of 114 /114

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

  • Upload
    others

  • View
    37

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

Pendidikan Islam

Tingkatan 1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

kurikulum standard sekolah menengah

Page 2: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard
Page 3: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Pendidikan Islam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 1

Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum

Mei 2015

Page 4: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

iii

Terbitan 2015

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam

apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat

kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,

Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

Page 5: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

iv

KANDUNGAN

Rukun Negara ......................................................................................................................................................................... v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan .......................................................................................................................................... vi

Kata Pengantar........................................................................................................................................................................ vii

Pendahuluan ........................................................................................................................................................................... 1

Matlamat .................................................................................................................................................................................. 2

Objektif ................................................................................................................................................................................... 2

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah ................................................................................................................ 3

Fokus ...................................................................................................................................................................................... 4

Kemahiran Abad Ke-21 ........................................................................................................................................................... 6

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ................................................................................................................................................ 8

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran .................................................................................................................................. 9

Elemen Merentas Kurikulum ................................................................................................................................................... 11

Pentaksiran ............................................................................................................................................................................. 15

Organisasi Kandungan .......................................................................................................................................................... 18

Al-Quran ............................................................................................................................................................................ 21

Hadis ................................................................................................................................................................................. 42

Aنidah ............................................................................................................................................................................... 50

Fiqah ................................................................................................................................................................................ 59

Sirah dan Tamadun Islam ................................................................................................................................................. 77

Akhlak Islamiah .............................................................................................................................................................. 85

Panel Penggubal ……………………………………………………………………………………………………………………….. 96

Page 6: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard
Page 7: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

v

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak: Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik; Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains

dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Page 8: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

vi

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih

memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan

bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari

segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan

kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk

melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,

berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan

sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,

masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

Page 9: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

vii

KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang

dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan

menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

(KBSM) yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM

digubal bagi memenuhi keperluan dasar baharu di bawah

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025

agar kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengah

setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum

berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa

telah dijelmakan dalam KSSM menerusi penggubalan

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk

semua mata pelajaran yang mengandungi Standard

Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard

Pentaksiran.

Usaha memasukkan Standard Pentaksiran di dalam dokumen

kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum

Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan

Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara

berterusan untuk mengenalpasti tahap penguasaannya dalam

sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat

tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid.

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam

tunjang Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan,

kemahiran dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit

Kemahiran Abad Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

(KBAT). Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan

insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi

dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan

Kebangsaan.

Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan

pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT

dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran

Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek,

supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan

dalam abad ke-21.

Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi

penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak

yang terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga

pelaksanaan KSSM akan mencapai hasrat dan matlamat

Sistem Pendidikan Kebangsaan.

Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum

Page 10: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard
Page 11: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

1

فندهولوانله ساله ساتو مات فالجرن ترس دامل افنديديقن إسالم اد

كوريكولوم فنديديقن إسالم .كوريكولوم ستندرد سكوله منغهاين دضوبل باضي ممنوهي كفرلوان ممبينا دان ممبنتوق سكوله منغه

فريبادي مسلم يغ ممهمي، مغعملكن دان مغحياتي إسالم سخارا .مثلوروه

ممربي فنكنن كفد اين سكوله منغهفنديديقن إسالم كوريكولومماللوءي . فمبوداياءناسفيك علمو، عملي، عملن، فغحياتن دان

علمو غن فغتاهوان اساس تتغ مات فالجرن اين موريد دبكلكن د دان ،دان متدون إسالم ة، سري، عقيدة، ،

موريد بوكن سقدر دبكلكن دغن علمو فغتاهوان، ماله .ةإسالمي. مريك دديديق انتوق مغعملكن دان مغحياتي علمو يغ دفالجري

و فممجوض موريد دبيمبيغ انتوق ماللوءي مات فالجرن اين .السنة دان سكن اونكن ديري سرتا مشاركت براسغممبا

سكوله منغه اين جوض دضوبل باضي فنديديقن إسالمكوريكولوم عني دان راسيكن تونتوتن ضينتغممالهريكن موريد يغ ممفو

.اهلل اي ضجواب سباغوغضدامل ملقساناكن ت قلي عيت انتارا علمو ءكا غهوبوغمموريد جوض دبيمبيغ اضر بوليه

.تمون متدون ااءمبينفد فن كغدان علمو نقلي اونتوق ممربي سومبفرلو دان فمبالجرن فروسيس فغاجرن باضي منخافاي حسرت اين

. درخنغ دان دلقساناكن دغن سباءيق موغكنيوتنتيك دان ءلبيه ا نغدنيالي موريد داونتوق ممبوليهكن

فنتكسرين . هوليستيك فلباضاي قاعده فنتكسرين دضوناكندجالنكن سخارا برتروسن مساس فمبالجرن دان فغاجرن

. اونتوق مغسن فركمبغن دان فنخافاين موريد دامل فمبالجرندلقساناكن اونتوق مننتوكن تاهف فغواساءن فنتكسرين

.دان فنخافاين موريدسكوله منغه فنديديقن إسالم مات فالجرنرفكن ماللوءي اداله دها

يغ ممهمي، مغعملكن دان مغحياتي موريداين دافت مالهريكن .إسالم سخارا مثلوروه

Page 12: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

2

متالمت

اياله اونتوق ممبينا دان ممبنتوق سكوله منغهنديديقن إسالم فمتالمت برعلمو، براميان، برتقوى، برعمل غي اهلل همبا دان

دان السنة يلن برداسركن فمموليا دان بر صاحل، ارا سرتا ضسا دان نغكتكن متدون بغرتيفره ممأك غومبثسرتا م

.ن د دنيا دان د اءي كجايفااخن عامل دمي مناء

وجبيكتيفا

برتوجوان نديديقن إسالمفكوريكولوم ستندرد سكوله منغه :منخافايدممبوليهكن موري

برجتويد دان ر، خلنن بتول، غد د فيليهن درفايةخممبا .1.

.نفدامل كهيدو ن ءاخمالزميي با .2

برجتويد ر، خلنن بتول، غد د فيليهن درفاية حفظغم .3 .دان

صالة دان عملن يليهن دامل ف ن اية ءاخملكن باغعم .4 .ن هارينفكهيدو

.ثملكنغعيليهن دان مف اية مروموسكن .5

.ن بتولغد فيليهنممباخ .6

.ثملكنغعم دانيليهن ف مروموسكن .7

اي ضسبا ثدان ميقينيه عقيدة إسالمي مروموسكن .8 .نفدامل كهيدو غن دان توجنغافض

ثحياتيغمسرتا ملكن غعدان م علمو مروموسكن .9 .نفدامل كهيدو

٢، سجاره توكوهسريه نيب حممد مروموسكن .11 .ثدفر درامبيل اعتبغم سرتادان متدون إسالم

سرتا ملكن غعم ه دان إسالمي مروموسكن .11 .نفدامل كهيدو ثحياتيغم

دان منوليس جاوي اونتوق ملستاريكن توليسن جاوي خممبا .12 .بوديا اي ضسبا

Page 13: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

3

هغمن ولهكس ستندرد ولومكوريك غكركيت ء، ياغسكن امن توجناه دبينا براسغستندرد كوريكولوم سكوله من

; ناءنسياءكم; دان نيالي فانيان، سيكحكرو; كومونيكاسيدان سرتا ساءين; دان ايستيتيكا ن غركمبف; يلن ديريفم

غوكوثم غاوتام ي اكن دوماءينفترسبوت مرو غامن توجن.يضتيكنولو

ميكرين كريتيس، فن غدوكن دفادان دسانتارا ساتو سام الين غونكن مودل انسان يغادوان اين برتوجوان ممبافكس.اؤدان اينو

تاهوان، فغن، براءامأضمورني برترسكن ك ٢حياتي نياليغم اؤسرتا اينو كريتيس دان يلن، فم

.1امربكن دامل راجه ضد غاميان يضسبا

هغمن ولهكس ستندرد ولومكوريك غكرك: 1راجه

Page 14: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

4

منكنكن م.س.س.ك فغاجرن دان فمبالجرن فنديديقن إسالمبريكوت . اسفيك علمو، عملي، عملن، فغحياتن دان فمبوداياءن

ادله مقصود كفد ستياف ساتو اسفيك ترسبوت مغيكوت :م.س.س.ك فنديديقن إسالم كونتيك

علمو .1

علمو يغ تله دتنتوكن علمو برمقصود ايسي كاندوغن اتاو خونتوهث دامل. ددامل ستندرد كاندوغن دان ستندرد فمبالجرن

تنتغ حكوم صالة، شرط واجب، تاجوق صالة مغاندوغي ايسي كاندوغن اتاو . شرط صح، روكون صالة دان سباضايث

.ترسبوت دمسفايكن سخارا تيوري كفد موريد

عملي .2

. الجريفد غي ٢ارا عملي تيوريخعملي برمقصود ملقساناكن سيت ءيا سجود غارا تيوري تنتخستله موريد دأجر س ثونتوهخ

كاكي غن، دوا لوتوت دان دوا هوجوغق تافملتقكن داهي، دوا تا

عملي . ارا عمليخكلنتاي، موريد دمينتا ملقساناكن سجود س غبتول تنت غي ي ممستيكن ضدلقسانكن با غنتيفت غسا

ن فيت اد كسيلفمندا ثرلو ممبتولكن سكريافورو ض. سسواتو تيوري .مساس موريد مالكوكن عملي

عملن .3

ن فالجري دامل كهيدوفد غملكن علمو يغعبرمقصود معملن تيوري صالة دان غالجري تنتفستله مم ثونتوهخ. هارين

ر ضا غارا عملي موريد هندقله دبيمبيخملقساناكن صالة ستكن غرلو سنتياس دايفموريد . ن هارينفملكن صالة دامل كهيدوغعملو رفورو ض. ونفن سكالي اءكاد فر منديريكن صالة واالو اضامان موريد ملقساناكن ي ممنتاو سجاوهضدياكن سناراي سيمق باثم

.هاري فصالة ستيا

حياتنفغ .4

غي ٢اجرن دري عملنفغحياتي كسن دان غحياتن برمقصود مفغه خضي منض صالة اياله بانتنشريعفمتالمت ثونتوهخ. كنادلقسان

Page 15: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

5

ر ضتكن اغرلو دايفموريد . كرنركارا كجي دان مفد مالكوكن فدركر كران مريك تله نركارا كجي دان مفسنتياس منجاوهي

.ملقساناكن صالة

فمبوداياءن .5

ارا خدعملكن س غباءيق ي ٢ن برمقصود منجاديكن عملناءيامبودفارا برمجاعه اتاو خدلقسانكن س غاي عملن يضيدو سباؤايندي

عملن ملقساناكن صالة دجاديكن عملن ثونتوهخ. راماي-براماياكن وجود بوديا صالة برمجاعه ثسكوله، ضمسوا ور .دسكوله

فرفادوانايليمن

دامل كوريكولوم تايليمني فرفادوان دترمجهكن سخارا ايكسفليسيوك اوتام اي دجلماكن ماللوءي تيض . فنديديقن إسالم

ستياف . رميت دان مغوروس كفلباضاينحفرفادوان ياءيت منرميا، مغيغ ٢وك ماسيغوك اوتام فوال ممفوثاءي سوب

سبنرث مروفاكن ايليمن فرفادوان يغ فرلو دفوفوق دامل كالغن .موريد

كفد موريد يغ عوك منرميا كفلباضاين مروجوسوب تربوك، برتولرينسي، فرخاي دان سغضوف بكرجاسام

منكاال سوب . بهاسا والو فون بربيذا اضام، بغسا، بودايا دانكفد موريد يغ بوليه عرميت كفلباضاين مروجومغحوك

مغعملكن سيكف اتاو تيغكه الكو يغ برهيمه تيغضي، مغهرضاءي .ذا اضام، بغسا، بودايا دان بهاسدان فريهاتني والو فون بربي

وك مغوروس كفلباضاين فوال مروجوق سث سوب سيكف اتاو تيغكه الكو يغ امانه، كفد موريد يغ بوليه مغعملكن

.عاديل دان راسيونل والو فون بربيذا اضام، بغسا، بودايا دان بهاس

يغ مغاجر مات فالجرن اين هندقله مثسوايكن ايليمني اين ٢ضوروينت دغن فرفادوان تنفا مغوبه ديسيفلني دان ءدغن تاجوق يغ بركا

.كاندوغن مات فالجرن اين

Page 16: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

6

21-ككماهرين

اداله اونتوق مالهريكن موريد يغ .م.س.س.كساتو درفد حسرت كفد كماهرين دغن ممربي 21-ممفوثاءي كماهرين ابد ك

سرتا كماهرين هيدوف دان كرجايا يغ برترسكن عملن برمتالمت اونتوق مالهريكن 21-كماهرين ابد ك. نيالي مورني

سفرتي موريد فيلفر يغ دثاتاكن دامل ٢موريد يغ ممفوثاءي خرييفغواساءن ستندرد . سوفايا برساءيغ دفريغكت ضلوبل 1دامل جدوال

كاندوغن دان ستندرد فمبالجرن دامل كوريكولوم فنديديقن إسالم .موريد دامل كالغن 21-كماهرين ابد كمثومبغ كفد فمراوليهن

موريد فيلفر: 1جدوال

فنرغن موريد فيلفراتسي كسوكرن، غ دان ميفهادغو مفمريك مم بردايا تاهن

ن كبيجقساناءن، كيقينن، غاتسي خابرن دغم .يتفتولرينسي، دان ام

فنرغن موريد فيلفر ارا كريتيكل، خس مريك فميكري

غين مسئله يغو اونتوق منافمم; ؤدان اينو غوتوسن يفدان ممبوات ك ليكفكوم

مبالجرن دان ف غتنت مريك . برايتيكامريك منجان . الجرفاي ضمريك سباديري

، €ivFlv~ÂRد فتربوك ك سوءالن دان مشاركت يدو دانؤنيالي دان تراديسي ايندي

دامل مريك بركيقينن دان . الين .بارو غمبالجرن يف غين بيدغمنا

ماهري بركومونيكاسي

، ايديا هكن اواراكن دان ملوثمريك مسخارا ن يقني دان غدان معلومت د

اي ميديا ضلبافوناكن غضليسن دان برتوليس، م .يضدان تيكنولو

كرجا سفاسوقن

ارا بركسن دان خمريك بوليه بكرجاسام سضالس غمريك م. الين غاور نغهرموني د

حرميت دان غجواب برسام سرتا مغوغضت فدبريكن اوليه ستيا غن يغاي سومبضهرغم

Page 17: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

7

فنرغن موريد فيلفرروليه كماهرين فمريك مم. اسوقنفاهلي

، ييت ؤرسونل ماللوءي اكتيفني دان اهلي فميمفدان اين منجاديكن مريك

.لبيه باءيق غاسوقن يفايغني

تاهوتاهو مسوال ني غونكن راس ايغمريك ممبا

ي دان ايديا ضاتيجادي اونتوق منروك رلوكن فد غالجري كماهرين يفمريك مم. بارو

ليديقن، فثاونتوق منجالنكن اينكويري دان برديكاري دامل سرتا منوجنوقكن

مبالجرن فاملن فغمريك منعميت . مبالجرنف .حياة سخارا برتروسن غنجفس

ن، ءرييت دان جوجور، كسامراتايضينتامريك بر برفرينسيفيدو، ؤحرميت مرواه اينديغعاديل دان م

مريك. كومفولن دان كومونييتجواب اتس تيندقن، عقيبة تيندقن غوغضبرت

.وتوسن مريكفسرتا ك

فنرغن موريد فيلفر تاهوان دان ممبنتوق فغتكن فمريك مندا برمعلومت

اي ضلبافمرنتسي غلواس دان سأميب غيتاهوان فغمريك منروك . تاهوانفغلني فديسي

ن دامل كونتيكدان بركس فن خكغد ٢مريك ممهمي ايسو. لوبلضنت دان فايسو مت غبركاءينت معلومت ي ٢غاوند/ ايتيكا

.راوليهفديت، بلس كاسيهن دان فمريك منوجنوقكن ام فثيغ

راساءن فرلوان دان فك فراس حرمت ترهاد مريك كوميتد اونتوق . الين غاور د مشاركت دان ممستيكن كلستارين عاملفك

. ن دان غ، سوكوغامريكن كاسيه سايفمريك مم فاتريوتيك

.اراضن فراس حرمت ترهاد

Page 18: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

8

يغضارس تي ريبرفيك كماهرين

اتاكن دامل كوريكولوم ثد (KBAT) يغضتي ارس برفيكريكماهرين اجرن فغت منرتمجهكن دامل فورو داضاي فليسيت سوفارا ايكسخس

دان ميكرين ف غي مرنسضمبالجرن بافدان ت فد امفك اداله KBATن غنراف. ن موريدغدامل كال

.2رتي جدوال فميكرين سف فتاه

تاهف فميكرين فنرغنتاهوان، كماهرين، دان نيالي فغوناكن غضم

دامل سيتواسي برالينن اونتوق ملقساناكن .ركارافسسواتو

مغافليكاسي

ني كخيل ضد بهافراكينكن معلومت كخمن غن لبيه مندامل سرتا هوبوغاونتوق ممهمي د .ني بركناءنضكاءيت انتارا بها

مغاناليسيس

تاهف فميكرين فنرغنوناكن غضوتوسن مفن دان كغرتيمبفممبوات

املن، كماهرين، دان نيالي فغتاهوان، فغ .سرتا ممربي جوستيفيكاسي

منيالي

رودوك اتاو قاعده فحاصيلكن ايديا اتاو غم .ؤاينودان غي

منخيفتا

KBAT تاهوان، كماهرين فغسيكن اليكفاغايان اونتوق مفوأاياله كلسايكن ثي مضلن دان ريفليكسي باعقنفدان نيالي دامل ممبوات

تا فيخايا منفبرو اسي دانؤينواوتوسن، برفمسئله، ممبوات ك .وسسواتKBAT منعقلدان كريتيس، برفيكريكومي كماهرين غمر

ي ضاتيدان

برفيكريتاهف فميكرين دامل كماهرين : 2جدوال ارس تيغضي

Page 19: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

9

اداله كبوليهن اونتوق منيالي سسواتو كريتيس برفيكريكماهرين غن يغرتيمبفدان راسيونل اونتوق ممبوات كيضارا لوخايديا س .همناسب غوناكن السن دان بوقيت يغضن مغواجر د

حاصيلكن غوان اونتوق مفاداله كمم برفيكري كرياتيفكماهرين وناكن داي غضن مغبهارو دان برنيالي د غتا سسواتو يفيخاتاو من

.يكوت كالزمينغتيدق م ارا اصلي سرتا خيناسي سضاميا

ن دان غرتيمبفيدو ممبوات ؤايان اينديفاداله كاو كماهرين منعقل .يق دان راسيونلضارا لوخنيالين سف

وكتور دان غي ارا خاكن فمرو برفيكريي ضاتي .لسايكن مسئلهثبرفوكوس اونتوق م

KBAT ييت ؤسيكن دامل بيليق درجه ماللوءي اكتياليكفبوليه دالساين مسئله دان فثمبالجرن اينكويري، فل، عقبربنتوق من

رتي فس وناكن الت غضرلو مفورو دان موريد ض. روجيكفي اونتوق غضالن ارس تيءوفثتا ميندا سرتا فميكرين دان فتا ف .القكن موريد غضم

فمبالجرن داناتيضي فغاجرن

اتيضي منكنكن فغضوناءن فلباضاي كوريكولوم كفد فمبالجرن سخارا فغاجرن دان فمبالجرن يغ ممربي

دامل كونتيك س فنديديقن إسالم كسفادوان انتارا علمو دان . عملي . عملي منجادي كاوتاماءن دامل فلقساناءن فغاجرن دان فمبالجرن

فندكنت، اتيضي، رتدان فمبالجرن مرغكومي س فروسيس فغاجرنيغ فندكنت .دان تيكنيك باضي منخافاي ستندرد فمبالجرن قاعده

دمقصودكن دغن اره اتاو هاال يغ دأمبيل اونتوق منوجو سسواتو فندكنت فغاجرن مروفاكن هالوان اتاو اسفيك يغ .ساسرناتاو ضينراليساسي يغ ترتنتو ٢موديل، ٢براساسكن تيوري ضوناكن

اونتوق مموالكن فروسيس فغاجرن سسواتو ايسي فالجرن اتاو دامل فنديديقن إسالم اداله انتارا فندكنت يغ دخادغكن . كماهرين

:سفرتي برايكوت

.دان ديدوكتيف .1

.برفوست ضورو .2

.برفوست موريد .3

Page 20: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

10

.برفوست باهن .4

.كونسرتكتيؤيسمى .5

.كونتيكستوال .6

7. .

.اكسيس كنديري .8

. كاجني ماس دفن .9

نموانفاينكويري .11

مروفاكن برباف لغكه اتاو كضياتن يغ ممفوثاءي فغاجرنقاعده اوروتن ترتنتو دان سيستماتيك برتوجوان منخافاي

قاعده فغاجرن منرتمجهكن . فمبالجرن دامل جغك ماس فينديقفغاجرن دان فروسيس فندكنت فغاجرن يغ دفيليه اوليه ضورو دامل

:سفرتي انتارا قاعده فغاجرن يغ دخادغكن اداله. فمبالجرن .برخريتا .1

.التيه توبي .2

.ماءين فرانن .3

.فربينخغن .4

.فرماءينن .5

.فثلساين مسئله .6

.فر .7

.كوءيز .8

.الكونن .9

.سوءال جواب .11

.فروجيك .11

.سومبغ سارن .12

.الوتن .13

فلقساناءندان فغلوالءناداله كماهرين ضورو دامل فغاجرن تيكنيككخيل يغ تركاندوغ دامل ٢اونيت مروفاكن تيكنيك. قاعده مغاجر

مغواساءي دافتسسأورغ ضورو تيدق جك. سسواتو قاعدهكموغكينن بسر متالمت مكسسواتو قاعده فديغ اد ٢تيكنيك

دامل تيكنيك فغضوناءنخونتوه . قاعده ايت تيدق اكن برحاصيل :سسواتو قاعده

Page 21: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

11

برخريتا اونتوق مغاجر سسواتو قاعدهضورو ايغني مغضوناكن :سفرتيبرخريتا يغ دضوناكن اداله تيكنيك. جرنتاجوق فال

كاولن نادا سوارا. ضرقن تاغن.

موك قميمي.

كدودوقن موريد مساس اكتيؤييت برخريتا برلغسوغ.

برجاي دان فغاجرندان فمبالجرنباضي ممستيكن سسواتو فمبالجرنستندرد افاكهجلس فرلواوجبيكتيف، ضورو منخافاي

. فغاجرندان فمبالجرندامل سسواتو سيسي دخافاييغ هندق دامل تيكنيك، قاعده دان فندكنت مغافليكاسيكنكماهرين ضورو

إسالم اكن ممبنتو ضورو فنديديقن فغاجرندان فمبالجرن فروسيسمراخنغ فرلو جوضضورو . دتتفكنيغ فمبالجرنسنتدرد منخافاي

تله نفمبالجرباضي مغسن ستندرد فنتكسريندان ملقساناكن .دخافاي

ايليمن مرنتس كوريكولوم

اياله عنصور نيالي متبه يغ ﴾EMK﴿ايليمن مرنتس كوريكولوم كن فدتت سالين يغمبالجرن فاجرن دان فغروسيس فكن دامل فدتر

وكوهكن غكن برتوجوان مفايليم اين دتر. نغندوادامل ستندرد ك تفدحسرتكن سرتا دا غيلن مودل انسان يفكماهرين دان كرتم

اداله EMKددامل ٢ايليمن. نفابرن مساس دان ماس هادخين غمنا :رتي برايكوتفس

بهاس .1

رلو دتيتيقربتكن دامل فبتول غنرت يفغن بهاس ءونافغض .الجرنفمسوا مات

في ستياباض مبالجرنفاجرن دان فغروسيس فمساس وكتور ايات، يك سبوتن، فالجرن، اسفمات

نكانن فرلو دبري فتاتابهاس، اصطالح دان الرس بهاس وسون ايديا دان بركومونيكاسي ثي ممبنتو موريد مضبا .نارا بركسخس

Page 22: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

12

سكيرتعامل كلستارين .2

دامل جيوا سكيرتي عامل غايثينتاي دان مخكسدرن من مبالجرنفاجرن دان فغوق ماللوءي فوفرلو دفموريد

.الجرنفمسوا مات

سكيرتن عامل غنتيفك فتاهوان دان كسدرن ترهادفغ .ي عاملءاضهرغدامل ممبنتوق ايتيكا موريد اونتوق م

نيالي مورني .3

الجرن فنكانن دامل مسوا مات فنيالي مورني دبري .ثملكنعغن دان مغنتيفاي موريد سدر اكن كفسو

انيان، حيك كروفكومي اسغنيالي مورني مرمنجادي عملن دامل غن ياءارضنضان دان كوراءنسياءكم

.ن هارينفكهيدو

يضدان تيكنولو ساءين .4

ت في داضدان تيكنولو ساءين فمنمبهكن مينت ترهادن غي دامل كالضكتكن ليترياسي ساءين س سرتا تيكنولوغمني

.موريد

ت ممبنتو سرتا فاجرن دافغ ي داملضن تيكنولوءونافغض .دان بركسن فكخلبيه غمبالجرن يفد فك غومبثم

اجرن دان فغي دامل ضدان تيكنولو راسيان ساءينضينتفغ :يتءياركارا فت فكومي اممرغ مبالجرنف

i. فرينسي، ف)ي ضدان تيكنولو تاهوان ساءينفغ ، (يضدان تيكنولو ن ساءينغبركاءينت د غي فكونسي

ii. ميكرين دان فروسيس ف) ينتيفيكساء كماهرين ;(ترتنتو والفكماهرين ماني

iii. نت، كجوجورن، فرتي كتسف) ينتيفيكساء فسيك ندا; (كسالمنت

iv. اجرن دان فغييت ؤي دامل اكتيضن تيكنولوءونافغض .مبالجرنف

اتريوتيسمىف .5

وق ماللوءي مسوا مات فوفت دفاتريوتيك دافت غمسا .مشاركت ييت كوكوريكولوم دان ؤالجرن، اكتيف

Page 23: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

13

اءي ثوفمم غت مالهريكن موريد يفاتريوتيك دافت غمسااي رعيت ضسبا غضارا دان بربضينتاكن نخت غمسا

.مليسيا

اسيؤييت دان اينوؤكرياتي .6

يناسي اونتوق ضوناكن امياغضييت اداله كبوليهن مؤكرياتيتا سسواتو فيخرنا دان منجان ايديا اتاو منخول، منفومغم غن ايديا يغابوضبهارو اتاو اصلي ماللوءي اهلام اتاو غي

.اد

ييت ماللوءي اوبه ؤسني كرياتياليكفافغاكن فاسي مروؤاينو .ركتيقكن ايديافيقي دان مماءسواين، ممب

رلو اونتوق فن دان غنديضبر اسي ساليغوؤييت دان اينيؤكرياتابرن خ يفهادغو مفمم غونن مودال انسان يغمبافممستيكن

. 11-كابد

راسيكن دامل ضرلو داينتفاسي ييت دان اينوؤؤايليمن كرياتي. مبالجرنفاجرن دان فغ

وسهاوننأك .7

دان ٢رييخنن برتوجوان ممبنتوق وسهاوأن ايليمن كفنرافمنجادي ساتو بوديا دامل غضنن سهيوسهاوأك لنعم .دن موريغكال

كن دامل فوسهاونن بوليه دترأريي كخP&P ماللوءيرتي راجني، جوجور، فس فسيك قوفو مموفمم غييت ياكتيؤ

ونكن ميندا غجواب سرتا ممباغوغضمانه دان برتا .اسرنفو ايديا كخاونتوق مما ؤاينودان

معلومت دان كومونيكاسي يضتيكنولو .8

ن ايليمن فنرفTMK ممستيكن مبالجرنفاجرن دان فغداملتاهوان دان فغوكوهكن غسي دان ماليكفاغت مموريد داف

.الجريفد غي TMKكماهرين اساس

ليكسني فغفTMK موريد منجادي غبوكن سهاج مندورو مبالجرنفاجرن دان فغروسيس فماله منجاديكن

كتكن كوالييت غكن سرتا منيقرونولبيه مناريق دان مث .مبالجرنف

Page 24: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

14

كلستارين ضلوبل .9

كلستارين ضلوبل برمتالمت مالهريكن موريد ايليمنترهادف لستاري يغ رسفو برداي

فرسكيرتن دامل كهيدوفن هارين دغن مغافليكاسي فغتاهوان، كماهرين دان نيالي يغ دفراوليهي ماللوءي ايليمن فغضوناءن دان فغلوارن لستاري، كورضانضاراءن

.ضلوبل دان فرفادوان

كلستارين ضلوبل فنتيغ دامل مثدياكن موريد ايليمنمتفنت، باضي مغهاديف خابرن دان ايسو مساس دفريغكت

.نضارا دان ضلوبل

ايليمن اين دأجر سخارا لغسوغ دان سيسيفن دامل مات .فالجرن يغ بركاءينت

فنديديقن كأواغن .01

برتوجوان ممبنتوق كأواغنفنرفن ايليمن فنديديقنضنراسي ماس دفن يغ بركأوفاياءن ممبوات كفوتوسن

يغ كأواغنيغ بيجق، مغعملكن فغوروسن كأواغن

سرتا بركماهرن مغوروسكن حال احوال برايتيك .سخارا برتغضوغجواب كأواغن

اجرن فغبوليه دترفكن دامل كأواغنايليمن فنديديقنفنرفن . سخارا لغسوغ دان سيسيفن مبالجرنفدان

فرتي واغ يغ س ٢سخارا لغسوغ اداله ماللوءي تاجوقسخارا ايكسفليسيت سفرتي كأواغنمغاندوغي ايليمن

فنرفن سخارا . موده دان فائده كومفاون فغرياءن الءين ٢تاجوق ماللوءي سيسيفن فوال دأينتضراسيكن

كأواغنفنددهن كفد فغوروسن . مرنتس كوريكولومدامل كهيدوفن سبنر اداله فنتيغ باضي مثدياكن موريد دغن فغتاهوان، كماهرين دان نيالي يغ دافت

.دأفليكاسيكن سخارا بركسن دان برمعنا

فنتكسرين

فنتكسرين سكوله اداله سبهاضني درفد فندكنت فنتكسرين يغ مروفاكن ساتو فروسيس مندافتكن معلومات تنتغ فركمبغن موريد

Page 25: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

15

فروسيس . يغ درخنغ، دلقسانا دان دالفور اوليه ضورو يغ بركناءن دان تيدق اين برالكو برتروسن سام اد سخارا

. سوفاي ضورو دافت مننتوكن تاهف فغواساءن سبنر موريدفنتكسرين سكوله فرلو دلقساناكن سخارا هوليستيك بردسركن

معلومات يغ . تينتيك دان ستمفت، فرينسيف دفراوليه دري فنتكسرين سكوله اكن دضوناكن اوليه فنتدبري،

ولن كأره ضورو، ايبو باف دان موريد دامل مرخنغ تيندقن سوس . فنيغكنت فركمبغن فمبالجرن موريد

فنتكسرين سكوله بوليه دلقساناكن اوليه ضورو سخارا دلقساناكن سأيريغ فنتكسرين سخارا . دان

دغن فروسيس فغاجرن دان فمبالجرن، ماناكاال فنتكسرين سخارافغضل سواتو اونيت فمبالجرن دلقساناكن فد

دامل ملقساناكن فنتكسرين سكوله ضورو فرلو . مسيسرت اتاو تاهونمننتوكن تاهف فغواساءن ، منتدبري، ممريقسا، اءيتيممرخنغ، ممبينا

مريكود دان مالفور ، موريد برداسركن فرتيمباغن فروتاهف فغواساءن موريد دامل مات فالجرن يغ دأجر بردسركن

(.DSKP)كوريكولوم دان فنتكسرين دوكومني ستندرد

تاهف فغواساءن كسلوروهنتاهف فغواساءن كسلوروهن فرلو دتنتوكن باضي ممربي ساتو نيالي

تاهف فغواساءن . سسي فرسكوهلن تاهف فغواساءن موريد دان ضنيتيفكسلوروهن اين مرغكومي دومني فسيكوموتور، كو

دغن مليهت تيكدان هوليس موريد سخارا مسوا اسفيك مساس فروسيس فمبالجرن موريد سخارا برتروسن

ضورو بوليه ممبوات فرتيمبغن فرو. ماللوءي فلباضاي قاعدهاونتوق ممربي ساتو نيالي تاهف فغواساءن كسلوروهن موريد برداسركن فغاملن ضورو برسام موريد، كبيجقساناءن سرتا ماللوءي

تاهف فغواساءن كسلوروهن دبري . فربينخغن راكن سجاوتتردافت ددامل كومفنن يغ ٢ممفالجري بيدغ سلفس موريد .فنديديقن إسالم

باضي مات فالجرن فنديديقن فثاتاءن عموم ستندرد فريستاسي

:4 دان 3إسالم اداله سفرتي جدوال

Page 26: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

16

باخاءن دان فثاتاءن عموم ستندرد فريستاسي اية : 3جدوال

تاهف فغواساءن

.ن بتولغيليهن دف اية غحفظمدان خممبا موريد 1

.دان برجتويد ن بتولغيليهن دف اية غحفظمدان خممبا موريد 2

.لنخر برجتويد دان ن بتول،غيليهن دف اية غحفظمدان خممبا موريد 3

.سرتا مغعملكنث دان لنخربرجتويد، ن بتول،غيليهن دف اية غحفظمدان خممبا موريد 4

سخارامغعملكنثلنخر نغديليهنفغحفظمخممبا موريد 5

6 .سرتا مغعملكنث سخارا برادب دان استقامة دان لنخربرجتويد، ن بتول،غيليهن دف اية غحفظمدان خممبا موريد

Page 27: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

17

إسالميه ، سريه دان متدون إسالم، دان ،، عقيدة، فثاتاءن عموم ستندرد فريستاسي اية : 4جدوال تاهف

فغواساءن

.إسالميه ، سريه دان متدون إسالم، دان ، عقيدة، ، اية فركارا اساس تنتغ موريد تاهو 1

.إسالميه ، سريه دان متدون إسالم، دان ، عقيدة، ، اية فغتاهوان تنتغ موريد منجلسكن 2

3

إسالميه سرتا بوليه ، سريه دان متدون إسالم، دان ، عقيدة، ، اية فغتاهوان تنتغمنرغكنموريد .مالكوكن عملي

مغعملكنثفغتاهوان تنتغ موريد مغهورايكن 4

5 فغتاهوان تنتغسخارا ترفرينخي موريد مغهورايكن

سخارامغعملكنث

6

دغن كهيدوفن فغتاهوان تنتغمغاءيتكنموريد مغعملكن سخارا

Page 28: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

18

تاهف كماهرين ممباخ :5جدوال

بتول

:دغن بتول فد فركارا برايكوت بوليه ممياخ هجائية سبوتن اساس .1

باريس .1

.ال قمرية دان ال مشسية .3

.باخاءن فينديق دان مد اصلي .4

دغن بتول مغيكوت كسلوروهن بوليه ممياخ برجتويد .حكوم جتويد

-لنخر تنفا ترسكتدغن بوليه ممياخ لنخر .سكت

مغيكوت هلجة دغن بوليه ممياخ فصيح .عرب

كاندوغن اورضانيساسي

كوريكولوم فنديديقن إسالم منغه كاندوغن اورضانيساسي . بيدغ فمبالجرن 6دبهاضيكن كفد

القرءانبيدغ .1

:منومفوكن فركارا برايكوت بيدغ . يليهنف باخاءن اية .1.1

.يليهنف اية حفظن .1.2

.يليهنف اية .1.3

بيدغ .2

:منومفوكن فركارا برايكوت بيدغ .يليهنف باخاءن .2.1

.يليهنف .2.2

Page 29: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

19

بيدغ عقيدة .3

:بيدغ عقيدة منومفوكن فركارا برايكوت إهليات .3.1

نبوات .3.2

مسعيات .3.3

فقهيبدغ .4

:بيدغ فقة منومفوكن فركارا برايكوت .عبادات .4.1

.معامالت .4.2

.مناكحات .4.3

.جنايات .4.4

بيدغ سريه دان متدون إسالم .5

:بيدغ سريه دان متدون إسالم منومفوكن فركارا برايكوت .سريه نبوية .5.1

.إسالم ٢سجاره توكوه .5.2

.متدون إسالم .5.3

بيدغ .6

:منومفوكن فركارا برايكوتإسالميه بيدغ .دغن اهلل .6.1

.سسام ماءنسي .6.2

.دغن عامل .6.3

Page 30: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

20

﴾DSKP﴿ينتكسرين فن دوكومن ستندرد كوريكولوم دان ءونافغض

DSKP الجرن فالجرن دان هوراين سوكنت فنتيكن سوكنت غضم غيراسيكن ضينتغم غاياله ساتو دوكومن ي KBSMوناكن دامل ضد غي

ن، ستندرد غندواككومي ستندرد غمر. نتكسرينفكوريكولوم دان ورو ضممستيكن DSKP .ريستاسيفمبالجرن دان ستندرد ف

ثوسدان دان فمبالجرن فغاجرنروسيس فملقساناكن . د ساتو دوكومن سهاجفن مروجوق كغنتكسرين دفمنجالنكن

ن غركمبفري سسرتا منتق دان فمبالجرن فغاجرنورو ملقساناكن ض .ريستاسيفاين موريد ماللوءي ستندرد خفنفدان

ريستاسيفستندرد مبالجرن فستندرد نغندواستندرد ك

سفيسيفيك ناءاتفث غركارا يف غتنت

اتوت فموريد كتاهوي دان بوليه

الكوكن دامل وه فسواتو تيم

رسكوهلن فيك فكومي اسغمرتاهوان، كماهرين فغ

.دان نيالي

ن كريترييا فنتفساتو اتاو اينديكاتور

مبالجرن فكوالييت غاين يخافنفدان

ي ضوكور باأبوليه درد ستند فستيا

نغندواك

ساتو سيت غكريترييا ي

فمنوجنوقكن تاهن موريد اءواسفغ

توجنوق فاي ضسبابهاوا سسواتو

ركارا ايت تله ف .ءيدكواسا

DSKP اورضانيساسي: :6جدوال

Page 31: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

21

1.

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

5 هيغض 1اية 1.1سورة باخاءن .)البقرة (حفظن دان

:موريد بوليه

سورة 5 هيغض 1ممباخ اية 1.1.1البقرة دغن بتول دان

.برجتويد

.اينتيساري اية مثاتاكن 1.1.2

5 هيغض 1اية مغحفظ 1.1.3سورة البقر ة دغن بتول دان

.برجتويد

5 هيغض 1اية مغعملكن 1.1.4سورة البقرة دامل صالة دان

ذيكري سخارا برادب دان .استقامة

1

سورة البقرة دغن بتول مغيكوت باخاءن خونتوه 5 هيغض 1ممباخ اية.

بيمبيغنسورة البقرة دغن بتول دغن 5 هيغض 1اية مغحفظ. دغن بيمبيغن اينتيساري اية مثاتاكن.

2

سورة البقرة دغن بتول دان برجتويد 5 هيغض 1اية مغحفظممباخ دان .دغن بيمبيغن

مثاتاكن اينتيساري اية دغن بيمبيغن.

3

سورة البقرة دغن بتول دان برجتويد 5 هيغض 1اية مغحفظممباخ دان .تنفا بيمبيغن

اينتيساري ايةمثاتاكن.

4

برجتويد دان سورة البقرة دغن بتول 5 هيغض 1اية مغحفظممباخ دان

مثاتاكن اينتيساري اية.

غعملكن اية دامل صالة دان ذيكريم.

Page 32: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

22

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

5

برجتويد دانالبقرة دغن بتول سورة 5 هيغض 1اية مغحفظممباخ دان .

مثاتاكن اينتيساري اية.

ذيكري سخارا برادبغعملكن اية دامل صالة دان م.

6

برجتويد دانسورة البقرة دغن بتول 5 هيغض 1اية مغحفظممباخ دان . مثاتاكن اينتيساري اية.

غعملكن اية دامل صالة دان ذيكري سخارا برادب دان استقامةم. سورة 211اية 1.2

اءنباخ) البقرة (نحفظ دان

:موريد بوليه

سورة البقرة 211ممباخ اية 1.2.1 .دان برجتويددغن بتول

.يساري ايةمثاتاكن اينت 1.2.2سورة 211اية مغحفظ 1.2.3

البقرة دغن بتول دان

1

سورة البقرة دغن بتول مغيكوت باخاءن خونتوه 211ممباخ اية.

بيمبيغنسورة البقرة دغن بتول دغن 211اية مغحفظ. اينتيساري اية دغن بيمبيغن مثاتاكن.

2

سورة البقرة دغن بتول دان برجتويد دغن 211اية مغحفظممباخ دان .بيمبيغن

مثاتاكن اينتيساري اية دغن بيمبيغن. 3 سورة البقرة دغن بتول دان برجتويد تنفا 211اية مغحفظممباخ دان

Page 33: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

23

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

.برجتويدسورة 211اية مغعملكن 1.2.4

البقرة دامل صالة دان ذيكري سخارا برادب دان

.استقامة

.بيمبيغن مثاتاكن اينتيساري اية.

4

بتول دان برجتويدسورة البقرة دغن 211اية مغحفظممباخ دان. مثاتاكن اينتيساري اية.

مغعملكن اية دامل صالة دان ذيكري.

5

بتول دان برجتويدسورة البقرة دغن 211اية مغحفظممباخ دان.

مثاتاكن اينتيساري اية.

مغعملكن اية دامل صالة دان ذيكري سخارا برادب.

6

بتول دان برجتويدة البقرة دغن سور 211اية مغحفظممباخ دان . ايةمثاتاكن اينتيساري.

استقامةصالة دان ذيكري سخارا برادب دان مغعملكن اية دامل. هيغض 255اية 1.3

سورة 257 :موريد بوليه

257هيغض 255ممباخ اية 1.3.11

ة البقرة دغن بتول مغيكوت باخاءن سور 257هيغض 255ممباخ اية .خونتوه

Page 34: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

24

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

اءنباخ) البقرة (نحفظ دان

سورة البقرة دغن بتول دان .برجتويد

.مثاتاكن اينتيساري اية 1.3.2هيغض 255اية مغحفظ 1.3.3

سورة البقرة دغن بتول 257 .دان برجتويد

هيغض 255مغعملكن اية 1.3.4بقرة دامل صالة سورة ال 257

برادب دان ذيكري سخارا .دان استقامة

سورة البقرة دغن بتول دغن بيمبيغن 257هيغض 255اية مغحفظ.

مثاتاكن اينتيساري اية دغن بيمبيغن.

2

سورة البقرة دغن بتول دان 257هيغض 255اية مغحفظممباخ دان .برجتويد دغن بيمبيغن

اينتيساري اية دغن بيمبيغن مثاتاكن.

3

سورة البقرة دغن بتول دان 257هيغض 255اية مغحفظممباخ دان .برجتويد تنفا بيمبيغن

مثاتاكن اينتيساري اية.

4

بتول دان سورة البقرة دغن 257هيغض 255اية مغحفظممباخ دان . برجتويد

مثاتاكن اينتيساري اية.

ممغعملكن اية دامل صالة دان ذيكري. 5 بتول دان سورة البقرة دغن 257هيغض 255اية مغحفظممباخ دان

Page 35: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

25

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

.برجتويد اينتيساري اية مثاتاكن.

ممغعملكن اية دامل صالة دان ذيكري سخارا برادب.

6

بتول دان سورة البقرة دغن 257هيغض 255اية مغحفظممباخ دان . برجتويد

مثاتاكن اينتيساري اية.

ممغعملكن اية دامل صالة دان ذيكري سخارا برادب دان استقامة. هيغض 284اية 1.4

سورة 286 اءنباخ) البقرة (نحفظ دان

:موريد بوليه

286 هيغض 284ممباخ اية 1.4.1سورة البقرة دغن بتول دان

.برجتويد .مثاتاكن اينتيساري اية 1.4.2 هيغض 284اية مغحفظ 1.4.3

1

سورة البقرة دغن بتول مغيكوت باخاءن 286 هيغض 284ممباخ اية .خونتوه

سورة البقرة دغن بتول دغن بيمبيغن 286 هيغض 284اية مغحفظ. اينتيساري اية دغن بيمبيغن مثاتاكن.

2 سورة البقرة دغن بتول دان 286 هيغض 284اية مغحفظممباخ دان

.برجتويد دغن بيمبيغن

Page 36: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

26

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

سورة البقرة دغن بتول 286 .دان برجتويد

هيغض 284مغعملكن اية 1.4.4بقرة دامل صالة سورة ال 286

برادب دان ذيكري سخارا .دان استقامة

اينتيساري اية دغن بيمبيغنمثاتاكن.

3

سورة البقرة دغن بتول دان 286 هيغض 284اية مغحفظممباخ دان .برجتويد تنفا بيمبيغن

مثاتاكن اينتيساري اية.

4

بتول دان سورة البقرة دغن 286 هيغض 284اية مغحفظممباخ دان .برجتويد

مثاتاكن اينتيساري اية.

ذيكريمغعملكن اية دامل صالة دان.

5

بتول دان ورة البقرة دغن س 286 هيغض 284اية مغحفظممباخ دان .برجتويد

مثاتاكن اينتيساري اية.

ممغعملكن اية دامل صالة دان ذيكري سخارا برادب. 6 بتول دان سورة البقرة دغن 286 هيغض 284اية مغحفظممباخ دان

Page 37: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

27

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

برجتويد

مثاتاكن اينتيساري اية.

دامل صالة دان ذيكري سخارا برادب دان استقامة ممغعملكن اية. :حكوم جتويد 1.5

، حروف )حكوم استعاذة

، دان بسملة

ال مشسية دان ، ال قمريةدان واجب (السور

:موريد بوليه

هجائية حروف مثبوت 1.5.1 .بتول دغن

مثاتاكن حكوم ممباخ 1.5.2 .استعاذة دان بسملة

ال مشسية منرغكن حكوم 1.5.3 .ال قمرية دان

واجب حكوم منرغكن 1.5.4 .السور دان

خارامغنلفسيت دان مثبوت 1.5.5

1 ال حكوم ممباخ استعاذة دان بسملة،، هجائية مثاتاكن

.السور دان مشسية دان ال قمرية، واجب

2

حكوم ممباخ استعاذة دان بسملةدان هجائية مثاتاكن. دان واجب ال مشسية دان ال قمرية، حكوم منجلسكن

.السور

3

حكوم ممباخ استعاذة دان بسملةدان هجائية مثاتاكن. ال مشسية دان ال قمرية حكوم منجلسكن.

السور دان واجب منرغكن حكوم.

4 حكوم ممباخ استعاذة دان دان هجائية ، مثاتاكن

.بسملة

Page 38: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

28

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

باخاءن حكوم .ترفيليه

حكوم جتويد مغعملكن 1.5.6دأتس دامل باخاءن دغن

.برادب دان استقامة

ال مشسية دان ال قمرية منجلسكن حكوم.

السور دان واجب منرغكن حكوم.

باخاءن حكوم خارامغنلفسيت دان مثبوت .ترفيليه

5

حكوم ممباخ استعاذة دان دان هجائية ، مثاتاكن .بسملة

السور دان واجب ال مشسية دان ال قمرية، منجلسكن.

باخاءن حكوم خارامغنلفسيت دان مثبوت .ترفيليه

دامل باخاءن دغن برادبحكوم جتويد مغعملكن.

6

حكوم ممباخ استعاذة دان دان هجائية ، مثاتاكن .بسملة

دان واجب ال مشسية دان ال قمرية، منجلسكن حكوم

Page 39: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

29

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

.السور

باخاءن حكوم خارامغنلفسيت دان مثبوت .ترفيليه

برادب دان استقامة سخاراحكوم جتويد دامل باخاءن مغعملكن. 7هيغض 1اية 1.6

سورة اءن،باخ)

داننحفظ)

:موريد بوليه

سورة 7هيغض 1اية ممباخ 1.6.1دغن بتول، برجتويد، الفاحتة

.لنخر دان

7هيغض 1اية مغحفظ 1.6.2دغن بتول، الفاحتةسورة

.برجتويد، لنخر دان

.ترمجهن اية مثاتاكن 1.6.3

:برايكوت فركارمنرغكن 1.6.4

1

دباوهدغن بتول الفاحتةسورة 7هيغض 1اية مغحفظممباخ دان .ضورو بيمبيغن

فوجني هاث كفد ،الفاحتةسورة 7هيغض 1ن اية همثاتاكن ترمج ، مثمبه براميان كفد هاري دان ممينتا فرتولوغن

.دان فغاجرن اية درفدث، جالن يغ

2

دغن بتول الفاحتةسورة 7هيغض 1اية مغحفظممباخ دان. الفاحتةسورة 7هيغض 1ن اية همثاتاكن ترمج. فوجني هاث كفد منجلسكن ، مثمبه براميان كفد هاري

دان ممينتا فرتولوغن درفدث، جالن يغ دان

Page 40: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

30

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

i. فوجني هاث كفد .

ii. براميان كفد هاري.

iii. دان ممينتا مثمبه . . فرتولوغن درفدث

iv. جالن يغ .

1فغاجرن اية مغهورايكن 1.6.5دان سورة 7هيغض

مغهوبوغ كاءيتكنث دغن .كهيدوفن

سسواتو عملن دغن مموالكن 1.6.6 .بسملة

.فغاجرن اية

3

دغن بتول دان برجتويد الفاحتةسورة 7هيغض 1اية مغحفظممباخ دان. الفاحتةسورة 7هيغض 1مثاتاكن ترمجن اية. منرغكن فوجني هاث كفد ، مثمبه ، براميان كفد هاري

دان ممينتا فرتولوغن درفدث، جالن يغ دان فغاجرن .اية

4

دغن بتول، برجتويد دان الفاحتةسورة 7هيغض 1اية مغحفظممباخ دان .لنخر

الفاحتةسورة 7هيغض 1مثاتاكن ترمجن اية. منرغكن فوجني هاث كفد ، مثمبه ،براميان كفد هاري

دان ممينتا فرتولوغن درفدث، جالن يغ .

فغاجرن اية مغهورايكن.

اية دامل كهيدوفن هارين مغعملكن.

Page 41: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

31

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

7 هيغض 1 اية مغعملكن 1.6.7دامل كهيدوفن سورة

هارين دغن برادب دان 5 .استقامة

دغن بتول، برجتويد، الفاحتةسورة 7هيغض 1اية مغحفظممباخ دان .لنخر دان

الفاحتةسورة 7هيغض 1مثاتاكن ترمجن اية. منرغكن فوجني هاث كفد ، مثمبه ،براميان كفد هاري

دان ممينتا فرتولوغن درفدث، جالن يغ .

فغاجرن اية مغهورايكن. كهيدوفن هارين دغن برادباية دامل مغعملكن.

6

دغن بتول، برجتويد، الفاحتةسورة 7هيغض 1اية مغحفظممباخ دان.لنخر دان

الفاحتةسورة 7هيغض 1مثاتاكن ترمجن اية. منرغكن فوجني هاث كفد ، مثمبه ،براميان كفد هاري

دان ممينتا فرتولوغن درفدث، جالن يغ .

دان مغهوبوغ كاءيتكنث دغن كهيدوفن فغاجرن اية مغهورايكن.

Page 42: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

32

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

برادب دان استقامة سخارااية دامل كهيدوفن هارين مغعملكن.

هيغض 34اية 1.7سورة 37 دان اءنباخ)

)

:موريد بوليه

37هيغض 34ممباخ اية 1.7.1سورة البقرة دغن بتول دان

.برجتويد .مثاتاكن ترمجهن اية 1.7.2منجلسكن كطاعنت مالئكة 1.7.3

.دان فندرهاكاءن ابليسمنرغكن فرينته دان الرغن 1.7.4

كفد نيب ادم .ايسرتيثدان

شيطان مغهورايكن خارا 1.7.5

1

دغن بتول مغيكوت باخاءن سورة البقرة 37هيغض 34ممباخ اية .خونتوه

مثاتاكن ترمجهن اية، كطاعنت مالئكة دان فندرهاكاءن ابليس، فرينتهشيطان مثستكن خارا، ايسرتيثكفد نيب ادم دان دان الرغن

.فغاجرن اية دانمغهيندري ضوداءن شيطان ماءنسي، خارا

2

دغن بتول دان برجتويد دغن سورة البقرة 37هيغض 34ممباخ اية .بيمبيغن

مثاتاكن ترمجهن اية. منجلسكن كطاعنت مالئكة دان فندرهاكاءن ابليس، فرينته دان الرغن

كفد نيب ادم شيطان مثستكن ٢خارا، يثدان .فغاجرن اية دانمغهيندري ضوداءن شيطان ٢ماءنسي دان خارا

Page 43: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

33

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

مثستكن ماءنسي سرتا مغهيندري ضوداءن خارا

.شيطان

34مغهورايكن فغاجرن اية 1.7.6دان سورة البقرة 37هيغض

مغهوبوغ كاءيتكنث دغن .كهيدوفن

حماسبه ديري مغناءي 1.7.7 فندرهاكاءنكطاعنت دان

. ترهادف

منديديق ديري منجاءوهي 1.7.8تكبور دغن برادب

3

دغن بتول دان برجتويد تنفا سورة البقرة 37هيغض 34ممباخ اية .بيمبيغن

مثاتاكن ترمجهن اية. منجلسكن كطاعنت مالئكة دان فندرهاكاءن ابليس. منرغكن فرينته دان الرغن كفد نيب ادم ايسرتيثدان ،

مغهيندري ضوداءن شيطان شيطان مثستكن ماءنسي دان خارا خارا .فغاجرن اية دان

4

سورة البقرة دغن بتول دان برجتويد 37هيغض 34ممباخ اية. مثاتاكن ترمجهن اية. منجلسكن كطاعنت مالئكة دان فندرهاكاءن ابليس. منرغكن فرينته دان الرغن كفد نيب ادم ايسرتيثدان.

مغهيندري خارا شيطان مثستكن ماءنسي، مغهورايكن خارا .ضوداءن شيطان دان فغاجرن اية

Page 44: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

34

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

فندرهاكاءنكطاعنت دان مغعملكن حماسبه ديري مغناءي .دان استقامةدامل تكبور منديديق ديري منجاءوهي دان ترهادف

.كهيدوفن هارين

5

سورة البقرة دغن بتول دان برجتويد 37هيغض 34ممباخ اية. مثاتاكن ترمجهن اية. ابليسفندرهاكاءن منجلسكن كطاعنت مالئكة دان. منرغكن فرينته دان الرغن كفد نيب ادم ايسرتيثدان.

مغهيندري ضوداءن شيطان مثستكن ماءنسيث خارا مغهورايكن خارا . شيطان دان فغاجرن اية

فندرهاكاءنكطاعنت دان حماسبه ديري مغناءي مغعملكن منديديق ديري دان ترهادف

6 سورة البقرة دغن بتول دان برجتويد 37هيغض 34ممباخ اية. مثاتاكن ترمجهن اية.

Page 45: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

35

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

منجلسكن كطاعنت مالئكة دان فندرهاكاءن ابليس. منرغكن فرينته دان الرغن كفد نيب ادم ايسرتيثدان.

مغهيندري خارا ،شيطان مثستكن ماءنسي مغهورايكن خارادان مغهوبوغ كاءيتكنث دغن ضوداءن شيطان دان فغاجرن اية

.كهيدوفن فندرهاكاءنكطاعنت دان مغعملكن حماسبه ديري مغناءي

تكبور سخارا منديديق ديري منجاءوهي دان ترهادف .برادب دان استقامة

دان 155اية 1.8سورة 156

اءنباخ) البقرة ( دان

:موريد بوليه

156 دان 155ممباخ اية 1.8.1سورة البقرة دغن بتول دان

.برجتويد .مثاتاكن ترمجهن اية 1.8.2

1

دغن بتول مغيكوت باخاءن سورة البقرة 156 دان 155ممباخ اية .خونتوه

خارا 156 دان 155مثاتاكن ترمجهن اية، خونتوه مصيبة برداسركن اية ،، حكمة دسباليق اوجني يغ دتورونكن إسالممغهاديف مصيبة منوروت

فغاجرن اية دان كفد ماءنسي.

Page 46: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

36

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

مثاتاكن خونتوه مصيبة 1.8.3 دان 155برداسركن اية

156. منجلسكن خارا مغهاديف 1.8.4

.إسالممصيبة منوروت منرغكن حكمة دسباليق 1.8.5

اوجني يغ دتورونكن .كفد ماءنسي

155مغهورايكن فغاجرن اية 1.8.6دان البقرةسورة 156 دان

مغهوبوغ كاءيتكنث دغن .كهيدوفن

2

دغن بتول دان برجتويد دغن سورة البقرة 156 دان 155ممباخ اية بيمبيغن

156 دان 155مثاتاكن ترمجهن اية دان خونتوه مصيبة برداسركن اية . حكمة دسباليق اوجني إسالم،منجلسكن خارا مغهاديف مصيبة منوروت

.فغاجرن اية دان كفد ماءنسي يغ دتورونكن

3

دان برجتويد تنفا سورة البقرة دغن بتول 156 دان 155ممباخ اية بيمبيغن

156 دان 155خونتوه مصيبة برداسركن اية دان مثاتاكن ترمجهن اية . إسالممنجلسكن خارا مغهاديف مصيبة منوروت. منرغكن حكمة دسباليق اوجني يغ دتورونكن كفد ماءنسي

.فغاجرن اية دان

4 سورة البقرة دغن بتول دان برجتويد 156 دان 155ممباخ اية. 156 دان 155مثاتاكن ترمجهن اية دان خونتوه مصيبة برداسركن اية .

Page 47: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

37

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

دغن مغعملكن 1.8.7دامل سضاال كتنتوان

كهيدوفن هارين دغن برادب .دان استقامة

إسالممنجلسكن خارا مغهاديف مصيبة منوروت . منرغكن حكمة دسباليق اوجني يغ دتورونكن اهلل كفد ماءنسي.

مغهورايكن فغاجرن اية.

دغن سضاال كتنتوان مغعملكن دامل كهيدوفن .هارين

5

سورة البقرة دغن بتول دان برجتويد 156 دان 155ممباخ اية. 156 دان 155مثاتاكن ترمجهن اية دان خونتوه مصيبة برداسركن اية . إسالممنجلسكن خارا مغهاديف مصيبة منوروت . منرغكن حكمة دسباليق اوجني يغ دتورونكن كفد ماءنسي.

مغهورايكن فغاجرن اية.

دغن سضاال كتنتوان مغعملكن دامل كهيدوفن .هارين دغن برادب

6 سورة البقرة دغن بتول دان برجتويد 156 دان 155ممباخ اية.

Page 48: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

38

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

156 دان 155مثاتاكن ترمجهن اية دان خونتوه مصيبة برداسركن اية . إسالممنجلسكن خارا مغهاديف مصيبة منوروت . منرغكن حكمة دسباليق اوجني يغ دتورونكن كفد ماءنسي.

دان مغهوبوغ كاءيتكنث دغن كهيدوفن مغهورايكن فغاجرن اية.

دغن سضاال كتنتوان مغعملكن دامل كهيدوفن .برادب دان استقامة سخاراهارين

سورة 681اية 1.9 اءنباخ) البقرة ( دان

:موريد بوليه

سورة البقرة 168ممباخ اية 1.9.1 .برجتويددغن بتول دان

.مثاتاكن ترمجهن اية 1.9.2تونتوتن فغمبيلن منجلسكن 1.9.3

ماكنن يغ حالل الضي .باءيق

1

دغن بتول مغيكوت باخاءن خونتوه سورة البقرة 168ممباخ اية. ،تونتوتن فغمبيلن ماكنن يغ حالل الضي باءيق، مثاتاكن ترمجهن اية

ماكنن حالل دان ٢مقصود ماكنن حالل دان ماكنن حرام، خرييمماكن ماكنن حرام كفد روحاني دان جسماني دان ماكنن حرام، عاقبة

.فغاجرن اية

2 بتول دان برجتويد دغن بيمبيغنسورة البقرة دغن 168ممباخ اية. مثاتاكن ترمجهن اية.

Page 49: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

39

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

منجلسكن مقصود ماكنن 1.9.4 .حالل دان ماكنن حرام

مماكن ماكنن منرغكن عاقبة 1.9.5حرام كفد روحاني دان

.جسماني

مغهورايكن فربيذاءن 1.9.6ماكنن حالل دان خريي

.ماكنن حرام

168 مغهورايكن فغاجرن اية 1.9.7دان مغهوبوغ سورة البقرة

.دغن كهيدوفن كاءيتكنث

درفد سومرب ماكنن ممستيكن 1.9.8

مقصود تونتوتن فغمبيلن ماكنن يغ حالل الضي باءيق، منجلسكنمماكن ماكنن حرام كفد روحاني عاقبة ماكنن حالل دان ماكنن حرام،

.ايةحالل دان ماكنن حرام دان فغاجرن ماكنن ٢خريي ،دان جسماني

3

دغن بتول دان برجتويد تنفا بيمبيغنسورة البقرة 168ممباخ اية. مثاتاكن ترمجهن اية. مقصود دانمنجلسكن تونتوتن فغمبيلن ماكنن يغ حالل الضي باءيق

.ماكنن حرامماكنن حالل دان خريي اكنن حرام كفد روحاني دان جسماني،مماكن م عاقبة منرغكن

.ماكنن حالل دان ماكنن حرام دان فغاجرن اية

4

سورة البقرة دغن بتول دان برجتويد 168ممباخ اية. مثاتاكن ترمجهن اية. دان مقصود منجلسكن تونتوتن فغمبيلن ماكنن يغ حالل الضي باءيق

.دان ماكنن حرامماكنن حالل

Page 50: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

40

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

دغن يغ حالل الضي باءيق .برادب دان استقامة

مماكن ماكنن حرام كفد روحاني دان جسماني منرغكن عاقبة. ماكنن حالل دان ماكنن حرام دان مغهورايكن فربيذاءن خريي

.فغاجرن اية

فغمبيلن ماكنن درفد سومرب يغ حالل الضي باءيق دامل مغعملكن .كهيدوفن هارين

5

برجتويدسورة البقرة دغن بتول دان 168ممباخ اية. مثاتاكن ترمجهن اية. مقصود دانمنجلسكن تونتوتن فغمبيلن ماكنن يغ حالل الضي باءيق

.ماكنن حالل دان ماكنن حرام مماكن ماكنن حرام كفد روحاني دان جسماني منرغكن عاقبة. ماكنن حالل دان ماكنن حرام دان مغهورايكن فربيذاءن خريي

.فغاجرن اية دغن درفد سومرب يغ حالل الضي باءيق فغمبيلن ماكنن مغعملكن

Page 51: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

41

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

.برادب

6

سورة البقرة دغن بتول دان برجتويد 168ممباخ اية. مثاتاكن ترمجهن اية. مقصود منجلسكن تونتوتن فغمبيلن ماكنن يغ حالل الضي باءيق دان

.ماكنن حالل دان ماكنن حرام مماكن ماكنن حرام كفد روحاني دان جسماني منرغكن عاقبة. ل دان ماكنن حرام دان ماكنن حال ٢مغهورايكن فربيذاءن خريي

.دان مغهوبوغ كاءيتكنث دغن كهيدوفن فغاجرن اية سخارافغمبيلن ماكنن درفد سومرب يغ حالل الضي باءيق مغعملكن

.برادب دان استقامة

Page 52: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

42

2.

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

2.1. سباضاي

سومرب حكوم

:موريد بوليه

، حديثمثاتاكن مقصود 2.1.1 .سند دان منت

فرانن منجلسكن 2.1.2 .سباضاي سومرب حكوم

منجلسكن فغلسن 2.1.3فرخاكفن، اسفيكدري

دان فغاكوان ،فربواتن.

دأنتارا منرغكن فربنديغن 2.1.4 .دغن

1

سباضاي سومرب فرانن، سند، منتمثاتاكن مقصود دان فغاكوان ،دري سضي فرخاكفن، فربواتن حكوم، خونتوه

.قدسي نبوي دان مقصود ،

2

سند دان منتمثاتاكن مقصود ،. دري سباضاي سومرب حكوم، خونتوه فراننمنجلسكن

مقصود ، فغاكوان دان ،سضي فرخاكفن، فربواتن

.قدسي نبوي دان

3

سند دان منتمثاتاكن مقصود ،. منجلسكن فغلسنسباضاي سومرب حكوم، فراننمنرغكن

مقصود ، فغاكوان دان ،فرخاكفن، فربواتن اسفيكدري .قدسي نبوي دان

Page 53: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

43

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

دأنتارا منرغكن فربنديغن 2.1.5 نبوي دغن .قدسي

ميقيين دان مغعملكن 2.1.6سباضاي سومرب

حكوم سخارا برادب دان .استقامة

4

سند دان منتمثاتاكن مقصود ،. سباضاي سومرب حكوم فراننمنرغكن. فغاكوان ،فرخاكفن، فربواتن اسفيكدري منجلسكن فغلسن

قدسي نبوي دان مقصود ، دانسباضاي

سومرب حكوم دامل كهيدوفنسباضاي مغعملكن.

5

سند دان منتمثاتاكن مقصود ،. سباضاي سومرب حكوم فراننمنرغكن.

فغاكوان ،فرخاكفن، فربواتن اسفيكدري منجلسكن فغلسن دان

نبوي دغن دغن دأنتارا منرغكن فربنديغن.قدسي

دغن برادب سومرب حكوم دامل كهيدوفنسباضايمغعملكن.

Page 54: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

44

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

6

سند دان منتمثاتاكن مقصود ،. سباضاي سومرب حكوم فراننمنرغكن. فغاكوان ،فرخاكفن، فربواتن اسفيكدري منجلسكن فغلسن

دان نبوي دغن دغن دأنتارا منرغكن فربنديغن

.قدسي برادب سخارادامل كهيدوفن سباضايمغعملكن

.دان استقامة :

:موريد بوليه

.دغن بتول ممباخ 2.2.1 .ترمجهن مثاتاكن 2.2.2

.مقصود مثاتاكن 2.2.3

اورغ خريي 2.2.4

1

دغن بتول ممباخ.

اورغ يغ ٢خرييمقصود ، ترمجهنمثاتاكن .دامل سسواتو عملن دان فغاجرن كفنتيغن ،

2 دغن بتول ممباخ. مقصوددان ترمجهنمثاتاكن

Page 55: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

45

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

.يغ كفنتيغن منرغكن 2.2.5

.عملن دامل فغاجرن مغهورايكن 2.2.6

دان مغهوبوغ .كاءيتكنث دغن كهيدوفن

دامل مغعملكن 2.2.7سخارا برادب دان عملن

.استقامة

دامل سسواتو كفنتيغن ،اورغ يغ منجلسكن خريي .فغاجرن عملن دان

3

دغن بتول ممباخ.

مقصوددان ترمجهنمثاتاكن

اورغ يغ منجلسكن خريي.

فغاجرن دامل سسواتو عملن دان منرغكن كفنتيغن.

4

دغن بتول ممباخ.

مقصوددان ترمجهنمثاتاكن

دامل منرغكن كفنتيغن ، اورغ يغ منجلسكن خريي .فغاجرن مغهورايكندان سسواتو عملن

دامل عملن مغعملكن.

5 دغن بتول ممباخ.

مقصوددان ترمجهنمثاتاكن

Page 56: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

46

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

اورغ يغ منجلسكن خريي .

فغاجرن مغهورايكندامل سسواتو عملن دان منرغكن كفنتيغن.

سخارا برادبدامل عملن مغعملكن.

6

دغن بتول ممباخ.

مقصوددان ترمجهنمثاتاكن

اورغ يغ منجلسكن خريي.

دامل سسواتو عملن منرغكن كفنتيغن.

دان مغهوبوغ كاءيتكنث دغن كهيدوفن فغاجرن مغهورايكن.

سخارا برادب دان استقامةدامل عملن مغعملكن. 2.3. :

:موريد بوليه

.دغن بتول ممباخ 2.3.1 .مثاتاكن ترمجهن 2.3.2

1

دغن بتول ممباخ.

مقصود ،عملن يغ دضالقكن دامل ، ترمجهنمثاتاكن دانجهاد دان كأوتاماءنث، كلبيهن جهاد ٢جنيسدان حكومث، جهاد

Page 57: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

47

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

(عليه )

عملن يغ منرغكن 2.3.3 .دامل دفرينتهكن

دان مثاتاكن مقصود جهاد 2.3.4 .حكومث

جهاد ٢منجلسكن جنيس 2.3.5 .دان كأوتاماءنث

.منرغكن كلبيهن جهاد 2.3.6 فغاجرنمغهورايكن 2.3.7

دان مغهوبوغ .كاءيتكنث دغن كهيدوفن

جهاد دامل مغعملكن 2.3.8سخارا برادب كهيدوفن

.دان استقامة

. فغاجرن

2

دغن بتولممباخ.

حكومث سرتا جهاد مقصود دان ترمجهنمثاتاكن .

عملن يغ دضالقكن دامل منجلسكن. جهاد دان كأوتاماءنث، كلبيهن جهاد دان فغاجرن ٢جنيس منجلسكن

.

3

دغن بتولممباخ.

حكومث سرتا جهاد مقصود دان ترمجهنمثاتاكن.

عملن يغ دضالقكن دامل منجلسكن جهاد دان كأوتاماءنث ٢منجلسكن جنيس.

فغاجرن دانمنرغكن كلبيهن جهاد .

4 دغن بتولممباخ.

حكومث سرتا جهاد مقصود دان حديث ترمجهن مثاتاكن.

Page 58: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

48

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

دامل دضالقكن يغ عملنمنرغكن

دان جهاد كلبيهن منرغكن، كأوتاماءنث دان جهاد ٢جنيس منجلسكن . فغاجرن مغهورايكن

دامل كهيدوفن جهادمغعملكن.

5

دغن بتولممباخ.

حكومث سرتا جهاد مقصود دان ترمجهنمثاتاكن.

عملن يغ دضالقكن دامل منرغكن جهاد دان كأوتاماءنث ٢منجلسكن جنيس.

فغاجرنمغهورايكن دان منرغكن كلبيهن جهاد .

دامل كهيدوفن سخارا برادب جهادمغعملكن.

6

دغن بتول حديث ممباخ.

حكومث سرتا جهاد مقصود دان حديث ترمجهن مثاتاكن.

حديث دامل دضالقكن يغ عملنمنرغكن.

Page 59: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

49

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

كأوتاماءنث دان جهاد ٢جنيس منجلسكن.

جهاد كلبيهن منرغكن .

دان مغهوبوغ كاءيتكنث دغن كهيدوفن فغاجرن مغهورايكن.

دان استقامة برادب خاراس حديث تونتوتن مغعملكن.

Page 60: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

50

3.

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

اضام .3.1 .فطره

:موريد بوليه

سباضاي إسالممثاتاكن 3.1.1 .فطرهاضام

اضام إسالممنرغكن هاث 3.1.2يغ بنر دان سسواي دغن

.ماءنسي فطره

مغموكاكن دليل نقلي دان 3.1.3اضام إسالمعقلي بهاوا

اوليه ءيدان فطره .

إسالم خرييمنرغكن 3.1.4 .فطرهسباضاي اضام

1

اضام يغ بنردان سسواي دغن إسالم ،فطرهاضام إسالممثاتاكن مقصود إسالم دان خريي بركاءينتدليل عقلي دان نقلي يغ ،ماءنسي فطره

.فطرهسباضاي اضام

2

سرتا دليل عقلي دان نقلي يغ اضام إسالممثاتاكن مقصود .بركاءينت

سرتا ماءنسي اضام يغ بنر دان سسواي دغن إسالم منجلسكن .سباضاي اضام إسالم ٢خريي

3

سرتا دليل عقلي دان نقلي يغ اضام إسالممثاتاكن مقصود .بركاءينت

سرتا ماءنسي اضام يغ بنر دان سسواي دغن إسالم منرغكن .سباضاي اضام إسالم ٢خريي

4 سرتا دليل عقلي دان نقلي يغ اضام إسالممثاتاكن مقصود

Page 61: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

51

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

ميقيين دان مغعملكن 3.1.5 دامل كهيدوفن هارين إسالم

سخارا برادب دان .استقامة

.بركاءينت سرتا ماءنسي اضام يغ بنر دان سسواي دغن إسالممنرغكن

.سباضاي اضام إسالم ٢خريي

سباضاي اضام يغ بنر إسالمميقيين دان مغعملكن.

5

سرتا دليل عقلي دان نقلي يغ اضام إسالممثاتاكن مقصود .بركاءينت

سرتا ماءنسي اضام يغ بنر دان سسواي دغن إسالممنرغكن . سباضاي اضام إسالم ٢خريي

سباضاي اضام يغ بنر دغن برادب إسالمميقيين دان مغعملكن.

6

سرتا دليل عقلي دان نقلي يغ اضام إسالممثاتاكن مقصود .بركاءينت

٢خريي دان ماءنسي اضام يغ بنر دان سسواي دغن إسالممنرغكن سرتا مغهوبوغ كاءيتكن دغن كهيدوفن سباضاي اضام إسالم

Page 62: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

52

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

.هارين

اي اضام يغ بنر دغن برادب دان سباض إسالمميقيين دان مغعملكن .استقامة

:موريد بوليه .إسالم 3.2

.مثاتاكن مقصود عقيدة 3.2.1مثاتاكن سومرب عقيدة 3.2.2

.إسالم

عقيدة يغ ٢ممبيذاكن خريي 3.2.3 .بنر دان عقيدة يغ ساله

منرغكن كفنتيغن عقيدة 3.2.4 .دامل كهيدوفن مسلم

مغهورايكن حجه بهاوا 3.2.5 .اداله اضام يغ بنر إسالم

1

عقيدة يغ بنر دان ساله ٢خريي، مثاتاكن مقصود دان سومرب عقيده، اداله اضام يغ إسالمكفنتيغن عقيدة دامل كهيدوفن مسلم دان حجه بهاوا

.بنر

2

مثاتاكن مقصود دان سومرب عقيدة . كفنتيغن عقيدة دامل ،عقيدة يغ بنر دان ساله ٢منجلسكن خريي

.اداله اضام يغ بنر إسالمكهيدوفن مسلم دان حجه بهاوا

3

مثاتاكن مقصود دان سومرب عقيدة . كفنتيغن عقيدة دامل كهيدوفن ،عقيدة يغ بنر دان ساله ٢منرغكن خريي

.اداله اضام يغ بنر إسالممسلم دان حجه بهاوا 4 مثاتاكن مقصود دان سومرب عقيدة .

Page 63: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

53

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

إسالمبرفضغ دغن عقيدة 3.2.6سباضاي منشكوري نعمة

سخارا إسالم اميان دان .برادب دان استقامة

عقيدة يغ بنر دان ساله دان كفنتيغن عقيدة دامل ٢منرغكن خريي كهيدوفن مسلم

اداله اضام يغ بنر إسالممغهورايكن حجه بهاوا.

إسالمسباضاي منشكوري نعمة اميان دان إسالمبرفضغ دغن عقيدة.

5

مثاتاكن مقصود دان سومرب عقيدة . كفنتيغن عقيدة دامل كهيدوفن ،عقيدة يغ بنر دان ساله ٢خرييمنرغكن

.مسلم

اداله اضام يغ بنر إسالممغهورايكن حجه بهاوا.

إسالمسباضاي منشكوري نعمة اميان دان إسالمبرفضغ دغن عقيدة .سخارا برادب

6

مثاتاكن مقصود دان سومرب عقيدة . عقيدة يغ بنر دان ساله سرتا كفنتيغن عقيدة دامل ٢منرغكن خريي

.كهيدوفن مسلم

Page 64: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

54

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

اداله اضام يغ بنر إسالممغهورايكن حجه بهاوا .

إسالمسباضاي منشكوري نعمة اميان دان إسالمبرفضغ دغن عقيدة .سخارا برادب دان استقامة

براميان كفد 3.3

:موريد بوليه

.مثاتاكن مقصود اميان 3.3.1

.روكون اميانمنجلسكن 3.3.2

مثاتاكن مقصود براميان 3.3.3يغ مها كفد

، فنتدبري فنخيفتا، فميليق .عامل دان يغ برحق دمسبه

مغموكاكن دليل نقلي دان 3.3.4مها عقلي بهاوا

فنخيفتا، فميليق، فنتدبري

1

مقصود براميان كفد اهلل ،روكون اميان ،مثاتاكن مقصود اميان دليل عقلي ،فنتدبري عامل دان يغ برحق دمسبه ،فميليق ،سباضاي فنخيفتا

يغ مها فنخيفتا، دان نقلي يغ بركاءينت دان كسن براميان كفد اهلل .فميليق ، فنتدبري عامل دان يغ برحق دمسبه

2

مقصود براميان كفد اهلل ،مثاتاكن مقصود اميان سباضاي فنخيفتا، فميليق، فنتدبري عامل دان يغ برحق دمسبه سرتا دليل عقلي دان نقلي يغ

.بركاءينت

منجلسكن روكون اميان دان كسن براميان كفد اهلل سباضاي فنخيفتا، .فميليق، فنتدبري عامل دان يغ برحق دمسبه

3 مقصود براميان كفد اهلل ،مثاتاكن مقصود اميان سباضاي فنخيفتا،

Page 65: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

55

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

.عامل دان يغ برحق دمسبهمنرغكن كسن براميان كفد 3.3.5

،يغ مها فنخيفتادبري عامل دان فميليق ، فنت

.يغ برحق دمسبه ٢خريي مغهورايكن 3.3.6

:برايكوت i. كخينتاءن يغ مطلق

. كفد ii. اهللمغاساكن دامل

، برتوكل دان . برهارف كفد

iii. موجودكن فراساءن

فميليق، فنتدبري عامل دان يغ برحق دمسبه سرتا دليل عقلي دان نقلي يغ .بركاءينت

منرغكن روكون اميان دان كسن براميان كفد اهلل يفتاسباضاي فنخ ، .فميليق، فنتدبري عامل دان يغ برحق دمسبه

4

مقصود براميان كفد اهلل ،مثاتاكن مقصود اميان سباضاي فنخيفتا، فنتدبري عامل دان يغ برحق دمسبه سرتا دليل عقلي دان نقلي يغ ،فميليق

.بركاءينت منرغكن روكون اميان دان كسن براميان كفد اهلل سباضاي فنخيفتا،

كفد اهلل فنتدبري عامل دان يغ برحق دمسبه مغعملكن ،فميليق .دامل كهيدوفن

5

مقصود براميان كفد اهلل ،مثاتاكن مقصود اميان سباضاي فنخيفتا، فميليق، فنتدبري عامل دان يغ برحق دمسبه سرتا دليل عقلي دان نقلي يغ

.بركاءينت

Page 66: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

56

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

. تاكوت كفد iv. اهللمغاساكن دامل

.مسوا جنيس عبادة

مغحياتي كاميانن كفد اهلل 3.3.7سخارا دامل كهيدوفن

.برادب دان استقامة

ان كفد اهلل منرغكن روكون اميان دان كسن برامي سباضاي فنخيفتا، .فنتدبري عامل دان يغ برحق دمسبه ،فميليق

كفد اهلل مغعملكن دامل كهيدوفن دغن برادب.

6

مقصود براميان كفد اهلل ،مثاتاكن مقصود اميان سباضاي فنخيفتا، فنتدبري عامل دان يغ برحق دمسبه سرتا دليل عقلي دان نقلي يغ ،فميليق

.بركاءينت منرغكن روكون اميان دان كسن براميان كفد اهلل سباضاي فنخيفتا،

فنتدبري عامل دان يغ برحق دمسبه سرتا مغهوبوغ كاءيتكن دغن ،فميليق .كهيدوفن هارين

كفد اهلل مغعملكن دامل كهيدوفن دغن برادب دان استقامة. نام 3.4

دان اخلالق) (املصّور

:موريد بوليه

. نام 99مثاتاكن 3.4.1 مثاتاكن مقصود نام 3.4.2

1

نام اهلل 99مثاتاكن، دليل عقلي دان نقلي ،دان املصّور مقصوددان املصّور سرتا فرانن ماءنسي دامل مغاوله دان منروكاءي باضي

.خيفتاءن اهلل

Page 67: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

57

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

: i. اخلالق ii. املصّور

مغموكاكن دليل نقلي دان 3.4.3 : عقلي نام

i. اخلالق ii. املصّور

ماءنسي ٢منرغكن فرانن 3.4.4دامل مغوله دان منروكاءي

. خيفتاءن ذيكري مغحياتيدان مغعمل 3.4.5

ستياف كالي دان يغ خيفتاءن مليهت

2

نام اهلل 99مثاتاكن، دليل عقلي دان داندان املصّور مقصود . دان املصّور نقلي باضي

وله دان منروكاءي خيفتاءن اهلل منجلسكن فرانن ماءنسي دامل مغ.

3

نام اهلل 99مثاتاكن، دليل عقلي دان داندان املصّور مقصود . دان املصّور نقلي باضي

وله دان منروكاءي خيفتاءن اهلل منرغكن فرانن ماءنسي دامل مغ.

4

نام اهلل 99مثاتاكن، دليل عقلي دان داندان املصّور مقصود . دان املصّور نقلي باضي

وله دان منروكاءي خيفتاءن اهلل فرانن ماءنسي دامل مغمنرغكن.

دغن برذيكري هارينمغعمل دان مغحياتي االمساء احلسنى دامل كهيدوفنيغ منعجوبكن سرتا دان بردعا ستياف كالي مليهت حيفتاءن اهلل

. ديري يغ دكورنياكن اوليه اهلل دغن برشكور دان 5 نام اهلل 99مثاتاكن، دان املصّور سرتا دليل عقلي دان مقصود

Page 68: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

58

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

.منعجوبكن

دغن دان برشكور 3.4.6ديري يغ دكورنيا

سخارا برادب اوليه .دان استقامة

. دان املصّور نقلي باضي منرغكن فرانن ماءنسي دامل مغاوله دان منروكاءي خيفتاءن اهلل.

مغعمل دان مغحياتي االمساء احلسنى دامل كهيدوفن هارين دغن برذيكرييغ منعجوبكن سرتا دان بردعا ستياف كالي مليهت حيفتاءن اهلل

دغن ديري يغ دكورنياكن اوليه اهلل دغن برشكوردان .برادب

6

نام اهلل 99مثاتاكن، دان املصّور سرتا دليل عقلي دان مقصود . دان املصّور نقلي باضي

منرغكن فرانن ماءنسي دامل مغاوله دان منروكاءي خيفتاءن اهلل.

مغعمل دان مغحياتي االمساء احلسنى دامل كهيدوفن دغن برذيكري دانيغ منعجوبكن سرتا بردعا ستياف كالي مليهت حيفتاءن اهلل

دغن ديري يغ دكورنياكن اوليه اهلل دغن برشكور دان .برادب دان استقامة

Page 69: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

59

4.

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

4.1. عبادة دان

٢جنيسدامل حكوم إسالم

:موريد بوليه

منجلسكن كونسيف عبادة 4.1.1مقصود اسفيكدري دان خصوص عبادة ،عبادة

.عبادة عموم ٢حكوم مقصود منجلسكن 4.1.2

:بسرتا خونتوه برايكوتi. واجب. ii. سنة. iii. هاروس. iv. مكروه. v. حرام.

1

خصوص عبادة ،مقصود عبادة اسفيكدري مثاتاكن كونسيف عبادة كاءيتبسرتا خونتوه سرتا هوبوغ ٢مقصود حكوم ،دان عبادة عموم

.حكوم دغن عملن هارين موريد بسرتا حكمه

2

خصوص عبادة ،مقصود عبادة اسفيكدري كونسيف عبادةمنجلسكن كاءيت هوبوغسرتا بسرتا خونتوه ٢مقصود حكوم ،دان عبادة عموم

.حكوم دغن عملن هارين موريد بسرتا حكمه

3

خصوص عبادة ،مقصود عبادة اسفيكدري منجلسكن كونسيف عبادة .بسرتا خونتوه ٢مقصود حكوم ،دان عبادة عموم

حكوم دغن عملن هارين بسرتا حكمه كاءيتمهوبوغ منرغكن.

4

خصوص عبادة ،مقصود عبادة اسفيكدري منجلسكن كونسيف عبادة .بسرتا خونتوه ٢مقصود حكوم ،دان عبادة عموم

حكوم دغن عملن هارين بسرتا حكمه كاءيتهوبوغ هورايكن مغ.

Page 70: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

60

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

كاءيت هوبوغمغهورايكن 4.1.3حكوم دأتس دغن كاءيت

عملن هارين موريد بسرتا .حكمه

٢حكوم تونتوتنمغعملكن 4.1.4 .سخارا استقامة إسالم

إسالم ٢مغعملكن تونتوتن حكوم.

5

خصوص عبادة ،مقصود عبادة اسفيكدري منجلسكن كونسيف عبادة .بسرتا خونتوه ٢مقصود حكوم ،دان عبادة عموم

حكوم دغن عملن هارين بسرتا حكمه كاءيتهوبوغ هورايكن مغ.

دغن برادب إسالم ٢مغعملكن تونتوتن حكوم.

6

خصوص عبادة ،مقصود عبادة اسفيكدري منجلسكن كونسيف عبادة .بسرتا خونتوه ٢مقصود حكوم ،دان عبادة عموم

حكوم دغن عملن هارين بسرتا حكمه كاءيتهوبوغ هورايكن مغ.

استقامةدان دغن برادب إسالم ٢مغعملكن تونتوتن حكوم. كونسيف 4.2

برسوخي (طهارة)

:موريد بوليه

حكوم ،مثاتاكن مقصود 4.2.1دان دليل نقلي برسوخي

(.طهارة)

1

٢باهن ،(طهارة) دليل نقلي برسوخيدان حكوم ،مثاتاكن مقصود فربيذاءن دأنتارا سوخي دان برسيه منوروت ،اءير ٢جنيس ،برسوخي

.نكفنتيغن برسوخي ترهادف ديري دان فرإسالم دان 2 ٢دان باهن( طهارة) دليل نقلي برسوخي ،حكوم ،مثاتاكن مقصود

Page 71: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

61

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

.برسوخي ٢التمثاتاكن 4.2.2

اءير ٢جنيس منرغكن 4.2.3 . خونتوه بسرتا

فربيذاءن دأنتارا منرغكن 4.2.4سوخي دان برسيه منوروت

.إسالم

كفنتيغن برسوخي منرغكن 4.2.5ترهادف ديري دان

.نسكيرتفرعملن برسوخي مغعملكن 4.2.6

دامل كهيدوفن سخارا .برادب دان استقامة

.برسوخي نتارا سوخي دان دأفربيذاءن ،خونتوه بسرتااءير ٢منجلسكن جنيس

.دان كفنتيغن برسوخي إسالمبرسيه منوروت

3

٢التدان ( طهارة) دليل نقلي برسوخي ،حكوم ،مثاتاكن مقصود .برسوخي

نتارا سوخي دان برسيه دأفربيذاءن ،خونتوه بسرتااءير ٢جنيس منرغكن .كفنتيغن برسوخي ترهادف ديري دان فرسكيرتنإسالم دان منوروت

4

٢التدان ( طهارة) دليل نقلي برسوخي ،حكوم ،مثاتاكن مقصود .برسوخي

فربيذاءن دأنتارا سوخي دان برسيه ،خونتوه بسرتااءير ٢منرغكن جنيس .دان كفنتيغن برسوخي ترهادف ديري دان فرسكيرتن إسالممنوروت

عملن برسوخي دامل كهيدوفن مغعملكن. 5 ٢التدان ( طهارة) دليل نقلي برسوخي ،حكوم ،مثاتاكن مقصود

Page 72: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

62

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

.برسوخي مغنل فسيت فربيذاءن دأنتارا سوخي ،خونتوه بسرتااءير ٢منرغكن جنيس

دان كفنتيغن برسوخي ترهادف ديري دان إسالمدان برسيه منوروت .فرسكيرتن

برادب سخارا عملن برسوخي دامل كهيدوفن مغعملكن.

6

٢التدان ( طهارة) دليل نقلي برسوخي ،حكوم ،مثاتاكن مقصود .برسوخي

مغنل فسيت فربيذاءن دأنتارا سوخي ،خونتوه بسرتااءير ٢منرغكن جنيسكفنتيغن برسوخي ترهادف ديري دان دان إسالمدان برسيه منوروت

.فرسكيرتن

استقامة نادبرادب سخارا عملن برسوخي دامل كهيدوفن مغعملكن.

Page 73: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

63

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

جنيس جنيس 4.3دان خارا مثوخيكن

:موريد بوليه

مثاتاكن مقصود جنيس 4.3.1

منوجنوقكن خارا مثوخي 4.3.2 .ستياف جنيس جنيس

كوليت امقمنرغكن خارا مث 4.3.3 .بيناتغ

جنيس دان ترهادففكا 4.3.4 دغنممربسيهكنث براوسها .استقامة

1 خارا مثوخيكنث بسرتا متوسطة دان ، مثاتاكن مقصود جنيس.

2

متوسطة دان ، مثاتاكن مقصود جنيس.

كوليت امقمثخارا مثوخي ستياف جنيس جنيس دان خارا منجلسكن .بيناتغ

3

متوسطة دان ، مثاتاكن مقصود جنيس. كوليت امقمثستياف جنيس جنيس دان خارا خارا مثوخي منرغكن

.بيناتغ

4

متوسطة دان ، مثاتاكن مقصود جنيس. جنيس جنيسستياف يخارا مثوخي كنمنوجنوق. كوليت بيناتغ امقمثمنرغكن خارا .

مغعملكنثسرتا ممربسيهكنجنيس دان براوسها ترهادففكا.

5 متوسطة دان ، مثاتاكن مقصود جنيس. جنيس جنيسستياف كن خارا مثوخيمنوجنوق.

Page 74: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

64

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

كوليت بيناتغ امقمثمنرغكن خارا. برادبدغن سرتا مغعملكنث فكا ترهادف جنيس دان براوسها ممربسيهكن.

6

متوسطة دان ، مثاتاكن مقصود جنيس. جنيس جنيسستياف كن خارا مثوخيمنوجنوق. كوليت بيناتغ امقمثمنرغكن خارا. سرتا مغعملكنث دغن برادب جنيس دان براوسها ممربسيهكن ترهادففكا

.استقامة دان :موريد بوليه استنجاء 4.4

،حكوم ،مثاتاكن مقصود 4.4.1 ٢التدليل نقلي سرتا

.

منجلسكن كفنتيغن 4.4.2.

1 كفنتيغن ، ٢ الت ،دليل نقلي ،حكوم ،مثاتاكن مقصود

.ةحاج ٢ادبخارابر

2 ٢ التدليل نقلي سرتا ،حكوم ،مثاتاكن مقصود حاجة ٢دان ادب خارا بر ،منجلسكن كفنتيغن بر.

3 ٢ التدليل نقلي سرتا ،حكوم ،مثاتاكن مقصود منجلسكن كفنتيغن بر.

Page 75: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

65

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

مالكوكن توجنوق خارا 4.4.3 ٢التدغن

ارا بتولخس

٢ادب منرغكن 4.4.4 .ةحاج

يغ مغعملكن 4.4.5برادب دان سخارا مسفورنا .استقامة

٢بتول دان ادب دغن ٢ التدغن برمنرغكن خارا .حاجة

بتول دغن ٢ التدغن مالكوكن توحنوق خارا بر.

4

٢ التدليل نقلي سرتا ،حكوم ،مثاتاكن مقصود منجلسكن كفنتيغن بر. بتول دغن ٢ التدغن مالكوكن توحنوق خارا بر. حاجة ٢منرغكن ادب .

يغ مسفورنا مغعملكن.

5

٢ التدليل نقلي سرتا ،حكوم ،مثاتاكن مقصود منجلسكن كفنتيغن بر. بتول دغن ٢ التدغن مالكوكن توحنوق خارا بر. حاجة ٢منرغكن ادب .

دغن برادبيغ مسفورنا مغعملكن.

Page 76: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

66

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

6

٢ التدليل نقلي سرتا ،حكوم ،مثاتاكن مقصود منجلسكن كفنتيغن بر. بتول دغن ٢ التدغن مالكوكن توحنوق خارا بر. حاجة ٢منرغكن ادب . استقامة دانبرادب سخارايغ مسفورنا مغعملكن.

:موريد بوليه 4.5

،حكوم ،مثاتاكن مقصود 4.5.1٢دليل نقلي سرتا روكون

.

كلبيهن منجلسكن 4.5.2 .دري سودوت ساءين س

سنة دان ٢مثنارايكن فركارا 4.5.3 .بر كتيك مكروه

1

كلبيهن ، ٢روكون ،دليل نقلي ،حكوم ،مثاتاكن مقصود ٢خارا، يغ ممبطلكن ٢فركارا ،س دري سودوت ساءين

.حكمه دان يغ مسفورنا بر كتيكمكروه ٢فركارادان سنة ٢فركارا مثنارايكن

2

يغ ٢فركارا دان ٢روكون ،دليل نقلي ،حكوم ،مثاتاكن مقصود .ممبطلكن

يغ ٢خارا ،دري سودوت ساءين س كلبيهن منجلسكن .مسفورنا دان حكمه بر

Page 77: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

67

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

يغ ممبطلكن ٢مثاتاكن فركارا 4.5.4.

٢منوجنوقكن خارا 4.5.5 .يغ مسفورنا

.منرغكن حكمه 4.5.6 دغن مالزميي 4.5.7

برادب دان سخارا مسفورنا .استقامة

بر كتيكمكروه ٢فركارادان سنة ٢فركارا مثنارايكن

3

يغ ٢فركارادان ٢روكون ،دليل نقلي ،حكوم ،مثاتاكن مقصود .ممبطلكن

دري سودوت ساءين س كلبيهن منجلسكن. بر كتيكمكروه ٢فركارادان سنة ٢مثنارايكن فركارا

يغ مسفورنا بر ٢خارامنوجنوقكن. يغ مسفورنا دان حكمهث بر ٢خارا منرغكن.

4

يغ ٢فركارادان ٢روكون ،دليل نقلي ،حكوم ،مثاتاكن مقصود .ممبطلكن

دري سودوت ساءين س كلبيهن منجلسكن. بر كتيكمكروه ٢فركارادان سنة ٢مثنارايكن فركارا يغ مسفورنا بر ٢خارامنوجنوقكن. حكمه برمنرغكن.

Page 78: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

68

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

مسفورنا دغن مالزميي.

5

يغ ٢فركارادان ٢روكون ،دليل نقلي ،حكوم ،مثاتاكن مقصود .ممبطلكن

دري سودوت ساءين س كلبيهن منجلسكن. بر كتيكمكروه ٢فركارادان سنة ٢مثنارايكن فركارا يغ مسفورنا بر ٢خارامنوجنوقكن. حكمه برمنرغكن.

برادب سخارا مسفورنا دغن مالزميي.

6

يغ ٢فركارادان ٢روكون ،دليل نقلي ،حكوم ،مثاتاكن مقصود .ممبطلكن

دري سودوت ساءين س كلبيهن منجلسكن. بر كتيكمكروه ٢فركارادان سنة ٢مثنارايكن فركارا. يغ مسفورنا بر ٢خارامنوجنوقكن.

Page 79: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

69

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

حكمه برمنرغكن.

استقامة دانبرادب سخارامسفورنا دغن مالزميي. :موريد بوليه واجب مندي 4.6

مقصود دان دليل اتاكن ثم 4.6.1 .واجب مندي نقلي

غي ٢ركاراف منجلسكن 4.6.2 .مندي كنواجبم

فركارا يغ دالرغ فسيت مغنل 4.6.3 .بسر مساس

روكون مندي منرغكن 4.6.4 .واجب

خارا مندي واجب منوجنوق 4.6.5 .يغ بتول

1

يغ مواجبكن ٢فركارا ،واجب مندي نقليدليل دان مثاتاكن مقصود ،روكون مندي واجب بسر،فركارا يغ دالرغ مساس ،مندي

حكمه مندي ،مندي واجب كتيكسنة ٢ركاراف ،خارا مندي واجب .سنة ٢دان مندي واجب

2

فركارا يغ دالرغ مساس ،دليل نقلي مندي واجب دان مثاتاكن مقصود .سنة ٢سرتا منديمندي واجب كتيكسنة ٢ركاراف،

خارا ،روكون مندي واجب ،يغ مواجبكن مندي ٢فركارا منجلسكن .ثمندي واجب دان حكمه

3

فركارا يغ دالرغ مساس ،دليل نقلي مندي واجب دان مثاتاكن مقصود .سنة ٢سرتا منديمندي واجب كتيكسنة ٢ركارافبسر،

يغ مواجبكن مندي ٢فركارامنجلسكن.

Page 80: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

70

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

سنة ٢ركاراف فسيت مغنل 4.6.6 .مندي واجب كتيك

حكمه مندي واجب كنغمنر 4.6.7

دان مغاءيتكنث دغن .كهيدوفن

.سنة ٢مندي مثاتاكن 4.6.8مندي واجب مثمفورناكن 4.6.9

دان مالزميي مندي سنة .سخارا استقامة

ثخارا مندي واجب دان حكمه ،روكون مندي واجب منرغكن

منوجنوقكن خارا مندي واجب يغ بتول.

4

فركارا يغ دالرغ مساس ،دليل نقلي مندي واجب دان مثاتاكن مقصود .سنة ٢سرتا منديمندي واجب كتيكسنة ٢ركاراف

يغ مواجبكن مندي ٢فركارامنجلسكن. ثدان حكمه روكون مندي واجب منرغكن. منوجنوقكن خارا مندي واجب يغ بتول .

دان مالزميي مندي سنة يغ مسفورنا مندي واجب مغعملكن .

5

فركارا يغ دالرغ مساس ،دليل نقلي مندي واجب دان مثاتاكن مقصود .سنة ٢سرتا منديمندي واجب كتيكسنة ٢ركاراف،بسر

يغ مواجبكن مندي ٢فركارامنجلسكن. ثدان حكمه روكون مندي واجب منرغكن. منوجنوقكن خارا مندي واجب يغ بتول .

Page 81: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

71

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

سخارا دان مالزميي مندي سنة يغ مسفورنا مندي واجب مغعملكن .برادب

6

فركارا يغ دالرغ مساس ،دليل نقلي مندي واجب دان مثاتاكن مقصود .سنة ٢سرتا منديمندي واجب كتيكسنة ٢ركارافبسر،

يغ مواجبكن مندي ٢فركارامنجلسكن. فركارا يغ دالرغ مساس ،دليل نقلي مندي واجب دان مثاتاكن مقصود

.سنة ٢سرتا منديمندي واجب كتيكسنة ٢ركاراف سرتا مغاءيتكن دغن ثدان حكمه روكون مندي واجب منرغكن

.كهيدوفن منوجنوقكن خارا مندي واجب يغ بتول .

برادب سخارامندي واجب يغ مسفورنا دان مالزميي مندي سنة مغعملكن .استقامةدان

عاقبة ، دليل نقلي بركاءينت كواجيفن صالة ،مثاتاكن مقصود صالة 1 :موريد بوليه صالة 4.7

Page 82: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

72

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

.صالة مقصوداتاكن ثم 4.7.1

دليل نقلي منجلسكن 4.7.2صالة بركاءينت كواجيفن

. لكنغضمني عاقبة منرغكن 4.7.3

دليل بسرتا صالة .نقلي

واجب ٢شرطمثاتاكن 4.7.4 .ةصال

صح ٢شرط مثاتاكن 4.7.5 .صالة

٢منجلسكن روكون 4.7.6 .صالة

شرط ،واجب صالة ٢شرط ،دليل نقلي منيغضلكن صالةسنة فربيذاءن ،صالة ٢روكونصح صالة،

سودوت كلبيهن صالة دري ،حكمه صالة ،يغ ممبطلكن صالة ٢فركارا ،صالة دان كفنتيغنث مقصود ،خارا منونايكن صالة ،ساءين

غي ٢ركارافصالة سرتا وتا اونتوقغضعقل دان ا ،رانن هاتيف .صالة غهالغم

2

يغ ممبطلكن ٢فركارا ،واجب صالة ٢شرط ،مثاتاكن مقصود صالة .صالة

صح صالة ٢شرط مثاتاكن. منيغضلكن عاقبة ، دليل نقلي بركاءينت كواجيفن صالة منجلسكن

سنة فربيذاءن ،صالة ٢روكون ،دليل نقلي صالةخارا ،سودوت ساءين سكلبيهن صالة دري ،حكمه صالة،

عقل ،رانن هاتيف ،صالة دان كفنتيغنث مقصود ،منونايكن صالة

Page 83: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

73

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

سنة ءنبيذامنجلسكن فر 4.7.7 .يئاتسنة ه نغد

غي ٢ركاراف مثاتاكن 4.7.8 .ممبطلكن صالة

ن حكمه صالة دامل غكمنر 4.7.9 .مؤمنن فكهيدو

منجلسكن كلبيهن صالة 4.7.11 .دري سودوت ساءين س

ملقساناكن عملي صالة 4.7.11.

مقصود منجلسكن 4.7.12 .دامل صالة دان كفنتيغنث

،رانن هاتيف منجلسكن 4.7.13

غهالغم غي ٢ركارافصالة سرتا وتا اونتوقغضدان ا .صالة

3

يغ ممبطلكن ٢فركارا ،واجب صالة ٢شرط ،مثاتاكن مقصود صالة .صالة

صح صالة ٢شرط مثاتاكن. صالة ٢روكون ، منجلسكن دليل نقلي بركاءينت كواجيفن صالة،

صالة دان مقصود ،سودوت ساءين سكلبيهن صالة دري .صالة وتا اونتوقغضعقل دان ا ،رانن هاتيفكفنتيغنث سرتا

سنة فربيذاءن ،نقليدليل منيغضلكن صالة عاقبة منرغكنسرتا خارا منونايكن صالة ،حكمه صالة

.صالة غهالغم غي ٢ركاراف

صالةعملي ملقساناكن. 4 يغ ممبطلكن ٢فركارا ،واجب صالة ٢شرط ،مثاتاكن مقصود صالة

Page 84: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

74

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

وتا اونتوق غضعقل دان ا .صالةدامل

غي ٢ركاراف منرغكن 4.7.14 .صالة غهالغم

دامل منونايكن استقامة 4.7.15دغن مسفورنا

. دان

.صالة صح صالة ٢شرط مثاتاكن. صالة ٢روكون ، منجلسكن دليل نقلي بركاءينت كواجيفن صالة،

صالة دان مقصود ،سودوت ساءين سكلبيهن صالة دري .صالة وتا اونتوقغضعقل دان ا ،رانن هاتيفكفنتيغنث سرتا

دان حكمه صالةدليل نقليمنيغضلكن صالة عاقبةمنرغكن .صالة غهالغم غي ٢ركاراف صالةملقساناكن عملي.

دغن مسفورنا منونايكن صالة.

5

يغ ممبطلكن ٢فركارا ،واجب صالة ٢شرط ،مثاتاكن مقصود صالة .صالة

صح صالة ٢شرط مثاتاكن. صالة ٢روكون ، منجلسكن دليل نقلي بركاءينت كواجيفن صالة،

Page 85: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

75

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

صالة دان مقصود ،سودوت ساءين سكلبيهن صالة دري .صالة وتا اونتوقغضعقل دان ا ،رانن هاتيفكفنتيغنث سرتا

دان حكمه صالةدليل نقليمنيغضلكن صالة عاقبةمنرغكن .صالة غهالغم غي ركاراف صالةملقساناكن عملي . برادب ،دغن مسفورنا منونايكن صالة.

6

ممبطلكن صالة يغ ٢فركارا ،واجب صالة ٢شرط ،مثاتاكن مقصود صالة .صح صالة ٢شرطدان

صالة ٢روكون ، منجلسكن دليل نقلي بركاءينت كواجيفن صالة، صالة دان مقصود ،سودوت ساءين سكلبيهن صالة دري

.صالة وتا اونتوقغضعقل دان ا ،رانن هاتيفكفنتيغنث سرتا دان حكمه صالةدليل نقليمنيغضلكن صالة عاقبة منرغكن

.صالة غهالغم غي ٢ركاراف

Page 86: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

76

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

صالةملقساناكن عملي . استقامة دانبرادب ، ،دغن مسفورنا منونايكن صالة.

Page 87: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

77

إسالم سريه دان متدون .5

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

رواية هيدوف .5.1 نيب حممد

:موريد بوليه

نيب رواية هيدوفمثاتاكن 5.1.1 .حممد

فنتيغ منجلسكن فريستيوا 5.1.2دامل كهيدوفن نيب حممد

.

i. سبلوم كرسولن.

ii. سلفس كرسولن. نيب حممد منرغكن 5.1.3

.

مغهورايكن اعتبار درفد 5.1.4 فريستيوا رواية هيدوف،

نيب فنتيغ دان .حممد

1

نيب حممد رواية هيدوفمثاتاكن نيب دامل كهيدوفنفنتيغ ، فريستيوا اعتبار دان نيب حممد ،سلفس كرسولندان سبلوم حممد

باضيندا دامل كهيدوفنفنتيغ فريستيوا، نيب حممد رواية هيدوفدرفد .باضيندا سرتا سلفس كرسولندان سبلوم

2

نيب حممد رواية هيدوفمثاتاكن .

نيب حممد دامل كهيدوفنفنتيغ فريستيوا منجلسكن سبلوم دان سلفس نيب حممد رواية هيدوفدرفد اعتبار دان نيب حممد كرسولن،

سبلوم دان سلفس كرسولن باضيندا دامل كهيدوفنفنتيغ ، فريستيوا .باضيندا سرتا

3

نيب حممد رواية هيدوفمثاتاكن .

نيب حممد دامل كهيدوفنفنتيغ منجلسكن فريستيوا .

نيب حممد منرغكن نيب حممد رواية هيدوفدرفد اعتبار دان سبلوم دان سلفس كرسولن باضيندا دامل كهيدوفنفنتيغ ، فريستيوا

.باضيندا سرتا

Page 88: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

78

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

نيب منخونتوهي 5.1.5 . دامل كهيدوفن حممد

برصلوات كأتس نيب 5.1.6 سخارا برادب حممد

.استقامه4

نيب حممد رواية هيدوفمثاتاكن .

نيب حممد دامل كهيدوفنفنتيغ منجلسكن فريستيوا .

نيب حممد منرغكن.

نيب حممد رواية هيدوفدرفد مغهورايكن اعتبار دامل فنتيغ ، فريستيوا .باضيندا سبلوم دان سلفس كرسولن سرتا باضيندا كهيدوفن

نيب حممد مغعملكن دامل كهيدوفن هارين دان برصلوات .كأتس باضيندا

5

نيب حممد رواية هيدوفمثاتاكن .

نيب حممد دامل كهيدوفنفنتيغ ٢منجلسكن فريستيوا .

نيب حممد منرغكن.

دامل فنتيغ هيدوف دان فريستيوا روايةمغهورايكن اعتبار درفد نيب حممدكهيدوفن

نيب حممد مغعملكن دامل كهيدوفن هارين دان برصلوات .برادب سخارا كأتس باضيندا

6 نيب حممد رواية هيدوفمثاتاكن .

Page 89: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

79

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

نيب حممد دامل كهيدوفنفنتيغ منجلسكن فريستيوا .

نيب حممد منرغكن.

دامل فنتيغ رواية هيدوف دان فريستيوامغهورايكن اعتبار درفد .دغن كهيدوفن كاءيتكنثسرتا مغهوبوغ نيب حممد كهيدوفن

نيب حممد مغعملكن دامل كهيدوفن هارين دان برصلوات .برادب دان استقامة سخارا كأتس باضيندا

مشاركت 2.5عرب سبلوم كرسولن نيب

حممد

:موريد بوليه

.مثاتاكن مقصود جاهيلية 5.2.1 كأداءن منجلسكن 5.2.2

مشاركت عرب سبلوم كرسولن نيب حممد

:دري سضي

i. عقيدة

ii.

سبب رسول اهلل منرغكن 5.2.3

1

،نيب مشاركت عرب سبلوم كرسولن كأداءنمثاتاكن مقصود جاهيليةدأوتوسكن سبب رسول اهلل ، دري سضي عقيده دان حممد

مشاركت عرب سبلوم نضا نيالي سرتا جاهيليةمشاركت فد ك .درفدثفغاجرن دان كرسولن نيب حممد

2

مثاتاكن مقصود جاهيلية.

نيب حممد مشاركت عرب سبلوم كرسولن كأداءن منجلسكن دريفد كدأوتوسكن سبب رسول اهلل ، سضي عقيده دان

مشاركت عرب سبلوم نضا ٢نيالي سرتا جاهيليةمشاركت .درفدثفغاجرن دان كرسولن نيب حممد

Page 90: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

80

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

دأوتوسكن كفد .مشاركت جاهيلية

٢نيالي مغهورايكن 5.2.4مشاركت عرب نضا

سبلوم كرسولن نيب حممد دان مغمبيل فغاجرن

.درفدث

.جاتي ديري مسلم ممبينا 5.2.5

فرضاءولنباتس منجاض 5.2.6دامل كهيدوفن سخارا

.برادب دان استقامة

3

مثاتاكن مقصود جاهيلية .

مشاركت عرب سبلوم كرسولن نيب حممد كأداءنمنجلسكن دري .سضي عقيدة دان

منرغكن سبب رسول اهلل سرتا جاهيليةمشاركت فد كدأوتوسكن دان مشاركت عرب سبلوم كرسولن نيب حممد نضا ٢نيالي

.درفدثفغاجرن

4

مثاتاكن مقصود جاهيلية .

مشاركت عرب سبلوم كرسولن نيب حممد كأداءنمنجلسكن دري .سضي عقيدة دان

منرغكن سبب رسول اهلل جاهيليةمشاركت فد كدأوتوسكن .

مشاركت عرب سبلوم كرسولن نيب حممد نضا ٢مغهورايكن نيالي درفدثفغاجرن دان.

دامل فرضاءولنباتس منجاضدان مسلمجاتي ديري ٢مغعملكن نيالي .كهيدوفن

5 مثاتاكن مقصود جاهيلية .

Page 91: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

81

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

مشاركت عرب سبلوم كرسولن نيب حممد كأداءنمنجلسكن دري .سضي عقيدة دان

منرغكن سبب رسول اهلل جاهيليةمشاركت فد كدأوتوسكن .

مشاركت عرب سبلوم كرسولن نيب حممد نضا ٢مغهورايكن نيالي درفدثفغاجرن دان.

دامل فرضاءولنباتس منجاضدان مسلمجاتي ديري ٢مغعملكن نيالي .سخارا برادب كهيدوفن

6

مثاتاكن مقصود جاهيلية .

مشاركت عرب سبلوم كرسولن نيب حممد كأداءنمنجلسكن دري .سضي عقيدة دان

منرغكن سبب رسول اهلل دأوتوسكن .

مشاركت عرب سبلوم كرسولن نيب حممد نضا ٢مغهورايكن نيالي دغن كهيدوفن كاءيتكنثدرفدث سرتا مغهوبوغ فغاجرن دان.

دامل فرضاءولنباتس منجاضدان مسلمجاتي ديري ٢مغعملكن نيالي .استقامةسخارا برادب دان كهيدوفن

Page 92: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

82

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

كأوغضولن 2.5فرجواغن

توكوه

الراشدين

:موريد بوليه

مثاتاكن رواية هيدوف 5.3.1 .الراشدين

i. بو بكر الصديقأسيدنا.ii. سيدنا عمر .iii. بن سيدنا.iv. بي اسيدنا علي بن

.طالباوتام منرغكن 5.3.2

.الراشدين ستياف

1

الراشدين، موليا ٢الراشدين، مثاتاكن رواية هيدوففغاجرن درفد يه دانإسالمالراشدين دامل منضقكن دعوه سومبغن

.الراشدين فرجواغن

2

الراشدين مثاتاكن رواية هيدوف .

الراشدين، سومبغن اوتام ستياف ٢منجلسكن فغاجرن درفد فرجواغن يه دانإسالمالراشدين دامل منضقكن دعوه

.الراشدين

3

الراشدين مثاتاكن رواية هيدوف .

الراشدين دامل الراشدين، سومبغن موليا ٢منرغكن .الراشدين فغاجرن درفد فرجواغن يه دانإسالممنضقكن دعوه

Page 93: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

83

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

منرغكن سومبغن 5.3.3الراشدين دامل منضقكن

.يهإسالمدعوه مغهورايكن فغاجرن درفد 5.3.4

ءفرجواغن .الراشدين

توضسن دان ملقساناكن 5.3.5تغضوغجواب يغ دبريكن

سخارا موغكني سباءيق .استقامة برادب دان

4

الراشدين مثاتاكن رواية هيدوف .

الراشدين دان سومبغن الراشدين موليا ٢منرغكن . يهإسالمدامل منضقكن دعوه

الراشدين مغهورايكن فغاجرن درفد فرجواغن .

الراشدين دامل كهيدوفن دغن فغاجرن درفد فرجواغن مغعملكن .توضسن دان تغضوغجواب يغ دبريكن ملقساناكن

5

الراشدين مثاتاكن رواية هيدوف .

الراشدين دان سومبغن الراشدين موليا ٢منرغكن . يهإسالمدامل منضقكن دعوه

الراشدين مغهورايكن فغاجرن درفد فرجواغن.

الراشدين دامل كهيدوفن دغن فغاجرن درفد فرجواغن مغعملكن .توضسن دان تغضوغجواب يغ دبريكن سخارا برادب ملقساناكن

6 الراشدين مثاتاكن رواية هيدوف .

الراشدين الراشدين دان سومبغن موليا ٢منرغكن

Page 94: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

84

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

. يهإسالمدامل منضقكن دعوه

الراشدين سرتا مغهوبوغ مغهورايكن فغاجرن درفد فرجواغن .دغن كهيدوفن كاءيتكنث

الراشدين دامل كهيدوفن دغن فغاجرن درفد فرجواغن مغعملكندان توضسن دان تغضوغجواب يغ دبريكن سخارا برادب ملقساناكن

.استقامة

Page 95: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

85

6.

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

كونسيف .6.1 يهإسالم

:موريد بوليه

.مثاتاكن مقصود 6.1.1 مقصود منجلسكن 6.1.2

سرتاخونتوه دانحمموده .مغعملكنث

مثاتاكن دليل نقلي 6.1.3 بركاءينت كلبيهن

.موليا مقصود منجلسكن 6.1.4

سرتاخونتوه دانمذمومه . منجاءوهيث

توجوان ممليهارا منرغكن 6.1.5

1

دليل نقلي خونتوه، دانحمموده مقصود ، مثاتاكن مقصودخونتوه، دانمذمومه مقصود ، موليا بركاءينت كلبيهن دامل اميفليكاسي تيدق ممليهارا توجوان ممليهارا

.كهيدوفن

2

موليا دليل نقلي بركاءينت كلبيهن دان مثاتاكن مقصود .

مذمومه مقصود خونتوه، دانحمموده مقصود منجلسكناميفليكاسي تيدق ممليهارا سرتا توجوان ممليهارا خونتوه، دان

.دامل كهيدوفن

3

موليا دليل نقلي بركاءينت كلبيهن دان مثاتاكن مقصود .

مقصود خونتوه دان دانحمموده مقصود منجلسكن .خونتوه دانمذمومه

اميفليكاسي تيدق ممليهارا سرتا توجوان ممليهارا منرغكن

Page 96: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

86

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

. مغهورايكن اميفليكاسي 6.1.6

دامل تيدق ممليهارا .كهيدوفن

حمموده مغعملكن 6.1.7

دامل كهيدوفن

مذمومه منجاءوهي

سخارا برادب دان .استقامة

.دامل كهيدوفن

4

موليا دليل نقلي بركاءينت كلبيهن دان مثاتاكن مقصود .

مقصود سرتاخونتوه دانحمموده مقصود منجلسكن . خونتوه دانمذمومه

توجوان ممليهارا منرغكن.

دامل كهيدوفن اميفليكاسي تيدق ممليهارا مغهورايكن.

مذمومه حمموده دان منجاءوهي مغعملكن.

5

موليا دليل نقلي بركاءينت كلبيهن دان مثاتاكن مقصود .

مقصود سرتاخونتوه دانحمموده مقصود منجلسكن . خونتوه دانمذمومه

توجوان ممليهارا منرغكن.

دامل كهيدوفن اميفليكاسي تيدق ممليهارا مغهورايكن.

مذمومه سخارا برادب حمموده دان منجاءوهي مغعملكن.

Page 97: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

87

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

6

موليا دليل نقلي بركاءينت كلبيهن دان مثاتاكن مقصود .

مقصود خونتوه دان دانحمموده مقصود منجلسكن . مذمومه بسرتا خونتوه

توجوان ممليهارا منرغكن.

دامل كهيدوفن اميفليكاسي تيدق ممليهارا مغهورايكن.

مذمومه سخارا برادب حمموده دان منجاءوهي مغعملكن .دان استقامة

:موريد بوليه امانه 6.2

.مثاتاكن مقصود امانه 6.2.1

مثاتاكن دليل نقلي تونتوتن 6.2.2.

منجلسكن كفنتيغن 6.2.3

1

كفنتيغنامانه، امانه، دليل نقلي تونتوتن مقصودمثاتاكن كلوارضامانه ترهادف ديري، مغعملكن خارا، امانه

دان كلوارضديري، تيدق امانه ترهادف دان مشاركت، دان اميفليكاسي .مشاركت

2 امانه مثاتاكن مقصود امانه دان دليل نقلي تونتوتن.

امانه ترهادف مغعملكن خارا، امانه كفنتيغن منجلسكن

Page 98: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

88

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

مغعملكن خارا منرغكن 6.2.4 :ترهادف

i. ديري.

ii. كلوارض. iii. مشاركت.

اميفليكاسي تيدق مغهورايكن 6.2.5 :امانه ترهادف

i. ديري.

ii. كلوارض. iii. مشاركت.

امانه دامل مغعملكن 6.2.6 سخارا برادب دان كهيدوفن

.استقامة

تيدق امانه ترهادف دان مشاركت، دان اميفليكاسي كلوارضديري، .دان مشاركت كلوارضديري،

3

امانه مثاتاكن مقصود امانه دان دليل نقلي تونتوتن.

امانه كفنتيغن منجلسكن.

دان كلوارضامانه ترهادف ديري، مغعملكن منرغكن خارادان كلوارضديري، تيدق امانه ترهادف مشاركت، دان اميفليكاسي

.مشاركت

4

امانه مثاتاكن مقصود امانه دان دليل نقلي تونتوتن.

امانه منجلسكن كفنتيغن.

دان كلوارضامانه ترهادف ديري، مغعملكن خارا منرغكن .مشاركت

دان كلوارضديري، تيدق امانه ترهادف اميفليكاسي مغهورايكن .امانه مشاركت سرتا مغعملكن

Page 99: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

89

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

5

امانه مثاتاكن مقصود امانه دان دليل نقلي تونتوتن.

امانه منجلسكن كفنتيغن.

دان كلوارضامانه ترهادف ديري، مغعملكن خارا منرغكن .مشاركت

دان كلوارضديري، تيدق امانه ترهادف اميفليكاسي مغهورايكن .سخارا برادب امانه مشاركت سرتا مغعملكن

6

امانه مثاتاكن مقصود امانه دان دليل نقلي تونتوتن.

امانه منجلسكن كفنتيغن.

دان كلوارضامانه ترهادف ديري، مغعملكن خارا منرغكن .مشاركت

دان كلوارضديري، تيدق امانه ترهادف اميفليكاسي مغهورايكن .دان استقامهسخارا برادب امانه مشاركت سرتا مغعملكن

Page 100: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

90

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

ادب منونتوت 6.3 علمو

:موريد بوليه

مثاتاكن كواجيفن منونتوت 6.3.1 . علمو سرتا دليل

منونتوت ٢منجلسكن ادب 6.3.2 .علمو

كفنتيغن برادب منرغكن 6.3.3 .منونتوت علمو كتيك

منرغكن عاقبة تيدق برادب 6.3.4 .منونتوت علمو كتيك

كلبيهن اورغ مغهورايكن 6.3.5يغ برعلمو دان منونتوت

.علمو

مغعملكن ادب منونتوت 6.3.6

1

منونتوت علمو، مثاتاكن كواجيفن منونتوت علمو سرتا دليل، ادب كتيكمنونتوت علمو، عاقبة تيدق برادب كتيككفنتيغن برادب

.كلبيهن اورغ يغ برعلمو دان منونتوت علمومنونتوت علمو دان

2

مثاتاكن كواجيفن منونتوت علمو سرتا دليل .

منونتوت كتيكمنونتوت علمو، كفنتيغن برادب منجلسكن ادبكلبيهن اورغ يغ منونتوت علمو دان كتيكعلمو، عاقبة تيدق برادب .برعلمو دان منونتوت علمو

3

مثاتاكن كواجيفن منونتوت علمو سرتا دليل .

منونتوت كتيكدان كفنتيغن برادب منونتوت علمو منجلسكن ادب . علمو

كلبيهن اورغ يغ منونتوت علمو دان كتيكمنرغكن عاقبة تيدق برادب .برعلمو دان منونتوت علمو

4 مثاتاكن كواجيفن منونتوت علمو سرتا دليل.

Page 101: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

91

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

سخارا برادب دان علمو .ةاستقام

منخينتاءي علمو دغن 6.3.7جمليس علمو مغحا

.دان ممباخ بوكو

منونتوت كتيكدان كفنتيغن برادب منونتوت علمو منجلسكن ادب .علمو

منونتوت علمو كتيكمنرغكن عاقبة تيدق برادب .

كلبيهن اورغ يغ برعلمو دان منونتوت علمو سرتا مغعملكن مغهورايكن .ادب ترسبوت

مغحا دانعلمو منخينتاءيدغن مغعملكن ادب منونتوت علمو .ممباخ بوكو سرتاجمليس علمو

5

مثاتاكن كواجيفن منونتوت علمو سرتا دليل.

منونتوت كتيكمنونتوت علمو دان كفنتيغن برادب منجلسكن ادب . علمو

منونتوت علمو كتيكمنرغكن عاقبة تيدق برادب.

كلبيهن اورغ يغ برعلمو دان منونتوت علمو سرتا مغعملكن مغهورايكن .منونتوت علمو كتيكادب

Page 102: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

92

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

منخينتاءي علمو دغن مغحادغن مغعملكن ادب منونتوت علمو .سخارا برادب جمليس علمو دان ممباخ بوكو

6

مثاتاكن كواجيفن منونتوت علمو سرتا دليل.

منونتوت كتيكمنونتوت علمو دان كفنتيغن برادب منجلسكن ادب . علمو

منونتوت علمو كتيكمنرغكن عاقبة تيدق برادب.

كلبيهن اورغ يغ برعلمو دان منونتوت علمو سرتا مغعملكن مغهورايكن .منونتوت علمو كتيكادب

منخينتاءي علمو دغن مغحادغن مغعملكن ادب منونتوت علمو .سخارا برادب دان استقامه جمليس علمو دان ممباخ بوكو

منجاضادب 6.4 مرواه ديري

:موريد بوليه

منجاضمثاتاكن مقصود 6.4.1 .مرواه ديري

1

مرواه منجاضمرواه ديري، دليل نقلي كواجيفن منجاضمثاتاكن مقصودمرواه ديري منجاض خارا، مرواه ديري منجاضديري دان كواجيفن

منجاضفاكاين، فرخاكفن دان تيغكه الكو، عاقبة تيدق اسفيك دري

Page 103: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

93

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

مثاتاكن دليل نقلي 6.4.2مرواه منجاضكواجيفن

.ديريمنجلسكن كواجيفن 6.4.3

.مرواه ديري منجاض منجاض ٢منرغكن خارا 6.4.4

:اسفيك دريمرواه ديري

i. فاكاين.

ii. فرخاكفن.

iii. تيغكه الكو.

منرغكن عاقبة تيدق 6.4.5 .مرواه ديري منجاض

منجاضحكمه مغهورايكن 6.4.6

.مرواه ديري منجاضمرواه ديري دان حكمه

2

منجاضمرواه ديري دان دليل نقلي كواجيفن منجاضمثاتاكن مقصود .مرواه ديري

مرواه ديري منجاض خارا، مرواه ديري منجاضمنجلسكن كواجيفن منجاضفاكاين، فرخاكفن دان تيغكه الكو، عاقبة تيدق اسفيك دري

.مرواه ديري منجاضمرواه ديري دان حكمه

3

منجاضمرواه ديري دان دليل نقلي كواجيفن منجاضمثاتاكن مقصود .مرواه ديري

مرواه ديريمنجاض منجلسكن كواجيفن.

فاكاين، فرخاكفن اسفيك دريمرواه ديري منجاض خارا منرغكن منجاضمرواه ديري دان حكمه منجاضدان تيغكه الكو، عاقبة تيدق

.مرواه ديري4 منجاض مرواه ديري دان دليل نقلي كواجيفن منجاضمثاتاكن مقصود

Page 104: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

94

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

.مرواه ديريمرواه ديري دامل منجاض 6.4.7

سخارا برادب مسوا كأداءن .استقامة دان

. مرواه ديري

مرواه ديري منجاضمنجلسكن كواجيفن.

فاكاين، فرخاكفن اسفيك دريمرواه ديري منجاض خارا منرغكن .مرواه ديري منجاضدان تيغكه الكو سرتا عاقبة تيدق

مرواه ديري منجاضحكمه مغهورايكن.

دامل مسوا كأداءن مرواه ديري منجاض.

5

منجاضمرواه ديري دان دليل نقلي كواجيفن منجاضمثاتاكن مقصود . مرواه ديري

مرواه ديريمنجاض منجلسكن كواجيفن.

فاكاين، فرخاكفن اسفيك دريمرواه ديري منجاض خارا منرغكن .مرواه ديري منجاضدان تيغكه الكو سرتا عاقبة تيدق

مرواه ديري منجاضحكمه مغهورايكن.

دامل مسوا كأداءن سخارا برادب مرواه ديري منجاض.

Page 105: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

95

ستندرد فمبالجرن ستندرد كاندوغن

فريستاسيستندرد

تاهف فغواساءن

6

منجاضمرواه ديري دان دليل نقلي كواجيفن منجاضمثاتاكن مقصود . مرواه ديري

مرواه ديري منجاضمنجلسكن كواجيفن.

فاكاين، فرخاكفن اسفيك دريمرواه ديري منجاض خارا منرغكن .مرواه ديري منجاضدان تيغكه الكو سرتا عاقبة تيدق

مرواه ديري منجاضحكمه مغهورايكن.

سخارا برادب دان استقامه كأداءندامل مسوا مرواه ديري منجاض.

Page 106: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

96

PANEL PENGGUBAL

1. Idrus bin Abdul Rahman Bahagian Pembangunan Kurikulum

2. Zamri bin Abdul Rahim Bahagian Pembangunan Kurikulum

3. Muhammad Kamil bin Ali Bahagian Pembangunan Kurikulum

4. Rosmuni binti Saudin Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan

5. Muhammad Shafie bin Ismail Bahagian Pendidikan Islam

6. Anuar bin Mohamad Bahagian Buku Teks

7. Azhan bin Ahmad Bahagian Buku Teks

8. Rifaie bin Mahadi Bahagian Buku Teks

9. Jamaiah bin Muhammad Bahagian Teknologi Pendidikan

10. Zaini bin Md. Zain IPG Kampus Darul Aman, Jitra,Kedah

11. Zulquarnain bin Ali IPG Tengku Ampuan Afzan Kuala Lipis, Pahang

12. Lukmanul Hakim bin Samion Jabatan Pendidikan Johor

13. Mohammad Norazam bin Ahmad Jabatan Pendidikan Kedah

14. Mohd Shauki bin Ismail Jabatan Pendidikan Kedah

15. Mohd Radhi Jabatan Pendidikan Kelantan

16. Md Razif Bin Shahid Jabatan Pendidikan Melaka.

17. Zainal Arifin bin Mahsurom Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan

18. Amirudin bin Md Khairi Jabatan Pendidikan Perlis

19. Al Hami Husin bin Suhaimi Jabatan Pendidikan Pulau Pinang

Page 107: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

97

20. Dr. Azhar bin Ahmad Jabatan Pendidikan Sarawak

21. Khalid bin Mohd Dahlan Lembaga Peperiksaan

22. Prof. Dato' Dr. Abdul Halim bin Tamuri Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

23. Asoc. Prof. Dr. Adnan bin Abdul Rashid Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

24. Asst. Prof Dr. Arifin bin Mamat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

25. Asst. Prof Dr. Muhamad Zahiri bin Awang Mat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

26. Dr. Muhamad Zaini bin Yahaya Universiti Kebangsaan Malaysia

27. Prof. Madya Dr. Aderi bin Che Noh Universiti Kebangsaan Malaysia

28. Prof. Madya Dr. Amir Husin bin Mohd. Nor Universiti Kebangsaan Malaysia

29. Prof. Madya Dr. Ishak bin Suliaman Universiti Malaya

30. Prof. Madya Dr. Shamsiah binti Mohamad Universiti Malaya

31. Dr. Muhamad Azhar bin Zailani Universiti Malaya,

32. Dr. Ibrahim bin Hashim Universiti Pendidikan Sultan Idris

33. Dr. Adnan bin Mohamed Yusoff Universiti Sains Islam Malaysia

34. Prof. Madya Dr. Basri Ibrahim Universiti Sultan Zainal Abidin

35. Khairol Annuar bin Musa SABK al Madrasah al Khairiah al Islamiah, Pokok Sena, Kepala Batas, Pulau Pinang

36. Mohd Nasri bin Osman SABK al Madrasah al Khairiah al Islamiah, Pokok Sena, Kepala Batas, Pulau Pinang

37. Ishak bin Zulkifli Sekolah Menengah Agama Darussaadah, BT 7 Titi Besi, Kedah

38. Shamsudin bin Mohd Nor Sekolah Model Khas, Baling, Kedah

39. Rohana binti Abdul Ghani SMA Dato’ Mustafa, Batu Kikir, Negeri Sembilan.

40. Abdul Halid bin Abdullah SMK Ibrahim, Sungai Petani, Kedah

Page 108: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

98

41. Abdul Mubin bin Abdul Rahman SMK Taman Desa, Rawang, Selangor

42. Abdul Rahman bin Ahmad SMK Jengka 18, Maran, Pahang

43. Abdul Rahman bin Mat SMK Guar Chempedak, Guar, Kedah

44. Abdullah bin Ahmad SMK Kelibang, Langkawi, Kedah

45. Adiroh binti Hassim SMK Convent, Alor Setar, Kedah

46. Ahmad Shubki bin Mohamad Zaini SMK Seksyen 3 Bandar Utama, Batang Kali, Selangor

47. Ahmad Tarmizi bin Saad SMK Guar Perahu, Pulau Pinang

48. Ahmad Zulkifli bin Abdullah SMK.(L) Methodist, Jalan Hang Jebat, Kuala Lumpur

49. Ahmadil Shukri bin Salim SMK Karak, Bentong, Pahang

50. Aidah binti Bujang SMK Sultan Abdul Aziz Shah, Kajang, Selangor

51. Arselan Hakim bin Salleh SMK Seri Tualang, Temerloh, Pahang

52. Atmarwarti binti Ibrahim SMK Jitra, Jitra, Kedah

53. Badriyah binti Syeikh Ahmad SMK Tunku Ampuan Durah, Seremban, Negeri Sembilan

54. Che Zainal bin Mamat SMK Sultan Sulaiman, Terengganu

55. Fauziah binti Sulaiman SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur

56. Hafizah binti Saleh SMK Pekula Jaya, Tikam Batu,Kedah

57. Hasbullah Bin Awang Naib SMK Temerloh Jaya, Temerloh, Pahang.

58. Hazora binti Mohamad SMK Derma, Kangar, Perlis

59. Intan Nazirah binti Abdul Aziz SMK Jengka Pusat, Bandar Pusat Jengka, Pahang

60. Kharul Rizan bin Abdul Khalid SMK Sanglang, Ayer Hitam, Kedah

61. Kyairaniah binti Abu Hassan SMK Dato’ Mansor, Seremban, Negeri Sembilan

Page 109: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

99

62. Maizatul Akmal binti Syafie SMK Jalan 3, Bandar Baru Bangi, Selangor

63. Maizatul Syazrah bt. Mohd. Misjudi SMK Banting, Kuala Langat, Selangor

64. Mansor bin Puteh SMK Dato’ Undang Musa al-Haj, Kuala Klawang, Jelebu, Negeri Sembilan

65. Maryati binti Mohd Amin SMK St. Gabriel, Kuala Lumpur

66. Marzuki bin Mohd Noor SMK Rawang, Rawang, Selangor

67. Mohd Amri bin Md Husin SMK Bandar Rincing Semenyih, Selangor

68. Mohd Rifae bin Ismail SMK Tunku Putera, Baling, Kedah

69. Mohd Sabri bin Mohd Noor SMK Junjung, Kulim, Kedah

70. Mohd Zamri bin Saat SMK Sultan Mansor Shah, Pulau Sebang, Tampin Pos, Melaka

71. Mohd Zan bin Md Suan SMK Temerloh Jaya, Temerloh, Pahang

72. Mokhtar bin Ismail SMK Mutiara Impain, Simpang Ampat,SP Selatan,

73. Mutiaizzah bt. Mohamad SMK Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor

74. Naimah binti Yong SMK Seksyen 11 Shah Alam, Selangor

75. Nazri bin Ishak SMK Darulaman, Alor Setar, Kedah

76. Ngisa bin Shaien SMK Engku Husain, Semenyih, Selangor

77. Noor Waahidah Bt. Abas SMK Meru, Meru, Klang, Selangor

78. Nor Aida binti Ibrahim SMK Temin, Jerantut, Pahang

79. Nor Aisah binti Abbas SMK Pendeta Zaaba, Seremban, Negeri Sembilan

80. Nor Aishah binti Raduan SMK Abdul Jalil, Hulu Langat, Selangor

81. Noraida binti Mohd Nor SMK Kedawang, Langkawi, Kedah

82. Noraini binti Romli SMK Derma, Kangar, Perlis

Page 110: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

100

83. Pazdriyah binti Yaacob SMK(P) Taman Petaling, Petaling Jaya, Selangor

84. Ramlah binti Idris SMK Pulau Nyior, Jitra, Kedah

85. Ramlah binti Ismail SMK Chendering, Terengganu

86. Rogayah binti Abdul Rahman SMK Taman Jasmin 2, Kajang, Selangor

87. Rosli bin Shafiee SMK Permatang Rawa, Bukit Mertajam, Seberang Perai,

88. Rosnah binti Pa’ee SMK Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur

89. Rostam bin Ishak SMK Kampung Awah, Maran, Pahang

90. Ruslan bin Ahmad SMK Dulang, Yan, Kedah

91. Saifudin bin Abdul Aziz SMK Kuala Krau, Temerloh, Pahang

92. Sakinah binti Abdullah SMK Tunku Abdul Malik, Alor Setar, Kedah

93. Salina bt. Busrowi SMK Dato' Harun, Petaling Jaya, Selangor

94. Saniah binti Seman SMK Seksyen 19 Shah Alam, Selangor

95. Shakirah binti Ahmad SMK Tengku Sulaiman, Beseri, Perlis

96. Siti Rohana bt. Mat Saari SMK Taman Semarak, Nilai, Negeri Sembilan

97. Sunarti binti Muhamad Fahuzi SMK Dulang, Yan, Kedah

98. Syarifah binti Yaacob SMK Desa Petaling, Kuala Lumpur

99. Tajul Azhar bin Harun SMK Dato’ Abdul Razak, Seremban, Negeri Sembilan

100. Upiq Asmar binti Zainal Abidin SMK Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur

101. Wan Rozaimah bt. Wan Mohamad SMK Jalan Kebun, Shah Alam, Selangor

102. Zaini Binti Salleh SMK Aman Jaya, Sungai Petani, Kedah

103. Zaleha binti Abu Bakar SMK (P) 01000 Kangar, Perlis

Page 111: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

101

104. Zamriah Laili binti Sulaiman SMK Seri Tualang, Temerloh, Pahang

105. Zarina Abd Rahman SMK Seri Kukup, Pontian, Johor.

106. Zulhakim bin Munjari SMK Dato’ Mustafa, Sekinchan, Selangor

107. Zulkifli bin Abd. Rahman SMK Abi, Jalan Padang Melangit, Kangar, Perlis

108. Halimi bin Mokhtar SMKA TAHAP Jerantut, Pahang

109. Jamaludin bin Halid SMKA Slim River, Perak

110. Mohamad Juhari bin Madiah SMKA Arau, Jalan Raja Syed Hasan, Arau, Perlis

111. Rosmalina binti Omar SMS Sultan Mohamad Jiwa, Sungai Petani, Kedah

Page 112: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard
Page 113: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard
Page 114: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA kurikulum standard … · Pendidikan Islam Tingkatan 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran kurikulum standard