Katalog-Panthera-2016.pdf8.36 MB

Embed Size (px)

Text of Katalog-Panthera-2016.pdf8.36 MB

 • oCzeKUJ WiCeJSPeniaJ Marzenia

  Nasza misja to dostarczanie najwyszej klasy, kompleksowych rozwiza gwarantujcych osobom niepenosprawnym niezaleno i wysok jako ycia

  aPCo Sp. z o.o. jest firm rodzinn, zaoon przez osob poruszajc si na wzku inwalidzkim. Od ponad dwudziestu lat zajmujemy si zaopatrywaniem osb niepenosprawnych w sprzt niezbdny w ich codziennym funk-cjonowaniu. Nasza firma bya pionierem we wdraaniu w Polsce idei aktywizacji osb niepenosprawnych.

  Od samego pocztku nasz misj byo poszukiwanie i oferowanie takich rozwiza, by osoby niepenosprawne w Polsce byy zaopatrzone na podobnym poziomie jak w pastwach, ktrych systemy zaopatrzenia i rehabilitacji osb niepenosprawnych mog by brane za wzr w skali wiatowej.

  To wanie nasza firma przecieraa szlaki, wyznaczaa standardy oraz etyk pracy w zaopatrywaniu w sprzt osb niepenosprawnych. Dla nas kady klient jest niepowtarzalny i wyjtkowy, wszystkie jego potrzeby traktujemy indywidualnie.

  Utrzymujemy stay kontakt z naszymi klientami, towarzyszc im i suc wsparciem zarwno na etapie doboru sprztu, jak i podczas jego eksploatacji. Majc na uwadze zachowanie najwyszych standardw nieustannie poszu-kujemy i wprowadzamy do naszej oferty kolejne uznane na wiecie marki.

  Nasi pracownicy stale podnosz swoje kwalifikacje. Uczestniczymy w licznych szkoleniach, zarwno krajowych, jak i zagranicznych. Chtnie dzielimy si nasz wiedz, doradzajc klientom indywidualnym i firmom, prowadzimy te szkolenia dla specjalistw czy organizacji pozarzdowych. Zatrudniamy wyksztaconych fizjoterapeutw, posiada-my take certyfikaty firm partnerskich powiadczajce nasze kwalifikacje.

  Wielokrotnie bylimy nagradzani przez partnerw i organizacje pozarzdowe za aktywno i prac na rzecz osb niepenosprawnych. Firma aPCo wspiera i uczestniczy w wielu organizowanych w Polsce imprezach dla osb niepenosprawnych, m.in.: turniejach taca na wzkach, turniejach tenisa, szermierki, koszykwki i rugby. Bierze te regularny udzia w licznych szkoleniach, imprezach, targach i pokazach, takich jak np. ostatnio organizowanych pierwszych w Polsce wyborach Miss na wzku.

  M A R K I P R O D U K T W Z N A J D U J C Y C H S I W O F E R C I E F I R M Y a P C o:

 • Cze, mam na imi Jalle i mieszkam w Szwecji. 36 lat temu ulegem wypadkowi mo-tocyklowemu. Wkrtce potem zrozumiaem, e jeli chc mie naprawd dobry wzek inwalidzki, ktry speni moje wymagania, sam musz go skonstruowa.

  Czego potrzebowaem? Wzka, ktry bdzie do mnie dopasowany i na kt-rym bd mg samodzielnie si porusza. Lekkiego, pozwalajcego zachowa komfortow pozycj ciaa i atwego w manewrowaniu. Pomogo mi dowiad-czenie wyniesione z wycigw motocyklowych dobrze wiedziaem o duym znaczeniu niskiego ciaru, sztywnej ramy, odpowiedniego wywaenia czy waciwego kta nachylenia k. Moim celem stao si zaprojektowanie naj-lejszego i najzwrotniejszego wzka w historii.

  Kilka lat temu moja firma zaprezentowaa Panther X. Jest to wzek zbu-dowany z wkna wglowego mate riau bardzo drogiego, lecz majcego fan-tastyczne parametry. Dziki temu Panthera X posiada waciwoci uytkowe, o jakich dotd nikt nawet nie myla.

  Tak spenio si moje marzenie o stworzeniu najlepszego wzka inwalidz-kiego, jaki dotd istnia. Jednak jako konstruktor i kierowca motocykli wyci-

  gowych dobrze wiem, e rozwj i postp technologiczny nigdy si nie kocz. Zawsze mona porusza si jeszcze troch szybciej i jeszcze troch atwiej. Dlatego te nigdy nie przestan nad tym pracowa.

  Jalle Jungnellkonstruktor i zaoyciel firmy Panthera

  Pa n t h e r a sprawia, e wikszo codziennych czynnoci staje si atwiejsza. Nasze wzki posiadaj doskonae waciwoci jezdne, s lekkie i atwe w transporcie oraz zapewniaj wygodn pozycj ciaa.Efekt taki uzyskalimy dziki skupieniu si na trzech najwaniejszych aspektach korzystania z wzka: jedzie, siedzeniu i transporcie. Te trzy czynnoci s wykonywane przez osob uywajc wzka kadego dnia, przez cay rok. Wanie dlatego to od nich w najwikszym stopniu zaley funkcjonalno wzka.

  J a z d aZe sztywn ram, wykonan ze stali chromo-molibdenowej albo z wkna wglowego oraz z podnkiem i cigami z tytanu wzki Panthera s niezwykle lekkie i nieprawdopodobnie atwe w manewrowaniu. Precyzyjnie dobrany kt nachylenia k 2,2 daje wietne waciwoci jezdne, nie zwikszajc zbytnio szerokoci wzka.

  S i e d z e n i ePynna regulacja kta nachylenia oparcia oraz naprenia delikatnej, mikkiej tapicerki pozwala na dokadne dopasowanie do potrzeb osoby siedzcej na wzku. Siedzisko w wzkach Panthera jest pochylone pod ktem 4 albo 7 oraz ma moliwo regulacji napicia i gbokoci tapicerki. Taka kombinacja ustawie pozwala na znale-zienie waciwej pozycji siedzenia, ktora bdzie zarwno komfortowa i funkcjonalna.

  t r a n S P o r tNiska waga, zwarty profil ramy i doskonae wywaenie sprawiaj, e samodzielne wkadanie i wyjmowanie wzka z samochodu nigdy nie byo atwiejsze.

  Seria 3 to wzki inwalidzkie zaprojektowane tak, by pozwoli y najbardziej aktywnie, jak to moliwe!

  Konstruktorzy Panthery woyli wiele czasu i pracy w proces projektowania detali. W rezultacie udao im si poczy maksymaln wytrzymao i nisk wag wzka z niezwykle funkcjonalnymi akcesoriami.

  Dziki tym staraniom powsta wzek inwalidzki o ele-ganckiej, subtelnej linii, doskonaych waciwociach jezdnych, z dyskretnymi, lecz niezwykle praktycznymi i atwymi w obsudze dodatkami oraz z pen regulacj.

  seria 3: U3, S3 Boczki z podokietnikiem: atwa regulacja wyso-koci i dugoci podokietnika bez uycia narzdzi. Boczki standardowe: poczenie sztywnego mate-

  riau dla doskonaej stabilizacji z elastyczn grn czci uatwiajc przesiadanie.

  Przednie kka: innowacyjny projekt uatwiajcy jazd po nawierzchniach o rnej twardoci.

  rczki: proste w obsudze, skadane, niezwykle wy-trzymae.

  tapicerki: specjalny materia dobrany tak, by do-datkowo zwikszy komfort.

  zintegrowane mocowanie przeciwwywrotne: mona je atwo skada, nie zsiadajc z wzka.

  nowy standard

 • X

  naJBardzieJ zaaWanSoWanY teChnoLoGiCznie WzeK aKtYWnY

  PierWSzY WzeK aKtYWnY na WieCie z raM W CaoCi WYKonan z WKna WGLoWeGo

  eKStreMaLnie LeKKi CaKoWita WaGa WzKa to zaLedWie 4,4 KG

  WaGa tranSPortoWa to tYLKo 2,1 KG nieSaMoWiCie atWY do SaModzieLneGo WKadania do SaMoChodU

  MoLiWo reGULaCJi WYWaenia WzKa za PoMoC oParCia (4 PozYCJe UStaWienia oParCia)

  reGULaCJa WYSoKoCi PodnKa i PYnna reGULaCJa Kta naChYLenia oParCia

  Waga XSzeroko siedziska (cm) Waga cakowita (g) Waga transportowa (g)

  33 4 400 2 100

  36 4 450 2 150

  39 4 500 2 200

  42 4 550 2 250

  45 4 600 2 300

  Wyposaenie standardowe: rama wykonana z wkna wglowego podnek ze stopu aluminium 7075

  lub tytanowy koa 24 Spinergy X cigi stop aluminium 7075,

  polimer lub tytan cztery ustawienia balansu o gwna z carbonu kka przednie 90 mm lub 120 mm oparcie z wkna wglowego

  z pyn regulacj kta pochylenia regulowana tapicerka

  oparcia i siedziska hamulec centralny X tama zabezpieczajca nogi boczki zestaw narzdzi

  Maks. obcienie uytkowe: 100 kg

 • U2 light

  Wyposaenie standardowe: rama ze stali chromo-molibdenowej o gwna wykonana

  z wkna wglowego podnek tytanowy koa Spox 24 (light), 25 lub 26 cigi tytanowe lub polimerowe kka przednie 3 oparcie z pynn regulacj kta

  nachylenia, skadane regulowany nacig tapicerki

  oparcia i siedziska tama zabezpieczajca nogi hamulec centralny kiesze magnetyczna pod siedzenie boczki zestaw narzdzi

  Maks. obcienie uytkowe: 100 kg

  Waga U2 light Waga U2 light LSzeroko siedziska (cm) Waga cakowita (g) Waga transportowa (g) Szeroko siedziska (cm) Waga cakowita (g) Waga transportowa (g)

  33 6 844 3 856 33 6 906 3 918

  36 6 924 3 936 36 6 986 3 998

  39 7 004 4 016 39 7 066 4 078

  42 7 084 4 096 42 7 146 4 158

  45 7 164 4 176 45 7 226 4 238

  Jeden z naJLeJSzYCh WzKW inWaLidzKiCh na WieCie

  ideaLnY dLa aKtYWnYCh, doWiad CzonYCh UYtKoWniKW

  zWarta KonStrUKCJa GWarantUJCa LeKKo, zWrotno i atWo SKadania

  Koa SPinerGY, KieSze Pod Siedzenie i haMULeC CentraLnY W WYPoSaeniU StandardoWYM

  MoLiWo MontaU zaBezPieCze PrzeCiWWYWrotnYCh

  MoLiWo reGULaCJi WYWaenia WzKa reGULaCJa WYSoKoCi PodnKa i PYnna

  reGULaCJa Kta naChYLenia oParCia

  Fot. Damian Kramski

 • U3

  Waga U3Szeroko siedziska (cm) Waga cakowita (g) Waga transportowa (g)

  33 8 043 4 483

  36 8 080 4 571

  39 8 131 4 659

  42 8 219 4 747

  45 8 527 4 967

  erGonoMiCznY, zWartY i zWrotnY WzeK dLa aKtYWnYCh UYtKoWniKW

  zWonY i LeKKo CoFnitY Przd raMY UatWia ManeWroWanie W CiaSnYCh MieJSCaCh

  SzeroKi zaKreS reGULaCJi WzKa dUY WYBr WYPoSaenia i aKCeSoriW PYnna reGULaCJa WYWaenia

  WzKa, Kta PoChYLenia oParCia oraz reGULaCJa WYSoKoCi PodnKa

  Wyposaenie standardowe: rama ze stali chromo-molibdenowej podnek tytanowy koa tylne 22, 24 lub 26 z pynn

  regulacj balansu cigi tytanowe lub polimerowe kka przednie 90 lub 120 mm oparcie z pynn regulacj

  kta nachylenia regulowany nacig tapicerki

  oparcia i siedziska tama zabezpieczajca nogi hamulec boczki zestaw narzdzi

  Maks. obcienie uytkowe: szer. wzka 33-42 cm 100 kg, szer. wzka 45 cm 150 kg

  PYnna reGULaCJa WYWaenia PYnna reGULaCJa WYWaenia WzKa, Kta PoChYLenia oParCia WzKa, Kta PoChYLenia oParCia oraz reGULaCJa WYSoKoCi PodnKaoraz reGULaCJa WYSoKoCi PodnKaWzKa, Kta PoChYLenia oParCia oraz reGULaCJa WYSoKoCi PodnKaWzKa, Kta PoChYLenia oParCia WzKa, Kta PoChYLenia oParCia oraz reGULaCJa WYSoKoCi PodnKaWzKa, Kta PoChYLenia oParCia

  Fot. Pawe Romaski

 • S3

  Waga S3 Waga S3 shortSzeroko siedziska (cm) Waga cakowita (g) Waga transportowa (g) Szeroko siedziska (cm) Waga cakowita (g) Waga transportowa (g)

  30 8 050 4 490

  33 8 200 4 650 33 8 130 4 570

  36 8 280 4 730 36 8 220 4 660

  39 8 360 4 810 39 8 310