of 20 /20
1 KATALOG PRAVA I USLUGA ZA OSOBE S INVALIDITETOM UVOD ............................................................................................................................................................... 2 PRAVA I USLUGE ZA OSOBE S INVALIDITETOM KOJA SE OSTVARUJU TEMELJEM ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI („NARODNE NOVINE“, BROJ 157/13) ............................................................................................................... 3 1. PRAVO NA OSOBNU INVALIDNINU ............................................................................................................. 3 2. PRAVO NA DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU ................................................................................................. 4 3. PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA ............................................... 5 4. PRAVO NA NAKNADU DO ZAPOSLENJA ...................................................................................................... 7 5. PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA ZBOG ŠKOLOVANJA ........................................................ 8 6. USLUGA POMOĆI U KUĆI ............................................................................................................................ 8 7. PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA........................................................................................................................ 9 8. USLUGA RANE INTERVENCIJE ................................................................................................................... 10 9. POMOĆ PRI UKLJUČIVANJU U PROGRAME ODGOJA I REDOVITOG OBRAZOVANJA (INTEGRACIJA) ......... 11 10. BORAVAK ............................................................................................................................................. 11 11. SMJEŠTAJ ............................................................................................................................................. 12 PRIVREMENI SMJEŠTAJ ................................................................................................................................. 12 DUGOTRAJNI SMJEŠTAJ ................................................................................................................................ 13 PRAVA OSOBA S INVALIDTETOM KOJA SE OSTVARUJU TEMELJEM ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA („NARODNE NOVINE“, BROJ 85/08, 110/08, 34/11 I 54/13) I PRAVILNIKA O UVJETIMA I POSTUPKU STJECANJA PRAVA NA RAD U SKRAĆENOM RADNOM VREMENU RADI POJAČANE BRIGE I NJEGE DJETETA („NARODNE NOVINE“, BROJ 25/09) ................................................................................................. 15 1. PRAVO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA ZBOG POJAČANE NJEGE DJETETA .............. 15 2. DOPUST RADI NJEGE DJETETA S TEŽIM SMETNJAMA U RAZVOJU ............................................................ 15 3. PRAVO NA RAD S POLOVICOM PUNOGA RADNOG VREMENA RADI NJEGE DJETETA S TEŽIM SMETNJAMA U RAZVOJU ........................................................................................................................................................ 16 PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM KOJA SE OSTVARUJU TEMELJEM ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU („NARODNE NOVINE“, BROJ 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11 I 112/12) ................................................. 18 OSIGURAVANJE USLUGE ASISTENCIJE OSOBAMA S INVALIDITETOM U SURADNJI S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ....................................................................................................................................... 19 1. OSIGURAVANJE USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE OSOBAMA S NAJTEŽOM VRSTOM I STUPNJEM INVALIDITETA .................................................................................................................................................... 19 3. USLUGA TUMAČA / PREVODITELJA HRVATSKOG ZNAKOVNOG JEZIKA .................................................... 19 4. USLUGA VIDEĆEG PRATITELJA SLIJEPOM OSOBAMA KOJE SU NESAMOSTALNE U KRETANJU ................. 20

Katalog Prava i Usluga Za Osobe s Invaliditetom -1

 • Author
  vjexon

 • View
  27

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

za invalide

Text of Katalog Prava i Usluga Za Osobe s Invaliditetom -1

 • 1

  KATALOG PRAVA I USLUGA ZA OSOBE S

  INVALIDITETOM

  UVOD ............................................................................................................................................................... 2

  PRAVA I USLUGE ZA OSOBE S INVALIDITETOM KOJA SE OSTVARUJU TEMELJEM ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

  (NARODNE NOVINE, BROJ 157/13) ............................................................................................................... 3

  1. PRAVO NA OSOBNU INVALIDNINU ............................................................................................................. 3

  2. PRAVO NA DOPLATAK ZA POMO I NJEGU ................................................................................................. 4

  3. PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA ............................................... 5

  4. PRAVO NA NAKNADU DO ZAPOSLENJA ...................................................................................................... 7

  5. PRAVO NA NAKNADU ZA TROKOVE PRIJEVOZA ZBOG KOLOVANJA ........................................................ 8

  6. USLUGA POMOI U KUI ............................................................................................................................ 8

  7. PSIHOSOCIJALNA PODRKA........................................................................................................................ 9

  8. USLUGA RANE INTERVENCIJE ................................................................................................................... 10

  9. POMO PRI UKLJUIVANJU U PROGRAME ODGOJA I REDOVITOG OBRAZOVANJA (INTEGRACIJA) ......... 11

  10. BORAVAK ............................................................................................................................................. 11

  11. SMJETAJ ............................................................................................................................................. 12

  PRIVREMENI SMJETAJ ................................................................................................................................. 12

  DUGOTRAJNI SMJETAJ ................................................................................................................................ 13

  PRAVA OSOBA S INVALIDTETOM KOJA SE OSTVARUJU TEMELJEM ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM

  POTPORAMA (NARODNE NOVINE, BROJ 85/08, 110/08, 34/11 I 54/13) I PRAVILNIKA O UVJETIMA I

  POSTUPKU STJECANJA PRAVA NA RAD U SKRAENOM RADNOM VREMENU RADI POJAANE BRIGE I NJEGE

  DJETETA (NARODNE NOVINE, BROJ 25/09) ................................................................................................. 15

  1. PRAVO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA ZBOG POJAANE NJEGE DJETETA .............. 15

  2. DOPUST RADI NJEGE DJETETA S TEIM SMETNJAMA U RAZVOJU ............................................................ 15

  3. PRAVO NA RAD S POLOVICOM PUNOGA RADNOG VREMENA RADI NJEGE DJETETA S TEIM SMETNJAMA

  U RAZVOJU ........................................................................................................................................................ 16

  PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM KOJA SE OSTVARUJU TEMELJEM ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU

  (NARODNE NOVINE, BROJ 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11 I 112/12) ................................................. 18

  OSIGURAVANJE USLUGE ASISTENCIJE OSOBAMA S INVALIDITETOM U SURADNJI S ORGANIZACIJAMA

  CIVILNOG DRUTVA ....................................................................................................................................... 19

  1. OSIGURAVANJE USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE OSOBAMA S NAJTEOM VRSTOM I STUPNJEM

  INVALIDITETA .................................................................................................................................................... 19

  3. USLUGA TUMAA / PREVODITELJA HRVATSKOG ZNAKOVNOG JEZIKA .................................................... 19

  4. USLUGA VIDEEG PRATITELJA SLIJEPOM OSOBAMA KOJE SU NESAMOSTALNE U KRETANJU ................. 20

 • 2

  UVOD

  Na podruju Republike Hrvatske (podaci Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo), na dan 30. sijenja 2014. godine ivi 510.274 osoba s invaliditetom od ega su 308.060 muki (60%) i 202.214 ene (40%) to ini oko 12% ukupnog stanovnitva RH.

  Sukladno Zakonu o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (Narodne novine,

  broj 64/01), invaliditet je trajno ogranienje, smanjenje ili gubitak sposobnosti (koje proizlazi iz oteenja zdravlja) neke fizike aktivnosti ili psihike funkcije primjerene ivotnoj dobi osobe i odnosi se na sposobnosti, u obliku sloenih aktivnosti i ponaanja, koje su openito prihvaene kao bitni sastojci svakodnevnog ivota. Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13), osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oteenja, koja u meudjelovanju s razliitim preprekama mogu sprjeavati njezino puno i uinkovito sudjelovanje u drutvu na ravnopravnoj osnovi s osobama bez invaliditeta. Sukladno istom Zakonu, dijete s tekoama u razvoju je dijete koje zbog tjelesnih, senzorikih, komunikacijskih, govorno-jezinih ili intelektualnih tekoa treba dodatnu podrku za uenje i razvoj, kako bi ostvarilo najbolji mogui razvojni ishod i socijalnu ukljuenost.

  Procjene Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da je oko 10% svjetske populacije zahvaeno nekim oteenjem zdravlja koje za posljedicu ima neku vrstu invaliditeta, te da postoji tendencija rasta navedenog postotka.

 • 3

  PRAVA I USLUGE ZA OSOBE S INVALIDITETOM koja se ostvaruju temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj

  157/13)

  Postupak po Zakonu o socijalnoj skrbi provode Centri za socijalnu skrb nadleni prema prebivalitu korisnika. Osnovica iznosi 3.326,00 kn.

  1. PRAVO NA OSOBNU INVALIDNINU

  Kome se priznaje pravo

  osoba s tekim invaliditetom ili drugim tekim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih ivotnih potreba za ukljuivanje u svakodnevni ivot zajednice

  Kome se ne moe priznati pravo

  osobi koja osobnu invalidninu ostvaruje po drugoj osnovi osobi koja ima u vlasnitvu drugi stan ili kuu, osim stana ili kue koju koristi za

  stanovanje, a koji moe otuiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za ukljuivanje u zajednicu

  osobi koja ima u vlasnitvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti

  djetetu do godinu dana ivota djetetu ili odrasloj osobi kojoj je priznata usluga smjetaja ili organiziranog stanovanja

  sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ili drugim propisima osobi kojoj je priznato pravo na doplatak za pomo i njegu sukladno odredbama ovoga

  Zakona ili na temelju drugih propisa

  Iznos osobne invalidnine

  za osobu koja nema vlastiti prihod osobna invalidnina iznosi 1.250,00 kuna mjeseno (250% osnovice)

  ako osoba ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina utvruje se kao razlika izmeu iznosa 250% osnovice i prosjenog prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno u kojem je pokrenut postupak po slubenoj dunosti. U prihod se ne uraunava zajamena minimalna naknada, naknada za trokove stanovanja koja je ostvarena na temelju Zakona o socijalnoj skrbi, mirovina do iznosa najnie, odnosno minimalne mirovine ostvarene za 40 godina mirovinskog staa, ortopedski dodatak, sredstva za uzdravanje koje dijete ostvaruje na temelju propisa o obiteljskim odnosima i doplatak za djecu.

  Od kada se priznaje pravo

  s danom podnoenja zahtjeva ili pokretanja postupka po slubenoj dunosti

 • 4

  Mirovanje prava

  korisniku osobne invalidnine koji se nalazi u pritvoru ili istranom zatvoru, na izdravanju kazne zatvora, te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duem od dva mjeseca

  2. PRAVO NA DOPLATAK ZA POMO I NJEGU

  Kome se priznaje pravo

  osobi koja ne moe sama udovoljiti osnovnim ivotnim potrebama uslijed ega joj je prijeko potrebna pomo i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, ienju i pospremanju stana, oblaenju i svlaenju, odravanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih ivotnih potreba

  Kome i u kojim sluajevima se ne moe priznati pravo

  osobi koja ima sklopljen ugovor o doivotnom ili dosmrtnom uzdravanju osobi koja ima u vlasnitvu drugi stan ili kuu, osim stana ili kue koju koristi za

  stanovanje, a koji moe otuiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomo i njegu osobi koja ima u vlasnitvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane

  djelatnosti ako prosjeni mjeseni prihod samca prelazi iznos od 1.250,00 kn (250% osnovice),

  odnosno ako prosjeni mjeseni prihod lanova kuanstva prelazi iznos od 1.000,00 kn (200% osnovice) u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po slubenoj dunosti

  osobi koja doplatak za pomo i njegu moe ostvariti po posebnom propisu djetetu do godinu dana ivota osobi kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu po Zakonu o socijalnoj skrbi ili na

  temelju drugih propisa osobi kojoj je osiguran smjetaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pruatelja

  socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi, odnosno organizirano stanovanje djetetu iji roditelj koristi rodiljni ili roditeljski dopust ili mirovanje radnog odnosa do

  tree godine ivota tog djeteta po posebnim propisima

  Od kada se priznaje pravo

  s danom podnoenja zahtjeva ili pokretanja postupka po slubenoj dunosti Iznosi doplatka za pomo i njegu

  Moe se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoi i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu:

  u punom opsegu 500,00 kuna (100% osnovice) u smanjenom opsegu 350,00 kuna (70% osnovice)

 • 5

  Iznimke

  Pravo na doplatak za pomo i njegu u punom iznosu, neovisno o vlasnitvu stana, kue, poslovnog prostora i visini prosjenog mjesenog prihoda ima:

  osoba s teim invaliditetom osoba s teim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan ivot i rad

  Pravo na doplatak za pomo i njegu u smanjenom iznosu, neovisno o vlasnitvu stana, kue, poslovnog prostora i visini prosjenog mjesenog prihoda ima:

  slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja je osposobljena za samostalan ivot i rad osoba potpuno liena poslovne sposobnosti

  Pravo na doplatak za pomo i njegu u smanjenom iznosu moe ostvariti i dijete za koje roditelj koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena radi pojaane njege djeteta, dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi pojaane njege djeteta s teim smetnjama u razvoju po posebnim propisima, pod uvjetom da ispunjava uvjete propisane Zakonom Mirovanje prava

  za vrijeme koje korisnik provodi u zdravstvenoj ili drugoj ustanovi dulje od 15 dana Napomena

  Korisniku prava na doplatak za pomo i njegu iznimno se moe priznati i usluga pomoi u kui u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, ienju i pospremanju stana, oblaenju i svlaenju, odravanju osobne higijene i obavljanju drugih osnovnih ivotnih potreba, a koje mu ne mogu pruiti lanovi obitelji.

  3. PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA

  Kome se priznaje pravo na status roditelja njegovatelja

  jednom od roditelja djeteta s tekoama u razvoju ili osobe s invaliditetom koje ispunjava jedan od uvjeta: potpuno je ovisno o pomoi i njezi druge osobe jer mu je zbog odravanja ivota

  potrebno pruanje specifine njege izvoenjem medicinsko-tehnikih zahvata za koju je prema preporuci lijenika roditelj osposobljen

  u potpunosti je nepokretno i uz pomo ortopedskih pomagala ima vie vrsta tekih oteenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog

  kojih je potpuno ovisno o pomoi i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih ivotnih potreba

  oba roditelja ako u obitelji ima dvoje ili vie djece s tekoama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom koji ispunjavaju gore navedene uvjete

 • 6

  branom ili izvanbranom drugu roditelja djeteta s tekoama u razvoju ili osobe s invaliditetom s kojim ivi u obiteljskoj zajednici, umjesto roditelja

  ako u jednoroditeljskoj obitelji ima dvoje ili vie djece s tekoama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom, status roditelja njegovatelja moe se priznati, osim roditelja, i jednom od lanova obitelji s kojim ivi u obiteljskoj zajednici

  Kome se priznaje pravo na status njegovatelja

  Jednom od lanova obitelji s kojim dIjete s tekoama u razvoju ili osoba s invaliditetom ivi u obiteljskoj zajednici, u sluajevima kada su roditelji djeteta s tekoama u razvoju umrli ili nijedan od roditelja ne ivi s djetetom i o njemu se ne brine, ili ivi s djetetom ali nije u mogunosti pruiti mu potrebnu njegu zbog svog psihofizikog stanja

  Kada se ne priznaje pravo

  ako je djetetu s tekoama u razvoju ili osobi s invaliditetom osigurana usluga smjetaja, organiziranog stanovanja, poludnevnog ili cjelodnevnog boravka u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi

  za vrijeme dok jedan roditelj koristi rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust za dijete, drugom roditelju ne moe se priznati status roditelja njegovatelja za isto dijete

  Priznavanje prava u sluajevima kada dijete s tekoama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom boravi u predkolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi, domu socijalne skrbi, centru za pruanje usluga u zajednici ili kod drugog pruatelja usluge

  pravo se priznaje kada dijete s tekoama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom boravi manje od etiri sata dnevno u predkolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi, domu socijalne skrbi ili kod drugog pruatelja usluga boravka

  iznimno pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja se priznaje kada dijete s tekoama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom u predkolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi, domu socijalne skrbi, centru za pruanje usluga u zajednici ili kod drugog pruatelja usluge boravka boravi etiri i vie sati dnevno ako mu roditelj ili njegovatelj tijekom boravka prua usluge pomoi i njege

  Naknada

  2.500,00 kuna (pet osnovica) te prava iz mirovinskoga osiguranja, zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima

  osnovica za uplatu doprinosa je najnia mjesena osnovica za obraun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuu godinu

  pravo na naknadu pripada i za vrijeme privremene nesposobnosti za pruanje njege zbog bolesti; tijekom odmora, kada ne obavlja poslove njegovatelja, a djetetu je osiguran privremeni smjetaj tijekom godinjeg odmora roditelja njegovatelja po odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, te ako je dijete na bolnikom lijeenju najdue dva mjeseca

 • 7

  Pravo na odmor

  roditelj njegovatelj, odnosno njegovatelj moe koristiti odmor u trajanju do etiri tjedna tijekom godine

  za vrijeme koritenja odmora roditelju njegovatelju/njegovatelju pripada pravo na naknadu

  Kada prestaje pravo

  na zahtjev roditelja njegovatelja ili njegovatelja ako roditelj njegovatelj ili njegovatelj nije u mogunosti pruati potrebnu njegu zbog

  svojeg psihofizikoga stanja ako roditelj njegovatelj ili njegovatelj zbog neopravdanih razloga ne obavlja poslove

  njegovatelja ako se roditelj njegovatelj ili njegovatelj nalazi u pritvoru, odnosno istranom zatvoru ili

  na izdravanju kazne zatvora u trajanju duljem od dva mjeseca kada roditelj njegovatelj ili njegovatelj navri 65 godina ivota, osim u sluaju ako se

  pruanje pomoi i njege ne moe osigurati putem lanova obitelji s kojim ivi u obiteljskoj zajednici

  smru djeteta s tekoama u razvoju ili osobe s invaliditetom, roditelja njegovatelja ili njegovatelja

  4. PRAVO NA NAKNADU DO ZAPOSLENJA

  Kome se priznaje

  djetetu s tekoama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom kojima je tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oteenje utvreno sukladno Pravilniku o sastavu i nainu rada tijela vjetaenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima, nakon zavretka osnovnokolskog, srednjokolskog ili visokokolskog obrazovanja, a najranije s navrenih 15 godina ivota, ako naknadu za vrijeme nezaposlenosti ne ostvaruje prema drugim propisima, a osoba je evidentirana kao nezaposlena osoba pri nadlenoj slubi za zapoljavanje ili ima utvrenu privremenu nezapoljivost od strane od strane centra za profesionalnu rehabilitaciju

  Tko ne moe ostvariti pravo

  osoba kojoj je utvrena potpuna radna nesposobnost temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i provedbenih propisa

  Iznos naknade

  350,00 kn mjeseno (70% osnovice)

  Kada se ukida pravo

  danom zaposlenja korisnika, a pravo se moe ponovo priznati ako zaposlenje prestane neovisno o volji korisnika i ako ne ostvaruje naknadu za vrijeme nezaposlenosti prema drugim propisima

 • 8

  Napomena

  Korisnik naknade do zaposlenja ne moe istodobno ostvariti doplatak za pomo i njegu na temelju Zakona o socijalnoj skrbi

  5. PRAVO NA NAKNADU ZA TROKOVE PRIJEVOZA ZBOG KOLOVANJA

  Kome se priznaje pravo

  osobi s invaliditetom i djetetu s tekoama u razvoju koji pohaaju nastavu radi stjecanja srednjokolskog obrazovanja po posebnom programu izvan mjesta svoga prebivalita ili osposobljavanja za samozbrinjavanje, a ne postoji potreba da mu se prizna pravo na uslugu smjetaja ili organiziranog stanovanja, ako nema osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi

  to obuhvaa naknada

  trokove prijevoza u odlasku i povratku

  Iznos naknade

  naknada se priznaje po najnioj cijeni za redovita prijevozna sredstva javnog prometa za najkrau relaciju, a ako korisnik za prijevoz koristi osobno vozilo, u visini cijene vozne karte javnog prijevoznog sredstva

  Napomena

  Prijevoz osobi s invaliditetom i djetetu s tekoama u razvoju koje pohaa nastavu radi stjecanja srednjokolskog obrazovanja u mjestu prebivalita, ako nema osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi, osigurava jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb.

  6. USLUGA POMOI U KUI

  Kome se priznaje usluga

  osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oteenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomo druge osobe

  osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomo druge osobe

  starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb potrebna pomo druge osobe

  Uvjeti za priznavanje prava

  osoba nema mogunosti da joj pomo osiguraju roditelj, brani drug i djeca osoba nema sklopljen ugovor o doivotnom ili dosmrtnom uzdravanju na podruju prebivalita osobe mogue je osigurati takvu pomo pod uvjetima i na nain

  propisan Zakonom o socijalnoj skrbi

 • 9

  osoba nije otuila nekretnine ili pokretnine vee vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnoenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po slubenoj dunosti

  prihod samca ili prihod po lanu kuanstva ne prelazi iznos od 1.500,00 kn (300% osnovice)

  Ako prihod samca ili prihod po lanu kuanstva prelazi iznos od 1.500,00 kn (300% osnovice), a nije vei od 2.000,00 kn (400% osnovice), korisniku koji ispunjava ostale gore navedene uvjete priznaje se pravo na 50% cijene trokova usluge pomoi u kui.

  to obuhvaa pomo u kui

  organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuu) obavljanje kunih poslova (nabava ivenih namirnica, pomo u pripremanju obroka,

  pranje posua, pospremanje stana, donoenje vode, ogrjeva i slino, organiziranje pranja i glaanja rublja, nabava lijekova i drugih potreptina i dr.)

  odravanje osobne higijene (pomo u oblaenju i svlaenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)

  zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba Tko moe pruati uslugu

  centri za pomo u kui, domovi socijalne skrbi, centri za pruanje usluga u zajednici, udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe te obrtnici koji pruaju socijalne usluge te fizike osobe koje usluge pomoi u kui obavljaju kao profesionalnu djelatnost

  7. PSIHOSOCIJALNA PODRKA

  to je psihosocijalna podrka

  socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju koja potie razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vjetina korisnika

  moe se pruati individualno i u grupi Kome se priznaje usluga

  djetetu s tekoama u razvoju, odrasloj osobi s invaliditetom, ovisniku, rtvi obiteljskog nasilja te svim drugim osobama u potrebi, prema procjeni strunog tima nadlenog centra za socijalnu skrb

  Tko moe pruati uslugu

  domovi socijalne skrbi, centri za pruanje usluga u zajednici, udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe te obrtnici koji pruaju socijalne usluge

  Gdje se prua podrka

  u obitelji korisnika odnosno udomiteljskoj obitelji ili kod pruatelja usluga (domovi socijalne skrbi, centri za pruanje usluga u zajednici,

  udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe te obrtnici koji pruaju socijalne usluge)

 • 10

  Trajanje podrke

  u obitelji korisnika ili udomiteljskoj obitelji do pet sati tjedno kod pruatelja usluga do est sati tjedno, a ne vie od dva sata dnevno

  Napomena

  Centar za socijalnu skrb priznaje pravo na uslugu na temelju prethodno pribavljenog miljenja pruatelja usluga o vrsti, trajanju i uestalosti usluge

  8. USLUGA RANE INTERVENCIJE

  to je rana intervencija

  socijalna usluga koja obuhvaa strunu poticajnu pomo djeci i strunu i savjetodavnu pomo njihovim roditeljima, ukljuujui i druge lanove obitelji te udomitelja za djecu, kod nekog utvrenog razvojnog rizika ili razvojne tekoe djeteta

  Kome se prua

  djetetu kod kojeg je u ranoj dobi utvreno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne potekoe, u pravilu do navrene 3. godine ivota, a najdulje do navrene 7. godine ivota djeteta i njegovim roditeljima, odnosno udomiteljima radi ukljuivanja djeteta u iru socijalnu mreu, ako se takva usluga ne osigurava u okviru zdravstvene djelatnosti

  Tko prua uslugu

  domovi socijalne skrbi, centri za pruanje usluga u zajednici, udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe te obrtnici koji pruaju socijalne usluge

  Gdje se prua usluga

  u obitelji korisnika, odnosno u udomiteljskoj obitelji te kod pruatelja usluga Trajanje podrke

  do pet sati tjedno Napomene

  Nakon prethodno pribavljenog miljenja lijenika specijalista neonatologa ili pedijatra, a iznimno lijenika druge odgovarajue specijalizacije, centar za socijalnu skrb trai ocjenu pruatelja usluge o trajanju i uestalosti pruanja usluge te rjeenjem priznaje pravo na pruanje usluge. Korisnik kojemu se prua rana intervencija ne moe istodobno koristiti usluge psihosocijalne podrke.

 • 11

  9. POMO PRI UKLJUIVANJU U PROGRAME ODGOJA I REDOVITOG OBRAZOVANJA (INTEGRACIJA)

  Kome se prua

  odgajateljima, uiteljima i nastavnicima u predkolskim i kolskim ustanovama radi ukljuivanja djeteta s tekoama u razvoju ili mlae punoljetne osobe s invaliditetom u programe redovitih predkolskih ili kolskih ustanova (integracija)

  Tko prua uslugu

  domovi socijalne skrbi, centri za pruanje usluga u zajednici, udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe te obrtnici koji pruaju socijalne usluge djeci s tekoama u razvoju i mlaim punoljetnim osobama s invaliditetom

  Trajanje podrke

  do pet sati tjedno

  Napomena

  Centar za socijalnu skrb priznaje uslugu nakon prethodno pribavljenog miljenja predkolske ili kolske ustanove i pruatelja usluge o trajanju i uestalosti pruanja usluge.

  10. BORAVAK

  to je boravak

  socijalna usluga koja obuhvaa cjelodnevni i poludnevni boravak cjelodnevni boravak moe trajati od 6 do 10 sati dnevno

  poludnevni boravak moe trajati od 4 do 6 sati dnevno to se osigurava uslugom boravka

  zadovoljavanje ivotnih potreba korisnika pruanjem usluga prehrane, odravanja osobne higijene, brige o zdravlju, uvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena, organiziranog prijevoza, ovisno o utvrenim potrebama i izboru korisnika

  Trajanje

  moe se priznati jedan dan u tjednu, vie dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu

  Tko prua uslugu

  domovi socijalne skrbi, centri za pruanje usluga u zajednici, udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe te obrtnici koji pruaju socijalne usluge te fizike osobe koje usluge pomoi u kui obavljaju kao profesionalnu djelatnost

 • 12

  11. SMJETAJ

  to je smjetaj

  socijalna usluga koja moe obuhvatiti uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provoenja vremena, odgoja i obrazovanja, ovisno o utvrenim potrebama i izboru korisnika

  moe obuhvatiti i pripremu korisnika za povratak u vlastitu obitelj, udomiteljsku obitelj ili za samostalan ivot te pripremu djeteta za posvojenje ili smjetaj u udomiteljsku obitelj

  moe se priznati kao privremeni ili dugotrajni

  PRIVREMENI SMJETAJ

  priznaje se u kriznim situacijama, radi provoenja kraih rehabilitacijskih programa, radi smjetaja djece bez odgovarajue roditeljske skrbi i u drugim sluajevima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi

  Privremeni smjetaj u kriznim situacijama

  priznaje se djetetu koje se zatekne bez nadzora roditelja ili u skitnji, odrasloj osobi koja se zatekne izvan mjesta prebivalita ili boravita, odnosno nema prebivalita ili boravita i nije u stanju brinuti se o sebi, beskuniku, trudnici ili roditelju s djetetom do godine dana ivota djeteta, djeci i odraslim osobama - rtvama obiteljskog nasilja i rtvama trgovanja ljudima, odraslim osobama kojima je ugroen ivot, zdravlje i sigurnost uslijed bolesti, nemoi, ovisnosti ili socijalne iskljuenosti

  moe trajati dok se ne ostvari povratak u vlastitu ili udomiteljsku obitelj ili se smjetaj ne osigura na drugi nain, a najdue do est mjeseci, a iznimno moe trajati do godinu dana:

  trudnici ili roditelju s djetetom do godine dana ivota djeteta, koji nema stan, odnosno nema osigurano stanovanje ili zbog poremeenih odnosa u obitelji ne moe ostati s djetetom u obitelji

  djetetu i odrasloj osobi rtvama obiteljskog nasilja

  djetetu i odrasloj osobi rtvama trgovanja ljudima

  beskuniku

  Privremeni smjetaj radi provoenja kraih rehabilitacijskih programa

  priznaje se djetetu s tekoama u razvoju i odrasloj osobi s invaliditetom, djetetu i mlaoj punoljetnoj osobi s problemima u ponaanju i osobi ovisnoj o alkoholu, drogi, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, radi provoenja kraih rehabilitacijskih programa koji obuhvaaju usluge psihosocijalne rehabilitacije s ciljem usvajanja i razvoja socijalnih vjetina

  moe se priznati roditelju djeteta s tekoama u razvoju koje je upueno na krai rehabilitacijski program, radi njegovog aktivnog sudjelovanja u provoenju psihosocijalnog programa, prema utvrenoj procjeni i programu pruatelja usluga, ali najdue do 15 dana tijekom kalendarske godine.

  moe trajati dok traje potreba, a najdue do: godinu dana za dijete s tekoama u razvoju ili osobu s invaliditetom

 • 13

  tri godine za dijete i mlau punoljetnu osobu s problemima u ponaanju i osobu ovisnu o alkoholu, drogi, kockanju i drugim oblicima ovisnosti

  Privremeni smjetaj u drugim sluajevima

  priznaje se djetetu i odrasloj osobi radi koritenja odmora njegovog roditelja njegovatelja, odnosno njegovatelja, u ukupnom trajanju od najvie 30 dana tijekom jedne kalendarske godine ili zbog privremene nesposobnosti za pruanje njege zbog bolesti roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja dok traje potreba, a najdulje 60 dana tijekom jedne kalendarske godine

  privremeni smjetaj u udomiteljsku obitelj tijekom blagdana ili kolskih praznika priznaje se djetetu i odrasloj osobi s invaliditetom smjetenoj u dom socijalne skrbi, centar za pruanje usluga u zajednici, udruzi, vjerskoj zajednici, kod druge pravne osobe te obrtnika koji pruaju socijalne usluge radi stjecanja iskustva obiteljskog okruenja

  moe se priznati djetetu i odrasloj osobi s invaliditetom radi postupne prilagodbe na dugotrajni smjetaj izvan vlastite ili udomiteljske obitelji, moe trajati dok traje potreba, a najdulje est mjeseci

  moe se priznati djetetu i odrasloj osobi radi pripreme na izvaninstitucijsku skrb, moe trajati dok traje potreba, a najdulje est mjeseci

  moe se priznati djetetu s tekoama u razvoju i odrasloj osobi s invaliditetom najdulje do 21. godine ivota radi kolovanja po posebnom programu izvan mjesta prebivalita, ako se kolovanje ne moe osigurati u mjestu prebivalita, moe trajati dok traje potreba za redovitim kolovanjem

  DUGOTRAJNI SMJETAJ

  priznaje se korisniku kojem je tijekom duljeg vremenskog razdoblja potrebno osigurati intenzivnu skrb i zadovoljavanje drugih ivotnih potreba:

  djetetu bez roditelja, djetetu koje roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dunosti priznaje se dugotrajni smjetaj u udomiteljskoj obitelji, obiteljskom domu ili organiziranom stanovanju

  osobi s invaliditetom, tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oteenjem, sukladno dobi, vrsti i stupnju oteenja kada nije mogue osigurati skrb u obitelji pruanjem odgovarajuih izvaninstitucijskih oblika skrbi

  funkcionalno ovisnoj starijoj osobi i teko bolesnoj osobi kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomo i njega druge osobe

  osobi nesposobnoj za rad koja se nalazi u posebno tekim ivotnim prilikama koje se ne mogu otkloniti primjenom drugih prava iz socijalne skrbi ili na drugi nain

  Napomena

  Dugotrajni smjetaj nee se priznati osobi koja ima sklopljen ugovor o doivotnom ili dosmrtnom uzdravanju, kojoj pomo i njegu mogu pruiti lanovi obitelji ili se pomo i njega moe osigurati na drugi nain te osobi koja svojim prihodom ili imovinom moe u cijelosti podmiriti trokove smjetaja.

 • 14

  Tko moe pruati uslugu smjetaja

  domovi socijalne skrbi, centri za pruanje usluga u zajednici, udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe te obrtnici koji pruaju socijalne usluge te fizike osobe koje usluge pomoi u kui obavljaju kao profesionalnu djelatnost

  Napomena

  Privremeni smjetaj u kriznim situacijama i privremeni smjetaj radi provoenja kraih rehabilitacijskih programa ne mogu se pruati u obiteljskom domu.

  Trajanje

  moe priznati tijekom svih dana u tjednu ili tijekom pet radnih dana

  12. ORGANIZIRANO STANOVANJE

  to je organizirano stanovanje

  socijalna usluga kojom se jednoj ili vie osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomo strune ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne ivotne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe

  organiziranim stanovanjem smatra se i stanovanje u zajednici stambenih jedinica koje se nalaze na istoj lokaciji

 • 15

  PRAVA OSOBA S INVALIDTETOM koja se ostvaruju temeljem

  Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine, broj 85/08, 110/08, 34/11 i 54/13) i

  Pravilnika o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraenom radnom vremenu radi pojaane brige i njege djeteta (Narodne novine, broj 25/09)

  Postupak za ostvarivanje navedenih prava provode Podruni uredi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO)

  1. PRAVO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA ZBOG POJAANE NJEGE DJETETA

  Tko ga moe ostvariti

  jedan od zaposlenih odnosno ili samozaposlenih roditelja po iskoritenju roditeljskog dopusta ako je djetetu, prema nalazu i ocjeni izabranog doktora primarne zdravstvene zatite i nadlenoga lijenikog povjerenstva HZZO-a, zbog njegova zdravlja i razvoja, potrebna pojaana briga i njega

  pravo traje do navrene tree godine ivota djeteta

  Koliki je iznos novane naknade

  50 % proraunske osnovice mjeseno za puno radno vrijeme odnosno 1.663,00 kn

  Tko ne moe ostvariti pravo na rad u skraenom radnom vremenu radi pojaane brige i njege djeteta s oteenjem zdravlja odnosno kad pravo prestaje

  pravo ne moe ostvariti roditelj, odnosno pravo prestaje za vrijeme dok je dijete stalno ili tjedno smjeteno u zdravstvenoj ustanovi ili ustanovi socijalne skrbi, odnosno ako je dijete smjeteno u predkolskoj ustanovi u kojoj ima smjetaj svakodnevno due od osam sati

  Napomena

  Odluivanje o priznavanju predmetnog prava zasniva se na struno-medicinskom vjetaenju lijenikog povjerenstva HZZO-a, temeljem medicinske dokumentacije djeteta, te nalaza izabranog doktora primarne zdravstvene zatite djeteta.

  2. DOPUST RADI NJEGE DJETETA S TEIM SMETNJAMA U RAZVOJU

  Tko ga moe ostvariti

  jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja djeteta s teim smetnjama u razvoju (dijete s teim tjelesnim ili mentalnim oteenjem ili teom psihikom bolesti), nakon isteka prava na rodiljni dopust ili u tijeku koritenja ili nakon isteka prava na roditeljski dopust, na temelju nalaza i miljenja nadlenog tijela vjetaenja prema propisima o

 • 16

  obveznom zdravstvenom osiguranju uz uvjet da su oba roditelja zaposlena ili samozaposlena, kako prije poetka koritenja, tako i za cijelo vrijeme trajanja dopusta

  Trajanje

  do navrene 8. godine djetetova ivota

  Koliki je iznos novane naknade

  65% proraunske osnovice mjeseno za puno radno vrijeme (2.100,00 kn)

  Napomene

  Odluivanje o priznavanju predmetnog prava zasniva se na struno-medicinskom vjetaenju lijenikog povjerenstva HZZO-a, u okviru kojeg se vjetai o postojanju teih smetnji u razvoju kod djeteta, te priznavanje prava u ovisnosti o navedenom vjetaenju moe biti dano i na odreeni vremenski rok (6 mjeseci, 12 mjeseci i slino). Pri zapoinjanju koritenja prava, kao i tijekom koritenja prava provjerava se injenica zaposlenosti, odnosno samozaposlenosti oba roditelja. Takoer, provjerava se ispunjenje uvjeta staa osiguranja (sta od 12 mjeseci neprekinuto, odnosno 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine), te ukoliko isti nije ispunjen novana naknada iznosi 1.663,00 kune, odnosno 50% proraunske osnovice.

  3. PRAVO NA RAD S POLOVICOM PUNOGA RADNOG VREMENA RADI NJEGE DJETETA S TEIM SMETNJAMA U RAZVOJU

  Tko ga moe ostvariti

  jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja nakon isteka prava na rodiljni dopust ili u tijeku koritenja ili nakon isteka prava na roditeljski dopust, na temelju nalaza i miljenja nadlenog tijela vjetaenja prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, ima pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, kao i nastaviti njegovo koritenje i nakon navrene 8. godine djetetovog ivota, sve dok ta potreba traje, a na temelju nalaza i miljenja nadlenog tijela vjetaenja prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, uz uvjet da su oba roditelja zaposlena ili samozaposlena, kako prije poetka koritenja, tako i za cijelo vrijeme trajanja dopusta

  Koliki je iznos novane naknade

  4. zaposleni roditelj ima pravo na novanu naknadu obraunatu u visini iznosa isplaene plae umanjene za obraunate i obustavljene doprinose za mirovinsko osiguranje, predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sukladno posebnim propisima, a koju je ostvario radei taj mjesec u polovici punog radnog vremena, a sve prema ovjerenoj ispravi poslodavca o isplaenoj plai

  5. samozaposleni roditelj ima pravo na novanu naknadu obraunatu u visini 50% od osnovice za obraun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje vaee za osnovu po kojoj je roditelj prijavljen na obvezno zdravstveno osiguranje i za razdoblje na koje se naknada odnosi prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja odnosno 50% od izabrane vie mjesene osnovice za obraun doprinosa pod uvjetom da je poetak

 • 17

  primjene vie osnovice najmanje est mjeseci prije poetka koritenja ovoga prava, prema podacima Porezne uprave

  Napomena

  Odluivanje o priznavanju predmetnog prava zasniva se na struno-medicinskom vjetaenju lijenikog povjerenstva HZZO-a, temeljem zahtjevu priloene medicinske dokumentacije, u okviru kojeg se vjetai o postojanju teih smetnji u razvoju kod djeteta, te priznavanje prava u ovisnosti o navedenom vjetaenju moe biti dano i na odreeni vremenski rok (6 mjeseci, 12 mjeseci i slino). Pri zapoinjanju koritenja prava, kao i tijekom koritenja prava provjerava se injenica zaposlenosti, odnosno samozaposlenosti oba roditelja. Takoer, provjerava se ispunjenje uvjeta staa osiguranja (sta od 12 mjeseci neprekinuto, odnosno 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine), te ukoliko isti nije ispunjen novana naknada iznosi 1.663,00 kune, odnosno 50% proraunske osnovice.

 • 18

  PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM koja se ostvaruju temeljem

  Zakona o doplatku za djecu (Narodne novine, broj 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11 i 112/12)

  O pravu na doplatak za djecu rjeava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a zahtjev se podnosi nadlenoj podrunoj slubi Zavoda prema mjestu prebivalita podnositelja zahtjeva. Vie na www.mirovinsko.hr. Tko moe ostvariti pravo

  pravo na doplatak za djecu moe ostvariti roditelj, posvojitelj, skrbnik, ouh, maeha, baka, djed i osoba kojoj je, na temelju rjeenja nadlenog tijela za poslove socijalne skrbi, dijete povjereno na uvanje i odgoj za svu djecu koju uzdrava, pod uvjetima utvrenim Zakonom

  korisnik doplatka za djecu moe biti i punoljetno dijete bez oba roditelja koje je na redovitom kolovanju

  Iznos doplatka za djecu

  za dijete s oteenjem zdravlja korisniku pripada doplatak za djecu u 25% veoj svoti od pripadajue svote doplatka odreene prema utvrenom dohodovnom cenzusu (374,18 kn, 311,81 kn ili 249,45 kn)

  za dijete s teim oteenjem zdravlja pravo se ostvaruje bez obzira na visinu prihoda koji kuanstvo korisnika ostvaruje, a iznosi 831,50 kn (25% od proraunske osnovice)

  Do kada korisnici mogu ostvarivati pravo na doplatak za djecu

  za dijete s oteenjem zdravlja do zavretka redovitog kolovanja u srednjim kolama, a najdue do 21. godine ivota

  za dijete s teim oteenjem zdravlja do kraja kalendarske godine u kojoj navrava 27 godina ivota

  Napomena

  Korisnicima koji su ostvarili doplatak za djecu s teim oteenjem zdravlja utvrenom prema propisima iz socijalne skrbi da 31. prosinca 2001. godine, pripada pravo na doplatak za djecu i nakon navrene 27. godine ivota do donoenja posebnog propisa o pravima osoba s invaliditetom

  Doplatak za djecu ne pripada korisniku

  za dijete koje ima osiguran stalni smjetaj u ustanovi na teret sredstava iz dravnog prorauna, odnosno prorauna lokalne i podrune (regionalne) samouprave

  za vrijeme dok se dijete nalazi na kolovanju u inozemstvu osim ako meunarodnim ugovorom ili pravilima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti nije drukije odreeno

 • 19

  OSIGURAVANJE USLUGE ASISTENCIJE OSOBAMA S INVALIDITETOM U SURADNJI S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUTVA

  1. OSIGURAVANJE USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE OSOBAMA S NAJTEOM VRSTOM I

  STUPNJEM INVALIDITETA

  Korisnici usluge osobnog asistenta su osobe s tjelesnim oteenjem kojima je nuno potrebna praktina pomo u samozbrinjavanju, gluhoslijepe osobe s dodatnim potekoama kojima je nuno potrebna praktina pomo u samozbrinjavanju, slijepe osobe s dodatnim potekoama kojima je nuno potrebna praktina pomo u samozbrinjavanju, gluhe osobe s dodatnim potekoama kojima je nuno potrebna praktina pomo u samozbrinjavanju. Usluga osobne asistencije obuhvaa

  - osobnu brigu (higijena - pranje zubi, umivanje, tuiranje, kupanje, pranje kose, eljanje, rezanje noktiju itd; pomo pri ustajanju iz kreveta i odlasku u krevet; odijevanje i svlaenje; pomo pri obavljanju fiziolokih potreba; pomo pri hranjenju i piu; pripremanje obroka; davanje lijekova i slino),

  - pomo pri sitnim kuanskim poslovima (pospremanje stola, papira, knjiga, asopisa, dodavanje pomagala, pri listanju knjige, pisanju, odravanju prostorije i slino),

  - obavljanje kupovine; - pomo pri fizikim potrebama (transfer krevet kolica, pomo pri kretanju, pomo pri

  telefoniranju); - obavljanje administrativnih poslova odlazak lijeniku (uputnice, doznate, recepti),

  odlazak u banku, potu, dostava i podizanje razne dokumentacije; - pomo pri uspostavljanju i olakavanju komunikacije; - pratnju i pomo u razliitim socijalnim aktivnostima.

  U 2014. godini navedena usluga se osigurava kroz trogodinje programe (od 2013. do 2015. godina) za 631 korisnika u suradnji s 78 udruga osoba s invaliditetom. U navedenu svrhu osigurana su sredstva u iznosu od 31.746.748,00 kn iz dijela prihoda od igara na sreu za 2014. godinu i Dravnog prorauna.

  3. USLUGA TUMAA / PREVODITELJA HRVATSKOG ZNAKOVNOG JEZIKA

  Korisnici usluge su gluhe i gluhoslijepe osobe kojima se navedenom uslugom omoguava pravo na informiranje na hrvatskom znakovnom jeziku radi njihovog ravnopravnog ukljuivanja u ivotnu i radnu okolinu. Osobama se osigurava kontinuirano pruanje usluge tumaa / prevoditelja i intervenora (za gluhoslijepe osobe) u svakodnevnim ivotnim situacijama (odlazak lijeniku, sudski postupci, postupci pred tijelima dravne uprave, tijelima javne vlasti, edukacije) u kojima im je potrebna pomo u prevladavanju komunikacijskih barijera. U 2014. godini navedena usluga se osigurava kroz trogodinje programe (od 2013. do 2015. godina) zapoljavanjem 52 tumaa/prevoditelja u suradnji s 27 udruga osoba s invaliditetom.

 • 20

  U navedenu svrhu osigurana su sredstva u iznosu od 3.524.863,00 kn iz dijela prihoda od igara na sreu za 2014. godinu.

  4. USLUGA VIDEEG PRATITELJA SLIJEPOM OSOBAMA KOJE SU NESAMOSTALNE U KRETANJU

  Korisnici usluge videeg pratitelja su slijepe osobe koje su nesamostalne u kretanju (nisu u stanju samostalno se kretati niti uz koritenje bijelog tapa odnosno psa vodia). Usluge koje slijepim osobama nesamostalnim u kretanju prua videi pratitelj su: - pratnja i pomo u razliitim socijalnim aktivnostima (odlazak k lijeniku, stomatologu, u

  ljekarnu, trgovinu, potu, banku, Centar za socijalnu skrb, kulturno-zabavne institucije, opine, matinog ureda itd.), ovisno o potrebi slijepe osobe;

  - obuka za obavljanje kuanskih poslova; - pomo pri obavljanju administrativnih poslova slijepim osobama koje ive same i nemaju

  obveznika uzdravanja niti lanova obitelji u blioj okolici itanje (dokumenata, pote, uputnica, doznaka, recepata, uputa za koritenje itd.) i pisanje po potrebi.

  U 2014. godini navedena usluga se osigurava kroz trogodinje programe (od 2013. do 2015. godina) zapoljavanjem 16 videih pratitelja u suradnji sa 16 udruga osoba s invaliditetom. U navedenu svrhu osigurana su sredstva u iznosu od 1.404.449,00kn iz dijela prihoda od igara na sreu za 2014. godinu.