ل ى ة ال و ط ن ي ة ف د ال و ت ق يق ل أ ج ر ئ يسام ن د و را ه ف إ ن ذ ل ك ب ان ب ، ت ل ع ب م ن ال س ن ة . و الت ر ب ي ة ال يد ع ل ىالت ع ل يم ي ص ل أ ي ضال ط ف ال ن اأ ن الض ر ور ي و أ ب ر ي اء ال ط ف ال ي ع ر ف ون ن ظ يف ة.ل ع ق ول م

،ي ب ل ك ال ع ن ص ر ي .ل ذ ي يز ي ل ع ب واالت م ه ب ع ض م ع و ي ت ك ل م وام عاأ ن ال الن ظ ر ع ن و اار ع م ب ع ضاب غ ض ق .اي د ل ن

الت ر ب ي ة م ن ي ت ج ز أ د ة ج ز ءال ال و ت ك ون أ ن .ي ب ي ك ون ه ن اك أ ن ل ل ط ف ال ك اف ي ة ال ف ر ص و ي ب و الش ب اب ال ف اق ة م ار س ة الص د و ت و ط يد ل ت ق اء ال م ت ن وع ة ل ل و السب اق ات ت م اع ي ة ي ة و ال ج الري اض ط ة م ن ال ن ش ب ل و الت ف اه م ت ق م س ل أ ج

ق ي.و ق ة م ال ا:"ل د ل ل ك ال و ئ ام ."ل ن ام ل و ل

77

Tanpa Keharmonian Binasa Kehidupan

Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan Program Pembangunan

Pendidikan Malaysia (PPPM) bagi tahun 2013-2025. Satu agenda penting dalam program ini

untuk membina perpaduan di kalangan pelajar-pelajar yang merupakan pemimpin masa

depan dalam negera yang berbilang kaum . Kerajaan percaya hubungan pelbagai bangsa dari

suku kaum berbeza perlu dikukuhkan untuk menjamin perpaduan dan memudahkan interaksi

pelajar lelaki dan perempuan.

Kementerian merasakan bertanggungjawab untuk membina perpaduan negara,

terutamanya di kalangan pelajar kerana mereka adalah generasi masa depan. Mereka juga

berperanan besar dalam menyatupadukan rakyat Malaysia dari kaum Cina, India dan kaum-

kaum lain. Sudah tentu , guru-guru juga perlu menanamkan prinsip ini dalam minda pelajar-

pelajar berdasarkan "Rukun Negara ".

Selain kementerian dan guru-guru, tanggungjawab ini juga terletak di bahu ibu bapa.

Mereka juga perlu memainkan peranan utama dalam melaksanakan slogan "1Malaysia"

dengan menggalakkan anak-anak mereka berkomunikasi dengan rakan-rakan dari kaum-

kaum lain di negara kita yang mulia dan aman.

Selain kerajaan, yang memainkan peranan penting bagi mencapai perpaduan nasional

dalam dasar yang adil, ia juga perlu untuk anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan

yang berkualiti dan pelajaran yang baik. Kanak-kanak tidak berdosa dan fikiran mereka

bersih. Mereka tidak mengenal diskriminasi kaum. Oleh itu, mereka perlu bermain bersam-

sama dan bercakap antara satu sama lain tanpa mengira bangsa dan agama.

Perpaduan mesti menjadi sebahagian daripada agenda pendidikan. Perlu ada peluang

yang mencukupi untuk kanak-kanak dan remaja menjalankan aktiviti sosial, sukan dan

pertandingan untuk bertemu dan mengeratkan persahabatan serta persefahaman untuk masa

depan negara kita. Berkata bijak pandai “ tanpa keharmonian binasalah kehidupan”.

78

الت كنولوجيا الحديثة

اال ع ص ر ه ذ ه ز ة ال د يث ة .ت س اع د ف ة و ال ج ال د يد ت اع ات ال خ ن ش اه د و التص ال ال ع م ل ف ن س ان ل ة ال ه ذ ه ال ث يب س ر ع ة أ ك اال ع ص ر ت ش ه ذ ل ة ل ن ال ي اة ف ه ذ ه ال ن س ان إ ل ل ي ة .ي ت اج ال .و الت س ك ان ت م ا ر

ن ول ه ذ ه التك ن س ان ب ف ض ل ت ط يع ال ي س ال ع ل وم ال ك ث ي ة م ن ة .ي ت ع ل م الط ال ب ال م ف يد ع ل ىال م ع ل وم ات ي اال ص ول وج

ن ت ج و ج ل ال و م ن و ي ر ن ت د ب ي ك ي و م و ق ع ل ال ب ل ت ر ون ي ة د اخ ل ك ال ر يد ة ال م ن ب ار ال خ ر أ و خ ار ج ه ا.د ي ا.ث ي ق و ل ت ك ن ك ل ةل ل ح ص ول .ت الل غ ة م ش ال ع اب اج و ج لق وم ع ل ىال م ع ل وم ات ل غ ات الل غ ة ال م.لت ر ج ة م ن إ ل ل

ت ر ع ات ال م خ ه ذ ه ت ن ق ذ . الطب م ال ف ث ي ة ك م ت ر ع ات ت ر ع ه ن اك ا خ ال م اك ن . م ن ث ي ك ف ن س ان ال ي اة

و أ ج ا ان ت ش ار ه ق ب ل ال م ر اض ع ن ال ك ش ف ف و م ت ن وع ة ك ث ي ة ز ة ه أ ج و ال ط ب اء ث ون ال م ر ض ىال ب ا م ع ال ة ف ه ز ة أ ي ضا ي ات م و ال م ص اب ي .و ه ن اك ىل م و اص ل ة ة ال م ع اق ي و ال ر ز ةل م س اع د ه .أ ج

ت ل و ي ال ن و ل و ج التك ه ذ ه ال ر ب ي ة و ال ق ن اب ل و ل ك ن الط ائ ر ات ال ع ل م اء ب ع ل م ه م ت ر ع اخ .ل ق د ام د ت خ ال س س وء ع ن

م و ال م د ال ب ش ر . ل ق ت ل ر ة ل ل س ف و د و ل و س ور ي ا و ال ع ر اق ت ان أ ف غ ان س ث ل م ال ع ال د و ل ف ال ر ب ب س ب ب الن اس م ات ك ل ه ذ ه ال ك ار ث و أ ف ر يق ي ة .ت أ ال ك ب ي ة ب س ب ب الد و ل ع م و اب ط م س ل ب ع الص غ ي ة و ط م ك ام ال ر د الد و ل ف و ظ ل م ه م

ش ع وب م . ع ق م

79

Teknologi Moden

Kita lihat dalam zaman ini ciptaan baru dan peralatan moden. Peralatan ini akan

membantu manusia di tempat kerja untuk komunikasi dan hiburan. Manusia memerlukan

peralatan ini kerana kehidupan pada hari ini bergerak lebih pantas daripada sebelumnya.

Manusia boleh mendapat maklumat berguna dengan bantuan teknologi. Pelajar

mempelajari pelbagai ilmu daripada Internet, Google dan Wikipedia. Seterusnya dia dapat

membaca berita dari akhbar elektronik dalam dan luar negara. Bahasa bukan lagi satu

masalah untuk mendapatkan maklumat. Google membantu terjemahan bahasa-bahasa di

dunia kepada bahasa ibunda.

Terdapat juga berbagai penemuan dalam bidang perubatan. Ciptaan ini dapat

menyelamatkan nyawa manusia di banyak tempat. Penyelidik dan doktor mencipta pelbagai

peralatan untuk mengesan penyakit sebelum merebak dan mesin untuk rawatan pesakit dan

mangsa. Terdapat juga alat-alat untuk membantu orang kurang upaya dan yang tercedera

untuk meneruskan kehidupan.

Tetapi teknologi ini telah disalahguna. Ahli-ahli sains telah mencipta pesawat perang

dan bom pemusnah dengan ilmu pengetahuan mereka untuk membunuh manusia. Dan apa

yang mendukacitakan, ramai yang terkorban akibat peperangan di negara-negara seperti

Afghanistan, Iraq, Syria, dan Afrika. Bencana ini berlaku akibat kerakusan negara-negara

besar untuk merampas sumber ekonomi negara-negara kecil juga sifat tamak pemerintah dan

penindasan mereka terhadap rakyat.

80

الت لوث

الت از د اد .ل ق د ال ع ال ف الد و ل م ن ل ة د و و ل ك ل ال م م م ن أ م ة ل ك ل ك ل ة م ش الت ل و ث ب ع د ي و ما ال ع ال ف ل و ث

. د و ي و م ب ز ي اد ة ع د .ي ت ع ل ق الت ل و ث الن ق ل و و س ائ ل و الس ي ار ات و ال م ص ان ع و ال ع م ار ات و ال ب ي وت الس ك ان

و ال و اء ي اه و ال م الط ب يع ة ف ال ل ل د وث ي ؤ ديإ ل الت ل و ث إ ن ر ، ب الذك ال د ير ال ب يئ ة و م ن الت ل و ث د ي ف س ..ال ي اة ل ل ن س ان م ص اد ر ع يض ي ام ه او ت و از ن ه ا.و و ن ظ ال ب ش ر و ال ش ج ار و ال ي و ان ات م ن ال ر ض ت ل م اف م اي ق و س ر ع ان

. و الن ب ات ات

.و ل لت ن ف س ص ال ح ي ص ب ح غ ي ر ال و اء ي ت ل و ث ي . و ال ي و ان و ال ف س اد ل ل ن س ان الض ر ر ذ ل ك ب ع د ي ن ت ج ي أ ت ل و ث . و الس ي ار ات ال م ص ان ع م ن و الز ب ال ة و الد خ ان ال غ اب ات ر ق ال و اء م ن

و ف ل لط ب خ الز ي ت الن اس د م ت خ ي س ي و م ك ل الز ي ت ي ت ك و ن . ال الس ي ار ات الص ل ب ال م و اد ت م ن ت ل و ل ذ وب ت االز ي ت ه ذ اء .إ ذ اس ال ال م ف ز ول ال م اء ف يه ا.و م ات ف ر ،ل و ث ر و ال ب ح و ي ال س ت ال م اء و الن ه و ال ي و ان ات ص ب ح اك .ا ام د ت خ و ال س ل لش ر ب ص ال ح ل م اء غ ي ر

ع ل ىس ل ن اف ظ أ ن ال ف ض ل ت ك ون و م ن ت .م ة ال ب يئ ة ال ق اد م يل ةو ب اق ي ةل ل ج س ل يم ال ن ب ت ك ر أ ن ل ك ة ز ه ج و ك ذ اق ت ص اد الط اق ة و ة ال د يث ف الس ي ار ة ال ص م ر اق ب ة الت ل و ث ق ة ل ل ب يئ ة .يد و اص ط ن اع

من أسباب الثلوث: المصانع والدخان وعوادم السفن والسيارات

81

Pencemaran

Pencemaran adalah masalah bagi setiap negara di dunia ini. Masalah pencemaran

telah meningkat di dunia hari demi hari. Isu pencemaran berkait rapat dengan peningkatan

bilangan penduduk, bilangan rumah, bangunan, kilang-kilang, kereta dan pengangkutan.

Perlu juga dinyatakan, sesungguhnya pencemaran membawa kepada ketidak

seimbangan dalam alam semula jadi, air dan udara. Penvemaran merosakkan alam sekitar,

sistem dan keseimbangannya. Pencemaran juga mengakibatkan kehilangan sumber

kehidupan bagi manusia dan boleh membunuh manusia, pokok-pokok, haiwan dan tumbuh-

tumbuhan di dunia.

Apabila udara tercemar, ia menjadi tidak sesuai untuk pernafasan. Kemudian akan

berlaku mudarat dan kerosakan kepada manusia dan haiwan. Pencemaran udara berlaku hasil

daripada pembakaran hutan dan sampah serta asap dari kilang-kilang dan kereta.

Setiap hari manusia menggunakan minyak. Mereka menggunakan minyak untuk

memasak dan kegunaan kereta. Minyak terdiri daripada bahan pejal yang tidak larut dan tidak

hilang dalam air. Jika minyak mengalir ke dalam air, sungai dan laut, air akan tercemar. Ikan

dan haiwan akan mati dan air tidak boleh diminum dan digunakan.

Adalah lebih baik untuk kita memelihara kesejahteraan alam sekitar supaya menjadi

selamat dan kekal untuk generasi akan datang. Kita boleh mencipta peralatan moden untuk

menjimatkan penggunaan tenaga, mengawal pencemaran dan menghasilkan kereta yang

mesra alam sekitar.

82

ة ي د ع م ال اض ر م األ

إ ن س ان ال م ع د ي ة م ن ال م ر اض ت ن ت ق ل ال م ر اض ه ذ ه ت ن ت ق ل . آخ ر ش خ ص إ ل ش خ ص و م ن آخ ر إ ن س ان إ ل و و س ائ ل ن ف ل و ان ز او ال ر م ت ع دد ة ب ط ر ق ال م ىو ال ث ل ة ه ذ ه ال م ر اض أ م .و م ن و ال ي و ان و الل م س اال م اء ن ه و ال ق م ل ..م ب

م غ ي أ و ر م ب اش ل ب ش ك ت ك اك و ال الت و اص ل ع ن د ال ص اب ة ب ذ ه ال م ر اض ت ك ون ال م ص اب ن س ان ال ب ي ر ب اش

.و الس ل يم ن س ان ال ش ال ن م ة اب ص ال ون ك ت د ق م ع اك ت و أ ب ر ش م ال و ل ك أ م ال ف ام د ن ع تال اك ن .ه اب ع ل ال .يم ل س ان س ن إ ل إ اب ص م ان س ن إ و أ ام ع ط ن م ة ي د ع م ال ات س و ر ي ف ال وض ع ب ال و أ اب ب الذ ل ق ن ي

ه ذ ه ج ل ع ل ي ل س ن ب ال ل ث م ة ي و ي ال ات اد ض م ال يب ب الط م د خ ت س ي .و اض ر م ال ف يض ر م ال ل ص ف ،ي ة ر ط خ ة ال ف ر ش ت ن ت ل ت اس الن ع م اك ك ت ال و ك ر ح الت و ال ق ت ن ال ن م يض ر م ال يب ب الط ع ن .مي اس لن ان م يد ع ب و ل ز ع ن م ان ك م

.اض ر م ال أ ن ،ظ ل م ال ن م ث د ت ة ي د ع م ال اض ر م ال و ة اف ظ الن ب م ت ه ت ل ت ال ل و الد و ف لخ ت م ال ال ع ال ف ل ق ت ن ت .

ل اإ ه ر ث ك أ اض ر م ال ر ث ك ت .و ال ف ط ال ضاي أ اض ر م ال يه ف ر ث ك ت ت ال ل و الد ف وض ع ب اال يه ف ر ث ك ي ث ي ار ط م اال ل ق ن يي ذ ال اب ب الذ و ر ش ت ن ت ل ت ة اف ظ الن ى عل ة ظ اف ح م ال ن ذ إ ان ي ل .ع اض ر م ال و .اض ر م ال ن اأ ي ضا يف ف ت ع ل ي ال .وض ع ب ال و اب ب الذ ر اث ك ت ن م دح ل ل ك ب

83

Penyakit Berjangkit

Penyakit berjangkit merebak melalui manusia kepada manusia lain, dan dari individu

kepada individu yang lain. Penyakit berjangkit melalui pelbagai cara dan medium. Termasuk

jangkitan melalui air, haiwan dan sentuhan. Contoh penyakit berjangkit ialah demam,

selesema, kudis dan kutu.

Jangkitan ini berlaku apabila berkomunikasi dan sentuhan secara langsung atau tidak

langsung di antara individu yang dijangkiti dengan individu yang sihat. Barangkali jangkitan

itu berlaku melalui perkongsian makanan, minuman atau permainan. Terdapat kes-kes di

mana lalat atau nyamuk membawa virus berjangkit dari makanan atau orang yang dijangkiti

kepada individu yang sihat.

Doktor menggunakan antibiotik seperti penisilin untuk merawat penyakit-penyakit

ini. Dalam kes yang berbahaya, pesakit diasingkan di tempat yang terpencil dan jauh dari

orang ramai. Pesakit dihalang oleh doktor daripada yang bergerak dan berhubung dengan

orang ramai supaya tidak menyebarkan penyakit.

Apa yang diperhatikan kebanyakan penyakit berjangkit berlaku di negara kurang maju

dan tidak mengambil berat tentang kebersihan. Kebanyakan penyakit akan berjangkit kepada

kanak-kanak. Penyakit berjangkit ini juga banyak terdapat di negara-negara yang kadar

hujannya tinggi di mana banyak nyamuk dan lalat yang membawa penyakit . Oleh itu, kita

perlu mengekalkan kebersihan supaya tidak menyebarkan penyakit dan mengeringkan kolam

untuk mengurangkan pembiakan lalat dan nyamuk.

84

كيف تكثر الكلمات في اإلنشاء؟

(seertiباملرادف) .1 ن ع م ل ع أ.ال :مثال و ة و ب ال )الصفة(.ع اس و و ير ث ك ة وم م ال

يب ر ت ب. اة ي ال ة ه اج و ىم ل ع م ه ب ر د ت و اه د ل و أ ة ر س ال )الفعل(.ل ب ق ت س م ال ف اة ي ال ن ع ة ف ر ع م ال و م ل ع ال ج. ل م ه م ة ي ر س ال ل و ب ل )السم(.مل

ن م ت :ت (berlawanبالضداد) .2 ة اد ع الس ة ر س ال .ة ر خ اآل ا و ي ن الد ف ي (hiponimiالسمالشامل) .3 م ل ع ت : ع م ل اص و الت و ب د األ و اط ب ض ن ال و ة اف ق الث د ل و ال ة ر س ال

.ع م ت ج م ال و .ر ج ح ى ال ل ع ش ق الن ك ر غ لص ي اف يم ل ع الت :ة م ك ال ت ال :ق بالكموالمثال .4 شبيهبالت .5 و ب :ال .س م الش ة ار ر ح ن م م ال ع ي ال م ح ي ي ذ ال اب ح الس ل ث م م ال )السرةعماداجملتمع(.اب ح ت م ال ع م ت ج م ال اد م ع ة يد ع الس ة ر س األ :فاتبالص .6ان ك رم ان د ال و :ال بالضافة .7 .ة ر س األ يم ظ ن ت ف وابط:بالر .8

:بالضافةإلذلك.للضافة .أ ومنجهةأخرى//وعلىجانبآخر.،هذامنجهة:للمقارنة .ب :فالقيقة.للبهان .ج :ومعذلك//بيدأننأرى//وبالرغممنذلك.للستثناء .د .القوليبعلينا:وخلصةالقول//لذلكللتلخيص .ه ل//بعدذلك:أو للتتيب .و :وعلىسبيلاملثالوليسللحصر//واملثالعلىذلك.للتمثيل .ز ا.ونار:فالونةالخية//فاملاضيوالاضرواملستقبل//ليلمنلز ل .ح

85

Panduan Pemarkahan Karangan Bahasa Arab SPM

1. Sebelum memeriksa karangan, pemeriksa akan mengira bilangan perkataan. Markah akan

dipotong seperti berikut:

i. Lebih daripada 110 patah perkataan : markah tidak ditolak.

ii. 100 – 109 perkataan : tolak 1 markah

iii. 90 – 99 perkataan : tolak 2 markah

iv. 80 – 89 perkataan : tolak 3 markah

v. 70 – 79 perkataan : tolak 4 markah

vi. 60 – 69 perkataan : tolak 5 markah

vii. 50 – 60 perkataan : markah maksimum 11 markah

viii. 30 – 49 perkataan : markah maksimum 10 markah

ix. Kurang daripada 30 perkataan : markah maksimum 5 markah

x. Keluar tajuk : 3 markah

xi. Salin soalan : 2 markah

2. Pemarkahan diberi secara holistik:

i. Isi

Amat Baik 10 11 12

Baik 6 7 8 9

Sederhana 3 4 5

- Setiap isi diberi 3 markah

ii. Tatabahasa

Amat Baik 7 8

Baik 4 5 6

Sederhana 3

- 1 markah ditolak bagi setiap 5 kesalahan tatabahasa

iii. Gaya bahasa

Amat Baik 5 6

Baik 3 4

Sederhana 2

- 1 markah ditolak bagi setiap kesalahan

86

iv. Ejaan dan tulisan

Amat Baik 4

Baik 2 3

Sederhana 1

- 1 markah ditolak bagi setiap 5 kesalahan

3. Contoh markah disusun seperti berikut:

Amat Baik Baik Sederhana Rendah

Isi

أفكار12

11 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 7 6 6 6 5 5 4 4 3

Tatabahasa

قواعد8

8 7 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

Gaya

أسلوب5

5 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

Ejaan

املءوترقيم4

4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1

Jumlah

اجملموع29

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

.