40
Product Portfolio Tehokkaita logistiikkaratkaisuja Innovatiivisia uuden sukupolven varastoratkaisuja

KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

  • Upload
    others

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

Product Portfolio

Tehokkaita logistiikkaratkaisuja

Innovatiivisia uuden sukupolven varastoratkaisuja

Page 2: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

2

Kardex Remstarin varastoratkaisut:Dynaamisia, käytännöllisiä, taloudellisia- enemmän tilaa ja tehokkuuttaa tuotantoon ja varastointiin

Kardex Remstar Shuttle XP –Shuttle varastoautomaatit

Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit

Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto

Kardex Remstar Lektriever – Aineisto- ja mediavarastointijärjestelmä

Kardex Remstarin erikoisratkaisut – Varastoratkaisuja erityistarkkailua vaativiin olo-suhteisiin, lämpötila-, kosteus- ja puhadastiloihin

Kardex Remstar Power Pick Global – Varastonhallintaohjelmisto, joka kattaa vaativammatkin logistiset ratkaisut

Kardex Remstar JMIF – Linkki varastoautomaatin ja toiminnanohjausjär-jestelmän välillä

Kardex Remstar Drive – Varastoautomaattien hallintaan tarkoitettu ohjel-mistopaketti, joka toimii SAP-järjestelmän kanssa

Kardex Remstar Logicontrol – Varastoautomaattien ohjain

Kardex Remstarin palveluperiaate – Elinkaarenhallinta

Kardex Group – Luotettava kumppani varasto- ja keräilyratkaisuihin

6

12

18

24

29

30

32

33

34

36

38

Page 3: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

3

Varastoit sitten mitä tahansa- luotetta-va ja tehokas varasto- ja keräilyratkaisu vähentää merkittävästi henkilöstöre-surssitarpeita ja -kuluja, huolimatta siitä käytätkö manuaalista tai automaatti-sesti toimivaa järjestelmää varastoauto-maateissa. Tehokkaasta laitteistosta täysin integroituun järjestelmään: kehi-tämme ja asennamme varasto- ja keräi-lyratkaisun sopimaan juuri Teidän tar-peisiinne. Jokainen laitteistomme erottuu edukseen niiden tehokkuuden, suorituskyvyn, turvallisuuden, maksi-moidun tilan käytön ja hyvän ergonomi-sen suunnittelunsa ansiosta.

Varastoautomaattien ominaisuudet ta-kaavat pitkäaikaisen taloudellisen hyö-dyn ja menestyksen. Pian luotat niihin täydellisesti- joka päivä. Esimerkki? Kaikki Kardex Remstarin pysty- ja hori-sontaaliautomaattihissit toimivat “tavara ihmisen luo” –periaatteella. Tämä takaa nopean keräilyn ja minimoi keräilyajat ja liikkumiseen käytettävän ajan, jotka ovat avaintekijöitä hyvään tuottavuuteen.

Enemmän tilaa varastoon, tuotteet helposti saatavilla

– Lisää keruutehokkuutta 99 %:n

– Paranna keruutehokkuutta 400 %:lla

– Saavuta 99 %:n varastotarkkuus

– Säästä varastotilaa 80 %:lla

–– Lisää keruutehokkuutta 99 %:nLisää keruutehokkuutta 99 %:n

– – Paranna keruutehokkuuttaParanna keruutehokkuutta400 %:lla% ll

– Saavuta 99 %:n varastotarkkuus

– Säästä varastotilaa 80 %:lla

Maksimaalinen tehokkuus ja paras tuottavuus dynaamisilla varasto- ja keräilyratkaisuilla.

Esimerkkitapauksia hyvistä varastoratkaisuista löytyy kotisivuiltamme, kohdasta Asiakkaat ja Referenssit.

Page 4: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

4

Kardex Remstar Solutions

Innovatiivisia logistiikkaratkaisuja:Hyödynnä maksimaalinen potentiaali logistiikkaratkaisuissa

Kardex Remstarin varastoratkaisut tukevat kaikkia keräilytoimintoja: ergonominen muotoilu, aikaa ja tilaa säästävät ratkaisut.

Keräily, varastonhallinta ja lähetys kulje-tusta varten voidaan kaikki suorittaa yhdellä ja samalla toiminnolla.

Modernin rullaradan avulla voidaan va-rastossa tapahtuva liikkuminen vähentää minimiin. Suoritusaika saadaan myös optimoitua minimiin asentamalla mo-derni varastonhallintaohjelma, esimer-kiksi Power Pick Global.

Automaattiin sijoitettuja hyllypaikkoja voi joustavasti muutella mikä mahdollis-taa tuotteiden keräilyn ja täydentämisen samanaikaisesti ja näin toiminnoista saadaan vielä tehokkaampia. Samalla keräysvirheiden määrä vähenee käytän-nössä nollaan ja varastokontrolli tuottei-den osalta säilyy optimaalisena.

Page 5: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

5

Lisätietoja:www.kardex-remstar.com

Parhain kilpailukyky ja tavaravirta saavutetaan järkevällä varastonhallinnalla.

Erinomaiset logistiikkaprosessit mahdol-listavat alhaiset varastonarvot, lyhyet toimitusajat, oikea-aikaiset toimitukset ja matalat logistiikkakustannukset. Val-mistaville yrityksille haaste on suunnitel-la, valvoa ja seurata logistiikkaprosesse-ja tarkasti.

Tarkkaan suunnitellut Kardex Remstarin järjestelmäratkaisut mahdollistavat tur-valliset ergonomiset työolosuhteet käsi-tellä raskaitakin koneita tuotantolinjan vieressä. Siksi jatkuvasti vaihtuvat tuo-tantolinjat eivät ole enää ongelma ja muutoskustannukset saadaan minimoi-tua. Työprosessi on mahdollista automa-

tisoida siten, että Shuttle XP syöttää osat koneistukseen robottien tai rulladan avulla.

Kardex Remstarin varastoratkaisujen avulla saavutat parhaimmat logistiikkaprosessit.

Page 6: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

6

Kardex Remstar Shuttle® XP:Tilaa säästävä, dynaaminen pystysuuntainen hissijärjestelmä järkevään varastointiin

Standard Solution | Vertical Lift System

Page 7: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

7

Kardex Remstarin Shuttle XP on automaattinen varastojärjestelmä, joka toimii “tuote ihmisen luo”- periaatteella. Ratkaisu mahdollistaa tilaa säästävän, tehokkaasti ja tuottavasti toimivan varaston.

Page 8: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

8

Standard Solution | Vertical Lift System

Kardex Remstar Shuttle XP:Optimoitu varaston käyttö pienellä lattiapinta-alalla

Kardex Remstarin Shuttle XP on automaattinen varastojärjestelmä, joka toimii “tuote ihmisen luo” – periaatteella. Ratkaisu mahdollistaa tilaa säästävän, tehokkaasti ja tuottavasti toimivan varaston.

Shuttle XP pystysuuntainen hissijär-jestelmä on kehitetty tehokasta varas-tointia ja varastokeräilyä varten. His-sijärjestelmän avulla on mahdollista tehostaa prosesseja tuotannossa, myynnissä, vähittäiskaupassa, jake-lussa ja muissa varastotoiminnoissa. Järkevästi varastoidut tuotteet, tehok-kuus, tuottavuus, joustavuus, ergono-misuus ja turvallisuus yhdessä tekevät Kardex Remstarin varastoratkaisusta ainutlaatuisen.

Toimintaperiaate Modulaarinen Shuttle XP on järjestelmä, jossa alustat paikoitetaan hyllykulmille hissikuilun molemmin puolin. Hissi ha-kee alustat käyttöaukolle nappia paina-malla tai esimerkiksi lukemalla viivakoo-

din. Järjestelmän modulaarisuuden ansiosta Shuttle voidaan toimittaa useil-la käyttöaukoilla ja mitoilla. Verrattuna perinteiseen varastojärjestelmään, voi-daan jopa 85 % lattiapinta-alaa säästää huonekorkeudesta riippuen. Shuttle XP mittaa jokaisen alustan kor-keuden Optifl ex-teknologian avulla pai-koittaen alustat 25 millimetrin jaolla. Näin tuotteet saadaan paikoitettua mahdollisimman tiiviisti.

Joustavaa ja tehokasta varastointia Moduulipohjaisen suunnittelun ansiosta on Shuttle XP automaattihissin muun-neltavuus lähes rajoittamaton sopimaan eri huonekorkeuksiin. Shuttle XP:n kor-keutta voi määritellä 100 mm jaolla, jo-ten hissin korkeuden pystyy aina opti-

Nopeampaa keräilyä

Page 9: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

9

moimaan huonekorkeuden ja tarvittavan kapasiteetin mukaan. Varastoautomaa-tin uudelleensijoittaminen tai koon muuttaminen on aina mahdollista mo-duulipohjaisen suunnittelun ansiosta.

Räätälöityjä ratkaisuja rakennuskohtaisesti Shuttle XP varastoautomaatin asentami-nen usean kerroksen läpi on myös mah-dollista, jolloin varastoautomaattiin on mahdollista saada jopa kuusi käyttöauk-koa. Turvaluukut käyttöaukoissa takaa-vat automaatin turvallisen käytön sekä suojaavat tuotteita lialta ja pölyltä.

Nopeampaa tilausten keruuta Shuttle XP toimii “tavarat ihmisen luo” - periaatteella. Alusta asemoidaan aina optimoidulle käsittelykorkeudelle. Varas-toautomaatti lajittelee tuotteet aina op-timoituun järjestykseen minimoidakseen koneen käyttöajan tuotteita haettaessa, jolloin tilauskeräilyn tehokkuus parantuu huomattavasti.

Säästä tilaa Shuttle XP vie lattiatilaa vähän ja sen varastointikapasiteetti on korkea. Lattia-pinta voi säästää jopa 85 % varastoauto-maatin lähes portaattomalla varastointi-järjestelmällä, jossa hyllykulmat on 25 mm väleihin.

Parempi turvallisuus Suuret nopeudet vaativassa ympäristös-sä tarvitsee turvalliset elementit vierel-leen. Huolimatta aktiivisesta tai passiivi-sesta turvallisuudesta, työntekijälle, tuotteille tai automaatille, Shuttle XP takaa aina täyden turvallisuuden. Käyt-töaukon turvaluukut ja valoverho takaa-vat automaatin turvallisen käytön.

Hyvä muunneltavuus Jokaiselle hyllylle voidaan määritellä omat asetukset. Muita mahdollisia ase-tuksia on mm. hidas kuljetusvauhti hau-raille / vaarallisille tuotteille, tuotteet, joita tarvitaan useasti voidaan sijoittaa ns. “golden zone” alueeseen, rajattu

Kardex Remstarin varastoratkaisut parantavat varastonhallintaa ja tuottavuutta merkittävästi sekä säästävät arvokasta varastotilaa.

Edut pähkinänkuoressa

999

– Parempi ergonomiapi ergonomi

– VarastoautomaatinVarastoautomaatinmuunneltavuusmuunneltavuus

Tilaa säästävä Taattu turvallisuus Joustava tuotteiden käsittely

– Nopea tilauskeräily

– Tehokas varastokierto

– Suuri varastokapasiteetti pienessä tilassa

– Tarkka inventaario varastonhal-lintaohjelmiston avulla

– Parempi työturvallisuus työntekijöille

– Varastotuotteiden puhtaus ja siisteys

– Parempi ergonomia

– Varastoautomaatin muunneltavuus

pääsy määrätyille levyille sekä eri kan-tavuusasetukset samassa yksikössä ole-ville hyllyille.

Page 10: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

1 2 3 4

10

RullarataHelposti käsillä olevat tuot-teet, tuotteiden nopea kulku, vähemmän melua, pitkäikäi-nen varastoautomaatti.

Alustat eri kantavuuksillaSamaan varastoautomaattiin on mahdollista määrittää alustoja eri kantavuuksilla, tämä vähentää hankintakus-tannuksia muista ratkaisuista, muokattavuus tarpeen mukaan.

Optifl ex teknologiaAutomaattinen tuotteiden korkeuden mittaus varmistaa koko varastoautomaatin kapa-siteetin käytön.

Alustojen kantavuuden tarkkailuVarastoautomaatti mittaa alustan painon estääkseen ylikuormituk-sen yksittäisellä alustalla. Jokai-sen alustan liikenopeus voidaan määritellä erikseen.

Standard Solution | Vertical Lift System

Kardex Remstarin ratkaisut: Helppo ja nopea tuotteiden käsittely, suuri varastokapasiteetti kaikenkokoisille tuotteille

Page 11: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

5 6 7

11

Ergonominen käyttöaukkoKäyttöaukkoon asennettujen hyllykul-mien avulla voi halutun työskentelykor-keuden määrittää siinä työskentelevän työntekijän pituuden mukaan. Kahden eri tason hakeminen yhdelle käyttöaukolle on myös mahdollista. Varastoautomaa-tin etuosassa lattiatasossa olevan syven-nyksen ansiosta on työskentely mahdol-lista suorittaa ergonomisesti kaÿttöaukon lähellä.

Käyttöaukko automaattisilla turvaluukuillaTurvaluukut varmistavat työntekijän ja tuotteiden turvallisuuden sekä vähentä-vät melua. Turvaluukut mahdollistavat myös mahdollisuuden työstää useampaa alustaa samaan aikaan: automaatti voi hakea toisen alustan turvaluukkujen taakse odottamaan, kun työntekijä käsit-telee käyttöaukolla toista alustaa. Omi-naisuutta kutsutaan kaksoisalusta toi-minnoksi, joka vähentää alustan hakuaikaa merkittävästi.

Muunneltavuus tarvittaessaMikäli varastotilaa tarvitaan jat-kossa enemmän, automaattiin voi helposti lisätä käyttöaukkoja ja/tai varastoautomaatin kor-keutta voi lisätä.

Kardex Remstar Shuttle XP 250/500/700/1000

Ihanteellinen varastojärjes-telmäratkaisu niin pienille kuin isoille ja painavillekin tuotteille

Kardex Remstar Shuttle XPlus

Nopea varastoauto-maattiratkaisu nostopalkilla suuren voluumiin käsittelyyn

Kardex Remstar Shuttle XPmultiple

Ihanteellinen pienempiin tiloihin

Shuttle XP sarja

Page 12: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

12

Standard Solution | Vertical Carousel

Kardex Remstar Megamat® RS:Tehokas ja käyttäjäystävällinen varasto- ja keräilyratkaisu

Page 13: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

13

Kardex Remstar Megamat RS on paternosteri, joka toimii “tavara ihmisen luo” periaatteella – sopii parhaiten tuotteiden keräilyyn, joilla on suuri keräilytiheys.

Page 14: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

14

Standard Solution | Vertical Carousel

Kardex Remstar Megamat RS on paternosteri, joka toimii “tavara ihmisen luo” periaatteella- sopii parhaiten tuotteiden keräilyyn, joilla on suuri keräilytiheys.

Periaate Megamat RS on paternoster-varastoau-tomaatti, joka mahdollistaa helpon ja nopean tavaroiden ja tilausten käsittelyn. Varastoautomaatti sopii tämän takia par-haiten tuotteiden keräilyyn, jolla on suuri keräilytiheys. Megamat RS mahdollistaa helpon ja nopean tavaroiden ja tilausten käsittelyn, jonka johdosta se sopii par-haiten tuotteiden keräilyyn, joilla on suu-ri keräilytiheys. Automaatti kuljettaa aina oikean hyllyn työntekijän luokse ly-hyintä mahdollista reittiä. Megamat RS:n avulla on mahdollista saavuttaa suuri varastokapasiteetti käyttäen vain vähän lattiatilaa. Ratkaisu mahdollistaa hyvin organisoidun työprosessin ja tuot-tavuuden kasvun merkittävästi.

Megamat RS varastoautomaatin voi hel-posti asentaa yksittäiseen kerrokseen tai integroituna rakennukseen usean kerrok-sen läpi, jopa 10 metriä korkeana ja usealla käyttöaukolla. Jokaista Megamat RS varastoautomaattia voi käyttää yksittäin tai automaatin voi liit-taää toiminnanohjausjärjestelmään.

Ohjausjärjestelmä ja ohjelmisto Megamat RS toimitetaan Logicontrol- laiteohjauksen kanssa, joka on hyvä ja yksinkertainen ohjelmisto varastonhal-lintaan. Logicontrol- laiteohjauksen avul-la voi hallinnoida varastopaikkoja, tuote-rekisteriä ja inventaariota, kaikkia tavallisia varastonhallinta tehtäviä ilman lisäinvestointeja. Laiteohjauksen avulla

myös pienemmät toimijat pystyvät tark-kailemaan tavaravirtaansa huolellisesti ja tehokkaasti sekä optimoimaan sitä. “Aja ja katso” järjestelmä toimii ilman erillistä ohjelmistoa. Investoimalla Kardex Remstarin Power Pick Global varastonhallintaohjelmistoon on mah-dollista parantaa keräilytehokkuutta sekä varastonhallintaa entisestään. Tila-ukset käsitellään huolellisesti, nopeasti ja tarkasti Power Pick Global ohjelmiston avulla.

Huolimatta siitä minkäkokoisessa yrityk-sessä varastoautomaatti on käytössä, teollisuusalalla tai vähittäiskauppa-alal-la, edustaa automaatti vastuuntuntoista ja kustannustehokasta ratkaisua. Tämä

Kardex Remstar Megamat RS:maksimaalinen kapasiteetti pienellä tilan käytöllä

Page 15: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

15

Kardex Remstar tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja juuri Teidän tarpeisiin sopivaksi.

näkyy sekä koneiden tuotannossa että pitkäikäisellä elinkaarella.

Ominaisuudet, jotka tekevät Megamat RS varastoautomaatista yhden nopeim-mista ja tehokkaimmista markkinoilla saatavilla olevista laitteista on:

Nopeus Megamat on yksi markkinoiden nopeim-mista varastoautomaateista, jossa tuot-teet ovat nopeasti saatavilla ja näin esi-merkiksi tilauskeräily voidaan suorittaa erittäin nopeasti ja tehokkaasti.

Räätälöity ja joustava ratkaisu Moduulipohjainen Megamat RS järjes-telmä on suunniteltu kattamaan mah-dolliset tulevaisuudessa tarvittavat laa-jennukset, tarpeet ja muutokset. Hyllyjärjestelmää pystyy helposti muut-tamaan ja suunnittelemaan uusiksi tar-peen mukaan. Tämä takaa aina tehok-kaasti toimivan varaston.

Tehokas ja laadukas Megamat RS:ssa olevien sähkömootto-rin, tehokkaan vaihteiston ja automaat-tiin räätälöityjen taajuusmuuttajien an-siosta automaatti käyttää 40 % vähemmän energiaa kuin vanhemman sukupolven varastoautomaatit. Tämä mahdollistaa merkittävän alhaiset käyt-tökustannukset.

15takaa automaatin muunnelta-utomaat n muunn tavuuden tarpeen mukaann tar en m

– Säästä arvokasta varastotilaa tä arvokasta varastovähän lattitilaa vievän varas-vähän lattitilaa vievän varas-toautomaatin ansiostatoautomaatin ansiosta

– Erinomaiset turvallisuus- ja Erinomaiset turvallisuus- ja ergonomiaominaisuudetergonomiaominaisuude

Painaville tuotteille (hyllyjen kan-tavuus voi olla jopa 650kg per hylly).Automaatti sopii hyvin lähelle tuo-tantoaluetta, jossa painavat osat ja tuotteet tarvitsevat välisäilytyspai-kan tai ns.puskurivaraston.

Keskikokoisille tuotteille (hyllyjen kantavuus voi olla 350kg per hylly).Esimerkiksi komponenttien varas-tointi ja käsittely, työkalut ja muut painavemmat varaosat.

Megamat RS 180 Megamat RS 350 Megamat RS 650Kevyille tuotteille kuten tekstiilit ja pientavara. Sopii erinomaisesti hotelli-, lääketiede-, ajoneuvo-, mekaani-, ja elektroniikka-aloille.

Edut pähkinänkuoressa

– Varastoautomaatin nopeus- tuotteet helposti saatavilla

– Enemmän varastotilaa kompak-tin kokoisen varastoautomaatin ansiosta

– Moduulipohjainen suunnittelu takaa automaatin muunnelta-vuuden tarpeen mukaan

– Säästä arvokasta varastotilaa vähän lattiatilaa vievän varas-toautomaatin ansiosta

– Erinomaiset turvallisuus- ja ergonomiaominaisuudet

Page 16: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

1 2 3 4

16

Nopeus ja tuottavuus– Korkea keräilytiheys– Nopeasti toimiva moottori– Optimaalinen tilankäyttö– Keräilyvirheiden

vähentyminen– Lyhyet keräilyajat– Varastopaikan näyttö

Enemmän tilaa paremmassa järjestyksessä– 60 % parempi

varastokapasiteetti– Hyvin organisoitu

pienosavarasto– Tuotteet helposti käsillä– Soveltuu kaikenkokoisille

tuotteille ja säilytyslaati-koille

Yksilöllinen ja joustava ratkaisu– Moduulipohjainen muun-

neltava ratkaisu– Helposti muunneltava

hyllyjärjestelmä– Monia mahdollisuuksia

muuttaa järjestelmää tarpeiden mukaan

– Monta eri vaihtoehtoa tuotteiden säilytysjärjes-telmään

– Yksittäinen varastoautomaat-tiratkaisu tai liitettynä toimin-nanohjausjärjestelmään

Standard Solution | Vertical Carousel

Monipuolinen, muunneltava ja helppokäyttöinen:Vakuuttavat edut taloudelliseen ja turvalliseen varastointiin

Laatua ja tehokkuutta– Merkittävän vähäiset elinkaa-

rikustannukset (TCO)– Sertifi otu laatu- ja

ympäristösuojelu– Suunnittelu ja

valmistus Saksassa asiantunijoiden toimesta

– Maailmanlaajuinen huoltopalvelu: Kardex Remstar Life-Cycle palvelu

Page 17: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

5 6 7 8

17

Ergonominen suunnittelu– “tavara ihmisen luo”

periaate– “aja ja katso” mahdollisuus– Optimoitu käyttäjäystäväl-

lisyys– Yksinkertaiset hyvin

toimivat liukuovet

Turvallisuus– Hätäkatkaisin sähköviko-

jen varalle– Yksinkertaisen klikkijärjes-

telmän avulla on laite helppo ja nopea asentaa ja järjestelmä takaa myös laitteiston varman paikalla pysymisen

– Kulunvalvonta– Optimaalinen turvallisuus

työntekijöille ja tuotteille– Turvallisuussertifi oitu

Teknologia– Moderni design– Ketjunkiristin, joka takaa

automaatin helpon toimivuuden

– Modernit ja kestävät materiaalit

– Logicontrol- laiteohjaus– Power Pick Global varas-

tonhallintaohjelmisto

Varma investointi– Pitkäikäinen ja kestoinen

varastoautomaatti– Automaatin jälleenrakennus

tarpeen mukaan myöhemmin vaivatonta

Page 18: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

18

Standard Solution | Horizontal Carousel

Kardex Remstarin horisontaalinen karusellivarasto:Tehokasta keräilyä ja varastointia

Page 19: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

19

Kardex Remstarin horisontaalinen karusellivarasto on luotettava automaattivarasto, johon tuotteet voi varastoida ja käsitellä nopeasti ja virheettömästi. Tämä tekee automaatista erittäin kustannustehokkaan.

Page 20: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

20

Standard Solution | Horizontal Carousel

Horisontaalisesta karusellivarastosta on tuotteiden keräily ja varastointi nopea ja helppo suorittaa kustannustehokkaasti.

Periaate Kardex Remstarin horisontaalinen karu-sellivarasto sopii parhaiten varastorat-kaisuihin, joissa tuotteet täytyy olla hel-posti ja nopeasti saatavilla. Karusellivarasto on erittäin kustannuste-hokas ratkaisu, joka toimii muiden Kardex Remstarin automaattien tavoin “tavara ihmisen luo” periaatteella. Automaatti suunnitellaan olemassa ole-van huonekorkeuden mukaan, jolloin va-rastotila hyödynnetään optimaalisesti. Käyttöaukko on sijoitettu automaatin eteen keskelle ja usein automaatteja on useampi vierekkäin ns.keräilyasemana,

jolloin työntekijän on helppo suorittaa tilauskeräilyä nopeasti ja tehokkaasti. Työntekijän ei tarvitse käyttää montaa askelta yksiköiden käyttöaukkojen välillä liikkumiseen.

Keräilytehokkuus Nopea käsittely- ja toimitusaika sekä tavaravirta ovat tämän päivän kriteerejä tehokkaassa varastonhallinnassa. Kardex Remstarin horisontaalinen karu-sellivarasto täyttää kaikki nämä kriteerit erinomaisesti ja tarjoaa optimaalisen tavarakäsittelyn. Mikäli automaatit ovat käytössä ns.keräilyasemana, työskente-

levät kaikki automaatit samaan aikaan. Automaatit odottavat aina kerääjää ja tämä minimoi kaiken odotukseen käytet-tävän ajan.

Varastonhallintaohjelmisto Horisontaalikarusellin ja ohjelmiston vä-lillä toimiva varastonhallintaohjelmisto (esim. Power Pick Global) sekä optisesti toimivat näytöt auttavat saavuttamaan paremman keräily tehokkuuden. Mikäli käytössä on ryhmäkeruu, keruutehok-kuus paranee entisestään ja tilauskeräi-lyn tehokkuus kasvaa huippuunsa.

Tehokasta varastointia ja tilauskeräilyä

Kardex Remstarin horisontaalinen karusellivarasto:Nopeaa ja tehokasta keräilyä

Page 21: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

21

Kardex Remstarin horisontaalinen karusellivarasto: nopeutta ja tehokkuutta

Optimaalinen varasto- ja keräysjärjestelmä“Tavarat ihmisen luo” järjestelmä vähen-tää tuotteiden noutoon ja siirtämiseen käytettävää aikaa huomattavasti. Yksi eniten aikaa vievä suoritus varastoissa on työntekijän liikkumiseen käyttämä aika. Käytettäessä horisontaalista karu-sellivarastoa liikkumiseen käytetty aika vähenee 65 prosentista vain 10 prosent-tiin. Tuotteet ovat helposti ja nopeasti saatavilla automaattivarastosta, jolloin tuotteiden noutoon ja etsimiseen ei mene aikaa lainkaan.

Virheetöntä keräilyä Optimaaliset näyttöominaisuudet autta-vat vähentämään keräilyvirheet alle yh-teen prosenttiin. Keräilijä näkee tarvitta-vat tuotetiedot ja hyllypaikat helposti näytöltä, jolloin keräilyvirheen mahdolli-suus on todella vähäinen.

Joustavaa varastointia Yhteen varastoautomaattiin on mahdol-lista varastoida tuotteita 54 tonnin edes-tä, jolloin myös painavienkin tuotteiden varastoiminen on mahdollista. Lisäksi jokaisen hyllyvälin korkeutta ja hyllyn kantavuutta voi säädellä, jolloin eri pai-noisten ja kokoisten tuotteiden varastoi-minen ja keräily on vaivatonta.

– – Lisääntynyt tuottavuusLisääntynyt tuottavuus

– – Vähentyneet kustannuksetVähentyneet kustannukset

– – Lisääntynyt joustavuusLisääntynyt joustavuus

Virheetöntä tilauskeräilyä Joustavaa varastointia Turvallisuus

Edut pähkinänkuoressa:

– Lisääntynyt tuottavuus

– Vähentyneet kustannukset

– Lisääntynyt joustavuus

Turvallisuus Hyvät turvallisuusominaisuudet tekevät automaatista erittäin turvallisen käyttää. Automaatissa olevat turvaovet minimoi-vat onnettomuusriskin, jolloin työntekijä voi turvallisesti suorittaa tuotteiden keräilyä.

Page 22: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

1 2 3

22

Standard Solution | Horizontal Carousel

Kardex Remstarin horisontaalinen karusellivarasto:Horisontaalisen karusellin mahdollisuudet

Hyllyjen kantavuudet: 450 kg, 680 kg ja 900 kg

Varastoautomaatin sisäkor-keus: 1,8- 3,65 m

Luja, luotettava ja helppohoi-toinen (automaattinen ketjun voitelu)

Page 23: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

5 64

23

Keräilyasema useammalla eri tasolla ja varastolaiturilla varustettuna

Keräilyasema useammalla eri tasolla

Keräilyasema neljällä yksiköllä

Keräilyasema kolmella yksiköllä

Esimerkki keräilyasemiaKeräilyasema käsittää vähintään kaksi ja enintään neljä horisontaalista automaattia. Keräilyasemia voi asettaa moniin eri muotoihin riippuen niiden muotoilusta ja koosta.

Varastoautomaatin kokonaiskor-keus: 2,2- 4,1 m

Automaatin kierrosnopeus: 24 m per minuutti

Automaatin moottori on sijoitettu yksikön sisään, joka sallii työskentelyn eri tasoissa

Page 24: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

24

Standard Solution | Vertical Carousel

Kardex Remstar Lektriever®:tilaa säästävä, suojattu ja kontrolloitu pääsy tiedostoihin ja mediadokumentteihin

Page 25: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

25

Lektriever on automatisoitu tilaa säästävä aineistovarasto, johon voi varastoida tuhansia tiedostoja, kortistoja ja eri mediatiedostoja (CD, DVD). Järjestelmä on oiva ratkaisu dokumenttien käsittelyyn ja niiden turvalliseen arkistoimiseen.

Page 26: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

1 2

26

Standard Solution | Vertical Carousel

Kardex Remstarin Lektriever aineistovaraston edut ja ominaisuudet:Säästä aikaa, tilaa ja rahaa samalla, kun kasvatat tuottavuutta

Ergonomia ja arkistojen helppo saatavuus– Automaattinen aineistojen nouto– Välttyminen kurkottelulta ja liikkumiseen

käytetyltä ajalta, työtehokkuus parantuu– Automaatti tarjoaa kaikille työntekijöille helpon

ja vaivattoman pääsyn tiedostoihin riippumatta henkilökohtaisista rajoitteista

Työtason mahdollisuudet– Elektronisesti toimivaa työtason korkeutta voi

säätää 770 mm ja 1000 mm välillä riippuen siinä työskentelevän henkilön pituudesta, automaat-tiin on mahdollista ohjelmoida neljä eri korkeustasoa

– Mekaanisesti toimivaa työtason korkeutta voi säätää 50 mm välein 770 mm ja 1000 mm korkeuksien välillä

– Staattista työtasoa voi säätää 750 mm ja 1000 mm välillä riippuen työskennelläänkö siinä istuma- vai seisoma-asennossa

– Työtason voi tarvittaessa taivuttaa ala-asentoon antamaan enemmän tilaa koneen lähettyville

Page 27: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

3 4

27

Erinomainen ratkaisu arkistointiin Lektriever aineistoautomaatilla.

Paloturvallinen– Laaja valikoima paloturvattuja mahdollisuuksia– Paloherkät materiaalit voi varastoida paneelien

sisäpuolelle, jotta riski niiden syttymiseen on vähäinen

– Paloturvallisia järjestelmiä voidaan asentaa automaatin tiettyihin osiin niin, että palo ei pääse leviämään

– Paloturvallinen ratkaisu on mahdollista asentaa kattamaan koko automaatin

– Kaikkiin automaatteihin suositellaan vahvasti vähintään paloturvallisten ovien asentamista, jotka auttavat tukahduttamaan paloa

Automaatin väri ja muotoilu– Automaatin värin voi valita laajasta RAL

standardivalikoimasta, jotta sen saa parhaiten sopimaan konttoriympäristöön

– Automaattiin on mahdollista valita esimerkiksi puuviilua tai muuta erikoismateriaalia halutun tarpeen mukaan

– Työtasoja on mahdollista valita eri väreissä ja materiaaleissa halutun ilmeen mukaan

Page 28: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

28

Standard Solution | Vertical Carousel

Kardex Remstar Lektriever:Yksinkertainen ja varma tiedostojen ja median arkistointijärjestelmä

Lektriever on automatisoitu tilaa säästävä aineistovarasto, johon voi varastoida tuhansia tiedostoja, kortistoja ja eri mediatiedostoja (CD, DVD). Järjestelmä on oiva ratkaisu dokumenttien käsittelyyn ja niiden turvalliseen arkistoimiseen. Valitsemalla Lektriever automaatin tiedät aina mitä on tallennettu mihinkin ja voit kontrolloida eri henkilöiden pääsyä eri tiedostoihin.Lektriever on erinomainen tilaa säästävä ratkaisu, johon voi varastoida kaikki toi-miston päivittäisessä käytössä tarvitta-van materiaalin. Automaattiin voi varas-toida kaikki tärkeät dokumentit ja tiedostot niin, että varastointi vie erittäin vähän tilaa ja tiedostot ovat helposti kä-sillä. Samalla varastointiratkaisu näyttää siistiltä ja materiaali säilyy puhtaana automaatin sisällä.

Tuottavuuden lisääntyminenTuottavuutta on helppo mitata: kuinka kauan kestää noutaa asiakirjat ja erilai-set tiedostot? Tarvitseeko asiakirjojen hakemiseksi suorittaa monta tarpeeton-ta liikettä, kuten kumarrella, kurkotella tai hukata aikaa asiakirjojen luokse pää-semiseksi? Mitkä ovat seuraukset, jos tarvittavaa asiakirjaa tai tietoa ei löydy?

Kuinka kauan aikaa kuluu niiden etsimi-seen? Automatisoimalla tiedostojen ar-kistoinnin, on niiden käsittely mahdollis-ta työpisteen vieressä. Työskentely on vaivatonta ja tehokasta ja sen voi suorit-taa istuen tai seisten. Tutkimukset osoit-tavat, että arkistointi Lektrieverissä te-kee työskentelystä tuplasti tehokkaampaa verrattuna perinteiseen hylly/kaappiarkistointi järjestelmään.

Varastotilan maksimointiLektriever automaatin voi asentaa hyö-dyntäen koko tilan huonekorkeuden. Au-tomaatin voi myös asentaa monen eri kerroksen läpi (mikäli tämä on otettu huomioon rakennuksen suunnittelussa), jolloin lattiapinta-alan käyttö on erittäin vähäinen. Muihin ratkaisuihin verrattuna, kun kyse on tilan käytöstä, on Lektriever

voittamaton valinta arkistointimateriaa-lin säilytykseen. Lektriever on tuplasti tehokkaampi järjestelmä kuin laatikko- ja horisontaalinen kaappijärjestelmä.

Page 29: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

29

Kardex Remstar Customised Solution

Kardex Remstarin erikoisratkaisut:Varastointi ja keräily erityisolosuhteissa

Asiantuntemus ja erityisosaaminen, joka takaa parhaimman laadun ja teknologian- Kardex Remstarin varastoratkaisut erityisolosuhteita varten kuten lämpötila-, kosteus-, tai puhdastilaratkaisut.Tarvitsetko varastoratkaisua tuotteille, jossa lämpötilalla, kosteudella tai puhtaudella on erityismerkitys? Kardex Remstarilla on ratkaisu. Varasto-järjestelmämme avulla pystyy vaadittuja erityisominaisuuksia valvomaan. Varas-toautomaatin sijoittaminen ei vaadi eri-tyisolosuhteita ja automaatin voi sijoit-taa myös niin, että vain käyttöaukko on erityisolosuhteita vaativassa tilassa.

Kardex Remstarin kosteutta valvova järjestelmä– Nitrogeenin avulla voidaan saavuttaa

vain 10 % ilmankosteus– Adsorption kuivauksen avulla mah-

dollisuus saavuttaa 5 % suhteellinen kosteus

– ESD- mukautettu suunnittelu

Kardex Remstarin lämpötilaa tarkkaileva järjestelmä– Pakasteiden varastoiminen -20°C

(hygenia otettu huomioon suunnittelussa)

– Korkean lämpötilan vaativien tuotteiden varastointi, jopa +70°C

– +/-1°C lämpötilan vaihtuminen maksimissaan

Kardex Remstarin puhtautta vaativa järjestelmä– Puhtaustilan luokitus EN ISO:n

mukaan, 5-8, aste 5 saatavilla erikoistilauksena

– +/-1°C lämpötilan vaihtuminen maksimissaan

– Yli- ja alapaine tarkkailu– Sileät pinnat– Hygenia suunniteltu

Edut pähkinänkuoressa:

– Matalat käsittelykustannukset

– Ehdoton suoja ja turva varastoi-taville tuotteille

– Matalammat investointikustan-nukset kuin muissa tavanomai-sissa ratkaisuissa

– Huone huoneessa ratkaisu, yk-sittäiset moduulit voivat olla si-joitettuna ns.harmaalle alueelle

– Joustava automaatin sijoittami-nen, ei vaadi erityistä rakennus-teknistä ratkaisua

2929–– Huone huoneessa ratkaisu yk-Huone huoneessa ratkaisu yk-Huone huoneessa ratkaisu, yk- huoneessa ratkaisusittäiset moduulit voivat olla si-sittäises t moduulu it voivat t olla sijoitettuna ns.harmaalle alueellejoitettuna ns.harmaalle alueelle

– – Joustava automaatin sijoittami-Joustava automaatin sijoittami-nen, ei vaadi erityistä rakennus-nen, ei vaadi erityistä rakennus-teknistä ratkaisuateknistä ratkaisua

Page 30: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

30

Software Solution | Warehouse Management System

Kardex Remstar Power Pick® Global:Innovatiivinen varastonhallintaohjelmisto parempaan ja tehokkaampaan varaston ja tuotteiden käsittelyyn

Kardex Remstar Power Pick Global varastonhallintaohjelmisto optimoi logistiikkaa ja mahdollistaa ensiluokkaisen tehokkuuden ja asiakaspalvelun.

Jo 15 vuoden ajan on Kardex Remstar ke-hittänyt ja uudistanut ohjelmistoratkai-suja palvelemaan asiakkaidemme vaati-via logistisia tehtäviä. Varastoautomaatit yhdessä ohjelmiston kanssa palvelevat kokonaisvaltaisesti asiakkaan tarpeita ja edesauttavat tehokkuutta ja tuottavuut-ta. Kilpailukykymme ja kokemuksemme sulautuvat yhteen uuden sukupolven Power Pick Global ratkaisussa. Tämä moderni ja käyttäjäystävällinen ohjel-misto, jota kehitetään jatkuvasti, tarjoaa mahdollisuuden hallinnoida logistiikkaa nykypäivän ratkaisulla. Huolimatta alas-ta tai työprosesseista, auttaa Power Pick Global saavuttamaan tehokkaimman logistisen ratkaisun. Kardex Remstarin ammattitaitoiset ohjelmoijat auttavat löytämään tehokkaampia ratkaisuja va-rastonhallintaan. Myös räätälöidyt ohjel-mistoratkaisut ovat mahdollisia. Kardex Remstarin ohjelmistoasentajat asentavat ohjelmiston vaivattomasti sekä tarjoavat IT-tukea 24/7 palvelulla.

VarastonhallintaKeskeisempiä asioita varastonhallinnas-sa ovat oikeiden tuotteiden tunnistus, keräily, varastokapasiteetti ja tuotteiden lähetys oikeaan paikkaan. Varastoauto-maatit kuten horisontaalinen karuselliva-rasto, Megamat RS tai Shuttle XP toi-miessaan Power Pick Global varastonhallintaohjelmiston kanssa tar-joavat tehokkaimman ratkaisun varas-tonhallintaan ja logistiikkaan. Varaston-hallintaohjelmistoa voi myös käyttää tavallisten lava- ja hyllyratkaisujen kans-sa. Jokaisessa teknologia ratkaisussa on omat erityisetunsa. Ratkaisujen avulla saat vapautettua varastosta arvokasta tilaa.

Tuotteiden käsittelyVarastonhallintaohjelmiston avulla on mahdollisuus kontrolloida tärkeintä omi-naisuutta varastonhallinnassa, tavaravir-taa. Ohjelmiston avulla on mahdollista kontrolloida mm. seuraavia ominaisuuk-sia; FIFO, sarja- ja eränumerot sekä pa-rasta ennen päiväykset. Lisäksi ohjel-miston avulla on helppo suorittaa inventaariot automaattisesti useilla eri päätteillä häiritsemättä varaston muuta toimintaa.

Tilan käytön optimointiInvestoimalla Kardex Remstarin varas-toautomaattiratkaisuihin voit parantaa varastotilan käyttöä 35 %:lla. Investoi-malla myös varastonhallintaohjelmis-toon parantuu varastotilan käyttö enti-sestään- varastonhallintajärjestelmän sisältämien algoritmien avulla voidaan optimoida varastopaikat tuotteiden painon, korkeuden tai halutun alueen mukaan.

Page 31: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

31

Suorita tuotteiden keräily tehokkaasti ja ergonomisesti, vähennä merkittävästi keräilyaikaa, vapauta varaston resursseja ja kasvata varaston tuottavuutta. Power Pick Global ohjelmiston avulla sopeudut muuttuviin tarpeisiin nyt ja jatkossa.

TehokkuusIntegroidun Power Pick Global ohjelmis-ton avulla lisäät työtehtävien tehokkuut-ta merkittävästi. Ohjelmiston avulla voi suorittaa ryhmäkeruuta säästäen arvo-kasta aikaa, joka parantaa varastotoi-mien tehokuutta ja tuottavuutta huomat-tavasti. Power Pick Global ohjelmiston HoriOpt toiminto mahdollistaa useam-man varastoautomaatin käytön saman-aikaisesti.

TarkkuusPower Pick Global ohjelmiston avulla keräilytarkkuus on jopa yli 99%. Ohjel-miston ominaisuuksia ovat mm.viivakoo-di, eränumero- ja valo-ohjattu keräily. Näiden ominaisuuksien avulla keräilyvir-heet vähenevät käytännössä nollaan.

TurvallisuusIntegroidun Power Pick Global ohjelmis-ton avulla kontrolloit käyttäjäoikeuksia ja kaikkia varastotapahtumia, jolloin tuot-

teiden ja tilausten seuranta on vaivatonta. Jokainen ohjelmistolla tehty tapahtuma on jäljityskelpoinen.

IntegroituminenKaikki Power Pick Global ohjelmistot ovat Windows pohjaisia ja niiden inte-groiminen lähes kaikkiin WMS tai ERP järjestelmiin on mahdollista. On kysees-sä sitten tavallinen “plug and play” jär-jestelmä tai erikoissuunniteltu ratkaisu.

RäätälöitävyysOli kyseessä sitten pieni varasto tai suuri jakelukeskus, on Power Pick Global mahdollista räätälöidä omien tarpeiden ja vaatimusten mukaan. Ohjelmistoa on mahdollista muuttaa ja kehittää myö-hemmin mikäli siihen on tarvetta.

* Windows® on Micorosft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.

Räätälöityjen ohjelmistojen lisäksi on mahdollista valita valmis pakettirat-kaisu seuraavista:– Cleverstore 1000

Yksinkertainen varastonhallin-taohjelmisto

– Smartpick 6000Ohjelmistopaketti, joka kattaa edistyneen keräilyn, jossa keräilyti-heys on korkea

– Smartpick 5200Ohjelmistopaketti, joka kattaa edisty-neen keräilyn, jossa keräilytiheys on kor-kea, sopii erityisesti elektroniikka-alalle

Monikäyttöinen ja käyttäjäystävällinen ja paljon muuta – monia syitä valita Power Pick Global.

Power Pick Globalin käytön periaatteet

Edut pähkinänkuoressa:

– 75 % lisääntynyt varastointitila

– 35 % parantunut varastokapasiteetti

– Keräilyvirheiden vähentyminen 0 %:n

– Toimitustarkkuuden lisääntyminen 99 %:n

3131313131– ToimitustarkkuudenToimitusu tarkkuuddene

lisääntyminen 99 %:nlisääntyminen 99 %:n

Page 32: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

JMIF(Java Machine Interface)

32

Software Solution | Linking External Management Systems

Kardex Remstar JMIF:Kehittynyt järjestelmätulkki toiminnanohjausjärjestelmään

Varastoautomaatit voidaan yhdistää toiminnaohjausjärjestelmään vaivattomasti.

Linkkinä toiminnanohjausjärjestel-mään Kardex Remstar JMIF mahdollistaa yhden tai useamman automaatin, rulla-radan tai merkkivalojen yhdistämisen toiminnanohjausjärjestelmän kanssa. Valittavissa useita eri liitäntätekniikoita.Valittavissa on useita eri liitäntäteknii-koita ja JMIF ei tarvitse tietokantaa toi-miakseen.

Kardex Remstar JMIF: JMIF liitäntämahdollisuus toimii yksin-kertaisella, jaetulla, paljon testatulla “open source” komponentilla ja voi toi-mia eri alustojen välillä. Tämä johtuu jär-jestelmän käyttämästä Java® teknolo-giasta. JMIF ohjelmistoa voidaan käyttää Windows palveluna ilman käyttöliitty-mää. Kardex Remstar JMIF voi käsitellä suuria määriä eri toimintoja samaan

aikaan, siinä on lukemattomat määritte-lymahdollisuudet ja sillä voi hallinnoida montaa eri järjestelmää samaan aikaan. Siitä huolimatta suoritustaso säilyy samana.

Tyypillisiä JMIF ratkaisuja– Kardex Remstarin varastoautomaatti

liitettynä toiminnanohjausjärjestel-mään

– Toimii linkkinä Kardex Remstarin varastoautomaatin ja SAP® järjestelmän välillä

– Toimii linkkinä Kardex Remstarin Power Pick Global ohjelmiston ja toi-minnanohjausjärjestelmän välillä

– Liittää muiden valmistajien varas-toautomaatin toiminnanohjausjärjes-telmään

* Java® on Sun Microsystems (ostettu 2010 Oracleta) rekisteröimä tavaramerkki.

Edut pähkinänkuoressa:

– Toimiva ratkaisu alustasta riippumatta

– Hyvä suorituskyky

– Plug in- liitäntä

– Useiden eri järjestelmien ja au-tomaattien kontrollointi ilman suorituskyvyn laskemista

– Laajat määrittelymahdollisuudet

– Toimiva ratkaisu alustasta ToT imiva raratkaisu alulustasta riippumattariippumatta

–– Hyvä suorituskykyHyvä suorituskyky

– Plug in- liitäntäPlug in- liitäntä

– – Useiden eri järjestelmien ja au-Useiden eri järjestelmien ja au-tomaattien kontrollointi ilmantomaattien kontrollointi ilman suorituskyvyn laskemistasuorituskyvyn laskemista

– Laajat määrittelymahdollisuudet

Page 33: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

33

Kardex Remstar Drive:ohjelmistopaketti SAP® järjestelmän kanssa varastoautomaattien hallinnointiin

Software Solution | Linking to SAP Systems

Ensiluokkainen ratkaisu SAP® järjestelmään varastoautomaattien hallinnointiin.

SAP integraatioKardex Remstar Drive on ohjelmistopa-ketti, joka on erityisesti kehitetty SAP® ECC6.0:lle (tai suuremmalle) ja se on täysin integroitu SAP® GUI:n kanssa. Tämä on erittäin hyödyllinen lisä SAP® järjestelmään. Jo käytössä oleviin SAP® ominaisuuksiin ei Driven lisäämisellä ole vaikutusta.

Kaikkien Kardex Remstarien ja mui-den valmistajien varastoautomaattien hallinnointi onnistuu DrivellaKaikkia varastoautomaatteja voi hallin-noida suoraan SAP®-järjestelmästä Kardex Driven avulla. Samaan aikaan, hallitseva SAP® järjestelmä kontrolloi kaikkia varastoalueita ja –paikkoja. Kardex Drive ei hallinnoi yksittäisiä va-rastoalueita- ja paikkoja, jonka vuoksi Kardex Drive ei tarvitse tietokantaa.

Helppo asennus ja koulutusKardex Driven asennus on todella helppo suorittaa ja myös SAP®- järjestelmää hallinnoiva henkilö pystyy sen suoritta-maan. Asetukset ja määritykset voi Kardex Remstar hoitaa etäyhteydellä. Kardex Driven ja SAP® järjestelmän yhteenluominen on niin sulavaa, että erityiskoulutusta ei henkilökunnalle juuri tarvita.

* SAP® on SAP SE:n rekisteröimä tavaramerkki.

Edut pähkinänkuoressa:

– hallinta tapahtuu suoraan SAP®-järjestelmästä

– ylimääräistä laitetta Kardex Driven ja SAP®-järjestel-män välille ei tarvita

– helppo asennus ja vähäinen koulutuksen tarve

– ei vaikutusta olemassaoleviin järjestelmämäärityksiin

3333– helppo asennus ja vähäinenhelppo asennus ja vähäinen

koulutuksen tarvekoul tutuksen tarvrve

– – ei vaikutusta olemassaoleviinei vaikutusta olemassaoleviinjärjestelmämäärityksiinjärjestelmämäärityksiin

Asiakaskohtaiset integraatiot Asiakaskohtaiset eirtyisprosessit kuten esimerkiksi RF terminaalit on helppo integroida ja niihin voi tehdä muutoksia myös myöhemmin.

Page 34: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

34

Standard Solution | Machine Controls

Kardex Remstar Logicontrol® 100/200:Yksinkertainen laiteohjaus Kardex Remstarin varastoautomaatteihin

Innovaatiota vain yhdellä napin painalluksella: oiva ratkaisu Kardex Remstarin varastoautomaattien hallintaan.

Laiteohjaukset kuten Logicontrol 100/200 ovat oiva ratkaisu käyttäjäystävälliseen, yksinkertaiseen ja ergonomiseen varas-toautomaattien hallinnointiin. Logicontroll- laiteohjauksessa on koske-tusnäyttö, jota on vaivatonta käyttää. Kardex Remstarin varastoautomaatit Shuttle XP ja Megamat toimitetaan au-tomaattisesti Logicontrol-laiteohjauksen kanssa, joka hoitaa hylly- ja varastopai-kat ja raportit käyttäjäystävällisesti.

Logicontrollin avulla on helppo hallinnoi-da varastoa ja laite ei tarvitse ERP- jär-jestelmää toimiakseen. Tämä tarkoittaa:– ylimääräistä hardware-laitetta ei

tarvita– pc-laitetta ei tarvita– mikäli Logicontrol halutaan myöhem-

min liittää PC:hen, kaikki data on helposti siirrettävissä

Edut pähkinänkuoressa:

– ylimääräistä hardware-laitetta ei tarvita

– helppokäyttöinen

– ergonominen

– yhdellä ohjauslaitteella voi kontrolloida jopa kolmea varastoautomaattia

– helppo liittää myöhemmin laajempaan PC-ratkaisuun

ei tarvitaei tarvita

– helppokäyttöinenhelppokäyttöinen

– ergonominenergogonon mineen n

–– yhdellä ohjauslaitteella voi yhdellä ohjauslaitteella voi kontrolloida jopa kolmeakontrolloida jopa kolmeavarastoautomaattiavarastoautomaattia

– – helppo liittää myöhemminhelppo liittää myöhemminlaajempaan PC-ratkaisuunlaajempaan PC-ratkaisuun

Page 35: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

35

Luotettava, järkevä ja turvallinen laiteohjaus pienemmille varastoille sekä “stand alone” varastoautomaateille.

Logicontrol 100- “kynä ja paperi”Logicontrol 100 on peruslaiteohjaus rat-kaisu, joka korvaa perinteisen “kynä ja paperi” mallin. Virheetön tuotteiden va-rastointi ja keräily onnistuu yksinkertai-sen tuotelistauksen avulla. Tuotteille vain määritellään omat varastopaikat. Aakkosnumerollinen näppäimistö on mahdollisuus tilata erikseen.

Logicontrol 200- varasto- ja inventaariohallinta Logicontrol 200 perustuu Logicontrol 100 laiteohjaukseen, mutta siinä on lisäksi edistyneemmät varaston-hallintaominaisuudet, joiden avulla ni-mikkeelle voidaan antaa tarkka varasto-paikka. Logicontrol 200:ssa on myös inventaario asetus, joka helpottaa tuote-virran seurausta ja varastonhallintaa.

Laiteohjaus pystyy hallitsemaan jopa 8000 eri tuotetta, 8000 eri hylly/varasto-paikkaa ja seitsemää eri varastopaikka-kokoa sijoitettuna jopa kolmeen varas-toautomaattiin. Logicontrol 200:ssa on automaattisesti liitäntämahdollisuus PC:n tai kannettavaan, joten tiedonsiir-toa voi suorittaa helpoimmalla mahdolli-sella tavalla.

Logitools- Logicontrol 200 hallintatyökalutLogitoolsin web-sovellus on hallintaoh-jelma, jota voi käyttää web-selaimen kautta ja sillä voi hallinnoida tietokan-taa. Selaimen kautta voi hallinnoida seu-raavia asioita:– Tehdä varmuuskopion sekä

palauttaa sen– Tuoda ja viedä tietoja – Muokata ja poistaa tietojaLisäksi ohjelmassa voi jäljittää siellä tehtyjä tapahtumia, tulostaa tai lajitella tietoja. Tämä tapahtuu integroidun seu-raustoiminnon avulla.

Page 36: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

36

Kardex Remstar on aina valmis palvelemaan- huolimatta milloin, missä ja miten meitä tarvitaan, vuorokauden ympäri, mikäli sitä haluat. Elinkaaren hallinta kolmessa kätevässä paketissa:

PERUS-paketti tarjoaa turvallisen perustan takaamaan pitkällä aikavälillä dynaamisen varastosi toiminnat. Se ei kata ainostaan oikeudellisia vähimmäisvaatimuksia vaan menee siitä pidemmälle. Ammattitaitoiset Kardex Remstar huoltoteknikkomme huolehtivat varastojärjestelmänne ylläpidosta.

PLUS-paketti tarjoaa Perus-paketin lisäksi varastojärjestelmänneylläpitopalvelut 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Mikäli toivot vielä varmempaa luotetta-vuutta ja turvallisuutta varastoauto-maattien ylläpidon suhteen, on EXTRA-paketti paras ratkaisu. Huolto-paketti on “all inclusive”, joka sisältää kaikki tarvittavat varaosat ja takaa ym-pärivuorokautisen ylläpidon vuoden jo-kaisena päivänä.

PERUS

Kardex Remstar Life-Cycle-Management

Kardex Remstarin Elinkaaren hallinta:Kustannustehokkuutta, varastoauto-maattien pitkäikäisyyttä ja turvallisuutta

PLUS EXTRA

Page 37: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

Tehokkuutta

Kestävyyttä

Turvallisuutta

37

Kardex Remstar Elinkaaren hallintapalvelut

Lisätietoja:www.kardex-remstar.com

Haluatko kuulla lisää palveluistamme? Autamme mielellämme räätälöimään juuri Teidän tarpeisiinne sopivan palvelun.

Ohjelmistotuki

Asennus ja käyttöönotto

Turvatarkastukset

Puhelintuki

VaraosatKorjaukset

Siirtojen hallinta

Päivystyspalvelu

Koulutus

Varaosapaketit

Muutokset Huolto

Page 38: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

38

Kardex Group

Kardex Group:Luotettava kumppanisi keräily- ja varastoratkaisuihin

Kardex Group on yksi mailman johtavista varastoautomaattien ja automaattisten arkistointijärjestelmien valmistajista.

Yrityksemme on erikoistunut kehittämään innovatiivisia tuot-teita, palveluita ja asiakasneuvontaa. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa auttaaksemme heitä menesty-mään paremmin.

Menestyksekkään liiketoimintamme kautta tarjoamme työnte-kijöillemme haastavan ja mahdollisuuksia täynnä olevan ura-mahdollisuuden.

Page 39: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

39

Mlog Logistics GmbH on yksi johtavia automaattis-ten varastoratkaisujen ja tavaravirta ratkaisujen tuottajia. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Neuenstadt am Kocherissa. Yrityksellä on yli 40 vuoden koke-mus automaattisten varastoratkaisujen suunnitte-lusta, toteuttamisesta ja ylläpidosta ja vuodesta 2010, toukokuusta on yritys kuulunut Kardex Group:n.

Kardex Mlog on menestyksekkäästi toteuttanut yli 800 varastoratkaisua ja heidän innovatiivisten tuotteiden ja kokemuksensa johdosta täyttyvät asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset nopeasti ja vaivattomasti.

Kardex Remstar on yksi maailman johtavimpia varastoautomaattien ja -järjestelmien valmistajia. Vuodesta 1973 on Kardex Remstar asentanut yli 140 000 varastojärjestelmää toimisto-, varasto – ja vähittäistavarakauppa-aloille.

Jokaisen tuotteen tarkoitus on kasvattaa juuri Teidän yrityksenne kannattavuuta sekä tehostaa työprosesseja. Yksilölliset ratkaisumme auttavat Teitä hyödyntämään koko käytettävissä olevan tilan parhaiten.

Page 40: KardexRemstar ProductPortfolio FI€¦ · Kardex Remstar Megamat RS – Paternosterit Kardex Remstar Horisontaali karusellivarasto – Horisontaali karusellivarasto Kardex Remstar

110

2C-0

215-

FI-1

301-

MD

S11

02C

-021

5-FI

-130

1-M

DSAlankomaat

AustraliaBelgiaEspanjaIntiaIrlantiIso-Britannia

ItaliaItävaltaKiinaKyprosNorjaPuolaRanska

RuotsiSaksaSingaporeSlovakiaSuomiSveitsiTanska

Tsekin tasavaltaTurkkiUnkariUSAVenäjä

Tämän esitteen valokuvat ovat maakohtaisia ja jotkin yksityiskohdat saattavat poiketa toimitetuista laitteista. Pidätämme oikeuden muotoilun muuttamiseen sekä virheiden tai painovirheiden korjaamiseen toimituksen yhteydessä ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tässä esitteessä mainitut tavaramerkit ovat Kardex AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, mikäli toisin ei mainita.

Lisätietoja:www.kardex-remstar.com

Kardex Remstar:Aina lähelläsi – Maailmanlaajuisesti