Click here to load reader

KATERO ORODJE ZA REŠEVANJE PROLEMOV IZRATI?demetra- · PDF file poiščemo vzroke, nato z analizo 5 x zakaj odkrijemo še vir problema. Kompleksne probleme rešujemo s Kompleksne

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KATERO ORODJE ZA REŠEVANJE PROLEMOV IZRATI?demetra- · PDF file poiščemo...

Reklamacije reujemo z 8D poroilom, interne probleme s pomojo obrazca A3 ali QC Story, z ISHIKAWA

poiemo vzroke, nato z analizo 5 x zakaj odkrijemo e vir problema. Kompleksne probleme reujemo s

projekti usmerjenega izboljevanja, lahko po PDCA ali DMAIC ciklu. S QRQC pristopom smo bolj uinkoviti

Kako se pravilno odloiti ob vseh teh monostih? Enostavno! Bistvo reevanja problemov e dolgo ni ve

oblika, temve je to proces razmiljanja, nenehnega uenja in postopka vodenja, da bi prili do najboljih

monih reitev. Vse bolj se uveljavlja digitalizacija, tudi na podroju reevanja problemov, zato smo pripravili

povzetek najbolj razirjenih tradicionalnih pristopov in metod za reevanje problemov, katere smo

dopolnili z dvema digitalnima orodjema PERFORMANCE STORYBOARD s katerima jih lahko nadomestite.

OPIS ORODIJ ZA REEVANJE PROBLEMOV

PDCA ali Demingov krog

PDCA / plan, do, check, act ali nartujemo, izvedemo, preverimo, ukrepamo, je orodje strukturiranega

vodenja v tirih korakih, ki ga v podjetjih uporabljamo za nadzor in stalno izboljevanje procesov in izdelkov.

Reemo mu tudi Demingov krog ali cikel, po imenu avtorja, ki ga je v 50-ih letih prejnjega stoletja definiral

kot nepogreljivo orodje celovite kakovosti. Praktino vsi postopki strukturiranega reevanja problemov vsaj

v osnovi temeljijo na tem ciklu.

Slika 1: PDCA

DMAIC (6SIGMA 6)

DMAIC / Define, Measure, Analyze, Improve, Control ali Doloimo, Merimo, Analiziramo, Izboljamo,

Nadziramo, izhaja iz metode 6SIGMA, ki jo je razvil inenir Bill Smith, ko je delal pri Motoroli. Po DMAIC

metodi se najpogosteje izvajajo projekti za izboljanje procesa ali eliminiranja izgub.

Slika 2: DMAIC

KATERO ORODJE ZA REEVANJE PROBLEMOV IZBRATI?

8D

8D pomeni 8 disciplin ali korakov, osnovanih na PDCA ciklu, ki nas vodijo do reitev glede kakovosti in tudi

ostalih podroij. Orodje so razvili pri Fordu in danes je to eno najbolj razirjenih orodij, ki se uporablja

preteno za reevanje problemov kakovosti - reklamacij.

Slika 3: 8D

A3 in QC Story

Gre za zelo identini orodji za reevanje problemov in stalno izboljevanje. Avtorstvo A3 pripisujejo TOYOTI,

za QC Story pa predvidevajo, da so ga zasnovali na japonskem, pri proizvajalcu traktorjev in delovnih strojev

Komatsu. QC Story je prila v Slovenijo z Renaultom, medtem ko za A3 ni znanega prvega vira. Obe orodji

se uporabljata preteno za reevanje srednje kompleksnih internih problemov na vseh podrojih: kakovost,

varnost, produktivnost, stroki ...

Slika 4: QC story ali A3

ISHIKAWA ali ribja kost

Ishikawa diagram se lahko uporablja samostojno ali kot sestavni del bolj obirnih metod za reevanje

problemov. Orodje uporabljamo za ugotavljanje potencialnih vzrokov glede na posledico. Vzroke obiajno

razvrstimo v glavne kategorije: lovek, stroj, tehnologija, material, kar nam slui kot miselni vzorec za

razvrstitev in identifikacijo vzrokov nastalega problema oz. posledice.

Slika 5: Ishikawa ali ribja kost

5 x ZAKAJ

Analiza 5 x ZAKAJ je nepogreljiv element pri ugotavljanju in odpravljanju osnovnega vzroka problema. V

praksi jo uporabljamo samostojno ali odvisno od kompleksnosti, v sklopu razlinih oblik reevanja problemov,

kot so: 8D poroilo, A3, QC Story, QRQC, pri projektih eliminiranja kroninih izgub po naelu PDCA in tudi

DMAIC.

Slika 6: 5 x zakaj

QRQC

QRQC - Quick Response Quality Control ni orodje za reevanje problemov, temve pristop ali vodenje pri

reevanju problemov. Prvi so ga uporabili v podjetjih Nissan, Valeo in Renaultu, z namenom uinkovitega

reevanja problemov, ki temelji na sledeih naelih:

Hitra reakcija: reagira takoj, ko se pojavi problem;

Gen-jitsu: resnini podatki (ugotavljanje in preverjanje dejstev, realnih podatkov);

Gem-ba: dejansko mesto (ogled kraja dogodka ali reevanje na mestu dogodka, vkljuevanje

zaposlenih, ki delajo v pomanjkljivem procesu);

Gen-Butsu: z dejanskimi deli (preuevanje dejanskega neskladnega izdelka, primerjava ustreznega

dela z neustreznim, analiza materiala, ogled okvarjenega dela )

Logino razmiljanje: uporabljati logiko (izbrati primerna orodja za reevanje teav ...). Mnenja so

prepovedana.

Vodenje, Coaching: vodilni so vkljueni v QRQC s postavljanjem vpraanj, nasveti in pohvalami ekip.

QRQC ne opredeljuje tonih korakov, temve formulo postopanja in reevanja problemov na razlinih

nivojih, kot na primer:

Reevanje problemov znotraj osnovne delovne skupine (preverjanje standardov, enostavne analize

5 x zakaj ).

Reevanje problemov v okviru linije ali obrata (ukvarjanje z reklamacijami, neuinkovit ali

nedoseen kazalnik uspenosti. QRQC izvaja multidisciplinarna ekipa - proizvodnja, kakovost,

ineniring, vzdrevanje, logistika ).

Reevanje problemov na nivoju tovarne (reevanje vejih ali pomembnejih problemov na podoben

nain, kot na nijem nivoju, s to razliko, da se vkljuijo TOP vodilni menedment).

Slika 7: QRQC - QUICK RESPONSE QUALITY CONTROL

ACP Analysis of Causes of Failure

ACP je univerzalno digitalno orodje za reevanje srednje zahtevnih in kompleksnih problemov (ang. problem

solving ...), izvajanje projektov eliminiranja kroninih izgub, obravnavanja primerov ob nedoseenih kljunih

kazalnikih (ang. KPI Key Performance Indicator)

Z orodjem ACP lahko nadgradite ali nadomestite klasine analize ali metode, ki jih obiajno dokumentirate v

papirni obliki, kot na primer: QC story, A3, 8D poroilo, in ostala podobna orodja reevanja problemov,

projekte eliminiranja kroninih izgub po strukturi PDCA, DMAIC. Idealen pripomoek za uresnievanje QRQC

pristopa glede reevanja srednje zahtevnih in kompleksnih problemov.

Slika 8: ACP - Analysis of causes of failure

SAM Small Activity Management

SAM je univerzalno digitalno orodje za strukturirano vodenje manjih aktivnosti in reevanje enostavnih

problemov. Z orodjem SAM lahko vodite posamezne aktivnosti ali skupino aktivnosti, vezanih na posamezen

primer (na primer za izvedbo SCRUM ali SPRINT dogodkov). To je lahko klasina delovna aktivnost,

pomanjkljivost, nevarni dogodek (ang. near miss) ... Prednost orodja je, da lahko posamezen primer

obdelamo na hiter nain (iz primera v neposredno akcijo) ali na enostaven strukturiran nain po principu

PDCA.

Z orodjem lahko odlino nadomestite klasino spremljanje aktivnosti v tabelarini obliki (Excel ),

oznaevanje pomanjkljivosti s kartonki (ang. tagging), obravnavanje potencialnih rizikov za napako ali

nezgodo, ugotavljanje osnovnega vzroka z analizo 5 x zakaj. Idealen pripomoek za uresnievanje QRQC

pristopa glede reevanja enostavnih in srednje zahtevnih problemov.

Slika 9: SAM - Small Activity Management

ODGOVORI NA POGOSTA VPRAANJA

Kaj je reevanje problema?

Reevanje problema je proces razlenjevanja ali analize, da doseemo reitev. Reujemo lahko

matematine probleme, operativne ali sistemske probleme. Problem je lahko neko odstopanje od ciljev ali

priakovanj nekoga (kupca).

Zakaj reujemo probleme?

Namen vseh metod in orodij za reevanje problemov je iskati bolje reitve. Ne zgolj enkrat, dvakrat meseno

ali takrat, ko to zahteva kupec, temve vsakodnevno in agilno, dokler to ne postane rutina. Nobeno izmed

natetih orodij ni udeno in ni se ne zgodi samo od sebe. Sleherno reevanje problema je prizadevanje

posameznika ali skupine, da se na uinkovit nain najdejo im bolje reitve.

Slika 10: Veina orodij za reevanje problemov je v osnovi zelo podobnih

Kdo naj bi bili prvi reevalci problemov v podjetju?

Najprej je potrebno zaeti na vrhu, da prve probleme reujejo vodilni in menederji, vse dokler se ne

vzpostavi sistem vsakodnevnega uenja in reevanja problemov na vseh nivojih. Obiajen argument ali

pogosto tudi izgovor nimamo asa, za pisanje ali reevanje problemov, vodi do kratkoronih reitev, ki nas

na dolgi rok drago stanejo.

Kako pridobiti znanje za reevanje problemov?

eprav imamo probleme vsi, je to veina, ki jo veina ne obvlada. Do podobnega spoznanja je priel tudi Ken

Watanabe iz Japonske kot elitni svetovalec pri McKinsey-u. Priel je na idejo, da bi napisal knjigo, s katero bi

se lahko japonski otroci nauili osnov pri reevanju problemov. Izdal jo je leta 2009 pod naslovom Problem

Solving 101: A simple book for smart people.

Kljub temu, da je to v osnovi knjiga za otroke, je kmalu po izidu postala prava uspenica. Niso je brali samo

otroci, temve so jo zaeli prebirati odrasli bralci, od starev in uiteljev, do direktorjev velikih korporacij, ki

so hrepeneli za preprostim in uporabnim prironikom za uenje tehnik reevanja problemov. Teoretina

osnova in nova spoznanja glede reevanja problemov so vedno dobrodola, kar je seveda potrebno utrjevati

z redno prakso in izpopolnjevanjem.

Ali je pomembno, katero orodje za reevanje problemov uporabimo?

Pristop QRQC zelo jasno nakazuje, da pri reevanju problemov ne gre za orodja, ampak za procese.

e je va cilj ustvariti organizacijo s im vejim tevilom reevalcev problemov, potem ne govorite o orodjih,

temve o procesih razmiljanja, nenehnem uenju in postopkih vodenja (coachinga) za reevanje problemov.

Bolj kot oblika orodja je pomembno, da odgovorimo na