KARO ARCHYVAS

 • View
  370

 • Download
  42

Embed Size (px)

Text of KARO ARCHYVAS

 • GENEROLO JONO EMAIIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA

  ISSN13926489

  KARO ARCHYVAS

  XXII

  Vilnius, 2007

 • 2

  Karo archyvas tstinis Generolo Jono emaiio Lietuvos karo akademijos Mokslo centro leidinys

  Mokslinis redaktorius ir sudarytojas

  plk. ltn. dr. Gintautas SURGAILIS,Vytauto Didiojo karo muziejus.

  Redaktori kolegijos nariai:

  prof. habil. dr. Algirdas AUBALIS, Generolo Jono emaiio Lietuvos karo akademija,

  prof. habil. dr. Gegoas BLAYKAS (Grzegosz Blaszczyk), Poznans Adomo Mickeviiaus universitetas (Lenkijos Respublika),

  doc. dr. Pranas JANAUSKAS, Vytauto Didiojo universitetas, Humanitarini moksl fakultetas,

  dr. Erikas JEKABSONAS (riks Jkabsons),Latvijos universitetas,

  doc. dr. Vytautas LESIUS,

  dr. Valdas RAKUTIS, Generolo Jono emaiio Lietuvos karo akademija,

  prof. habil. dr. Valdemaras REZMERIS (Waldemar Rezmer), Mikalojaus Koperniko universitetas (Torn, Lenkijos Respublika),

  dr. Rimantas ZIZAS, Lietuvos istorijos institutas.

  Stilist Loreta BarauskienVirelio dailinink Inga DambrauskienMaketavo Laima Adlyt

  Generolo Jono emaiio Lietuvos karo akademija, 2007

 • TURINYS

  Balt karyBos ankstyvajame geleies amiuje (vi a. pr. kr.) Bruoai(Dr. Manvydas VITKNAS, vilniaus universitetas) ..................................................5

  karas ir taika radvil Bir kunigaiktystje Xvi a. paBaigoje Xvii a. viduryje(Deimantas KARVELIS, Vilniaus pedagoginis universitetas, lietuvos istorijos katedra) ...........................................................................................4

  lietuvos nuostoliai 1812 m. kare(Dr. Virgilijus PUGAIAUSKAS, Lietuvos karo akademija, lietuvos istorijos institutas) ........................................................................................89

  lietuviai latvi auli daliniuose, latvijos kariuomenje ir latvi daliniuose, veikusiuose vokiei kariuomenje (19151945 m.)(Dr. riks JKABSONS, Latvijos universitetas) ........................................................111

  lietuvos kariuomens karinink skautika veikla 1918 1940 m.(Giedrius GLOBYS) .....................................................................................................131

  lenk provokaCijos neutralioje Zonoje 19211923 metais(Doc. dr. Vytautas LESIUS) ......................................................................................15

  karo padties klausimas lietuvos seimuose (19191927 m. )(Modestas KUODYS, vytauto didiojo universitetas) ..............................................219

  raudonosios armijos 16oji lietuvikoji auli diviZija: kelias nuo suFormavimo iki katastroFos prie aleksejevkos (1941 1943 m. vasaris kovas)(Dr. Rimantas ZIZAS, lietuvos istorijos institutas) ..................................................291

  lietuvos liaudies armijos reorganiZavimo 29j teritorin raudonosios armijos auli pulk istorija 19401941 m.(Aleksandr APENKO, istorijos moksl kandidatas, murmansko valstybinio pedagoginio universiteto visuotins istorijos katedros docentas) ..........................5

  dokumentai pasakoja:lietuvos kariuomens vyriausiojo taBo virininko plk. k. kirpos lietuvos kariuomens vystymo planas(Dr. Jonas VAIENONIS, vytauto didiojo karo muziejus)....................................364

 • 4

  PARTIcuLARITs De LART MILITAIRe BALTe LGe Du feR RcenT (V-I s. AV. J.c.)Dr. Manvydas VITKNAS, universit de vilnius .....................................................419

  LA GueRRe eT LA PAIx DAns LA PRIncIPAuT De BIRAI. (fIn xVIe MILIeu xVIIe sIcLes)Dr. Deimantas KARVELIS, universit pdagogique de vilnius .............................420

  PeRTes De LA LITuAnIe PenDAnTLA GueRRe De 1812Dr. Virgilijus PUGAIAUSKAS, acadmie militaire de la lituanie, institut dhistoire .........................................................................................................422

  Les LITuAnIens DAns Les unITs De cHAsseuRs LeTTons, DAns Les foRces ARMes LeTTonnes eT DAns Les unITs LeTonnes Au seIn De LARMe ALLeMAnDe (1915-1945)Dr. Eriks JEKABSONS, universit de la lettonie ...................................................424

  Les offIcIeRs Des foRces ARMes LITuAnIennes eT Le MouVeMenT scouT en 1918-1940Giedrius GLOBYS, universit de iauliai .................................................................425

  PRoVocATIons PoLonAIses DAns LA zone neuTRe en 1921-1923Dr. Vytautas LESIUS ................................................................................................426

  TAT De GueRRe en quesTIon Au seIMAs (PARLeMenT) (1919-1927)Modestas KUODYS, universit vytautas le grand de kaunas ...............................428

  LA 16e DIVIsIon LITuAnIenne De cHAsseuRs (AuLIAI) De LARMe RouGe: LA VoIe De foRMATIon Jusqu LA cATAsTRoPHe PRs DALeKseJeVKA (fVRIeR-MARs 1941-1943)Dr. Rimantas ZIZAS, institut de lhistoire de lituanie ...........................................40

  RefoRMATIon Des foRces ARMes LITuAnIennes Au coRPs MILITAIRe TeRRIToRIAL De LARMe RouGeA. EPENKO ..............................................................................................................42

  SOMMAIRE

 • 5

  Balt karyBos ankstyvajame geleies amiuje (vi a. pr. kr.) Bruoai

  Dr. Manvydas VITKNASVilniaus universitetas

  vadas

  io straipsnio tikslas aptarti balt karybos bruous ankstyvajame gele-ies amiuje, remiantis archeologini tyrinjim (vis pirma vykdyt dabartinje Lietuvos teritorijoje) duomenimis.

  Chronologija ir periodizacija. Ankstyvasis geleies amius seniausias geleies amiaus periodas. Tradicikai Lietuvos archeologijoje ankstyvasis ge-leies amius laikytas treiuoju ankstyvj metal laikotarpio periodu (po se-nojo ir naujojo bronzos amiaus1, atitinkamai xVIxII a. ir xIVI a. pr. Kr.)2. naujausioje Lietuvos archeologinje literatroje ankstyvasis metal laikotarpis skiriamas keturis periodus ankstyvj, vidurinj ir vlyvj bronzos amius bei ankstyvj geleies ami3. Lietuvos teritorijoje ankstyvasis geleies amius yra VI a. pr. Kr. Po jo seka dar trys geleies amiaus periodai senasis (IIV a.), vidurinysis (VIx) ir vlyvasis (xxII a./xIII a. pr.) geleies amius.

  Latvijoje ankstyvasis geleies amius, kaip ir Lietuvoje, yra VI a. pr. Kr.4Baltarusijoje geleies amius skiriamas du periodus ankstyvj geleies ami (VII/VI a. pr. Kr. IV a.) ir vlyvj (VVIII a.). iaurs ryt Lenkijoje, balt gyventose emse, ankstyvasis geleies amius yra V a. pr. Kr. I a.5 Dabartins Baltarusijos teritorijos pietinje dalyje, Polesje, pirmieji geleiniai dirbiniai pa-sirod VII/VI a. pr. Kr.6 Lenkijos teritorijoje seniausi geleiniai dirbiniai pasirod

  1 senesnje archeologinje literatroje buvo sigaljs klaidingas alvario amiaus pavadinimas, dalies autori naudojamas ligi iol. plg. merkeviius a. karyba lietuvos teritorijoje alvario amiuje // karo archyvas. t. XX. vilnius, 2005, p. 849. 2 kulikauskas p. alvario amius, bronzos amius // taryb lietuvos enciklopedija. t. 4. vilnius, 1988, p. 636. lietuvos istorija. i tomas. akmens amius ir ankstyvasis metal laikotarpis. vilnius, 2005.4 latvijas senk vsture 9. g. t. pr. kr. 1200. g. rga, 2001. 5 antoniewicz j. Batowie zachodni. pojezierze olsztyn Biaystok, 1979.6 ai i i i. . i, 1993, c. 250.

 • Dr. Manvydas VITKNAS

  6

  dar anksiau VIIIVII a. pr. Kr.7 Rusijos europinje dalyje ankstyvojo gele-ies amiaus pradia apibendrintai laikomas I tkstm. pr. Kr. vidurys, o pabaiga IVV a.8

  Tyrim problematika. Ankstyvojo geleies amiaus problematika Lietu-vos archeologijos moksle aptarta bene maiausiai, lyginant su kitomis proistors epochomis. Pripastama, kad xx a. moksliniuose tyrinjimuose laikotar-p buvo kreipiama labai maai dmesio. Todl danai apie ankstyvojo geleies amiaus ypatumus galima kalbti tik remiantis kaimynini ali archeologijos mokslo pasiekimais9. Rytiniame balt geni areale ankstyvojo geleies amiaus paminkl archeologin mediaga daniausiai nagrinjama kartu su senojo gele-ies amiaus (pagal Lietuvoje priimt periodizacij) mediaga. Tai labai apsun-kina I tkstm. pr. Kr. antrosios puss mediagos iskyrim. Lietuvoje, o i dalies ir kaimyniniuose kratuose ankstyvasis geleies amius kol kas lieka tarsi balta dm tarp geriau itirto vlyvojo bronzos amiaus ir nepalyginamai geriau itir-to senojo geleies amiaus.

  specializuot studij, skirt ankstyvojo geleies amiaus balt karybai, Lietu-voje iki iol nebuvo. Galbt is straipsnis bent i dalies pads upildyti i sprag.

  Bendrieji laikotarpio bruoai. Tiksliai nustatyti ankstyvojo geleies am-iaus pradi Lietuvos teritorijoje bei kaimyniniuose regionuose gana sunku, nes trksta su tikslia data geleini dirbini. Lietuvos teritorij seniausi vetiniai geleiniai dirbiniai pateko apie I tkstm. pr. Kr. vidur, ir ankstyvojo geleies amiaus pradia laikomas V a., nors spjama, kad seniausi geleiniai dirbiniai galjo bti atgabenti ir kiek anksiau VIIVI a. pr. Kr.10 Manoma, kad vis ankstyvj geleies ami buvo naudojami dirbiniai i vetins geleies. esmi-nis lis, kai metalinius dirbinius mons galjo gaminti i vietins aliavos, vyko tik senojo geleies amiaus pradioje.

  Ankstyvajame geleies amiuje Lietuvos teritorijoje daniausiai gyventa tvirtintose gyvenvietse piliakalniuose, stulpins konstrukcijos pastatuose. nedidels patalpos viduryje ikastoje duobutje buvo idinys. idinio kratai buvo sustiprinami moliu ir akmenimis. Gyvenvietse randama daug namini gy-vn kaul, o to laikotarpio emdirbysts pdsakai dar menki (maa trinamj

  7 dbrowski j. Zabytki metalowe epoki brzu midzy doln Wys a niemnem. Wrocaw Wwa krakw, 1968, p. 142144.8 .. . , 2000, . 245248.9 lietuvos istorija. i tomas. akmens amius ir ankstyvasis metal laikotarpis. vilnius, 2005, p. 323.10 ., . . , 1980, . 38.

 • 7

  BALT KARYBOS ANKSTYVAJAME GELEIES AMIUJE (VI A. PR. KR.) BRUOAI

  girn). Todl manoma, kad svarbiausias to meto verslas buvo gyvulininkyst. Gyvenvietse randama dar nemaai akmenini