KATALOG 2013-2014 2016. 1. 12.¢  katalog 2013-2014

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KATALOG 2013-2014 2016. 1. 12.¢  katalog 2013-2014

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4K ATA L O G

 • 2 0 13 - 2 0 14

  Boje zuba iz ovog kataloga su Vita® boje ili GC boje. Vita® je registrovani zaštitni znak tvornice Vita® - Zahnfabrik Bad Säckingen, NjemaËka. RECALDENTTM se koristi pod licencom RECALDENTTM Pty. Limited.

  Sadržaj

  MiniMalna intervencija

  identifikacija

  Uvod 12

  Testiranje plaka 12

  Testiranje sline 13

  Prevencija

  Uvod 14

  Krema za remineralizaciju 14

  Staklenoionomerni cement - konvencionalni 16

  restauracija Uvod 17

  Kontrola Uvod 17

  restaurativna dentalna Medicina

  direktni ispun - Kompozit

  Kompozit pojaËan vlaknima 20

  Kompozit za prednje ispune 22

  Kompozit za stražnje ispune 23

  Uputstva za izradu ispuna 23

  Univerzalni kompozit 24

  Kompozit za prednje i stražnje ispune 26

  TeËni kompozit 27

  Sredstvo za spajanje 28

  nadogradnja Kompozit 30

  Vlaknasti koËiÊ 31

  direktni ispun - pojaËan vlaknima Vlakna za pojaËanje 32

  Pribor za vlakna 35

  direktni ispun - staklenoionomerni cement

  Napredni staklenoionomerni cement 36

  Staklenoionomerni cement - konvencionalni 38

  Staklenoionomerni cement - akrilatom pojaËan 39

  Podloga Staklenoionomerni cement - akrilatom pojaËan 40

  direktni ispun - Pribor

  Kondicioniranje 41

  Privremeni cement 41

  Premaz 42

  Završna obrada i poliranje 42

  stOMatOlOŠKa PrOtetiKa za dOKtOre dentalne Medicine

  cementiranje

  Kompozit 46

  Staklenoionomerni cement - akrilatom pojaËan 48

  Staklenoionomerni cement - konvencionalni 49

  Privremeni cement 50

  Privremene krunice i mostovi Pribor 50

  cementiranje Uputstva za upotrebu 51

  Ortodontsko cementiranje Staklenoionomerni cement - akrilatom pojaËan 52

  uzimanje otiska

  VPES 56

  Silikon 58

  Alginat 59

  Žlice 60

  Pribor 61

  TermoplastiËni materijal 62

  Pribor 62

  Privremene krunice i mostovi Akrilatna smola 63

  Kompozitna smola 64

  Kontrola i registracija Silikon 65

  Podlaganje i kondicioniranje

  Akrilat 66

  Silikon 67

  Parodontologija 67

  eduKacija Gc europe campus Uvod 95

  stOMatOlOŠKa PrOtetiKa za dentalne tehni»are izrada modela Sadra tipa 4 70

  Modelovanje Akrilat & Vosak 72

  uzimanje otiska Individualne žlice 72

  ulaganje

  Za legure 73

  Pribor 77

  Za keramiku 78

  Krunice i mostovi

  Keramika 79

  Spoj za keramiku 83

  Keramika 84

  3D boje za keramiku 87

  Jednoosnovna keramika 88

  Kompozit 90

  Kompozitne boje za gingivu 91

  Premaz 91

  Vlakna za pojaËanje 92

  Primer za metal - kompozit 93

  Primer za kopozit - keramiku 93

  Primer za kompozit - kompozit 93

  Oprema za stvrdnjavanje kompozita 94

 • 2

  GlObalna POsve∆enOst zdravlju Širom svijeta ljudi nastoje poboljšati kvalitet života i ostati zdravi, mladi i privlaËni. Kako dentalna kompanija može doprinijeti poboljšanju globalnog zdravlja? Za nas u kompaniji GC to je vrlo jasno! Od osnivanja kompanije 1921. godine posveÊeni smo dentalnoj medicini i na tom smo putu ostvarili važne rezultate. Kroz desetljeÊa inovacije proizvoda, istraživanja, razvoja i proizvodnje svjetski priznate kvalitete, GC je Ëvrsto usadio posveÊenost partnerstvu s dentalnim struËnjacima i promociji opšteg oralnog zdravlja. Povezanost izmeu oralnog i sistemskog zdravlja nauËno je dokazana te zbog toga smatramo da naši proizvodi podižu standard oralnog zdravlja, omoguÊujuÊi time uopšteno zdraviji i sretniji život. Na proslavi 90. godišnjice postojanja u februaru 2011. godine, najavljena je smjernica uprave, Vizija 2021. Naš je izazov postati vodeÊa dentalna kompanija u svijetu, dalje doprinoseÊi zdravlju i dugovjeËnosti. NastaviÊemo maksimalno nastojati promicati zdravlje u svijetu i do naše 100. godišnjice.

  Kvaliteta Osiguranje kvaliteta postalo je zaštitni znak GC aktivnosti, u svim podruËjima kompanije. Ponosni smo što smo za to primili priznanje u mnogim prilikama od najviših državnih tijela te nastavljamo truditi se postiÊi svoje ciljeve. Naše najveÊe priznanje je dodjela Japanske medalje za kvalitetu 2004. godine, najuglednijeg priznanja za kvalitet u svijetu. Pored toga, u ime svih GC saradnika, dodijeljena mi je Demingova nagrada za pojedince za promociju GQM aktivnosti opšteg upravljanja kvalitetom tokom posljednje 34 godine.

  Naš osnovni cilj je razvijati proizvode koji ne samo prekoraËuju svjetske standarde kvaliteta, veÊ i osiguravaju da Êe globalna okolina i u skladu tome svjetska populacija biti bolje zaštiÊeni. U kompaniji GC nam je takoe vrlo važna komunikacija izmeu klijenata i istraživaËa za slobodnu razmjenu mišljenja i informacija te meusobni izvor inspiracije. KljuË našeg uspjeha nesumnjivo se bazira na taËnom razumijevanju potreba i interesa naših klijenata.

  KOrPOracijsKa filOzOfija Kako smo naveli, naša vizija kompanije proteže se daleko izvan okvira proizvodnje inovativnih dentalnih materijala. Suština ovog pristupa obuhvaÊena je konceptom ‘Semui’, koji svi GC saradnici svakodnevno slijede. Kao naša korporacijska filozofija, naËelo predstavlja kombinaciju nesebiËnosti, Ëiste objektivnosti, dobrotvornosti i velike mudrosti. Naši glavni prioriteti su održanje postojano visoke kvalitete proizvoda i pružanje najvišeg nivoa zadovoljstva našim kupcima. Smatramo da imamo kljuËnu ulogu u zadovoljavanju potreba drugih kako bismo postigli krajnju korist naše globalne zajednice struËnjaka za oralno zdravlje.

  Hvala vam što ste nam se pridružili na ovom putu.

  Makoto Nakao Predsjednik i glavni izvršni direktor GC Corporation

  Uvod

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  3

  evrOPsKi centar izvrsnOsti GC Europe ima dugo iskustvo kao evropski centar izvrsnosti za GC. Od uspješne ekspanzije na regionalnim tržištima na cijelom kontinentu tokom posljednjih desetljeÊa, do naše uhodane logistike i vrhunske ustanove za dentalnu edukaciju, zadovoljstvo nam je nastaviti pružati najviše standarde usluge svojim klijentima. VIZIJA GC Europe je biti uzorna dentalna kompanija i zbog toga nastavljamo ulagati u inovativne sisteme i proizvode koji pružaju znaËajnu dodanu vrijednost našim klijentima. Time ispunjavamo MISIJU transformacije kompanije GC u jednu od vodeÊih kompanija za oralno zdravlje u svijetu. Ponosni smo što smo kompanija koja pruža proizvode svjetske kvalitete i usluge svim evropskim dentalnim struËnjacima.

  KOntinuirani rast i eKsPanzija Naša posveÊenost izvrsnosti omoguÊava nam postaviti više ciljeve, sanjati veÊe snove i doseÊi više visine te istovremeno biti informisani o najnovijim nauËnim saznanjima. Primjer toga je dugogodišnji odnos s uglednim Fakultetom dentalne medicine pri KatoliËkom univerzitetu Leuven (Belgija), kao i s mnogim drugim centrima izvrsnosti. U okviru programa Toshio Nakao Chair saraujemo s fakultetom u Leuvenu u podršci istraživanja o adheziji svih dentalnih materijala. Znanje koje time dobijamo omoguÊava nam bolje razumijevanje kako funkcioniše adhezija dentina i cakline te nam omoguÊava to pretoËiti u razvoj inovativnih proizvoda.

  POvezivanje s KlijentiMa Jedan od naših kljuËnih ciljeva je baviti se s klijentima kako bismo osigurali zadovoljavanje njihovih potreba. GC Europe obuhvata raznolikost regionalnih tržišta na naËin da ima kancelarije u svim glavnim evropskim državama, kao i snažne timove za podršku, koje Ëine lokalni struËnjaci u dentalnoj medicini. ZahvaljujuÊi umreženju širom Evrope i centralnoj bazi podataka možemo osigurati promptnu isporuku svih proizvoda i njihovu kontinuiranu raspoloživost putem naših partnera. Koristimo povratnu informaciju iz redovnih istraživanja zadovoljstva kupaca kako bismo utvrdili kako se razvijamo i nastavili se poboljšavati.

  Težište naših regionalnih kancelarija je njegovanje ovog osnovnog odnosa putem podrške na lokalnom jeziku i dodatnu prednost poznavanja specifiËnosti svake zemlje. To se centralno provodi putem našeg savremenog centra za obrazovanje, GC Campusa, koji nudi kurseve na lokalnim jezicima i radionice pod vodstvom naših vodeÊih trenera.

  Eckhard Maedel Predsjednik GC Europe

 • GlObalna KOMPanija, lOKalna Obveza Možete li oËekivati prijateljsku liËnu interakciju s multinacionalnom kompanijom? U kompaniji GC možete! Usprkos globalnom poslovanju, GC je zadržao pristup lokalno orijentisane kompanije, koja može pružati usluge klijentima kroz liËnu interakciju na njihovom jeziku. Zadatak našeg regionalnog GC Europe ogranka je pružiti vam izvrsnu ponudu proizvoda i podršku da se možete posvetiti svome radu: izradi lijepih osmijeha.

  veseliMO se uPOznati vas Kao dio svoje posveÊenosti približavanju klijentima i zadovoljavanju vaših potreba, redovno posjeÊujemo dogaanja i konferencije u podruËju dentalne medicine, gdje se možete sastati s našim timom ljubaznih predstavnika. Takoe smo redovno domaÊin otvorenih dana i edukacija, kako bismo nastavili pružati podršku vašem proizvodu i zahtjevima za trajnom profesionalnom edukacijom. Na taj naËin uvijek vam je zagarantirovan pristup ljubaznoj GC osobi za kontakt, koja je spremna odgovoriti na vaša pitanja i pružiti vam dodatne informacije.

  Potražite naš karakteristiËni GC logo i pakovanje proizvoda na sledeÊem dentalnom skupu koji Êete posjetiti ... rado Êemo vas upoznati!

 • 2 0 1 3