Click here to load reader

Kde jsi, lásko?

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Historická romance

Text of Kde jsi, lásko?

 • 2013

 • Copyright 1988 by Lisa KleypasTranslation 2013 by Jana VlkovCover design 2013 by DOMINO

  Veker prva vyhrazena. dn st tohoto dla nesm bt reprodukovna ani elektronicky penena i ena bez pedchozho psemnho souhlasu majitele autorskch prv.

  Zanglickho originlu LOVE, COME TO ME,vydanho nakladatelstvm Signet, New York 2011,peloila Jana VlkovOdpovdn redaktorka: Karin LednickJazykov redaktorka: Lenka VymazalovKorektura: Hana BonkovSazba: Duan rskOblka: Rajka MariinskVydn druh, v elektronick podob prvnVydalo nakladatelstv DOMINO, NaHradbch 3, Ostrava 1, vkvtnu 2013

  ISBN 978-80-7303-853-3

 • Draz ptel,

  drte vruce knihu, nakterou se m vprbhu let mnoz teni ptali. Napsala jsem ji krtce podvactce. Tehdy jsem ila vConcordu vMassachusetts. Je to ndhern oblast sbohatou histori, atak m napadlo, e bude vbornou kulisou pro historickou romanci. Pus-tila jsem se dosepisovn pbhu, jej jsem zasadila dodoby tsn poskonen obansk vlky. Hlavnmi hrdiny se stali nevinn krska ze Severu asexy rebel zJihu. Vzpomnm si, jak jsem snadenm ptrala varchivu tamj knihovny a listovala zaprenmi svazky, kterch se destky let nedotkla lidsk ruka. (Ajak ndhern vonly starm paprem ak!) Byla jsem svm vyprvnm natolik posed-l, e jsem se rno poprobuzen nemohla dokat, a usednu kpsa-cmu stroji. Doufm, e se vm pbh Lucindy aHeatha bude lbit amoje tehdej naden vyv nedostatky, jich jsem se jako nezku-en autorka dopustila. T m, e se svmi mohu podlit ojeden zmch prvnch literrnch pokus.

  A vs nakadm kroku provz tst!Lisa

 • ~ 6 ~

  Kapitola 1

  Heath zaklel avyhrnul si lmec kabtu. Zvan ledovho vzdu-chu mu pronikl a zakrk. Trvil zde prvn zimu azjioval, e Nov Anglie nen nic pro zbloudil jiany. Pod podrkami bot kupal zmrzl snh, jej pivly nespoetn boue. Mnohokrt ho napadlo, e potrv doervna, ne vechen roztaje.

  Akoliv se oblkal do teplch vlnnch svrk, kadmu staro-usedlkovi bylo na prvn pohled jasn, e zde dlouho neije. Jeho ple si zachovala snd odstn lovka zvyklho nar jinho slun-ce. Mil sto osmdest centimetr, co nebylo vKentucky i Virginii nic vjimenho, avak tady vtinu obyvatel nepjemn pevyoval apivdl dorozpak upenm pohledem pronikav modrch o. Doma se ciz lid naulici navzjem zdravili, zato tady jste nesmli nikoho oslovit, pokud jste nepatili mezi jeho pbuzn, ptele i obchodn partnery. Jak to, e si lid vMassachusetts neuvdomuj, jak jsou divn? Tohle nechpal. Nikde nenachzel vysvtlen pro je-jich odtaitost achlad i nesmrn zvltn smysl pro humor. Teba je poznamenalo patn poas.

  Usml se jednm ze svch kouzelnch smv, z nj se kdysi zatetelilo srdce kad obyvatelky Henrico County, a pevn sevel toprko sekery. Dv auhl rychle dochzelo aon se snail udret svoji nevelkou chalupu pjemn vytopenou. Venku mrzlo, a pra-tlo. Psnika, kterou si pskal, mu zamrzala nartech, pesto se dala poslouchat.

 • ~ 7 ~

  Vtom zaaly jeho kroky vznout, a se doista zastavily, amelo-die umlkla. Zdlo se mu, e sly odeky jaksi zvuk. Pinel jej sse-bou vtr, ttil se okmeny strom, ale znl skoro jako ensk hlas.

  Te pece nezeme. Tady, natomhle mst. Pechzet zamrzlou eku, msto aby popola onkolik destek metr dl kmostu, byla poetilost, ale tohle si nezaslou. Nikdo si to nezaslou. Pot, co se pod n proboil led, zaala kolem sebe divoce mvat rukama achytat se ker, kter kolem n plavaly, dokud se nedostala kpevnmu okraji, jeho se pidrela. Ledov voda proskla aty rychlost blesku aza-toila naki. Chlad se zakusoval a dokost. Vechno se sebhlo stran rychle. Zadchvala se nmahou, kdy se pokouela zotvo-ru vysoukat, avak kamrov palky naledu klouzaly aona znovu aznovu padala zptky domraziv nrue eky apokad se potopila tm pobradu.

  Pomc! Pomozte mi nkdo! Vyden pohldla na kraji-nu zavtou snhem. Zkomn nedalekch staven knebi stoupaly prouky dmu. Rozplakala se zoufalstvm, pestoe vdla, e ji pl vyerpv. Dl volala opomoc hlasem prokldanm vzlyky: Jsem vevod! Pomc! Pomozte mi nkdo! Nkdo ji pece mus slyet. Nkdo j pispch napomoc.

  Tohle pece neme bt pravda. Tohle se neme stt Lucy Caldwellov, kter cel ivot vyrstala jako v bavlnce a vichni ji chrnili. V nhlm zchvatu paniky se zbavila palk a zatnula nehty do ledu. Divoce ponm krbala avykalvala vodu zplic. Sukn a spodniky ji thly ke dnu jako zva a na jeden hroziv okamik pln zmizela pod vodou. Obklopila ji mraziv temnota. Svynaloenm vech sil vyplula zptky nad hladinu. Zoufale lapala povzduchu. Zo se j inuly slzy jako hrachy. Sevela okraj ledu vpromrzlch prstech apoloila si nanj tv. Pestoe se u nedok-zala hbat, odmtala se vzdt.

  Semkla vka azaryla piky prst dostuden krusty. Nikdo nev, e je tady. Otec se domnv, e je stle vConnecticutu utety Eliza-beth astrce Josie. Ani Danielovi neposlala vzkaz, e se vrt dv, kvli jejich posledn hdce, kterou sama vyvolala. Tolik m to mrz, pomyslela si. Dvno nectila slzy, kter se j kutlely polcch. Vdycky jsem t provokovala, Danieli.

 • ~ 8 ~

  Ochromujc chlad se zvolna mnil vplen. Bez hnut se vzn-ela vledov vod apoddvala se otuplosti. Zdlo se j, e kn eka promlouv tichm hlasem avb ji dobezedn hlubiny.

  Ped mnoha lety se zde utopila jist dvka. Vzala si ji eka stejn nn jako ji? Pipadala si jako vesnu?

  Dovol, abych t zbavila veho trpen, lkala ji.Slunen svit, as jara, Daniel, lska. To vechno byl jen sen,

  kter nic neznamenal.Vtom se jej zpst ocitla vseven tak krutm, e podivnou ma-

  ltnost pronikla ostr bolest jako vystelen p. Popuzen sebou zavrtla azamikala asami. Pes prameny mokrch vlas spatila mue, kter leel nabie pobl n. Upral nani nebesky modr oi asveep ji thl zledov vody. Chtla mu podkovat, ale promrzl rty se zmohly jen nalevn povzdech.

  Nco j kal, ale nerozumla mu. Ctila, jak mu znovu zabral, avzpt ji obklopila milosrdn tma.

  Nkdo ji nesl lesem. Hlavou spovala narameni lovka oble-enho vzimnku aelem se dvrn oprala ojeho krk. Kltc se nohy jemn bubnovaly ojeho bok. Mu se sobdivuhodnou jistotou brodil zvjemi akrel vpravidelnm rytmu. Vyctil, e se probrala, proto ji tie oslovil hlasem svraznm jianskm pzvukem:

  el jsem pro dv natopen azaslechl vae voln. Nemm po-nt, co tu pohledvte, ale vydat se pes eku byl hol nerozum! Co-pak vm nikdo neekl, e nen zcela zamrzl?

  Lucy mu chtla odpovdt, ale msto slov zaslechl jenom drkot-n zub. Pli prochladla, aby mohla mluvit nebo myslet.

  Bez obav, budete vpodku, prohodil vesele, co vjej situaci znlo obzvl necitliv. Tk mokr aty studily anepjemn lnuly k jejmu tlu. Kdykoliv ji pedtm potkalo nco zlho stailo se-bemen krbnut i znut , okamit ji nkdo oetil azahrnul soucitem. Takovou bolest jako nyn nikdy dv nepoznala. Pmo trpla, co se j ani trochu nelbilo. Tie se rozplakala. Heath ji zdvihl onco v, take se jej hlava lpe uvelebila najeho rameni. Piloil rty kjejmu uchu azaeptal: Takov studen ouko Poslouchejte, zlato, zanedlouho se vm ulev. Odnesu vs dovyht svtnice, kde

 • ~ 9 ~

  vkrbu plane ohe. U jsme skoro tam. Nebrete. Vydrte jet chvli apak udlme vechno pro to, abyste zase roztla.

  Promlouval kn jako kmalmu dtti, co sice znlo ponkud nadazen, ale zrove ji tm uklidoval. Navzdory ujitn, e u jsou skoro tam, j pipadalo, e trv hodiny, ne dorazili k nevelk chalup. Zaokny se svtilo aLucy se zmocnila panika, kdy zjistila, e se odkrku dol neme pohnout. Copak ochrnula? Upadly j prs-ty? Strach zpsobil, e mlela. Cizinec ji odnesl dodomu. Oklepal si boty odsnhu aopatrn ji poloil napohovku. Zejm mu nevadilo, e ji prom nasklmi aty avlasy. Mstnost osvtloval ohe vesele planouc vkrbu. Lucy jej vidla, avak nectila jeho r. Hlasit drko-tala zuby adoplovala tm praskn hocho deva.

  Zanedlouho se zahejete, slbil Heath apiloil dal polena.Ni-ni-k-k-dy-dy, podailo se j vykoktat. Tsla se jako osika.Mu se pousml apoloil nakeslo nru pikrvek. Ale ano.

  Zachvli vm bude takov horko, e m podte ovj asklenici ledovho aje.

  N-n-ni-nic ne-nectm. V och se objevily nov slzy. Heath poklekl upohovky aodhrnul zdvina oblieje prameny mokrch vlas.

  ekl jsem vm, abyste neplakala, sleno Lucindo Caldwellov. Tak se jmenujete, e?

  Pikvla.Zahldl jsem vs v obchod vaeho otce, pokraoval, zatm-

  co snmal z jejho krku promen kamrov tek. Jsem Heath Rayne avy byste mla vdt, e se svmi dlouho toum seznmit. Pravda, doufal jsem, e ktomu dojde zamnohem pznivjch okol-nost, avak jsem pipraven uinit cokoliv, abych vevs zanechal co nejlep dojem. Zrun j rozepnul kabt. Akoliv si ponal rychle aneosobn, Lucy vytetila nad tou troufalost zrak. Lucindo, jste stoen doklubka jako hdek. Ocenil bych, kdybyste se mnou spo-lupracovala. Dovolte, abych vs poloil nazda.

  N-n-ne-ee.Neublm vm. Chci vm pomoct. Usnadnte mi to, Lucy,

  aotote se. Ano, takhle. Jeho prsty se svin pesunuly kivtku vychzkovch at. ikovn jej rozepnul. Dvka ped nm ucukla, jako by si teprve nyn uvdomila, co Heath vlastn dl. dn mu

 • ~ 10 ~

  ji nikdy dv nesvlkal. Jene nen zbyt aona to sama nezvldne. Ale musela se hodn pemhat, aby dokzala leet bez hnut. Jet e je vece tak slab proud, poznamenal mu vcn. Kdyby ne, vechny ty spodniky a volny by vs rychle sthly kednu.

  Lucy zavela oi. Ani si neuvdomovala, e j poskrnch klou-ou slzy, dokud je Heath nesetel cpem pikrvky. Zrun ji svlkl ze at smdnm honzkem akrinolnou avech spodniek. Zbotek ultlo nkolik knoflk, co Heatha pimlo ktlumenmu zaklen, kdy zarachotily o podlahu. Tkalouny na nrovace byly tak na-skl vodou, e se nedaly rozvzat. Heath se uklbl, vythl loveck n a jednodue je pezl. Korzet se rozevel a Lucy tie zalapala podechu. Heath nepatrn zavhal apak zahkl prsty zaramnka na-skl koilky. Lucy ctila, e jej tlo jet vc ztuhlo, co j pipadalo nemon. Tohle se j jenom zd! Trp ji pern non mra. Jin vysvtlen neexistuje.

  Omlouvm se, hlesl Heath, kdy ji zbavoval spodnho prdla. Domnvala se, e zaslechla, jak se krtce nadechl, ale mohlo to bt pouh zaustn pikrvky, dokter ji zabalil tak, e j koukala je-nom hlava. Navzdory tomu se chlad dvce dl zakusoval a dokost aona stnala bolest. Heath ji zvedl zpohovky, jako by nic nevila, ausadil se spolu sn dokesla ukrbu

Search related