48
medicina 2010/2011

Katalog - Medicina 2010

  • Upload
    san-kos

  • View
    573

  • Download
    12

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Katalog - Medicina 2010

med

icin

a 20

10/2

011

med

icin

a

Page 2: Katalog - Medicina 2010

Dobro došli u svet knjiga DATA STATUS-a!

Zadovoljstvo nam je da Vam predstavimo naš ovogodišnji katalog iz medicine, sa željom da Vam stručna knjiga bude dostupnija i bliža.

Pored naših izdanja, u katalogu Vas čekaju najprodavaniji i najnoviji naslovi iz raznih oblasti medicine domaćih i inostranih izdavača.

Ovom prilikom izdvajamo naša najnovija izdanja :

Ultrazvučna dijagnostika - diferencijalna dijagnoza, atlas, Guenter Schmidt Sestrinske procedure, Springhouse Harisonov priručnik medicine, Fauci i sar. Pedijatrija i zdravlje deteta, Rudolf EKG, jedina knjiga koja će vam ikad zatrebati, Thaler Robbinsovi osnovi patologije, Kumar

Prateći izazove vremena, pored medicinskih izdanja razvili smo i bogatu ponudu naslova iz sporta, biznisa i učenja stranih jezika. Trudimo se da sticanjem novih saznanja damo šansu zdravijem životu, uspešnijem biznisu i boljoj komunikaciji. U tome imamo svesrdnu podršku mnogobrojnih inostranih i domaćih izdavača, među kojima posebno mesto zauzima ekskluzivno partnerstvo sa Elsevier Health i CLE International.

Kompletnu ponudu možete pogledati na našem web sajtu www.datastatus.rs ili prelistati u našoj knjižari u centru Beograda.

HUMAN KINETICS

Page 3: Katalog - Medicina 2010

MED

ICIN

Aw

ww

.dat

asta

tus.

rsM

EDIC

INA

1

PREPORUČUJEMO

USKORONOVO NOVO

SESTRINSKE PROCEDURESpringhouse

Nursing Procedures, Lippincott Williams & Wilkins4. izdanje, 2010. godina19×24 cm, 834 + xii strana, kolor, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-032-9

NOVO

ROBINSOVE OSNOVE PATOLOGIJEVinay Kumar, Abul K. Abbas, Nelson Fausto i Richard N. Mitchell

Robbins Basic Pathology, Elsevier8. izdanje, 2010. godinaA4, 944 + xiv strana, pun kolor, tvrd povez, latinicaISBN: 978-86-7478-047-3

NOVO

PEDIJATRIJA I ZDRAVLJE DETETA Mary Rudofl, Malcolm Levene

Paediatrics and Child Health, Blackwell Publishing2. izdanje, 2010. godinaB5, 426 + vi strana, pun kolor, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-101-2

EKG – JEDINA KNJIGA KOJA ĆE VAM IKADA ZATREBATI Malcolm S. Thaler

The Only EKG Book You’ll Ever Need, Lippincott Williams & Wilkins5. izdanje, 2008. godinaB5, 319 + xiv strana, kolor, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-084-8

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA – DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA, ATLAS Guenter Schmidt

Differential Diagnosis in Ultrasound Imaging, Thieme1. izdanje, 2010. godina502 strane, 23×30 cm, tvrd povez, latinicaISBN: 978-86-7478-100-5

HARISONOV PRIRUČNIK MEDICINE Fauci i saradnici

Harrison's Manual of Medicine, The McGraw-Hill Companies17. izdanje, 2010. godina12×21 cm, 1244 + xvii strana, kolor, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-137-1

Page 4: Katalog - Medicina 2010

ww

w.d

atas

tatu

s.rs

MED

ICIN

AM

EDIC

INA

2

Ovaj izuzetno ilustrovan Atlas anatomije, u izdanju Thieme, prvo je izdanje dela iz kolekcije večnih anatomskih atlasa, koje mnogo obećava. Krase ga brojne karakteristike koje ga čine jedinstvenim među trenutno dostupnim atlasima tako da vredi planirati njegovo korišćenje u studijama anatomije.

Najvrednija karakteristika je da je atlas pisan jasnim i jednostavnim jezikom, sa najnovijom anatomskom terminologijom. Dobro organizovani sadržaj čini ovo delo jednim od najboljih atlasa za studente prve go-dine medicine, kao i značajnim podsetnikom tokom studija i medicinske prakse. Pre svega, velika snaga ovog atlasa je visok kvalitet koloriteta ilustracija. U celini, ovo je odličan, dobro ilustrovan atlas, koji bi tre-balo da bude glavni izbor kako studenata, tako i nastavnika suočenih sa stalnim smanjenjem vremena za nastavu i učenje anatomskih činjenica, bilo u integrisanoj ili u tradicionalnoj, za predmet vezanoj nastavi.

Steknite značajno osnovno znanje o anatomiji čoveka koristeći WinkingSkull.com, idealnu pomoć u učenju koja dopunjuje nastavu tokom studiranja, kao i pripremanju za ispit. Na ovom za korišćenje dostupnom veb-sajtu možete naći više od 200 izvanrednih slika iz Atlasa anatomije.

ATLAS ANATOMIJEAnne M. Gilroy, Brian R. MacPherson, Lawrence M. Ross

Atlas of Anatomy, Thieme1. izdanje, 2010. godinaA4, 656 + xv strana, pun kolor, tvrd povez, latinicaISBN: 978-86-7478-111-1ISBN: 978-86-7478-123-4 (sa pristupom sajtu www.WinkingSkull.com)

Suština proučavanja klasične anatomije preseka ljudskog tela je uvođenje koncepta vizualizacije i razumevanja preseka normalnih struktura, posebno odnosa između sastavnih komponenti tela (npr. krvnih sudova, nerava, kostiju, organa). Kroz analizu preseka tela student ili lekar koristi znanja o obli-ku i odnosima anatomskih struktura koja je stekao praktičnim studiranjem topografske anatomije.

Genijalnost Neterovih ilustracija sastoji se u tome da je anatomija prikazana jasno, realistično i na klinički primenjiv način, zadržavajući pri tome ravnotežu između složenosti i preteranog pojedno-stavljivanja.

U 4. izdanju dodate su nove rendgenografije, CT snimci i angiografije i snimci dobijeni magnetnom rezonancijom koji predstavljaju dijagnostički značaj snimaka u kliničkoj anatomiji i medicini. Revidi-rano je 45 tabli da bi se prikazali stvarni anatomski odnosi, 290 tabli je ponovo obeleženo a uvedeno je i 17 novih tabli.

ATLAS ANATOMIJE ČOVEKAFrank H. Netter

Atlas of Human Anatomy, Elsevier4. izdanje, 2007. godinaA4, 595 strana, pun kolor, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-041-1

NOVO!

Page 5: Katalog - Medicina 2010

MED

ICIN

Aw

ww

.dat

asta

tus.

rsM

EDIC

INA

3

Udžbenik i atlas Embriologija čoveka, koji je rezultat dugogodišnje sarad-nje i entuzijazma njegovih autora, namenjen je, pre svega, studentima medicine i stomatologije, mada ga mogu koristiti lekari i stručnjaci razli-

čitih oblasti - biolozi, akušeri, neonatalni pedijatri, patolozi i dr. Ovo izdanje je potpuno prilagođeno nastavnom planu predmeta Histologija i embriologija. Udžbenik se sastoji od dve velike celine - op-šte i specijalne (histogeneza i organogeneza) embriologije, koje su zajedno podeljene u 21 poglavlje. Cilj udžbenika jeste da se jedna komplikovana materija, kakva je embriologija, predstavi na kratak, stilski jednostavan, didaktičan i bogato ilustrovan način.

EMBRIOLOGIJA ČOVEKAIvan Nikolić i saradnici

4. izdanje, 2007. godinaA4, 242 + xiv strana, pun kolor, tvrd povez, latinicaISBN: 978-86-7478-035-0

čitih oblasti - biolozi, akušeri, neonatalni pedijatri, patolozi i dr. Ovo izdanje je potpuno prilagođeno

Osnovna namera autora Histološkog atlasa bila je da prikažu najvažnija klasična, ali i sasvim savreme-na saznanja o strukturi ljudskog organizma, počev od supcelularnog nivoa, pa do tkiva i organskih sistema. Ove informacije su neophodan preduslov za celovito sagledavanje složene integracije ćelija i tkiva, kao i osnova za razumevanje patoloških procesa u različitim oboljenjima.

HISTOLOŠKI ATLASVesna Lačković, Vladimir Bumbaširević

4. izdanje, 2008. godinaB5, 364 strane, pun kolor, tvrd povez, latinicaISBN: 978-86-7478-079-4

Knjiga je pisana za studente, pa zato i pored svoje sveobuhvatnosti pred-stavlja koncizan prikaz histološke građe tkiva i organa jer su autori nasto-jali da one koji će učiti iz nje ne obeshrabre njenom obimnošću. Naprotiv,

ona obiluje brojnim originalnim šemama i slikama u boji, s detaljnim opisima i objašnjenjima koji umnogome olakšavaju razumevanje često komplikovanog teksta.

OSNOVI HISTOLOGIJELuiz Carlos Junqueira, Jose Carneiro

Basic Histology, The McGraw-Hill Companies11. izdanje, 2005. godinaA4, 502 + viii strana, pun kolor, tvrd povez, latinicaISBN: 978-86-7478-017-6

Page 6: Katalog - Medicina 2010

ww

w.d

atas

tatu

s.rs

MED

ICIN

AM

EDIC

INA

4

Marksove osnove medicinske biohemije zasnovane su na drugom izdanju Marksove medicinske biohe-mije: Klinički pristup. Knjiga je preoblikovana tako da se bavi prvenstveno osnovnim biohemijskim pojmovima koji su značajni za studente medicine. Ako su potrebna dodatna objašnjenja, mogu se naći u većoj, „izvornoj" knjizi.

Knjiga ima dva osnovna cilja: razumevanje strukture i funkcije proteina, kao i metaboličke osnove bolesti. Da bi usvojio to znanje, student treba da nauči kako se sintetišu i koriste veliki molekuli (DNK, RNK i proteini) i kako se energija stvara, skladišti i koristi (metabolizam). Kada se jednom shvate osnovni principi, lako je razumeti kako promene osnovnih biohemijskih procesa izazivaju bolest.

U ovom tekstu studentima se, uz biohemijska objašnjenja, predstavljaju i klinički slučajevi (u „čekaoni-ci"). Naglašava se veza između biohemije i medicine i omogućava im se da kroz biohemiju upoznaju ovu interakciju. Iako se mnogo više uči o biohemiji, pojavljuju se i pacijenti sa komplikovanijim simp-tomima i objašnjava se njihovo lečenje. Na taj način se naglašava medicinska strana biohemije.

MARKSOVE OSNOVE MEDICINSKE BIOHEMIJEMichael Lieberman i saradnici

Mark’s Essential Medical Biochemistry, Lippincott Williams & Wilkins1. izdanje, 2008. godinaA4, 564 + xiv strana, kolor, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-048-0

Skoro svako novo otkriće u genetici otvara jednu novu etičku, društvenu i moralnu debatu o predno-stima koje će ostvariti nauka o genetici, naročito u reproduktivnoj medicini, kao i u oblastima koje su vezane za ličnost i za njenu privatnost. Današnji studenti medicine sve više se obučavaju da znanje i nauku o genetici pravilno implementiraju u sve oblasti medicine kako bi se došlo do jedne nove di-menzije brige o bolesnima, koja je do sada uglavnom bila domen malog broja posebnih specijalista.

Knjiga Emerijevi osnovi medicinske genetike će im biti veliki prijatelj i neophodan priručnik.

EMERIJEVI OSNOVI MEDICINSKE GENETIKEPeter Turnpenny, Sean Ellard

Emery’s Elements of Medical Genetics, Elsevier13. izdanje, 2008. godinaA4, 423 + x strana, pun kolor, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-044-2

Page 7: Katalog - Medicina 2010

MED

ICIN

Aw

ww

.dat

asta

tus.

rsM

EDIC

INA

5

U obrazovanju studenata medicine patološka fiziologija ima posebnu važnost pošto predstavlja spo-nu između bazičnih i kliničkih predmeta. Sama ta činjenica govori da postoje dva prilaza patološkoj fiziologiji, eksperimentalni i klinički. Svaki od tih pristupa izučavanja uzročnika i mehanizma nastan-ka disfunkcija u humanoj fiziopatologiji ima prednosti. Eksperimentalni jer omogućava da se u stro-go kontrolisanim uslovima uđe u intiman mehanizam nastanka određenih poremećaja u ogledima na nehumanom materijalu i klinički u većini slučajeva grublji, ali celovitiji na ljudskom objektu. Dakle, cilj patološke fiziologije je da na sveobuhvatan način objedini ta saznanja i dâ opšta načela koja važe za patološke procese.

OPŠTA PATOLOŠKA FIZIOLOGIJABogdan Beleslin i saradnici

2. izdanje, 2007. godinaB5, 381 strana, kolor, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-046-6

Specijalna patološka fiziologija izučava poremećaje funkcija pojedinih sistema organizma ne gube-ći iz vida da je organizam jedna celina i da poremećaj na jednom sistemu dovodi do promena na ostalim sistemima. Patološka fiziologija se ne ograničava isključivo na zbivanja u samom organizmu već se bavi i problemom uzročnika i uslova koji omogućuju dejstvo uzročnika, a koje ostvaruje kako organizam, tako i sredina koja ga okružuje.

Cilj patološke fiziologije je analiza patoloških procesa, a osnovni metod rada je eksperiment. Opšta patološka fiziologija i Specijalna patološka fiziologija čine obaveznu literaturu za studente medicin-skih fakulteta.

SPECIJALNA PATOLOŠKA FIZIOLOGIJABogdan Beleslin i saradnici

2. izdanje, 2008. godinaA4, 558 + xvi strana, trvd povez, latinicaISBN: 978-86-7478-059-6

Page 8: Katalog - Medicina 2010

ww

w.d

atas

tatu

s.rs

MED

ICIN

AM

EDIC

INA

6

Zbog klinički orijentisanog koncepta i razumljivosti, Robinsovi udžbenici predstavljaju najšire prihva-ćene udžbenike patologije u SAD i Evropi. Nakon sedmog američkog izdanja Robinsovih i Kotranovih patoloških osnova bolesti (2004) i osmog američkog izdanja Robinsovih osnova patologije (2007), ove godine se po prvi put pojavio i Robinsov i Kotranov Atlas patologije. Prema organizaciji poglavlja i slika, kao i načinu izlaganja, Atlas u potpunosti sledi navedena najnovija izdanja Robinsovih udž-benika. Svako poglavlje obiluje radiološkim snimcima i dijagramima, kao i izuzetno kvalitetnim ma-kroskopskim i mikroskopskim slikama, koje postepeno vode studenta od normalne građe organa i njihovih odnosa do specifičnih promena u morfologiji. Tekst uz slike obiluje podacima koji povezuju morfologiju sa etiologijom i kliničkim karakteristikama bolesti. Mada se izvesne činjenice u tekstu ponavljaju, student koji pročita kompletno poglavlje dobiće prilično zaokruženu sliku o raznovrsnim promenama u odgovarajućem organskom sistemu i na jednostavan način će usvojiti brojne termine sa kojima se prvi put susreće.

ROBBINS I COTRAN: ATLAS PATOLOGIJEEdward C. Klatt

Robbins and Cotran: Atlas of Pathology, Elsevier1. izdanje, 2007. godinaA4, 529 + xiv strana, pun kolor, tvrd povez, latinicaISBN: 978-86-7478-040-4

Osmo izdanje udžbenika Robinsove osnove patologije omogućava studentima da povežu saznanja iz bazičnih medicinskih disciplina (anatomija, histologija, biohemija, fiziologija) sa ključnim činjenica-ma iz kliničke medicine. Razumevanje veze između poremećenih fizioloških procesa u organizmu, počevši od molekularnog nivoa, sa morfološkim promenama u tkivima i organima koje se vide pro-stim okom i pod mikroskopom, olakšano je sa više od 1.000 visokokvalitetnih ilustracija i fotografija u boji. Vrlo koncizni tekstovi iz svih oblasti opšte patologije i specijalne patologije svih organskih siste-ma, sadrže i posebno uokvirene sažetke u kojima se naglašavaju najvažnije činjenice, što studentima omogućava lako ponavljanje već pređenog gradiva.

ROBINSOVE OSNOVE PATOLOGIJEVinay Kumar, Abul K. Abbas, Nelson Fausto i Richard N. Mitchell

Robbins Basic Pathology, Elsevier8. izdanje, 2010. godinaA4, 944 + xiv strana, pun kolor, tvrd povez, latinicaISBN: 978-86-7478-047-3

NOVO!

Page 9: Katalog - Medicina 2010

MED

ICIN

Aw

ww

.dat

asta

tus.

rsM

EDIC

INA

7

Pedijatrija i zdravlje deteta je udžbenik čija je svrha da studente medicine snabde alatom da bi po-stali kompetentni dijagnostičari, i da bi uporedo sa znanjem i saosećajnošću valjano vodili brigu o mladim pacijentima i njihovim roditeljima. Kao i ranije, fokus je na razvijanju radnog pristupa pedi-jatrijskim problemima i zdravlju deteta. Akutni problemi su u prvom planu, ali je naglasak isto tako i na deci sa hroničnim stanjima i dugoročnim medicinskim ili obrazovnim potrebama koje se sagle-davaju u kontekstu njihovih porodica i pitanja sa kojima se susreću u školi. Rastenju i razvoju, koji su jedinstveni za pedijatriju, takođe se pridaje velika pažnja zajedno sa ishranom, obrazovanjem, roditeljstvom, nepovoljnostima i etikom.

Svako poglavlje započinje „mapom uma“ koja omogućava čitaocu da shvati diferencijalnu dijagnozu bilo kog simptoma i koja ističe česta i važna stanja koja moraju da se nauče.

PEDIJATRIJA I ZDRAVLJE DETETAMary Rudofl, Malcolm Levene

Paediatrics and Child Health, Blackwell Publishing2. izdanje, 2010. godinaB5, 426 + vi strana, pun kolor, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-101-2

Iako na tržištu postoji obilje udžbenika imunologije, Osnovna imunologija autora A. K. Abbasa sa kalifornijskog Medicinskog fakulteta i A. H. Lichtmana sa harvardskog Medicinskog fakulteta, spada u udžbenike koji se izuzetno često koriste u nastavi imunologije na medicinskim fakultetima širom sveta. Svetsku popularnost i ugled ovaj udžbenik je stekao, pre svega, zahvaljujući tome što autori u njemu sažeto i jasno objašnjavaju osnovne principe moderne imunologije koje bi svaki lekar trebalo da zna. Knjiga je relativno malog obima i formata, sa kratkim poglavljima, bogata slikama, dijagra-mima i tabelama, s ciljem da se obilje informacija prikaže na jednostavan i celovit način. Takođe, nastojanjem da objasne osnovne principe, bez suvišnog opterećivanja detaljima, autori ove knjige olakšavaju razumevanje složenih imunoloških mehanizama. I zaista, knjiga se lako čita, a kako autori nastoje da što jasnije objasne eksperimentalna zapažanja na kojima počiva imunologija, čitanjem se uspešno stiču neophodna znanja o funkcionisanju imunskog sistema na nivou molekula, ćelije i organizma u celini.

OSNOVNA IMUNOLOGIJAAbul K. Abbas, Andrew H. Lichtman

Basic Immunology, Elsevier3. izdanje, 2008. godinaB5, 312 + viii strana, pun kolor, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-080-0

NOVO!

Page 10: Katalog - Medicina 2010

ww

w.d

atas

tatu

s.rs

MED

ICIN

AM

EDIC

INA

8

Knjiga Psihijatrija pripada porodici oksfordskih udžbenika psihijatrije. U ovom izdanju dodata su dva nova poglavlja: u jednom se objašnjavaju somatoformni i disocijativni poremećaji zajedno, što je ra-nije bilo odvojeno, dok se u drugom razmatraju poremećaji ishrane i spavanja koji su prethodno bili u okviru poglavlja o psihijatriji i medicini. Informacije i pristup u ovoj knjizi odabrani su prema potreba-ma studenata, lekara opšte prakse i ostalih stručnjaka kojima je potrebno opšte znanje iz psihijatrije.

PSIHIJATRIJAMichael Gelder, Richard Mayou, John Geddes

Psychiatry, Oxford University Press3. izdanje, 2008. godinaB5, 335 strana, kolor, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-060-2

Međunarodno udruženje oftalmologa – International Council of Ophthalmology uvrstilo je tri knjige koje je napisao J. J. Kanski u preporučenu literaturu za lekare na specijalizaciji iz oftalmologije. Klinič-ka oftalmologija, osnovna je od ove tri i već je više godina pravi oftalmološki bestseler. Publika kojoj je knjiga namenjena, čak je i šira od one koju navodi sam autor u predgovoru.

U nekim zemljama, ova knjiga je studentski udžbenik, mada je to, sa našeg stanovišta, ipak previše ambiciozno. Međutim, gotovo da nema zemlje u svetu u kojoj ova knjiga ne služi lekarima na spe-cijalizaciji iz oftalmologije za prvo upoznavanje osnova struke, a zatim i za spremanje ispita, kada je koriste kao osnovu koju nadograđuju obimnijom literaturom iz pojedinih oblasti, a gotovo je neza-menljiva kao priručnik za obnavljanje gradiva i kao opšti oftalmološki atlas. Koriste je i optometristi, defektolozi i ostali zainteresovani za oftalmologiju.

KLINIČKA OFTALMOLOGIJAJack J. Kanski

Clinical Ophthalmology, Elsevier5. izdanje, 2004. godinaA4, 743 strane, pun kolor, tvrd povez, latinicaISBN: 978-86-7478-005-3

Page 11: Katalog - Medicina 2010

MED

ICIN

Aw

ww

.dat

asta

tus.

rsM

EDIC

INA

9

U svetu u kom nove tehnologije postaju zastarele maltene pre nego što počnu da se primenjuju, prosto je neverovatno da jedan mali električni uređaj više od jednog veka predstavlja ključni element dijagnostike tolikog broja značajnih kliničkih poremećaja, od blagih palpitacija i vrtoglavica, do po život opasnih srčanih napada i aritmija.

Knjiga je namenjena svim studentima i lekarima koji žele da ovladaju ovim jednostavnim, a izuzetno važnim dijagnostičkim metodom, a da se pri tom oslanjaju pre svega na svoj razum, a ne na sposob-nost pamćenja podataka.

EKG – JEDINA KNJIGA KOJA ĆE VAM IKADA ZATREBATIMalcolm S. Thaler

The Only EKG Book You’ll Ever Need, Lippincott Williams & Wilkins5. izdanje, 2008. godinaB5, 319 + xiv strana, kolor, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-084-8

Referentan naslov u vašim rukama sada u punom koloru!

Svetski vodeći udžbenik iz polja interne medicine, priručnik koji vam u svakodnevnoj praksi pruža „ad hoc“ rešenja za sve probleme vaših pacijenata. Okrenite bilo koju stranu i naći ćete taksativno navedeno sve o najčešćim stanjima koja se sreću u kliničkoj medicini.

U potpunosti revidirano izdanje u skladu sa kliničkim razvojem i tehnološkim unapređenjima, ovo novo izdanje Priručnika je nešto najneophodnije do sada. I dalje se fokusira na dijagnostiku i terapiju s akcentom na negu pacijenta.

HARISONOV PRIRUČNIK MEDICINEFauci i saradnici

Harrison's Manual of Medicine, The McGraw-Hill Companies17. izdanje, 2010. godina12×21 cm, 1244 + xvii strana, kolor, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-137-1

USKORO!

Page 12: Katalog - Medicina 2010

ww

w.d

atas

tatu

s.rs

MED

ICIN

AM

EDIC

INA

10

Danas, u vreme brzog napretka tehnologije i rasta proaktivnih pacijenata, neophodno je imati ma-terijal koji pruža najvažnije informacije za pomoć u praksi i za pomoć pri odgovaranju na pitanja pacijenta. Sestrinske procedure, četvrto američko i prvo izdanje na srpskom jeziku, pruža izuzetnu kombinaciju teorijskih i praktičnih informacija. Objašnjeno je više od 300 procedura, od osnovnih do veoma složenih –od prijema pacijenta i nameštanja kreveta do invanzivnih dijagnostičkih i tera-pijskih procedura i primene lekova za hemioterapiju. Nova poglavlja uključuju: utvrđivanje hirurških stanja, poremećaje gutanja i mere za prevenciju aspiracije, perikardiocentezu, monitoring ST-se-gmenta, femoralnu kompresiju, ležeće stavove, bispektralni indeks monitoring, monitoring satura-cije kiseonikom u jugularnoj veni i ultrasonografiju krvnih sudova. Takođe, u ovom izdanju je novo i poglavlje namenjeno psihijatrijskoj nezi, u kojem se opisuje 11 procedura psihijatrijske nege, sa fokusom na posebne potrebe nege psihijatrijskih pacijenata.

Studentima setrinstva i početnicima, kao i iskusnim stručnjacima, ova knjiga će biti od velike koristi kao praktični vodič kroz veliki broj zahteva nege pacijenta.

SESTRINSKE PROCEDURESpringhouse

Nursing Procedures, Lippincott Williams & Wilkins4. izdanje, 2010. godina19×24 cm, 834 + xii strana, kolor, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-032-9

Trinaesto američko izdanje TROVANJA – prevencija, dijagnoza i lečenje autora prof. dr Roberta Dreisba-cha i doktorke Bev-Lorraine True, a treće po redosledu prevoda u našoj zemlji, od kojih su prva dva rasprodata u veoma kratkom roku, omogućuje brzo i izvanredno snalaženje u lečenju pacijenata sa akutnim i hroničnim trovanjima. Tu su (uključujući i veoma informativan indeks) na oko 700 stranica teksta sa brojnim tabelama i najnovijom relevantnom literaturom uz svako poglavlje, dati podaci o najčešćim okolnostima trovanja pojedinim hemijskim materijama ili ujedima pauka i zmija, postav-ljanju dijagnoze za akutna i hronična trovanja, laboratorijskim nalazima, prevenciji, lečenju (podelje-nom na hitne i opšte mere), uključujući i prognozu trovanja.

TROVANJA - PREVENCIJA, DIJAGNOZA I LEČENJERobert Dreisbach, Bev-Lorraine True

Dreisbach’s Handbook of Poisoning, The Parthenon Publishing Group13. izdanje, 2005. godinaA5, 704 + x strana, tvrd povez, latinicaISBN: 978-86-7478-015-2

NOVO!

Page 13: Katalog - Medicina 2010

MED

ICIN

Aw

ww

.dat

asta

tus.

rsM

EDIC

INA

11

Knjiga Atlas palpatorne anatomije predstavlja metodu palpatorne anato-mije: MIP ili IMS (manuelno ispitivanje površine ili investigation manue-lle de surface). MIP je veoma vidljiva i očigledna metoda za ispitivanje anatomskih struktura (kosti, ligamenti, tetive, mišići, nervni i vaskularni

elementi), pošto je svaka ispitivana struktura ilustrovana fotografijom koja je prikazuje, a i didak-tička je pošto svaku fotografiju prati tekst sa opisom tehnike pristupa strukturi koji se obrađuje. Namenjene su svima onima kojima je ova metoda primenjene anatomije neophodna za profesi-onalni rad.

ATLAS PALPATORNE ANATOMIJESerge Tixa

Atlas d'Anatomie Palpatoire Tome 1, Tome 2, Masson3. izdanje, 2009. godinaB5, 473 + xiv strana, kolor, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-092-3

Profesor Piter Brukner najviše je zaslužan za razvoj sportske medicine kako u Australiji, tako i drugde u svetu. Svojim delom Klinička sportska medicina proslavio se kao jedan od najuspešnijih autora u oblasti medicine sporta.

Knjiga Osnove sportske medicine namenjena je studentima medicine i fizio-terapije, kao i lekarima opšte medicine kojima je potreban sveobuhvatan, ali sažeto napisan praktični vodič za uspostavljanje dijagnoze i lečenje sportskih povreda, kao i druga pitanja iz medicine sporta.

Knjiga je prevashodno namenjena studentima redovnih studija, lekarima opšte medicine, kao i pos-tdiplomcima koji se bave izučavanjem te oblasti. Autori ove knjige su svetski priznati eksperti.

OSNOVE SPORTSKE MEDICINEPeter Brukner, Bryan English

Essential Sports Medicine, Blackwell Publishing1. izdanje, 2009. godinaB5, 151 + viii strana, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-081-7

Epidemiološke studije su pokazale da ljudi mogu znatno da unaprede svoj zdravstveni status ako umereno i redovno vežbaju, i mogu da budu nagra-đeni drugim prednostima koje obezbeđuje povećan nivo utreniranosti. Ali najveći dobitak, kako za lično, tako i za zdravstveno stanje celog društva,

jeste prelazak sa sedentarnog na aktivan stil života. Ova knjiga afirmiše značaj fizičke aktivnosti i vežbanja ističući najzanimljivije činjenice i poruke iz domena zdravlja.

VEŽBANJE I ZDRAVLJEBrian J. Sharkey, Steven E. Gaskill

Fitness & Health, Human Kinetics6. izdanje, 2008. godinaB5, 429 + ix strana, pun kolor, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-054-1

Page 14: Katalog - Medicina 2010

ww

w.d

atas

tatu

s.rs

MED

ICIN

AM

EDIC

INA

12

Složenost moderne radiologije odražava se u organizaciji i sadržaju ove knjige. Uvođenje studenata u radiologiju započinje tehničkim osnovama dobijanja slike i nastavlja se psihofizičkim osnovama per-cepcije slike, što je predmet koji se često previđa u udžbenicima radiologije. U nastavku se obrađuju načela otkrivanja bolesti, dijagnoza oboljenja i izbor odgovarajućeg radiološkog pregleda. Veliki iz-bor različitih metoda radiološkog pregleda čini neophodnim da naučite kako da od njih odaberete onu koja je najpogodnija, a u tome će vam svakako pomoći ova knjiga.

OSNOVI KLINIČKE RADIOLOGIJEJoerg W.Oestmann i saradnici

Getting Started in Clinical Radiology, Thieme1. izdanje, 2008. godinaA4, 355 + xi strana, kolor, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-025-1

U ovom Atlasu paralelno su date detaljne šematske ilustracije normalnih anatomskih preseka, pre-gledno nacrtane i obeležene, sa odgovarajućim kvalitetnim radiografskim, CT i MRI prikazima.

Velike šematske ilustracije izuzetno su razumljivo označene. Autori su pružili dovoljan broj informa-cija za identifikaciju najvažnijih struktura, bez suvišnih podataka.

Orijentacioni dijagrami, dati uz ilustraciju, precizno ukazuju na projekcionu ravan radiografije, od-nosno lokalizaciju tomografskog preseka CT i MRI, što će biti od posebnog značaja za studente i specijalizante za razumevanje anatomskog nivoa i lociranje određenih struktura na CT i MRI slikama.

Poglavlja u kojima je prikazana CT i MRI vizualizacija, pružaju multiplanarni prikaz anatomskih struk-tura, pri čemu slike po kvalitetu odgovaraju savremenim tehnološkim mogućnostima ovih modali-teta imidžinga.

ATLAS RADIOLOŠKE ANATOMIJELothar Wicke

Atlas der Röntgenanatomie, Elsevier7. dopunjeno izdanje, 2007. godinaA4, 368 + xvi strana, pun kolor, tvrd povez, latinicaISBN: 978-86-7478-024-4

Page 15: Katalog - Medicina 2010

MED

ICIN

Aw

ww

.dat

asta

tus.

rsM

EDIC

INA

13

Radiologija je poslednjih decenija doživela napredak kakav je doskora bilo nemoguće i naslutiti. Ra-zvijene su klasične slikovne metode pregleda i uvedene nove (ehotomografija, kompjuterizovana tomografija, magnetna rezonanca), a već danas je fokus istraživanja na molekularnom imidžingu.

Interventni deo radiologije je, zahvaljujući pre svega razvoju tehnologije, značajno napredovao, tako da se danas veliki broj oboljenja može tretirati nekom iz grupe ovih minimalno invazivnih metoda.

Studenti medicine, lekari opšte prakse, ali i specijalisti svih specijalnosti imaju zadatak da sve te me-tode poznaju makar u delu moguće primene da bi bolesnike mogli da usmere ka odgovarajućoj dijagnostičkoj proceduri ili interventnom radiologu.

PRAKTIKUM KLINIČKE RADIOLOGIJEPetar Bošnjaković i saradnici

2. dopunjeno izdanje, 2009. godinaB5, 217+xi strana, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-109-8

Sa više od 2.500 slika, ova jedinstvena knjiga nudi potpuno nov sistem upotrebe ultrazvučne dija-gnostike sa ciljem da se brzo i pouzdano dobije tačna dijagnoza.

Pokrivajući čitav spektar normalnih i patoloških nalaza u ljudskom telu, autori – stručnjaci u ovoj oblasti – koriste kolorni sistem od preko 250 „padajućih menija“, koji na brz način prikazuju sve mo-guće dijagnoze, a potom čitaoca brzo i sigurno vode do precizne dijagnoze.

Sva poglavlja, koja su podeljena anatomski, počinju praktičnim pregledom važnih ultrazvučnih ka-rakteristika i normalnih nalaza. Slede neophodne informacije za svaki mogući patološki nalaz, zajed-no sa konciznom raspravom o dodatnim tehnikama, kao što je prikaz u B-modu, dopler i upotreba kontrastnih agenasa.

Elegantno uklopljena, koncizna i dostupna, Ultrazvučna dijagnostika – diferencijalna dijagnoza je isprobana i proverena pomoć u postizanju maksimuma korišćenjem ultrazvuka kao visokoefikasnog dijagnostičkog sredstva.

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA – DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA, ATLASGuenter Schmidt

Differential Diagnosis in Ultrasound Imaging, Thieme1. izdanje, 2010. godina23×30 cm, 502 + xi strana, pun kolor, tvrd povez, latinicaISBN: 978-86-7478-100-5

NOVO!

Page 16: Katalog - Medicina 2010

ww

w.d

atas

tatu

s.rs

MED

ICIN

AM

EDIC

INA

14

Restaurativna terapija predstavlja vrlo značajnu granu stomatologije i obuhvata jedan vrlo specifičan i kompleksan terapijski zahvat. Iako savre-

mena restaurativna stomatologija posebnu pažnju posvećuje estetskim materijalima, činjenica je da je pulpodentinski kompleks ipak najznačajniji faktor za uspeh i dugotrajnost terapijskog zahvata. Upravo ta činjenica nameće i potrebu za potpunijim i jasnijim prikazom reakcija u pulpodentinskom kompleksu tokom svih faza restaurativne procedure.

U knjizi je prikazana kompletna struktura i fiziologija pulpodentinskog kompleksa, odnosno njegova reakcija na karijes, preparaciju, trošenje i povrede zuba. Na jednostavan i razumljiv način predstavlje-no je zapaljenje pulpe kao posledica eksponiranja pulpne komore, odnosno terapijski postupak pre-krivanja obolele pulpe zuba. Celovito je prikazana adhezivna veza između materijala i tvrdih zubnih tkiva, odnosno uloga mikropukotine u patologiji pulpodentinskog kompleksa.

Knjiga je namenjena pre svega studentima stomatologije i studentima postdiplomske nastave, ali i svima onima koji žele da prošire svoja znanja i razreše brojne dileme vezane za restaurativnu proce-duru.

BIOLOGIJA PULPE I DENTINA U RESTAURATIVNOJ STOMATOLOGIJIIvar A. Mjor

Pulp-Dentin Biology in Restorative Dentistry, Quintessence Publishing1. izdanje, 2008. godinaA4, 152 + x strana, pun kolor, tvrd povez, latinicaISBN: 978-86-7478-053-4

Adhezivnost, odnosno veza između restaurativnih materijala i čvrstih zubnih tkiva, predstavlja jedan od najznačajnijih problema sa kojim se stomatološka nauka i struka suočavaju poslednjih godina.

Knjiga predstavlja presek dosadašnjih naučnih dostignuća inostranih naučnika i istraživača i iskustava i saznanja autora. U tom smislu, predstavlja pokušaj sinteze kritičkog prikaza dosadašnjeg rada, pregle-da literature i rezultata sopstvenih istraživanja o primeni adhezivnih sredstava u stomatološkoj praksi.

Koncepcija knjige zasnovana je na kompletnom prikazu vezivnih sredstava, a u svakom poglavlju je učinjen pokušaj da se potrebna materija najcelovitije iznese, sa ciljem da čitalac sazna nešto više i razjasni eventualne nedoumice.

Knjiga je namenjena prvenstveno studentima trećestepene nastave, magistrantima i specijalizanti-ma, kao i stomatolozima kliničarima koji žele svoja znanja da prošire. I redovni studenti stomatološ-kih fakulteta, čija radoznalost prevazilazi osnovu koju dobijaju u redovnoj nastavi, mogu da koriste ovu knjigu.

DENTIN ADHEZIVNA SREDSTVA U STOMATOLOGIJISlavoljub Živković

2. izdanje, 2007. godinaB5, 159 strana, pun kolor, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-036-7

Page 17: Katalog - Medicina 2010

MED

ICIN

Aw

ww

.dat

asta

tus.

rsM

EDIC

INA

15

Iako postoje brojni udžbenici endodoncije u Evropi i svetu, priručnik Klinička endodoncija zbog broj-nih kvaliteta zavređuje pažnju celokupne stručne javnosti.

Knjiga je namenjena prvenstveno studentima stomatologije, diplomiranim stomatolozima, studen-tima postdiplomske nastave, magistrantima i specijalizantima iz endodoncije, ali i svima onima koji žele da prošire svoja znanja iz oblasti endodontskog lečenja, odnosno da razreše brojne dileme ve-zane za endodontsko lečenje obolelih zuba i apeksnog parodoncijuma. Ova knjiga će biti od pomoći svim endodontistima u razrešenju mnogih problema vezanih za endodontsko lečenje obolelih zuba.

Endodontska terpija je predstavljena u svetlu aktuelnih naučnih saznanja i kliničkih iskustava, čime je značajno približena stomatolozima praktičarima. Integralni pristup u pisanju i razjašnjavanju etio-logije patogenih mehanizama koji dovode do pojave oboljenja pulpe zuba, odnosno pravilan izbor i realizacija endodontske intervencije, kao i jasno predstavljen uticaj brojnih faktora na tok i ishod lečenja obolelog zuba predstavljaju značajan kvalitet knjige.

KLINIČKA ENDODONCIJALeif Tronstad

Clinical Endodontics, Thieme2. izdanje, 2007. godinaB5, 259 + xii strana, kolor, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-026-8

Osnovni cilj ovog udžbenika je da restaurativnu terapiju prikaže u svetlu aktuelnih naučnih sazna-nja brojnih istraživača, ali i na osnovu sopstvenih ličnih kliničkih i istraživačkih iskustava autora ove knjige. Drugi, ne manje važan zadatak ovog udžbenika, jeste da spoji znanje i iskustvo stečeno kroz osnovne naučne komponente tradicionalnog nastavnog plana sa aktuelnim kliničkim pristupom. Time će se efekat restaurativne terapije najefikasnije približiti pacijentima, a studentima olakšati ra-zumevanje brojnih i kompleksnih faza restaurativnog postupka i pojačati njihovo interesovanje za ovaj vid terapije obolelih zuba. Osim toga, ova knjiga je pokušaj da se razreše brojne kontroverze i stavovi vezani za restaurativnu proceduru, ali i da se razjasne eventualne dileme i formiraju vlastiti stavovi o ovoj vrlo značajnoj problematici.

Koncept knjige je potpuno prilagođen studentskom programu osnovnih studija na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, a sadržaj odgovara pretkliničkom i kliničkom delu nastavnog plana vezanog za ovaj vid terapije.

OSNOVI RESTAURATIVNE STOMATOLOGIJESlavoljub Živković i saradnici

1. izdanje, 2009. godinaISBN: 978-86-7478-099-2B5, 302 + xvi strana, pun kolor, tvrd povez, latinica

Page 18: Katalog - Medicina 2010

ww

w.d

atas

tatu

s.rs

MED

ICIN

AM

EDIC

INA

16

Ova knjiga prvenstveno je namenjena studentima osnovnih studija, iako se nadamo da će koristiti stomatolozima opšte prakse koje zanima ortodoncija, kao i stomatolozima na početku specijalizacije iz oblasti ortodoncije. Pretpostavljamo da čitalac poseduje znanja iz ortodontske dijagnostike i da sada uči o planiranju lečenja. Takvo planiranje zahteva od ortodonta dobro razumevanje bioloških principa pomeranja zuba, kao i svest o ciljevima i ograničenjima lečenja. Osim toga, potrebno je zna-nje o različitim tipovima ortodontskih aparata, njihovom dizajnu i načinu dejstva. U tesnoj vezi sa tim je i napredak nauke o stomatološkim materijalima, koji je doveo do velikih promena u ortodontskoj kliničkoj praksi poslednjih godina. Zato je jedno poglavlje posvećeno ortodontskim materijalima. Po-većan broj specijalizacija stvara potrebu da se u lečenje složenih slučajeva uključe kolege specijalisti drugih oblasti stomatologije. Iz tog razloga opisano je multidisciplinarno lečenje. Zbog pravne klime u kojoj većina kliničara danas radi, u poslednjem poglavlju razmotrena su potencijalna jatrogena oštećenja.

ORTODONTSKI PACIJENT: LEČENJE I BIOMEHANIKAAthony J. Ireland, Fraser McDonald

The Orthodontic Patient: Treatment and Biomechanics, Oxford University Press1. izdanje, 2010. godinaB5, 341 + x strana, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-094-7

Prvo izdanje ove male knjige objavio je Džon Rajt 1987. godine. Ideja je bila da se napravi lako čitljiva, klinički relevantna literatura za mlade studente. Autori su bili frustrirani složenošću dostupnih teksto-va o karijesu u to vreme, jer im je, kako im se činilo, nedostajala klinička dimenzija, koja bi biologiju „približila“ stomatološkoj stolici.

Knjigu su takođe koristile stomatološke sestre, stomatološki edukatori, higijeničari i stomatolozi. Do-datno, naučnici koji rade u oblasti stomatologije smatrali su je korisnim uvodom u kliničku kariolo-giju. Ovaj naslov je pronašao svoj put svuda u svetu, a na nekim univerzitetima postoji i u CD-ROM formi.

Drugo, i sada treće izdanje objavio je Oxford University Press. Cilj je da se i dalje stvaraju jednostavni tekstovi koji će služiti kao odskočna daska za dalje usavršavanje.

OSNOVI ZUBNOG KARIJESAEdwina A. M. Kidd

Essentials of Dental Caries, Oxford University Press3. izdanje, 2010. godinaB5, 180 + x strana, pun kolor, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-132-6

NOVO!

NOVO!

Page 19: Katalog - Medicina 2010

MED

ICIN

Aw

ww

.dat

asta

tus.

rsM

EDIC

INA

17

Udžbenik Osnovna i oralna histologija i embriologija, predstavlja jedinstve-nu knjigu za studente stomatologije. Ona u preko 20 poglavlja sadrži sve neophodne podatke o ćeliji, tkivima, mikroskopskoj građi organa i embri-

ologiji, sa detaljnijim opisom histologije i embriologije usne duplje. Ovaj udžbenik, pored studenata stomatologije, mogu koristiti i studenti drugih biomedicinskih oblasti.

OSNOVNA I ORALNA HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJAVesna Lačković, Ivan Nikolić, Vera Todorović

1. izdanje, 2010. godinaISBN: 978-86-7478-138-8A4, 250 strana, pun kolor, tvrd povez, latinica

Vesna Lačković • Ivan Nikolić • Vera Todorović

Atlas oralne hirurgije predstavlja repetitorijum osnovnih oralnohirurških procedura i namenjen je opštim stomatolozima kao priručnik i podsetnik

za izvođenje nekih jednostavnih zahvata u svakodnevnoj praksi. Ovaj tekst će poslužiti i oralnim hi-rurzima kao vodič u radu. Bez pretenzija da bude udžbenik za specijaliste oralne hirurgije, koristiće im u rešavanju svakodnevne hirurške patologije.

ATLAS ORALNE HIRURGIJEVlastimir Petrović

1. izdanje, 2006. godinaA4, 165 strana, pun kolor, tvrd povez, latinicaISBN: 978-86-7621-132-6

Osnovni cilj ovog udžbenika je da studentima stomatologije objasni gra-divo vezano za histologiju mastikatornog sistema. Naučna oblast embrio-

logije i histologije glave i vrata veoma je značajna pri savladavanju stomatološke prakse i higijene. Oralna histologija je najznačajnija za razumevanje dentalne patologije, tako da se povezivanjem te dve oblasti mogu razjasniti uzroci i posledice dentalnih oboljenja i odabrane metode lečenja. Stoma-tolog mora dobro da poznaje normalno stanje da bi imao bolji uvid u patološka stanja i da bi lečio pacijenta na najbolji mogući način.

OSNOVI ORALNE HISTOLOGIJE I EMBRIOLOGIJEJames K. Avery, Daniel J Chiego

Essentials of Oral Histology and Embriology, Elsevier3. izdanje, 2011. godinaA4, 241 + ix strana, pun kolor, tvrd povez, latinicaISBN: 978-86-7478-034-3

USKORO!

USKORO!

Page 20: Katalog - Medicina 2010

ww

w.d

atas

tatu

s.rs

MED

ICIN

AM

EDIC

INA

18

U ovoj knjizi znaci i smptomi obrađeni su pomoću sistematizovanih pi-tanja, na način sličan onom koji koriste lekari da bi uzeli anamnezu. Time se farmaceutu omogućava da poceni da li pacijent ima laku bolest koju može sam da leči, ili postoji potreba za lekarskim pregledom.

U većini poglavlja postoji deo „Mišljenje lekara“ koje čitaocu daje uvid u ono što bi lekar mogao da preduzme kada mu takav pacijent dođe na pregled. U svakom poglavlju nalazi se i savet za način lečenja lakših simptoma, namenjen farmaceutima, kao i kratak rezime stanja koja mogu da izazovu opisane simptome, zajedno sa upozoravajućim znacima i simptomima koji za farmaceuta treba da predstavljaju signal da takvog pacijenta uputi lekaru.

MALA OBOLJENJA ILI VELIKE BOLESTI? Clive Edwards, Paul Stillman

Minor Illnes or Major Disease, Pharmaceutical Press4. izdanje, 2010. godinaB5, 298 + xiv strana, pun kolor, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-077-0

Prvo izdanje na srpskom jeziku popularne i rado čitane Farmakologi-je Ranga i saradnika plod je politike izdavača da predstavi našoj publici prevode najboljih svetskih naslova iz domena medicine, kao i svih naših farmakoloških kuća da u tome učestvuju. Ne bez ponosa, može se istaći

da su tekstove često prevodili ili priređivali najkompetentniji farmakolozi i toksikolozi u našoj zemlji za odgovarajuće oblasti.

FARMAKOLOGIJAHumphrey P. Rang, Maureen M. Dale i saradnici

Pharmacology, Elsevier5. izdanje, 2004. godinaA4, 810 strana, kolor, tvrd povez, latinicaISBN: 978-86-7478-008-4

Kako u podnaslovu ove knjige već stoji Vodič za studente, odmah je jasno kome je ovaj priručnik namenjen. Udžbenici iz farmakologije su veoma obimni i studenti se veoma teško snalaze u mnoštvu lekova i imena. Ovaj sažeti priručnik koji je napisala Dženet Stringer koristiće studentima svih

fakulteta na kojima se polaže predmet farmakologija: medicinskim, farmaceutskim, stomatološkim i veterinarskim.

OSNOVNI KONCEPTI U FARMAKOLOGIJIJanet L. Stringer

Basic Concepts in Pharmacology, The McGraw-Hill Companies3. izdanje, 2008. godinaB5, 302 + xviii strana, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-031-2

NOVO!

Page 21: Katalog - Medicina 2010

MED

ICIN

Aw

ww

.dat

asta

tus.

rsM

EDIC

INA

19

U najnovijem izdanju udžbenika Organska hemija studenti se u okviru jed-nog ili više poglavlja postupno uvode u složeno gradivo. Osim klasičnih reakcija, navedene su i nove, tako da je upućivanjem u savremene tokove razvoja organske hemije zadržan uobičajen pristup proučavanju te obla-

sti. Praćenje i savlađivanje gradiva olakšano je brojnim ilustracijama, isticanjem važnih detalja i sa-žetim izvodima na kraju svakog poglavlja. Takođe, grupne vežbe, zadaci i mogućnost dopune datog gradiva putem povezivanja na odgovarajuću veb-stranu ohrabruju slobodno razmišljanje, diskusiju i povezivanje znanja iz prethodnih poglavlja. Vrlo značajnu novinu čine izdvojeni prikazi različitih mo-gućnosti primene organske hemije i u drugim naučnim disciplinama. Takođe, dati su i brojni primeri i objašnjenja nekih biološki i medicinski važnih jedinjenja i procesa u kojima učestvuju.

ORGANSKA HEMIJAK. Peter C. Vollhardt, Neil E. Schore

Organic Chemistry, W. H. Freeman and Company4. izdanje, 2004. godinaA4, 1.330 strana, pun kolor, tvrd povez, latinicaISBN: 978-86-7478-007-7

Knjiga Uputstvo za rešavanje zadataka predstavlja dopunu knjige Organ-ska hemija. Sadrži uputstva i postupke za rešavanje zadataka iz udžbenika, kao i njihova rešenja.

UPUTSTVO ZA REŠAVANJE ZADATAKA SA REŠENJIMA: ORGANSKA HEMIJANeil E. Schore

Study Guide and Solutions Manual for Organic Chemistry, W. H. Freeman and C.4. izdanje, 2006. godina A4, 471 + vii strana, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-021-3

Prema obimu i sadržaju, ovaj Praktikum predstavlja pomoćni udžbenik za izvođenje eksperimentalnih i teorijskih vežbi iz osnovnih kurseva organ-ske hemije. Namenjen je studentima koji se tokom studija prvi put sreću sa radom u laboratoriji za organsku hemiju. Sadržaj odgovara vežbama koje su predviđene nastavnim programima na osnovnim akademskim

studijama iz predmeta Organska hemija 1 i Organska hemija 2 za studente svih studijskih grupa na Hemijskom fakultetu i srodnim fakultetima.

PRAKTIKUM IZ ORGANSKE HEMIJEDejan Opsenica

1. izdanje, 2008. godinaB5, 445 + xxv strana, mek povez, latinicaISBN: 978-86-7478-057-2

Page 22: Katalog - Medicina 2010

ww

w.d

atas

tatu

s.rs

MED

ICIN

AM

EDIC

INA

20 Oxford Textbook of Medicine978-0-19-920485-4 I 6,016 pp I £350.00

The ESC Textbook of Intensive and Acute Cardiac Care978-0-19-958431-4 I 848 pp I £175.00

Oxford Textbook of Anaesthesia for Oral and Maxillofacial Surgery978-0-19-956421-7 I 360 pp I £95.00

Oxford Textbook of Interventional Cardiology

978-0-19-956908-3 I 752 pp I £95.00

Oxford Textbooks

Tried and Tested Excellence in Medical Publishing

FORTHCOMING

Page 23: Katalog - Medicina 2010

MED

ICIN

Aw

ww

.dat

asta

tus.

rsM

EDIC

INA

21

ANESTEZIOLOGIJA

CLINICAL ANESTHESIOLOGY Morgan

4. izdanje, 2006, McGraw Hill1105 strana, B5, mek povezISBN: 0071105158

MILLER’S ANESTHESIA 2 vol. set Miller, Eriksson, Fleisher, Wiener-Kronish & Young

7. izdanje, 2009, Elsevier3312 strana, A4, tvrd povezISBN: 0808924133

HANDBOOK OF CLINICAL ANESTHESIA Barash, Cullen, Stoelting, Cahala, Stock

6. izdanje, 2009, LWW1146 strana, B6, mek povezISBN: 0781789486

ANATOMIJA

CLINICALLY ORIENTED ANATOMY Moore, Dally, Agur

6. izdanje, 2009, LWW1168 strana, A4, mek povezISBN: 1605476528

NOVO

ATLAS OF HUMAN ANATOMY Netter

5. izdanje, 2010, Elsevier624 strane, A4, mek povezISBN: 1416059512

POCKET ATLAS OF SECTIONAL ANATOMY, VOL. 1: HEAD AND NECK Moeller, Reif

3. izdanje, 2006, Thieme272 strane, B6, mek povezISBN: 313125503X

Page 24: Katalog - Medicina 2010

ww

w.d

atas

tatu

s.rs

MED

ICIN

AM

EDIC

INA

22

DERMATOVENEROLOGIJA

NOVO

ROOK’S TEXTBOOK OF DERMATOLOGY 4 vol. setBurns, Breathnach, Cox, Griffiths

8. izdanje, 2010, Wiley4432 strane, A4, tvrd povezISBN: 1405161698

FITZPATRICK’S COLOR ATLAS AND SYNOPSIS OF CLINICAL DERMATOLOGY Wolff, Johnson

6. izdanje, 2009, McGraw Hill1104 strane, A5, mek povezISBN: 0071599754

BRAUN-FALCO´S DERMATOLOGY Burgdorf, Plewig, Wolff, Landthaler

3. izdanje, 2008, Springer1712 strana, A4, tvrd povezISBN: 3540293124

BRAUN-FALCO´S

BIOHEMIJA

NOVO

ŠTRAUSOVA MEDICINSKA BIOKEMIJA Dubravka Čvorišćec, Ivana Čepelak

2009, Medicinska naklada744 strane, A4, tvrd povezISBN: 9531764433

ŠTRAUSOVA LEHNINGER PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY Nelson, Cox

5. izdanje, 2008, Palgrave1100 strana, A4, tvrd povezISBN: 1429208929

KLINIČKI ZNAČAJ ANALIZE URINA: ATLAS SEDIMENTA URINA Nataša Lalić, Mirka Ilić

2005, Društvo medicinskih biohemičara186 strana, A4, tvrd povezISBN: 8683023087

KLINIČKI ZNAČAJ ANALIZE

Page 25: Katalog - Medicina 2010

MED

ICIN

Aw

ww

.dat

asta

tus.

rsM

EDIC

INA

23

FARMACIJA I FARMAKOLOGIJA

BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY Katzung, Masters, Trevor

11. izdanje, 2009, McGraw Hill1232 strane, A4, mek povezISBN: 007127118X

Martindale: THE COMPLETE DRUG REFERENCE, 2 vol. set Sweetman

36. izdanje, 2009, Pharmaceutical Press3694 strane, B4, tvrd povezISBN: 0853698406

USKORO

GOODMAN AND GILMAN'S PHARMACOLOGICAL BASIS OF THERAPEUTICS Brunton, Chabner, Knollmann

12. izdanje, 2011, McGraw-Hill1808 strana, B5, tvrd povezISBN: 0071624422

ENDOKRINOLOGIJA

NOVO

OXFORD HANDBOOK OF ENDOCRINOLOGY AND DIABETES Turner, Wass

2. izdanje, 2009, OUP902 strane, 10×18 cm, mek povezISBN: 0198567391

WILLIAMS TEXTBOOK OF ENDOCRINOLOGY Kronenberg, Melmed, Polonsky, Larsen

11. izdanje, 2007, Elsevier1936 strana, A4, tvrd povezISBN: 1416029117

GREENSPAN’S BASIC & CLINICAL ENDOCRINOLOGY Gardner, Shoback

8. izdanje, 2007, McGraw Hill960 strana, B5, mek povezISBN: 0071440119

Page 26: Katalog - Medicina 2010

ww

w.d

atas

tatu

s.rs

MED

ICIN

AM

EDIC

INA

24

FIZIOLOGIJA

COLOR ATLAS OF PHYSIOLOGYDespopoulos, Silbernag

6. izdanje, 2009, Thiemel456 strana, B6, mek povezISBN: 3135450066

NOVO

GUYTON AND HALL TEXTBOOK OF MEDICAL PHYSIOLOGY with Student Consult Online AccessGuyton, Hall

12. izdanje, 2010, Elsevier1120 strana, A4, tvrd povezISBN: 0808924001

GANONG’S REVIEW OF MEDICAL PHYSIOLOGY Barrett, Barman, Boitano, Brooks

23. izdanje, 2009, McGraw Hill726 strana, A4, mek povezISBN: 0071605673

FIZIKALNA MEDICINA

FIZIKALNA I REHABILITACIJSKA MEDICINA Ivo Jajić, Zrinka Jajić i suradnici

2008, Medicinska naklada451 strana, B5, tvrd povezISBN: 9531763755

ISPITIVANJE SNAGE MIŠIĆA: MANUELNA METODA Živojin Zec

2007, Naučna KMD150 strana, A4, mek povezISBN: 8684153782

MOSBY’S FIELD GUIDE TO PHYSICAL THERAPY Mosby

2009, Elsevier352 strane, B6, mek povezISBN: 0323063861

Page 27: Katalog - Medicina 2010

MED

ICIN

Aw

ww

.dat

asta

tus.

rsM

EDIC

INA

25

GENETIKA

NOVO

HUMAN MOLECULAR GENETICS Strachan, Read

4. izdanje, 2010, Garland Science807 strana, A4, mek povezISBN: 0815341490

THOMPSON & THOMPSON GENETICS IN MEDICINE Nussbaum, McInnes, Willard

7. izdanje, 2007, Elsevier600 strana A4, mek povezISBN: 1416030808

MOLECULAR BIOLOGY OF THE GENE Watson, Baker, Bell,Gann, Levine, Losick

6. izdanje, 2008, Pearson Education880 strana, A4, mek povezISBN: 0321507819

GASTROENTEROLOGIJA

OSNOVI DIJAGNOSTIČKOG ULTRAZVUKA U GASTROENTEROLOGIJI I NEFROLOGIJI Ilona Lukač, Nada Kovačević

2004, Zavod za udžbenike248 strana, A4, tvrd povezISBN: 861712234X

OSNOVI DIJAGNOSTIČKOG NETTER’S GASTROENTEROLOGY Floch

2. izdanje, 2009, Elsevier752 strane, A4, tvrd povezISBN: 1437701213

GASTROENTEROLOGIJA I HEPATOLOGIJA Boris Vucelić i suradnici

1. izdanje, 2002, Medicinska naklada1450 strana, A4, tvrd povezISBN: 9531761639

Page 28: Katalog - Medicina 2010

ww

w.d

atas

tatu

s.rs

MED

ICIN

AM

EDIC

INA

26

GINEKOLOGIJA

NOVO

PORODNIČKE OPERACIJE Dubravko Habek i saradnici

2009, Medicinska naklada287 strana, A4, tvrd povezISBN: 9531764271

PORODNIČKE TELINDE’S OPERATIVE GYNECOLOGY Rock, Jones

10. izdanje, 2008, LWW1472 strane, A4, tvrd povezISBN: 0781772346

WILLIAMS OBSTETRICS Cunningham i saradnici

23. izdanje, 2009, McGraw Hill1404 strane, A4, tvrd povezISBN: 0071497013

NOVO

A CLINICAL GUIDE FOR CONTRACEPTIONSperoff, Darney

5. izdanje, 2010, LWW432 strane, A5, mek povezISBN: 1608316106

CREASY AND RESNIK’S MATERNAL-FETAL MEDICINE: PRINCIPLES AND PRACTICE Creasy, Resnik, Iams, Lockwood, Moore

6. izdanje, 2008, Elsevier1300 strana, A4, tvrd povezISBN: 1416042245

ULTRAZVUK U GINEKOLOGIJI I PERINATOLOGIJI Asim Kurjak i suradnici

2007, Medicinska naklada912 strana, A4, tvrd povezISBN: 9531763410

Page 29: Katalog - Medicina 2010

MED

ICIN

Aw

ww

.dat

asta

tus.

rsM

EDIC

INA

27

HIRURGIJA

HEMATOLOGIJA

NOVO

OXFORD HANDBOOK OF CLINICAL HAEMATOLOGY Provan, Singer, Baglin, Dokal

3. izdanje, 2009, OUP864 strane, 10×18 cm, mek povezISBN: 019922739X

HEMATOLOGIJA Boris Labar

4. izdanje, 2007, Školska knjiga517 strana, B5, tvrd povezISBN: 9530315716

HEMATOLOGY, BASIC PRINCIPLES AND PRACTICE Hoffman i saradnici

5. izdanje, 2008, Elsevier Livingstone2560 strana, A4, tvrd povezISBN: 0443067155

KIRURGIJA Tomislav Šoša i saradnici

2007, Naklada Ljevak1022 strane, A4, tvrd povezISBN: 9531788557

NOVO

SCHWARTZ’S PRINCIPLES OF SURGERY Brunicardi i saradnici

9. izdanje, 2009, McGraw Hill1888 strana, A4, tvrd povezISBN: 007154769X

SABISTON’S TEXTBOOK OF SURGERY Townsend i saradnici

18. izdanje, 2008, Elsavier2378 strana, A4, tvrd povezISBN: 080892401X

Page 30: Katalog - Medicina 2010

ww

w.d

atas

tatu

s.rs

MED

ICIN

AM

EDIC

INA

28

IMUNOLOGIJA

IMMUNOLOGYMale, Brostoff, Roth, Roitt

7. izdanje, 2006, Elsevier564 strane, A4, mek povezISBN: 0808923323

OXFORD HANDBOOK OF CLINICAL IMMUNOLOGY AND ALLERGY Spickett

2. izdanje, 2006, OUP584 strane, 10×18 cm, mek povezISBN: 0198528663

NOVO

CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY, Updated editionAbbas, Lichtman, Pallai

6. izdanje, 2009, Elsevier574 strana, A4, mek povezISBN: 0808924117

HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA

LANGMAN’S MEDICAL EMBRYOLOGY Sadler

11. izdanje, 2009, LWW414 strana, B5, mek povezISBN: 1605476560

NOVO

JUNQUEIRA’S BASIC HISTOLOGY: TEXT AND ATLAS Mescher

12. izdanje, 2009, McGraw Hill480 strana, A4, mek povezISBN: 0071630201

THEORY AND PRACTICE OF HISTOLOGICAL TECHNIQUES Bancroft, Gamble

6. izdanje, 2007, Elsevier744 strane, B5, tvrd povezISBN: 0443102791

Page 31: Katalog - Medicina 2010

MED

ICIN

Aw

ww

.dat

asta

tus.

rsM

EDIC

INA

29

INTERNA MEDICINA

INTERNA MEDICINA I i II D. Manojlović (urednik)

5. izdanje, 2009, Zavod za udžbenike1824 strane, B5, tvrd povezISBN: 8617161183

HARRISON’S PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE Fauci i saradnici

17. izdanje, 2008, McGraw Hill2958 strana, A4, tvrd povezISBN: 0071466339

NOVO

DAVIDSON’S PRINCIPLES AND PRACTICE OF MEDICINEColledge, Walker, Raiston

21. izdanje, 2010, Elsevier1376 strana, A4, mek povezISBN: 0702030848

NOVO

OXFORD HANDBOOK OF CLINICAL MEDICINELongmore, Wilkinson, Davidson, Foulkes, Mafi

8. izdanje, 2010, OUP912 strana, 10×18 cm, mek povezISBN: 0199232172

NOVO

CURRENT MEDICAL DIAGNOSIS AND TREATMENT 2010 McPhee, Papadakis

49. izdanje, 2010, McGraw Hill1756 strana, A4, mek povezISBN: 0071624449

INTERNA MEDICINA Božidar Vrhovac, Branimir Jakšić, Željko Reiner, Boris Vucelić

4. izdanje, 2008, Naklada Ljevak1720 strana, A4, tvrd povezISBN: 9531789894

Page 32: Katalog - Medicina 2010

ww

w.d

atas

tatu

s.rs

MED

ICIN

AM

EDIC

INA

30

ISHRANA

NOVO

NUTRITION: SCIENCE AND APPLICATIONSSmolin, Grosvenor

2. izdanje, 2010, Wiley785 strana, A4, tvrd povezISBN: 0470626747

KRAUSE’S FOOD & NUTRITION THERAPY Mahan, Escott-Stump

12. izdanje, 2007, Elsevier1376 strana, A4, tvrd povezISBN: 0808923781

POCKET ATLAS OF NUTRITION Biesalski, Grimm

6. izdanje, 2005, Thieme400 strana, B6, mek povezISBN: 313135481X

INFEKTIVNE BOLESTI

NOVO

OXFORD HANDBOOK OF INFECTIOUS DISEASES AND MICROBIOLOGY Torok, Moran, Cooke

1. izdanje, 2009, OUP916 strana, 10×18 cm, mek povezISBN: 0198569254

INFECTIOUS DISEASE: A CLINICAL SHORT COURSE Southwick

2. izdanje, 2007, McGraw Hill464 strane, B5, mek povezISBN: 0071477225

NOVO

Mandell, Douglas and Bennett’s PRINCIPLES AND PRACTICE OF INFECTIOUS DISEASES, 2 vol. set Mandell

7. izdanje, 2009, Elsevier4320 strana, A4, tvrd povezISBN: 0443068399

Page 33: Katalog - Medicina 2010

MED

ICIN

Aw

ww

.dat

asta

tus.

rsM

EDIC

INA

31

KARDIOLOGIJA

BRAUNWALD’S HEART DISEASE A TEXTBOOK OF CARDIOVASCULAR MEDICINE Libby, Bonow, Zipes, Mann

8. izdanje, 2007, Elsevier2304 stranе, A4, tvrd povezISBN: 0808923854

150 ECG PROBLEMS Hampton

3. izdanje, 2008, Elsevier336 strana, 185×185 cm, mek povezISBN: 0443068224

NOVO

FEIGENBAUM’S ECHOCARDIOGRAPHYArmstrong, T. Ryan

7. izdanje, 2009, LWW816 strana, A4, tvrd povezISBN: 0781795575

NOVO

CONGENITAL HEART DEFECTS: FROM ORIGIN TO TREATMENTWyszynski, Graham, Correa-Villasenor

1. izdanje, 2010, OUP560 strana, А4, tvrd povezISBN: 019537388X

DRUGS FOR THE HEART Opie, Gersh

7. izdanje, 2008, Elsevier512 strana, 12×25 cm, mek povezISBN: 1416061584

NOVO

VASKULARNI ULTRAZVUK Boris Brkljačić

2010, Medicinska naklada361 strana, B5, tvrd povezISBN: 953176462X

Page 34: Katalog - Medicina 2010

ww

w.d

atas

tatu

s.rs

MED

ICIN

AM

EDIC

INA

32

MIKROBIOLOGIJA

NOVO

SHERRIS MEDICAL MICROBIOLOGYRyan, Ray

5. izdanje, 2010, McGraw Hill1026 strana, A4, mek povezISBN: 0071638547

BROCK BIOLOGY OF MICROORGANISMS Madigan, Martinko, Dunlap, Clark

12. izdanje, 2008, Pearson Education1168 strana, A4, mek povezISBN: 0321536150

KONEMAN’S COLOR ATLAS AND TEXTBOOK OF DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY Winn i saradnici

6. izdanje, 2005, LWW1736 strana, A4, tvrd povezISBN: 0781730147

MEDICINSKI REČNICI

NOVO

BASIC MEDICAL LANGUAGE Myrna & Danielle LaFleur Brooks

3. izdanje, 2009, Elsevier440 strana, B5, meki povezISBN: 032305286X

DORLAND’S ILLUSTRATED MEDICAL DICTIONARY Dorland

31. izdanje, 2007, Elsevier2208 strana, A4, tvrd povezISBN: 0808923625

MEDICINSKI REČNIK ENGLESKO-SRPSKI, SRPSKO-ENGLESKI Mićić Sofija

2007, Zavod za udžbenike879 strana, B5, tvrd povezISBN: 8617148225

MEDICINSKI REČNIK

Page 35: Katalog - Medicina 2010

MED

ICIN

Aw

ww

.dat

asta

tus.

rsM

EDIC

INA

33

NEGA

NOVO

CAMBRIDGE ENGLISH FOR NURSING PRE--INTERMEDIATE STUDENT’S BOOK, with audio CDAllum, McGarr

2010, CUP112 strana, B5, mek povezISBN: 0521141338

THE ICU BOOK Marino

3. izdanje, 2006, LWW1065 strana, A5, mek povezISBN: 078174802X

APPLYING NURSING PROCESS: A TOOL FOR CRITICAL THINKING Alfaro-LeFevre

7. izdanje, 2009, LWW304 strane, B5, mek povezISBN: 078177408X

NEFROLOGIJA

NOVO

CURRENT DIAGNOSIS & TREATMENT: NEPHROLOGY & HYPERTENSION Lerma, Berns, Nissenson

1. izdanje, 2009, McGraw Hill592 strane, B5, mek povezISBN: 0071287426

HANDBOOK OF DIALYSIS Daugirdas, Blake, Ing

4. izdanje, 2006, LWW774 strane, 11,5×20 cm, mek povezISBN: 0781752531

BRENNER AND RECTOR’S THE KIDNEY, 2 vol. set Brenner

8. izdanje, 2007, Elsevier2448 strana, A4, tvrd povezISBN: 1416031057

Page 36: Katalog - Medicina 2010

ww

w.d

atas

tatu

s.rs

MED

ICIN

AM

EDIC

INA

34

OFTALMOLOGIJA

OPHTHALMOLOGYYanoff, Duker

3. izdanje, 2008, Elsevier1680 strana, A4, tvrd povezISBN: 0808924141

STRABIZAM I NISTAGMUS Marija Čelić i Vjekoslav Dorn

2004, Medicinska naklada571 strana, B5, mek povezISBN: 9531762368

NOVO

CLINICAL OPHTHALMOLOGY: A SYNOPSIS Kanski

2. izdanje, 2009, Elsevier558 strana, B6, mek povezISBN: 0808924249

NEUROLOGIJA

CLINICAL NEUROLOGY Simon, Greenberg, Aminoff

7. izdanje, 2009, McGraw Hill400 strana, B5, meki povezISBN: 0071546448

NEUROLOGICAL EXAMINATION MADE EASY Fuller

4. izdanje, 2008, Elsevier256 strana, A5, mek povezISBN: 0443069468

NOVO

ADAMS AND VICTOR’S PRINCIPLES OF NEUROLOGY Ropper, Samuels

9. izdanje, 2009, McGraw Hill1572 strane, A4, tvrd povezISBN: 007149992X

Page 37: Katalog - Medicina 2010

MED

ICIN

Aw

ww

.dat

asta

tus.

rsM

EDIC

INA

35

ORTOPEDIJA

ULTRAZVUK SUSTAVA ZA KRETANJENikola Čičak i saradnici

2003, Medicinska naklada163 strane, B5, mek povezISBN: 9531762066

NOVO

POVREDE EKSTREMITETA, LEČENJE I MEDICINSKA REHABILITACIJA Žarko Nikolić

2009, Draslar partner433 strane, A4, tvrd povezISBN: 8676141398

CAMPBELL’S OPERATIVE ORTHOPAEDICS, 4 vol. setCanale, Beaty

11. izdanje, 2007, Elsevier5512 strana, A4, tvrd povezISBN: 0808923617

ONKOLOGIJA

KLINIČKA ONKOLOGIJA Mirko Šamija, Eduard Vrdoljak, Zdenko Krajina

2006, Medicinska naklada440 strana, B5, tvrd povezISBN: 9531763232

KLINIČKA ONKOLOGIJA CANCER: PRINCIPLES AND PRACTICE OF ONCOLOGY, 2 vol. setDeVita i saradnici

8. izdanje, 2008, LWW3200 strana, A4, tvrd povezISBN: 0781772079

NOVO

THE BETHESDA HANDBOOK CLINICAL ONCOLOGYGulley, Allegra, Abraham

3. izdanje, 2009, LWW688 strana, A5, mek povezISBN: 0781795583

Page 38: Katalog - Medicina 2010

ww

w.d

atas

tatu

s.rs

MED

ICIN

AM

EDIC

INA

36

PATOFIZIOLOGIJA

NOVO

COLOR ATLAS OF PATHOPHYSIOLOGYSilbernagl, Lang

2. izdanje, 2009, Thieme448 strana, B6, mek povezISBN: 3131165529

NOVO

PATHOPHYSIOLOGY: THE BIOLOGIC BASIS FOR DISEASE IN ADULTS AND CHILDREN McCance, Huether

6. izdanje, 2010, Elsevier1864 strane, A4, tvrd povezISBN: 0323065848

ESSENTIALS OF PATHOPHYSIOLOGY: CONCEPTS OF ALTERED STATESPorth

2. izdanje, 2006, LWW1184 strane, A4, mek povezISBN: 0781770874

OTORINOLARINGOLOGIJA

NOVO

OTORINOLARINGOLOGIJA I KIRURGIJA GLAVE I VRATA Vladimir Katić, Drago Prgomet i suradnici

2009, Naklada Ljevak395 strana, B5, tvrd povezISBN: 9533031336

COLOR ATLAS OF ENT DIAGNOSIS Bull, Almeyda

5. izdanje, 2009, Thieme296 strana, B6, mek povezISBN: 3131293950

DIAGNOSIS IN OTORHINOLARYNGOLOGY: AN ILLUSTRATED GUIDE Önerci

2009, Springer178 strana, A4, tvrd povezISBN: 3642004989

Page 39: Katalog - Medicina 2010

MED

ICIN

Aw

ww

.dat

asta

tus.

rsM

EDIC

INA

37

PEDIJATRIJA I NEONATOLOGIJA

PEDIJATRIJA Duško Mardešić

2003, Školska knjiga1165 strana, B5, tvrd povezISBN: 9530305699

USKORO

FANAROFF AND MARTIN'S NEONATAL PERINATAL MEDICINE: DISEASE OF THE FETUS AND INFANT, 2 vol. setMartin, Fanaroff, Walsh

9. izdanje, 2010, Elsevier1984 strane, A4, tvrd povezISBN: 0323065457

NELSON TEXTBOOK OF PEDIATRICS Kliegman i saradnici

18. izdanje, 2007, Elsevier3200 strana, A4, tvrd povezISBN: 141605622X

PATOLOGIJA I SUDSKA MEDICINA

ROBBINS & COTRAN PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE: with Student Consult Online AccessKumar, Abbas, Fausto, Aster

8. izdanje, 2009, Elsevier1464 strane, A4, tvrd povezISBN: 0808924028

PATOLOGIJA - PRVO SRPSKO IZDANJEIvan Damjanov, Stanko Jukić i Marin Nola

2009, Medicinska naklada844 strane, A4, tvrd povezISBN: 9531764115

NOVO

NAČELA SUDSKOMEDICINSKIH VJEŠTAČENJAJosip Škavić, Dušan Zečević

2010, Naklada Ljevak319 strana, A4, tvrd povezISBN: 9533032324

NAČELA

Page 40: Katalog - Medicina 2010

ww

w.d

atas

tatu

s.rs

MED

ICIN

AM

EDIC

INA

38

PULMOLOGIJA

NOVO

OXFORD HANDBOOK OF RESPIRATORY MEDICINEChapman, Robinson, Stradling, West

2. izdanje, 2009, OUP880 strana, 10×18 cm, mek povez ISBN: 0199545162

FISHMAN’S PULMONARY DISEASES AND DISORDERS Fishman i saradnici

4. izdanje, 2008, McGraw Hill2948 strana, A4, tvrd povezISBN: 0071457399

NUKLEARNA KARDIOLOGIJA I PULMOLOGIJA S. Težak, D. Ivančević, D. Dodig, I. Čikeš

2005, Medicinska naklada272 strane, B5, mek povezISBN: 9531762953

PSIHIJATRIJA

NOVO

KAPLAN AND SADOCK'S POCKET HANDBOOK OF CLINICAL PSYCHIATRY Benjamin & Virginia Sadock

5. izdanje, 2010, LWW576 strana, 11,5×20 cm, mek povezISBN: 1605472646

KAPLAN AND SADOCK’S COMPREHENSIVE TEXTBOOK OF PSYCHIATRY, 2 vol. setSadock, Ruiz

9. izdanje, 2009, LWW4884 strane, A4, tvrd povezISBN: 0781768993

STAHL’S ESSENTIAL PSYCHOPHARMACOLOGY: NEUROSCIENTIFIC BASIS AND PRACTICAL APPLICATIONS Stahl

3. izdanje, 2008, CUP1132 strane, A4, mek povezISBN: 0521673763

Page 41: Katalog - Medicina 2010

MED

ICIN

Aw

ww

.dat

asta

tus.

rsM

EDIC

INA

39

RADIOLOGIJA

ULTRAZVUČNI ATLAS DOJKE + CD Eva Pichler i suradnici

2005, Školska knjiga278 strana, A4, tvrd povezISBN: 9530315554

ULTRAZVUČNI ATLAS CT AND MRI OF THE WHOLE BODY, 2 vol. setHaaga i saradnici

5. izdanje, 2008, Elsevier2904 strane, A4, tvrd povezISBN: 0323053750

NOVO

MAGNETNA REZONANCA KIČMERobert Semnic

2009, Institut za onkologiju, Sremska Kamenica392 strane, B5, tvrd povezISBN: 8682113120

NOVO

EXPERT DIFFERENTIAL DIAGNOSIS: ULTRASOUNDGriffith i saradnici

2009, LWW550 strana, A4, tvrd povezISBN: 1931884145

POMOĆ U RADIOLOŠKOJ DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOSTICI Chapman, Nakilney

2005, Medicinska naklada694 strana, A5, mek povezISBN: 9539992303

POMOĆ U TEACHING MANUAL OF COLOR DUPLEX SONOGRAPHY Hofer

2. izdanje, 2004, Thieme108 strana, A4, mek povezISBN: 3131275928

Page 42: Katalog - Medicina 2010

ww

w.d

atas

tatu

s.rs

MED

ICIN

AM

EDIC

INA

40

SPORTSKA MEDICINA

NOVO

NETTER'S SPORTS MEDICINEMadden, Putukian, McCarty, Young

2009, Elsevier800 strana, A4, tvrd povezISBN: 1416049223

POVREDE U SPORTU Dragoljub Banović

2. izdanje, 2006, Draslar partner666 strana, A4, tvrd povezISBN: 8676140685

PHYSIOLOGY OF SPORT AND EXERCISE Wilmore, Costill, Kenney

4. izdanje, 2008, Human Kinetics592 strane, A4, tvrd povezISBN: 0736055835

REUMATOLOGIJA

NOVO

ARTHRITIS AND ARTHROPLASTY: THE SHOULDER, Expert Consult Online + DVD Dines, Williams, Laurencin

1. izdanje, 2009, Elsevier336 strana, A4, tvrd povezISBN: 1416049754

CURRENT DIAGNOSIS & TREATMENT IN RHEUMATOLOGY Imboden, Hellman, Stone

2. izdanje, 2006, McGraw Hill608 strana, B5, mek povezISBN: 0071460403

IZVANZGLOBNI REUMATIZAM I SRODNA STANJA Ivo Jajić i Zrinka Jajić

2005, Medicinska naklada322 strane, B5, mek povezISBN: 9531763003

Page 43: Katalog - Medicina 2010

MED

ICIN

Aw

ww

.dat

asta

tus.

rsM

EDIC

INA

41

UROLOGIJA

NOVO

UROLOGIJAVelibor S. Marković

1. izdanje, 2009, Velarta400 strana, B5, tvrd povezISBN: 8671381676

CAMPBELLS UROLOGY, 4 vol. set Wein, Kavoussi, Novick, Partin, Peters

9. izdanje, 2006, Elsevier4592 strana, A4, tvrd povezISBN: 0808923536

SMITH’S GENERAL UROLOGY Tanaqho, Mcaninch

17. izdanje, 2007, McGraw Hill768 strana, 23,2 x 18,6 x 3,2 cm, mek povezISBN: 0071457372

URGENTNA MEDICINA

NOVO

ROSEN’S EMERGENCY MEDICINE: CONCEPTS AND CLINICAL PRACTICE, 2 vol. setMarx, Hockberger, Walls

7. izdanje, 2009, Elsevier2894 strana, A4, tvrd povezISBN: 0323054722

OXFORD HANDBOOK OF EMERGENCY MEDICINEWyatt, Illingworth, Graham, Clancy, Robertson

3. izdanje, 2006, OUP768 strana, 10×18 cm, mek povezISBN: 0199206074

URGENTNA MEDICINA KROZ PRIMERE IZ PRAKSEIvan D. Ristić

2003, IP Obelezja564 strane, B5, mek povezISBN: 8683563502

Page 44: Katalog - Medicina 2010
Page 45: Katalog - Medicina 2010
Page 46: Katalog - Medicina 2010
Page 47: Katalog - Medicina 2010

www.datastatus.rsBesplatan poziv 0800 300 [email protected]

DirekcijaTel 011 3017 832, -33, -34Fax 011 3017 835

Knjižara27. marta 43, 11000 BeogradTel 3039 025, -26

BIHTehnička knjigaZmaja od Bosne 22, Sarajevokontakt Selim SelmanovićTel: +387 (0)33 649 000e-mail: [email protected]

Biblioner d.o.o.Stevana Markovića 1178000 Banja Luka+387 51 347 [email protected]

CRNA GORAKarver – Sibila d.o.o.Obala Ribnice, Cvijetin breg bb81000 Podgorica+382 20 [email protected]

Spisak distributera u Srbiji pogledajte na našem veb-sajtu

Page 48: Katalog - Medicina 2010

www.datastatus.rs

Prijavite se na mejling listu i budite uvek

informisani o novim izdanjima i akcijskim

prodajama

Iskoristite veliki izbor stručne literature

domaćih i inostranih izdavača po kataloškim cenama u našoj knjižari

Platite kreditnom karticom

preko interneta

Naša izdavačka delatnost

Pratite akcijske prodaje

Registrujte se i lako i jednostavno

- izaberite naslov- formirajte predračun- naručite knjigu- pratite status vaše

narudžbine